Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk

advertisement
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk
zootechnicznych
Wyniki V edycji Konkursu (2012)
I nagroda – dr Piotr Paweł Grochowski za pracę pt. „Ontogenetyczne i funkcjonalne
aspekty absorpcji peptydów u ryb karpiowatych i łososiowatych”. Praca wykonana pod
kierunkiem prof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa
SGGW w Warszawie.
II nagroda – dr Piotr Topolski za pracę pt. „Analiza genetyczna cech pokrojowych buhajów
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod
kierunkiem dr. hab. Piotra Jagusiaka w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie
III nagroda – dr Joanna Doktor za pracę pt. „Wpływ postępowania przedubojowego na
wskaźniki stresu oraz jakość mięsa kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof.
dr. hab. Eugeniusza Herbuta w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.
Wyróżnienie – dr Kornel Kasperek za pracę pt. „Wybrane zachowania i mechanizmy
obronne rodziny pszczelej i ich uwarunkowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr.
hab. Jerzego Demetraki-Paleologa w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji
Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Wyniki IV edycji Konkursu (2011)
I nagroda - dr Paweł Lisowski za pracę pt. "Profil transkryptomiczny i ekspresja wybranych
genów bydła w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego". Praca wykonana pod
kierunkiem prof. dr. hab. Lecha Zwierzchowskiego w Instytucie Genetyki i Hodowli
Zwierząt PAN w Jastrzębcu.
II nagroda - dr Marcin Gołębiewski za pracę pt. "Porównanie efektywności użytkowania
bydła rasy montbeliarde i odmiany czarno-białej rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej". Praca
wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Brzozowskiego w Katedrze Szczegółowej
Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
III nagroda - dr Anna Arczewska-Włosek za pracę pt. "Wpływ wybranych ekstraktów
ziołowych i dodatków paszowych na przebieg kokcydiozy u kurcząt brojlerów". Praca
wykonana pod kierunkiem doc. dr. hab. Sylwestra Świątkiewicza w Instytucie Zootechniki
PIB w Krakowie.
Wyróżnienie - dr Barbara Król za pracę pt. "Wpływ stosowania oligosacharydów mannozy,
inuliny i nukleotydów drożdżowych w preparatach mlekozastępczych na mikroflorę żwacza,
poziom immunoglobulin w surowicy krwi i zdrowotność cieląt". Praca wykonana pod
kierunkiem prof. dr hab. Stefanii Kinal w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wyniki III edycji Konkursu (2010)
I nagroda - dr Andrzej Herman za pracę pt."Wpływ stresu immunologicznego i
interleukiny-1ß na układ podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowy u anestralnych
owiec". Praca wykonana pod kierunkiem doc. dr hab. Doroty Tomaszewskiej-Zaremby w
Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.
II nagroda - dr Wioletta Sawicka-Zugaj za pracę pt. "Ocena zmienności genetycznej w
istniejącej populacji bydła białogrzbietego na podstawie markerów mikrosatelitarnych DNA".
Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli
Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
III nagroda - dr Krzysztof Andres za pracę pt. "Charakterystyka genetyczna gęsi zatorskiej
w oparciu o polimorfizm DNA". Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy
Kapkowskiej, prof. UR w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wyróżnienie - dr Marta Walczak za pracę pt. "Warunkowanie instrumentalne psów do
wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych". Praca wykonana pod
kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt
PAN w Jastrzębcu.
Wyniki II edycji Konkursu (2009)
I nagroda - dr Magdalena Bryła za pracę pt. „Wpływ hodowli in vitro i kriokonserwacji na
fragmentację jądrowego DNA przedimplantacyjnych zarodków świni”. Praca wykonana pod
kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Smorąga w Instytucie Zootechniki - PIB w Krakowie.
II nagroda - dr inż. Ewa Wiśniewska za pracę pt. „Polimorfizm genu białka prionowego
owiec i jego związek z wybranymi cechami produkcyjnymi”. Praca wykonana pod
kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Mroczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw
Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
III nagroda - dr Marta Grodzik za pracę pt. „Wpływ nanocząsteczek srebra na stan
odporności, ze szczególnym uwzględnieniem torby Fabrycjusza, w badaniach na zarodkach
kury”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Sawosz-Chwalibóg w Katedrze
Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie.
Wyniki I edycji Konkursu (2008)
I nagroda - dr Anna Wolc za pracę pt. "Metody regresyjne w ocenie wartości hodowlanej
kur nieśnych". Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego
w Akademii Rolniczej w Poznaniu.
II nagroda - dr Magdalena Łopieńska za pracę pt. "Porównanie polimorfizmu genów MHC
u żubrów dwóch linii genetycznych białowieskiej i białowiesko-kaukaskiej". Praca wykonana
pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty K. Charon w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
III nagroda - dr Halina Sieczkowska za pracę pt. "Ocena przydatności importowanych świń
ras duńskich w krajowej produkcji towarowej tuczników dla potrzeb przemysłu mięsnego".
Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Koćwin-Podsiadłej w Akademii
Podlaskiej w Siedlcach.
Wyróżnienie - dr Waldemar Teter za pracę pt. "Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania
efektywności produkcji mleka w gospodarstwach farmerskich". Praca wykonana pod
kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka w Akademii Rolniczej w Lublinie.
Wyróżnienie - dr Monika Pyzik-Molęda za pracę pt. "Badanie czynników ograniczających
ujemne skutki stresu oksydacyjnego u norek (Mustela vision)". Praca wykonana pod
kierunkiem prof. dr hab. Hanny Bis-Wencel w Akademii Rolniczej w Lublinie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards