ZAŁĄCZNIK 4 do Zapytania Ofertowego Wykaz osób realizujących

advertisement
ZAŁĄCZNIK 4 do Zapytania Ofertowego Wykaz osób realizujących szkolenie
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/ZK
dot. dot. PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH Z ZAKRESU
PROGRAMISTY WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PROCESU WALIDACJI I CERTYFIKACJI w ramach projektu:
“Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż.
z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 01.02.01.-14-0123/15)
Ja, niżej podpisany ..……..…………..…………....…………...………………….…………… (imię i nazwisko oferenta)
reprezentujący: ..…………...…………………………………………………………………………………….…………… (nazwa adres firmy)
Oświadczam, że niżej wymienione osoby zostaną oddelegowanie do przeprowadzenia szkoleń:
Proponowani Trenerzy
NAZWA SZKOLENIA
Kurs programowania Java dla początkujących,
Kurs programowania aplikacji
Android – dla początkujących
mobilnych
Kurs programowania aplikacji mobilnych iOS –
dla początkujących
Kurs programowania aplikacji
Windows – dla początkujących
mobilnych
Kurs programowania Java dla początkujących,
Kurs programowania aplikacji
Android – dla początkujących
mobilnych
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
………………………………………….
……….…………..……………………………………...…………
Miejscowość, data
Załączniki:
1.
Ilość zrealizowanych godzin
szkoleniowych w okresie
2014-2016
Kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej w/w osób
2. Kopia międzynarodowego certyfikatu w/w osób.
Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy
Download