Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania:
„Świadczenie usług medycznych dla pracowników IOŚ-PIB przez okres 12 miesięcy”
Ogólne informacje o Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym
1. Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki
narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom
klimatu oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów, w tym badania związane z
optymalizacją struktury przestrzennej obszarów chronionych.
2. Instytut prowadzi badania i wykonuje oceny stanu środowiska, w tym w ramach monitoringu
środowiska.
3. Instytut wykonuje zadania:
1) Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, o którym mowa w ustawie z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j.
Dz. U. z 2015r., poz. 2273.);
2) wyznaczone Instytutowi w innych obowiązujących aktach prawnych.
Ilość zatrudnionych osób w Instytucie wg stanu na marzec 2016
Jednostka organizacyjna
Ilość wszystkich
pracowników
Ośrodek Główny w Warszawie
205
Instytut posiada swoje placówki na terenie Warszawy. Poniżej wymieniono lokalizacje:
Ul. Krucza 5/11 d
00-548 Warszawa,
Ul. Kolektorska 4
00-692 Warszawa
Ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
Wymagania dotyczące pakietu usług medycznych, do których zapewnienia
zobowiązuje się Wykonawca na rzecz Zamawiającego:
I . Logistyczne
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do sieci placówek medycznych
(minimum 50 placówek) na terenie województwa mazowieckiego oraz miast:
Białegostoku, Katowic, Lublina, Opola, Skierniewic, Sosnowca, Starachowic,
Zamościa.
2. Zakresem usług medycyny pracy zostaną objęci wszyscy pracownicy IOŚ-PIB oraz
osoby nowoprzyjęte do pracy w IOŚ-PIB. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że
na koniec marca 2016r. w Instytucie pracowało 205 osób, w tym około 150 zgłosiło się
do opieki medycznej. Pozostałe osoby byłyby objęte jedynie medycyną pracy.
3. Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego świadczenia wynikające z pakietu
z tytułu medycyny pracy, konsultacji lekarzy specjalistów i opieki ambulatoryjnej.
4. Wykonawca określi osobę kontaktową tzw. Opiekuna klienta, z którym Zamawiający
będzie mógł się kontaktować w sprawach bieżących związanych z zapewnieniem
opieki medycznej, w szczególności w sprawach z zakresu medycyny pracy i
administracyjno – finansowych.
5. Wykonawca zapewni dla pracowników Zamawiającego pakiet świadczeń medycznych
opisany w części II p.5.
6. Wykonawca zapewni dla pracowników Zamawiającego całodobowa pomoc doraźną na
terenie Warszawy – chirurgiczną (dorośli), internistyczną.
7. Wykonawca zapewni możliwość umawiania wizyt i badań lekarskich 24 h/dobę przez
7 dni w tygodniu.
8. Wykonawca zapewni dostęp dla pracowników Zamawiającego do zintegrowanego,
elektronicznego systemu obsługi dokumentacji pacjenta (historia chorób pacjenta,
wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań
laboratoryjnych i diagnostycznych, inne ważne informacje o pacjencie) dostępny we
wszystkich placówkach własnych Wykonawcy; dokumentacja pacjenta dostępna
będzie w wersji elektronicznej w każdej placówce własnej Wykonawcy;
9. Wykonawca zapewni zintegrowany, elektroniczny system rejestracji wizyt lekarskich
(w tym: możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość podglądu
wyników badań laboratoryjnych on-line, możliwość rezerwacji wizyt lekarskich i
badań pod ogólnopolskim nr telefonu dostępnym 24 h dobę / 7 dni w tygodniu,
możliwość sprawdzenia dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie
drogą elektroniczną w formie SMS-ów lub e-maili o wizytach) dostępny we
wszystkich placówkach własnych Wykonawcy.
10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do Portalu Klienta, który umożliwia
dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie listami aktywnymi
osób zgłaszanych do opieki medycznej, kontakt z opiekunem administracyjnym Firmy,
dostęp do aktualnych formularzy i komunikatów Wykonawcy, informacji o akcjach
profilaktycznych i in.)
11. Wykonawca zapewni konsultacje telefoniczne – personel medyczny, który przez całą
dobę posłuży radą Pacjentom (pracownikom Zamawiającego) kontaktującym się w
przypadku problemu medycznego.
12. Zamawiający wymaga, aby była dostępna przez 7 dni w tygodniu doraźna pomoc
internistyczna, chirurgiczna i ortopedyczna dla dorosłych. W ramach dyżuru
specjaliści udzielą pomocy m.in.: w przypadku konieczności zszycia rany, zmiany
opatrunku, usunięcia ciała obcego, poparzenia, a także zwichnięcia i złamania.
13. Usługi Wykonawcy z tytułu medycyny pracy będą dedykowane wszystkim
pracownikom i finansowane przez Zamawiającego.
14. Wykonawca ma posiadać placówki własne, w tym minimum 5 w Warszawie.
II. Medyczne
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobową telefoniczną linię pierwszej pomocy umawianie wizyt domowych, informacja, organizacja i koordynacja pomocy medycznej na
terenie kraju.
2. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu Interwencyjny Zespół Wyjazdowy. Korzystanie
z interwencyjnego zespołu wyjazdowego w przypadku nagłych zachorowań i wypadków.
Interwencyjny zespół wyjazdowy udzieli pomocy na miejscu, a w razie konieczności
wykonania badań przewiezie Pacjenta do Kliniki Wykonawcy, zaś w przypadku zagrożenia
życia do najbliższego szpitala. Usługa ta będzie nielimitowana, dostępna 24 godziny na
dobę. W przypadkach wymagających interwencji karetki ogólnej obsadę zespołu stanowić
powinien: lekarz medycyny najczęściej internista, pielęgniarz, kierowca/ratownik
medyczny; karetki typu R obsadę zespołu stanowić powinien: lekarz medycyny
anestezjolog, pielęgniarz, kierowca/ratownik medyczny. Interwencyjny Zespół Wyjazdowy,
w ramach pakietu podstawowego, wysyłany będzie do siedzib Ośrodka Głównego,
zlokalizowanych w Warszawie.
3. Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom Zamawiającego z zakresu Medycyna
Pracy:
a) badania wstępne, okresowe i kontrolne, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu
Pracy, zwane dalej łącznie „badaniami profilaktycznymi” wraz kompleksowymi
badaniami diagnostycznymi i laboratoryjnymi (na miejscu w placówkach Wykonawcy)
w tym m.in.: badania pracowników wykonujących prace laboratoryjne narażonych na
oddziaływanie substancji biologicznych i chemicznych.
b) szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu wynikające z zagrożeń stanowiska
pracy (wraz z badaniem, iniekcją i preparatem),
c) orzecznictwo lekarskie w zakresie wskazanym przez Kodeks Pracy,
d) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia
występujące w miejscu pracy, analizę stanu zdrowia pracowników, udzielanie porad w
zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy,
e) udział lekarza w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy powołanej w trybie
określonym w art. 23712 Kodeksu pracy, wizytację stanowisk pracy,
f) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub
inne choroby związane z wykonywana pracą,
g) współdziałanie z Zamawiającym w celu rozpoznania i oceny czynników występujących
w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ
na zdrowie.
Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć ich zakres o dodatkowe
specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy
termin następnego badania, niż to określono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1502, z
późn. zm.) jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby
przyjmowanej do pracy lub pracownika. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz ww.
badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego i mają być bezpłatne.
Wykonawca w ramach medycyny pracy zapewni także wydawanie recept na zakup okularów
korygujących wzrok oraz wydanie stosownego zaświadczenia w przypadku stwierdzenia
potrzeby ich stosowania przez pracowników pracujących przy obsłudze monitora ekranowego
po przeprowadzeniu badań wzroku – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).
Badania profilaktyczne mają być przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez
pracodawcę (Zamawiającego).
Badanie profilaktyczne ma być zakończone orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
 brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
 przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.
4.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu programy profilaktyczne
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę programów profilaktycznych dla
pracowników Zamawiającego do wyboru. Z tej listy Zamawiający może wybrać dwa
programy profilaktyczne skierowane do pracowników Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia w ciągu roku dwóch wybranych przez Zamawiającego
programów profilaktycznych. Programy profilaktyczne Wykonawca zrealizuje w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, w godzinach 8.00-15.00.
5.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu rozszerzone konsultacje specjalistyczne
W ramach abonamentu, Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego nielimitowany
dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób
przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistyczne mają
obejmować: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi
do postawienia diagnozy, podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowanie
leczenia. Wykonawca zagwarantuje pracownikom Zamawiającego dostęp do lekarzy bez
skierowania w zakresie niżej wymienionych specjalności:




























Alergolog,
Chirurg ogólny,
Chirurg onkolog,
Dermatolog,
Diabetolog,
Endokrynolog,
Gastrolog,
Ginekolog,
Hematolog,
Proktolog
Internista,
Kardiolog,
Lekarz medycyny pracy,
Lekarz medycyny rodzinnej,
Laryngolog,
Nefrolog,
Neurochirurg,
Neurolog,
Okulista,
Onkolog,
Ortopeda,
Pulmonolog,
Reumatolog,
Urolog.
Lekarz dyżurny (interna, medycyna rodzinna)
Lekarz dyżurny - chirurgii ogólnej
Lekarz dyżurny - ortopedii
Lekarz medycyny rodzinnej
6.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
Wykonawca zapewni usługi w formie zabiegów, które będą wykonywane przez lekarza
lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji
lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych.
W ramach usługi ma być zapewnione znieczulenie miejscowe (podanie wraz z lekiem):
nasiękowe lub powierzchowne o ile wymaga tego rodzaj zabiegu przy jednoczesnych
wskazaniach medycznych. W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich specjalistów,
Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujące konsultacyjne zabiegi
ambulatoryjne:
o Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:
 Mierzenie RR / ciśnienia
 Pomiar wzrostu i wagi ciała
 Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne
o Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
 Szycie rany do 3 cm
 Usunięcie kleszcza - chirurgiczne
 Zmiana /założenie - opatrunek mały (nie wymagający opracowania chirurgicznego)
 Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
 Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w
placówkach własnych Zleceniobiorcy
 Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza placówkami własnymi
Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza (za wyjątkiem
zdejmowania szwów po porodzie)
o Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:
 Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
 Kateteryzacja trąbki słuchowej
 Płukanie ucha
 Usunięcie ciała obcego z nosa/ ucha
 Proste opatrunki laryngologiczne
 Koagulacja naczyń przegrody nosa
 Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa
 Usunięcie tamponady nosa
 Zaopatrzenie krwotoku z nosa dwie strony
 Zaopatrzenie krwotoku z nosa jedna strona
 Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych
wykonywanych w placówkach własnych Zleceniobiorcy
 Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza
placówkami własnymi Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza
 Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej
 Założenie/zmiana/usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym
o Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:
 Badanie dna oka
 Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)
 Gonioskopia (ocena kąta przesączania)
 Usunięcie ciała obcego z oka
 Badanie ostrości widzenia
 Iniekcja podspojówkowa
 Badanie autorefraktometrem
 Podanie leku do worka spojówkowego
 Pomiar ciśnienia śródgałkowego
 Badanie widzenia przestrzennego
 Płukanie kanalików łzowych
o Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:
 Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy
 Nastawienie zwichnięcia lub złamania
 Przygotowanie gips tradycyjny – opaska
 Wykonanie iniekcji dostawowej i okołostawowej
 Punkcja dostawowa - pobranie materiału do badań
 Założenie gipsu
 Zdjęcie gipsu kończyna dolna
 Zdjęcie gipsu kończyna górna
 Blokada dostawowa i okołostawowa
 Zmiana / założenie - opatrunek mały
o Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:
 Dermatoskopia
o Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:
 Pobranie standardowej cytologii z szyjki macicy
o Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:
 Odczulanie
o Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:
 Iniekcja dożylna
 Iniekcja podskórna/domięśniowa
 Kroplówka w sytuacji doraźnej
 Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 Pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
 Zmiana / założenie - opatrunek mały
 Pobranie krwi
 Mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania lekarza)
 Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
Uwaga:
Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, gips syntetyczny, opatrunki,
bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici
chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, zapewnione będą bezpłatnie.
7.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu szczepienia przeciw grypie sezonowej
/anatoksyna p/tężcowa
W ramach profilaktyki chorób zakaźnych Wykonawca zapewni pracownikom
Zamawiającego możliwość zaszczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz/lub podanie
anatoksyny p/tężcowej.
Usługa obejmie:
 konsultację lekarską przed szczepieniem;
 szczepionkę (preparat);
 wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.
8.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu profilaktykę bez skierowania:
W ramach usługi pracownik Zamawiającego będzie mógł wykonać jeden raz w roku
kalendarzowym badania bez konieczności skierowania lekarza. Usługa ma być dostępna
w placówkach własnych Wykonawcy i obejmie następujące badania:
 Mocz - badanie ogólne
 Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
 Cholesterol całkowity
 Glukoza / Glucose na czczo
9.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę prowadzenia ciąży
Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmie czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie
fizjologii przebiegu ciąży i porodu oraz następujące usługi:




































10.
Konsultacja ginekologa - prowadzenie ciąży
CMV IgG
CMV IgM
Glukoza / Glucose na czczo
Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie
Glukoza / Glucose test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie
Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach
Grupa krwi AB0, Rh, p/ciała przeglądowe
Estriol wolny
HBs Ab / przeciwciała
HBs Ag / antygen
HCG-beta / free ( wolna frakcja )
HCV Ab / przeciwciała
HIV I / HIV II
Mocz - badanie ogólne
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
AFP - alfa - fetoproteina
P/ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-)
Różyczka IgG / Rubella IgG
Różyczka IgM / Rubella IgM
Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP)
Standardowa cytologia szyjki macicy
Białko PAPP-A
Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG
Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM
Total Beta - hCG
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku GC
Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)
Wymaz z pochwy w kierunku GBS
Wymaz z pochwy w kierunku GC
Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy
USG ciąży
USG ciąży transvaginalne
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
USG ginekologiczne transvaginalne
Wykonawca zapewni Zamawiającemu profilaktykę stomatologiczną
Zakres profilaktyki stomatologicznej obejmie poniższe usługi wraz z materiałami,
wykonywane w placówkach Wykonawcy:
 Przegląd stomatologiczny – raz w roku
 Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową – raz w roku
 Fluoryzacja kontaktowa– raz w roku
 Lakierowanie zębów– raz w roku
 Usunięcie złogów naddziąsłowych /scaling/– raz w roku
 Polerowanie zębów– raz w roku
 Usuwanie osadu – piaskowanie – raz w roku
11.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu pomoc doraźną na terenie kraju
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z pomocy medycznej we
wszystkich placówkach własnych i współpracujących z Wykonawcą w następujących
sytuacjach: infekcji przebiegających z wysoką gorączką i innymi niepokojącymi objawami,
zatruciach, bólach brzucha, zaostrzeniach dolegliwości przewlekłych, drobnych urazów
ortopedyczno-chirurgicznych.
12.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu SMS-owe przypomnienie o umówionych
wizytach w placówkach własnych Wykonawcy (z opcją odwołania wizyty).
III. Rabaty
Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu co najmniej 20% rabaty na pozostałe usługi nie
objęte abonamentem, świadczone przez Wykonawcę.
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
1) cena pakietu dla pracownika, uprawnionego do świadczeń medycznych,
waga kryterium 35 %
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem:
Cena pakietu najniższa w złożonych ofertach
---------------------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium = N1 pkt
Cena pakietu w badanej ofercie
2) ilość placówek udostępnionych Zamawiającemu,
waga kryterium 15%
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem:
Ilość placówek w badanej ofercie
--------------------------------------------------------------Ilość placówek największa w złożonych ofertach
x 100 x waga kryterium = N2 pkt
3) cena za medycynę pracy (dla jednego pracownika wykonana na podstawie jednego
skierowania od Zamawiającego)
waga kryterium 35%
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem:
Opłata najniższa w złożonych ofertach
---------------------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium = N3 pkt
Opłata w badanej ofercie
4) rabaty na usługi nie objęte abonamentem
waga kryterium 15%
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem:
rabaty najwyższe w złożonych ofertach
---------------------------------------------------------------rabat w badanej ofercie
x 100 x waga kryterium = N4 pkt
Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska najwyższą sumę punktów N1 + N2 + N3 + N4.
Download