Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu Strzyżowskiego w

advertisement
OR-BR.0021.3.2016
Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu Strzyżowskiego
w okresie od 17 lutego 2016 roku do 22 marca 2016 roku oraz
z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzyżowskiego
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
w okresie od 17 lutego 2016 roku do 22 marca 2016 roku Zarząd Powiatu
Strzyżowskiego obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjął
16 uchwał, w tym 6 przyjmujących projekty uchwał Rady Powiatu.
Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podjął
uchwały w sprawie:
 przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Strzyżowskim a Województwem
Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy
realizacji Projektu „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"
zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
 przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok,
 przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie zmiany
uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,
 wyrażenia zgody na wprowadzenie z dniem 1 września 2016 roku nowych
zawodów w Zespole Szkół w Czudcu,
 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury,
 nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Powiatu Strzyżowskiego.
Zarząd zatwierdził:
 wybór oferty na wykonanie projektu budowlanego – przebudowa i rozbudowa
budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie w ramach projektu „Przebudowa
i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie na potrzeby utworzenia
pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej – Powiat Strzyżowski”,
 wniosek o organizację robót publicznych.
Kolejno Zarząd rozpatrzył:
 pozytywnie prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Niebylcu o dofinansowanie IV
Otwartego Turnieju Szachowego, udzielając dofinasowania w wysokości 500 zł.
Ponadto Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na przebudowę mostu
w Pstrągowej oraz wytypował przedstawicieli Samorządu Powiatu Strzyżowskiego do
zespołu roboczego do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania ratownictwa
medycznego na terenie działania dyspozytorni medycznej w Krośnie.
1
Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podjął
uchwały w sprawie:
 przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie przystąpienia
Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji
projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie strzyżowskim (II)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie
udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój,
 upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)”
w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie oraz do podejmowania
innych czynności w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)” w ramach Osi Priorytetowej
I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi powiatowej na kategorię drogi
gminnej.
Zarząd zatwierdził:
 umowę z firmą „Vulcan” Sp. z o.o. dotyczącą usprawnienia procesu rekrutacji do
jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego,
 aneks Nr 10 do Porozumienia pomiędzy Starostą Strzyżowskim a Nadleśniczym
Nadleśnictwa Strzyżów w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Zarząd zapoznał się z:
 pismem w sprawie wynajmu pomieszczeń i przydzielenia miejsc parkingowych dla
Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Strzyżowie.
Ponadto Zarząd udzielił pełnomocnictwa Województwu Podkarpackiemu – Liderowi
Projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji
w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Na posiedzeniu w dniu 2 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podjął
uchwały w sprawie:
 sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do wynajmu
(Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwrócił się
2
z prośbą o wynajęcie pomieszczenia oznaczonego nr 015 w piwnicach budynku
zakupionego przez Powiat Strzyżowski przy ul. Parkowej 7).
Zarząd zatwierdził:
 wniosek o organizację robót publicznych w Starostwie,
 stanowisko w sprawie rozbudowy i doposażenia w sprzęt medyczny (tomograf
komputerowy) Szpitala Powiatowego w Strzyżowie,
 pismo do Burmistrza Strzyżowa w sprawie uroczystości 3 Maja.
Kolejno Zarząd rozpatrzył:
 pozytywnie prośbę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o przydzielenie pilota do
bramy wjazdowej na parking przy ul. Parkowej,
 pozytywnie prośbę Powiatowego Zarządu Dróg o przydział pilota do bramy
wjazdowej na parking przy ul. Parkowej 7,
 pozytywnie prośbę Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Strzyżowie o przydzielenie pilota do bramy wjazdowej na parking przy
ul. Parkowej.
Zarząd zapoznał się z:
 prośbą Burmistrza Strzyżowa o wsparcie finansowe budowy obwodnicy Strzyżowa.
Ponadto Zarząd omówił projekt dofinansowania wykonania fasady ciepłochronnej
budynku przy ul. Parkowej 7.
Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego
zatwierdził:
 umowę zlecenia Nr 1/2016 w sprawie doręczenia zawiadomienia o wszczęcie
postępowania administracyjnego dotyczącego projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości
Frysztak,
 zakres rzeczowy projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego” planowanego do złożenia w dniu
15.03.2016 r. w ramach działania 3.2 – Modernizacja energetyczna budynków
w ramach RPO WP 2014 – 2020.
Kolejno Zarząd rozpatrzył:
 pozytywnie wniosek Zarządu Koła Wędkarskiego „Kleń” w Strzyżowie w sprawie
objęcia
patronatem
Starosty
Strzyżowskiego
zawodów
wędkarskich
i sponsorowania zawodów, udzielając dofinansowania w wysokości 500 zł na
nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego, zorganizowanego w ramach
zawodów.
 pozytywnie prośbę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu
o przesunięcie dofinansowania z Podkarpackiego Święta Malinowego na II Jarmark
Niebylecki,
 negatywnie wniosek przedstawicieli Lidl – Sklepy spożywcze Sp. z o. o. o nabycie
nieruchomości w sąsiedztwie siedziby PZD w Strzyżowie,
3




pozytywnie wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielając
dotacji po 5 000 zł dla każdej parafii.
pozytywnie prośbę Pani Zdzisławy Górskiej – Klekawki o pomoc finansową przy
wydaniu poezji z lat 1999 – 2014,
propozycję przystąpienia do współpracy odnośnie wykonania kalendarzy
ściennych,
pozytywnie możliwość zakupu książki Pana Zdzisława Domino „BABICA – ta
ziemia nie jest nam obca”.
Zarząd zapoznał się z:
 informacją Kierownika Wydziału GN Starostwa na temat działek gruntowych
położonych w Dobrzechowie,
 z informacją o aktualnie ogłoszonych naborach wniosków.
Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podjął
uchwały w sprawie:
 przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie podziału
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski w 2016 r.,
 przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie przystąpienia
Powiatu Strzyżowskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji
projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających
bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)” w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny
Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
 upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie oraz do podejmowania
innych czynności w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja osób powyżej 29 r.
ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)” w ramach Osi
priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Zarząd zatwierdził:
 aneks nr 1 do umowy 4474/CMA/ST/SO o usługę ochrony obiektu w systemie
monitorowania,
 umowę opieki autorskiej z Biurem Usług Komputerowych „Softres” Sp. z o. o.
w Rzeszowie dotyczącej opieki i konserwacji programu: System Obiegu
Dokumentów „SOD”.
Zarząd zapoznał się z:
 decyzją
GEO.6531.2.2016
dotyczącą
zatwierdzenia
dokumentacji
hydrogeologicznej w celu zaopatrzenia w wodę GOSiR w miejscowości Frysztak,
4


odpowiedzią Dyrektora PCPR w Strzyżowie na pismo dotyczące możliwości
utworzenia przez Powiat Strzyżowski warsztatów terapii zajęciowej,
analizą finansowo – rzeczową nieodpłatnych parad prawnych za styczeń i luty
2016 r., realizowanych przez Powiat Strzyżowski jako zadanie zlecone przez
Ministerstwo Sprawiedliwości.
Ponadto Zarząd omówił projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu zieleni przy
Starostwie Powiatowym w Strzyżowie oraz sprawę współorganizacji uroczystości
Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.
5
Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych na XVII sesji Rady Powiatu
Strzyżowskiego V kadencji 2014 – 2018 w dniu 24 lutego 2016 r.
Niżej wymienione uchwały zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego:
 Nr XVII/125/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem
Strzyżowskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych
zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP - Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe
Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020,
 Nr XVII/126/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego
Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)” w ramach Osi
Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Ponadto poniższe uchwały zostały przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie:
 Nr XVII/123/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 Nr XVII/124/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu
Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Strzyżowskiego.
Na tym sprawozdanie zakończono.
6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards