Regulamin wewnętrzny Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki

advertisement
Załącznik do zarządzenia Nr 311/16
Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2016 r.
Regulamin wewnętrzny Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
§ 1.
Regulamin wewnętrzny Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną
strukturę Departamentu, zasady organizacji pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek
organizacyjnych Departamentu, a także zakresy zadań i odpowiedzialności zastępców Dyrektora
Departamentu oraz kierowników wydziałów
§2.
Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, zwanym dalej „Departamentem”, kieruje Dyrektor Departamentu
przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora Departamentu.
1. W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu w pracy lub braku możliwości pełnienia
przez niego obowiązków służbowych, w zakres praw i obowiązków Dyrektora Departamentu
wchodzi Zastępca Dyrektora Departamentu, o którym mowa w § 9 ust. 3.
2. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora Departamentu i Zastępcy Dyrektora
Departamentu, o którym mowa w § 9 ust. 3, lub braku możliwości pełnienia przez nich
obowiązków służbowych, w zakres ich praw i obowiązków wchodzi Zastępca Dyrektora
Departamentu, o którym mowa w § 9 ust. 2.
3. W przypadku braku możliwości pełnienia zastępstwa w trybie określonym w ust. 2 i 3,
zastępstwo pełni kierownik wydziału wskazany przez Sekretarza Województwa – Dyrektora
Urzędu, na wniosek Dyrektora Departamentu lub zastępującego go Zastępcy Dyrektora
Departamentu.
§3
Zastępcy Dyrektora Departamentu:
1. pozostają w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do Dyrektora Departamentu;
2. są odpowiedzialni przed Dyrektorem Departamentu za należytą organizację pracy oraz
prawidłowe i sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
§4
1. Do zadań zastępców Dyrektora Departamentu należy:
1) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań przypisanych nadzorowanym komórkom
organizacyjnym;
2) organizowanie narad z pracownikami w sprawach dotyczących problematyki
podległych komórek organizacyjnych;
3) prowadzenie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
4) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w podległych komórkach organizacyjnych;
5) zapewnienie dostępu do informacji publicznej w podległych komórkach
organizacyjnych;
6) prezentowanie stanowiska Zarządu Województwa, z upoważnienia członka Zarządu
Województwa,
na
posiedzeniach
komisji
Sejmiku
Województwa,
w zakresie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;
7) planowanie, utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu.
2. Zastępcy Dyrektora Departamentu ponoszą odpowiedzialność za:
str. 1
1) poprawne, terminowe i zgodne z dyspozycjami przełożonych załatwianie spraw
w podległych komórkach organizacyjnych;
2) terminowe i należyte przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu
Województwa;
3) organizowanie pracy i zapoznanie pracowników podległych komórek organizacyjnych
z obowiązującymi przepisami prawnymi;
4) porządek i dyscyplinę pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
5) podejmowanie inicjatyw dotyczących efektywniejszej pracy w podległych komórkach
organizacyjnych.
§5
1.
2.
3.
W Departamencie tworzy się wydziały oraz wieloosobowe stanowisko pracy.
Wydziałem kieruje kierownik.
Wieloosobowym stanowiskiem kieruje bezpośrednio Dyrektor Departamentu.
§6
W skład Departamentu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej (KP-IV);
2) Wieloosobowe stanowisko ds. Organizacji i Budżetu Departamentu (KP-VI);
3) Wydział Kultury (KP-DU-I);
4) Wydział Instytucji Kultury (KP-DU-III);
5) Wydział Marketingu Terytorialnego (KP-TP-I);
6) Wydział Turystyki (KP-TP-III).
§ 7.
1.
2.
3.
Kierownicy pozostają w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do Dyrektora
Departamentu lub Zastępców Dyrektora zgodnie z podległością określoną w § 9.
Kierownicy są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych im
zadań.
Do obowiązków i kompetencji kierowników należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów zakresów czynności oraz przydział zadań pracownikom
podległych komórek organizacyjnych;
2) organizowanie terminowej realizacji zadań planowanych i zleconych;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją poszczególnych zadań;
4) przeprowadzanie
okresowej
oceny
pracowników
podległych
komórek
organizacyjnych;
5) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników podległych
komórek organizacyjnych;
6) akceptowanie przygotowanych przez pracowników podległych komórek
organizacyjnych opracowań, dokumentów, pism i materiałów;
7) zapoznanie
pracowników
podejmujących
pracę
w
Departamencie
z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie i Regulaminem wewnętrznym Departamentu oraz
z
aktami
regulującymi
ustrój
samorządu
terytorialnego,
a
także
z zakresem obowiązków przypisanym do obejmowanego stanowiska;
8) przedkładanie Dyrektorowi Departamentu lub Zastępcom Dyrektora Departamentu
wniosków w sprawie awansowania, nagradzania i karania pracowników podległych
komórek organizacyjnych;
9) zapewnianie ochrony informacji niejawnych;
10) zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
11) współudział w planowaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu zintegrowanego systemu
zarządzania;
12) współdziałanie w zakresie realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi
Departamentu.
str. 2
§8
1.
2.
3.
Korespondencję skierowaną do Departamentu, Dyrektor Departamentu dekretuje przez
zamieszczenie: symbolu komórki organizacyjnej lub nazwiska pracownika wyznaczonego do
załatwienia sprawy oraz dyspozycji i daty dekretacji.
Wpływająca do Departamentu korespondencja załatwiana jest w terminach określonych
przepisami kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisami szczególnymi, chyba
że Dyrektor Departamentu wyznaczy krótszy termin.
W przypadku powstania uzasadnionej obawy o niedotrzymanie terminu, o którym mowa
w ust. 2, kierownik lub pracownik wyznaczony do załatwienia sprawy powiadamia o tym
Dyrektora Departamentu i stosuje właściwe przepisy prawa.
§ 9.
1.
2.
3.
Dyrektorowi Departamentu (KP) podlegają bezpośrednio:
1) ds. Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
2) Wieloosobowe stanowisko Organizacji i Budżetu Departamentu.
Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Kultury (KP-DU) podlegają bezpośrednio:
1) Wydział Kultury;
2) Wydział Instytucji Kultury.
Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Turystyki (KP-TP) podlegają bezpośrednio:
1) Wydział Marketingu Terytorialnego;
2) Wydział Turystyki.
§10
1. W ramach realizacji zadań, komórki organizacyjne Departamentu dokonują na bieżąco
wymiany informacji oraz współpracują z innymi departamentami Urzędu oraz podmiotami
i instytucjami właściwymi ze względu na zakres realizowanych zadań, a w szczególności
z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Do zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych Departamentu należy
w szczególności:
1) współpraca z Departamentem Organizacji w zakresie prowadzenia spraw
związanych z wystąpieniami podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową;
2) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem petycji i współpraca w tym
zakresie z Departamentem Organizacji;
3) współudział w
utrzymywaniu i doskonaleniu zintegrowanego systemu
zarządzania;
4) bieżące opracowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczania na stronie
internetowej Samorządu Województwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronach intranetowych Urzędu i w innych portalach internetowych;
5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz
interwencje posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów
odpowiedzi i wystąpień do ministrów i kierowników urzędów centralnych,
w sprawach dotyczących działalności Departamentu;
6) opracowywanie i przedkładanie Wieloosobowemu stanowisku ds. Organizacji
i Budżetu Departamentu projektu planu finansowego oraz wniosków o zmianę
tego planu, a także sprawozdań z wykonania i zaangażowania budżetu;
7) przygotowywanie projektów uchwał, informacji oraz sprawozdań dla Zarządu oraz
właściwej Komisji Sejmiku;
8) uczestniczenie w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych na
zasadach określonych w regulaminie udzielania zamówień publicznych,
obowiązującym w Urzędzie;
9) udostępnianie informacji publicznej;
10) współpraca z redakcją czasopisma „Kronika Mazowiecka”;
str. 3
11) prowadzenie
spraw
związanych
z
przygotowywaniem
porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego i umów na realizację zadań z zakresu
działalności Departamentu oraz rozliczanie zawartych umów;
12) prowadzenie ewidencji umów przygotowywanych przez komórkę merytoryczną;
13) współpraca z Biurem Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
w zapewnieniu zabezpieczenia realizacji zadań z zakresu utrzymania stanu
gotowości obronnej.
