ZAŁĄCZNIK 4 do Zapytania Ofertowego Wykaz osób realizujących

advertisement
ZAŁĄCZNIK 4 do Zapytania Ofertowego Wykaz osób realizujących szkolenie
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/ZK
dot. dot. PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH Z ZAKRESU
PROGRAMISTY WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PROCESU WALIDACJI I CERTYFIKACJI w ramach projektu:
“Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż.
z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 01.02.01.-14-0123/15)
Ja, niżej podpisany ..……..…………..…………....…………...………………….…………… (imię i nazwisko oferenta)
reprezentujący: ..…………...…………………………………………………………………………………….…………… (nazwa adres firmy)
Oświadczam, że niżej wymienione osoby zostaną oddelegowanie do przeprowadzenia szkoleń:
Proponowani Trenerzy
NAZWA SZKOLENIA
Kurs programowania Java dla początkujących,
Kurs programowania aplikacji
Android – dla początkujących
mobilnych
Kurs programowania aplikacji mobilnych iOS –
dla początkujących
Kurs programowania aplikacji
Windows – dla początkujących
mobilnych
Kurs programowania Java dla początkujących,
Kurs programowania aplikacji
Android – dla początkujących
mobilnych
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
………………………………………….
……….…………..……………………………………...…………
Miejscowość, data
Załączniki:
1.
Ilość zrealizowanych godzin
szkoleniowych w okresie
2014-2016
Kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej w/w osób
2. Kopia międzynarodowego certyfikatu w/w osób.
Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards