Pełne wyniki ankiety - Urząd Miasta Jarosławia

advertisement
Urząd Miasta Jarosławia
Wydział Monitorowania Bezpieczeństwa Miasta
ZESTAWIENIE WYNIKÓW
BADANIA ANKIETOWEGO
MŁODZIEŻY JAROSŁAWSKICH
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
PRZEPROWADZONEGO W MARCU 2006 ROKU
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU
„BEZPIECZNY JAROSŁAW”
OPRACOWANIE:
dr I. Brukwicka
Wydział Monitorowania
Bezpieczeństwa Miasta
JAROSŁAW
CZERWIEC 2006
SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP/WPROWADZENIE
2. ZESTWIENIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
3. PODSUMOWANIE
4. FORMULARZ ANKIETY
1. WSTĘP
W marcu 2006 roku pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia przeprowadzili badanie
ankietowe dot. skali zjawiska uzależnienia młodzieży od alkoholu, środków psychoaktywnych,
papierosów, oraz oceny poczucia bezpieczeństwa w szkole i najbliższym otoczeniu.
Przedsięwzięcie to było zaplanowanym zadaniem, w ramach realizacji programu
„Bezpieczny Jarosław”.
Badaniem ankietowym objęto młodzież wszystkich szkół średnich z terenu miasta Jarosławia.
Spośród liczby ok. 6140 uczniów (216 klas), przyjęto do badań reprezentatywną próbę 614 osób
- co stanowi 10%. Ankietę przeprowadzono przyjmując jednolity klucz doboru respondentów w
każdej placówce szkolnej. Badanie zrealizowano metodą wywiadu kwestionariuszowego w
miejscu nauki wybranej grupy respondentów. Ankieta była anonimowa.
Niniejszy raport zawiera zestawienia liczbowe i graficzne a także informację o respondentach:
ich płeć i miejsce zamieszkania.
2
1. Czy zdarza Ci się pić alkohol?
Tab.1 Zjawisko picia alkoholu przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych
Zagadnienie
Tak
Nie
Czasami, rzadko
Inne
Brak odpowiedzi
Suma
%
77,8
15,7
4,3
2,0
0,2
100
0%
20%
40%
60%
100%
77,8%
Tak
Nie
Czasami, rzadko
80%
15,7%
4,3%
Inne
2,0%
Brak odpowiedzi
0,2%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W związku z podjętą inicjatywą zdiagnozowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
w kwestii spożywania napojów alkoholowych - zadano respondentom zasadnicze pytanie; czy
zdarza Ci się pić alkohol?
Z danych zawartych w tab.1 wynika, że 478 osób tj. 77,8% młodych ludzi przyznało się, że
zdarza się im pić alkohol. Spośród badanych, tylko 97 osób tj. 15,7% zdecydowanie
zaprzeczyło bądź nie przyznało się do picia alkoholu. 27 respondentów (4,3%) potwierdziło fakt
spożywania alkoholu sporadycznie. Liczba pozostałych odpowiedzi takich jak: nie mogę pić,
podpisałem zobowiązanie, mieści się w granicach błędu statystycznego.
Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż zdecydowana większość badanej młodzieży pije
napoje alkoholowe. Przerażający jest fakt, że aż 77,8% respondentów przyznaje się do
spożywania alkoholu.
2. Jeśli tak, to jak często?
Tab.2 Częstotliwość picia alkoholu przez młodzież
Zagadnienie
Raz na jakiś czas
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Okazyjnie, czasami
Nie piję
Inne
Brak odpowiedzi
Suma
%
56,8
10,2
7,1
4,3
10,7
6,7
4,2
100
0%
20%
Raz w miesiącu
Okazyjnie, czasami
Nie piję
Inne
Brak odpowiedzi
60%
80%
100%
56,8%
Raz na jakiś czas
Raz w tygodniu
40%
10,2%
7,1%
4,3%
10,7%
6,7%
4,2%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
W celu zbadania zjawiska częstotliwości picia alkoholu przez respondentów zadano kolejne
pytanie – jak często to robią?
345 osób tj. 56,8 % ankietowanych deklaruje, że pije alkohol raz na jakiś czas. Część
młodzieży 66 osób (10,7%) stwierdziło, że nie pije alkoholu. Jest to niższy procent niż
zdeklarowanych przeciwników alkoholu w tab.1, który jednak przy zsumowaniu rubryki „brak
odpowiedzi” daje porównywalne wyniki. Część respondentów podkreśla, że:
 pije alkohol raz w tygodniu - 63 osoby (10,2%)
 raz w miesiącu - 44 osoby (7,1%),
3
 okazyjnie, czasami – 27 osób (4,3%)
 12 osób (1,9%) przyznało, że pije alkohol kilka razy w tygodniu, codziennie lub
prawie codziennie
 bardzo rzadko – 8 osób (1,2%).
Wśród innych odpowiedzi pojawiają się: parę razy w roku, raz do roku, prawie wcale, dwa razy
do roku, w zależności od pory, gdy mam ochotę i możliwość, raz na dwa tygodnie, mieszczą się
one w granicach błędu statystycznego.
Podsumowując powyższe wyniki należy zaznaczyć, że 12 osób (1,9%) przyznaje się do częstego
spożywania alkoholu, zdecydowana większość 345 osób (56,8%) deklaruje kontakt z alkoholem
raz na jakiś czas. Nasuwają się pytania: co skłania młodych ludzi do sięgania po alkohol, jakie są
przyczyny, a może dostęp do alkoholu jest zbyt łatwy?
3. Jakiego rodzaju jest to alkohol?
Tab.3 Rodzaj alkoholu spożywanego przez młodzież
Zagadnienie
Piwo
Wino
Wódka, drinki, koniak
Nie piję
Inne
Brak odpowiedzi
0%
%
71,8
Piwo
18,8
Wino
36,8
Wódka, drinki, koniak
Nie piję
6,5
Inne
3,7
1,4
Brak odpowiedzi
20%
40%
60%
80%
100%
71,8%
18,8%
36,8%
6,5%
3,7%
1,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Celem sprawdzenia, po jakie alkohole najczęściej sięgają młodzi ludzie zadano im kolejne
pytanie.
Dane liczbowe przedstawione w tab.3 wskazują, że badana młodzież najczęściej spożywa piwo 441 osób (71,8%). Na drugim miejscu wymieniano alkohol wysokoprocentowy pod różną
postacią: wódka, drinki, koniak i inne – tak odpowiedziało 226 osób tj. 36,8%, następnie
116 osób (18,8%) przyznało, że pije wino.
Wśród innych odpowiedzi - 16 osób (2,6%) zaznaczyła, że pije różne rodzaje alkoholu w
zależności od okazji, 7 osób (1,1%) zaznaczyło, że pije szampana, likier i whisky. Tylko 40 osób
(6,5%) zaznaczyło, że nie pije alkoholu.
W trakcie analizy powyższych wyników zastanawia fakt picia przez tak duży odsetek młodzieży
alkoholu pod postacią piwa. Jest to prawdopodobnie wynik panującej mody, szerokiej reklamy i
niskiej ceny tego napoju alkoholowego.
Duży niepokój budzi fakt picia przez 36,8% młodzieży szkół ponadgimnazjalnych alkoholu
wysokoprocentowego w postaci wódek, spirytusu (w tym pochodzących zza wschodniej
granicy).
Zastanawiający jest też fakt, że z każdym pytaniem zmniejsza się liczba osób, które na samym
początku zaznaczyły, iż nie piją alkoholu. Może to tylko świadczyć o tym, że początkowe
odpowiedzi respondentów nie były do końca szczere i w rzeczywistości więcej młodych ludzi
pije alkohol.
4
4. W jakich okolicznościach pijesz alkohol?
Tab.4 Okoliczności picia alkoholu przez młodzież
Zagadnienie
Na imprezach u kolegów
0%
%
15,7
20%
28,9
W zależności od okazji
51,5
Nie piję
7,8
Inne
1,6
Brak odpowiedzi
2,1
60%
80% 100%
15,7%
Na imprezach u kolegów
Na imprezach u pubach, pizzeriach
i innych lokalach, gdzie spotykają
Na imprezach u pubach,
pizzeriach i innych lokalach,
gdzie spotykają się młodzi
ludzie
40%
28,9%
51,5%
W zależności od okazji
7,8%
Nie piję
Inne
1,6%
Brak odpowiedzi
2,1%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Kolejne pytanie postawione młodzieży szkół ponadgimnazjalnych dotyczyło okoliczności, w
jakich najczęściej spożywa alkohol. Pytanie to miało na celu również zbadanie faktu, czy
młodzież sama szuka okoliczności do picia alkoholu.
Z danych zawartych w tab.4 wynika, że 316 osób (51,5%) najczęściej spożywa alkohol przy
okazji np.:wesel, sylwestra, spotkań rodzinnych; 178 osób (28,9%) czyni to w pubach,
pizzeriach i innych lokalach; 97 osób (15,7%) na imprezach u kolegów. 45 respondentów
(7,8%) zaznaczyło, że nie pije alkoholu.
Pozostałe odpowiedzi, jakie pojawiły się w trakcie badania ankietowego: każda okazja jest dobra
do wypicia, piję dla zdrowia, piję na wycieczkach szkolnych i po szkole, piję bez okazji mieszczą się w granicach błędu statystycznego. 13 osób (2,1%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi.
Odrzucając wszystkie skrajne odpowiedzi należy powiedzieć, że badana młodzież
w zdecydowanej większości przypadków jest podatna na wszelkiego rodzaju okazje gdzie
istnieje możliwość spożywania napojów alkoholowych.
5. W jaki sposób wchodzisz w posiadanie napojów alkoholowych?
Tab.5 Sposób zdobywania napojów alkoholowych przez młodzież
Zagadnienie
0%
%
kupuję w sklepie, lokalu gdyż
jestem pełnoletni/a
50
biorę od rodziców z domu
1,6
koledzy organizują
33,2
nie piję
6,3
inne
4,4
brak odpowiedzi
5,6
20%
kupuję w sklepie, lokalu gdyż
jestem pełnoletni/a
biorę od rodziców z domu
5
60%
50%
1,6%
33,2%
koledzy organizują
nie piję
6,3%
inne
4,4%
brak odpowiedzi
5,6%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
40%
80%
100%
Na pytanie „w jaki sposób wchodzisz w posiadanie napojów alkoholowych?” 307 osób (50%)
kupuje alkohol w sklepie, gdyż są pełnoletni; 204 osoby (33,2%) odpowiedziało, że koledzy
organizują, są częstowani lub razem organizują „zrzutki” na alkohol; 10 osób (1,6%)
stwierdziło, że alkoholem częstują rodzice.
Wśród innych odpowiedzi na postawione pytanie: 16 osób (2,5%) stwierdziło, że alkohol kupuje
w sklepie, ale nie są pełnoletni, 9 osób (1,3%) zaopatruje się w alkohol na melinie lub za
wschodnią granicą. 39 osób (6,3%) dało odpowiedź, że nie pije alkoholu, a 36 osób (5,8%) nie
udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie.
Analiza przedstawionych wyników pozwala stwierdzić, że dokładnie połowa badanej młodzieży
kupuje alkohol legalnie. Tu nasuwa się pytanie skąd młodzi ludzie biorą pieniądze skoro nie
posiadają stałego zajęcia i z tym związanego wynagrodzenia? Przecież nawet ci, co organizują
czy zrzucają się na alkohol muszą mieć na to środki. Niepokojącym staje się również fakt, że
część tej młodzieży 2,5% kupuje alkohol w sklepie, pomimo, że nie jest pełnoletnia, a 1,6%
otrzymuje alkohol od rodziców.
6. Czy zdarzyło Ci się być w stanie upojenia alkoholowego?
Tab.6 Młodzież w stanie upojenia alkoholowego
Zagadnienie
%
TAK
NIE
INNE
BRAK ODPOWIEDZI
52,6
38,7
7,3
1,4
Suma
100
0%
20%
40%
NIE
BRAK ODPOWIEDZI
80%
100%
52,6%
TAK
INNE
60%
38,7%
7,3%
1,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Kolejne pytanie zadane respondentom miało na celu uzyskanie odpowiedzi na temat czy
młodzież potrafi zachować samokontrolę nad ilością wypijanego alkoholu.
Z danych zawartych w tab.6 wynika, że ponad połowa badanej młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych – 323 osoby (52,6%) znajdowała się już w stanie upojenia
alkoholowego, zaprzeczyło temu faktowi 238 osób (38,7%).
Wśród innych odpowiedzi: 5 osób (0,8%) odpowiedziało, że wprawdzie byli w stanie upojenia
alkoholowego ale panowali nad sobą, a 5 osób (0,8%) stwierdziło, że byli w takim stanie
sporadycznie. 34 osoby tj. 5,7% dało odpowiedź, że nie pije alkoholu.
9 osób (1,4%) nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Analiza danych uwidacznia, że ponad połowa badanej młodzieży 54,2% (52,6 %+0,8%+ 0,8%)
poznała już stan upojenia alkoholowego.
6
7. Jeśli tak to jak często zdarza Ci się być pijanym(ną)?
Tab.7 Częstotliwość upojenia alkoholowego wśród młodzieży
0%
%
Zagadnienie
Nie byłem/am pijany/a
33,2
Nie byłem/am pijany/a
Rzadko
49,5
Rzadk o
Często
6,3
Inne
4,5
Brak odpowiedzi
6,5
Suma
100
20%
40%
60%
80%
100%
33,2%
49,5%
6,3%
Często
4,5%
Inne
6,5%
Brak odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Celem uzyskania odpowiedzi na temat częstotliwości upijania się młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych zadano kolejne pytanie, na które 204 osoby (33,2%) odpowiedziało, że nie
były pijane. Porównując procent odpowiedzi „nie byłem w stanie upojenia alkoholowego” z
poprzedniego pytania – gdzie 38,7% udzieliło takiej odpowiedzi – w pytaniu 7 zmniejsza się
odsetek osób nie przyznających się do picia. 304 osoby (49,5%) stwierdziły, że były pijane
rzadko, a 38 osób (6,3%) przyznało, że często im się zdarza być w stanie upojenia
alkoholowego.
Wśród innych odpowiedzi stanowiących łącznie 11% pojawiły się również między innymi takie:
26 osób przyznało, że byli pijani kilka razy w życiu, raz w roku, bardzo rzadko, lub raczej nie
zdarza się im to, 2 osoby (0,3%), przyznały, że są pijane aż za często.
Analiza wyników pozwala stwierdzić wśród młodzieży ponadgimnazjalnej niepokojąco liczne
przypadki osób, którym stan upojenia alkoholowego nie jest obcy, ale w większości przypadków
deklarują one, że zdarza się to rzadko lub raz na jakiś czas (49,5%). Alarmujący jest fakt, że z
całą pewnością w tej grupie młodzieży są osoby niepełnoletnie.
8. Czy palisz papierosy?
Tab.8 Palenie papierosów przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych
Zagadnienie
TAK
NIE
INNE
BRAK ODPOWIEDZI
Suma
%
23,6
71,9
3,6
0,9
100
0%
20%
80%
100%
71,9%
NIE
BRAK ODPOWIEDZI
60%
23,6%
TAK
INNE
40%
3,6%
0,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Z danych zawartych w tab.8 wynika, że zdecydowana liczba respondentów 441 osób (71,9%)
nie pali papierosów, 144 badanych uczniów (23,6%) przyznało się do palenia czynnego.
Wśród innych odpowiedzi - 22 osoby (3,6%) przyznały, że pali tylko od czasu do czasu, co ma
związek ze stresem, nastrojem lub okazyjnie, jeśli ktoś je poczęstuje.
6 osób (0,9%) nie udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie.
7
Analiza wyników pozwala wysnuć wnioski, iż palenie papierosów wśród młodzieży jest
zjawiskiem obecnym (23,6%), jednak optymizmem napawa fakt, że niepalenie preferuje
zdecydowanie większa grupa młodych ludzi (71,9%).
9. W jaki sposób zdobywasz środki na papierosy?
Tab.9 Sposób zdobywania środków na papierosy przez młodzież licealną
0%
%
Zagadnienie
Kupuję za swoje kieszonkowe
24,3
Biorę papierosy z domu
1,9
Nie palę
49,2
Inne
2,3
Brak odpowiedzi
22,3
Suma
20%
49,2%
2,3%
22,3%
Brak odpowiedzi
100
80% 100%
1,9%
Nie palę
Inne
60%
24,3%
Kupuję za swoje kieszonkowe
Biorę papierosy z domu
40%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu uzyskania informacji, w jaki sposób młodzież wchodzi w posiadanie wyrobów
tytoniowych zadano respondentom kolejne pytanie.
Osoby niepalące, które fakt niepalenia jednoznacznie zadeklarowały, stanowią 302 osoby
(49,2%) badanej próby. Porównując ten procent odpowiedzi z procentem odpowiedzi w punkcie
8 – ok.72% - jasno widać, że zdecydowanie mniejsza grupa opowiada się za niepaleniem. Taki
wynik można zinterpretować w ten sposób, że respondenci wskazują w odpowiedziach
przeważnie możliwości nabycia papierosów nie odpowiadając tym samym na pytanie – nie
odnoszą wskazanych odpowiedzi do siebie.
149 młodych palaczy (24,3%) kupuje papierosy za kieszonkowe lub zarobione fundusze, 12
badanych respondentów (1,9%) odpowiedziało, że biorą pieniądze lub same papierosy
z domu. Inne odpowiedzi nie wskazane w ankiecie to między innymi: 14 osób (2,3%) przyznało,
że są częstowani przez kolegów lub pożyczają od nich pieniądze na papierosy. Odpowiedzi nie
udzieliło 22,3% respondentów.
Z powyższych danych wynika, że młodzież w głównej mierze kupuje wyroby tytoniowe za
„własne” fundusze.
10. Czy Twoim zdaniem palenie papierosów:
Tab.10 Opinie młodzieży dot. negatywnych i pozytywnych stron palenia papierosów
0%
%
Zagadnienie
Pozytywne strony palenia
41,5
Negatywne strony palenia
31,7
Inne
3,2
Brak odpowiedzi
23,6
Suma
20%
40%
Pozytywne strony palenia
41,5%
Negatywne strony palenia
Inne
Brak odpowiedzi
100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
8
60%
31,7%
3,2%
23,6%
80%
100%
W związku z tym, że Polska należy do krajów gdzie w dalszym ciągu wypala się dużo
papierosów - zadano młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pytanie: co myśli na temat palenia,
palaczy i czy palenie jest modne.
Analiza danych zawartych w tab.10 pozwala stwierdzić, że 255 osób tj. 41,5% widzi w paleniu
same pozytywne rzeczy tj.: palenie jest modne, daje poczucie dorosłości, jest przyjemnie,
super, daje satysfakcję, uspokaja i odstresowuje, 194 osoby tj. 31,7% uważa, że palenie jest
bardzo negatywnym zjawiskiem tj.: głupie, bezmyślne, obrzydliwe, beznadziejne, przeszkadza
innym, nieprzyjemne, stratą pieniędzy, jest niezdrowe, zabija, to uzależnienie, wciąga,
niemodne, bez sensu, oznaka niedojrzałości i słabej woli.
Pojawiają się inne odpowiedzi: 4 osoby (0,6%) nie są zadowolone z faktu, że palą, ale niestety
uzależniły się i teraz już musza palić,16 osób (2,6%) nie pali i nie ma zdania na temat nałogu.
Nie wiadomo, jakie zdanie na temat palenia papierosów ma 145 osób tj. 23,6% - taki procent
respondentów wstrzymało się od odpowiedzi.
Analiza wyników badań nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
postrzegane przez respondentów są osoby palące i sama czynność palenia papierosów.
Jedynie na podstawie wyników liczbowych przedstawionych w tab.10 można powiedzieć, że
młodzież w paleniu widzi więcej korzyści niż negatywów. Fakt ten powinien zmobilizować do
opracowania działań mających na celu ograniczenie, zjawiska palenia papierosów przez
młodzież.
11. Czy chciałbyś (abyś) aby Twój (a) dziewczyna/chłopak palili papierosy?
Tab.11 Opinie respondentów o akceptacji palenia papierosów przez partnera
Zagadnienie
%
TAK
2,4
NIE
91,7
INNE
5,9
NIE
100
INNE
Suma
0%
TAK
20%
40%
60%
80%
100%
2,4%
91,7%
5,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Pytanie to miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy „pary” młodych ludzi akceptują
wzajemnie nałóg palenia papierosów. Pytanie to również miało potwierdzić lub zaprzeczyć tezie,
że nikotynizm jest zjawiskiem modnym i akceptowanym przez młodzież.
Analiza wyników zawartych w tab.11 wskazuje, że 563 osoby tj. 91,7% respondentów
zdecydowanie nie chciałoby, aby ich partner palił, tylko 15 osób (2,4%) odpowiedziało
zdecydowanie, że nic nie mają przeciwko temu, aby ich dziewczyna czy chłopak palili
papierosy.
Inne odpowiedzi: dla 27 osób (4,4%), jest to obojętne i nie mają wyrobionego zdania na ten
temat: 6 osób (0,9%) stwierdziło, że raczej nie chciałoby, aby ich dziewczyna czy chłopak palili,
ale jeśli muszą to oni się z tym godzą; 4 osoby (0,6%) są przekonane, że będą mieć nad
nikotynizmem partnera kontrolę i odpowiedziały, że może palić, ale wtedy, gdy na to pozwolą.
Analizując przedstawione dane, jednoznacznie można stwierdzić, że zdecydowana większość –
91,7% młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nie akceptuje palenia u swojego partnera. Wydaje
się, że jest to pozytywne zjawisko, również z uwagi na fakt, że większa liczba osób przyznała się
do czynnego palenia, a jednak są przeciwni nikotyzmowi partnera, co bezpośrednio może
wpływać na postawy i opinie tych drugich.
9
12. Czy miałeś (aś) kontakt ze środkami psychoaktywnymi (narkotykami)?
Tab.12 Kontakt młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze środkami psychoaktywnymi
Zagadnienie
%
TAK
22,7
NIE
74,6
INNE
0,9
BRAK ODPOWIEDZI
1,8
Suma
0%
20%
40%
60%
80%
22,7%
TAK
NIE
100
100%
74,6%
INNE
0,9%
BRAK ODPOWIEDZI
1,8%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Jak widać na załączonym wykresie, 458 osób czyli 74,6% respondentów twierdzi, iż nie miało
kontaktu ze środkami psychoaktywnymi, 139 osób (22,7%) respondentów przyznało się do
wzięcia narkotyku, 9 osób (0,9%) przyznało się do kontaktu z narkotykami ale nie do ich
używania.
Odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie zaledwie 11 osób (1,8%) spośród 614 osób
biorących udział w badaniu ankietowym. Taki procent odpowiedzi świadczy o popularności
i znajomości tematyki narkomanii wśród młodzieży.
Analiza powyższych wyników ewidentnie wskazuje, że zdecydowana większość młodych ludzi
szkół ponadpodstawowych 75,5% (74,6%+0,9%) nie miała kontaktu z narkotykami.
Niepokojący jest jednak fakt, że przyznało się do tego 22,7% młodych respondentów.
13. Jeśli tak to skąd one pochodziły?
Tab.13 Pochodzenie środków psychoaktywnych
Zagadnienie
0%
%
kolega/koleżanka mi
podrzucili
znam osobę, która zajmuje się
ich dystrybucją
inne
brak odpowiedzi
10,8
kolega/koleżanka mi podrzucili
13,8
znam osobę, która zajmuje się ich
dystrybucją
20,5
54,9
inne
Suma 100
brak odpowiedzi
20%
40%
60%
80%
100%
10,8%
13,8%
20,5%
54,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Celem znalezienia odpowiedzi, w jaki sposób młodzież wchodzi w posiadanie środków
psychoaktywnych, zadano kolejne pytanie drążące ten temat. Pytanie to miało również na celu
wyciągnięcie wniosków z odpowiedzi młodzieży – czy istnieje konkretna osoba lub źródło, z
którego te środki pochodzą.
Dane liczbowe zawarte w tab.13 wskazują, iż 336 osób tj. 54,9% nie udzieliło żadnej
odpowiedzi. Wśród innych odpowiedzi, które łącznie stanowią 20,5% - 117 osób tj. 19,0%
twierdzi, że nie brało takich środków bądź nie miało kontaktu z nimi.
Suma cyfr (54,9% + 19%) daje w przybliżeniu liczbę osób, które we wcześniejszym pytaniu nie
potwierdziły swojego kontaktu z narkotykami. Tym samym można dostrzec konsekwęcję w
odpowiedzi na pytanie 12 i 13 – ten sam procent badanych odpowiada, że nie miał kontaktu z
narkotykami.
10
85 osób (13,8%) zaznaczyło odpowiedź, że zna osobę, która zajmuje się dystrybucją
narkotyków, 66 osób (10,8%) przyznało się, że dostało narkotyki od kolegi/koleżanki,
znajomych i najczęściej dzieje się to na imprezach.
Wśród innych odpowiedzi pojawiły się również i takie:
 6 osób (0,9%) nie znam osoby, od której ten środek pochodził
 4 osoby (0,6%) narkotyki zostały kupione lub pochodzą z własnej plantacji.
Analiza powyższych wyników badań ankietowych pozwala stwierdzić, że w większości
przypadków narkotyki, z którymi ma kontakt młodzież szkół ponadgimnazjalnych pochodzi od
osób, które zajmują się ich dystrybucją. W nieco mniejszym stopniu osoby badane stwierdziły,
że dostały narkotyki od swoich kolegów, co nie wyklucza faktu, że ci również zaopatrują się ze
stałego oraz sobie znanego źródła dystrybucji.
14. Jak często stosujesz tego rodzaju środki?
Tab.14 Częstotliwość stosowania narkotyków przez młodzież
%
Zagadnienie
raz na jakiś czas
gdy się denerwuję, gdy
pokłócę się z rodzicami, gdy
dostanę złą ocenę
nie biorę
inne
brak odpowiedzi
12,6
Suma
100
1,9
0%
raz na jakiś czas
gdy się denerwuję, gdy pokłócę się z
rodzicami, gdy dostanę złą ocenę
20%
40%
inne
brak odpowiedzi
80%
12,6%
1,9%
54,9%
nie biorę
54,9
3,7
26,9
60%
3,7%
26,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu dogłębnego zbadania zjawiska narkomanii w środowisku młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych zadano pytanie o częstotliwość stosowania tego rodzaju środków. Pytanie
to miało również na celu wykrycie ilości osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Dane z tab.14 informują, że 337 osób tj. 54,9% konsekwentnie zaznaczyło odpowiedź, iż nie
bierze narkotyków, 165 osób tj. 26,9% nie udzieliło żadnej odpowiedzi, 76 respondentów
(12,6%) spośród osób, które objęto badaniem i wcześniej przyznały się do brania narkotyków
odpowiedziało, że biorą narkotyki raz na jakiś czas, gdy nadarza się okazja, 12 osób (1,9%)
przyznało, że bierze narkotyki, gdy się denerwuje, pokłóci z rodzicami, gdy dostanie złą ocenę
w szkole albo ma zbyt dużo nauki.
Wśród innych odpowiedzi pojawiły się: 19 osób (3,0%) odpowiedziało, że już nie bierze i tylko
raz spróbowali, 2 osoby (0,3%) przyznało, że bierze narkotyki, gdy ma na to ochotę albo ma
dobry dzień i jest to dość często, 3 osoby (0,4%) przyznało się do uzależnienia od narkotyków,
ponieważ biorą je prawie codziennie.
Analiza wyników pozwala stwierdzić, że młodzież szkół ponadgimnazjalnych, która wcześniej
przyznała się do brania narkotyków w większości przypadków przyznaje, że zażywa je raz na
jakiś czas (12,6%), a 1,9% młodych ludzi przyznało, że narkotyki są dla nich ucieczką od
problemów, z jakimi spotykają się w szkole oraz w domu.
11
100%
15. Jeśli zdarzyło Ci się zażyć taki środek to co to było?
Tab.15 Rodzaj środków zażywanych przez badaną młodzież
%
Zagadnienie
Marihuana
Haszysz
Kokaina
Amfetamina
Nie biorę
Inne
Brak odpowiedzi
16,5%
6,6%
0,9%
3,9%
30,9%
2,5%
38,7%
Suma
100%
0%
20%
Kokaina
Amfetamina
80%
100%
6,6%
0,9%
3,9%
Nie biorę
Inne
60%
16,5%
Marihuana
Haszysz
40%
30,9%
2,5%
Brak odpowiedzi
38,7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Z zestawionych w tab.15 danych wynika, że najbardziej powszechnymi środkami
psychoaktywnymi wśród młodzieży są: marihuana. Do używania marihuany przyznało się 108
osób (16,5%), haszyszu 39 osób (6,6%), amfetaminy 23 osoby (3,9%). 6 osób (0,9%)
odpowiedziało, że bierze kokainę. Wśród innych narkotyków wymieniane były między innymi:
LSD, Ekstazy, Grzybki – tak odpowiedziało 6 osób (0,9%). 8 osób (1,3%) nie potrafiło nazwać
używanego narkotyku.
189 respondentów (30,9%) odpowiedziało, że nie bierze narkotyków, a 237 osób (38,7%)
nie udzieliło żadnej odpowiedzi.
Analiza wypowiedzi wskazuje, że najbardziej popularnymi środkami w środowisku
jarosławskiej młodzieży ponadgimnazjalnej okazały się: marihuana (16,5%), haszysz (6,6%)
oraz amfetamina (3,9%).
16. Jeśli stosujesz środki psychoaktywne to opisz swoje samopoczucie po ich przyjęciu:
Tab.16 Opinie młodzieży na temat subiektywnych odczuć po przyjęciu środka psychoaktywnego
Zagadnienie
Nie stosuję
Wesoło, luz, uspokojenie itp..
Inne
Brak odpowiedzi
%
15,7
10,7
4,1
69,5
Suma
100
0%
Nie stosuję
Wesoło, luz, uspokojenie itp..
Inne
Brak odpowiedzi
20%
40%
60%
80%
100%
15,7%
10,7%
4,1%
69,5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu uzyskania odpowiedzi, jak stosowane przez młodzież środki psychoaktywne wpływają
na ich nastrój i czy przynoszą „oczekiwane” efekty zadano kolejne pytanie. Pytanie to również
miało na celu wykrycie niebezpieczeństwa, jakie się kryje w „pozytywnych” doznaniach po
przyjęciu narkotyku, co sprzyja chęci powtarzania tych przeżyć.
Dane zawarte w tab.16 informują, że 427 osób (69,5%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi,
96 osób (15,7%) odpowiedziało, że nie stosują żadnego środka.
65 osób (10,7%) przyznało, że po zażyciu narkotyku są szczęśliwe, jest im przyjemnie, mają
odlot, zapominają o wszystkich kłopotach i problemach, jest im wesoło, mają dobry humor, są
odważne, mają przyjemne halucynacje itp.
12
Inne odpowiedzi, jakie się pojawiły: 3 osoby (0,4%) przyznaje, że po przyjęciu narkotyku było
im „fajnie”, ale już nie biorą, gdyż dzięki pomocy rodziców zerwali z nałogiem; 2 osoby (0,3%)
odpowiedziały, że wprawdzie bezpośrednio po przyjęciu środka jest przyjemnie, to jednak
potem czują się źle, głupio; 8 osób (1,3%) stwierdziło, że raczej mieli brak doznań, czuli się
normalnie, nie potrafią tego właściwie opisać, może czasem nie czuli tylko zmęczenia; 13 osób
(2,1%) napisało, że czuło się źle, miało ból gardła, zawroty głowy, wymioty omdlenia,
przejęzyczenia, traciło panowanie nad sobą.
Analiza powyższych danych daje jednoznacznie odpowiedź, że zdecydowana większość
młodych ludzi (10,7% to daje ok. 74% spośród biorących)1 jest zadowolona z efektów, jakie
przynosi zażywanie narkotyków. Tylko 2,1% (to daje ok. 14,8%)2 określiło swoje doznania
jako negatywne, co i tak nie gwarantuje, że odstraszy lub zniechęci ich od ponownego
sięgnięcia po narkotyk.
17. Czy w szkole, do której uczęszczasz jest łatwy dostęp do narkotyków?
Tab.17 Opinie młodzieży na temat dostępu do narkotyków w ich szkole
Zagadnienie
Tak
Nie
Nie spotkałem się, raczej
nie, nie wiem jest
ochroniarz, ale nic nie
robi, zbyt krótko tu jestem
by się rozeznać
Inne
Suma
%
0%
19,6
39,6
Nie spotkałem się, raczej nie, nie wiem
jest ochroniarz ale nic nie robi, zbyt
krótko tu jestem by się rozeznać
Inne
60%
80%
100%
39,6%
Nie
100
40%
19,6%
Tak
35,4
5,4
20%
35,4%
5,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu uzyskania wiedzy, co do dostępności narkotyków w szkole, w której uczy się młodzież,
zadano uczniom kolejne pytanie. Pytanie to miało również pośrednio odpowiedzieć na pytanie
czy badana placówka posiada swój wewnętrzny monitoring, czy jest w niej ochrona i czy łatwo
może do niej wejść obca osoba z ulicy.
Z danych zawartych w tab. 17 wynika, że 243 osoby tj. 39,6% uważa, że w ich szkole nie ma
łatwego dostępu do narkotyków, 217 osób (35,4%) stwierdziło, że raczej w ich szkole nie
ma łatwego dostępu do narkotyków, ale nie są tego pewni, gdyż zbyt krótko tu przebywają,
aby wydać jakiś osąd. Natomiast 126 osób (19,6%) stwierdziło, że w ich szkole jest łatwy
dostęp.
Inne wypowiedzi łącznie stanowiące 5,4% to: 18 osób (2,8%) odpowiedziało, że nie obchodzi
ich to i nie interesują się tym tematem a 16 osób (2,6%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi na
zadane pytanie.
Analiza wyników informuje, że zdecydowana większość badanej młodzieży tj. 460 osób (75%)
uważa, że w szkole, do której uczęszczają nie ma łatwego dostępu do narkotyków. Niepokojący
jest jednak fakt, że dla 19,6% nie ma żadnych przeszkód w zdobyciu środka psychoaktywnego
w ich szkole.
1
2
Za wielkość grupy przyjęto liczbę 88 osób, które przyznały się do zażywania narkotyków w pytaniu nr 16.
Jak wyżej.
13
18. Czy Twoim zdaniem Jarosław jest miastem bezpiecznym dla młodzieży i ludzi
dorosłych zarówno w dzień jak i w nocy?
Tab.18 Opinie młodzieży na temat poczucia bezpieczeństwa w Jarosławiu
%
Zagadnienie
Tak
Nie
Inne
Brak odpowiedzi
23,9
49,6
17,7
8,8
Suma
100
0%
20%
40%
100%
49,6%
Nie
Brak odpowiedzi
80%
23,9%
Tak
Inne
60%
17,7%
8,8%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu zbadania czy Jarosław jest miastem bezpiecznym zarówno dla młodzieży jak i ludzi
dorosłych o każdej porze doby - zadano pytanie dotyczące tej kwestii.
Z danych zawartych w tab.18 wynika, że 303 osoby tj. 49,6%, stwierdziło, iż Jarosław według
nich nie jest miastem bezpiecznym, 146 osób tj. 23,9% uznało Jarosław za zdecydowanie
bezpieczne miasto.
Wśród innych wypowiedzi: 49 osób (7,9%) stwierdziło, że Jarosław jest raczej bezpieczny, ale
uzależnione to jest od rejonu miasta; 36 osób (5,9%) stwierdziło, że w dzień Jarosław jest
bezpieczny, ale w nocy jest różnie; 24 osoby (3,9%) nie są przekonane czy Jarosław jest miastem
bezpiecznym, gdyż nie mieszkają tu i nie mają zdania.
Natomiast 53 osoby (8,8%) nie udzieliły żadnej odpowiedzi na to pytanie.
Analiza powyższych wyników badań jednoznacznie informuje, iż prawie połowa młodych
ludzi tj. (49,6%), nie uważa Jarosławia za miasto bezpieczne.
19. Jeśli uważasz, że Jarosław nie jest miastem bezpiecznym to napisz, dlaczego?
Tab.19 Opinie respondentów o przyczynach zakłóceń bezpieczeństwa w Jarosławiu
Zagadnienie
%
jest zbyt słabo oświetlony
jest zbyt mało patroli
policyjnych po zmierzchu
przejścia dla pieszych nie
są respektowane przez
zmotoryzowanych
inne
brak odpowiedzi
Suma
0%
20%
40%
60%
80%
18,9
jest zbyt słabo oświetlony
49,8
18,9%
jest zbyt mało patroli policyjnych po
zmierzchu
12,8
przejścia dla pieszych nie są
respektowane przez zmotoryzowanych
10,7
7,8
inne
100
brak odpowiedzi
49,8%
12,8%
10,7%
7,8%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Kolejne pytanie zadane młodzieży, miało na celu poznanie opinii respondentów, dlaczego nie
uważają Jarosławia za miasto bezpieczne.
Dane z tab.19 informują, że 305 osób tj. 49,8% badanej młodzieży za przyczynę braku
bezpieczeństwa w mieście podało, iż jest zbyt mało patroli policyjnych szczególnie po
zmierzchu. Na drugim miejscu ankietowani - 116 osób (18,9%), jako przyczynę braku
bezpieczeństwa zaznaczyli, że Jarosław jest zbyt słabo oświetlony.
14
100%
78 osób (12,8%) stwierdziło brak bezpieczeństwa w mieście związany z nasilonym ruchem
drogowym np. nie respektowanie przez zmotoryzowanych oznaczonych przejść dla pieszych,
zły stan dróg stanowiący przyczynę licznych wypadków.
Inne odpowiedzi:
42 osoby (6,8%) stwierdziły, że brak bezpieczeństwa wynika z tego, że po ulicach chodzi bardzo
dużo złych ludzi (margines społeczny: narkomani, chuligani, „sterydowcy”) – którzy stanowią
zagrożenie dla przechodniów na ulicy i osiedlach mieszkaniowych. Według ankietowanych
policja obawia się takich osób i nie reaguje dostatecznie skutecznie. 7 osób (1,2%) uważa, że
wszystkie wymienione w ankiecie odpowiedzi są przyczyną braku bezpieczeństwa w mieście, 13
osób (2,1%) uważa Jarosław za bezpieczne miasto, natomiast 4 osoby (0,6%) stwierdziły, że nie
wie dlaczego Jarosław nie jest miastem bezpiecznym.
Nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie 48 osób (7,8%).
Podsumowując powyższe wyniki można powiedzieć, że za główne przyczyny braku
bezpieczeństwa w Jarosławiu, młodzież szkół ponadgimnazjalnych uznaje:
1. zbyt mało patroli policyjnych (ok. 50%)
2. zbyt słabe oświetlenie miasta (ok. 19%)
20. Czy lokale, w których bywasz ze znajomymi są miejscami spokojnymi i bezpiecznymi?
Tab.20 Opinie respondentów na temat bezpieczeństwa w lokalach
Zagadnienie
0%
%
TAK
72,5
NIE
13
BRAK ODPOWIEDZI
0,6
Inne
100
Brak odpowiedzi
60%
80%
100%
13%
Nie
13,9
40%
72,5%
Tak
INNE
Suma
20%
13,9%
0,6%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu dogłębnego zbadania poziomu bezpieczeństwa lub jego braku w Jarosławiu, zadano
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pytanie - czy lokale rozrywkowe, które odwiedzają są
miejscami spokojnymi i bezpiecznymi. Z danych zawartych w tab.20 wynika, że 444 osoby tj.
72,5% uznało, że jarosławskie lokale są miejscami bezpiecznymi lub raczej bezpiecznymi,
81 osób (13,0%) odpowiedziało, że nie są lub raczej nie są to miejsca bezpieczne,.
Inne odpowiedzi, które łącznie dały 13,9%: 43 osoby (7,0%) uzależniło poziom bezpieczeństwa
od lokalu, jego ochrony, towarzystwa oraz dnia tygodnia, 26 osób (4,3%) ocenia średnio poziom
bezpieczeństwa w lokalach, wypowiadając się, że trudno je ocenić. 15 osób (2,6%) zakreśliło
odpowiedź, że nie przebywa w lokalach więc nie wie.
4 osoby tj. 0,6% nie dało żadnej odpowiedzi.
Podsumowując odpowiedzi respondentów należy powiedzieć, że zdecydowana ich większość
(72,5%) ocenia, iż lokale w Jarosławiu są miejscami bezpiecznymi.
15
21. Jaki lokal lub miejsce jest Twoim zdaniem najbardziej niebezpieczny w Jarosławiu?
Tab.21 Opinie dotyczące najbardziej niebezpiecznych miejsc w Jarosławiu
Zagadnienie
%
Okolice lokali
45,0
PKP, PKS, tunel
8,9
Rynek i okolice
6,8
Park po zmierzchu
2,9
Inne
7,2
Nie ma takich miejsc
3,8
Nie mam zdania
8,9
Brak odpowiedzi
16,5
Suma
100
0%
20%
40%
Rynek i okolice
Park po zmierzchu
Inne
Nie ma takich miejsc
Nie mam zdania
80%
100%
45,0%
Okolice lokali
PKP, PKS, tunel
60%
8,9%
6,8%
2,9%
7,2%
3,8%
8,9%
Nie wiem, brak odpowiedzi
16,5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Celem poznania poziomu bezpieczeństwa w lokalach i innych miejscach Jarosławia zadano
respondentom pytanie, które miejsca w Jarosławiu uważają za najbardziej niebezpieczne.
277 osób tj. 45,0% uznaje wszystkie lokale znajdujące się w Jarosławiu za niebezpieczne.
Ponadto oprócz lokali respondenci dodali, że okolice niektórych szkół są również miejscami
niebezpiecznymi. 54 osoby (8,9%) odpowiedziało, że niebezpieczne są okolice PKS i PKP wraz
z przejściem podziemnym, 42 osoby (6,8%) stwierdziło, że Rynek i jego okolice są miejscami
najbardziej niebezpiecznymi w Jarosławiu, 18 osób tj. 2,9% uznało, że niebezpiecznie jest w
parku po zmierzchu.
Inne opinie, które pojawiają się rzadziej to: 14 osób (2,2%) stwierdziło, że niebezpiecznie jest na
niektórych osiedlach np. AK, Witosa, Misztalach, Hucie, Muninie. Respondenci do miejsc
niebezpiecznych zaliczyli również nowy cmentarz oraz miejsca słabo oświetlone. Również 14
osób (2,2%) uważa, że największe niebezpieczeństwo istnieje na ulicy Grodzkiej, Przemyskiej,
Piekarskiej i Słowackiego. 9 osób (1,4%) stwierdziło, że nie można określić, które miejsca są
najbardziej niebezpieczne, ponieważ skala niebezpieczeństwa zależy od imprez. Pozostałe 9
osób (1,4%) udzieliło raczej humorystycznych odpowiedzi, które nie zostały wzięte pod uwagę
przy szacowaniu skali niebezpieczeństwa w Jarosławiu.
23 osoby (3,8%) stwierdziło, że nie ma miejsc niebezpiecznych w Jarosławiu, a 54 osoby (8,9%)
nie miało zdania w tej kwestii. 101 osób (16,5%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi
Analiza wypowiedzi pozwala stwierdzić, że
w Jarosławiu są:
1. okolice wszystkich lokali (45,0%)
2. okolice dworca PKS i PKP, tunel (8,9%)
3. okolice Rynku (6,9%)
4. park po zmierzchu (2,9%)
16
najbardziej
niebezpiecznymi
miejscami
22. Jeśli poruszasz się środkami komunikacji publicznej to czy Twoim zdaniem jest ona
bezpieczna?
Tab.22 Opinie respondentów na temat bezpieczeństwa panującego w komunikacji publicznej
Zagadnienie
TAK
NIE
INNE
BRAK ODPOWIEDZI
Suma
%
0%
71,8
17,6
10,1
0,9
100
20%
40%
60%
Tak
100%
71,8%
17,6%
Nie
Inne
Brak odpowiedzi
80%
9,7%
0,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu zbadania poziomu bezpieczeństwa panującego w środkach komunikacji publicznej
zadano młodzieży kolejne pytanie na ten temat. Dane z tab.22 informują, że 441 osób tj. 71,8%
uważa komunikację za bezpieczną, 108 osób (17,6%) jest przekonanych, że nie jest ona
bezpieczna, 35 osób (5,7%) nie jeździ środkami komunikacji, więc nie wie czy jest bezpieczna,
Wśród innych odpowiedzi pojawiały się również:17 osób (2,7%) uzależnia bezpieczeństwo od
rodzaju środka tzn. uważa, że PKP jest bezpieczne, 6 osób (0,9%) uważa, że PKS jest
bezpieczne, jednak nie dot. ono przystanków. Ta sama grupa uważa, że niektóre autobusy są w
złym stanie technicznym, spóźniają się i bezpieczeństwo zależy od kierującego autobusem
kierowcy. Kilku respondentów (0,4%), upatruje niebezpieczeństwa w nietrzeźwych
współpasażerach oraz grasujących kieszonkowcach.
6 osób (0,9%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi.
Podsumowując powyższe wyniki można powiedzieć, że zdecydowana większość młodych
ludzi (71,8%) uważa komunikację publiczną za bezpieczną.
23. Czy zdarzyło Ci się być świadkiem zachowań agresywnych w miejscu publicznym?
Tab.23 Opinie respondentów na temat zachowań agresywnych w miejscach publicznych
Zagadnienie
TAK
65,2
NIE
34,6
BRAK ODPOWIEDZI
0,2
Suma
0%
%
100
20%
40%
60%
80%
100%
65,2%
Tak
34,6%
Nie
0,2%
Brak odpowiedzi
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Celem zbadania poziomu bezpieczeństwa w przypadkowych miejscach publicznych zadano
młodzieży pytanie, czy była świadkiem zachowań agresywnych w tych miejscach. Z informacji
zawartych w tab.23 wynika, że 400 osób (65,2%) spośród badanych uczniów było świadkiem
zachowań agresywnych w miejscu publicznym. 212 osób (34,6%) nie zetknęło się z agresją
w ww. miejscach. 1 osoba (0,2%) nie udzieliła odpowiedzi.
Analizując powyższe wypowiedzi można stwierdzić, że zdecydowana większość badanej
młodzieży była świadkiem zachowań agresywnych w miejscach publicznych (65,2%), co
świadczy o tym, że takie zachowania stanowią istotny problem społeczny w Jarosławiu.
17
24. Jeśli tak to opisz, w jakich okolicznościach i gdzie to miało miejsce?
Tab.24 Opinie respondentów dotyczące okoliczności zachowań agresywnych
%
Zagadnienie
w autobusach, na
przystankach
na ulicach miasta
dyskotek, koncert
w okolicach lokali
inne
brak odpowiedzi
Suma
0%
20%
18,5
w autobusach, na przystankach
7,6
7,3
6,8
36,6
41,7
na ulicach miasta
7,6%
dyskotek, koncert
7,3%
w okolicach lokali
6,8%
100
40%
60%
80% 100%
18,5%
inne
36,6%
brak odpowiedzi
41,7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu poprawy bezpieczeństwa i podjęcia stosownych działań zmierzających do eliminacji
zachowań agresywnych w miejscach publicznych zadano respondentom pytanie, w jakich
okolicznościach oraz gdzie byli świadkami aktów przemocy.
Z danych zawartych w tab.24 wynika, że 113 osób (18,5%) odpowiedziało, że najwięcej
agresji zdarza się w autobusach, na przystankach i stacji, 47 osób (7,6%) dało odpowiedź,
że najwięcej aktów przemocy występuje na niektórych ulicach np.: na Grodzkiej, Słowackiego,
Jana Pawła II, Piekarskiej, Rynku, w bramach, 45 osób (7,3%) uważa, że takimi okolicznościami
są: dyskoteki, koncerty, festyny, 42 osoby (6,8%) dały odpowiedź, że do zachowań agresywnych
dochodzi najczęściej w okolicach lokali. Jednocześnie ankietowana młodzież odpowiadała, że
ochroniarze pracujący w tych lokalach przejawiali agresję w stosunku do gości.
Inne odpowiedzi stanowiące łącznie 36,6% między innymi to: 39 osób (6,4%) stwierdziło, że
najczęściej było świadkami bójek pijanych w różnych miejscach, 18 osób (2,9%) było
świadkami bójek pomiędzy kibicami, 17 osób (2,8%) widziało bójki na osiedlu,14 osób (2,3%)
widziało porachunki pomiędzy młodzieżą - zarówno pod szkołą, na przerwach a także walki o
władze wśród młodych, 10 osób (1,6%) określiło, że bylło świadkami zaczepek w parku lub na
chodniku, 7 osób tj. 1,1% było zaczepianych w trakcie powrotu do domu, na parkingu, oraz było
świadkami agresji kierowców po kolizji samochodowej, 5 osób (0,8%) było świadkiem
niszczenia przez wandali mienia publicznego w mieście. Tylko jedna osoba (0,2%)
odpowiedziała, że nie była świadkiem zachowań agresywnych.
Zastanawiający jest fakt, że aż 256 osób (41,7%) nie udzieliło na postawione pytanie.
Analiza wyników pozwala stwierdzić, że najwięcej zachowań agresywnych zdaniem
respondentów można zaobserwować w autobusach, na przystanku i stacji (18,5%). Poza tym
młodzież wymienia wiele miejsc i okoliczności gdzie była świadkiem zachowań agresywnych,
do których zalicza: wszelkiego rodzaju imprezy, okolice lokali, wszelkiego rodzaju bójki w
różnych miejscach.
25. Czy czujesz się bezpiecznie na imprezach masowych organizowanych przez władze
miasta?
Tab.25 Opinie młodzieży dotyczące bezpieczeństwa na imprezach masowych
Zagadnienie
%
NIE
52,9
33,8
INNE
10,8
BRAK ODPOWIEDZI
2,5
Suma
100
TAK
0%
20%
40%
Tak
52,9%
Nie
33,8%
Inne
Brak odpowiedzi
60%
10,8%
2,5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
18
80%
100%
W celu sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa panującego na imprezach masowych
organizowanych przez władze miasta – zadano młodzieży pytanie na ten temat.
Z danych zawartych w tab.25 wynika, że 325 osób (52,9%) czuje się bezpiecznie na tego typu
imprezach, natomiast 208 osób (33,8%) stwierdza, że nie czuje się na nich bezpiecznie.
Część respondentów, których odpowiedzi ujęto w rubryce – inne, stwierdziło: 17 osób (2,8%), że
wprawdzie czuje się bezpiecznie, ale tylko w przypadku, gdy idzie z większą grupą znajomych
lub jest tam ochrona i oczywiście to wszystko zależy od rodzaju imprezy, a 19 osób (3,0%), że
na takich imprezach nie do końca czuje się bezpiecznie. 31 osób (5,0%) przyznaje, że nie
uczęszcza na tego typu imprezy i nic na ten temat nie wie.
Natomiast 5 osób (2,5%) nie odpowiedziało na to pytanie.
Analiza powyższych wypowiedzi pozwala zauważyć, że ponad połowa badanej młodzieży
(52,9%) czuje się bezpiecznie na imprezach masowych organizowanych przez władze miasta.
Należy jednak zauważyć, że brak poczucia bezpieczeństwa deklaruje 33,8% respondentów.
26. Kto Twoim zdaniem ma największy wpływ na zachowanie spokoju i bezpieczeństwa
w mieście?
Tab.26 Opinie młodzieży na temat organów mających największy wpływ na zachowanie
bezpieczeństwa publicznego
Zagadnienie
%
Policja
Straż Miejska
Inne
52,3
39,1
16,4
0%
20%
40%
80%
100%
52,3%
Policja
39%
Straż Miejska
Inne
60%
16,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu sprawdzenia kto zdaniem badanej młodzieży ma największy wpływ na zachowanie
bezpieczeństwa w mieście zadano przedostatnie pytanie. Z danych zawartych w tab.26 wynika,
że 321 osób (52,3%) uważa, że największy wpływ na zachowanie bezpieczeństwa w mieście
ma Policja, natomiast 240 osób (39,1%) uznała, że Straż Miejska decyduje o
bezpieczeństwie w Jarosławiu.
102 osoby czyli 16,4% udzieliło własnej odpowiedzi: zdaniem 39 osób (6,3%) nikt nie ma
wpływu, ponieważ tłum rządzi się własnymi prawami, 25 osób tj. 4,1% określiło, że na
bezpieczeństwo największy wpływ mają sami obywatele tego miasta w tym młodzież, 23 osoby
(3,7%) stwierdziły, że Policja i Straż Miejska nie maja tyle środków by skutecznie zapewnić
bezpieczeństwo w mieście, 5 osób (0,8%) stwierdziło, że na bezpieczeństwo ma też wpływ
ochrona i firmy ochrony.
Do braku wiedzy w tym zakresie przyznało się 7 osób (1,1%), natomiast 3 osoby (0,4%)
udzieliło odpowiedzi, że wpływ na bezpieczeństwo w mieście mają: kryminaliści, sterydziarze,
mafia i chuligani.
Analiza wszystkich wyników pozwala jednoznacznie stwierdzić, że największy wpływ na
zachowanie bezpieczeństwa w mieście ma Policja - 52,3% i Straż Miejska – 39,1%. Do
ciekawszych i przemyślanych odpowiedzi młodych ludzi należy wypowiedź, że bezpieczeństwo
zależy też od zwykłych ludzi, obywateli w tym i młodzieży - 4,0%.
19
27. Co Twoim zdaniem należałoby zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo w Jarosławiu?
Tab.27 Propozycje młodzieży na poprawę bezpieczeństwa w mieście
Zagadnienie
%
Zwiększyć liczbę patroli policji
59,4
na ulicach
Bardziej oświetlić ulecę
44,1
wieczorem i w nocy
Zwiększyć liczbę
38,7
funkcjonariuszy Straży Miejskiej
Karać mandatami za
przechodzenie w
8,3
niedozwolonych miejscach
Inne
0%
Zwiększyć liczbę patroli policji na
ulicach
Bardziej oświetlić ulecę wieczorem i w
nocy
Zwiększyć liczbę funkcjonariuszy
Straży Miejskiej
Karać mandatami za przechodzenie w
niedozwolonych miejscach
Inne
4,9
20%
40%
60%
80%
100%
59,4%
44,1%
38,7%
8,3%
4,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W celu poznania opinii młodzieży na temat działań mających poprawić bezpieczeństwo w
mieście zadano im ostatnie pytanie. Respondenci mogli zakreślić przygotowane odpowiedzi oraz
dodać własne propozycje.
Dane zawarte w tab.27 informują, że 365 razy (59,4%) młodzież zakreśliła odpowiedź, że w
celu poprawy bezpieczeństwa w mieście należałoby zwiększyć liczbę patroli Policji , 271 razy
(44,1%) młodzież podkreśliła również odpowiedź, że należy bardziej oświetlić ulice
wieczorem i w nocy, 238 razy (38,7%) uczniowie byli zgodni, co do tego, że w celu poprawy
bezpieczeństwa w mieście należy zwiększyć liczbę funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 51 razy
(8,3%) respondenci stwierdzili, że należy karać mandatami za wszelkiego rodzaju przewinienia
i to dla przykładu. Niewielki procent respondentów łącznie 4,9% wyraża własne zdanie na temat,
co należałoby zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo między innymi: 3 razy (0,4%) padła
odpowiedź, że nic się nie zmieni i będzie tak jak jest, 3 respondentów (0,4%) stwierdziło, że
Jarosław jest bezpieczny i nic nie trzeba robić.
Nie udzieliło odpowiedzi na tak postawione pytanie 6 osób (0,9%).
Pozostałe propozycje respondentów w celu podniesienia bezpieczeństwa w mieście dotyczyły:
1. Cywilnych patroli na osiedlach, informowania ludzi o ich prawach, kursów samoobrony
(1,1%)
2. Współpracy Policji i Straży Miejskiej oraz ich obecności w miejscach najbardziej
zagrożonych (0,8%)
3. Kamer na ulicach, lokali z ochroną (0,6%)
4. Powszechnego dostępu do broni palnej (0,3%)
5. Stworzenia większej liczby miejsc do rozwoju wewnętrznego np. wystawy, rozmów z
młodzieżą (0,4%)
Analizując powyższe wyniki można powiedzieć, że zdecydowana większość odpowiedzi
wskazywała na zwiększenie liczby patroli Policji i to we wszelkich możliwych miejscach
w mieście (59,4%). Duża część respondentów (44,1%) była zdania, że należy bardziej oświetlić
Jarosław po zmierzchu i w nocy. Kolejną przewagę w odpowiedziach uzyskało stwierdzenie, że
w celu poprawy bezpieczeństwa w Jarosławiu należy zwiększyć liczbę funkcjonariuszy Straży
Miejskiej (38,7%).
20
METRYCZKA
Tab.28 Struktura badanej populacji pod względem płci, miejsca zamieszkania oraz roku nauki
w szkole ponagimnazjalnej
Płeć
Wielkość grupy
Uczeń/uczennica klasy
Miejsce zamieszkania
Kobieta
Mężczyzna
Brak
odpowiedzi.
Miasto
Wieś
Nie podano
I
II
III
IV
V
Razem
614
294
316
4
218
388
4
172
206
177
49
6
%
100
47,9
51,5
0,6
35,8
63,6
0,6
28
34
29
8
1
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Analiza danych zawartych w tab.28 pozwala stwierdzić, że spośród badanej młodzieży przewagę
stanowią chłopcy 316 osób tj. 51,5%, 294 osoby - 47,9% stanowiły dziewczęta.
W przypadku, gdy chodzi o miejsce zamieszkania to 388 osób tj. 63,6%, czyli zdecydowana
większość badanej młodzieży mieszka na wsi, 218 osób (35,8%) respondentów mieszka w
mieście. Spośród badanej populacji 172 osoby (28,4%) są uczniami I klasy, 206 osób (33,9%)
chodzi do II klasy, 177 osób tj. 28,9% uczęszcza do III klasy, 49 osób (7,9%), to uczniowie klas
IV. Pozostałe osoby - 6 (0,9%) uczęszcza do V klasy.
Podsumowując należy stwierdzić, że co najmniej połowa badanej młodzieży nie jest pełnoletnia,
w większości przypadków pochodzi ze wsi i stanowią ją chłopcy.
21
PODSUMOWANIE:
Wyniki tego badania pozwolą określić:
 nasilenie się zjawiska picia alkoholu przez młodzież
 rozmiary zjawiska palenia papierosów
 obecność i rozmiary narkomani w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych
 stan poczucia bezpieczeństwa
a także wyznaczyć kierunki profilaktyki jaką powinni podjąć władze szkół.
Najistotniejsze wnioski, jakie zostały wysunięte z badania:
1. Zdecydowana większość badanych młodych ludzi przyznała się do picia alkoholu 77,8%.
2. Niepokojąco duża grupa respondentów - 36,8% wskazała, że spożywa alkohol
wysokoprocentowy w postaci wódek polskich i ukraińskich, pochodzących z melin.
Alarmujący jest odsetek osób spożywających piwo - 71,8% badanych.
3. W przypadku rozpatrywania częstotliwości, z jaką młodzi ludzie sięgają po alkohol
należy stwierdzić, że ponad połowa 56,8% przyznała, że robi to raz na jakiś czas.
Niepokój budzi fakt przyznania się 10,2%, że piją raz w tygodniu i 1,9%, że piją
codziennie.
4. Badania wykazały, że część młodzieży, choć nie jest pełnoletnia to jednak kupuje alkohol
w sklepie – 2,5%.
5. Ponad połowa badanej populacji przyznała się do bycia w stanie upojenia alkoholowego 52,6%.
6. 38 osób – 6,3% młodzieży przyznaje, że zdarza im się dość często być w stanie upojenia
alkoholowego.
7. Analiza wyników badań pozwoliła stwierdzić, że palenie papierosów jest zjawiskiem
obecnym wśród respondentów 23,6%, a fundusze na wyroby tytoniowe pochodzą z
własnych zasobów (kieszonkowe lub pieniądze zarobione).
8. Niepokój budzi fakt, że 41,5% respondentów wypowiada się bardzo pozytywnie o
paleniu papierosów, twierdząc, że jest modne, daje poczucie dorosłości, jest przyjemne,
uspokaja i odstresowuje.
9. Zdecydowana większość – 91,7% młodzieży licealnej nie akceptuje palenia u swojego
partnera, jest to pozytywne zjawisko z uwagi na to, że większa liczba osób przyznała się
do czynnego palenia, a jednak jest przeciwna nikotynizmowi partnera, co bezpośrednio
może wpływać na postawy i opinie tych drugich.
10. Do brania narkotyków przyznało się 22,7%, zjawisko narkomani istnieje w każdej
badanej szkole.
11. Analiza wyników badań ankietowych pozwoliła stwierdzić, że w większości przypadków
narkotyki, z którymi ma kontakt młodzież szkół licealnych pochodzą od osób, które
zajmują się ich dystrybucją. Niepokojący jest fakt, że wśród respondentów są osoby
prowadzące uprawę roślin narkotycznych dla własnych potrzeb.
12. Uzyskane wyniki badań ankietowych pozwoliły stwierdzić, że młodzież szkół
ponadgimnazjalnych, która wcześniej przyznała się do brania narkotyków, w większości
przypadków przyznaje, że zażywa je raz na jakiś czas – 12,6%, natomiast 1,9% młodych
ludzi przyznało, że narkotyki są dla nich ucieczką od problemów, z jakimi spotykają się
w szkole oraz w domu.
13. Interpretacja wypowiedzi wskazuje, że najbardziej popularnymi środkami
psychoaktywnymi w środowisku jarosławskiej młodzieży licealnej okazały się:
marihuana (16,5%), haszysz (6,6%) oraz amfetamina (3,9%).
22
14. Analiza danych dała jednoznacznie odpowiedź, że zdecydowana większość młodych
ludzi (10,7% - co stanowi ok.74% spośród biorących)3 jest zadowolona z efektów, jakie
przynosi zażywanie narkotyków. Tylko 2,1% (co daje ok. 14,8%)4 opisało swoje
doznania jako negatywne, co i tak nie gwarantuje, że odstraszy lub zniechęci do
ponownego spróbowania narkotyku.
15. Niepokojącym faktem jest to, że dla 19,6% nie ma żadnych problemów w zdobyciu
środka psychoaktywnego w ich szkole, czyli znajduje się tam regularne źródło
dystrybucji.
16. Analiza wyników badań dała również jednoznacznie odpowiedź, iż prawie połowa
młodych ludzi (49,6%) nie uważa Jarosławia za miasto bezpieczne.
17. Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że za główne przyczyny braku bezpieczeństwa
w Jarosławiu młodzież z badanych placówek uznaje: zbyt mało patroli policyjnych
(ok.50 %), oraz zbyt słabe oświetlenie miasta (18,9%).
18. Zdecydowana większość (72,5%) ocenia, iż lokale w Jarosławiu są miejscami
bezpiecznymi.
19. Za najbardziej niebezpieczne miejsca w Jarosławiu badana młodzież uznała: okolice
wszystkich lokali gastronomicznych (45,0%), okolice dworca PKS i PKP, tunel (8,9%),
okolice Rynku (6,9%), park po zmierzchu (2,9%).
20. Zdecydowana większość młodych ludzi (71,8%) uważa komunikację publiczną za
bezpieczną.
21. Zdecydowana większość badanej młodzieży była świadkiem zachowań agresywnych
miejscach publicznych (65,2%).
22. Najwięcej zachowań agresywnych zdaniem respondentów można zaobserwować w
autobusach, na przystankach i stacji PKP (18,5%). Poza tym młodzież wymienia wiele
miejsc i okoliczności gdzie była świadkiem zachowań agresywnych, do których zalicza:
wszelkiego rodzaju imprezy, okolice lokali, wszelkiego rodzaju bójki w różnych
miejscach.
23. Ponad połowa badanej młodzieży (52,9%) czuje się bezpiecznie na imprezach masowych
organizowanych przez władze miasta. Należy jednak zauważyć, że część młodzieży
(33,8%) nie ma poczucia bezpieczeństwa w ich trakcie.
24. Największy wpływ na zachowanie bezpieczeństwa w mieście ma zdaniem respondentów
Policja - 52,2% i Straż Miejska - 39,0%, do ciekawszych i przemyślanych odpowiedzi
młodych ludzi należy wypowiedź, że bezpieczeństwo zależy też od zwykłych ludzi,
obywateli w tym i młodzieży – odpowiedziało tak 4% ankietowanych.
25. Zdecydowana większość respondentów na pytanie, co należałoby zrobić, aby poprawić
bezpieczeństwo w Jarosławiu wskazywała na zwiększenie liczby patroli Policji i to we
wszelkich możliwych miejscach w mieście (59,4%), duża część respondentów (44,1%)
była zdania, że należy bardziej oświetlić Jarosław po zmierzchu i w nocy. Kolejną
przewagę w odpowiedziach uzyskało stwierdzenie, że w celu poprawy bezpieczeństwa w
Jarosławiu należy zwiększyć liczbę funkcjonariuszy Straży Miejskiej (38,7%).
26. Rozpatrując badaną populację pod względem płci, miejsca zamieszkania oraz roku nauki
w szkole, należy stwierdzić, że co najmniej połowa badanej młodzieży nie jest
pełnoletnia, w większości przypadków pochodzi ze wsi i stanowią ją chłopcy.
3
4
Tamże.
Jak wyżej
23
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards