Rysunek 1. Zakład Oczyszczania Ścieków Wyzwanie

advertisement
wizytówka systemu
System sterowania i transmisji danych w Wodociągach Tarnowskich
Podstawowym obszarem działalności Tarnowskich Wodociągów
Sp. z o.o. jest uzdatnianie i dystrybucja wody oraz oczyszczanie
ścieków. Przedsiębiorstwo zaopatruje w wodę trzy gminy
będące właścicielami spółki, a ponadto miasto Dąbrowa
Tarnowska, gminę Olesno, częściowo gminę Żabno, Lisia Góra
oraz Pleśna, a w perspektywie także gminę Ryglice i inne –
w sumie około 200 tys. mieszkańców.
Użytkownik systemu:
Wodociągi Tarnowskie Sp. z o.o.
Wykorzystane produkty:
 SATEL
 SATELLINE-3ASd
 GE Intelligent Platforms
 Versa Max Micro
Woda dostarczana jest z czterech źródeł, tj. ze Stacji Uzdatniania
Wody w Tarnowie-Świerczkowie, Ujęcia Wód Infiltracyjnych w
Kępie Bogumiłowickiej, Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze oraz Ujęcia Wody
w Porębie Radlnej. Na tereny wyżej położone i znacznie odległe od ujęć woda dostarczana jest
poprzez trzynaście hydroforni.
W systemie sieci wodociągowej znajdują się cztery wielokomorowe zbiorniki wody. Obecnie
długość sieci wodociągowej wynosi 857 km, zaś sieci kanalizacyjnej – 436 km.
Ścieki zbierane są systemem kanalizacji ogólnospławnej lub poprzez 86 przepompowni kierowane
kolektorami do własnej oczyszczalni ścieków. Rozbudowany system gospodarki wodno-ściekowej
oraz znaczna liczba obiektów sieciowych rozproszonych na dużym obszarze stwarzają konieczność
całodobowej, zdalnej kontroli ich działania. Zaawansowana technologia uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków również wymaga stosowania elektronicznych urządzeń sterowania i kontroli
procesów technologicznych.
Rysunek 1. Zakład Oczyszczania Ścieków
Wodociągi Tarnowskie Sp. z o.o.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 1 z 3
wizytówka systemu
Wyzwanie
Od 1998 roku w Tarnowskich Wodociągach trwała dyskusja nad sposobem przekazu danych
z projektowanych obiektów. Rozważano zastosowanie modemów GSM lub połączenie
radiomodemowe. Usługi GSM były i nadal są bardzo drogie, natomiast zastosowanie
radiomodemów wymagało uzyskania pozwolenia radiowego i wniesienia dość niskiej opłaty,
a koszt budowy sieci radiowej był tylko nieznacznie wyższy niż w przypadku urządzeń GSM.
Stosowany wcześniej w Tarnowskich Wodociągach system oparty na przekazie kablami
telefonicznymi został od razu wykluczony z powodu wysokich kosztów dzierżawy oraz dużej
zawodności.
Realizacja
Perspektywa rozwoju sieci zakładała wykorzystanie do transmisji jak najniższej częstotliwości.
Ostatecznie o wyborze radiomodemów SATEL zadecydowało wsparcie techniczne pracowników
firmy ASTOR. Po pierwszych pozytywnych doświadczeniach sieć została rozbudowana o kolejne
urządzenia, co umożliwiło ostateczną likwidację coraz droższego w eksploatacji systemu pomiarów
poziomu wody w zbiornikach, wykorzystującego kable telefoniczne.
Rysunek 2. Schemat radiowej sieci transmisji w systemie
Wodociągi Tarnowskie Sp. z o.o.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 2 z 3
wizytówka systemu
Budowie sieci radiomodemowej towarzyszyło równoległe, błyskawiczne tworzenie sieci
światłowodowej. Stosunkowo niskie koszty układania światłowodów, wynikające z możliwości
wykorzystania istniejących rur osłonowych oraz realizowania inwestycji przy okazji budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, umożliwiły podjęcie decyzji o połączeniu najważniejszych obiektów
Tarnowskich Wodociągów w jedną sieć komputerową. Do sieci tej zostały podłączone sterowniki
w modernizowanych obiektach oraz komputery z aplikacją wizualizacyjną.
Duża liczba obiektów bezobsługowych wymaga całodobowej kontroli. Kontrola ta jest prowadzona
przez dyspozytora, który posiada informacje o działaniu wszystkich procesów technologicznych
w zakładzie. W związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do dużych inwestycji
opracowano następujące założenia do budowy ogólnozakładowej sieci monitoringu:





ułożenie linii światłowodowej przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej, co radykalnie
obniżało koszty przedsięwzięcia;
połączenie ze sobą obiekty przepompowni za pomocą tychże linii;
znalezienie obiektu, z którego widać Górę św. Marcina i zainstalowanie na nim
radiomodemu;
wykorzystanie do budowy skrzynek sterowniczych sterowników GE Intelligent Platforms
realizowanie transmisji danych z danego obiektu przez światło- wód, przez obiekt
z radiomodemem do stacji retransmisyjnej na Górze św. Marcina w Zawadzie, a stamtąd
do Centralnej Dyspozytorni.
Korzyści
Osiągnięte rezultaty:
 niezawodność komunikacji w radiowej sieci transmisji – szybka i wiarygodna informacja
o pracy obiektów sieci;
 niższa opłata za użytkowanie pasma częstotliwości;
 połączenie najważniejszych obiektów Tarnowskich Wodociągów w jedną sieć komputerową
– dostęp do wszystkich obiektów z jednego miejsca.
Wodociągi Tarnowskie Sp. z o.o.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 3 z 3
Download