Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

advertisement
Załącznik nr 2.1 do SIWZ
Sprawa numer: 21/SISP-2/PN/2014
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA PORTALU SPRAWOZDAWCZEGO GUS
WRAZ Z WDROŻENIEM I PRZEPROWADZENIEM SZKOLEŃ
CZĘŚĆ NR 1
I.
1)
Dostawa licencji oprogramowania serwerów aplikacji JEE dla instancji Portalu
Sprawozdawczego GUS w Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych
mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego (CPD Warszawa) oraz w Zapasowym
Centrum Przetwarzania Danych mieszczącym się w Radomiu przy ul. Planty 39/45
(CPD Radom).
2)
Wdrożenie oprogramowania serwerów aplikacji w CPD Radom, obejmujące
konfigurację systemów operacyjnych WIN2008 R2, instalację i konfigurację
środowiska Java 7 oraz dostarczonego oprogramowania serwerów aplikacji.
3)
Uruchomienie
aplikacji
zarządczych
oraz
formularzowych
Portalu
Sprawozdawczego GUS w zainstalowanym i skonfigurowanym środowisku w CPD
Radom, w tym dokonanie zmian w kodzie aplikacji w zakresie wymaganym do ich
uruchomienia w środowisku 64-bitowym (Windows/Java) oraz wynikających ze
specyfiki zaoferowanego serwera aplikacyjnego. Przystosowanie środowiska
developerskiego, w celu zapewnienia prawidłowej pracy tworzonych aplikacji
formularzowych w środowisku dostarczonego serwera aplikacji.
4)
Sporządzenie dokumentacji powdrożeniowej, opisującej procedurę instalacji
i konfiguracji wszystkich elementów środowiska podczas wdrażania licencji
serwerów aplikacji.
5)
Wsparcie Zamawiającego podczas instalacji i konfiguracji nowego środowiska w
instancji Portalu Sprawozdawczego GUS w CPD Warszawa oraz podczas migracji
istniejącej domeny Weblogic Server do dostarczonego środowiska serwerów
aplikacji (w oparciu o sporządzoną dokumentację).
6)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostarczanego oprogramowania.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowych licencji serwerów aplikacji JEE
objętych gwarancją przez okres 2 lat oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego
z zakresu dostarczanego oprogramowania.
Szczegółow e w ymagania
1. Wykonawca dostarczy licencje i wdroży oprogramowanie serwerów aplikacji dla
następującej infrastruktury (dla każdej z grup serwerów Wykonawca może dostarczyć
dedykowany typ licencji, uwzględniający rolę serwerów w systemie oraz założone przez
Zamawiającego ograniczenia w ich użytkowaniu):
Łączna
Łączna
Typ
liczba
liczba
Ograniczenia w użytkowaniu
procesorów
rdzeni
Serwery aplikacji
32
192
Produkcyjne
Serwery testowe
4
16
max. 100 jednoczesnych użytkowników
Serwery aplikacji
max. 90 dni w roku (wybranych przez
4
24
Uzupełniające
Zamawiającego)
str. 1
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania aplikacji Portalu Sprawozdawczego GUS
do pracy w środowisku dostarczonych serwerów aplikacji (w przypadku aplikacji
formularzowych Zamawiający wskaże nie więcej niż 5 aplikacji przeznaczonych do
dostosowania). Działania te muszą być wykonane własnymi siłami Wykonawcy, bez
angażowania zasobów Zamawiającego.
Portal Sprawozdawczy po tych działaniach musi zachować dotychczasową funkcjonalność
i oferować wydajność oraz niezawodność na niepogorszonym poziomie.
Dostarczone oprogramowanie serwera aplikacji musi spełniać następujące wymagania
funkcjonalno-techniczne:
Standardy:
1) Wsparcie dla Java SE wersja 6 oraz wersja 7,
2) Zgodność ze specyfikacją Java EE wersja 5 oraz 6,
3) Wsparcie dla Spring Framework,
4) Wbudowane wsparcie dla specyfikacji Commons J Work Manager API i Timer API,
5) Wbudowane wsparcie dla specyfikacji JSR-88 – plany wdrożeń (Deployment Plan),
6) Wbudowana obsługa standardu Web services WS-ReliableMessaging 1.1 i WSReliableMessaging Policy 1.1,
7) Wbudowana obsługa standardu Web services WS-Trust 1.3,
8) Wbudowana obsługa standardu Web services WS-SecureConversation 1.3,
9) Wbudowana obsługa standardu Web services WS-Security 1.1,
10) Wbudowana obsługa standardu Web services WS-SecurityPolicy 1.2,
11) Wbudowana obsługa standardu Web Service MTOM\XOP – SOAP Message
Transmission Optimization Mechanism/XML-binary Optimized Packaging.
Bezpieczeństwo
1) Możliwość dostosowania poziomu bezpieczeństwa w zakresie:
a) Uwierzytelniania,
b) kontroli dostępu,
c) zarządzania użytkownikami, grupami i rolami,
d) tworzenia, przechowywania i walidacji certyfikatów, haseł, kluczy,
e) audytowania zdarzeń bezpieczeństwa,
f) wsparcia dla pojedynczego logowania SSO,
2) Dostępność mechanizmów uwierzytelniania i szyfrowania usług takich jak:
użytkownik/hasło, passphrase, weryfikacja hostów, brak uwierzytelniania, tunelowanie
wywołań SSL, certyfikaty X.509,
3) Wbudowana, dostępna poprzez konfigurację, integracja z katalogami użytkowników,
grup i ról – LDAP, Active Directory, bazy danych, Windows NT, X.509, SAML, własne,
4) Możliwość jednoczesnego podłączenia wielu usług katalogowych, w tym różnego typu
(np. równocześnie LDAP, Active Directory, bazy danych, Web service, systemy
autentykacji i autoryzacji firm trzecich, własne),
5) Możliwość tworzenia własnych implementacji usług security: uwierzytelnienia,
autoryzacji, mapowania ról, mapowania uwierzytelnień, baz danych kluczy/certyfikatów,
walidacji poprawności kluczy/certyfikatów (CLV/CLR), audytowania,
6) Obsługa specyfikacji:
a) Java Authentication and Authorization Service (JAAS),
b) Java Secure Sockets Extensions (JSSE),
c) Java Cryptography Extensions (JCE),
d) Java Authorization Contract for Containers (JACC),
str. 2
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Wbudowana obsługa standardów SAML 1.1, SAML 2.0 lub wyższych,
Wbudowana integracja w ramach Single-Sign-On (SSO) z takimi technologiami jak
SAML (1.1, 2.0), Kerberos (SPENEGO, Windows 2000 i 2003, .NET), Web service
(SAML),
Wbudowane API do funkcjonalności przeszukiwania i walidacji certyfikatów X.509 (CLV
– Certificate Lookup and Validation),
Obsługa mechanizmów autoryzacji i mapowania ról przy użyciu standardu XACML 2.0;
Możliwość konfiguracji dynamicznego członkostwa ról, uwzględniającego datę i czas,
zawartość wybranych elementów w komunikatach SOAP (Web services), wartość
atrybutów żądań HTTP, wartość atrybutów sesji HTTP, parametrów metod EJB,
Wbudowana obsługa standardu Common Secure Interoperability Version 2 (CSIv2),
Wbudowana obsługa protokołu SNMP v3 wraz z HMAC-MD5-96, HMAC-SHA-96;
Funkcjonalność serwera aplikacji
1) Wbudowane wsparcie dla współdzielenia kodu (np. bibliotek) pomiędzy wieloma
aplikacjami (Web, EJB, Web services). Biblioteki (JAR, WAR, EAR, EJB) powinny być
instalowane w serwerze aplikacyjnym jednokrotnie, tak by wiele aplikacji mogło z nich
korzystać. Możliwość zainstalowania wielu wersji bibliotek równocześnie.
2) Możliwość konfiguracji - która wersja biblioteki będzie wykorzystywana przez aplikację.
Konfiguracja powinna odbywać się w sposób deklaratywny (za pomocą deployment
deskryptor’ów), a nie poprzez kopiowanie kodu bibliotek do aplikacji.
3) Konfiguracja komponentów w aplikacjach webowych (np. servletów, filtrów servletów,
web services) za pomocą adnotacji Java 5 (dotyczy także parametrów specyficznych dla
danego serwera aplikacyjnego).
4) Wbudowana obsługa żądań HTTP w sposób asynchroniczny (czyli możliwość
rozdzielenia obsługi HTTP request i HTTP response na różne wątki).
5) Wbudowane wsparcie dla przechowywania (persistence) sesji webowych i EJB
w pliku, bazie danych i pamięci.
6) Możliwość przechowywania istotnych informacji dotyczących sesji użytkownika
(w tym sesja http, konteksty usług typu Servlet oraz konteksty usług typu Session EJB)
w zewnętrznej pamięci cache poza głównym procesem maszyny wirtualnej Java.
7) Oprogramowanie
musi
oferować
mechanizmy
klastrowania
aplikacji
z wykorzystaniem cache’a zewnętrznego.
8) Wbudowana możliwość konfiguracji priorytetów obsługi żądań, priorytetów aplikacji
i ich komponentów. Możliwość przypisywania reguł SLA do użytkowników, aplikacji
i ich komponentów (np. servletów, EJB).
9) Wbudowana obsługa pul połączeń do baz danych z uwierzytelnieniem połączeń.
Tworzenie pul połączeń JDBC, w których jest możliwość zmapowania użytkowników
serwera aplikacyjnego na użytkowników zdefiniowanych w bazie danych.
10) Wbudowana obsługa wprowadzania zmian w kodzie Java w aplikacjach na serwerze
bez konieczności re-deployment’u aplikacji ani restartu serwera aplikacyjnego
(hot Java class swapping).
11) Możliwość uruchamiania wielu działających równocześnie wersji tej samej aplikacji (sideby-side deployment). Klienci, którzy rozpoczęli pracę z wcześniejszą wersją aplikacji
powinni pracować z tą wersją aplikacji. Nowi klienci powinni pracować
z nową wersją aplikacji. Serwer powinien zapewnić automatyczne wyłączanie
poprzednich wersji aplikacji, w momencie, gdy ich użytkownicy zakończą pracę.
12) Wbudowana obsługa zaawansowanych mechanizmów kolejkowych (JMS): grupowanie
komunikatów przesyłanych do JMS z gwarancją zachowania kolejności ich
przetworzenia (konsumpcji) wynikającą z kolejności ich utworzenia (produkcji).
str. 3
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
13) Wbudowana obsługa zaawansowanych mechanizmów kolejkowych (JMS): możliwość
łączenia komunikatów JMS w jednostki (grupy), a następnie przetwarzanie jednostek.
Klient JMS nie może przetwarzać danej jednostki, dopóki w JMS nie pojawią się
wszystkie komunikaty wchodzące w skład danej jednostki. Przetwarzanie różnych
jednostek (niezależnych od siebie grup komunikatów) powinno być jednak możliwe.
14) Wbudowany mechanizm współpracy z zewnętrznymi menedżerami transakcji
rozproszonych (third-party, foreign transaction managers).
15) Obsługa mechanizmu Store-and-Forward, czyli gwarantowanego, niezawodnego
przesyłania komunikatów pomiędzy instancjami serwerów aplikacji.
16) Wbudowana obsługa asynchronicznych Web
services (klient Web service, po
wywołaniu Web service nie musi zatrzymać się w oczekiwaniu na odpowiedź z Web
service. Odpowiedź jest asynchronicznie przekazywana do klienta w późniejszym
czasie).
17) Wbudowana obsługa Web services, które mogą wykonywać operacje na kliencie
(callback Web service).
18) Wbudowane wsparcie dla buforowanego wywoływania Web services
19) Wbudowane
wsparcie
dla
zewnętrznych
dostawców
usług
kolejkowych
(np. MQSeries) wraz z przenoszeniem kontekstów security i transakcyjnego.
20) Współpraca z dedykowanymi rozszerzeniami serwerów WWW (Apache i IIS)
w zakresie przekierowania żądań do zdefiniowanych instancji, zapewnienia loadbalancingu pomiędzy zdefiniowanymi instancjami, wykrywania niedostępności instancji i
przekierowywania żądań na następną działającą instancję z listy.
Administracja
1) Zarządzanie i monitorowanie wielu serwerów aplikacji z jednej konsoli.
2) Zarządzanie i monitorowanie wielu aplikacji wdrożonych na różnych instancjach serwera
aplikacyjnego.
3) Monitorowanie zasobów serwerów aplikacji takich jak póle połączeń JDBC, kolejki JMS,
źródła danych.
4) Centralne zarządzanie incydentami i problemami.
5) Dostęp do logów zarządzanych serwerów aplikacji z możliwością:
a) Filtrowania po czasie wpisu do logów,
b) Filtrowania poziomie zalogowanej informacji (error, warning, etc.),
c) Pobrania pliku logu lub wyeksportowania wiadomości do pliku,
6) Monitorowanie i diagnostyka JVM:
a) Bez konieczności wprowadzania specyficznych zmian w kodzie aplikacji,
b) Bez konieczności restartu serwera,
c) Pełny wgląd w dane maszyny wirtualnej Java (wątki, stos, etc),
7) Wbudowana możliwość konfiguracji ochrony serwerów aplikacji (i aplikacji) przed
przeciążeniem.
8) Automatyczny restart serwera lub aplikacji w sytuacji ich zawieszenia (braku
odpowiedzi), pojawienia się błędów dotyczących braku pamięci lub zbyt długiego
wykonywania wątków (stuck threads).
9) Możliwość ograniczenia liczby sesji HTTP w serwerze tworzonych przez daną aplikację.
10) Możliwość rozdziału ruchu (protokołów) na różne interfejsy sieciowe (lub adresy IP).
11) Możliwość konfiguracji i zarządzania środowiskiem serwerów aplikacji równocześnie
poprzez: konsole webowe, skrypty (np. Jython), programowo (Java API), SNMP.
12) Możliwość automatycznego tworzenia skryptów konfiguracyjnych (rejestrowanie
wykonywanych zmian, a następnie ich zapisywanie do pliku, tak by taki plik można było
uruchomić w postaci skryptu).
str. 4
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
13) Wbudowany moduł do diagnostyki pracy serwera aplikacyjnego i uruchomionych
w nim aplikacji.
2.
W ramach gwarancji dla dostarczonego oprogramowania Wykonawca zapewni przez
okres 2 lat:
1) prawo do aktualizacji oprogramowania tj. instalowania nowych wersji
oprogramowania, wydań uzupełniających i poprawek do wersji bieżących - bez
dodatkowych opłat licencyjnych,
2) informowanie o nowych wersjach dostarczonego oprogramowania oraz ich
udostępnianie na nośniku zewnętrznym lub do pobrania drogą elektroniczną,
3) pomoc techniczną w zakresie obsługi zgłoszeń problemów związanych
z użytkowaniem dostarczonego oprogramowania, w formie elektronicznej lub
telefonicznej w dni robocze w godzinach 9:00-17:00, w języku polskim,
4) Zapewnienie
dostępu
do
dokumentacji
użytkowej
dostarczonego
i aktualizowanego oprogramowania.
3.
Wsparcie Zamawiającego podczas instalacji i konfiguracji nowego środowiska w
instancji Portalu Sprawozdawczego GUS w CPD Warszawa oraz podczas migracji
istniejącej domeny Weblogic Server do dostarczonego środowiska serwerów aplikacji
będzie polegało na udzielaniu konsultacji technicznych w tym zakresie, w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru.
4.
Wykonawca zapewni certyfikowane przez producenta dostarczanego oprogramowania
szkolenia:
1) Administracja serwerem
Czas trwania: minimum 5 dni (40 godzin lekcyjnych – godzina lekcyjna trwa 45
minut).
Liczba uczestników: 6
2) Zaawansowana administracja serwerem
Czas trwania: minimum 5 dni (40 godzin lekcyjnych – godzina lekcyjna trwa 45
minut).
Liczba uczestników: 6
3) Dostrajanie wydajności systemu:
Czas trwania: minimum 3 dni (24 godziny lekcyjne – godzina lekcyjna trwa 45
minut).
Liczba uczestników: 6
4) Rozwiązywanie systuacji problemowych podczas pracy systemu:
Czas trwania: minimum 2 dni (16 godzin lekcyjnych – godzina lekcyjna trwa 45
minut).
Liczba uczestników: 6
WARUNKI REALIZACJI SZKOLEŃ
1)
2)
3)
4)
5)
Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4.
Uczestnikami szkoleń będą pracownicy CPD Warszawa i CPD Radom w liczbie
określonej dla poszczególnych szkoleń w pkt 4. Po podpisaniu umowy,
Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o uczestnikach szkoleń
z poszczególnych lokalizacji.
Czas trwania każdego szkolenia określony został w pkt 4.
Programy szkoleń muszą obejmować całość zagadnień z zakresów wymagań
określonych w pkt 4.
Szkolenia powinny być certyfikowane przez producenta oprogramowania dopuszczalne są szkolenia równoważne tj. zapewniające pozyskanie wiedzy
str. 5
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
i umiejętności na poziomie zgodnym z określonym w programie i materiale
szkoleniowym producenta oprogramowania.
Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku
polskim, w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF.
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie
szkolenia i posiadanie kompetencji, zgodnie z tematyką szkolenia. Warunkiem
wydania zaświadczenia jest:
a) obecność uczestnika w każdym szkolenia, potwierdzona własnoręcznym
podpisem na imiennej liście uczestników szkolenia,
b) zwrot przez uczestnika wypełnionego arkusza AIOS.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z dojazdem, pobytem
oraz wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników szkoleń oraz wykładowców,
którzy będą prowadzili szkolenia.
Wykonawca przeprowadzi szkolenia w Warszawie w ośrodku szkoleniowym
oddalonym od dworca kolejowego Warszawa Centralna nie więcej niż 10 km w linii
prostej.
Uczestnikom szkoleń spoza Warszawy wykonawca zapewni zakwaterowanie
w 1 osobowych, w hotelu/hotelach o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym lub
w ośrodku/ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych odpowiadających standardem
hotelowi standardu co najmniej 3-gwiazdkowego, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra
Gospodarki
i
Pracy
z
dnia
19
sierpnia
2004
r.
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, z późn. zm.) oraz spełniające
wymagania dla budynków zamieszkania zbiorowego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z późn. zm.). W ramach zakwaterowania Wykonawca zapewni ww. osobom przez
okres pobytu w hotelu śniadania oraz kolacje. Wykonawca zapewni transport
z miejsca zakwaterowania do miejsca szkolenia.
Każdego dnia trwania szkolenia Wykonawca zapewni: dwie przerwy kawowe, każda
trwająca ok. 10 minut oraz jedną przerwę obiadową trwającą ok. 40 minut.
Każdego dnia szkolenia Wykonawca zapewni wyżywienie dla wszystkich
uczestników:
a) dostępne przez cały czas trwania szkoleń: kawa, herbata, butelkowana woda
mineralna gazowana i niegazowana, naturalne soki owocowe (butelkowane lub
w kartonach) oraz ciastka,
b) obiad – zupa, danie główne, surówki, owoce, herbata, kawa, butelkowana woda
mineralna, naturalne soki owocowe (butelkowane lub w kartonach); czyste
sztućce i zastawa (nie mogą być jednokrotnego użytku) – podany w oddzielnym
pomieszczeniu (strefie przeznaczonej do podawania posiłków), które:
 spełnia wymagania sanitarne wynikające z obowiązujących przepisów,
c) wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi odpowiednio danie mięsne,
wegetariańskie lub bezglutenowe zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem
w harmonogramie szkoleń.
Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji:
a) Program każdego szkolenia zawierający szczegółowe informacje o zakresie
tematycznym i rozkładzie zajęć,
b) listy wykładowców i informacje o wykładowcach, którzy przeprowadzą
szkolenia.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem i programami szkoleń.
str. 6
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
15) Na początku każdego szkolenia Wykonawca poinformuje uczestników, że po
zakończeniu szkolenia zostaną oni poproszeni o wypełnienie arkuszy AIOS. Przed
wypełnieniem arkuszy AIOS uczestnicy muszą zostać poinformowani, że celem jego
wypełnienia jest zebranie informacji na temat jakości szkolenia. Niedopuszczalne
jest sugerowanie uczestnikom odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu. Wzór
arkuszy AIOS stanowi załącznik nr 6 do umowy.
16) Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom do
wypełnienia arkusze AIOS,
17) Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu
wypełnione przez uczestników Arkusze AIOS wraz ze zbiorczym zestawieniem ocen
z Arkuszy AIOS. W przypadku niezadowalającej oceny szkolenia (średnia z Oceny
trenera / trenerów poniżej 3), Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenie na
koszt własny, dochowując terminu realizacji Umowy. Organizacja dodatkowych sesji
szkoleniowych będzie wymagała uzgodnienia z Zamawiającym terminów,
programów sesji, zawartości materiałów szkoleniowych oraz wyboru trenerów.
18) Wykonawca w ramach prowadzonych szkoleń zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu:
a) materiały szkoleniowe,
b) arkusze AIOS,
c) listy obecności,
d) listy wydanych zaświadczeń i komplet imiennych zaświadczeń dla wszystkich
uczestników, którzy ukończą szkolenia, pod warunkiem uczestnictwa w pełnym
wymiarze zajęć.
str. 7
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards