INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ PODEJRZEŃ

advertisement
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ PODEJRZEŃ/ROZPOZNAŃ ZAKAŻEŃ LUB
CHORÓB ZAKAŹNYCH
- zgłoszenie podejrzenia/rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, w oparciu o art. 27
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 947), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10
lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub
zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. 2013, poz. 848) powinno być
przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu dla miejsca
rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub
powzięcia podejrzenia zakażenia/choroby zakaźnej.
- zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie
danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę podstawowych
objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu
zakażenia
lub choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka, charakterystyki
biologicznego czynnika zakaźnego, oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.
Jednocześnie,
Państwowy Powiatowy
Inspektor
Sanitarny w
Gdańsku
informuje,
że aktualnie stosowane formularze zgłoszeń podejrzeń/rozpoznań chorób zakaźnych
są dostępne w zakładce Formularze.
Zgłoszenia należy przekazywać drogą elektroniczną w sposób
zaszyfrowany (e-mail:
[email protected]; [email protected]) lub pocztową przesyłką poleconą
w kopertach opatrzonych odpowiednim symbolem ZLK na adres: PSSE w Gdańsku, ul.
Wałowa 27, 80-858 Gdańsk.
Przekazanie formularza drogą elektroniczną powinno odbywać się w sposób bezpieczny bez
możliwości dostępu do nich osób nieuprawnionych. Wymagania dotyczące dokumentacji
prowadzonej w postaci elektronicznej reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697).
Zarchiwizowane pliki powinny być chronione hasłem. Hasło należy ustalić z Powiatową Stacją
Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku. Ustalenie hasła powinno odbyć się drogą inną niż
wymiana plików (np. telefoniczną, osobistą).
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW GRYPY:
Na formularzu ZLK-1 należy zgłaszać jedynie przypadki grypy potwierdzone laboratoryjnie
(tj. spełniające co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- izolacja wirusa grypy z materiału klinicznego
- wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy w materiale klinicznym
- wykrycie antygenu wirusa grypy w materiale klinicznym metodą immunofluorescencji
bezpośredniej (DFA)
- znamienny wzrost swoistych przeciwciał przeciw wirusowi grypy).
Klinicznie rozpoznane przypadki grypy i zachorowań grypopodobnych należy zgłaszać tylko
na formularzu MZ-55.
Obowiązuje następująca częstotliwość sporządzania meldunków:

Meldunki tygodniowe MZ-55 - cztery razy w miesiącu - za okresy sprawozdawcze 1-7,
8-15, 16-22 i 23-ostatni dzień miesiąca

Meldunki dzienne MZ-55 - w okresie wzrostu liczby zachorowań
Terminy przekazywania meldunków do PSSE (są na druku MZ-55):

wypełnione meldunki MZ-55 można przekazywać faxem (58 301-85-45) lub drogą
elektroniczną na adres: [email protected]; (przesyłanie meldunków w formie
zabezpieczonych plików nie jest wymagane) w następnym dniu po upływie okresu
sprawozdawczego do godziny 10.00.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards