Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 893 Prezydenta Miasta Sosnowca

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 893
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 14 września 2015 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór
realizatora programu zdrowotnego w roku 2015
w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej
PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA
działając na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.
581, z późn. zm.)
ogłasza
z dniem 16 września 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizatora programu
zdrowotnego w roku 2015 w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży
szkolnej.
I. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie oferenta na realizację w 2015 r. programu
zdrowotnego, w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej.
Lp.
1.
Nazwa
programu zdrowotnego
Program profilaktyki próchnicy
u dzieci i młodzieży szkolnej
Liczba uczestników
do 3000 dzieci
w wieku od 6 do 12 lat
oraz w wieku 15 lat
Koszt całkowity
75.000,00 zł
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zadania
w 2015 roku (Dział 851, rozdz. 85149) - 75.000,00 zł.
II. Informacje dotyczące programu:
1. „Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej”.
Program zdrowotny ma na celu obniżenie częstości występowania próchnicy
zębów wśród dzieci w wieku szkolnym.
W ramach programu Gmina Sosnowiec proponuje dzieciom w wieku od
6 do 12 lat oraz w wieku 15 lat zamieszkałych w Sosnowcu przeprowadzenie
bezpłatnego:
- przeglądu jamy ustnej z instruktażem i oceną stanu uzębienia (obecność
zmian próchniczych i wad zgryzu);
- zabiegu jednokrotnego lakierowania zębów stałych u dzieci.
1
Wskazania do lakierowania zębów stałych lekarz stomatolog ocenia
indywidualnie u każdego dziecka, biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy,
zwyczaje żywieniowe oraz nawyki higieniczne.
Chęć uczestnictwa w programie jest dobrowolnie deklarowana przez rodziców
bądź opiekunów dzieci. Kryterium wykluczającym z udziału w programie jest
brak zgody od rodzica lub opiekuna dziecka na udział w badaniu.
Wtórnymi adresatami programu są rodzice i opiekunowie dzieci, na
których spoczywa obowiązek przekazywania i kształtowania prawidłowych
nawyków zdrowotnych.
Kryteria wymagane od realizatorów:
Wykonawcą programu musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą
w obszarze ochrony zdrowia.
Badania realizowane będą przez wyspecjalizowaną kadrę medyczną (lekarz
stomatolog) z zakresu profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej,
posiadającą
stosowne
uprawnienia
(potwierdzonych
odpowiednim
dokumentem).
Dysponowanie gabinetem, który musi spełniać wymogi ogólne oraz być
wyposażony w sprzęt, zgodnie z wymogami określonymi przez Prezesa NFZ,
niezbędny do udzielania świadczeń określonych w programie.
Program realizowany będzie na sprzęcie zakładu, przez który wykonywane
będą świadczenia zdrowotne określone w programie.
Ponadto Gmina Sosnowiec oczekuje od oferenta umieszczenie
w harmonogramie realizacji programu minimum 3 dni wolnych od pracy
(sobota), w których adresaci programu będą mogli wykonać badanie.
Uczestników programu obowiązuje wcześniejsza rejestracja (telefoniczna lub
bezpośrednia) prowadzona przez podmiot wybrany w procedurze
konkursowej.
Lekarz stomatolog dla każdego rodzica i opiekuna dziecka przygotuje
informację na temat zaleceń dotyczących dalszego postępowania (możliwości
leczenia).
Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program:
75.000,00 zł.
III. Termin i warunki realizacji zadań:
1. Zadania realizowane będą na terenie Gminy Sosnowiec od daty zawarcia
umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2015 r., a ich odbiorcami
będą dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz w wieku 15 lat zamieszkałe
w Sosnowcu.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi
z programu, objęta była jak największa liczba uczestników.
2
4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru
merytorycznego, zwracana będzie szczególna uwaga na:
 realizowanie zadania merytorycznego, zgodnie z opisanym programem;
 prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych
i sprawozdań merytorycznych;
 oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych;
 informowanie społeczności lokalnej przez podmioty wykonujące
świadczenia w zakresie powierzonego do realizacji programu
zdrowotnego.
IV. Terminy i warunki składania ofert:
1. Termin składania ofert: od dnia 16 września 2015 r. do dnia 1 października
2015 r. do godz. 1500.
2. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) szczegółowo wypełniony formularz ofertowy według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 893 Prezydenta Miasta
Sosnowca z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia
i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora
programu zdrowotnego w roku 2015 w zakresie profilaktyki próchnicy
u dzieci i młodzieży szkolnej (nie ma obowiązku wypełniania formularza
w formie komputerowej);
b) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających realizację zadania;
c) oferta powinna dodatkowo zawierać aktualny odpis z właściwego
rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących;
d) kserokopię statutu oferenta (w przypadku obowiązku sporządzania
statutu);
e) zaświadczenie o NIP;
f) zaświadczenie o REGON;
g) krótkie sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za rok
poprzedni lub w przypadku krótszej działalności niż rok - za miniony
okres.
Dokumenty z wyjątkiem oferty, którą należy złożyć w oryginale, należy składać
w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
oferenta.
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zaklejonej
kopercie, pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) lub osobiście
do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pok. 329 - sekretariat
(II piętro)
3
Na kopercie należy umieścić:
 pełną nazwę oferenta i jego adres;
 pełny tytuł programu;
 adnotację „Nie otwierać ofert
Konkursowej”.
przed
posiedzeniem
Komisji
4. Formularz ofertowy wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi, oferent
może pobrać w formie papierowej w Referacie ds. Zdrowia w Wydziale
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub w formie
elektronicznej ze strony internetowej Miasta, Zakładka Urząd Miejski - Otwarty
Konkurs Ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację programu
zdrowotnego.
6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi
oferent.
7. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu lub zmiany terminu składania ofert bez podania
przyczyn;
b) zmiany warunków konkursu;
c) zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia;
d) odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych m.in.
zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja
poszczególnego programu nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
V. Terminy i tryb wyboru ofert
1. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Prezydenta Miasta Sosnowca, która opiniując oferty będzie kierowała się
kryteriami podanymi w punkcie V ust. 3 ogłoszenia.
2. Zasady i tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr 893 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór
realizatora programu zdrowotnego w roku 2015 w zakresie profilaktyki
próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Kryteria formalne:
a) terminowość złożenia oferty;
b) kompletność i prawidłowość złożonej dokumentacji.
Oferty nie spełniające któregoś z warunków formalnych podlegają odrzuceniu
bez merytorycznego rozpatrywania.
Kryteria merytoryczne (maksymalna ocena punktów to 30 pkt):
a) cena realizacji zadania (1-8 pkt);
b) planowana liczba osób objętych programem (1-5 pkt);
c) kwalifikacje osób, sprzęt wykorzystywany przy realizacji zadania
(1-3 pkt);
4
d) dostępność do świadczeń w ciągu tygodnia tj. godziny realizacji
(1-7 pkt);
e) opis działań promocyjnych, służących nagłośnieniu akcji (1-5 pkt);
f) doświadczenie w realizacji zleconych programów zdrowotnych
w poprzednich latach (1-2 pkt);
4. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Sosnowca, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
5. Prezydent Miasta Sosnowca uwzględniając opinię Komisji Konkursowej
może wybrać kilku realizatorów programu zdrowotnego, dzieląc między nimi
pulę środków przewidzianych na jego realizację.
6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta: www.sosnowiec.pl, w zakładce
Urząd Miejski - „Otwarty Konkurs Ofert na wybór realizatora programu
zdrowotnego”.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Każdy oferent w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, może
żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofert.
9. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza
wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się
możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych
środków.
11. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do dnia 8 października
2015r.
VI. Z podmiotami, wyłonionymi w konkursie, podpisana zostanie stosowna
umowa.
VII. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie ds. Zdrowia
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, pok. 402 (III piętro) lub pod numerem
telefonu /32/ 296-23-07.
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards