Wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa nr
Zawarta w Poznaniu dnia 2017 roku pomiędzy:
Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu
(kod pocztowy: 61-612) przy ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej
781-00-02-075 oraz numerem REGON 631509229, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………
2. ……………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”;
-a-
………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”;
Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie
„Stronami”, zawierają niniejszą umowę zwaną dalej „Umową”, o następującej
treści:
§1
[Tryb zawarcia Umowy]
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (nr postępowania 1/ITCH/2017 ), w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
§2
[Przedmiot Umowy]
1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie na rzecz Zamawiającego
dwóch fabrycznie nowych chromatografów jonowych wraz z dodatkowym
osprzętem zawierającym:
a) podajnik próbek;
b) kolumnę anionową;
2.
3.
4.
5.
6.
c) przedkolumnę anionową;
d) kolumnę kationową;
e) przedkolumnę kationową
f) substancje wzorcowe do kalibracji kolumny kationowej i anionowej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
Wykonawca, w ramach obowiązków wynikających z Umowy, przeprowadzi w
siedzibie Zamawiającego szkolenie z obsługi dostarczonego Przedmiotu Umowy
dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
dostarczenia i zamontowania urządzenia stanowiącego Przedmiot Umowy.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osobę wskazaną w ofercie
Wykonawcy lub inną osobę spełniającą wymagania określone przez
Zamawiającego w SIWZ.
Dostarczony Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy,
zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do
użytkowania przez Zamawiającego, spełniający parametry techniczne i
wyposażony w funkcje określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz przez Wykonawcę w ofercie.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność oraz dostarczyć
Zamawiającemu Przedmiot Umowy w miejscu i czasie określonym w Umowie,
Zamawiający zaś zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
określone w § 4 Umowy.
W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
oprogramowania komputerowego, które wymagane jest do prawidłowego
korzystania z urządzeń stanowiących Przedmiot Umowy. Wykonawca udzieli
Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrzeżonej, niewyłącznej i
wolnej od wad licencji, na podstawie której Zamawiający uprawniony jest do:
a) korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na
nieograniczonej liczbie stanowisk (bez ograniczeń terytorialnych), z
zastrzeżeniem pkt. (b),
b) żądania od Wykonawcy zintegrowania oprogramowania z innym
oprogramowaniem oraz sprzętem używanym przez Zamawiającego,
c) dokonywania zmian oprogramowania (niezbędnych i ograniczonych do celu
inwestycji oraz zakresu prowadzonej przez Zamawiającego działalności), w
tym jego integracji, także przy pomocy osób trzecich (prawo do udzielenia
sublicencji i zgody na dokonywanie zmian) oraz do korzystania z tak
zmienionych wersji oprogramowania,
d) żądać od dostawcy nieodpłatnego dostarczania i instalowania kolejnych
aktualizacji oprogramowania standardowego, jeżeli dostawca stworzył w
czasie trwania licencji takie aktualizacje, w okresie świadczenia usług
serwisowych.
Licencja nie może zostać wypowiedziana przed upływem 30 lat od dnia jej
udzielenia. Udzielenie licencji na powyższych warunkach następuje w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4.
7.
Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wolny o jakichkolwiek wad
prawnych i fizycznych. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy
podczas transportu bądź montażu obciążać będzie Wykonawcę.
8. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również zamontowanie urządzenia w
pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego i podłączenie przedmiotowego
urządzenia do istniejących instalacji elektrycznych.
9. Wykonawca wraz z dostarczeniem Przedmiotu Umowy wyda Zamawiającemu
wszelkie dokumenty, niezbędne do prawidłowego korzystania z aparatury, w
szczególności instrukcje obsługi w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na
język polski, opieczętowane karty gwarancyjne, niezbędne deklaracje
zgodności.
10. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy dokona pierwszego przeglądu
technicznego urządzenia (tzw. „przegląd zerowy”). W ramach tzw. „przeglądu
zerowego” Wykonawca dokona weryfikacji poprawności działania Przedmiotu
Umowy.
§3
[Termin realizacji]
1.
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot Umowy
określony w § 2 ust. 1 Umowy, a także dokonać jego montażu w siedzibie
Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy.
2.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi
Przedmiotu umowy dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w
terminie do 30 dni od dnia wykonania dostawy.
Wykonawca jest obowiązany świadczyć usługi wynikające z gwarancji przez
okres 24 miesięcy, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.
3.
§4
[Warunki płatności]
1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy łączna
cenę w wysokości: …………………… zł. (słownie: ……………………/100) netto,
stosownie do oferty Wykonawcy. Na dzień podpisania umowy cena brutto
wynosi …………… zł. (słownie: …………………..złotych) tj. …………….. zł netto oraz
……..% VAT.
2.
Na kwotę wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 składają się:
a) Łączna cena za dostawę dwóch fabrycznie nowych chromatografów
jonowych wraz z dodatkowym osprzętem, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy wynosi: ………………….. zł (słownie: ………………../100) netto. Na dzień
podpisania umowy cena brutto wynosi …………… zł. (słownie:
…………………..złotych) tj. …………….. zł netto oraz ……..% VAT.
b) Cena za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi Przedmiotu umowy
wynosi: : ………………….. zł (słownie: ………………../100) netto. Na dzień
3.
4.
5.
6.
podpisania umowy cena brutto wynosi …………… zł. (słownie:
…………………..złotych) tj. …………….. zł netto oraz ……..% VAT.
Cena określona w ust. 1 powyżej obejmuje również wszelkie koszty związane z
realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty transportu do
siedziby Zamawiającego, koszty montażu, instalacji, jak również koszty
zerowego przeglądu technicznego.
Podstawą do wystawienia faktury VAT, na kwotę o której mowa w ust. 1
powyżej będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 4
Umowy oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzeń.
Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury VAT przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za
dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Rozporządzenie wierzytelnością wynikającą z umowy wymaga uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
[Warunki wykonania Umowy]
1.
Termin i godzina dostarczenia, a także montażu i instalacji Przedmiotu Umowy
w siedzibie Zamawiającego zostanie uzgodniona przez Strony za pośrednictwem
poczty e-mail na adres: …………… na co najmniej 7 dni przed planowaną przez
Wykonawcę dostawą i montażem.
2.
Wykonawca dostarczy i zamontuje Przedmiot Umowy w pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się przy ul. Rubież 46, 61-612
Poznań.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy
jest: ……………… tel …………………...e-mail: ………………………….
Realizacja dostawy oraz montażu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona
przez obie Strony w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym Załącznik nr
1 do Umowy.
Wykonawca obowiązany będzie po wykonaniu dostawy usunąć na własny koszt
i ryzyko wszelkie powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy odpady.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń stanowiących Przedmiot
Umowy. Termin oraz miejsce szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym po
wykonaniu dostawy urządzeń.
3.
4.
5.
6.
§6
[Odstąpienie od umowy]
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
a) gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy w terminie określonym w § 3 ust.
1 Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował
dostawy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania – odstąpienie w takim
2.
3.
przypadku może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od upływu terminu
wskazanego w wezwaniu,
b) w przypadkach i w terminie określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn. zm.),
c) w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego – w terminie
nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zdarzenia uzasadniającego możliwość
odstąpienia.
Odstąpienie następuje poprzez oświadczenie jednej ze Stron, złożone drugiej
Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie może być
złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej Strony bądź przesłane listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od części Umowy.
§7
[Gwarancja]
1.
Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją jakości. Termin gwarancji Przedmiotu
Umowy wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania przez Zamawiającego
protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy.
2.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania
Przedmiotu Umowy karty gwarancyjne dla każdego z dostarczonych elementów
Przedmiotu Zamówienia.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, w przypadku
naprawy trwającej dłużej niż 14 dni od daty wysłania zgłoszenia reklamacji w
sposób określony w ust. 5 poniżej do dnia odbioru przez Zamawiającego
przedmiotu wolnego od wad czy też usterek, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo
dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy
naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymieni jedynie część rzeczy, postanowienia
powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie, o którym mowa w ust. 1
powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później
niż w terminie 10 dni, zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji faxem,
telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e – mail:
nr tel. …………., fax ……………. e-mail: ……………………..
Wykonawca zapewni pełen serwis gwarancyjny, który będzie realizowany przez
punkt serwisowy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę lub w siedzibie
Zamawiającego. W przypadku usuwania wad i usterek poza siedzibą
Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt odbierze wadliwy lub uszkodzone
urządzenie od Zamawiającego lub pokryje koszty transportu sprzętu do punktu
serwisowego zaś po usunięciu usterki lub wady dostarczy sprzęt do siedziby
Zamawiającego lub pokryje koszty z tym związane.
3.
4.
5.
6.
7.
W ramach obowiązywania okres gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się także
do wykonywania konserwacji urządzeń stanowiących Przedmiot Umowy co 12
miesięcy, polegającej na:
a. sprawdzenie
poprawności
funkcjonowania
podzespołów
systemu
chromatograficznego, w tym m.in. pompy, zaworów, termostatu, detektora
konduktometrycznego, supresorów;
b. zapewnienie właściwego funkcjonowania Przedmiotu Umowy poprzez
wykonywanie czynności takich jak: smarowanie, sprawdzanie poziomu
zużycia;
8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki nie później niż w terminie
14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o usterce lub wadzie w
Przedmiocie Umowy.
9. Strony mogą uzgodnić termin 21 (dwudziestu jeden dni) na usunięcia usterek
lub wad w Przedmiocie Umowy liczony od dnia otrzymania zawiadomienia o
usterce lub wadzie w przypadku, gdy usunięcie awarii (usterki) w terminie
przewidzianym w ust. 8 powyżej nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych
do Wykonawcy, w tym w szczególności w sytuacji braku dostępności części
zamiennych lub podzespołów na terenie kraju. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin na usunięcie wad i usterek może ulec przedłużeniu na
pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego.
10. Przy dokonywaniu napraw usterek lub usuwania wad Wykonawca zobowiązany
jest do używania oryginalnych części producenta urządzeń.
11. Zamawiający może żądać wymiany urządzenia na nowe, przy stwierdzeniu 3
(słownie: trzech) wad lub usterek urządzenia (nie dotyczy napraw
wynikających ze zużycia części eksploatacyjnych urządzenia). Uszkodzone
urządzenie zostanie wymienione na nowe równoważne oraz zgodnie z
przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczone będzie z pełnym okresem
gwarancji.
12. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy
dotyczącymi gwarancji jakości, a warunkami gwarancji określonymi w
dokumentach gwarancyjnych przekazanym przez Wykonawcę, pierwszeństwo
mają postanowienia zawarte w niniejszej Umowie.
§8
[Usługi pogwarancyjne]
1.
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia usług
serwisowych przez producenta chromatografów jonowych stanowiących
Przedmiotu Umowy w okresie kolejnych 10 lat następujących po upływie
terminu gwarancji określone w § 7 ust. 1 powyżej.
2.
W ramach usług pogwarancyjnych Wykonawca zapewnia:
a)
konserwację urządzeń stanowiących Przedmiot Umowy, polegającą na
podejmowaniu następujących działań mających na celu:
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania podzespołów systemu
chromatograficznego, w tym m.in. pompy, zaworów, termostatu, detektora
konduktometrycznego, supresorów;
b)
c)
3.
4.
5.
6.
- zapewnienie właściwego funkcjonowania Przedmiotu Umowy poprzez
wykonywanie czynności takich jak: smarowanie, sprawdzanie poziomu zużycia;
naprawę urządzeń stanowiących Przedmiot Umowy;
dokonywanie wymiany nieprawidłowo działających części urządzeń przy
wykorzystaniu oryginalnych części producenta urządzeń.
Zamawiający powiadomi każdorazowo Wykonawcę o konieczności wykonania
usług pogwarancyjnych za pośrednictwem fax, telefonicznie lub na adres e –
mail:
nr tel. …………., fax ……………. e-mail: ……………………..
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do świadczenia usług
pogwarancyjnych w terminie 7 dni od dnia odebrania powiadomienia od
Wykonawcy.
Przed wykonaniem czynności w ramach usług pogwarancyjnych, Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o szacowanym koszcie planowanych czynności.
Po wykonaniu naprawy w ramach usług pogwarancyjnych, Wykonawca
zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi na okres nie
krótszy niż 2 lata liczony od dnia wykonania naprawy pogwarancyjnej.
§9
[Kary umowne]
1.
W razie zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
określonego w § 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,5% ceny netto, określonej w § 4 ust. 2 lit. a) Umowy, za każdy
dzień zwłoki.
2.
W razie zwłoki w stosunku do uzgodnionego z Zamawiającym terminu
przeprowadzenia szkolenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1 % ceny netto, określonej w § 4 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdy
dzień zwłoki.
W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek w Przedmiocie Umowy
w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto, określonej w § 4
ust. 2 lit. a) Umowy, za każdy dzień zwłoki. W przypadku ustalenia innego
terminu usunięcia wad i usterek Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umową w wysokości 0,1 % ceny brutto, określonej w § 4
ust. 2 lit. a) Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu
usunięcia wady lub usterki.
W razie zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do świadczenia usług
pogwarancyjnych w stosunku do terminów, o których mowa w § 8 Umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny
brutto, określonej w § 4 ust. 2 lit. a) Umowy, za każdy dzień zwłoki.
Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 6
ust. 1 lit. b Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
3.
4.
5.
6.
7.
Niezależnie od powyższych postanowień, Strony mogą dochodzić
uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Strony ustalają, że kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 10
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
1.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy tj. w wysokości
…………………… w formie……………….
2.
Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonaną tj. z chwilą podpisania przez
Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4.
Zamawiający zwróci pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy w terminie 15 dni po upływie okresu świadczenia usług
pogwarancyjnych.
3.
4.
§ 11
[Zmiany umowy]
1.
2.
Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
jest dopuszczalna w granicach określonych przepisami art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp oraz niniejszą Umową.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności z wymienionych poniżej:
a) wystąpienie siły wyższej, przez którą należy rozumieć wydarzenie lub
okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający,
działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która
nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Umowy;
c) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania
terminu realizacji Umowy;
d) ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT); w takiej
sytuacji możliwa jest zmiana całkowitej ceny brutto, która podlegać będzie
odpowiedniej zmianie wyłącznie w stosunku do tej części Umowy, która
zostanie objęta nową stawką podatku od towarów i usług zgodnie ze
znowelizowanymi lub wprowadzonymi przepisami;
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o
przedstawiony powyżej katalog zmian zobowiązana jest do sporządzenia i
uzasadnienia wniosku o taką zmianę.
4. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w
postaci Aneksu do Umowy.
5. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może
ulec przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego
na ich wprowadzenie.
7. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem § 11 jest nieważna.
§ 12
[Postanowienia końcowe]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oraz oferta Wykonawcy.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
Zamawiający
Wykonawca
_____________________
____________________
______________________
______________________
Załączniki:
1.
2.
Protokół zdawczo – odbiorczy
Protokół odbioru po okresie gwarancji
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards