Mu zycz na pod róż w wy obraź ni

advertisement
DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI
Muzyczna podróż
w wyobraźni
Dynamiczne zmiany społeczne, ekonomiczno-gospodarcze
oraz kulturowe naszego kraju wywołują potrzebę ciągłych
poszukiwań nowych rozwiązań w dziedzinie edukacji,
również w pedagogice muzycznej.
n Jolanta Pałka
P
owszechnie wiadomo, że w sztuce
tkwią głębokie wartości humanistyczne, a obcowanie z nią poprzez różne formy,
rozwija intelektualne, emocjonalne, wyrażeniowe i twórcze zdolności dzieci, młodzieży
i dorosłych1.
Często zapominamy, że muzyka jest dziedziną szczególnie sprzyjającą spontanicznej
wypowiedzi dziecka, a przecież naturalna potrzeba ruchu pozwala dziecku doskonale wypowiedzieć się przez aktywność muzyczno-motoryczną. Dziecko w sposób naturalny
jest twórcą, a aktywność twórcza dziecka stanowi potrzebę biologiczną, której zaspokojenie jest absolutną koniecznością dla jego
optymalnego rozwoju. Jak odnotowuje
E. Souriau, nosi ono w sobie muzykę spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,
uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą2.
Ruch w tej aktywności rozumiany jest jako
środek aktywnej percepcji muzyki, przeżywania czy uzewnętrzniania muzycznych przeżyć.
Muzyka natomiast pobudza i inspiruje, porządkuje działanie, pobudza wyobraźnię,
rozwija inteligencję twórczą w poszukiwaniu
środków ruchowego wyrazu. Oczywiście pamiętając o ściśle ze sobą powiązanych formach aktywności, które składają się na całokształt procesu dydaktycznego, takich jak:
n śpiewanie,
n granie,
n słuchanie muzyki,
n tworzenie muzyki,
n realizacja ruchowa muzyki,
n procesy integracji pomiędzy poszczególnymi formami.
W dzisiejszym nauczaniu muzyki należy
szczególnie zaakcentować dwa sposoby
działań: proponowanie uczniom działań
otwartych i prowokowanie kreatywnych zachowań przy muzyce.
W zabawie
Niniejsze opracowanie stanowi próbę
wdrożenia wskazanych działań przez zabawę, jak również wykorzystywania muzyki
1
E. Lipska, M. Przychodzińska, Drogi do muzyki, Warszawa 1999, s. 5.
E. Souriau, Wpływ muzyki na rozwój psychiczny dziecka, (w:) I. Wojnar, Wychowanie przez sztukę, Warszawa
1965, PZWS.
2
26
Życie Szkoły
do poznania siebie, przełamywania granic
między ludźmi, pokonywania nieśmiałości,
bierności czy lęku. Zabawy są dobrane tak,
aby w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji oraz fantastycznej zabawy poruszyć
w dziecku wszystkie aspekty rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego.
Punktem wyjścia do poszukiwania przedstawionych zabaw było przeświadczenie, że
muzyka jako specyficzny język pozawerbalny
(język dźwięku i gestu) może dostarczyć nowych form ekspresji, wyzwolić pozytywne
emocje, jak również wyciszyć czy uspokoić.
Dzięki tym działaniom dziecko, wypowiadając
się głosem, ruchem i muzyką, tworzy pierwsze
swoje „dzieła muzyczne”, uczy się wyrażania
gestem i ruchem słuchanej muzyki, jak również ćwiczy koordynację ruchową i orientację
w przestrzeni. W zabawie więc równocześnie:
n nabywa wiedzy o motoryce, rytmie, harmonii, dynamice, szmerach, instrumentach,
n ćwiczy samodzielność, wyobraźnię,
n rozbudza wrażliwość na muzykę,
n kształci wrażliwość słuchową.
Aby pokochały muzykę
Muzyka wykorzystana w przedstawionych zabawach w przeważającej większości
należy do gatunku muzyki nazywanej poważną. Jest świadomie wykorzystywana, by
przybliżyć dzieciom ten rodzaj muzyki. Najważniejszy jest przecież fakt, żeby jej słuchały, akceptowały i pokochały. Pamiętać należy, że każde dziecko, tak jak każdy dorosły,
3/2010
posiada swoje indywidualne upodobania,
emocje czy potrzeby. Dlatego zaproponowane utwory są tylko propozycją. Nauczyciel przecież najlepiej zna dzieci i ich zamiłowania, powinien więc kierować się przede
wszystkim ich upodobaniami, tematem zajęć i oczywiście charakterem utworu. W dużej mierze powodzenie ćwiczenia zależy
od tego, jaką muzykę się wykorzysta.
Muzyka pobudza i inspiruje, porządkuje
działanie, pobudza wyobraźnię, rozwija
inteligencję twórczą w poszukiwaniu
środków ruchowego wyrazu.
Muzyczna podróż w wyobraźni to podróż,
w której muzyka to nie tylko dźwięki czy szmery nas otaczające. To ona przenosi nas do różnych bajecznych miejsc, stylów, smaków i zapachów. Proponuję dzieciom wycieczkę
do pięknego zamku położonego w górach.
Jednak, by znaleźć się w nim, muszą przejść:
n jako motyle przez łąkę,
n przez mokrą polanę „suchą nogą” według
instrukcji,
n pokonać labirynt,
n poszukać się nawzajem, nawołując i wsłuchując w echo.
Dalej przedstawione są zabawy i tańce
podczas pobytu na zamku. Podkreślenia wymaga fakt, że w zajęciach pojawia się korelacja muzyki z techniką myślenia twórczego
– myślenie pytajne w ćwiczeniu Co by było,
gdyby…ludzie mieli zdolność przenikania
przez ściany. Zachęcajmy dzieci do postawy
twórczej, gdyż jest ona bodźcem do poszukiwania twórczych pomysłów.
Po tańcach dzieci mają również okazję
do wspólnego muzykowania, akompaniując
do utworu Haendla. Wspólne muzykowanie
daje dzieciom możliwość spontanicznych
przeżyć, które wyzwalają różnorodne emocje, przyczyniają się do rozbudzenia zainteresowań dziecka sztuką.
Podróż kończymy zabawą powrotu dzieci
do domu i wcieleniem się ich w rolę ulubionej zabawki.
27
W labiryncie
Pomoce:
– nagranie – Camille Saint-Saëns, Akwarium z cyklu Karnawał zwierząt,
– kartony (po nich dzieci będą chodzić),
na których narysowany jest labirynt
– przejście z łąki do pałacu.
Podział na 3, 4 grupy. Dzieci pojedynczo,
w rytm muzyki, w każdej grupie po kolei
przechodzą przez narysowany na kartonie
labirynt, odnajdując właściwą drogę do
zamku. Jeśli dziecku nie uda się dotrzeć do
pałacu, wyrusza jeszcze raz w drogę. Zwycięża ta grupa, której wszyscy członkowie
dotrą do zamku najszybciej.
Taniec motyli na łące
Pomoce:
– nagranie – F. Chopin Walc Des-dur
op. 64 nr 1;
– różnokolorowe chusteczki szyfonowe lub
wstążki.
1. Przy muzyce części pierwszej dzieci rozbiegają się jak motyle po całej sali z chusteczkami lub wstążkami, ruchami chusteczek odzwierciedlają rytm muzyki.
2. W części drugiej, wolniejszej, motyle tańczą wspólnie po kole, na klaśnięcie prowadzącego po kolei dzieci dają krok
do przodu i obrazują ruchem chusteczki
muzykę.
3. Powtórzenie części I.
Wędrówka po mokrej polanie według instrukcji
Pomoce:
– nagranie – Camille Saint-Saëns Słoń z cyklu Karnawał zwierząt.
Dzieci muszą poruszać się po sali w rytm
słyszanej muzyki zgodnie z instrukcją udzielaną najpierw przez nauczyciela, później
przez wyznaczone dzieci, np. zrób krok
do przodu, zatrzymaj się, następnie wykonaj
dwa kroki w prawo i dwa kroki do tyłu, prawą ręką pomachaj do osoby stojącej z lewej
strony, zwróć głowę ku słońcu…
Muszą przejść mokrą łąkę „suchą nogą”.
28
Echo
Podział dzieci na dwie grupy.
Jesteśmy w górach i bawimy się z echem.
– Jedna grupa pozdrawia drugą słowami:
hej, hej, hej kolejno – z różnym natężeniem głosu od krzyku aż do szeptu, różną
szybkością, różną artykulacją.
– Druga odpowiada słowami: hop, hop, hop
z takim samym natężeniem głosu, różną
szybkością i artykulacją.
W zabawie tej uczestnicy uwrażliwiają się
na takie elementy dzieła muzycznego, jak
dynamika, tempo i artykulacja.
Zabawa na zamku
Pomoce: nagranie Samba à la krakowiak
w wykonaniu Marka & Wacka.
Życie Szkoły
Część I: Tworzymy koło w kole. Uczestnicy stają w parach naprzeciwko siebie uderzają na przemian rękami do rytmu muzyki.
Część II:
Tworzymy jedno koło.
8 kroków cwałem w lewo.
8 kroków cwałem w prawo.
8 kroków obrotu wokół własnej osi.
8 kroków cwałem w prawo.
8 kroków cwałem w lewo.
Co by było, gdyby…
Zadaniem uczniów jest przeanalizowanie,
co stałoby się, gdyby znaleźli się w określonej
sytuacji.
Co by było, gdyby…ludzie mieli zdolność
przenikania przez ściany.
Taniec duchów
Pomoce: białe większe kawałki płótna
z wyciętymi kołami na oczy, nagranie – muzyka z filmu Harry Potter – Harry’s Wondrous
World.
Uczestnicy są duchami, nakładają na głowy białe płótna, wycięte koła pozwalają widzieć. Na polecenia prowadzącego duchy
improwizują taniec.
Prowadzący wydaje polecenia:
– tańczą tylko ręce,
– plecy,
– nogi,
– biodra,
– tylko ręce i plecy,
– tylko nogi i biodra,
– tańczy całe ciało,
– tworzymy koło i poruszamy się w rytm
muzyki w prawo, w lewo, do tyłu, maszerujemy.
Taniec dworzan
Pomoce: nagranie jednej z piosenek
Boba Marleya.
Dzieci stoją w kole z ugiętymi rękami,
stykają się dłońmi. Do rytmu muzyki rozpoczynają prawą nogą krok, a następnie dostawiają lewą nogę i uginają nogi. Potem prawą
nogą robią krok do przodu, dostawiają lewą
i uginają nogi. Kolejno robią krok w lewo,
3/2010
dostawiają prawą nogę i ugięcie, a na końcu
wykonują te same ruchy w tył. Tak tańczą
do zakończenia melodii. Nauczyciel może
zaproponować uczestnikom, by zamknęli
oczy i spróbowali pomyśleć o czymś przyjemnym, o tym, co sprawia im radość.
Po tańcu chętne dzieci mogą opowiedzieć, o czym myślały, co sobie wyobrażały,
dokąd powędrowała ich wyobraźnia.
Country dance
Pomoce:
– nagranie – Georg Fryderyk Haendel Country dance z suity G-dur;
– instrumenty perkusyjne: trójkąty, klawesy
(drewienka), bębenki, janczary (dzwoneczki).
Oczywiście nie muszą być wykorzystane
dokładnie proponowane instrumenty. Można wykorzystać inne, tylko dzieci muszą być
podzielone na cztery grupy grające na różnych instrumentach. Mogą to być również
cztery różne przedmioty wydające różne odgłosy lub np. gazety, a każda grupa wydobywa z nich różne odgłosy, jak: gniecenie gazety, uderzanie o nią itd. Zależy od potrzeby
lub wyobraźni nauczyciela.
Opracowany utwór ma budowę ABA,
a więc cześć trzecia jest powtórzeniem części
pierwszej. W schemacie nie jest powtórzony
zapis części pierwszej po części drugiej.
Powitanie przez zabawki
Pomoce: nagranie – Herbert Victor,
Marsz zabawek z operetki Babes in Toyland.
29
Forma ABA (partytura na instrumenty perkusyjne)
A
×2
B
trókąt
klawesyn
×2
bębenek
×2
janczary, dzwoneczki
×2
Każde dziecko zastanawia się, jaką zabawkę najlepiej lubi i jak ją potrafi naśladować,
gdyby zaczęła się poruszać. Po usłyszeniu
muzyki wciela się w nią, wyobrażając sobie
scenę: Moje zabawki cieszą się i witają mnie
po długiej nieobecności w domu.
Przy naszym systemie kształcenia, w którym dominują w większości metody podające,
postawmy na wyobraźnię. Pokażmy wręcz
nieograniczone możliwości wykorzystania
dźwięku i muzyki w edukacji. Poprzez stymu-
lację wyobraźni umożliwimy indywidualny
rozwój w zależności od wrażliwości każdego
dziecka. Nie ulega wątpliwości, że częste obcowanie z muzyką będzie skutkowało szybszym rozwojem intelektualnym w każdej dziedzinie, a to doprowadzi w krótkim czasie
do rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych. Zgodzić się przy tym należy
z tezą, że ekspresja muzyczna jako środek dialogu umożliwia komunikację, porozumiewanie
się z innymi. Jest tym bardziej wartościowa, im
bardziej intensywne są doświadczenia osobiste
jednostki3. Dlatego na zakończenie chciałabym podkreślić, że wykorzystanie zaproponowanych przeze mnie zabaw przyczyni się
do wszechstronnego rozwoju uczniów, z czego wszyscy będą czerpać przyjemność oraz
wymierne korzyści.
mgr JOLANTA PAŁKA
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
3
30
Dobson M., Tajemnice i możliwości muzykoterapii, „Wspólne Tematy” 1999, nr 7/8, s. 52.
Życie Szkoły
Download