budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

advertisement
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r, poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Luboń
zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej dniu 13 marca 2017 r. decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Studziennej, Janowej Dolinie w Luboniu oraz
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym z przepompownią
ścieków oraz przyłączami do posesji przy ul. Studziennej, Wczasowej, Solskiego i Janowej Dolinie
w Luboniu.
Luboń, dnia 13 marca 2017 r.
znak sprawy: WPRiOŚ.6220.6.2016
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r, poz. 353 ze
zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego Pana
Pawła Urbańskiego PROCOROL Sp. z o.o. Janikowo 62-006, ul. Gnieźnieńska 67/69,
reprezentującego inwestora:
AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ul.
Studziennej, Janowej Dolinie w Luboniu oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
układzie grawitacyjno-tłocznym z przepompownią ścieków oraz przyłączami do posesji
przy ul. Studziennej, Wczasowej, Solskiego i Janowej Dolinie w Luboniu.
STWIERDZAM
I.
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
II.
Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia
UZASADNIENIE
W dniu 09 listopada 2016 r. Pełnomocnik Spółki AQUANET S.A. - Pan Paweł Urbański
PROCOROL Sp. z o.o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69 wystąpił do Burmistrza Miasta
Luboń z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji
przy ul. Studziennej, Janowej Dolinie w Luboniu oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
układzie grawitacyjno-tłocznym z przepompownią ścieków oraz przyłączami do posesji przy
ul. Studziennej, Wczasowej, Solskiego i Janowej Dolinie w Luboniu.
Do wniosku dołączona została karta informacyjna sporządzona na podstawie art. 3 ust. 1 pkt
5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.), mapa z zaznaczeniem obszaru na którym zaplanowano
inwestycję, oryginał pełnomocnictwa oraz wypisy z rejestru gruntów. W dniu 24 listopada 2016
r. do urzędu wpłynęło uzupełnienie wniosku w postaci poświadczonej przez właściwy organ
kopii mapy ewidencyjnej oraz karta informacyjna przedsięwzięcia w formie elektronicznej.
Burmistrz Miasta Luboń zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353 ze zm.) w
dniu 12 grudnia 2016 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Poznaniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o
wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji objętej
wnioskiem.
Opinią Sanitarną nr NS-52/2-238/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia i
odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z dnia 28 grudnia 2016 r.
wystąpił do pełnomocnika inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, a do
Burmistrza Miasta Luboń o przesłanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz kopii pełnomocnictwa udzielonego panu Pawłowi
Urbańskiemu. Powyższe dokumenty zostały przesłane pismem z dnia 17 stycznia 2017 r.
Burmistrz Miasta Luboń, na prośbę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismem z dnia
31 stycznia br. przesłał potwierdzenie, że planowana budowa wodociągu w rejonie planowanej
inwestycji nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w nie zalicza się do przedsięwzięć
wymienionych w § 3, ust. 1, pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć
mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).
Postanowieniem z dnia 03 lutego br. o symb. WOO-IV.4240.1828.2016.AON.3 Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ul.
Studziennej, Janowej Dolinie w Luboniu oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie
grawitacyjno-tłocznym z przepompownią ścieków oraz przyłączami do posesji przy ul.
Studziennej, Wczasowej, Solskiego i Janowej Dolinie w Luboniu nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta Luboń biorąc pod uwagę opinie właściwych organów oraz dane zawarte w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu oraz uwzględniając rodzaj, zakres i
2
charakter planowanej inwestycji, a także wielkość zajmowanego terenu, podobieństwo z
innymi przedsięwzięciami oraz kumulację, emisję oraz występowanie innych uciążliwości,
zakres wykorzystania zasobów naturalnych, brak usytuowania przedsięwzięcia na obszarach
wodno-błotnych oraz wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, postanowieniem z dnia 13 lutego 2017 r., o
symb. WPRiOŚ.6220.6.2016 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko. Powyższe postanowienie zostało obwieszczone stronom postępowania w dniu 14
lutego 2017 r.
Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.),
poprzez obwieszczenie poinformowano strony postępowania, o możliwości zapoznania się i
wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do tut. urzędu nie
wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2016, poz. 353 ze zm.) w niniejszej decyzji stwierdza się brak przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Charakterystyka przedsięwzięcia
uwarunkowaniach.
stanowi
załącznik
do
decyzji
o
środowiskowych
Teren objęty został dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tj.
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Żabikowo Zachód – uchwalonym
uchwałą Nr XXVI/127/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 września 2004 r. Tereny na których
zaplanowano inwestycję oznaczone zostały w jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miasta
Luboń z dnia XLIX/263/201 z dnia 30 września 2010 r. – „Lasek – rejon ul. Nowiny” – jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Planowane przedsięwzięcie wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U.2016 poz. 71), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko
może być wymagane.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą
informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art. 63
ust. 1 ww. ustawy, stwierdzono co następuje.
Planowane przedsięwzięcie wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U.2016 poz. 71), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko
może być wymagane.
Biorąc pod uwagę dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeanalizowano
rodzaj, zakres i charakter planowanej inwestycji, a także wielkość zajmowanego terenu,
podobieństwo z innymi przedsięwzięciami oraz kumulację, czas trwania, zasięg oddziaływania
oraz odwracalność oddziaływania, a także emisję oraz występowanie innych uciążliwości,
gęstość zaludnienia w pobliżu planowanej inwestycji, zakres wykorzystania zasobów
naturalnych, usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wodno-błotnych oraz wymagających
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub
siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
3
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji
przy ul. Studziennej, Janowej Dolinie w Luboniu oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompownią ścieków oraz przyłączami do posesji przy ul. Studziennej, Wczasowej,
Solskiego, Janowej Dolinie w Luboniu.
Odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie gromadzone w
pojemnikach, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom. Wszelkie prace związane z
realizacją inwestycji wykonywane będą przy użyciu maszyn i urządzeń sprawnych technicznie.
Zaplecze budowy zrealizowane będzie na terenie utwardzonym. Plac budowy wyposażony
zostanie w substancje neutralizujące ewentualne wycieki z pojazdów i urządzeń budowlanych
do gruntu. Mając na uwadze zastosowane rozwiązania przyjęto, iż przedsięwzięcie nie będzie
negatywnie oddziaływać na środowisko wodno-gruntowe. Dodatkowo realizacja inwestycji
przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego przedmiotowego terenu i wpłynie pozytywnie na
poprawę stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych.
W związku z zapisami art. 63 ust. 1, pkt 2 lit. a, c, d, ww. ustawy, planowane przedsięwzięcie
nie będzie usytuowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim
zaleganiu wód podziemnych, obszarach objętych ochroną, (w tym w strefach ochronnych ujęć
wód), na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach leśnych.
Planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600060, której stan
ilościowy oceniono jako dobry, chemiczny jako dobry, a ocena zagrożenia nieosiągnięcia
dobrego stanu ilościowego została wyznaczona jako niezagrożona. Przedsięwzięcie
realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych
PLRW600017185729 – Wirynka, o statusie naturalna część wód, o złym stanie i ocenie ryzyka
określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1, pkt 2 lit. k, uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji oraz
rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w szczególności w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania
na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych.
Uwzględniając planowane rozwiązania techniczne i organizacyjne należy uznać, że realizacja
inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na osiągnięcie celów środowiskowych
określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Dodatkowo
inwestycja wpłynie na poprawę stanu sanitarnego na przedmiotowym terenie ze względu na
likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, co oddziaływać będzie pozytywnie na
poprawę jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych.
Źródłem emisji do powietrza będzie proces spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających
się po terenie inwestycji oraz niewielka emisja pyłów, w związku z prowadzeniem robót
ziemnych. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, zastosowaną technologię w postaci
szczelnych układów w wykopie oraz zagłębionych w ziemi przepompowni, zakłada się, że
realizacja inwestycji nie spowoduje poza terenem inwestycji przekroczenia dopuszczalnych
poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym
dopuszczalnych częstości przekroczeń, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 16, poz. 87) oraz, że dotrzymane zostaną standardy jakości powietrza określone w
rozporządzeniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać istotnego wpływu na zmiany klimatu na
etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie
przewiduje się również wpływu postępujących zmian klimatu na przedsięwzięcie.
Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1, pkt 1 lit. b cyt. ustawy, stwierdzono, iż ze względu na skalę
i rodzaj inwestycji a fazie eksploatacji nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań
planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć.
W związku z art. 63, ust. 1, pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdza się, że eksploatacja
przedsięwzięcia nie będzie związana z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
4
W związku z zapisami art. 63 ust. 1, pkt 1 lit. e cyt. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia
poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Teren na którym zaplanowano przedsięwzięcie, znajduje się poza obszarami chronionymi, o
których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz.
2134). Inwestycja zlokalizowana jest ok. 2,5 km od obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty Europejskiej - PLH30010 Ostoja Wielkopolska oraz obszar specjalnej ochrony
ptaków Ostoja Rogalińska. Biorąc pod uwag charakter terenu oraz fakt, że jest on
zlokalizowany na obszarze przekształconym antropogenicznie, stwierdza się, że zaplanowana
inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym
różnorodność biologiczną (liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w tym
gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska). Nie pogorszy stanu siedlisk
gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie
wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000,
a także nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 oraz powiązań pomiędzy tego typu
obszarami. Inwestycja nie wpłynie negatywnie również na pozostałe formy ochrony utworzone
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, poz. 2134 ze
zm.). Dodatkowo przedsięwzięcie nie spowoduje utraty fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie
na funkcje ekosystemu.
Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w niniejszej decyzji oraz warunki określone w karcie
informacyjnej przyjęto, że realizacja inwestycji nie spowoduje naruszeń wymagań ochrony
środowiska i w związku z tym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Przyjęte rozwiązania techniczne opisane w karcie zapewnią minimalizację negatywnego
wpływu inwestycji na środowisko.
Inwestycja, nie należy do przedsięwzięć, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania. Wszelkie standardy dotyczące jakości środowiska nie będą
przekraczane poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Po przeanalizowaniu zasięgu, wielkości i złożoności oddziaływania, a także
prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwość i odwracalność, ustalono, że realizacja
przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, a przedsięwzięcie nie będzie
transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o
możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r, poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji określonej w art. 72 ust. 1 ww.
ustawy
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r, poz.353 ze zm.)
5
3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Luboń w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji.
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta Luboń, z dnia 13
marca 2017 r. WPRiOŚ.6220.6.2016
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji
przy ul. Studziennej, Janowej Dolinie w Luboniu oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompownią ścieków oraz przyłączami do posesji przy ul. Studziennej, Wczasowej,
Solskiego, Janowej Dolinie w Luboniu.
W ramach realizacji planowanej inwestycji wykonane zostaną:
 kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm o łącznej długości ok. 1 400 m;
 kanały grawitacyjne o średnicy 300 mm o łącznej długości ok. 200 m;
 rurociąg tłoczny o średnicy 75 mm o długości ok. 400 m;
 sieć wodociągowa o średnicy 125 mm i łącznej długości ok. 800 m;
 tłocznia ścieków.
Rodzaj technologii
Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie głównie w pasach drogowych oraz na terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Inwestycja ma charakter liniowy. Rurociągi
układane będą w wykopach, na głębokości od 1,2 do 8,0 m p.p.t. Dopuszcza się zastosowanie
jednej z metod bezwykopowych. Odbiornikiem ścieków będzie istniejący kanał w ul. Nowiny,
z którego ścieki trafiać będą do centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach. Szacunkowa
ilość odprowadzanych ścieków wyniesie ok. 48,4 m3/d.
Lokalizację projektowanych kanałów przewidziano w pasach istniejących dróg publicznych i
lokalnych, a także na działkach prywatnych. Pas technologiczny zajmowanego terenu na okres
budowy wynosić będzie min. 5,0 m.
Maksymalna głębokość układania kanałów wyniesie 8,0m.
Przyjęto zasadę omijania istniejących drzew i krzewów metodą przewiertu lub przecisku
sterowanego w odległości mniejszej niż 3 m od pni drzew do osi sieci.
Rozwiązania chroniące środowisko
- Ścieki bytowe powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą w toaletach
przenośnych, a następnie wywożone na oczyszczalnie ścieków;
6
- Odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie gromadzone w
pojemnikach, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom;
- Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą przy użyciu maszyn i
urządzeń sprawnych technicznie;
- Zaplecze budowy zrealizowane będzie na terenie utwardzonym;
- Plac budowy wyposażony zostanie w substancje neutralizujące ewentualne wycieki z
pojazdów i urządzeń budowlanych do gruntu
- nie planuje się wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji
Michał Popławski
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń
OBWIESZCZONO DNIA 14.03.2017
Otrzymują:
1.
Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 KPA
2.
aa.
Sprawę prowadzi: Joanna Cichoń tel.: 61 8130011 wew. 35
7
Download