pakiet informacyjny ects

advertisement
PAKIET INFORMACYJNY ECTS
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI
25-340 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel./fax: (041) 349 65 24
(041) 349 65 25
e-mail: [email protected]
Dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Gazda
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 25
Prodziekani:
Prodziekan do spraw nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Janusz Kot
e-mail: [email protected] ; tel.: (041)349 65 75
Prodziekan do spraw studenckich – dr Ryszard Stefański
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 51
Prodziekan do spraw ogólnych i finansowych – dr Barbara Zbroińska
e-mail: [email protected]; tel.: (041) 349 65 25
Wydziałowy Koordynator ECTS – prof. dr hab. Janusz Kot
e-mail: [email protected]; tel.: (041)349 65 75
Kierownik dziekanatu- mgr Lucyna Dygas
e-mail: [email protected] ; tel/fax. (041) 349 66 01
OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE
Wydział Zarządzania i Administracji został utworzony w 1992 roku. W jego
skład wchodzi trzy instytuty ( Instytut Ekonomii, Instytut Nauk Politycznych, Instytut
Zarządzania). Kadrę Wydziału stanowi 143 nauczycieli akademickich, w tym 7 profesorów
zwyczajnych, 2profesorów tytularnych, 19 doktorów habilitowanych, 69 doktorów, 45
magistrów.
Wydział Zarządzania i Administracji prowadzi kształcenie na 3 kierunkach
studiów, wszystkie dotychczas ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały
ocenę pozytywną (zarządzanie, ekonomia, politologia).
W roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Zarządzania i Administracji studiuje
3908 studentów, w tym 2046 na studiach stacjonarnych, 1862 na studiach niestacjonarnych,
160 na studiach podyplomowych.
KIERUNKI I FORMY KSZTAŁCENIA
Na Wydziale Zarządzania i Administracji prowadzone są następujące kierunki
1
studiów i formy kształcenia:
 studia stacjonarne:

Politologia (studia jednolite magisterskie 5 – letnie) ze specjalnościami:
- społeczno – samorządowa;
- studia europejskie;

Politologia (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami:
- polityka regionalna;
- polityka międzynarodowa;
- społeczno – samorządowa;
- studia europejskie;

Politologia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnościami:
- społeczno – samorządowa;
- studia europejskie;

Zarządzanie (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami:
- ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa;
- rachunkowość;

Zarządzanie (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnościami:
- marketing międzynarodowy;
- zarządzanie finansami;
- rachunkowość i ekonomika opodatkowania;

Ekonomia (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnością:
- gospodarka regionalna;
- regionalna polityka gospodarcza;

Ekonomia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnością:
- gospodarka regionalna;
- regionalna polityka gospodarcza;
 studia niestacjonarne:

Politologia (studia jednolite magisterskie 5 – letnie) ze specjalnościami:
- społeczno - samorządowa;
- studia europejskie;

Politologia (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami:
- polityka regionalna;
- polityka międzynarodowa;
2
- społeczno – samorządowa;
- studia europejskie;

Politologia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnościami:
- społeczno – samorządowa;
- studia europejskie;

Zarządzanie (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnościami:
- ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa;
- rachunkowość;

Zarządzanie (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnościami:
- marketing międzynarodowy;
- zarządzanie finansami;
- rachunkowość i ekonomika opodatkowania;

Ekonomia (studia I stopnia 3 – letnie) ze specjalnością:
- gospodarka regionalna;
- regionalna polityka gospodarcza;

Ekonomia (studia II stopnia 2 – letnie) ze specjalnością:
- gospodarka regionalna;
- regionalna polityka gospodarcza;
 studia podyplomowe:

Zarządzanie oświatą (2 – semestry);

Ekonomika i prawo podatkowe (2 - semestry);

Ekonomika i zarządzanie firmą(2 – semestry);

Europejskie studia menadżerskie (2 – semestry);

Finanse i controlling przedsiębiorstwa(2 - semestry);

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (2 – semestry);

Marketing wystawienniczy i reklama (2 – semestry);

Procedura prewencyjna w zwalczaniu przestępczości (2 – semestry);

Public relations (2 – semestry);

Strategiczny rozwój regionalny i lokalny (2 – semestry);

Ubezpieczenia gospodarcze (2 – semestry);

Zarządzanie projektem (2- semestry);

Zarządzanie sferą usług medycznych (2 – semestry);

Zarządzanie kryzysowe (2 - semestry);

Zarządzanie zasobami ludzkimi ( 2 – semestry);
3

Przedsiębiorczość (3 – semestry);

Zarządzanie zasobami logistycznymi ( 2 – semestry);

Pośrednictwo pracy ( 2 – semestry);

Gospodarka w jednostkach samorządu terytorialnego (2 – semestry);

Fundusze unijne. Pozyskiwanie i zarządzanie (2 – semestry);

Zarządzanie w sektorze publicznym (2 – semestry);

Zarządzanie finansami i księgowość (2 – semestry);
Program studiów
Szczegółowe plany i programy studiów, które realizuje student w danym roku
akademickim na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, przedstawione są w pakietach
informacyjnych opracowanych przez Instytuty.
Zaliczenia
Zaliczenie zajęć odbywa się w systemie semestralnym na studiach stacjonarnych
i systemie rocznym na studiach niestacjonarnych.
Skala ocen
Na egzaminach, kolokwiach i zaliczeniach obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:
Ocena
Definicja
Ocena
Definicja
lokalna
lokalna
ECTS
ECTS
5,0
bardzo dobry
A
CELUJĄCY-wybitne osiągnięcia
BARDZO DOBRY-powyżej
4,5
dobry plus
B
średniego standardu, z pewnymi
błędami
4,0
dobry
C
DOBRY- generalnie solidna praca
z szeregiem zauważalnych błędów
3,5
dostateczny plus
D
ZADOWALAJĄCY- zadowalający,
ale ze znaczącymi błędami
3,0
dostateczny
E
DOSTATECZNY-wyniki spełniają
minimalne kryteria
2,0
niedostateczny
FX, F
NIEDOSTATECZNY-podstawowe
braki w opanowaniu materiału
4
Ocena niedostateczna (2,0) traktowana jest jako nieukończenie (niezaliczenie) zajęć.
Niektóre zajęcia (zwłaszcza wykłady) mogą być zaliczane bez oceny. Sposób zaliczania
poszczególnych przedmiotów przedstawiony jest przy opisie poszczególnych przedmiotów.
STRUKTURA WYDZIAŁU
W skład Wydziału wchodzą następujące instytuty:
Instytut Ekonomii
25 – 340 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel.: (041) 349 65 48
(041) 349 65 46
e-mail: [email protected]
Dyrektor: dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. AŚ
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 48
Wicedyrektorzy:
Wicedyrektor do spraw naukowych - dr Marek Leszczyński
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 70
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych – dr Anna Dybała
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 48
Instytutowy koordynator ECTS- dr Anna Przychodzka
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 69
Instytut prowadzi studia I stopnia i studia II stopnia
w zakresie ekonomii
o specjalności: regionalna polityka gospodarcza i gospodarka regionalna (II stopniu). Główne
kierunki badań to: gospodarka i finanse lokalne, prognozowanie tendencji rozwojowych
gospodarki, rola państwa w gospodarce rynkowej, rynki finansowe, finanse i zarządzanie
małą firmą, współczesna myśl ekonomiczna.
Instytut Nauk Politycznych
25 – 340 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel.: (041) 349 65 45
(041) 349 66 07
(041) 349 66 03
e-mail: [email protected]
Dyrektor: prof. dr hab. Kazimierz Kik
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 66 09
Wicedyrektorzy:
5
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych - dr Agnieszka Waldon
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 66 08
Wicedyrektor do spraw naukowych - dr Agnieszka Kasińska-Metryka
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 66 08
Instytutowi koordynatorzy ECTS – dr Agnieszka Waldon
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 66 08
Instytut prowadzi jednolite studia magisterskie i II stopnia w zakresie politologii
o specjalnościach: społeczno – samorządowa i studia europejskie oraz studia I stopnia
o specjalnościach: polityka regionalna i polityka międzynarodowa. Główne kierunki badań to:
procesy międzynarodowej integracji w Europie, w tym zwłaszcza takie aspekty jak: polityka
regionalna Unii (z uwzględnieniem jej wpływu na politykę regionalną Polski), problemy
bezpieczeństwa europejskiego w ramach i wokół Unii, polityczne aspekty europejskich
procesów integracyjnych, polityka społeczna Unii Europejskiej; problematyka związana
z teorią polityki, systemami politycznymi i partyjnymi Europy i Polski, samorząd lokalny
w III Rzeczypospolitej i procesy transformacji gospodarczej, politycznej i ustrojowej Polski;
najmłodszy kierunek badań to
problemy związane z marketingiem politycznym
i z funkcjonowaniem partii politycznych i życia politycznego w III Rzeczypospolitej.
Instytut Zarządzania
25 – 340 Kielce, ul. Świętokrzyska 21, pok.112,215,211
tel.: (041) 349 65 31, pok.215
tel.: (041) 349 66 23, 349 66 14, pok.211
tel/fax: (041) 349 65 28, pok.212
e-mail: [email protected]
Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 28
Wicedyrektorzy:
Wicedyrektor do spraw naukowych - prof. dr hab. Andrzej Szplit
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 28
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych- dr Zdobysław Kuleszyński
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 28
Instytutowy koordynator ECTS- dr Michał Leśniewski
e-mail: [email protected] ; tel.: (041) 349 65 37
Instytut prowadzi studia I stopnia w zakresie zarządzania o specjalnościach:
6
ekonomika i rozwój przedsiębiorstw ; rachunkowość oraz studia II stopnia o specjalnościach:
marketing międzynarodowy i organizacja firmy; zarządzanie finansami oraz rachunkowość
i ekonomika opodatkowania. Główne kierunki badań to: restrukturyzacja gospodarki
i
przedsiębiorstw;
zarządzanie
regionem,
prognozowanie
rozwoju
przedsiębiorstw;
zarządzanie przedsiębiorstwem; finanse i controlling.
7
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards