istotne dla stron postanowienia umowy

advertisement
UMOWA nr SG. 221-16/2015
Zawarta w dniu ……………… 2015 r. w Koninie pomiędzy:
Sądem Okręgowym w Koninie, 62-510 Konin, ul. Energetyka 5
reprezentowanym przez: p.o. Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie – Ewę Kamińską
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………….
Zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
Na podstawie dokonanego rozpoznania cenowego rynku (zamówienie wyłączone od stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) została zawarta umowa o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądu
Rejonowego w Słupcy:
a. fabrycznie nowych (tj. wcześniej nie eksploatowanych, nie przerabianych, w których
pojemniki nie były czyszczone i ponownie napełniane czy uzupełniane) i oryginalnych
materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producentów urządzeń,
b. materiałów eksploatacyjnych równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający
rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest dostarczony (co oznacza, że
równoważne kasety z tonerem, pojemniki z tuszem, bębny lub taśmy barwiące nie
powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w
warunkach technicznych producenta sprzętu), o parametrach takich samych bądź lepszych
(pojemność tuszu, tonera, wydajność i jakość druku, temperatura topnienia tonera,
temperatura utrwalenia) w stosunku do produktu fabrycznie nowego (nowo
wytworzonego), pochodzącego od producenta urządzenia. W przypadku, kiedy produkt
oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie
atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element.
Wykaz asortymentowo-ilościowy materiałów eksploatacyjnych, będący załącznikiem nr 1 do
umowy przedstawia ilości materiałów oraz docelowe miejsce dostarczenia, a także wskazuje jaki
typ materiału ma być oryginalnym materiałem producenta urządzenia, a który może być jego
zamiennikiem (materiałem równoważnym).
Materiały eksploatacyjne dostarczone w ramach realizacji umowy będą zakupione w oficjalnym
kanale sprzedaży na rynek polski. Oznacza to, że będą posiadały stosowny pakiet usług
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Materiały eksploatacyjne dostarczone w ramach realizacji umowy będą wyprodukowane nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy do Zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości,
zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego i należyte bezpieczeństwo oraz,
że posiadać będą właściwe opakowanie i oznakowanie odpowiednimi banderolami lub znakami
holograficznymi stwierdzającymi ich autentyczność. Muszą być dostarczone w fabrycznie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed przypadkowym otwarciem. Dostarczone
materiały eksploatacyjne będą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę
(typ, symbol) materiału, opis zawartości, datę produkcji lub datę przydatności.
Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów
eksploatacyjnych nie spowoduje utraty uprawnień wynikających z gwarancji producenta
urządzenia, do którego są przeznaczone.
Wykonawca oświadcza, że dostarczone materiały wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i praw
osób trzecich.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały równoważne są zgodne z właściwą poniższą
normą:
a. ISO/IEC 19752 - norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych
drukarek laserowych,
b. ISO/IEC 19798 - norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek
laserowych,
c. ISO/IEC 24711 lub ISO/IEC 24712 - normy pomiarów wydajności wkładów
atramentowych.
§2
1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawie realizacji umowy są:
2.1 ze strony Zamawiającego:
2.1.1. Tomasz Umerle tel. 63 242-30-22 wew. 166 (dostawy do SO Konin)
2.1.2. Marcin Adamczak tel. 63 275 20 79 wew. 25 (dostawy do SR Słupca)
2.2 ze strony Wykonawcy - ……………. tel. ……………………...
§3
1. Materiały eksploatacyjne dostarczone w ramach realizacji umowy będą objęte 24-miesięczną
gwarancją producenta, której bieg rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowojakościowego.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów
niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarki lub kopiarki, Wykonawca zobowiązuje
się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mailem lub faksem).
Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości ………………………….. zł brutto (słownie: ).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie
należne cła i podatki oraz podatek VAT.
3. Zamawiający wymaga, aby dla każdej jednostki zostały wystawione oddzielne faktury, których
suma będzie odpowiadała kwocie z § 4 pkt 1. Faktury należy dostarczyć do Sądu
Okręgowego w Koninie, ul. Energetyka 5, 62-510 Konin.
4. Płatnikiem faktury wystawionej na Sąd Rejonowy w Słupcy, ul. Armii Krajowej 2 62 400
Słupca, NIP 667 17 66 494 będzie Sąd Okręgowy w Koninie, ul. Energetyka 5, 62-510
Konin, NIP 665 26 90 152.
5. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz
z podpisanymi protokołami odbioru ilościowo-jakościowego (załącznik nr 2 do umowy).
§5
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1 Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
1.2 Za opóźnienie w wymianie wadliwych materiałów, o której mowa w §3 ust. 2 w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 20% wartości reklamowanego materiału eksploatacyjnego
(według wartości brutto z faktury), za każdy dzień opóźnienia
liczony od dnia
wyznaczonego na wymianę.
1.3 Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1.
2
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Niezależnie od ustalonych kar, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
§6
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§7
Wszelkie spory związane z realizacją umowy, a także z niej wynikające rozstrzygał będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, jeden Wykonawca.
Załączniki:
Nr 1 – Wykaz asortymentowo-ilościowy materiałów eksploatacyjnych
Nr 2 – Protokoły odbioru ilościowo-jakościowego.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards