WSF_regulamin

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
REGULAMIN
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
dla realizacji wniosku pn. „Włoszczowska Szkoła Filmowa”
UDA-POKL.09.05.00-26-046/12-00
Projekt „Włoszczowska Szkoła Filmowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
§ 1. Informacje ogólne
1. Projekt „Włoszczowska Szkoła Filmowa” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Włoszczowa
Stop Podziałom”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-OKL.09.05.00-26-046/12-00
zawartej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX –
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Włoszczowa – Stop
Podziałom” a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Celem Projektu jest wyposażenie uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności potrzebne do
samodzielnej produkcji małych form filmowych.
4. Cel projektu będzie zrealizowany poprzez przeprowadzenie:
a. warsztatów z zakresu pisania scenariusza;
b. warsztatów krytycznej oceny działa filmowego,
c. warsztatów z zakresu techniki filmowania,
d. warsztatów z zakresu obróbki materiału filmowego i postprodukcji;
e. wyjazdu edukacyjno - integracyjnego do muzeum kinematografii.
5. Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 r. – 31.05.2013 r.
6. Zasięg terytorialny realizacji Projektu obejmuje gminę Włoszczowa.
7. W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie 15 osób zamieszkałych w gminie Włoszczowa,
spełniających kryteria dostępu, o których mowa w § 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu. oraz kryteria
dodatkowe§ 3 pkt 2.
8. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Włoszczowska Szkoła Filmowa”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Włoszczowska Szkoła Filmowa” określa
zasady przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, procedury rekrutacji
uczestników/ek do udziału w projekcie, warunki organizacji zajęć, warunki ukończenia i
otrzymania dokumentu potwierdzającego udział w projekcie, procedury w przypadku
rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania zajęć, a także prawa i obowiązki
uczestniczek/ów Projektu.
2. Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest Stowarzyszenie „Włoszczowa – Stop Podziałom”,
29-100 Włoszczowa, ul.Koniecpolska 3.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. „Włoszczowska Szkoła Filmowa”
b. Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w
Projekcie”,
c. Realizatorze lub beneficjencie – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie
„Włoszczowa – Stop Podziałom”
d. Uczestniku lub beneficjencie ostatecznym – należy rozumieć osobę zakwalifikowaną
do projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji; osoba
bezpośrednio korzystająca ze wsparcia/ pomocy w ramach Projektu,
e. Biurze Projektu – oznacza pomieszczenie zlokalizowane pod adresem: ul. 1maja 4,
29-100 Włoszczowa
4. Dla potrzeb realizacji Projektu powołuje się Zespół Sterujący Projektem, który będzie
spotykał się minimum raz w miesiącu i będzie podejmował decyzje związane z realizacją
działań, w tym w szczególności rekrutacji uczestników.
.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Kandydatki/ci deklarujący udział w Projekcie muszą spełniać wszystkie wymienione kryteria
dostępu:
a. zamieszkanie na terenie gminy Włoszczowa,
b. wiek uczestnika w chwili objęcia wsparciem w Projekcie „Włoszczowska Szkoła
Filmowa” :
- między 18 r.ż. a 25 r.ż. lub powyżej 50 r.ż.
c. złożenie odpowiednich formularzy i oświadczeń wymaganych w Regulaminie
Rekrutacji
2. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż zakładano, ustala się następujące kryteria
dodatkowe:
a. uczestnictwo w projekcie „Włoszczowski Portal Informacyjno – Medialny” - 20 pkt.
b. motywacja do uczestnictwa w projekcie - do 5 pkt.
c. wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji małych form filmowych – 0 pkt – 4 pkt
d. wiek powyżej 50 r.ż. – 5 pkt,
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Kryteria wymienione w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu są zgodne z założeniami projektu
„Włoszczowska Szkoła Filmowa” realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich”.
§ 4. Rekrutacja
1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie wyznaczonym przez Realizatora Projektu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów.
3. Nabór jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria dostępu
wymienione w § 3 pkt 1.
4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans płci oraz ze
wskaźnikami, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie Projektu.
5. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy:
a. powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
b. sporządzenie formularzy rekrutacyjnych,
c. udostępnienie „Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie” oraz
dokumentów rekrutacyjnych na stronie internetowej Realizatora Projektu,
d. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,
e. kwalifikowanie uczestniczek/ków do projektu oraz informacja o wynikach rekrutacji.
6. Kandydatki/ci przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z „Regulaminem
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie”.
7. Rekrutacja będzie prowadzona w Biurze Projektu, mieszczącym się we Włoszczowie przy
ul 1maja 4.
8. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie i złożenie „Formularza
Zgłoszenia do Projektu” za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub osobiście w
Biurze Projektu przy ul.1maja4 we Włoszczowie.
9. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.
10. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne
z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu.
11. Telefoniczne rezerwowanie miejsc nie jest możliwa.
12. Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
13. Złożone przez kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
§ 5. Kwalifikacja
1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie
„Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Rekrutacja kandydatek/ów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez
Zarząd Stowarzyszenia „Włoszczowa – Stop Podziałom”
3. Komisja Rekrutacyjna będzie podejmować decyzje po:
a. sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów,
b. sprawdzeniu spełniania kryteriów dostępu dot. udziału w Projekcie,
oraz:
c. dokonaniu oceny kryteriów dodatkowych wymienionych w § 3 pkt.2 niniejszego
Regulaminu.
4. Rekrutacja jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania 15 osób.
5. Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób, będzie zamieszczona na tablicy
ogłoszeń w Biurze Projektu ul 1maja 4 we Włoszczowie..
6. Nazwiska kandydatek/ów niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
7. Lista rezerwowa będzie tworzone wg liczby uzyskanych punktów oraz data wpływu na
formularzu zgłoszeniowym do udziału w projekcie.
8. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku skreślenia lub rezygnacji z
udziału w Projekcie osób z listy podstawowej. Miejsce takiej osoby zajmie osoba znajdująca
się na liście rezerwowej odpowiadająca statusem uczestnika osobie odchodzącej z projektu..
9. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
§ 6. Zakres wsparcia
1. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 15 osób – 9 kobiet i 6 mężczyzn, w tym
minimum 30% grupy będą stanowiły osoby powyżej 50 r.ż.
2. Wsparcie w ramach Projektu będzie realizowane poprzez:
a. 18 godzin warsztatów i konsultacji indywidualnych ( 3 godziny konsultacji
indywidualnych dla każdego z uczestników projektu) z zakresu pisania scenariusza;
b. 30 godzin warsztatów z zakresu nauki krytycznego odbioru dzieła filmowego;
c. 18 godzin warsztatów z zakresu nauki obsługi kamery i samodzielnego przygotowania
materiału filmowego do opracowanego wcześniej scenariusza;
d. 18 godzin warsztatów z zakresu nauki samodzielnego montażu materiału filmowego i
postprodukcji.
e. wyjazdy edukacyjno-integracyjny mający za cel wzmocnienie więzi
międzypokoleniowej, wymianę doświadczeń oraz edukację w zakresie historii
kinematografii.
3. Dla uczestników przewidziano ponadto:
a. materiały szkoleniowe,
b. bufet kawowy w trakcie warsztatów,
c. transport, wyżywienie podczas wyjazdu edukacyjno - integracyjnego.
4. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans płci
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 7. Warunki prowadzenia zajęć i uczestnictwa w Projekcie
1. Udział uczestniczek/ów w projekcie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestniczenia w wybranych formach
wsparcia, o których mowa w § 6 pkt. 2.
3. W pierwszym dniu zajęć uczestnicy są zobowiązani do złożenia „Deklaracja – uczestnictwa
w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika Projektu” , „Zgoda na wykorzystanie wizerunku”
4. Jedna godzina zajęć szkoleniowych/warsztatowych jest równa 45 min.
5. Realizator Projektu odpowiada za logistyką realizacji zajęć warsztatowych
6. Zajęcia będą przeprowadzone przez kadrę z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i
praktycznym.
7. Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe, które stają się ich własnością po
zakończeniu udziału w Projekcie (z wyjątkiem osób, które zrezygnują z udziału w trakcie).
Fakt otrzymania materiałów potwierdzony zostaje własnoręcznym podpisem na odpowiedniej
liście.
8. Warunkiem ukończenia udziału w projekcie potwierdzonego zaświadczeniem jest wymagana
min 80% frekwencja na zajęciach
9. Nieusprawiedliwiona ważnymi przyczynami nieobecność uczestnika na zajęciach w wymiarze
większym niż 25% wymiaru godzinowego tych zajęć, oznacza, co do zasady, rezygnację z
uczestnictwa w Projekcie i utratę statusu Uczestnika Projektu w rozumieniu niniejszego
Regulaminu.
10. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika spowodowane chorobą lub
ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia
Koordynatora Projektu najpóźniej na 1 dzień przed planowaną formą wsparcia i dostarczenia
zwolnienia lekarskiego lub złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.
11. Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.
12. Niewypełnienie obowiązków zawartych w w/w Regulaminie powoduje skreślenie z listy
uczestników.
§ 8. Prawa i obowiązki uczestników Projektu
1. Każdy/a uczestnik/czka Projektu ma prawo do:
a. uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego zadania,
b. nieodpłatnego udziału w warsztatach/wyjeździe w ramach realizowanych zadań,
c. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
d. nieodpłatnego otrzymania materiałów szkoleniowych,
e. wpływania na profilowanie tematyki zajęć poprzez przekazywanie ustnie bądź
pisemnie informacji o proponowanych zmianach Koordynatorowi projektu bądź
prowadzącej/mu zajęcia.
2. Każdy/a uczestnik/czka Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje
się do:
a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów (dokumenty obligatoryjne: formularz
zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracja udziału w Projekcie i oświadczeniem o
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie uczestnika o
wyrażeniu zgody na przystąpienie do Projektu, zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu, oświadczenie o prawdziwości podanych danych osobowych i
adresowych),
aktywnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach
Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzania swojej obecności
na zajęciach –w formie złożenia podpisu na liście obecności, zobligowani są do
uczestnictwa w min. 80% zajęć a nieobecność powyżej 25% godzin, wymaga od
uczestnika uzasadnienia nieobecności i jest podstawą do odmowy wydania certyfikatu
uczestnictwa w zajęciach,
punktualnego przychodzenia na zajęcia,
rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących,
wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,
udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na
zajęciach,
samodzielnego nadrobienia zaległego materiału w wyniku nieobecności na zajęciach
warsztatowych,
przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
§ 9. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość skreślenia uczestnika/czki z listy uczestników
Projektu w przypadku gdy:
 uczestnik/czka zachowuje się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi
podczas organizowanych w ramach projektu warsztatów;
 rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik/czka ma prawo rezygnacji z udziału w Projekcie.
3. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu lub rezygnacji z udziału w projekcie,
Uczestnik/czka zobowiązana jest do zwrotu Realizatorowi otrzymanych materiałów
dydaktyczno-szkoleniowych najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o
rezygnacji.
4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do
projektu jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w §5
niniejszego Regulaminu.
§ 10. Zasady monitorowania udziału w Projekcie
1. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/ne są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności
na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/ne są do potwierdzenia: odbioru materiałów
szkoleniowych, odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie udziału w projekcie i
innych. Potwierdzenie następuje poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście.
3. Uczestnicy/czki projektu są zobowiązane do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie
uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. Celem badań ankietowych jest
doskonalenie oferowanego wsparcia.
4. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/ne są do informowania Realizatora Projektu o
ewentualnych istotnych zmianach danych osobowych, np. zmianie nazwiska, numeru telefonu,
adresu zamieszkania.
5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4, będą wykorzystywane do wywiązania się
Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji
Pośredniczącej.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady oraz przepisy wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także
akty prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o
ochronie danych osobowych.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu.
3. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu „Włoszczowska Szkoła Filmowa”.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach
dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
…………………………
……..……………………
Prezes Stowarzyszenia
Skarbnik Stowarzyszenia
Włoszczowa, 27 grudzień 2012 roku
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DODATKOWE WYJAŚNIENIA STATUSU OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W PROJEKCIE
BEZROBOTNY – oznacza osobę bezrobotną, która jednocześnie jest osobą:
 niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia,
 nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie
wieczorowym albo zaocznym,
 zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym
urzędzie pracy,
 która ukończyła 18 lat i nie ukończyła w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat.
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI – bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu
pracy łącznie przez okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich dwóch lat.
OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO – osoby pozostające bez zatrudnienia, które jednocześnie
nie zaliczają się do kategorii bezrobotni.
OSOBY UCZĄCE SIĘ LUB KSZTAŁCĄCE – osoby kształcące się w ramach kształcenia formalnego
i nieformalnego.
ZATRUDNIENI – osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostające w
stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej
umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych
(umowy zlecenia, umowy o dzieło).
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników
włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów EUR.
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww.
kategorii przedsiębiorstw.
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
Biuro Projektu: 1 maja 4,. 29-100 Woszczowa
nazwa projektu: Włoszczowska Szkoła Filmowa”
Stowarzyszenie „Włoszczowa - Stop Podziałom”
adres biura projektu:
ul.1 maja 4; 29-100 Włoszczowa
www.stoppodzialom.pl
tel. 602 750 622
Download