Przykładowe zdjęcia - Geomatyka w Lasach Państwowych

advertisement
Wykorzystanie zdjęć lotniczych w
określeniu rozmiaru strat
spowodowanych
trąbą powietrzną w sierpniu 2008 r.
na terenie RDLP Katowice
Rogów, 15 września 2010 r.
Trąba powietrzna
• 15 sierpnia 2008 r. nad lasami RDLP Katowice przeszła
trąba powietrzna
• Podjęto próbę wykorzystania zdjęć lotniczych do
oszacowania wielkości strat
• Na wykonawcę wybrano MGGP Aero, które
dysponowało własnym samolotem
• Dostępna była jedynie kamera analogowa
2
Ustalenie trasy przelotu samolotu
3
Zdjęcia lotnicze
• 20 sierpnia 2008r wykonany został nalot
• 2 tygodnie po nalocie wykonawca dostarczył produkt –
ortofotoszkic:
• Rozdzielczość terenowa piksela: 25 cm
• 3 kanały (RGB)
• Dysponujemy również zeskanowanymi zdjęciami
lotniczymi oraz projektem aerotriangulacji
4
Przykładowe zdjęcia
5
Przykładowe zdjęcia
6
Przykładowe zdjęcia
7
Przyjęta metoda oszacowania szkód
• Interpretacja zdjęć i wektoryzacja obszarów uszkodzonych
• Przecięcie poligonu uszkodzeń z poligonami wydzieleń
• Obliczenie uszkodzonej powierzchni w wydzieleniach
• Obliczenie uszkodzonych mas na podstawie zasobności z
opisów taksacyjnych baz LAS nadleśnictw
8
Interpretacja zdjęć i wektoryzacja obszarów uszkodzonych
9
Przecięcie poligonu uszkodzeń z poligonami wydzieleń
10
Obliczenie powierzchni uszkodzonej w wydzieleniach
11
Obliczenie masy uszkodzonego drewna
masa uszkodzonego drewna = zasobność x powierzchnia uszkodzona
nr_wew
adres_leśny
pow_wydz pow_uszk
216000003
02-16-1-01-1
-a -00
18,95
216000005
02-16-1-01-1
-b -00
216000005
02-16-1-01-1
216000009
gat
udz
wiek
masa
volume_flag
862,21 SO
10
68
2457,75
HA
1,1
104,43 BRZ
1
58
24,22
HA
-b -00
1,1
104,43 SO
9
58
208,6
HA
02-16-1-01-1
-f -00
2,67
276,77 SO
10
68
705,08
HA
216000015
02-16-1-01-1
-i -00
3,4
294,21 SO
9
73
687,79
HA
216000015
02-16-1-01-1
-i -00
3,4
294,21 BRZ
1
58
78,74
HA
216000017
02-16-1-01-1
-j -00
2,81
298,3 SO
8
48
687,75
HA
216000017
02-16-1-01-1
-j -00
2,81
298,3 BRZ
2
48
110,71
HA
216000020
02-16-1-01-2
-a -00
10,94
187,47 SO
8
68
528,83
HA
216000020
02-16-1-01-2
-a -00
10,94
187,47 DB
2
88
116,19
HA
216000024
02-16-1-01-2
-d -00
2,67
95,31 SO
10
48
173,12
HA
216000028
02-16-1-01-2
-g -00
2,35
50,99 SO
10
28
41,43
HA
12
Obliczenie masy uszkodzonego drewna
13
Wyniki
Nadleśnictwo
Powierzchnia [ha]
masa [m3]
Gidle
44
10481
Herby
282
55624
Koszęcin
476
141466
Rudziniec
123
32449
Strzelce Opolskie
18
2715
943
242735
Razem
14
Masy uszkodzonego drewna – Nadleśnictwo Koszęcin
15
Ocena dokładności
• Po dwóch latach porządkowanie powierzchni jest już
zakończone, powierzchnie są też już częściowo
odnowione.
• Ocena szacowania powierzchni na podstawie
podanych przez nadleśnictwa wartości planowanych do
odnowienia powierzchni na zrębach pohuraganowych.
• W przyjętej metodzie obliczona masa uszkodzonego
drewna jest bezpośrednio powiązana z powierzchnią
16
Bilans powierzchni planowanych do odnowienia
Nadleśnictwo
Powierzchnia
różnica [ha] różnica [%]
rzeczywista [ha]
Gidle
44
58
14
32
Herby
282
358
76
27
Koszęcin
476
549
73
15
Rudziniec
123
207
84
68
Strzelce Opolskie
18
40
22
122
943
1212,00
269
29
Razem
17
Powierzchnia
szacowana [ha]
Szacunek a wykonanie – Nadleśnictwo Koszęcin
18
Błąd oszacowania masy drewna – Nadleśnictwo Koszęcin
• Dlaczego Koszęcin -taksacja wykonana na 01.01.2010 r.
• Jako masę pozyskaną przyjęto sumę użytków na
powierzchniach objętych trąbą
• Ze względu na aktualizację bazy LAS zarówno szacunek jak
i wykonanie obliczone zostały dla powierzchni oddziałów
• Potrzeba dokładniejszej analizy dokładności określenia
masy
19
Wartości błędów w m3
20
Błędy określenia masy drewna
• Wynikają z błędów określenia powierzchni
• Błędów obliczenia mas na etapie PUL
• Błędów obliczenia przyrostów w procesie aktualizacji
SILP
• Średni błąd dla nadleśnictwa Koszęcin wyniósł 7% - w
tym przypadku zawyżone masy w opisie taksacyjnym
zostały skompensowane zaniżoną powierzchnią
21
Wnioski
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Obiektywna metoda określania rozmiaru szkód
Umożliwia szybkie określenie rozmiaru szkód
Wymaga zaktualizowanych opisów taksacyjnych i LMN
Jest formą dokumentacji szkody
Na podstawie ortofotomapy trudności z odnalezieniem drzew pochylonych
W tym przypadku brak kanału CIR utrudnił identyfikację uszkodzonego
obszaru
Wymaga dopracowania metodyki określania szkody jak i oceny jej
dokładności
Propozycja ewidencji poligonów również szkód innych niż pożary oraz
konsekwentnego stosowania grup czynności „K” – ułatwiło by to analizę
dokładności szacowania tych szkód
Dziękuję za uwagę
Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
ul. Św. Huberta 43-45
40-543 Katowice
[email protected]
tel. +48 32 694 50 00,
23
Download