Page pour l`impression

advertisement
Histogram mas
Z obserwacji wiadomo, że liczba planet gwałtownie
maleje z masą i staje się bardzo mała poniżej 10 M J .
Ten wynik nie jest rezultatem technik wykrywania,
bo one akurat są wydajniejsze, gdy masa planety jest
większa. Oczekuje się więc, że planety masywniejsze
od 10 M J powstają bardzo rzadko wokół gwiazd
podobnych do Słońca.
Chociaż dla większości planet masa odkładana na
osi odciętych jest w rzeczywistości masą pomnożoną
przez sinus kąta nachylenia orbity, to można pokazać,
wykorzystując obliczenia statystyczne, że próbka
znanych planet jest wystarczająco duża, by realny
histogram nie różnił się znacznie od histogramu
otrzymanego bezpośrednio z danych pomiarowych.
Histogram mas (maj 2005).
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / UFE
Histogram okresów
Na tym histogramie zauważamy nagromadzenie
planet z małymi okresami ( poniżej 10 dni). Sądzi się,
że jest to wynikiem zjawiskamigracji : planety
powstają w otaczającym ich macierzystą gwiazdę
gazowo-pyłowym dysku, wtedy, gdy ta gwiazda jest
jeszcze młoda. Nim dysk się rozproszy, "wywiany"
przez wiatr cząstek wysyłanych przez gwiazdę,
wywiera na planety siłę, która je zbliża w kierunku
gwiazdy.
Rzadkość występowania planet o okresie powyżej
1000 dni (około 3 lata) jest wynikiem tego, że
wystarczająco dokładne badania spektroskopowe
prowadzi się od dopiero mniej więcej dziesięciu lat.
Histogram okresów ( maj 2005).
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / UFE
Wykres masa-okres
Ten wykres ukazuje ciekawą korelację między masą
i okresem. W szczególności widać :
quasi-nieobecność planet masywnych (
)
z okresami poniżej 100 dni ;
deficyt planet lekkich (
) z okresami
powyżej 100 dni.
Ta korelacja ma związek ze wspomnianą już
migracją. Wydaje się, że :
planety masywne, utworzone daleko od swych
gwiazd (tam, gdzie było wystarczająco dużo
gazu), migrują niewiele ;
Wykres masa-okres (maj 2005)
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / UFE
planety o średniej masie migrują na rozmaite odległości, w zależności od przypadku, i obserwowane
są ze wszystkimi możliwymi okresami ;
planety lekkie migrują bardzo wydajnie i mają tendencję do gromadzenia się blisko swej gwiazdy.
Wykres mimośród - okres
Ten wykres pokazuje, że w przeciwieństwie do
Układu Słonecznego, gdzie wszystkie planety mają
nieomal kołowe orbity (mimosród bliski 0), w
układach pozasłonecznych planety krążą po orbitach
bardzo wydłużonych (mimośrody bliskie 1).
Obserwuje się jednak, że wszystkie planety o
bardzo krótkich okresach ( mniej niż 5 dni) mają
orbity kołowe. Ten efekt wynika z sił pływowych
jakie, na krótkich odległościach, gwiazda wywiera na
planetę, co z kolei wpływa na "ukołowianie" orbity.
Wykres mimośród-okres (maj 2005)
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / UFE
Wykres wielka półoś-okres
Ten
wykres
ukazuje,
we
współrzędnych
logarytmicznych,
proporcjonalność
między
logarytmem wielkiej półosi orbity a okresem
orbitalnym. Jest to nic innego jak ilustracja trzeciego
prawa
Keplera
zapisanego
jako
. Rozrzut punktów wynika z
zależności stałej (zapisanej jako const) od masy
gwiazdy macierzystej.
Wykres wielka półoś - okres (maj 2005)
Podziękowania : Obserwatorium Paryskie / UFE
Download