Uchwała Nr XXII / 209 /05 Rady Gminy Grębówz

advertisement
Uchwała Nr XXII / 209 /05
Rady Gminy Grębów
z dnia 27 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Powiatem
Sanockim celem wspólnego opracowania i realizacji projektów
stypendialnych wspierających rozwój w przedmiocie wspólnej realizacji
projektów stypendialnych wspierających rozwój edukacyjny uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
Na podstawie art. 74, ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Gminy Grębów wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem
Sanockim celem wspólnej realizacji projektów stypendialnych dotyczących
wspierania rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w
ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne”, priorytet II, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Budżetu Państwa.
§2
Wykonanie uchwały poprzez przygotowanie , podpisanie i wypełnienie
porozumienia powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Drewniak
Uzasadnienie do uchwały
Na realizację projektu stypendialnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie
w roku 2005 przyznano kwotę 28 828,91 zł natomiast na 2006 r. szacunkowo określono
kwotę 30,000,00 zł. Jest to kwota większa niż w 2005 r. lecz i tak o wiele za mała na
pokrycie potrzeb. Szacujemy , że w 2006 r. więcej uczniów skorzysta z pomocy
stypendialnej ponieważ podwyższono próg dochodowy z 250 zł na 504 zł.
Większą szansą pozyskania środków jest wspólne ( razem z innymi gminami i powiatami)
składanie jednego wniosku . W powiatach i gminach, które podpiszą Porozumienie z
Powiatem Sanockim będą obowiązywać jednakowe zasady przyznawania stypendiów.
Zgodnie z procedurą składania wniosków o współfinansowanie projektów z EFS
obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest uchwała o przystąpieniu do Porozumienia.
W projektach na realizację programów stypendialnych – nie jest wymagany wkład własny.
Porozumienie
Zawarte w Sanoku w dniu .......... pomiędzy Powiatem Sanockim, ul. Rynek 1 38-500 Sanok, reprezentowanym przez : Pana
Bogdana Strusia – Starostę Powiatu Sanockiego, Pana Zbigniewa Daszyka – Wicestarostę Powiatu Sanockiego przy
kontrasygnacie pana Mariana Futymy – Skarbnika Powiatu Sanockiego zwanym dalej „Projektodawcą”
dalej „Partnerem”,
a Gminą Grębów reprezentowaną przez :
1. P. Zuzannę Paduch – Wójta Gminy Grębów
§ 1.
Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej uczniom szkół
ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2005-2006.
§ 2.
Niniejsze porozumienie zawiera się na okres od ................. do ..............................
§ 3.
Projektodawca zobowiązuje się do :
1. Opracowania kompletnego projektu realizacji przedmiotu Porozumienia pod nazwą „Wsparcie stypendialne uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2005-2006” zgodnie z wymogami
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego tj :
a) wypełnienia formularza wniosku o przyznanie środków na realizację projektu,
b) przygotowania Regulaminu przyznawania stypendiów,
c) sporządzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego,
d) sporządzenia budżetu,
e) zgromadzenia wszystkich niezbędnych załączników do projektu.
f)
opracowania podręcznika wdrażania projektu.
2. Złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 1 lit. a do Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie oraz na
zasadach ustalonych przez Ramowy Plan
Realizacji Działania stanowiący załącznik do uchwały nr 182/2851/05 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2005 roku.
3. Realizacji projektu tj:
a) podpisania umów o wypłatę stypendium na warunkach określonych przez Komisje Kwalifikacyjne powołane
przez Partnerów oraz Projektodawcę,
b) zbierania i archiwizowania dokumentów związanych z projektem,
c) refundacji wydatków poniesionych przez uczniów do wysokości kwot ustalonych w umowach o wypłatę
stypendium a także przekazania stypendiów w formie rzeczowej,
d) obsługi administracyjno-księgowej projektu,
e) przeszkolenia i zatrudnienia pracownika wskazanego przez Partnera w formie umowy cywilnoprawnej.
4. Monitoringu, ewaluacji oraz rozliczenia projektu na zasadach ustalonych w umowie o finansowanie projektu zawartej
pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Powiatem Sanockim.
5. Przekazania Partnerom wszystkich informacji umożliwiających wywiązanie się z obowiązków określonych w
niniejszym Porozumieniu, a w szczególności:
a) udostępnienie treści Regulaminu przyznawania stypendiów,
b) udostępnienie formularzy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów,
c) przekazanie informacji dotyczącej wielkości kwoty przypadającej dla Partnera do podziału pomiędzy
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Partnera,
d) przekazania harmonogramu rzeczowego – w części dotyczącej Partnera – w terminie do 5 dni roboczych
od upływu terminu składania wniosków wyznaczonego w Ramowym Planie realizacji Działania.
§ 4.
Projektodawca ma prawo żądać od Partnera udostępnienia wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji
projektu, a w szczególności:
a) udostępnienia danych osobowych uczniów, którym Komisja Stypendialna przydzieliła stypendia,
b) udostępnienia danych umożliwiających kontakt z Partnerem (osoba odpowiedzialna za projekt, nr telefonu, faksu,
e-mail, adres itp.)
c) udostępnienia wszystkich innych danych, o których udostępnienie wystąpi Projektodawca a niezbędnych do
prawidłowej realizacji projektu.
§ 5.
Partner zobowiązuje się do :
1. Przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach
ponadgimnazjalnych podlegających powiatowi będącemu Partnerem, w oparciu o formularze wniosków udostępnione
przez Projektodawcę,
2. Weryfikacji złożonych wniosków w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów udostępniony przez Projektodawcę
(określenia ilości wniosków spełniających kryteria UZPORR)
3. Powołania Komisji Stypendialnej działającej w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów, ,
4. Rozdysponowania przez Komisję Stypendialną kwoty przeznaczonej dla Partnera na stypendia dla uczniów
5. Przekazania projektodawcy:
a) Uchwałę Zarządu o powołaniu Komisji Stypendialnej,
b) protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej wraz z załącznikami tj listą kwalifikacyjną oraz listą osób
którym ze względu na brak środków nie przyznano stypendium
c) teczek uczniów którym przyznano stypendia wraz z wnioskami, załącznikami do wniosków i umowami,
d) bazy danych komputerowych dotyczących uczniów, z którymi zostały podpisane umowy o wypłatę
stypendiów wg wzoru ustalonego przez Projektodawcę
e) wszystkich - niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu – danych.
§ 6.
Partner wykonuje zadania wskazane w paragrafie 5 porozumienia w oparciu o przygotowany przez Projektodawcę
harmonogram realizacji projektu
§ 7.
Podział środków na wypłatę stypendiów pomiędzy Projektodawcę a Partnerów jest następujący:
1. Partner określa ilość wniosków poprawnie zweryfikowanych tj. odpowiadających kryteriom zawartym w Regulaminie
Przyznawania Stypendiów. Ilość ta jest tożsama z ilością uczniów znajdujących się na liście kwalifikacyjnej oraz liście
osób którym nie przyznano stypendiów ze względu na brak środków.
2. Projektodawca określa udział procentowy poprawnie zweryfikowanych wniosków Partnera w ogólnej liczbie
wszystkich poprawnie zweryfikowanych wniosków przez wszystkich partnerów i projektodawcę razem wziętych.
3. Projektodawca wyznacza kwotę , w ramach której , Komisja Stypendialna powołana przez Partnera przydziela
stypendia uczniom. Kwota ,jaką może dysponować Komisja Stypendialna obliczana jest wg następującego wzoru:
A : B = C , następnie C · D = E
gdzie
A – kwota zapisana w budżecie pod pozycją „wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych projektu”,
B - suma wszystkich zweryfikowanych – a więc spełniających kryteria regulaminowe – wniosków o wypłatę stypendiów
(wszyscy Partnerzy + Projektodawca),
C - kwota przypadająca na jeden wniosek,
D - ilość zweryfikowanych przez Partnera wniosków (ilość wniosków spełniających kryteria regulaminowe),
E - kwota przeznaczona do rozdysponowania przez Partnera na wypłatę stypendiów dla uczniów.
§ 8.
1.
2.
3.
4.
5.
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Spory rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Porozumienie sporządzone zostało w ........... jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdego z Partnerów
i trzy dla projektodawcy.
Podpisy Stron Porozumienia :
Gmina Grębów :
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards