Dnia 16 lutego 2009 r do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w

advertisement
Dnia 16 lutego 2009 r do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach wpłynęło
zapytanie do postępowania przetargowego na :
„Dostawę tłucznia kamiennego dolomitowego wraz z transportem do miasta Pabianic”
o następującej treści :
Pytanie 1 : Czy dopuszcza się możliwość zastosowania również innej skały osadowej lub litej zgodnej z
wymaganiami określonymi w SIWZ , np. wapień lub granit.
Pytanie 2: Czy dopuszcza się możliwość zastosowania kruszyw zgodnych z normami alternatywnymi dla
PN-EN 13043 takich jak PN-B 11112 oraz PN-S-06102.
Na podatnie art. 38 ust 1-2 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz.U. Nr 223
poz.1655 z 2007 r ; Dz U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r) zamawiający wyjaśnia :
Ad pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych skał osadowych niż dolomit.
Uzasadnienie :
Kamień dolomitowy jest materiałem , który przez nasz zakład został sprawdzony podczas budowy konstrukcji i
utwardzania dróg , które realizowaliśmy na terenie naszego miasta . Jest również materiałem najbardziej
dostępnym na rynku Polskim.
Ad pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kruszyw zgodnych z normami jak
PN-B- 11112 oraz PN-S-06102.
Uzasadnienie :
Dla kruszyw w drogownictwie obowiązują obecnie w Polsce dwie podstawowe normy europejskie:
• PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
• PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (norma ukazała się w języku polskim w grudniu 2004 r.).
Nowe normy europejskie zastąpiły następujące normy polskie:
• PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
• PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia.
• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka.
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
• PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych
• PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego
kawałkowego.
• PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
Wspomniane wyżej dwie podstawowe normy dla kruszyw w budownictwie drogowym: PN-EN 13043:2004
i PN-EN 13242:2004 są normami zharmonizowanymi z dyrektywą 89/106/EWG. Podlegają systemom oceny
zgodności wyrobu i wszystkim procedurom zapewnienia jakości oraz oznakowaniu CE.
Zamawiający zgodnie z :
Z art. 30 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i
jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te
normy.
2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm in-nych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) normy międzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
Jak widać, prace drogowe wykonywane na podstawie zamówienia publicznego, powinny być opisywane z
zastosowaniem norm zharmonizowanych PN-EN. Przynajmniej tak się powinno dziać od 1 maja 2004 r. Warto
dodać, że np. norma PN-EN 13043:2004 jest normą polską przenoszącą europejską normę zharmonizowaną...
Z poważaniem
Stanisław Wołosz
Przygotowała odpowiedź :
Marzena Szymczak
Download