5.3. Ocena.

advertisement
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY PRZYTOCZNA
OBRĘB GEODEZYJNY:
DĘBÓWKO
ZŁOŻA SUROWCÓW MINERALNYCH
DĘBOWIEC III POLE „W”
DĘBOWIEC II (część) i DĘBOWIEC III POLE „E”
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Gorzów Wlkp., marzec 2008r.
1
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
Organ
opracowujący
mpzp:
Wójt
Gminy Przytoczna
ul. Rokitniańska 4
66 – 340 Przytoczna.
Jednostka
projektowa
opracowująca
mpzp:
Pękalski Tadeusz
Pracownia Studialno – Projektowa
„STUD – PLAN”
ul. Ogińskiego 27/2
66 – 400 Gorzów Wlkp.
Jednostka
projektowa
opracowująca
„Prognozę
oddziaływania na
środowisko”:
Pracownia Wielobranżowa
„ANT”
ul. Reja 4/19
66 – 400 Gorzów Wlkp.
Koordynacja prac Zespołu Projektowego: Dariusz Tarkowski
2
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
SPIS TREŚCI:
1. Wprowadzenie. ................................................................................................2
1.1. Podstawy formalne opracowania. ...................................................................2
1.2. Podstawy prawne opracowania. .....................................................................2
2. Materiały wejściowe. ......................................................................................4
3. Ogólna charakterystyka terenu i zamierzeń planistycznych. .....................5
4. Charakterystyka ustaleń planu. .....................................................................8
4.1. Materiały planistyczne – graficzne. .................................................................8
4.2. Ustalenia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. ..............................8
5. Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko. .........................9
5.1. Założenia, cel, zakres i metodyka prognozy. ..................................................9
5.2. Skutki dla środowiska. ...................................................................................10
5.2.1. Skutki wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu. .....................10
5.2.2. Skutki wynikające z realizacji ustaleń projektu planu. ............................... 11
5.3. Ocena. ...........................................................................................................14
5.3.1. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska. ...............................................14
5.3.2. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i ustaleń. ......................15
5.3.3. Ocena planistycznych warunków zagospodarowania terenu. ....................16
5.3.4. Ocena zagrożeń dla środowiska. ...............................................................16
5.3.5. Ocena skutków dla istniejących form ochrony. ..........................................17
5.3.6.Ocena zmian w krajobrazie. ........................................................................18
5.4. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne skutki. ....................18
6. Załącznik graficzny. ......................................................................................18
3
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
1. Wprowadzenie.
1.1 Podstawy formalne opracowania.
Organem opracowującym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
gminy Przytoczna (fragment obrębu geodezyjnego Dębówko) jest Wójt Gminy
Przytoczna. Urząd Gminy Przytoczna mieści się przy ul. Rokitniańskiej 4 (kod
pocztowy: 66 – 340).
Rada Gminy w Przytocznej podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, obejmujących dwa
obszary. Pierwszy z nich – obszar A, położony jest na terenach otwartych
położonych po zachodniej stronie przedłużenia drogi Przytoczna – Dębówko
i obejmuje teren udokumentowanego złoża „Dębowiec III. Pole W”. Drugi – obszar
B położony jest również na terenach otwartych, po wschodniej stronie w/w drogi
i obejmuje część złożą „Dębowiec II” oraz złoże „Dębowiec II Pole E”. Działki
wchodzące w skład analizowanych terenów należą do obrębu geodezyjnego
Dębówko. Zakres przestrzenny (granice opracowania) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – określają załączniki graficzne 1A i 1B do
uchwały Nr IX/50/2007 Rady Gminy Przytoczna a dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego obszarów złóż kruszyw Dębowiec II (część) i Dębowiec III pole
E i pole W w obrębie Dębówko. Załączniki do w/w uchwały pokazują szczegółowy
zakresy przestrzenny obszarów planistycznych i zawierające następujące
oznaczenia: granice obszarów objętych planem, granice i numery działek
ewidencyjnych oraz granice poszczególnych rodzajów i klas gleb.
Realizacja planowanych funkcji będzie zgodna z polityką przestrzenną określoną
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Przytoczna (zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/249/2006 z dnia 12 października
2006r. Rady Gminy Przytoczna w sprawie uchwalenia studium) oraz z polityką
regionalną określoną w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubuskiego (zatwierdzonym Uchwałą Sejmiku Województwa lubuskiego).
Formalno – prawną i merytoryczną dokumentację planistyczną w trybie
obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wykonała na zlecenie
Wójta Gminy Przytoczna Pracownia Studialno – Projektowa „STUD – PLAN”
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy ul. Ogińskiego 27/2.
Prognozę niniejszą wykonał interdyscyplinarny zespół projektantów P. W. „ANT”
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (kod pocztowy: 66 – 400), przy ul. Reja 4/19.
1.2. Podstawy prawne opracowania.
Podstawy prawne wykonania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko
zawarte są ustawach, rozporządzeniach i zarządzeniach oraz w uchwałach:
Ustawy:
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435
ze zmianami),
- Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.
U. z 1995r. Nr 16, poz. 78 ze zmianami),
4
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
-
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.
U. z 2008r. Nr 25, poz. 150),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.
251 ze zmianami),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 ze zmianami),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz. 880 ze zmianami).
Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002r. Nr
122, poz. 1055),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002r. w sprawie
opracowań ekofizjograficznych (Dz. U z 2002r. Nr 155, poz. 1298),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie
szczegółowych
warunków,
jakim
powinna
odpowiadać
prognoza
oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2002r. Nr 197, poz. 1667),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 lipca 2004r. w sprawie
gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z 2004r. Nr
168, poz. 1764),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004r. Nr 229,
poz. 2313),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004r. Nr
220, poz. 2237),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.
U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005r. w sprawie
rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. z 2005r. Nr 60, poz.
533),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających
ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005r. Nr 94,
poz. 795).
5
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego:
- Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
z 2005r. Nr 9, poz. 172 ze zmianą).
Prawo miejscowe:
- Uchwała Nr XLIV/249/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 października
2006r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna.
- Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów złóż kruszyw Dębowiec II
(część) i Dębowiec III pole E i pole W w obrębie Dębówko.
2. Materiały wejściowe.
Punktem wyjścia do sporządzenia prognozy były projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Dębówko,
składający się z:
 części tekstowych (projekty uchwał Rady Gminy w Przytocznej), zawierające
przepisy ogólne (Rozdział 1, §§ 1 – 3), ustalenia dla poszczególnych terenów
(Rozdział 2, §§ 4 – 7), skutki prawne uchwalenia planu i przepisy końcowe
(Rozdział 3, §§ 8 – 11),
 części graficznych: Dębowiec III Pole „W” Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego złoża kruszywa. Skala 1:2000 oraz Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru złóż kruszywa Dębowiec II (część)
i Dębowiec III Pole „E”. Skala 1:2000.
Przy opracowaniu prognozy wykorzystano podstawowe materiały merytoryczne
oraz inne materiały specjalistyczne, a w szczególności:
- Atlas Hydrograficzny w skali 1:200 000,
- branżowe materiały archiwalne BPP Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
- Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego w kategorii C 1
„Dębowiec III – Pole W (P+K) i (P)”,
- Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem)
Dębowiec III – Pole E w kategorii C1,
- Ekofizjografia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
fragmentów obrębu geodezyjnego Dębówko,
- Fizjografia ogólna gminy Przytoczna,
- Galon R., 1972. Geomorfologia Polski. T. 2. Niż Polski. PWN, Warszawa.
- Geografia regionalna Polski. Jerzy Kondracki PWN, Warszawa 2001r.
- Kondracki J., 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno – geograficzne.
PWN, Warszawa.
- Liro A. (red.), 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET
Polska. Fund. IUCN Poland, Warszawa.
- mapy geologiczne i hydrologiczne w różnych skalach,
- mapy glebowo – rolnicze w skali 1:5 000,
- materiały archiwalne autorów opracowania,
- materiały z wizji terenowej oraz inwentaryzacji szczegółowej,
6
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
-
Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami Województwa
Lubuskiego,
Strategia rozwoju gminy Przytoczna,
Strategia rozwoju przestrzennego Województwa Lubuskiego,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przytoczna,
Szafer W., 1972. Szata roślinna Polski niżowej. W: Szafer, W. Zarzycki
K. (red) Szata roślinna Polski. T. 2. PWN, Warszawa.
wnioski do planu które wpłynęły do Urzędu Gminy w Przytocznej po ukazaniu
się w prasie komunikatu o przystąpieniu do opracowania planu.
3. Ogólna charakterystyka terenu i zamierzeń planistycznych.
Gmina Przytoczna położona jest w środkowo – wschodniej części województwa
lubuskiego. Jest jedną z 5 gmin powiatu międzyrzeckiego. Graniczy ona z gminami
Międzyrzecz, Skwierzyna, Pszczew oraz Bledzew. W skład gminy wchodzi 14
sołectw. Prawie cały obszar należy do zlewni rzeki Warty, jedynie południowa jego
część leży w zlewni pośredniej Obry. Gmina ta znajduje się przy drodze krajowej nr
24 Poznań – Gorzów Wlkp. – Szczecin. Przez gminę przebiegają ważne szlaki
komunikacyjne. Od zachodniej jej strony należy wyróżnić szlak Berlin – Kostrzyn –
Poznań, natomiast od strony północnej wiedzie szlak Szczecin – Poznań. Gmina
obszarowo zajmuje 184,5 km2, co stanowi 1,32% powierzchni województwa
lubuskiego.
Gminę Przytoczna zamieszkuje około 6 tys. mieszkańców. Jest to ludność
wiejska. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 33 osoby/1km². Ludność ta
rozmieszczona jest nierównomiernie. Najmniejszą koncentrację ludności wykazują
północne, północno – wschodnie oraz południowo – zachodnie części gminy, gdzie
liczba mieszkańców w tych miejscowościach nie przekracza 100 osób. Należy
podkreślić, iż największa koncentracja ludności występuje w jej środkowej części
(Przytoczna), która stanowi 40% ogółu.
Gmina Przytoczna położona jest w jednym z najbardziej zalesionych zakątków
kraju. Obszary leśne położone są w Nadleśnictwie Międzychód i Międzyrzecz.
Zajmują one obszar 7207 ha a lesistość wynosi 39,1% powierzchni. Spotkać tu
możemy wiele różnych zbiorowisk leśnych, przeważają jednak bory sosnowe suche,
świeże i mieszane świeże. Na terenie gminy lasy porastają przede wszystkim okolice
wsi: Dębowiec, Nowa Niedrzwica, Krasne Dłusko, Strychy, Stryszki, Rokitno
i Wierzbno.
Grunty leśne nie tworzą zwartego kompleksu. Najmniejsze powierzchnie lasów
występują w północnej części, północno-wschodniej, środkowo-zachodniej
i środkowej gminy. W drzewostanie przeważającym gatunkiem jest sosna (ok. 91%
wszystkich gruntów). Tereny podmokłe porastają olsy, łęgi czy grądy, które
przepięknie prezentują się wiosną i jesienią. Inne często spotykane gatunki drzew
leśnych to: brzoza, olsza, świerk, dąb, lipa, topola, modrzew, daglezja i jesion
a nawet cyprysik Lawsonia. Nasze lasy przyciągają rzesze amatorów zbierania
jagód, grzybów, malin i jeżyn. Największe oblężenie obszarów leśnych jest jesienią,
kiedy to tłumnie przybywają grzybiarze z województw opolskiego, łódzkiego czy
dolnośląskiego.
7
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
Atrakcyjnie przedstawia się także fauna. Turysta może spotkać się oko w oko
z sarną, dzikiem, bobrem, jeleniem, lisem, zającem czy kuropatwą. Z gatunków
zagrożonych wyginięciem należy wymienić: wydrę, żurawia, orła bielika, bociana
czarnego a także największego dzięcioła Europy – dzięcioła czarnego. Szczególne
ochronie podlegają drzewa – pomniki przyrody, takie jak: cis pospolity, lipa
drobnolistna, buk pospolity, klon – jawor oraz aleje dębów szypułkowych
znajdujących się na odcinku drogi Krasne Dłusko – Nowa Niedrzwica (86 sztuk).
Drzewa te znajdują się także w południowo – wschodniej części obszaru. Na terenie
sołectwa Rokitna., w 190 letnim drzewostanie 2 ha lasu istnieje rezerwat czapli siwej.
Ochronie podlega także Pszczewski Park Krajobrazowy, którego część znajduje
się w południowej części gminy. Został on utworzony 25.04.1986 r. Łączna jego
powierzchnia wynosi 12.200 ha z czego 1430 ha mieści się na terenie gminy
Przytoczna. Wokół Parku utworzono strefę ochronną, zwaną „otuliną”. Teren Parku
charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturami.
Głównym celem utworzenia jest ochrona i zachowanie walorów krajobrazowych, jego
wartości przyrodniczych, krajobrazowymi i kulturowymi. Głównym celem utworzenia
jest ochrona i zachowanie walorów krajobrazowych, jego wartości przyrodniczych,
kulturowych i dydaktycznych, utworzoną przez przyrodą lub działalność człowieka
oraz zachowania dla ich nauki i wypoczynku.
Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Europy w układzie dziesiętnym
J. Kondrackiego, północna część gminy (na północ od wsi Dębówko) położona jest
w makroregionie Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka i mezoregionie – Kotlina
Gorzowska. Kotlina Gorzowska (315.33) jest największym mezoregionem Pradoliny
Toruńsko – Eberswaldzkiej, szlakiem odpływu na zachód wód lodowcowo –
rzecznych w subfazie krajeńsko – wąbrzeskiej oraz w fazie pomorskiej. Od północy
graniczy z wysoczyzną Równiny Gorzowskiej, Pojezierzem Dobiegniewskim,
Równiną Drawską i pojezierzem Wałeckim, od południa – z Pojezierzem Łagowskim
i Pojezierzem Poznańskim, od wschodu z Pojezierzem Chodzieskim, na zachodzie
łączy się z Kotliną Freienwaldzką. Długość Kotliny Gorzowskiej dochodzi do 120 km,
szerokość do 35 km, a powierzchnia obejmuje 3.740 km². W jej skład wchodzą
4 submezoregiony, a mianowicie Dolina Dolnej Noteci od wielkiego zakrętu poniżej
ujścia Gwdy do połączenia z Wartą, Obornicka Dolina Warty poniżej Wełny do ujścia
Noteci. Dolina Dolnej Warty od ujścia Noteci po dolinę Odry (Kotlinę Freienwaldzką),
wreszcie wysoki, terasowy poziom lodowcowo – rzeczny pomiędzy dolinami Warty
i Noteci – Międzyrzecze Warty i Noteci.
Północna część gminy leży w submezoregionie Obornicka Dolina Warty
(315.332). Jest to odcinek doliny Warty od ujścia Wełny pod Obornikami do ujścia
Noteci. Rzeka na tym odcinku ma 142,4 km długości a dolina 2 – 4 km szerokości.
Dno doliny jest zajęte przez łąki, ale po obu jego stronach na wyższych terasach
rosną bory sosnowe. Na prawym brzegu doliny naprzeciw Międzychodu istnieją koło
Chrzępowa rezerwaty: „Cegliniec” (4,3 ha) ze starodrzewem sosnowym, „Czaple
wyspy” (8,1 ha) – miejsce lęgowe kani czarnej, „Mszar nad jeziorem Mnich” (5,8 ha)
– jezioro dystroficzne i torfowisko przejściowe. Inny rezerwat bagienny „Chlebowo”
(4,4 ha) koło Obornik, obejmuje torfowiska wysokie. Na ujściowym odcinku Wełny
jest rezerwat „Słonawy” (3,5 ha) z tarliskiem łososia oraz „Wełna” (9,6 ha). Na
środkowej terasie, naprzeciw Sierakowa występują wytopiskowe jeziora rynnowe.
W 1991r. utworzono „Sierakowski Park Krajobrazowy” (304,1 km²) z rezerwatem
„Buki nad Jeziorem Lutomskim” (55,2 ha). Na lewym brzegu Warty powstało przy
8
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
przeprawach przez rzekę kilka miast: Skwierzyna, Międzychód, Sieraków, Wronki,
Obrzycko. Na Prawym brzegu przy ujściu Wełny znajdują się Oborniki.
Według podziału geobotanicznego Polski Gmina Przytoczna leży w: Państwie
Holarktyka, Obszarze Euro – Syberyjskim, Prowincji Niżowo – Wyżynnej
(Środkowoeuropejskiej), Dziale Bałtyckim (A), Poddziale Pas Wielkich Dolin (A 2),
Krainie Wielkopolsko – Kujawskiej (A 2 7), Okręgu Lubuskim (A 2 7b).
Dział Bałtycki zajmuje największą powierzchnię, ponieważ obejmuje cały Niż
Polski oraz Wyżynę Małopolską. Pozostaje on pod wyraźnym jeszcze wpływem
klimatu oceanicznego. Występuje tu znaczna ilość gatunków roślin typowych dla
Europy Zachodniej (atlantyckich)), jednak ku wschodowi ilość ich wyraźnie się
zmniejsza. Charakterystycznym drzewem jest buk, (którego brak jest w środkowej
Polsce), dąb bezszypułkowy (Quercus sessilis), jawor (Acer pseudoplatanus) i in.
Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej gmina Przytoczna położona jest
w Krainie III Wielkopolsko – Pomorskiej, Dzielnicy 6 – Pojezierze Lubuskie
i w Mezoregionie A – Ziemia Lubuska.
Według pracy K. Prawdzica i Cz. Koźmińskiego „Agroklimat Województwa
Zielonogórskiego” rejon Gminy Przytoczna należy do wydzielonej przez tych autorów
Krainy VIII „Skwierzyńsko – Zbąszyneckiej”. Kraina ta obejmuje dolinę Obry od
Zbąszynia aż po ujście do Warty pod Skwierzyną oraz przylegające od zachodu
i południowego – zachodu tereny Pojezierza Lubuskiego a od północnego wschodu –
tereny Pojezierza Poznańskiego, wzniesione od 30 m (w dolinie) do 120 m npm.
(miejscami do 134 m npm.). Gleby na wysoczyźnie piaszczyste, przeważnie
zalesione a w dolinie mady i piaski, miejscami torfy. W odróżnieniu od pozostałych
obszarów Pojezierza Lubuskiego, Kraina ta charakteryzuje się wyraźnie mniejszymi
sumami opadów atmosferycznych, które w przekroju rocznym są najmniejsze
w województwie. To właśnie zdecydowało o wydzieleniu tej Krainy.
W związku z tym istnieje w niej największe w województwie prawdopodobieństwo
wystąpienia posuch późnowiosennych (do 48% w Skwierzynie i do 35%
w Zbąszyniu), co m. in. wpływa na skrócenie fazy dojrzewania zbóż, obserwowanej
głównie w rejonie Skwierzyny. Kraina ta upośledzona jest również pod względem
częstości występowania posuch jesiennych, których prawdopodobieństwo (ponad
40%) przypada na okres najdłuższy, dochodzący do 42 dni w rejonie Skwierzyny.
Nawet dla ziemniaków istnieją w tej Krainie niezbyt korzystne warunki
wilgotnościowe, ze względu na występowanie zarówno w lipcu, jak i w sierpniu,
wyraźnych niedoborów wodnych.
Dębówko położone jest w północno – środkowej części gminy Przytoczna. Liczba
mieszkańców wynosi 170 osób, natomiast jego powierzchnia użytków rolnych
stanowi 256, 70 ha. Na terenie Dębówka mieści się Szczecińska Kopalnia Surowców
Mineralnych, która powstała w 1972 r. zatrudnia ona ponad 20 osób. Zakład ten
zajmuje się produkcją żwiru, mieszanek kruszonych oraz piasku płukanego.
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/50/2007 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna, w części obrębu
geodezyjnego Dębówko, podstawowym zamierzeniem planistycznym jest zmiana
przeznaczenia terenów i wprowadzenie na całym obszarze objętym planami funkcji
eksploatacji powierzchniowej.
9
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
4. Charakterystyka ustaleń planu.
4.1. Materiały planistyczne – graficzne.
Plany, do których sporządzana jest niniejsza prognoza, składają się z tekstów
(projekty uchwał Rady Gminy Przytoczna) oraz rysunków, które podlegają
uchwaleniu, jako integralne część planów.
Rysunki planów (dwie sekcje map) w skali 1:2 000 (rysunki proporcjonalnie
pomniejszone kserograficznie) zawierają szereg wydzieleń i oznaczeń. Dla niniejszej
prognozy najistotniejsze są następujące oznaczenia:
 granice obszaru objętego opracowaniem (określają obszar i lokalizację
planowanych funkcji),
 linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach użytkowania (pokazują strukturę
przestrzenną poszczególnych funkcji),
 teren eksploatacji kruszywa (jako realne i potencjalne, zróżnicowane
oddziaływanie na środowisko).
4.2. Ustalenia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.
W przepisach ogólnych dla obszarów planów (projekty uchwał – Rozdział 1, §§
1 – 3) sformułowano ustalenia o charakterze środowiskowym w osobnym punkcie (§
3, punkt 2). Są to m. in. następujące ustalenia:
- Dopuszcza się czasowe przeznaczenie gruntów leśnych stanowiących
własność skarbu państwa, na podstawie zgody Ministra Środowiska, z ich
rekultywacją w kierunku leśnym po zakończeniu eksploatacji.
- Zakaz odprowadzania ścieków bytowych i technologicznych do gruntu.
- Skarpy wyrobisk należy kształtować w sposób zapobiegający erozji.
- Przypowierzchniowe warstwy gleb ze ściółką z terenów leśnych należy
wykorzystać dla rekultywacji gruntów pod zalesienie.
Dodatkowo w § 3, punkt 5 „Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, przebudowy
i budowy infrastruktury technicznej, obsługi terenów i powiązań z systemami tej
infrastruktury” ustalono:
- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego ułożonego w drodze powiatowej,
- odprowadzanie ścieków bytowych do osadnika bezodpływowego o pojemności od
10 m³ i wywożenie do oczyszczalni poza obszarem opracowania,
- ścieki technologiczne odprowadzane do szczelnego zbiornika i wywożone do
wyspecjalizowanej w neutralizacji i recyklingu w zakładzie poza granicami planu,
- wody deszczowe z powierzchni placów manewrowych i parkingów odprowadzane
po neutralizacji do gruntu, a pozostałe na własny teren nieutwardzony,
- zaopatrzenie w ciepło z własnych urządzeń grzewczych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną ze słupowych stacji transformatorowych 15/04
kV w tym z istniejącej stacji Dębówko S-4484 oraz nowej stacji w dostosowaniu do
potrzeb koncesjonariusza.
Ponadto zagadnienia o charakterze środowiskowym poruszono w „Ustaleniach
dla poszczególnych terenów” (rozdział 2, §§ 4 – 7). Dla terenów o funkcji eksploatacji
powierzchniowej surowców mineralnych, oznaczonych PG, stanowiących największe
potencjalne zagrożenie dla środowiska ustalono m. in.:
10
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
-
-
Ustala się powierzchniowa eksploatację kruszyw zgodnie z przepisami
odrębnymi Prawa geologicznego i górniczego.
Ustala się lokalizację zabudowy i urządzeń zakładu górniczego
w dostosowaniu do potrzeb koncesjonariusza i warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie projektu
zagospodarowania złoża.
Ustala się, zakaz zabudowy w odległości 7,0 m od osi linii napowietrznej 15
KV.
Ponadto w terenie o symbolu ZL stanowiącym las, ustala się zagospodarowanie
wg planu urządzenia lasu. W terenach ustaleń symbolu ustaleń, ZL stanowiących
grunty rolne ustala się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania ustaleń
możliwością zalesienia wg planu urządzania lasu.
Treść ustaleń szczegółowych podlega właściwej analizie i ocenie w zasadniczym
procesie prognozowania.
5. Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko.
5.1. Założenia, cel, zakres i metodyka prognozy.
Przewidywanie skutków środowiskowych jest elementem metody sporządzania
opracowań planistycznych. Stanowi proces identyfikowania i oceny projektowanych
rozwiązań planistycznych, określenie procesów pozytywnych i ujawnienie konfliktów
w środowisku przyrodniczym. Proces obejmuje analizy cząstkowe (wybranych
elementów środowiska) i zestawienie zbiorcze – wartościowanie całości
przedsięwzięć planistycznych, które są realizowane w określonych warunkach
środowiskowych.
Celem prognozy jest określenie charakteru, nasilenia i zasięgu przestrzennego
prawdopodobnych oddziaływań na środowisko, które mogą być wywołane przez
realizację dopuszczonych przez plan sposób użytkowania i zagospodarowania
terenu.
Oddziaływania te, prognoza ocenia z punktu widzenia potencjalnych korzystnych
i niekorzystnych wpływów na poszczególne elementy środowiska jak: powietrze,
powierzchnia terenu łącznie z glebą, wody powierzchniowe i podziemne, klimat,
fauna, flora, krajobraz oraz warunki życia ludzi, a także z punktu widzenia
wywołanych konfliktów między różnymi sposobami użytkowania przestrzeni.
Prognoza obejmuje następujące zagadnienia:
• rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podstawie opracowania
ekofizjograficznego wykonanego specjalnie dla tego konkretnego planu,
• charakterystykę i ocenę ustaleń oraz rozwiązań proponowanych w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• prognozę zagrożeń i zmian środowiska wynikających z projektowanego
przeznaczenia terenów,
• analizę zaleceń minimalizujących skutki zmian w środowisku.
11
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
Prognoza w szczególności:
• uwzględnia zagrożenia mające wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
• analizuje wrażliwość i odporność środowiska na presję i jego zdolność do
regeneracji,
• analizuje proponowane w projekcie planu warunki zagospodarowania terenu,
wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami
przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
W wyniku analizy ogólnej charakterystyki terenu i zamierzeń planistycznych oraz
dostępnych materiałów, wizji terenowej, przyjęto następujące założenia:
a) prognoza będzie wykonana w oparciu o istniejące materiały i wizję terenową,
b) podstawą merytoryczną prognozy będzie opracowanie ekofizjograficzne
wykonane specjalnie dla potrzeb planów miejscowych obejmujących analizowane
obszary,
c) zastosowana metoda oceny (wartościowania) terenu umożliwi ocenę skutków
realizacji ustaleń planistycznych w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym,
d) część analityczna opracowania prognozy uwzględni nieco większy teren niż ten
określony zgodnie z w zamierzeniami planistycznymi,
e) do ocen wykonywanych w ramach prognozy zostaną zastosowane względne
wartości, które umożliwią ostateczną ocenę danego przedsięwzięcia
planistycznego.
Analizowane projekty planów skonfrontowano z wymogami ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz innych merytorycznych ustaw.
Określenie charakteru, nasilenia i zasięgu przestrzennego prawdopodobnych
oddziaływań na środowisko, które mogą być wywołane przez realizację
dopuszczonych przez plan sposobów użytkowania i zagospodarowania terenu, jest
rzeczą trudną i trzeba liczyć się z szacunkowym charakterem prognozy. Wpływ na to
mają zmieniające się warunki otoczenia, niezależne od ustaleń projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
5.2. Skutki dla środowiska.
5.2.1. Skutki wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu.
Prognoza określa m in. skutki dla
z projektowanego przeznaczenia terenu.
środowiska,
które
mogą
wynikać
1. Strefa przewidywanego zajęcia terenu.
Najistotniejszą funkcją planowaną w obrębie obszarów planistycznych pod
względem zajęcia terenu jest obszar górniczy, czyli miejsce powierzchniowej
eksploatacji surowców okruchowych (pospółek, piasków i żwirów). W tym przypadku
ustalenia planów przewidują bardzo korzystną z punktu widzenia środowiska metodę
kroczącej eksploatacji. Eksploatacja powinna jednorazowo odbywać się w obrębie
ograniczonej powierzchni. Zmniejszy to zakres przekształceń terenu a krocząca
w ślad za eksploatacją sukcesywna rekultywacja terenu będzie łatwiejsza,
sprawniejsza i skuteczniejsza. Wyeksploatowana ograniczona powierzchnia powinna
być każdorazowo przywracana środowisku bez zbędnego wieloletniego oczekiwania
12
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
na rekultywację o charakterze kompleksowym, obejmującą cały wyeksploatowany
teren. Zatem, zaproponowana metoda eksploatacji spowoduje istotną minimalizację
negatywnych skutków środowiskowych.
Projekt planu ustala ponadto możliwość utrzymania dotychczasowego sposobu
użytkowania jako tymczasowego zagospodarowania poszczególnych terenów, do
czasu osiągnięcia docelowych ustaleń planu przewidzianych do etapowej realizacji,
bez konkretyzacji terminowej.
2. Planowana zabudowa a użytkowanie terenu.
Zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995r. grunty rolne i leśne podlegają ochronie
prawnej. Projekt ustaleń planu przewiduje czasowe wyłączenie gruntów
z użytkowania rolniczego i leśnego. W związku z planowaną eksploatacją
powierzchniową zachodzi konieczność czasowego wyłączenia powierzchni leśnych
zgodnie z przyjętą dokumentacją. Zgodnie z zapisami dokumentacji geologicznej,
zdjęcie nadkładu złoża nastąpi selektywnie – osobno warstwa gleby i osobno
warstwa skały płonej nadkładu.
3. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Przewidziana w planie powierzchniowa eksploatacja surowców okruchowych, przy
założeniu, że wszelka uciążliwość wynikająca z tej eksploatacji zamknie się
w granicach obszaru i terenu górniczego, nie spowoduje ograniczeń
w zagospodarowaniu terenów sąsiednich, o innych funkcjach niż eksploatacja
powierzchniowa. Przy granicach z terenami o funkcjach niezwiązanych
z eksploatacją powierzchniową zostaną wyznaczone odpowiednie, wynikające
z przepisów szczególnych, pasy ochronne.
Tereny elementarne o funkcjach innych niż wydobywcze nie powodują powstania
dodatkowych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów sąsiadujących.
4. Zagrożenia na etapie eksploatacji.
Ustalenia projektu planu wykluczają generalnie lokalizację wszelkich funkcji,
których ewentualne uciążliwości będą przekraczały granicę terenów własnych.
Największe zagrożenia dla środowiska niesie ze sobą planowana eksploatacja
powierzchniowa. W celu maksymalnego ograniczenia i eliminacji tych zagrożeń
powinno nastąpić sukcesywne utworzenie pasa zieleni izolacyjnej, utworzenie pasów
ochronnych, prowadzenie sukcesywnej kroczącej eksploatacji i rekultywacji
w ograniczonym polu eksploatacyjnym. Ponadto zasady postępowania i eksploatacji,
zmierzające do eliminacji i maksymalnego ograniczenia negatywnego oddziaływania
na środowisko zostały lub zostaną określone w dokumentach branżowych kopalni
(np. koncesja, plan ruchu kopalni, projekt zagospodarowania złoża i jego
rekultywacji). Wszystkie te dokumenty i ustalenia planu zmierzają do bezwzględnego
ograniczenia negatywnego oddziaływania eksploatacji powierzchniowej do
niezbędnego, racjonalnie uzasadnionego minimum.
5.2.2. Skutki wynikające z realizacji ustaleń projektu planu.
Prognoza określa również skutki dla środowiska, które mogą wynikać z realizacji
ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(poniżej skoncentrowano się w szczególności na określeniu przypuszczalnych
13
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
skutków środowiskowych dotyczących realizacji funkcji eksploatacji powierzchniowej)
na:
Powietrze. Źródłem emisji pyłów będzie pylenie gruntu w trakcie pozyskiwania
surowca, transportu taśmociągami i sortowania w zakładzie przeróbczym. Będzie to
emisja niezorganizowana, której wielkość nie będzie stała w czasie. Źródłem emisji
pozostałych zanieczyszczeń do powietrza będzie ewentualnie (bo przedsiębiorca
przewiduje również napęd elektryczny maszyn i urządzeń) praca silników
spalinowych w trakcie prac na wyrobisku oraz transportu kołowego. Prognozowany
zasięg ponadnormatywnego oddziaływania pyłów przebiega w granicach działki
złoża i nie wykracza poza jej zasięg. Na terenie obszarów zabudowanych Dębówka
(najbliższe tereny mieszkaniowe), normy stężeń i opadu pyłu nie będą przekraczane.
Z obliczeń wykonanych na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika,
że oddziaływanie związane z emisją zanieczyszczeń z silników wysokoprężnych
eksploatowanych w związku z funkcjonowaniem eksploatacji złoża nie będzie
uciążliwe dla otoczenia. Tak więc skala wprowadzonych zanieczyszczeń do
powietrza będzie stosunkowo niewielka, niemniej jednak miejscowo zwiększy się
nieco poziom zanieczyszczenia tła. Przy zachowaniu warunków technicznych
związanych z ruchem kopalni oraz przy sukcesywnym wprowadzeniu pasa zieleni
izolacyjnej, realizacja ustaleń planu nie będzie miała wpływu na pogorszenie zdrowia
i komfortu zamieszkania mieszkańców okolicznych miejscowości.
Powierzchnię ziemi. Masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane
w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem nie są
odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach a warunki i sposób ich
zagospodarowania określone zostaną w koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
udzielonej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Powstanie dodatkowa
ilość odpadów gospodarczych, pochodzących z terenu zaplecza socjalnego.
Wszystkie one, gromadzone i segregowane będą utylizowane za pomocą zbiorczego
gminnego systemu gospodarowania odpadami z końcową utylizacją w obrębie
zakładu utylizacji odpadów. Skutkiem końcowym realizacji ustaleń planu będzie
zalesienie większości terenu planistycznego oraz powstanie jednego lub kilku
zbiorników wodnych o zróżnicowanych powierzchniach, z zalesionymi
wierzchowinami skarp wyrobiskowych. Odkrywka formowana będzie z nachyleniem
skarp w części podwodnej 27º i w części nawodnej 35º. Eksploatacja będzie
odbywała się etapami, sukcesywnie przejmując kolejne sektory. Nadkład
i pozostałości urobku lokowane będą wewnątrz wyrobiska a wierzchowina będzie
zachowywała poziom ok. 1 m powyżej lustra wody. Docelowe ukształtowanie skarp
(rekultywacja) będzie wynosiło ok. 18º. Przekształcenie powierzchni będzie dotyczyło
wyłącznie części złoża o zasobach przemysłowych w granicach ustalonych planem.
W zasadzie, negatywna percepcja krajobrazowa w obszarze i terenie górniczym
będzie ograniczona do wstępnej fazy eksploatacji złożą i będzie zmieniała się wraz
z postępującą sukcesywnie rekultywacją. Gleby tworzące na terenie przeznaczonym
do eksploatacji tzw. nadkład (warstwa humusu) zostaną w całości zdjęte
i uformowane w zwałowisko. Z materiału nadkładowego nie da się odtworzyć gleby
lepszej niż obecnie istniejąca. Zwałowana gleba zostanie użyta do rekultywacji skarp
wyrobiska i w większości zalesiona.
Kopaliny. Zostanie wyeksploatowane złoże piasków, żwirów i pospółek. Nadkład we
wstępnej fazie eksploatacji będzie przemieszczony na tymczasowe zwałowisko
14
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
zewnętrzne. Po utworzeniu dostatecznej objętości wyrobiska eksploatacyjnego,
nadkład będzie zwałowany na stałym zwałowisku zewnętrznym. Wierzchowina
zwałowiska stałego nadkładu i odpadów przeróbczych będzie ukształtowana min.
1 m powyżej lustra wody. Udokumentowane złoże zostanie w całości
wyeksploatowane w granicach uzasadnionych technologicznie i ekonomicznie.
Wody powierzchniowe i podziemne. Powstaną stosunkowo niewielkie ilości ścieków
bytowych w obrębie zaplecza socjalnego, które odprowadzane będą do szczelnych
zbiorników bezodpływowych a docelowo do istniejącej oczyszczalni ścieków.
Powstaną wody opadowe z powierzchni utwardzonych, które mają być
odprowadzane poprzez separator oleju bezpośrednio do gruntu. Podczas normalnej,
bezawaryjnej pracy sprawnym technicznie sprzętem inne ścieki nie będą
odprowadzane do wód powierzchniowych i podziemnych oraz do ziemi. Charakter
struktur wodonośnych powoduje, że są one narażone na wpływy odpowierzchniowe,
przy całkowitym braku wierzchnich warstw izolujących. Eksploatacja nie będzie
ingerować bezpośrednio w warstwę wodonośną. Zakłada się, że wydobycie
kruszywa prowadzone będzie nad wodą i nie będzie powodować zmiany poziomu
wód gruntowych (nie przewiduje się robót odwodnieniowych). Zachowanie
naturalnego poziomu wody będzie korzystne dla zachowania istniejących warunków
dla wegetacji na terenach przyległych.
Klimat. W skali miejscowej czasowo zmieni się generalnie charakter powierzchni
czynnej, która ma decydujący wpływ na kształtowanie się warunków
topoklimatycznych. Otwarte tereny piaszczyste, wykorzystywane rolniczo
i odłogowane zastąpi szereg zbiorników wodnych w otoczeniu kompleksów leśnych
i innych terenów zielonych i zalesionych. Pojawienie się ewentualnych nowych,
czasowych obiektów kubaturowych nie spowoduje znaczących zmian w warunkach
przewietrzania tego terenu. W skali regionalnej i ponadregionalnej wpływ realizacji
ustaleń planów na warunki klimatyczne będzie nieistotny.
Zwierzęta i rośliny. W wyniku realizacji ustaleń planu (eksploatacja powierzchniowa)
powierzchnie biologicznie czynne czasowo zupełnie się zmienią. Zarówno w zakresie
warunków tworzenia siedlisk zwierząt, jak i siedlisk roślinnych. Dotychczasowe
siedliska zostaną czasowo diametralnie przekształcone jakościowo oraz ilościowo.
Dopiero w wyniku sukcesywnej rekultywacji terenu, powstanie coraz większa
powierzchnia wodna i powstawać będą bogate, specyficzne hydrogeniczne warunki
siedliskowe. W końcowej fazie rekultywacji zwiększy się w znacznym stopniu
intensywność zabudowy biologicznej brzegów zbiorników (hydrofilna zieleń strefy
przybrzeżnej, ze specyficznymi warunkami siedliskowymi zwierząt). W wyniku
realizacji ustaleń planu, w trakcie eksploatacji złoża (szczególnie w pierwszym
etapie) pojawią się liczne bariery przestrzenne migracji zwierząt – szczególnie
większych, jednak na stosunkowo ograniczonej przestrzeni.
Ekosystemy i krajobraz. Eksploatacja terenu złożą spowoduje czasowe zmiany, np:
- przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi (poza
istniejącymi już wyrobiskami),
- zmniejszenie powierzchni leśnej,
- sukcesywną zmianę istniejących siedlisk zwierzęcych i roślinnych,
15
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
wymuszenie migracji większości zwierząt z terenu bezpośredniej eksploatacji,
zmianę topoklimatu, w tym lokalne pogorszenie jakości powietrza w okresie
eksploatacji (pylenie, hałas).
W fazie po eksploatacji i rekultywacji, powstanie w tym miejscu bardzo cenny
przyrodniczo i krajobrazowo obiekt, który stworzy nowe, bardzo bogate
i zróżnicowane pod względem ekologicznym warunki siedliskowe, sprzyjające
powstaniu znacznej bioróżnorodności obszaru, towarzyszące z reguły zbiornikom
wodnym o znacznej wielkości, w bogatym biotycznie otoczeniu.
-
5.3. Ocena.
Prognoza dokonuje również oceny w zakresie funkcjonowania środowiska,
rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych planów, warunków zagospodarowania
terenu, zagrożeń dla środowiska, skutków dla form ochrony oraz zmian
w krajobrazie.
5.3.1. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska.
Jak już wspomniano wcześniej, teren gminy stanowi wyraźnie różnorodną
strukturę przyrodniczą. Generalnie cały teren gminy Przytoczna można podzielić na
dwa zasadnicze elementy strukturalne: dolinę rzeki Warty i Wysoczyznę morenowo –
sandrową należącą do Pojezierza Poznańskiego.
Dolina rzeczna stanowi wyraźną, rozległą formę wklęsłą. Jest zbudowana
z piasków i żwirów rzecznych. Miejscami na powierzchni występują mady oraz –
w lokalnych obniżeniach – utwory organiczne (torfy) i mineralno – organiczne (gytie).
Dolinę budują trzy poziomy terasowe: poziom terasy zalewowej (najczęściej mieści
się ona w obszarze międzywala), poziom terasy nadzalewowej (rozległe
powierzchnie zajęte przez łaki i użytki zielone) oraz poziom terasy wyższej –
plejstoceńskiej (często zwydmionej i porośniętej zwartymi kompleksami leśnymi). Na
analizowanym
odcinku
Warta
jest
obustronnie
obwałowana
wałami
przeciwpowodziowymi. Wzdłuż rzeki, często w bezpośrednim jej sąsiedztwie,
znajdują się kompleksy starorzeczy stale lub czasowo wypełnione wodą.
Dolinę rzeczną od wysoczyzny oddziela morfologicznie wyraźna krawędź. Jest
ona porozcinana licznymi mniejszymi i rzadziej większymi dolinkami erozyjnymi
i denudacyjnymi o przebiegu południe – północ. Na obszarze samej wysoczyzny
można wydzielić mniejsze elementy strukturalne. Są to cztery rozległe płaty
wysoczyzny morenowej, z przewagą moreny dennej zbudowanej z glin zwałowych
i glin piaszczystych (często na powierzchni z piasków gliniastych). Na północ od
Goraja, w obrębie jednego z takich płatów wysoczyzny morenowej znajduje się
morena czołowa uformowana z piasków, żwirów i głazów morenowych w fazie
poznańsko – dobrzyńskiej zlodowacenia bałtyckiego. Płaty wysoczyzny morenowej
„pływają” po rozległej przestrzeni równiny sandrowej zbudowanej z piasków i żwirów
fluwioglacjalnych w przewadze również z fazy poznańsko – dobrzyńskiej.
Powierzchnię sandrową urozmaicają ozy, kemy, obniżenia wytopiskowe oraz rynny.
W piaskach i żwirach sandrowych, na skutek wytopienia się zasypanych tam brył
martwego lodu, powstały największe w gminie jeziora: Lubikowskie i Rokitno.
Generalnie większość terenów morenowych wykorzystywana jest rolniczo
a większość terenów sandrowych pozostaje w użytkowaniu leśnym. Lasy mają
16
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
wybitnie (poza nielicznymi, małymi obszarowo wyjątkami) gospodarczy, produkcyjny
charakter.
Najważniejsze procesy geodynamiczne zachodzące w środowisku przyrodniczym
obszaru gminy determinowane są głównie przez trzy komponenty: klimat, rzeźbę
terenu (geomorfologię) i budowę geologiczną. Z czynników klimatycznych na
pierwsze miejsce wysuwa się opad atmosferyczny (szczególnie deszczu),
temperatura (zamarzanie i topnienie) oraz wiatr. Wszelkie opady, a szczególnie
nawalne opady deszczu są podstawowym impulsem uruchamiającym dwa główne
procesy geodynamiczne. Jest to przesiąkanie oraz wszelkiego rodzaju spływ
(powierzchniowy i linijny).
Oba te rodzaje procesów geodynamicznych występują na całym obszarze gminy,
zarówno na obszarze wysoczyzny sandrowej, jak i w obszarze otaczających dolinek
denudacyjnych, wyścielonych piaskami i glinami deluwialnymi. Przy czym na części
wysoczyznowej są to spływy powierzchniowe i linijne w kierunku północnym,
północno – zachodnim i północno – wschodnim (jedynie drobny fragment terenu
gminy położony pomiędzy Jeziorem Lubikowskim i Jeziorem Rokitno charakteryzuje
się odpływem w kierunku południowym), o dynamice proporcjonalnej do wielkości
opadów. Natomiast w obrębie dolinek denudacyjnych, erozyjnych i erozyjno denudacyjnych, spływy powierzchniowe i linijne, z jednej strony łagodzone są nieco
poprzez współdziałanie procesów przesiąkania a z drugiej strony ich dynamika jest
wzmocniona z uwagi na konfigurację terenu (wyraźny skłon podłużny dolinek i skłon
ścian bocznych).
Zasięg procesów geodynamicznych, ich intensywność oraz skutki są bez
większego znaczenia dla płaskich lub prawie płaskich terenów terasy wyższej
pradolinnej, na której położone są obszary planistyczne. Dominuje tu wyraźnie
przesiąkanie oraz spływ podziemny i powierzchniowy w kierunku koryta Warty.
Wyjątkiem są tu skarpy nieczynnych wyrobisk, gdzie w przypadku silnego
oddziaływania czynnika zewnętrznego (głównie deszczu o charakterze nawałnicy)
i przy dzisiejszym stanie stabilności skarp i użytkowania terenu, należy liczyć się
z możliwością wystąpienia takich zjawisk, jak silna erozja linijna, powierzchniowa,
obsuwy i obrywy.
5.3.2. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i ustaleń.
Przedstawione w projektach planów użytkowanie i zagospodarowanie terenu jest
zgodne z rozwiązaniami proponowanymi, jako możliwe w opracowaniu
ekofizjograficznym wykonanym specjalnie dla potrzeb analizowanych projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualna eksploatacja
powierzchniowa będzie kontynuacją działań podjętych już wcześniej i pozwoli
w sposób kompleksowy rozwiązać zagadnienia racjonalnej gospodarki złożem i jego
kompleksowej rekultywacji. Wyłączenie powierzchni leśnych z produkcji leśnej będzie
miało charakter czasowy, a po wykonanej rekultywacji zostaną te powierzchnie
odtworzone i urozmaicone siedliskowo.
17
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
5.3.3. Ocena planistycznych warunków zagospodarowania terenu.
Zaproponowane w projektach planów ustalenia dotyczące warunków eksploatacji
i zagospodarowania złoża, utworzenia pasów ochronnych, czasowego wyłączenia
powierzchni leśnych oraz sukcesywnie postępującej rekultywacji terenu
wyeksploatowanego złoża, możliwie maksymalnie chronią środowisko zarówno
terenów objętych tą inwestycją, jak i tereny przyległe przed jej negatywnym
wpływem. Wykorzystywane pod dalszą eksploatację będą tereny już eksploatowane
i częściowo wyeksploatowane, w granicach udokumentowanego i zakwalifikowanego
do eksploatacji złoża. Ze względu na przepuszczalność podłoża, tereny te – zgodnie
z ustaleniami projektów analizowanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego – będą objęte szczególnymi działaniami chroniącymi wody
powierzchniowe i podziemne przed obecnym i przyszłym ewentualnym
zanieczyszczeniem.
5.3.4. Ocena zagrożeń dla środowiska.
Jak
już
wspomniano
wcześniej,
dotychczasowy
stan
użytkowania
i zagospodarowania terenów przeznaczonych do objęcia miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego nie stoi w jakiejś szczególnej sprzeczności
z naturalnymi warunkami przyrodniczymi. Jedynymi istotnymi zagrożeniami dla
obecnego, względnie dobrego stanu środowiska obszarów planistycznych oraz ich
bliższego i dalszego otoczenia są uciążliwości wynikające z istnienia wyrobisk
eksploatacyjnych i poeksploatacyjnych, oddziaływania drogi i linii kolejowej
o znaczeniu międzynarodowym, z bardzo intensywnym ruchem towarowym
i osobowym oraz spływ, nie zaabsorbowanych przez środowisko glebowe
chemicznych środków ochrony roślin i nawozów stosowanych w rolnictwie, do wód
powierzchniowych i podziemnych.
Przy założeniu, że istnieje obiektywna potrzeba i konieczność zlokalizowania
w analizowanej strefie, obszarów o funkcjach przemysłowych, a konkretnie
wydobywczych (piaski, żwiry i pospółki), to byłoby trudno znaleźć w gminie lepszy
pod względem komunikacyjnym i przyrodniczym (pomijając drobne kompleksy leśne)
teren dla takiej lokalizacji. Niewątpliwie, długotrwałe oddziaływanie obiektów
wydobywczych (kopalnia odkrywkowa) oraz ich ewentualna rozbudowa może być
zagrożeniem dla środowiska i może mieć z czasem coraz większy wpływ negatywny.
Możliwość istotnego ograniczenia negatywnych wpływów ewentualnych obszarów
zainwestowanych i kolejnych obszarów przeznaczonych do zainwestowania
związana jest z działaniami polegającymi na należytym zabezpieczeniu środowiska
glebowego, wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się
zanieczyszczeń odpowierzchniowych oraz na zwiększeniu czynnika biotycznego
towarzyszącego zabudowie technicznej obu terenów.
Ponadto bardzo istotnym elementem ograniczającym negatywny wpływ
eksploatacji surowców okruchowych na otoczenie będzie miała metoda tzw.
kroczącej eksploatacji. Oznacza to, że eksploatacja odbywać się będzie w obrębie
niewielkiego pola eksploatacyjnego, które będzie przesuwało się po złożu w trakcie
jego eksploatacji. Podobnie będzie następowała sukcesywna rekultywacja terenów
już wyeksploatowanych, bez oczekiwania na kompleksową rekultywację całego
wyrobiska poeksploatacyjnego.
