Programowanie urządzeń mobilnych w systemie

advertisement
Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android
dr inż. Robert Arsoba
Ćwiczenie 3
Najprostsza aplikacja w systemie Android
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest:
 zapoznanie się z budową szkieletu aplikacji w systemie Android;
 poznanie podstawowych zasad tworzenia aplikacji;
 poznanie najprostszej aplikacji dla systemu Android;
 wykształcenie umiejętności tworzenia projektów aplikacji w zintegrowanym
środowisku programowania Eclipse ADT i ich uruchamiania w emulatorze.
Zakres ćwiczenia obejmuje tworzenie szkieletu aplikacji w środowisku Eclipse ADT,
analizę jej kodu źródłowego oraz jej uruchomienie w emulatorze systemu Android.
Przygotowanie się do ćwiczenia



Zapoznać się z wykładem „Budowa aplikacji w systemie Android”.
 Zwrócić uwagę na pojęcia aktywności (activity) i widoku (view).
 Przeanalizować strukturę katalogów projektu aplikacji.
 Przeanalizować cykl życia aktywności w systemie Android – zwrócić uwagę
na metodę onCreate.
Zapoznać się z przykładową aplikacją zamieszczoną w opisie ćwiczenia.
 Przestudiować opis poszczególnych plików aplikacji zamieszczony
w wykładzie „Budowa aplikacji w systemie Android”.
 Przeanalizować kod źródłowy aplikacji w pliku HelloActivity.java.
 Przeanalizować deskryptor aplikacji AndroidManifest.xml.
 Przeanalizować pliki zasobów main.xml i strings.xml.
 Przeanalizować plik identyfikatorów zasobów R.java.
Powtórzyć sposób tworzenia projektu aplikacji (patrz ćwiczenie 2 „Tworzenie
projektu aplikacji”).
Zadania do wykonania
1. Utworzyć projekt szkieletu aplikacji wg opisu z ćwiczenia 2 „Tworzenie projektu
aplikacji”.
2. Uruchomić aplikację w emulatorze.
3. Zapoznać się w działaniem emulatora (klawisze funkcyjne po prawej stronie).
4. Zapoznać się z platformą Android działającą w emulatorze i obsługą podstawowych
funkcji systemu Android (obsługa ekranu, menu itp.).
5. Zmodyfikować kod źródłowy szkieletu aplikacji: w pliku strings.xml zmienić
nazwę aplikacji wyświetlaną w pasku stanu i napis wyświetlany w etykiecie
tekstowej.
Materiały przygotowano w ramach projektu
„Inżynier pilnie poszukiwany”
Strona 1
Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android
dr inż. Robert Arsoba
6. Zmodyfikować kod źródłowy aplikacji: zdefiniować kontrolkę TextView w kodzie
Java zamiast w pliku main.xml.
TextView tv = new TextView(this);
tv.setText("Pierwsza aplikacja dla systemu Android");
setContentView(tv);
Przykładowa aplikacja – plik źródłowy HelloActivity.java
Aplikacja wyświetla napis na ekranie urządzenia. Zwrócić uwagę na sposób deklarowania
głównej klasy aplikacji (głównej aktywności) i metodę onCreate.
package org.przyklad;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
public class HelloActivity extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
}
}
Przykładowa aplikacja – plik deskryptora AndroidManifest.xml
Zwrócić uwagę na opis właściwości aplikacji w węźle <application> i sposób
rejestrowania aktywności w węźle <activity>.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="org.przyklad"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
<uses-sdk android:minSdkVersion="8" />
<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name" >
<activity
android:label="@string/app_name"
android:name=".HelloActivity" >
<intent-filter >
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
</application>
</manifest>
Materiały przygotowano w ramach projektu
„Inżynier pilnie poszukiwany”
Strona 2
Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android
dr inż. Robert Arsoba
Przykładowa aplikacja – plik zasobów main.xml
Zwrócić uwagę na sposób definiowania kontrolki TextView (etykieta tekstowa).
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello" />
</LinearLayout>
Wygląd interfejsu użytkownika zdefiniowanego w pliku main.xml
Materiały przygotowano w ramach projektu
„Inżynier pilnie poszukiwany”
Strona 3
Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android
dr inż. Robert Arsoba
Przykładowa aplikacja – plik zasobów strings.xml
Zwrócić uwagę na sposób definiowania napisów w węzłach <string>.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="hello">Hello World, HelloActivity!</string>
<string name="app_name">Aplikacja Hello</string>
</resources>
Przykładowa aplikacja – plik identyfikatorów zasobów R.java
Zwrócić uwagę na automatycznie wygenerowane identyfikatory zasobów. Plik jest
tworzony automatycznie – nie należy ingerować w jego zawartość
/* AUTO-GENERATED FILE. DO NOT MODIFY.
*
* This class was automatically generated by the
* aapt tool from the resource data it found. It
* should not be modified by hand.
*/
package org.przyklad;
public final class R {
public static final class attr {
}
public static final class drawable {
public static final int ic_launcher=0x7f020000;
}
public static final class layout {
public static final int main=0x7f030000;
}
public static final class string {
public static final int app_name=0x7f040001;
public static final int hello=0x7f040000;
}
}
Materiały przygotowano w ramach projektu
„Inżynier pilnie poszukiwany”
Strona 4
Download