załącznik Nr 1

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis części zamówienia
CZĘŚĆ 1 - Aparat USG – 1 sztuka
Producent/Firma ……………………..
Typ, model .................... …………...
Aparat USG
Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego dopplera,
z obrazowaniem 3/4D z głowic wolumetrycznych, fabrycznie nowy, rok
prod. 2017
Monitor kolorowy LCD LED wyposażony w wysięgnik z możliwością
regulacji, przekątna min. 23“
Wbudowany fabrycznie zasilacz UPS, umożliwiający dokończenie
badania po utracie zasilania w minimum 20min.
Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania > 300.000
Dynamika systemu >260 dB
Zakres głębokości obrazowania min. od 2 do 35 cm
Minimum 4 równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych
Waga aparatu poniżej 100 kg
Wysoka ergonomia aparatu zapewniająca komfortowe ustawianie
konsoli operatorskiej oraz panel dotykowy LCD do sterowania funkcjami
Tryby pracy aparatu:
 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min.
1000 Hz
 Obrazowanie 3/4D z prędkością maksymalną dla 4D ponad 40
obr/s
 Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów i
500sek.
 M-mode
 Kolor M-mode
 Doppler kolorowy
 Power Doppler
 Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów
eliminujący ograniczenia Dopplera (kierunki przepływu), technika
obrazowania rzeczywistego echa krwi, podczas badania
przepływów – wykorzystywany w 2D oraz 3D/4D
 PW Doppler
 Duplex (2D/PWD)
 Triplex (2D/PWD/CD) na wszystkich głowicach
Technika pozwalająca na jednoczesne użycie dwóch różnych
częstotliwości podczas badania 2D
Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach (minimum 9 kątów)
dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na
żywo z trybami color doppler, power doppler
Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i
uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR)
współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler,
skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D. Funkcja dostępna
na żywo, na obrazach zatrzymanych, pętlach obrazowych i obrazów z
archiwum
Wartość
wymagana
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wartość
oferowana
Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie
badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza
Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza
(min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali)
Rendering 3/4D z możliwością ustawienia punktu światła
Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 9 MHz
Ilość elementów - min. 190
Maksymalna głębokość obrazowania – min. 15 cm
Wykonywanie
przestrzennych
i
2D
wizualizacji
procedur
Sonohisterografii (SIS)
Kąt obrazowania – min. 180o x 120 o
Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 8 MHz
Ilość elementów - min. 190
Kąt widzenia - min. 90o x80 0
Oprogramowanie i przystawka do wykonywania biopsji 4D
Głowica liniowa typu 2D do badań prenatalnych
TAK
Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 12MHz
Ilość elementów min. 190
Maksymalna głębokość obrazowania min. 14 cm
Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 5 MHz
Ilość elementów min. 190
Maksymalna głębokość obrazowania min. 28 cm
Kąt widzenia > 1000
Przystawka biopsyjna
Funkcje pomiarowe, analityczne i archiwizacyjne
Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań
ginekologicznych
położniczych
jamy brzusznej
małych narządów
naczyniowych
Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI,
S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym i
zamrożonym spektrum
Funkcja do automatycznego pomiaru NT, IT, biometrii BPD, HC, FL, HL
Oprogramowanie do wykonywania procedur biopsyjnych z pełną
kontrolą i dokumentacją w 3 płaszczyznach w czasie rzeczywistym.
Technologia gwarantująca prawidłowe wykonanie biopsji.
Oprogramowanie do wizualizacji wielopłaszczyznowej z
zeskanowanych wolumenów, minimum 6 równoległych płaszczyzn
Oprogramowanie wbudowane lub zrealizowane na zewnętrznej stacji
komputerowej (zestaw komputerowy z drukarką) z możliwością
jednoczasowej pracy analitycznej i akwizycyjnej do dokumentacji
położniczo-ginekologicznej wraz z raportami:
Biometria płodu dla minimum ciąży czworaczej,
Wskaźniki Z-Score dla płodów,
Pakiet pomiarowy do serca płodu,
Pomiary macicy, endometrium, jajników,
Licencjonowany przez FMF program raportowy z kalkulacją ryzyka
wystąpienia wad genetycznych płodu dla I i II trymestru ciąży.
Algorytm automatycznego pomiaru NT.
Wyznaczanie TEI-indeks dla lewej i prawej komory
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań
o min. 400 GB pojemności
Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i
pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum :
B Mode:
- Regulacja wzmocnienia 2D gain
- Powiększenie obrazu
- Mapy szarości
- Koloryzacja
- Regulacja funkcji wygładzania obrazu
- Zakres dynamiki obrazu
PW-Mode
- Przesuniecie linii bazowej
- Korekcja kąta
- Automatyczne kalkulacje
- Modyfikacja obliczeń
- Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego
Color Flow Mode
- Przesunięcie Linii bazowej
- Mapy koloru
- Próg przejścia do analizy koloru 3D
- regulacja wzmocnienia
- regulacja płaszczyzn x/y/z
-możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca dopasowanie
do anatomii badanych struktur
-możliwość zmiany presetu renderingu
Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie
badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu,
obrazów objętościowych 3/4D
Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN
DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych
Wideoprinter czarno-biały
Oprogramowanie DICOM 3.0 (minimalna konfiguracja WORKLIST, SR
data, STORE)
Funkcja zapisu na płytach DVD i pamięciach PENDrive całego badania
jako filmu – funkcja fabrycznie wbudowana w aparat
Głowica liniowa matrycowa o minimum 1000 kryształach
Oprogramowanie do badań z ultrasonograficznymi środkami
kontrastującymi do procedury HyCoSy
Funkcja pozwalająca, po akwizycji wolumetrycznej, na automatyczne
zliczanie i pomiar objętości hypoechogenicznych. Automatyczne
pomiary objętości struktur mózgu płodu
Algorytmy do prezentacji struktur nieregularnych jak prostata, cysty,
zbiorniki płynów, umożliwiające wyznaczenie rzeczywistej objętości.
Program musi określać współczynniki i indeksy vaskularyzacji i
przepływu na podstawie histogramu naczyniowego oraz histogramu
zaczernienia.
Oprogramowanie wspomagające analizę serca płodu w trybie STIC,
pozwlające na utomatyczne otrzymanie standardowych projekcji serca:
4CH, LVOT, RVOT, Stomach, SVC/IVC, DuctalArch, AorticArch, 3VT
Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę, montaż i uruchomienie oraz
szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez zamawiającego
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
CZĘŚĆ 2 – Aparat pantomograficzny z funkcją tomografu komputerowego i
cefalostatem - 1 sztuka
Producent/Firma ……………………..
Typ, model .................... …………...
Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz
Możliwość wykonywania zdjęć pantomogramicznych
cefalometrycznych oraz tomograficznych w technologii wiązki
stożkowej
Możliwość wykonywania zdjęć skrzydłowo-zgryzowych oraz projekcji
fragmentów łuku zębowego
Możliwość wykonywania zdjęć przednio-tylnych i bocznych stawów
skroniowo-żuchwowych
Możliwość wykonywania zdjęć odległościowych twarzoczaszki w
projekcjach bocznych, AP, PA w różnych formatach
Możliwość wykonywania projekcji zatok szczękowych
Wartość
wymagana
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Automatyczne dopasowanie ruchu głowicy do anatomii pacjenta
TAK
Wybór parametrów badania za pomocą
panela dotykowego
umieszczonego przy urządzeniu, bez konieczności używania komputera
System pozycjonowania pacjenta oparty na 5 punktach z podporą brody
i podporami części czołowej twarzoczaszki
Trzy niezależne sensory wysokiej rozdzielczości wykonane w technologii
CMOS
TAK
Generator lampy RTG wysokiej częstotliwości(HF)75-150kHz
TAK
Wielkość ogniska lampy max. 0,5mm spełniający normę (IEC 336)
TAK
Zakres wysokiego napięcia lampy min. 57-90Kv
TAK
Wartość prądu anodowego max. 16mA
TAK
Cefalostat skanujący z matrycą wysokiej rozdzielczości (CMOS)
TAK
Rozmiar pixela obrazu pantomograficznego min. 100µm
TAK
Możliwość wykonania tomografii za pomocą
objętości min. 8cm(wys.) x 14cm(śr.)
jednego badania
w
TAK
TAK
TAK
TAK
Możliwość doboru wielkości pola obrazowania badania tomograficznego
TAK
System redukcji artefaktów badań uruchamiający się automatycznie w
badaniach tomograficznych w wysokiej rozdzielczości
Rozmiar voxela 3D w trybie endodontycznym 85 µm
Automatyczny dobór parametrów ekspozycji tj. napięcia i prądu w
zależności od budowy pacjenta
TAK
TAK
TAK
Możliwość podglądu badania po jego wykonaniu na panelu dotykowym
urządzenia.
Możliwość instalacji ramienia cefalometrycznego oraz panela
użytkownika z prawej lub lewej strony urządzenia
TAK
Wartość
oferowana
Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017
Brak konieczności aktywowania urządzenia przed wykonaniem badania
Odległość sensora od źródła obrazu (SID) 500 mm (±10 mm)
Wraz z cyfrowym aparatem RTG dostarczony będzie:
-Komputer do archiwizacji badań radiologicznych z kartą graficzną o
wysokiej wydajności
-Monitor medyczny zgodny ze standardem DICOM
-Fantomy techniczne do kontroli jakości badań
-Fartuch ochronny
-Oprogramowanie umożliwiające instalację i analizę badań na
nieograniczonej liczbie stanowisk
-Oprogramowanie umożliwiające dokonywanie przekrojów, uwypukleń
oraz optymalizację widoku badania
-Oprogramowanie do diagnostyki 3D z wbudowaną biblioteką implantów
na co najmniej 2 stanowiska
Oprogramowanie aparatu pantomograficznego winno posiadać standard
wymiany i interpretacji danych medycznych w formacie DICOM zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r.
Oprogramowania dostarczone z urządzaniem powinno umożliwić zapis
danych (wykonanych zdjęć) w formacie JPG
Dostarczone oprogramowanie 3D powinno posiadać możliwość
nagrywania badań wraz z przeglądarką w formie jednego pliku
Wykonawca zapewni w dniu dostawy Przedmiotu zamówienia
nieodpłatne szkolenie z zakresu podstawowej obsługi i eksploatacji
dostarczonego urządzenia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dodatkowego bezpłatnego
szkolenia przeprowadzonego przez lekarza stomatologa dla personelu
w czasie użytkowania sprzętu w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę, montaż i uruchomienie oraz
szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez zamawiającego
…………………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Download