Dorobek naukowy: The mentalny ill: the way they perceive their own

advertisement
Dorobek naukowy:
1. The mentalny ill: the way they perceive their own illness and their expectations from the socjety.
W.Ławska, M. Zięba, M. Łyżnicka, J. Sułek, M. Półtorak w: Journal of Physiology and
Pharmacology. Supplement 4, 2006.Str. 191-198.
2. Jakość życia chorych po udarze mózgu badania wstępne. J.Sułek, M.Korbel-Pawlas, M.Łyżnicka,
Cz.Mrowca, W.Ławska. w: ANNALES Sectio D Medicina VOL.LX, SUPL..XVI,N 7 Wyd.
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 2006. Str.311-317.
3. Jakość życia osób sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu w warunkach domowych.
J.Sułek, Cz.Mrowca, M.Łyżnicka, W.Ławska, M.Korbel-Pawlas. w: ANNALES Sectio D
Medicina VOL.LX, SUPL..XVI,N 7 Wyd. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 2006.
Str.318-322.
4. Problemy komunikowania się w opiece nad pacjentami z nowotworami narządu rodnego w opinii
położnych. G.Dębska, M. Korbel-Pawlas, M.Łyżnicka, M.Zięba, W.Ławska. w: ANNALES
Sectio D Medicina VOL.LXII, SUPL..XVIII,N 2 Wyd. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,
Lublin, 2007. Str.15-19.
5. Zespół wypalenia zawodowego u pielęgniarek. G.Dębska, M.Zięba, M.Łyżnicka, W.Ławska, M.
Półtorak. W: Pielęgnowanie i leczenie chorych w różnych specjalnościach medycyny. P.red.:
A.Steciwko i współ.Wyd. SCRIBA Opole 2007, str. 77-84.
6. Maria Zięba , Wioletta Ławska, Grażyna Dębska, Maria Półtorak. Szkoła promująca zdrowie –
założenia projektu a wybrane aspekty w sytuacji zdrowotnej populacji szkolnej. W. Mucha D.
Zięba H.R. Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych .PPWSZ, Nowy Targ 2007
7. Wioletta Ławska, Ewa Białoń, Maria Zięba, Grażyna Dębska. Postawy studentów pielęgniarstwa
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wobec chorych psychicznie .W. Mucha
D. Zięba H.R. Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. PPWSZ, Nowy Targ 2007
8. Łyżnicka M, Dębska G, Ławska Wioletta, Zięba M. Opieka nad rodziną dziecka z chorobą
nowotworową sprawowana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. W. Krajewska –
Kułak E.(red.). W drodze do brzegu życia. Białystok 2008:299-307.
9. Maria Zięba, Wioletta Ławska, Grażyna Dębska, Łyżnicka M. Wybrane elementy stylu życia i
wiedzy młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych. w: Mucha D.
Zięba H.R. Przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób cywilizacyjnych -PPWSZ, Nowy Targ ,
2009:39-52.
10. Zięba M, Dębska G, Ławska Wioletta, Jabłońska P. „Jakość snu studiującej młodzieży na
przykładzie studentów pielęgniarstwa PPWSZ”. Problemy Pielęgniarstwa. 2008;16(4):374-378.
11. Ławska Wioletta, Zięba M, Dębska G, Łyżnicka M „Rodzice uzależnieni od alkoholu wobec
edukacji swoich dzieci”. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2009;90 supl.1:11
12. Wioletta Ławska, Ryszard Braczkowski „Postawa młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z rodzin z
problemem alkoholowym wobec dalszego kształcenia” Problemy Higieny i Epidemiologii. 2009;90
supl.1:11
13. Wioletta Ławska, Ryszard Braczkowski Postawa młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z rodzin z
problemem alkoholowym wobec dalszego kształcenia. Zdrowie Publiczne . 2009;119(3);274-278.
14. Grażyna Dębska, Wioletta Ławska, Alicja Ziółkowska „Wpływ obturacyjnego bezdechu sennego
na jakość życia pacjenta” Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 4, 313–320
15. Dębska Grażyna, Ławska Wioletta, Zięba Maria, Buławska Krystyna Jakość życia chorego
pozostającego pod opieką opiekuna w środowisku domowym. w: Zdrowie i jego uwarunkowania
p.red. Mucha Dariusz, Zięba Halina Romualda; PPWSZ Nowy Targ 2011; 299 – 311.
16. Ławska Wioletta, Zięba Maria, Dębska Grażyna, Buławska Krystyna Samoocena funkcjonowania
społecznego alkoholików uczestniczących w terapii odwykowej w: Zdrowie i jego uwarunkowania
p.red. Mucha Dariusz, Zięba Halina Romualda; PPWSZ Nowy Targ 2011; 312-325.
17. Maria Zięba, Wioletta Ławska, Grażyna Dębska Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej
profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. w: Zagrożenia
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
zdrowotne wśród dzieci i młodzieży Redakcja Naukowa M. Seń, G. Dębska krakowski
Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM Kraków 2011 str. 23-36
Grażyna Dębska, Wioletta Ławska, Maria Zięba, Monika Mirek Problem używania Internetu przez
młodzież w: Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży Redakcja Naukowa M. Seń, G.
Dębska krakowski Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM Kraków 2011
str. 125-138
Ławska Wioletta, Dębska Grażyna, Zięba Maria Emocje dziecka w rodzinie alkoholowej Problemy
Pielęgniarstwa 2012; 20(2):185
Dębska Grażyna, Korbel Pawlas Monika, Zięba Maria, Ławska Wioletta, Luberda Alicja Quality
of life vs. health behaviours among respondents attending the University of the Third Age (U3A) –
preliminary study Zdrowie Publiczne 2012 122(1);48-54 Original Article
Ławska Wioletta, Dębska Grażyna, Dyduch Małgorzata. The quality of life in the aspekt of
physical health of patients suffering from rheumatoid arthritis and undergoing treatment with TNF
– alfa blockers. Zdravotnicke Sdudie 2012; cislo 1:35 – 39
Ławska W, Dębska G, Kadučáková H. Dzieci w rodzinie alkoholowej W: Rodzina w Zdrowiu i
w Chorobie- uwarunkowania środowiskowe zdrowia. W: Rodzina w zdrowiu i w chorobie. (red.)
Dębska G., Goźdzalska A., Jaśkiewicz J. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012 (przyjęty do
druku)
Dębska Grażyna, Ławska Wioletta, Zięba Maria. Wykorzystanie klinimetrii w formułowaniu
diagnozy pielęgniarskiej na przykładzie chorego ze stwardnienem rozsianym-studium przypadku.
W: Nove trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii“(red. Veronika
Tisoňová . Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva 2013: 65-77 [ISBN 978-80561-0008-0]
Grażyna Dębska, Krystyna Buławska, Wioletta Ławska, Anna Biel. Ocena jakości życia i
zmęczenia w trakcie chemioterapii na przykładzie chorych z nowotworem drobnokomórkowym
płuc. W:Mucha D. Zięba H.R. Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. PPWSZ,
Nowy Targ, 2013: 371-384 [ISBN 978-83-60621-23-3]
Maria Zięba, Grażyna Dębska, Wioletta Ławska, Krystyna Buławska Wybrane zagadnienia
dotyczące edukacji zdrowotnej młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki chorób
cywilizacyjnych. W:Mucha D. Zięba H.R. Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka.
PPWSZ, Nowy Targ, 2013: 323-340 [ISBN 978-83-60621-23-3]
Wójtowicz B, Ławska W, Dębska G., Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu
Dziecka. Państwo i Społeczeństwo. (red.) Gołkowski F. Oficyna wydawnicza AFM 2013: 51-62
[ISSN 1643- 8299]
Dziwisz J, Ławska W, Półtorak M. Praca pielęgniarki na oddziale psychiatrycznym z pacjentem po
próbie samobójczej. W: Zbornik prednesenych prispevkov. Pezinok
2013[http://dh006000.useron12.hostmaster.sk/files/XV-KONFERENCIA_Psychiatria-ZBORNIK2013.pdf]
Download