§11
Do zadań Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej należy
w szczególności:
1) wdrażanie oraz realizowanie zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Kultury
w Województwie Mazowieckim w tym:
a) monitorowanie i ewaluacja programów strategicznych,
b) opracowywanie i wdrażanie projektów kulturalnych, w tym będących przedmiotem
wniosków o wsparcie ze środków zewnętrznych,
c) tworzenie kulturowych szlaków tematycznych;
2) wdrażanie oraz realizowanie zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki
w Województwie Mazowiecki w tym:
a) monitorowanie i ewaluacja programów strategicznych,
b) budowanie zintegrowanej sieci szlaków turystycznych w regionie, realizacja zadań
z zakresu oznakowania turystycznego w oparciu o walory turystyczne i kulturowe
oraz prowadzenie działań mających na celu rozwój szlaków turystycznych,
c) opracowywanie i wdrażanie projektów turystycznych, w tym będących przedmiotem
wniosków o wsparcie ze środków zewnętrznych;
3) wdrażanie oraz realizowanie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad
Zabytkami w tym:
a) opracowywanie
oraz
aktualizowanie
uchwały
Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,
b) opracowywanie i wdrażanie projektów dotyczących dziedzictwa materialnego
i niematerialnego;
4) realizowanie zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
w tym prowadzenie spraw dotyczących monitorowania realizacji projektu Planu
wykonawczego Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze: „Kultura
i dziedzictwo”;
5) realizacja zadań wynikających ze współpracy Departamentu z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w tym:
a) współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Organizacji, w tym przedkładanie
projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań
realizowanych przez departament oraz sprawozdania z jego realizacji,
b) prowadzenie spraw dotyczących współpracy finansowej oraz pozafinansowej,
c) współpraca z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną;
6) opiniowanie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego
w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
7) zarządzanie zakładką Kultura i Turystyka na stronie www.mazovia.pl;
8) koordynowanie spraw dotyczących utrzymywania i doskonalenia zintegrowanego systemu
zarządzania i współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu
Zarządzania;
9) współpraca z Wydziałem Marketingu Terytorialnego w prowadzenie profilu Samorządu
Województwa Mazowieckiego pn.: Mazowsze Serce Polski w serwisie społecznościowym
Facebook;
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w ramach
str. 4
kształtowania
spójnej
polityki
rozwoju
kultury
i
turystyki
w
województwie.
§12
Do zakresu zadań Wieloosobowego stanowiska ds. Organizacji i Budżetu Departamentu
należy w szczególności:
1) koordynowanie opracowania części planu finansowego Urzędu będącego w dyspozycji
Departamentu przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Departamentu
i monitorowanie jego realizacji.
2) przygotowywanie projektu budżetu Województwa w części dotyczącej funkcjonowania
Departamentu;
3) prowadzenie spraw dotyczących współpracy Departamentu z Departamentem Budżetu
i Finansów w zakresie przedkładania projektów planów finansowych, wniosków
o zmianę tych planów oraz sprawozdań z ich wykonania, w zakresie dotyczącym działania
Departamentu na podstawie informacji otrzymanych od komórek organizacyjnych
Departamentu;
4) bieżąca analiza wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Departamentu
w zakresie zgodności z uchwałą budżetową na dany rok;
5) weryfikowanie projektów uchwał Zarządu oraz innych dokumentów powodujących
zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków;
6) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych z wykonania planu
finansowego Urzędu oraz miesięcznych z zaangażowania wydatków budżetowych Urzędu,
będących w dyspozycji Departamentu na podstawie informacji otrzymanych od komórek
organizacyjnych Departamentu;
7) koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie zadań
realizowanych przez Departament;
8) obsługa sekretariatu Dyrektora Departamentu i Zastępców Dyrektora Departamentu;
9) obsługa kancelaryjna Departamentu;
10) prowadzenie ewidencji służbowych i prywatnych wyjść pracowników Departamentu;
11) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Departamentu;
12) prowadzenie obsługi techniczno-biurowej oraz gromadzenie i kompletowanie dokumentów
dotyczących organizacji pracy Departamentu.
§13
Do zakresu zadań Wydziału Kultury należy w szczególności:
1) realizowanie zadań związanych z działaniem na rzecz pielęgnowania polskości, rozwoju
i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców
Województwa Mazowieckiego oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego;
2) realizowanie zadań związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Województwa przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa;
3) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie działalności w zakresie upowszechniania kultury
na terenie Województwa;
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursu „Mazowieckie Zdarzenie
Muzealne – WIERZBA”;
5) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursu "Stolica Kultury Mazowsza";
6) współpraca z Kancelarią Sejmiku w zakresie nadawania Nagrody Samorządu
Województwa Mazowieckiego w dziedzinie sztuki im. Cypriana Kamila Norwida;
7) prowadzenie spraw związanych z obchodami ważnych rocznic oraz upamiętnieniem
znanych i ważnych dla kultury postaci z Mazowsza, w tym z wyborem patrona roku
ogłaszanym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego;
8) prowadzenie spraw związanych z organizacją Festiwalu Teatrów Młodzieżowych;
9) współpraca z Wydziałem ds. tworzenia przestrzeni kulturowej i turystycznej w zakresie
realizowania zadań wynikających z dokumentów strategicznych samorządów
województwa mazowieckiego, w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
10) współpraca z Kancelarią Marszałka w zakresie:
str. 5
11) opracowywania wniosków w sprawie przyznawania medali, orderów i odznaczeń za
wybitne zasługi w szczególności w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności
kulturalnej lub ochronie dziedzictwa narodowego,
12) opiniowania patronatów Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań
Wydziału,
13) przygotowywania listów okolicznościowych i jubileuszowych w sprawach dotyczących
kultury.
§14
Do zakresu zadań Wydziału Instytucji Kultury należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności wynikających ze sprawowanego przez Zarząd nadzoru ogólnego
nad instytucjami kultury, dla których Organizatorem jest Samorząd Województwa
Mazowieckiego (zwanych dalej Instytucjami Kultury) w zakresie realizacji zadań
statutowych, w tym monitorowanie i ocena bieżącej działalności tych instytucji,
w szczególności poprzez:
a) zgłaszanie propozycji zakresu kontroli prowadzonych w Instytucjach Kultury,
monitorowanie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych, pozaaudytowych oraz
działań korygujących podjętych wobec Instytucji Kultury,
b) analizowanie planów i sprawozdań z działalności merytorycznej przedstawianych
przez Instytucje Kultury w powiązaniu z ich sytuacją finansową,
c) opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań
finansowych przez Instytucje Kultury,
d) opiniowanie wniosków Instytucji Kultury w sprawach wynajmu, dzierżawy,
użyczenia czy zakupu nieruchomości,
e) opiniowanie wniosków Instytucji Kultury o udzielenie dotacji na inwestycje,
f)
opiniowanie wniosków o nagrody roczne dla dyrektorów Instytucji Kultury,
g) opiniowanie wniosków związanych z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia
oraz wykonywaniem prac o charakterze twórczym lub artystycznym przez
dyrektorów Instytucji Kultury,
h) opiniowanie wniosków w zakresie zatrudniania kadry kierowniczej
w Instytucjach Kultury;
2) prowadzenie spraw organizacyjnych Instytucji Kultury, w szczególności poprzez:
a) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem statutów Instytucjom Kultury
i wprowadzaniem zmian w tych statutach oraz spraw związanych
z opiniowaniem projektów regulaminów organizacyjnych tych Instytucji, we
współpracy z Departamentem Organizacji,
b) prowadzenie spraw dotyczących przekształceń wewnętrznych w Instytucjach
Kultury,
c) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem, przejęciem,
przekazywaniem, współprowadzeniem i likwidacją Instytucji Kultury, we
współpracy z innymi Departamentami,
d) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem członków rady działającej przy
muzeum;
3) prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury oraz przygotowywanie odpisów;
4) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania, przekazywania, monitorowania
i rozliczania dotacji udzielanych Instytucjom Kultury innych niż dotacje celowe na
inwestycje;
5) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień/umów pomiędzy organami
administracji rządowej i samorządowej a Województwem Mazowieckim dotyczących
przekazania przez te jednostki środków finansowych na dofinansowanie zadań
realizowanych przez Instytucje Kultury oraz spraw związanych z przekazywaniem
i rozliczaniem pozyskanych w ww. trybie środków;
6) współpraca z Wydziałem ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w zakresie
realizowania zadań wynikających z dokumentów strategicznych samorządów województwa
str. 6
mazowieckiego, w ramach zadań realizowanych przez Wydział.
§15
Do zakresu zadań Wydziału Marketingu Terytorialnego należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu promocji Województwa, w tym promocji turystyki na terenie
Województwa;
2) zapewnienie udziału Mazowsza w wydarzeniach promocyjnych, istotnych dla budowania
marki Mazowsze, koordynowanych i realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz udział
w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych;
3) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji Województwa, takich jak
wystawy, konferencje, seminaria, wydawnictwa itp.;
4) współpraca z innymi samorządami jak również ze środowiskami reprezentującymi: naukę,
kulturę, turystykę i gospodarkę regionu w celu promocji Województwa w kraju i za granicą;
5) prowadzenie spraw dotyczących opracowywania materiałów promocyjnych Województwa;
6) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania i zatwierdzania projektów graficznych
materiałów promocyjnych oraz projektów graficznych stoisk wystawienniczych
przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie zgodności z System
Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze;
7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystanie logo Marki
Mazowsze;
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Zarząd zgody na wykorzystanie herbu
Województwa;
9) prowadzenie spraw w zakresie opracowywania i monitorowania planu działań związanych
z promocją Województwa Mazowieckiego w kraju i za granicą, podejmowanych przez
komórki organizacyjne Urzędu;
10) realizowanie projektu promocyjnego pn. „Paszport Turystyczny Mazowsza”;
11) organizowanie konkursu fotograficznego pn. „Mazowsze bliskie sercu”;
12) organizowanie konferencji pn. „Sejmik Turystyczny Mazowsza”;
13) kontynuowanie projektu pn. „Kreowanie Turystycznej Marki Mazowsze”;
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Marszałka Województwa
Mazowieckiego, w tym prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej poświęconej
konkursowi www.nagroda.mazovia.pl;
15) prowadzenie spraw związanych z organizacją Kongresu Promocji Mazowsza, w tym
prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej poświęconej kongresowi
www.kongrespromocjimazowsza.pl;
16) współpraca z Wydziałem ds. tworzenia przestrzeni kulturowej i turystycznej w zakresie
realizowania zadań wynikających z dokumentów strategicznych samorządów województwa
mazowieckiego, w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
17) współpraca z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział;
18) realizowanie działań mających na celu rozwój turystyki w regionie, w tym wspieranie rozwoju
regionalnych produktów turystycznych i podnoszenie jakości obsługi ruchu turystycznego;
19) przygotowywanie i wdrażanie projektów turystycznych o charakterze promocyjnym,
w tym będących przedmiotem wniosków o wsparcie z funduszy europejskich;
20) przygotowywanie artykułów, informacji prasowych z zakresu działalności Wydziału;
21) współpraca z Kancelarią Marszałka w zakresie opiniowania patronatów Marszałka
Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań Wydziału;
22) prowadzenie profilu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: Mazowsze Serce Polski
w serwisie społecznościowym Facebook;
23) współpraca z innymi departamentami Urzędu w zakresie tworzenia i promowania spójnego
i wyrazistego wizerunku oraz marki Mazowsze.
§ 16.
Do zakresu zadań Wydziału Turystyki należy w szczególności:
str. 7
prowadzenie Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa
Mazowieckiego, zwanego dalej „Rejestrem” oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do
Rejestru, w tym wynikających ze zmian dokonanych w tym Rejestrze;
2) prowadzenie kontroli przestrzegania przez organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych wpisanych do Rejestru warunków wykonywania działalności określonych
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;
3) prowadzenie kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz
pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych, prowadzonej przez osoby niezgłoszone do Rejestru, w zakresie niezbędnym
do ustalenia, czy prowadzona działalność jest działalnością regulowaną;
4) prowadzenie kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających
z klientami umowy o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie
spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych;
5) prowadzenie kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów turystyki lub
pośredników turystycznych z art. 7, art. 8 ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada
2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004;
6) prowadzenie kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów turystyki lub
pośredników turystycznych z art. 9, art. 10 ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011
r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym
i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004;
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem:
a) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Rejestru lub o zakazie wykonywania działalności
objętej wpisem do Rejestru wydawanych z urzędu;
b) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Rejestru lub o zakazie wykonywania działalności
objętej wpisem do Rejestru wydawanych na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego;
c) decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Rejestru wydawanych na wniosek przedsiębiorcy;
d) decyzji o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika
turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru;
e) zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z Rejestru;
f) decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z Rejestru;
g) zawiadomień o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu przez
przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika
turystycznego;
h) decyzji o wykreśleniu z urzędu przedsiębiorcy z Rejestru w związku z zaprzestaniem
przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru po upływie okresu
zawieszenia;
i) decyzji o odmowie wpisu do Rejestru i odmowie wszczęcia postępowania
administracyjnego na wniosek przedsiębiorcy;
j) decyzji uchylających decyzje własne dotyczące wykreślenia przedsiębiorcy
z Rejestru lub o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru
wydawanych z urzędu;
8) prowadzenie spraw związanych z zaniżaniem wysokości należnej składki
w deklaracjach składanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
9) prowadzenie spraw związanych z organizacją powrotu klientów do kraju w przypadku gdy
organizator turystyki lub pośrednik turystyczny z powodu niewypłacalności nie zapewni
tego powrotu w tym z występowaniem o wypłatę zaliczek na pokrycie kosztów powrotu
z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub umów ubezpieczenia, na rzecz
klientów lub Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i dokonywaniem rozliczenia
otrzymanych środków;
1)
str. 8
10) występowanie na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z umów gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych lub umów ubezpieczenia na rzecz klientów lub
z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w przypadkach niewykonania lub
częściowego niewykonania umowy przez niewypłacalnego organizatora turystyki lub
pośrednika turystycznego wpisanego do Rejestru;
11) udzielanie informacji o danych zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez ministra właściwego ds. turystyki na
zasadach określonych dla tej ewidencji;
12) prowadzenie spraw interwencyjnych w związku z działalnością organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych;
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru
organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz ich wykreślaniem
na wniosek organizatora lub z urzędu;
14) kontrolowanie organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu,
zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru oraz
przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą;
15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o:
a) nadaniu, cofnięciu, zawieszeniu lub przywróceniu uprawnień przewodników
górskich,
b) zmianie danych zawartych w treści decyzji, o których mowa w lit. a);
16) prowadzenie spraw z zakresu wydawania legitymacji i identyfikatorów przewodnikom
górskim;
17) wydawanie duplikatów legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego;
18) prowadzenie spraw dotyczących organizacji egzaminów językowych dla pilotów
wycieczek, przewodników turystycznych i przewodników górskich, wydawanie świadectw;
19) prowadzenie spraw z zakresu powoływania komisji egzaminacyjnych języków obcych;
20) dokonywanie w legitymacjach przewodników górskich wpisów potwierdzających
znajomość języków obcych;
21) prowadzenie ewidencji nadanych uprawnień przewodników górskich z terenu
województwa mazowieckiego oraz przekazywania ww. danych w formie elektronicznej
ministrowi właściwemu do spraw turystyki;
22) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem zespołów oceniających obiekty
hotelarskie;
23) prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do
określonego rodzaju i nadanie kategorii, wszczynanych na wniosek przedsiębiorców,
wydawanie decyzji o zaszeregowaniu, odmowie zaszeregowania, potwierdzeniu
zaszeregowania lub zmianie zaszeregowania obiektów hotelarskich;
24) prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich posiadających obowiązującą decyzję
o zaszeregowaniu do określonego rodzaju i kategorii z terenu Województwa w ramach
Modułu Obiektów Hotelarskich prowadzonego przez Ministra właściwego ds. turystyki;
25) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem promes w formie decyzji
administracyjnych na wniosek przedsiębiorców zamierzających rozpocząć świadczenie
usług hotelarskich;
26) prowadzenie wykazu promes i dokonywanie w nim odpowiednich wpisów;
27) monitorowanie obiektów używających zastrzeżonych ustawowo nazw rodzajowych
obiektów hotelarskich;
28) prowadzenie spraw związanych z nieuprawnionym używaniem przez przedsiębiorców
nazw ustawowo zastrzeżonych dla danych obiektów hotelarskich;
29) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o usługach turystycznych.
§ 17.
Schemat struktury organizacyjnej Departamentu stanowi załącznik do Regulaminu.
str. 9
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards