Umowa Ekspertyza Nadzór Podział na Etapy

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
(-w z ó r-)
Umowa Nr …………………./2016
zawarta w dniu ................. 2016r. w Krakowie,
pomiędzy:
GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW reprezentowaną przez:
Józefę Grodecką - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie,
działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ……. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
…………….. roku,
ul. Helclów 2,31-148 Kraków,
NIP 676-16-94-410, REGON 0002593172
zwaną w treści umowy Zamawiającym ( Inwestorem )
a ...................................................................................................................................................
reprezentowanym przez :
1) ......................................................................................
nr NIP …………………………...., nr REGON …………………..,
zwanym w treści umowy Wykonawcą ( Inspektorem Nadzoru )
Wybranym przez Zamawiającego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ) zwanej p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i w związku z art. 39 ustawy (znak sprawy: DPS /ZP /2522
/2532 / ZP/ U / 1N / 2016).
Strony zawierają Umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem Umowy jest sporządzenie przez Wykonawcę Ekspertyzy dokumentacji projektowej
opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego, pełnienie kompleksowego
Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz Podział Zadania Inwestycyjnego na Etapy,
w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa Pawilonu Domu Artysty”, zlokalizowanej w Krakowie
przy ul. Helclów 2 realizowanej na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 2615/2008
wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, z dnia 13 listopada 2008 roku.
str. 1
§2
Ekspertyza projektu i dokumentacji projektowej
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sporządzenia Ekspertyzy
dokumentacji projektowej, obejmującej:
1) Sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa w tym m.in. z Ustawą
Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normami,
Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej i
innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
2) Sprawdzenie wszystkich elementów dokumentacji, w tym projektu budowlanego, projektów
wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót,
3) Sprawdzenie wszystkich projektów branżowych, a to projektu: instalacji elektrycznych,
instalacji sanitarnych, konstrukcyjnego, architektonicznego, zagospodarowania terenu,
przyłącza i sieci oraz sprawdzenie wszystkich badań, opinii i ekspertyz na podstawie, których
została przygotowana dokumentacja projektowa, w tym w szczególności opinii dotyczących
warunków geologicznych,
4) Sprawdzenie kompletności uzgodnień i pozwoleń, koniecznych do realizacji inwestycji, w tym
uzgodnień z rzeczoznawcami w zakresie przepisów ochrony pożarowej, warunków sanitarnohigienicznych,
5) Sprawdzenie uprawnień osób sporządzających dokumentację projektową oraz uprawnień osób
sporządzających ekspertyzy, opinie i inne opracowania integralne z tą dokumentacją,
6) Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i możliwość wykonania robót
budowlanych na jej podstawie, a także możliwości korzystania z budynku zgodnie z
przeznaczeniem po wykonaniu robót budowlanych prowadzonych w oparciu o tą
dokumentacje, z uwzględnieniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie w tym m.in. wymogów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej i
innych przepisów, które musi spełniać obiekt Domu Pomocy Społecznej,
7) Sprawdzenie czy dokumentacja projektowa nie zawiera wad utrudniających lub
uniemożliwiających przeprowadzenie procesu inwestycyjnego lub wad generujących wysokie
koszty utrzymania obiektu w okresie eksploatacji,
8) Sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii wykonania
robót, w tym sprawdzenie czy przyjęte rozwiązania zostały przez projektanta potwierdzone
właściwymi obliczeniami,
9) Sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie funkcjonowania i
racjonalności ich zastosowania,
10) Sprawdzenie czy poszczególne elementy dokumentacji, w tym projekt wykonawczy, projekty
branżowe, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania nie
są ze sobą wzajemnie sprzeczne bądź rozbieżne,
11) Sprawdzenie czy właściwie przewidziano roboty ziemne, przyjęto właściwe reżimy
prowadzenia robót, czy projekt przewiduje właściwe zabezpieczenie gruntów rodzimych
przed destrukcją, w tym odpowiednie odwodnienie wykopu, zabezpieczenie skarp,
zabezpieczenie dna wykopu,
12) Sprawdzenie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót pod względem zgodności z projektem wykonawczym, w tym projektami branżowymi,
zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem technologii wykonania robót i zasady sztuki
budowlanej.
str. 2
2. Wykonawca w sporządzonej Ekspertyzie przedstawi wykaz ewentualnych nieprawidłowości,
braków i wad dokumentacji projektowej wraz ze wskazaniem podstawy prawnej do wykazania tych
uchybień.
3. Ekspertyza Wykonawcy nie obejmuje korekty dokumentacji projektowej, lecz ma wykazać istnienie
ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, które powinny zostać usunięte przez
projektanta.
4. Ekspertyza nie dotyczy obowiązku projektanta o którym mowa, w przepisie art. 20 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane.
5. W ramach sporządzanej Ekspertyzy dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania pisemnej odpowiedzi do ewentualnych uwag i korekt dokumentacji projektowej
dokonanych przez projektanta, sporządzonych w wyniku Ekspertyzy Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Ekspertyzę przy udziale osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przynależących do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa, w tym posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń o
specjalności:
1) konstrukcyjno – budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) architektonicznej.
7. W razie konieczności Wykonawca przy realizacji Ekspertyzy zapewni również udział osób z
innymi uprawnieniami, niż wymienione w ust. 6.
8. Do sporządzenia Ekspertyzy dokumentacji projektowej, Wykonawca może powołać osoby
szczegółowo wskazane w Wykazie osób stanowiącym Załącznik Nr…..do niniejszej Umowy. ( Wzór
Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 6a do SIWZ )
9. Wykonawca dokona Ekspertyzy dokumentacji projektowej w dwóch etapach, zrealizowanych
oddzielnie tj.:
1) Ekspertyzy dokumentacji projektorowej budynku kubaturowego wraz z instalacjami
wewnętrznymi,
2) Ekspertyzy dokumentacji projektową obejmującą przyłącza i sieci zewnętrzne wraz z
zagospodarowaniem terenu.
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Ekspertyzę w 3 jednobrzmiących egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD – 2 szt., w dwóch wersjach, w formie pliku pdf, oraz Word.
11. Wykonawca zobowiązany jest podzielić roboty objęte dokumentacją projektową na Etapy,
uwzględniające:
1) Wysokość środków jakimi dysponuje Zamawiający w poszczególnych latach,
2) Wypłatę wynagrodzenia wykonawcy robót w 3 częściach w każdym roku kalendarzowym, w
tym na koniec każdego roku kalendarzowego,
3) Technologiczną kolejności wykonywania robót zgodnie z najlepszą praktyką budowlaną,
12. Wykonawca podzieli roboty budowane poprzez:
1) Sporządzenie, na podstawie przedmiarów robót wykonanych przez projektanta, wykazów
pozycji przedmiarowych wraz z ilością robót dla każdej pozycji dla każdego etapu ( Zamawiający
dopuszcza również sporządzenie przedmiarów robót dla każdego etapu robót ),
2) Wyliczenie, na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych przez projektanta,
wartości każdego etapu robót,
3) sporządzenie szczegółowego, opisowego zakresu rzeczowego robót dla każdego etapu robót
str. 3
zakres ten ma określać rodzaj robót oraz miejsce ich wykonywania (np. jeżeli ścianki
działowe będą wykonywane na różnych kondygnacjach w różnych etapach, to wykonawca
ma wskazać, że w ramach np. II etapu jest wykonanie ścianek działowych na parterze),
13. Do sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust. 12 wykonawca posłuży się przedmiarami
robót i kosztorysami inwestorskimi opracowanymi przez projektanta, po uwzględnieniu zmian
wprowadzonych przez projektanta w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w
ekspertyzie opracowanej przez Wykonawcę.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wadliwy Podział zadania na Etapy na podstawie, którego
Wykonawca robót budowlanych będzie dochodził wynagrodzenia, jeżeli w toku procesu
inwestycyjnego powstanie potrzeba wykonania dodatkowych prac, wobec niezachowania w Podziale
na Etapy właściwej kolejności robót lub jeżeli jakość robót zostanie obniżona, w wyniku takiego
podziału.
§3
Nadzór Inwestorski - obowiązki i uprawnienia Wykonawcy
1. Zamawiający - Inwestor zleca a Wykonawca - Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie
obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
przy realizacji inwestycji, opisanej w §1 ust. 1.
2. Wykonawca pełnieni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych zgodnie z
przepisami art. 17 pkt 2, art. 18 ust. 2, art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.).
3.Obowiązki Wykonawcy w ramach Nadzoru Inwestorskiego obejmują:
1) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych, zamiennych i potwierdzanie ich zgodności pod
względem rachunkowym i merytorycznym, z obowiązującymi zasadami kosztorysowania, zawartą
umową na roboty budowlane, kosztorysami ofertowymi Wykonawcy robót budowlanych oraz
Książką Obmiarów prowadzoną przez Wykonawcę robót budowlanych,
2) Sprawdzenie kosztorysów ofertowych na roboty uzupełniające w zakresie przyjęcia stawek
umownych, w tym cen jednostkowych, kosztów robocizny, kosztów pracy sprzętu, cen materiałów,
kosztów pośrednich, zysku na poziomie tożsamym, co w kosztorysie ofertowym złożonym w
postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia podstawowego oraz poprawności wyliczeń
ilości robót i zakresu prac, zgodnie ze stanem faktycznym oraz protokołem konieczności,
3) Sprawdzenie kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe w zakresie przyjęcia nośników
cenowych (kosztów robocizny, kosztów pracy sprzętu, cen materiałów, kosztów pośrednich, zysku)
na poziomie zgodnym z kosztorysem ofertowym złożonym w postępowaniu prowadzonym o
udzielenie zamówienia podstawowego, a w przypadku gdy dana robota budowlana nie stanowi
powtórzenia z zamówienia podstawowego, Wykonawca sprawdzi poprawność przyjętych przez
Wykonawcę cen odnosząc je do średnich cen rynkowych wg aktualnych na dzień opracowania
kosztorysów katalogów. Ponadto Wykonawca sprawdzi poprawność wyliczeń ilości i zakresu robót
ze stanem faktycznym i protokołem konieczności,
4) Sprawdzenie kosztorysu powykonawczego, w szczególności w zakresie zgodności z faktycznie
wykonaną ilością oraz zgodność kosztorysu z ofertowym na podstawie którego prowadzono roboty
budowlane, a w szczególności w zakresie przyjętych cen i rodzajów robót budowlanych i
elektrycznych,
5) Zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi, robotami
polegającymi na wykonaniu instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, c.o., wentylacyjnych instalacji i przyłączy zewnętrznych,
robotami zagospodarowania terenu i innych wskazanych w dokumentacji projektowej
str. 4
6) Reprezentowanie Zamawiającego w relacjach w Wykonawcą robót budowlanych, przez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami,
dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej i zapisami umowy
łączącej Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,
7) Każdorazowe podejmowanie stosownych działań prawem przewidzianych, w szczególności w
ustawie Prawo Budowlane, w razie stwierdzenia występowania nieprawidłowości i zagrożeń na
terenie budowy, w tym związanych z katastrofą budowlaną. W razie wystąpienia zagrożenia oraz
w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do
natychmiastowego podjęcia stosownych działań. W przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej
Inspektor Nadzoru podejmuje działania, w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 75
ustawy Prawo Budowlane, bez konieczności wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym,
8) Sprawdzenie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganiu stosowania wyrobów
wadliwych, niezgodnych z ofertą wykonawcy robót budowlanych, niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,
9) Sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, uczestniczenie w
czynnościach odbioru końcowego przedmiotu Umowy o roboty budowlane i przekazanie go do
użytkowania,
10) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz koordynacja usunięcia wad robót
budowlanych,
11) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót,
12) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez
Wykonawcę robót pod względem kompletności i treści merytorycznej,
13) Sprawowanie nadzoru nad usuwaniem usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
14) Udział we wprowadzeniu Wykonawcy robót budowlanych na teren budowy i udział w
odbiorach,
15) Dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy oraz jego kontrola,
16) Sprawdzanie czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i gwarancje
oraz dokonanie odbioru tych dokumentów podczas odbioru końcowego robót,
17) Wizytowanie prowadzonej budowy w częstotliwości gwarantującej prawidłową kontrolę prac,
w tym bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu. W
razie konieczności wizyty mają być potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy,
18) Każdorazowe wizytowanie budowy na wezwanie Zamawiającego (w tym również telefoniczne
oraz przesłane pocztą elektroniczną),
19) Każdorazowe wizytowanie obiektu, gdzie wykonywane były prace objęte nadzorem, na
wezwanie Zamawiającego (w tym również telefoniczne oraz przesłane pocztą elektroniczną) w
czasie obowiązywania odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi oraz udzielonej
gwarancji,
20) Udział w wizjach lokalnych w przypadku powstania usterek i wykrycia wad robót
budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę w okresie objętym rękojmią i gwarancją na
roboty budowlane oraz sporządzanie protokołu z wizji lokalnej, zawierającego informacje o
przyczynach powstania wad i sposobie ich usunięcia,
21) Każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów
wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich przerw i
opóźnień w wykonywaniu robót, trwających powyżej 2 dni,
22) Sprawdzenie czy Wykonawca robót budowlanych użył materiałów i urządzeń zgodnych z
dokumentacją projektową i jego ofertą,
23) Uczestnictwo w próbach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i
udział w czynnościach odbioru tych instalacji,
str. 5
24) Kontrola terminowości wykonania robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem,
w tym kontrolowanie czy ilość pracowników Wykonawcy robót budowlanych jest wystarczająca
dla realizacji robót w wyznaczonym terminie i przyjętym harmonogramie,
25) Sprawdzenie czy Książka Obmiarów prowadzona przez Wykonawcę robót budowlanych jest
zgodna z zakresem ilościowym i rzeczowym wykonanych robót budowlanych,
26) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych,
bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w
rozumieniu wymagań przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi
obowiązującymi przepisami, podczas całego procesu realizacji inwestycji,
27) Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji,
28) Kontrola poprawności wykonywania robót budowlanych w zakresie zgodności z dokumentacją
projektową, sztuką budowlaną, najlepszą praktyką budowlaną, mająca na celu niedopuszczenie do
wadliwego wykonywania robót budowlanych, które mogą:
a) obniżyć jakość wykonanego obiektu,
b) doprowadzić do konieczności wykonania dodatkowych robót,
c) uniemożliwić wykonanie obiektu na podstawie projektu budowlanego,
d) skutkować zwiększeniem kosztów eksploatacji i powstania nieprawidłowości w okresie
e) eksploatacji obiektu,
f) wydłużyć proces inwestycyjny,
g) doprowadzić do konieczności wprowadzania zmian w projekcie.
4.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że roboty budowlane
wykonywane są przez inny podmiot niż głównego Wykonawcę robót budowlanych lub podmiot inny
niż zgłoszony przez tego Wykonawcę, Inspektor ma obowiązek natychmiastowego pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie podając dane przedsiębiorcy lub osób prowadzących
roboty oraz rodzaj robót wykonywanych przez niezgłoszonych podwykonawców,
5. Wykonawca podczas pełnienia Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zapewnienia
realizacji tegoż nadzoru, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
przynależące do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
6. Uprawnienia Wykonawcy w ramach Nadzoru Inwestorskiego obejmują:
1) Prawo do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
wykonania prób i badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych
oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i
elektrycznych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i
urządzeń technicznych.
2) Prawo żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także ich wstrzymania w przypadku
gdy kontynuacja prac może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
7.Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą robót budowlanych
lub elektrycznych objętych nadzorem.
8. Wykonawca nie jest upoważniony do zlecania Wykonawcy robót budowlanych prac dodatkowych i
uzupełniających nie wynikających z umowy o roboty budowlane, jak również nie może nakazać
Wykonawcy robót podejmowania żadnych działań powodujących powstanie zobowiązań finansowych
po stronnie Zamawiającego, chyba że działania te mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym
zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z kierownikiem budowy protokołu o konieczności
wykonania robót dodatkowych i lub zamiennych i niezwłocznego przedstawienia go Zamawiającemu
str. 6
celem podjęcia decyzji, co do udzielenia dodatkowego zamówienia na te roboty, w trybie określonym
w umowie o wykonanie robót budowlanych .
10. Odpowiedzialność Wykonawcy kończy się z upływem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę
robót budowlanych i instalacyjnych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany
okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wyniesie 60 miesięcy od dnia odbioru robót
budowlanych bez wad.
§4
Nadzór Inwestorski - proces inwestycyjny
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
1. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania procesu inwestycyjnego w trzech etapach:
1) Przygotowania, obejmujące:
sprawdzenie kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę robót w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ( Inspektor Nadzoru przedłoży
Zamawiającemu protokół ze sprawdzenia ),
sprawdzenie wykazu materiałów załączonego do oferty Wykonawcy robót, pod względem zgodności z
zamówieniem na roboty budowlane, dokumentacją projektową oraz dopuszczeniem do stosowania w
budownictwie i posiadania wymaganych certyfikatów oraz dostępności na rynku, ( Inspektor Nadzoru
przedłoży Zamawiającemu protokół ze sprawdzenia ),
sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przygotowanego przez Wykonawcę robót,
w tym w szczególności, czy harmonogram uwzględnia kolejność technologiczną wykonania robót i
niezbędne przerwy technologiczne, możliwości finansowe Zamawiającego – ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii wykonania planu finansowego Zamawiającego, ( Inspektor Nadzoru
przedłoży Zamawiającemu protokół ze sprawdzenia ),
przekazanie Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy przy
udziale Zamawiającego,
zawiadomienia organu architektoniczno-budowlanego i projektanta o rozpoczęciu budowy,
2) Realizacji robót budowlanych, obejmującej:
opiniowanie zasadności wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz
sprawdzanie poprawności zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych, ( Inspektor
Nadzoru przekaże Zamawiającemu opinię w formie pisemnej ),
zgłaszania w formie pisemnej projektantowi, w toku prowadzenia robót budowlanych, wszelkich
zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych ustaleń i wyjaśnień, ale zawsze po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
organizowanie i prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem
Zamawiającego ( Inspektor Nadzoru zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu
protokół z narady ),
organizowanie i informowanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminach odbioru
robót budowlanych częściowych i odbioru końcowego – ulegających zakryciu,.
wspieranie projektanta w zakresie wskazania rozwiązań problemów zaistniałych w trakcie
prowadzenia robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że to projektant będzie przygotowywał rozwiązania
szczegółowe i wprowadzał zmiany w projekcie, Inspektor Nadzoru będzie wyłącznie wskazywał lub
opiniował możliwe rozwiązania opierając się na doświadczeniu i zasadach sztuki budowlanej.
3) Przygotowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, obejmującego:
a) przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu
procesu inwestycyjnego oraz przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie,
str. 7
b) skompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami gwarancyjnymi, atestami i
certyfikatami, Dziennikiem Budowy i innymi dokumentami niezbędnymi i wymaganymi przepisami
prawa, którymi winien dysponować właściciel obiektu budowlanego,
c) występowanie w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach
wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw, w tym również w
zakresie uzgodnień związanych w dostawą mediów na plac budowy oraz dostawą mediów w okresie
eksploatacji obiektu po zakończeniu robót budowlanych.
§5
Nadzór Inwestorski - osoby biorące udział w procesie inwestycyjnym
1. Nadzór Inwestorski oraz organizację procesu inwestycyjnego będą realizowały osoby szczegółowo
wskazane przez Inspektora Nadzoru w Wykazie osób stanowiącym Załącznik Nr……… do Umowy.
(Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ )
2. Inspektor Nadzoru ustanowi Koordynatora nadzoru inwestorskiego, który będzie odpowiadał za
realizację przedmiotu zamówienia, a także będzie odpowiedzialny za:
a) sporządzenie protokołów z narad koordynacyjnych ( Rada Budowy) i przekazywania ich
zainteresowanym stronom ( Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi ) w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia narady oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą
robót,
b) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o
ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót),
c) składanie do Zamawiającego pisemnych miesięcznych raportów (sprawozdań) z działalności
obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji.
§6
Terminy i warunki wykonania Umowy
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) Sporządzenie Ekspertyzy dokumentacji projektowej:
a) termin sporządzenia Ekspertyzy dokumentacji projektowej – dla każdego etapu wynosi
…………. ( nie mniej niż 16 dni, a nie więcej niż 24 dni ) dni kalendarzowych, od dnia otrzymania
od Zamawiającego dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest Zobowiązany
odebrać od Zamawiającego dokumentację projektową w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
w siedzibie Zamawiającego,
b) przygotowanie odpowiedzi na stanowisko projektanta dotyczące Ekspertyzy lub
sprawdzenie zmian wprowadzonych w dokumentacji projektowej w związku z uwagami w
Ekspertyzie, do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisma projektanta lub skorygowanej
dokumentacji projektowej,
c) przygotowanie materiałów dotyczących Podziału Zadania Inwestycyjnego na Etapy - w
terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego skorygowanej przez projektanta
dokumentacji projektowej.
2) Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego:
a) Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie się, od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawcy robót budowlanych, a kończy się z dniem podpisania protokołu odbioru
końcowego bez wad.
b) Do czasu pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie wlicza się czasu, od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych o zakończeniu prac, do dnia przystąpienia
do odbioru robót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przypadających od poniedziałku do
str. 8
piątku. W przypadku gdy w trakcie odbioru robót wykryte zostaną wady, do czasu pełnienia
funkcji Inspektora Nadzoru wliczany jest czas od dnia odbioru robót, w trakcie którego
wykryte zostały wady do dnia odbioru końcowego bez wad. Do czasu pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru inwestorskiego wlicza się również dzień przekazania placu budowy, dni
w którym prowadzone były narady, spotkania i konsultacje potwierdzone notatkami
służbowymi i protokołami oraz dni dokonywania odbiorów.
c) Do czasu pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w zakresie usuwania usterek
robót budowlanych wliczają się tylko dni, w których prowadzone były prace, zmierzające do
usunięcia tych usterek.
2. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane będą prowadzone w okresie od maja 2016 roku.
3. Planowany termin zakończenia robót budowlanych, Zamawiający określa na styczeń 2018 roku.
4. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych określony w ust. 2 i ust. 3 może
ulec zmianie.
5.W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych Zamawiający udzieli Wykonawcy
zamówienia uzupełniającego
6. Termin pełnienia Nadzoru Inwestorskiego w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez
Wykonawcą robót budowlanych ( raz w roku ), obejmuje okres od dnia zakończenia robót protokołem
odbioru końcowego - przez okres 60 miesięcy - do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po
usunięciu przez Wykonawcę robót wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.
7. Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Nadzoru
Inwestorskiego, zakończy się wraz z upływem okresu 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane
wykonane w ramach realizacji procesu inwestycyjnego.
8. Termin ostatecznego zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, może zostać przez Zamawiającego
wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót.
9. Inspektor Nadzoru:
a) dokonuje sprawdzania dokumentów dostarczonych, w toku pełnienia Nadzoru
Inwestorskiego, w tym kosztorysów certyfikatów, atestów protokołów z prób i badań, a także
sporządzenie protokołów konieczności – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania materiałów lub
zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością wykonania robót dodatkowych lub
uzupełniających,
b) podejmuje czynności w ramach Nadzoru nad procesem inwestycyjnym oraz sporządza
protokoły i opinie wymagane postanowieniami Umowy – w ciągu 7 dni od daty otrzymania
dokumentów do zaopiniowania lub sprawdzenia lub zaistnienia okoliczności, na które zgodnie
z Umową winien reagować,
c) przygotowuje kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie – w terminie do 30 dni od
dnia odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym nie wcześniej niż 7 dni, od dnia
otrzymania od Zamawiającego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
d) informuje Inwestora o wszelkich problemach, nieprawidłowościach i utrudnieniach, które
mogą wpłynąć na brak możliwości realizacji inwestycji lub wydłużyć okres realizacji
inwestycji – w terminie do 3 dni od dnia, w którym Inspektor Nadzoru powziął lub mógł
powziąć przy zachowaniu należytej staranności informację w tym zakresie,
e) bierze udział w wizjach w okresie obowiązywania odpowiedzialności Wykonawcy robót z
tytułu rękojmi oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót - w terminie
wyznaczonym przez Inwestora,
f) sprawuje Nadzór Inwestorski – przez cały okres prowadzenia robót budowlanych.
10. Przed rozpoczęciem realizacji procesu inwestycyjnego Zamawiający ( bezpłatnie ) przekaże
Inspektorowi Nadzoru dokumentację projektową oraz dokumentację STWiORB w wersji papierowej i
elektronicznej, która stanowi jego własność i może być wykorzystana wyłącznie tylko do celu
str. 9
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z jej przeznaczeniem.
11. Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokona zwrotu otrzymanej dokumentacji projektowej i
STWiORB, najpóźniej w dniu rozliczenia rzeczowo-finansowego.
12. Zakończenie robót budowlanych nastąpi na podstawie dokonanego protokolarnego odbioru
końcowego.
§7
Zarządzanie realizacją Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osób do pełnienia obowiązków Branżowych
Inspektorów Nadzoru, tj. w branżach:
1) konstrukcyjno – budowlanej : p. ……………………………………………
2) instalacyjnej: w zakresie sieci; instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych; gazowych ;
wodo – kanalizacyjnych : p. …………………………………………………………………
3) instalacyjnej: w zakresie sieci; instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
p…………………………………………………………………………………………
2. Ekspertyza będzie sporządzona przez:
1) w branży konstrukcyjno – budowlanej : p. ……………………………………………..
2) w branży instalacyjnej: w zakresie sieci; instalacji i urządzeń cieplnych; wentylacyjnych;
gazowych; wod – kan : p. ………………………………………………………………
3) w branży instalacyjnej: w zakresie sieci; instalacji urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych: p…………………………………………………………………
4) w branży architektonicznej: p. ……………………………………………………….
3. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy o roboty budowlane w imieniu Zamawiającego,
Wykonawca wyznacza Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej. Pełni on rolę
koordynatora działań Inspektorów Branżowych, w poszczególnych branżach oraz realizuje zadania, o
których mowa w §5 ust. 2.
4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu Umowy, zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz odpowiedni personel posiadający wymagane uprawnienia, doświadczenie, niezbędną
wiedzę w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy (zgodnie ze złożoną ofertą).
§8
Narady koordynacyjne
1. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do zwoływania narad koordynacyjnych przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób.
2. Narady koordynacyjne ustala się z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Oprócz tego
Wykonawca zobowiązany jest organizować i brać udział w naradach koordynacyjnych w każdym
przypadku powstania konieczności rozwiązania problemów na terenie budowy – nie dotyczy to
sytuacji, gdy problem może zostać rozwiązany w ramach Nadzoru Inwestorskiego.
3. Celem nard koordynacyjnych jest:
a) omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących zaawansowania i wykonania robót,
b) ocena postępu robót budowlanych i sprawdzenie czy jest on zgodny z harmonogramem robót,
c) rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym w
związku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnością stanu faktycznego ze stanem
projektowym, wadliwością wykonawstwa w zakresie robót budowlanych, zaistnieniem okoliczności
nie przewidzianych na etapie projektowania.
4. Koordynator, o którym mowa w §7 ust. 3 ma obowiązek poinformowania wymaganych
uczestników narady koordynacyjnej o terminie, miejscu narady, prowadzi naradę oraz sporządza
protokół z narady, a kopie z ustaleń dostarcza wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu.
str. 10
§9
Wynagrodzenie, zasady rozliczania i płatności
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
nie wyższej niż …….. zł brutto (słownie zł: …………… ……../100), w tym ……..% podatku
VAT, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w Ofercie stanowiącej Załącznik Nr…..do niniejszej
Umowy. Ww. kwota Wynagrodzenia obejmuje:
a) ………….. ( słownie:…………… ) z tytułu wykonania Ekspertyzy dokumentacji projektowej
obejmującej budynek kubaturowy z instalacjami wewnętrznymi, wraz z Podziałem Zadania
Inwestycyjnego na Etapy,
b) ………….. ( słownie:…………… ) z tytułu wykonania Ekspertyzy dokumentacji projektowej
obejmującej przyłącza i sieci zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z
Podziałem Zadania Inwestycyjnego na Etapy,
c) ………….. ( słownie:…………… ) z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,
d) …………… ( słownie:…………… ) z tytułu organizowania procesu budowlanego – etap
przygotowania do wprowadzenia Wykonawcy robót budowlanych na teren budowy,
e) . …………… ( słownie:…………… ) z tytułu organizowania procesu budowlanego – etap
realizacji robót budowlanych,
f) …………… ( słownie:…………… ) z tytułu organizowania procesu budowlanego – etap
przygotowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
2. Wynagrodzenie częściowe będzie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy o
numerze…….w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej
faktury z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a) i b) zostanie wypłacone w dwóch częściach , po
opracowaniu każdej Ekspertyzy i przygotowaniu przez Wykonawcę odpowiedzi na stanowisko
projektanta oraz po dostarczeniu dokumentów dotyczących Podziału Inwestycji na Etapy, z
zastrzeżeniem że Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy również w przypadku gdy
projektant nie zajmie stanowiska w terminie do 45 dni od daty przyjęcia Ekspertyzy przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionych faktur, protokoły
odbioru przez Zamawiającego Ekspertyz.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt c) ( za Nadzór Inwestorski ):
a) dla płatności częściowych będzie wypłacane raz w miesiącu, przy czym pierwsza płatność
nastąpi za okres od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót, do ostatniego
dnia miesiąca, w którym nastąpiło ww. przekazanie. Kolejne płatności będą dokonywane
przez Zamawiającego, po upływie kolejnych miesięcy kalendarzowych. W przypadku gdy
w miesięcznym okresie rozliczeniowym będzie miał miejsce odbiór częściowy robót
budowlanych lub odbiór końcowy danego etapu robót, Wykonawca zobowiązany jest do
dopełnienia czynności określonych w ust. 4 pkt b).
b) dla płatności końcowej zostanie wypłacone po odbiorze robót budowlanych bez wad i
przekazaniu Inwestorowi zatwierdzonego do wypłaty pod względem merytorycznym i
rachunkowym kosztorysu rozliczeniowego ( nie dotyczy to sytuacji, gdy w umowie o
roboty budowlane przyjęte będzie rozliczenie ryczałtowe ) oraz sprawdzeniu
kompletności dostarczonych certyfikatów i atestów wymaganych w związku z
wbudowanymi materiałami i urządzeniami, gwarancji oraz protokołów niezbędnych
pomiarów i badań technicznych wykonanych i dostarczonych przez Wykonawcę robót
budowlanych.
c) zostanie wypłacone za faktyczny okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego, przy czym:
str. 11
za dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego uznaje się dzień
przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych, za dzień zakończenia
pełnienia funkcji nadzoru uznaje się dzień odbioru robót budowlanych bez wad,
d) wysokość należnego wynagrodzenia, zostanie określona na podstawie czasu pełnienia
funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz stawki wynagrodzenia za miesiąc Nadzoru
określonej w Ofercie stanowiącej Załącznik Nr…….do niniejszej Umowy. W przypadku
niepełnych miesięcy pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego stawka
wynagrodzenia za 1 dzień będzie wynosiła 5% stawki miesięcznej określonej w ofercie.
e) do czasu pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nie wlicza się przerw w prowadzeniu robót
budowlanych, chyba że w okresie przerw konieczny będzie nadzór nad placem budowy lub
będą prowadzone narady i spotkania. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
kopie protokołów i notatek z narad i spotkań.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt d) ( z tytułu organizowania procesu budowlanego–
etap przygotowania do wprowadzenia Wykonawcy robót budowlanych na teren budowy ) zostanie
wypłacone po przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy z zastrzeżeniem, że
zostaną zachowane wszystkie terminy przewidziane w ustawie Prawo Budowlane, w zakresie
powiadomienia właściwych organów o rozpoczęciu budowy.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt e) ( z tytułu organizowania procesu budowlanego –
etap realizacji robót budowlanych ),zostanie wypłacone po odbiorze robót budowlanych bez wad.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt ( f ( z tytułu organizowania procesu budowlanego –
etap przygotowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku ), zostanie wypłacone po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.
8. Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9.W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy, przez Podwykonawcę do
każdej faktury Wykonawca załączy dokumenty, opisane w ust. 14 i 15.
10. Za Nadzór Inwestorski nad usunięciem wad ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji
udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe
wynagrodzenie.
11. Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez
Zamawiającego w złotych polskich.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z
podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia.
13. Należności z tytułu zapłaty wynagrodzenia, będą wpłacane przez Zamawiającego na wskazany
przez Wykonawcę rachunek bankowy.
14. W przypadku gdy przedmiot Umowy będzie wykonywany przy udziale P odwykonawcy,
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął
w poprzednim okresie rozliczeniowym.
15. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z zawartych umów o
podwykonawstwo.
str. 12
§10
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej
ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
§ 11
Podwykonawcy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu Umowy w całości, bądź w części
Podwykonawcom, pod warunkiem, że będą oni posiali niezbędne kwalifikacje.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, stwierdzających
odpowiednie kwalifikacje Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 3 dni od zgłoszenia takiego
żądania. Wykonawca przedstawia informacje określone w żądaniu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni,
od jego zgłoszenia.
3. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, powinna być zawarta w formie pisemnej
pod rygorem jej nieważności, a jej zawarcie wymaga wyrażenie pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Realizacja przedmiotu Umowy w oparciu o usługi o podwykonawstwo, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków, wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów
prawa. Odpowiada on za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
6. Jeżeli Zamawiający uzna, że Podwykonawcy wykonują swoje obowiązki nienależycie i działają na
niekorzyść Zamawiającego, ma on prawo żądać ich zmiany. Obowiązkiem Wykonawcy jest
dokonanie niezwłocznej zmiany Podwykonawców, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia
żądania, na innego Podwykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane
niniejszą Umową oraz przewidziane w SIWZ. Wszelkie roszczenia finansowe wynikające z
rozwiązania umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest uregulować bez prawa do
regresu tych roszczeń względem Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi, w całym zakresie przedmiotu
zamówienia, w tym również w zakresie zleconym Podwykonawcom.
§12
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że dzieło będące przedmiotem niniejszej Umowy jest wynikiem jego
twórczości i jest wolne od wad prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób
trzecich oraz że prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie objętym
niniejszą Umową. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby oraz
do zwolnienia Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
2. Zamawiający, wraz z Ekspertyzą nabywa również autorskie prawa majątkowe, w tym zależne
prawa autorskie, zgodnie z przepisem art. 41, ust. 1 pkt 1 i 2 oraz z przepisem art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ), zarówno
do utworu zbiorowego jak również do poszczególnych jego części mających samodzielne znaczenie.
3. W rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zamawiający ma prawo do
opublikowania, rozpowszechnienia, wprowadzenia przedmiotu zamówienia do obrotu i korzystania z
Ekspertyzy w ramach odrębnych pól eksploatacji określonych w przepisie art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, tj. do zwielokrotniania dowolną techniką, udostępniania publicznie,
str. 13
umieszczania na stronie internetowej, przesyłania w wersji elektronicznej opracowanej przez
Wykonawcę Ekspertyzy, w tym m.in. do celów udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z
wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych, do konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań.
Zamawiający ma prawo przekazywać i publikować Ekspertyzę lub jej części w oryginale lub
zwielokrotnioną przez Zamawiającego bez konieczności autoryzacji kopii przez Wykonawcę oraz
korzystać z ekspertyzy w celu opracowania na jej podstawie kolejnych dokumentów przez innych
wykonawców.
4. Nabyte prawa, o których mowa powyżej są nieograniczone w czasie, nie są również ograniczone
terytorialnie.
5. Wykonawca nie może wypowiedzieć Umowy w zakresie przeniesienia majątkowych praw
autorskich.
6. Za powyższe nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie, przeniesienie
autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu Ekspertyzy i
przeniesieniem własności egzemplarzy Ekspertyzy. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich
Wykonawca ma uwzględnić w cenie ofertowej.
§ 13
Informacje poufne
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu
Umowy.
2. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące
Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane przez
Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy, a w szczególności
informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z
późn. zm. ) oraz informacje chronione na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 roku nr 182 poz. 1228 ).
3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich
przekazania przez Zamawiającego ( w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na
elektronicznym nośniku informacji ).
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych:
1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną
lub za jej zezwoleniem.
5. Wykonawca nie będzie sporządzał kopii informacji poufnych Zamawiającego, z wyjątkiem kopii
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako
należące do Zamawiającego.
6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych
Zamawiającego, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji przedmiotu
umowy.
7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne Zamawiającego osobie trzeciej wyłącznie po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.
§14
Kary umowne
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie
przedmiotu Umowy.
str. 14
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
1) w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy,
za każdą nieujawnioną w Ekspertyzie wadę dokumentacji lub za wadliwy Podział Inwestycji na
Etapy, które będą skutkowały:
a) koniecznością udzielnie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego Wykonawcy robót
budowlanych,
b) wydłużeniem procesu inwestycyjnego o więcej niż 5 dni roboczych, w tym spowoduje
przerwę w wykonaniu robót budowlanych,
c) brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku,
d) powstaniem wady w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane,
e) obniżeniem jakości robót budowlanych.
2) w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminach określonych w §6 Umowy, w
wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego, o których mowa w §9 ust. 1
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ze strony Wykonawcy,
3)
za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy.
4) w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1
Umowy, za każdą wadę w sprawdzeniu dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót
budowlanych do rozliczenia tych robót, skutkującą wypłaceniu Wykonawcy robót budowlanych
nienależnego wynagrodzenia w kwocie większej niż 2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ),
5)
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy za:
a) niepoinformowanie Zamawiającego o fakcie, że roboty budowlane realizuje
Podwykonawca niezgłoszony przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu,
b) każdy błąd w sprawdzaniu dokumentów załączonych do oferty wykonawcy skutkujący
wybraniem nieodpowiedniej oferty lub brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy
na roboty budowlane,
6)
za wadliwe sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego skutkujące wadliwością wykonania robót
budowlanych, w tym nie dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu, przerwę w
wizytowaniu/kontroli prowadzonych robót budowlanych dłuższą niż 7 dni (w tym czasie
Wykonawca nie dokona żadnych wpisów w Dzienniku Budowy lub nie doręczy notatek lub
protokołów z wizyt na budowie), nieorganizowanie narad, niestawienie się na odbiór
częściowy lub końcowy robót przez właściwych dla danego etapu i zakresu robót Inspektorów
Nadzoru inwestorskiego w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym
mowa w §9 ust. 1 Umowy za każde zdarzenie.
7)
za brak zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom: 0,02% całkowitego
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy za każde dokonanie płatności
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
8)
za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom: 0,02% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust. 1
Umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
9)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości: 0,02% całkowitego wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub
jej zmiany. Zapłata kary umownej nie zwalnia Inspektora Nadzoru z obowiązku przedłożenia
kopii umowy lub jej zmiany.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody wyrządzone
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie robót i swoje działanie lub zaniechanie.
str. 15
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
6. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązane są do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
7. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§15
Zmiany treści Umowy
1. Wprowadzenie zmian treści Umowy wymaga sporządzania pod rygorem nieważności pisemnego
aneksu z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmniejszenia zakresu zamówienia,
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) opóźnień leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, mającej wpływ na terminowość wykonania robót,
c) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,
d) zaistnienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w
przepisie art.67 ust.1 pkt 5 Prawo zamówień publicznych lub zamówień
uzupełniających, o których mowa w przepisie art.67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień
publicznych o ile wykonanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszego
zamówienia,
e) gdy organy dokonujące uzgodnień nie wydadzą zgód i pozwoleń w terminie dłuższym
niż określono w przepisach i obowiązujących przedmiarach i publicznie dostępnych
procedurach,
4) zmiany zakresu zamówienia w przypadku gdy w toku realizacji Umowy okaże się, że wskazany w
Umowie zakres jest niemożliwy do wykonania lub jego realizacja nie leży w interesie publicznym,
5) powierzenia realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcą oraz zakresu czynności im
powierzonych.
3. Zmiana postanowień Umowy dokonana z naruszeniem powyższych postanowień jest nieważna.
§16
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części Umowy.
2) ogłoszenia upadłość lub zakończenia działalności Wykonawcy,
3) doręczenia Zamawiającemu postanowienia o zajęciu majątku Wykonawcy,
4) niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, za nienależyte wykonywanie
przedmiotu Umowy uznaje się w szczególności:
a) wykonywanie czynności wbrew postanowieniom niniejszej Umowy,
b) działanie na niekorzyść Zamawiającego,
c) ujawnianie, wykorzystywanie informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji
przedmiotu Umowy,
str. 16
5) gdy opóźnienie w stosunku do któregokolwiek terminu określonego w § 6 niniejszej Umowy
wynosi więcej niż 14 dni,
6) gdy opóźnienie w realizacji inwestycji zawinione przez Wykonawcę jest dłuższe niż 14 dni,
7) gdy łączna wartość zamówień uzupełniających i dodatkowych, których można było uniknąć w
przypadku dołożenia należytej staranności przy opracowaniu Ekspertyzy lub pełnieniu Nadzoru
Inwestorskiego przekracza kwotę 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych ),
8) gdy z winy Wykonawcy nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
9) gdy z winy Wykonawcy Zamawiający wypłaci Wykonawcy robót budowlanych nienależne
wynagrodzenie w wysokości większej niż 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ),
10) gdy Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o fakcie, że roboty budowlane realizuje
Podwykonawca niezgłoszony przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu,
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma
prawo:
1) zachowania Ekspertyzy opracowanej przez Wykonawcę,
2) usunięcia wad Ekspertyzy na koszt Wykonawcy.
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać
uzasadnienie.
§17
Sposób kontaktu Wykonawcy i Zamawiającego
Sposób kontaktu Wykonawcy z Zamawiającym:
1) ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan…………(tel……) lub
osoby go zastępujące.
2) Wykonawca winien przekazywać korespondencje kierowaną do Zamawiającego na adres:
Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków, pocztą
elektroniczną na adres: [email protected], [email protected] lub faksem pod
nr………….
3) Wykonawca
wskazuje
następujące
osoby
odpowiedzialne
za
kontakt
z
Zamawiającym:………….. ,
tel.…………, adres poczty elektronicznej………oraz
faks……….. Tylko kkorespondencja podpisana przez te osoby ma charakter wiążący.
4) Wykonawca wskazuje następujący nr faksu ……………..oraz adres poczty elektronicznej
…………………….., na które będzie przesyłana korespondencja od Zamawiającego.
Wysłanie korespondencji na podany nr faksu lub adres poczty elektronicznej jest
równoznaczne z przekazaniem tego dokumentu Wykonawcy. Bieg wszelkich terminów
podanych w korespondencji rozpoczyna się z chwilą wysłania korespondencji. Wykonawca
ma obowiązek zapewnić sprawność urządzeń i systemów z jego strony odpowiadających za
odbiór korespondencji.
§18
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności:
a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.),
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.),
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tj.Dz. U. z 2104 r. Nr 16 poz. 121 z póź. zm.),
d) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006
roku, Nr 90, poz. 631 z póź. zm.).
str. 17
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 jest nieważna.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy
jest sąd sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Integralna częścią niniejszej Umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Wykaz podwykonawców.
7.Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy, na
osobę trzecią.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający :
………………………….
Wykonawca :
………………………………….
str. 18
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards