LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW

advertisement
LITERATURA
I TREŚCI
PROGRAMOWE
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
PRAWA
UNII
EUROPEJSKIEJ
1
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Studia podyplomowe Prawa Unii Europejskiej
I stopień
stacjonarne niestacjonarne
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
System prawa Unii Europejskiej
Liczba
godzin:
Wykłady
16
Ćwiczenia
-
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz zasadami orzekania.
Student powinien uzyskać wiedzę praktyczną w zakresie kierunków orzecznictwa ETS oraz zagadnień
proceduralnych
Metody kształcenia
Metoda werbalna ewentualnie formułowanie pytań prawnych do ETS
Treści programowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Struktura organizacyjna ETS
Kompetencje ETS w zakresie orzekania (zakres kognicji ETS).
Istota i funkcje orzeczeń w wstępnych przed ETS.
Podmioty uprawnione do zadawania pytań prawnych.
Przedmiot pytania prejudycjalnego.
Współpraca sądu krajowego i ETS w toku procedury wywołanej pytaniem
prejudycjalnym
7. Skutki prawne wyroku prejudycjalnego wydanego przez ETS.
8. Rola pełnomocników procesowych w postępowaniu krajowym oraz przed
ETS.
9. Postępowanie przed ETS w sprawie o naruszenie prawa unijnego przez
państwo członkowskie.
10. Skarga odszkodowawcza – aspekty materialno prawne i proceduralne.
Literatura obowiązkowa:
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
2
godziny
16 h
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Studia Podyplomowe Prawa Unii Europejskiej
-
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
stacjonarne niestacjonarne
Liczba
godzin:
Wykłady
12
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Ćwiczenia
Konwersatoria
Inne
-.
Założenia i cele przedmiotu:
1. Zapoznanie Studenta z pojęciami: instytucje europejskie, Rada Europy, Unia Europejska,
Wspólnoty Europejskie, Komisja Wspólnot Europejskich, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy. Oraz
z pojęciem i rodzajami prawa
europejskiego, prawa wspólnotowego, prawa unijnego. Wprowadzenie pojęć systemy
instytucjonalne Unii i Wspólnot Europejskich.
2. Student ma wynieść z zajęć znajomość pojęć związanych z prawem europejskim oraz
posiadać umiejętność wskazania odpowiednich przepisów regulujących prawo instytucjonalne
Unii Europejskiej
Metody kształcenia
metoda werbalna z wykorzystaniem technik multimedialnych,
Treści programowe:
godziny
1. Pojęcie instytucji europejskich .Rada Europy jako przykład jednej
4h
z najważniejszych instytucji europejskich
2. Wspólnoty Europejskie. Unia Europejska. Prawo europejskie
4h
3. System Instytucjonalny Unii i Wspólnot Europejskich. Instytucje Wspólnot 4 h
Europejskich
Literatura obowiązkowa:
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia
Zaliczenie za obecność na wykładach
przedmiotu:
3
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
STUDIA
PODYPLOM
OWE
Nazwa
przedmiotu:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
I stopień
stacjonarne niestacjonarne
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
PODSTAWOWE SWOBODY RYNKU
WEWNĘTRZEGO
Liczba
godzin:
Wykłady
16
Ćwiczenia
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta zasadniczej wiedzy w zakresie
funkcjonowania dwóch podstawowych swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej –
swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług.
Student powinien wynieść z zajęć znajomość podstawowych zasad, na których opierają się
swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, podmiotów, które są uprawnione
do korzystania z tych swobód, dziedzin działalności gospodarczej, które swobodom tym
podlegają oraz charakterystycznych cech wykonywania działalności gospodarczej na
terytorium innego państwa członkowskiego UE niż państwo pochodzenia zgodnie z regulacją
prawną odpowiadającą swobodzie przedsiębiorczości lub swobodzie świadczenia usług.
Dodatkową umiejętnością jest wskazanie przepisów prawa polskiego związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
zagranicznych w Polsce, które stanowią implementację przepisów prawa Unii Europejskiej
regulujących swobodę przedsiębiorczości i swobodę świadczenia usług.
Metody kształcenia
Wykład, metoda werbalna, analiza tekstów prawnych oraz orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Treści programowe:
godziny
4
1. Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług – podstawowe
zasady ( zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową,
ogólny zakaz wprowadzania ograniczeń )
2. Podmiotowy zakres zastosowania ( osoby fizyczne, spółki i firmy )
3. Przedmiotowy zakres zastosowania ( działalność gospodarcza, pierwotna
i wtórna swoboda przedsiębiorczości , pojęcie usługi, czynna, bierna
i korespondencyjna swoboda świadczenia usług)
4. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
( porządek, bezpieczeństwo, zdrowie publiczne )
5. Wyłączenia z zakresu zastosowania swobody przedsiębiorczości i swobody
świadczenia usług ( działalność związana z wykonywaniem władzy
publicznej )
6. Różnice pomiędzy swobodą przedsiębiorczości i swobodą świadczenia
usług
7. Harmonizacja prawa Unii Europejskiej w zakresie swobody
przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług ( uznawanie kwalifikacji
zawodowych, europejskie prawo spółek )
8. Realizacja swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
w przepisach Dyrektywy 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. o usługach
na rynku wewnętrznym
przepisów prawa europejskiego regulujących
przedsiębiorczości i swobodę świadczenia usług w prawie polskim
9. Implementacja
swobodę
Literatura obowiązkowa:
1. Michael Ahlt, Maciej Szpunar Prawo europejskie, Warszawa 2005
2. Mattias Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2004
3. A. Wróbel ( red. ), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich
( Unii Europejskiej ), Zakamycze 2004
4. A. Cieśliński ( red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II,
Warszawa 2007
5. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom I Swobody
rynku wewnętrznego, Warszawa 2009
Literatura dodatkowa:
1. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe
zjawiska i tendencje, pod red. S. Biernata i S. Dudzika,
Warszawa 2009,
2. M. Strzelbicki, Podstawowe problemy funkcjonowania
swobody przepływu usług i próba ich rozwiązania w
Dyrektywie o usługach na rynku wewnętrznym, Studia
Prawnicze 2007, z. 4,
3. R.K.Szulc, Usługi bez granic. Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady dotycząca usług na rynku wewnętrznym
UE ( część pierwsza ), Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego 2006, Nr 6,
4. Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze,
Warszawa 2003
5. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, pod red. M.A. Dauses
( redaktor wydania polskiego prof. dr hab. Ryszard Skubisz ),
Warszawa 1999
6. W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska,
Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2005
7. Prawo Unii Europejskiej, po red. Jana Barcza : Zagadnienia
systemowe tom I, Białystok 2002, Prawo materialne i polityki
5
tom II, Białystok 2003
8. S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, Zakamycze
2003
9. E. Skibińska, Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby
prawne ( art. 43 – 48 TWE ), Warszawa 2008
10. M. Szydło, Krajowe prawo spółek a swoboda
przedsiębiorczości, Warszawa 2007
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Studia Podyplomowe Prawa Unii Europejskiej
-
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
stacjonarne niestacjonarne
Liczba
godzin:
Wykłady
Wymagania
wstępne :
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Prawo konkurencji i pomoc państwa
Ćwiczenia
Konwersatoria
Inne
8
Ukończone studia wyższe
Założenia i cele przedmiotu:
Charakterystyka następujących zagadnień prawa ochrony konkurencji objętych ustawą
o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, regulacją pomocy publicznej
oraz regulacją sektorową na przykładzie sektora energetycznego, jak m.in.: źródła prawa
konkurencji, wspólnotowe prawo konkurencji, zakaz porozumień ograniczających
konkurencję, zakaz nadużywania pozycji dominującej, kontrola koncentracji przedsiębiorców,
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, postępowanie antymonopolowe
w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, postępowanie w sprawach praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, prawo energetyczne – regulacja sektora
elektroenergetycznego, czyny nieuczciwej konkurencji, wprowadzające w błąd oznaczenie
przedsiębiorstwa co do jego tożsamości, nakłanianie do rozwiązania umowy albo
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, naśladowanie gotowego produktu, jako
czyn nieuczciwej konkurencji, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających
w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, utrudnianie
dostępu do rynku, czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, cywilnoprawna
odpowiedzialność na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakaz
6
konkurencji, problematyka klauzul generalnych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, pomoc publiczna w prawie wspólnotowym, rodzaje pomocy publicznej
i postępowanie notyfikacyjne
Metody kształcenia
W ramach wykładu stosowana będzie metoda przede wszystkim werbalna, w pewnym
zakresie wykorzystane mogą zostać także materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.
Treści programowe:
1.
2.
3.
4.
Prawo antymonopolowe
Pomoc publiczna
Zwalczenie nieuczciwej konkurencji
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym i ochrona
konkurencji w sektorach infrastrukturalnych
Literatura obowiązkowa:
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
godziny
2
2
2
2
1) M.Bernatt, A.Jurkowska, T.Skoczny Ochrona konkurencji
i konsumentów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału
arządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
r.
2) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, pod. red. T
Skocznego Warszawa, 2009 r.
3) Ochrona konkurencji i konsumentów, Warszawa 2007 r.,
pod red. T.Skocznego.
4) Konkurencja, pod red. Z.Brodeckiego, Lexis Nexis,
Warszawa 2004
5) Stefaniuk M., Publiczne reguły konkurencji, Lublin 2005
6) B.Pęczalska Ochrona konkurencji. CH BECK Warszawa
2007
7) A.Fornalczyk Biznes a ochrona konkurencji, Kraków 2007
1. A.Walaszek-Pyzioł Energia i prawo. Lexis Nexis
Warszawa 2002 r.
2. K.Strzyczkowski Prawo Gospodarcze Publiczne
LexisNexis 2009 r.
3. J. Grabowski, R. Blicharz, M. Pawełczyk, E. Przeszło, K.
Pokryszka: Publiczne prawo gospodarcze, Branta,
Bydgoszcz 2008 r.
4. Jurkowska a., Skoczny T., Prawo konkurencji Wspólnoty
Europejskiej, Orzecznictwo, tom I, Warszawa 2004
5. Jurkowska a., Skoczny T., Prawo konkurencji Wspólnoty
Europejskiej, Orzecznictwo, tom II, Warszawa 2005
Zaliczenie za obecność na wykładach
7
Informacje o przedmiocie:
Nazwa przedmiotu
Prawne formy działalności gospodarczej w Unii
Europejskiej
Kierunek studiów
Podyplomowe Studia Prawa UE
Specjalność
Rodzaj zajęć
Liczba godzin
ECTS
a. Wykład
4
b. Ćwiczenia
c. Konwersatorium
d. Seminarium
e. Proseminarium
Program nauczania *
Przedmiotem zajęć jest przedstawienie rozwiązań prawa unijnego form podejmowania
działalności gospodarczej regulowanej prawem UE. Jedną z zasad funkcjonowania rynku
wewnętrznego w Unii Europejskiej jest swoboda przedsiębiorczości, czyli możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym państwie UE przez wszystkich
obywateli państw członkowskich. Działalność gospodarcza na obszarze innego państwa
członkowskiego może polegać na założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstw głównych,
a także na tworzeniu firm podległych, czyli filii, agencji, oddziałów oraz spółek córek.
Swoboda przedsiębiorczości - dotyczy zarówno osób fizycznych (koniecznym warunkiem
korzystania z tej swobody jest obywatelstwo UE, czyli obywatelstwo państwa
członkowskiego UE), jak również osób prawnych (zarejestrowanych lub posiadających
siedzibę w UE). Przedsiębiorca z krajów Unii Europejskiej może również zawiązywać
spółki ponadnarodowe, które podlegają regulacjom prawnym ustawodawstwa
wspólnotowego oraz krajowego.




Spółdzielnia Europejska (European Cooperative Society),
Europejska Spółka Akcyjna (Societas Europaea),
Europejska Spółka Prywatna (EPC),
Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG).
Literatura podstawowa
K.Bilewska, Spólka europejska, Warszawa 2006
A. Cieślioski, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom 1. Swobody rynku wewnętrznego,
Warszawa 2009, rozdziały 7 i 9.
