WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku

advertisement
WOLONTARIAT
wyzwaniem dla
wychowania XXI wieku
Dr Joanna Michalak-Dawidziuk
).
PROCES
STARZEJĄCEGO SIĘ
ŚWIATA
W 2047 roku po raz pierwszy w skali światowej
liczba osób starszych (powyżej 60 lat) będzie
większa niż liczba dzieci (do 15 – go roku życia
UGANDA
JAPONIA
KRAJ
O
NAJMŁODSZEJ
POPULACJI
KRAJ
O
Przeciętny wiek
mieszkańca wynosi
15 lat
NAJSTARSZEJ
POPULACJI
Przeciętny wiek
mieszkańca wynosi
43 lata
OBECNIE
28 lat
Światowa
średnia
wieku
wynosi
W 2050
będzie
wynosić
38 lat
Globalizacja
– ogół procesów prowadzących do
coraz większej współzależności i
integracji państw, społeczeństw
gospodarek i kultur, czego efektem jest
tworzenie się "jednego świata",
światowego społeczeństwa
NIEPEWNOŚĆ EKONOMICZNA
ŚWIATA
Podstawa Programowa
Szkoły Podstawowej
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu
wiadomości na temat faktów,
zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i
zjawisk bliskich
doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania
posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i
odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Wybrane zadania szkoły podstawowej w
świetle podstawy programowe
Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest
kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie
uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja
zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku
dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
W procesie kształcenia ogólnego szkoła
podstawowa kształtuje u uczniów postawy
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takie jak:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,
poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,
ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania
inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo ważne jest
kształtowanie postawy obywatelskiej,
postawy poszanowania tradycji i kultury
własnego narodu, a także postawy
poszanowania dla innych kultur i tradycji.
Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu
zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji.
Podstawa programowa
gimnazjum
Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie
edukacyjnym jest
· przyswojenie przez uczniów określonego zasobu
wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i
praktyk,
· zdobycie przez uczniów umiejętności
wykorzystania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
· kształtowanie u uczniów postaw warunkujących
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie.
- umiejętność
komunikowania się w języku
ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie
jak i w piśmie
- umiejętność sprawnego posługiwania się
nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi,
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i
krytycznej analizy informacji,
- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb
edukacyjnych oraz uczenia się
- umiejętność pracy zespołowej.
Podstawa programowa
liceum
Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu
rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze
fizycznym - w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i
duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym:
1)
rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na
poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie,
2)
poczucie
użyteczności
zarówno
poszczególnych
przedmiotów nauczania, jak i
całej edukacji na danym etapie,
3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i
społecznym, umiejętne
godzenie
dobra
własnego
z
dobrem
innych,
odpowiedzialności za siebie z
odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z
wolnością innych,
4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze
rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia
własnego miejsca w świecie,
5) przygotowywanie się do życia w rodzinie, w
społeczności lokalnej i w państwie,
6) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych,
dokonywania wyborów i hierarchizacji
wartości,
7) kształtowanie w sobie postawy dialogu,
umiejętności słuchania innych i rozumienia ich
poglądów.
Dziękuję za uwagę
Dr Joanna Michalak-Dawidziuk
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards