ZAKRES CZYNNOŚCI

advertisement
ZAKRES CZYNNOŚCI
Pana(i) ............zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Oddziale Wydziału Geodezji, Kartografii i
Katastru Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
Na podstawie § 13 i 17 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu
Zambrowskiego uchwalonego Uchwałą Nr XI/61/04 Rady Powiatu w Zambrowie z dnia
30.01.2004 r. ustalam Panu(ni) zakres czynności:
I Celem stanowiska pracy jest :
Prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego oraz obsługa użytkownika tego zasobu.
II Zakres ogólnych obowiązków pracownika :
•
podstawowe obowiązki Pana(ni) jako pracownika samorządowego regulują
przepisy art.15- 19 ustawy z dnia 22.03.1990 r o pracownikach samorządowych ( Dz.
U. Nr 21
poz. 124 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy.
• Ponadto pracownik obowiązany jest:
- rzetelnie i efektywnie wykonywać przydzielone obowiązki oraz prace powierzone,
- informować przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach
- przestrzegać ustalonego w zakładzie porządku ,
- przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz przepisów p.poż. ,
- należycie dbać o mienie zakładu tj. miejsce pracy , powierzony sprzęt, narzędzia
pracy , materiały itp. ,
- kształtować właściwą atmosferę w miejscu pracy .
III Zakres szczegółowych obowiązków pracownika na zajmowanym stanowisku
pracy :
Obowiązki Pana(i) wynikające z zakresu czynności
stanowiska pracy są następujące :
• Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie zasobów
powiatowych, a w tym:
1/ udzielanie informacji osobom upoważnionym o posiadanym zasobie, ich wykorzystania
i zasadach udostępniania
2/ przyjmowanie zleceń, zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych
3/ przyjmowanie, sprawdzanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych powstałych
w wyniku wykonywanych robót pod względem kompletności, jakości, zgodności z
warunkami technicznymi, wytycznymi ośrodka i obowiązującymi instrukcjami
technicznymi
4/ przedkładanie sprawdzonych dokumentów, o których mowa w pkt.4 i 5 wraz z odpowienimi wnioskami Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej celem podjęcia decyzji dotyczącej włączenia opracowania do państwowego zasobu
5/ prowadzenie rozliczeń finansowych za usługi Ośrodka i Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji
• Gromadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez:
1/ ewidencjonowanie, segregowanie, zabezpieczanie i przechowywanie przyjmowanych
i istniejących w zasobie dokumentów geodezyjno - kartograficznych
2/ sukcesywne prowadzenie prac porządkowych w zakresie zakładania i prowadzenia
-1-
jednolitej ewidencji zbioru materiałów geodezyjno-kartograficznych i informacji
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami technicznymi
3/ prowadzenie bieżącej aktualizacji dokumentów i baz danych będących w zasobie
Ośrodka
- księgi zasobu KERG
- map przeglądowych osnów geodezyjnych,
- map przeglądowych pokrycia terenu mapą zasadniczą
- baz danych w programie informatycznym „Ośrodek"
• prowadzenie i bieżąca aktualizacja map przeglądowych technicznego uzbrojenia terenu
• prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie ewidencji geodezyjnej
• prowadzenie map i tabel taksacyjnych nieruchomości po ich włączeniu do zasobu
•
współpraca ze stanowiskami prowadzącymi ewidencję gruntów i budynków w
zakresie
przygotowania danych niezbędnych do podejmowania decyzji wynikających z realizacji
tego zadania.
• w razie spiętrzenia spraw na innym stanowisku pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii
•
i Katastru może być Pan(i) tymczasowo zobowiązana poleceniem
przełożonego do
wykonania innych obowiązków niż wymienione wyżej.
• prowadzenie spraw przydzielonych odrębnym zarządzeniem w zakresie obrony cywilnej.
• zastępowanie Pana Andrzeja Kowalczyka podczas jego nieobecności.
IV Uprawnienia pracownika.
1 . Podstawowe uprawnienia Pana(i) jako pracownika samorządowego regulują przepisy
art. 20 - 23 ustawy o pracownikach samorządowych oraz odpowiednie przepisy
Kodeksu Pracy.
2. W zakresie wykonywania obowiązków określonych w niniejszym zakresie
czynności
ma Pan(i) uprawnienia związane z zapewnieniem właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne maszyny , urządzenia biurowe oraz materiały kancelaryjne ,
3. W celu zapewnienia Panu(i) pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych zapewnia się:
• możliwość udziału w szkoleniach i kursach,
• niezbędną lekturę i akty normatywne regulujące sprawy związane z
organizacją
i funkcjonowaniem powiatu .
V. Zasady odpowiedzialności pracownika :
Odpowiada Pan(i) za całokształt
spraw należących do Pana(i) obowiązków oraz
powierzone mienie i ponosi odpowiedzialność :
• porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków,
• majątkową za wyrządzone szkody ,
• karną za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych
Niniejszy zakres czynności przyjmuję do wiadomości i realizacji.
Zambrów, dnia...................2005 r.
........................................................
(podpis pracownika)
Download