18
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
W konkretnej sytuacji analizowanych obszarów planistycznych, przy właściwej
realizacji wyznaczonych funkcji i eksploatacji projektowanych obiektów i urządzeń,
zgodnie z ustaleniami planu, koncesją i geologicznymi dokumentami branżowymi, nie
zakłada się wystąpienia sytuacji, które powodowałyby powstanie istotnych zagrożeń
dla środowiska i zdrowia ludzi. Ponadto planowa i zgodna z planem ruchu kopalni
eksploatacja i wieńcząca ją całkowita rekultywacja terenu, pozwoli na prawidłowe
uporządkowanie stanu obecnego. Będzie także wypełnieniem zasad ochrony
odpowiednio udokumentowanych i cennych złóż surowców mineralnych dla ich
przyszłej eksploatacji. Złóż, dla których ochronę ustawodawca przewidział i ustanowił
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
5.3.5. Ocena skutków dla istniejących form ochrony.
W gminie występują obszary szczególnej ochrony przyrody określone w ustawie
o ochronie przyrody (w tym rezerwat, obszar europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody oraz
użytek ekologiczny).
Obszary leśne i lasy ochronne podlegają regulacjom „Ustawy o lasach”. Obszary
te wchodzą w skład Nadleśnictw Międzychód (wschodnia część gminy) i Międzyrzecz
(pozostały obszar). Celowe jest sukcesywne nadawanie statusu lasów ochronnych
w korytarzach ekologicznych. Z uwagi na niewielką lesistość (39,05%) są zasadne
zalesienia, a szczególnie celowe ze względów:
 ekologicznych (poprawa struktury gatunkowej, funkcje ochronne, powiązanie
kompleksów w sąsiedztwie drogi nr 24, ograniczające uciążliwe
oddziaływania),
 krajobrazowych, zapewniając przesłanianie obiektów dysharmonijnych
w „otwartym krajobrazie” (linie napowietrzne, budynki), których przekształcenie
nie jest zasadne i możliwe ze względów funkcjonalnych i ekonomicznych.
Zalesienia w obszarach łąk śródleśnych i nieużytków stanowiących bazę dla
różnorodności biologicznej nie są wskazane. Możliwości zalesień ograniczają
ponadto również wysokie klasy gruntów rolnych.
Na obszarze gminy występują kompleksy gleb podlegających ochronie
ustawowej. Zaliczono do nich gleby mineralne klas od I do IVb oraz wszystkie gleby
organiczne. Ponadto ochronie podlegają obszary użytków zielonych, w których
dominują grunty organiczne. Kompleksy tych gruntów występują głównie
w obszarach nadwarciańskich. W skali gminy grunty rolne podlegające ochronie
występują głownie w rejonie pomiędzy Przytoczną, Rokitnem i Lubikowem oraz
w obrębach Chełmsko, Nowa Niedrzwica i w północnej części obrębu Przytoczna.
Na krańcach zachodnich gminy przebiega południkowo – wschodnia granica
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 137 ONO.
Realizacja ustaleń analizowanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w tym przede wszystkim eksploatacja powierzchniowa – z uwagi na
znaczne oddalenie od rozpoznanych najcenniejszych elementów środowiska oraz
pod warunkiem realizacji funkcji planistycznych zgodnie z zapisami planu – nie
powinna w sposób istotny negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze
gminy. Podobnie, realizacja funkcji planistycznych – w kontekście wyznaczenia
19
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
obszarów specjalnej ochrony, nie powinna kolidować z wymogami ochronnymi tych
terenów.
Najbliżej położone elementy systemu obszarów szczególnie chronionych,
w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu „4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci” oraz
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Notecka” (PLB300015),
znajdują się w odległości odpowiednio – 1,5 i 3,0 km na północ.
5.3.6. Ocena zmian w krajobrazie.
Eksploatacja terenu złoża spowoduje znaczne, częściowo nieodwracalne zmiany
w krajobrazie. Nastąpi zmiana fragmentów dotychczas harmonijnego krajobrazu
kulturowego i przyrodniczo – kulturowego. Wystąpią przekształcenia naturalnego
ukształtowania powierzchni ziemi, zmniejszy się czasowo leśna przestrzeń
produkcyjna. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że negatywnie odbierane zmiany
fizjonomii krajobrazu na większości obszarów będą miały charakter przejściowy.
Ponadto trzeba dodać, że eksploatacja powierzchniowa zostanie ograniczona
przestrzennie do stosunkowo niewielkiego, kroczącego po powierzchni złoża
obszaru, obszaru o wiele mniejszego niż obszar rozpoznanego złoża i koncentruje
się na obszarze już częściowo eksploatowanym i niezrekultywowanym, o niskich
walorach krajobrazowych.
Jak już wcześniej wspomniano, w fazie po eksploatacji i rekultywacji, powstanie
w tym miejscu bardzo cenny przyrodniczo i krajobrazowo obiekt, który stworzy nowe,
bardzo bogate i zróżnicowane pod względem ekologicznym warunki siedliskowe,
sprzyjające powstaniu znacznej bioróżnorodności obszaru, towarzyszące z reguły
zbiornikom wodnym, rzekom i kanałom oraz terenom podmokłym w bogatym
biotycznie otoczeniu. Z dokumentacji geologicznej analizowanych złóż wynika, że do
rekultywacji zostanie użyta, wcześniej selektywnie zdjęta warstwa rodzimej gleby, co
znacznie przyspieszy proces odbudowy i wzbogacenia komponentów biotycznych
środowiska. Ponadto zapewni ciągłość istnienia charakterystycznych dla
analizowanych terenów typów siedlisk związanych z korytarzem ekologicznym
rozległej doliny rzecznej.
Z uwagi na powyższe, należy ocenić, że generalnie, po wstępnym okresie
degradacji walorów krajobrazowych, nastąpi bardzo wyraźne urozmaicenie rzeźby
terenu i wzbogacenie walorów siedliskowych (m. in. wzrost ilości i jakości siedlisk
hydrogenicznych), czyli elementów decydujących o percepcji krajobrazu. Nastąpi
również wyraźne wzbogacenie zróżnicowania mozaiki biotopów, co ma decydujący
wpływ na kompleksową bioróżnorodność obszaru.
5.4. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne skutki.
Generalnie ustalenia projektu planu zawierają wyczerpujące zapisy dotyczące
rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na
środowisko oraz krajobraz (patrz: tekst projektu Uchwały Rady Gminy Przytoczna
oraz punkt 4.2 niniejszego opracowania).
20
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp gminy Przytoczna – fragment obrębu geodezyjnego Dębówko (złoża kruszywa).
6. Załącznik graficzny.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna, obręb
Dębówko. Załączniki graficzne do uchwał Rady Gminy Przytoczna.
Tekst Prognozy nawiązuje wprost do treści projektów uchwał oraz załączników
graficznych do projektów uchwał.
21
P. W. „ANT”, ul. Reja 4/19, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Download