Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju

advertisement
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ EKONOMII
KIERUNEK: EKONOMIA
SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA
Klaudia Małozięć
MARKETING TERYTORIALNY JAKO CZYNNIK
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W SKALI LOKALNEJ
(NA PRZYKŁADZIE GMINY DĘBICA)
Praca magisterska
napisana w Katedrze Polityki Gospodarczej
pod kierunkiem Prof. dr hab. Adama Czudca
Przyjmuję pracę
Podpis promotora
Rzeszów 2015
1
Składam serdeczne podziękowania
Panu prof. dr hab. Adamowi Czudcowi
za cenne uwagi i pomoc dydaktyczną
przy napisaniu niniejszej pracy
2
WPROWADZENIE ......................................................................................................5
1.
Cel pracy i hipotezy badawcze .............................................................................7
2.
Materiały źródłowe i metodyka badań ..................................................................9
Rozdział 1. Marketing
terytorialny
jako
wyznacznik
rozwoju
jednostek
terytorialnych............... .........................................................................................................12
1.1. Istota i przesłanki rozwoju marketingu terytorialnego .......................................12
1.2. Instrumenty marketingu terytorialnego ..............................................................20
1.3. Rola marketingu terytorialnego skierowanego na przedsiębiorców w realizacji
zadań jednostek terytorialnych .............................................................................................33
Rozdział 2. Determinanty kształtujące rozwój przedsiębiorczości lokalnej ................42
2.1. Idea i formy przedsiębiorczości ..........................................................................42
2.2. Przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym .......................49
2.3. Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości ..........58
Rozdział 3. Uwarunkowania przedsiębiorczości wynikające z sytuacji społecznogospodarczej w gminie Dębica .............................................................................................67
3.1. Położenie i struktura demograficzna...................................................................67
3.2. Infrastruktura techniczna ....................................................................................77
3.3. Działalność gospodarcza.....................................................................................84
Rozdział 4. Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój przedsiębiorczości w gminie
Dębica..................................... ..............................................................................................99
4.1. Weryfikacja stanu orientacji marketingowej ukierunkowanej na rozwój
przedsiębiorczości........... ......................................................................................................99
4.2. Wpływ
działań
marketingowych
na
kształtowanie
przedsiębiorczości............................. ..................................................................................114
4.3. Ocena
działań
marketingowych
w
świetle
perspektyw
rozwoju
przedsiębiorczości........... ....................................................................................................125
ZAKOŃCZENIE.......... .............................................................................................135
BIBLIOGRAFIA.......... .............................................................................................138
3
INNE ŹRÓDŁA.............. ..........................................................................................147
STRONY INTERNETOWE .....................................................................................147
SPIS TABEL................ .............................................................................................148
SPIS RYCIN..............................................................................................................148
SPIS WYKRESÓW ..................................................................................................149
ANEKS............................. .........................................................................................151
4
WPROWADZENIE
Przemiany gospodarcze, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku zastąpiły
ustrój
gospodarki nakazowo- rozdzielczej gospodarką rynkową, która w przeciwieństwie do
wcześniejszego systemu staje się zależna od działalności człowieka. W związku z tym
jednostki terytorialne musiały przejść przekształcenia i odnaleźć swoje miejsce w nowych
realiach. Przekształcenia odbywające się w Polsce po 1989 roku zapoczątkowały zmiany w
ustawie zasadniczej, a przede wszystkim stworzyły ramy do tworzenia konstytucyjnego
fundamentu, jakim było wdrożenie samorządu terytorialnego i określenie obowiązków
związanych z pełnieniem władzy publicznej1. W pierwszym kwartale 1990 roku parlament
nowego demokratycznego państwa urzeczywistnił swoje działanie poprzez dokonanie zmian
w Konstytucji2. Reaktywowany polski samorząd terytorialny w okresie transformacji
ukształtowany został na poziomie gminnym, lecz problemy związane z wdrażaniem systemu
zmusiły władze do wprowadzenia trójstopniowego rozdzielenia państwa. W związku z tym
utworzonych zostało 16 województw, 314 powiatów ziemskich, oraz 66 powiatów grodzkich.
Z samorządów powiatowych wyodrębniono jednostki mniejsze, które tworzyły gminy, w
postaci 2479 jednostek.
Większe jednostki samorządowe z łatwością odnalazły się w rzeczywistości
przekształceń systemowych. Z nieco większym problemem w odbywającej się transformacji
musiały zmierzyć się jednostki gminne. W dobie cywilizacji XXI wieku gminy musiały w
jakiś sposób dostosować się do zmieniających się warunków, w których rozwój społecznogospodarczy stanowi podstawę. Nasilające się zjawisko globalizacji, uwidoczniające się w
postępie technologicznym, przenikaniu informacji, jak również kultur innych krajów nasiliło
zjawisko konkurencyjności, z którym dopiero co rozwijające się państwo musiało się uporać.
Mimo, iż państwo przysposobiło jednostki gminne w dobra rzeczowe, kadrowe i finansowe to
w dalszym ciągu jednostki podstawowe nie mogły rozpocząć procesu pobudzania wzrostu
gospodarczego. Gminy realizują zatem zabiegi zorientowane na zaspokajanie bieżących
potrzeb klientów oraz odzyskanie w ich oczach zaufania. Środowisko lokalne, które przez
ostatnie kilkanaście lat przyzwyczajone było do tego, iż państwo więcej ogranicza niż daje,
nie do końca było w stanie zmienić swoją mentalność. Z tego powodu jednostki lokalne
rozpoczęły poszukiwania narzędzi i działań, które pozwolą im funkcjonować w coraz to
bardziej konkurencyjnych realiach. W tym celu sformułowano między innymi zadania
1
Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej art.5
(Dz.U. z 1989 r. Nr 75 , poz. 444).
2
Ustawa 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Polskiej , art. 43-47 (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 94).
5
publiczne, które dzielą się na własne i zlecone, mają one na celu wyznaczać ramy
obowiązków pełnionych przez władze lokalne. Gmina, z jednej strony stała się organizacją
typu „non – profit”, która świadczyła usługi na rzecz społeczeństwa, bez pobierania środków
finansowych na realizację działań. Z drugiej strony, w celu realizacji zadań publicznych
zobowiązana była do tworzenia budżetu, który uwzględniałby generowane przez nią dochody
otrzymywane m. in. dzięki podatkom, opłatom lokalnym, dzierżawom nieruchomości.
Zmiany ustrojowe w których przyszło nam żyć, przyniosły za sobą ewolucje w
działalności gospodarczej. Obowiązujący ustrój Polski stworzyła gospodarka wolnorynkowa,
w której każdy obywatel mógł rozpocząć działalność gospodarczą. Okres dynamicznych
zmian nasilił tworzenie się inicjatyw przedsiębiorczych, których efektem było prowadzenie
działalności gospodarczych. Chłonne zysku społeczeństwo, widząc powodzenie obywateli
Zachodniej Europy rozpoczynało prowadzenie przedsiębiorstw w coraz to większej części
państwa. Jednakże w kolejnych latach, obowiązujące realia wolnorynkowe nie dla każdego
przedsiębiorcy przynosiły same korzyści, gdyż część z przedsiębiorstw z roku na rok
zostawała zlikwidowana. Władze lokalne dostrzegając zjawisko, rozpoczęły poszukiwanie
instrumentów, które ograniczyłyby nasilający się proceder. Jednym z takich pomysłów stało
się wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorstw, które przejawiało się między innymi w
uruchomieniu Specjalnych Stref Ekonomicznych. Przedsiębiorstwo funkcjonujące w tych
warunkach było zwolnione z niektórych opłat. Władze lokalne uruchomiły również
łagodniejszą politykę oraz dostosowały posiadane tereny pod działalność inwestycyjną.
Jednostki lokalne stworzyły zatem całokształt instrumentarium, które wpiera przyszłych i
obecnych przedsiębiorców.
W tych warunkach władze lokalne obowiązane były do poszukiwania innych działań
mających na celu przyciąganie inwestorów do danej jednostki terytorialnej. Z racji, iż gminy
pełnią rolę menedżerów, kreując rozwój lokalny i podnosząc jakość życia mieszkańców,
władze lokalne postanowiły tworzyć swój wizerunek przedstawiając jednostkę jako miejsce
przyjazne dla każdego. W ten sposób rozpoczęły realizację koncepcji marketingu
terytorialnego,
który
ukierunkowany
jest
na
wymianę
korzyści
i
wypełnianie
wieloaspektowych celów, tak aby zadowolić funkcjonujące na jego terenie podmioty
gospodarcze. Władze lokalne postanowiły promować posiadane atuty i ubiegać się o
zauważalność w oczach nowych inwestorów. Wynika z tego, iż koncepcja marketingu
terytorialnego wraz z instrumentami kreującymi przedsiębiorczość ma na celu pobudzanie
rozwoju społeczno- gospodarczego jednostki.
6
1. Cel pracy i hipotezy badawcze
Celem niniejszej pracy jest zbadanie warunków rozwoju przedsiębiorczości w
odniesieniu do działań marketingowych wykorzystywanych w gminie Dębica oraz ustalenie
znaczenia działań decydujących o jej rozwoju. Głównemu celowi przypisane zostały cele
szczegółowe, w których przedstawiono:
1) wskazanie instrumentów wykorzystywanych przez marketing terytorialny i
określenie roli w rozwoju przedsiębiorczości,
2) określenie miejsca marketingu terytorialnego w realizacji zadań jednostek
lokalnych
oraz
wskazanie
roli
marketingu
terytorialnego
w
rozwoju
przedsiębiorczości.
3) identyfikacja działań podejmowanych przez władze lokalne w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości,
4) ocena lokalnego środowiska przedsiębiorców funkcjonujących na obszarze
gminy Dębica pod kątem wybranych czynników społeczno- gospodarczych,
5) określenie stanu orientacji marketingowej przedstawicieli Urzędu Gminy Dębica
oraz ocena ich działań w opinii lokalnych przedsiębiorców,
6) wskazanie działań marketingowych realizowanych przez władze lokalne i
określenie roli marketingu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości,
7) ocena perspektyw rozwojowych gminy Dębica z uwzględnieniem miejsca
przedsiębiorczości w kreowaniu marketingu terytorialnego.
W pracy podjęto próbę weryfikacji hipotez badawczych zakładających kompatybilność
pomiędzy marketingiem terytorialnym a przedsiębiorczością mającą miejsce na terenie gminy
Dębica. Przyjęto następujące hipotezy:
1) Najczęstszą metodą wpierania przedsiębiorczości są ulgi podatkowe.
2) W gminie Dębica dominuje działalność usługowa.
3) Decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości są konsultowane z przedsiębiorcami.
4) Władze gminy wywiązują się ze służebnej roli wobec przedsiębiorców.
5) Działania marketingowe podejmowane przez władze lokalne dynamizują rozwój
przedsiębiorczości w gminie Dębica.
6) Środowisko lokalnych przedsiębiorców współpracuje z władzami gminy Dębica.
Zakres rzeczowy pracy dotyczy perspektyw rozwoju przedsiębiorczości na terenie
gminy Dębica w oparciu o zasady funkcjonowania marketingu terytorialnego.
7
Przedział czasowy obejmuje lata od 2009 do 2014 ze szczególnym uwzględnieniem
roku 2014, w którym został przeprowadzony kwestionariusz ankietowy, dotyczący oceny
funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym oraz ich oddziaływania na działalność
marketingową gminy Dębica poprzez ocenę aktywności władz w zakresie rozwoju i
wspierania przedsiębiorczości. Zakres przestrzenny uwzględniał wszystkie miejscowości
wchodzące w skład gminy Dębica.
Realizacji celu badawczego podporządkowano strukturę i zawartość pracy, na którą
składały się cztery rozdziały.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano zagadnienia teoretyczne pracy, które
przedstawiają zagadnienie marketingu terytorialnego, prezentując istotę i warunki jego
rozwoju, przybliżając mechanizm funkcjonowania instrumentów marketingu terytorialnego w
kreowaniu rozwoju lokalnego, jak również wskazując rolę marketingu terytorialnego w
realizacji zadań publicznych lokalnych jednostek terytorialnych.
W rozdziale drugim zawarto ideę oraz odmiany przedsiębiorczości następnie
przeanalizowano uwarunkowania tworzące lokalną przedsiębiorczość, z uwzględnieniem
czynników decydujących o rozwoju środowiska przedsiębiorczego, poruszono również
problematykę roli wsparcia przedsiębiorczości przez samorządy lokalne.
W rozdziale trzecim ukazano charakterystykę społeczno- gospodarczą gminy Dębica,
poprzez analizę zmian demograficznych na obszarze gminy Dębica, określenie stanu
infrastruktury technicznej działającej na terenie gminy, a przede wszystkim obserwację
funkcjonowania lokalnej przedsiębiorczości na podstawie współpracy władz gminy Dębica z
lokalnym środowiskiem przedsiębiorców.
W rozdziale czwartym dokonano oceny orientacji marketingowej zarówno w ocenie
przedsiębiorców jak i przedstawicieli Urzędu Gminy Dębica, przedstawiono działania
marketingowe realizowane przez władze lokalne, jak również określono perspektywy rozwoju
przedsiębiorczości w odniesieniu
do dalszego realizowania koncepcji
marketingu
terytorialnego.
Ostatni rozdział dotyczy podsumowania będącego rezultatem wykonywanych badań jak
również końcowego ujęcia prezentowanych aspektów pracy.
8
2. Materiały źródłowe i metodyka badań
W czasie realizacji pracy korzystano z wtórnych (pośrednich) oraz pierwotnych
(bezpośrednie) źródeł informacji. Wtórne źródła dotyczą istniejących zasobów wiedzy, które
dawniej zgromadzono, przekształcono jak również zachowano. Informacje pierwotne dotyczą
kwestii, które do tego czasu nie zostały zgromadzone, które z tej przyczyny zrealizowane
zostały poprzez badania bezpośrednie3.
Praca podzielona została na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Z której rozdział I II, dotyczy części teoretycznej opartej na źródłach wtórnych, posługujących się literaturą
przedmiotu z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych oraz zarządzania i marketingu. W
pracy korzystano również z czasopism branżowych m. in. Marketing i Rynek, Przegląd
Geograficzny. Natomiast III - IV rozdział, obejmuje część praktyczną, której potwierdzenie
odnaleziono przede wszystkim w pierwotnych, ale i wtórnych źródłach informacji. W tych
częściach pracy posługiwano się źródłami wtórnymi umieszonymi na stronie Głównego
Urzędu
Statystycznego,
Urzędu
Gminy
Dębica
oraz
Statystycznym
Vademecum
Samorządowca. Praca zawiera 152 pozycje literatury naukowej oraz 13 pozycji literatury
uzupełniającej. Cennym źródłem wiedzy, dzięki któremu powstała praca były również
informacje zdobyte w Urzędzie Gminy. Istotnym źródłem wiedzy była Strategia Rozwoju
Gminy Dębica na lata 2007-2013, jak również biuletyny i foldery otrzymane z referacie
Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Główną część pracy zajmują dane pierwotne- badania marketingowe, w postaci
kwestionariusza ankietowego. Kwestionariusz ankietowy jest głównym instrumentem
miarkującym, użytkowanym w badaniach marketingowych 4. Kwestionariusz pomaga w
spełnieniu celu pracy badawczej, poprzez realizację celów szczegółowych. Dlatego jego
tworzenie dokonuje się po sprecyzowaniu celów pracy oraz hipotez badawczych5.
Kwestionariusz ankietowy odbywał się poprzez bezpośredni kontakt z respondentem.
Technika ta dotyczy rozmowy między dwoma uczestnikami procesu badawczego, w której
prowadząca
osoba
kwestionariusz
zadaje
pytania,
gromadzi
odpowiedzi,
budując
6
odpowiednie warunki rozmowy . Badanie zostało przeprowadzone poprzez dobór próby
3
Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, Wyd. PWE, Warszawa 2001, s. 62 i 74
S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, Wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 96
5
L.A. Gruszyński, Elementy i metody techniki badań socjologicznych, Śląskie Wydawnictwo Naukowe,
Tychy 2002, s. 69
6
Tamże, s. 58-59
4
9
reprezentatywnej, o której przesądziło to, iż rozkład cech badanej zbiorowości jest
reprezentatywny dla ogółu zbiorowości7.
Pytania na które zawierał kwestionariusz ankietowy były zaczerpnięte z literatury
przedmiotu8 oraz własnych rozważań na temat badanego problemu.
W pierwszym badaniu wzięło udział środowisko lokalnych przedsiębiorców. Badaną
zbiorowość stanowiło 57% kobiet i 43% mężczyzn, w wieku od 25 64 lat. Analiza dotyczyła
oceny
funkcjonowania
przedsiębiorstw
i
oddziaływania
działalności
marketingu
terytorialnego na rozwój przedsiębiorczości w gminie Dębica. Kwestionariusz ankietowy
posiadał 35 pytań, z czego większość kwestii poszerzono o pytania pomocnicze.
Kwestionariusz zatem został podzielony na trzy części. Pierwsza część, na którą składało się
10 pytań, obejmowała pytania informacyjne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw.
Druga część, prezentująca 19 pytań, odnosiła się do zapatrywania się przedsiębiorców na
działalność władz lokalnych oraz oceny prowadzonych przez nich działań. Natomiast trzecią
część stanowiła metryczka, w której przedsiębiorcy odpowiadali na 6 pytań dotyczących płci,
wieku, wykształcenia, liczby członków gospodarstwa domowego, miejsca zamieszkania oraz
dochodu miesięcznego przeliczonego na jednego członka rodziny. Synteza ogółu
przedstawionych odpowiedzi dała pełny obraz badanego problemu.
W związku z określonym celem badań użyto różnorodny zestaw pytań. W
kwestionariuszu dominują pytania zamknięte, jednakże występują również pytania otwartych
odpowiedzi.
W kwestionariuszu wykorzystano kilka metod skalowania. Skalowanie zrównoważone,
które polega na określeniu środkowego przedziału jak również ustaleniu równych
przedziałów posiadających symetryczną siłę. Skalowanie niezrównoważone odbywa się w
czasie, gdy nie zostają zachowane miarowe przedziały.
Skalowanie pozycyjne, czyli skala Stapela, to zbiór skal jednobiegunowych,
wielostopniowych, których bieguny posiadają wartości od -5 do +5. Celem stosowania tychże
skal jest miarodajne przedstawienie natężenia postaw jak i miar kierunków9.
W kolejnym badaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Dębica. Badaną
zbiorowość stanowiło 73% kobiet i 27% mężczyzn. Ankietowana grupa wyrażała swoją
opinię na temat orientacji marketingowej w gminie Dębica.
7
F. Krzykała, Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej, Wyd. AE, Poznań 1998,
s. 136
8
T. Skica, Samorząd a rozwój przedsiębiorczości, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie, Rzeszów 2009, s. 364-380 oraz A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na
rynku, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 87
9
S. Kaczmarczyk, dz.cyt, s. 116,117, 126,
10
Skala Likerta stanowi skalę sumowych ocen potrzebnych do wyznaczenia orientacji
marketingowej badanej jednostki, które gromadzone są w wyniku wskazać respondentów
odpowiadających na 20 stwierdzeń. Odpowiedzi wyznacza się na podstawie 7 szczeblowej
skali odpowiedzi w której odpowiedz 1 punktowa oznacza „zdecydowanie nie”, a 7 punktowa
„zdecydowanie tak”. Suma zebranych punktów wskazuje stan orientacji marketingowej danej
jednostki10.
W pracy zastosowano kilka metod badawczych, czyli zespołów postępowania
cechujący się określonymi metodami działania zmierzającymi do określenia celu 11.
Wśród nich znalazła się metoda opisowo-analityczna. Rozumiana jako przedstawienie
cech, zdarzeń wynikających z opisanych badań, które odnoszą się do różnych ujęć. Metoda
opisowa jest jednym z narzędzi poszerzających dalsze elementy analizy. Następną
zastosowaną metodą badawczą jest metoda dedukcyjna. Metodę tą zaczynamy tworzyć od
wysunięcia hipotezy, natomiast w dalszej części określa się zachodzące realia. Przedstawioną
metodę wykorzystuje się do ustalenia formatu cech i zdarzeń jak również odnajdywanie
powiązań występujących między zjawiskami. Metoda porównawcza polega na zestawieniu
czynników oraz odnalezieniu zależności wynikających z badanego problemu. Metoda
statystyczne polega na tworzeniu miar statystycznych i analizowaniu badanego problemu.
Wykorzystano klasyczne miary zmienności w postaci odchylenia standardowego, które
stanowi podstawową miarę zróżnicowania. Informuje o ile cecha badanej zmienne różni się
od średniej arytmetycznej wyznaczonej na podstawie cech zmiennych 12. Metoda analizy
dynamiki zjawisk stanowi występujące zmiany w kształtowaniu czynników w czasie 13.
Rezultaty badań pogrupowano, zanalizowano i opisano za pomocą form tabelarycznych
(tabela) i graficznych (wykresy, ryciny). Na podstawie analizowanych danych wyłoniono
wyniki badań, które posłużyły się do precyzowania wniosków końcowych.
10
A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Kraków 2008, s. 96
11
J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelpińskiej, Gdynia 2002, s. 60
12
A. Zimny, Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, Wyd. Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie, Konin 2010, s. 30,
13
Tamże, s. 9
11
Rozdział 1.
Marketing
terytorialny
jako
wyznacznik
rozwoju
jednostek
terytorialnych
1.1.Istota i przesłanki rozwoju marketingu terytorialnego
Marketing jako dziedzina praktycznej wiedzy menadżera od chwili powstania aż do
chwili obecnej wytworzył wiele obszarów i „ujęć” specyficznych. Przełomowe dla tego
okresu (początek lat 70. XX w.), były założenia Ph. Kotlera i S. J. Levy’ego o rozwijaniu i
pogłębianiu marketingu, jak również nowej interpretacji rozwoju wymiany pomiędzy różnego
rodzaju podmiotami14. Dlatego też, wielu przedstawionych autorów, uważa się za
prekursorów w dziedzinie marketingu terytorialnego. W przedstawionej przez nich koncepcji
zwraca się potrzebę na interes publiczny, a tym samym umożliwia znaczenie zwiększenia
podmiotowego i przedmiotowego zakresu działań marketingowych oraz objęcie nimi m.in.
instytucji i organizacji non profit oraz jednostek terytorialnych różnego szczebla15.
Marketing terytorialny jest koncepcją, która ukształtowała się kilkanaście lat temu.
Wdrożyła ona w rozwój zagospodarowania przestrzennego odpowiednie metody, które
wcześniej były stosowane w rozwoju przedsiębiorstw16. Drugi wyraz, „terytorialny”, odnosi
się do porządku szczebli samorządowych, wyróżniane są od lokalnych po makroregionalne.
Rozwój zagospodarowania przestrzennego nie odbywałby się bez odpowiednich narzędzi
marketingowych, które nadzorowane są przez jednostki samorządowe w postaci gmin, miast i
regionów17.
Podejście marketingowe wykorzystane w jednostkach terytorialnych nazywane jest
najczęściej marketingiem: miejskim, komunalnym, terytorialnym, urbanistycznym, gminnym,
regionalnym, przestrzennym lub też marketingiem miejsc. W literaturze anglojęzycznej
nazywany jest przede wszystkim marketingiem miejsc (place marketing) lub miast (city
marketing), niekiedy terytorialnym (territorial marketing), podczas gdy w literaturze
niemieckojęzycznej najczęściej spotyka się pojęcie marketingu komunalnego ( kommunales
marketing territorial), podobnie jak we włoskiej (marketing territoriale) 18. Wieloaspektowość
pojęcia wyłania się z zainteresowania badaczy reprezentujących dziedziny dyscyplin
14
Ph. Kotler, S.J. Levy, Broadening the concept of marketing, „Journal of Marketing” 1969, nr 38, s. 321
Ph. Kotler, A generic concept of marketing, „Journal of Marketing“ 1972, nr 46, s. 56
15
T. Cholewa, Marketing terytorialny a marketing relacyjny, „Marketing i Rynek” 2000, nr 12, s. 11
16
Ph. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994,
s. 49
17
P. Rumpel, T. Siwek, Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski,
[w:] red. Z. Taylor, Przegląd geograficzny, Tom 78, Zeszyt 2, Warszawa 2006, s. 192
18
M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 15
12
menedżerskich, architektonicznych, urbanistycznych, geograficznych, socjologicznych,
prawnych i ekonomicznych19.
Jednakże pewne oznaki marketingu terytorialnego dostrzec można już na przełomie
XVIII i XIX w. Łączyły się one ze sprzedażą i promocją obszarów w krajach o najbardziej
rozwiniętych gospodarkach. Od tego czasu występowało stopniowe wzbogacenie produktu
jednostek terytorialnych, kształtowały się różne rynki docelowe, uwidaczniały się podmioty
oddziałujące na rozwój wymiany wartości, przekształcał się charakter miejsc, które
podporządkowywały się wymianie20.
Następnie zjawisko kształtowało się, aż do czasów współczesnych gdzie w środowisku
badaczy problematyka z zakresu marketingu terytorialnego zapoczątkowana była w po raz
pierwszy w USA, w latach 80. XX w., jak również w tym okresie kształtowało się znaczenie
europejskich jednostek naukowych21.
Ewolucja marketingu terytorialnego zachodzi w sposób podobny jak ewolucja samego
marketingu. Proces ten polegał na charakterystyce zjawisk występujących w praktyce
zarządzania jednostkami samorządowym, a zwłaszcza zaangażowanymi w sprzedaż,
promocję wyodrębnionych obszarów, pozyskiwaniem, nakłanianiem turystów i inwestorów.
Rozwój marketingu terytorialnego posiadał charakter stopniowy, odznaczający się
uogólnieniem, a następnie zrównoważeniem
obserwowanych działań praktycznych
urzeczywistniających się w gospodarkach wysoko rozwiniętych22.
Marketing terytorialny, będący kolejną dziedziną wiedzy marketingowej, wyróżniony
został i kształtuje się dzięki poszerzeniu zbioru podmiotów mogących prowadzić czynności
marketingowe. Współczesne podejście nie porównuje marketingu tylko do działalności
przedsiębiorstw, lecz angażuje kolejne podmioty np. instytucje niedochodowe oraz w dalszej
kolejności "miejsca"- wyszczególnione przestrzennie społeczności samorządowe działające
jako całości organizacyjno- terytorialne, w funkcjonowanie współczesnego marketingu23, co
obrazuje rycina 1.
19
V. Girard, Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, [w:] red. Domański T., Marketing
terytorialny- strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 70
20
K. Rupik, Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego- analiza historyczna, [w:] red. Szulce H., Florek
M., Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 24
21
A. Szromnik, Orientacja marketingowa miasta (gminy)- próba uogólnienia i metoda pomiaru [w:]
Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński i K. Śliwińska, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 304-305.
22
Z. Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2007, s. 266
23
Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:]
Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A., Kochaniec, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Promocji, Warszawa 2011, s. 26
13
Rycina 1. Źródła powstania marketingu terytorialnego w strukturze dyscypliny
marketingowej
Marketing
organizacji
Non- Profit
Marketing
turystyczny
MARKETING
TERYTORIALNY
Marketing
przedsiębiorstw
Marketing
społeczny
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Florek, Podstawy marketingu
terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 15
Podstaw marketingu terytorialnego należy doszukiwać się w innych współzależnych
sferach działania marketingu. Analizując przedstawioną rycinę należy stwierdzić, iż
marketing terytorialny zawiera w sobie elementy marketingu turystycznego, społecznego,
organizacji Non Profit, a także przedsiębiorstw, które uzupełniając się tworzą jednolitą całość.
Dlatego zarówno w Polsce jak i innych krajach wyróżniono następujące przesłanki,
które przyczyniły się do ukształtowania pozycji marketingu terytorialnego rozwoju
społeczno- gospodarczym :
 wzrost świadomości społeczeństwa, odnoszący się do współuczestnictwa w
wybranych wspólnotach lokalnych, regionalnych, narodowych i etnicznych,
 ewolucja
marketingowego
sposobu
postępowania
oraz
możliwość
funkcjonowania w sferze non- profit, oznaczającej funkcjonowanie nieodpłatne
z uwzględnieniem dobra publicznego,
 niezależność i upodmiotowienie jednostek terytorialnych funkcjonujących na
różnych szczeblach,
 wzrost samodzielności decyzyjnej oraz niezależności finansowej jednostek
samorządowych,
14
 wzrost konkurencyjności i rywalizacji między krajami, grupami krajów,
regionami, rejonami i jednostkami lokalnymi w zdobywaniu czynników
rozwoju,
 poszerzenie koncepcji zarządzania publicznego ( New Public Management )
przyczyniającego się do pogłębienia wiedzy na temat zarządzania jednostką
osadniczą tak by przynosiła ona korzyść danej jednostce,
 wzrost uświadomienia społecznego i ekonomicznego odnoszącego się do praw i
obowiązków samorządów terytorialnych względem mieszkańców,
 wzrost potrzeb i pragnień społeczeństwa a co za tym idzie stopniowe
zwiększanie zakresu działalności usług publicznych i polepszenie jakości
obsługi24.
Niewątpliwie globalizacja przyczyniała się do rozwoju sfer gospodarczych, społecznych
oraz politycznych występujących na świecie, dzięki którym zasięg zjawisk przekracza granice
kraju25. Procesy globalizacyjne dynamicznie rozwijają możliwości zdobywania informacji
oraz wpływają na ich dostępność26. Tak więc procesy globalizacyjne posiadają swoje wady i
zalety, gdyż z jednej strony przyjmują w światowy rozwój różnorodne terytoria, które
powodują przyspieszenie jednych bądź marginalizowanie innych obszarów27. Dlatego
przyczyną rozwoju globalizacji staje się zjawisko konkurencji, które możemy rozumieć jako
zdolność do uzyskania sukcesu we współzawodnictwie z innymi stronami gry rynkowej.
Podobnie jak w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, przywódcy lokalni zobligowani są do
odpowiadania na zmiany zachodzące w otoczeniu jednostki28. W związku z tym poszukuje się
odpowiednich teorii rozwoju terytorium, aby podołać w wyścigu konkurencyjnym, a przez to
być liderem29.
Zachodzące procesy przyczyniły się do ukształtowania nowych odmian marketingu
odnoszących się do działań w sferze organizacji dochodowych, społecznych, politycznych,
personalnych jak również terytorialnych.
24
A. Szromnik, dz. cyt, s. 27
M. Czerny, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno- gospodarczej świata,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 18
26
M. Malinowska, Zmiany w systemie informacji marketingowej przedsiębiorstw w warunkach
globalizacji, [w:] E. Duliniec, L. Barbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, Ekspansja czy
regres marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 435
27
M. Duczkowska- Pisecka, Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich,
Difin, Warszawa 2013, s. 49
28
M. Campion, Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s.108
29
M. Duczkowska- Piasecka, dz. cyt., s. 50
25
15
W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele definicji marketingu terytorialnego. Ich
postać zależy przede wszystkim od charakteru badań i stopnia oddziaływania przestrzennego.
Ph. Kotler postrzega marketing terytorialny jako „proces społeczny i kierowniczy skierowany
na wykreowanie wymiany wartości i wzajemnego oddziaływania podmiotów komunalnych z
ich partnerami”30. Według Kotlera marketing występuje wszędzie tam, gdzie ma miejsce
proces wymiany odpowiednich wartości wśród
jednostkami czy grupami31. Dlatego
najważniejszym elementem kształtującym marketing jest podejście do klienta, jako
najważniejszego podmiotu wymiany dóbr, poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie jego
potrzeb i pragnień.
U. Manschwetus, wyjaśniając idee marketingu terytorialnego odnoszącego się do
zarządzania rozwojem regionalnym, ustanawia różnorakie aspekty:
 aspekt filozoficzny, jego fundamentem jest rzeczywiste funkcjonowanie rynku,
 aspekt informacyjny, rynek przesyła informacje na podstawie których jego
uczestnicy dokonują wyborów i podejmują decyzje skierowane na rozwój,
 aspekt strategiczny, zainicjowane wybory powinny mieć na uwadze strategiczne
rezultaty realizowanych celów regionu,
 aspekt
wdrożeniowy,
wyrażający
wykonanie
procedury:
formułowania,
realizacji, kontroli zamierzonych działań odnoszących się do instrumentów
marketingu terytorialnego,
 aspekt segmentacyjny, priorytetem jest pozyskiwanie grup docelowych,
 aspekt integracyjny i koordynacyjny, oznacza współpracę społeczno-polityczną
regionu32.
Całokształt aspektów stanowi specyfikę marketingu terytorialnego odnoszącą się do
kreowania innowacyjnego postępu regionalnego.
Według
Manschwentusa,
„istotą
marketingu
terytorialnego
jest
wybór
wykorzystywanych rynków, zorganizowanie dla nich zadowalającej oferty, która dostarcza na
rynek w odpowiednim czasie i przy użyciu odpowiednich środków komunikacji zagwarantuje
spełnienie wybranych przez zarządzającego celów i dostarczy satysfakcję społecznością
lokalnym”33. Przedstawione definicje wspólnie odnajdują znaczenie zarządzania w rozwoju
30
Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Marketing places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities,
States and Nations, The Free Press, New York 1993
31
Ph. Kotler, Marketing Management. Analysis, Phanning, Implementation and Control, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, 1994
32
U. Manschwetus, Regionalmarketing, Deutscher Univeristats Verlag, Viesbaden 1995, s. 42-43
33
M. Duczkowska- Pisecka, dz. cyt., s. 56
16
marketingu terytorialnego, gdyż tylko odpowiednie kierowanie może przyczynić się do
sukcesu jednostki.
Nieco rozbieżną definicję przedstawia H. Meffert twierdząc, iż „marketing miasta
dotyczy analizy, planowania i kontroli programów, których intencją jest uzyskanie
oczekiwanych procesów wymiany z wybranymi rynkami lub grupami odbiorców”34.
Definicja ta, mimo iż stosowana jest w marketingu miast, dopasowuje się do założeń
marketingu terytorialnego, a zatem odnoszącego się do odrębnych obszarów, nie
zawierających jednostki terytorialnej o charakterze miejskim35. Przybliżone ujęcie określa
nam ogólną skalę badanego problemu, który stanowi uniwersalne źródło rozwoju marketingu
ukierunkowanego na odnoszenie korzyści z terytorium.
Jednakże
Meffert,
tak
jak
Manschwetus
wyszczególnił
aspekty
marketingu
terytorialnego, z tymże w ujęciu pierwszego autora wyszczególniono wcześniej omawiany
aspekt strategiczno- operacyjny, oznaczający zapewnienie nacisku na sprawą obsługę, którą
poprzedza przygotowanie długofalowego planu działania oraz wykorzystanie elementów
marketingu mix: ożywienie podaży dóbr oraz usług, przewidywanie inwestycji, kształtowanie
cen, reklama- promocja i publicity36.
Natomiast w definicji A. Basdereffa omówiono stanowisko strategiczne i techniczne,
wykorzystywane przez organizacje ( stowarzyszenia, jednostki, organizacje publiczne oraz
przedsiębiorstwa), aby pozyskać nowe zasoby oraz udoskonalić skuteczności i jakości
wykonania projektu przygotowanego na zaspokojenie wiadomych celów publicznych, przy
dotrzymaniu zasad etyki, ukierunkowanego na realizację określonej misji37.
Z kolei V. Girard definiuje marketing terytorialny jako zbiór technik i działań
wykorzystywanych przez wspólnoty lokalne oraz instytucje w czasie koncepcji realizowania
projektu
rozwoju
ekonomicznego,
kulturowego,
turystycznego,
urbanistycznego,
społecznego, jak również projektu o specyfice tożsamościowej38.
Prezentowane definicje łączy aspekt strategiczno- operacyjny w którym to proces
kierowania oddziałuje na określone strony marketingu terytorialnego przyczyniając się do
otrzymywania korzyści wynikających z wymiany dóbr.
34
H. Meffert, Stadtemarketing - Pflicht oder Kur?, Symposium "Stadtvisionen, Stadtstrategien und
Stadtemarketing in der Zukunf, Munster, 2-3 marca 1989, s. 273
35
S. Makarski, W. Kużniar, Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa
podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 16
36
H. Meffert, dz. cyt., s. 273
37
V. Girard, dz. cyt., s. 74
38
Tamże, s. 75
17
W Polsce wzrost zaciekawienia marketingiem, w tym również marketingiem
terytorialnym stał się następstwem przekształceń ustrojowych39. Na skutek przemian
ustrojowych po 1989 r. jednostki terytorialne przekształciły się z podmiotów realizujących
wytyczne ogólne w podmioty gospodarcze wchodzące w skład organizacji non profit,
podporządkowane wymogom rynku, szukający odpowiedzi na pytania jak funkcjonować, aby
zapewnić satysfakcję środowisku lokalnemu w zaspokajaniu jej potrzeb, a równolegle być
konkurencyjnym i zagwarantować postęp miasta lub gminy40.
Niewątpliwie w polskich realiach prekursorami koncepcji marketingu terytorialnego
byli T. Markowski, A. Szromnik i M. Florek, którzy w ciągu ostatnich lat próbowali
udowodnić, iż znaczenie badanego zjawiska bezpośrednio odnosi się nie tylko na
funkcjonowanie
jednostek
samorządowych,
lecz
dotyczy
całego
społeczeństwa
uczestniczącego w procesie społeczno- gospodarczym.
Jednym z pierwszych autorów wzmiankującym o marketingu terytorialnego był T.
Markowski, według którego marketing terytorialny tworzy „narzędzie w zarządzaniu
rozwojem jednostki terytorialnej w taki sposób, aby swego rodzaju megaprodukt, zaspokoił
zidentyfikowane i antycypowane potrzeby klientów w zamian za uzyskane korzyści dla
określonego
terytorium
traktowanego
jako
terytorialnie
upodmiotowiony
zbiór
mieszkańców”41. Tak jak działania marketingowe prowadzone przez przedsiębiorstwa
przyczyniają się do osiągnięcia zysku, tak zyskiem marketingu terytorialnego staje się
dobrobyt społeczny związany z rozwojem miasta, gminy, polepszeniem warunków
materialnych
społeczeństwa,
podmiotów
gospodarczych
jak
również
korzyściami
politycznymi42. Dlatego autor określa również marketing terytorialny jako poszerzenie oferty
sektora publicznego poprzez oferowanie produktów rynkowych w sektorze prywatnym, jak
również postrzeganie marketingu społecznego jako elementu marketingu terytorialnego,
skierowanego na satysfakcję klienta43.
A. Szromnik uważa, że „marketing postrzegany jest w wielu wypadkach jako proces
zarządzania, który pozwala rozpoznawać, przewidywać i zaspokajać potrzeby i pragnienia
39
S. Makarski, W. Kuźniar, dz. cyt., s. 17
W. Deluga, Marketing terytorialny jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez jednostki
osadnicze, [w:] red. J. Witek, Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Tom I. Polityka wsparcia
i kreowania przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe nr 724, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2012, s. 329
41
T. Markowski, Miasto jako produkt- wybrane aspekty marketingu miasta [w:] Marketing terytorialny.
Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański Centrum Badań i Studiów Francuskich,
Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Lodź 1997, s. 51
42
S. Makarski, W. Kużniar, dz. cyt, s. 17
43
T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 211
40
18
klientów”. Jeżeli rozumiemy w ten sposób dane zagadnienie to marketing terytorialny
powinniśmy przyjmować jako „rynkową koncepcję zarządzania jednostką terytorialną- jako
zarządzanie ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb i pragnień mieszkańców”44. W skutek
tego istotą marketingu terytorialnego jest przekształcenie postaw i zachowań jednostek
rynkowych, decydujących o obiegu głównych czynników rozwojowych oraz mających wpływ
na ukształtowanie się praw i tworzenie się szans45,co prezentuje rycina 2.
Rycina 2. Istota marketingu terytorialnego
ROZPOCZNAĆ
(potrzeby mieszkańców)
PRZYGOTOWAĆ
(odpowiednią ofertę)
SKOORDYNOWAĆ
(działania administracji)
DOSTARCZYĆ
(satysfakcji mieszkańcom)
OSIĄGNĄĆ CEL
(rozwój jednostki terytorialnej)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Wiśniewski, Marketing, Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005,s. 11
W związku z tym istotą marketingu jest realizacja działań dotyczących jednostki, tak
aby terytorium polepszało swoje zasoby i stwarzało warunki zmierzające do kreowania i
otrzymywania coraz większej wartości.
M. Florek doszukuje się podobnych spostrzeżeń i definiuje marketing terytorialny jako
„proces społeczny i kierowniczy, dążący do osiągnięcia celów przez jednostki lokalne,
skierowany na zapewnienie długofalowego dobrobytu społecznością poprzez realizację
potrzeb partnerów lokalnych”46. Według autorów, marketing terytorialny to całokształt
skoordynowanych zachowań podmiotów lokalnych, regionalnych bądź ogólnokrajowych,
44
A. Szromnik, dz. cyt., s. 28-29
A. Szromnik, dz. cyt, s. 62
46
M. Florek, dz. cyt., s. 18
45
19
zmierzający do wykreowania relacji wymiany i oddziaływania w skutek rozpoznania,
kształtowania i zadowolenia z potrzeb oraz pragnień mieszkańców47.
Reasumując, marketing terytorialny jest koncepcją, która mimo, iż kształtuje się przez
ostatnie kilkanaście lat, to dalej nie dobiegła końca. Rozwój marketingu terytorialnego zależy
w dużej mierze od społeczeństwa, które zarówno poprzez wzrost świadomości jak i
różnorodność potrzeb, oczekuje zaspokojenia pragnień. Marketing terytorialny musi zatem
sprostać warunkom
jakie przynosi
mu
codzienność,
gdyż
zglobalizowany świat
ukierunkowany jest na ciągłą rywalizację. Dlatego jednostki terytorialne wykształciły pewien
sposób zarządzania i kierowania zasobami lokalnymi, który pozwala im wykreować produkt
zaspokajający zbiorowość lokalną. Jednakże w głównej mierze poprzez wykreowanie
unikalnego i niepowtarzalnego charakteru miejsca, marketing terytorialny staje się
konkurencyjną wizytówką na tle innych jednostek. Od władz lokalnych oczekuje się
podtrzymywania unikalnego charakteru jednostki, które w przyszłości może dać omawiany
wcześniej zysk jakim będzie dobrobyt społeczny.
1.2.Instrumenty marketingu terytorialnego
W
czasach
nasilającej
się
rywalizacji
pomiędzy
odrębnymi
podmiotami
samorządowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, istotną rolę przyjmują środki i koncepcje
ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności jak również pobudzanie rozwoju
społecznego i gospodarczego. Dlatego znaczącą rolę w kreowaniu jednostek terytorialnych
przypisuje się marketingowi terytorialnemu, który stanowi odpowiedź na zaspokajanie
potrzeb i dążeń odbiorców danej jednostki48. Wiedząc, iż marketing terytorialny jest procesem
zarządzania dążącym do rozpoznawania, prognozowania i zaspokajania potrzeb określonych
grup docelowych ukierunkowanych na zaspokajanie korzyści i tworzenie ciągłego rozwoju
jednostki terytorialnej49, należy zidentyfikować instrumenty i kreatorów odpowiedzialnych za
funkcjonowanie marketingu terytorialnego.
47
S. Kotylak, Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego, [w:] A. Smalec, Marketing
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu
terytorialnego i instytucji publicznych, Zeszyty Naukowe NR 775 Uniwersytetu
Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 87
48
A. Raszkowski, Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej,
[w:] red. nauk. A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja
marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych., ZN NR 775, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 225-226
49
A. Szromnik, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] Marketing
terytorialny red. T. Markowski, PAN KPZK, Warszawa 2006,s. 36
20
Jednostki terytorialne na skutek przekształceń ustrojowych jak również gospodarczych
występujących w Polsce w okresie ubiegłych dwudziestu lat, zobligowane zostały do
konkurowania pomiędzy sobą zgodnie z zasadami wolnorynkowymi. Z tej przyczyny władze
zmuszone zostały do tworzenia atrakcyjnych wizerunków swoich jednostek, cechujących się
unikalnym
charakterem.
Realizacja
upragnionego
obrazu
jednostki
okazała
się
skomplikowaną czynnością zarządczą, wytworzoną na podstawie marketingu terytorialnego.
Głównym czynnikiem warunkującym sukces jednostki jest wybór instrumentów komunikacji
marketingowej50.
W warunkach ograniczonych środków kapitału inwestycyjnego wzrost wykorzystania
narzędziami odnosi się do komunikacji rynkowej wywodzącej się z potrzeby wzrostu
atrakcyjności
lokalizacji
jak
również
zdobycia
zewnętrznych
zasobów
wsparcia,
przyczyniających się do wzrostu gospodarczego jednostki osadniczej oraz zadowolenia
wspólnych potrzeb społeczności. Z tej przyczyny rozwój jednostek terytorialnych na rynku
związany jest z konkurencyjnością gospodarki funkcjonującej w wewnątrz jak i zewnątrz
jednostki51. Dlatego samorządy, podobnie jak przedsiębiorstwa sięgają do tego samego
koszyka instrumentów / narzędzi służących zwiększaniu korzyści, wynikających z aktywnego
wdrażania przygotowanej koncepcji.
W nawiązaniu do celu szczegółowego pracy, obecna część pracy ma na celu wskazanie
instrumentów wykorzystywanych przez marketing terytorialny i określenie ich roli w rozwoju
jednostki gminnej.
Podstawą każdej strategii jednostek jest instrumentarium marketingu mix, które tworzą
produkt, cena, dystrybucja, promocja. Rozpoczynając działania marketingowe, jednostki
terytorialne kreują marketingową teorię produktu, kreując jego cenę, uruchamiając przebieg
dystrybucji, komunikując się z rynkiem, tworząc działania promujące ofertę i działania
samorządowe. Utożsamiając się z koncepcją 4 P (product, price, place, promotion)52.
W nawiązaniu do podrozdziału 1.1, polscy badacze z zakresu funkcjonowania
marketingu terytorialnego A. Szromnik, M. Florek określili gminę, jako produkt, który
oferowany jest na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych.
50
J. Adamczyk, Promocja jako narzędzie kreowania wizerunku miasta na przykładzie Rzeszowa, [w:]
G. Rosa, A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu
terytorialnego, ZN 663, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 11
51
Z. Frankowski, Rozwój marketingu terytorialnego- dylematy, „Człowiek i Środowisko”,1997, nr 2
52
B. Gajdziek, Rynkowy kontekst zarządzania gminą, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2008,
s. 76
21
Z definicji produktu wynika, iż jest „zbiorem użyteczności świadczonych w sposób
odpłatny, częściowo odpłatny jak również bezpłatny, określonym grupom klientów”53. M.
Czornik określiła produkt jako „ofertę stworzoną z dostępnych do zaoferowania zasobów
miasta”54. To także całokształt wartości związanymi ze zgromadzonymi zasobami
występującymi na konkretnym obszarze, cechującymi się podatnością na zmiany55. Dzieje się
to dlatego, iż im większa jednostka terytorialna, np. gmina, może oferować bardziej złożony
produkt. Gmina staje się zatem megaproduktem56. Ciężko zatem mówić o jednym ogólnym
produkcie jakim jest gmina, gdyż na gminę składają się również subprodukty takie jak:
produkt turystyczny (np. turyści, wczasowicze), produkt socjalny (np. poszukujący pracy,
związki zawodowe, biura pracy, kadra kierownicza), produkt handlowo- usługowy (np.
mieszkańcy danej jednostki oraz bliższej i dalszej okolicy), produkt oświatowo- kulturowy
(np. rodzice, młodzież, studenci, szkoły, uczelnie), produkt rekreacyjno- sportowy (np.
młodzież organizacje i kluby sportowe, fan cluby, agencje turystyczne, szkoły).
Przedstawione
subprodukty oddziaływają na wymienione rynki docelowe, które nie
uwzględniają zjawiska przedsiębiorczości. Dlatego należy przedstawić produkty i rynki
docelowe, które dotyczą przedsiębiorczości, co obrazuje tabela 1
Tabela 1. Typy subproduktów terytorialnych ukierunkowanych na
przedsiębiorczość
Subprodukty terytorialne
Produkt inwestycyjny
Rynki docelowe
Przedsiębiorcy,
inwestorzy,
banki,
fundusze
inwestycyjne, związki biznesowe, izby gospodarcze
Produkt mieszkaniowy
Mieszkańcy danej jednostki oraz innych miast, wsi,
regionów,
przedsiębiorcy,
spółdzielnie,
biura
nieruchomości
Produkt targowo- wystawienniczy
Przedsiębiorcy, izby gospodarcze, związki i kluby
biznesu, firmy marketingowe, agencje reklamowe
Produkt publiczny
Mieszkańcy,
instytucje,
związki
i
organizacje
gospodarczo- społeczne
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szromnik, Marketing terytorialny- geneza, rynki
docelowe i podmioty oddziaływania, [w:] red. T. Domański, Marketing terytorialny- strategiczne
wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41
53
A. Szromnik, dz. cyt. ,s. 116
M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 61
55
P. Dziekański, A. Olak, S. Pytka, Marketing terytorialny- gmina i jej promocja, Multiprint, KoszyceOstrowiec Świętokrzyski- Zagańsk 2014, s. 28
56
T. Markowski, Marketing terytorialny, Studia KPZK PAN, Warszawa 2006, s. 94-95
54
22
W przedstawionej tabeli zauważamy, iż przedsiębiorczość oddziałuje na kształtowanie
produktu
inwestycyjnego,
poprzez
tworzenie
katalogu
instrumentów
wpierających
przedsiębiorczość i zachęcających przedsiębiorcę do dalszego funkcjonowania, bądź
wybrania jednostki terytorialnej do prowadzenia działalności, o czym mowa będzie w
podrozdziale 2.3. Produkt mieszkaniowy stanowi zaplecze w którym to przedsiębiorcy będą
mogli funkcjonować, jest to przede wszystkim dostępność lokali pod prowadzenie
działalności. Produkt targowo- wystawienniczy ma na celu ukazanie przedsiębiorstw
funkcjonujących na danym terenie, ukazanie ich wyjątkowej specyfiki i konkurencyjności na
arenie zewnętrznej. Produkt publiczny jest ważny dla przedsiębiorcy, gdyż zakładając firmę
przedsiębiorcy muszą znać funkcjonowanie lokalnego samorządu, w znaczeniu orientacji
marketingowej, odnoszącej się do sposobu świadczenia usług przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Produktem terytorialnym jest zatem:

rodzajem i jakością usług komunalnych świadczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub podmioty działające na jego zlecenie (np.
oczyszczanie miasta, opieki zdrowotnej, ochrony bezpieczeństwa itp.),

warunki
życiowe
mieszkańców
obszaru,
funkcjonujących
inwestorów,
przybywających turystów,

rodzaj i jakość innych subproduktów lokalnych,

stan techniczny infrastruktury miasta (np. sieci wodociągowej, gazowej, drogi
miejskie itp.),

stan
środowiska,
występowanie
zasobów
naturalnych,
rozmieszczenie
przestrzenne miasta,

funkcjonowanie urzędów administracji lokalnej,

warunki środowiska społecznego ( np. konflikty, tradycje, zwyczaje itp.),

rozwój innowacji w jednostkach samorządu terytorialnego,

stan: nieruchomości komunalnych, dziedzictwa kulturowego,

funkcjonowanie aktualnych strategii rozwoju,

kreowanie pozytywnego wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego,

partnerstwa i współpraca jednostek samorządu terytorialnego,

sposób efektywnego zarządzania jednostką osadniczą57.
57
A. Łuczak, Plan marketingowy jednostek samorządu terytorialnego, [w:] red. M. Stych, ZasadyFinanse- Marketing, Oficyna Wydawnicza edytor.org, Częstochowa 2013, s. 196
23
Produkt terytorialny stanowi aspekt złożony i niejednorodny, gdyż tworzą go wartości
środowiska przyrodniczego, stan gospodarki, stan infrastruktury, poziom życia społecznego.
Całokształt walorów przesądza o atrakcyjności terytorium, jak również zysku gminy, który
wynika z zainteresowania inwestorów prowadzących działalność gospodarczą lub
szukających miejsca pod inwestycje, co kreuje korzystne rozpoczęcie współpracy58.
Jednym z kolejnych instrumentów kreowania obrazu jednostki osadniczej jest
promocja. Promocję, która stanowi element marketingu terytorialnego, należy rozpatrywać
jako ogół czynności, w których jednostka terytorialna komunikuje się z otoczeniem. Do
działań promocyjnych zalicza się informowanie o atrakcyjności gospodarczej, walorach
turystycznych i kulturowych terytorium, przekonywującym atrakcyjności obszaru jak również
przekonywanie do nabywania lub konsumpcji subproduktów terytorialnych59.
Promocja jest działaniem gospodarczym, która dzięki odpowiednim środkom
finansowym i niefinansowym realizowana jest przez gminę. Dobra kampania promocyjna
decyduje o wyborze obszaru inwestycji60. Promocja pojmowana jest jako istotny element
marketingu mix, gdyż jego zadaniem jest przekazywanie informacji dotyczących wizerunku
jednostki. Jednakże posiadanie walorów inwestycyjnych nie obliguje gminy do zmniejszenia
intensywności kreowanej promocji. Dlatego należy zmorzyć działania dotyczące nagłośniania
komunikatu, tak aby potencjalny inwestor został utwierdzony w fakcie, iż dana jednostka
terytorialna jest odpowiednim miejscem na realizację inwestycji61.
W komunikacji jednostek osadniczych z otoczeniem należy również uwzględnić
narzędzia promocji- mix. Instytucje samorządowe dysponują: promocją masową, tj. reklamą,
public relations oraz promocją osobista i promocją sprzedaży62. Reklama jest realizowana
odpłatnie, jej odbiorcy traktowani są w kategoriach masowych. Za pośrednictwem reklamy
udzielane są wiadomości dotyczące jednostki terytorialnej, np. gminy63. Dlatego pełni funkcję
komunikacyjną- przekazywanie informacji, nakłaniającą,
przypominającą- utrwala logo,
58
M. Adamowicz, Rozwój marketingu gmin- formowanie się czy ekspansja marketingu terytorialnego
w Polsce, [w:] red. nauk. E. Duliniec, L. Grabarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, Ekspancja
czy regres marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 382
59
J. Adamczyk, dz. cyt., s. 13
60
J. Sikora, Promocja regionu i miejscowości, Wyd. WSB, Poznań 1998, s. 280
61
J. Dyczkowska, Wpływ narzędzi marketingu terytorialnego na wybrane jednostki terytorialne, [w:]red.
nauk. G. Rosa, A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo
i komunikacja w regionie, ZN 596, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2010, s. 319
62
Ph. Kotler,G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa
2002, s. 848
63
T. Wojewodzic, Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, „Wieś i doradztwo” 2000, nr 1,
s. 63
24
markę, wyróżniającą- odróżnia daną jednostkę na tle innych64. Reklama zamieszczana jest
również w gazetkach lokalnych, czasopismach naukowych, czasopismach branżowych,
telewizji, Internecie, radio, banerach reklamowych. Sprzedaż osobista charakteryzuje się
bezpośrednią stycznością sprzedającego z kupującym. Stanowi również bezpośredni sposób
komunikacji, opierający się na przedstawieniu oferty jednostki terytorialnej i zachęcaniu
przez pracowników jednostki do zakupu produktu65. Promocję sprzedaży nazywamy zbiorem
instrumentów zwiększających zyski ze sprzedawanych ofert66. Ostatnim składnikiem
promocji jest Public relations, które rozumiane jest jako działania wykonywane przez
instytucje samorządowe. Public relations dąży do kreowania przez jednostkę pozytywnych
relacji z otoczeniem. Ukazuje zalety instytucji wyróżniające ją na tle innych jednostek67.
Jednakże elementy promocji znajdą swoje miejsce rozważań w podrozdziale 4.2.
W ramach tradycyjnego przedstawienia marketingu mix obok produktu i promocji
należy przedstawić również kolejne instrumenty wpływania na rynek, mianowicie cenę i
dystrybucję68. Dystrybucja rozumiana jest jako ogół czynności polegających na pokonywaniu
rozbieżności przestrzennych i czasowych, niezbędnych przy kreowaniu rynków zbytu i
sprzedaży produktu terytorialnego69. Dystrybucja odgrywa istotną rolę, gdyż duża ilość
subproduktów jest wydawana w miejscu wytwarzania, dlatego nabywcy muszą przemieszczać
się, aby zdobyć produkt. Dlatego ważnym jest dostępność informacji odnoszących się do
udostępnianych środków, np. przekazywanie inwestorom rzetelnych informacji odnośnie
regionu70. Istotnym instrumentem marketingu mix jest cena, czyli ogół pieniędzy
otrzymywanych w zamian za produkt. Ceny zasobów gminnych zależą od charakteru
czynników wymiany71 .
W nawiązaniu do przedstawionego celu należy stwierdzić, iż instrumentarium
marketingu terytorialnego odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gminy, gdyż mogą pobudzają
atrakcyjność jednostki w oczach inwestorów. Gminy powinny w odpowiedni sposób kreować
64
J. Zrobek, Marketing na terenach wieskich, [w:] red. H. Szulce, M. Florek, Marketing terytorialny.
Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 124
65
H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing - uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 209
66
A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2005, s. 136
67
W. Deluga, Znaczenie działań promocyjnych w kreowaniu wizerunku wybranych miast, [w:] red.
nauk. A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, ZN 775, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 325
68
M. Florek, dz. cyt., s. 122
69
A. S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości regionie, Wyd.
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 152
70
S. Makarski, W. Kuźniar, dz. cyt., s. 99-100
71
P. Dziekański, A. Olak, S. Pytka, Marketing terytorialny- gmina i jej promocja, Multiprint, KoszyceOstrowiec Świętokrzyski- Zagańsk 2014, s. 28
25
produkt gminy, czyli całą jednostkę lokalną, tak aby była ona przygotowana na bezpośrednią
realizację inwestycji. Władze lokalne powinny być zatem w posiadaniu terenów objętych
planem zagospodarowania przestrzennego oraz terenów uzbrojonych, tak aby przedsiębiorca
posiadał gotowe podstawy pod funkcjonowanie. Dzięki umiejętnie dobranym instrumentom
promocyjnym jednostki lokalne mogą podnosić atrakcyjność inwestycyjną terenu, gdyż
korzystniejszym rozwiązaniem jest wybór miejsca posiadającego pozytywny wizerunek i
rozpoznawalność. Instrumenty dystrybucyjne odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw, gdyż podmioty gospodarcze zakładają działalność na obszarach o
rozwiniętej infrastrukturze technicznej, tak aby bez przeszkód realizować zamówienia
konsumentów. Jednakże prawidłowo dobrane instrumenty cenowe, mogą stać się zachętą do
realizowana inwestycji w konkretnej gminie, gdyż przedsiębiorca wybierze jednostkę w
której realizowane są programy łagodnej polityki podatkowej.
Adresaci oferty jednostki samorządowej stanowią szeroką kategorię podmiotów,
instytucji
wyróżniających
się
w
szczególności
tym,
że
posiadają
możliwość
współuczestniczenia w spełnianiu celów jednostki, podlegają rezultatom ich osiągania,
wywierając pośredni bądź bezpośredni wpływ w funkcjonowanie całej jednostki
samorządowej. Stąd też w pełni umotywowane wydaje się obserwowanie podmiotów w
kategorii interesariuszy, przedstawiających odpowiednik pojęć adresat oferty terytorialnej czy
klient72. W związku z tym, w odniesieniu do grup docelowych jednostki terytorialne
ustanawiają charakterystyczną obligatoryjność,
odnoszącą się do wyboru
rynków
kluczowych. Mianowicie potrzeby grupy docelowej jaką jest wspólnota terytorialna, musi być
zaspokajana w pierwszym rzędzie przez jednostkę terytorialną, gminę. Nie oznacza to
bowiem, iż społeczeństwo mieszkające na terenie jednostki jest jedynym obiektem
zainteresowań. Gmina powinna obsługiwać również innych interesantów kreujących nowe
rynki, gdyż te działania przyczynią się do zwiększenia korzyści jednostki terytorialnej 73.
Nawiązując teorii poziomów marketingu terytorialnego, wykształtowanych przez Ph.
Kotlera, D. H. Haidera oraz I. Reina, jesteśmy w stanie przeanalizować poziomy relacji
zachodzących między podmiotami, poprzez odpowiedzi na pytania: KTO ? CO? I KOMU ma
służyć marketing terytorialny, co obrazuje rycina 3.
72
W. Kuźniar, Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 59
73
K. Rupik, Planowanie marketingowe w zarządzaniu gminą, [w:] red. nauk. G. Rosa, A. Smalec,
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego,
ZN 663, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 415
26
Rycina 3. Poziomy marketingu terytorialnego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie, Ph. Kotler, G.H. Haider, I. Rein, Marketing
Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, The Free
Press, New York 1993, s.19
Autorzy klasyfikują trzy poziomy74:
1) poziom I - odpowiadający grupie planistycznej
Wyróżniony poziom odpowiada na pytanie Kto?. Mianowicie pod tym hasłem kryją się osoby
i
instytucje
wdrażające
marketing
terytorialny
do
publicznego
funkcjonowania.
Przedstawicielami tejże grupy są zarządy lokalne lub regionalne, stowarzyszenia lub związki
gospodarcze, mieszkańcy. Przedstawione podmioty mają na względzie zagwarantowanie
atrakcyjności danego obszaru.
Władze terytorialne są głównym, jednakże nie jedynym podmiotem kreującym czynności
należące do marketingu terytorialnego. W tym otoczeniu funkcjonuje także świat biznesu,
nauki, edukacji oraz członkowie społeczności75
2) poziom II- odpowiadający zespołowi narzędzi i instrumentów marketingowych
Dotyczy on przede wszystkim narzędzi i środków wchodzących w skład marketingu mix.
74
Ph. Kotler, G.H. Haider, I. Rein, Marketing Places: Attracting, Investment, Industry and Tourism to
Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 19
75
A. Raszkowski, Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej,
[w:] red. nauk. A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja
marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych., ZN NR 775, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 226
27
Strategia marketingu mix polega na odpowiednim ukształtowaniu oraz wzajemnym
powiązaniu poszczególnych instrumentów marketingu w odniesieniu do wybranych wcześniej
segmentów rynku- stanowi ona zestaw działań wskazujących na sposób ich osiągnięcia76.
3) poziom III- odpowiadający na pytanie Komu?, Dla kogo?
W poziomie III mamy do czynienia z segmentacją rynków docelowych. Segmentacja rynku
najczęściej definiowana jest jako podział rynku według określonego kryterium grup
konsumentów ( segmenty rynku), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i
stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania77. Marketing stanowi
taką koncepcję zarządzania, która bazuje na rynku i jest zorientowana na rynek. Oznacza to,
że marketing terytorialny opiera swe działania na wymaganiach i potrzebach, preferencjach i
oczekiwaniach wszystkich grup, które mają jakikolwiek związek z jednostką terytorialną.
Znakomita większość z nich traktowana jest jako klienci, o pozyskanie których należy
zabiegać78. Zwracając uwagę na rycinę 3 należy stwierdzić, że podstawowymi rynkami
docelowymi funkcjonującymi w sferze marketingu terytorialnego są: nowi mieszkańcy,
przedsiębiorcy, turyści i odwiedzający, eksporterzy, inwestorzy, kadra kierownicza
przedsiębiorstw.
W nawiązaniu do określonych poziomów, literatura przedmiotu wyróżnia się
różnorodne podziały adresatów funkcjonujących na obszarze jednostek terytorialnych,
niemniej jednak najczęściej używanym jest klasyfikacja adresatów wewnętrznych i
zewnętrznych. Co w dalszym ciągu pozwala wyróżnić marketing terytorialny wewnętrznych
pojmowany jako „zarządzanie administracją
publiczną i
kształtowanie środowisk
opiniotwórczych” jak również marketing terytorialny zewnętrzny, w postaci „zarządzania
zasobami jednostki terytorialnej”79. Prezentowany podział nakreśla jednoznacznie klientów
marketingu terytorialnego, co obrazuje rycina 4.
76
Z. Frankowski, Działalność marketingowa gmin, Wyższa Szkołą Humanistyczna, Ciechanów 2000,
s. 53
77
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 2001, s. 170
78
M. Florek, dz. cyt, s. 65
79
W. Langer, Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej, Wyd. Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, Katowice 2006, s. 44
28
Rycina 4. Segmentacja nabywców marketingu terytorialnego
Nabywcy wewnętrzni - cel: zadowolenie i zachowanie
•mieszkańcy zarówno żyjący na terenie danej jednostki jak i okazjonalni np. studenci
•członkowie władz lokalnych
•pracownicy i działacze samorządu terytorialnego różnych szczebli
•pracownicy przedsiębiorstw iinstytucji użyteczności publicznej
•lokalni przedsiębiorcy
•lokalneorganizacje i instytucje
•przedstawiciele loklanych lobby
Nabywcy zewnętrzni - cel: pozyskanie i zadowolenie
•turyści krajowi
•turyści zagraniczni
•przejezdni
•potencjalni mieszkańcy (usługobiorcy - klienci placówek handlowych, usługowych, oświatowych, medycznych,
itd.)
•wysoko wykwalifikowana siła robocza
•inwestorzy (krajowi i zagraniczni)
•władze centralne
•organizacje i agendy rządowe
•instytucje ogólnokrajowe i zagraniczne
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Florek, Podstawy marketingu
terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 18
Wewnętrzny marketing obejmuje ogół ujednoliconych przedsięwzięć ukierunkowanych
na wywołanie planowanych reakcji w grupie społeczeństwa i instytucji stale utożsamiających
się z daną jednostką samorządową, a więc środowisko mieszkańców oraz działający na
obszarze organizacji dochodowych oraz niedochodowych. Zakres marketingu wewnętrznego
jednostki przestrzenno- administracyjnej należy rozdzielić na kolejne dwie podstrefy,
marketing wewnętrzny I oraz marketing wewnętrzny II. Podstawą tego podziału stało się
wyszczególnienie spośród adresatów czynności marketingowych pracowników organów
terytorialnych oraz przedsiębiorstw i podmiotów świadczących usługi dla wszystkich
przyciągniętych grup docelowych80. Marketing wewnętrzny, funkcjonujący w mieście, bądź
regionie, określa się jako ogół czynności, operacji i kompleksowych przedsięwzięć, które
stymulują oczekiwane zachowania zbiorowości, a także przedsiębiorstw oraz instytucji
niekomercyjnych zlokalizowanych na terenie konkretnej jednostki przestrzennej. Określenie
tego typu zachowań nazwane zostało marketingiem wewnętrznym II.
Jednakże przedmiotem rozważań poruszonych w tejże pracy jest określenie znaczenia
marketingu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości, tak więc należy doszukać się celów
marketingu wpływających na przedsiębiorczość. Zatem należy przedstawić dwa odniesienia
80
A. Szromnik, dz. cyt, s. 45-46
29
mianowicie: relacje z mieszkańcami jak również z organizacjami. Marketing terytorialny
odnoszący się do mieszkańców dąży do:

stworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania oraz rozwoju osobistego,

kształtowania
społecznych
modeli
zachowań
na
obszarze
aktywności
gospodarczej i niegospodarczej,

aktywizowania społeczności lokalnej poprzez kreowanie istotnych celów
rozwojowych terytorium,

rozwój jednostkowej przedsiębiorczości,

rozwój demograficzny jednostki osadniczej,

kultywowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego jednostki terytorialnej,

kreowanie jednostki terytorialnej jako atrakcyjnego terenu przeznaczonego do
funkcjonowania społeczności81
Wymienione cele marketingu terytorialnego stwarzają korzystne warunki dla rozwoju
mieszkańców, gdyż społeczności usatysfakcjonowane z bytowania nadanym terenie, nie
odczuwające niezaspokojonych potrzeb, nie będą chciały opuszczać jednostki osadniczej, lecz
aktywnie partycypować w pomnażaniu wartości wynikających z wyjątkowych walorów
jednostki. Przejawem tego będzie zwiększająca się liczba ludności zamieszkująca na danym
terytorium, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, jak również poszerzanie funkcjonujących
działalności którą w głównej mierze tworzą mieszkańcy jednostki. Ciąg zachowań przyczyni
się do wykształtowania w mentalności mieszkańców, iż zamieszkiwana przez nich jednostka
stanowi jedyny atrakcyjny obszar egzystowania.
Kolejne cele marketingu terytorialnego przybliżą odniesienie działalności władz na
rzecz organizacji:

rozwój podmiotów gospodarczych zgodny z pragnieniami właścicieli,
pracowników i władz jednostki terytorialnej,

rozwój technologii zgodny z regułami zrównoważonego rozwoju,

stwarzanie nowych miejsc pracy,

polepszenie sytuacji pracowników,

wspomaganie przedsięwzięć (np. społecznych, ekologicznych, kulturalnych,
sportowych),

81
rozsądne wykorzystanie naturalnych zasobów lokalnych,
A. Szromnik, dz. cyt., s. 33-34
30

kształtowanie wśród przedsiębiorców i społeczeństwa etycznych zasad
współpracy,

kształtowanie wśród przedsiębiorców pozytywnego wizerunku jednostki
terytorialnej, jako atrakcyjnego miejsca funkcjonowania82.
Prezentowane cele obrazują, iż działania kreatorów marketingu terytorialnego powinny
być ukierunkowane przede wszystkim na wzajemnej współpracy, która poprzez szczegółową
analizę zasobów zarówno władz lokalnych jak i przedsiębiorców pozwoli wyznaczyć drogę
działania opierającą się na stałym fundamencie zaufania w rozwoju przedsiębiorczości, która
w długim okresie czasu przyniesie obopólne korzyści dla dwóch stron. Jednakże dalsze
rozważania odnoszące się do kreowania przedsiębiorczości przez marketing terytorialny będą
przedmiotem rozważań kolejnej części pracy.
Działalność gmin, powiatów czy województw powinna być ugruntowana na podstawie
funkcjonowania czynników kształtujących rozwój. Chodzi tu między innymi o podstawowe
czynniki takie jak kapitał, praca, ziemia. Ostatnimi czasy zostały one wzbogacone o czynniki
informacji i technologii, bez których w warunkach globalizacji ciężko byłoby współcześnie
funkcjonować. Dlatego marketing zewnętrzny tworzy zbiór klientów pochodzących z
zewnątrz określonego obszaru. Klienci rynku zewnętrznego to w głównej mierze podmioty
korzystające z oferty marketingu terytorialnego. Znaczenie tejże grupy wpływa istotnie na
marketing terytorialny, gdyż poza mieszkańcami, adresaci zewnętrzni stanowią filar
odbiorców oferty terytorialnej, kształtując popyt i podaż na zewnątrz jednostki83. Podobnie
jak w marketingu wewnętrznym, tak marketing zewnętrzny dzieli się na dwie kategorie:
marketing zewnętrzny I, który dotyczy podmiotów działających kraju oraz marketing
zewnętrzny II, obejmujący zakres podmiotów międzynarodowych. Istotą funkcjonowania
marketingu terytorialnego zewnętrznego jest dostrzeżenie powodów przemieszczania się
podmiotów zewnętrznych i wykreowanie odpowiedniej oferty skierowanej na ich działalność,
mającej na celu przekonanie osób, instytucji, przedsiębiorców o atrakcyjności danej jednostki
osadniczej na tle konkurencyjnych terytoriów84. Elementem łączącym marketing wewnętrzny
i zewnętrzny jest marketing partnerski, rycina 5, który określa relacje pomiędzy klientamiodbiorcami oferty jednostki osadniczej, a pracownikami samorządów bądź instytucji
świadczących usługi publiczne85, co będzie przedmiotem rozważań podrozdziału 4.1.
82
Tamże, s. 34
S. Makarski, W. Kuźniar, dz. cyt, s. 29
84
Tamże, s. 41
85
A. Szromnik, dz. cyt., s. 35
83
31
Rycina 5. Relacje pomiędzy głównymi podmiotami marketingu
Źródło: opracowanie własne na podstawie, Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto
i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 45
Biorąc pod uwagę klasyfikację podmiotów, należy zastanowić się nad ich relacjami,
których skutkiem jest wymiana korzyści, co prezentuje rycina 6. Oceniając zarówno korzyści
jak i koszty jesteśmy w stanie stworzyć bilans, ukazujący pozytywy i negatywy planowanego
przedsięwzięcia.
Rycina 6. Bilans wymiany korzyści między jednostką terytorialną a inwestorem przedsiębiorcą
Źródło: Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 45
32
Samorząd terytorialny jak i potencjalni inwestorzy powinni odnosić korzyści
wynikające z wymiany. W związku z tym waga potencjalnych korzyści dla obydwu stron
powinna się równoważyć.
Podsumowując, marketing terytorialny posiada szereg instrumentów, które oddziałują
na jego otoczenie kształtując relacje z nabywcami. Od przedsiębiorców jednostki terytorialne
oczekują ponoszenia coraz to większych kosztów związanych z inwestowaniem na danym
terenie. Natomiast inwestorzy spodziewają się rzetelnej komunikacji z jednostką, a przede
wszystkim działań potwierdzających atrakcyjność inwestycyjną miejsca. Dlatego władze
lokalne posiadają szereg narzędzi dzięki którym mogą kreować stosunki z przedsiębiorcami,
utrzymując ich na swoim terenie i zachęcając potencjalnych do wyboru tegoż miejsca. Znając
odpowiedź na pytania: Kto ?, Co?, Komu? Dla kogo?, przeznaczony jest marketing
terytorialny a także posiadając odpowiednie środki i narzędzia na które powinien być
ukierunkowany
marketing
terytorialny
istnieje
możliwość
zdobycia
i
utrzymania
przedsiębiorcy w danej jednostce terytorialnej.
1.3.Rola marketingu terytorialnego skierowanego na przedsiębiorców w
realizacji zadań jednostek terytorialnych
Przywrócenie w 1990r., spowodowanej nieobecnością w istnieniu instytucji
publicznych samorządu terytorialnego w Polsce tworzyła doniosły akt o specyfice społecznej,
politycznej i ekonomicznej. Odbudowa samorządu terytorialnego odbywająca się w sferze
gminy stała się nierozłącznym elementem procesów przemian ustrojowych, polegających na
budowie kraju demokratycznego i obywatelskiego jak również tworzeniu gospodarki
rynkowej. Jednostki terytorialne zostały reaktywowane w Polsce pozyskały nowy wymiar
jakościowy, a ich forma systemowa odwołuje się do długookresowych doświadczeń oraz
praktyk funkcjonujących w krajach o wielowiekowej tradycji samorządu terytorialnego86.
W Polsce samorząd terytorialny zatwierdzony został jako organizacja życia
publicznego, na mocy Art. 16 ust. 1 Konstytucji RP, która zdefiniowała, iż stanowi go
całokształt mieszkańców funkcjonujących na określonym terytorium i tworzącym wspólnotę
samorządową87. Państwo i samorząd terytorialny stają się organami prawno- ustrojowymi
charakteryzującymi się dynamicznością pod względem zmieniających się warunków
społecznych
gospodarczych88. Samorząd terytorialny jest
specyficznym
związkiem
86
E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012, s. 9
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art 16, ust. 1
88
A. Łuczyszyn, Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczegółowym uwzględnieniem peryferyjnych
87
33
publiczno- prawnym, wyznaczanym przez państwo, funkcjonującym na terenie przez niego
wyznaczonym. Dlatego samorząd terytorialny pomaga państwu w realizacji najważniejszych
założeń89. Zreformowany samorząd terytorialny należy pojmować jako powstały z mocy
prawodawstwa i wydzielony w strukturze państwa, ogół społeczności lokalnej lub
regionalnej, partycypujący w pełnieniu władzy publicznej, wykonywujący podstawową część
działań publicznych we imieniu własnym i na własną odpowiedzialność jak również
zagospodarowany w ustawowo posiadające materialne środki powodujące wykonanie
przeznaczonych dla niego zadań90.
We współczesnych krajach oprócz władzy publicznej, występuje władza samorządu
terytorialnego, która funkcjonuje na poziomie lokalnym (gmina i powiat) jak również
regionalnym (województwo) posiadając wyspecjalizowane kompetencje odnoszące się do
realizacji zadań publicznych91. Przedmiotem pracy jest rozpatrywanie samorządu w skali
lokalnej na przykładzie gminy. Według tradycyjnego aspektu samorząd terytorialny
reprezentuje jednostka podstawowa, czyli gmina. Społeczności żyjące na jej terenie
reprezentują wspólnotę interesów, która dąży do zaspokajania zbiorowych potrzeb,
odnoszących się do codziennego życia (zamieszkanie, produkcja, usługi) 92. Władza gminna
jest całokształtem instytucji samorządowych uchwalających decyzję odnoszące się do
zaspokajania ogółu potrzeb mieszkańców, mianowicie wykonywania interesów, kreowania
polityki społeczno- gospodarczej w obszarze lokalnym93.
Według Dolnickiego, podmiot samorządu terytorialnego „tworzy społeczność lokalna
zamieszkała na danym terenie, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy
(gminę)”, natomiast przedmiotem nazywamy „sprawowanie w wyznaczonym zakresie
administracji publicznej”94..
W nawiązaniu do celu szczegółowego obecna część pracy będzie ukierunkowana na
określenie miejsca marketingu terytorialnego w realizacji zadań jednostek lokalnych oraz
wskazanie ich roli marketingu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości.
ośrodków w metropoliach, CeDeWu.pl, Warszawa 2013, s. 14
H. Sochacka- Krysiak, Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego, [w:] red. nauk. G. Maśloch,
J. Sierak, Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 17
90
M. Jastrzębska, Nowy model samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, 1999, nr 1-2, s. 14
91
M. Kosek- Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13
92
E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 14-15
93
M. A. Saar, Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości, Wyd. CeDeWu,
Warszawa 2011, s. 25
94
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 19 i 22
89
34
Konstytucja w art. 16695 dokonuje podziału zadań gminy na własne i zlecone. Pierwsze
z nich określa jako „ zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty wykonywane
przez jednostkę samorządu terytorialnego”, zadania zlecone określone zostały jako „ zadania
publiczne wynikające z potrzeb państwa”. Zadania własne zawierają ogół spraw wspólnoty
gminy, które na mocy ustawy nie zostały zlecone innym podmiotom. Zakres może być
przekształcany tylko i wyłącznie poprzez ustawę. Gminy mogą podejmować samodzielnie
decyzje odnoszące się do realizacji przedsięwzięć. Zadania zlecone pozostają w
kompetencjach władz państwowych, przez co gminy zobowiązane są do wykonywania
zadań96. Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.97 przedstawia
następujące zadania gminy:
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gmin.
W szczególności zadania obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg i ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
95
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 166
B. Dolnicki, dz. cyt, s. 275
97
Dz.U.1990 nr 16 poz.95 ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.
96
35
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminny obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewniania kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej
17) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państwa.
Przedstawione zadania gminy wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie danej
jednostki. Wymienione obowiązki dotyczą działań skierowanych ku całej społeczności, w
celu zaspokojenia ich potrzeb i pragnień. Jednakże należy zwrócić uwagę na wyróżnione
zadania, które znajdują się w sferze oddziaływanie marketingu terytorialnego:
Zadania w zakresie:

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego- dotyczy
bardzo ważnej sfery życia rynków wewnętrznych- czyli przede wszystkim
mieszkańców, ale także rynków zewnętrznych odnoszących się do podmiotów
funkcjonujących poza jednostką terytorialną. Istotnym jest zatem, aby władze
jednostki terytorialnej zadbały o porządek odnośnie infrastruktury drogowej, gdyż
potencjalny inwestor będzie bardziej preferował obszary o korzystnym połączeniu
komunikacyjnym.

Wodociągów i zaopatrzenia w wodę kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
cieplną oraz gaz- tereny uzbrojone i przygotowane pod budowę są atrakcyjniejszą
ofertą skierowaną do inwestora. Przedsiębiorca zdecyduje się wybrać tereny
posiadające pełne uzbrojenie, gdyż oszczędzi to jego czas i procedury związane z
formalnym przekształceniem terenów.

Promocji gminy- jednostki terytorialne w których mechanizm promocji miejsca jest
rozwinięty na bardzo wysokim poziomie, mają znacznie większe szanse na
pozyskanie nowych inwestorów. Wiąże się to w dużej mierze z pozytywnym
36
wizerunkiem jednostki, gdyż w miejsca dobrze postrzegane przyciągają kupujących a
także nowych partnerów.
Władze gminy powinny zatem prowadzić szereg działań przyczyniających się do
wspierania przedsiębiorczości. Należy tu wymienić: właściwe korzystanie ze zasobów
lokalnych, realizacja działań przedstawiających tradycję regionu, tworzenie współpracy z
przedsiębiorcami. Dzięki przedstawionym działaniom gmina będzie odbierana jako miejsce
atrakcyjne dla inwestora98.
Natomiast ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju99
nakłada na gminy obowiązki wykonywania zadań zmierzających do tworzenia działań
rozwojowych danych społeczności. Przez politykę rozwoju pojmuje się całokształt
wzajemnie uzupełniających się działań realizowanych w celu zagwarantowania trwałego oraz
zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej jak również
przestrzennej, zwiększania konkurencyjności gospodarki, a także wprowadzania nowych
miejsc pracy w stopniu kraju, regionu lub lokalnej zbiorowości, w zakresie:
1) ochrony środowiska,
2) ochrony zdrowia,
3) promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
4) rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
5) rozwoju miast i obszarów metropolitarnych,
6) rozwoju obszarów wiejskich,
7) rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności gospodarki, w tym sektorów
opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
8) rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i
umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego,
9) rozwoju zasobów ludzkich, w tym podnoszenia poziomu wykształcenia
społeczeństwa, kwalifikacji obywateli, jak również zapobiegania wykluczeniu
społecznemu oraz łagodzenie jego negatywnych skutków,
10) stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy,
11) tworzenie i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej,
98
J. Kondramowicz- Pozorska, Rola władz samorządowych we wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju
regionalnego, [w:] red. nauk. M. Adamowicz, Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym
rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2006, s. 46
99
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006 nr 227 poz.
1658
37
12) wspieranie i unowocześnianie instytucji państwa,
13) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
14) wspieranie rozwoju gospodarczego,
15) zwiększanie konkurencyjności gospodarki100.
Polityka rozwoju jednoznacznie dotyczą działania marketingu terytorialnego, gdyż
wyróżnione zadania w postaci:
rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki- Kultura, kultura fizyczna,
sport i turystyka stanowią ważny filar marketingu terytorialnego, ponieważ są wyznaczaniem
kształtującym atrakcyjność danego miejsca. Im dane miejsce posiada więcej elementów
wyróżniających je na tle innych jednostek tym jest bardziej pozytywnie odbierane wśród
danych grup społecznych. Taka jednostka terytorialna przyciąga podmioty, które chętniej
będą chciały osiedlać się konkretnym miejscu;
rozwoju miast i obszarów metropolitarnych- rolą marketingu terytorialnego w
obszarach miejskich i metropolitarnych jest zaprezentowanie korzystnych funkcji pełnionych
w danej społeczności. Obszary metropolitarne charakteryzują się występowaniem
rozbudowanej oferty usługowej istnieniem wielu instytucji publicznych i prywatnych.
Dlatego prowadzenie przedsiębiorstwa w takiej lokalizacji jest niewątpliwym atutem;
stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy- przejawia się tworzeniem
dogodnych warunków funkcjonowania nowych przedsiębiorstw. W ostatnich kilkunastu
latach jedną z form kierunkującą powstawanie nowych przedsiębiorstw są Specjalne Strefy
Ekonomiczne, oferujące korzystne warunki mające zachęcić inwestorów do tworzenia firm na
terenach objętych specjalnymi względami. Marketing terytorialny w tym wypadku powinien
również być ukierunkowany na obsłudze i świadczeniu dodatkowej pomocy inwestorom;
tworzenie i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej- firmy chcące
inwestować na danym terytorium muszą mieć zagwarantowane istnienie infrastruktury
technicznej i społecznej. Infrastruktura techniczna to nie tylko dostęp do dróg, ale także
energetyka, wodociągi, usuwanie ścieków, czy telekomunikacja, bez których współczesne
przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować na rynku. Natomiast infrastruktura
społeczna- to ośrodki zdrowia, szpitale, apteki, szkoły, biblioteki. Marketing terytorialny
istniejący w danej jednostce zobowiązany jest do popularyzowania przy różnych okazjach o
dostępności jednostki terytorialnej do infrastruktury społecznej i technicznej. Wiąże się to z
przygotowaniem koncepcji udostępniania walorów inwestycyjnych;
100
Art. 2.Ust z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
38
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości- przejawia się najczęściej poprzez tworzenie
korzystnych środków związanych z funkcjonowaniem nowych przedsiębiorstw. To także
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych działań, dlatego marketing
terytorialny w tym zadaniu powinien przejawiać się dostępnością środków tworzących nowe
przedsiębiorstwa. Marketing terytorialny powinien dotyczyć inwentaryzacji własnych
zasobów czynników produkcji, odnoszący się do tego którym przedsiębiorstwom można
pomoc, aby poprawić ich funkcjonowanie;
zwiększanie konkurencyjności gospodarki- jest to niewątpliwie najważniejsze
zadanie marketingu terytorialnego. Konkurencyjność w dobie globalizacji odnosi się do
rywalizacji, która postrzegana jest również jako współzawodnictwo pomiędzy jednostkami
terytorialnymi. Marketing terytorialny ukierunkowany jest na tworzenie specyfiki miejsca,
jako miejsca dającego pełne zaspokajanie potrzeb. Tworzenie wizerunku gminy bogatej, w
której jej podmiotom żyje się lepiej.
Marketing terytorialny znajduje swoje miejsce w realizacji zadań jednostek
terytorialnych. Dlatego rolą marketingu terytorialnego w realizacji zadań polityki rozwoju
jednostek terytorialnych jest odpowiednie zarządzanie jednostką ukierunkowane na
zaspokajanie potrzeb odpowiednich grup docelowych.
Jak
widać,
rozwój
przedsiębiorczości,
tworzenie
sprzyjających
warunków
zachęcających inwestorów do aktywności gospodarczej na określonym terenie, jak i również
wspieranie przedsiębiorców funkcjonujących na danym terenie jest szansą na rozwój
jednostki. Rolą władz jest umiejętne wykorzystanie posiadanych zasobów i przekształcenie
ich w dobra zaspokajające inwestorów.
Odnosząc się do marketingu terytorialnego, który jest przejawem nowego stylu
planowania na poziomie gmin w okresie przejścia krajów najbardziej rozwiniętych
gospodarczo fortystycznego etapu rozwoju, dla którego typowe było masowe spożycie dóbr
uniwersalnych w państwie dobrobytu, do etapu postfortystycznego, odznaczającego się
elastycznością zarządzania w stosunku do specyficznych potrzeb różnych grup docelowych
ludności. Dlatego kluczowymi celami marketingu terytorialnego staje się: polepszenie jakości
życia, rozwój atrakcyjności terytorium, korzystna zmiana wizerunku dostrzeżona w oczach
społeczności, a także regionalnego społeczeństwa, kreowanie własnego profilu oraz przewagi
konkurencyjnej101. Jednym z celów przedsiębiorstwa działającego w warunkach wolnej
konkurencji jest zdobycie i zachowanie klientów. Nieodzownym staje się utrzymanie dobrych
101
P. Rumpel, T. Siwek, Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, Przegląd
Geograficzny 2006, 78/2, s.194
39
relacji pomiędzy jednostką terytorialną a grupami docelowymi, polegające między innymi na
rzetelnej wymianie ofert. Tylko takie oddziaływanie pozwali kształtować stosunki z
klientami. Jednakże, aby wypracować odpowiednie relacje należy postawić sobie cele,
wiążące się z zdaniami marketingu terytorialnego.
H. Maffert stwierdził, że głównym celem marketingu terytorialnego jest oddziaływanie
na zapatrywania, postawy i formy zachowania się zewnętrznych i wewnętrznych zbiorowości
zainteresowanych klientów w skutek kształtowania odpowiedniego zbioru instrumentów i
środków pobudzających stosunki wymienne102. Zatem ważnym staje się kształtowanie
odpowiednich wzorców i zachowań oddziałujących pozytywnie na klientów, tak aby
usprawnić realizację interesów danej jednostki terytorialnej.
A. Szromnik analizując marketing terytorialny podzielił cele kierunkowe na te o
charakterze strategicznym i operacyjnym.

cele o charakterze strategicznym:
a) rozwijanie i wzmocnienie usług świadczonych przez organizacje publiczne, z
których użytkowanie jest utrudnione dla mieszkańców oraz podmiotów
gospodarczych,
b) kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu gminy i jednostek lokalnych,
c) podwyższanie atrakcyjności oraz polepszanie rangi współzawodniczących
między sobą regionów, rejonów, miast i gmin wiejskich.

cele o charakterze operacyjnym:
a) zidentyfikowanie aktualnych potrzeb oraz pragnień społeczności odnoszących
się do świadczenia usług komunalnych przez instytucje lokalne,
b) zagwarantować mieszkańcom, lokalnym instytucją oraz grupom korzystnych
warunków świadczenia z usług publicznych,
c) prognozowanie zmian preferencji oraz zachowań podmiotów lokalnych
użytkujących dobra i usługi publicznych,
d) podnoszenie wartości oferty komunalnej kierowniczej do społeczności
lokalnej,
e) polepszenie jakości usług administracji lokalnej,
f) rozpoznanie stopnia103.
Uwzględniając zadania jednostek terytorialnych oraz cele wykreowane przez marketing
terytorialny rolą marketingu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości powinna być:
102
103
H. Meffert, dz. cyt., s. 277
A. Szromnik, dz. cyt., s. 49
40

realizacja strategii rozwoju gminy,

propagowanie atutów jednostki,

kreowanie atrakcyjności lokalizacji w postaci rozwiniętego instrumentarium,

współpraca z innymi samorządami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi,

promowanie lokalnych przedsiębiorstw,

nakreślenie przedsiębiorcom tworzenia unikalnych działalności,

rozwój infrastruktury technicznej,

realizacja ofert inwestycyjnych,

tworzenie pomocy finansowej dla przedsiębiorstw,

tworzenie centrów przedsiębiorczości

realizacja działalności konsultacyjnej104
Podsumowując, rolą marketingu terytorialnego w realizacji zadań jednostek
terytorialnych
jest
wydobywanie
unikalnego
charakteru
jednostki,
ukazujące
jej
zróżnicowanie na tle innych jednostek. Władze chcąc kreować przedsiębiorczość muszą bez
wątpienia posługiwać się koncepcją marketingu terytorialnego, gdyż pozwoli ona wyodrębnić
unikalność jednostki oraz wyszczególnić cechy, które podkreślają atuty jednostki na tle
jednostek konkurencyjnych. Gmina ma za zadanie wyłapać nadarzające się okazje
przyczyniające się do pobudzania przedsiębiorczości. W tym wypadku marketing terytorialny
traktowany jest jako czynnik budowania pozycji na rynku lokalnym. Konkurencyjność
oznacza
bowiem
świadomą
zdolność
do
budowania
nowych
lepszych
wartości
przyczyniających się do wyróżniania danego terenu na tle innych.
104
H. Godlewska-Majkowska, dz. cyt., s. 42
41
Rozdział 2.
Determinanty kształtujące rozwój przedsiębiorczości lokalnej
2.1.Idea i formy przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość tak na świecie, jak i w Polsce jest uznawana za zjawisko niezwykle
istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Istnieją bardzo liczne sposoby rozumienia i
analizy przedsiębiorczości. Próby definiowania pojęcia przedsiębiorczości należą do bardzo
ciężkich wyzwań, gdyż interpretacja tegoż zjawiska uwarunkowana jest od charakteru badań.
Przedsiębiorczość rozumiana jest jako zjawisko nurtu ekonomicznego, społecznego,
zarządczego, jak również w ostatnim czasie psychologii ekonomicznej105. Współcześnie
przedsiębiorczość, obok pracy, ziemi, kapitału, zaliczana jest do czynników wytwórczych 106
Przedsiębiorczość nie istniałaby bez osoby przedsiębiorcy, który ustosunkowuje się do
aktywnego kreowania stosunków. Przedsiębiorca biegle posługuje się informacjami, które
wysyła do niego rynek107. Przedsiębiorca staje się zatem aktorem i bohaterem, który kieruje
przedsiębiorstwem, działa ze wszystkich sił, tak aby wykorzystać zdobytą wiedzę, jak
również wdraża modyfikacje, które przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa108.
W ostatnich latach płaszczyzna przedsiębiorczości została podstawowym zagadnieniem
podejmowanym przez nurt społeczny jak i ekonomiczny. Przedsiębiorczość ukierunkowana
została przez działalności Cantilliona, Saya, Schumpetera, które kreują jednostki stanowiące i
dynamizujące przedsiębiorczość kraju, tak aby polepszać jakość życia społeczeństwa109.
Wszystko wskazuje na to, że pierwszy raz, w literaturze fachowej R. Cantilion, posłużył
się pojęciem przedsiębiorczości, gdyż zauważył on zależność pomiędzy zakupem towarów po
tańszej cenie i sprzedażą ich po droższej. Koncepcja przyjęta została, jako szansa dla tych,
którzy zauważają i stosują tę metodę. Osoby takie nazwano przez to przedsiębiorcami110.
Osoby przedsiębiorcze według Contilliona charakteryzowały się również umiejętnością
uczestnictwa na rynku niezrównoważonym i użytkujące proces odnowienia równowagi
skierowanej na osiąganie zysku111. Ideą tegoż założenia jest dostrzeganie okazji i umiejętność
105
M. Cilak, Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny.
Problematyka prawnofinansowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2013, s. 15
106
S. Lipski, Przedsiębiorczość. Podstawa, talent, czy wiedza, [w:] red. nauk. J. Merski, K. Piotrowski,
Przedsiębiorczość młodzieży. Szanse, bariery, perspektywy, DrukTur, Warszawa 2003, s. 54
107
E. Rollnik- Sadowska, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010, s. 15
108
J. Targalski, Przedsiębiorczość- istota i znaczenie, [w:] red. nauk. J. Targalski, A. Francik,
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 22
109
D. Turek, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości indywidualnej, red. nauk. I. Lichniak,
Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2011, s. 185
110
T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013,
s. 18
111
T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Lublin 1994, 33
42
podejmowania ryzykowanych działań. Współcześni ekonomiści kontynuowali i rozszerzali
działo prekursora w ujęciu przedsiębiorczości.
Jednakże pionierem w badaniach dotyczących zakresu przedsiębiorczości był Joseph
Schumpeter. Koncepcję przedsiębiorczości opierał na założeniu, iż jedynie przedsiębiorczość
i przedsiębiorcy mogą pobudzać rozwój gospodarki. Twierdząc, iż „aby postęp stał się
faktem, musi istnieć przedsiębiorczość rozumiana jako ciągłe poszukiwanie innowacji,
nowych kombinacji czynników wytwórczych”112. Wymienione czynniki stają się źródłem
zysku. Z kolei dostępne nowości dynamizują rozwój przedsiębiorstw i całą gospodarkę. W
ślad za innowacjami idą inni, starając się wprowadzić nowości w swoich przedsiębiorstwach.
Dotychczasowi innowatorzy zaś idą dalej. Mam więc do czynienia z zakłócaniem równowagi,
jej chwilowym przywracaniem i ponownym zakłócaniem. W ten sposób następuje rozwój
gospodarki, a kluczową postacią, czynnikiem sprawczym i motorem postępu w
przedsiębiorstwie nie jest „niewidzialna ręka rynku”, lecz jak najbardziej widzialny,
przedsiębiorca113.
Schumpeter
rozumiał
przedsiębiorczość
również
jako
bodziec
przyczyniający się do rozwoju gospodarczego państwa, który funkcjonuje na podłożu
działalności innowacyjnej opierającej się na połączeniu zasobów i efektywności społecznogospodarczej, która skutkuje przemieszczanie się zasobów z terenów w którym nie są
wykorzystywane do terenów w których następuje ich eksploatacja114.
Przedsiębiorczość stała się zatem dyscypliną stosunkowo młodą, która wykształciła
swoją tożsamość od 50lat XX wieku, poprzez odpowiednie kształtowanie się koncepcji w
myśl nauki115. Zauważyć należy zatem powiązanie przedsiębiorczości w marketingiem
terytorialnym , który również w tym okresie kształtował swój początek.
J.A. Timmons ujmuje przedsiębiorczość jako „pogoń za okazjami bez uwzględnienia
ograniczeń stwarzanych przez zasoby obecnie kontrolowane” Założeniem tej teorii jest
maksymalne wykorzystanie możliwości, które tworzy rynek, bez względu na posiadane
dobra116. Istotą przedsiębiorczości w tym ujęciu jest wykorzystywanie wartości, które sami
jesteśmy w stanie stworzyć117. Z kolei S. Shane i S. Venkataraman definiują
112
B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 44
R. Sobiecki, Przedsiębiorca- przedsiębiorstwo- przedsiębiorczość, [w:] red. H. GodlewskaMajkowska, Przedsiębiorczość. Jak założyć własną firmę?, Szkoła Główna Handlowa w WarszawieOficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 16-17
114
J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, przeł. J. Grzywicka, Wyd. PWN, Warszawa
1960, s. 104
115
A. Kruszewska, Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2013, s.17
116
J.A. Timmons , New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, wyd. V Irwin/McGraw,
Boston 1999, s. 329
117
B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 20
113
43
przedsiębiorczość jako „działania obejmujące identyfikację, ocenę oraz eksploatację szans na
wprowadzenie nowych produktów i usług, sposobów organizowania, rynków, procesów oraz
surowców poprzez organizację wysiłków w sposób, jaki dotychczas nie występował”118.
Przedstawiona definicja zwraca uwagę, iż przedsiębiorczość to także kreowanie nowych
połączeń zasobów, tak by przy użyciu dostępnych innowacji i środków, wytworzyć nowe
perspektywy dające możliwość pomnażania dóbr. Porównując przedstawione definicje
możemy wysnuć wniosek, iż elementem łączącym jest tworzenie przez przedsiębiorczość
nowych szans rynkowych, ukierunkowanych na dostrzeganie możliwości rozwojowych. Ma
to związek z definicją omawianą we wcześniejszym rozdziale, gdyż interpretacje pojęcia
marketingu terytorialnego nawiązuje również do wykorzystywania dostępnych zasobów oraz
tworzenia nowych, które wpłyną na rozwój podmiotu rynkowego.
Należy zatem stwierdzić, iż pojęcie „przedsiębiorczość” posiada przestronne znaczenie i
jest terminem niejednoznacznym, gdyż niezależnie od akceptowanych definicji, zawsze
główny sens koncepcji pozostaje niezmienny. Wielokrotnie łączone jest z zachowaniem
człowieka, pojmowanym pod względem dysponowanych przez niego cech osobowości oraz
dzięki wykorzystaniu unikalnych cech w działaniach, zwłaszcza w sferze gospodarczej119.
Niekiedy badacze problemu uważają, iż zjawisko przedsiębiorczości związane jest z
tworzeniem przedsiębiorstwa, które w dalszej fazie przekłada się na zarządzanie firmą.
Dlatego
istotą
przedsiębiorczości
jest
samodzielne
kierowanie
przedsiębiorstwem,
realizowanie wyzwań i odnajdywanie nowych rynków zbytu120. Przedstawione zapatrywanie
odnosi się do marketingu terytorialnego, gdyż omawiana koncepcja ma również na celu
kierowanie zorientowane na pozyskiwanie nowych grup docelowych i realizację nowych
przedsięwzięć, tak aby zaspokajać potrzeby klientów.
W Polsce rozkwit przedsiębiorczości nastąpił po 1989 r. w skutek transformacji
ustrojowej, w której to rynek centralnie planowany został przekształcony w wolną
konkurencję, dają możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej. Rezultatem
podjętych zmian był rozwój prywatnych przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacyjnych
koncepcji i wygasanie działalności publicznej121. Tuż za rozwojem przedsiębiorczości
118
S. Shane, S. Venkataraman, The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of
Management Review" 2000, t. 25, nr 1, s. 3
119
E. Grzegorzewska- Mischka, Wyrzykowski W., Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo,
Oficyna Wydawnicza Bookmarket, Gdańsk 2009, s. 5
120
B. Rogoda, Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005,
s. 7
121
M. Mazur, Przedsiębiorczość i gospodarka wspomagana Internetem jako czynnik rozwoju regionu,
[w:]red. nauk. K. Witek, Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Tom II. Kształtowanie
przedsiębiorczości, ZN 725, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 297
44
następował rozwój marketingu terytorialnego, który podobnie jak przedsiębiorstwo prowadził
do świadczenia usług. Jednakże koncepcja przedsiębiorczości ukierunkowana jest na zysku w
postaci gromadzenia środków finansowych, natomiast marketing terytorialny skierowany jest
na działalność niematerialną związaną poprawą jakości życia.
Literatura przedmiotu nakreśla trzy koncepcje postrzegania przedsiębiorczości.
Pierwsza z koncepcji kreuje przedsiębiorczość jako postawę, mianowicie postawa
przedsiębiorcza kształtuje się poprzez posiadanie osobowościowych cech, np. inteligencji,
bodźca
działania,
myślenia
hipotetycznego,
chęcią
przywództwa,
zdolnością122.
Przedsiębiorczość w tym ujęciu odbierana jest jako „szczególną postawę, zorientowaną na
odkrywanie i wykorzystywanie szans, której musi towarzyszyć otwartość na zmiany i
innowacyjność”123. W przytoczonej definicji autor postrzega przedsiębiorczość jako podstawę
gospodarowania
opartego
na
wiedzy
wykorzystywanej
w
codziennym
życiu.
Przedsiębiorczość należy również postrzegać jako zachowanie, którego prekursorem był
omawiany we wcześniejszej części Cantilion, jednakże swój wkład w przedstawione ujęcie
wniósł P.F. Ducker, który odzwierciedla przedsiębiorczość jako działanie przedsiębiorcy,
który posiadając intuicję decyduje się na osobliwe zachowania, wynikające zarówno z
posiadanej wiedzy jak i kapitału ludzkiego, które kształtują lepszą efektywność124. Jednakże
najistotniejszą koncepcją jest określenie przedsiębiorczości jako procesu. Przedsiębiorczość
jest zdolnością obserwowania i korzystania z szans wynikających z funkcjonowania
otoczenia125. Według T. Krasickiej przedsiębiorczość jest wieloelementowym procesem, w
rezultacie którego podejmowane są działalności gospodarcze, posiadające odmienne formy
prawne 126.
Z przedstawionych definicji wynika, iż przedsiębiorczość odbierana jest jako postawa,
zachowanie i proces ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb własnych jak i ogółu ludności.
Fundamentem przedsiębiorczości jest postęp wynikający z rozwoju globalizacji, który jest
głównym bodźcem działania konkurencyjności. Zatem istota przedsiębiorczości jest szereg
czynników, które ilustruje rycina 7.
122
A. P. Wiatrak, Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] red. K. Jaremczuk, Uwarunkowania
rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003, s. 36
123
M. Jechnowicz, Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltex, Warszawa 2004, s. 9
124
T. Piecuch, dz. cyt., s. 18
125
A. Oniszczuk- Jastrząbek, Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej
przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.14
126
T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice
2002, s. 95
45
Rycina 7. Formy przedsiębiorczości
Specyficzny rodzaj
zasobów
ekonomicznych
Skłonność do brania
na siebie ryzyka i
odpowiedzialności
Przedsiębiorczość
intelektuala
FORMY
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Podstawa rozwoju i
wzrostu
gospodarczego
Intraprzedsiębiorczość
Aktywność na rynku
pracy
Sposób życia
wyzwalający twórczy
potencjał
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Sepkowska, Podstawy przedsiębiorczości,
Difin, Warszawa 2014, s. 13
W związku z tym dostrzegamy istotę przedsiębiorczości, która wynika z
wykorzystywania zasobów w celu osiągnięcia jak najlepszych korzyści, które przełożą się na
wypracowane zyski przedsiębiorcy127. Skłonność do ponoszenia ryzyka i powiązanej z tym
odpowiedzialności, przenosi się na możliwość działania w warunkach ograniczonych jak
również realizowania innowacyjnych działań, po to, aby krzewić pomysły i świadomie je
wdrażać128. Założeniem przedsiębiorczości jest pobudzanie koniunktury gospodarczej,
zwłaszcza w sprzyjających warunkach, które kreują rozwój przedsiębiorczości129. Podstawa
rozwoju i wzrostu gospodarczego wynika z przekształceń czynników i zasobów w dobra i
usługi, które będą prowadziły do wzrostu gospodarczego, przekładającego się na zwiększenie
produkowania dóbr i usług z powodu ilościowego rozszerzenia wykorzystania elementów
produkcji oraz polepszeniu wydajności130. Sposób życia wyzwalający twórczy potencjał
dotyczy, zapełnienia luki rynkowej jak również szybkiego skorzystania z dostępnych szans,
127
Z. Sepkowska, Podstawy przedsiębiorczości, Difin, Warszawa 2014, s.11
M. A. Leśniewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wybrane problemy, Wyd. Dom Organizatora,
Toruń 2011, s. 69
129
P. Hensel, B. Glinka, Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2012, s. 12
130
W. Kosiedowski, Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] red. W.
Kosiedowski, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń 2005, s. 21
128
46
tak aby zaspokoić pragnienia klientów131. Zapełniając lukę rynkową, przedsiębiorstwa
uzyskują pozycję na rynku, która daje możliwość rozwoju przedsiębiorstwa132. Aktywność na
rynku pracy, wynika z wynika z postaw przedsiębiorczych, które przyczyniają się do rozwoju
przedsiębiorstw, niwelując bezrobocie na rynku lokalnym. Intraprzedsiębiorczość przekłada
się na dynamiczne przedsięwzięcie powiązaną z racjonalnym zachowaniem, które kierowane
jest przez zespół zarządczy danej organizacji 133 Przedsiębiorczość intelektualna, polega na
umiejętności posługiwania się językami obcymi, jak również wiedzą kreującą horyzonty
myślowe, która daje przedsiębiorcy możliwość analizowania zagadnień, wpływających na
otocznie134. Dlatego istota przedsiębiorczości odnosi się do rzeczywistych działań
realizowanych przez człowieka, który używając swoich skłonności psychicznych,
umiejętności, doświadczeń, wiedzy oraz środków finansowych i rzeczowych, kreuje wartość
dodaną stosując zasadę efektywności135.
Podstawowym celem przedsiębiorstw jest osiągnięcie zysku, który uzyskiwany jest
poprzez różnicę między przychodami uzyskanymi w efekcie sprzedaży dóbr a ogółem
kosztów wytworzonych w przebiegu ich wyprodukowania. Producent analizuje zarówno zysk
ale również jego wysokość, dlatego, że minimalny zysk tworzy bariery w ewolucji
przedsiębiorstwa oraz może powodować zagrożenie w dalszej działalności136. W kategoriach
ekonomicznych zadania mają na celu identyfikację potrzeb klientów ukierunkowaną na
zaspokajanie potrzeb.
Przedsiębiorcy pełnią istotną rolę w tworzeniu nowoczesnych gospodarek, gdyż to od
ich działań zależy pobudzanie postępu. Przedsiębiorcy tworząc i realizując nadarzające się
okazje wpływają rozkwit gospodarki w ujęciu makroekonomicznym. W związku z tym ich
istnienie tworzy funkcje w których przedsiębiorcy137:

oddziałują na rynek pracy- przedstawiony czynnik odnosi się do stwarzania miejsc
pracy, gdyż im więcej miejsc pracy, tym społeczeństwo staje się bogatsze. W związku
z tym tworzymy popyt na dane produkty. Rynek pracy ma również znaczenie
wewnątrz przedsiębiorstwa, gdyż kształtuje relacje warunkujące pracę;
131
B. Glinka, S. Gudkova, dz. cyt., s. 57
J. Targalski, dz. cyt, s. 22
133
E. Grzegorzewska- Mischka, Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 111
134
T. Piecuch, dz. cyt., s. 53
135
J. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007,
s. 9
136
Z. Sepkowska, dz. cyt., s. 136-137
137
B. Glinka, S. Gudkova, dz. cyt, s. 53
132
47

wykorzystują zasoby i gwarantują efektywność rynków- stosują posiadane zasoby
dzięki czemu produkują tyle dóbr ile jest w stanie wchłonąć rynek, dzięki czemu
przedsiębiorstwo nie marnuje posiadanego kapitału, lecz w optymalny sposób nim
zarządzało, dążąc do tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku;

łączą czynniki produkcji- dzięki odpowiednim połączeniu dostępnych zasobów i
nowych technologii, przedsiębiorstwo jest w stanie eksploatować całokształt
posiadanych dóbr.

akceptują ryzyko- w obecnych czasach przedsiębiorcy muszą liczyć się z
niepewnością sytuacji gospodarczej. Dlatego współczesny przedsiębiorca, aby
utrzymać przedsiębiorstwo na rynku musi podejmować ryzyko. Ryzyko wiąże się z
ponoszeniem zarówno korzyści jak i strat. Jednakże przedsiębiorca, który prowadzi
ciągłą obserwację zachowań rynkowych może liczyć na pozytywne oddziaływanie
ryzyka, co przekłada się na wypracowanie zysków i dominację nad konkurencją;

oddziałują na otoczenie- każdy przedsiębiorca poprzez realizację nowych działań
mobilizuje otoczenie konkurencyjne do wzrostu aktywności na lokalnym rynku w
skutek tworzenia związanych z daną branżą przedsiębiorstw. Niesie to za sobą
pozytywne skutki w postaci wzrostu zatrudnienia, zmniejszającego się bezrobocia,
wzrostu poziomu i jakości życia społeczeństwa.

pobierają pożyczki na cele inwestycyjne- inwestorzy, aby realizować nowe plany
potrzebują na ich realizację środków finansowych. W związku z tym rolą banków jest
udzielanie kredytów pod budowę nowych działalności. Realizacja nowych inwestycji
tworzy szansę dla podmiotów rynkowych, które działając na zlecenie przedsiębiorstwa
kreują wzrost gospodarczy, świadcząc swoje usługi;

kształtują elastyczności rynków- przedsiębiorcy obserwując rynek są w stanie dostrzec
kształtowanie się popytu i podaży na swoje produkty. W związku z tym dostrzegając
zmiany rynkowe są w stanie dostosować ofertę do gustów i preferencji konsumenta;

kształtują elastyczności struktur korporacji- współczesny świat oparty jest na sferze
usług, w związku z tym przedsiębiorcy wykorzystują to zjawisko w swoich
przedsiębiorstwach, poprzez zlecanie usług (outsourcing) innym podmiotom
rynkowym;

pozytywnie oddziałują na rozwój gospodarczy- im więcej przedsiębiorstw
funkcjonujących na rynku, tym szybsze tempo rozwoju gospodarki.
48
Przedstawione funkcje obejmują zakres marketingu terytorialnego, gdyż realizacja
poszczególnych czynności wpływa bezpośrednio na otoczenie, jako bodziec pobudzający
rozwój danej jednostki.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż nie można wyróżnić uniwersalnej definicji
obejmującej całościowo zjawisko przedsiębiorczości, gdyż przedstawiona koncepcja
w
dalszym ciągu jest kreowana i wciąż zyskuje na znaczeniu. Oddziałuje to bezpośrednio na
przedsiębiorców, którzy muszą dostosowywać się do nowych warunków i przeciwdziałać
występującym zmianom. Dlatego istotą przedsiębiorczości są kreatywne działania i
innowacje, wyzwalające aktywność człowieka, ukierunkowaną na poszerzanie zasięgu
działalności i osiąganie maksymalizacji zysków.
2.2.Przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym
Żadna firma nie prowadzi działalności w próżni, gdyż jej funkcjonowanie
podporządkowane jest
zależnością wynikającym z otoczenia, które w pewnym stopniu
determinuje jego działalność138.
Niewątpliwie przesłanek przedsiębiorczości należy dopatrywać w uwarunkowaniach,
dotyczących różnorodnych sfer życia. Poprzez uwarunkowania przedsiębiorczości pojmujemy
całokształt czynników, wpływających na dynamizm założycieli nowych działalności
gospodarczych
oraz
usprawniających
lub
blokujących
w
działalności
i
rozwoju
funkcjonowanie przedsiębiorstw. Uwarunkowania posiadają charakter powszechny, wtedy
gdy ukazują się w sposób podobny we wszystkich regionach, ich podstawą są regulacje
prawne, które formułują się pod wpływem przemian zachodzących w polskiej gospodarce139.
Warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa jest znajomość otaczających uwarunkowań. W
przeciwnym razie działalność gospodarcza może być narażona na oddziaływanie
negatywnych bodźców zewnętrznych, które mogą zmniejszyć siłę zainteresowania oferty
firmy.
Jak wynika z literatury przedmiotu badacze problemu tacy jak: E. GrzegorzewskaMischka, L. H. Haber, W. Gabrusewicz posiadają zbliżone podejście wyodrębniające
przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstw.
Określone przesłanki, nazwano uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości o
charakterze makroekonomicznym, bądź też uwarunkowaniami dalszego otoczenia, czy
138
Z. Sepkowska, dz. cyt., s. 138
L. Piaseczny, Lokalne inicjatywy pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju małych firm, Wyd.
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 104
139
49
uwarunkowaniami zewnętrznymi, gdyż niezależnie od miejsca funkcjonowania krajowego,
czy też międzynarodowego posiadają takie same czynniki. E. Grzegorzewskiej- Mischka,
dzieli czynniki na:
1) ekonomiczne- związane są kategoriami ekonomicznymi tj. podatki, poziomek
inflacji, zmianami PKB, poziomem bezrobocia, który może pobudzać bądź
hamować rozwój przedsiębiorstwa;
2) technologiczne- wprowadzaniem innowacji i nowych technologii podnoszącym
ranking przedsiębiorstwa;
3) społeczne- określają popyt i podaż na produkty przedsiębiorstwa, jak również
strukturę produkcji,
4) demograficzne- analizują rynki docelowe w których przedsiębiorstwo funkcjonuje,
5) polityczno-prawne- kontrolują formalną stronę działania przedsiębiorstwa,
wpływają na nakazy i zakazy, przestrzegają ustaw;
6) infrastrukturalne- tworzą warunki do rozwoju transportu;
7) międzynarodowe-
tworzą
warunki
do
funkcjonowania
oferty
rynkowej
zagranicą140 .
L.H. Haber wyróżnił sześć uwarunkowań przyczyniających się do rozwoju
przedsiębiorczości:
1) polityczne- nawiązują one do sprawowania władzy w nawiązaniu do
wykorzystywania posiadanej wiedzy w dziedzinie instytucji publicznych,
wypełniania zdań ładu społecznego, dających możliwość wytworzenia się postawy
przedsiębiorczej.
2) prawne- odnoszą się do kanonu norm i zasad prawnych, funkcjonowaniem
wymiaru sprawiedliwości, które powoływane są aby wykluczyć ze społeczeństwa
postawy przedsiębiorcze niezgodne z obowiązującym prawem,
3) ekonomiczne- dają podstawy działania mechanizmów rynkowych w postaci
stabilności i rozwoju systemów finansowych, bankowych, podatkowych, celnych,
gdyż oddziałują na rynek poprzez stymulowanie procesu przedsiębiorczości
podmiotów gospodarczych działających na rynku,
4) społeczne- związanych z typem struktury społecznej, przyjętym systemem
uwarstwienia
społecznego.
Uwarunkowania
społeczne
mają
wpływ
na
kształtowanie się pozytywnych postaw przedsiębiorczości pobudzających tego
140
E. Grzegorzewska- Mischka, W. Wyrzykowski, dz. cyt., s. 12-15
50
typu działania, natomiast wzorce negatywne destabilizują światopogląd systemu
społecznego, tworząc zjawiska odbiegające od dozwolonych przez prawo
gospodarcze zachowań,
5) komunikacyjne- związanych z rolą środków masowego przekazu: prasy, radia,
telewizji, upowszechnianiu wśród społeczności lokalnej, narodowej, globalnej
pozytywnych
wzorców
przedsiębiorczości,
stanowiących
przykład
do
naśladowania postaw przedsiębiorczych,
6) kulturowe- związane z historycznie ukształtowanymi wzorcami współżycia
społecznego, opartego na poszanowaniu przyjętych systemów wartości, norm
społecznych czy wzorów postępowania, przyczyniają się do popierania bądź
napiętnowania wszystkich przejawiających przedsiębiorczą inicjatywę141.
Podobną koncepcję uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości zaprezentował W.
Gabrusewicz, wzbogacając ją uwarunkowaniami:
1) regionalnymi- odnoszące się do potencjału, które posiada dany region, polityki
prowadzonej przez jego władze a także długoletniej koncepcji rozwoju regionu,
2) ekologicznymi- nawiązującej do przestrzegania norm, poprawy stanu użytkowania
środowiska naturalnego,
3) technicznymi-
oznaczającymi wykorzystanie w przedsiębiorczości innowacji,
patentów, licencji przyczyniających się do zwiększenia roli postępu technicznotechnologicznego142.
Mnogość tych czynników powoduje, że przedsiębiorca musi się przyzwyczaić i
dostosować do ich oddziaływania143. Reasumując, autorzy wyodrębnili podobne czynniki
warunkujące rozwój przedsiębiorczości. Odnosiły się one do sfer życia w których każdy
przedsiębiorca bezpośrednio uczestniczy. Jednakże należy pamiętać, iż uwarunkowania
zewnętrzne z jednej strony kształtują otoczenie przedsiębiorstwa, czyli całokształt różnego
rodzaju
uwarunkowań
społeczno-politycznych,
ekonomiczno-prawnych,
techniczno-
technologicznych, organizacyjnych, kulturowych oraz demograficznych, o charakterze
krajowym i międzynarodowym oddziaływujący w sposób bezpośredni i pośredni na
141
L. H. Haber, Zachowania przedsiębiorcze- próba typologii, „Przegląd Organizacji”, nr. 5, Warszawa
1996, s. 17
142
W. Gabrusewicz, Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Wyd.
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ZN 121, Poznań 1992, s. 89
143
Piecuch T., dz. cyt., s. 12
51
zachowanie podmiotów gospodarczych, stwarzających, ale z drugiej strony mogą powodować
bariery, czyli ograniczenia, które będą hamowały rozwój przedsiębiorstwa144.
Do czynników zewnętrznych należy również zaliczyć globalizację, która jest procesem
prowadzącym do coraz większych sprzężeń i integracji państw, społeczeństw, gospodarek jak
również kultur145. Globalizacja jest wynikiem ukształtowania się gospodarki opartej na
wiedzy, rozpatrywanej jako czynnik pobudzający: strukturę produkcji jak również postęp
gospodarczy w myśl rozwoju społeczno- gospodarczego146. Proces przekształcania się
gospodarki opartej na wiedzy ujawnia się poprzez zwiększenie przewagi konkurencyjnej
państw, regionów i przedsiębiorstw korzystających z nauki i rozwiniętych technologii147.
Tuż za globalizacją kolejnym czynnikiem staje się otoczenie konkurencyjne, które
stanowią przedsiębiorstwa oferujące na rynku taką samą działalność. Przedsiębiorstwa
znajdujące się w otoczeniu konkurencyjnym starają się o pozyskanie tych samych klientów, w
celu wzmocnienia pozycji rynkowej148.
Spojrzenie na przedsiębiorczość z punktu widzenia motywów jej powstania i
realizowania wydaje się być kwestią zasadniczą dla rozpoznania oraz wzmocnienia sił
sprawczych określonego postępowania przedsiębiorcy. U podstaw motywów i motywacji leżą
potrzeby warunkujące określone zachowania człowieka, zmierzające do ich zaspokojenia, a
także cele i zadania, które jednostka sobie stawia lub które są jej narzucone z zewnątrz149.
Jednakże
to samo przedsiębiorstwo może kształtować ofertę rynkową poprzez
świadczenie dóbr oraz informacji dotyczących prowadzonej przez nią działalności.
Przedsiębiorstwo,
które
zapobiega
procesom
wewnętrznym,
działa
w
otoczeniu
mikroekonomicznym, inaczej otoczeniu dalszym, do którego należą: nabywcy, dostawcy,
konkurenci, społeczność lokalna150. Literatura przedmiotu wskazuje podział uwarunkowań
przedsiębiorczości na wewnętrzne (endogeniczne) i zewnętrzne (egzogeniczne). Wewnętrzne
uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości dotyczą przedsiębiorcy oraz zapatrywania się na
144
J. Żurka, Przedsiębiorstwo w systemie społeczno- gospodarczym, [w:]red. J.Żurka, Przedsiębiorstwo.
Zasady działania. Funkcjonowanie. Rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
, s. 58
145
M. Kempny, Globalizacja, [w:] red. nauk., A. Kojder, Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa,
Warszawa 1998, s. 124
146
E. Skrzypek, Miejsce i znaczenie wiedzy w zrównoważonym rozwoju, [w:] red. J. Żuchowski
Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju , Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2008,
s. 158- 165
147
J. Witkowska, Z. Wysokińska, Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy
integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006,
s. 23-24
148
J. Żurka, dz. cyt., s.65
149
H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
1996, s. 117
150
Z. Sepkowska, dz. cyt. , s. 141
52
jego możliwości. Skłonności wewnętrzne nawiązują do przejmowania aktywności
przedsiębiorczych, które mogą stać się motorem przezwyciężania problemów oraz barier, jak
również
radzenia
sobie
sytuacjami
stresowymi,
które
towarzyszą
prowadzeniu
przedsiębiorstwa151. Istotnym warunkiem przedsiębiorczości jest kapitał ludzki w postaci
wykwalifikowanych pracowników, dostępu do surowców oraz urządzeń, który stworzy
podstawę do rozpoczynania działalności na określonym terenie152. Dostępne publikacje
wskazują, iż osiągnięcie sukcesu zależy od wykorzystania wiedzy i doświadczenia człowieka.
Uwarunkowania wewnętrzne zatem pobudzają zachodzące procesy rozwojowe.
We współczesnym świecie liczą się również uwarunkowania wynikające z charakteru
przedsiębiorcy. Czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa staje się zatem zdolność do
rozstrzygnięcia problemów, skłonność do podejmowania ryzyka, pomysłowość, skłonność do
przekonywaniu o własnej racji, wydajna dysponowanie zasobami153.
Funkcjonują również uwarunkowania lokalne do których zalicza się warunki:
demograficzne, ekonomiczne, społeczne, infrastrukturalne, ekologiczne. Determinanty
lokalne podlegają uwarunkowaniom powszechnym, których istnienie stanowi podstawowy
mechanizm rozwoju przedsiębiorczości. Uwarunkowania lokalne tworzą fundament
funkcjonowania społeczności lokalnych bytujących w obszarze jednostek terytorialnych.
Głównym środkiem działania jest przedsiębiorczość, która może stać się sposobem
rozstrzygnięcia aktualnych problemów takich jak bezrobocie, niwelowanie nierówności
społecznych, tworzenie lepszych warunków
do organizacji miejsc pracy, niwelowanie
zjawisk patologicznych wynikających ze słabej jakości życia społeczeństwa154.
Kolejnym
funkcjonowanie
uwarunkowaniem
pozytywnego
wpływającym
klimatu
na
rozwój
przedsiębiorczości.
przedsiębiorczości
Odpowiednia
jest
atmosfera,
akceptacja w lokalnym środowisku, przyczynia się do wzrostu zainteresowania prowadzenia
działalności gospodarczej. Społeczne poparcie daje przedsiębiorcy możliwość do rozwoju
własnej
działalności. Potencjalny przedsiębiorca posiada przekonanie, iż na określonym
terenie nie występują negatywne cechy społeczeństwa (np. zazdrość), które mogą być
hamulcami w rozwoju przedsiębiorczości155.
151
T. Piecuch, dz. cyt., s. 86
M. Strużycki, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem- uwarunkowania europejskie, Difin,
Warszawa 2002, s. 134
153
B. Bojewska, Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw s. 116
154
Z. Makieła, Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Wyd.
C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 42
155
J. Duraj, M. Papiernik- Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010, s. 59
152
53
Uwarunkowania lokalizacyjne wpływają bez wątpienia na podejmowanie decyzji
dotyczących
zakładania
przedsiębiorstwa,
gdyż
realizacja
inwestycji
na
obszarze
posiadającym dużą ilość zasobów takich jak: rozwinięta infrastruktura, baza towarowa, itd.
daje gwarancje, iż klientom dostarczane będą produkty świeże i pełnowartościowe156. Wpływ
na
uwarunkowania
lokalizacyjne
ma
struktura
przyrodnicza
oraz
pochodzenie
antropogeniczne, np. jeśli będziemy chcieli rozpocząć tworzenie przemysłu cukrowniczego to
adekwatnym posunięciem będzie poszukiwanie terenów na których uprawia się buraki
cukrowe157.
Badając teoretyczne uwarunkowania przedsiębiorczości oraz cechy przedsiębiorców
wyłania się obraz przedsiębiorczości stworzony na podstawie badań empirycznych. W
badaniach realizowanych w 2014 roku brało udział 30 przedsiębiorców funkcjonujących na
terenie gminy Dębica. W badaniu zawarto cechy społeczno- demograficzne odnoszące się do
wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania, liczba członków gospodarstwa domowego
jak również miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
W badanym otoczeniu zarówno kobiety jak i mężczyźni stanowili zróżnicowaną
strukturę, natomiast średnia próba wieku wynosiła 45 lat. Przeważająca część respondentów,
bo aż 67 %, zamieszkuje tereny wiejskie. Odnosząc się do kategorii wykształcenia, większość
badanych posiada wykształcenie wyższe, co ilustruje tabela 2.
Tabela 2. Wykształcenie przedsiębiorców w gminie Dębica
WYKSZTAŁCENIE
% WSKAZAŃ
WYŻSZE
50
ŚREDNIE
40
ZAWODOWE
10
PODSTAWOWE
0
Źródło: badania własne na podstawie danych ankietowych
Z przedstawionych informacji wynika, iż połowa badanych respondentów posiada
wykształcenie wyższe. Natomiast 40% ankietowanych ukończyło wykształcenia na poziomie
maturalnym. Jedynie 10% badanych posiada wykształcenie zawodowe. Wśród analizowanego
społeczeństwa przedsiębiorczego nie odnotowano osób posiadających wykształcenie
podstawowe.
156
B. Szymoniuk, Korzyści lokalizacji w budowaniu globalnej przewagi konkurencyjnej. Doświadczenia
polskich klastrów gospodarczych, [w:] red. nauk. J. Rymarczyk, B. Dreich- Skulska, W. Michalczyk,
Regionalizacja globalizacji, t.2, Wrocław 2008, s. 420
157
H. Godlewska- Majkowska, Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa
2013, s. 26
54
Jakość życia lokalnych przedsiębiorców obrazuje sytuację materialną przedsiębiorców.
Pierwszym aspektem będzie określenie liczby członków rodziny zamieszkujących
gospodarstwa domowe, które prezentuje tabela 3.
Tabela 3. Liczba członków gospodarstwa domowego
LICZBA CZŁONKÓW GOSPOADARSTWA DOMOWEGO
% WSKAZAŃ
1 osoba
3,3
2 osoby
6,6
3-4 osób
63,3
5-6 osób
23,4
Powyżej 6 osób
3,3
Źródło: badania własne na podstawie danych ankietowych
Odnosząc się do liczby członków zamieszkujących gospodarstwa domowe największy
odsetek badanej próby maja rodziny liczące od 3-4 osób, stanowią one 63% sondowanej
grupy. Najmniejszą grupę stanowią gospodarstwa zarówno jednoosobowe jak i te na które
składa się
powyżej 6 osób. Niewątpliwie najważniejszym elementem funkcjonowania
każdego gospodarstwa domowego jest dochód miesięczny. Na potrzeby badań zebrano
informacje, które prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny
DOCHÓD MIESIĘCZNY W PRZELICZENIU NA JEDNEGO % WSKAZAŃ
CZŁONKA RODZINY
200-500 zł
0
500-800 zł
6,7
800- 1000 zł
26,7
1000- 1500 zł
16,6
Powyżej 1500 zł
50
Źródło: badania własne na podstawie danych ankietowych
Z obserwacji wynika, iż najwyższy dochód przypadający na jednego członka rodziny
wynosił powyżej 1500 zł, charakteryzował on najczęściej rodziny jednoosobowe,
dwuosobowe, a także posiadające od 3-4 członków rodziny. Prawie 27% badanych
respondentów, stwierdziło, iż ich miesięczny dochód wynosi w granicach 800- 1000 zł. Tenże
przedział charakteryzował przede wszystkim osoby posiadające od 5-6 członków
gospodarstwa domowego. Podczas badań żaden z ankietowanych nie wskazał dochodu
miesięcznego wynoszącego od 200- 500 zł.
55
Reasumując, większość przedsiębiorców, bo aż 86,7% posiada w swoim gospodarstwie
domowym co najmniej 3 domowników, a także połowa badanych respondentów
zdeklarowała, iż ich dochody przewyższają 1500 zł. Znakiem tego sytuacja bytowa lokalnych
przedsiębiorców funkcjonuje na wysokim poziomie.
W każdej sferze ludzkiej działalności bardzo ważną rolę odgrywają motywy skłaniające
do podjęcia lub zaniechania określonych działań. Powody podjęcia działalności gospodarczej
bywają różne, ale najczęściej wynikają z chęci podniesienia statusu materialnego158.
Analizowani przedsiębiorcy gminy Dębica wyróżnili następujące powody rozpoczęcia
działalności gospodarczej, co prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Powody założenia działalności gospodarczej w gminie Dębica
Powody założenia działalności gospodarczej przez badanych Liczba wskazań
przedsiębiorców
Potrzeba samorealizacji
3
Potrzeba niezależności
6
Chęć podejmowania ryzykownych działań
3
Chęć zarobienia pieniędzy
10
Bezrobocie lub groźba bezrobocia
1
Naśladowanie przyjaciół
0
Możliwość wykorzystania środków z UE wspierających MŚP
0
Rodzinna tradycja
5
Inne
2
Źródło: badania własne na podstawie danych ankietowych
Najistotniejszym
powodem
rozpoczęcia
działalności
gospodarczej
według
respondentów okazała się chęć zarobienia pieniędzy. Przedstawiona cecha znajduje swoje
odniesienie w literaturze przedmiotu. Kolejnym motywem wskazanym przez lokalnych
przedsiębiorców jest potrzeba niezależności, która daje możliwość pełnego podejmowania
działań. Trzecią ważną przesłanką skłaniającą przedsiębiorców do tworzenia własnego
przedsiębiorstwa była rodzinna tradycja. Najmniej ważnym impulsem okazała się możliwość
wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Niezainteresowanie tymże
czynnikiem może mieć swoje odniesienie w trudności pozyskania środków UE na cele
158
B. Tudziak, Cechy osobowe przedsiębiorcy i ich znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, [w:] red.
A. Czudec, Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
Wydawnictwo Oświatowe ”FOSZE”, Rzeszów 2007, s. 307
56
przedsiębiorstwa, bądź znikomą wiedzą przedsiębiorców odnoszącą się do dostępności
funduszy.
Tworzenie przedsiębiorstwa nierozerwalnie łączy się z określeniem jego formy prawnoorganizacyjnej, co prezentuje wykres 1. Wybór formy przedsiębiorstwa stanowi, z jednej
strony,
efekt
uwarunkowań
i
tendencji
rynkowych,
w
której
realiach
przyszłe
przedsiębiorstwo ma funkcjonować, z drugiej zaś,- efekt przyjętej i nakreślonej przez
przyszłych właścicieli koncepcji159.
Wykres 1. Formy organizacyjno- prawne wybranych przedsiębiorstw
0
0
indywidualna działalność
gospodarcza
spółka cywilna
10
36,7
spółka jawna
30
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka akcyjna
13,3
10
spółdzielnia
inne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Jak wynika z wykresu, największa liczba przedsiębiorców, bo aż 36,7% prowadzi
indywidualną działalność gospodarczą. Kolejna grupa przedsiębiorców, 30% kieruje spółkami
z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast 13,3% zarządza spółkami cywilnymi. Zarówno
spółki akcyjne jak i spółki jawne prowadzi po 10% ankietowanych.
Analizując uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości należy zwrócić uwagę na aspekt
okresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym, co prezentuje wykres 2.
Wykres 2. Czas funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym
3,3
0
0 6,7
20
od 1 roku
od 1 do 5 lat
70
od 6 do 10 lat
od 11 do 15 lat
od 16 do 25 lat
powyżej 25 lat
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
159
J. Żurka, Przedsiębiorstwo w systemie społeczno- gospodarczym, [w:] red. J. Żurka, Przedsiębiorstwo.
Zasady działania. Funkcjonowanie. Rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2007, s. 19
57
Jak wynika z danych 70% przedsiębiorców działalność gospodarczą rozpoczęło tuż po
zmianie ustroju gospodarczego. Kolejna 20% grupa respondentów funkcjonuje na rynku w
przedziale od 11 do 15 lat. Dane wskazują, iż 6,7% ankietowanych prowadzi działalność w
klasyfikacji od 6 do 10 lat, natomiast 3,3% badanych stwierdziło, iż działa na rynku więcej
niż 25 lat. W związku z tym należy przypuszczać, iż funkcjonujące uwarunkowania
przyczyniły się do kilkunastoletniej działalności przedsiębiorstw na obszarze gminy Dębica.
Przemiany związane ze zmianą ustroju prawdopodobnie przyczyniły się do rozpoczęcia
działalności. Z drugiej strony analizę należy uznać za istotną, gdyż zdobyte doświadczenie
przedsiębiorców pozwala na ocenę rozwoju przedsiębiorczości i roli władz odnoszącej się do
wspierania przedsiębiorców.
Podsumowując, przedstawione przesłanki odnajdują swoje uzasadnienie w definicjach
prezentowanych we wcześniejszej części pracy. Celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest
maksymalizacja zysku. Przedsiębiorcy zanim rozpoczną tworzenie przedsiębiorstwa powinni
przeanalizować otoczenie w którym chcą funkcjonować. Niewłaściwy wybór otoczenia i
nieodpowiednia reakcja na występujące uwarunkowania mogą przyczynić się do
występowania barier rozwojowych w strukturze przedsiębiorstwa. Dlatego istotnym jest
obserwowanie zachodzących zmian jak również dostosowywanie się do funkcjonującego
otoczenia. Pomocne mogą okazać się działania kreowane przez władze lokalne, których celem
powinno być wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przyczyniające się do tworzenia nowych
przedsiębiorstw i umacniania pozycji firm, które działają na rynku.
2.3.Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości
Zapoczątkowane w Polsce po 1989 r. nowe rozstrzygnięcia społeczno-ustrojowe,
zawierające praktyki demokracji państw zachodnich oraz dorobek polskich badań,
ukształtowały odmienną sytuację społeczno- gospodarczą160. Gospodarka rynkowa stworzyła
rozwój przedsiębiorczości, który wraz z oddziałującymi na nią uwarunkowaniami tworzył
system
wolnokonkurencyjny
dający
możliwość
realizacji
celów
ekonomicznych
przedsiębiorstw.
W kreowaniu przedsiębiorstwa konieczne jest posiadanie zarówno wewnętrznego
zdecydowania, ukształtowanego na podstawie chęci przedsiębiorcy do działania, ale również
160
K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 61
58
pozytywnych okoliczności zewnętrznych, które poprzez funkcjonowanie instrumentów
tworzą korzystne uwarunkowania zapewniające rozwój przedsiębiorczości161.
Obowiązkowym zadaniem jednostek terytorialnych jest dążenie do zdobycia jak
najwyższego stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego, a w związku z tym do zadowolenia
mieszkańców. Jednakże w tym celu, samorządy dysponują ogółem instrumentów
ekonomicznych162. Władze lokalne zarządzają szerokim instrumentarium wpływającym na
aktywność społeczną i gospodarczą. Pojedyncze zastosowanie instrumentów nie przynosi
takiego efektu jak kompleksowe zastosowanie, gdyż całościowe zdeterminowane działanie
skutkuje realizacją postawionego celu. Jednakże sposób wykonania sprawi rozwój regionu.
Gminy szukają własnych i wewnętrznych czynników rozwoju, które potrafią ożywić struktury
lokalne. Konieczna jest odnalezienie czynników wzrostu, które zespolą działania prywatnych
przedsiębiorców, instytucji społecznych- zawodowych oraz samorządów163. W związku z tym
jednostki samorządu posiadają narzędzia dzięki którym mogą stymulować lokalny rozwój
gospodarczy poprzez „rozbudowany zespół działań: politycznych (powiązanych ze
sprawowaniem władzy, przywództwem politycznym, społeczno-kulturowych (powstające z
konieczności wypracowania wspólnych wizji w zgodzie z wyznaczonymi wartościami) oraz
organizacyjno- prawnych (charakteryzujące strategię działań, struktury organizacyjne oraz
systemy powiązań i przepływów informacji)”164.
W nawiązaniu do celu szczegółowego postaram się zidentyfikować działania
podejmowane przez władze lokalne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
Z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, że jednocześnie gminy bogate oraz
biedne korzystają z identycznego instrumentarium aby kreować rozwój przedsiębiorczości
lokalnej. Rozbieżność wynika ze stopnia użytkowanych instrumentów oraz posiadanych
środków finansowych i organizacyjnych. Stwierdzono, iż instrumenty wsparcia
należy
zakwalifikować do instrumentów dochodowych i wydatkowych165. Dlatego najistotniejszy
finansowy instrument stanowi budżet, który kreuje oddziaływanie na zjawiska gospodarcze
występujące w samorządzie lokalnym. W każdej gminie, realizuje się rozporządzenia
oddziaływujące na życie gospodarcze. Rozpatrując angażowanie instrumentu w postaci
budżetu, należy pamiętać ze kształtowany jest on na podstawie dochodów gminy, dlatego
161
T. Piecuch, dz. cyt., s.93-94
M. A. Saar, dz. cyt., s. 29
163
J. Oniszczuk, W poszukiwaniu lidera, Pomosty. W kręgu nauki i biznesu. 2002, nr 2, s. 23
164
A. Noworód, Dąbrowska K., Instrumenty lokalnego rozwoju gospodarczego., „Rynek Kapitałowy”
2003, nr 1., s. 62
165
Z. Makieła, Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008., s. 17
162
59
posiada ograniczony zasięg rozwojowy166. Instrumenty wydatkowe zaliczają wydatki
związane ze wykorzystywaniem przez władze gminy różnego rodzaju zwolnień, ulg
podatkowych jak również odroczeń, umorzeń, czy też zaprzestań w poborze podatków i opłat
tworzących dochód jednostki. W skład instrumentów wydatkowych szczególną rolę pełnią
inwestycje, zarówno infrastrukturalne oraz wspierające działania instytucji biznesu167.
O. Lissowski zaproponował podział instrumentów wpierających przedsiębiorczość na
instrumenty pomocy bezpośredniej, instrumenty wspomagające podmioty gospodarcze w
dojściu do środków finansowania jak również instrumenty kapitałowe168. Pierwsza grupa
instrumentów tworzy dla przedsiębiorcy bezzwrotne źródła finansowe, np. subwencje,
dotacje, jak również realizuje możliwość tworzenia własnych źródeł dochodów w postaci
ułatwień odnoszących się do zdobycia kontraktów- np. zamówień publicznych169. Kolejną
grupę tworzą instrumenty usuwające bariery szkodzące podmiotom gospodarczym w dojściu
do zwrotnych źródeł finansowania, np. kredyty preferencyjne czy dopłaty do kosztów
oprocentowania170. Następne instrumenty kapitałowe charakteryzują się gwarantowaniem
wejścia na rynek kapitałowy, np. tworzenie funduszy podwyższonego ryzyka171.
Inną klasyfikacją jest rozdzielenie instrumentów wspomagających przedsiębiorczości na
finansowe i niefinansowe, co obrazuje rycina 8. Zbiór tychże instrumentów stanowią
instytucje bankowe, fundusze doręczeniowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje
leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze kapitału zalążkowego, podatki i opłaty lokalne.
Z kolei w skład instrumentów niefinansowych wyróżnić należy:
parki naukowo-
technologiczne i przemysłowe, ośrodki transferu technologii instytucje szkoleniowobadawcze, inkubatory przedsiębiorczości, specjalne strefy ekonomiczne172.
Formułując instrumenty wspomagające przedsiębiorczość jednostki lokalne posiadają
różnorodną gamę narzędziami przeznaczonych do kreowania rozwoju lokalnego. Działalność
szkoleniowa i badawcza, odnosi się do zwiększenia jakości zasobów ludzkich poprzez
zintensyfikowanie edukacji i stosowanie badań ukierunkowanych na poprawę atrakcyjności
inwestycyjnej jednostki lokalnej.
166
J. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007,
s. 69
167
R. Kamiński, Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Agencja Wydawniczo- Reklamowa MT,
Warszawa 2003, s. 10
168
O. Lissowski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wyd. Politechniki Poznańskiej,
Poznań 1998, s. 23
169
Z. Mizgajska, Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, Gospodarka
Narodowa, 2000, nr 9, s. 82
170
O. Lissowski, dz. cyt, s. 24
171
Tamże, s. 24
172
M. A. Saar, dz. cyt., s. 30
60
Rycina 8. Instrumenty oddziałujące na rozwój przedsiębiorczości
INSTRUMENTY
WSPIERAJĄCE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Narzędzia stosowane
przez sektor publiczny
służące rozwojowi
loklanej
przedsiębiorczości
Instrumenty
niefinansowe
Instrumenty finansowe
Ustawy
Instytucje szkoleniowobadawcze
Stosowane przez
instytucje bankowe
Agencje rządowe
Inkubatory
przedsiębiorczości
Instytucje Leasingowe
Programy Unii
Europejskiej
Ośrodki transferu
technologii
Towarzystwa
ubezpieczeniowe
Parki naukowotechnologiczne i
przemysłowe
Fundusze
poręczeniowe
Specjalne Strefy
Ekonomiczne
Fundusze pożyczkowe
Fundusze kapitału
zalążkowego
Podatki i opłaty lokalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.A. Saar, dz. cyt., , s. 30
Wspominane wcześniej inkubatory przedsiębiorczości, mają za zadanie tworzyć
sprzyjające warunki dla nowo powstających podmiotów gospodarczych oraz ułatwić ich
funkcjonowanie. Są one niekomercyjnym instrumentem wspierania biznesu173. Celem
tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości jest kreowania działań wykorzystujących
technologie
oraz
współpracę
lokalnych
przedsiębiorców174.
Rolą
inkubatorów
przedsiębiorczości jest tworzenie nowej produkcji ukierunkowanej na działanie innowacji i
nowych technologii, a co za tym idzie zwiększających zatrudnienia i zwiększających poziom
gospodarczy jednostki lokalnej.
173
M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego, Warszawa 1998
B. Gajdzik, Rola samorządów lokalnych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Marketing i
rynek” 2001, nr 10, s. 27
174
61
Wyróżniając parki naukowo- technologiczne odnajdujemy ich znaczenie w postaci
tworzenia nowych innowacji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności
jednostek. Parki naukowe stają się instytucją kierowaną przez specjalistów, których celem jest
propagowanie kultury innowacji, a także konkurencyjności podmiotów naukowobadawczych oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w parku. Park steruje procesem obiegu wiedzy
i
technologii
pomiędzy
uczelniami,
podmiotami
naukowo-
badawczymi
oraz
przedsiębiorstwami. Parki naukowo-techniczne służą także w tworzeniu i rozwoju
przedsiębiorstw innowacyjnych świadcząc szansę inkubacji i wspomagając przebieg
tworzenia firm175. Parki przemysłowe to tereny przysposobione przez gminę pod realizację
inwestycji. Jednostka lokalna ma prawo przekazać inwestorom działającym na terenie parku
przemysłowego, bonifikaty w postaci specjalnych ulg, np. podatkowych 176. Parki realizowane
są na podstawie umów cywilno- pranych, dzięki czemu jednostki terytorialne mogą
uczestniczyć w ich kreowaniu. Dlatego działalność parków przemysłowych opiera się
również na doradztwie inwestycyjnym oraz mogą stać się stymulatorem procesów
inwestycyjnych na terenie jednostki177.
Bardzo
ważnym
narzędziem
kreującym
rozwój
jednostek
lokalnych
jest
funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Tworzą wyodrębnioną administracyjnie
częścią terytorium Polski, przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej na
korzystniejszych warunkach178. Staje się to udogodnieniem wpływającym na zmniejszenie
stawek podatków lokalnych, a także zwolnienia z podatku dochodowego. Jednakże jednostki
gospodarcze działające na jej terytorium podlegają zwiększonym kontrolom, dzięki czemu ich
funkcjonowanie jest ściśle monitorowane. SSE przyczyniają się do pobudzenia rozwoju
gospodarczego jednostki, zwiększania jej konkurencyjności na tle innych jednostek, jak
również podnoszenia poziomu życia ludności.
Kolejnym instrumentem jest działanie Lokalnych Funduszy Pożyczkowych i
Gwarancyjno- Pożyczkowych. Działalność tego typu narzędzi
wspomaga zjawisko
przedsiębiorczości oraz kreuje rozwój społeczno- gospodarczy. Pożyczki udzielane
inwestorom przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia, który toruje start inwestycji179.
175
A. Fudali, Istota i znaczenie Gospodarki opartej na wiedzy, [w:] red. J. Olszewski, Gospodarka oparta
na wiedzy, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin 2014, s. 46
176
M. A. Saar, dz. cyt., s. 47
177
T. Skica, dz. cyt., s. 158-159
178
Ustawa z dnia 20 październik 1994 r., o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. 1994. Nr 123,
poz. 600)
179
K. B. Matusiak, Infrastruktura przedsiębiorczości i transferu technologii w Polsce, [w:] red. nauk.
J. Targalski, Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 110
62
Instrumentem wspierania przedsiębiorczości przez jednostki lokalne jest promocja,
która swoje zastosowanie odnajduje jako narzędzie marketingu terytorialnego. Większość
jednostek terytorialnych w promocji rozumuje inwestycje, jednakże takie działania w pełni
nie odzwierciedla możliwości rozwojowych jednostki. Konieczne jest promowanie
atrakcyjności inwestycyjnej miejsca, odbywające się w konferencjach, prezentacjach wideo,
ulotkach, folderach mających na celu upowszechnianie atutów jednostki i podnoszenie jej
konkurencyjności. Kolejnym instrumentem są działania marketingowe, które służą
wspomaganiu, upowszechnianiu i krzewieniu działalności gminy, tak aby eksponować zalety
jednostki180. Przejawem tych działań jest promowanie przedsiębiorstw funkcjonujących na
rynku, kreowania oferty inwestycyjnej oraz uczestnictwo w targach oraz imprezach
promujących gminę Dębica.
Pozyskanie zewnętrznego inwestora staje się ważnym środkiem wpływającym na
polepszenie warunków gospodarczych jednostki gminnej. W dobie rozwoju globalizacji sfer
gospodarczych, usprawnienia obiegu kapitału oraz przyłączenie Polski do międzynarodowy
podział pracy wzmacniają działania promocyjne, które przekształcają się w orientacje władz
lokalnych na całokształt działań gospodarczych występujących w gminie181.
Jednakże, aby w pełni zrealizować cel promocji, należy zbudować odpowiednią
strategię rozwoju jednostki. Strategia gminy jest jednym z fundamentalnych instrumentów
kierowania. We współczesnym świecie strategia realizuje program określania celów i
zamierzeń organizacji, wliczając w to lokalne środowisko.
Instrumenty zorientowane na rozwój, inaczej instrumenty strategiczne, dotyczą
tworzenia strategii jednostki terytorialnej, charakteryzują się długofalową prognozą. Strategia
rozwoju tworzy podstawowe instrumentarium rozwoju gminy wyznaczając ramy działania i
funkcjonowania jednostki w przyszłości182. Strategia rozwoju gminy jest scenariuszem
przyszłości, do którego dążą władze samorządowe, opierając się na analizie istniejącej
sytuacji i wyborze określonych kierunków rozwoju oraz aktywnym udziale społeczeństwa w
całym procesie jej formułowania i realizacji. Strategia jest długookresowym planem, który w
swoim działaniu wyznacza drogę działania poprzez spełnianie zamierzonych celów i
180
W. Jastrzębska, A. Walenia, Infrastruktura otoczenia biznesu jako czynnik wspomagający proces
tworzenia i funkcjonowania klastra, [w:] red. D. Bobrecka- Jamro, E. Szpunar- Krok, W. Jastrzębska,
B. Tuziak, Klastry w agrobiznesie, Difin, Warszawa 2008, s. 110
181
G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, [w:] red.
Marek Kłodziński, Strategia rozwoju gmin wiejskich, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 1997, s. 30
182
E. Wojciechowski, dz. cyt., s. 99
63
priorytetów183. Kierunki rozwój lokalnej przedsiębiorczości powinny być zapisane w Strategii
Rozwoju Lokalnego. Jednakże gminy powinny kształtować strategie jako wyznacznika
dbania o lokalną społeczność, ale również nakreślać kierunki pozyskiwania nowych klientów,
poprzez działalność konkurencyjną o inwestorów z innymi gminami184. Przedstawione
działanie będzie ukierunkowane bezpośrednio na zapewnieniu jakości życia mieszkańców, ale
również przyczyni się do pozyskania nowych inwestorów, którzy zasilą budżet jednostki
płacąc podatki. Dzięki temu jednostka będzie mogła pozwolić sobie na realizację nowych
inwestycji, które przyczynią się do napływu kolejnych inwestorów. Na tej podstawie
jednostka ukształtuje atrakcyjność inwestycyjną.
Realizacja strategii rozwoju gminy wkomponowuje się w zadania zarówno
przedsiębiorczości jak i marketingu terytorialnego, gdyż ma na celu promocję jednostki oraz
zaprezentowanie unikalnych cech terytorium, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie.
Określając mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia daje podstawy do realizacji
danego przedsięwzięcia. Uwzględnia również wkład i stan środowiska naturalnego,
przyczynia się do zwrócenia przez potencjalne grupy docelowe zainteresowania miejscem i
jego specyfiką, tak aby zapewnić społeczności lokalnej miejsca pracy, a co za tym idzie
poprawę jakości życia.
Następnym instrumentem wpierającym rozwój przedsiębiorczości są inwestycje.
Jednostka inwestując w infrastrukturę drogową oraz uzbrojenia terenów dają jednostce
podstawy do zadowolenia mieszkańców, które przekładają się na usprawnienia w
prowadzeniu działalności gospodarczej, transporcie, i dostępności komunikacyjnej185.
Należy wspomnieć, iż szczególną rolę pełnią instrumenty związane z wdrażaniem
prawa. Rolą gmin jest zatem odnajdywanie środków prawnych wpływających na rozwój
przedsiębiorczości, a co za tym idzie polepszenia życia społeczeństwa. Działalność ta winna
dotyczyć przede wszystkim prawa finansowego i gospodarczego186.
Umiejętna użytkowanie instrumentów polityki lokalnej tworzy wzrost konkurencyjności
jednostki lokalnej. Przemiany zachodzące na całym świecie nakreśliły na gminy obowiązek
przebrnięcia przez całokształt warunków wynikających z funkcjonowania środowiska
183
A. P. Wiatrak, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności
i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, s. 25
184
E. Niedzielski, Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich, Wyd.
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 30-31
185
M. Campion, dz. cyt., s. 232
186
M. Cilak, Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd, Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2013, s. 38
64
konkurencyjnego187. W nawiązaniu do przyjętego celu szczegółowego, należy stwierdzić, iż
władze lokalne znaczącą ilość działań przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości.
Jednakże należy pamiętać, iż wspólne zaangażowanie zarówno ze strony władz lokalnych jak
i inwestora może kreować rozwoju przedsiębiorczości.
Z badań ankietowych wynika, iż gdyby przedsiębiorcy mieli do wybrania trzy formy
wsparcia własnego przedsiębiorstwa, to 28,9% respondentów wybrałoby obniżenie stawek
podatków i opłat lokalnych. Kolejną formą, którą wybrało 18,9 % badanych, byłaby
dostępność specjalistycznych szkoleń, jak również 12,2% badanych stwierdziło, iż ważnym
elementem byłoby wsparcie przy wdrażaniu innowacji. Największa liczba przedsiębiorców,
bo aż 53% stwierdziło, iż najczęstszą formą wspierania przedsiębiorczości jest obniżenie
stawek podatków i opłat lokalnych, z kolei 27% zdecydowało, iż udzielanie specjalistycznych
szkoleń zwiększa szanse na rozwój przedsiębiorstw. Natomiast 13% badanych zdeklarowało,
iż formą wsparcia przedsiębiorczości przez władze lokalne jest uczestnictwo i organizacja w
targach, wystawach oraz eventach odbywających się na terenie jednostki lokalnej. Pozostała
część badanych nie udzieliła informacji na tenże temat. Jednakże przedsiębiorcy poproszeni o
ustosunkowanie się do stwierdzenia dotyczącego udzielania w ich przedsiębiorstwach ulg
podatkowych, w znacznej części (63,3%) odpowiedzieli, iż w ich przedsiębiorstwach nie są
udzielane ulgi. Jednakże 36,7% badanych zdeklarowało, iż władze gminy stosują w ich
przedsiębiorstwach łagodną politykę finansową. W nawiązaniu do hipotezy odnoszącej się, do
stwierdzenia, iż najczęstszą metodą wspierania przedsiębiorczości są ulgi podatkowe, należy
stwierdzić, iż ponad połowa
respondentów potwierdziła słuszność badanej hipotezy,
natomiast 47% badanych określiło, iż inne formy działają z większą częstotliwością na
rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Gmina Dębica powinna uatrakcyjniać podatki i opłaty,
tak aby uzupełnić środki w budżecie i promować atrakcyjny klimat jednostki.
Jak wynika z literatury przedmiotu, władze lokalne uchwalając podatki i opłaty
powinny dostosowywać je pod możliwości finansowe przedsiębiorców tak, aby nie odciągać,
lecz przyciągać zainteresowanie inwestorów188. Władze gminy powinny dążyć do realizacji
działań, które umocniłyby pozycję
przedsiębiorstw lokalnych, nie niszcząc równowagi
rynkowej. Fundamentem działania powinna być komunikacja i realizacja polityki gminy
zmierzającej do oferowania usług w jednostce lokalnej. Dlatego władze gminy sterują
działaniami ukierunkowanymi na rozwój przedsiębiorczości, tak aby przyciągać nowych
187
R. Nowacki, Marketing a strategie rozwoju polskich gmin, [w:] red. R. Brol, Gospodarka lokalna
i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2008, s. 329
188
M. A. Saar, dz. cyt., s. 39-40
65
inwestorów, ale również kreować rozwój działających przedsiębiorstw poprzez tworzenie
ośrodków wspierania przedsiębiorczości189. Blisko 80% lokalnych przedsiębiorców
funkcjonujących w gminie Dębica stwierdziło, iż w gminie nie działa ośrodek wspierania
przedsiębiorczości.
Wybór odpowiednich narzędzi jest dużym wyzwaniem dla włodarzy, gdyż w kreowaniu
rozwoju przedsiębiorczości konieczne jest zastosowanie mieszkanki instrumentów. Dlatego
władze lokalne poprzez analizę lokalnego środowiska powinny zastosować taki dobór
środków, aby uruchomić zachwiane struktury i wydobyć z nich potencjał rozwojowy190. Tak
więc rolą władz lokalnych jest tworzenie warunków przyczyniających się do efektywnego
wykorzystania dostępnych instrumentów tak, by ożywiać gospodarkę lokalną, poprzez
kreowanie działalności inwestycyjnej oraz tworzyć spiralę działań inwestycyjnych, która
przejawi się tworzeniem nowych miejsc pracy, jak również wpłynie na podnoszenie standardu
życia społeczeństwa191. Ogół działań zapewni jednostce atrakcyjność inwestycyjną
przejawiającą się rozwojem przedsiębiorczości. Władze lokalne powinny pełnić rolę
inicjatora przebiegu rozwoju realizując wymogi stabilnej, spójnej, harmonijnej i dynamicznej
działalności gospodarczej192.
Podsumowując,
wykorzystanie
dostępnych
instrumentów
wpierających
przedsiębiorczość na terenie jednostki stanowi nie lada wyzwanie dla władz lokalnych.
Dostępne środki powinny mieć na celu usprawnienie rozpoczynania działalności
gospodarczej. Przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie nowych przedsiębiorstw powinny
być kierowaniem się ku rozbudowywaniu interesującej oferty skierowanej dla inwestorów,
tak aby zapewnić jednostce wzrost poziomu gospodarczego, przyczyniającego sie do poprawy
życia ludności.
189
M. Campion, Rola samorządu we wpieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, Wyd. Nauk.
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 279
190
E. Wojciechowski, Gospodarka...., dz. cyt., s. 98
191
T. Skica, Samorządy a rozwój przedsiębiorczości, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
Rzeszów 2009, s. 90
192
M. Kogut- Jaworska, Instrumenty pobudzania rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych, A.
Szewczuk, M. Kogut- Jaworska, M. Zioło, Rozwój loklany i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd.
C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 190
66
Rozdział 3.
Uwarunkowania przedsiębiorczości wynikające z sytuacji społecznogospodarczej w gminie Dębica
3.1.Położenie i struktura demograficzna
Samorząd
terytorialny
jest
specyficznym
związkiem
publiczno-prawnym,
nominowanym przez państwo, funkcjonującym w obrębie układu i struktur przez nich
powołanych193. Samorząd terytorialny posiada podstawy funkcjonowania w cywilizacji
europejskiej. Zasadniczo wyznacza społeczność mieszkańców mieszkańców (łac. commune).
Jednostką pierwotną była gmina194. Gminę można również określać, jako podstawową
jednostkę samorządu terytorialnego, gdyż na jej terenie odbywają się najważniejsze procesy
społeczno- gospodarcze kształtujące zachowanie kolejnych strzebli jednostek terytorialnych.
Dlatego niezaprzeczalnie podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
Alexis de Tocqueville pisał, że „gmina to jedyny związek, który posiada tak bardzo naturalny
charakter.
Powstaje
samorzutnie,
wszędzie
tam,
gdzie
gromadzą
się
ludzie”195.
Z przedstawionej definicji, wynika jasno, iż podmiotem gminy są mieszkańcy, natomiast
przedmiotem jest realizacja administracji publicznej.
Gmina Dębica usytuowana jest w północno-zachodniej części województwa
podkarpackiego i zalicza się do obszaru podregionu tarnobrzeskiego. Położona jest w
niedalekiej
odległości
od
województwa
małopolskiego
(35
km),
województwa
świętokrzyskiego (50 km), województwa lubelskiego (120 km). Gmina Dębica z racji
umiejscowienia w województwie podkarpackim ma również bliski dostęp do krajów
znajdujących się poza granicami Polski, m. in. Ukrainy, Słowacji, Węgier.
Według ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej występują trzy typu
gmin: gminy wiejskie ( gmina na terenie której znajdują się wyłącznie wsie) , gminy miejskie
(gmina o statusie miasta), i gminy miejsko- wiejskie( gmina, na terenie której jedna z
miejscowości posiada status miasta)196. Gmina Dębica zalicza się do gmin wiejskich, gdyż na
jej terenie wstępuje 19 sołectw Braciejowa, Głobikowa, Gumniska, Latoszyn, Podgrodzie,
Stasiówka, Zawada, Stobierna, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica,
193
H. Sochacka- Krysiak, Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego, [w:] red. Maśloch G., Sierak J.,
Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa 2011, s. 17
194
E. Wojciechowski, dz. cyt. s. 13
195
B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 320
196
Dz. U. Nr 157 Poz. 1031 s. 5934. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.
67
Brzeźnica Wola, Pustków Wieś, Pustków Krownice, Pustków Osiedle, Paszczyna,
Kochanówka, co obrazuje rycina 9.
Rycina 9. Mapa Gminy Dębica
Źródło: http://www.ugdebica.pl/informacje-ogolne/mapa-gminy/, dn. 20.01.2015
Gmina Dębica sąsiaduje z ośmioma jednostkami gminnymi, gdyż od północy graniczy z
Gminą Przecław, od strony wschodniej z terenami Gminy Ropczyce, Gminy Ostrów, od
strony południowej z terenami Gminy Pilzno i Gminy Brzostek, od strony zachodniej z
terenami Gminy Miasta Dębicy, Gminy Czarna i Gminy Żyraków, co obrazuje rycina 10.
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród lokalnych przedsiębiorców ponad 80%
stwierdziła, iż gmina Dębica posiada atrakcyjną lokalizację, z kolei 13,3 % badanych
odpowiedziała przeciwstawnie na twierdząc, iż gmina Dębica nie jest atrakcyjnym miejscem,
6,7% opowiedziało, iż nie ma zdania w tejże kwestii.
Rycina 10. Usytuowanie gminy Dębica
Źródło: http://www.straz-debica.net/komenda.php?ident=teren, dn. 20.01.2015
68
Gmina Dębica została utworzona w 1975 r. Natomiast w 2002 roku, odbyły się wybory
samorządowe, które wybrały lokalnych przedstawicieli władz, posiadających doświadczenie
w tejże działalności. Wójtem gminy Dębica został Stanisław Rokosz, który przez 16 lat
dzierżył stanowisko naczelnika gminy, a teraz przez 15 lat wójta197.
Terytorium gminy Dębica wynosi 13790 ha, natomiast obszar jednostki wynosi około
138 km2 , co przedstawia tabela 6.
Tabela 6. Powierzchnia Gminy Dębica
L.p
Miejscowość
Powierzchnia ogółem km2
1.
Pustynia
2,9
2.
Zawada
8,6
3.
Stasiówka
7,2
4.
Stobierna
8,9
5.
Głobikowa
7,4
6.
Gumniska
12,00
7.
Braciejowa
15,8
8.
Latoszyn
5,8
9.
Podgrodzie
9,3
10.
Pustków Osiedle
1,5
11.
PUSTKÓW
11,4 + 8,7 = 20,1
(Pustków Wieś + Pustków Krownice)
12.
BRZEŹNICA
10,6 + 3,6 = 14,8
(Brzeźnica + Brzeźnica Wola)
13.
Paszczyna+ Kochanówka
6,6
14
Nagawczyna
5,9
15.
Kozłów + Kędzierz
3,1 + 1,5 = 4,6
16.
Kochanówka
6,2
GMINA DĘBICA (RAZEM)
137,6
POWIAT DĘBICKI
777
PODREGION TARNOBRZESKI
4464
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
17846
Źródło: opracowanie własne na podstawie Danych Urzędu Gminy Dębica. Strategia
Rozwoju Gminy Dębica 2010-2013, s. 7-14
197
S. Mendelowski, W gminie Dębica, PUW „Roksana”, Krosno 2003, s. 16
69
Jak wynika z tabeli, największy obszar zajmuje Pustków w skład którego wchodzą dwa
sołectwa: Pustków Wieś i Pustków Krownice obejmujące obszar 20,1 km2, na kolejnym
miejscu widnieje Brzeźnica z sołectwem Brzeźnica Wola posiadające powierzchnię 14,8km 2,
ostatnią największa miejsce pod względem największej powierzchni zajmują Gumniska,
12km2. Przedstawione obszary stanowią ponad 34% ogółu terytorium gminy. Najmniejszą
powierzchnie posiada Pustków Osiedle i Kędzierz, tylko 1,5 km2. Gmina Dębica stanowi
około 18% powierzchni powiatu dębickiego, natomiast 3% powierzchni podregionu
tarnobrzeskiego i 0,8% obszaru województwa.
Gmina Dębica leży na pograniczu dwóch jednostek fizyczno- geograficznych: Kotliny
Sandomierskiej
i
Pogórza
Karpackiego198.
Umiejscowienie
pomiędzy
dwoma
charakterystycznymi krainami przekłada się na korzystne warunkami klimatyczne. Gmina
Dębica znajduje się na obszarze Rynny Podkarpackiej, doliny Dolnej Wisłoki oraz fragmentu
Pogórze Dynowskiego199. Stopień wykorzystania posiadanych terenów przedstawia tabela 7.
Tabela 7. Kierunki wykorzystania powierzchni w gminie Dębica
Lata
Jednostka
Kierunki wykorzystania
2012
2013
terytorialna
powierzchni
Liczba
Liczba
[ha]
[ha]
Użytki rolne
8105
8062
Grunty leśne
4518
4522
115
117
1002
1038
49
50
1
1
13790
13790
Grunty pod wodami
Grunty zabudowane
i zurbanizowane
Gmina Dębica
Nieużytki
Tereny różne
OGÓŁEM
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego.
Bank Danych Lokalnych. Podział terytorialny, dn. 20.01.2015
Z przedstawionych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż największą
część powierzchni w 2013 roku, tworzyły użytki rolne, stanowiąc 58,48% ogółu powierzchni
Gminy Dębica. Znaczną częścią były również grunty leśne, stanowiące 32,79% całości.
Najmniejszą część wykorzystanej powierzchni stanowiły tereny różne w postaci 0,01 % ogółu
198
199
E. Gołąb, A. Resler, Spacerkiem po gminie Dębica, PUW „Roksana”, Dębica 1997, s. 9
S. Mendelowski, dz. cyt., s. 5
70
powierzchni. Odnosząc się do roku 2012 należy stwierdzić, iż największą liczbę podobnie jak
w roku poprzedzającym stanowiły użytki rolne, 58,77% ogółu. Natomiast najmniejszy udział
w całości powierzchni także tworzyły tereny różne. Między rokiem 2013, a 2012 rokiem
zauważalny jest spadek użytków rolnych o 43 ha, natomiast badając te same lata należy
stwierdzić zwiększenie się powierzchni zabudowanych i zurbanizowanych o 36 ha. Bodźcem
występujących zmian może być zwiększająca się liczba ludności, która zamieszkując gminę
Dębica
zagospodarowuje
posiadane
tereny
pod
budowę
domostw
lub
rozwój
przedsiębiorczości w tym powiększających się obszarów podstrefy ekonomicznej
funkcjonującej na terenie gminy Dębica, co zamierzam udowodnić w dalszej części pracy.
Problem przedsiębiorczości w jednostkach wiejskich staje się istotnym problemem
długookresowej perspektywie rozwojowej obszaru. Dotyczy przede wszystkim specyfiki skali
wsi oraz zamieszkującej w niej ludności i ich przeciwdziałaniu na dokonujące się zmiany w
środowisku200. Jak wynika z literatury przedmiotu, od czterech lat stopniowo rośnie liczba
ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich201. Gminę Dębica w roku 2013 zamieszkiwało
25 197 osób, co przedstawia tabela , w tym 12576 mężczyzn i 12621 kobiet, co przedstawia
tabela 8 .
Tabela 8. Liczba ludności w gminie Dębica w latach 2009-2013
Jednostka
Lata
terytorialna
2009
Województwo
2010
2011
2012
2013
liczba
%
Liczba
%
Liczba
%
Liczba
%
Liczba
%
2101732
100
2127948
101,25
2128687
101,28
2129951
101,34
2129294
101,31
614003
100
622110
101,32
621638
101,24
621000
101,14
619865
100,95
133244
100
134855
101,20
135090
101,38
135239
101,5
135165
101,44
24278
100
24897
102,54
25012
103,02
25097
103,37
25197
103,78
Podkarpackie
Podregion
tarnobrzeski
Powiat
dębicki
Gmina Dębica
Źródło: opracowane na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Stan ludności i prognozy, dn.
20.01.2015
200
S. Zawisza, M. Dończyk, Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gminy
Gostycyn, [w:] red. K. Krzyżanowska, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy
rozwoju, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2010, s. 83
201
J. Lipińska, Infrastruktura jako czynnik rozwoju zrównoważonego wsi, [w:] Zrównoważony rozwój na
poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich., Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 241
71
Jak wynika z tabeli opracowanej na podstawie Banku Danych Lokalnych liczba
ludności w gminie Dębica z roku na rok ulegała zwiększeniu. W odniesieniu do tempa zmian
dynamiki liczby ludności, należy zauważyć, iż gmina Dębica, jako jednostka podstawowa w
każdym z badanych lat uzyskiwała przyrost ludności. Natomiast jednostki wyższego szczebla
znajdowały się w fazie stabilizacji demograficznej. W roku 2013 w stosunku do roku 2009
nastąpił wyraźny wzrost liczby ludności o 919 osób. Jednakże w latach 2009 na 2010
odnotowano najwyraźniejszy wzrost liczby ludności o 619 osób. W badanych
latach
dynamika liczby ludności zwiększyła się o 2%. Kolejnym okresem wzrostu liczby ludności
był rok 2013. Powodem przyrostu liczby ludności może być analizowany poprzednio wzrost
wykorzystania terenów pod zabudowę, prowadzący do zwiększenia się
liczby ludności
osiedlającej się na terenie gminy Dębica. Porównując gminę Dębica do wyższych
administracyjnie
jednostek
należy
stwierdzić,
iż
sytuacja
w
powiecie
dębickim
charakteryzowała się umiarkowanym wzrostem liczby ludności. Podobnie jak w gminie
Dębica przełomowym momentem okazały się lata 2009 i 2010, gdyż nastąpił wzrost liczby
ludności o 1611 osób. Dynamika populacji odnotowana w tych latach zwiększyła się o 2,54%.
W roku 2013 gmina Dębica stanowiła 18,64% mieszkańców całego powiatu dębickiego.
Jednakże do zaobserwowania pełnych zmian istniejących w podjednostkach powiatu
dębickiego posłuży wykresem 3. Natomiast zestawiając roku 2013 gminę Dębica z
podregionem tarnobrzeskim, należy stwierdzić, iż badana jednostka zajmuje ponad 4%
ludności zamieszkałej w podregionie tarnobrzeskim. Porównując w 2013 r. jednostkę gminną
w skali województwa należy stwierdzić, iż stanowi ona niewiele ponad 1,1% ogółu
społeczeństwa zamieszkującego województwo podkarpackie. Wnioskując, badana gmina
posiadała szybsze nasilenie procesów demograficznych, niż funkcjonujące jednostki w
pozostałych szczeblach otoczenia. W związku z tym, gmina Dębica jest gminą wyjątkową,
posiadającą szczególne walory niż jednostki wyższego szczebla, Tak, więc jak wynika z
literatury przedmiotu, liczba ludności zamieszkująca gminę Dębica z roku na rok ulega
zwiększeniu.
72
46854
47180
47231
50000
47243
46737
Wykres 3. Liczba ludności w gminach powiatu dębickiego w latach 2009-2013
45000
40000
Gmina Dębica
30000
Gmina Czarna
17969
13684
13187
12849
17885
13642
13185
25097
12808
17767
13633
13176
25012
12818
17696
13628
13180
24278
24897
12744
Gmina Jodłowa
Gmina Pilzno
Gmina Żyraków
5453
5442
5425
Gmina Brzostek
5467
10000
17465
13619
13070
15000
Gmina M. Dębica
5414
20000
12661
25000
25197
35000
2009
2010
2011
2012
2013
5000
0
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, dn. 20.01.2015
Dane zawarte w tabeli pozwalają na stwierdzenie, iż gmina wiejska Dębica jest
jednostką, w której liczba ludności z roku na rok ulega zwiększeniu. W porównaniu do
jednostki konkurencyjnej, gminy Pilzno, która posiada podobne cechy społecznogospodarcze, dynamika ludności między rokiem 2009 a 2013 zwiększyła się o 2,89%.
Natomiast w gminie Dębica w tych samych latach odnotowano wzrost tempa o 3,79%.
Analizując gminę Dębica i gminę Jodłowa, która stanowi przykład gminy peryferyjnej, należy
stwierdzić, iż w gminie Jodłowa nastąpił minimalny wzrost dynamiki ludności o 0,20%.
Dlatego należy wyłonić wniosek, iż dynamika wzrastającej liczby ludności bytującej na
terenie gminy Dębica różni się od pozostałych sąsiadujących gmin powiatu dębickiego. Jest
to sytuacja wyjątkowa, gdyż stanowi o niej fakt, iż jednym z czynników przesądzających o
wyjątkowości gminy jest rosnąca liczba osób, która podejmuje miejsce zamieszkania w tej
jednostce, a nie jednostkach sąsiadujących. Liczba ludności szybciej napływa do gminy
Dębica niż gmin konkurencyjnych. Aby w pełni dostrzec istniejące zmiany należy posłużyć
się ujęciem procentowym, które prezentuje wykres 4.
73
34,7
34,9
35
40
35
35,1
Wykres 4. Udział ludności w gminach powiatu dębickiego w latach 2009-2013
35
Gmina Dębica
30
18,6
13,3
10,1
9,8
Gmina M. Dębica
Gmina Jodłowa
Gmina Pilzno
Gmina Żyraków
4
4
9,5
13,2
10,1
9,7
18,6
4
9,5
13,2
10,1
9,8
18,5
9,5
13,1
10,1
9,8
18,5
13,1
10,2
9,5
4,1
5
9,8
10
4,1
15
18,2
20
Gmina Czarna
9,5
25
Gmina Brzostek
0
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
dn. 20.01.2015
Analizując jednostki powiatu dębickiego, należy stwierdzić, iż w analizowanych latach
najwięcej ludności zamieszkiwało Miasto Dębica, ponad 35% ogółu powiatu dębickiego.
Najmniejszy udział mieszkańców zajmuje gminę Jodłowa, około 4% powiatu dębickiego.
Gmina Dębica uplasowała się na drugim miejscu pod względem liczby ludności i stanowi
udział 18,6 % ogółu ludności zamieszkującej powiat dębicki. Jak prezentują dane gmina
Dębica jest najliczniejszą gminą, zatem funkcjonują w niej korzystne warunki do
funkcjonowania, przez co społeczeństwo chętnie Dlatego można przypuszczać, że gmina
Dębica ze względu na swoje walory jest bardziej atrakcyjna niż inna gminy. Z tej przyczyny
posiadane przez nią walory dają jej poczucie specyficzności, co postaram się udowodnić w
kolejnym fragmencie pracy.
Jednakże, aby w pełni scharakteryzować strukturę należy przeanalizować liczbę
ludności według płci, co prezentuje wykres 5.
Wykres 5. Struktura ludności według płci w gminie Dębica w latach 2009-2013 (%)
50,30
50,21
50,14
50,20
50,16
50,13
50,08
50,10
50,00
49,90
49,80
49,86
49,87
49,79
49,92
49,84
kobiety
mężczyźni
49,70
49,60
49,50
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: opracownie własne na podstawie danych Banku Danych Loklanych
74
Analizując liczbę ludności według płci należy stwierdzić, iż dynamika zmian według
ludności charakteryzowała się tendencją ustabilizowaną. Udział kobiet w ogólnej liczbie
ludności gminy Dębica stanowił nieznaczną większość, gdyż w latach od 2009 do 2013
wynosił ponad 50%. W latach 2013 w stosunku do 2009 roku udział kobiet w ogólnej liczbie
ludności zamieszkującej w gminie Dębica zmniejszył się o 0,13 punktów procentowych.
Jednakże obserwując sytuację mężczyzn w badanych latach można stwierdzić, iż następuje
zwiększenie się o 0,13 punktów procentowych udziału mężczyzn w ogólnym poziomie
ludności gminy Dębica. Przewaga udziału kobiet nad udziałami mężczyzn może być
związana faktem, iż kobiety w stosunku do mężczyzn żyją dłużej dlatego w każdym innym
środowisku ich udział będzie większy. Prognozując sytuację ludności według płci
stwierdzam, iż obecna dysproporcja zostanie zahamowana. Obecne zmiany ukierunkowane są
na wyrównanie się udziału kobiet w stosunku do udziału mężczyzn. Porównując zaistniały
problem do struktury ludności w województwie podkarpackim, należy zauważyć, iż w
badanych latach kobiety stanowią większość ponad 51%. Jednakże tendencja mężczyzn
podobnie jak w gminie Dębica ulega z roku na rok zwiększeniu. Można przypuszczać, że za
kilka lat nastąpi ujednolicenie struktury ludności pod względem płci.
Gęstość zaludnienia, obrazuje nam ile mieszkańców przypada na 1 km2, zjawisko to
prezentuje wykres 6.
Wykres 6. Zmiany gęstości zaludnienia na 1km2 w jednostkach samorządowych
200
176
181
182
181
174
173
171
180
174
174
183
160
140
120
137
118
139
119
139
119
139
119
139
119
Województwo Podkarpackie
Podregion tarnobrzeski
100
Powiat dębicki
80
Gmina Dębica
60
40
20
0
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, dn. 20.01.2015
Jak wynika z wykresu w każdej z wybranych jednostek gęstość zaludnienia
charakteryzowała się umiarkowanym tempem zmian. Przedstawione jednostki, począwszy od
75
jednostek lokalnych aż po jednostki regionalne, posiadały tendencję wzrostową, gdyż z roku
na rok ich wielkości ulegały zwiększeniu. Najdynamiczniej rozwijała się gmina Dębica, gdyż
odnotowała między rokiem 2013 a rokiem 2009 wzrost ludności na 1 km2 o 7 osób.
Odnosząc się do podregionu tarnobrzeskiego i powiatu dębickiego zauważamy wolniejsze
tempo wzrostu, natomiast województwo podkarpackie kreowało niewielkie zmiany
kształtujące umiarkowane tempo zaludnienia na 1 km 2. Wnioskując, należy stwierdzić, iż
gmina Dębica posiada znaczną ilość czynników motywujących, które kreują atrakcyjność
środowiska lokalnego i stanowią podstawy do zainteresowania się społeczeństwa bytowaniem
w tejże jednostce. W celu wnikliwej obserwacji badanego problemu konieczne jest
przedstawienie gęstości zaludnienia dla jednostek sąsiadujących z gminą Dębica, co obrazuje
wykres 7. Badane zjawisko pokaże nam czy gęstość zaludnienia czy gmina Dębica w
porównaniu do jednostek konkurencyjnych posiada podobną ilość mieszkańców na 1 km2.
1400
1385
1395
1396
1390
1600
1375
Wykres 7. Zaludnienie w gminach powiatu dębickiego w latach 2009-2013
Gmina Dębica
1200
Gmina Czarna
1000
Gmina M.Dębica
800
Gmina Brzostek
600
181
86
108
91
107
124
181
87
108
91
108
124
182
87
108
91
108
124
183
87
108
91
109
124
200
Gmina Jodłowa
176
86
107
90
106
124
400
2009
2010
2011
2012
2013
0
Gmina Pilzno
Gmina Żyraków
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL,
Analizując tabelę przedstawiającą zaludnienie w gminach powiatu dębickiego należy
stwierdzić, iż najszybciej proces postępował w gminie Miasto Dębica, gdyż jest to gmina
miejska posiadająca największy ośrodek wzrostu gospodarczego i liczbę ludności. Jeżeli
chodzi o gminy wiejskie i miejsko-wiejskie należy zwrócić uwagę, iż najdynamiczniej
rozwijającą się jednostką jest gmina Dębica. Zauważamy, iż w badanej gminie następuje
szybsze nasilenie zaludnienia na 1 km2, niż w gminach bliskiego otoczenia. O wysokim stanie
gęstości zaludnienia może świadczyć analizowana poprzednio wzrastająca liczba ludności,
która zamieszkuje badaną jednostkę. Jednakże należy zwrócić uwagę na lokalizację gminy
Dębica pod względem bliskości położenia województw małopolskiego i świętokrzyskiego,
które stanowią czynnik motywujący do inwestowania na terenie tejże gminy, co postaram się
76
wyjaśnić w dalszej części pracy. Pozostałe gminy cechują się stabilnym tempem gęstości
zaludnienia.
Podsumowując, liczba ludności w gminie Dębica z roku na rok ulega wzrostowi. Jest to
sytuacja specyficzna, gdyż na tle innych jednostek analizowana jednostka znacznie się
wyróżnia.
Przyczyną
tego
stanu
być
może
jest
znaczny
dostęp
do
terenów
uprzywilejowanych, służących do budowy domów, bądź zakładania przedsiębiorstw.
Kolejnym powodem jest fakt, iż gmina Dębica nie jest ośrodkiem peryferyjnym, gdyż jej
specyfiką jest bliskość do ośrodka miejskiego - Miasta Dębica. Prawdopodobnie wyższe ceny
mieszkań lub gruntów stają się powodem, iż mieszkańcy poszukują alternatywnych terenów
pod budowę domów, czy rozpoczynania inwestycji. Niedaleka odległość od M. Dębica
powoduje, iż gmina Dębica posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, co postaram
się udowodnić w kolejnym podrozdziale.
3.2.Infrastruktura techniczna
Gminy, będąc jednostkami terytorialnymi, pełnią statutowe zadanie, aby wspierać
lokalną przedsiębiorczość. Jednostki lokalne posiadają formę decyzyjną i do nich należy
kreowanie pozytywnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Samorządy lokalne
pobudzają rozwój lokalny, tworząc normy działania i normy poprzez realizowanie uchwał i
rozporządzeń.
Pełnią
odpowiedzialność
za
infrastrukturę
wśród
środowiska
przedsiębiorczego, z uwzględnieniem infrastruktury technicznej, jak i społecznej202.
Infrastruktura stanowi zatem jeden z wielu instrumentów wpływających na
przedsiębiorczość, który umacnia lokalną bazę gospodarczą.
Rolą infrastruktury jest
usprawnienie rozwoju działalności zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji wyprodukowanych
dóbr203.
Dlatego ciągle należy przypominać władzom, iż dobry dostęp i wyposażenie terenu w
fundamentalne urządzenia infrastrukturalne, tworzą dogodność lokalizacyjną w oczach
inwestorów i mieszkańców, stwarzając wizerunek bardziej atrakcyjnego miejsca204. Jak
wynika z tekstu istnieje podział infrastruktury na techniczną i społeczną.
podmiotu publiczne, pełnią rolę podstawowych
Gminy, jako
jednostek, zobowiązanych do tworzenia
infrastruktury, które przy dostępności środków finansowych kreują możliwości rozwojowe.
202
M. A. Saar, dz. cyt., s. 64
A. Czudec, R. Kata, D. Kołodziejczyk, T. Miś, Ł. Paluch, Ł. Popławski, D. Zając, Instytucjonalne
uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut
Badawczy, cz. 1, Warszawa 2013, s. 31- 32
204
E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012, s. 223
203
77
Pod pojęciem infrastruktury technicznej rozumiemy urządzenia, sieci przesyłowe jak
również zaliczane obiekty, które wykonują podstawowe usługi niezbędne dla funkcjonowania
społeczno- gospodarczego związane z działalnością energetyczną, ciepłowniczą, wodnokanalizacyjną, transportową, telekomunikacyjną205.
Zmiany z infrastrukturze na obszarach wiejskich powinny mieć wpływ wzrost
atrakcyjności i rzetelności usług prowadzonych przez gminy, ukierunkowanych na stwarzanie
stanowisk pracy, które są motorem do tworzenia szans na dalszy rozwój jednostki. Jednostki
terytorialne jako większościowi posiadacze obiektów infrastrukturalnych, organizują
przedsiębiorcom warunki, które przesądzają wyborze miejsca zakładania przedsiębiorstwa na
danym obszarze206. Gmina Dębica posiada rozwiniętą strukturę dróg, co prezentuje wykres 8.
Wykres 8. Struktura dróg ogółem w gminie Dębica (km)
8,2
17,5
Długość sieci dróg krajowych
84,8
Długość sieci dróg
wojewódzkich
Długość sieci drog powiatowych
284
Długość sieci dróg gminnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dębica
Jak wynika z przedstawionej tabeli największą część dróg, bo ponad 73% stanowią
sieci dróg gminnych, na następnym miejscu znajdują się sieci dróg powiatowych, ponad 20%.
Kolejne miejsce zajmują sieci dróg wojewódzkich tworzące ponad 4,2% dróg ogółem.
Najmniejszą długość dróg stanowi sieć dróg krajowych, blisko 2%. Jak wynika z
prezentowanych danych największe znaczenie osiągają drogi lokalne, które przede wszystkim
łączą sołectwa umożliwiając komunikację społeczeństwa207.
Przedstawiając
infrastrukturę
techniczną
gminy
Dębica
należy
rozpocząć
charakterystykę od zaprezentowania układu drogowego, co obrazuje wykres 15. Na obszarze
205
S. Stec, Z. Krysiński, Infrastruktura obszarów wiejskich, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie, ZN 41, Krosno 2009, s. 9
206
A. Czudec, R. Kata, D. Kołodziejczyk, T. MIś, Ł. Paluch, Ł. Popławski, D. Zając, Instytucjonalne
uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich, red. nauk. D. Kołodziejczyk, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, cz. 2, Warszawa 2014, s.47-48
207
Strategia rozwoju Gminy Dębica na lata 2007-2013, s.38
78
gminy Dębica znajduje się 410,2 km dróg. Podstawę rozwoju gminy tworzy droga krajowa nr
4, która jest kwalifikowana jako droga o prestiżu krajowym, międzyregionalnym (od północywojewództwo świętokrzyskie, od północnego wschodu- województwo lubelskie, od zachoduwojewództwo małopolskie), a także międzynarodowym (jedyne połączenie Polski z Ukrainą).
Sieć drogowa nr 4 scala także ruch lokalny działający na wewnątrz województwa.
Uwzględniona jest w III klasie technicznej i dlatego na obszarze gminy fragment ten posiada
długość około 7,5 km (przechodzi przez miejscowości: Podgrodzie, Latoszyn, Nagawczyna,
Zawada). Kolejny układ tworzy droga wojewódzka nr 958- o kierunku północ-południe,
spajająca drogę nr 4 E-40 w Dębicy z szlakiem nr 9 w Tarnobrzegu. Fragment na obszarze
gminy ma liczy 14,5 km (przechodzi przez jednostki wiejskie: Pustynia, Kędzierz- Kozłów,
Brzeźnica, Pustków). Szlak pełni funkcje gospodarczą, jak również znajduje swoje miejsce w
III klasie technicznej208. Kolejną część tworzą drogi o zasięgu powiatowym:
 Nr 1281 Męciszów - Kochanówka
 Nr 1282 Pustków - Wola Ociecka
 Nr 1283 Brzeźnica - Krownice
 Nr 1284 Ocieszyn - Brzeźnica
 Nr 1285 Stacja kolejowa Kochanówka - Paszczyna
 Nr 1286 Lubzina – Paszczyna
 Nr 1288 Zawada - Pustynia
 Nr 1303 Łabuzie – Kamieniec
 Nr 1301 Dębica – Latoszyn – Braciejowa
 Nr 1302 Braciejowa – Południk
 Nr 1298 Nagawczyna – Stasiówka
 Nr 1299 Zawada – Stobierna – Stasiówka
 Nr 1300 Stasiówka - Łupiny
 Nr 2404 Połomia – Gębiczyna
 Nr 2509 ul. Świętosława
 Nr 1316 Głobikowa – Siedliska Bogusz209
Na obszarze gminy Dębica długość dróg krajowych i funkcjonalnych wojewódzkich
posiada 110,5 km2. Gęstość sieci dróg stanowi 66 km / 100 km2. Schemat uzupełniający
tworzą drogi gminne, w których całokształt długości wynosi 179,5 km, w tym 80 km (44%)
208
209
Tamże, s.37
Tamże, s. 38
79
dysponuje powierzchnią utwardzoną. Całokształt dróg o powierzchni utwardzonej stanowi
niespełna 180 km, co przekłada się na poziom wskaźnika wynoszącego 130,4 km/100km2,
natomiast dla województwa 136,3km/100km2 210.
Infrastruktura techniczna nie odnosi się jedynie do układu drogowego. Należy zwrócić
uwagę na układ kolejowy. Przez gminę Dębica ciągnie się trasa kolejowa Kraków - Rzeszów
- Przemyśl - Medyka. Przebiega ona poprzez wschodnią terytorium gminy o długości 3,5 km.
Zaliczana jest do magistrali kolejowej I kategorii, gdyż posiada dwa tory i jest w pełni
zelektryfikowana. Linia kolejowa Dębica - Mielec - Tarnobrzeg przebiega przez północną
cześć gminy i posiada długość 11 km. Podzielona jest przystankami w miejscowościach:
Pustynia, Brzeźnica i Pustków. Należy ona do linii III kategorii, która jest jednotorowa i w
przeciwieństwie do wcześniejszej linii nie jest zelektryfikowana. Charakteryzuje się bocznicą
przynależącą do Zakładów Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie - Osiedlu, które
funkcjonują w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro- PARK Mielec211.
Do istotnych składników infrastruktury zaliczyć należy gospodarkę wodną. Gospodarka
wodna obszarów wiejskich jest działalnością ukierunkowaną na tworzenia podstaw do
dostarczania wód w postaci zasobów powierzchniowych i podziemnych. Działalność
skierowana jest jako zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności ale i podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na jej terenie212.
W gminie Dębica funkcjonują wodociągi zbiorowego wyposażenia w wodę, które
użytkują mieszkańcy 8 wsi w tym Osiedla Pustków. Woda prowadzona jest przez ujęcia w
Pustkowie, Brzeźnicy, Zawadzie i ujścia dla Miasta Dębicy (Podgrodzie). Obszary wiejskie w
pełni posiadające sieci wodociągowe to: Pustków, Brzeźnica, Paszczyna, Pustynia, Kędzierz,
Kozłów, Kochanówka, Nagawczyna, Podgrodzie, natomiast częściowo to: Zawada i
Latoszyn. Podstawą zaopatrzenia wsi w ujęcia wodne są:
⎯ 4 ujęcia wód podziemnych (w postaci studni);
⎯ 1 ujęcie wód powierzchniowych.
Wody podziemne „Zawada” - użytkowane są w 80%,a ich produktywność wynosi
1.944m3/d dostarczając w wodę do:
- Kędzierz -Kozłów - w 100%;
- Pustynii - w 95%;
- Zawady - w 100%.
210
Tamże, s. 39
Tamże, s. 39
212
A. Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Inwestycje lokalne i źródła
ich finansowania, Warszawa 2013, s. 25
211
80
Wody podziemne „Brzeźnica” o efektywności 2.880 m3/d - tworzy w 50% wodę
użytkowaną w stopniu przez wsie :
- Brzeźnica - w 100%;
- Paszczyna - w 100%;
- Kozłów – w 100 %;
Pustynia – w 100 %.
Wody podziemne „Pustków” o efektywności 720 m3/d - eksploatuje w 50 % wodę we
wsiach Pustków i Kochanówkę w 100 %.
Wody podziemne przy ZTS „Pustków” wykorzystuje wodę we wsi osiedle Pustków.
Wody powierzchniowe dla m. Dębica zaopatruje w wodę w 20 % wieś Latoszyn jak
również w 100% wieś Podgrodzie.
Kolejną ważną częścią infrastruktury jest gospodarka ściekowa. Ścieki stanowią zużyte
substancje chemiczne, usuwane drogą rurociągową do odbiorników przeznaczonych pod ich
przechowywanie213. W gminie Dębica wsie Pustków - Osiedle, Paszczyna, Nagawczyna,
Zawada, Brzeźnica, Kędzierz, Latoszyn, Pustynia są w pełni skanalizowane. Gmina
dysponuje 8 oczyszczalniami, w tym 4 mniejsze (Q poniżej 100m3/d). Najzasobniejsza
oczyszczalnia ścieków funkcjonuje w Brzeźnicy Q=3100m3/dobę. Inne oczyszczalnie
działają w Zawadzie, Nagawczynie (płn. i płd.), Paszczynie i najmniej zasobna oczyszczalnia
występuje w Podgrodziu. Sieci kanalizacyjne występujące Latoszynie, Pustyni i Kozłówie
tworzą ścieki dla oczyszczalni miejskiej w Dębicy; W pozostałych oczyszczalniach działa
kanalizowanie. Z odprowadzania ścieków korzysta ponad 45 % ogółu ludności wiejskiej.
Reszta społeczeństwa prowadzi działania indywidualne. Zadaniem gminy jest wprowadzenie
oszczyszczalni dla północnej części jednostki. Gmina Dębica ma 6 oczyszczalni ścieków typu
mechaniczno - biologicznego i są to następujące wsie214:
Paszczyna:
- typ SBR - o wydajności 45 m3/d
- typ SBR - o wydajności 110 m3/d łącznie wykorzystane w 80%
Nagawczyna:
- Oczyszczalnia – mechaniczno – biologiczna - o wydajności 160 m3/d
- Oczyszczalnia – mechaniczno – biologiczna - o wydajności 270 m3/d
Zawada:
213
S. Stec, Z. Krysiński, Infrastruktura obszarów wiejskich, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie, ZN 41, Krosno 2009, s. 47
214
Strategia rozwoju Gminy Dębica na lata 2007-2013, s.38
81
- Oczyszczalnia – mechaniczno – biologiczna
Podgrodzie:
- Oczyszczalnia – mechaniczno – biologiczna
Sieć gazowa jest kolejnym składnikiem infrastruktury technicznej. Gmina Dębica jest w
pełni zgazyfikowana. Gaz obsługiwany jest w celach komunalnych, ale i grzewczych. Gminy
Dębica prowadzi trzy obszary górnicze wydobywające złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.
Występują one w215:
- „Korzeniów – Męciszów” złoża ropy naftowej i gazu, położony na terenie gminy
Dębica i Żyraków oraz gminy Przecław. Obszar ten obejmuje północno - zachodnią część
gminy Dębica.
- „Brzeźnica I” złoża gazu ziemnego, znajdujące się na terenie gminy Dębica i
Żyraków.
Obszar obejmuje swoim zasięgiem częściowo wsie: Brzeźnica, Pustków, Paszczyna,
Zawada i Kędzierz. W obrębie obszaru górniczego zlokalizowany jest podziemny zbiornik
gazu ziemnego - podziemne magazynowanie gazu.
- „Pilzno – Południe”, obszar ten obejmuje południową część wsi Podgrodzie, gdzie
zlokalizowane są złoża gazu ziemnego.
Większość z badanych przedsiębiorców (43,3%) opowiedziała się, za tym, iż gmina
Dębica posiada uzbrojone tereny pod inwestycje. Natomiast 26,7% stwierdziło, iż brakuje
gminie Dębica uzbrojonych terenów, 30% z badanej próby nie miała zdania w tej kwestii.
Rozwój ludności na obszarach wiejskich przyczynił się do większego zużycia energii
elektrycznej. W związku z tym, aby być użytkownikiem energii elektrycznej konieczny jest
dostęp do tego składnika infrastruktury energetycznej. Gmina Dębica jest w całości pokryta
siecią energetyczną. Wymogiem funkcjonowania sieci energetycznej jest ograniczenie
zabudowy w sferach ochronnych linii tj. 8-u, licząc od osi. Ponadto przez teren gminy
przebiegają linie najwyższych napięć 400 KV i 110 KV. Są to:
⎯ linia elektroenergetyczna 400 KV o przebiegu Tarnów – Rzeszów;
⎯ linia elektroenergetyczna 110 KV o przebiegu Latoszyn – Ropczyce;
⎯ linia elektroenergetyczna 110 KV o przebiegu Latoszyn – Krajowice;
⎯ linia elektroenergetyczna 110 KV o przebiegu Kędzierz – Pustków;
⎯ linia elektroenergetyczna 110 KV o przebiegu Pustków – Połaniec.
215
Strategia rozwoju Gminy Dębica na lata 2007-2013, s.38
82
Do infrastruktury technicznej należy również zaliczyć dostępność do lotniska
znajdującego się w Jasionce- Rzeszów, jak również uruchomienie drogi ekspresowej. Jak
wynika z badań przeprowadzonych z lokalnymi przedsiębiorcami blisko 87% z nich sądzi, iż
przedstawiona infrastruktura techniczna zwiększy atrakcyjność gminy Dębica.
Większość przedsiębiorców, 70% badanych, stwierdziła również, iż władze gminy
Dębica działają na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej, blisko 16,7% opowiedziało się, iż
nie mają zdania w danej kwestii. W związku z tym należy posłużyć się ocenami
przedsiębiorców odnoszącymi się do stanu infrastruktury, co prezentuje tabela 9.
Tabela 9. Ocena stanu infrastruktury technicznej w gminie Dębica, skala od 1- 5
(1- min, 5- max) (%)
Wyszczególnienie
2
3
4
5
na 6,7
13,3
40
6,7
33,3
Dostępność terenów pod inwestycje
6,7
16,7
36,7
30
10
Stan dróg i chodników
13,3
20
30
26,7
10
Stan kanalizacji sanitarnej i wodociągów
13,3
16,7
23,3
40
6,7
Stan infrastruktury telekomunikacyjnej
3,3
6,7
43,3
30
16,6
Dostępność
lokali
1
nadających
się
prowadzenie inwestycji
Źródło: badania własne na podstawie danych ankietowych
Jak wynika z danych, przedsiębiorcy na ogół ocenili stan infrastruktury technicznej w
skali 3 punktów. Należy stwierdzić, iż infrastruktura telekomunikacyjna w ocenie
przedsiębiorców została najwyżej oceniona. Władze gminy Dębica powinny poprawić stan
kanalizacji sanitarnej i wodociągów.
Władze gminy Dębica poprawny włożyć spory wysiłek, aby stan infrastruktury z
każdym rozpoczętym rokiem ulegał poprawie.
Infrastruktura techniczna pełni istotną rolę, gdyż:

wspomaga działalność przedsiębiorstw i kreuje ich rozwój,

tworzy sieć osadniczą,

zaspokaja główne wymogi składające się na życie środowiska lokalnego,

gwarantuje bezpieczeństwo przemieszczania się społeczeństwa,

ma wpływ na kształtowanie ochrony środowiska przyrodniczego

ma wpływ na stan sanitarny216.
Rozwój infrastruktury przede wszystkim technicznej jest tradycyjnym czynnikiem
wpływającym na kreowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie Zachodniej.
216
S. Stec, Z. Krysiński, dz. cyt., s. 10
83
Infrastruktura
techniczno-
technologiczna
stanowi
element
wspierający
lokalną
przedsiębiorczość, gdyż kreuje rozwój produkcji. Dzieje się tak, dlatego, iż gdy struktury
infrastrukturalne są ogólno dostępne, tym bardziej dane miejsce przyciąga inwestorów.
Oznacza to konkurencyjność, którą dana jednostka przewyższa sąsiadujące obszary217.
Podsumowując, gmina Dębica posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Świadczą o
tym realizowane z roku na rok inwestycje. Rozbudowa infrastruktury powoduje wzrost
atrakcyjności inwestycyjnej jednostki terytorialnej, który przyczynia się do napływu ludności
i spowoduje tworzenie się innych przedsiębiorstw.
3.3.Działalność gospodarcza
Przeobrażenia społeczeństw XX wieku i odbywające się w nich procesy
uprzemysłowienia, przeobrażeń struktury społeczno-zawodowej wzmogły aktywność
społeczności lokalnych218. Systemowe zmiany gospodarcze na przełomie lat 80. i 90. dały
impuls do działania milionom ludzi, a zaradność i aktywność gospodarcza była
wszechstronnie pobudzana, wspierana, tworzona, stymulowana, analizowana oraz badana219.
Wypełniając lukę rynkową niezaspokojonych potrzeb, nowe przedsiębiorstwa
zdobywały dla siebie rację bytu i rozwoju, utrwalały swoją pozycję na rynku i przynosiły
określone korzyści państwu. Zachęcało to innych do podejmowania podobnych działań i choć
tylko części z nich udawało się ten sukces powtórzyć, to statystyki i rejestry przedsiębiorstw
wskazują na znaczący wzrost zjawiska przedsiębiorczości w ostatnich latach220.
W nawiązaniu do celu szczegółowego przedstawiony podrozdział ma na celu ocenę
lokalnego środowiska przedsiębiorców pod względem wybranych czynników społecznogospodarczych.
W polskiej gospodarce działa ponad 4 mln221 podmiotów gospodarczych, jednakże
początkiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa staje się konkretna jednostka
terytorialna i kreujące się na jej terytorium firmy. Przekształcenia przedsiębiorstw
działających na terenie gminy Dębica prezentuje tabela 10.
217
Z. Makieła, Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
2013, s. 142-143
218
K. Pająk, dz. cyt. , s. 87
219
I. Czaja, Przedsiębiorczość. Zagadnienia Ogólne, [w:] red. J. Targalski, Przedsiębiorczość
i zarządzanie, Difin, Warszawa 2014, s. 17
220
J. Targalski, dz. cyt., Warszawa 2009, s. 15
221
http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=509112&p_token=0.4442064660522155,
dn. 20.01.2015
84
Tabela 10. Zmiany przedsiębiorstw w poszczególnych jednostkach terytorialnych
w latach 2009-2013
Lata
Wyszczególnienie
2009 = 100
2010
liczba
liczba
Zmiana
%
Województwo
2011
Zmiana
liczba
%
2012
Zmiana
liczba
%
2013
zmiana
liczba
%
Zmiana
%
144999
100
152618
105,25
151091
104,20
155034
106,92
159627
110,09
41143
100
43315
105,28
42741
103,88
43645
106,08
44637
108,49
Powiat Dębicki
8040
100
8546
106,29
8422
104,75
8653
107,62
8968
111,54
Gmina Dębica
1242
100
1334
107,41
1353
108,93
1438
115,78
1507
121,34
Podkarpackie
Podregion
Tarnobrzeski
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, dn. 23.01.2015
Analiza badanego zjawiska ma na celu porównanie gminy Dębica na tle jednostek
wyższego rzędu i zwrócenie uwagi na stopień przekształceń odbywających się w
przedsiębiorstwach na terenie poszczególnych jednostek terytorialnych jak również ocenę
wpływu dynamiki przedsiębiorczości na charakter jednostek.
Jak wynika z prezentowanej tabeli, sytuacja przedsiębiorczości w każdej z badanych
jednostek utrzymywała się na ustabilizowanym poziomie. Dowodem na zaistniały stan rzeczy
jest wzrastający z roku na rok odsetek nowych przedsiębiorstw. Jednak jak prezentuje tabela
10, gmina Dębica wyróżnia się na tle badanych jednostek. Gmina Dębica rozwija się w
szybszym stopniu w stosunku do przedstawionych jednostek. Jednakże najdynamiczniej
rozwijającą się jednostką jest gmina Dębica, stojąca w najniższej hierarchii terytorialnej.
Zaobserwować możemy, iż między latami 2009 a 2013 nastąpił wzrost dynamiki o 21,34%.
Jednocześnie nasuwa się spostrzeżenie, iż jednostka w okresie analizy cechowała się
cyklicznym wzrostem przedsiębiorczości. Należy zwrócić uwagę, iż w badanym roku w
gminie Dębica tempo wzrostu zwiększyło się o 1,52%, podczas gdy jednostki wyższego
rzędu terytorialnego zmagały się z niewielkimi wahaniami. W województwo podkarpackim,
podregionie tarnobrzeskim i powiecie dębickim zachodziło niepokojące zjawisko spadku
liczby przedsiębiorstw. Zachwianie liczby przedsiębiorstw dotyczyło roku 2011, gdyż
85
zlikwidowanych zostało w województwie podkarpackim 1% przedsiębiorstw, w podregionie
tarnobrzeskim 1,4 % przedsiębiorstw, natomiast w powiecie dębickim najwięcej, bo 1,54%
przedsiębiorstw. W związku z zaistniałą sytuacją należy stwierdzić, iż prawdopodobnie
jednostki należące do województwa podkarpackiego nie posiadają wystarczającej
atrakcyjności inwestycyjnej. Jednym z czynników kreujących atrakcyjność jednostki
terytorialnej jest lokalizacja i funkcjonująca na jej terenie infrastruktura. Tworzenie
przedsiębiorstw odbywa się na terenach posiadających korzystne dla przedsiębiorców tereny,
jak również w sposób nie podnoszący dodatkowych kosztów związanych z przekształceniem
obszarów. Dlatego należy zauważyć, iż obszary górzyste w większej części pozbawione są
zakładów pracy. Wyjątkiem jednak są gospodarstwa agroturystyczne i drobne usługi służące
lokalnej społeczności. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w pobliżu dobrze rozwiniętej
infrastruktury technicznej posiadają większą atrakcyjność. Z tej przyczyny obszary
funkcjonujące w dogodnych warunkach
odgrywają większą rolę w rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości. Niewątpliwie atutem gminy Dębica jest dogodna lokalizacja i rozwinięta
infrastruktura techniczna. Przedstawione zagadnienie było przedmiotem analizy we
wcześniejszym rozdziale (3.2). Wpływ na przedstawiony stan rzeczy może mieć,
przedstawiona wcześniej, zwiększająca się liczba osób, która osiedla się w gminie Dębica.
Spełnione warunki dla rozwoju gospodarczego prowadzą do napływu ludności chętnej na
osiedlanie się badanej jednostce. Analizując rok 2013 należy stwierdzić, iż gmina Dębica
stanowi 17 % ogółu pracujących w powiecie dębickim. Powodem zaistniałej sytuacji, może to
byś
wzrost
zainteresowania
konkurencyjnymi
jednostkami
powiatu
dębickiego.
Konkurencyjność wydaje się być obecnie jednym z najważniejszych celów władz
lokalnych222. W uproszczeniu można przyjąć, że konkurencyjność regionalna oznacza
umiejętność konkurowania, a więc działania i przetrwania regionu w konkurencyjnym
otoczeniu223. Konkurencyjność jednostki terytorialnej może być ważnym czynnikiem dla
potencjalnego przedsiębiorcy. Dlatego, aby zbadać zaistniałą sytuację w powiecie dębickim
dla 2013 roku posłużę się wykresem 9.
222
W. Dziemianowicz, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne- inwestorzy
zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 139
223
K. Fuks., M. Gorynia, B Jankowska, A. Kania, K. Mroczek, Konkurencyjność regionalna w świetle
uwarunkowań ekonomicznych i normatywnych, [w:] red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, Konkurencyjność
regionalna. Koncepcje- strategie- przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 92
86
Wykres 9. Liczba podmiotów gospodarczych w gminach powiatu dębickiego
w 2013 r.
9000
4184
8000
7000
6000
5000
4000
2013
1507
2009
3000
3980
2000
1000
996
706
808
1242
639
0
Gmina
Dębica
Gmina M.
Dębica
559
208
Gmina
Czarna
663
179
Gmina
Gmina
Żyraków Jodłowa
459
Gmina
Brzostek
878
Gmina
Pilzno
Źródło: opracowanie własne na podstawie, Statystyczne Vademecum Samorządowca
2010, 2014 dla gminy: Dębica, Czarna, M. Dębica, Żyraków, Jodłowa, Brzostek, Pilzno, dn.
23.01.2015
Analiza badanego zjawiska ma na celu zweryfikowanie, która z badanych jednostek jest
najbardziej konkurencyjna pod względem ilości podmiotów gospodarczych w stosunku do
pozostałych jednostek powiatu dębickiego.
Z przedstawionych danych wynika, iż największa liczba podmiotów gospodarczych
zarejestrowana jest w M. Dębica, która stanowi prawie ogół podmiotów występujących w
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu. Jednakże spośród gmin wiejskich i miejskowiejskich jednostką posiadającą znaczący udział podmiotów w powiecie dębickim jest gmina
Dębica. Gmina Dębica jest jednostką zbliżoną cechami do gminy Pilzno. W związku z tym
analizując sytuację liczby przedsiębiorstw między rokiem 2009 a 2013 zauważamy, iż
dynamika podmiotów gospodarczych zwiększyła się o 13,44%, natomiast w gminie Dębica o
tempo wzrosło o 21,34%. Spostrzegamy zatem zależność przewagi gminy Dębica nad innymi
gminami powiatu dębickiego. Jednak wnioskując z danych należy zwrócić uwagę, iż gmina
Brzostek w badanych latach odnotowała wzrost przedsiębiorczości, gdyż dynamiki
funkcjonujących na jej terenie podmiotów, wyniosła podobnie jak w gminie Dębica ponad
21%. W związku z tym należy przypuszczać, iż gmina Dębica posiada atrakcyjniejszą ofertę
ukierunkowaną na napływ przedsiębiorców, jednakże poprzez postawy powinna umiejętnie
kształtować stosunki z lokalnymi przedsiębiorcami, gdyż konkurencyjna jednostka również
staje się dynamicznym ośrodkiem rozwoju przedsiębiorczości. Rozwinięta infrastruktura
techniczna w postaci dobrych dróg, podłączeń do prądu i gazu dają gotowość do rozwoju
87
przedsiębiorczości. Potencjalni przedsiębiorcy z pewnością gotowi będą zdecydować się na
takie miejsce do uruchomienia przedsiębiorstwa, które będzie posiadało podstawę rozwoju.
Wobec tego, w celu dokładniejszej analizy liczby podmiotów gospodarczych należy
zaprezentować strukturę sektorów powiatu dębickiego, co prezentuje tabela 9.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności224.
Ma ona na celu przede wszystkim dokonanie klasyfikacji podmiotów gospodarczych
wpisanych do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, tzw. rejestru REGON.
Ze względu na strukturę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, Polska Klasyfikacja
Działalności 2007 wyodrębnia trzy rodzaje działalności:

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;

przemysł i budownictwo;

pozostała działalność, co ukazuje tabela 11.
Tabela 11. Udział grup rodzajów działalności PKD 2007 w gminach powiatu
dębickiego w 2013 roku
Gmina
Lata
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Rodzaje
M.Dębica Dębica
Czarna
Żyraków
Jodłowa
Brzostek
Pilzno
działalności
%
%
%
%
%
%
%
Rolnictwo
0,7
2,4
3,0
2,1
1,1
0,9
2,1
29,6
30,8
25,9
26,3
24,4
21,2
2013
2009
Budownictwo 19,0
i przemysł
Usługi
79,0
68,0
66,2
71,9
72,6
74,7
76,8
Rolnictwo
0,8
2,5
4,1
2,4
1,4
2,0
1,6
31,9
29,0
27,1
28,8
23,4
23,6
65,6
66,9
70,5
69,7
74,6
74,8
Budownictwo 19,5
i przemysł
Usługi
79,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych 2010, 2014.
Analiza przedstawionych danych ma na celu określenie, konkurencyjności rodzajów
działalności gospodarczej gminy Dębica na tle badanych gmin. Jak wynika z prezentowanych
danych w każdej z badanych gmin usługi stanowią podstawę działalności gospodarczej.
Jednakże mając na uwadze rozwój gminy Dębica na tle jednostek konkurencyjnych należy
stwierdzić, iż gmina Dębica zarówno w roku 2009 jak i 2013 niedorównywana udziałem
podmiotów usługowych w ogólnym udziale podmiotów. Największy udział podmiotów
224
Dz. U. Nr 251 poz. 1885
88
usługowych funkcjonował w gminie M. Dębica, przewyższając w badanych latach gminę
Dębica o około 10%.
Odnosząc się do działalności przemysłu i budownictwa należy
stwierdzić, iż gmina Dębica w analizowanych latach była jednostką konkurencyjną na tle
sześciu sąsiadujących samorządów. Badając działalność rolniczą należy stwierdzić, iż gmina
Czarna w badanych latach przewyższała udziałem działalności pozostałe gminy, w tym gminę
Dębica o około 1,6%. Reasumując, gmina Dębica rozwija się szybkim tempem w stosunku
do sąsiadujących jednostek. Głównym atutem badanej jednostki jest dominacja w sferze
produkcji i budownictwa. Działalność usługowa i rolnicza stanowią również mocny filar
rozwoju gospodarczego. Przyczyn zaistniałego stanu rzeczy można dopatrywać we
wzrastającym udziale ludności, który prowadzi do wzrostu popytu na dobra i usługi
nabywane między innymi przez lokalne społeczeństwo. Dlatego należy posłużyć się
wykresem 10.
Wykres 10. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD w gminie Dębica
w latach 2009-2013
1200
988
955
1000
900
845
899
800
Rolnictwo
600
405
367
400
481
448
425
Przemysł i budownictwo
Usługi
200
30
29
29
35
38
0
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, dn. 25.01.2015
Formę własności podmiotów gospodarczych dzielimy na dwie kategorie są to podmioty
publiczne i prywatne. W gminie Dębica najprężniej rozwija się sektor prywatny, który
stanowi 1507 podmioty, czyli 96%, pozostałą część 4% tworzy sektor publiczny. Wzrastająca
liczba mieszkańców, w której dominują kobiety daje podstawę na tworzenie zapotrzebowania
na usługi i towary. Być może istniejąca tendencja ma związek z liczbą przedsiębiorstw, które
kreują nowy popyt na dobra i usługi, co za tym idzie gmina Dębica tworzy dobre warunki do
rozwoju przedsiębiorstw. Efektem przeprowadzonej ankiety było stwierdzenie 66,7%
przedsiębiorców, iż gmina Dębica stanowi dobre miejsce do prowadzenia własnego
89
przedsiębiorstwa. Pozostały odsetek w postaci 13,3 % nieprzychylne stanowisko w tejże
kwestii, natomiast 20% nie miała zdania.
Jak wynika z przedstawionych danych liczba podmiotów gospodarki narodowej w
gminie Dębica charakteryzowała się tendencją wzrostową. Gospodarka gminy oparta jest na
sektorze usług, który charakteryzuje rozwój gospodarczy jednostki. W roku 2013 w stosunku
do 2009 roku liczba podmiotów usługowych na terenie gminy zwiększyła się o 143
przedsiębiorstwa. Znaczącym sektorem występującym w lokalnym środowisku podmiotów
gospodarczych jest przemysł i budownictwo. Między rokiem 2013 a 2009 prezentowany
sektor zwiększy o 114 liczbę podmiotów gospodarczych. Najmniejsze znaczenie odgrywa
rolnictwo. W roku 2013 występowało największa liczba podmiotów gospodarczych
wynosząca 1507, co oznacza, iż dominujący udział stanowił sektor usług w postaci 66%,
kolejno wymienić należy przemysł i budownictwo 32% i rolnictwo wynoszące niespełna 2%
podmiotów gospodarczych.
W nawiązaniu do hipotezy, należy stwierdzić, iż w gminie Dębica dominuje działalność
usługowa, w której funkcjonują mniejsze i większe zakłady zatrudniające lokalną
społeczność. Spełniają one najważniejsze potrzeby społeczeństwa, które są niezbędne do
zaspokajania
podstawowych
potrzeb,
wynikających
z
ciągłej
zmiany
preferencji
współczesnego konsumenta. Usługi zatem dotyczą codziennej sfery życia i należy stwierdzić,
iż ułatwiają i usprawniają życie ludności. Hipotezę zatem należy uznać za zweryfikowaną.
Przedstawiony podział na trzy rodzaje grup PKD można poszerzyć istniejące rodzaje
działalności. Przedsiębiorcy biorący udział w ankiecie wyróżnili rodzaje działalności, które
prowadzą ich przedsiębiorstwa, określa to wykres 11.
Według literatury przedmiotu przedsiębiorstwa ze względu na rodzaj działalności
dzielimy na :

produkcyjne ( przemysłowe, budowlane, rolne),

obrotu towarowego - handlowe ( handel hurtowy i detaliczny),

usługowe
(banki,
firmy
ubezpieczeniowe,
gastronomiczne,
komunalne,
produkcyjno-usługowe,
handlowo-
zdrowotne, kulturalne, edukacyjne, naukowe itp.)

mieszane
(produkcyjno-handlowe,
usługowe)225.
225
R. Wróblewski, Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda. Zastosowania.
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 212-213
90
Wykres 11. Rodzaje działalności gospodarczej w gminie Dębica
produkcja
0%
handel detaliczny
30%
handel hurtowy
43,30%
usługi
10%
0%
rzemiosło
16,70%
branża mieszana (np.
produkcyjno- handlowa)
0
inna
Źródło: badania własne na podstawie danych ankietowych
Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród lokalnych przedsiębiorców 43,3%
zajmuje się branżą mieszaną na przykład produkcyjno- handlową. Kolejną kategorią
przedsiębiorstw jest działalność produkcyjna stanowiąca 30% ogółu działalności. Następną
działalnością są usługi, którymi zajmuje się 16,7% badanych, pozostałe 10% stanowi handel
hurtowy. Żaden z badanych przedsiębiorców nie zajmuje się handlem detalicznym,
rzemiosłem czy innymi rodzajami przedsiębiorczości.
W celu dokładniejszej analizy zmian następujących w gospodarce gminy Dębica należy
zwrócić uwagę na zmiany w rejestrowaniu i wyrejestrowaniu przedsiębiorstw, które
prezentuje tabela 12. W gminie Dębica co roku powstaje średnio 160 przedsiębiorstw, z kolei
98 jest likwidowanych.
Tabela 12. Zmiany dotyczące rejestrowania i wyrejestrowania przedsiębiorstw w
gminie Dębica w latach 2009-2013
LATA
Wyszczególnienie
Sektory
2009
2010
2011
2012
2013
2
1
0
6
3
59
55
52
58
Przedsiębiorstwa
Rolnictwo
nowo zarejestrowane
Budownictwo i 58
w rejestrze REGON
Przemysł
Usługi
101
100
100
104
102
RAZEM
161
160
155
162
163
91
Przedsiębiorstwa
Rolnictwo
wyrejestrowane
Budownictwo i 24
z rejestru REGON
Przemysł
PROPORCJA
6
0
3
0
1
22
39
31
29
Usługi
61
52
107
46
69
RAZEM
91
74
149
77
99
1,77
2,16
1,04
2,10
1,64
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Podmioty nowo
zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007. Podmioty wyrejestrowane wg grup sekcji PKD
2007
Analiza danych ma na celu ukazanie dominacji przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych
w rejestrze REGON lub przedsiębiorstw wyrejestrowanych z rejestru REGON. Według
danych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych należy stwierdzić, iż zmiany dotyczące
rejestrowania i wyrejestrowania przedsiębiorstw w gminie Dębica charakteryzują się
stabilnym tempem zmian. Rozpatrując przedsiębiorstwa nowo rejestrowane dostrzegamy
nieznaczny wzrost podejmowania nowych działalności w charakteryzowanych sektorach.
Największy wzrost rejestrowanych przedsiębiorstw rolnych odnotowano w 2012 roku,
stanowił on trzykrotnie więcej podejmowanych działalności niż w roku bazowym (2009 r.).
Jednakże roku poprzedzającym wzrost nie odnotowano powstania nowych przedsiębiorstw.
Dokonując analizy sektora przemysłu i budownictwa zauważamy, iż z roku na rok
powstawało jednakowa liczba firm. Zależność ta odnosi się również do sektora usług.
Jednakże przy całościowym spojrzeniu na wszystkie sektory łącznie, należy stwierdzić, iż w
2011 roku nastąpił najmniejszy wzrost nowo powstałych przedsiębiorstw. W porównaniu
roku 2013 do 2009 dynamika nowo powstałych przedsiębiorstw zmniejszyła się do poziomu
96,27 %. Powodem zmniejszonego zainteresowania tworzeniem nowych przedsiębiorstw
może być wpływ kryzysu gospodarczego oddziałującego na lokalną gospodarkę. Z kolei,
analizując przedsiębiorstwa wyrejestrowane dochodzimy do wniosku, iż największe wahania
zachodziły w sektorze usług. Niewątpliwie najtrudniejszym rokiem okazał się rok 2011, w
którym to 107 przedsiębiorców musiało zakończyć prowadzenie swoich przedsiębiorstw. W
roku 2011 w stosunku do roku 2009 nastąpiła likwidacja 46 firm, co za tym idzie dynamika
zmian wzrosła o 75,40 %. Wzrost wyrejestrowania przedsiębiorstw nie opuścił sektora
budownictwa i przemysłu, który największy spadek przedsiębiorstw odnotował również w
roku 2011. Między rokiem 2011 a 2009 nastąpiło zwiększenie się o 15 przedsiębiorstw
kończących funkcjonowanie, w związku z tym dynamika zmian zwiększyła się o 62,5 %.
Odnosząc się do ogółu podmiotów wyrejestrowanych zauważamy, iż rokiem problemowym
92
okazał się rok 2011, gdyż nastąpiła w nim największa utrata przedsiębiorstw. Porównując rok
2011 do roku bazowego dostrzegamy, iż nastąpił wzrost o 58 przedsiębiorstw
wyrejestrowanych. Dynamika zmian zwiększyła się o 63,74%. Powodem zaistniałej sytuacji
może być przeniesienie działalności gospodarczej poza teren gminy Dębica. Odpowiedzą na
stwierdzoną
wątpliwość
jest
wynik
ankiety
określający
jednoznacznie,
iż
80%
przedsiębiorców funkcjonujących na terenie gminy Dębica nie planuje przeniesienia
działalności poza obszar gminy. Jak wynika z analizy danych, rok 2011 okazał się
problemowy zarówno pod względem rejestrowania nowych przedsiębiorstw jak i
wyrejestrowania funkcjonujących. Przyczyn tegoż zjawiska można dopatrywać się w
oddziaływaniu kryzysu gospodarczego, który jak prezentują dane w wyszczególnionym roku
nasilił swój wpływ.
W literaturze przedmiotu dokonuje się różnych podziałów przedsiębiorców, przyjmując
rozmaite kryteria. Przedsiębiorców dzieli się zarówno z punktu widzenia formy
organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa, w jakiej prowadzą działalność gospodarczą, ze
względu na wielkość ich przedsiębiorstwa (decyduje o tym liczba osób w nim zatrudnionych i
wielkość obrotów), z punktu widzenia formy własności, położenia geograficznego, a niekiedy
nawet osobowości przedsiębiorców226.
Według obowiązującej od 1 stycznia 2005 r. Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., przedsiębiorstwa- ze względu na rozmiar dzieli się na
cztery grupy: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże
przedsiębiorstwa227, co obrazuje rycina 10.
Podział przedsiębiorców na mikro-, małych, średnich, być może jest oparty na zbyt
ogólnym kryterium. Najczęstszym kryterium tego podziału jest liczba osób zatrudnionych u
przedsiębiorcy. Ważna są inne elementy, które mają związek z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw tej grupy przedsiębiorców. Chodzi o takie elementy, jak: wielkość obrotów
tych przedsiębiorstw, wielkość ich produkcji czy wysokość zysku itp.228. Duże
przedsiębiorstwa rozwijają się mniej dynamicznie, ich powstanie zależy od chłonności rynku
i ukierunkowania na konkretną gałąź gospodarki.
226
E. Grzegorzewska- Mischka, W. Wyrzykowski, dz. cyt., Gdańsk 2009, s. 41
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807
z późn. zm
228
E. Grzegorzewska- Mischka, W. Wyrzykowski, dz. cyt., s. 47
227
93
Wykres 12. Prawne kategorie podziału przedsiębiorstw
Mikroprzedsiębiorca
Małe
przedsiębiorstwa
Średnie
przedsiębiorstwa
Duży przedsiębiorca
•zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
•osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro
•zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
•osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro
•zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników
•osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 50 mln euro
•zatrudniał średniorocznie 250 i więcej pracowników
•przychód netto powyżej 50 mln euro lub suma aktywów bilansu powyżej 43 mln euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm
Dużą rolę w rozwoju przedsiębiorczości przypisuje się małym i średnim
przedsiębiorstwom, które szczególnie w latach 1990-1993 masowo podjęły działalność w
wielu dziedzinach gospodarki, współegzystując na rynku ze znacznymi, silniejszymi i
niejednokrotnie większymi konkurentami.( możliwości i bariery).
Udział
podmiotów
według
prawnych
kategorii
klasyfikacji
przedsiębiorstw
funkcjonujących na terenie gminy Dębica prezentuje tabela 13.
Tabela 13. Podmioty według klas wielkości w gminie Dębica
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mikroprzedsiębiorstwa
93,0%
93,3%
93,9%
93,8%
95,8%
95,9%
Małe przedsiębiorstwa
5,8%
5,7%
5,2%
5,2%
3,3%
3,1%
Średnie przedsiębiorstwa
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,8%
0,9%
RAZEM MŚP
99,7%
99,8%
99,8%
99,8%
99,9%
99,9%
Duże Przedsiębiorstwa
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
RAZEM
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych
94
Analiza podmiotów gospodarczych ma na celu określenie, które z rodzajów klas
podmiotów gospodarczych ogrywają najistotniejsze znaczenie w lokalnej gospodarce.
Jak wynika z przedstawionych danych, największą rolę odgrywają przedsiębiorstwa
zatrudniające mniej niż 10 pracowników. W roku 2008 w stosunku do 2013 roku wielkość
mikroprzedsiębiorstw zwiększyła się o 2.9%. Największy spadek odnotowały małe
przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób, ich udział między rokiem bazowym, a 2013
zmniejszył się o 2,7%.
Przesłanki rozwoju małej i średniej na wsi wynikają z istoty gospodarki rynkowej, która
ciągle zgłasza zapotrzebowanie na twórcze pomysły i działania, wykorzystujące nadarzające
się szanse i okazje w poszukiwaniu ekonomicznej ekspansji229.
Według literatury przedmiotu, w zbiorowości przedsiębiorstw działających w polskiej
gospodarce dominują mikropodmioty, które stanowią 95% populacji 230. Gmina Dębica
charakteryzuje się podobną tendencją, jednakże w ankietowani udzielający odpowiedzi na
pytania dotyczące między innymi informacji o własnej firmie, przedstawili następujące
odpowiedzi, które prezentuje wykres 13.
Wykres 13. Podmioty objęte badaniem według klas wielkości na terenie gminy
Dębica
3%
13%
34%
Mikroprzedsiębiorstwo
50%
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Duże przedsiębiorstwo
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
Analizowane dane mają na celu wskazanie wśród lokalnych przedsiębiorców klas
wielkości podmiotów prowadzonych przez przedsiębiorstwo.
Jak
wynika
z
danych,
połowa
badanych
przedsiębiorców
prowadzi
małe
przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwo funkcjonuje u 34% respondentów, natomiast
mikroprzedsiębiorstwem kieruje około 13% badanych. Najmniej dynamicznie rozwijają się
229
J. Sawicka, Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, SGGW, Warszawa
B. Żelazko, Rodzaje przedsiębiorstw, [w:] red. I. Lichniak, Nauka o przedsiębiorstwie, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, s. 137
230
95
duże przedsiębiorstwa w gminie Dębica. Należy stwierdzić, iż MŚP w gminie Dębica
stanowią 97% ogółu klas wielkości działających podmiotów.
Analiza zagadnienia ukazuje, iż małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się do
dynamizowania przedsiębiorczości w gminie Dębica. Badania potwierdzają, iż 99,9% MŚP
działających na terenie gminy Dębica ożywia lokalną gospodarkę, poprzez tworzenie nowych
miejsc pracy, kreowanie dóbr i usług oferowanych na rynku jak również działaniami
konkurencyjnymi
przyczyniającymi
się
do
tworzenia
innowacyjnych
rozwiązań
ukierunkowanych na poprawę życia społeczeństwa. Wywiązując się z obowiązków prawnych
odprowadza podatki do budżetu państwa, gminy Sektor MŚP odgrywa zatem zasadniczą rolę
w przyczyniającą się do dynamizowania przedsiębiorczości w gminie Dębica.
Małe przedsiębiorstwa rozwijają swoją działalność przede wszystkim w skali lokalnej.
Jednakże niektóre z nich z powodzeniem konkurują nawet na rynkach międzynarodowych
przyczyniając się do eksportu i wnosząc swój wkład w proces globalizacji231. Dlatego
przedsiębiorstwa uczestniczą w podziale pracy nie tylko w skali krajowej, ale i
międzynarodowej.
Proces
umiędzynarodowienia
działalności
gospodarczej
(internacjonalizacja) jest jednym z zasadniczych przejawów szerszego zjawiska, jakim jest
globalizacja. Globalizacja w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw ma miejsce dzięki
polityce i regulacjom prawnym, ułatwiającym przedsiębiorstwom inwestowanie poza
granicami własnego kraju232. Zjawisko globalizacji daje możliwość przedsiębiorstwom do
oferowania własnych produktów poza terenem ich wytworzenia, co obrazuje wykres 14.
Wykres 14. Zasięg prowadzonej działalności gospodarczej wśród badanych
respondentów
Lokalny
10%
Regionalny
23%
Krajowy
20%
Miedzynarodowy
47%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
231
G. Hajduk, Rozwój gospodarczy miast i regionów. Gospodarka- zarządzanie- marketing, Wyd.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 16
232
R. Wróblewski, dz. cyt., s. 213
96
Dlatego zasięg działalności gospodarczej przedsiębiorstw wyraża prowadzone kierunki
działania. Wśród badanych respondentów najliczniejsza grupa opowiedziała się, iż prowadzi
swoją działalność o zasięgu międzynarodowym (47%). Kolejna grupa zdeklarowała, iż
funkcjonuje w obszarze regionalnym (23%). Trzecia grupa działa na terenie całego kraju.
Najmniejsza grupa badanych opowiedziała się, iż zasięg funkcjonowania nie przekracza
granic lokalnych, czyli gminy Dębica i powiatu dębickiego.
Aktywność przedsiębiorstw poza zagranicami tworzy dla Polski zysk wynikający z
międzynarodowego podziału pracy. Tworzy się zatem początek przedsiębiorstwa w procesie
globalizacji, które w dalszej perspektywie czasu powinno umacniać swoją pozycję na arenie
międzynarodowej poszerzając swoją działalność na nowych rynkach zbytu233.
Jednakże, aby zbadać nasycenie gminy Dębica w przedsiębiorstwa, należy posłużyć się
wykresem 15.
Wykres 15. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy mieszkańców w
gminach powiatu dębickiego w 2013 roku
1000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
893,0
749,7
598,1
549,5
663,5
590,5
554,3
423,9
383,4
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych
Analiza wykresu ma na celu zweryfikowanie wskaźnika liczby przedsiębiorstw na 10
tys. mieszkańców i określenie, która z jednostek terytorialnych jest najbardziej atrakcyjna pod
względem przedsiębiorczości. Prezentowane dane ukazują nam znaczną rozpiętość
wskaźnika, gdyż różnica między największym, a najmniejszym wskaźnikiem wynosi 509,6
przedsiębiorstw. Jak wynika z danych, najbardziej atrakcyjną jednostką terytorialną jest
gmina M. Dębica, osiągająca 893 podmioty na 10 tys. mieszkańców. Jeżeli chodzi o gminy
233
J. Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, SEDNO- Wydawnictwo Akademickie, Warszawa
2014, s. 208
97
wiejskie najdynamiczniej rozwija się gmina Dębica, która na 10 tys. mieszkańców posiada
598,1 przedsiębiorstw. Należy zauważyć, iż pozostałe gminy wchodzące w skład powiatu
dębickiego również nie odbiegają od gminy Dębica. Najmniej atrakcyjną pod względem
przedsiębiorczości jednostką jest gmina Jodłowa. Aby pełniej scharakteryzować liczbę
podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców należy przedstawić wynik wskaźnika dla
województwa podkarpackiego i powiatu dębickiego. Zatem gmina Dębica w stosunku
zarówno do powiatu dębickiego jak i województwa podkarpackiego odnosi mniejszy poziom
rozwoju gospodarczego. W związku z tym należy stwierdzić, iż gmina Dębica wyróżnia się
na tle sąsiadujących jednostek pod względem sytuacji gospodarczej. Jednakże zauważamy, iż
badana jednostka nie dorównuje pod względem rozwoju gospodarczego wyższym szczeblem
jednostką samorządowym.
W każdym z badanych lat następuje przewaga podmiotów
noworejestrowanych do wyrejestrowanych, co świadczy o dobrych warunkach do rozwoju
przedsiębiorczości w gminie Dębica. Prezentowane zagadnienie było przedmiotem ankiety
przeprowadzonej wśród 30 przedsiębiorców. Ponad połowa badanych (56,7%) potwierdziła
się, iż gmina Dębica jest bardziej atrakcyjna pod względem inwestycyjnym, Przeciwnego
zdania było 43,4% respondentów.
Podsumowując, gmina Dębica posiada potencjał m. in. w postaci rozwiniętej
infrastruktury dzięki której zauważalny staje się napływ
ludności do gminy Dębica,
przekładający się na wzrost rozwoju przedsiębiorczości. Gmina Dębica jest jednostką
konkurencyjną na tle jednostek przyległych oraz na tle całego powiatu. Gmina Dębica to
miejsce, które rozwija się w szybszym tempie. Środowisko lokalnych przedsiębiorców jest
zdania, iż gmina Dębica to miejsce godne polecenia przyszłym inwestorom.
98
Rozdział 4.
Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój przedsiębiorczości w
gminie Dębica
4.1.Weryfikacja stanu orientacji marketingowej ukierunkowanej na rozwój
przedsiębiorczości
Podczas zmiany systemu z centralnego planowania na gospodarkę wolnorynkową,
jednostki terytorialne zobligowane były do natychmiastowej zmiany sposobu zarządzania,
cechującego się wcześniej odgórnym podejmowaniem decyzji na samorządność jednostek. W
związku z tym gminy musiały postawić przed sobą kilka pytań odnoszących się do
sprecyzowania działań ukierunkowanych na zagwarantowanie interesantom zadowolenia ze
świadczonych usług. Jednakże postępująca ewolucja gospodarki przyczyniająca się do
rozwoju konkurencyjności wymusiła na jednostkach samorządowych coraz to nowsze
sposoby na zabieganie o względy klientów, poprzez realizację marketingu mix
dostosowanego do indywidualnych potrzeb rynków docelowych. Dzięki temu nie tylko
przedsiębiorstwa, ale także organizacje non profit rozpoczęły realizację orientacji
marketingowej234.
W literaturze przedmiotu mamy do czynienia z wieloma definicjami „orientacji
marketingowej”. Jedna z nich mówi, iż orientacja marketingowa tworzona jest przez
organizacje, np. samorząd gminy, które prowadzą działania rynkowe. Na podstawie tego
ujęcia, gmina staje się zorientowana na działania marketingowe poprzez przejęcie koncepcji
zmierzającej do wdrożenia marketingu w jednostce terytorialnej235. Przedstawiona definicja
pozwala na: zdobycie informacji odnoszących się do ukazania bodźców zewnętrznych
kreujących potrzeby beneficjentów, udostępnianie informacji klientom odnoszące się do
skoordynowania otoczenia do potrzeb klientów, odpowiednie reagowanie na informację
poprzez realizację czynności odkrywające potrzeby klientów 236. Kolejna definicja odnosi
większy nacisk na zdobywanie przewagi rynkowej, gdyż J. Lambin, mówi, iż jest ona
„filozofią biznesu dotyczącą koordynacji działań wszystkich jednostek funkcjonalnych oraz
obejmująca wszystkich uczestników rynku, i to na wszystkich poziomach organizacji 237. Na
podstawie tej definicji należy stwierdzić, iż orientacja marketingowa stanowi filozofię
234
B. Gajdzik, Marketing w gminie: wybrane zagadanienia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
w Bytomiu, Bytom 2002, s. 19
235
B. J. Jaworski, A.K. Kohli, Antecedents and Consequences of market Orientation, an Emprocal
Investigation, [w:] Ed. G. Swart, Organizing to Become Market-Driven, MSI Report, No 9, 1990, s. 1
236
Tamże, s. 4
237
J.J. Lambin, Strategiczne planowanie marketingowe, Wyd. nauk. PWN, Warszawa 2001, s. 87
99
realizacji założeń przez organy samorządowe. Zajmuje się również realizacją działań
wyznaczanych przez jednostki samorządowe w ramach zwiększenia konkurencyjności 238.
W Polsce w ostatnich czasach władze samorządów spostrzegły wartość wynikającą z
inicjowania orientacji marketingowej, tworząc działalność w realizowanym obszarze jako
istotny element zarządzania, dzięki któremu dokonuje się rywalizacja gmin o zawężające się
zasoby (np. lokalizacja inwestycji, napływ turystów, mieszkańców, dostęp do źródeł
finansowych oraz zapewnianie podstawowych potrzeb społeczeństwu239. Dlatego proces ten
składa się z kilku faz, co prezentuje rycina 11
Rycina 11. Fazy rozwoju orientacji marketingowej
faza I
oriantacja
administracyjnobiurokratyczna
faza II
orientacja obsługowa
faza III
faza IV
faza V
orientacja
promocyjna
orientacja
marketingowa
orientacja
strategiczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto
i region na rynku, Wolters kluwer bussines, Kraków 2008, s. 58
Według A. Szromnika, pierwsza faza rozwoju orientacji marketingowej odnosi się do
działalności władz lokalnych, nie polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, lecz
ambicji urzędników lokalnych i ich własnej wygody pracy. Petent musiał czekać długi okres
czasu na załatwienie sprawy jak również nie istniał system bezpośredniego informowania o
bieżących sprawach przez władze. Druga faza ukierunkowana została na poprawę relacji
między urzędem a interesantami. Kreowane zostały kanały bezpośredniego informowania o
bieżących sprawach gminy. Jednostki publiczne próbują zebrać informacje odnoszące się do
ich pracy i sposobów poprawy usług publicznych. W fazie trzeciej dzięki zdobyciu informacji
władze lokalne mogły odpowiednio kształtować promocję miejscowości dopisując się do
potrzeb mieszkańców i funkcjonujących na jej terenie podmiotów. Odbywało się to dzięki
zastosowaniu szerokiego wachlarza narzędzie promocyjnych między innymi : katalogów,
238
S. Kauf, Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, Wyd. Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2009, s. 73
239
M. Obrębalski, Marketing przestrzeni miejskiej, [w:] red. R. Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem,
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 238-245
100
biuletynów, ulotek, gazetek gminnych, jak również uczestnictwa w mediach, targach,
wystawach i organizacjom eventów. Władze aby osiągnąć swój cel i konkurencyjność nad
innymi jednostkami angażują w to przedsięwzięcie specjalistów od reklamy i Public
Relations. Jednakże faza czwarta właściwie ukształtowała orientację marketingową, gdyż
władze lokalne i pracownicy urzędów świadomie rozpoczęli działalność odnoszącą się do
służebnej roli wobec mieszkańców i innych grup docelowych np. przedsiębiorców.
Przedstawiona koncepcja realizowała założenie odnoszące się do rozpoznawania potrzeb i
pragnień interesariuszy, przez ciągłe udoskonalania pracy urzędu publicznego. Faza szósta,
zarazem ostatnia, łączy fazę obsługową, promocyjną, marketingową, określając rzez to, iż
samorząd odpowiedzialny jest za ustalania długookresowych celów, realizację strategii
rozwojowych, analizowanie otoczenia konkurencyjnego, wzorowanie postępowania w lepiej
rozwiniętych jednostkach, przeznaczanie znacznych środków na działalność promocyjną,
rozpoznawanie potrzeb grup docelowych, polepszanie obsługi interesantów i regularne
spotkania z interesantami240. Prezentowane etapy stopniowo zmieniały funkcjonowanie
jednostek terytorialnych, tak by w jak najlepszy sposób mogły zaspokajać potrzebny i
pragnienia klientów. W związku z tym orientacja marketingowa realizowana przez gminy
określa indywidualne podejście władz i pracowników do realizacji postanowień, kreuje
organizację wewnętrzną w jednostkach publicznych, tworzy i realizuje procedury obsługi
klientów, stosuje ocenę i motywowanie urzędników jak również dokonuje realizacji
zamierzeń i postawionych przez nią zadań241. Dlatego priorytetowym zadaniem gminy jest
umiejętne zarządzanie procesami, gdyż w tworzeniu orientacji marketingowej biorą udział
wszyscy
pracownicy
jednostki
terytorialnej,
natomiast
w
realizowaniu
działań
marketingowych uczestniczą pracownicy wewnętrzni pracujący w dziale marketingu lub
pochodnych referatach242. Postęp w dziedzinie przedsiębiorczości skutkuje w gminie, tym, iż
władze lokalne posiadają informacje odnoszące się do orientacji przedsiębiorców na
realizowane zdania publiczne. Na podstawie zebranych danych lokalne władze mogą
przygotować strategię rozwoju ukierunkowaną na pozyskanie nowych inwestorów243.
Władze lokalne powinny być ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu
nowych inicjatyw jak i realizowaniu prowadzonych działalności gospodarczych. Przejawem
240
A. Szromnik, dz. cyt., s. 58-59
S. Makarski, W. Kuźniar, dz. cyt., s. 152
242
A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 294
243
M. Bednarczyk, Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa
2010, s. 27
241
101
takiego działania jest wykształcenie w myśli jednostek samorządowych służebnej roli na
rzecz podmiotów gospodarczych, co prezentuje wykres 16.
Wykres 16. Ocena przedsiębiorców odnosząca się do ilości korzystania z usług
Urzędu Gminy
3%
13%
43%
Raz w tygodniu
24%
Raz w miesiącu
17%
Raz na kwartał
Raz na pół roku
Raz na rok
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres ma na celu określenie częstotliwości korzystania przedsiębiorców z usług
gminy. Jak wynika z wykresu większość z przedsiębiorców 43%, korzysta z usług gminy raz
na rok. Następna grupa respondentów, 24% stwierdziła, iż odwiedza urząd gminy raz na
kwartał. Kolejna część ankietowanych 17 % określiło, iż gmina świadczy usługi na ich rzecz
raz na kwartał, 13% respondentów odwiedza urząd gminy raz w miesiącu, a 3%
przedsiębiorców korzysta z usług gminy raz w tygodniu.
Ankietowani przedstawili zróżnicowaną opinię odnoszącą się do służebności władz
względem zaspokajania potrzeb przedsiębiorców, co ukazuje tabela 14.
Tabela 14. Ocena władz gminy odnosząca się do spełniania służebności względem
przedsiębiorców
Wyszczególnienie Wykształcenie respondentów
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
Tak
0
3,3
13,3
16,7
Nie
0
6,7
16,7
20
Nie wiem
0
0
10
13,3
Źródło: badania własne na podstawie badań ankietowych
102
Jak wynika z danych, największa część respondentów, bo aż 43,4% opowiedziało się, iż
władze gminy Dębica nie wywiązują się ze służebnej roli względem przedsiębiorców,
natomiast 23,3% badanych opowiedziała się, iż w pełni nie potrafią odpowiedzieć na zadane
pytanie. Jednakże 33,3% ankietowanych opowiedziała, się iż władze gminy Dębica pełnią
służebną rolę względem przedsiębiorców. W nawiązaniu do hipotezy odnoszącej się do
wywiązywania się władz lokalnych ze służebnej roli wobec przedsiębiorców, należy
stwierdzić, iż hipotezę uznaje się za fałszywą.
Według przedstawionych danych wynika również zależność, która została potwierdzona
w literaturze przedmiotu, a mianowicie, wraz ze wzrostem wykształcenia przedsiębiorców
zwiększa się odsetek osób, które zauważają służebną rolę władz lokalnych względem
przedsiębiorców244.
W nawiązaniu do celu szczegółowego, należy określić stan orientacji marketingowej
urzędników jak również przedstawicieli lokalnego środowiska przedsiębiorców oraz dokonać
ich oceny realizowanych przez władze lokalne działań.
Przedsiębiorcy jednakże przeanalizowali w sposób surowy poczynania władz lokalnych.
W związku z tym, aby zweryfikować orientację marketingową w gminie Dębica, posłużyłam
się metodą stworzoną przed A. Szromnika, polegająca na otrzymaniu odpowiedzi na
dwadzieścia stwierdzeń dotyczących funkcjonowania gminy w oczach urzędników. Każde
stwierdzenie respondent będzie klasyfikował od 1 do 7 punktów. Łączna suma punktów,
znajdująca się w przedziale od 20 do 140, będzie stanowiła kryterium orientacji jednostki
terytorialnej245. Rozstrzygająca klasyfikacja będzie polegała na kwalifikacji jednostki do
jednej z trzech klas rozwoju orientacji marketingowej:
 klasy I, które w rezultacie oceny kwestionariusza otrzymały od 20 do60
punktów. Dowodzi to, iż dana jednostka nie usposabia się na potrzeby
środowiska lokalnego, w związku z tym nie funkcjonuje zgodnie z zasadami
marketingu terytorialnego;
 klasy II, które w rezultacie oceny kwestionariusza otrzymały od 61- 100
punktów. Udowadnia to, iż dana jednostka dysponuje rozwijającym się
poziomem orientacji marketingowej, w związku z tym uwidocznione są starania
realizacji istoty marketingu terytorialnego, które należy umocnić;
 klasy III, które w rezultacie oceny kwestionariusza otrzymały od 101- 140
punktów wykazuje to, iż dana jednostka osiada wysoce rozwiniętą orientację
244
245
S. Makarski, W. Kuźniar, dz. cyt., s. 154
A. Szromnik, dz. cyt., s.86
103
marketingową. Rolą władz jest dalsza realizacja założeń marketingu
terytorialnego jak również utrzymanie obecnego stanu rzeczy na aktualnym
poziomie246.
Ilość
respondentów
(pracowników
gminy)
udzielających
odpowiedzi
do
kwestionariusza wyniosła 15 osób o wykształceniu wyższym, w tym 11 osób stanowiły
kobiety.
Na
podstawie
kwestionariusza
dostrzeżono
niepokojącą
nieświadomość
pracowników Urzędu, która przejawia się w braku informacji odnoszących się do
podstawowych zagadnień funkcjonowania Urzędu Gminy Dębica. Badane kwestie mają w
sposób bezpośredni kształtują orientację marketingową badanej jednostki, w związku z tym
należy przedstawić problemowe zagadnienia.
Pozyskane informacje wskazują, iż 20% respondentów, sądzi, iż w gminie Dębica nie
funkcjonuje referat zajmujący się działalnością marketingową, 70% badanych potwierdza
jego obecność w strukturze Urzędu Gminy, z czego 13,3 % jest stanowczo pewnych co
istnienia referatu.
Pracownicy urzędu gminy Dębica w 80% potwierdzili, iż współpraca zagraniczna, którą
realizuje gmina Dębica jest znaczącym elementem funkcjonowania urzędu. Jednakże 13,3%
odpowiedziało przeciwstawnie sądząc, iż współpraca gminy z jednostkami zagranicznymi nie
wnosi szczególnego wkładu w rozwój gminy Dębica, pozostała część badanych 6,7 % trudno
określić badany problem.
Urzędnicy w 67% zdeklarowali, iż w badanej jednostce prowadzona jest metoda
benchmarkingu polegająca na stałej i systematycznej analizie działalności porównywania
jednostki do jednostek osadniczych sąsiadujących lub konkurencyjnych. Jednakże należy
zauważyć, iż 26,7 % badanych nie zdeklarowało obecności benchmarkingu jako metodyki
pozwalającej na poprawę funkcjonowania Urzędu Gminy w oparciu o doświadczenie i
pozycję konkurencyjnych jednostek, 6,3 % ankietowanych nie potrafi określić istnienia
zjawiska w zadaniach gminy. Odnosząc się do pracy urzędników gminy Dębica ponad 60%
badanych zdeklarowało, iż wyniki ich pracy poddawane są ocenie środowiska lokalnego,
natomiast 27% respondentów nie potwierdziła, iż w gmina przeprowadzałaby tego typu
analizy, podczas gdy 13% nie jest w stanie określić badanego problemu.
Jednakże najważniejszym problemem z którym boryka się badana jednostka jest
stwierdzenie, iż przedsiębiorcy mają znaczny wpływ na zarządzanie swoją gminą, co
przedstawia wykres 17
246
Tamże, s. 86
104
Wykres 17. Ocena urzędników gminy w zakresie wpływu przedsiębiorców
na zarządzanie gminą
0%
27%
7%
0%
Zdecydowanie nie
13%
Nie
Chyba nie
20%
Trudno określić
33%
Chyba tak
Tak
Zdecydowanie tak
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Jak wynika z odpowiedzi urzędników gminy Dębica 33% nie jest w stanie określić
wpływu decyzji przedsiębiorców na funkcjonowanie gminą, 27% respondentów jest zdania, iż
przedsiębiorcy mają wpływ na podejmowanie decyzji, 20% badanych wydaje się, iż
przedsiębiorcy w pewnym stopniu wpływają na decyzje władz lokalnych, natomiast 13 %
badanych jest zdania, iż przedsiębiorcy nie mają wpływu na kształtowanie środowiska
lokalnego, stanowczym potwierdzenie tych słów zdeklarowało 7% badanych. Żaden z
urzędników nie zdeklarował „tak”, „zdecydowanie tak”
badanego problemu.
Według
pracowników Urzędu Gminy, przedsiębiorcy nie mają wpływu na zarządzenie gminą.
Większość respondentów skazuje, iż przedsiębiorcy mają znikomy wpływ na decyzje władz
lokalnych. Jednakże pełny całokształt stwierdzający autentyczny stan rzeczy przedstawię w
dalszej części pracy.
Ustosunkowując się do kolejnych stwierdzeń dotyczących orientacji marketingowej
gminy należy stwierdzić, iż odpowiedzi na pozostałe stwierdzenia prezentowały badaną
jednostkę jako gminę nastawioną na zaspokajanie potrzeb przedsiębiorców. Na szczególną
uwagę zasługują cztery stwierdzenia, które świadczą o wysoce rozwiniętej działalności gminy
odnośnie służebności przedsiębiorcom.
Urzędnicy w 100% zdeklarowali, iż każdy pracownik urzędu gminy Dębica z
zaangażowaniem obsługuje interesanta i rozwiązuje jego bieżące problemy. Respondenci
sądzą, iż osoby sprawujące władze jak również urzędnicy gminy posiadają kwalifikacje i
kompetencje interpersonalne przez co powierzone im zdania sprawują na bardzo wysokim
poziomie. Wszyscy respondenci opowiedzieli się również w 100% co do terminowości
załatwiania spraw jak również, iż nadrzędnym celem działalności gminy jest zawsze interes
środowiska lokalnego, a nie własny czy polityczny. Każdy z respondentów potwierdził, iż
działalność promocyjna podejmowana przez gminę Dębica wynika z opracowania
105
długookresowej
strategii
kształtowania
wizerunku
jednostki
osadniczej.
Każdy
z
respondentów stwierdził, iż gmina Dębica systematycznie uczestniczy w targach i wystawach,
w tym 27% badanych stanowczo potwierdziło analizowane twierdzenie.
Kolejnym
ważnym
aspektem
współpracy
między
władzami
lokalnymi
a
przedsiębiorcami są opłaty lokalne. Dlatego 87% respondentów zdeklarowało, iż podatki,
ceny, opłaty ustalane są z uwzględnieniem finansowych możliwości lokalnych firm. Z czego
w analizowanym aspekcie 7% badanych zdecydowanie opowiedziało się co do jego
słuszności. Jednakże 13% badanych nie było w stanie ustosunkować się do twierdzenia.
Z dalszych odpowiedzi wynika, iż na ogół badani potwierdzają poprawność twierdzeń,
bądź w niewielkim wymiarze nie potrafią udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego
okazuje się, iż 87% respondentów popiera fakt, iż władze podejmują decyzje po
wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań klientów. Natomiast 80% badanych sądzi, iż
środowisko przedsiębiorców jest dobrze informowane co do aktualnych wydarzeń i spraw
podejmowanych przez władze. Podobnego zdania są co do istnienia rozwiązań
gwarantujących bezpośredni kontakt władz z interesantami. Z kolei 93% badanych twierdzi,
iż co jakiś czas władze gminy Dębica inicjują badania i sondaże zmierzające do rozpoznania
zadowolenia interesantów z tytułu świadczonych usług. Zwracając uwagę na formułowanie
strategii rozwojowych 80% badanych potwierdza, iż gmina Dębica prowadzi analizy
strategiczne i marketingowe służące poprawności formułowania strategii rozwoju. Prawie
wszyscy respondenci, 87% są zdania, iż jakość świadczonych przez nich usług jest
poddawana analizie i kontroli.
Według urzędników gminy Dębica działania marketingowe podejmowane przez władze
lokalne dynamizują rozwój przedsiębiorczości w badanej gminie. Jak wynika z danych 53%
respondentów potwierdza, iż działania marketingowe podejmowane przez lokalne władze
dynamizują rozwój przedsiębiorczości w gminie Dębica. Podczas gdy 27% badanych jest
zdecydowanych co do swego przekonania. Jednakże 20% badanych nie do końca potwierdza
odpowiedz na badane stwierdzenie. Poruszone zagadnienie stanowi odpowiedź na
wyznaczoną hipotezę. Dlatego należy stwierdzić, iż w oczach urzędników władze lokalne
poprzez działania marketingowe zmierzają do dynamizowania przedsiębiorczości. Jednakże
dalsza część pracy zweryfikuje badaną hipotezę.
Z drugiej strony, aby w pełni przedstawić orientację marketingową gminy należy
zapoznać się z opinią przedsiębiorców, na rzecz których gmina Dębica w bezpośrednio
świadczy usługi. Z badań ankietowych wynika, że przedsiębiorcy są na ogół zadowoleni z
pracy urzędników i władz lokalnych gminy Dębica. Niezadowolenie odnosi się zasadniczo do
106
czterech kwestii. Pierwszy wątek odnosi się do stwierdzenia, iż przedsiębiorcy mają znaczny
wpływ na zarządzanie swoją gminą. Według badanych przedsiębiorców 70% z nich uważaj,
iż nie ma wpływu na podejmowane decyzje władz lokalnych, w tym 13,3% respondentów,
stanowczo potwierdza „zdecydowanie nie” przedstawione stwierdzenie. Jednakże 16,7%
przedsiębiorców potwierdza, iż istnieją sposoby w których to przedsiębiorcy maja wpływ na
kształtowanie działań w gminie. W badanym stwierdzeniu, 13,3% ankietowanych nie miała
zdania na tenże temat. W celu weryfikacji hipotezy odnoszącej się do założenia, iż decyzje
dotyczące rozwoju przedsiębiorczości są konsultowane z przedsiębiorcami. Największa część
badanych, 36,7% opowiedziała się, iż konsultacje tego typu nie odbywają się w gminie
Dębica, z kolei 33,3% nie jest w stanie stwierdzić konsultowania decyzji dotyczących
rozwoju przedsiębiorczości. Niemniej jednak 30% badanych bierze udział w takich
konsultacjach i aktywnie włącza się w rozwój przedsiębiorczości. Reasumując badaną
hipotezę, należy stwierdzić, iż przedsiębiorcy mają znikomy wpływ na kształtowanie decyzji
odnoszących się do funkcjonowania gminy Dębica. Powodem tego jak widać jest niski
stopień komunikacji między stronami. Władze gminy Dębica powinny wysyłać komunikaty
przedsiębiorą odnośnie organizowania spotkań z przedsiębiorcami, gdyż tylko współpraca
obydwu stron może po dłuższym okresie czasu skutkować rozwojem jednostki i poprawą
warunków funkcjonalnych zarówno dla przedsiębiorców jak i władz gminy Dębica.
Respondenci napotkali się z problemami podczas realizowania spraw urzędowych,
wykres 16, ukazuje 5 najważniejszych trudności podczas wizyt w instytucji publicznej.
Wykres 18. Problemy i trudności podczas realizacji spraw w Urzędzie Gminy w
ocenie przedsiębiorców
Niekompetencje pracowników
3%
10%
7%
"Niezyciowe" przepisy
17%
Opieszałość w załatwianiu spraw
43%
20%
Obojętność urzędników w
stosunku do petenta
Brak ciągłości w załatwianiu
spraw
Inne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
107
Kolejnym aspektem budzącym rozczarowanie jest odniesienie się do stwierdzenia
dotyczącego, iż działalność władz gminy Dębica dyktowana jest wyłącznie dobrem
środowiska lokalnego, a nie politycznym czy własnym. Z badań ankietowych wynika jednak,
iż 56,7% przedsiębiorców sądzi, iż władze lokalne działają w głównej mierze w oparciu o
kreowanie interesu politycznego jednostki, z czego 13,3% odpowiedziało na podane
stwierdzenie „zdecydowanie nie”. Badane zagadnienie ma swoje oparcie w literaturze
przedmiotu, gdyż pasywność obserwowana przez przedsiębiorców może mieć związek z
upartyjnieniem struktur, w związku z tym władze lokalne są zobowiązane do wypełniania
obowiązków partii politycznych, które reprezentują247. Natomiast 26,7% badanych nie ma
zdania co do tej kwestii, tymczasem wśród badanych 16,7% przedsiębiorców jest zdania, iż
władze gminy Dębica kierują się wyłącznie interesem środowiska lokalnego.
Jak wynika z kwestionariusza orientacji marketingowej 53,3% przedsiębiorców gminy
Dębica zauważyło również, iż działalność promocyjna nie jest w wystarczającym stopniu
kształtowana poprzez strategię ukierunkowaną na tworzenie dobrego wizerunku gminy
Dębica. Z kolei 23,3 % badanych opowiedziała się za tym, iż gmina Dębica kształtuje w
długookresowej perspektywie swój wizerunek. Natomiast 23,3% respondentów było ciężko
określić istniejący stan rzeczy. W nawiązaniu do tej kwestii, 83,3% przedsiębiorcom gminy
Dębica trudno było określić prowadzenia przez Urząd Gminy analiz strategicznych i
marketingowych, które współtworzyłyby strategię rozwojową, 16,7% badanych nie sądzi, iż
gmina Dębica podejmuje się tego typu zadań.
W kolejnym zagadnieniu połowa respondentów określiła, iż działania marketingowe
podejmowane przez władze lokalne nie dynamizują rozwoju przedsiębiorczości w gminie
Dębica, jednakże 26,7% nie miała zdania co do tej kwestii. Natomiast 23,3% badanych
potwierdziło, iż działania gminy Dębica wspierają rozwój inicjatyw przedsiębiorczych w
badanej jednostce terytorialnej. Analizowane stwierdzenie było przedmiotem badania nad
poprawnością hipotezy w której to przejęte zostało, iż działania marketingowe podejmowane
przez lokalne władze dynamizują rozwój przedsiębiorczości gminie Dębica. Na podstawie
stwierdzeń pracowników gminy jak i opinii przedsiębiorców należy stwierdzić, iż władze
lokalne powinny bardziej rozwijać działalność marketingową, która przyczynia się do
kreowania rozwoju przedsiębiorczości. Potwierdzeniem faktu, iż hipoteza nie jest w pełni
zrealizowana jest kolejna odpowiedz na pytanie dotyczące widoczności wysiłków władz
247
K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy jako partner samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki
lokalnej i regionalnej, ZN 824 s. 103
108
lokalnych we wsparciu rozwoju przedsiębiorczości poprzez promowanie produktów i usług
lokalnych, co prezentuje wykres 19.
Wykres 19. Ocena władz gminy odnoście wspierania rozwoju przedsiębiorczości i
promowania produktów lokalnych
3%
13%
7%
10%
Zdecydowanie tak
Tak
Trudno określić
67%
Nie
Zdecydowanie nie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Jak wynika z tabeli 67% przedsiębiorców stwierdziło, iż ciężko określić intensywność
wsparcia rozwoju lokalnego realizowanego przez władze gminy. Jednakże 13% badanych
opowiedziało się, iż nie dostrzegają wsparcia władz samorządowych odnoszących się do
rozwoju przedsiębiorczości i promowania produktów lokalnych, 10% respondentów
stwierdziła, iż gmina Dębica podejmuje takie działania, jak również 3% posiadało
zdecydowane stanowisko odnoszące się do realizacji przed gminę działań rozwojowych.
Z następnym stwierdzeniem nie zgadza się 50% badanych, którzy twierdzą, iż
przedsiębiorcy nie są informowani o bieżących wydarzeniach i priorytetowych sprawach
gminy Dębica., 26,7% opowiedziało się , iż trudno określić sposoby komunikowania się
gminy z przedsiębiorcami, natomiast 23,3% respondentów w pełni zgadza się z
przedstawionych stwierdzeniem. Podobnie jak w poprzednio, połowa
respondentów nie
zgadza się, iż władze gminy inicjują badania i sondaże oceniające zadowolenie interesantów z
usług świadczonych przez gminę. Ponad 30% badanych trudno określić skalę poprawności,
natomiast 16,7% badanych zgadza się z rozważanym stwierdzeniem.
Wśród opinii respondentów dostrzeżono stwierdzenia odnoszące się do działań
realizowanych przez gminę w pozytywny sposób określa posiadaną orientację marketingową.
Ponad 70% respondentów dostrzega zaangażowanie władz wynikające z cyklicznego
uczestnictwa w targach i wystawach, z czego 6,7% określiła swoje stanowisko jako
„zdecydowanie tak”, 23,3% trudno określić badane stwierdzenie natomiast 10%
odpowiedziało na badane stwierdzenie „ chyba nie”.
109
Ponad połowa przedsiębiorców jest zdania, iż w strukturze urzędu wyodrębniono
referat zajmujący się działalnością marketingową gminy, jednakże 30% badanych trudno
określić istniejący stan rzeczy, 16,7% ankietowanych sądzi, iż gmina Dębica nie posiada
referatu marketingu.
Kolejne stwierdzenia odnoszą się do świadczenia usług przez urząd gminy, natomiast
30% ankietowanych potwierdza, iż pracownicy urzędu gminy posiadają wysokie kompetencje
i kwalifikacje zawodowe, jednakże 43,3% posiada negatywną opinię o pracujących
urzędnikach, natomiast 20% badanych ciężko określić poprawność stwierdzenia.
Przedsiębiorcy podobnie opowiedzieli się co do kompetencji i kwalifikacji władz
gminy, gdyż 40% badanych potwierdza, iż władze gminy Dębica posiadają kwalifikacje i
doświadczenie w realizowaniu powierzonych im zadań, 36,7% trudno określić analizowane
stwierdzenie, natomiast 20% badanych sądzi, iż władze gminy Dębica są niekompetentne.
Rozpatrując obowiązki władz 43,3% badanych opowiedziało się , iż władze podejmują
decyzję bez porozumienia z przedsiębiorcami, 40% badanych nie było w stanie wypowiedzieć
się co do tej kwestii, a 16,7% jest zdania, iż władze podejmują decyzje zgodne z
przekonaniami środowiska lokalnego i przedsiębiorców.
Odnosząc się do kontroli i analizy usług administracyjnych realizowanych przez gminę
Dębica 50% badanych nie jest w stanie określić organizowania tego typu pomiarów jakości
świadczenia usług, 30% ankietowanych jest przekonana co do kontrolowania jakości usług,
natomiast 20% badanych nie jest zadania, iż gmina Dębica kontroluje pracę urzędników.
Ponadto blisko 40% badanych przedsiębiorców opowiedziało się, iż organizacja i
warunki pracy urzędów i podmiotów komunalnych poddawane są ocenom środowiska
lokalnego, 33,3% ankietowanych nie była w stanie określić istoty stwierdzenia, jednakże 30%
badanych potwierdziła, iż bierze udział w badaniach i ankietach realizowanych przez gminę
Dębica. Twierdzenie dotyczące dotrzymywania terminów i obietnic danym interesantom jako
poprawne określiło 43,4% badanych, jednakże 30% nie ma zdania co do tej kwestii, a 26,7%
przedsiębiorców napotkała się z trudnościami wynikającymi z nieterminowości i
niepokrytych obietnic realizowanych w Urzędzie Gminy.
Połowa przedsiębiorców określiła, iż pracownicy gminy nie obsługują interesantów z
pełnym zaangażowaniem, jednakże 33,3% badanych trudno określić rozważane zagadnienie,
natomiast
26,7%
dostrzega
zaangażowanie
urzędników
gminy
i
rozwiązywanie
najważniejszych problemów. Potwierdzeniem badanego stwierdzenia stanowi kolejna
odpowiedz przedsiębiorców dotycząca oceny pracy urzędników gminy, co prezentuje tabela
15.
110
Tabela 15. Ocena pracy Urzędy Gminy Dębica w opinii respondentów (skala
1-min, 5-max)
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
3
4
5
1
Uprzejmość i życzliwość
6,7%
13,3%
20%
36,7%
23,3%
2
Kompetencja i fachowość
6,7%
30%
33,3%
20%
10%
3
Sprawność i szybkość obsługi
10%
33,3%
23,3%
20%
10%
4
Udzielanie pełnych informacji
16,7%
20%
40%
16,7%
6,7%
5
Terminowość w załatwianiu spraw
13,3%
26,7%
26,7%
20%
13,3%
6
Dyskrecja obsługi
0%
23,3%
40%
20%
16,7%
7
Warunki lokalowe
0%
13,3%
30%
36,7%
20%
8
Ocena ogólna
10%
6,7%
46,7%
23,3%
13,3%
Źródło: badania własne na podstawie danych ankietowych
Lokalni przedsiębiorcy są przede wszystkim zadowoleni z uprzejmości i życzliwości
pracowników gminy, gdyż 60% badanych przyznało tej kwestii skalę 4 i 5 punktów.
Jednocześnie 43,3% respondentów wskazało ewidentny brak w sprawności i szybkości
obsługi interesantów,
przyznając po 1 i 2 punkty. Jak wynika z tabeli większość
przedsiębiorców, 46,7%, oceniła całokształt pracy Urzędu Gminy Dębica na 3 z 5 punktów.
Na tej podstawie należy stwierdzić, iż jednostka powinna zwrócić większą uwagę na obsługę
klientów, tak aby zachować obecne standardy jak również poprawić niedociągnięcia, które
zmniejszają skuteczność pracy urzędu.
Z badań kwestionariuszowych wynika, iż 40% przedsiębiorców twierdzi, iż w gminie
Dębica nie obowiązują rozwiązania formalne, zapewniające bezpośredni kontakt pomiędzy
władzami a interesantami , 36,7% trudno określić zdanie na tenże temat, natomiast 23,3% jest
zdania, iż władze gminy Dębica w bezpośredni sposób mogą kontaktować się z interesantami.
Na podstawie badań należy stwierdzić, iż 43,3% badanych przedsiębiorców sądzi, iż
podatki, ceny, opłaty nie są ustalane z uwzględnieniem finansowych możliwości lokalnych
firm, z czego 3,3% badanych zdecydowanie zaprzecza analizowanemu stwierdzeniu,
natomiast 33,3% nie ma sprecyzowanej opinii w tejże sprawie, jednakże 23,3% jest zdania, iż
podatki, ceny i opłaty są ustalane w oparciu o możliwości przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy
gminy Dębica opowiedzieli się w 86,7%, iż trudno im określić działalność gmin odnoszącą
się do porównywania innych jednostek osadniczych i wzorowania się na nich, aczkolwiek
13,3% badanych przypuszcza, iż gmina Dębica nie prowadzi tego typu analiz.
W ostatnim stwierdzeniu, 43,3% badanych oceniło, iż kontakty zagraniczne nie są
podstawą doskonalenia Urzędu Gminy, natomiast 20% respondentów określiła, iż tego typu
111
działania mogą poprawić funkcjonowanie urzędu, jednakże 43,3% nie była w stanie
sprecyzować własnego zdania.
Jednak, aby w pełni podsumować zebrane informacje należy posłużyć się tabelą 16,
która przedstawia rozkład analiz statystycznych
Tabela
Analiza
16.
statystyczna
rozkładu
punktacji
dla
mierników
marketingowej orientacji gminy
Wyszczególnienie
Rozkład punktacji dla mierników
Rozkład punktacji dla mierników
orientacji marketingowej
orientacji marketingowej
(Pracownicy Gminy)
(Przedsiębiorcy)
Liczba
Suma
Średnia
Odchylenia
Liczba
Suma
Średnia
standardowe
Odchylenia
standardowe
Twierdzenie 1
15
54
3,6
1,24
30
88
2,9
1,18
Twierdzenie 2
15
87
5,8
1,01
30
103
3,4
1,25
Twierdzenie 3
15
82
5,5
1,19
30
108
3,6
1,33
Twierdzenie 4
15
79
5,3
0,88
30
110
3,7
1,32
Twierdzenie 5
15
86
5,7
0,88
30
104
4,5
1,48
Twierdzenie 6
15
94
6,3
0,80
30
111
3,7
1,29
Twierdzenie 7
15
96
6,4
0,74
30
105
3,5
1,36
Twierdzenie 8
15
91
6,1
0,88
30
127
4,2
1,45
Twierdzenie 9
15
88
5,9
0,64
30
104
4,5
1,31
Twierdzenie 10
15
82
5,5
0,83
30
110
3,7
1,21
Twierdzenie 11
15
94
6,3
0,80
30
96
3,2
1,42
Twierdzenie 12
15
91
6,1
0,70
30
101
3,4
1,40
Twierdzenie 13
15
80
5,3
0,98
30
115
3,8
0,38
Twierdzenie 14
15
84
5,6
0,91
30
123
4,1
0,71
Twierdzenie 15
15
69
4,6
1,35
30
114
3,8
1,03
Twierdzenie 16
15
89
5,9
0,80
30
113
3,7
1,33
Twierdzenie 17
15
74
4,9
1,39
30
118
3,9
0,37
Twierdzenie 18
15
85
5,7
0,83
30
147
4,9
0,96
Twierdzenie 19
15
77
5,1
1,51
30
141
4,7
1,29
Twierdzenie 20
15
76
5,1
1,39
30
112
3,7
1,01
Suma punktów
15
1658
110,5
30
2249
75,0
suma 45
3907
86,8
Łączna
punktów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
112
Jak wynika z literatury przedmiotu gmina Dębica w ocenie pracowników jednostki
terytorialnej uzyskała łączną sumę w postaci 1658 punktów. Na podstawie zebranego wyniku
gmina Dębica została przyporządkowana do klasy III, mieszczącej się w przedziale od 101 do
140 punktów. Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, iż gmina Dębica jest
jednostką
o
wysoce
rozwiniętej
orientacji
marketingowej.
Analizując
orientację
marketingową, przedsiębiorcy zakwalifikowali gminę Dębica do klasy II, mieszczącej się w
przedziale od 61 do 101 punktów, co wskazuje, iż gmina Dębica posiada orientację
marketingową na umiarkowanym poziomie, jednakże w okresie następnych lat powinna
dążyć do poprawy działalności. Oznacza to, iż nie wszystkie działania, które realizują władze
lokalne przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości. Należy zauważyć, iż różnica między
średnią arytmetyczną, a odchyleniem standardowym nie odbiega od normy. Oznacza to, iż
wypowiedzi przedstawicieli przedsiębiorczości lokalnej oraz Urzędu Gminy Dębica nie
różnią się od siebie znacząco.
Gmina Dębica w toku ujednolicenia wypowiedzi pracowników gminy jak i
przedsiębiorców lokalnych zdobyła średnio 87 punktów, co oznacza, iż należy do II klasy
gmin, które posiadają rozwiniętą na zadowalającym poziomie wiedzę dotyczącą marketingu
terytorialnego, jednakże w toku odpowiednich działań są w stanie umocnić swoją pozycję. W
nawiązaniu do celu szczegółowego, odnoszącego się do oceny orientacji marketingowej
gminy Dębica z uwzględnieniem roli marketingu terytorialnego i jego instrumentów w
działalności gminy. W nawiązaniu do celu szczegółowego należy stwierdzić, iż badana
jednostka posiada rozwiniętą orientację marketingową. Dlatego rolą władz lokalnych
powinno być utrzymanie obecnego poziomu orientacji marketingowej i rozwijanie nowych
inicjatyw, tak aby w myśl koncepcji marketingu terytorialnego przedsiębiorcy uzyskiwali
satysfakcję z bytowania na danym terytorium jak również ich potrzeby były zaspokajane w
sposób zgodny z możliwościami władz lokalnych. W tym względzie perspektywą umocnienia
wyniku należałoby się dopatrywać w rozwoju metod benchmarkingu, czyli obserwowania
jednostek o silniejszej orientacji marketingowej, które poprzez zastosowanie działań
umocniły swoją pozycję na tle jednostek konkurencyjnych.
Podsumowując,
władze
lokalne
wraz
z
pracownikami
referatu
marketingu
terytorialnego powinny zaobserwować narzędzia wykorzystywane przez konkurencyjne
samorządy, które w wyniku realizacji współpracy z przedsiębiorcami odniosły korzyści ze
współdziałania, dlatego w tym momencie zarówno przedsiębiorcą danej konkurencyjnej
jednostki żyje się lepiej, jak również władze lokalne w wyniku większych wpływów do
budżetu samorządowego odnoszą korzyści w postaci realizacji nowych inwestycji, które
113
przyczyniają się do napływu nowych inwestorów jak również podnoszą zainteresowanie
społeczności osiedlaniem się na danych terenach. Niewątpliwie istotnym elementem byłoby
nasilenie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Władze gminy Dębica powinny więc
poprzez kształtowanie instrumentów marketingu terytorialnego czyli produktu- oferty
terytorialnej, (oferta inwestycyjna), ceny- podatków lokalnych, dystrybucji- dostępności
infrastrukturalnej, komunikacyjnej, promocji- kształtowania pozytywnego wizerunku i
tożsamości, poprzez uczestnictwo w targach, organizacji wydarzeń, eventów z udziałem
lokalnych przedsiębiorców promować lokalne produkty i zachęcać do podejmowania
działalności gospodarczej na obszarze gminy Dębica.
4.2.Wpływ działań marketingowych na kształtowanie przedsiębiorczości w
gminie Dębica
Marketing jest filozofią prowadzenia działalności prezentującej korzyści, jakie
otoczenie tworzy nabywcą. To zestaw reguł, norm i orientacji jak również postępowań
występujących na konkurencyjnych rynkach, w których aby zrealizować plany rozwojowe
niezbędne jest wykorzystywanie narzędzi marketingu- mix, służących do efektywnego
zastosowania w otoczeniu248. Koncepcja marketingu terytorialnego dostosowuje się do
potrzeb miast i gmin. Jak wiadomo, gmina będąc podstawową jednostką terytorialną
dysponuje szerokim wachlarzem kompetencji, które uprawniają władze do realizowania ściśle
określonych zadań, które mają znaczenie da jakości życia mieszkańców, ta aby odpowiednio
pobudzać wzrost społeczno- gospodarczy249. Spośród wielu zadań przedstawiciele władz
gminnych mają obowiązek do prowadzenia działalności marketingowej opartej przede
wszystkim na promocji. Celem tego typu zabiegów jest kształtowanie postaw, zachowań
odpowiednich grup docelowych m. in. inwestorzy - przedsiębiorcy, które mogą przyczynić się
do rozwoju jednostki terytorialnej250.
W nawiązaniu do celu szczegółowego obecna część pracy będzie poświęcona
wskazaniu działań marketingowych i określenia ich roli marketingu terytorialnego w rozwoju
przedsiębiorczości.
Odnosząc się do badań ankietowych należy stwierdzić, iż 47% przedsiębiorców
dostrzega zaangażowanie władz przekładających się poprzez popularyzację walorów gminy,
248
J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa 2002, s. 126
W. Rudolf, Samorząd regionu i jego partnerzy - typologia relacji w marketingu regionu, [w:] red.
nauk. G. Rosa, A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty
marketingu terytorialnego, ZN 663, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2011, s.243
250
A. Szromnik, dz. cyt., s. 22
249
114
30% badanych nie jest w stanie określić stopnia zaangażowania władz lokalnych w promocję
gminy Dębica. Jednakże 23% respondentów oceniło, iż lokalni przywódcy sumienne
wywiązują się z ustawowego obowiązku promocji gminy Dębica.
Jednakże, aby inwestorzy w pełni zapoznali się z ofertą miejsca, władze lokalne
powinny przeznaczyć odpowiednie środki z budżetu na kształtowanie oferty promocyjnej, co
przedstawia tabela 17.
Tabela 17. Zestawienie wydatków na promocję z wydatkami ogółem w gminie
Dębica (zł)
2013
120 338,83
2012
110 174,28
2011
86 815,71
2010
103 858,40
2009
156 410,75
0,00
80886262,33
71903886,88
81656096,63
82188309,28
72097635,35
20 000 000,00
40 000 000,00
60 000 000,00
80 000 000,00
100 000 000,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Dębica na lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Jak wynika z wykresu wydatki na promocję w gminie Dębica posiadały zróżnicowany
charakter. Największe wsparcie na działalność marketingową następowało w 2009 roku i
stanowiło 0,22% ogółu wydatków. Z kolei najmniejsze wkład w promocję gmina zastosowała
w roku 2011, który stanowił 0,11 % budżetu przeznaczonego na wydatki. W 2013 roku w
stosunku do roku 2009 nastąpiło zmniejszenie się dynamiki środków budżetowych
przeznaczonych na działalność promocyjną o 23,06%. Jednakże od roku 2011 wydatki na
promocję w gminie Dębica do roku 2013 wzrosły o 38,61%. Środki na działalność
promocyjną w 2013 roku były przeznaczone na:
 akcje promocyjne w prasie i radiu,
 realizacje filmu promocyjnego o Gminie Dębica ( film o inwestycjach gminy, film
o imprezach gminnych),
 sporządzenie folderów oraz zdjęć obiektów inwestycyjnych,
 zakup upominków z herbem Gminy Dębica (np. maskotki, figurki, torebki
papierowe)
115
 zakup książek i albumów jako nagród w konkurach,
 zakup gadżetów z nadrukiem Gminy Dębica ( pucharów, filiżanek, dyplomów,
tabliczek okolicznościowych, monet pamiątkowych),
 sporządzenie koncepcji historycznej na potrzeby Grodu Słowiańskiego w
Stobiernej251.
Przyczyn zwiększających wydatków na promocję należy dopatrywać się we
wzrastającej liczbie nowo rejestrowanych przedsiębiorstw, których z roku na rok przybywa w
gminie Dębica. Tak więc dzięki wzrostowi środków przeznaczonych na promocję władze
gminy Dębica mogą kreować politykę promocyjną związaną z zakupem dóbr i usług dzięki
którym mogą prezentować wizerunek gminy Dębica i pozyskiwać nowych inwestorów.
Dlatego marketing jako idea zarządzania wskazuje w miejscu zainteresowania klienta.
Rolą władz jest rozpoznanie jak również zaspokojenie potrzeb grup docelowych. Korzyścią
wynikającą z marketingu terytorialnego jest obszar posiadający unikalne cechy przestrzennoadministracyjne252. Istotą działań promocyjnych jest propagowanie dóbr, które gmina może
zaoferować swoim klientom. W związku z tym władze gminy, podobnie jak przedsiębiorcy są
zobligowani
do
zarządzania
posiadanymi
zasobami,
tak
aby
funkcjonować
na
konkurencyjnym rynku. Władze lokalne poprzez odpowiednio kształtowane działania
marketingowe powinny zainteresować potencjalnych klientów do przedstawionej oferty.
Dlatego gmina zobowiązana jest do stworzenia konkurencyjnego produktu i zabiegania o
pozyskanie nowych odbiorów, którzy byliby w stanie kupić oferowane dobro253.
Przedmiotem promocji realizowanej przez władze gminy jest potencjał, czyli
wewnętrzne walory obejmujące m. in. walory antropogeniczne, przyrodnicze, infrastrukturę,
dostępność. Oferta gminy odnosi się w głównej mierze do jednostek zewnętrznych jak
również wewnętrznych, czyli tych które obecnie funkcjonują na danym terenie254.
Infrastruktura teleinformatyczna w jednostkach terytorialnych dotyczy komunikowania
się pomiędzy społeczeństwem a podmiotem publicznym. Podmiotem stosującym Internet w
procesie komunikowania się z klientami jest e-urząd. Dzięki środkom przeznaczonym na
cyfryzację z roku na rok następuje unowocześnianie tego kanału komunikacji. Rolą
251
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2013 nr FIP- 3251.17.2014
Wójta Gminy Dębica z dnia 18 marca 2014 r.
252
A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast i regionów, [w:] red. nauk.
A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa
2011, s. 18
253
M. Huczek, Promocja gminy jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społeczno- gospodarczego,
[w:] red. A. Chodyński, Zarządzanie i Marketing, Oficyna Wydawnicza Humanis, ZN 1/2007,
Sosnowiec 2007, s. 108
254
M. Czornik, dz. cyt., s. 63
116
e-urzędu jest udostępnianie informacji jak również możliwość zrealizowania ważnych spraw
osobistych. Najważniejszym celem tejże działalności jest zmniejszenie czasu i kosztów
związanych z tradycyjnymi urzędami. Najistotniejszą zaletą e-urzędu jest dostępność
całodobowa i całotygodniowa255. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
działa od 2008 roku, ma ona na celu zapewnienie użytkowania usług administracyjnych przez
przedsiębiorców i obywateli256. W związku z tym Internet ułatwia zarówno łączność urzędu z
petentem, jak również gwarantuje promocję miast i gmin, czyli stanowi jedno z
najważniejszych zadań marketingu terytorialnego257. Każda jednostka, która chce kreować
pozytywny wizerunek musi podążać z biegiem nowości wchodzących na rynek. Dlatego
Gmina Dębica aktywnie realizuje promocję internetową, dzięki funkcjonowaniu strony
internetowej258 lokalna społeczność jak również potencjalni przedsiębiorcy mogą zapoznawać
się z ofertą terytorialną przygotowaną przez gminę. Przedsiębiorcy chcący zainwestować w
danym miejscu mogą bez problemu zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami
odbywającymi
się
w
jednostce,
miejscem
i
godzinami
funkcjonowania
urzędu,
postanowieniami uchwalanymi przez samorządowców, ofertą inwestycyjną, jakością życia
ludności, udzielanymi ulgami podatkowymi, czy możliwością przystąpienia do SSE. Gmina
Dębica posiada również kanał na youtube.pl, gdzie umieszcza filmy promujące działalność
inwestycyjną i inne posiadające walory. Kolejną z form aktywności na portalach
społecznościowych jest funpage na facebook.pl, przeznaczony na zamieszczanie aktualnych
informacji dotyczących działalności urzędu gminy i relacji z organizowanych wydarzeń.
Kolejną formą działalności marketingowej jest posiadanie licznych wyróżnień i nagród.
Gmina Dębica od roku 1995 otrzymała blisko 70 nagród i wyróżnień. Ostatnim wyróżnieniem
jest nagroda zdobyta 24 maja 2014 r. - Gmina Dębica ponownie Liderem Samorządności w
Województwie Podkarpackim w 2013 roku w Plebiscycie Podkarpacka Nagroda
Samorządowa jak również tytuł „Gmina posiadająca Najlepszą Stronę Internetową wśród
gmin województwa podkarpackiego259. Odnosząc się do działalności inwestycyjnej gmina
Dębica dnia 12 grudnia 2013 - w rankingu na „Aktywną Gminę Podkarpacia 2013” zdobyła
255
W. Ciechomski, Możliwości wykorzystania Internetu w promocji jednostek terytorialnych, [w:] red.
nauk. W. Ciechomski, R. Romanowski, Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, s. 89 i 96
256
A. Markowska, E-urząd- nowoczesne kanały komunikacji w urzędzie publicznym, [w:] G. Rosa, A.
Smalec, Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Strategia marketingowa miast i regionów,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 719, Szczecin 2012, s. 464
257
W. Ciechomski, dz. cyt., s. 98
258
http://www.ugdebica.pl/, dn. 20.03.2015
259
http://www.ugdebica.pl/nagrody-i-wyroznienia/wyroznienia-i-nagrody-gminy-i-wo/ dn. 20.03.2015
117
10 miejsce na 160 uczestniczących jednostek samorządowych z całego Podkarpacia, jak
również w klasyfikacji gmin wiejskich – 2 miejsce260.
W nawiązaniu do hipotezy odnoszącej się do stwierdzenia, iż lokalni przedsiębiorcy
współpracują z władzami gminy Dębica., hipotezę można uznać za poprawną, gdyż z badań
ankietowych wynika, iż 73,3% przedsiębiorców aktywnie uczestniczy w organizacji
przedsięwzięć promujących gminę Dębica. Obszary udzielonego wsparcia prezentuje wykres
20.
Wykres
20.
Formy
działań
promocyjnych
wynikających
ze współpracy
przedsiębiorców z gminą Dębica
Organizacja wydarzeń i eventów
4%
Tworzenie Działań Loklanych
31%
22%
Przyciąganie programów i dotacji
z UE
13%
Akcje na rzecz poprawy
środowiska
17%
13%
Podtrzymywanie tradycji i
kultury gminy Dębica
Inne
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Aktywność przedsiębiorców dominuje przede wszystkim w organizacji wydarzeń i
eventów które potwierdziła jedna trzecia badanych, kolejnym popularnym działaniem którym
zdeklarowało 22% respondentów jest krzewienie tradycji i kultury narodowej. Niespełna 17%
przedsiębiorców zdeklarowało, iż uczestniczy w tworzeniu działań lokalnych kreujących
nowe inicjatywy. Zarówno akcję na rzecz poprawy środowiska jak i przyciąganie programów
i dotacji z UE zdeklarowało 13% ankietowanych. Inne działanie poparło 4% przedsiębiorców,
odnoszą się one między innymi do realizacji zleceń wykonawczych przez gminę Dębica. W
ciągu obecnego roku przewidzianych zostało dziewięć imprez promocyjnych w realizację
których włączyli się przedsiębiorcy gminy Dębica.
Najczęstszym
przejawem
współdziałania
między
władzami
lokalnymi
a
przedsiębiorcami jest organizacja imprez, co prezentuje tabela 18.
260
http://www.ugdebica.pl/nagrody-i-wyroznienia/wyroznienia-i-nagrody-gminy-i-wo/ dn. 20.03.2015
118
Tabela 18. Działania marketingowe gminy Dębica na rok 2015 z uwzględnieniem
współpracy z przedsiębiorcami
MIESIĄCE
STYCZEŃ
RODZAJ IMPREZY
1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- Gmina Dębica tradycyjnie
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji organizując koncerty i imprezy
artystyczne, aby wspólnie ze społecznością i lokalnymi przedsiębiorcami
kwestować na szczytny cel pomocy potrzebującym.
2) Koncert Noworoczny- odbywa się corocznie w Kościele Parafialnym p.w.
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pustkowie Osiedlu. Celem
koncertu jest utrzymanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
3) 120- lecie Urodzin Księżnej Heleny Jabłonowskiej- z okazji rocznicy 120lecia urodzin Gmina Dębica organizuje warsztaty teatralne przedstawiające
historię II wojny światowej i wydarzenia odbywające się na terenie gminy
Dębica jak również wkład Księżnej Heleny Jabłonowskiej w pomoc
materialną i edukacyjną, którą z narażeniem własnego życia świadczyła
okolicznej ludności. Wydarzenie ma na celu ocalenie od zapomnienia
wspomnień II wojny światowej.
4) II Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej „Zostań Mistrzem”- Gmina Dębica
organizuje już drugi raz Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Dębica. Celem jest popularyzacja sportu wśród młodzieży.
LUTY
1) Znane Postacie w Śnieżnej Oprawie- Gmina Dębica jest organizatorem
siódmej edycji imprezy rekreacyjnej. Uczestnicy imprezy rzeźbią postacie
charakterystycznych osób funkcjonujących na terenie gminy Dębica.
Celem
akcji
jest
integracja
lokalnej
społeczności
jak
również
przedsiębiorców, władz lokalnych do spędzania w sposób aktywny czasu.
2) VI Edycja Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej „GLAPS”- w walce o
Puchar Wójta uczestniczy osiem drużyn z terenu gminy Dębica.
3) Koncert
Karnawałowy
Orkiestry
Dętej
-
koncert
ma
na
celu
rozpowszechnianie kultury muzycznej pośród lokalnej społeczności.
MARZEC
1) Tradycje Wielkanocne w Gminie Dębica- Gmina Dębica organizuje
kiermasz, aby popularyzować i kultywować wielkanocne tradycje regionu.
2) Turniej Piłki Siatkowej Sołectw Gminy Dębica- już po raz XI sołectwa
gminy Dębica rywalizują o Puchar Wójta Gminy Dębica.
3) Międzynarodowy Dzień Teatru- obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
dążą do zaznajomienia społeczności lokalnej ze sztuką i jej wpływem na
relacje międzyludzkie.
119
KWIECIEŃ
1) Uroczystości Patriotyczne na Górze Śmierci -lokalna tradycja obchodzenia
Uroczystości Patriotycznych na Górze Śmierci ma na celu oddanie hołdu
walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej i więzionych w Obozie Pracy
Przymusowej w Pustkowie.
2) Gminne Mistrzostwa w pływaniu klas „JUŻ PŁYWAM”- zawody mają na
celu aktywizację sportową dzieci z terenu gminy Dębica, które podczas
rywalizacji będą walczyły o medale i pamiątkowe certyfikaty.
MAJ
1) IV Mistrzostwa Podkarpacia Mażoretek Polski Południowo- Wschodniej mistrzostwa mają na celu wymianę doświadczeń i przejście do kolejnego
etapu Mistrzostw Polski Mażoretek.
2) Bieg Wiosny w ramach akcji POLSKA BIEGA- celem imprezy jest
popularyzacja wśród społeczności lokalnej zdrowego trybu życia jak
również spędzenie rodzinnie wolnego czasu.
3) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja - Gmina Dębica włącza się w
obchodzenie uroczystości związanych z Uchwaleniem Konstytucji 3 maja.
Podczas obchodów społeczność lokalna będzie brała m. in. udział w
paradzie ulicami Pustkowa- Osiedla
4) Atak Morawian na Wiślan - to widowisko odbywa się w Grodzie
Słowiańskim w Stobiernej. To rekonstrukcja walk pomiędzy Morawianami
a Wiślanami. Inscenizacja ma na celu dostarczenie wiedzy i doświadczeń
Słowiańskich Przodków.
CZERWIEC
1) Dzień Dziecka - Gmina Dębica wraz z lokalnymi przedsiębiorcami będzie
starała się zapewnić najmłodszym moc atrakcji.
2) Eko- Piknik- to impreza którą organizuje gmina Dębica wraz z lokalnymi
przedsiębiorcami. Ma ona na celu popularyzację ekologicznego stylu życia i
rodzinnego spędzania czasu.
3) Gminna Spartakiada Sportowo- Lekkoatletyczna dzieci i młodzieży
4) Rajd Rowerowy BICYKLOMANIA- impreza skierowana jest do
miłośników jazdy na rowerze. Rajd ma na celu aktywne spędzanie czasu jak
również
kreowanie
kultury
rowerowej
połączonej
z
dbaniem
o
bezpieczeństwo.
LIPIEC
1) Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze- celem organizacji zawodów jest
prezentacja lokalnych jednostek straży pożarnej. Prezentuje ono gotowość
ochotniczej straży pożarnej do realizowania akcji.
2) Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota- to festyn kulturalnorekreacyjny, łączący więzi społeczne. Mistrzostwa mają na celu
120
przybliżenie źródeł historii miejsca Braciejowa, które głosi, iż na jego
terenie wytapiane niegdyś były brąz i żelazo jak również złoto.
3) Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Wisłoką- spływ kajakowy to
inicjatywa Ogólnopolska, organizowana jest nieprzerwanie od 14 lat. Spływ
ma na celu łączenie społeczności, która z zamiłowaniem traktuje
kajakarstwo.
SIERPIEŃ
1) Jarmarki Brzeźnickie- organizowane są przez władze jak i lokalnych
przedsiębiorców, którzy prezentują swoje wyroby. Szczególną rolę pełnią
też
Koła
Gospodyń
Wiejskich,
które
przybliżają
tradycje
żurku
brzeźnickiego.
2) Uroczystości patriotyczno-religijne na Polanie Kałużówka - uroczystości
patriotyczno- religijne mają na celu pamięć o żołnierzach Armii Krajowej,
którzy uczestniczyli w akcji „Burza” w 1944r. i walczyli o naszą wolność.
3) Święto Pieroga - to IV edycja imprezy, w której główną rolę odgrywają
pierogi przygotowywane przez lokalne przedsiębiorstwo i Koło Gospodyń
Wiejskich.
4) IV Piknik Słowiański- Rodzinne zawody w zjazdach na hulajnogach
górskich- piknik połączony z zawodami sportowymi jest odbywa się w
okresie kończącym wakacje, dzięki temu dzieci mogą spędzić ostatnie dni
wolnego na aktywnej zabawie i nauce tradycji słowiańskich.
WRZESIEŃ
1) Dożynki Gminne - corocznie odbywają się w innej sołeckiej miejscowości.
Mają na celu aktywizację społeczności lokalnej, podsumowanie działalności
mijającego roku.
2) Międzynarodowa Jesień Literacka- wydarzenie to ma na celu uwrażliwienie
społeczności na tematy kulturalne.
3) IV edycja Turnieju Orlika o „Puchar Premiera”- turniej ma na celu
krzewienie aktywności fizycznej wśród 12 drużyn rywalizujących przejście
do eliminacji o „Puchar Premiera”.
4) I Forum Przedsiębiorczości- forum przedsiębiorczości ma na celu
podziękowanie
dla
sponsorów (lokalnych
przedsiębiorców)
imprez
kulturalno- rozrywkowych odbywających się na terenie gminy Dębica.
PAŹDZIERNIK
1) Eliminacje do Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej- konkurs ma na
celu popularyzację treści religijnych poprzez uwzględnienie walorów
literackich i estetycznych języka polskiego.
2) Polska Liga Pływacka- kategoria „juniorów” z całego województwa
podkarpackiego będzie rywalizować ze sobą o tytuł najlepszego zawodnika
121
Podkarpacia.
3) Festiwal konfitury „Jesienne stoły”- ma na celu prezentacje wyrobów Koła
Gospodyń Wiejskich.
LISTOPAD
1) Obchody Dnia Niepodległości - 11 listopada- odbędą się obchody 97
rocznicy Święta Niepodległości, które mają na celu pielęgnowanie tradycji i
pamięć o ofiarach poległych walczących o wolność.
2) VII Bieg Niepodległości- bieg ma na celu upamiętnienie odzyskania przez
Polskę niepodległości.
GRUDZIEŃ
1) Eliminacje do Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek- celem konkursu
jest podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd i pastorałek.
2) Eliminacje
Gminne
do
Powiatowego
Konkursu
Szopek
Bożonarodzeniowych- cele konkursu jest pobudzanie inwencji twórczej
mieszkańców gminy Dębica i tworzenie świątecznej atmosfery.
3) Zawody narciarskie w Stobiernej- mają na celu popularyzację zimowych
sportów śnieżnych.
4) Jasełka- mają na celu przypomnienie historii Bożego Narodzenia i
krzewienie tradycji związanej z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kalendarz Imprez 2015- Gmina Dębica
Jak przedstawia tabela, władze gminy organizują szeroki wachlarz przedsięwzięć
promocyjnych skierowanych do wszystkich grup docelowych funkcjonujących w danym
środowisku. Lokalni przedsiębiorcy angażują się w procesie promocji gminy Dębica,
współuczestnictwo wynika najczęściej ze wsparcia finansowego danych przedsięwzięć.
Pierwszą wydarzeniem rozpoczynającym rok 2015 było uczestnictwo wielu dębickich
przedsiębiorstw na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki czemu lokalni
przedsiębiorcy kwestowali i wspierali ogólnopolską inicjatywę pomocy w walce z chorobami.
Kolejną imprezą był udział przedsiębiorców i ufundowanie nagród w konkursie gminnym
Znane Postacie w Śnieżnej Oprawie. Uczestnicy konkursu rzeźbili w lodzie postaci znanych
przedsiębiorców i innych osobistości gminy Dębica. Następnym wydarzeniem jest
świętowanie Dnia Dziecka, w którym przedsiębiorcy przewidzieli ufundowanie upominków
dla najmłodszych jubilatów. W tym samym miesiącu lokalni przedsiębiorcy uczestniczyć
będą w organizacji Eko-Pikniku, gdzie zaprezentują własne wyroby. Ponadto pod koniec roku
szkolnego przedsiębiorstwo Arkus&Romet Group z Podgrodzia wraz z władzami gminy
Dębica organizuje rajd rowerowy szlakiem gminy Dębica. Uczestnicy wydarzenia otrzymają
od sztabu organizacyjnego numer uczestnika, koszulkę z logo Bicyklomanii oraz kask
rowerowy gwarantujący bezpieczeństwo jazdy. Po zakończonym rajdzie na wszystkich
122
uczestników będzie czekał poczęstunek jak również wspólne ognisko. W ostatnim miesiącu
przedsiębiorcy wraz z władzami lokalnymi organizują Jarmarki Brzeźnickie, a następnie
Święto Pieroga. Jarmarki brzeźnickie prezentują wyroby lokalnej firmy produkującej żurek,
jak również tradycyjne potrawy serwowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Święto
Pieroga organizuje przedsiębiorstwo produkcyjno- spożywcze Mateo produkujące mrożoną
żywność. Przedsiębiorca ma na celu zachęcić lokalną społeczność do degustacji wyrobów
przedsiębiorstwa, poza tym wydarzenie uświetni koncert zespołów muzycznych. Wrzesień
jest miesiącem podsumowującym zebrane plony, w którym corocznie odbywają się dożynki
gminne. Rolą przedsiębiorców w tym czasie jest współfinansowanie gwiazdy wieczoru, która
uświetniałaby
całe
wydarzenie.
Władze
gminy
Dębica
dostrzegając
wieloletnie
zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w realizacji imprez kulturalno-rozrywkowych
wysunęły inicjatywę organizacji I Forum Przedsiębiorczości.
Jednym z najważniejszych celów promocji jest orientowanie społeczeństwa o istnieniu
jednostki terytorialnej, ukazywanie jego zalet, propagowanie lokalnych produktów a także
tworzenie tożsamości i kreowanie pozytywnego wizerunku, który dostosowuje się do
klientów261. Promocja gminy Dębica przejawia się również uczestnictwem gminy w mediach,
poprzez upowszechnianie informacji o gminie Dębica. Gmina Dębica intensywnie kreuje
wizerunek, co prezentuje wykres 21.
Wykres 21. Ocena władz gminy odnośnie kreowania wizerunku gminy Dębica w
mediach ( lokalnych, regionalnych)
0% 3%
27%
20%
Zdecydowanie tak
Tak
Trudno określić
50%
Nie
Zdecydowanie nie
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Jak wynika z danych, połowa przedsiębiorców nie potrafią w pełni sprecyzować opinii
odnoszącej się do kreowania wizerunku przez lokalne władze. Jednakże 27% badanych sądzi,
iż władze nie czynią wszelkich starań aby kreować wizerunek gminy Dębica. Nieco inne
261
M. Grzebyk, W. Szopiński, Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu marki i promocji gminy
Ulanów, [w:] red. nauk. K. Malicki, Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania
współczesności, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 51
123
zdanie posiada 20% respondentów, którzy wyrazili opinię, iż dostrzegają poczynania władz
lokalnych odnoszących się do tej kwestii. Należy zaznaczyć, iż 3% badanych zdecydowanie
potwierdza, iż władze lokalne kreują wizerunek gminy Dębica.
Kreowanie wizerunku wymaga umocnienia realizacji instrumentów marketingu mix,
które oddziałują na rozwój przedsiębiorczości. Podobny wniosek wypływa z wypowiedzi
przedsiębiorców, co prezentuje wykres 22.
Wykres 22. Ocena konieczności wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez
instrumenty marketingu terytorialnego przez władze gminy
3%
20%
7%
Zdecydowanie tak
40%
Tak
Trudno określić
30%
Nie
Zdecydowanie nie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Jednakże aby w pełni potwierdzić cel szczegółowy pracy należy zwrócić uwagę na
wykres, który przedstawia opinię przedsiębiorców odnoszącą się do konieczności wsparcia
marketingu terytorialnego przez władze gminy. Większość respondentów, 40% określiło, iż
przedsiębiorcy funkcjonujący w lokalnym środowisku potrzebują wsparcia instrumentów
marketingu terytorialnego, które są w posiadaniu władz lokalnych. Pełne zdecydowanie co do
tej kwestii okazało 3% badanych. Przeciwnego zdania jest 7 % przedsiębiorców, a co więcej
20% badanych określa swoje zdanie „zdecydowanie nie”. Należy zauważyć, iż 30%
ankietowanych w żaden sposób nie odnosiła się do analizowanej kwestii.
Podsumowując, działania marketingowe wpływają na funkcjonowanie gminy Dębica,
gdyż ukazują jednostkę jako przyjazną dla otoczenia. Marketing terytorialny kształtowany
przez gminę Dębica wpływa na przedsiębiorczość kształtując jego formy działania i
przyciągając uwagę przedsiębiorców. Znaczący udział środków promocyjnych zostaje
zauważony przez przedsiębiorców, w związku z tym przedsiębiorcy chętnie współpracują z
władzami lokalnymi uczestnicząc w tworzeniu wydarzeń lokalnych.
124
4.3.Ocena
działań
marketingowych
w
świetle
perspektyw
rozwoju
przedsiębiorczości w gminie Dębica
W procesie przemian ustrojowych na obszarach wiejskich, znaczenie zyskuje
aktywizacja mieszkańców lokalnych, odnosząca się do zagospodarowania zasobami
środowiskowymi, ludnościowymi, infrastrukturalnymi, a także społeczno- kulturowymi
występującymi na danym terenie, które poprzez wykorzystanie mogą przyczynić się do
rozwoju działalności gospodarczej262. Współczesne samorządy nie pełnią roli instytucji
administracji publicznej, które zarządzają funkcjonującymi na ich terenie podmiotami
gospodarczymi. Jednostki terytorialne chcąc wydajnie i skutecznie działać na rynku lokalnym
muszą uwzględniać decyzje pozostałych podmiotów rynkowych, tak aby pozyskiwać ich
względy i tworzyć silne więzi wynikające ze współpracy, które mają na celu pobudzanie
lokalnej przedsiębiorczości263. Ma to związek z koncepcją marketingu terytorialnego, gdyż
władze lokalne powinny kreować relacje z przedsiębiorcami, tak aby przyczyniły się one do
rozwoju lokalnego z którego każda ze tron będzie ponosiła korzyści.
W nawiązaniu do celu szczegółowego obecna część pracy przeznaczona jest na ocenę
perspektyw rozwojowych z uwzględnieniem miejsca przedsiębiorczości w kreowaniu
marketingu terytorialnego.
Rozwój lokalny obejmuje zatem działalność społeczno- gospodarczą, której
fundamentalnym celem jest zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska w skutek aktywności
struktur jednostki terytorialnej, organizacji, instytucji oraz podmiotów gospodarczych264.
Zróżnicowana wielkość, wieloaspektowość jak również sprawność wykorzystania potencjału
rozwojowego wpływa na zróżnicowane tempo rozwoju lokalnego i regionalnego265.
Władze samorządowe wykorzystując systemy stymulacji powinny oddziaływać
na
rozwój przedsiębiorczości poprzez kreowanie postaw przedsiębiorczych, wspomaganie
aktywności gospodarczej, które rozwija nowe przedsiębiorstwa266. Oddziaływanie na rozwój
gmin wspomagane jest przez adekwatne rozpoznanie potrzeb podmiotów gospodarczych jak
262
D. Golik, Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce rozwoju regionalnego,[w:]
red. nauk. J. Targalski, Przedsiębiorczość, a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 191
263
M. A. Saar, dz. cyt., s. 146
264
Tamże, s. 16
265
A. Miszczuk, K. Żuk, Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju
gospodarczego, [w:] red. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego,
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007, s. 164
266
B. Tuziak, Kreowanie przez władze samorządowe środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i
budowaniu klastrów, [w:] red. nauk. D. Bobrecka-Jamro, W. Jastrzębska, E. Szpunar- Krok, B. Tuziak,
Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej
przedsiębiorczości, Difin,Warszawa 2008, s. 100
125
również związane z tym rozpoczynanie działań mających na celu przewidywanie potrzeb i
pragnień inwestorów267. Dlatego jednostki terytorialne powinny wykorzystywać unikalne
cechy, które w oczach przedsiębiorców mogą stać się stymulatorami rozwoju działalności
gospodarcze, co prezentuje wykres 21.
Wykres 23. Ocena cech wpływających na ogólną postawę władz dotyczącą
stymulowania rozwoju gminy Dębica
50%
45%
40%
Działania na rzecz rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości
35%
Zarządzanie budżetem gminy
30%
25%
Promocja gminy
20%
Rozwój infrastruktury
15%
Pozyskanie funduszy z UE
10%
5%
0%
-3
-2
-1
1
2
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Jak wynika z danych, odpowiedzi przedsiębiorców kształtowały się zróżnicowanie.
Średnia całkowitych odpowiedzi przedsiębiorców wynosiła 26,7%. Wyniki dzielą się na dwie
kategorie: wypowiedzi dodatnie (od 1 do 3) i wypowiedzi ujemne (od -3 do -1). Większość
przedstawicieli środowiska przedsiębiorców dodatnio odniosła się do wyszczególnionych
cech. Na poziomie +3 punktów, 26,7% respondentów oceniło pozytywnie działania
promocyjne gminy, jednakże żaden z ankietowanych nie odniósł się do działań na rzecz
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Z kolei na poziomie +2, 26,7% ankietowanych oceniło
pozytywnie działania promocyjne, z drugiej strony negatywnie odpowiedzi 16,7%
respondentów odniosły się do rozwoju infrastruktury. W nawiązaniu do hipotezy należy
stwierdzić, iż działania promocyjne podejmowane na terenie gminy Dębica mają wpływ na
rozwój przedsiębiorczości w gminie Dębica.
267
A. Szewczuk, M. Kogut- Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C.
H. Beck, Warszawa 2011, s. 189
126
Na poziomie +1 większość respondentów, bo aż 43,3% potwierdziła dodatni wpływ
środków pozyskanych na rozwój gminy z funduszy Unii Europejskiej. Odnosząc się do
poziomu -1 zauważamy, iż 16,7% ankietowanych dostrzega negatywnie zarządzaniem
budżetem gminy Dębica. Najważniejszym problemem charakteryzującym ocenę -2 jest słaby
rozwój infrastruktury technicznej, który potwierdziło 20% badanych. Natomiast opinię o
ocenie -3 mającą związek z działaniami na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
negatywnie oceniło 13,3% respondentów.
Realizacja podejmowanych przedsięwzięć powinna cechować się unikalnymi
korzyściami wynikającymi z przynależności do danej jednostki terytorialnej, władze lokalne
powinny zatem wykorzystywać dostępne narzędzia marketingowe tak, aby kreować
pozytywny obraz jednostki268. Przyczynić się to może do napływu nowych inwestorów,
którzy zaoferują nowe miejsca pracy na lokalnym rynku.
Każda z gmin, powiatów, miast jak również krajów dysponuje różnymi zasobami
naturalnymi, sąsiadami, podmiotami ustawodawczymi, a przede wszystkim społecznościami.
Dlatego żaden z regionów nie będzie posiadał jednakowego poziomu rozwoju
przedsiębiorczości, gdyż różnice wynikające z charakteru regionu przekładają się na
odmienną formę rozwoju przedsiębiorczości. Władze lokalne powinny zatem liczyć się z tym,
iż przedsiębiorstwa nie kreują lokalnego środowiska, jednakże funkcjonowanie zbiorowości
jest wymogiem tworzenia przedsiębiorstw269. Gmina Dębica współpracuje również z wieloma
miastami partnerskimi270:
1) Csikcicsó- gmina w Rumunii. Pomiędzy Gminą Cisikcicsó a Gminą Dębica
została podpisana Umowa dnia 15 września 2007 r. dotycząca Wzajemnej
Współpracy. Współdziałanie ma na celu zapoznanie się z tradycją i zwyczajami
Rumunii.
2) Hanudovce nad Top’ou- miasto na Słowacji. Dnia 9 marca 2006 r. wójt Gminy
Dębica i prezydent miasta Hanudovce podpisali Umowę o Wzajemnej
Współpracy, która dotyczy rozwijania tradycji i kultury, życia gospodarczego
pomiędzy Polską a Słowacją.
3) Harjedalen - Gmina w Szwecji. Dnia 24 marca 2007 r. wójt Gminy Dębica wraz
z Burmistrzem Hajdalen podpisali Umowę o Wzajemnej Współpracy.
268
A. Szromnik, Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych- zarys,
koncepcji marketingu- mix gminy (regionu), [w:] red. nauk. J. Targalski, Przedsiębiorczość, a lokalny i
regionalny rozwój gospodarczy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 400, 401
269
M. A. Saar, dz.cyt., s. 18
270
Opracowane własne na podstawie materiałów Urzędu Gminy Dębica
oraz http://www.ugdebica.pl/partnerzy-zagraniczni
127
Ukierunkowana jest ona na wymianę tradycji i zwyczajów, jak również
utrzymywanie stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Szwecją.
4) Kapuvar- miasto na Węgrzech. Dnia 27 października 2008 r. pomiędzy wójtem
gminy Dębica a burmistrzem Kapuvar doszło do podpisania Umowy o
Wzajemnej Współpracy mająca na celu krzewienie kultury i tradycji obydwu
krajów oraz rozwój sfery gospodarczej.
5) Rudki- miasto na Ukrainie. Dnia 15 czerwca 2006 r. została podpisana Umowa
o Wzajemnej Współpracy, odnowienie umowy nastąpiło 9 kwietnia 2011 r.
Działania mają na celu wymianę doświadczeń związanych z kulturą i tradycją,
jak również działalnością gospodarczą.
6) Ujszasz- miasto na Węgrzech. Umowa o Wzajemnej Współpracy a rozpoczęła
się 24 czerwca 2004 r. ma ona na celu ożywienie działalności gospodarczej jak
również wymianę dziedzictwa kulturowego i tradycji.
7) Winniki- gmina na Ukrainie. Dnia 28 września 2008 r. pomiędzy gminami
doszło do podpisania Umowy o Wzajemnej Współpracy, która ma na celu
rozwijanie działalności kulturalnej, pogłębianie tradycji i dynamizowanie
działalności gospodarczej.
Każda z zawartych Umów Wzajemnej Współpracy ma na celu realizację wymiany
młodzieży i kadry dydaktycznej w celu dynamizowania rozwoju i poprawy kompetencji
interpersonalnych.
Rozwój lokalnej działalności gospodarczej stwarza szanse na kreowanie procesów
rozwojowych obejmujących wszystkie aspekty życia środowiska lokalnego. Jednostka
terytorialna na skutek odpowiednich działań cechuje się wzrostem niezależności oraz bierze
odpowiedzialność za wspólnotę lokalną. Ożywienie przedsiębiorczości kreuje nowe miejsca
pracy, skutkiem tego jest generowanie dochodów podmiotów gospodarczych, podmiotów
domowych, podmiotów publicznych, na które składa się budżet kraju, jak również budżety
jednostek terytorialnych271.
Rolą władz lokalnych jest pozyskiwanie nowych inwestorów, ale również
podtrzymywanie działalności gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy. W związku z
tym kreowanie przez władze wspierających warunków gospodarczych jak i atmosfery
inwestycyjnej jest wymogiem przesądzającym o o uzyskaniu sukcesu 272 . Gmina Debica
271
M. A. Saar, dz. cyt, s. 19-20
H. Kałuża, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, [w:] red. nauk. H. Godlewska- Majkowska,
Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę, Wyd. Główna Szkoła Handlowa w Warszawie,
272
128
przewidziała ponad 50 przedsięwzięć, które zamierza zrealizować w roku 2015, stan
inwestycji prezentuje tabela 20.
Tabela 19. Wykaz planowanych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym 2015
NAZWA
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
SOŁECTWA
Braciejowa
 Wodociąg Gmina Dębica Południe-etap IV sieć wodociągowa w
Braciejowej,
 Kanalizacja sanitarna Braciejowa - Gumniska
Brzeźnica
 Poprawa dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych budowa sieci
wod -kan na terenie Gminy Dębica- Brzeźnica za lasem,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 od km - budowa ścieżki rowerowej
wraz z odwodnieniem w m. Brzeźnica,
 Alternatywny dojazd do dróg serwisowych i powiatowych w Brzeźnicy,
Brzeźnica Wola
Głobikowa
BRAK
 Budowa sieci wod - kan w Głobikowej,
 Modernizacja drogi w ramach FOGR,
 Opracowanie projektu do zmiany pozwolenia na budowę Sali gimnastycznej
w Głobikowej o pomieszczenia przedszkolne,
 Wielofunkcyjny kompleks obiektów sportowych przy Zespole Szkół w
Głobikowej,
Gumniska
 Wodociąg Gmina Dębica Południe-etap IV sieć wodociągowa w
Gumniskach,
 Kanalizacja sanitarna Braciejowa - Gumniska
Kędzierz
BRAK
Kochanówka
 Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego,
Kozłów
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 - budowa ścieżki rowerowej i
chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz budową konstrukcji
oporowej wraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie
drogowym, drogi wojewódzkiej nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów gm.
Dębica,
Nagawczyna
 Poprawa dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych budowa sieci
wod-kan, ( 10 gospodarstw),
 Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi
wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R w m. Nagawczyna,
Warszawa 2008, s. 43
129
 Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego
Latoszyn
 Program poprawy czystości rozlewni rzeki Wisłoki etap II- sieć
wodociągowa w Latoszynie,
 Poprawa dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych budowa sieci
wod-kan- okolice cmentarza ( 20 gospodarstw)
Paszczyna
 Alternatywny dojazd do dróg serwisowych i powiatowych w Paszczynie,
 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Podlesie –
Budzyń Paszczyna,
 Utwardzenie ścieżek i parkingu w Centrum Wsi Paszczyna
Podgrodzie
 Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego,
Pustków
 Przebudowa drogi gminnej nr 133084R w m. Pustków od drogi powiatowej
nr 1283R Brzeźnica - Krownice do drogi powiatowej nr 1284R Ostrów Brzeźnica,
 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku
szkoły na przedszkole publiczne” w Pustkowie wsi,
Pustków Osiedle
 Przebudowa budynku Przedszkola w Pustkowie Osiedlu,
 Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w Pustkowie Osiedlu,
Pustków
 Zakup wiat przystankowych,
Krownice
Pustynia
 Poprawa dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych budowa sieci
wod-kan ( Pustynia burzowa+ kanalizacja, podłączenie do 8 gospodarstw),
 Projekt oświetlenia przy drodze gminnej od P. Dymka za plebanią w stronę
P. B. Pitery,
 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego przy Zespole Szkół
w Pustyni
Stasiówka
 Program poprawy czystości rozlewni rzeki Wisłoki etap II- sieć
wodociągowa w Stasiówce,
 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stasiówka,
 Zakup wiat przystankowych,
 Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego
Stobierna
 Program poprawy czystości rozlewni rzeki Wisłoki etap II- sieć
wodociągowa w Stobiernej,
 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna
Zawada
 Program poprawy czystości rozlewni rzeki Wisłoki etap II- sieć dosyłowa z
Zawady do Nagawczyny,
 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie,
130
 Projekt oświetlenia dróg wsi Zawada,
 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie,
 Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Zawada
Inwestycje
 Rozbudowa sieci wod- kan,
OGÓLNE
 Chodniki i drogi,
 Usługi transportowe materiałów sypkich wraz z rozścieleniem samochodem
ciężarowym samowyładowawczym o dopuszczalnej ładowności minimum
12 Mg na terenie Gminy Dębica w roku 2015,
 Dostawa kruszywa (pospółki, otoczaka, piasku, klińca) i tłucznia do remontu
nawierzchni dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych
Gminy Dębica w roku 2015,
 Projekt ul. Leszczynowej,
 Zakup
usług pozostałych- przeglądy
techniczne
budynków
NZOZ
Paszczyna, NZOZ Gumniska, NZOZ Pustków, NZOZ Zawada, ,Pustków Os.
32, Podgrodzie 217,
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Harmonogram zadań inwestycyjnych 2015
Urząd Gminy Dębica
W związku z tym, władze gminy Dębica powinny rozpocząć pozyskiwanie inwestorów,
którzy juz aktywnie działają na terenie gminy i którzy prawdopodobnie chcieliby poszerzyć
swoją działalność. Dzięki środkom promocyjnym i wyjątkowym walorom, Gmina Dębica
zrealizowała specjalną ofertę inwestycyjną w której zachęca inwestorów do:
1) Budowy Domu Pomocy Społecznej i Kliniki w Kochanówce,
2) Wydzierżawienia pomieszczeń w Centrum Aktywności Gospodarczej i
Społecznej w Pustkowie- Osiedlu
3) Budowę hotelu przy istniejącym kompleksie turystyczno- rekreacyjnym
„OLIMP”,
4) Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie,
5) Sprzedaż działek pod inwestycje na planowanym terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, Zawada (49,45 ha),
6) Sprzedaż działek pod inwestycje na terenie objętym Specjalną Strefą
Ekonomiczną EURO-PARK Mielec, Pustków- Strachów,
7) Dzierżawa lub sprzedaż stoku narciarskiego w miejscowości Stobierna.
Gmina Dębica funkcjonuje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
Mielec, dzięki temu działalność gospodarczą rozpoczęły dwa średniej wielkości
przedsiębiorstwa, które stanowią znaczące miejsce pracy dla lokalnej społeczności. Gmina
131
Dębica w porozumieniem ze SSE EURO-PARK Mielec zagospodarowała 20 ha gruntów na
uruchomienie Podstrefy Ekonomicznej mieszczącej się na terenie miejscowości PustkówStrachów. Potencjalni inwestorzy, którzy zdecydują na się złożenie akcesu będą mogli
funkcjonować na preferencyjnych warunkach. Zachętą dla potencjalnych inwestorów jest
pełne uzbrojenie terenów oraz rozwinięta infrastruktura techniczna, której koszt wynosił 7,5
mln zł. Jednakże, 23 sierpnia 2014 roku wójt gminy Dębica wraz z lokalnymi władzami
rozpoczął funkcjonowanie podstrefy. Władze lokalne w celu promocji przedsięwzięcia
skorzystały z działań marketingowych w postaci promocji - organizacji eventu, który miał na
celu przekonanie potencjalnych inwestorów do rozpoczęcia działalności na przystosowanym
pod tenże cel miejscu.
Kolejną perspektywą rozwojową jest tworzenie kolejnej Podstrefy- Zawada również
wchodzącej w skład SSE EURO-PARK Mielec. Gmina Dębica jest na etapie realizacji
dokumentacji budowlanej oraz prac związanych z uzbrojeniem terenów w miejscowości
Zawada. Podstrefa posiada około 50 ha gruntów przeznaczonych pod zagospodarowanie
przedsiębiorstw. Motywacją do tworzenie kolejnej podstrefy jest znaczące zainteresowanie ze
strony zarówno lokalnych jak i zewnętrznych inwestorów. Dlatego istotnym faktem jest
dostosowanie przez gminę Dębica odpowiednich instrumentów zapewniających rozwój
przedsięwzięcia. Niewątpliwą rolę również kształtować będzie marketing terytorialny, który
powinien kreować wizerunek gminy Dębica, jako jednostki atrakcyjnej dla inwestorów.
Gmina Dębica powinna nasilić działania marketingowe zmierzające do kreowania
wizerunku gminy. Budowanie wizerunku przejawia się w aktywności władz jednostki
lokalnej nad władzami jednostek konkurencyjnych. Przedstawiciele Urzędu Gminy powinni
wypracować unikalną markę, która odzwierciedli potencjalnym inwestorom charakter
jednostki i jego unikalną atrakcyjność273.
Władze gminy Dębica powinny dostrzec potencjał rozwojowy w tworzeniu klastrów,
gdyż od dłuższego czasu klastry stają się szczególnym czynnikiem wpływającym na rozwój
gospodarczy jednostek lokalnych. Pod pojęciem klastra należy rozumieć skoncentrowanie się
przedsiębiorstw działających w tej samej, bądź zbliżonej dziedzinie274. Rolą tworzenia
klastrów jest zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności środowiska lokalnego, poprzez
273
E. Wojciechowski, dz. cyt., s. 129
K. Fuks, M. Gorynia, B. Jankowska, A. Kania, K. Mroczek, Konkurencyjność regionalna w świetle
uwarunkowań ekonomicznych i normatywnych, red. nauk. E. Łaźniewska, M. Gorynia,
Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie- przykłady, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2012, s. 93
274
132
intensyfikację współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami275. Tworzenie klastrów przekłada się
na poszerzenie wiedzy przedsiębiorcy poprzez obserwowanie działań innych członków
klastrów. Jednostka jest w stanie współpracować z innymi przedsiębiorcami oraz ubieganie
się o realizację większych zamówień, które samodzielnie nie byłaby w stanie wykonać.
Jednostka funkcjonująca w klastrze posiada możliwość wspólnego zakupu surowców wraz z
współczłonkami. Przedsiębiorstwa działające w klastrze wzmacniają więzi społeczne poprzez
realizację nowych innowacyjnych działań, jak również funkcjonowanie w klastrze daje
podstawę do rozwoju infrastruktury oddziałując na bliskie otocznie276. W związku z wieloma
korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w klastrze, przedsiębiorcy gminy Dębica powinni
rozważyć przystąpienie do klastra.
Kolejną perspektywą rozwojową powinno być utworzenie Partnerstwa PublicznoPrywatnego, czyli porozumienia między podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym,
posiadającym charakter działalności handlowej. W związku z tym zarówno jednostka
publiczna jak i podmiot gospodarczy
wykorzystuje posiadane zasoby w celu realizacji
usług277. Jak wynika z literatury przedmiotu, uczestnictwo w Partnerstwie PublicznoPrywatnym daje każdej ze stron możliwość realizację działań, które jest w stanie zrealizować
bez konieczności angażowania zewnętrznych czynników278. korzyści wynikające z
współpracy przekładają się na polepszenie jakości życia, satysfakcji ze świadczonych usług.
Przekłada się to na pobudzanie dalszej aktywności sektora publicznego i podmiotów
gospodarczych oraz odnoszenie korzyści finansowych279. W związku z tym Partnerstwo
publiczno- prywatne daje możliwość skutecznego wykorzystania posiadanych zasobów oraz
rozwój działalności przedsiębiorczej na obszarze gminy. Uwzględniając wypowiedzi
przedsiębiorców połowa z nich nie sprecyzowała zdania co do planowanego współdziałania z
władzami gminy Dębica. Jednakże 27 % badanych jest zdania, iż mogłaby rozpocząć
działania na zasadzie partnerstwa z władzami gminy Dębica. Natomiast 23% respondentów
nie popiera takiej inicjatywy.
Ożywienie przedsiębiorczości, pozyskiwanie nowych przedsiębiorców jak również
dynamizowanie lokalnej społeczności przedsiębiorców do działania jest zadaniem większości
samorządów terytorialnych, które w perspektywie długookresowej może okazać się sukcesem
275
M. Piątkowski, Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw, [w:] red. nauk.
K. Zieliński, Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Difin, Warszawa 2014,s. 184
276
T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz, Polityka wspierania klastrów, IBnGR, Gadańska 2004, s. 9
277
J. Zyznarski, Partnerstwo publiczno- prywatne. Teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003, s. 9.
278
T. Skica, dz. cyt., s. 165.
279
B. Korbus, Wskazówki Komisji Europejskij, dotyczące partnerstwa publiczno- prywatnego, UKIE,
Warszawa 2005, s. 8-9.
133
jednostki. Władze gminy powinny być atrakcyjne dla przedsiębiorców, gdyż rozwój
przedsiębiorczości stwarza nowe stanowiska pracy, a co za tym idzie zmniejsza bezrobocie
lokalne, na skutek czego jakość życia ludności ulega polepszeniu oraz następuje wzrost
gospodarczy gminy280. Jednakże władze samorządowe bez użycia odpowiednich metod
marketingowych nie są wstanie przebić się wśród konkurencyjnych samorządów. Dlatego
koncepcja marketingu terytorialnego ukierunkowuje cel i wyznacza kierunki działania,
instrumenty pozwalające na osiągnięcie przewagi rynkowej i przekonania inwestorów o
unikalności miejsca i wynikających z niego korzyściach zarówno dla przedsiębiorców jak i
władz lokalnych. Dlatego perspektywy rozwoju powinny stanowić długookresowy plan
jednostki, który w ciągu kilku, czy kilkunastu lat zaowocuje sukcesem gminy Dębica nie
tylko w województwie Podkarpackim, ale również na szczeblu krajowym.
Podsumowując, gmina Dębica posiada możliwości rozwoju przedsiębiorczości, gdyż
realizowane obecnie działania w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do
zainteresowania inwestorów terenem gminy. Rolą władz lokalnych jest jednak przestrzeganie
koncepcji marketingu terytorialnego odnoszącego się do podtrzymywania pozytywnych
stosunków z wewnętrznymi beneficjentami, gdyż lokalne firmy funkcjonujące w poprawnym
klimacie przyciągną za sobą kolejnych inwestorów. Gmina Dębica posiada również tereny,
które są przystosowane pod prowadzenie działalności usługowych oraz produkcyjnych.
Gmina Dębica jest zatem gminą przyjazną dla inwestorów. Świadczy o tym nie tylko
korzystne położenie, ale również znaczący potencjał społeczny, który sprawia, iż na terenie
gminy działalność gospodarczą prowadzi 1507 przedsiębiorstw. Jednostka lokalna
przystosowała odpowiedni zestaw instrumentów kreujących przedsiębiorczość jak również
działań marketingowych wspierających inicjatywę. Gmina Dębica służy pomocą w postaci
uzbrojonych terenów, szybkiej ścieżki inwestycyjnej oraz łagodnej polityki podatkowej.
Gmina planuje również przeznaczenie terenów nieużytkowanych pod włączenie do Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.
280
M. A. Saar, dz. cyt., s. 26
134
ZAKOŃCZENIE
Przemiany jakie dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat odmieniły istotę funkcjonowania
jednostek samorządowych. Każda z funkcjonujących jednostek była zobowiązana do
dostosowania się do zmian wynikających z przejścia na gospodarkę wolnorynkową. Zmiana
systemu miała przede wszystkim na celu przywrócenie demokracji i wolności gospodarczej,
które miały doprowadzić Polskę do stadium państwa rozwiniętego, a co za tym idzie państwa
w którym społeczeństwo funkcjonuje w warunkach sprzyjających rozwojowi społecznogospodarczemu.
Wcześniejszy system blokował rozwój działalności przedsiębiorstw prywatnych, przez
co funkcjonowały one w mniejszym skali. Przedsiębiorstwa państwowe zdominowały całą
gospodarkę stanowiąc głównego pracodawcę społeczeństwa.
Jednakże po 1989 r. przemiany doprowadziły do zainteresowania problemem. W
związku z tym polscy badacze obserwując zmiany dokonujące się w gospodarkach państw
zachodnich stopniowo wprowadzili koncepcję marketingu terytorialnego. Spostrzegając
rozszerzające się zjawisko tworzenia przedsiębiorstw prywatnych rozpoczęli również analizę
zjawiska przedsiębiorczości.
W efekcie realizacji pracy, wskazano instrumenty marketingu terytorialnego w postaci
produktu, ceny, dystrybucji i promocji, które wykorzystywane są przez gminę. Ustalając rolę
gminy w rozwoju przedsiębiorczości stwierdzono, iż tylko władze gminy decydują o tym w
jakim kierunku realizowane będą działania marketingowe kreujące przedsiębiorczość.
Jednakże gmina osiągnie sukces, jeśli zastosują na zasadzie synergii wszystkie instrumenty
marketingowe. Przedstawione współdziałanie może wpłynąć na zainteresowanie inwestorów
produktem gminy, czyli terytorium i przyczynić się rozpoczynania przedsięwzięć na terenie
gminy.
Władze gminy posiadają wyznacznik działań, jakim są zdania określone w ustawie o
samorządzie gminnym. Najważniejszym zadaniem gminy z perspektywy marketingu
terytorialnego jest promocja gminy, która powinna odbywać się poprzez popularyzowanie jej
walorów i przedstawienie gminy jako przyjaznej, posiadającej również unikalne cechy.
Odnosząc się do przedsiębiorczości zadaniem gminy jest tworzenie warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże należy zauważyć, iż przedstawione zadania
tworzą efekt synergii, gdyż wzajemnie łączą się ze sobą. Dlatego marketing terytorialny staje
się czynnikiem przedsiębiorczości, gdyż jednostka bez odpowiedniej promocji nie jest w
stanie stworzyć podstaw pod funkcjonowanie przedsiębiorczości. Oznacza to, iż jeśli dany
135
przedsiębiorca jest zadowolony z działania na terenie jednostki terytorialnej, to tą samą
zależność zauważają inne podmioty gospodarcze, które również stają się zainteresowane
funkcjonowaniem na jej terenie. Wspieranie przedsiębiorczości przez władze lokalne to nic
innego jak umiejętne wykorzystywanie dostępnych środków, przez co wpływa to nie tylko na
lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale również na odnoszenie przez niech zysków.
Przedsiębiorcy rozpoczynają działalność w miejscu, które posiada najwyższy stan
atrakcyjności inwestycyjnej.
Władze lokalne posiadają szeroki wachlarz instrumentów wspierających rozwój
przedsiębiorczości. Zalicza się do tej kategorii instrumenty, oferujące przedsiębiorcom
bezzwrotne źródła finansowe jak również instrumenty przeciwdziałające barierom rozwoju
przedsiębiorczości. Jednak na podstawie ankiety oceniono poprawność hipotezy, która
określiła, iż przedsiębiorstwom funkcjonującym w gminie Dębica są udzielane ulgi
podatkowe, które prowadzą do rozwoju działalności. Właściciele firm za oszczędzone
pieniądze mogliby rozwijać działalność technologiczną przedsiębiorstwa, a co za tym idzie
zwiększać przewagę konkurencyjną.
Sytuacja przedsiębiorstw kształtuje się na wysokim poziomie, gdyż w pracy
dowiedziono, iż liczba przedsiębiorstw z roku na rok wzrasta. W związku z tym gmina
Dębica staje się dobrym miejscem do prowadzenia przedsiębiorstwa. Świadczą o tym
korzystne warunki kreujące rozwój przedsiębiorczości w gminie Dębica. Weryfikując
hipotezę potwierdzono, iż w gminie Dębica dominuje działalność usługowa. Należy
stwierdzić, iż istnieje popyt na tenże typ działalności. Rozwój usług stanowi podstawę
działalności gospodarczej, gdyż zaspokaja potrzeby społeczności. Jak wiadomo potrzeby
człowieka rosną wraz z czasem, dlatego dynamiczny sektor zasilają nowe usługi, które
wyręczają społeczność z pełnienia niektórych czynności. Usługi stają się również
rozwiązaniem na brak czasu społeczeństwa, gdyż ich zlecanie przyczynia się do realizacji
działań bez angażowanie własnego czasu. Dlatego zwiększająca się liczbą mieszkańców oraz
rozwój liczby przedsiębiorstw wpływa na zaspokajanie potrzeby społeczeństwa oraz poprawy
warunków życia.
Orientacja marketingowa stanowi ważny filar marketingu terytorialnego. W efekcie
weryfikacji hipotez udowodniono, iż gmina Dębica jest jednostką, posiadającą rozwiniętą
orientację marketingową. W nawiązaniu do metody A. Szromnika, należy wnioskować, iż
występuje pewna dysproporcja pomiędzy odpowiedziami przedstawicieli Urzędu Gminy
Dębica
a
lokalnym
środowiskiem
przedsiębiorców.
Pracowników
gminy
Dębica
charakteryzuje wysoka samoocena. Przedsiębiorcy z drugiej strony mogą zaniżać ocenę pracy
136
urzędników gminy. Przyczyn tego można doszukiwać się w mentalności przedsiębiorców lub
złych doświadczeniach wynikających z załatwiania spraw. W związku z tym konieczna są
przedsięwzięcia mające na celu niwelowanie różnic w świadczeniu usług publicznych.
Pracownicy gminy powinni być ukierunkowani na obsługę klientów, tak aby każda ze stron
była usatysfakcjonowana. Ze współpracy pomiędzy gminą Dębica oraz lokalnymi
przedsiębiorcami powinny wynikać korzyści dla obu działających stron. W efekcie
weryfikowanych hipotez należy dostrzec, iż działania podejmowane przez władze lokalne nie
do końca dynamizują rozwój przedsiębiorczości. Władze lokalne w celu rozwiązania
problemu powinny nastawić się na komunikację ze środowiskiem przedsiębiorców, gdyż
kolejna
hipoteza
weryfikująca
kwestię
konsultowania
decyzji
rozwojowych
z
przedsiębiorcami nie została potwierdzona. Wspólne działania mogą zjednoczyć strony i
przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości. Władze gminy w dalszych perspektywach
rozwoju powinny zatem rozwiązać ten problem, gdyż może on powodować spadek
zainteresowania podejmowania inwestycji w gminie Dębica.
Działania marketingowe, realizowane przez gminę Dębica przyczyniają się do
dynamizowania rozwoju przedsiębiorczości, gdyż poprzez działania promocyjne jednostka
zdobywa przychylne nastawienie inwestorów, które może skutkować przeniesieniem
przedsiębiorstwa na teren gminy Dębica. Działalność promocyjna kreuje zatem pozytywny
wizerunek jednostki, czego dowodem stają się wyróżnienia i nagrody otrzymywane w
każdym roku przez gminę Dębica. W nawiązaniu do hipotezy, lokalni przedsiębiorcy chętnie
współpracują z władzami gminy. Przekłada się to na organizacje wydarzeń, podtrzymywanie
kultury i tradycji oraz wspólne działania mające na celu dobro lokalne.
Podsumowując, Gmina Dębica w dalszej perspektywie powinna dążyć do rozwoju
działań marketingowych poprzez budowanie nowych i ulepszanie obecnych atutów.
Pozyskiwanie inwestorów, nawiązywanie dalszej współpracy z sąsiednimi gminami, czy też
krajami powinno dynamizować rozwój przedsiębiorczości. Wykorzystywanie marketingu
terytorialnego tworzyłoby korzystne warunki zachęcające ludność do osiedlania się na jej
terenie. W związku z tym następowałoby zwiększenie się popytu na dobra i usługi
świadczone przez przedsiębiorców. Środowisko lokalnych przedsiębiorców odnosiłoby
korzyści, efektem których byłoby wzrost zamożności i jakości życia społeczeństwa oraz
zaspokajanie potrzeb.
137
BIBLIOGRAFIA
1. Adamowicz M., Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju
obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
2. Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelpińskiej, Gdynia 2002.
3. Bednarczyk M., Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka, Wyd. CeDeWu.pl,
Warszawa 2010.
4. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa 2002.
5. Bobrecka- Jamro D., Szpunar- Krok E., Jastrzębska W., Tuziak B., Klastry w
agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej
przedsiębiorczości, Difin, Warszawa 2008.
6. Brodzki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów, IBnGR, Gadańska
2004.
7. Brol R., Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław
2004.
8. Brol R., Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
9. Burchard- Dziubińska M., Rzeńcy A., ., Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym
i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich., Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
10. Campion M., Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości,
Wydawnictwo
11. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.
12. Cholewa T., Marketing terytorialny a marketing relacyjny, „Marketing i Rynek” 2000,
nr 12.
13. Cieślik J., Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, SEDNO- Wydawnictwo Akademickie,
Warszawa 2014.
14. Chodyński A., Zarządzanie i Marketing, Oficyna Wydawnicza Humanis, ZN 1/2007,
Sosnowiec 2007.
15. Cilak M., Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd
terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i
Kierownictwa, Toruń 2013.
16. Ciechomski W., Romanowski R., Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
138
17. Czerny M. , Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społecznogospodarczej świata, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
18. Czornik M., Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
19. Czudec A., Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich, Wydawnictwo Oświatowe ”FOSZE”, Rzeszów 2007.
20. Czudec A., Kata R., Kołodziejczyk D., Miś T., Paluch Ł, Popławski Ł., Zając D.,
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, cz. 1,
Warszawa 2013.
21. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2009.
22. Domański T., Marketing terytorialny- strategiczne wyzwania dla miast i regionów,
Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
23. Duczkowska- Pisecka M., Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią
dla wszystkich, Difin, Warszawa 2013.
24. Duliniec E. , Grabarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W., Ekspancja czy
regres marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
25. Duraj J., Papiernik- Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa
2010.
26. Dziekański P., Olak A., Pytka S., Marketing terytorialny- gmina i jej promocja,
Multiprint, Koszyce-Ostrowiec Świętokrzyski- Zagańsk 2014.
27. Dziemianowicz W., Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalneinwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2008.
28. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
29. Frankowski Z., Działalność marketingowa gmin, Wyższa Szkołą Humanistyczna,
Ciechanów 2000.
30. Frankowski Z., Rozwój marketingu terytorialnego- dylematy, „Człowiek i
Środowisko”,1997, nr 2.
31. Gabrusewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce
rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ZN 121, Poznań 1992.
139
32. Gajdzik B., Marketing w gminie: wybrane zagadanienia, Wyższa Szkoła Ekonomii i
Administracji w Bytomiu, Bytom 2002.
33. Gajdzik
B., Rola samorządów lokalnych
w rozwoju małych i
średnich
przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2001, nr 10.
34. Gajdziek B., Rynkowy kontekst zarządzania gminą, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”,
Katowice 2008.
35. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej
firmy, PWE, Warszawa 2001.
36. Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
37. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2011.
38. Godlewska- Majkowska H., Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej,
Difin, Warszawa 2013.
39. Godlewska-Majkowska H., Przedsiębiorczość. Jak założyć własną firmę?, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
40. Gołąb E., Resler A., Spacerkiem po gminie Dębica, PUW „Roksana”, Dębica 1997.
41. Gospodarowicz M., Kołodziejczyk D., Lidke D., Łaguna D., Łaguna W.,
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki, Państwowy Instytut Badawczy, cz.2, Warszawa 2014.
42. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Lublin 1994.
43. Gruszyński L.A., Elementy i metody techniki badań socjologicznych, Śląskie
Wydawnictwo Naukowe, Tychy 2002.
44. Grzegorczyk A., Kochaniec A., Kreowanie wizerunku miast, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Promocji, Warszawa 2011.
45. Grzegorzewska-
Mischka
E.,
Współczesne
uwarunkowania
rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2010.
46. Grzegorzewska- Mischka E., Wyrzykowski W., Przedsiębiorczość, przedsiębiorca,
przedsiębiorstwo, Oficyna Wydawnicza Bookmarket, Gdańsk 2009.
47. Haber L. H., Zachowania przedsiębiorcze- próba typologii, „Przegląd Organizacji”, nr.
5, Warszawa 1996.
140
48. Hajduk G., Rozwój gospodarczy miast i regionów. Gospodarka- zarządzaniemarketing, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
49. Hensel P., Glinka B., Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
50. Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
51. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań 1996.
52. Jaremczuk K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia,
Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.
53. Jastrzębska M., Nowy model samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, 1999,
nr 1-2.
54. Jechnowicz M., Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltex, Warszawa
2004.
55. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Wyd. PWE, Warszawa
2003.
56. Kamiński R., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Agencja WydawniczoReklamowa MT, Warszawa 2003.
57. Kauf S., Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, Wyd.
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
58. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, Wyd. PWE, Warszawa
2001.
59. Kłodziński M., Strategia rozwoju gmin wiejskich, Wydawnictwo Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 1997.
60. Kojder A., Encyklopedia socjologii, T.1., Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
61. Kornak A. S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości
regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
62. Kosek- Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
63. Kosiedowski W., Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego,
Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005.
64. Kotler Ph., A generic concept of marketing, „Journal of Marketing“ 1972, nr 46.
65. Kotler Ph., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka,
Warszawa 1994.
141
66. Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Phanning, Implementation and Control,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994.
67. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski,
PWE, Warszawa 2002.
68. Kotler Ph., Haider D., Rein I., Marketing places. Attracting Investment, Industry and
Tourism to Cities,States and Nations, The Free Press, New York 1993.
69. Kotler Ph., Levy S.J., Broadening the concept of marketing, „Journal of Marketing”
1969, nr 38.
70. Kozak M., Pyszkowski R., Szewczyk R., Słownik rozwoju regionalnego, Warszawa
1998.
71. Kraśnicka
T.,
Koncepcja
rozwoju
przedsiębiorczości
ekonomicznej
i
pozaekonomicznej, Katowice 2002.
72. Kruszewska A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2013.
73. Krzykała K., Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej, Wyd.
AE, Poznań 1998.
74. Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy
rozwoju, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2010.
75. Kuźniar W., Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki
wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
76. Lambin J.J., Strategiczne planowanie marketingowe, Wyd. nauk. PWN, Warszawa
2001.
77. Langer W., Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
78. Leśniewski M.A., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wybrane problemy, Wyd. Dom
Organizatora, Toruń 2011.
79. Lichniak I., Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
80. Lichniak I., Nauka o przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2009.
81. Lissowski O., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wyd. Politechniki
Poznańskiej,Poznań 1998.
82. Łaźniewska E., Gorynia M., Konkurencyjność regionalna. Koncepcje- strategieprzykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
142
83. Łuczyszyn A., Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczegółowym uwzględnieniem
peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
84. Makarski S., Kużniar W., Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na
przykładzie
województwa
podkarpackiego,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
85. Makieła Z,, Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach
konkurencji, Wyd.C. H. Beck, Warszawa 2013.
86. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
87. Malicki K., Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania
współczesności, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
88. Markowski T., Marketing terytorialny, PAN KPZK, Warszawa 2006.
89. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999.
90. Maśloch G.,
Sierak J., Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Oficyna
Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
91. Manschwetus U., Regionalmarketing, Deutscher Univeristats Verlag, Viesbaden 1995.
92. Meffert H., Stadtemarketing - Pflicht oder Kur?, Symposium "Stadtvisionen,
Stadtstrategien und Stadtemarketing in der Zukunf, Munster, 2-3 marca 1989.
93. Mendelowski S., W gminie Dębica, PUW „Roksana”, Krosno 2003.
94. Merski J., Piotrowski K., Przedsiębiorczość młodzieży. Szanse, bariery, perspektywy,
DrukTur, Warszawa 2003.
95. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa 2007.
96. Mizgajska Z., Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce,
Gospodarka Narodowa, 2000, nr 9.
97. Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE,
Rzeszów 2007.
98. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., Marketing - uwarunkowania i instrumenty, Wyd.
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005
99. Niedzielski E., Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich,
Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2000.
100.
Noworód A., Dąbrowska K., Instrumenty lokalnego rozwoju gospodarczego.,
„Rynek Kapitałowy”, nr 1, 2003.
143
101.
Olszewski J., Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Naukowe IVG,
Szczecin 2014.
102.
Oniszczuk J., W poszukiwaniu lidera, Pomosty. W kręgu nauki i biznesu, nr 2.,
Warszawa 2002.
103.
Oniszczuk- Jastrząbek A., Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności
konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
104.
Pająk K., Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
105.
Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2005.
106.
Piaseczny L., Lokalne inicjatywy pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju
małych firm, Wyd.Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.
Koźmińskiego, Warszawa 2001.
107.
Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C. H.
Beck, Warszawa 2013.
108.
Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, Kraków 2005.
109.
Rollnik- Sadowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa
2010.Rosa G., Smalec A., Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.
Partnerstwo i komunikacja w regionie, ZN 596, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
110.
Rosa G., Smalec A., Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.
Wybrane aspekty marketingu
111.
terytorialnego,
ZN
663,
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2011.
112.
Rosa G., Smalec A., Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty,
Strategia marketingowa miast i regionów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, nr 719, Szczecin 2012.
113.
Rumpel P., Siwek T., Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład
czeski, Przegląd Geograficzny 2006, 78/2.
114.
Rymarczyk J., Dreich- Skulska B., Michalczyk W., Regionalizacja
globalizacji, t.2, Wrocław 2008.
115.
Saar M.A., Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości,
Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
144
116.
Sawicka J., Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, SGGW,
Warszawa 2000.
117.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, przeł. J. Grzywicka, Wyd.
PWN, Warszawa 1960.
118.
Sepkowska Z,, Podstawy przedsiębiorczości, Difin, Warszawa 2014.
119.
Shane S., Venkataraman S., The Promise of Entrepreneurship as a Field of
Research, "Academy of Management Review" 2000, t. 25, nr 1.
120.
Sikora J., Promocja regionu i miejscowości, Wyd. WSB, Poznań 1998.
121.
Skica T., Samorządy a rozwój przedsiębiorczości, Wyd. Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009.
122.
Smalec
A.,
Marketing
przyszłości.
Trendy.
Strategie.
Instrumenty,
Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i
instytucji publicznych, ZN 824 ,Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
123.
Smalec A., Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja
marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych., ZN NR
775, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
124.
Stec Z., Krysiński Z., Infrastruktura obszarów wiejskich, Wyd. Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ZN 41, Krosno 2009.
125.
Strużycki
M.,
Zarządzanie
małym
i
średnim
przedsiębiorstwem-
uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
126.
Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2007.
127.
Stych M., Zasady- Finanse- Marketing, Oficyna Wydawnicza edytor.org,
Częstochowa 2013.
128.
Swart Ed.G., Organizing to Become Market-Driven, MSI Report, No 9, 1990.
129.
Szewczuk A., Kogut- Jaworska M., Zioło M., Rozwój loklany i regionalny.
Teoria i praktyka, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011.
130.
Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
131.
Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
132.
Szulce H., Florek M., Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki
rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
133.
Targalski J., Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy,
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
145
134.
Targalski J., Przedsiębiorczość, a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy,
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
135.
Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Difin, Warszawa 2014.
136.
Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i
praktyka. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
137.
Taylor Z., Przegląd geograficzny, Tom 78, Zeszyt 2, Warszawa 2006.
138.
Timmons J.A. , New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century,
wyd. V Irwin/McGraw, Boston 1999.
139.
Wiatrak A.P., Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena
przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Instytut
Rozwoju Wsi i RolnictwaPolskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
140.
i
Witek J., Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Tom I. Polityka wsparcia
kreowania
przedsiębiorczości.
Zeszyty
Naukowe
nr
724,
Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
141.
Witek K., Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Tom II. Kształtowanie
przedsiębiorczości, ZN 725, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
142.
Witkowska J., Z. Wysokińska, Umiędzynarodowienie małych i średnich
przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
143.
Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wyd. Difin,
Warszawa 2012.
144.
Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin,
Warszawa 2012.
145.
Wojewodzic T., Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, „Wieś i
doradztwo” 2000, nr 1.
146.
Wróblewski R., Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda.
Zastosowania. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
147.
Zieliński K., Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce,
Difin, Warszawa 2014.
148.
Zimny A., Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, Wyd.
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2010.
149.
Zyznarski J., Partnerstwo publiczno- prywatne. Teoria i praktyka. Ośrodwek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
146
150.
Żabiński L., Śliwińska K., Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
151.
Żuchowski J., Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju , Wydawnictwo
Politechnika Radomska, Radom 2008.
152.
Żurka J., Przedsiębiorstwo. Zasady działania. Funkcjonowanie. Rozwój,
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
INNE ŹRÓDŁA
153.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
154.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.1990 Nr 16
poz.95
155.
Ustawa z dnia 20 październik 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 1994. Nr 123, poz. 600
156.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Dz.U.2006 Nr 227 poz.1658
157.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz.U. Nr 157 poz.
1031
158.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U.
2000, Nr 173, poz. 1807
159.
Strategia rozwoju gminy Dębica na lata 2007 - 2013
160.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2013 nr FIP-
3251.17.2014 Wójta Gminy Dębica z dnia 18 marca 2014 r.
STRONY INTERNETOWE
161.
http://www.ugdebica.pl/
162.
http://www.ugdebica.pl/partnerzy-zagraniczni
163.
http://www.ugdebica.pl/nagrody-i-wyroznienia/wyroznienia-i-nagrody-gminy-
i-wo/
164.
http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=509112&p_token=0.444
2064660522155
165.
http://www.straz-debica.net/komenda.php?ident=teren
147
SPIS TABEL
Tabela 1. Typy subproduktów terytorialnych ukierunkowanych na ...............................22
Tabela 2. Wykształcenie przedsiębiorców w gminie Dębica ..........................................54
Tabela 3. Liczba członków gospodarstwa domowego ....................................................55
Tabela 4. Dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny ......................55
Tabela 5. Powody założenia działalności gospodarczej w gminie Dębica .....................56
Tabela 6. Powierzchnia Gminy Dębica ...........................................................................69
Tabela 7. Kierunki wykorzystania powierzchni w gminie Dębica .................................70
Tabela 8. Liczba ludności w gminie Dębica w latach 2009-2013...................................71
Tabela 9. Ocena stanu infrastruktury technicznej w gminie Dębica, skala od 1- 5 (1min, 5- max) (%) .......................................................................................................................83
Tabela 10. Zmiany przedsiębiorstw w poszczególnych jednostkach terytorialnych w
latach 2009-2013.......................................................................................................................85
Tabela 11. Udział grup rodzajów działalności PKD 2007 w gminach powiatu .............88
Tabela 12. Zmiany dotyczące rejestrowania i wyrejestrowania przedsiębiorstw w
gminie Dębica w latach 2009-2013 ..........................................................................................91
Tabela 13. Podmioty według klas wielkości w gminie Dębica .......................................94
Tabela 14. Ocena władz gminy odnosząca się do spełniania służebności względem ...102
Tabela 15. Ocena pracy Urzędy Gminy Dębica w opinii respondentów (skala
1-
min, 5-max).............................................................................................................................111
Tabela 16. Analiza statystyczna rozkładu punktacji dla mierników marketingowej
orientacji gminy ......................................................................................................................112
Tabela 17. Zestawienie wydatków na promocję z wydatkami ogółem w gminie Dębica
(zł) ...........................................................................................................................................115
Tabela 18. Działania marketingowe gminy Dębica na rok 2015 z uwzględnieniem
współpracy z przedsiębiorcami ...............................................................................................119
Tabela 19. Wykaz planowanych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym 2015 ...129
SPIS RYCIN
Rycina 1. Źródła powstania marketingu terytorialnego w strukturze dyscypliny ...........14
Rycina 2. Istota marketingu terytorialnego .....................................................................19
Rycina 3. Poziomy marketingu terytorialnego ................................................................27
148
Rycina 4. Segmentacja nabywców marketingu terytorialnego .......................................29
Rycina 5. Relacje pomiędzy głównymi podmiotami marketingu ...................................32
Rycina 6. Bilans wymiany korzyści między jednostką terytorialną a inwestorem przedsiębiorcą ...........................................................................................................................32
Rycina 7. Formy przedsiębiorczości ...............................................................................46
Rycina 8. Instrumenty oddziałujące na rozwój przedsiębiorczości ................................61
Rycina 9. Mapa Gminy Dębica .......................................................................................68
Rycina 10. Usytuowanie gminy Dębica ..........................................................................68
Rycina 11. Fazy rozwoju orientacji marketingowej ......................................................100
SPIS WYKRESÓW
Wykres 1. Formy organizacyjno- prawne wybranych przedsiębiorstw ..........................57
Wykres 2. Czas funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym ...........................57
Wykres 3. Liczba ludności w gminach powiatu dębickiego w latach 2009-2013 ..........73
Wykres 4. Udział ludności w gminach powiatu dębickiego w latach 2009-2013 ..........74
Wykres 5. Struktura ludności według płci w gminie Dębica w latach 2009-2013 (%) ..74
Wykres 6. Zmiany gęstości zaludnienia na 1km2 w jednostkach samorządowych.........75
Wykres 7. Zaludnienie w gminach powiatu dębickiego w latach 2009-2013 .................76
Wykres 8. Struktura dróg ogółem w gminie Dębica (km) ..............................................78
Wykres 9. Liczba podmiotów gospodarczych w gminach powiatu dębickiego .............87
Wykres 10. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD w gminie Dębica .....89
Wykres 11. Rodzaje działalności gospodarczej w gminie Dębica ..................................91
Wykres 12. Prawne kategorie podziału przedsiębiorstw.................................................94
Wykres 13. Podmioty objęte badaniem według klas wielkości na terenie gminy Dębica
..................................................................................................................................................95
Wykres 14. Zasięg prowadzonej działalności gospodarczej wśród badanych
respondentów ............................................................................................................................96
Wykres 15. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy mieszkańców w gminach
powiatu dębickiego w 2013 roku ..............................................................................................97
Wykres 16. Ocena przedsiębiorców odnosząca się do ilości korzystania z usług Urzędu
Gminy .....................................................................................................................................102
Wykres 17. Ocena urzędników gminy w zakresie wpływu przedsiębiorców ...............105
149
Wykres 18. Problemy i trudności podczas realizacji spraw w Urzędzie Gminy w ocenie
przedsiębiorców ......................................................................................................................107
Wykres 19. Ocena władz gminy odnoście wspierania rozwoju przedsiębiorczości i
promowania produktów lokalnych .........................................................................................109
Wykres 20. Formy działań promocyjnych wynikających ze współpracy przedsiębiorców
z gminą Dębica .......................................................................................................................118
Wykres 21. Ocena władz gminy odnośnie kreowania wizerunku gminy Dębica w
mediach ( lokalnych, regionalnych)........................................................................................123
Wykres 22. Ocena konieczności wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez
instrumenty marketingu terytorialnego przez władze gminy .................................................124
Wykres 23. Ocena cech wpływających na ogólną postawę władz dotyczącą
stymulowania rozwoju gminy Dębica ....................................................................................126
150
ANEKS
151
CZĘŚĆ I. Kwestionariusz ankietowy o ocenie środowiska lokalnych przedsiębiorców.
KLAUDIA MAŁOZIĘĆ
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ EKONOMII
KIERUNEK: EKONOMIA
SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA
Kwestionariusz ankietowy dotyczący oceny funkcjonowania przedsiębiorstw i jego oddziaływania
na działalność marketingową Gminy Dębica (służy wyłącznie celom badawczym i jest anonimowy)
I. Informacje o przedsiębiorstwie
1.
Proszę określić jak długo Pana(i) przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku ?
a)
do 1 roku
b) od 1 do 5 lat
c)
od 6 do 10 lat
d) od 11 do 15 lat
2.
e)
od 16 do25 lat
f)
powyżej 15 lat
Z jakich powodów uruchomił(a) Pan(i) przedsiębiorstwo
a)
potrzeba samorealizacji
b) potrzeba niezależności
c)
chęć podejmowania ryzykownych decyzji
d) chęć zarobienia pieniędzy
e)
bezrobocie, bądź groźba bezrobocia
f)
naśladowanie przyjaciół/ rodziny
g) możliwość skorzystania ze środków wspierających rozwój nowych przedsiębiorstw
h) rodzinna tradycja
i)
3.
inne
Proszę, określić jaki rodzaj działalności prowadzi Pana(i) przedsiębiorstwo?
a)
produkcja
b) handel detaliczny
c)
handel hurtowy
d) usługi
e)
rzemiosło
f)
branża mieszana (np. produkcyjno-handlowa)
g) inne
4.
Jaką formę organizacyjno- prawną posiada Pana(i) przedsiębiorstwo?
a)
indywidualna działalność gospodarcza
b) spółka cywilna
c)
spółka jawna
152
d) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
e)
spółka akcyjna
f)
spółdzielnia
g) inne
5.
Ile osób znajduje miejsce pracy w Pana(i) przedsiębiorstwie?
a)
do 5 osób
b) od 6 do 15 osób
c)
od 16 do 25 osób
d) od 26 do 35 osób
6.
e)
od 36 do 50 osób
f)
powyżej 50 osób
Proszę, wskazać maksymalnie 3 najważniejsze przeszkody w prowadzeniu przez Pana(ą)
przedsiębiorstwa.
a)
wysokie opłaty i podatki lokalne
b) trudności w znalezieniu lokali nadających się na rozpoczęcie działalności gospodarczej
c)
brak dostępności terenów pod inwestycje
d) zły stan dróg i chodników
e)
brak programów wspierających przedsiębiorców
f)
brak pracowników o wymaganych kwalifikacjach (np. chemików, ślusarzy)
g) ograniczony dostęp do kredytów i pożyczek
h) trudności w uzupełnienie wniosków, zaświadczeń ( nadmierna biurokracja)
i)
7.
inne
Proszę, wskazać zasięg funkcjonowania Pana(i) przedsiębiorstwa.
a)
lokalny
b) regionalny
c)
krajowy
d) międzynarodowy
II. Identyfikacja warunków funkcjonowania przedsiębiorczości lokalnej oraz stan orientacji
marketingowej pracowników Urzędu gminy Dębica w ocenie środowiska przedsiębiorczego
1.
Jak ocenia Pan(i) stan infrastruktury w gminie Dębica? ( 1-min,5-max)
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
1 Dostępność lokali nadających się na prowadzenie
działalności gospodarczej
2 Dostępność terenów pod inwestycje
3 Stan dróg i chodników
4 Stan kanalizacji sanitarnej i wodociągów
5 Stan infrastruktury telekomunikacyjnej
2.
Czy władze gminy Dębica działają na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej?
a)
tak
b) nie
153
c)
3.
nie wiem
Czy gmina Dębica posiada plan zagospodarowania przestrzennego?
a)
tak
b) nie
c)
4.
nie wiem
Czy gmina Dębica posiada uzbrojone tereny pod inwestycje?
a)
tak
b) nie
c)
5.
nie wiem
Proszę dokończyć zdanie:
Najczęstszą formą wspierania rozwoju przedsiębiorczości jest ....................................................................
6.
Z których z następujących form wsparcia przedsiębiorczości chciałby Pan(i) skorzystać? (max3)
a)
obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych
b) wsparcia finansowego (poręczenia, pożyczki)
c)
lokali gminnych
d) porad prawnych
e)
porad finansowo - księgowych
f)
specjalistycznych szkoleń
g) terenów pod inwestycje
h) akcji promujących lokalne firmy i wytworzone przez nie produkty
i)
pomoc w kontaktach biznesu ze środowiskiem naukowym
j)
wsparcie przy wdrażaniu innowacji
k) inne
7.
Czy planuje Pan(i) przeniesienie przedsiębiorstwa poza teren gminy?
a)
tak
b) nie
c)
8.
nie wiem
Jeśli nie proszę przejść do pytania 9, natomiast jeśli tak to z jakie powody wpłynęły na Pan(i) decyzję?
.............................................................................................................................................
9.
Czy współpracuje Pan(i) z władzami gminy Dębica?
a)
tak
b) nie
10. Jeśli nie to proszę przejść do pytania nr 11, natomiast jeśli tak to w czym przejawia się Pana(i)
współpraca?
a)
organizacja imprez
b) tworzenie działań lokalnych
c)
realizacja programów i dotacji UE
d) akcje na rzecz poprawy jakości środowiska
e)
podtrzymywanie tradycji i kultury w gminie Dębica
f)
inne
154
11. Proszę, odpowiedzieć na następujące pytania.
Wyszczególnienie
1
Tak
Nie
Nie wiem
Czy władze gminy Dębica stwarzają dobre warunki do rozwoju
nowych przedsiębiorstw?
2
Czy decyzje dotyczące rozwoju gminy Dębica są konsultowane z
przedsiębiorcami?
3
Czy
w
gminie
Dębica
istnieje
ośrodek
wspierania
przedsiębiorczości?
4
Czy
gmina
Dębica
organizuje
szkolenia
z
zakresu
przedsiębiorczości?
5
Czy gmina Dębica udziela ulg w Pana(i) przedsiębiorstwie?
6
Czy gmina Dębica jest dobrym miejscem do prowadzenia
przedsiębiorstwa?
7
Czy gmina Dębica posiada atrakcyjną lokalizację?
8
Czy gmina Dębica jest bardziej atrakcyjna pod względem
inwestycyjnym niż sąsiadujące gminy?
9
Czy pozyskanie nowych inwestorów przyczyni sie do rozwoju
gospodarczego gminy?
12. Czy uważa Pan(i), iż władze gminy Dębica robią wszytko, aby popularyzować walory jednostki?
a)
tak
b) nie
c)
nie wiem
13. Czy według Pana(i) dostęp do drogi ekspresowej, lotniska zwiększa atrakcyjność gminy Dębica w
oczach inwestorów?
a)
tak
b) nie
c)
nie wiem
14. Czy Pana(i) zdaniem, władze gminy Dębica dobrze wywiązują się ze służebnej roli wobec
przedsiębiorców?
a)
tak
b) nie
c)
nie wiem
15. Jak często korzysta Pan(i) z usług Urzędu Gminy?
a)
raz w tygodniu
b) raz na miesiąc
c)
raz na kwartał
d) raz na pół roku
e)
raz na rok
155
16. Jakie problemy i trudności napotkały Pana(ią) w czasie załatwiania spraw urzędowych w gminie
Dębica?
a)
niekompetencje pracowników
b) nieżyciowe przepisy
c)
opieszałość w załatwianiu spraw
d) obojętność urzędników w stosunku do petenta
e)
brak ciągłości w załatwianiu spraw
f)
inne
17. Jak ocenia Pan(i) pracę Urzędu Gminy Dębica? ( skala 1-min,5-max)
Wyszczególnienie
1
1
Uprzejmość i życzliwość
2
Kompetencja i fachowość
3
Sprawność i szybkość decyzji
4
Udzielanie pełnych informacji
5
Terminowość w załatwianiu spraw
6
Dyskrecja obsługi
7
Warunki lokalowe
8
Ocena ogólna
2
3
4
5
18. Czy władze podejmują widoczne wysiłki w celu wypromowania unikalnych produktów lokalnych
przedsiębiorstw?
a)
zdecydowanie nie
b) nie
c)
trudno określić
d) tak
e)
zdecydowanie tak
19. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) w skali -3 do +3 cechy wpływające na postawę władz gminy w
zakresie stymulowania rozwojem gminy Dębica?
SKALA
Działania na rzecz
Zarządzanie
Promocja
Rozwój
Pozyskiwanie
rozwoju
budżetem gminy
gminy
infrastruktury
środków z UE
lokalnej
przedsiębiorczości
+3
+2
+1
-1
-2
-3
20. Czy według Pana(i) władze gminy Dębica aktywnie współdziałają na zasadzie partnerstwa z lokalnymi
przedsiębiorcami, stowarzyszeniami?
a)
tak
b) nie
156
c)
nie wiem
21. Czy uważa Pan(i), iż władze gminy Dębica aktywnie wykorzystują media (lokalne, regionalne) w celu
kreowania wizerunku gminy?
a)
tak
b) nie
c)
nie wiem
22. Czy Pana(i) zdaniem rozwój w gminie Dębica wymaga wsparcia instrumentami marketingu
terytorialnego ( produkt, cena, dystrybucja, promocja)?
a)
zdecydowanie nie
b) nie
c)
trudno określić
d) tak
e)
zdecydowanie tak
23. Proszę o zweryfikowanie następujących stwierdzeń określających orientację marketingową w gminie
Dębica
Nie
Chyba nie
Trudno określić
Chyba tak
Tak
Zdecydowanie tak
Skala odpowiedzi wg Likerta
Zdecydowanie nie
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
6
7
1. Przedsiębiorcy mają znaczny wpływ na zarządzanie swoją gminą.
2. Władze podejmują decyzje po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań klientówinteresantów.
3. Środowisko przedsiębiorców jest dobrze informowane o bieżących wydarzeniach, sprawach
i decyzjach władz gminy
4.Funkcjonują rozwiązania formalne, gwarantujące bezpośredni i nieograniczony kontakt
władz z interesantami.
5. Władze inicjują badania i sondaże zmierzające do poznania zadowolenia interesantów z
tytułu świadczonych usług publicznych.
6.Każdy pracownik Urzędu Gminy z zaangażowaniem obsługuje interesanta i rozwiązuje jego
problemy.
7. Osoby sprawujące władzę w gminie posiadają wysokie kwalifikacje i kompetencje
interpersonalne.
8. Zawsze dotrzymywane są terminy załatwiania spraw i inne obietnice dane interesantom.
9. Działalność promocyjna wynika z długofalowej strategii kształtowania wizerunku jednostki
osadniczej.
10. Podatki, ceny i opłaty ustalane są z uwzględnieniem finansowych możliwości lokalnych
firm.
11.W działalności władz samorządowych nadrzędny jest zawsze interes środowiska lokalnego,
a nie własny, czy polityczny
12. Działania marketingowe podejmowane przez lokalne władze dynamizują rozwój
przedsiębiorczości.
157
13. W urzędach prowadzone są analizy strategiczne i marketingowe pozwalające właściwie
formułować strategie rozwojowe.
14. Jakość usług administracyjnych jest systematycznie analizowana i kontrolowana.
15. Organizacja i warunki pracy urzędu i instytucji komunalnych poddawane są
systematycznym ocenom społecznym.
16. Personel urzędów posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje interpersonalne
17. Prowadzone są stałe i systematyczne analizy działalności porównywalnych jednostek
osadniczych sąsiadujących oraz konkurencyjnych.
18. Jednostka osadnicza systematycznie uczestniczy w targach i wystawach
19. W strukturze urzędu funkcjonuje stanowisko pracy, referat, itp. integrujący całokształt
działalności marketingowej.
20. Kontakty zagraniczne są podstawą doskonalenia pracy urzędu.
III. Metryczka
1.
Płeć:
a)
kobieta
b) mężczyzna
2.
Wiek:
a)
18-24
b) 25-44
c)
45-64
d) 65 i więcej
3.
Wykształcenie:
a)
podstawowe
b) zawodowe
c)
średnie
d) wyższe
4.
Liczba członków gospodarstwa domowego:
a)
1 osoba
b) 2 osoby
c)
3-4 osoby
d) 5-6 osób
e)
powyżej 6 osób
5.
Miejsce zamieszkania
a)
wieś
b) miasto
6.
Dochód miesięczny w przeliczeniu na jednego członka rodziny:
a)
200-500zł
b) 500-800zł
c)
800-1000zł
d) 1000-1500zł
e)
powyżej 1500zł
158
CZĘŚĆ II. Kwestionariusz ankietowy analizujący orientację marketingową gminy
Dębica w oczach pracowników Urzędu Gminy Dębica
1.
Proszę o zweryfikowanie następujących stwierdzeń określających orientację marketingową w
gminie Dębica.
Nie
Chyba nie
Trudno określić
Chyba tak
Tak
Zdecydowanie tak
Skala odpowiedzi wg Likerta
Zdecydowanie nie
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
6
7
1. Przedsiębiorcy mają znaczny wpływ na zarządzanie swoją gminą.
2. Władze podejmują decyzje po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań klientówinteresantów.
3. Środowisko przedsiębiorców jest dobrze informowane o bieżących wydarzeniach, sprawach
i decyzjach władz gminy
4.Funkcjonują rozwiązania formalne, gwarantujące bezpośredni i nieograniczony kontakt
władz z interesantami.
5. Władze inicjują badania i sondaże zmierzające do poznania zadowolenia interesantów z
tytułu świadczonych usług publicznych.
6.Każdy pracownik Urzędu Gminy z zaangażowaniem obsługuje interesanta i rozwiązuje jego
problemy.
7. Osoby sprawujące władzę w gminie posiadają wysokie kwalifikacje i kompetencje
interpersonalne.
8. Zawsze dotrzymywane są terminy załatwiania spraw i inne obietnice dane interesantom.
9. Działalność promocyjna wynika z długofalowej strategii kształtowania wizerunku jednostki
osadniczej.
10. Podatki, ceny i opłaty ustalane są z uwzględnieniem finansowych możliwości lokalnych
firm.
11.W działalności władz samorządowych nadrzędny jest zawsze interes środowiska lokalnego,
a nie własny, czy polityczny
12. Działania marketingowe podejmowane przez lokalne władze dynamizują rozwój
przedsiębiorczości.
13. W urzędach prowadzone są analizy strategiczne i marketingowe pozwalające właściwie
formułować strategie rozwojowe.
14. Jakość usług administracyjnych jest systematycznie analizowana i kontrolowana.
15. Organizacja i warunki pracy urzędu i instytucji komunalnych poddawane są
systematycznym ocenom społecznym.
16. Personel urzędów posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje interpersonalne
17. Prowadzone są stałe i systematyczne analizy działalności porównywalnych jednostek
osadniczych sąsiadujących oraz konkurencyjnych.
18. Jednostka osadnicza systematycznie uczestniczy w targach i wystawach
19. W strukturze urzędu funkcjonuje stanowisko pracy, referat, itp. integrujący całokształt
działalności marketingowej.
20. Kontakty zagraniczne są podstawą doskonalenia pracy urzędu.
159
OŚWIADCZENIE STUDENTA
Oświadczam, że pracę magisterską na temat:
Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w skali lokalnej na
przykładzie gminy Dębica.
napisałem/napisałam samodzielnie. Oświadczam, że praca nie zawiera żadnych
informacji, które zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem oraz oświadczam, iż praca
nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), oraz nie
narusza
dóbr
osobistych
zgodnie
z prawem
cywilnym.
Oświadczam
również,
że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem
tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam także, że wersja pracy znajdująca się na przedłożonej przeze mnie płycie
CD jest zgodna z wydrukiem komputerowym pracy.
Rzeszów, dnia 16 czerwca 2015
160
Download