program - Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

advertisement
P RO G RA M
XV II K ra jo w e S y mp oz ju m A u di ol o gi czn e
z ud z iał e m ucz es t ni kó w z za gra ni cy
C e tn i ew o, 2 9. 09 – 1. 10. 200 5
Czwartek, 29 września
11:30–16:30
Rejestracja uczestników: Hotel Albatros, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie
17:00
Uroczystość otwarcia: Sala obrad
– Przemówienia powitalne
Inauguracyjna sesja naukowa
Witold Szyfter (Poznań)
Audiologia, otologia, akustyka – wspólny front działania
Henryk Skarżyński (Warszawa)
Skojarzona terapia audiologiczno-otochirurgiczna w wadach słuchu
– Część artystyczna
19:00
Uroczysty bankiet powitalny: Sala Nadmorska
Występ kabaretowy: Kazimierz Bojarski
Piątek, 30 września
Sesja plenarna I
8:30–10:30
Przewodniczący
Ewa Raglan, Krzysztof Kochanek, Andrzej Obrębowski, Czesław Stankiewicz, Witold Szyfter
8:30
Masalski M., Kręcicka-Zalesska M., Kręcicki T., Morawska-Kochman M. (Wrocław)
Zastosowanie wielokrotnych potencjałów słuchowych stanu ustalonego w ocenie czułości słuchu
8:40
Obrębowski A., Woźnica-Wiskirska B., Świdziński P., Firus P. (Poznań)
Morfologia zapisu ABR w niedosłuchach odbiorczych niesymetrycznych
8:50
Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Durrant J., Niemczyk K., Piłka A., Śliwa L. (Warszawa, Pittsburgh)
Zastosowanie słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych krótkimi tonami w diagnostyce
zaburzeń pozaślimakowych słuchu
9:00
Pośpiech L., Sztuka A., Gawron W. (Wrocław)
Ocena potencjałów wywołanych z pnia mózgu u osób z wyrównaną i niewyrównaną niedoczynnością
tarczycy
9:10
Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H. (Warszawa)
Wpływ jednostronnego ubytku ślimakowego na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V–IT5
w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów
9:20
Kukwa A., Kizler-Sobczyk K., Ścińska-Bieńkowska A., Tulibacki M. (Warszawa)
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku chemodectoma tympanalis
9:30
Bogorodzki P., Wolak T., Orzechowski M., Szeszkowski W., Piątkowska-Janko E., Kochanek K.,
Gołębiowski M. (Warszawa)
Obrazowanie czynnościowe obszaru kory słuchowej metodą średnich odpowiedzi regionalnych (MRR)
9:40
Borucki Ł., Szyfter W. (Poznań)
Anatomia endoskopowa kąta mostowo-móżdżkowego w dojściu tylnozatokowym
9:50
Obrębowski A., Sekula A., Kraśny J., Kamińska I. (Poznań)
Krytyczna analiza diagnostyki audiologicznej w guzach kąta mostowo-móżdżkowego
10:00
Lisowska G., Anioł-Borkowska M., Namysłowski G., Kwiek S. (Zabrze)
Ocena układu eferentnego ślimaka u pacjentów z guzem kąta mostowo-móżdżkowego
10:10
Borucki Ł., Wróbel M., Szyfter W. (Poznań)
Czy w chirurgii nerwiaków nerwu przedisonkowo-ślimakowego możliwe jest zachowanie słuchu?
10:20–10:30
Dyskusja
10:30–11:00
Przerwa na kawę
Zdjęcie grupowe: Trawnik przed wejściem na salę obrad
Sesja plenarna II
11:00–13:00
Przewodniczący
Stavros Hatzopoulos, Linda Luxon, Henryk Skarżyński, Wiesław J. Sułkowski, Erik Ulmer
11:00
Hatzopoulos S. (Ferrara)
Postępy w technikach otoemisji akustycznych w ciągu ostatnich 10 lat. Czego nauczyliśmy się i dokąd
zmierzają kierunki badań
11:20
Niewiarowicz M., Kaczmarek T. (Poznań)
Minimalny spostrzegalny kąt ruchu (MSKR) źródła dźwięku dla osób normalnie słyszących –
kontynuacja badań
11:30
Niedzielski A., Kotowski M., Niedzielska G., Lesiuk G., Kozak K. (Lublin)
Zachowanie się otoemisji akustycznej u pacjentów dziecięcego oddziału OIT
11:40
Topolska M. M., Hassman-Poznańska E. (Białystok)
Analiza przydatności badań oceniających centralne procesy słuchowe u dzieci
11:50
Luxon L. (London)
Prosty test oceny układu równowagi u dzieci
12:10
Ulmer E. (Marseille)
Urządzenie do badania i analizy reakcji ocznej w teście HIT Curhoys’a i Halmagyi’ego
12:30–13:00
Dyskusja
13:00–14:00
Obiad: Sala Nadmorska
Sesja plenarna III
14:00–16:30
Przewodniczący
Clauss F. Claussen, Anna Nabelek, Jurek Olszewski, Lucyna Pośpiech, Antoni Pruszewicz
14:00
Claussen C.F., Claussen E. (Wűrtzburg)
Neurootologiczna klasyfikacja endogennych i eksogennych szumów usznych
14:20
Czyżewski A., Skarżyński H. (Gdańsk, Warszawa)
Interpretacja sposobu powstawania szumów usznych i jej wykorzystanie terapeutyczne
14:30
Szymiec E., Szyfter W., Ozimek E., Wicher A. (Poznań)
Produkty zniekształceń (DPOAE) u osób z szumami usznymi
14:40
Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Borawska B., Karpiesz L. (Warszawa)
Szum uszny u osób młodych i starszych w materiale Kliniki Szumów Usznych
14:50
Raglan E. (London)
Szumy uszne u dzieci.
15:05
Kersebaum M. (Bad Kissingen)
Ultracisza w leczeniu szumów usznych
15:20
Nabelek A.K., Freyaldenhoven M.C., Tampas J.W., Burchfield S.B. (Knoxville)
Zależność pomiędzy akceptacją tła hałasu i używaniem aparatu słuchowego
15:35
Kostek B., Czyżewski A. (Warszawa, Gdańsk)
Modelowanie maskowania perceptualnego i jego zastosowania w protetyce słuchu
15:45
Komar D., Sekula A., Stieler O. (Poznań)
Badania behawioralne i trening słuchowy w procesie protezowania słuchu u małych dzieci
15:55
Hojan E. (Poznań)
Wykorzystanie procedur ELF&CHILD w procesie rehabilitacji dzieci z ubytkami słuchu
16:05
Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L. (Warszawa)
Zastosowanie aparatu typu BAHA u pacjentki z chorobą Pageta – prezentacja przypadku
16:15–16:30
Dyskusja
16:30–16:45
Przerwa na kawę
Sesja plenarna IV
16:45–18:20
Przewodniczący
Michael Kersebaum, Oleg Khorov, Edward Hojan, Bogdan Rydzewski, Bożena Woźnica-Wiskirska
16:45
Świdziński P., Obrębowski A., Pruszewicz A., Bilińska B. (Poznań)
Lokalizacja dźwięku
16:55
Gawęcki W., Łączkowska-Przybylska J., Borucki Ł., Wróbel M., Nowak K., Szyfter W. (Poznań)
Wyniki leczenia choroby Meniere’a za pomocą gentamycyny podawanej do jamy bębenkowej
17:05
Geremek A. (Warszawa)
Elektrostymulacja pozaślimakowych struktur drogi słuchowej
17:15
Karlik M., Obrąbowski A., Sekula A. (Poznań)
Przydatność testu elektrostymulacji przy kwalifikacji do leczenia głuchoty metodą wszczepu
ślimakowego
17:25
Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H. (Warszawa, Raleigh)
Badania psychoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą korzystających z łączonej stymulacji
elektryczno-akustycznej
17:35
Magierska-Krzysztoń M., Stieler M., Szyfter W. (Poznań)
Ocena słuchowej percepcji mowy u dzieci zaimplantowanych przed 3 rokiem życia
17:45
Magierska-Krzysztoń M., Kociemba J., Tabaka B. (Poznań)
Wyniki ośmioletniej obserwacji postępów w rozwoju mowy pacjentów w wieku szkolnym, z głuchotą
prelingwalną zaimplantowanych wszczepem ślimakowym
17:55
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A. (Warszawa)
Wszczepienie implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą
18:05–18:20
Dyskusja
20:00
Biesiada Kaszubska: Sala Nadmorska
Sobota, 1 października
Sesja plenarna V
9:00–11:30
Przewodniczący
Andrzej Czyżewski, Maciej Gryczyński, Grażyna Niedzielska, Piotr Świdziński, Czesława Tarnowska
9:00
Rudowski P., Skarżyński H., Kochanek K., Kochanowicz P. (Warszawa)
Zastosowanie metody e-learningu w realizacji kursów kształcenia ustawicznego w Międzynarodowym
Centrum Słuchu i Mowy IFPS
9:10
Przewoźny T., Stankiewicz C., Skrzypczak W., Kozłowski J., Paradowska D., Narożny W. (Gdańsk)
Doświadczenia Kliniki Gdańskiej jako ośrodka II poziomu referencyjnego w realizacji programu
powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków
9:20
Senderski A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Mularzuk M. (Warszawa)
Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dysleksją rozwojową
9:30
Skórka A., Pollak A., Płoski R., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński H.
(Warszawa)
Wskazania do badań molekularnych GJB2 u osób z niedosłuchem odbiorczym nieznacznego stopnia
9:40
Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Kostrzewa G., Korniszewski L., Waligóra J.,
Skarżyński H. (Warszawa)
Spektrum mutacji w genie GJB2 u pacjentów z izolowanym prelingwalnym niedosłuchem
uwarunkowanym genetycznie – relatywnie wysoka częstość mutacji IVS1+1 G/A w Polsce
9:50
Wróbel M., Rydzanicz M., Szyfter K., Szyfter W. (Poznań)
Badania molekularne i ich rola w zakresie poradnictwa genetycznego wad słuchu
10:00
Wróbel M., Magierska-Krzysztoń M., Rydzanicz M., Miętkiewska D., Szyfter K., Szyfter W. (Poznań)
Porównanie wyników rehabilitacji pacjentów niesłyszących z potwierdzonym i niepotwierdzonym
podłożem genetycznym wady
10:10
Karlik M., Świdziński P., Obrębowski A. (Poznań)
Czas reakcji motorycznej prostej na bodziec akustyczny u osób zaimplantowanych wszczepem
ślimakowym -–doniesienie wstępne
10:20
Stieler O., Karlik M. (Poznań)
Ocena dynamiki nerwu słuchowego u pacjentów z implantem ślimakowym
10:30
Miętkiewska D., Stieler M., Magierska-Krzysztoń M., Szyfter W. (Poznań)
Wpływ dysfunkcji wzroku na rehabilitację pacjentów ze wszczepem ślimakowym
10:40–10:50
Dyskusja
10:50–11:30
Przerwa na kawę
Sesja plakatowa
11:30–12:45
Przewodniczący
Danuta Gryczyńska, Wiesław Konopka, Elżbieta Reroń, Alicja Sekula, Maria Zalesska-Kręcicka
1. Hatliński G.J., Mitkiewicz-Bochenek W., Kukwa A. (Warszawa)
Wybrane testy audiologiczne przed i po chirurgii nerwiaków nerwu VIII
2. Raj-Koziak D., Kochanek K., Bartnik G. (Warszawa)
Przydatność badania ABR przy zastosowaniu stymulacji krótkimi tonami we wczesnej diagnostyce
nerwiaka nerwu słuchowego- studium przypadku
3. Kowalska S., Sułkowski W.J., Rybacki M. (Łódź)
Guzy nerwu słuchowego u pacjentów z szumem usznym konsultowanych w Instytucie Medycyny
Pracy w Łodzi w latach 2003–2004
4. Józefowicz-Korczyńska M., Łukomski M., Gryczyński M., Pajor A. (Łódź)
Ocena kompensacji przedsionkowej u pacjentów z zapaleniem neuronu przedsionkowego
5. Konopka W., Mielczarek M., Michalski M., Olszewski J., Pietkiewicz P. (Łódź)
Ocena stanu słuchu u chorych z zawrotami głowy
6. Sułkowski W.J., Kowalska S., Guzek W. (Łódź)
Zalety videonystagmografii (VNG) w medycynie pracy
7. Khorov O.G., Aleschik I.Ch., Marcul D.N., Maksimovich A.A. (Grodno)
Zastosowanie ABR w monitorowaniu operacji ucha środkowego
8. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska – Klimek P., Sitarz L., Porowski M., Podskarbi – Fayette R.
(Warszawa)
Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych.
9. Orkan-Łęcka E., Śliwa L., Kochanek K., Piłka A. (Warszawa)
Analiza korelacji pomiędzy latencją fali V odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o intensywności 90
dB nHL i wielkością ubytku słuchu typu ślimakowego
10. Lisowska G., Namysłowski G., Hajduk A., Polok A., Tomaszewska R. (Zabrze)
Ocena funkcji ślimaka u dzieci podczas chemioterapii
11. Kozłowski J., Taszner M., Hellman A., Narożny W., Przewoźny T., Kowalska B., Palasik G. (Gdańsk)
Ocena funkcji ślimaka w trakcie chemioterapii nowotworów
12. Namysłowski G., Hajduk A., Lisowska G., Widziszowska A., Nałogowska-Głośnicka K. (Zabrze)
Obiektywna ocena narządu słuchu u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
13. Namysłowski G., Widziszowska A., Genge A., Buczyńska G., Hajduk A., Godula-Stuglik U. (Zabrze)
Ocena funkcji ślimaka za pomocą emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (CEOAEs) u
noworodków z bardzo niską masą urodzeniową
14. Olszewski Ł., Piłka A., Charukiewicz A., Piotrowska A., Kochanek K. (Warszawa)
Wstępna ocena możliwości oceny progu słyszenia za pomocą rejestracji odpowiedzi ASSR w polu
swobodnym u pacjentów aparatowanych
15. Orendorz-Frączkowska K., Medyńska A., Gawron W. (Wrocław)
Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu w przebiegu zespołu nerczycowego u dzieci
16. Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Piłka A., Śliwa L. (Warszawa)
Opracowanie norm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji – IT5 dla odpowiedzi ABR
wywoływanych krótkimi tonami o intensywności 90 dB nHL
17. Świdziński P., Jakubiec J. (Poznań)
Tympanometria w różnych grupach wiekowych
18. Wojnowski W., Pruszewicz A., Obrębowski A., Świdziński P., Demenko G. Wender M. (Poznań)
Przydatność utrudnionych
demielinizacyjnych
testów
mowy
dla
języka
polskiego
w
diagnostyce
chorób
19. Borawska B., Bartnik G., Karpiesz L. Szymańska E., Senderski A., Skarżyński H. (Warszawa)
Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub
nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT)
20. Dąbrowski P., Szymiec E., Obrębowska-Karsznia Z., Nowak K. (Poznań)
Misophonia jako jeden z elementów obniżonej tolerancji na dźwięki u chorych z szumami usznymi
21. Obrębowska-Karsznia Z., Dąbrowski P., Szymiec E., Nowak K. (Poznań)
Wpływ hormonów tarczycy na zmniejszenie natężenia szumów
22. Olszewski J., Kamińska-Staruch A., Miłoński J., Kuśmierczyk K., Szczech A., Wilczyński G. (Łódź)
Krioterapia ogólnoustrojowa jako alternatywna metoda leczenia szumów usznych
23. Szwoch G. (Warszawa)
Komputerowe modelowanie aparatów słuchowych
24. Amernik K., Kabacińska A., Tarnowska C., Baradowska B. (Szczecin)
Ostry uraz akustyczny i termiczny ucha spowodowany awarią telefonu komórkowego
25. Gryczyńska D., Andrzejewski J., Kott E. (Łódź)
Wcześniactwo – czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu
26. Kotowski M., Niedzielski A., Niedzielska G. (Lublin)
Wyniki leczenia niedosłuchów odbiorczych u dzieci w materiale własnym
27. Kozłowski J., Wierzba J., Narożny W., Balcerska A., Stankiewicz C., Kuczkowski J. (Gdańsk)
Stan narządu słuchu u dzieci z zespołem Brachmann – de Lange
28. Niedzielska G., Kotowski M., Niedzielski A. (Lublin)
Współistnienie niedosłuchu z zarośnięciem nozdrzy tylnych u dzieci
29. Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H. (Warszawa)
Wszczepienie implantu ślimakowego u dziecka z neuropatią słuchową
30. Sekula A., Karlik M., Obrębowski A., Szyfter W. (Poznań)
Implantacja wszczepem ślimakowym u dzieci zdiagnozowanych w ramach powszechnego
programu
badań przesiewowych słuchu u noworodków
31. Zalesska-Kręcicka M., Morawska-Kochman M., Skrzypek A., Badowski R., Rak J. (Wrocław)
Anomalie rozwojowe w obrębie ucha środkowego u dziecka z zespołem Crouzona
32. Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Piotrowska A., Skarżyński H. (Warszawa)
Sytuacja edukacyjna dzieci z znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu po zmianie kryteriów
kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego
33. Bielecki I., Horbulewicz A., Wolan T. (Katowice)
Ocena audiologiczna dzieci objętych programem Powszechnego Przesiewowego Badania Słuchu
u noworodków
34. Borucki Ł., Szyfter W. (Poznań)
Konflikty naczyniowo-nerwowe – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
35. Gawron W., Wikiera B., Pośpiech L., Noczyńska A., Orendorz-Frączkowska K. (Wrocław)
Ocena stanu narządu słuchu w zespole Turnera
36. Niemczyk K., Niedziałek I., Klukowska B., Morawski K. (Warszawa)
Analiza epidemiologiczna nagłych głuchot diagnozowanych i leczonych w Klinice Otolaryngologii
AM
w Warszawie w latach 1999–2004
37. Olejniczak A., Niemczyk K., Mikołajewska L., Pierchała K. (Warszawa)
Badania audiologiczne i konsultacje specjalistyczne u dzieci kwalifikowanych do wszczepienia
implantu ślimakowego
38. Przewoźny T., Drączkowska-Wójcik H., Nyka W., Stankiewicz C., Narożny W., Kuczkowski J.
(Gdańsk)
ABR w przebiegu stwardnienia rozsianego
39. Rydzewski B., Michalska-Piechowiak T. (Poznań)
Ocena smaku po operacjach usznych
40. Siwiec H. (Lublin)
Stan słuchu u mieszkańców regionu lubelskiego na podstawie badania audiometrycznego
41. Sułkowski W.J., Matyja W., Sward-Matyja M., Guzek W. (Łódź, Wrocław))
Ruchomy ambulans audiologiczny „AUDIOBUS”: jego wykorzystanie do badań słuchu u
pracowników
przemysłu narażonych na hałas i/lub substancje ototoksyczne
42. Mueller-Malesińska M., Skórka A., Pollak A., Korniszewski L., Waligóra J., Płoski R., Skarżyński H.
(Warszawa)
Ocena przydatności otoemisji akustycznej TEOAE i DPOAE w ocenie słuchu u słyszących nosicieli
mutacji 35 delG
43. Skrzypczak W., Czuszyńska Z., Narożny W., Siebert J. (Gdańsk)
Ocena słuchu u chorych z wybranymi chorobami tkanki łącznej
44. Świdziński P., Bilińska B. (Poznań)
Praktyczna wartość badań audiologicznych w wolnym polu słuchowym
45. Zalesska-Kręcicka M., Morawska-Kochman M., Jabłońska A., Badowski R. (Wrocław)
Zmiany w zapisie słuchowych potencjałów wywołanych u pacjentów z wysokim ułożeniem opuszki
żyły szyjnej – opis przypadków
46. Sułkowski W.J., Matyja W., Sward-Matyja M., Kowalska S. (Łódź, Wrocław))
Zastosowanie emisji otoakustycznych
uszkodzenia
słuchu powodowanego hałasem
i
audiometrii
wysokoczęstotliwościowej
w
ocenie
47. Jędrzejczak W.W., Konopka W., Blinowska K.J. ( Warszawa, Łódź)
Wpływ hałasu na czasowo-częstotliwościowe parametry TEOAE
48. Konopka W., Olszewski J., Pietkiewicz P., Mielczarek M. (Łódź)
Emisje otoakustyczne produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE) przed i po okresie rocznego
narażenia na hałas impulsowy
49. Żera J. (Warszawa)
Zagrożenie i ochrona słuchu przed hałasem impulsowym
50. Konopka W., Olszewski J., Straszyński P. (Łódź)
Szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u żołnierzy
51. Narożny W. (Gdańsk)
Wpływ glikokortykoidów na obraz zniszczeń komórek rzęsatych ucha wewnętrznego kurcząt
poddanych ekspozycji na hałas szerokopasmowy
52. Narożny W. (Gdańsk)
Wpływ tlenu hiperbarycznego na obraz zniszczeń komórek rzęsatych ucha wewnętrznego kurcząt
poddanych ekspozycji na hałas szerokopasmowy
53. Olszewski J., Miłoński J., Pietkiewicz P. (Łódź)
Ocena czasowego przesunięcia progu słuchu występującego jako następstwo krótkotrwałego
działania hałasu impulsowego
54. Sułkowski W.J., Sward-Matyja M., Wesołowski W., Kowalska S. (Łódź, Wrocław)
Zmiany w narządzie słuchu i błędniku u pracowników narażonych na rozpuszczalniki organiczne
55. Kuczkowski J., Kozłowski J., Narożny W. (Gdańsk)
Nagły autoimmunologiczny niedosłuch czuciowo-nerwowy w chorobie Leśniowskiego-Crohna
Podsumowanie i zakończenie sympozjum
12:45–13:00
13:00–15:00
Obiad pożegnalny: Sala Nadmorska
Download