Markery wczesnego stadium reumatoidalnego zapalenia stawów

advertisement
diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics
Diagn Lab 2015; 51(4): 305-314
Praca poglądowa • Review Article
Markery wczesnego stadium reumatoidalnego zapalenia stawów
Markers of the early stage of rheumatoid arthritis
Beata Polińska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Streszczenie
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła, autoimmunizacyjna choroba tkanki łącznej o nieznanej etiologii. RZS dotyczy
około 1% populacji ludzkiej, kobiety chorują trzykrotnie częściej niż mężczyźni, a szczyt zachorowalności występuje między 40 a 50
rokiem życia. Aktualne kryteria rozpoznania RZS z 2010 roku uwzględniają występowanie i czas trwania objawów przedmiotowych,
wskaźniki stanu zapalnego i testy serologiczne. Czułym wskaźnikiem stanu zapalnego oraz stopnia zaawansowania RZS jest neopteryna – białko uwalniane przez makrofagi. Natomiast w przypadku testów serologicznych, dobrze poznanym i opisanym markerem są
przeciwciała przeciwko cyklicznym cytrulinowanym peptydom (anty-CCP), których swoistość dla RZS wynosi około 98%. Przeciwciała
te mogą być obecne w surowicy pacjentów nawet kilka lat przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych choroby, zwiastując zmiany erozyjne w stawach i cięższy przebieg RZS. W literaturze znajdujemy również doniesienia o autoprzeciwciałach anty-CarP
oraz anty-Sa/anty-MCV, które mogą występować u osób z bólami lub obrzękiem stawów i poprzedzają rozwój pełnoobjawowego RZS,
jak również odzwierciedlają aktywność choroby. Cennym uzupełnieniem diagnostyki serologicznej RZS mogą być testy genetyczne
oparte o reakcję PCR, służące do wykrywania istotnych mutacji tj. C1858T w genie PNPN22. Z kolei oznaczanie stężenia poszczególnych
klas miRNA wydaje się być uzasadnione w celu lepszego klasyfikowania pacjentów wykazujących objawy RZS. Konieczne są dalsze
badania, które uwzględnią rolę poszczególnych markerów w rozwoju RZS oraz potwierdzą dużą czułość i swoistość tych markerów
w rozpoznaniu choroby.
Summary
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, autoimmune connective tissue disease of unknown etiology. RA affects about 1% of the human
population, women suffer three times more often than men, with the peak incidence between the age of 40 to 50. The up-to-date
criteria from 2010 for the diagnosis of RA include: occurrence and duration of clinical signs, indicators of inflammation and serological
tests. Neopterin, a protein released by macrophages, is a sensitive indicator of inflammation and the severity of RA. Regarding the
serological tests, anti-cyclic citrullinated peptide antibodies represent a well-known marker with the specificity for RA of about 98%.
The antibodies may be present in the serum of patients even a few years before the first clinical signs of the disease, heralding erosive
changes in the joints and more severe course of RA. The literature also contains reports about autoantibodies anti-CarP and anti-Sa/
anti-MCV, which may occur in people with pain and swelling of joints and precede full-blown development of RA as well as reflect disease activity. Serological diagnosis of RA may be supported by some genetic tests based on PCR for detecting mutations e.g. C1858T
in the PNPN22 gene. In turn, the quantitative analysis of different classes of miRNAs seems justified in order to better classify patients
showing symptoms of RA. Further studies are needed that take into account the role of different markers in the development of RA,
and confirm the high sensitivity and specificity of these markers in the diagnosis of the disease.
Słowa kluczowe: anty-CCP, czynnik reumatoidalny, miRNA, reumatoidalne zapalenie stawów, surwiwina
Key words:
anti-CCP, miRNA, rheumatoid factor, rheumatoid arthritis, survivin
Wprowadzenie
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, artretyzm, gościec przewlekle postępujący) to przewlekła, postępująca choroba tkanki
łącznej o podłożu immunologicznym i nieznanej etiologii [1, 2].
RZS charakteryzuje się występowaniem nieswoistych stanów
zapalnych symetrycznych stawów z towarzyszącymi zmianami
pozastawowymi i objawami układowymi, które prowadzą do nisz-
czenia chrząstki oraz stawów, a tym samym do zmniejszenia ich
ruchomości, zaniku mięśni okołostawowych, osteoporozy oraz
inwalidztwa i przedwczesnej śmierci [3, 4]. Wyróżnia się serologicznie dodatnią postać choroby – gdy występują autoprzeciwciała
(czynnik reumatoidalny RF IgM i/lub przeciwciała przeciw cytrulinowanemu peptydowi – anty-CCP) lub ujemną – bez obecności
tych autoprzeciwciał [5].
305
www.diagnostykalaboratoryjna.eu
RZS występuje u około 1% populacji ludzkiej, kobiety chorują trzykrotnie częściej niż mężczyźni, a szczyt zachorowalności występuje między 40 a 50 rokiem życia [6, 7]. Czynniki ryzyka rozwoju RZS
to obciążenie rodzinne (uwarunkowania genetyczne), zaburzenia
układu odpornościowego, czynniki infekcyjne (Mycoplasma, wirus
Epsteina-Barr, parvowirusy i inne) oraz środowiskowe (palenie
papierosów i stres) [1, 6, 8, 9].
Czynniki ryzyka rozwoju RZS
Rodzinne występowanie choroby pozwala przypuszczać, że czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju RZS. W patogenezie RZS mogą uczestniczyć geny znajdujące się w regionie
głównego układu zgodności tkankowej (MHC; major histocompatibility complex) zlokalizowane na krótkim ramieniu chromosomu
6, między 6p21.31 a 6p.21.31.1. U chorych na RZS stwierdzono
ekspresję antygenów zgodności tkankowej (HLA; human leukocyte antigen): HLA-DR4 (70%), HLA-DR1, HLA-DR10, HLA-Dw16,
HLA-DRB1 oraz inne [10, 11, 12]. U osób predysponowanych
genetycznie przebyte zakażenie może wywołać reakcję autoimmunologiczną, spowodowaną podobieństwem antygenowym
niektórych wirusów/ bakterii oraz antygenów HLA-DRB1 i HLA-DRB4. Allele zawierające tzw. wspólny epitop HLA-SE+ (SE; shared
epitope): HLA-DRB1*01, DRB1*04 i DRB1*10 są przede wszystkim czynnikiem ryzyka powstawania przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP). Natomiast
w mniejszym stopniu przyczyniają się one do rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów. Stwierdzono, że u pacjentów HLA-SE+
i anty-CCP+, palenie tytoniu przyczynia się do wzrostu miana
anty-CCP i rozwoju RZS oraz znacznie zwiększa ryzyko progresji
niezróżnicowanego zapalenia stawów do RZS [11, 12]. Oprócz
podatności na RZS, niektóre geny mają wpływ na przebieg choroby i rokowanie oraz związane są z odpowiedzią na zastosowane
leczenie [13]. Allele DRB1*1301, *1302, *1304 zawierają sekwencję
aminokwasową DERAA, która wykazuje działanie ochronne [14].
Inne loci warunkujące podatność na RZS zlokalizowano m.in. na
chromosomach 1p13 (PTPN22), 1p36.13 (PADI4), 1q31-q32 (IL10),
2q32.2-q32.3 (STAT4), 5q31 (SLC22A4), 6p21.3 (NFKBIL1), 16p13
(MHC2TA), 21q22.3 (RUNX1), 6p21.1-p21.3 (TNF), 2q13 (IL1).
Gen PNPN22 kodujący niereceptorowe białko fosfatazy tyrozynowej typu N22 jest związany z rozwojem chorób autoimmunizacyjnych, w tym RZS [15]. Najbardziej znacząca jest mutacja punktowa
C1858T prowadząca do zamiany argininy na tryptofan w pozycji
620. Jest ona związana z obecnością autoprzeciwciał przeciwko
cytrulinowanym białkom (ACPA; anti-citrullinated protein autoantibodies) i czynnika reumatoidalnego (RF; rheumatoid factor) oraz
prawdopodobnie gorszym rokowaniem. Polimorfizm PNPN22
C1858T występuje głównie w populacji kaukaskiej i w przeciwieństwie do SE, jego wpływ na patogenezę RZS nie jest ściśle
powiązany z paleniem tytoniu. Wykazano, że u pacjentów SE+
i ACPA+ występują wyższe miana ACPA oraz są bardziej podatni
na rozwój RZS niż chorzy SE– [16].
Gen PADI4 koduje enzym deiminazę peptydyloargininową 4
(PADI4), która katalizuje reakcję zamiany argininy na cytrulinę.
Stwierdzono, że polimorfizm PADI4-94G/A jest związany z zapadalnością na RZS w całej badanej populacji [17]. Z kolei polimor306
fizm PADI4-92C/G wiąże się z podatnością na RZS u mieszkańców
Afryki, a PADI4-90C/T – u mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Białko
pełniące rolę transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji 4
(STAT4; signal transducer and activator of transcription 4) ma mniejsze znaczenie w rozwoju RZS. STAT4 przesyła sygnały wysyłane
przez interleukinę (IL)-12, IL-23 i interferon (IFN) γ oraz odgrywa
kluczową rolę w różnicowaniu i proliferacji limfocytów pomocniczych Th1 i Th17. Mutacje punktowe w genie STAT4 mogą zwiększać podatność zarówno na RZS ACPA+ jak i RZS ACPA– [15].
Zgodnie z panującym poglądem, u osób predysponowanych
genetycznie może dojść do wzmożonej odpowiedzi limfocytów
T CD45RO+ (komórki pamięci) na nieznane antygeny egzogenne
lub autoantygeny [2]. Aktywowane limfocyty uwalniają interleukinę (IL)-2 i IFNγ oraz stymulują makrofagi do uwalniania
cytokin prozapalnych: IL-1, IL-6 oraz TNFα [2]. W błonie maziowej
stawów powstają nacieki komórkowe, składające się głównie
z limfocytów, komórek plazmatycznych i makrofagów. Ponadto
aktywowane limfocyty wzmagają sekrecję i uwalnianie metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej przez chondrocyty i fibroblasty błony maziowej. Ekspresja ligandu osteoprotegeryny
na aktywowanych komórkach CD4 stymuluje powstawanie
osteoklastów degradujących tkankę kostną oraz stymuluje limfocyty B do produkcji przeciwciał, w tym RF IgM, który tworzy
kompleksy immunologiczne z IgG i aktywuje układ dopełniacza.
Uwalniane IL-1 i TNF-α silnie pobudzają synowiocyty, chondrocyty i osteoklasty, które stymulują wyrzut metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej oraz hamują produkcję tkankowych
inhibitorów metaloproteinaz przez fibroblasty błony maziowej.
Wartości laboratoryjnych wskaźników zapalenia: stężenie białka
C-reaktywnego (CRP) oraz odczyn Biernackiego (OB), wzrastają
wraz z aktywnością choroby [18].
W surowicy chorych na RZS występują różne autoprzeciwciała,
w tym czynnik reumatoidalny (RF; rheumatoid factor) i/lub przeciwciała przeciwko cyklicznym cytrulinowanym peptydom (anty-CCP; anti-cyclic citrullinated peptide antibodies) [4, 19, 20, 21].
W badaniach Sokolove et al. [19] wykazano, że w surowicy chorych na RZS na długo przed wystąpieniem objawów klinicznych
choroby dochodzi do wzrostu stężenia interleukin (IL-12 (p70),
IL-1β, IL-5, IL-7), czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α; tumor
necrosis factor α) i czynnika hamującego białaczkę (LIF; leukaemia
inhibitory factor) oraz zwiększenia liczby epitopów cytrulinowanych białek (ACPA; anti-citrullinated protein autoantibodies) i miana
przeciwciał anty-CCP [19]. Wyniki badań innych autorów również
potwierdzają, że miana czynnika reumatoidalnego i anty-CCP
w surowicy wzrastają przed wystąpieniem pierwszych objawów
klinicznych RZS [22, 23, 24]. Ponadto w RZS, podobnie jak i w innych układowych chorobach tkanki łącznej (CTD; connective tissue
disease), mogą występować przeciwciała przeciwjądrowe (ANA;
anti-nuclear antibodies) [25, 26]. ANA najczęściej wykrywa się metodą immunofluorescencji pośredniej, w której nośnikiem antygenu są permeabilizowane ludzkie komórki nabłonkowe Hep-2
(human epithelial type-2 cells). Autoprzeciwciała RANA skierowane
przeciwko białku o masie 80 kDa występują u około 95% chorych
na RZS i mogą być markerem RZS [25]. Przeciwciała anty-RA-33
Diagn Lab 2015; 51(4): 305-314
przeciwko białku jądrowemu A2-hnRNP (33 kDa) stwierdzono
u około 36% chorych na RZS, jednak ich obecność w surowicy lub
płynie stawowym nie zależy od stopnia nasilenia choroby [10, 25].
Anty-RA-33 występują także w mieszanej chorobie tkanki łącznej,
w toczniu rumieniowatym układowym, chorobach zakaźnych oraz
nowotworowych [25].
Diagnostyka RZS
Reumatoidalne zapalenie stawów rozpoznaje się na podstawie
kryteriów klasyfikacyjnych Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (ACR – American Collegium of Rheumatology)
i Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR
– European League Against Rheumatism) z 2010 roku [18, 27].
Kryteria te umożliwiają wykrycie zarówno wczesnej fazy RZS, jak
i postaci przewlekłej erozyjnej.
Kryteria te uwzględniają 4 kategorie:
I. Umiejscowienie stanu zapalnego (0 do 5 punktów) z uwzględnieniem:
–– liczby stawów zajętych procesem zapalnym (należy stwierdzić
obrzęk, ból stawu podczas badania przedmiotowego lub wykazać zapalenie błony maziowej za pomocą badań obrazowych)
oraz
–– czy są to stawy “duże” (łokciowy, barkowy, biodrowy, kolanowy,
skokowy) czy stawy “małe” (śródręczno-paliczkowe, międzypaliczkowe bliższe, śródstopno– paliczkowe II-V, międzypaliczkowy kciuka, stawy nadgarstka)
II. Wskaźniki stanu zapalnego (0 lub 1 punkt):
–– stężenie białka CRP w normie i OB w normie
–– stężenie białka CRP zwiększone lub OB zwiększony
III. Testy serologiczne (0,2 lub 3 punkty):
–– RF IgM– i ACPA–– RF IgM+ lub anty-CCP+ (miano ≤ 3-krotnej wartości górnej
granicy normy)
–– RF IgM+ i anty-CCP+ (miano > niż 3-krotna wartość górnej granicy normy)
IV. Czas trwania objawów choroby (0 lub 1 punkt):
–– < 6 tygodni lub
–– ≥ 6 tygodni.
Gdy suma punktów jest równa lub większa od 6 stwierdza się
pewne rozpoznanie RZS. Pacjenci z sumą punktów mniejszą od
6 mogą być ponownie oceniani w późniejszym czasie i wówczas
mogą spełnić kryteria pewnego rozpoznania RZS.
W związku z tym, że RZS jest postępującą, zapalną chorobą prowadzącą do inwalidztwa i przedwczesnej śmierci, poszukuje się ciągle
czułych i swoistych markerów stanu zapalnego, które pozwolą
wykryć chorobę na początku jej trwania i zastosować skuteczną
terapię hamującą proces zapalny. Aktualne kryteria rozpoznania
RZS uwzględniają cztery badania laboratoryjne: OB, białko CRP,
czynnik reumatoidalny w klasie IgM i anty-CCP [18, 27, 28].
Czynnik reumatoidalny
Czynnik reumatoidalny (RF) w klasie IgM (tzw. “klasyczny czynnik
reumatoidalny”) to jeden z głównych markerów serologicznych
RZS, który został odkryty w 1930 roku przez Waalera i Rose [29].
RF IgM jest obecny u około 75-85% chorych na RZS, a jego brak
potwierdza seronegatywną postać choroby [21, 25]. Obecność
czynnika reumatoidalnego w klasie IgG u 36-66% chorych na RZS
wiąże się z występowaniem zapalenia naczyń. Natomiast RF w klasie IgA (wyniki dodatnie u 19-88%) powoduje cięższy przebieg
RZS, u około 68% chorych występuje RF IgE [21, 23, 25]. Czynnik
reumatoidalny jest autoprzeciwciałem skierowanym przeciwko
domenom CH2 i CH3 fragmentu Fc IgG, które z niewyjaśnionych
przyczyn uległy zmianie [5, 20]. W przypadku rozpoznanego RZS
miano RF IgM koreluje z aktywnością choroby oraz jest czynnikiem
rokowniczym.
RF IgM charakteryzuje się niską swoistością dla RZS (około 87%)
[30]. Wysokie miana tego autoprzeciwciała stwierdza się w przebiegu innych układowych chorób tkanki łącznej, między innymi
w zespole Sjögrena (30-96%), toczniu rumieniowatym układowym
(25-40%), twardzinie układowej (10-30%), mieszanej chorobie
tkanki łącznej (do 90%), oraz w zapaleniu wielomięśniowym/ śródmięśniowym czy sarkoidozie [25, 31, 32]. Dodatni RF IgM może
pojawiać się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu
C, w przewlekłych chorobach wątroby, krioglobulinemii, przewlekłych chorobach zapalnych płuc, nowotworach, zakażeniach
wirusowych i bakteryjnych czy zarażeniach pasożytniczych [31,
32], a także w populacji ludzi zdrowych (2-13%). Jednak należy
podkreślić, że są to przeciwciała polispecyficzne i mają niskie
powinowactwo do fragmentu Fc ludzkiej IgG [21, 31].
Anty-CCP
Przeciwciała skierowane przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP) obecne u chorych na RZS można wykrywać już we wczesnych stadiach procesu zapalnego obejmującego błonę maziową stawów [19, 21]. Cytrulinacja białek zachodzi
podczas masywnej apoptozy i nekrozy tkanek, kiedy to następuje
nagły wzrost jonów wapnia prowadzący do aktywacji wewnątrzkomórkowego enzymu deiminazy peptydyloargininowej (PAD;
peptidylarginine deiminase). Interesującym jest, że obecność genów HLA-DR i nie-HLA może również wpływać na powstawanie
cytrulinowanych białek i autoimmunizację [14]. Apoptoza dużej
liczby komórek i utrudniona eliminacja ich fragmentów przez
komórki fagocytujące powoduje powstawanie dużej ilości cytrulinowanych białek, które stają się autoantygenami i stymulują
układ odpornościowy do produkcji autoprzeciwciał. Powstające
przeciwciała anty-CCP wiążą się z determinantą antygenową zawierającą aminokwas cytrulinę, czyli kwas 2-amino-5-ureidoamylowy występujący w filagrynie, mielinie i trychohialinie. Neutralna
reszta L-cytruliny powstaje w wyniku deiminacji naładowanej
dodatnio reszty L-argininy białek w błonie maziowej i złogów
włóknika w jamie stawu [5, 28, 33, 34]. Wykazano, że anty-CCP
można wykrywać we krwi nawet 10-14 lat przed pojawieniem
się pierwszych objawów klinicznych RZS, co może być pomocne
w wyodrębnieniu grupy chorych z niezróżnicowanym zapaleniem
stawów i dodatnim wynikiem testu, u których w ciągu najbliższych
2-3 lat może rozwinąć się RZS [19, 24]. Niestety, u pacjentów, u których anty-CCP wykrywa się w początkowej fazie RZS zwiększa się
ryzyko rozwoju nadżerkowej postaci choroby [21, 22], dlatego są
one predyktorem zmian erozyjnych stawów i ciężkiego przebiegu
choroby [23, 24, 35, 36].
307
www.diagnostykalaboratoryjna.eu
Anty-CCP wykrywa się za pomocą metod immunochemicznych:
immunoenzymatycznych (ELISA, MEIA), immunofluoroenzymatycznych (FEIA) lub immunochemiluminescencyjnych (ECLIA) [35].
Testy anty-CCP pierwszej generacji zawierają cząsteczki filagryny
z wbudowanym cyklicznym peptydem. Czułość i swoistość tych
testów wynoszą odpowiednio: 60-70% i około 98% [5 ,29, 30, 34].
W testach anty-CCP2 drugiej generacji (CCP2) filagryna została
zastąpiona peptydami zawierającymi cytrulinę, co zwiększyło
czułość testów do 80%, a swoistość jest porównywalna jak w teście
anty-CCP1 [21,29]. W testach trzeciej generacji Quanta Lite®CCP3
IgG ELISA antygenem jest wysokooczyszczony, syntetyczny zmodyfikowany cytrulinowany peptyd (CCP3). Test ten charakteryzuje
się około 5% większą czułością w wykrywaniu RZS niż test CCP2
drugiej generacji. Czułość testu ELISA z użyciem CCP3 wynosi
67-81%, a swoistość 93-98%.
Inne przeciwciała ACPA
Do grupy markerów ACPA zalicza się również przeciwciała antycytokeratynowe (AKA; anti-keratin antibodies), przeciwciała antyfilagrynowe (AFA; anti-filaggrin antibodies) oraz czynnik antyperinuklearny (AFP; anti-perinuclear factor) [21, 25, 28, 29].
W 1964 roku Nienhinus i Mandema w badaniach na ludzkich
komórkach nabłonka błony śluzowej policzka wykryli czynnik
okołojądrowy (APF) reagujący ze składnikami granul keratochialiny otaczającymi jądro komórkowe. Wykazano, że swoistość APF
dla RZS wynosi 73-99%, a czułość 49-91% [2]. W 1979 roku Young
et al. wykryli na skrawkach błony śluzowej przełyków szczurów
przeciwciała skierowane przeciwko keratynie (AKA). Czułość i swoistość AKA wynoszą odpowiednio: 40-60% i 88-99% [7, 10, 37].
ACPA łącząc się z autoantygenami tworzą kompleksy immunologiczne, które aktywują układ dopełniacza i stymulują komórki do
produkcji cytokin prozapalnych. Skutkiem mechanizmów autoimmunologicznych jest przewlekła odpowiedź zapalna, zarówno
miejscowa jak i uogólniona.
Do grupy ACPA należą również autoprzeciwciała anty-Sa przeciw
zmutowanej cytrulinowanej wimentynie oraz anty-MCV przeciw
zmodyfikowanej izoformie cytrulinowanej wimentyny. Testy do
oznaczania anty-Sa/anty-MCV charakteryzują się czułością w zakresie 31-84% oraz swoistością 83-98% dla RZS. Stwierdzono, że
obecność anty-Sa/anty-MCV we wczesnej fazie RZS predysponuje do cięższego przebiegu choroby oraz szybkiego postępu
zmian radiologicznych [38]. Wyniki badań wskazują na zależność
poziomu anty-Sa/anty-MCV w surowicy z aktywnością choroby. Stwierdzono korelację dodatnią między anty-Sa/anty-MCV
a wskaźnikiem aktywności choroby DAS28, liczbą obrzękniętych
stawów i wartością OB, czego nie wykazano w przypadku oznaczania anty-CCP [38, 39]. Rozważa się przydatność tego markera
w monitorowaniu skuteczności leczenia.
W najnowszej literaturze znajdują się informacje na temat innych przeciwciał przeciwko cytrulinowanym peptydom/białkom
(ACPA): fibrynogenu α573 (Fibα573), Fibα591, Fibβ36-52, Fibβ72,
Fibβ74, α-enolazy (cytrulinowany peptyd α-enolazy 1– CEP-1/
Eno5-21), kolagenu typu II C1 (citC1III), filagryny (CCP-1/Fil307324), wimentyny 2-17 (Vim2-17) i Vim60-75 [40, 41]. Autorzy badali
wpływ alleli HLA-SE (human leukocyte antigen-shared epitope)
308
i palenia papierosów na pojawienie się w/w ACPA (w próbkach
krwi chorych, u których w przyszłości rozwinęło się RZS) oraz
wpływ ACPA na rozwój RZS [40]. Wykazano, że u osób, które miały obecny antygen HLA-SE częściej stwierdzano dodatni wynik
ACPA (zwłaszcza dla przeciwciał przeciwko CEP-1 i Fibß62-81a)
niż u osób bez HLA-SE przed wystąpieniem objawów choroby.
Palenie tytoniu było związane z przeciwciałami przeciwko Vim217 i citC1359-369. Stwierdzono, że obecność HLA-SE i palenie
były związane z obecnością ACPA jeszcze przed pojawieniem
się objawów choroby. Najwyższy iloraz szans (OR) dla rozwoju
RZS stwierdzono przy jednoczesnym występowaniu alleli HLA-SE i ACPA – zwłaszcza dla przeciwciał przeciwko Fibß62-81b,
CCP-1/ Fil307-324 i Fibβ36-52. Natomiast palenie i obecność alleli
HLA-SE zwiększało ryzyko rozwoju choroby u osób z dodatnim
wynikiem na obecność przeciwciał przeciwko Fibβ36-52, CEP-1
i Fibα580-600 [40, 41]. Można wysnuć wniosek, że palenie tytoniu oraz HLA-SE+ stymulują odpowiedź autoimmunologiczną
poprzez zwiększanie produkcji ACPA.
Anty-CarP
Niedawno odkryte przeciwciała skierowane przeciwko karbamylowanym białkom (anty-CarP; anti-carbamylated protein) również
mogą modulować funkcje komórek biorących udział w procesach
zapalnych [21, 28, 29, 42]. Karbamylowanie białka jest chemiczną
modyfikacją reszt aminowych lizyny w obecności reaktywnego
metabolitu – cyjanianu, w wyniku tej reakcji powstaje homocytrulina [29]. Zaobserwowano, że u chorych na RZS obecne są
przeciwciała skierowane przeciwko homocytrulinie (AHPA; antihomocitrullinated protein/peptide antibodies; anty-CarP) [29, 43].
Wykazano, że anty-CarP, podobnie jak anty-CCP i czynnik reumatoidalny RF IgM, mogą być wykrywane we krwi osób, u których po
kilku latach rozwinie się pełnoobjawowy RZS [45]. W badaniach
Yee et al. obejmujących grupę chorych na RZS stwierdzono istotną
dodatnią korelację pomiędzy obecnością przeciwciał anty-CarP
a wskaźnikiem erozji stawów [46]. Wykazano również, że jednoczesna analiza uzyskanych wyników dla anty-CarP i ACPA w badanej
grupie chorych korelowała ze wskaźnikiem aktywności choroby DAS28. Autorzy podkreślają, iż autoprzeciwciała anty-CarP
są obiecującym predyktorem uszkodzenia stawów i markerem
aktywności choroby w przebiegu RZS [46]. Celem badań Shi et
al. było wykazanie czy anty-CarP występują u pacjentów z bólami
stawów i czy ich obecność jest związana z rozwojem RZS [47].
Grupę badaną stanowiło 340 chorych z bólami stawów, ale bez
objawów klinicznych zapalenia tych stawów oraz z dodatnim wynikiem testu RF IgM i/lub anty-CCP. Stwierdzono, że anty-CarP były
obecne u 39% badanych. Zgodnie z kryteriami rozpoznania RZS
ustalonymi w 2010 roku przez ACR i EULAR chorych tych poddano
obserwacji przez okres 3 lat [18]. Po około 12 miesiącach u 120
obserwowanych pacjentów rozpoznano RZS. Wykazano, że anty-CarP mogą występować u osób z bólami stawów i mogą być predyktorem rozwoju RZS, niezależnie od obecności anty-CCP [42].
Markery stanu zapalnego
W rozpoznaniu i monitorowaniu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów przydatne są również markery stanu zapalnego.
Diagn Lab 2015; 51(4): 305-314
Czułym markerem aktywacji odpowiedzi immunologicznej typu
komórkowego jest neopteryna. Aktywowane limfocyty T uwalniają m.in. IFNγ, który stymuluje makrofagi i komórki dendrytyczne
do produkcji neopteryny, TNF-α i wolnych rodników ponadtlenkowych [48]. Wzrost stężenia neopteryny obserwuje się w infekcjach
wirusowych, bakteryjnych, chorobach pasożytniczych czy w niektórych nowotworach. Wysokie stężenia tego białka stwierdzono
w kłębuszkowym zapaleniu nerek, RZS, zespole Sjögrena, toczniu
układowym (SLE). Wykazano, że u chorych na RZS stężenie neopteryny odzwierciedla stopień zaawansowania choroby i koreluje
ze wskaźnikiem aktywności RZS – DAS28 [47, 49].
We wczesnym stadium zaawansowania RZS obserwuje się wysokie
stężenia chemokin: CXCL4 i CXCL7, zarówno w wycinkach błony
maziowej, jak i w surowicy czy płynie stawowym [50]. W przebiegu
RZS w błonie maziowej stawów objętych procesem zapalnym
gromadzi się duża liczba makrofagów, które wydzielają mediatory
zapalenia oraz enzymy powodujące degradację tkanki. Wydzielane przez makrofagi chemokiny: CXCL4 i CXCL7 odgrywają istotną
rolę w zaostrzeniu procesu zapalnego w błonie maziowej stawów
oraz promują przewlekły proces zapalny przez przyciąganie monocytów do ogniska zapalnego i ich stymulację. CXCL4 działa
chemotaktycznie na neutrofile, monocyty, fibroblasty, hamuje
apoptozę monocytów, indukuje różnicowanie monocytów do
makrofagów oraz zwiększa ich właściwości fagocytarne i produkcję wolnych rodników tlenowych. CXCL7 powoduje chemotaksję
i aktywację neutrofilii oraz stymuluje komórki tkanki łącznej. Ponadto CXCL4 działa antyangiogennie, natomiast CXCL7 promuje
angiogenezę. Wykazano najwyższą produkcję mRNA dla CXCL4
i CXCL7 w pierwszych 12 tygodniach trwania RZS, po tym czasie
zaobserwowano spadek ich ekspresji. Wyniki sugerują, że wysoki
poziom obu cytokin może być nowym markerem wczesnej fazy
RZS [50].
W patogenezie RZS kluczową rolę odgrywają cytokiny prozapalne takie jak: TNFα, IL-6 i IL-1 [51, 52, 53]. TNFα uwalniany jest
głównie przez aktywowane makrofagi i reaktywne limfocyty oraz
przez neutrofile, komórki NK, komórki śródbłonka. TNFα działając
na komórki docelowe przez specyficzne receptory: TNFR1 (p55)
i TNFR2 (p75), aktywuje transkrypcyjny czynnik jądrowy Кβ i tym
samym pobudza produkcję innych cytokin prozapalnych w tym:
IL-1, IL-6, GM-CSF), stymuluje rozrost błony maziowej stawów,
nasila uwalnianie metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej
i prostaglandyn działających osteolitycznie [51, 53, 54, 55]. Uszkodzenie tkanki lub stres powoduje wzrost stężenia TNF-α we krwi
w ciągu minuty. Inne cytokiny tj. IL-1 i IL-6 pojawiają się w krwioobiegu później, a wzrost ich stężenia w dużym stopniu zależy
od wcześniej uwalnianego TNFα [54]. U chorych na RZS w płynie
stawowym występują wysokie stężenia zarówno TNFα, jak i sTNFR
(soluble TNF receptor) [54]. Wykazano, że TNFα pobudza fibroblasty
błony maziowej do produkcji czynnika wzrostu tkanki łącznej
(CTGF; connective tissue growth factor), który promując nieprawidłową aktywację osteoklastów zaburza homeostazę chrząstki
i prowadzi do destrukcji stawów [56]. W badaniach Avramescu et
al. stwierdzono, że w surowicy chorych na RZS w porównaniu do
grupy kontrolnej występują znamiennie podwyższone stężenia
cytokin TNFα, IL-6 oraz IL-8 [57]. Jednocześnie oznaczano stężenie
cytokiny przeciwzapalnej IL-10, która hamuje syntezę cytokin
prozapalnych. Wykazano znamiennie niższe średnie stężenie IL-10
w grupie chorych we wczesnym stadium RZS w porównaniu do
grupy kontrolnej. Stwierdzono także, że wraz ze stopniem zaawansowania choroby stężenia cytokin prozapalnych (TNFα, IL-6, IL-8)
wzrastają, a stężenie IL-10 obniża się [57]. Zarówno TNFα, jak i IL-1
powodują wzrost stężenia cząsteczek adhezyjnych na synowiocytach co determinuje wzajemne interakcje między integrynami
i ich ligandami (np.: fibronektyną, kolagenem, VCAM-1), “toczenie
się” komórek do miejsca objętego procesem zapalnym, indukują
produkcję cytokin, proliferację komórek oraz angiogenezę, co
prowadzi do przewlekłego zapalenia i niszczenia stawów [58, 59].
W badaniach na mysim modelu zapalenia stawów wykazano, że
antagoniści integryn i ich ligandów przeciwdziałają rozwojowi
procesu zapalnego i angiogenezie [60]. We wczesnym stadium RZS
zaobserwowano wysokie stężenie IL-6, które koreluje ze zmianami
radiologicznymi w stawach objętych procesem zapalnym [61, 62].
IL-6, produkowana głównie przez aktywowane makrofagi i synowiocyty, indukuje ekspresję chemokin (CXCL5/ENA-78, CXCL-6/
GCP-2, CCL2/MCP-1, CCL-8/MCP-2) na komórkach śródbłonka,
aktywuje limfocyty T i B oraz może pośrednio promować osteoklastogenezę poprzez zwiększenie uwalniania RANKL przez
osteoblasty i hamowanie proliferacji osteoblastów [51, 63, 64].
Nowe biomarkery wczesnego RZS
Surwiwina (16,5 kDa) należy do rodziny białek inhibitorów apoptozy (IAP; inhibitor of apaptosis). Jest kodowana przez gen BIRC5
zlokalizowany na chromosomie 17q25 i składa się ze 142 aminokwasów. Znanych jest 5 izoform transkryptu genu BIRC5, które
kodują różne białka: surwiwinę, surwiwinę 2A, surwiwinę 2B,
surwiwinę ∆Ex3 i surwiwinę 3B. Cechą charakterystyczną surwiwiny jest pojedyncza domena BIR (baculoviar IAP-like repeat)
oraz domeny RING (realy interesting new gene). Białka IAP zakłócają przenoszenie sygnału apoptotycznego poprzez tworzenie
kompleksów z innymi białkami zaangażowanymi w proces programowanej śmierci komórki (kaspazy, czynnik transkrypcyjmy
NFkB, białka adaptorowe i inne) [65]. Nadekspresję surwiwiny
stwierdzono w wielu nowotworach, co sugeruje jej udział w rozwoju i progresji nowotworu oraz oporności na leczenie [65, 66].
W 2005 roku badania Bokarewa et al. wykazały znacznie wyższe
stężenia surwiwiny w osoczu i w płynie stawowym chorych na
RZS w porównaniu do grupy kontrolnej [67]. Działanie surwiwiny nie zależy od obecności czynnika reumatoidalnego, czasu
trwania choroby oraz płci. W RZS surwiwina jest produkowana
przez fibroblasty błony maziowej, prowadzi do proliferacji tych
komórek i hamuje ich apoptozę. Białko to jest potencjalnym celem terapeutycznym w RZS w związku z tym, że przyczynia się
do rozrostu błony maziowej, reguluje proces zapalny i prowadzi
do zmian erozyjnych w stawach [68]. Wysokie stężenia surwiwiny
są związane z przewlekłym nadżerkowym zapaleniem stawów,
gorszą odpowiedzią na leczenie i gorszym rokowaniem [67, 68,
69]. Natomiast obecność przeciwciał przeciwko surwiwinie jest
charakterystyczna dla łagodnego, nienadżerkowego przebiegu
RZS [67]. Nadekspresja surwiwiny razem z anty-CCP jest predyktorem rozwoju RZS kilka lat przed objawami klinicznymi choroby
309
www.diagnostykalaboratoryjna.eu
[69]. W badaniach Mokuda et al. oceniano ekspresję surwiwiny
i jej wariantów splicingowych w próbkach błony maziowej pobranych od chorych na RZS oraz pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA; ostearthritis) [68]. Wykazano, że stężenia
surwiwiny w surowicy chorych na RZS są wyższe niż w grupie osób
zdrowych. Dodatkowo, stwierdzono wyższą ekspresję surwiwiny
w bioptatach błony maziowej w RZS w porównaniu do bioptatów
pobranych od chorych na OA. W RZS surwiwina występowała
głównie w synowiocytach oraz w komórkach śródbłonka naczyniowego. Stwierdzono również, że ekspresję surwiwiny indukuje
PDGF (platelet-derived growth factor). Wykazano istotnie wyższe
poziomy ekspresji surwiwiny-WT (wild type) i surwiwiny 2B u chorych w porównaniu do chorych na OA. W przypadku surwiwiny
∆Ex3 nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy
badanymi grupami. Autorzy zaobserwowali, że w RZS im wyższa
jest ekspresja surwiwiny B, tym cięższy jest przebieg choroby.
Sugeruje się, że ekspresja surwiwiny B wpływa na zwiększone
stężenie surwiwiny całkowitej w osoczu, dlatego może ona być
potencjalnym biomarkerem RZS [68].
Molekuły mikro-RNA (miRNAs) stanowią grupę nowych, potencjalnych biomarkerów wczesnego RZS. miRNAs to jednoniciowe
niekodujące cząsteczki RNA o długości 21-23 nukleotydów, które
pełnią rolę w potranskrypcyjnej regulacji genów poprzez przyłączanie się do regionów końca 3’ nie ulegających translacji (3’UTR)
specyficznego mRNA [70, 71]. Pod wpływem pewnych czynników dziedzicznych i epigenetycznych, ekspresja miRNA ulega
zmianom, co prowadzi do rozregulowania genów docelowych,
proces ten może również być związany ze zmianą fenotypu [72].
TNFα jest jedną z głównych cytokin prozapalnych uczestniczących
w patogenezie RZS. W badaniach Trenkmann et al. wykazano, że
miR-18a wpływa na ekspresję TNFα poprzez pozytywną regulację
w pętli sprzężenia zwrotnego angażującej czynnik jądrowy NFКβ i tym samym przyczynia się do niszczenia chrząstki stawowej
i przewlekłego zapalenia stawów [73]. Z kolei zespół Semaan et al.
wykazał, że miR-346 kontroluje syntezę TNFα poprzez regulowanie
ekspresji tristetraproliny w aktywowanych lipopolisacharydach
fibroblastów błony maziowej u chorych na RZS [74]. Ponadto miR155 hamuje ekspresję SOCS1 co może zwiększać ekspresję TNFα
i IL-1β w mononuklearach krwi obwodowej (PBMCs; peripheral
blood mononuclear cells) w RZS [75]. miR-146a i miR-16 również
występują w PBMCs w RZS i są związane ze wzmożoną aktywnością choroby. Dodatkowo nadekspresja miR-146a przyczynia
się do znacznego zwiększenia stężenia TNFα zarówno w PBMCs,
limfocytach TCD4+ jak i w fibroblastach błony maziowej stawów.
Z kolei Yang et al. wykazali zwiększoną ekspresję miR-221 zarówno
w surowicy jak i w bioptatach błony maziowej chorych na RZS
w porównaniu do grupy osób zdrowych [76]. Stwierdzono, że
zmniejszenie ekspresji miR-221 znacznie ogranicza ekspresję cytokin prozapalnych, chemokin oraz hamuje migrację i proliferację
fibroblastów poprzez hamowanie ekspresji VEGF (vascular endothelial growth factor), metaloproteinaz: MMP-3 i MMP-9. Ponadto
zmniejszenie ekspresji miR-221 indukuje apaptozę komórek oraz
zmniejsza ekspresję surwiwiny [76]. Sugeruje się, że miR-221 może
być celem terapeutycznym w RZS.
310
Murata et al. stwierdzili znacznie wyższe stężenia miR-24, miR-26a
i miR-125a-5p w surowicy chorych na RZS w porównaniu do grupy
osób zdrowych [77]. Wyniki te sugerują, że w/w mi-RNAs mogą
być uważane za biomarkery RZS. W badaniach Song et al. zidentyfikowano potencjalne geny docelowe dla miRNA w RZS [70].
Badano również związek pomiędzy ekspresją tych genów a regulacją miRNA. W rezultacie wykazano, że ekspresja kilku genów,
w tym ROR2, ABI3BP, SMOC2, ulegając zmianom pod wpływem
określonych miRNAs, oddziałuje na patogenezę RZS. Ponadto
stwierdzono zwiększoną ekspresję genów B4GALT1 (regulowany
przez miR-124a), SFRP1 (regulowany przez miR-203), ROR2 (regulowany przez miR-124), SMOC2 (regulowany przez miR-19b)
oraz FAP (regulowany przez miR-30a) u chorych na RZS w porównaniu do grupy kontrolnej [70]. Uzyskane wyniki wskazują na
ścisły związek pomiędzy ujemnie skorelowanymi parami mRNA/
miRNA i RZS. W przyszłości odkrycia te mogą być wykorzystane
do zidentyfikowania genetycznych markerów RZS i stworzenia
nowych możliwości terapeutycznych.
Białko 14-3-3η należy do rodziny białek 14-3-3 i jest nowym biomarkerem wczesnego RZS. Wykazano znacznie wyższe miana
autoprzeciwciał przeciwko 14-3-3η we wczesnym RZS w porównaniu do wszystkich grup kontrolnych [78]. Jednoczesne oznaczanie białka 14-3-3η i autoprzeciwciał przeciwko niemu zwiększyło
prawdopodobieństwo rozpoznania wczesnego RZS z 59% do
90%, natomiast oznaczanie autoprzeciwciał 14-3-3η oraz RF i/lub
ACPA: z 72% do 92%. W badaniach Maksymowych et al. stwierdzono, że stężenie białka 14-3-3η w surowicy chorych na RZS jest
wyższe niż w surowicy chorych na OA [79]. Zaobserwowano, że
występowanie białka 14-3-3η w surowicy u chorych na RZS nie
koreluje z OB, CRP ani wskaźnikiem aktywności choroby DAS28,
ale znacznie pogarsza przebieg choroby u pacjentów z 14-3-3η+
w stosunku do 14-3-3η-. Białko to może być nowym, użytecznym
biomarkerem RZS uzupełniającym kryteria rozpoznania choroby
z 2010 roku [78, 79]. Kolejne badania wykazały, że stężenia 143-3η występujące w surowicy u pacjentów z RZS stymulują monocyty, co powoduje indukcję genów podtrzymujących proces
zapalny i uszkadzanie stawów. Stwierdzono, że stężenie 14-3-3η
jest większe w surowicy chorych ze zmianami radiologicznymi
i progresją RZS [80].
Najnowsze badania nad markerami wczesnego RZS obrazują znaczenie receptorów typu scavenger w tym obszarze. Receptory te,
np. CD163, odgrywają rolę w homeostazie i odporności wrodzonej
przez wiązanie się do egzo– lub endogennych cząsteczek. Ekspresja glikoproteiny CD163 (ang. cluster differentation 163) zachodzi
na błonie komórkowej makrofagów. Receptor ten uczestniczy
w regulacji zapalenia, ponieważ zwiększoną ekspresję jego rozpuszczalnej formy (sCD163) stwierdzono także u chorych z wczesnym RZS [44]. Stężenie sCD163 u tych chorych było skorelowane
z CRP, OB oraz ze wskaźnikiem aktywności choroby DAS-28. Wykazano również jego związek z rozwojem zmian nadżerkowych
w stawach. Stężenia sCD163 były wyższe w RZS niż w OA oraz
wyższe w płynie stawowym niż w osoczu. Podsumowując, sCD163
pochodzący z makrofagów jest związany z aktywnością choroby
Diagn Lab 2015; 51(4): 305-314
i może być biomarkerem wczesnego RZS oraz predyktorem zmian
radiologicznych u tych chorych [44, 81].
Podsumowanie
Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą tkanki
łącznej, która w krótkim czasie może doprowadzić do niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Destrukcyjny charakter
choroby uzasadnia konieczność rozpoznania RZS na początku
jego trwania oraz szybkiego wdrożenia terapii hamującej proces
zapalny i umożliwiającej osiągnięcie długotrwałej remisji. Jednak
postawienie rozpoznania we wczesnym stadium choroby nadal
jest trudne. Jedną z przyczyn tych trudności jest konieczność różnicowania zapalenia stawów z innymi chorobami zapalnymi stawów, takimi jak zwyrodnieniowe zapalenie stawów (głównie rąk),
toczeń rumieniowaty układowy, inne układowe choroby tkanki
łącznej oraz łuszczycowe zapalenie stawów. W związku z tym kładzie się nacisk na poszukiwanie czułych i swoistych markerów
wczesnego stadium RZS. Dobrze poznanym i opisanym markerem
są przeciwciała przeciwko cytrulinowanym peptydom – anty-CCP, których swoistość dla RZS wynosi około 98%. W literaturze
znajdujemy również doniesienia o autoprzeciwciałach anty-CarP
oraz anty-Sa/anty-MCV, które mogą występować u osób z bólami
lub obrzękiem stawów i poprzedzają rozwój pełnoobjawowego
RZS, jak również odzwierciedlają aktywność choroby. Cennym
uzupełnieniem diagnostyki serologicznej RZS mogą być testy genetyczne oparte o reakcję PCR, służące do wykrywania istotnych
mutacji tj. C1858T w genie PNPN22. Testy te mogą być wykonane
na długo przed wystąpieniem objawów i określić indywidualne
predyspozycje do rozwoju choroby. Z kolei oznaczanie stężenia
poszczególnych klas miRNA wydaje się być uzasadnione w celu
lepszego klasyfikowania pacjentów wykazujących objawy RZS.
Konieczne są dalsze badania, które uwzględnią rolę poszczególnych markerów w rozwoju RZS oraz potwierdzą dużą czułość
i swoistość tych markerów w rozpoznaniu choroby.
10. Zhou Y, Tan L, Que Q, et al. Study of association between HLA-DR4 and DR53 and
autoantibody detection in rheumatoid arthritis. J Immunoassay Immunochem
2013; 34: 126-133.
11. der Helm-van Mil AH, Verpoort KN, le Cessie S, et al. The HLA-DRB1 shared epitope alleles differ in the interaction with smoking and predisposition to antibodies
to cyclic citrullinated peptide. Arthritis Rheum 2007; 56: 425-432.
12. Arkema EV, Goldstein BL, Robinson W, et al. Anti-citrullinated peptide autoantibodies, human leukocyte antigen shared epitope and risk of future rheumatoid
arthritis: a nested case–control study. Arthritis Res Ther 2013; 15: 159-167.
13. Danila MI, Hughes LB, Bridges SL. Pharmacogenetics of etanercept in rheumatoid arthritis. Pharmacogenomics 2008; 9: 1011-1015.
14. van der Woude D, Lie BA, Lundström E, et al. Protection against anti-citrullinated
protein antibody-positive rheumatoid arthritis is predominantly associated
with HLA-DRB1*1301: a meta-analysis of HLA-DRB1 associations with anti-citrullinated protein antibody-positive and anti-citrullinated protein antibody-negative rheumatoid arthritis in four European populations. Arthritis Rheum
2010; 62:1236-1245.
15. Elshazli R, Settin A. Association of PTPN22 rs2476601 and STAT4 rs7574865
polymorphisms with rheumatoid arthritis: A meta-analysis update. Immunobiology 2015; 220: 1012-1024.
16. Feitsma AL, Toes RE, Begovich AB, et al. Risk of progression from undifferentiated arthritis to rheumatoid arthritis: the effect of the PTPN22 1858T-allele in
anti-citrullinated peptide antibody positive patients. Rheumatology (Oxford)
2007; 46: 1092-1095.
17. Yang XK, Liu J, Liu J et al. Associations Between PADI4 Gene Polymorphisms
and Rheumatoid Arthritis: An Updated Meta-analysis. Arch Med Res 2015;
46: 317-325.
18. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification
criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1580-1588.
19. Sokolove J, Bromberg R, Deane KD, et al. Autoantibody epitope spreading in
the pre-clinical phase predicts progression to rheumatoid arthritis. Plos One
2012; 7: e35296.
20. Steiner G. Auto-antibodies and autoreactive T-cells in rheumatoid arthritis:
pathogenetic players and diagnostic tools. Clin Rev Allergy Immunol 2007;
32: 23-36.
21. Taylor P, Gartemann J, Hsieh J, et al. A systematic review of serum biomarkers
anti-cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factor as tests for rheumatoid
arthritis. Autoimmune Dis 2011; 815038.
22. Berglin E, Johansson T, Sundin U, et al. Radiological outcome in rheumatoid
arthritis is predicted by presence of antibodies against cyclic citrullinated peptide before and at disease onset, and by IgA-RF at disease onset. Ann Rheum
Dis 2006; 65: 453-458.
23. Lindqvist E, Eberhardt K, Bendtzen K, et al. Prognostic laboratory markers of joint
Piśmiennictwo
1.
Beavis PA, Gregory B, Green P, et al. Resistance to regulatory T cell-mediated suppression in rheumatoid arthritis can be bypassed by ectopic foxp3 expression
in pathogenic synovial T cells. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108: 16717-16722.
2.
Brennan FM, Smith NM, Owen S, et al. CD4+ effector memory T cells are precursors of bystander-activated effectors: a surrogate model of rheumatoid arthritis
synovial T-cell function. Arthritis Res Ther 2008; 10: R36.
3.
Gabriel SE, Crowson CS, O’Fallon WM. Mortality in rheumatoid arthritis: have we
made an impact in 4 decades? J Rheumatol 1999; 26: 2529-2533.
4.
Mierau R, Genth E. Diagnosis and prognosis of early rheumatoid arthritis, with
special emphasis on laboratory analysis. Clin Chem Lab Med 2006; 44: 138-143.
5.
Holers VM. Autoimmunity to citrllinated proteins and the initiation of rheumatoid arthritis. Curr Opin Immunol 2013; 25: 728-735.
6.
Gibofsky A. Epidemiology, pathophysiology, and diagnosis of rheumatoid arthritis: a Synopsis. Am J Manag Care 2014; 20: 128-135.
7.
Lin J, Liu C, Yang B, et al. Age-related diagnostic utility of rheumatoid factor,
anticyclic citrullinated peptide and antikeratin antibodies in Chinese patients
with rheumatoid arthritis. J Int Med Res 2014; 42: 711-717.
8.
Afridi HI, Kazi TG, Talpur FN, et al. Relationship between toxic metals exposure
via cigarette smoking and rheumatoid arthritis. Clin Lab 2014; 60: 1735-1745.
9.
Klareskog L, Malmström V, Lundberg K, et al. Smoking, citrullination and genetic
variability in the immunopathogenesis of rheumatoid arthritis. Semin Immunol
2011; 23: 92-98.
damage in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2005; 64: 196–201.
24. Majka DS, Deane KD, Parrish LA, et al. Duration of preclinical rheumatoid arthritis-related autoantibody positivity increases in subjects with older age at time
of disease diagnosis. Ann Rheum Dis 2008; 67: 801-807.
25. Senolt L, Grassi W, Szodoray P. Laboratory biomarkers or imaging in the diagnostics of rheumatoid arthritis? BMC Med 2014; 12: 49.
26. Mengeloglu Z, Tas T, Kocoglu E, et al. Determination of Anti-nuclear Antibody
Pattern Distribution and Clinical Relationship. Pak J Med Sci 2014; 30: 380-383.
27. Gajewski P. Choroby wewnętrzne na podstawie Interny Szczeklika. Kompedium
Medycyny Praktycznej. Kraków 2013.
28. Sebbag M, Chapuy-Regaud S, Auger I, et al. Clinical and pathophysiological
significance of the autoimmune response to citrulli in rheumatoid arthritis.
Joint Bone Spine 2004; 71: 493-502.
29. Burska AN, Hunt L, Boissinot M, et al. Autoantibodies to posttranslational modifications in rheumatoid arthritis. Mediators Inflamm 2014; 492873.
30. Hayashi N, Nishimura K, Kumagai S. New biomarkers for rheumatoid arthritis.
Rinsho Byori 2008; 56: 297-308.
31. Jaskowski TD, Hill HR, Russo KL, et al. Relationship between rheumatoid factor
isotypes and IgG anti-cyclic citrullinated peptide antibodies. J Rheumatol 2010;
37:1582-1588.
32. Lee YC, Tsai KC, Leu SJ, et al. Isolation, characterization, and molecular modeling
of a rheumatoid factor from a Hepatitis C virus infected patient with Sjogren’s
syndrome. Scientific World Journal 2013; 516516.
311
www.diagnostykalaboratoryjna.eu
33. Bicker KL, Thompson PR. The protein arginine deiminases: Structure, function,
inhibition, and disease. Biopolymers 2013; 99: 155-163.
34. Muller S, Radic M: Citrullinated Autoantigens: from diagnostic markers to pathogenetic mechanisms. Clin Rev Allergy Immunol 2015; 49: 232-239.
35. El-Banna H, Jiman-Fatani A. Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies and
paraoxonase-1 polymorphism in rheumatoid arthritis. BMC Musculoskelet
Disord 2014; 15: 379.
36. Sghiri R, Bouagina E, Zaglaoui H, et al. Diagnostic performances of anti-cyclic
citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007;
27: 1125-1130.
37. Galati S, Beauvillain C, Renier G, et al. Comparison and relevance of rheumatoid
factors, antikeratin antibodies and anti-cyclic citrullinated peptides antibodies
in rheumatoid arthritis. Ann Biol Clin 2008; 66: 157-164.
56. Klimiuk PA, Domysławska I, Sierakowski S, Chwiećko J. Regulation of serum
matrix metalloproteinases and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 following
rituximab therapy in patients with rheumatoid arthritis refractory to anti-tumor
necrosis factor blockers. Rheumatol Int 2015; 35: 749–755.
57. Nozawa K, Fujishiro M, Takasaki Y, et al. Inhibition of rheumatoid arthritis by
blocking connective tissue growth factor. World J Orthop 2014; 5: 653-659.
58. Avramescu C, Vere CC, Margaritescu Cl, et al. Cytokinin panel in rheumatoid
arthritis and correlation with histological patterns of synovitis– active type of
disease. Rom J Morphol Embryol 2005; 46: 87-92.
59. Mellado M, Martinez-Munoz L, Cascio G, et al. T Cell Migration in Rheumatoid
Arthritis. Front Immunol 2015; 6: 384.
60. Chizzolini C, Dayer JM, Miossec P. Cytokines in chronic rheumatic diseases:
is everything lack of homeostatic balance? Arthritis Res Ther 2009; 11: 246.
38. Mathsson L, Mullazehi M, Wick MC, et al. Antibodies against citrullinated vimen-
61. Yusuf-Makagiansar H, Anderson ME, Yakovleva TV, et al. Inhibition of LFA-1/
tin in rheumatoid arthritis: higher sensitivity and extended prognostic value
ICAM-1 and VLA-4/VCAM-1 as a therapeutic approach to inflammation and
concerning future radiographic progression as compared with antibodies against cyclic citrullinated peptides.Arthritis Rheum 2008; 58: 36-45.
39. Innala L, Kokkonen H, Eriksson C, et al. Antibodies against mutated citrullinated vimentin are a better predictor of disease activity at 24 months in early rheumatoid arthritis than antibodies against cyclic citrullinated peptides.
J Rheumatol 2008; 35:1002-1008.
40. Brink M, Hansson M, Mathsson L, et al. Multiplex analyses of antibodies against citrullinated peptides in individuals prior to development of rheumatoid
arthritis. Arthritis Rheum 2013; 65: 899-910.
autoimmune diseases. Med Res Rev 2002; 22: 146-167.
62. Shimamoto K, Ito T, Ozaki Y, et al. Serum interleukin 6 before and after therapy
with tocilizumab is a principal biomarker in patients with rheumatoid arthritis.
J Rheumatol 2013; 40: 1074-1081.
63. Klein-Wieringa IR, van der Linden MP, Knevel R. Baseline serum adipokine levels
predict radiographic progression in early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum
2011; 63: 2567-2574.
64. Scheller J, Chalaris A, Schmidt-Arras D, et al. The pro– and anti-inflammatory properties of the cytokine interleukin-6. Biochim Biophys Acta 2011; 1813: 878-888.
41. Kokkonen H, Brink M, Hansson M, et al. Associations of antibodies against citrul-
65. Romas E, Gillespie MT, Martin TJ. Involvement of receptor activator of NFkappaB
linated peptides with human leukocyte antigen-shared epitope and smoking
ligand and tumor necrosis factor-alpha in bone destruction in rheumatoid
prior to the development of rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2015; 17:
125.
42. Shi J, van de Stadt LA, Levarht EW, et al. Anti-carbamylated protein antibodies
are present in arthralgia patients and predict the development of rheumatoid
arthritis. Arthritis Rheum 2013; 65: 911-915.
43. Mydel P, Wang Z, Brisslert M, et al. Carbamylation-dependent activation of T cells:
a novel mechanism in the pathogenesis of autoimmune arthritis. J Immunol
2010; 184: 6882-6890.
44. Greisen SR, Moller HJ, Stengaard-Pedersen K, et al. Soluble macrophage-derived CD163 is a marker of disease activity and progression in early rheumatoid
arthritis. Clin Exp Rheumatol 2011; 29: 689-692.
45. Greisen SR, Moller HJ, Stengaard-Pedersen K, et al. Soluble macrophage-derived CD163 is a marker of disease activity and progression in early rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2011; 29: 689-692.
46. Shi J, van de Stadt LA, Levarht EW, et al. Anti-carbamylated protein (anti-CarP)
antibodies precede the onset of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2014;
73: 780-783.
47. Yee A, Webb T, Seaman A, et al. Anti-CarP antibodies as promising marker to measure joint damage and disease activity in patients with rheumatoid arthritis.
Immunol Res 2015; 61: 24-30.
arthritis. Bone 2002; 30: 340-346.
66. Ambrosini G, Adida C, Altieri DC. A novel anti-apoptosis gene, survivin, expressed in cancer and lymphoma. Nat Med 1997; 3: 917-921.
67. Rivadeneira DB, Caino MC, Seo JH. Survivin promotes oxidative phosphorylation, subcellular mitochondrial repositioning, and tumor cell invasion. Sci
Signal 2015; 8(389):ra80.
68. Bokarewa M, Lindblad S, Bokarew D, et al. Balance between survivin, a key
member of the apoptosis inhibitor family, and its specific antibodies determines
erosivity in rheumatoid arthritis.Arthritis Res Ther 2005; 7: 349-358.
69. Mokuda S, Miyazaki T, Ito Y, et al.The proto-oncogene survivin splice variant
2B is induced by PDGF and leads to cell proliferation in rheumatoid arthritis
fibroblast-like synoviocytes. Sci Rep 2015; 5: 9795.
70. Levitsky A, Erlandsson MC, van Vollenhoven RF, et al. Serum survivin predicts
responses to treatment in active rheumatoid arthritis: a post hoc analysis from
the SWEFOT trial. BMC Med 2015; 13: 247.
71. Song YJ, Li G, He JH, et al. Bioinformatics-Based Identification of MicroRNA-Regulated and Rheumatoid Arthritis-Associated Genes. PLoS One 2015;
10(9):e0137551.
72. Guo H, Ingolia NT, Weissman JS, et al. Mammalian microRNAs predominantly
act to decrease target mRNA levels. Nature 2010; 466: 835-840.
48. Yee A, Webb T, Seaman A, et al. Anti-CarP antibodies as promising marker to me-
73. de la Rica L, Urquiza JM, Gómez-Cabrero D, et al. Identification of novel markers
asure joint damage and disease activity in patients with rheumatoid arthritis.
in rheumatoid arthritis through integrated analysis of DNA methylation and
Immunol Res 2015; 61: 24-30.
49. Wietlicka I, Korzeniowska K, Jabłecka A. Neopteryna. Farmacja Współczesna,
2008, 1: 241-247.
50. D’agostino LE, Ventimiglia F, Verna JA, et al. Correlation between DAS-28 and
neopterin as a biochemical marker of immune system activation in early rheumatoid arthritis. Autoimmunity 2013; 46: 44-49.
51. Yeo L, Adlard N, Biehl M, et al. Expression of chemokines CXCL4 and CXCL7
by synovial macrophages defines an early stage of rheumatoid arthritis. Ann
Rheum Dis 2015; 0: 1-9.
52. Brzustewicz E, Bryl E. The role of cytokines in the pathogenesis of rheumatoid
arthritis – Practical and potential application of cytokines as biomarkers and
targets of personalized therapy. Cytokine 2015; 76: 527-536.
53. Feldmann M, Brennan FM, Maini RN. Role of cytokines in rheumatoid arthritis.
Annu Rev Immunol 1996; 14: 397-440.
54. Teitelbaum SL. Osteoclasts: What do they do and how do they do it? Am J Pathol
2007; 170: 427–435.
55. Monaco C, Nanchahal J, Taylor P, Feldmann M. Anti-TNF therapy: past, present
and future. Int Immunol 2015; 27: 55-62.
312
microRNA expression. J Autoimmun. 2013; 41: 6-16.
74. Trenkmann M1, Brock M, Gay RE, et al. Tumor necrosis factor α-induced microRNA-18a activates rheumatoid arthritis synovial fibroblasts through a feedback
loop in NF-κB signaling. Arthritis Rheum 2013; 65: 916-927.
75. Semaan N1, Frenzel L, Alsaleh G, et al. miR-346 controls release of TNF-α protein
and stability of its mRNA in rheumatoid arthritis via tristetraprolin stabilization.
PLoS One 2011; 6(5): e19827.
76. Li X, Tian F, Wang F. Rheumatoid arthritis-associated microRNA-155 targets
SOCS1 and upregulates TNF-α and IL-1β in PBMCs. Int J Mol Sci 2013; 14: 2391023921.
77. Yang S, Yang Y. Downregulation of microRNA221 decreases migration and invasion in fibroblastlike synoviocytes in rheumatoidarthritis. Mol Med Rep 2015;
12: 2395-2401.
78. Murata K1, Furu M, Yoshitomi H, et al. Comprehensive microRNA analysis identifies miR-24 and miR-125a-5p as plasma biomarkers for rheumatoid arthritis.
PLoS One 2013; 8(7): e69118.
79. Maksymowych WP, Boire G, van Schaardenburg D, et al. 14-3-3η Autoantibodies:
Diagnostic Use in Early Rheumatoid Arthritis.J Rheumatol 2015; 42: 1587-1594.
Diagn Lab 2015; 51(4): 305-314
80. Maksymowych WP, Naides SJ, Bykerk V, et al. Serum 14-3-3η is a novel marker
that complements current serological measurements to enhance detection of
patients with rheumatoid arthritis.J Rheumatol 2014; 41: 2104-2113.
81. Maksymowych WP, van der Heijde D, Allaart C, et al. 14-3-3η is a novel mediator
associated with the pathogenesis of rheumatoid arthritis and joint damage.
Arthritis Res Ther 2014; 2: 99.
82. Greisen SR, Møller HJ, Stengaard-Pedersen, et al. Macrophage activity assessed
by soluble CD163 in early rheumatoid arthritis: association with disease activity
but different response patterns to synthetic and biologic DMARDs.Clin Exp
Rheumatol 2015; 33: 498-502.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 15A
tel. +48 85 8318714
e-mail: [email protected]
Zaakceptowano do publikacji: 31.12.2015
313
Download