zał. 4 oświadczenie wnioskodawcy o wspólności majątkowej

advertisement
Załącznik 4 do wniosku o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233
§1 Ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks Karny.
Oświadczam, że:
1. Pozostaję w związku małżeńskim*
2. Pozostaję w ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej*
z ……………………………………………………………………………
imię i nazwisko współmałżonka
3. Posiadam rozdzielność majątkową z ………………………………….....*
Imię i nazwisko współmałżonka
umowa, orzeczenie sądu w załączeniu.
4. Nie pozostaję w związku małżeńskim.*
………………………………….
data i podpis Wnioskodawcy
*
niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i nie posiada
rozdzielności majątkowej - w trakcie podpisywania umowy o przyznanie środków PFRON na
podjęcie działalności gospodarczej współmałżonek wnioskodawcy wyraża pisemną zgodę na jej
zawarcie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards