Załącznik nr 4 do formularza oferty

advertisement
Załącznik nr 4 do formularza oferty
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW
WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Przedmiot zamówienia: aparat do badań echokardiograficznych
Nazwa i typ aparatu:
Producent:
Typ, model:
Rok produkcji aparatu:
Lp.
Parametry techniczne
Wartość
graniczna
I.
Parametry ogólne
1.
Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej ,
przeznaczony do badań kardiologicznych i
naczyniowych, ze zintegrowaną stacją roboczą i
systemem archiwizacji oraz urządzeniami do
dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z
klawiatury.
TAK
2.
Zasilanie aparatu 230V ±10%; 50Hz
TAK
3.
Cyfrowy monitor LCD o przekątnej min. 21”,
regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie
od panelu sterowania, zapewniający możliwość
pracy w warunkach naturalnego/sztucznego
oświetlenia.
TAK
4.
Panel sterowania regulowany w trzech
płaszczyznach, niezależnie od monitora.
TAK
5.
Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do
sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania
danych.
TAK
6.
Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do
wprowadzania danych.
TAK
7.
Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych
przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 7 000
000
TAK
8.
Dynamika systemu min. 250 dB
TAK
9.
Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC)
min. 8 regulatorów
TAK
10.
Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC)
wiązki min. 4 regulatory
TAK
11.
Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 30
cm
TAK
Parametr oferowany
(opisać)
Wartość min. 0 pkt, wartość
max 10pkt, pozostałe wartości
proporcjonalnie
1
12.
Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic
(określony przez zakres częstotliwości dostępnych
głowic) min. od 1 do 18 MHz
TAK
13.
Ilość aktywnych gniazd do podłączania głowic
obrazowych min. 4 gniazda
TAK
14.
Aktywne gniazdo do podłączania głowicy
nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler
TAK
15.
Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine
Loop) z możliwością wyboru długości pętli
obrazowych.
TAK
16.
Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w
trybie 2D min. 2800 obrazów/s
TAK
17.
Możliwość monitorowania sygnału EKG
(wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy
elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych
modułów
TAK
18.
Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy,
pulsu) wbudowany w aparat
TAK
19.
Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie
systemu na czas min. 40 minut i ponowne
wybudzenie go w czasie maksymalnie 30s.
TAK
20.
Współpraca aparatu z głowicami:
1. TAK
p
h
a
s
e
d
2.
3.
4.
a
r
r
a
y
l
i
n
i
o
w
e
c
o
n
v
e
x
p
r
z
e
z
2
p
r
z
e
ł
y
k
o
w
e
5.
w
i
e
l
o
p
ł
a
s
z
c
z
y
z
n
o
w
e
d
o
p
p
l
e
r
o
w
s
k
i
e
t
y
p
u
o
ł
ó
w
k
o
w
e
g
3
6.
o
m
a
t
r
y
c
o
w
e
d
o
o
b
r
a
z
o
w
a
n
i
a
3
D
w
c
z
a
s
i
e
r
z
e
c
z
y
w
i
s
t
y
m
d
e
d
y
k
o
4
w
a
n
e
g
o
d
o
e
c
h
o
k
a
r
d
i
o
g
r
a
f
i
i
p
r
z
e
z
k
l
a
t
k
o
w
e
j
i
p
r
z
e
z
p
r
z
e
ł
y
k
o
5
w
e
j
II.
Tryby obrazowania
Tryby obrazowania:
7. 2D (B-mode)
8. M-mode
9. Kolor M-mode
10. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
11. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych
obrazowych i głowicy nieobrazowej
12. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice
13. Power (angio) Doppler
14. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)
15. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)
16. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
Obrazowanie trójwymiarowe struktur serca w
czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej
i przezklatkowej
TAK
Tryb 2D
TAK
1.
Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i
zatrzymanych min. 16-stopniowy
TAK
2.
Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy
pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC).
TAK
3.
Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji
obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC).
TAK
Tryb M
TAK
1.
Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min.
45 s.
TAK
2.
Obrazowanie kolor Doppler w M –mode
TAK
3.
Anatomiczny M-mode
TAK
Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
TAK
1.
Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm
TAK
2.
Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu
dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala,
linia bazowa)
TAK
Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą
(CWD)
TAK
1.
III.
IV.
V.
VI.
1.
Sterowany pod kontrolą obrazu 2D
TAK
2.
Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°
min. 19 m/s
TAK
Tryb Doppler Kolorowy (CD)
TAK
Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji
Doppler kolorowy min. 2000 obrazów
TAK
VII.
1.
6
Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie
rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode,
drugi w trybie Dopplera Kolorowego
TAK
Tryb 3D w czasie rzeczywistym
TAK
1.
Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z
maksymalną prędkością min. 90 vps.
TAK
2.
Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie
rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli
pracy do uśrednienia (min. 1,2, 6 cykli).
TAK
3.
Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z
jednego cyklu pracy serca.
TAK
4.
Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym
dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy
przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy.
TAK
5.
Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym
dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy
przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy.
TAK
6.
Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie
rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej
bryły (3D kolor Doppler), z głowicy
przezklatkowej i przezprzełykowej.
TAK
7.
Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na
obrazie 3D
TAK
8.
Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny,
bez konieczności obrotu głowicą, na głowicy
przezprzełykowej i przezklatkowej
TAK
9.
Obrazowanie w sektorze min. 102° x 95°
TAK
Głowice ultradźwiękowe
TAK
1.
Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca
w czasie rzeczywistym do badań
przezprzełykowych (tzw. 3D TEE) szt.2
Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz.
Ilość elementów min. 2500.
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW
Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler.
Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w
czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD
TAK
2.
Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca
w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych
szt.1
Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz
Ilość elementów min. 3000
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW
Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler.
Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w
czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD
TAK
3.
Głowica sektorowa z obrazowaniem
harmonicznym do badań przezklatkowych serca
szt.1.
Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz.
TAK
2.
VIII.
IX.
7
Ilość elementów min. 80
Kąt pola skanowania min. 90°
4.
Głowica liniowa do badań naczyniowych szt.1.
Czę TAK
stot
liwo
ść
pra
cy
min
. od
3
do
12
MH
z
Iloś
ć
ele
me
ntó
w
min
.
160
Dłu
goś
ć
płas
zcz
yzn
y
ska
no
wa
nia
38
mm
+/10
%
5.
Głowica dopplerowska nieobrazowa tzw. „ślepa” typu „ołówkowego” do badań kardiologicznych szt.1.
Czę TAK
stot
liwo
ść
Dop
pler
a
fali
ciąg
łej
8
2
MH
z
6.
Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Gło TAK
wic /NI
a
E
do
trój
wy
mia
row
ego
obr
azo
wa
nia
serc
a w
cza
sie
rzec
zyw
isty
m
do
bad
ań
prz
ezkl
atk
owy
ch
Zak
res
czę
stot
liwo
ści
pra
cy
min
. od
2
do
7
MH
z
Iloś
ć
ele
me
ntó
w
9
min
.
250
0
Try
by
obr
azo
wa
nia
Bmo
de,
Mmo
de,
CD,
CW
Dop
pler
,
PW
Dop
pler
,
3D,
3D
kol
or
Dop
pler
.
Obr
azo
wa
nie
dw
óch
niez
ależ
nyc
h
płas
zcz
yzn
w
cza
sie
rzec
zyw
isty
m
w
tryb
ie
Bmo
10
de
iC
D
TAK -10 pkt, NIE - 0 pkt
X.
Oprogramowanie aparatu
TAK
1.
Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań:
1.
TAKe
c
h
o
d
o
r
o
s
ł
y
c
h
2. n
a
c
z
y
n
i
o
w
y
c
h
3. t
r
a
n
s
k
r
a
n
i
a
l
n
e
(
T
C
D
)
11
2.
Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń
umożliwiające tworzenie własnych wzorów i
formuł obliczeniowych
TAK
3.
Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej
Stress Echo
TAK
4.
Oprogramowanie pozwalające na kolorową
wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości
ścian, pokazującą w sposób parametryczny i
zautomatyzowany zmianę granic w czasie
TAK
5.
Ocena globalnej funkcji lewej komory i
odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i
synchronii przy użyciu technologii śledzenia
markerów akustycznych w trybie 2D tzw. speckle
TAK
6.
Ocena globalnej funkcji lewej komory i
odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i
synchronii przy użyciu technologii śledzenia
markerów akustycznych w trybie 2D w badaniach
wysiłkowych
TAK
7.
Oprogramowanie do zautomatyzowanego
pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki
mitralnej , śledzenia ruchu pierścienia zastawki
mitralnej oraz innych zastawek w czasie,
wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia
zastawki w czasie
TAK
8.
Oprogramowanie do zautomatyzowanego
wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej
komory
TAK
9.
Ocena w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej
oraz powiązanych z nią struktur wraz z
zautomatyzowaną segmentacją pierścienia i
powierzchni płatka w 3D
TAK
10.
Analiza globalnej i regionalnej objętości lewej
komory oraz synchronii w trybie 3D
TAK
11.
Możliwość tworzenia wyczerpujących raportów z
17-segmentowymi wykresami tarczowymi
TAK
12.
Pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim
Indeksem Mocy do oceny perfuzji mięśnia
sercowego
TAK
13.
Oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku
twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna
obrazu 3D lewej komory serca
TAK
14.
Pakiet do badań z kontrastem LVO w trybie 3D
TAK
15.
Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left
Ventircular Opacification)
TAK
X
I
.
12
Archiwizacja
TAK
1.
Archiwizacja danych demograficznych,
pomiarowych i obrazów w wewnętrznym
archiwum na dysku twardym aparatu o
pojemności min. 1TB.
TAK
2.
Możliwość ukrycia danych pacjenta przy
archiwizacji na zewnętrzne nośniki
TAK
3.
Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do
archiwizacji badań, umożliwiająca eksport
obrazów w formacie DICOM oraz formacie np jpg,
avi.
TAK
4.
Automatycznie dodawana przeglądarka plików
DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne
TAK
5.
Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach
przenośnych. Port umieszczony w pulpicie
aparatu.
TAK
6.
Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i
pętlach obrazowych z archiwum systemu.
TAK
7.
Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w
sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0
zawierający minimum DICOM Worklist oraz
raporty strukturalne kardiologiczne oraz
naczyniowe
TAK
8.
Komputer typu laptop do archiwizowania i
przeglądania obrazów echokardiograficznych z
oferowanego aparatu USG
TAK
Urządzenie do dezynfekcji głowic
ultradźwiękowych o parametrach minimum:
1. Urządzenie do dezynfekcji głowic
przezprzełykowych wykorzystujące
promieniowanie UV
2. Czas dezynfekcji głowic <120 sek.
3. W pełni automatycznyn proces dezynfekcji
4. Urządzenie mobilne
5. Dokumentacja procesu dezynfekcji
TAK
X
I
I
.
Inne
1.
1. Parametry wymagane, pod rygorem odrzucenia oferty, muszą być bezwzględnie spełnione.
2. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.
……………………………………………………………..
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
13
14
Download