Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA z Poznania zaprasza do udziału

advertisement
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA z Poznania zaprasza do udziału w projekcie:
„Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji
w działalności edukacyjnej i szkoleniowej”
„Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy.”
Jane Elliott
Projekt został objęty patronatem przez
dr hab. Magdalenę Środę - Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Patronat medialny
portal www.ngo.pl
Uprzedzenia, dyskryminacja i związana z nimi przemoc mają niszczycielski wpływ na życie wielu ludzi – kobiet i mężczyzn. Polska jest
na początku drogi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Choć prawo jest w dużej mierze dostosowane do wymogów Unii
Europejskiej i innych międzynarodowych zobowiązań Polski, to praktyka stosowania prawa zdecydowanie odbiega od
antydyskryminacyjnych norm. Z badań opinii publicznej, raportów na temat praw człowieka (przygotowywanych zarówno przez
instytucje rządowe, jak i organizacje pozarządowe) jasno wynika, jak często mamy do czynienia z dyskryminacją. Tysiące ludzi,
wyłącznie z powodu przynależności do którejś z grup „mniejszościowych” doświadcza upokorzeń, nierównego traktowania, agresji,
nienawiści i innych form dyskryminacji. Projekt „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” ma służyć m.in. włączeniu kwestii przeciwdziałania
uprzedzeniom i dyskryminacji do działań edukacyjnych.
Główne cele projektu:
 upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne,
wiek, sprawność i z innych przyczyn
 uwrażliwienie na przejawy dyskryminacji
 wzmocnienie postawy obywatelskiej i odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i przemocy
Projekt Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami zakłada istnienie wspólnych korzeni i powiązań między różnymi formami, podłożami i
przejawami uprzedzeń i dyskryminacji. Takie ujęcie, wskazujące na problem budowania relacji społecznych w oparciu o system
dominacji (władzy) i podległości, pozwala skuteczniej przeciwdziałać nierównościom i dyskryminacji.
Założenia projektu:
 nie ma ludzi wolnych od uprzedzeń i stereotypów
 seksizm, rasizm, homofobia i inne uprzedzenia są nabyte, a nie wrodzone
 uprzedzenia i dyskryminacja dotyczą nas wszystkich bez względu na to czy należymy do grupy dyskryminowanej, czy też nie
 uprzedzenia są multiplikowane m.in. w procesie edukacji, dlatego tak ważne jest by proces ten uczynić jak najbardziej wolnym od
uprzedzeń i przejawów dyskryminacji
 prawo zakazujące dyskryminacji nie działa samo z siebie, często też przed dyskryminacją nie chroni
 nie-dyskryminowanie nie wystarcza, milcząc i nie reagując aktywnie na przejawy dyskryminacji utrzymujemy i podtrzymujemy
obecny stan rzeczy
 dzięki autorefleksji, zdobyciu wiedzy na temat mechanizmów władzy, wykluczania i dyskryminacji, dzięki krytycznemu spojrzeniu na
kulturę, w której się wychowałyśmy/liśmy i codziennej antydyskryminacyjnej praktyce możemy się ich „oduczyć”.
Projekt skierowany jest głównie do edukatorów/ek (trenerek/ów, nauczycieli/ek) i osób zaangażowanych w działania organizacji
pozarządowych (pracownice/cy, wolontariusze/ki), szczególnie tych organizacji, które zajmują się prowadzeniem warsztatów i szkoleń
oraz tych, które działają na rzecz grup wykluczanych i dyskryminowanych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, orientację
seksualną, płeć, (niepełno)sprawność lub ze względu na współwystępowanie tych przesłanek.
Adresatki/ci projektu są niezwykle ważne/i dla promowania postaw opartych na szacunku i przekonaniu o równości wszystkich ludzi.
Zarówno trenerzy/rki i edukatorzy/ki, jak i osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych mają ogromny wpływ na
przekazywanie i multiplikowanie sposobów zachowań i postaw. Są to jednocześnie osoby otwarte na wiedzę, poszukujące możliwości
zdobycia nowych umiejętności i podniesienia kompetencji. Często tworzą nowatorskie rozwiązania, są zaangażowane w
tworzenie/opracowywanie projektów działań organizacji pozarządowych, samorządów itd. Często są pionier(k)ami, osobami
zaangażowanymi w budowanie w naszym kraju demokracji, pobudzanie i wspieranie aktywności lokalnej i w działanie na rzecz praw
człowieka. To od nich w dużej mierze zależy jakość demokracji.
Projekt jest próbą odpowiedzi na:
 ograniczony dostęp osób zajmujących się edukacją (w szerokim tego słowa znaczeniu) i osób działających, pracujących w NGO
do warsztatów/szkoleń na temat przeciwdziałania dyskryminacji,



nieobecność problematyki związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, rasę, orientację
seksualną, religię, płeć i in., w programach edukacyjnych skierowanych do przyszłych edukatorów/ek, w tym trenerów/ek
organizacji pozarządowych – czego skutkiem jest m.in. nieuwzględnianie tej problematyki w procesie przygotowywania i
prowadzenia szkoleń i warsztatów;
istnienie niewielkiej liczby dopracowanych modułów warsztatowych ujmujących w sposób kompleksowy problematykę uprzedzeń,
stereotypów i dyskryminacji ze względu na takie przesłanki jak pochodzenie etniczne, rasa, orientacja seksualna, płeć i in.
niewielką liczbę informacji na temat istniejących już modułów warsztatowych i metod edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania
stereotypom i dyskryminacji wykorzystywanych w Polsce i innych krajach, brak dostępu do nich.
W ramach projektu Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami powstanie strona internetowa (www.bezuprzedzen.org), i publikacja na CD,
przetłumaczonych zostanie wiele materiałów dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej, zakupione i przetłumaczone zostaną trzy
filmy o charakterze edukacyjnym poświęcone tematyce antydyskryminacyjnej (Blue Eyed, Killing us softly 3 i Tough guise).
W ramach projektu zostaną zorganizowane czterodniowe warsztaty na temat przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji, których
głównymi odbiorczyniami/cami będą:
 działacze/czki organizacji pozarządowych, szczególnie tych organizacji, które zajmują się prowadzeniem warsztatów i szkoleń
oraz tych które działają na rzecz grup wykluczanych i dyskryminowanych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek,
orientację seksualną, płeć, (niepełno)sprawność– I warsztat (maj)
 trenerki/rzy organizacji pozarządowych, edukatorki/rzy, nauczycielek/li (warsztat będzie uwzględniać specyfikę pracy edukacyjnej
ale nie jest warsztatem przygotowującym do prowadzenia pełnych warsztatów antydyskryminacyjnych) – II warsztat (czerwiec)
 osoby zainteresowane zaangażowaniem się w przeciwdziałanie dyskryminacji (grupa zamknięta) – III warsztat (lipiec)
 wolontariusze/ki organizacji pozarządowych - IV warsztat (wrzesień)
Program warsztatów jest oparty na mało znanych w Polsce modułach szkoleniowych - warsztacie antydyskryminacyjnym stworzonym
w ramach programu „Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej” i warsztacie stworzonym przez Jane Elliott pt.: „Niebieskoocy”, a
także innych, w tym autorskich, materiałach. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczone polskie trenerki.
Projekt ma się przyczynić do przeprowadzenia analizy istniejących modułów warsztatowych i materiałów treningowych, a także
sposobu prowadzenia warsztatów, szkoleń i treningów z punktu widzenia tego na ile uwzględniają potrzeby grup defaworyzowanych i
dyskryminowanych.
Chcemy, dzięki temu projektowi wesprzeć edukatorów/ki (nauczycielki/li, trenerki/ów itd.) w tworzeniu i prowadzeniu projektów
szkoleniowych wolnych od rasizmu, homofobii, seksizmu itd.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestniczki/cy warsztatów wzbogacą swoje dotychczasowe umiejętności o wiedzę dotyczącą
przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji, podniosą umiejętności włączania perspektywy antydyskryminacyjnej do wszystkich
działań przez siebie podejmowanych.
Osoby i organizacje pozarządowe zajmujące się szkoleniami uzyskają informacje na temat tego, jakie działania można podejmować
dla upowszechniania idei równości i niedyskryminacji w prowadzonej przez siebie, szeroko rozumianej, działalności edukacyjnej.
Zdobędą wiedzę na temat dostępnych w języku polskim (i innych językach) materiałów szkoleniowych zajmujących się problematyką
dyskryminacji i uwrażliwianiem na nią uczestników/czki szkoleń.
Projekt jest realizowany w okresie od stycznia do października 2005 roku.
Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu:
Monika Serkowska, [email protected], 503 82 02 97 lub 61/826 30 44
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską
w ramach programu PHARE „Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej”
Download