zał. nr. 2 formularz ofertowy zmieniony 12.12.2016

advertisement
Załącznik nr 2
………………………………………..,dnia…………………………………..
…………………………………………………………….
Nazwa, adres lub pieczątka wykonawcy
Strona
1
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na przekazane zapytanie ofertowe na: Dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkół w
Lubawie o wartości szacunkowej poniżej kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, z zachowaniem zasady konkurencyjności
zawartej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W ramach projektu pn. ”Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie nr RPWM.02.02.01-280060/16, Znak sprawy: G.2301.15.2016 oferujemy wykonanie zadania:
Lp. Rodzaj sprzętu,
Nazwa sprzętu, pomocy
Okres
Cena
Ilość
Wartość
Vat (%) Wartość
pomocy dydaktycznych dydaktycznej:
gwarancji
jednostkowa
ogółem
ogółem brutto
wpisać producenta, typ,
netto
netto
nazwę, model, ilość sztuk w
zestawie/komplecie-dotyczy
pomocy, nazwa programu.
1.
Zestaw interaktywny
1 zestaw
(tablica interaktywna,
projektor, uchwyt
ścienny, kabel
zasilający, kabel HDMI)
2.
zestaw głośników
1zestaw
kompatybilnych z ww.
tablicą interaktywną,
Projekt pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5.
6.
7.
8.
1 sztuka
1zestaw
1pakiet
1zestaw
1komplet
1komplet
Projekt pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2
4.
przyrząd do
demonstarcji
powstawania brył
obrotowych
Bryły geometryczne
zestaw modeli
olbrzymich (10szt. w
zestawie)
Program
wspomagający
nauczanie geometrii
euklidesowej i
analitycznej,
elementów fizyki i
innych dziedzin, które
powiązane są w
określonym stopniu z
pojęciami ruchu oraz
program do nauczania
stereometrii-licencja
szkolna
nieograniczona
Bryły wpisane (6szt. w
zestawie)
Bryły geometryczne
kule i półkule( 6szt. w
komplecie)
Bryły ukośne (6sztuk w
komplecie)
Strona
3.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1komplet
1komplet
1komplet
1komplet
1
komplet
1komplet
1sztuka
2sztuki
4sztuki
1sztuka
Projekt pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
3
10.
Bryły ścięte (minimum
4sztuki w komplecie)
Bryły transparentne
porównawcze (17 sztuk
w komplecie)
Bryły obrotowe (6sztuk
w komplecie)
Bryły wielościany pełne
prawidłowe (minimum
8 sztuk w komplecie)
Wielościany
prawidłowe(
ostrosłupy,
graniastosłupy)-6sztuk
w komplecie
Bryły wielościany
foremne (4sztuki w
komplecie)
Nakładka
suchościeralna układ
współrzędnych
Gąbka do tablic
suchościeralnych
magnetyczna
Markery do tablic
suchościeralnych
Prezenter
bezprzewodowy ze
wskaźnikiem
Strona
9.
1. Cena netto całej oferty ……………………………………………………………………………………………………, cena brutto całej oferty
2. Oświadczam ,że zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie*
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 8 dni.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni.
……………………………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
Projekt pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Strona
4
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 12 dni.
*zaznaczyć właściwy kwadrat
Uwaga:
Na podstawie wskazanej powyższej ilości dni Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium „termin wykonania zamówienia”.
W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Termin wykonania
zamówienia” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin wykonania zamówienia 12 dni, a w kryterium oceny „Termin wykonania
zamówienia” otrzyma 0 pkt. Wymagany termin wykonania zamówienia to 12 dni od daty zawarcia umowy. Minimalny termin wykonania zamówienia to
8 dni.
Oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. W cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki stawiane w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je do wiadomości i stosowania.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Posiadam wiedze i doświadczenie.
7. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
8. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
9. Zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załączniki do niniejszego formularza ofertowego są:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
Strona
Projekt pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards