Doc - WZ UW

advertisement
Zakład Gospodarki Rynkowej
Katedra Gospodarki Narodowej
Wydział Zarządzania UW
MAKROEKONOMIA- program nauczania.
DSFRiU
1.Przedmiot i metoda makroekonomii
Główne problemy makroekonomiczne.: wahania poziomu aktywności gospodarczej –
cykle koniunkturalne , wzrost gospodarczy, bezrobocie , inflacja .Cele i narzędzia
makroekonomii – podstawowe zależności.
Literatura: BFD, 19-1,2,3.
KMN,5.
2. Problemy mierzenia produktu i dochodu narodowego.
Ruch okrężny produktów i pieniądza w gospodarce. Produkt krajowy brutto, produkt
narodowy brutto i netto, dochód narodowy. .Metody uwzględniania zmian cen.
Nominalny i realny PKB. Redystrybucja dochodu narodowego.
Literatura: BFD., 19-4,5. ; KMN , 6.
3.Równowaga dochodu narodowego w modelu gospodarki dwusektorowej
zamkniętej..
Założenia keynesowskiego modelu równowagi makroekonomicznej. Agregatowy popyt i
agregatowa podaż w modelu Keynesa. Konsumpcja oszczędności i inwestycje –
współzależności w ujęciu algebraicznym i graficznym. Dostosowania w warunkach
nierównowagi. Działanie mnożnika wydatkowego.
Literatura: BFD, 20 ; KMN ,10.
4.Popyt agregatowy a budżet państwa.
Dochody i wydatki państwa. Funkcja podatków netto. Mnożnik wydatkowy i mnożnik
zrównoważonego budżetu. Funkcjonalne finanse państwa i dług publiczny.
Literatura: BFD, 21 – 1,1,3,4,5,6. : KMN, 12.
5.Handel zagraniczny a produkt w równowadze.
Eksport, import – determinanty w keynesowskim modelu gospodarki otwartej. Eksport
netto a równowaga dochodu narodowego. Mnożnik gospodarki otwartej.
Literatura: BFD ,21-7.; KMN, 12.
6.Determinanty dochodu narodowego – podejście podażowe.
Determinanty podaży – agregatowa funkcja produkcji. Zatrudnienie i wydajność pracy w
gospodarce a dochód narodowy. Techniczne uzbrojenie pracy i kapitałochłonność DN.
Tempo wzrostu DN a stopa inwestycji i współczynnik kapitałochłonności.
Literatura: BFD, 29-2,3,4.; KMN, 13.
7.Pieniądz w gospodarce rynkowej.
Formy i funkcje pieniądza. Podaż pieniądza i popyt na pieniądz - determinanty
Równowaga na rynku pieniądza a stopa procentowa.
Literatura: BFD,22-1,6 ,23 – 2, 4, 5.KMN, 7.
8.System bankowy a kreacja pieniądza w gospodarce rynkowej.
Bank centralny i banki komercyjne - najważniejsze funkcje. Tworzenie pieniądza przez
system bankowy. Mnożnik kreacji pieniądza bankowego. Kontrola podaży pieniądza
przez bank centralny.
Literatura: BFD, 22-3,4 , 23-6,7. ; KMN, 8.
9.Niestabilność makroekonomiczna i jej przejawy.
Nierównomierny wzrost gospodarczy- cykl koniunkturalny ( klasyczny i współczesny).
Bezrobocie – pomiar, przyczyny i metody przeciwdziałania.
Inflacja – pomiar , przyczyny , metody przeciwdziałania.
Współzależności między inflacją a bezrobociem ( krzywe Philipsa).
10.Polityka monetarna i fiskalna państwa w gospodarce zamkniętej.
Stopa procentowa a popyt konsumpcyjny i inwestycyjny – efekt tłumienia. Stopa
procentowa o równowaga na rynku dóbr. Wydatki państwa i efekt wypierania.
Literatura: BFD, 24 -1,2,3 ,4. ; KMN, 12.
11.Model IS- LM a równowaga makroekonomiczna i polityka mieszana.
Równowaga na rynkach dóbr i pieniądza.- równanie jednoczesnej równowagi (
interpretacja graficzna).Mechanizmy transmisji polityki fiskalnej i pieniężnej w modelu IS
– LM. Zarządzanie popytem globalnym i interpretacja skutków na modelu IS-LM.
Przeciwdziałanie inflacji i bezrobociu.
Literatura: BFD, 24 – 5, 6, 7. ; 26-3,4,5,6. ; KMN, 9 ,14.
12. Wybrane zagadnienia makroekonomii gospodarki otwartej.
Teoria kosztów komparatywnych a specjalizacja produkcji. Bilans handlowy i polityka
handlowa rządu. Rynek walutowy i polityka kursu walutowego. Bilans płatniczy państwa
i polityka rezerw dewizowych. Skuteczność polityki fiskalnej i polityki monetarnej w
gospodarce otwartej – model Mundella- Fleminga.
Literatura :.BFD, 28 – 1,2,3,6. 31 – 1,2,3,4 ,8.KMN, 17, 2
BFD ,30 1-6. KMN,14-16.
Literatura obowiązkowa:
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia t.2 , PWE, 1993.
Kamerschen D.R., McKenzie R.B.,Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk ,1991.
Literatura zalecana
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t 2, PWN, 2004.
Mankiv M.G.,Taylor M.P. ,Makroekonomia, PWE, W-wa.2009.
Robert E.Hall,John B.Taylor, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Zborowska W.,Szałański M., Makroekonomiczne modele funkcjonowania rynków w
gospodarce. Symulacje komputerowe. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
UW, W-wa,2010.
Zborowska W. Szałański M., Polityka mieszana w makroekonomicznych modelach
równowagi krótkookresowej. Symulacje komputerowe.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards