gospodarka odpadami

advertisement
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Żukowo
Produkujemy coraz więcej odpadów.
Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt
naszego życia
Często bywa tak, że śmieci wyrzucane są
w niedozwolonych miejscach. Rosnąca ilość
„dzikich wysypisk” nie pozostaje bez negatywnego
wpływu na środowisko naturalne
Musimy zatem mądrze i rozsądnie z tym
problemem sobie poradzić, aby nie powodować
degradacji naszego środowiska
Obecne technologie nie pozwalają na odzysk lub
przetworzenie wszystkich rodzajów odpadów
Dlatego ważne jest, by w pojemnikach
znalazły się tylko te odpady, które można
poddać recyklingowi!
Recykling to odzyskiwanie surowców,
przetworzenie ich i powtórne (albo wielokrotne)
wykorzystywanie
Znaki znajdujące się na opakowaniach
ułatwiają dokonanie właściwego
zakwalifikowania odpadu do segregacji
Odpady niesegregowane
Mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na
segregację odpadów będą płacić stawkę
podwyższoną i wszystkie odpady będą
zbierane w jednym pojemniku
dowolnego koloru np. siwy
Segregacja odpadów
 Segregacja odpadów polega na podziale śmieci według
materiału z jakiego są wykonane, np. papieru, szkła,
plastiku.
Dzięki segregacji możliwe jest powtórne wykorzystanie
tych surowców w procesie recyklingu
Podstawowa segregacja odpadów
Odpady suche – odpady zmieszane pozostałe
po selektywnej zbiórce
Odpady mokre – ulegające biodegradacji
(przeznaczone na kompost)
Odpady suche - pojemnik w dowolnym
kolorze
 Wrzucamy:
Puszki metalowe i
aluminiowe
Kartony po sokach i mleku
Pojemniki zabrudzone
resztkami jedzenia,
Tubki po paście
 Jeśli nie wiesz, gdzie
coś wrzucić, wrzuć do
suchego, nie
zanieczyszczaj mokrego !
Tekstylia
Pieluchy jednorazowe,
podpaski
Popiół
Odpady suche muszą być zbierane do
pojemnika !
Wrzucamy:
- Papier zanieczyszczony
-Kalki papieru przebitkowego
-Celofan, tapetę, worki po
cemencie,
-Opakowania po mrożonkach
-Papier higieniczny
-Zdjęcia, katalogi, foldery
reklamowe,
-Porcelanę, ceramikę,
-Szkło żaroodporne, zbrojone,
-Lustra, szkło okienne
-Żarówki zwykłe, ekrany,
znicze
 Odpady
suche - pojemnik
w dowolnym kolorze
-
-
Zabawki,
Plastikowe folie i torebki
Naczynia i sztućce jednorazowe
Opakowania po olejach jadalnych,
Tworzywa piankowe, taśmy izolacyjne i inne
Szczoteczki do zębów,
Zabrudzone z resztkami zawartości butelki i
pojemniki,
Odpady niebezpieczne zbieraj osobno!!
Opakowania po smarach chemicznych,
Opakowania po płynach chłodniczych,
Opakowania po środkach chwasto i owadobójczych,
Przeterminowane lekarstwa
Zużyte strzykawki
Żarówki energo-oszczędne, jarzeniówki, świetlówki, lampy rtęciowe
Termometry rtęciowe
Zużyte tonery od drukarek
Zużyte akumulatory
Zużyte baterie
Farby, lakiery oraz opakowania po nich,
Smary, środki do konserwacji drewna i metali
TO ODPADY NIEBEZPIECZNE- będą zbierane podczas organizowanej zbórki wg.
uzgodnionego harmonogramu lub trafiać do PSZOK-a
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
Odpady segregujemy wrzucając:
 Papier do niebieskiego pojemnika
 Plastik do żółtego pojemnika
 Szkło do zielonego pojemnika
Pojemniki można zastąpić workami na śmieci !
Makulatura (papier)
 Nie wrzucamy:
 Papieru zanieczyszczonego
klejami, farbą, z pleśnią, grzybami
Kalki, papieru przebitkowego
 Wrzucamy:
Gazety
Książki
Czasopisma
Kartony z opakowań
Tekturę
Celofanu, tapet, worków po
cemencie
Papieru zatłuszczonego
i silnie zabrudzonego
Opakowań po mrożonkach
Papieru higienicznego
Torby papierowe
 Zdjęć, (katalogi, foldery
reklamowe)
Pudła papierowe
TO WRZUĆ DO SUCHEGO!!
Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste
opakowania!
 Nie wrzucamy:
Plastik (tworzywa sztuczne)
 Wrzucamy:
Plastikowe pojemniki
oznaczone symbolami PET,
butelki PET po napojach
Plastikowe zakrętki
Czyste butelki po
kosmetykach, środkach
czystości,
Zabawek, plastikowych folii
i torebek,
Naczyń i sztućców
jednorazowych
Opakowań i butelek po
olejach, smarach, płynach
chłodniczych, środkach
chwasto- i owadobójczych,
lekarstwach, strzykawek
Tworzyw piankowych,
szczoteczek do zębów, taśm,
 Butelek i pojemników z
zawartością, pampersów
 TO WRZUĆ DO SUCHEGo!!
Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste
opakowania!
 Nie wrzucamy:
 Wrzucamy:
Szkło
Porcelany, ceramiki,
Czyste szklane butelki
Szkła żaroodpornego, szkła
zbrojonego
Słoiki
Luster, Szkła okiennego
Szklane opakowania po
napojach i artykułach
spożywczych i
przemysłowych
Opakowań po lekach
Przepłukane szklane
opakowania po
kosmetykach
Szkła zabrudzonego
farbami lub smarami
Świetlówek
Ekranów
Zniczy
 TO WRZUĆ DO SUCHEGO !
Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste
opakowania!
 Wrzucamy:
Resztki żywności bez
opakowań
Fusy po kawie i
herbacie
Skorupki po jajkach i
orzechach
Zużyte ręczniki
papierowe i chusteczki
higieniczne
Mokry, zabrudzony
papier
Trawa, rośliny, liście
Odpady mokre
 Odpady mokre mogą być
zbierane do własnego
kompostownika, który musi być
zarejestrowany w urzędzie gminy
Żukowo(możliwość przy składaniu
deklaracji).
Właściciel nieruchomości
zobowiązany jest podpisać
zobowiązanie, że będzie realizował
obowiązek w sposób zgodny z
zasadami oraz uzyskany materiał
wykorzystywał na potrzeby własne
lub przekazywał do przedsiębiorcy
Ziemia po kwiatach
Odpady mokre mogą być zbierane w
pojemnikach lub w workach biodegradacyjnych
Dzięki recyklingowi chronimy środowisko
naturalne zmniejszając ilość odpadów i
ograniczając zużycie nowych surowców
naturalnych
Kompostowanie
 Bezpieczną dla środowiska i zgodną z
prawem metodą unieszkodliwia odpadów
biodegradowalnych jest kompostowanie
 Kompostowanie to inaczej organiczny recykling. Polega
na unieszkodliwianiu i zagospodarowaniu odpadów poprzez
rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy (bakterie
tlenowe, mrówki, nicienie). Kompostowanie można
przeprowadzać zarówno na własnym podwórku jak i w
specjalnych zakładach.
- Kompostownik zakładamy w dodatniej temperaturze od
wiosny do jesieni,
- Potrzebne jest 4-5 m kw. zacienionej lub częściowo
zacienionej powierzchni,
- Zakładając kompost warto ustrzec się przed popełnieniem
kilku błędów, takich jak: dodawanie do pryzmy resztek roślin
które były porażone przez choroby ( mogą one być źródłem
zakażenia w kolejnych latach,
- Nie dodawać związków wapnia ( wapń wprawdzie przyspiesza
rozkład substancji organicznej, ale również pozbawia bardzo
ważnego azotu),

Nie należy również umieszczać kompostu w dołach lub
zbiornikach betonowych co powoduje ograniczenie
dostępu powietrza – a tym samym powstaje szkodliwy gaz
metan !!!!,

Nie należy dodawać materiału niedostatecznie rozdrobnionego i
układanie zbyt grubych jego warstw (co również ogranicza
dostęp powietrza).
Korzyści jakie daje kompostowanie
 W procesie kompostowania otrzymuje się nawóz naturalny o
wysokich parametrach, kompostowanie ma zatem swoje
zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.
 Kompostowanie prowadzi do pięcio- lub nawet
siedmiokrotnego zmniejszenia składowanych odpadów.
 Składowane na kompostowniku odpady są całkowicie obojętne
dla środowiska, nie stanowią żadnego dla niego zagrożenia.
SPOSÓB
ODBIORU

Odpady niesegregowane
Odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu
 Odpady
segregowane
Odpady suche pozostałości po selektywnej zbiórce będą
odbierane 2 razy w miesiącu
Odpady mokre (ulegające biodegradacji) będą odbierane w
każdej ilości 2 razy w miesiącu
Odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne)
będą odbierane w każdej ilości 1 raz w miesiącu
Odbiór pozostałych odpadów
Zużyty sprzęt elektryczny, meble, wielkogabaryty,
opony 2 razy w roku. Odbiorowi podlegają te
odpady, które zostaną wystawione przed posesje
przy krawędzi jezdni lub dostarczone do wsześniej
ogłoszonej zbiórki w/w odpadów wgodnie z
harmonogramem lub do PSZOK-a.
Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg w
ciągu roku w terminach uzgodnionych z odbiorcą
lub do PSZOPK-a.
Odbiór pozostałych odpadów
Istnieje również możliwość selektywnej zbiórki
popiołu, który będzie odbierany co najmniej raz na
dwa miesiące w okresie zimowym od 1 listopada do
30 kwietnia
Termin i częstotliwość opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszcza się BEZ DODATKOWYCH DECYZJI,
FAKTUR CZY UPOMNIEŃ co dwa miesiące,
począwszy od 1 lipca 2013:
Za lipiec i sierpień do 15 sierpnia;
Za wrzesień i październik do 15 października;
Za listopad i grudzień do 15 grudnia;
Za styczeń i luty do 15 lutego;
Za marzec i kwiecień do 15 kwietnia;
Za maj i czerwiec do 15 czerwca;
Termin i częstotliwość opłat
Opłatę uiszcza się bez wezwania
na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Żukowo
METODA I STAWKI

Odpady zbierane selektywnie

Od 1 osobowego gospodarstwa 13 zł/m-c
Od 2 osobowego gospodarstwa 26 zł/m-c
Od 3 osobowego gospodarstwa 39 zł/m-c
Od 4 lub więcej osobowego gospodarstwa 43 zł/m-c








Odpady niesegregowane
Od 1 osobowego gospodarstwa 20 zł/m-c
Od 2 osobowego gospodarstwa 40 zł/m-c
Od 3 osobowego gospodarstwa 60 zł/m-c
Od 4 lub więcej osobowego gospodarstwa 70 zł/m-c
Kto będzie odbierał odpady ??



Dotychczasowe umowy z firmami odbierającymi
odpady przestają obowiązywać z dniem 30 czerwca
2013 r.
Nowy wykonawca zostanie wyłoniony w drodze
przetargu nieograniczonego organizowanego przez
gminę,
Mieszańcy nie będą musieli podpisywać nowych
umów, obowiązek ten przyjmuje gmina.
Jak przebiegać będzie kontrola prawidłowej segregacji ??


Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu będzie
zobowiązany każdorazowo przy odbiorze odpadów z
nieruchomości kontrolować prawidłowość ich
posegregowania
W przypadku dwukrotnego następującego po sobie nie
wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
zostanie naliczona opłata za zbieranie odpadów w
sposób niesegregowany
Co z pojemnikami na odpady kto je dostarczy ??


Właściciele nieruchomości są obowiązani we własnym
zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
W przygotowywanych materiałach przetargowych
wprowadzamy zapis umożliwiający właścicielom
nieruchomości zaopatrzenie się w pojemniki lub worki
u wykonawcy.
c.d. co z pojemnikami ???

W okresie do 30 czerwca 2018 r. dopuszcza się
stosowanie pojemników w dowolnych kolorach
pod warunkiem oznakowania ich dużym
napisem na tle w formacie A4 w kolorze
odpowiadającym kategorii odpadów. ”SZKŁO”,
„PLASTIK”, „PAPIER”.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Download