J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006,
Literatura uzupełniająca
2. Informacja o warunkach zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
8
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej
I stopień
stacjonarne niestacjonarne
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Prawo Spółek
Liczba
godzin:
Wykłady
4
Ćwiczenia
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi instytucjami prawa spółek Unii
europejskiej. Przedmiotem zajęciem będzie przedstawienie podstawowym aktów prawnych
dotyczących prawa spółek. Najistotniejszym zagadnieniem będzie zaprezentowanie
konstrukcji prawnej Spółki Europejskiej.
Metody kształcenia
Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem technik multimedialnych (prezentacja Power
point).
Treści programowe:
godziny
Źródła europejskiego prawa spółek.
4h
Założenia konstrukcyjne Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych.
Tworzenie Spółki Europejskiej.
System organów w Spółce Europejskiej.
Uczestnictwo pracowników w Spółce Europejskiej.
Koncepcja Europejskiej Spółki Prywatnej.
Literatura obowiązkowa: 1. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks
spółek handlowych. Komentarz. Pozakodeksowe prawo
handlowe. T. V. Wyd. 2. C.H. Beck Warszawa 2008 r.
2. Prawo Spółek handlowych. T. 2B. Red. S. Włodyka. C.H. Beck
Warszawa 2007 r.
J. Napierała, Europejskie prawo spółek. C.H. Beck Warszawa 2006
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
9
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
STUDIA
PODYPLOM
OWE
Nazwa
przedmiotu:
Punkty ECTS
Wykonywanie zawodów prawniczych w Unii
Europejskiej
Liczba
godzin:
Wykłady
4
Ćwiczenia
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Konwersatoria
Inne
.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta zasadniczej wiedzy w zakresie
wykonywania zawodów prawniczych na terytorium rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
Student powinien wynieść z zajęć znajomość podstawowych reguł świadczenia pomocy
prawnej na terytorium innego państwa członkowskiego niż to, w którym prawnik uzyskał
uprawnienia zawodowe. Podczas zajęć student powinien zapoznać się z przepisami Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektyw regulującymi prawne warunki
wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego na terytorium rynku wewnętrznego UE
zarówno na podstawie swobody przedsiębiorczości jak i swobody świadczenia usług oraz
z przepisami i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącymi
pozostałych zawodów prawniczych, m. in. – sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników.
Dodatkową umiejętnością jest wskazanie przepisów prawa polskiego, które stanowią
implementację obowiązujących w tym zakresie regulacji UE.
Metody kształcenia
Wykład, metoda werbalna, analiza tekstów prawnych oraz orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
10
Treści programowe:
godziny
1. Swoboda przedsiębiorczości w prawie UE i jej znaczenie dla
wykonywania zawodów prawniczych
2. Swoboda świadczenia usług w prawie UE i jej znaczenie dla wykonywania
zawodów prawniczych
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w państwie członkowskim na
podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/5/WE z
16.02.1998 r. dotyczącej ułatwienia stałego wykonywania zawodu
prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym
uzyskane zostały kwalifikacje zawodowe
4. Świadczenie usług prawniczych na podstawie Dyrektywy Rady 77/249/
EWG dotyczącej ułatwienia skutecznego korzystania przez prawników
ze swobody świadczenia usług
5. Możliwości wykonywania pozostałych zawodów prawniczych na
terytorium innego państwa członkowskiego
6. Implementacja przepisów UE dotyczących wykonywania zawodów
prawniczych w prawie polskim.
- K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, Świadczenie przez prawników
Literatura obowiązkowa:
-
zagranicznych pomocy prawnej w Polsce. Komentarz,
Warszawa 2004,
Ł. Bohdan, Usługi prawnicze w Unii Europejskiej, Zakamycze
2000,
A. Cieśliński ( red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II,
Warszawa 2007,
A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom I
Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009.
Literatura dodatkowa:
-
-
-
-
-
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, pod red. M.A. Dauses
( redaktor wydania polskiego prof. dr hab. Ryszard Skubisz ),
Warszawa 1999
A. Wróbel ( red. ), Wprowadzenie do prawa Wspólnot
Europejskich ( Unii Europejskiej ), Zakamycze 2004
Ł. Bohdan, Zawód adwokata w prawie wspólnotowym i w
prawie polskim ( Uwagi de lege lata oraz de lege ferenda ),
( w : ) Studia z prawa Unii Europejskiej, pod. red. S. Biernata,
Kraków 2000,
E. Skrzydło – Tefelska, Wykonywanie zawodów prawniczych
w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, Państwo i Prawo 2000 nr 7,
H. Winnicka, Wolność przedsiębiorczości dla prawników w
Unii Europejskiej czyli prowadzenie stałej praktyki w innym
kraju członkowskim, niż ten, w którym uzyskano uprawnienia
do wykonywania zawodu radcy prawnego, Radca Prawny 2005
nr 5,
O. Świerzewski, Wykonywanie zawodu adwokata w Unii
Europejskiej w świetle nowej Dyrektywy Parlamentu i Rady
98/5/WE, Palestra 1999 nr 7 – 8,
Zaliczenie za obecność na wykładach
11
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
stacjonarne niestacjonarne
Liczba
godzin:
Wykłady
2
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Handel elektroniczny
Ćwiczenia
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z:
1. Podstawowymi źródłami prawa handlu elektronicznego w UE
2. Problemem lex elektronica – handel ponad granicami
3. Regulacjami wspólnotowe dotyczące podpisu elektronicznego i jej implementacja do
systemów krajowych
4. Konwencją Uncitral o posługiwaniu się środkami komunikacji elektronicznej w umowach
międzynarodowych. Problem formy zawieranych umów
5. Dyrektywą o handlu elektronicznym i jej implementacja
6. Płatnością elektroniczna
7. Problemem faktury elektronicznej i różnej jej regulacji w europejskich systemach prawnych
8. Ochroną praw konsumenta w związku z zawieraniem umów na odległośd (wzmianka)
9. Dochodzeniem roszczeo drogą elektroniczną
a. Mediacja w postaci elektronicznej
b. Arbitraż elektroniczny
c. E-sąd
Metody kształcenia
. metoda werbalna, metoda werbalna z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład
interaktywny,
Treści programowe:
Podstawowe źródła prawa handlu elektronicznego w UE. Problem lex elektronica – godziny
12
handel ponad granicami .Regulacje wspólnotowe dotyczące podpisu elektronicznego i jej 2h
implementacja do systemów krajowych. Konwencja Uncitral o posługiwaniu się środkami
komunikacji elektronicznej w umowach międzynarodowych. Problem formy zawieranych
umów. Dyrektywa o handlu elektronicznym i jej implementacja. Płatnośd elektroniczna.
Problem faktury elektronicznej i różnej jej regulacji w europejskich systemach prawnych.
Ochrona praw konsumenta w związku z zawieraniem umów na odległośd
(wzmianka).Dochodzenie roszczeo drogą elektroniczną
Literatura obowiązkowa:
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe Studia Prawa UE
Studia podyplomowe
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
x
X
x
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
Liczba
godzin:
Wykłady
12
Ćwiczenia
X
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
II stopień
x
Konwersatoria
x
jednolite
magisterskie
X
Punkty ECTS
Inne
x
Założenia i cele przedmiotu:
Celem prowadzonego wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z formami współpracy transgranicznej
między sądownictwami krajowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na system europejskiego
postępowania cywilnego. Rozwój współpracy sądowej w ramach Unii Europejskiej odnosi zarówno
do tradycynych form międzynarodowej pomocy sądowej w zakresie doręczenia dokumentów,
przeprowadzenia dowodów, jak również do kwestii jurysdykcyjnych, swobodnego przepływu
orzeczeń, ujednolicania procedur krajowych.
Metody kształcenia
Wykład prowadzony metodą werbalną, połączony z rozwiązywaniem problemów prawnych
w grupach.
Treści programowe:
1. Zagadnienia wprowadzające.
12h
- Pojęcie współpracy sądowej.
- Kierunki
rozwoju
współpracy
sądowej
w
konwencjach
międzynarodowych.
- Podstawowe zasady europejskiego postępowania sądowego.
13
-
Wybrane zagadnienia proceduralne w systemach państw obcych.
2. Współpraca w zakresie pomocy prawnej
- Informacja o prawie obycm
- Doręczania dokumentów
- Przeprowadzanie dowodów
3. Europejski system jurysdykcyjny
- Jurysdykcja w sprawach cywilnych,- handlowych, z zakresu prawa
rodzinnego
- Badanie jurysdykcji
4. Postępowanie zabezpieczające
5. Swobodny przepływ orzeczeń
- model skuteczności orzeczeń sądów państw obcych
- europejski nakaz zapłaty
- europejski tytuł egzekucyjny
6. Transgraniczne postępowanie upadłościowe
.
Literatura obowiązkowa:
Czapliński Władysław Wróbel Andrzej red., Współpraca sądowa
w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2008
Literatura dodatkowa:
Kamarad Ewa, Stankiewicz Mateusz red., Prawo prywatne
międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne,
Warszawa 2010
Ereciński Tadeusz, Ciszewski Jan, Międzynarodowe postępowanie
cywilne, Warszawa 1999.
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe studia Prawa Unii Europejskiej
-
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
stacjonarne niestacjonarne
Liczba
godzin:
Wykłady
8
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
Ćwiczenia
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy słuchacza na temat przepisów prawa Unii Europejskiej
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach zajęć studenci będą mieli możliwość
14
zapoznania się z przepisami prawa Unii Europejskiej mającymi wpływ na kształtowanie się
poszczególnych instytucji prawnych prawa krajowego w dziedzinie ścigania karnego
u prewencji kryminalnej
Metody kształcenia
Metoda werbalna, Metoda werbalna z wykorzystaniem technik multimedialnych,
wykład interaktywny, rozwiązywanie problemów prawnych w grupach, analiza tekstów
prawnych
Treści programowe:
godziny
Funkcjonowanie policji wybranych państw: ustrój i zadania służb policyjnych 1 h
Wielkiej Brytanii, koncepcja służb policyjnych RFN, służby policyjne Francji,
struktura i podstawy prawne działania służb policyjnych USA, międzynarodowe
prawo policyjne.
Płaszczyzny współpracy UE w ramach II filara UE: zwalczanie nielegalnej 3 h
emigracji, handlu narkotykami, zwalczanie handlu ludźmi, strategia
przeciwdziałania terroryzmowi w UE.
Instytucjonalne i prawne środki realizacji polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 2 h
UE: EUROPOL, wspólna polityka azylowa EUROCAD, System Informacyjny
Schengen, Europejskie Biuro do Walk z Oszustwami OLAF, międzynarodowy
zespół operacyjno- śledczy
Standardy praw człowieka jako czynnik ograniczający stosowanie środków
zwalczania przestępczości: ochrona danych osobowych w III filarze UE,
ograniczenia prawa do tajemnicy i swobody komunikowania się w Europejskiej 2 h
Konwencji Praw Człowieka oraz w świetle wykładni Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka
Literatura obowiązkowa: A.Grzelak, Trzeci filar Unii Europejskiej, Warszawa 2008
A.Lach, Europejska pomoc w sprawach karnych, Toruń 2007
P.Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej,
Warszawa 2009
Literatura dodatkowa:
A.Górski, Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe,
Warszawa 2010
K.Kremens, Dowody osobowe w międzynarodowym
postępowaniu karnym, Toruń 2010
A.Gruszczak, Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca
w Ramach II filara, Kraków 2002
H.Kuczyńska, Wspólny obszar postępowania karnego w prawie
Unii Europejskiej, Warszawa 2008
G.Jaworski,A.Sołtysińska, Postępowanie w sprawach karnych ze
stosunków międzynarodowych. Komentarz, Warszawa 2010
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Warunkiem zaliczenia jest udział w 80% zajęć
15
1. Informacje o przedmiocie:
Nazwa przedmiotu
Europejskie prawo ochrony środowiska
Kierunek studiów
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskeij
Specjalność
Rodzaj zajęć
Liczba godzin
ECTS
a. Wykład
4
b. Ćwiczenia
c. Konwersatorium
d. Seminarium
e. Proseminarium
Program nauczania *
1. Geneza europejskiego prawa ochrony środowiska
2. Traktatowe podstawy europejskiego prawa ochrony środowiska
3. Struktura materialnego prawa ochrony środowiska
4. Prawo horyzontalne
5. Prawo wertykalne (ochrona powietrza)
6. Prawo wertykalne (ochrona przed odpadami)
7. Prawo wertykalne (ochrona wód)
8. Prawo wertykalne (ochrona przed hałasem)
9. Prawo wertykalne (ochrona przyrody)
10. Programy ochrony środowiska
11. Strategie tematyczne w dziedzinie ochrony środowiska
12. Struktura instytucjonalna ochrony środowiska we Wspólnotach
Literatura podstawowa
G. Dobrowolski, Europejskie prawo ochrony środowiska. Ecausa 2006
Literatura uzupełniająca
M. M. Kenig Witkowska. Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia
systemowe. Warszawa 2005
2. Informacja o warunkach zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Liczba
godzin:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Studia Podyplomowe Prawa Unii Europejskiej
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
II stopień
x
jednolite
magisterskie
x
Punkty ECTS
Prawa człowieka w Unii Europejskiej
Wykłady
8
Ćwiczenia
16
Konwersatoria
Inne
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie Studenta z zakresem i środkami ochrony praw człowieka w prawie
wspólnotowym i Unii Europejskiej. Celem przedmiotu jest opanowanie przez Studenta
zasadniczej wiedzy w zakresie istniejących mechanizmów ochrony praw człowieka w UE, jak
również w zakresie tendencji rozwojowych tej ochrony. Student ma wynieść z zajęć
znajomość katalogu wolności i praw człowieka gwarantowanych w UE, jak również
możliwości i instrumentów ochrony praw człowieka w UE, a wspomagająco również
w Radzie Europy (Europejska Konwencja Praw Człowieka). Wiedza z zakresu statusu
prawnego jednostki w UE stanowi czynnik konstytuujący poczucie obywatelstwa UE.
Metody kształcenia
Wykład: metoda werbalna i metoda kazusowa.
Treści programowe:
godziny
2h
2h
2h
2h
Europejskie standardy praw człowieka
Zasada poszanowania praw człowieka w Unii Europejskiej
Struktury unijne a ochrona praw człowieka
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Literatura obowiązkowa:
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia przedmiotu:
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Liczba
godzin:
Wymagania
wstępne :
J.Sozański: Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Warszawa –
Poznań 2010, G.Michałowska: Ochrona praw człowieka w Radzie
Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007, B.Banaszak,
A.Bisztyga,
K.Complak,
M.Jabłoński,
R.Wieruszewski,
K.Wójtowicz: System ochrony praw człowieka, Kraków 2005.
I.Justyńska: Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim
prawie wspólnotowym, Toruń 2009, A.Wróbel (red.): Karta Praw
Podstawowych w europejskim i krajowym porzadku prawnym,
Warszawa 2009.
Zaliczenie za obecność na wykładach
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Studia Podyplomowe Prawa Unii Europejskiej
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
II stopień
Europejskie prawo własności intelektualnej
Wykłady
Ćwiczenia
8
Ukończone studia wyższe
17
Konwersatoria
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem zajęć jest na pierwszym miejscu wyjaśnienie uczestnikom pojęcia własności
intelektualnej, w tym dóbr niematerialnych, prezentację źródeł chroniącego ją prawa oraz
wskazanie miejsca prawa własności intelektualnej w ogólnym systemie prawa. Następnie
omówione są zasady prawa autorskiego, po których przybliżane są kolejno poszczególne jego
zagadnienia, a to w szczególności przedmiot i podmioty prawa autorskiego, autorskie prawa
osobiste i ich ochrona, autorskie prawa majątkowe i ich ochrona, licencje ustawowe i obrót
majątkowymi prawami autorskimi, prawa pokrewne, ochrona wizerunku i adresata
korespondencji i ochrona baz danych. Obok przedstawienia problematyki polskiego prawa
autorskiego zajęcia obejmują omówienie wspólnotowych aktów prawa autorskiego
i stosownych konwencji międzynarodowych, w tym Konwencji Berneńskiej i TRIPS.
Metody kształcenia
dyskusja nad wygłoszonym przez prowadzącego wprowadzeniem do tematu danego
spotkania, analiza tekstów przepisów i orzeczeń.
Treści programowe:
Pojęcie własności intelektualnej, w tym dóbr niematerialnych, prezentację źródeł godziny
chroniącego ją prawa oraz wskazanie miejsca prawa własności intelektualnej
w ogólnym systemie prawa.
1h
Pojęcie i zasady prawa autorskiego,
1h
Przedmiot i podmioty prawa autorskiego
1h
Autorskie prawa osobiste i ich ochrona, Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona, 1h
Licencje ustawowe i obrót majątkowymi prawami autorskimi, Prawa pokrewne,
1h
Ochrona wizerunku i adresata korespondencji i ochrona baz danych.
1h
Wpólnotowe akty prawa autorskiego i konwencje międzynarodowych ( w tym 2h
szczególnie Konwencja Berneńska i TRIPS).
Literatura obowiązkowa: J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Wprowadzenie, Kraków 2004.
J. Barta, R. Markiewicz i inni: Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz. Zakamycze 2005.
J. Sieńczyło-Chlabicz (red): Prawo własności intelektualnej,
LexisNexis 2009.
Literatura dodatkowa:
J. Barta, R. Markiewicz (red): System Prawa prywatnego, t. 13,
Prawo autorskie, Warszawa 2007.
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
J. Barta, R Markiewicz: Prawo autorskie, orzecznictwo i
wyjaśnienia. ABC 2005.
Zaliczenie za obecność na wykładach
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
18
II stopień
jednolite
magisterskie
Nazwa
przedmiotu:
Punkty ECTS
Usługi ubezpieczeniowe
Liczba
godzin:
Wykłady
4
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Ćwiczenia
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych rodzimego
prawa ubezpieczeń gospodarczych w kontekście implementacji prawodawstwa
wspólnotowego oraz zwrócenie uwagi na projekty kolejnych nowelizacji Kodeksu
Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnie wprowadzonych w rodzimym
ustawodawstwie zmian dotyczących umowy ubezpieczenia, a także znaczenia tzw. pakietu
ustaw ubezpieczeniowych1, inspirowanych w zasadniczym swym zakresie prawa UE.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom bezpośrednio odnoszącym się do
regulacji prawnej i historii kształtowania się prawodawstwa wspólnotowego w odniesieniu do
rynku usług ubezpieczeniowych. Dokonane zostanie wprowadzenie do Restatement oraz
dyrektywę Solvency II.. Jednocześnie zostanie to podparte wiodącymi orzeczeniami ETS
( np. tzw. orzeczenia koasekuracyjne) w tym zakresie. Dodatkowo zostaną zaprezentowane
relewantne rozwiązania wspólnotowe odnoszące się do prawa konkurencji wraz z projektami
zmian przygotowanymi w tym zakresie .
Metody kształcenia
metoda werbalna, metoda werbalna z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład
interaktywny, metoda kazusowa, rozwiązywanie problemów prawnych w grupach
Treści programowe:
godziny
prawo ubezpieczeń gospodarczych w kontekście implementacji prawodawstwa 1h
wspólnotowego
zmiany dotyczące umowy ubezpieczenia, a także znaczenia tzw. pakietu ustaw 1h
ubezpieczeniowych
regulacja prawna i historia kształtowania się prawodawstwa wspólnotowego 1h
w odniesieniu do rynku usług ubezpieczeniowych.
relewantne rozwiązania wspólnotowe odnoszące się do prawa konkurencji wraz 1h
z projektami zmian przygotowanymi w tym zakresie
Literatura obowiązkowa:
ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003, Dz. U. z
2003 nr 124 poz. 1151; ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym I Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003, Dz. U. z 2003
nr 124 poz. 1152 ze zm.; ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i
emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003, Dz.
U. z 2003 nr 124 poz. 1153; ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym
z dnia 22 maja 2003, Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1154
Literatura dodatkowa:
19
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Liczba
godzin:
Wykłady
4
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Prawo pracy i prawo socjalne
Ćwiczenia
Konwersatoria
Inne
.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawami traktatowymi prawa pracy UE.
Przedstawienie im charakterystyki prawa pracy UE. Większą część wykładu stanowić będzie
ochrona praw pracowniczych, a w szczególności:
stosunek pracy, równe traktowanie
w zatrudnieniu, restrukturyzacja przedsiębiorstw, ochrona pracy.
Metody kształcenia
metoda werbalna, metoda werbalna z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład
interaktywny, metoda kazusowa,
Treści programowe:
godziny
1. Podstawy traktatowe prawa pracy UE.
2. Charakterystyka prawa pracy UE.
3. Ochrona praw pracowniczych.
4h
a. Stosunek pracy.
b. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
c. Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
d. Ochrona pracy.
Literatura obowiązkowa:
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
20
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe studia Prawa Unii Europejskiej
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Zamówienia publiczne
Liczba
godzin:
Wykłady
4
Ćwiczenia
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Przedmiotem wykładu są zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych. Analizowane są
wybrane instytucje polskiego prawa zamówień publicznych. Celem przedmiotu jest opanowanie przez
studenta podstawowej wiedzy z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, przede
wszystkim praw i obowiązków uczestników postępowania w sprawie zamówień, trybów udzielania
kontraktów na dostawy, roboty budowlane i usługi oraz problematyki dotyczącej umowy w sprawie
zamówień publicznych i środków ochrony prawnej przysługujących uczestnikom postępowania.
Wykład obejmuje problematykę zamówień publicznych regulowanych przez przepisy prawa
międzynarodowego, głównie prawa wspólnotowego.
Metody kształcenia
Metoda werbalna, kazusowa z wykorzystaniem orzecznictwa Unii Europejskiej, orzecznictwa
sądów polskich oraz Krajowej Izby Odwoławczej.
Treści programowe:
godziny
1. Ogólna charakterystyka zamówień publicznych. Źródła prawa zamówień
publicznych.
2. Polska regulacja z zakresu zamówień na tle prawa międzynarodowego.
Zakres podmiotowy ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przedmiot
zamówień publicznych.
3. Tryby udzielania zamówień publicznych, ze szczególnym omówieniem
trybów przetargowych. Charakter prawny umowy w sprawie zamówień
publicznych. Umowa ramowa. Postępowania odrębne: konkurs,
zamówienia sektorowe, aukcja elektroniczna, koncesja.
4. Środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom postępowania
w sprawi zamówienia. Kontrola udzielania zamówień prowadzona przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne organy państwowe.
Literatura obowiązkowa:
1h
1h
1h
1h
1. J. Pieróg, Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz,
Wydanie X, Warszawa 2010 r.
2. M.Stachowiak, J.Jerzykowski, W.Dzierzanowski, Prawo
zamówień publicznych.Komentarz, Warszawa 2010 r.
3. P. Granecki, Prawo zamówień publicznych.Komentarz,
21
Warszawa 2009 r.
4. A.Borkowski, M. Guziński, K.Horubski, K.Kiczka, L.Kieres,
T. Kocowski, W. Miemiec, M. Szydło, Prawo zamówień
publicznych, Kolonia Limitede 2008 r.
5. Norek E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz,
LexisNexis 2008 r.
Literatura dodatkowa:
1. Panasiuk A., Mikołajczyk A., Siedlecki T., Prawo zamówień publicznych z
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
komentarzem, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2004
r.
Czajkowski T.(red.), Prawo zamówień publicznych – komentarz, Urząd
Zamówień Publicznych, Warszawa 2008 r.
Zalewski H., Prawo zamówień publicznych w polskim systemie zamówień
publicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Gdańsk 2005 r.
Kopietz – Unger J., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006 r.
Lemke M., Piasta D., Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.
Lemke M., Piasta D., Wicik G., Wiśniewski P., Poradnik dla wykonawców
ubiegających się o zamówienie publiczne na rynku polskim i wybranych
państw członkowskich Unii Europejskiej, Urząd Zamówień Publicznych,
Warszawa 2006 r.
Sołtysińska A., Europejskie prawo zamówień publicznych, Zakamycze
2006 r.
Zaliczenie za obecność na wykładach
Informacje o przedmiocie:
Nazwa przedmiotu
Europejskie prawo konsumenckie
Kierunek studiów
Podyplomowe Studia Prawa UE
Specjalność
Rodzaj zajęć
Liczba godzin
a. Wykład
8
b. Ćwiczenia
c. Konwersatorium
d. Seminarium
e. Proseminarium
Program nauczania *
ECTS
Przedmiotem zajęć jest przedstawienie rozwiązań prawa unijnego w zakresie ochrony
konsumenta i porównania ich z regulacją prawa polskiego w celu określenia podobieństw
i różnic między przyjętymi unormowaniami. Prowadzi to do oceny polskiego
ustawodawstwa konsumenckiego pod kątem jego zgodności z prawem UE. W efekcie
możliwa jest ocena rozwiązań już przyjętych i określenia postulatów koniecznych zmian,
a także wskazania kierunków interpretacji istniejącego uregulowania polskiego
Literatura podstawowa
F.Grzegorczyk, Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej, LexisNexis 2010
E.Łętowska: Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004;;
P.Cybula (red) Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Kraków 2005
22
Literatura uzupełniająca
E.Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002,
Prawo konsumenckie, CH Beck 2006
M.Jagielska, Odpowiedzialność za produkt, Kluwer 2009
Materiały Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_en.htm
teksty odpowiednich dyrektyw prawa wspólnotowego
2. Informacja o warunkach zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Informacje o przedmiocie:
Nazwa przedmiotu
Europejskie Prawo Prywatne Międzynarodowe
Kierunek studiów
Podyplomowe Studia Prawa UE
Specjalność
Rodzaj zajęć
Liczba godzin
ECTS
a. Wykład
8
b. Ćwiczenia
c. Konwersatorium
d. Seminarium
e. Proseminarium
Program nauczania *
Przedmiotem zajęć jest przedstawienie rozwiązań prawa unijnego w obrębie prawa
prywatnego międzynarodowego. Chodzi tu przede wszystkim o rozporządzenia Rzym I prawo właściwe dla zobowiązań umownych (oraz Konwencja Rzymska z 1980) i Rzym II
- prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych, a także innych regulacji określania
prawa właściwego przyjętych na poziomie UE.
Zakres merytoryczny:
-zakres przedmiotowy i podmiotowy rozporządzeń
-wybór prawa właściwego
-prawo właściwe w braku wyboru prawa
-prawo właściwe dla formy umów
-normy wymuszające swoje zastosowanie
-prawo właściwe dla umów o pracę
-prawo właściwe dla umów konsumenckich
-zakaz odesłania
-klauzula porządku publicznego
-prawo właściwe dla deliktów
-prawo właściwe dla bezpodstawnego wzbogacenia
-prawo właściwe dla prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
Literatura podstawowa
M.Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2010
M. Świerczyński, Delikty internetowe, Warszawa 2007
M. Wojewoda, Zakres statutu kontraktowego, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca
2. Informacja o warunkach zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
23
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskeij
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Podatki pośrednie w Unii Europejskiej
Liczba
godzin:
Wykłady
4
Ćwiczenia
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z pojęciem podatku, źródłami prawa
podatkowego, elementami konstrukcji podatku oraz klasyfikacją podatków. Studentom
zostanie przedstawiona charakterystyka podatków pośrednich, projektowanie zmian
legislacyjnych oraz harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej. Studenci
poznają pojęcie podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług:
Metody kształcenia
metoda werbalna, metoda werbalna z wykorzystaniem technik multimedialnych
Treści programowe:
godziny
1. Pojęcie podatku. Źródła prawa podatkowego. Elementy konstrukcji
podatku. Klasyfikacja podatków.
1h
2. Charakterystyka podatków pośrednich. Projektowane zmiany legislacyjne.
Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej.
1h
3. Podatek akcyzowy:
- przedmiot opodatkowania akcyzą,
- podatnicy akcyzy,
1h
- wyroby podlegające akcyzie,
- podstawa opodatkowania,
- zasady ustalania stawek podatkowych.
4. Podatek od towarów i usług:
- podatnicy podatku od towarów i usług,
- obowiązki rejestracyjne,
- przedmiot opodatkowania podatkiem VAT,
- obrót jako podstawa opodatkowania,
- stawki VAT.
1h
Literatura obowiązkowa:
1. System prawa finansowego. TOM III. Prawo daninowe. L.
24
2.
3.
4.
5.
Etel (red.) Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
A. Gomułowicz, J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe.
LexisNexis, Warszawa 2010.
R. Lipniewicz: Docelowy system VAT w Unii
Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji
wewnątrzwspólnotowych. Wolters Kluwer, Warszawa
2010.
Z. Ofiarski: Ogólne prawo podatkowe. LexisNexis,
Warszawa 2010.
Prawo podatkowe /A. Buczek, H. Dzwonkowski (red.), L.
Etel, J. Gliniecka, J. Glumińska-Pawlic, A. Huchla, W.
Miemiec, M. Zdebel/ C.H. BECK, Warszawa 2010.
Literatura dodatkowa:
jw
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Liczba
godzin:
Wymagania
wstępne :
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej
stacjonarne niestacjonarne
Wszystkie
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
Wykłady
4
Ćwiczenia
Konwersatoria
Inne
Ukończone studia wyższe
Założenia i cele przedmiotu:
Ochrona danych osobowych rozumiana jako dziedzina wiedzy stanowi zespół sądów odnoszących
się do celów, zasad, mechanizmów i prawnej regulacji ochrony informacji dotyczących obywatela.
W tym ujęciu stanowi ona naukę z pogranicza nauki administracji i prawa administracyjnego,
a w szerszym ujęciu także praw człowieka i prawa europejskiego. Jako przedmiot zajęć akademickich
dla studentów studiów podyplomowych stanowi ona uzupełnienie i poszerzenie ich wiedzy w tych
dziedzinach. Kurs dla studentów studium podyplomowego prawa Unii Europejskiej jest siłą rzeczy
dostosowany merytorycznie do potrzeb określonych programem studium Koncentruje się zatem na
prezentacji aktów prawnych, orzecznictwa i dokumentów wydanych w ramach systemu prawnego
Unii Europejskiej. Chodzi w szczególności o Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
oraz swobodnego przepływu tych danych, dokumenty Komisji Europejskiej oraz tzw. Grupy Roboczej
powołanej na podstawie art. 29 ww. dyrektywy oraz o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
25
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta zarówno ze standardami ochrony danych osobowych
wypracowanych na poziomie europejskim, jak też przekazanie mu praktycznych umiejętności
realizacji obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.
Metody kształcenia
Wykład akademicki z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
Treści programowe:
I. WPROWADZENIE
A. Punkt wyjścia: prawo do prywatności
B. Rozwój idei ochrony danych
C. Pierwsze regulacje
D. Regulacje w prawie europejskim
E. Rozwiązania polskie
II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
A. Pojęcie "danych osobowych"
B. Pojęcie "przetwarzania" danych osobowych
C. Pojęcie "zbioru" danych osobowych
D. Zakres ochrony
III. ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY
A. Podmiot ochrony
B. Podmioty obowiązku
C. Podmioty publiczne a prywatne
D. administrator danych
E. zleceniobiorca
IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
A. Przesłanki przetwarzania danych
B. Zgoda osoby, której dane dotyczą
C. Szczególny przepis prawa
D. Dobro publiczne
E.Usprawiedliwione cele administratora
F. Wykonanie zobowiązań umownych
G. Sensitive Data
H. Przekazywanie danych osobowych za granicę
V. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
A. Prawo do informacji
B. Prawo do modyfikacji danych
C. Prawo żądania zaprzestania przetwarzania
D. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
VI. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH
A. Obowiązek rejestracyjny
B. Obowiązek zabezpieczenia zbiorów danych osobowych
1. Obowiązki o charakterze formalnym
2. Obowiązki o charakterze organizacyjnym
3. Obowiązki o charakterze personalnym
4. Obowiązki o charakterze technicznym
C. Obowiązek informacyjny
1. Pierwotne gromadzenie danych
26
godziny
0.5 h.
0.5 h.
0.5 h.
0.5 h.
0.5 h.
0.5 h.
2. Wtórne gromadzenie danych
3. Informacja na wniosek
D. Obowiązki związane z udostępnianiem danych
E. Ochrona interesów osoby, której dane dotyczą
1. Przesłanka legalności
2. Przesłanka celu
3. Merytoryczna poprawność danych
4. Czas przechowywania danych
VII. MECHANIZMY KONTROLNE
0.5 h.
A. Organy kontrolujące
B. Uprawnienia kontrolne
C. Obowiązki kontrolowanego
D. Prawa kontrolowanego
VIII. ZAGADNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
A. Odpowiedzialność administracyjna
0.5 h.
B. Odpowiedzialność cywilna
C. Odpowiedzialność karna
Literatura obowiązkowa: Akty normatywne regulujące ochronę danych osobowych (zwłaszcza:
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych
danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 31–50; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 355); Konwencja Rady
Europy nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych sporządzona w Strasburgu dnia 28
stycznia 1981 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25) ; Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2002 r. Nr 101 poz. 926,z późn. zm.)
M. Jagielski: Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy
europejskie, a Wolters Kluwer, Warszawa 2010
uczestnictwo w wykładzie
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe Studia Prawa UE
Studia podyplomowe
stacjonarne niestacjonarne
x
X
Fundusze unijne
Liczba
godzin:
Wykłady
6
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
I stopień
II stopień
x
x
Ćwiczenia
X
27
Konwersatoria
x
jednolite
magisterskie
X
Punkty ECTS
Inne
x
Założenia i cele przedmiotu:
Celem prowadzonego wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z prawnymi uwarunkowaniami
funkcjonowania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.
W związku z reformą polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013
konieczna stała się znajomość zagadnień wdrażania funduszy strukturalnych, procedury pozyskiwania
środków z tych funduszy i kontroli ich wykorzystania. Zasadnicza uwaga zostanie skupiona na
prawnych aspektach wskazanych zagadnień. Wykład zostanie poprzedzony omówieniem polityki
strukturalnej Unii oraz uwarunkowań wdrażania funduszy strukturalnych, funduszu spójności
i skoordynowanych z nimi instrumentów finansowych wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej
Polityki na rzecz Rybołówstwa. .
Metody kształcenia
Wykład prowadzony metodą werbalną, połączony z rozwiązywaniem problemów prawnych
w grupach.
Treści programowe:
Godziny
1. Zagadnienia wprowadzające.
2h
- Polityka spójności Unii Europejskiej. Podstawy prawne.
- Kierunki interwencji funduszy strukturalnych.
- Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności.
- Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny
oraz Fundusz Spójności.
2h
2. Wybrane zagadnienia proceduralne pozyskiwania środków strukturalnych.
1h
3. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.
1h
4. Wsparcie rybołówstwa.
Literatura obowiązkowa:
T. Kierzkowski, A. Jankowska, R. Knopik, Fundusze strukturalne
oraz Fundusz Spójności, Warszawa 2009 r.
Literatura dodatkowa:
M. Perkowski, T. Dziurbejko, K. Mnich, M. Mossakowski, Prawo
zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich,
Warszawa 2008 r.
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
Kierunek
studiów:
Specjalność:
Forma i
poziom
studiów:
Nazwa
przedmiotu:
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Sylabus 2010/2011
Podyplomowe studia Prawa Unii Europejskiej
stacjonarne niestacjonarne
I stopień
II stopień
jednolite
magisterskie
Punkty ECTS
Europejskie prawo rolne
28
Liczba
godzin:
Wykłady
4
Ćwiczenia
Wymagania
wstępne :
Ukończone studia wyższe
Konwersatoria
Inne
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z pojęciami, założeniami, celami oraz zasadami Wspólnej Polityki
Rolnej UE. Przedstawienie przemian strukturalnych w rolnictwie oraz instrumentów
wsparcia rynku rolnego.
Metody kształcenia
metoda werbalna, metoda werbalna z wykorzystaniem technik multimedialnych,
Treści programowe:
godziny
1.
2.
3.
4.
Pojęcie, założenia ,cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE
Kształtowanie wspólnego rynku, instrumenty wsparcia rynku rolnego
Przemiany strukturalne w rolnictwie
Prawne formy wsparcia
Literatura obowiązkowa:
Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia
przedmiotu:
Zaliczenie za obecność na wykładach
29
1h
1h
1h
1h
Download