KSIĘGA znAKu I IdentyfIKAcjI wIzuAlnej

advertisement
KSIĘGA znaku i identyfikacji wizualnej
Standardy graficzne opisane w niniejszej księdze przedstawiają wytyczne do poprawnego wykorzystania logo „Wczujmy się w klimat!”,
które jest znakiem projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
Księga identyfikacji wizualnej w sposób kompleksowy przedstawia podstawowe elementy systemu identyfikacji projektu
oraz sposoby i zasady ich wykorzystania
MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA
budowa logo
Logo „Wczujmy się w klimat!” to połączenie symbolu ze
znakiem słownym. Logo składa się z dwóch elementów:
1. Część graficzna przedstawia trzy kształty
stylizowane na krople, które zawierają w sobie
kontur miasta, drzewo i odblask światła. Komunikują
roślinność, zieleń, wodę, deszcz, żywioły i zmiany
w pogodzie na obszarach miejskich, a także
adaptację i dopasowywanie się (układ kropli).
Kolorystyka określona jest dokładniej w dalszej
części księgi.
2. Część liternicza to typograficzne zapisy nazwy
programu „Wczujmy się w klimat!” i adresu
strony internetowej programu „www.44mpa.pl” −
w układzie poziomym i w kolorze czarnym. Odręczny
charakter hasła komunikuje zaangażowanie wielu
„zwykłych” ludzi, partycypację mieszkańców miast
i motywuje do włączenia się do programu.
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
2
warianty logo
wersja A
wersja B
Logo „Wczujmy się w klimat!” posiada dwa warianty
kompozycyjne, pionowy (wersja A) i poziomy (wersja
B), przy czym poziomy ma dodatkowe opcje – logo
z samym hasłem (wersja C) i logo z samym adresem
strony internetowej (wersja D) stosowane wyłącznie
uzasadnionych przypadkach.
Układ i wzajemne proporcje ww. elementów są stałe
i nie mogą być zmieniane.
wersja C
wersja D
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
3
wersja angielska logo
Logo „Wczujmy się w klimat!” posiada wersję
anglojęzyczną „Let’s feel the climat!”, którą obowiązują
te same zasady użytkowania, co logo polskojęzyczne.
wersja A
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
wersja B
4
POLE OCHRONNE logo
wersja A
x/2
Zachowanie przestrzeni pola ochronnego wokół znaku
jest niezbędne dla zachowania jego czytelności.
W obrębie tego pola nie można umieszczać żadnych
elementów graficznych i tekstowych, które mogłyby
zakłócić czytelność i tożsamość znaku.
x
x/2
x/2
Do wyznaczenia pola ochronnego należy użyć połowy
wysokości ilustracji kropli z symbolu.
x/2
wersja B
x/2
x/2
x
x/2
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
x/2
5
obramowanie logo
Do obramowania logo należy użyć kształtu
pointera (znacznika używanego na mapach)
lub odwróconej kropli, bez obrysu.
Wersję tę należy stosować w przypadkach,
w których tło nie zapewnia odpowiedniej
czytelności logo.
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
6
kolorystyka logo
Zaleca się używanie pełnej wersji kolorystycznej logo.
Podstawowa i preferowana opcja to czarny znak
słowny i kolorowy symbol na białym tle. Taki układ
jest punktem wyjściowym dla wszystkich zastosowań.
Logo „Wczujmy się w klimat!” zbudowane jest
z czterech kolorów:
− stabilnego wyrazistego czarnego dla napisów
− oraz energetycznych: jasno zielonego, ciemno
zielonego i niebieskiego.
PANTONE BLACK
PANTONE 387 C
PANTONE 319 C
PANTONE 360 C
CMYK 0/0/0/100
CMYK 20/0/100/0
CMYK 65/0/18/0
CMYK 60/0/95/0
RGB 0/0/0
RGB 215/223/35
RGB 60/194/210
RGB 113/191/75
W zależności od specyfiki projektu, może to być
przestrzeń kolorów CMYK lub RGB o podanych obok
wartościach.
W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się
stosowanie znaku w wersji monochromatycznej,
opisanej w dalszej części księgi.
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
7
kolorystyka logo
wersja podstawowa (kolorowa)
wersja czarno-biała
Logo „Wczujmy się w klimat!” w kolorystyce
podstawowej należy umieszczać na białym tle.
Znak w wersji innej, niż podstawowa, może
być też stosowany, gdy bardziej niż podstawowy
pasuje do stylistyki otoczenia, w którym jest
prezentowany.
pozytyw
W sytuacji, gdy względy techniczne nie pozwalają
stosować odmiany podstawowej logo na białym tle
dopuszczalne są obok opisane opcje.
negatyw
Powyższe zasady dotyczą też drugiego wariantu logo
i jego dodatkowych wersji.
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
8
ochrona logo
Nie wolno:
Stosując logo na róznych nośnikach zawsze
należy mieć na uwadze jego maksymalną czytelność.
Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji ingerujących
w logo „Wczujmy się w klimat!”, z wyjątkiem
dozwolonych wersji opisanych na pozostałych stronach
tej księgi. Niedozwolone jest umieszczanie logo na
nieczytelnym tle i nieprzestrzeganie pola ochronnego.
usuwać elementów
zmieniać pozycji
elementów
ingerować w pole
ochronne logo
skalować
nieproporcjonalnie
obracać
stosować na tle
utrudniającym czytelność
stosować
cienia
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
zmieniać
kolorystyki
9
minimalna wielkość logo
Minimalną dopuszczalną wielkość logo „Wczujmy się
w klimat!” wyznacza się wysokością logo wynoszącą
dla podstawowej pionowej wersji A 20 mm, a dla wersji
poziomych – 12 mm. Na najmniejszych powierzchniach
najlepiej sprawdza się logo w wersji D i je należy na nich
stosować.
wersja A
wersja B
min h = 12 mm
min h = 20 mm
wersja C
min h = 12 mm
wersja D
min h = 12 mm
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
10
ustawienie logo w ciągu znaków graficznych
Ustawiając logo „Wczujmy się w klimat!” w ciagu
innych równorzędnych znaków należy zadbać o jego
czytelność, a więc o nienaruszalne pole ochronne oraz
o wielkość równą polom pozostałych znaków, równą
lub większą od dopuszczalnej wielkości minimalnej
logo. Na małych powierzchniach najlepiej jest
zastosować logo w wariancie poziomym z samym
hasłem (wersja D).
Przykładowy zestaw równorzędnych logo
Z wyrazami szacunku
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Rzeczywisty zestaw logo na papierze firmowym MPA, gdzie logo „Wczujmy się w klimat!” jest najważniejsze
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
tel.: 22 375 05 25
faks: 22 375 05 01
e-mail: [email protected]
www.ios.gov.pl
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.: 22 569 41 00
faks: 22 834 18 01
e-mail: [email protected]
www.imgw.pl
Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
tel.: 32 254 60 31
faks: 32 254 17 17
e-mail: [email protected]
www.ietu.pl
Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
tel.: 22 203 20 00
faks: 22 203 20 01
e-mail: [email protected]
www.arcadis.com
11
przykłady zastosowania logo
Rollup
Ulotka
Broszura
Miejskie Plany adaPtacji,
czyli lokalna odpowiedź
na globalne zmiany klimatu
44 Polskie Miasta we wsPółPracy z MinisterstweM Środowiska
biorą udział w Projekcie, którego celeM jest Przystosowanie
Miast do obserwowanych i Prognozowanych zMian kliMatu
Samorządy wspólnie z mieszkańcami i ekspertami w dziedzinie przystosowywania się
do zmian klimatu stworzą miejskie plany adaptacji (mpa)
OPRACOWANIE
PLANÓW ADAPTACJI
DO ZMIAN KLIMATU
W MIASTACH POWYŻEJ
100 TYS. MIESZKAŃCÓW
Zmiany klimatu
Weźmy sprawy w swoje ręce!
#WczujmySięWKlimat
16 miast
ŚLEDŹ PROJEKT NA STRONIE 44MPA.PL I NA v44MPA ORAZ t 44MPA
WYKONAWCY
KOMUNIKACJA I PROMOCJA. PODWYKONAWCA:
Ludność
miast,
które biorą
udział
w tworzeniu
MPA, to
30%
MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA
Ludność
miast,
które biorą
udział
w tworzeniu
MPA, to
mieszkańców
całej Polski
Zmiany klimatu to proces stanowiący
obecnie jedno z największych wyzwań, jakim wspólnie musimy stawić czoła. Ekstremalnych zjawisk pogodowych nie można
lekceważyć – już teraz zachodzą na naszych
oczach. Miasta, jako wielkie skupiska ludzi, są szczególnie narażone na negatywne skutki zmian klimatu, które wpływają
na wiele aspektów ich funkcjonowania –
zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, transport, energetykę, produkcję,
usługi. Coraz intensywniej oddziałują także
na zdrowie mieszkańców.
Konsekwencje zmian klimatu dotykają ludzi nie tylko w ujęciu miejskim, ale również
osobistym, np. przez utratę zdrowia, wzrost
kosztów utrzymania czy szkody majątkowe.
Przystosowanie miast do zmian klimatu
jest więc niezbędne w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców.
30%
mieszkańców
całej Polski
Zaangażowane miasta są
zróżnicowane pod kątem
uwarunkowań geograficznych,
środowiskowych, społecznych,
zagospodarowania
przestrzennego i zagrożeń,
które niosą dla nich zmiany
klimatu.
16 miast
Zmiany klimatu to fakt. Aby przeciwdziałać
ryzykom, które się z nimi wiążą, Ministerstwo Środowiska wspólnie z 44 największymi polskimi miastami realizuje na poziomie
europejskim projekt, którego celem jest
przystosowanie się do obecnych i prognozowanych zmian klimatu. W ramach opracowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA)
lokalne samorządy po raz pierwszy otrzymują możliwość analizy zjawisk dotyczących klimatu we współpracy z ekspertami
krajowych instytutów. Aktywna postawa
samorządów daje szansę na optymalizację
negatywnego wpływu, jaki wywierają zjawiska pogodowe na funkcjonowanie miasta oraz życie jego mieszkańców.
Klimat
ma
wpływ
klimat wpływa na funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców
Funkcje miasta
Mieszkańców
mieszkaniowe
komfort życia
usługowe
zdrowie
produkcyjne
bezpieczeństwo
komunikacyjne
rekreacyjno-wypoczynkowe
kulturalne
300 tys. osób mieszka na terenach
bezpośredniego ryzyka zalewowego
O 18% wzrasta śmiertelność z powodu
chorób układu sercowo-naczyniowego
związanych z występowaniem fal upałów
publiczne
adaPtacja do zMian kliMatu to Proces Przystosowywania się do nowych oraz Prognozowanych
warunków kliMatycznych. to nie tylko zMniejszenie negatywnych skutków zMian kliMatu,
ale również Poszukiwanie szans i tworzenie scheMatów działania,
które Pozwolą na czerPanie jak największych korzyŚci ze zMian kliMatycznych.
1
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
12
przykłady zastosowania logo
Przykładowe slajdy prezentcji
Prezentacja powinna być złożona
krojem Calibri.
Plany adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
•
•
OpracOwanie
planów adaptacji
dO zmian klimatu
w miastach pOwyżej
100 tys. mieszkańców
•
•
Termin realizacji: 24 miesiące
Źródła finansowania: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz
budżetu państwa
Beneficjent: Ministerstwo Środowiska
Partnerzy: 44 miasta
6
Miejskie Plany Adaptacji
Wykonawcy
•
•
•
•
44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w
projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i
prognozowanych zmian klimatu
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ARCADIS Polska
Samorządy wspólnie z mieszkańcami i ekspertami w dziedzinie przystosowania się do
zmian klimatu stworzą miejskie plany adaptacji (MPA)
8
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
4
13
przykłady zastosowania logo
Przykładowy dokument
Pismo powinno być złożone
krojem Calibri.
Miejskie Plany Adaptacji
44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest
przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.
Samorządy wspólnie z mieszkańcami i ekspertami w dziedzinie przystosowania się do zmian klimatu
stworzą Miejskie Plany Adaptacji (MPA).
Ludność miast, które biorą udział w tworzeniu MPA, to 30% mieszkańców całej Polski. Zaangażowane
miasta są zróżnicowane pod kątem uwarunkowań geograficznych, środowiskowych, społecznych,
zagospodarowania przestrzennego i zagrożeń, które niosą dla nich zmiany klimatu.
Adaptacja do zmian klimatu to proces przystosowania się do nowych oraz prognozowanych warunków
klimatycznych. To nie tylko zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu, ale również poszukiwanie
szans i tworzenie schematów działania, które pozwolą na czerpanie jak największych korzyści ze zmian
klimatycznych.
Zapewnij bezpieczeństwo sobie i mieszkańcom Twojego miasta – MPA to odpowiedź na realne zagrożenie.
Lokalne podejście daję gwarancję zaangażowania mieszkańców i uwzględnienia ich potrzeb oraz akceptacji
wybranych działań adaptacyjnych.
Weźmy sprawy w swoje ręce i #WczujmySięWklimat
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
tel.: 22 375 05 25
faks: 22 375 05 01
e-mail: [email protected]
www.ios.gov.pl
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.: 22 569 41 00
faks: 22 834 18 01
e-mail: [email protected]
www.imgw.pl
Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
tel.: 32 254 60 31
faks: 32 254 17 17
e-mail: [email protected]
www.ietu.pl
Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
tel.: 22 203 20 00
faks: 22 203 20 01
e-mail: [email protected]
www.arcadis.com
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
14
wczujmy się w klimat! | K S I Ę G A z n ak u i i d e n t y f ika c j i w i z u a l n e j
15
Download