Patofizjologia

advertisement
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Cel kształcenia
Treści
programowe
Farmacja
Patofizjologia
Poziom i forma
studiów
Punkty ECTS
jednolite studia
magisterskie
stacjonarne
niestacjonarne
5
Zakład Fizjologii
i Patofizjologii
dr hab. Hanna Kozłowska
Osoba odpowiedzialna
Doświadczalnej
Semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Rodzaj zajęć i
obowiązkowy
V
30
45
0
liczba godzin
Wyjaśnienie podstawowych zmian funkcjonalnych ustroju w chorobie, mechanizmów rozwoju
procesów chorobowych oraz ich następstw ogólnoustrojowych.
Wykłady:
Zdrowie i choroba. Choroba jako zaburzenie homeostazy ustroju. Czynniki chorobotwórcze
zewnętrzne i wewnętrzne. Nozologia ogólna. Choroba organiczna i choroba czynnościowa.
Wybrane zagadnienia z patofizjologii ośrodkowego układu nerwowego – choroby: neuronu
ruchowego, choroba Parkinsona, padaczka, miastenia ciężka, choroba Alzheimera. Patofizjologia
układu dokrewnego. Choroby przysadki mózgowej, tarczycy, przytarczyc. Cukrzyca - patogeneza,
podział, następstwa ogólnoustrojowe. Zaburzenia nadnerczy, wydzielania hormonów płciowych.
Patofizjologia krwi i zaburzenia hemostazy. Patofizjologia układu krążenia - zaburzenia rytmu
serca, choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego. Niewydolność krążenia –
przyczyny, konsekwencje, mechanizmy kompensacyjne. Wstrząs - podział, przyczyny, zmiany
komórkowe. Zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego. Patogeneza miażdżycy. Nadciśnienie
tętnicze – patogeneza, podział, następstwa. Patofizjologia układu oddechowego – patomechanizm
zaburzeń oddychania (zaburzenia obturacyjne i restrykcyjne). Patofizjologia przewodu
pokarmowego - choroby przełyku, żołądka, jelit). Patogeneza choroby wrzodowej. Przyczyny i
konsekwencje ogólnoustrojowe upośledzonej czynności wątroby i części zewnątrz wydzielniczej
trzustki. Patogeneza ostrej i przewlekłej niewydolności nerek. Patomechanizm następstw
ogólnoustrojowych przewlekłej choroby (niewydolności) nerek. Patogeneza zaburzeń równowagi
kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej. Chorobotwórcze działanie czynników środowiska na
organizm. Starzenie się organizmu.
Ćwiczenia:
Patofizjologia ogólna. Czynnościowe aspekty odczynu zapalnego. Wybrane zagadnienia z
patofizjologii ośrodkowego układu nerwowego. Patomechanizm reakcji bólowej. Drogi
przewodzenia odczuć bólowych i objawy ich uszkodzenia na różnych poziomach. Zaburzenia
termoregulacji. Zaburzenia czynnościowe gruczołów wewnętrznego wydzielania (nadmierna
synteza lub niedobór hormonów, zmiany struktury molekularnej hormonów; zaburzenia:
magazynowania, uwalniania, transportu i działania hormonów). Patogeneza następstw
ogólnoustrojowych nadczynności i niedoczynności przysadki mózgowej, tarczycy, przytarczyc,
gonad. Patogeneza, następstwa ogólnoustrojowe nadmiaru i niedoboru hormonów nadnerczy.
Regulacja endokrynna przemiany węglowodanowej. Zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej
trzustki, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne w cukrzycy. Patofizjologia krwi i hemostazy.
Patofizjologia krwi i układu krwiotwórczego. Niedokrwistości – podział, patomechanizm:
pokrwotoczne, aplastyczne, niedoborowe, zespoły wieloniedoborowe, hemolityczne, wtórne.
Nadkrwistość – patogeneza, konsekwencje ogólnoustrojowe. Patofizjologia układu
białokrwinkowego: etiopatogeneza leukocytozy, leukopenii, agranulocytozy, eozynofilii,
eozynopenii, limfocytopenia, etiopatogeneza i podział białaczek. Zburzenia hemostazy
naczyniowej (skazy naczyniowe), płytkowej, osoczowej. Zaburzenia układu krzepnięcia,
fibrynolizy. Zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi: patogeneza choroby nadciśnieniowej,
powikłania narządowe. Patomechanizm miażdżycy i zespołu metabolicznego. Patofizjologia
układu oddechowego. Patomechanizm zaburzeń rytmu serca. Choroba niedokrwienna serca; zawał
serca. Patomechanizm objawów niewydolności serca. Drogi oddechowe: mechanizmy obronne i
ochronne. Zaburzenia funkcji nabłonka dróg oddechowych. Nadmierna odczynowość oskrzeli –
astma. Patomechanizm obrzęku płuc. Patofizjologia układu pokarmowego. Patomechanizm
zaburzonej czynności motorycznej, wydzielniczej i resorbcyjnej przewodu pokarmowego.
Konsekwencje ogólnoustrojowe zaburzonej czynności wątroby. Następstwa zaburzonej czynności
zewnątrzwydzielniczej trzustki. Patofizjologia ogólna nerek. Zespół nerczycowy, przewlekła i
ostra niewydolność nerek, kamica nerkowa. Zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej i
kwasowo-zasadowej. Etiologia i patogeneza procesu nowotworowego.
Podczas wykładów jak i ćwiczeń szczególne zwrócenie uwagi na potencjalne punkty uchwytu
działania leków.
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma i
warunki
zaliczenia





1.
wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia z omawianiem przypadków klinicznych
Forma zaliczenia: egzamin.
Warunki zaliczenia wejściówki na ćwiczeniach, kolokwia.
egzamin testowy z pytaniami otwartymi.
Thor P.: Podstawy patofizjologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Literatura
Kraków 2007
podstawowa
2. Silbernagl S, Lang F.: Atlas patofizjologii. MedPharm, Polska 2011
1. Maśliński S., Ryżewski J.: Patofizjologia. PZWL, Warszawa 2009
2. Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera E.: Patofizjologia kliniczna; Elsevier
Urban&Partner, Wrocław 2009
Literatura
3. Damjanov I.: Patofizjologia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010
uzupełniająca
4. Badowska-Kozakiewicz A. M.: Patofizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 2013
5. Kumar V., Cotran R. S., Robbins S. L.: Patologia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2005
6. Guzek J. W.: Patofizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2008
Przedmiotowe
Odniesienie do
efekty
Efekty kształcenia
kierunkowych
kształcenia
efektów kształcenia
P-W01
Zna podstawy patofizjologii komórki i układów organizmu ludzkiego.
KA.W7
Wykazuje znajomość zaburzeń funkcji adaptacyjnych i regulacyjnych
P-W02
organizmu oraz zaburzeń przemiany materii; objaśnia mechanizmy
KA.W8
rozwoju nowotworów.
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
P-U01
KA.U6
organizmu.
Posiada umiejętność rozumienia i opisu mechanizmów rozwoju zaburzeń
P-U02
czynnościowych, prawidłowego interpretowania patofizjologicznego
KA.U7
podłoża rozwoju chorób.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z
P-K01
KA.K2
choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych.
Bilans nakładu Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
pracy studenta
udział w wykładach
15 x 2h
30 h
udział w ćwiczeniach
15 x 3h
45 h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
5 x 2h
10 h
Razem
85 h
Samodzielna praca studenta:
przygotowanie do ćwiczeń
15 x 1h
15 h
przygotowanie do kolokwiów
3 x 10h
30 h
przygotowanie do egzaminu
1 x 20h
20 h
Razem
55h
Ogółem
140 h
ECTS
5
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
ECTS
85h
Wskaźniki
bezpośredniego udziału nauczyciela.
3
ilościowe
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.
100h
4
Metody
weryfikacji
efektu
kształcenia
Nr efektu
kształcenia
Formujące
Podsumowujące
P-W01
wejściówka na ćwiczeniach
kolokwia, egzamin
P-W02
wejściówka na ćwiczeniach
kolokwia, egzamin
P-U01
obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń
kolokwia, egzamin
P-U02
ocena wyciąganych wniosków z ćwiczeń praktycznych
kolokwia, egzamin
P-K01
obserwacja zachowań studenta w czasie zajęć
kolokwia, egzamin
Data
03.03.2014 r.
dr hab. Hanna Kozłowska
opracowania
Program opracowała
programu
Download