Komunikat_prasowy_przemysldrzewny

advertisement
Projekt realizowany na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego - 56/PARP/2.3b/2005
Komunikat prasowy
„Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”
W całej Polsce rozpoczął się pierwszy etap realizacji pionierskiego projektu, którego celem jest
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających w sektorze drzewnym
poprzez
podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników MMŚP przemysłu
drzewnego i meblarskiego.
Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3. „Rozwój kadr
nowoczesnej gospodarki” od listopada 2005 roku do grudnia 2007 roku.
Na realizację projektu przeznaczono 5,4 mln zł; zorganizowanych zostanie około 950 szkoleń, co
oznacza ponad 1000 dni teoretycznych i praktycznych szkoleń dla ponad 5 tys. osób z mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z terenu całego kraju, funkcjonujących w sektorze drzewnym,
obejmującym: produkcję wyrobów z drewna (dział 20 PKD) i produkcję mebli (grupa 36.1 PKD).
Pierwszy etap wdrażania projektu to bezpłatne seminaria wprowadzające w całej Polsce, na
których nie zabraknie przedstawicieli dużych przedsiębiorstw sektora drzewnego, branżowych
organizacji i stowarzyszeń, władz lokalnych i samorządowych oraz regionalnych instytucji
finansujących. Seminaria te to przede wszystkim ogromny ładunek wiedzy o możliwościach
korzystania z pomocowych funduszy unijnych i zasadach uczestnictwa w projekcie, ale również o
aktualnych trendach na rynku drzewnym, poziomie innowacyjności branż drzewnych i o korzyściach
wynikających z kooperacji MMŚP i dużych firm drzewnych i meblarskich.
Drugi, zasadniczy etap realizacji Projektu to ok. 950 szkoleń jedno- i trzydniowych, organizowanych w
trzech komponentach tematycznych. Ich przedmiotem będą zagadnienia dotyczące wielu dziedzin
związanych z poprawą szeroko pojętego systemu zarządzania firmą z uwzględnieniem specyfiki
przemysłu drzewnego i meblarskiego, a także przedstawienie wymagań i oczekiwań dużych
przedsiębiorstw wobec potencjalnych podwykonawców. Istotnym komponentem akcji szkoleniowej
będą szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy nowo zatrudnionych pracowników, dotyczące
właściwości drewna i technik jego obróbki.
Ostatni etap realizacji Projektu to bezpłatna konferencja przedstawiającą rezultaty Projektu, której
celem będzie przedstawienie rezultatów realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem
F5 Konsulting Sp. z o. o.
oraz
Instytut Technologii Drewna
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
BIURO PROJEKTU:
ul. Składowa 5, 61- 897 Poznań
e-mail: [email protected]
www.drewno-efs.pl
Projekt realizowany na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego - 56/PARP/2.3b/2005
prezentacji przykładów dobrych praktyk, dotyczących systemów zarządzania w MMŚP oraz
współpracy z dużymi przedsiębiorstwami.
Atrakcyjność oferty szkoleniowej projektu polega na możliwości skorzystania z bogatej i
różnorodnej oferty programowej, na dużej dostępności szkoleń dzięki zorganizowaniu ich w
wielu miejscach w kraju, w tym w najważniejszych ośrodkach akademickich związanych z
sektorem drzewnym oraz na tym, że pomocowy charakter projektu zapewnia pokrycie 80%
kosztów każdego szkolenia. Oznacza to, że beneficjenci ponoszą niewielką część swojego w
nich udziału, szacowaną na 40 zł za 1 dzień szkolenia.
Konsorcjum realizujące Projekt tworzą uznane na rynku firmy konsultingowo-badawcze (F5 Konsulting
Sp z o. o., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej) oraz jedyna w Polsce jednostka naukowobadawcza zajmująca się w sposób kompleksowy przerobem drewna, jego zastosowaniem i
tworzeniem nowych kompozytów opartych na drewnie (Instytut Technologii Drewna).
Biuro Projektu:
F5 Konsulting Sp z o. o.
ul. Składowa 5, 61- 897 Poznań
e-mail: [email protected]
Więcej informacji:
strona internetowa Projektu: www.drewno-efs.pl
infolinia Projektu: 0-801 33 88 34 (czynna w dni robocze w godz. 8-15)
***
Europejski Fundusz Społeczny - EFS (ang. European Social Fund - ESF) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej
wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Działania w ramach EFS zorientowane są
na udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do
zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) koncentruje się na budowie otwartego, opartego na
wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.
Realizacja tego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny
rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią
Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.
F5 Konsulting Sp. z o. o.
oraz
Instytut Technologii Drewna
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
BIURO PROJEKTU:
ul. Składowa 5, 61- 897 Poznań
e-mail: [email protected]
www.drewno-efs.pl
Download