Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa firmy

advertisement
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa firmy
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Z siedzibą
………………………………………………………………..………………………………………………….…
………………………………………………………………..………………………………………………….…
NIP ………………………………………………….
REGON……………………………………………..
TEL. …………………………………………………
FAX.…………………………………………………
E-MAIL: …………………………………………….
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:………………………………
TEL. …………………………………………………
FAX.…………………………………………………
E-MAIL: …………………………………………….
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na ubezpieczenie pojazdów,
odpowiedzialności cywilnej, majątku, biletów i gotówki Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
Sp. z o.o. (nr postęp. 131/520/KK/2015)
my, niżej podpisani,
________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
________________________________________________________________
(nazwa/firma dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazw/(firmy i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. Oferujemy realizację zamówienia dla zadania (wykonawca stawia znak “X” w kratce po
prawej stronie Części zamówienia objętego ofertą):
Zadanie I – ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych, obejmujące następujące zakresy:
Zakres nr 1:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Zakres nr 2:
Ubezpieczenie pojazdów w zakresie auto-casco
Zakres nr 3:
Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Zakres nr 4:
Ubezpieczenie assistance
Zadanie II - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Zadanie III – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz biletów i gotówki

Zadanie IV - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

OFEROWANE CENY I WARUNKI UBEZPIECZENIA
(W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY NA DANE ZADANIE, WPISUJE
„NIE DOTYCZY”):
Zadanie I – ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych, obejmujące następujące zakresy:
Zakres nr 1:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Zakres nr 2:
Ubezpieczenie pojazdów w zakresie auto-casco
Zakres nr 3:
Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Zakres nr 4:
Ubezpieczenie assistance
Realizację Zadania I zamówienia oferujemy za łączną
cenę:……………...............................................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………..……..……….).
Stawki i składki ubezpieczeniowe mające zastosowanie dla poszczególnych ryzyk:
Lp.
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Stawka / Składka za pojazd
Autobusy………………………………....
Nauka jazdy …………………………….
Zabytki:
Autobusy ……………………………..
1
Obowiązkowe
ubezpieczenie OC
posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Przyczepy ……………………………..
Samochody osobowe ………………
Samochody dostawcze…………….
Pojazdy pozostałe:
Przyczepy ……………………………..
Pojazdy wolnobieżne ……………
Pojazdy specjalne …………………
Składka za
roczny okres
ubezpieczenia
Składka za
trzyletni okres
ubezpieczenia
Warsztat 281:
Pojazdy specjalne …………………….
Samochody osobowe…………….
2
Ubezpieczenie
pojazdów w zakresie
auto-casco
Samochody dostawcze……………..
Pojazdy pozostałe:
Pojazdy specjalne …….…………
Samochody osobowe…………….
3
Ubezpieczenie NNW
kierowcy i pasażerów
Samochody dostawcze……………..
Pojazdy pozostałe:
Pojazdy specjalne …….…………
4
Ubezpieczenie
assistance
Samochody osobowe…………….
RAZEM
Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Kryterium Warunki Ubezpieczenia „W”
Akceptacja
wykonawcy
TAK/NIE*
W1
Zmiana sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych z:
W przypadku szkód na osobie 5 000 000 Euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na
liczbę poszkodowanych
Na:
W przypadku szkód na osobie 7 000 000 Euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na
liczbę poszkodowanych
* w przypadku akceptacji przez Wykonawcę fakultatywnych warunków ubezpieczenia
wpisuje w kolumnie obok opisu zmienionych warunków TAK; w przypadku braku
akceptacji – wpisuje NIE; pozostawienie kolumny obok opisu fakultatywnych
warunków ubezpieczenia pustej będzie oznaczało, że wykonawca NIE akceptuje
fakultatywnych warunków ubezpieczenia
Zadanie II - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
Realizację Zadania II zamówienia oferujemy za łączną
cenę:……………...............................................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………..……..……….).
Stawki i składki ubezpieczeniowe mające zastosowanie dla poszczególnych ryzyk:
Lp.
1
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Składka za
roczny okres
ubezpieczenia
Stawka za pojazd
Składka za
trzyletni okres
ubezpieczenia
Ubezpieczenie casco
pojazdów szynowych
RAZEM
Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Kryterium Warunki Ubezpieczenia „W”
Akceptacja
wykonawcy
TAK/NIE*
W1
Klauzula dodatkowej odpowiedzialności:
obejmuje szkody które są następstwem:
Ochrona ubezpieczeniowa
•
Prowadzenia lub obsługi taboru szynowego przez osobę nie
posiadającą wymaganych uprawnień, określonych odrębnymi
przepisami, o ile przyczyną szkody (lub jedną z przyczyn szkody) nie
będzie błąd tej osoby, w takim stosunku i zakresie w jakim ta przyczyna
odpowiada wysokości powstałej szkody,
•
Prowadzenia lub obsługi taboru szynowego przez osoby w
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub innych środków
odurzających,
•
Nienależytego
wykonania
okresowych
przeglądów
konserwacyjnych, o ile przyczyną szkody (lub jedną z przyczyn szkody)
nie będzie stan techniczny pojazdu, w takim stosunku i zakresie w jakim
ta przyczyna odpowiada wysokości powstałej szkody.
* w przypadku akceptacji przez Wykonawcę fakultatywnych warunków ubezpieczenia
wpisuje w kolumnie obok opisu zmienionych warunków TAK; w przypadku braku
akceptacji – wpisuje NIE; pozostawienie kolumny obok opisu fakultatywnych
warunków ubezpieczenia pustej będzie oznaczało, że wykonawca NIE akceptuje
fakultatywnych warunków ubezpieczenia
Zadanie III – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz biletów i gotówki
Realizację Zadania III zamówienia oferujemy za łączną cenę:
………................................................................zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..……………)
Stawki i składki ubezpieczeniowe mające zastosowanie dla poszczególnych ryzyk:
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Lp.
1
Budynki i lokale
2
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3
Pojazdy w trakcie postoju w
zajezdniach
4
Wyposażenie w tym
urządzenia, maszyny, meble
5
Wartość zapasów w
magazynach
6
Gotówka i bilety w kasach
Stawka roczna
dla
poszczególnych
składników
majątku
Składka za roczny
okres
ubezpieczenia
Składka za
trzyletni okres
ubezpieczenia
Gotówka i bilety pochodzące
ze sprzedaży prowadzonej
przez pracowników Zakładu
Komunikacji Miejskiej w
Gdańsku Sp. z o.o.
Pojazdy w trakcie postoju na
zajezdniach
7
8
RAZEM
Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Akceptacja
wykonawcy
Kryterium Warunki Ubezpieczenia „W”
TAK / NIE*
W1
Zmiana limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej z:
10 000 zł
Na:
15 000 zł
W2
Zmiana treści Klauzuli kosztów dodatkowych w związku ze szkodą z:
Klauzula kosztów dodatkowych w związku ze szkodą – ubezpieczyciel
zwraca koszty poniesione przez ubezpieczającego lub podmioty
działające na jego zlecenie tytułem:
a.
akcji ratowniczej lub innej, prowadzonej w związku z
wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia, w
tym wynagrodzenia służb ratowniczych
b.
zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu
zmniejszenia szkody, niedopuszczenia do jej zwiększenia oraz w celu
zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą, chociażby środki te
okazały się bezskuteczne
c.
wynajęcia, transportu, szalunku, ustawienia, rozebrania oraz
naprawy rusztowań, drabin itp., użycia dźwigu, umożliwiających montaż,
demontaż lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia lub jego części,
d.
montażu, demontażu, wymiany oraz naprawy uszkodzonego lub
zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia lub jego części oraz innych
uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów bądź ich części (w tym
koszty dojazdu)
e.
montażu, demontażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego
mienia
f.
prac stolarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, ziemnych,
z zakresu inżynierii lądowej itp.,
g.
dozoru, przechowania, składowania, utylizacji (w tym mienia
zanieczyszczonego lub zniszczonego na skutek wycieku amoniaku),
złomowania mienia oraz transportu do/z lokalizacji gdzie odbywa się
dozór, przechowanie, składowanie, utylizacja, złomowanie,
h.
transportu mienia do/z miejsca naprawy, transportu mienia
nowego, transportu części zamiennych (w tym koszty przesyłek
ekspresowych i frachtu lotniczego, także zagranicznego),
i.
tymczasowego oszklenia lub zabezpieczenia,
j.
usług ekspresowych,
k.
odtworzenia na powierzchni znaków, napisów, rysunków, ozdób,
liter itp.,
l.
ustalenia rozmiarów i okoliczności szkody, powołania inżynierów
serwisowych, ekspertów lub rzeczoznawców (w tym koszty ich podróży,
także z zagranicy),
m.
obrony prawnej i sądowej, postępowania pojednawczego,
mediacji,
n.
kosztów dodatkowych wynikłych ze wzrostu cen,
o.
tłumaczenia dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody
(decyzję o konieczności tłumaczenia podejmuje ubezpieczyciel),
p.
uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po wystąpieniu szkody,
usunięcia rumowiska, wyburzania, odgruzowywania, rozbiórki,
wywiezienia pozostałości po szkodzie w związku z wystąpieniem
zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia
q.
odkażenia lub oczyszczenia ubezpieczonego mienia (w tym
mienia zanieczyszczonego lub zniszczonego na skutek wycieku
amoniaku), pozostałości po szkodzie, usunięcia zanieczyszczeń gleby,
wody lub powietrza oraz rekultywacji gruntów,
r.
oczyszczenia kanałów i ścieków, odpływów itp.,
s.
poleceń/nakazów/decyzji wydanych lub cofniętych przez
stosowne władze lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa
t.
wynagrodzenia należnego podmiotom zarządzającym i
nadzorującym prace mające na celu odtworzenie albo naprawę
ubezpieczonego mienia,
u.
zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn lub urządzeń
wykonanych na specjalne zamówienie,
v.
naprawy, wymiany, uzupełnienia zbiorników retencyjnych,
gaśniczych, na wodę tryskaczową, innych, także na skutek awarii i błędu
w obsłudze
w.
poszukiwania i usunięcia przyczyn szkody,
x.
poszukiwania i usunięcia przyczyny wycieków cieczy, par, gazów
itp. (w tym licznikowe opłaty za wodę utraconą na skutek wycieku)
Limit 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Limit nie dotyczy kosztów, o których mowa pod lit. b), jeśli
podjęte działania skutecznie zapobiegły powstaniu szkody.
na:
Klauzula kosztów dodatkowych w związku ze szkodą – ubezpieczyciel
zwraca koszty poniesione przez ubezpieczającego lub podmioty
działające na jego zlecenie tytułem:
a.
akcji ratowniczej lub innej, prowadzonej w związku z
wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia, w
tym wynagrodzenia służb ratowniczych
b.
zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu
zmniejszenia szkody, niedopuszczenia do jej zwiększenia oraz w celu
zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą, chociażby środki te
okazały się bezskuteczne
c.
wynajęcia, transportu, szalunku, ustawienia, rozebrania oraz
naprawy rusztowań, drabin itp., użycia dźwigu, umożliwiających montaż,
demontaż lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia lub jego części,
d.
montażu, demontażu, wymiany oraz naprawy uszkodzonego lub
zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia lub jego części oraz innych
uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów bądź ich części (w tym
koszty dojazdu)
e.
montażu, demontażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego
mienia
f.
prac stolarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, ziemnych,
z zakresu inżynierii lądowej itp.,
g.
dozoru, przechowania, składowania, utylizacji (w tym mienia
zanieczyszczonego lub zniszczonego na skutek wycieku amoniaku),
złomowania mienia oraz transportu do/z lokalizacji gdzie odbywa się
dozór, przechowanie, składowanie, utylizacja, złomowanie,
h.
transportu mienia do/z miejsca naprawy, transportu mienia
nowego, transportu części zamiennych (w tym koszty przesyłek
ekspresowych i frachtu lotniczego, także zagranicznego),
i.
tymczasowego oszklenia lub zabezpieczenia,
j.
usług ekspresowych,
k.
odtworzenia na powierzchni znaków, napisów, rysunków, ozdób,
liter itp.,
l.
ustalenia rozmiarów i okoliczności szkody, powołania inżynierów
serwisowych, ekspertów lub rzeczoznawców (w tym koszty ich podróży,
także z zagranicy),
m.
obrony prawnej i sądowej, postępowania pojednawczego,
mediacji,
n.
kosztów dodatkowych wynikłych ze wzrostu cen,
o.
tłumaczenia dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody
(decyzję o konieczności tłumaczenia podejmuje ubezpieczyciel),
p.
uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po wystąpieniu szkody,
usunięcia rumowiska, wyburzania, odgruzowywania, rozbiórki,
wywiezienia pozostałości po szkodzie w związku z wystąpieniem
zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia
q.
odkażenia lub oczyszczenia ubezpieczonego mienia (w tym
mienia zanieczyszczonego lub zniszczonego na skutek wycieku
amoniaku), pozostałości po szkodzie, usunięcia zanieczyszczeń gleby,
wody lub powietrza oraz rekultywacji gruntów,
r.
oczyszczenia kanałów i ścieków, odpływów itp.,
s.
poleceń/nakazów/decyzji wydanych lub cofniętych przez
stosowne władze lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa
t.
wynagrodzenia należnego podmiotom zarządzającym i
nadzorującym prace mające na celu odtworzenie albo naprawę
ubezpieczonego mienia,
u.
zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn lub urządzeń
wykonanych na specjalne zamówienie,
v.
naprawy, wymiany, uzupełnienia zbiorników retencyjnych,
gaśniczych, na wodę tryskaczową, innych, także na skutek awarii i błędu
w obsłudze
w.
poszukiwania i usunięcia przyczyn szkody,
x.
poszukiwania i usunięcia przyczyny wycieków cieczy, par, gazów
itp. (w tym licznikowe opłaty za wodę utraconą na skutek wycieku)
Limit 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Limit nie dotyczy kosztów, o których mowa pod lit. b), jeśli
podjęte działania skutecznie zapobiegły powstaniu szkody.
W3
Zmiana treści Klauzuli zwiększonych kosztów działalności z:
Ubezpieczyciel zwraca dodatkowe koszty działalności poniesione przez
ubezpieczającego lub podmioty działające na jego zlecenie w związku z
zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej, do której doszło na
skutek szkody, takie jak:
a)
koszty wynajmu, dzierżawy, użytkowania lub leasingu
ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu
elektronicznego itp.) oraz koszty korzystania z zewnętrznego centrum
przetwarzania danych,
b)
koszty
wynajęcia
i
pracy
sprzętu
załadunkowego,
przeładunkowego, doładunkowego i rozładunkowego, przeniesienia,
przetransportowania, składowania ruchomości (np.: maszyn, urządzeń,
wyposażenia, sprzętu elektronicznego, surowców, towarów itp.)
nieobjętych szkodą do/z zastępczych pomieszczeń lub lokalizacji.
Ochrona obejmuje także szkody w mieniu, do których doszło podczas
przenoszenia lub transportu,
c)
koszty wynajmu, dzierżawy
pomieszczeń lub lokalizacji,
lub
adaptacji
zastępczych
d)
dodatkowe koszty pracy (np.: praca w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy),
e)
koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,
f)
koszty korzystania z usług osób trzecich,
g)
koszty wykorzystania w prowadzeniu działalności produktów
gotowych lub półproduktów wyprodukowanych przez osoby trzecie,
h)
koszty opracowania i zastosowania zastępczych metod pracy,
produkcji, metod operacyjnych,
i)
koszty dodatkowe wynikłe ze wzrostu cen,
j)
koszty dodatkowe wynikłe z poleceń uprawnionych organów
władzy,
k)
koszty odtworzenia i/lub wykonania dokumentacji, kartotek,
rysunków itp.,
l)
koszty przeprogramowania, restartu systemu na sprzęcie
zastępczym,
m)
koszty adaptacji sprzętu,
n)
koszty napraw prowizorycznych, tymczasowych (np.: maszyn,
urządzeń, wyposażenia lub sprzętu elektronicznego itp.),
o)
koszty materiałów biurowych,
p)
koszty opłat za media,
q)
koszty reklamy,
r)
koszty podróży służbowych, w tym zagranicznych,
s)
koszty wynajmu pojazdów,
t)
koszty obsługi dodatkowego kredytu obrotowego,
u)
koszty montażu i demontażu ruchomości zastępczych (np.:
maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu elektronicznego itp.),
v)
koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach
dotyczących prowadzonej działalności,
w)
koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku
normalnej działalności,
x)
inne, niż wymieniowe powyżej dodatkowe koszty proporcjonalne
i nieproporcjonalne.
Okres odszkodowawczy: 3 miesiące. Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Na:
Ubezpieczyciel zwraca dodatkowe koszty działalności poniesione przez
ubezpieczającego lub podmioty działające na jego zlecenie w związku z
zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej, do której doszło na
skutek szkody, takie jak:
a)
koszty wynajmu, dzierżawy, użytkowania lub leasingu
ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu
elektronicznego itp.) oraz koszty korzystania z zewnętrznego centrum
przetwarzania danych,
b)
koszty
wynajęcia
i
pracy
sprzętu
załadunkowego,
przeładunkowego, doładunkowego i rozładunkowego, przeniesienia,
przetransportowania, składowania ruchomości (np.: maszyn, urządzeń,
wyposażenia, sprzętu elektronicznego, surowców, towarów itp.)
nieobjętych szkodą do/z zastępczych pomieszczeń lub lokalizacji.
Ochrona obejmuje także szkody w mieniu, do których doszło podczas
przenoszenia lub transportu,
c)
koszty wynajmu, dzierżawy
pomieszczeń lub lokalizacji,
lub
adaptacji
zastępczych
d)
dodatkowe koszty pracy (np.: praca w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy),
e)
koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,
f)
koszty korzystania z usług osób trzecich,
g)
koszty wykorzystania w prowadzeniu działalności produktów
gotowych lub półproduktów wyprodukowanych przez osoby trzecie,
h)
koszty opracowania i zastosowania zastępczych metod pracy,
produkcji, metod operacyjnych,
i)
koszty dodatkowe wynikłe ze wzrostu cen,
j)
koszty dodatkowe wynikłe z poleceń uprawnionych organów
władzy,
k)
koszty odtworzenia i/lub wykonania dokumentacji, kartotek,
rysunków itp.,
l)
koszty przeprogramowania, restartu systemu na sprzęcie
zastępczym,
m)
koszty adaptacji sprzętu,
n)
koszty napraw prowizorycznych, tymczasowych (np.: maszyn,
urządzeń, wyposażenia lub sprzętu elektronicznego itp.),
o)
koszty materiałów biurowych,
p)
koszty opłat za media,
q)
koszty reklamy,
r)
koszty podróży służbowych, w tym zagranicznych,
s)
koszty wynajmu pojazdów,
t)
koszty obsługi dodatkowego kredytu obrotowego,
u)
koszty montażu i demontażu ruchomości zastępczych (np.:
maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu elektronicznego itp.),
v)
koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach
dotyczących prowadzonej działalności,
w)
koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku
normalnej działalności,
x)
inne, niż wymieniowe powyżej dodatkowe koszty proporcjonalne
i nieproporcjonalne.
Okres odszkodowawczy: 6 miesięcy. Limit 400 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W4
Zmiana treści Klauzuli 72 godzin:
Klauzula 72 godzin – wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie
następujących po sobie 72 godzin na skutek jednej przyczyny traktowane
są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia,
franszyzy
redukcyjnej/udziału
własnego,
franszyzy
integralnej
określonych w umowie ubezpieczenia.
na:
Klauzula 96 godzin – wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie
następujących po sobie 96 godzin na skutek jednej przyczyny traktowane
są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia,
franszyzy
redukcyjnej/udziału
własnego,
franszyzy
integralnej
określonych w umowie ubezpieczenia.
W5
Zmiana treści Klauzuli pozostawienia miejsca szkody bez zmian z:
Klauzula pozostawienia miejsca szkody bez zmian – ubezpieczający
pozostawi miejsce szkody bez zmian do czasu przybycia przedstawiciela
ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia
mienia pozostałego po szkodzie, zapobieżenia dalszym szkodom,
zmniejszenia szkody lub ze względu na wymogi bezpieczeństwa.
Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie
rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia o
szkodzie. W przypadku, gdy koniec terminu przypada w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin przedłuża się do pierwszego dnia
roboczego po tym dniu.
na:
Klauzula pozostawienia miejsca szkody bez zmian – ubezpieczający
pozostawi miejsce szkody bez zmian do czasu przybycia przedstawiciela
ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia
mienia pozostałego po szkodzie, zapobieżenia dalszym szkodom,
zmniejszenia szkody lub ze względu na wymogi bezpieczeństwa.
Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie
rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 1 dnia od daty zawiadomienia o
szkodzie. W przypadku, gdy koniec terminu przypada w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin przedłuża się do pierwszego dnia
roboczego po tym dniu.
* w przypadku akceptacji przez Wykonawcę fakultatywnych warunków ubezpieczenia
wpisuje w kolumnie obok opisu zmienionych warunków TAK; w przypadku braku
akceptacji – wpisuje NIE; pozostawienie kolumny obok opisu fakultatywnych
warunków ubezpieczenia pustej będzie oznaczało, że wykonawca NIE akceptuje
fakultatywnych warunków ubezpieczenia
Zadanie IV – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Realizację Zadania IV zamówienia oferujemy za łączną cenę:
………................................................................zł
(słownie:
……………………………………………………………………………………………..……………).
Składki ubezpieczeniowe mające zastosowanie dla poszczególnych ryzyk:
Lp.
1
Nazwa przedmiotu zamówienia
Składka za
roczny okres
ubezpieczenia
Składka za trzyletni okres
ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej
RAZEM
Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Akceptacja
wykonawcy
Kryterium Warunki Ubezpieczenia „W”
TAK/NIE*
W1
Zmiana limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC:
Z:
10.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia
Na:
20.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia
* w przypadku akceptacji przez Wykonawcę fakultatywnych warunków ubezpieczenia wpisuje w
kolumnie obok opisu zmienionych warunków TAK; w przypadku braku akceptacji – wpisuje NIE;
pozostawienie kolumny obok opisu fakultatywnych warunków ubezpieczenia pustej będzie oznaczało,
że wykonawca NIE akceptuje fakultatywnych warunków ubezpieczenia
1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonych w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ______________
formie ___________________________________________
w
Wadium należy zwrócić na konto nr _______________________________________
(dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza)
4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców
zakresie*:
w następującym
______________________________________________________________
(zakres powierzonych prac)
5. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia* na potrzeby zamówienia jest następujący:
______________________________________________________________
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
6. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
imię i nazwisko (nazwa): ………………………………………………………………….;
tel. ………………..…; faks: ………………….;
e-mail ……
9.
OFERTĘ składamy na _________ stronach.
10. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
_________________________________________________________________
11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:
- ___________________________________________________________
- ___________________________________________________________
................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-i) Wykonawcy
__________________ dnia __ __ _____ roku
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards