Ulotka - wylewanie szamba

advertisement
Jeśli wylewasz szambo na swoją działkę, zapewne
masz groźne bakterie w swoim najbliższym
otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach,
warzywach itp.
Salmonella
Wylewanie szamba
szkodzi zdrowiu i środowisku !
W ramach oszczędności niektórzy właściciele domów
wylewają szambo do rowu melioracyjnego albo na
działkę.
Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci
bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni
kontakt!
Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów,
bardzo niebezpiecznych dla życia, np. bakteria
E.Coli i Salmonella.
Kolonia bakterii E.Coli
Charakterystyczne dla zatrucia bakterią E. coli
objawy to kurczowe bóle brzucha, nudności,
wymioty, krew lub śluz w kale. U niektórych osób
dochodzi też do uszkodzenia nerek, płuc oraz mózgu
i serca, co może doprowadzić nawet do zgonu.
Objawy zakażenia salmonellą: bóle brzucha,
gorączka, silna biegunka, nudności i wymioty.
Człowiek bardzo szybko opada z sił i nie jest
w stanie nawet chodzić. Starsze osoby i dzieci mogą
się odwodnić, więc często konieczna bywa
hospitalizacja.
Tego typu ścieki, oprócz bakterii kałowych, mogą
zawierać pochodzące z detergentów fosforany
i azotany, które dostają się do gleby i wód
gruntowych, powodując ich skażenie. Z kolei
pałeczki okrężnicy mogą skazić warzywa. Niestety,
mycie ich przed jedzeniem nie zapewnia pełnej
ochrony.
Każdy osoba, po stwierdzeniu wylewania ścieków do
rowu lub na pole, może zgłaszać ten fakt do Straży
Miejskiej, do Urzędu Gminy lub na Policję.
Wylewanie szamba jest niedozwolone i nie ma
znaczenia, czy wylewa się na własne podwórko, czy
poza jego obszar !
§§§§§
Wylewanie szamba jest KARALNE, niezależnie od
tego, gdzie je wylewasz!
Policja ma obowiązek zareagować, a gmina powinna
wyegzekwować
obowiązek
podpisania
przez
właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości.
Odprowadzania ścieków do ziemi prowadzi do
zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.
Z gleby, do której wlewane są ścieki, substancje są
wymywane przez wody podziemne, w których
następuje wzrost mineralizacji i woda staje się coraz
twardsza. W konsekwencji instalacje wodociągowe
zarastają kamieniem, a do prania musimy dodawać
więcej proszku.
Oznacza to, że w sposób beztroski niszczymy zasoby
wody dla przyszłych pokoleń.
Podłączenia do kanalizacji
Jeśli obok naszej działki powstanie sieć
kanalizacyjna, to musimy się do niej
podłączyć. Obowiązek ten nie dotyczy tylko
posesji,
które
mają
własne
przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
spełniającą
wszystkie
wymagane prawem normy.
Kwestię tę rozstrzyga art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).
Posesje mogą być wyposażone w zbiorniki
bezodpływowe (czyli tzw. szamba) tylko wówczas,
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie
bądź ekonomicznie nieuzasadniona albo jest dopiero
planowana. W takich sytuacjach możliwe jest też
wyposażenie posesji w przydomową oczyszczalnię.
Jeżeli właściciel nieruchomości dobrowolnie
nie przyłączy się do nowej kanalizacji, mimo
takiego obowiązku, to wójt lub burmistrz
mogą na nim to wymóc.
Art. 5 ust. 7 ustawy przewiduje, że w razie
zignorowania obowiązku przyłączenia do sieci
wydaje się nakaz jego wykonania. Co istotne, nie
mają znaczenia takie okoliczności, jak np. trudna
sytuacja materialna lub życiowa.
Właściciel posesji musi rozwiązać problem
nieczystości płynnych. Jego obowiązkiem jest
podłączenie
nieruchomości
do
sieci
kanalizacyjnej
Kanalizacja powinna być od lat najprostszym
sposobem wywiązywania się z obowiązku usuwania
płynnych resztek, jednak nawet w dużych miastach
mieszkańcy często korzystają z szamb.
Innym
wyjściem
jest
wyposażenie
posesji
w przydomową oczyszczalnię ścieków. Można ją
wybudować, jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5 m
sześc. na dobę. Gdy jest ich więcej, potrzebna jest
pozwolenie wodno prawne wydawane przez
starostę.
Szambo
i
oczyszczalnia
muszą
mieć
nieprzepuszczalne dno i ściany oraz odpowiednie
odpowietrzenie. Przepisy budowlane określają też,
w jakiej odległości od budynku, granic działek i dróg
powinny się znajdować.
Na przykład odległość szamba od granicy działki nie
powinna być, co do zasady, mniejsza niż 2 m, a od
okien i drzwi – 5 m.
Wywóz szamba wiąże się z podpisaniem stosownej
umowy. Przedsiębiorca, z którym się umawiamy,
musi mieć zezwolenie z gminy na prowadzenie takiej
działalności. Na stronach urzędu powinna się
znajdować lista firm, które wykonują takie usługi.
Zawartość szamba to ścieki bytowo-gospodarcze,
a nie nawóz, który może być wylewany na działkę
lub pola uprawne. Tym bardziej nie może sączyć się
w grunt prosto z nieszczelnego szamba, czy przez
równe sączki. W ten sposób jeszcze szybciej dostaje
się do wody podziemnej.
Fakt, że nie widać skutków wylewania ścieków do
gruntu przez rok, dwa czy pięć lat nie oznacza
wcale, że ich nie będzie. Potrzeba kilkudziesięciu lat,
by skutki naszej bezmyślności były widoczne,
a właściwie odczuwalne przez nasze dzieci.
Dlatego jeśli tylko masz kanalizację w ulicy, przyłącz
się do niej jak najszybciej. Wygoda też się liczy.
Obecnie
przedsiębiorstwa
wodociągowokanalizacyjne na terenie naszego powiatu
przyjmują zgłoszenia oraz proponują różne
udogodnienia dla osób zainteresowanych
przyłączeniem do kanalizacji.
SCHEMAT PODŁĄCZENIA BUDYNKU DO
KANALIZACJI SANITARNEJ
Download