przykłady najczęściej występujących naruszeń stwierdzanych w

advertisement
PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NARUSZEŃ STWIERDZANYCH W TRAKCIE WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ORAZ ZASTOSOWANYCH KOREKT FINANSOWYCH
NARUSZONE
UWAGI/
PRZYKŁADOWE
POZIOM
POZYCJA Z
L.P.
PRZEPISY
WYJAŚNIENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI (OPIS)
KOREKTY
TARYFIKATORA
1.
I.
1.
2.
3.
2.
3.
4.
5.
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I PODZIAŁ ZAMÓWIENIA
Beneficjent w krótkim odstępie czasu udzielił
kilku zamówień na roboty budowlane na
podstawie art. 4 pkt. 8. Większość zamówień
została udzielona jednemu wykonawcy. Łączna
wartość przekroczyła równowartość 14 tys.
euro, czyli Beneficjent był zobowiązany do
stosowania przepisów ustawy.
Beneficjent w ramach projektu udzielił dwóch
zamówień na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanym, przy czym jedno zamówienie
udzielone zostało z pominięciem ustawy pzp na
podstawie art. 4 pkt 8. Łączna wartość
zamówień przekroczyła równowartość 14 tys.
Beneficjent udzielił zamówienia na
sprawowanie nadzoru autorskiego na
podstawie art. 4 pkt. 8. Przy szacowaniu
wartości zamówienia nie uwzględnił wartości
udzielonego zamówienia na opracowanie
dokumentacji projektowej. Łączna wartość
zamówień przekroczyła równowartość 14 tys.
art. 32 ust. 2 ustawy pzp
25 %
tabela nr 4 poz. 1
art. 32 ust. 2 i 4 ustawy pzp
25 %
tabela nr 4 poz. 1
art. 32 ust. 2 ustawy pzp
25 %
tabela nr 4 poz. 1
6.
Art. 32 ust. 2 ustawy
pzp zabrania dzielić
zamówienia na części
lub zaniżać jego
wartości w celu
uniknięcia stosowania
przepisów ustawy
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Beneficjent zamieszczając na stronie
internetowej SIWZ nie zamieścił projektu
budowlanego, który stanowił część SIWZ,
dodając tylko informację, że dokumentacja
projektowa do szczegółowego zapoznania się
jest dostępna w siedzibie zamawiającego.
art. 29 ust. 1, art. 31, art. 36
ust. 1 pkt 6, art. 42 ust. 1
oraz art. 7 ustawy pzp.
5%
tabela nr 4 poz. 5
2.
Beneficjent opisał urządzenia laboratoryjne
poprzez wskazanie nazw własnych, np. kamera
NIKON DS-Fil-U2. Wskazanie znaku
towarowego nie zostało uzupełnione o
obligatoryjne oświadczenie zamawiającego o
dopuszczeniu składania ofert równoważnych,
zapewniających kompatybilność z sprzętem
posiadanym przez Beneficjenta. Zamawiający
w ogłoszeniu o zamówieniu jednoznacznie
zaznaczył, iż nie dopuszcza składania ofert
równoważnych.
art. 29 ust. 1 i 3 ustawy pzp.
25 %
tabela nr 1 poz. 17
3.
Beneficjent opisał przedmiot zamówienia
poprzez wskazanie nazw własnych np. System
operacyjny Windows 7, Pakiet biurowy
Microsoft Office 2007, Komunikację WiFi,
LAN, komputer – CPU: Intel Core i5 2500K,
Midi Tower ATX, Wskazanie znaku
towarowego nie zostało uzupełnione o
obligatoryjne oświadczenie zamawiającego o
dopuszczeniu składania ofert równoważnych.
art. 29 ust. 1 i 3 ustawy pzp.
10 %
tabela nr 4 poz. 3
4.
W opisie przedmiotu zamówienia - w
przedmiarach robót Beneficjent zamieścił
szczegółowy opis prac, jak również
materiałów, które winny być wykorzystane
art. 29 ust. 1 i 3 ustawy pzp.
10 %
tabela nr 4 poz. 3
Zgodnie z art. 42 ust. 1
SIWZ udostępnia się na
stronie internetowej od
dnia zamieszczenia
ogłoszenia o
zamówieniu w
Biuletynie ZP
Przedmiotu zamówienia
nie można opisywać
przez wskazanie
znaków towarowych,
chyba że jest to
uzasadnione jego
specyfiką zamówienia, a
wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy "lub
równoważny"
2
5.
6.
przez wykonawcę, posługując się przy tym
nazwami konkretnych produktów, w
szczególności wymieniając materiały takie jak:
otuliny THERMAFLEX, armatura Vekolux,
zawory regulux, grzejniki PURMO, otuliny
termoizolacyjne STEINONORM, zawór
kulkowy firmy NAVAL, pompa obiegowa
GRUNDFOS, zawór samson, plafon
AMETYST, drzwi DAL, złączka przejściowa
firmy FUSION, wentylatory E-style, zaprawa
wyrównująca Atlas, umywalka porcelanowa
KOŁO PRIMO, gruntowanie podłoży
preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI
GRUNT, EVI – sucha mieszanka, grzejniki
Cosmonova, baterie umywalkowe firmy TRES,
oprawy oświetleniowe firmy LUG, moduł dla
do. Obw. Grzew. dla reg. firmy BROTJE,
kocioł LOGOBLOC UNIT L-UB40C, ścianki
działowe z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF
GKF. Wskazanie znaku towarowego nie
zostało uzupełnione o obligatoryjne
oświadczenie zamawiającego o dopuszczeniu
składania ofert równoważnych.
Beneficjent wymagał autoryzowanego serwisu
na terenie Polski z podaniem nazwy i siedziby
serwisu. Warunek taki ogranicza udział
wykonawców w postępowaniu, którzy są
zdolni do wykonania zamówienia, ale nie
posiadają serwisu na terenie naszego kraju.
Wymóg postawiony przez zamawiającego
mógł naruszyć zasadę uczciwej konkurencji.
Beneficjent wymagał posiadania stałego
serwisu technicznego:
a) w odległości nie większej niż 60 km
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
10 %
tabela nr 1 poz. 18
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
5%
tabela nr 4 poz.4
Opisu przedmiotu
zamówienia nie można
opisywać w sposób
ograniczający
konkurencję.
Zapewnienie
prawidłowego serwisu
zamawiający może
zapisać za pomocą
innych parametrów np.
czas reakcji na
zgłoszenie itp.
3
7.
od siedziby zamawiającego (jedno
zamówienie)
b) w odległości nie większej niż 30 km od
siedziby zamawiającego (drugie
zamówienie)
Beneficjent przy zakupie ciągnika wymagał
posiadania stałego serwisu technicznego w
odległości nie większej niż 80 km od siedziby
zamawiającego
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
5%
tabela nr 4 poz.4
8.
Beneficjent wymagał aby towary pochodziły z
krajów Unii Europejskiej
art. 29 ust. 2 ustawy pzp.
5%
tabela nr 4 poz.4
Opisu przedmiotu
zamówienia nie można
opisywać w sposób
ograniczający
konkurencję.
9.
Beneficjent dopuścił rozwiązania równoważne
do materiałów zawartych w dokumentacji
projektowej, czyli w zakresie robót
budowlanych, natomiast nie uwzględniono
takich rozwiązań w kontekście wyposażenia,
które również obejmuje zakres przedmiotu
postępowania. W kosztorysie ofertowym
wyposażenia ujęte zostały takie pozycje jak
np.: oprogramowanie do montażu filmów
Pinacle, oprogramowanie do montażu filmów
Sony Studio Vegas, Photoshop. Powyższe
stanowi jednoznaczne wskazanie na konkretną
markę oprogramowań.
W przedmiarach robót Beneficjent wskazał, że
wszystkie przedmiary mają obmiar „zero”. Na
wniosek jednego z wykonawców o wstawienie
właściwych obmiarów Beneficjent wyjaśnił, że
przedmiary nie zawierają ilości ze względu na
fakt, iż ilość prac do wykonania należy
art. 29 ust. 3 oraz art. 7 ust.
1 ustawy Pzp.
10 %
tabela nr 4 poz. 3
Przedmiotu zamówienia
nie można opisywać
przez wskazanie
znaków towarowych,
chyba że jest to
uzasadnione jego
specyfiką zamówienia, a
wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy "lub
równoważny"
art. 29 ust. 1 w związku z
art. 7 ust. 1ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Szacowanie wielkości i
rodzaju prac do
wykonania należy do
obowiązków
zamawiającego, których
nie można przerzucać na
10.
4
oszacować na podstawie projektu i rodzaju
prac wymienionych w przedmiarze zerowym
oraz na podstawie oględzin miejsc
przeznaczonych do remontu.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.
1.
wykonawców.
Beneficjent określił m.in., że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają:
1) dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj. posiadają
zatrudnionych co najmniej 15 osób, w tym
5 osób z uprawnieniami budowlanymi,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
W celu potwierdzenia warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
wymagał złożenia przez wykonawców wykazu
zatrudnionych pracowników etatowych, w tym
wykazy pracowników posiadających
uprawnienia budowlane.
W celu potwierdzenia spełniania warunku
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej wymagał złożenia informacji z
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej o posiadaniu środków finansowych
lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż 50% wartości składanej oferty
oraz polisy, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku
jej braku oświadczenia iż wykonawca przed
podpisaniem umowy dokona ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i
4 ustawy pzp,
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zasada uczciwej
konkurencji oraz
równego traktowania
wykonawców wymaga,
aby warunki udziału
były jednakowe w
stosunku każdego z
wykonawców.
Zamawiający nie może
wymagać zatrudnienia
na moment składania
ofert. Może jedynie
wymagać, aby
wykonawcy dowiedli,
że będą dysponowali
określonymi osobami na
moment realizacji
zamówienia.
5
prowadzonej działalności gospodarczej, na
kwotę nie mniejszą niż 50% wartości składanej
oferty.
2.
Beneficjent wymagał złożenia opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. W
postępowaniu dopuszczono możliwość
składania ofert częściowych. Najwyższa
szacunkowa wartość jednej z części wynosi
737 000,00 zł, a najniższa 17 000,00 zł.
Dopuszczenie możliwości składania ofert na
poszczególne części i żądanie opłaconej polisy
na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł jest
zbyt wygórowane i nieadekwatne do
przedmiotu zamówienia.
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i
4 ustawy pzp,
5-25 %
tabela nr 1 poz. 15
Opis sposobu
dokonania oceny
spełniania warunków
powinien być związany
z przedmiotem
zamówienia oraz
proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.
3.
Beneficjent określił, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy wykażą zrealizowanie co najmniej
jednej roboty budowlanej w budynku
użyteczności publicznej o charakterze
podobnym do przedmiotu zamówienia o
wartości min. 400 000,00 zł. Zamówienie
obejmowało wykonanie typowych prac
remontowych, np. wymianę stolarki drzwiowej,
malowanie ścian, układanie glazury, montaż
armatury sanitarnej, itp. i nie uzasadniało
zawężenia posiadania doświadczenia w
budynkach użyteczności publicznej.
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4
ustawy pzp,
5%
tabela nr 4 poz. 5
Z przepisów ustawy nie
wynika możliwość
zróżnicowania
doświadczenia w
wykonaniu robót
budowlanych w
zależności od charakteru
i przeznaczenia
obiektów
6
4.
Beneficjent określił warunek, aby inspektor
nadzoru w każdej branży (sanitarnej,
elektrycznej, budowlanej) posiadał
doświadczenie w nadzorowaniu 1 obiektu
użyteczności publicznej obejmującym
kompleksowe wykonanie robót budowlanomontażowych o wartości inwestycji co
najmniej 15 mln brutto.
Przedmiotem zamówienia było pełnienie
funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją
o szacunkowej wartości 24 930 000,00 PLN.
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Opis sposobu
dokonania oceny
spełniania warunków
powinien być związany
z przedmiotem
zamówienia oraz
proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.
5.
Beneficjent określił, iż o zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy wykonali lub
wykonują co najmniej dwie usługi z zakresu
kompleksowego zarządzania projektami
inwestycyjnymi dotyczącymi budowy lub
modernizacji obiektów użyteczności publicznej
i były współfinansowane z programów
pomocowych Unii Europejskiej.
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający nie może
uzależniać
doświadczenia od formy
finansowania
przedsięwzięcia.
6.
Beneficjent określił, iż wykonawca powinien
udokumentować posiadanie na koncie kwoty
nie mniejszej niż zaoferowana cena oferty lub
wykonawca będzie miał udzielony kredyt w
takiej wysokości.
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zasada uczciwej
konkurencji oraz
równego traktowania
wykonawców wymaga,
aby warunki udziału
były jednakowe w
stosunku każdego z
wykonawców.
7.
Beneficjent wymagał, aby wykonawcy
posiadali opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający ocenia
warunki udziału w
postępowaniu na dzień
składania ofert. Ponadto
nie można zmieniać
7
prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na czas
obowiązywania co najmniej do dnia
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
Beneficjent wyjaśnił, że każdy z oferentów
przedstawił polisę ważną na dzień składania
ofert, a wybrany Wykonawca w trakcie
realizacji zamówienia przedstawił kolejną
polisę s obowiązującą co najmniej do dnia
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
warunków po terminie
składania ofert.
8.
Beneficjent wymagał, aby wykonawca
wykazał, że wykonał co najmniej jedno
zamówienie o podobnym charakterze (roboty
budowlane wykończeniowe) o wartości nie
mniejszej niż 100% ceny ofertowej lub dwóch
zamówień o wartości nie mniejszej niż 50%
ceny oferowanej.
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zasada uczciwej
konkurencji oraz
równego traktowania
wykonawców wymaga,
aby warunki udziału
były jednakowe w
stosunku każdego z
wykonawców.
9.
Beneficjent wymagał, aby wykonawca
wykazał, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, przy czym
przedkładana polisa powinna opiewać
minimum na kwotę 2 mln złotych. Szacunkowa
wartość zamówienia wynosiła 218 390,00 zł.
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Opis sposobu
dokonania oceny
spełniania warunków
powinien być związany
z przedmiotem
zamówienia oraz
proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.
10.
Beneficjent określił, iż o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy wykonali co najmniej trzy roboty
budowlane polegające na budowie
(przebudowie, rozbudowie) obiektu
kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Opis sposobu
dokonania oceny
spełniania warunków
powinien być związany
z przedmiotem
zamówienia oraz
8
4 000 m3. Przedmiotem zamówienia była
budowa budynku o kubaturze 1421 m3.
Warunek w zakresie wymaganej kubatury był
prawie 3-krotnie większy od przedmiotu
zamówienia .
proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.
11.
Beneficjent określił, że w celu potwierdzenia
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, musi dysponować środkami
finansowymi w wysokości co najmniej
500 000,00 zł lub posiadać zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.
art. 7 ust. 1 w związku z art.
22 ust. 1 ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zasada uczciwej
konkurencji oraz
równego traktowania
wykonawców wymaga,
aby warunki udziału
były jednakowe w
stosunku każdego z
wykonawców.
12.
Beneficjent wymagał, aby wykonawca
wykazał, że wykonał z należytą starannością
2 roboty budowlane o podobnym charakterze i
zakresie jakie obejmuje zamówienie o wartości
min. 70 % ceny ofertowej
art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i
2 ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zasada uczciwej
konkurencji oraz
równego traktowania
wykonawców wymaga,
aby warunki udziału
były jednakowe w
stosunku każdego z
wykonawców.
13.
Beneficjent określił, że o udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy,
którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj. posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie robót
budowlanych na okres realizacji zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 150 tys. PLN.
Natomiast treść ogłoszenia o zamówieniu
umieszczonego w Biuletynie Zamówień
art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy
Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Ogłoszenia o
zamówieniu
publikowane w różnych
miejscach są
dokumentami, które
powinny być ze sobą
spójne i w sposób
jednakowy przedstawiać
warunki udziału w
postępowaniu.
9
Publicznych w powyższym zakresie zawierała
inny wymóg, tj.: Zamawiający wymagał
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o
wartości nie mniejszej niż 100 tys. PLN.
14.
Zamawiający zawarł, że na potwierdzenie
warunku posiadania przez Wykonawcę
niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy
załączyć wykaz pełnionych funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego (min.5) na robotach
budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie przynajmniej 3, o wartości powyżej
4 500 000, 00 zł z podaniem daty i miejsca ich
wykonania.
15.
Beneficjent w ogłoszeniu o zamówieniu
zamieszczonym w BZP zawarł ograniczenie
możliwości ubiegania się jedynie
wykonawców, u których ponad 50%
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
(nie podając takiego ograniczenia w ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
i na stronie internetowe). Jednocześnie
wskazał, iż nie należy przedkładać
oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu
ponad 50% osób niepełnosprawnych.
Ograniczenie takie bez późniejszego badania
spełnienia warunku mogło mieć wpływ na
wynik postępowania, ponieważ w
postępowaniu złożyło swoje oferty 2
wykonawców, każdy na inne zadanie.
16.
Beneficjent określił, że warunkiem udziału w
postępowaniu było wykazanie się
art. 22 ust. 2 w związku
z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający nie może
różnicować warunku w
zależności od długości
okresu prowadzenia
działalności
gospodarczej przez
wykonawcę.
art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 4
5%
tabela nr 4 poz. 5
W ogłoszeniu nie można
zamieszczać ograniczeń,
które nie są później
weryfikowane przez
zamawiającego, a
mogących wpłynąć na
decyzje wykonawców.
art. 7 ust. 1 w związku z art.
22 ust. 4 ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Warunki udziału nie
mogą być uzależnione
10
doświadczeniem w robotach budowlanych
realizowanych przynajmniej na jednym
czynnym obiekcie szpitalnym lub zakładzie
opieki medycznej
17
Beneficjent wskazał, iż wykonawca spełni
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej
jeśli wykaże się za ostatnie 3 lata obrotowe
średniorocznym obrotem w wysokości min.
15 000 000,000 zł. Szacunkowa wartość
zamówienia ustalona została na kwotę
4 013 035,45 zł, umowa z wykonawcą
podpisana została na wartość brutto
4 870 800,00 zł, zaś okres realizacji
zamówienia wynosi 18 miesięcy.
18.
Beneficjent wymagał aby wykonawcy
wykazali się wykonaniem 2 dostaw ciężkich
lub średnich samochodów ratowniczogaśniczych o wartości co najmniej 700 000 zł
brutto każda, przy czym przynajmniej jedna
miała być współfinansowana ze środków
unijnych.
Beneficjent określił, że o zamówienia może
ubiegać się wykonawca, który wykaże się, że
wykonał co najmniej trzy zamówienia, w
zakresie rekultywacji składowisk
komunalnych, w których przynajmniej dwa
obejmowały rekultywację składowisk o
wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto lub o
powierzchni minimum 0,90 ha. Szacunkowa
wartość zamówienia wyniosła 328 825,25 zł, a
jedyna złożona w postępowaniu oferta złożona
została z ceną 198 065,21 zł.
19.
od charakteru i
przeznaczenia
budynków.
art. 7 ust. 1 w związku z art.
22 ust. 4 ustawy pzp.
5%
tabela nr 4 poz. 5
Opis sposobu
dokonania oceny
spełniania warunków
powinien być związany
z przedmiotem
zamówienia oraz
proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.
art. 22 ust. 4 w związku z
art. 7 ust. 1 ustawy pzp
5-25%
tabela nr 1 poz. 15
Warunek nie może być
uzależniony od formy
finansowania
zamówienia.
art. 7 ust. 1 w związku z art.
22 ust. 4 ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Opis sposobu
dokonania oceny
spełniania warunków
powinien być związany
z przedmiotem
zamówienia oraz
proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia.
11
20.
W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym
na tablicy ogłoszeń Beneficjent zawarł, że o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy m. in. posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie przy realizacji robót
objętych przedmiotem zamówienia, tj.
modernizacji węzłów cieplnych zasilających
instalację centralnego ogrzewania, centralnej
ciepłej wody w branżach sanitarnej,
elektrycznej i budowlanej występujących
łącznie w każdym zadaniu, w co najmniej
dwóch zadaniach, o wartości co najmniej 70
tys. zł każde. Natomiast w ogłoszeniu o
zamówieniu opublikowanym w BZP oraz w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w treści powyższego zapisu nie uwzględniono
wartości robót, jakimi mieli się wykazać
wykonawcy.
art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1
pkt 5 i 6 oraz art. 41 pkt 7
ustawy Pzp.
5%
tabela nr 4 poz. 5
Obowiązkiem
Zamawiającego jest
zapewnienie spójności
treści ogłoszeń o
zamówieniu oraz SIWZ.
Dokumenty te nie mogą
zawierać sprzecznych ze
sobą informacji.
21.
Beneficjent zawarł, iż o zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
doświadczenie, przy realizacji robót objętych
przedmiotem zamówienia, tj.
termomodernizacją budynków użyteczności
publicznej, wraz z wymianą stolarki okiennej i
drzwiowej, robotami rozbiórkowymi w branży
budowlanej, robotami izolacyjnymi i ziemnymi
oraz robotami murarskimi i zbrojeniowymi
występujących łącznie w każdym zadaniu w
okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia,
art. 22 ust. 1 i art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Okres referencyjny
został określony w
rozporządzeniu i
Beneficjent nie może
jego zmienić.
22.
Beneficjent zawarł, iż o zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali
należycie dla różnych odbiorców co najmniej
art. 22 ust. 1 i art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
5-25%
tabela nr 1 poz. 15
Postawiony warunek,
powinien być
proporcjonalny
12
dwa zamówienia w postaci dostawy aparatury
medycznej o wartości łącznej co najmniej
dwukrotnie większej, niż wartość urządzeń
zaoferowanych we wszystkich zadaniach, na
które składa ofertę.
23.
IV.
1.
2.
Beneficjent zawarł, iż o udzielenie zamówienia art. 7 ust. 1 w związku z art.
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą 22 ust. 4 ustawy Pzp,
się realizacją co najmniej 3 usług polegających
na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego
branży sanitarnej na zlecenie zamawiającego z
sektora finansów publicznych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie.
w stosunku do
przedmiotu zamówienia
5%
Tabela nr 4 pkt 5
Warunek nie może być
uzależniony od formy
finansowania
zamówienia oraz
odnosić do podmiotu
zamawiającego.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE KONSORCJUM
Beneficjent określił warunki udziału w
art. 7 ust. 1 i art. 23 ust. 3
postępowaniu, przy czym udzielając
ustawy pzp,
odpowiedzi za zapytania wykonawców
stwierdził, że w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie musi
być zachowana zasada, że przynajmniej jeden
wykonawca musi spełniać warunki określone w
specyfikacji i nie przewiduje sumowania
potencjału finansowego (zdolności
kredytowej).
Beneficjent wymagał aby każdy z członków
art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1
konsorcjum w imieniu własnym złożył
pkt 1 oraz art. 23 ust. 3
zezwolenie właściwych władz nadzorczych,
ustawy pzp,
uprawniające do wykonywania czynności
objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek jego
posiadania.
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający nie
powinien
ograniczać możliwości
spełniania warunków
łącznie przez
wszystkich
członków konsorcjum.
5-25%
tabela nr 1 poz. 15
Zamawiający nie
powinien
ograniczać możliwości
spełniania warunków
łącznie przez
wszystkich
członków konsorcjum.
13
3.
Beneficjent zawarł, że przy ocenie warunków art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4
udziału w postępowaniu przez podmiot oferty oraz art. 23 ust. 3 ustawy
wspólnej (konsorcjum) w zakresie posiadania pzp,
przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia
konieczne
jest,
aby
przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum
spełnił te wymagania. (warunek doświadczenia
był określony na poziomie minimum 3 robót
budowlanych).
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający nie
powinien
wymagać spełniania
warunku
przez co najmniej
jednego z uczestników
konsorcjum posiadania
wiedzy
4.
Beneficjent zawarł w SIWZ, że w przypadku
oferty składanej wspólnie przez kilku
wykonawców, oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału składa każdy wykonawca
oddzielnie.
art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1
oraz art. 23 ust. 3 ustawy
pzp.
5%
tabela nr 4 poz. 5
5.
Beneficjent zawarł, że w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej powinien posiadać
każdy wykonawca. Żądanie od każdego
członka konsorcjum ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej przeczy idei
wspólnego ubiegania się o zamówienie i
sumowania posiadanego potencjału.
Beneficjent zawarł, że w przypadku składania
oferty wspólnej opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
200 000,00 zł składa każdy partner z osobna.
art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1
oraz art. 23 ust. 3 ustawy
pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający nie
powinien
ograniczać możliwości
spełniania warunków
łącznie przez
wszystkich
członków konsorcjum.
Zamawiający nie
powinien
ograniczać możliwości
spełniania warunków
łącznie przez
wszystkich
członków konsorcjum.
art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1
oraz art. 23 ust. 3 ustawy
pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
6.
Zamawiający nie
powinien
ograniczać możliwości
spełniania warunków
łącznie przez
wszystkich
członków konsorcjum.
14
7.
Beneficjent zawarł, że o zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. posiadają
wiedze i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert
(…) wykonali co najmniej dwie roboty
budowlane o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto każda. W przypadku
złożenia oferty przez podmioty występujące
wspólnie – co najmniej jeden z Wykonawców
musi spełniać wymagane warunki.
V.
art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1
oraz art. 23 ust. 3 ustawy
pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający nie
powinien
ograniczać możliwości
spełniania warunków
łącznie przez
wszystkich
członków konsorcjum.
PODWYKONAWSTWO
1.
W dokumentacji przetargowej Beneficjent
zawarł zastrzeżenie, że Wykonawca
zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy
siłami własnymi, (co najmniej 50%)
zapewniając specjalistyczny sprzęt, właściwy
do wykonania niniejszej umowy czym
ograniczył możliwość powierzenia części prac
podwykonawcom .
art. 7 ust. 1 oraz art. 36 ust.
5 ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Niedopuszczalnym jest
procentowe określenie
części zamówienia,
której wykonanie nie
może być powierzone
podwykonawcom
2.
W dokumentacji przetargowej na wyłonienie
inspektora nadzoru Beneficjent zawarł, że ze
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia
część lub całość zamówienia nie może być
powierzona podwykonawcom..
art. 7 ust. 1 oraz art. 36 ust.
5 ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zasadą jest, że
podwykonawstwo jest
zawsze dopuszczalne.
Przedmiot zamówienia
nie ma specyficznego
charakteru.
3.
W dokumentacji przetargowej na opracowanie
dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów
inwestycyjnych Beneficjent zawarł, że
Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom
całości usług objętych niniejszym
zamówieniem.
art. 7 ust. 1 oraz art. 36 ust.
5 ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zasadą jest, że
podwykonawstwo jest
zawsze dopuszczalne.
Beneficjent nie
uzasadnił specyficznego
charakteru przedmiotu
zamówienia
15
4.
W dokumentacji przetargowej Beneficjent
wymagał podania przez wykonawców nazwy
i adresu podwykonawców, którym powierzy do
realizacji część robót budowlanych.
art. 7 ust. 1 w związku z art.
36 ust. 4 ustawy Pzp.
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający nie może
żądać wskazania nazw i
adresów
podwykonawców.
ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZ
VI.
1.
Beneficjent przedłużył termin składania ofert, o
czym
poinformował
5
uczestników
postępowania oraz umieścił informację na
własnej stronie internetowej, natomiast nie
opublikował zmian ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
art. 7 ust. 1, art. 12a ust. 1 i
3 ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zgodnie z art. 12a ust. 2
pkt 1 ustawy pzp, jeżeli
zmiana treści ogłoszenia
o zamówieniu jest
powinna być
opublikowana.
2.
Beneficjent dokonał zmiany treści SIWZ
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu oraz przekazał Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej
informację o zmianie ogłoszenia o zamówienia.
Zmienione zostały warunki udziału w
postępowaniu, nie przedłużył terminu składania
ofert do wymaganego minimalnego okresu 22
dni. Przekazanie informacji o zmianie
ogłoszenia o zamówienia nastąpiło 14 dni
przed terminem składania ofert.
art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy
pzp
5-25 %
tabela nr 1 poz. 15
Zgodnie z art. 12a ust. 2
pkt 1 ustawy pzp, jeżeli
zmiana treści ogłoszenia
o zamówieniu jest
istotna, i dotyczy
warunków udziału w
postępowaniu,
zamawiający przedłuża
termin składania ofert,
który nie może być
krótszy niż 22 dni od
dnia przekazania
zmiany ogłoszenia
UOPUE (tryb przetargu
nieograniczonego).
3.
Beneficjent zmodyfikował treść załącznika do art. 7 ust. 1 w związku z art.
SIWZ na skutek czego wydłużył termin 38 ust. 4a ustawy Pzp.
składania ofert, natomiast nie zamieścił
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
5%
tabela nr 4 poz. 5
Każda zmiana w
ogłoszeniu o
zamówieniu powinna
być opublikowana we
wszystkich formach
16
4.
Beneficjent zawarł, że o zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się
wykonaniem robót budowlanych o złożoności
porównywalnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż
3 000 000,00 zł brutto. Udzielając odpowiedzi
na pytanie jednego z wykonawców
zamawiający doprecyzował zapis w zakresie
doświadczenia zawodowego i ostatecznie
zażądał wykazania się realizacją 3 robót
budowlanych. Zmiana warunków udziału w
postępowaniu wymagała zmiany ogłoszenia o
zamówieniu, czego Beneficjent nie uczynił.
5.
Beneficjent wskazał, iż o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy wykazali się dostawami, potwierdzone
przedstawieniem wykazu wykonanych dostaw.
Na wniosek jednego z wykonawców o
precyzyjne określenie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie posiadania przez
wykonawcę wiedzy i doświadczenia
Beneficjent wyjaśnił, iż wymaga w
postępowaniu złożenia przez wykonawcę
wykazu co najmniej 3 wykonanych dostaw
urządzeń SDIP. Innemu wykonawcy
Beneficjent wyjaśnił, że wystarczy jeżeli
wykonawca wykaże się 1 dostawą urządzeń.
art. 7 ust. 1, art. 38 ust. 4a
pkt 2 ustawy Pzp
6.
Beneficjent w ogłoszeniu o zamówieniu
wymagał przedłożenia wykazu robót nie
podając ilości wymaganych robót oraz
opłaconej polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
art. 7 ust. 1 w związku z art.
38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp
art. 38 ust. 4a pkt 1 w
związku z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Każda zmiana w
ogłoszeniu o
zamówieniu powinna
być opublikowana we
wszystkich formach
5-25 %
tabela nr 1 poz. 15
Każda zmiana w
ogłoszeniu o
zamówieniu powinna
być opublikowana we
wszystkich formach.
5%
tabela nr 4 poz. 5
Każda zmiana w
ogłoszeniu o
zamówieniu powinna
być opublikowana we
wszystkich formach.
17
nie podając wartości polisy. Natomiast w
SIWZ zażądał przedłożenia wykazu
zrealizowanych 3 inwestycji, polisy na min.
1 000 000,00 zł. Beneficjent nie zmienił treści
ogłoszenia o zamówieniu.
VII.
WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW I ODRZUCENIE OFERT
1.
Beneficjent wymagał od wykonawców
złożenia oświadczenia o braku przesłanek do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i
2 ustawy pzp. Wykonawca złożył
oświadczenie, ale bez zaznaczenia nie podlega
lub podlega wykluczeniu z postępowania. W
trakcie uzupełniania dokumentów złożyła
przedmiotowe oświadczenie, ale nie w pełnym
zakresie wyszczególnionym w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy pzp. Beneficjent nie wykluczył
wykonawcy, a udzielił zamówienia.
2.
Beneficjent wymagał, aby wykonawcy
art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 4
wykazali się doświadczeniem w wykonywaniu
ustawy pzp (przepisu
zamówień - zrealizowali w poprzednich 5
obowiązującego w
latach, co najmniej 2 projekty o zakresie
momencie wszczęcia
porównywalnym z zadaniem będącym postępowania o zamówienie
zamówienia.
publiczne)
Wykonawcy, których oferty zostały wybrane,
nie przedłożyli dokumentów potwierdzających
posiadanie doświadczenia w wymaganym
zakresie.
Beneficjent nie wykluczył wykonawców a
udzielił
im
zamówień.
Potwierdzenie
spełniania warunków przez wykonawców
nastąpiło w trakcie weryfikowania postępowań
przez IZ RPOWP, a nie na etapie oceny ofert
przez zamawiającego.
art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 1
pkt 8 i ust. 4
5%
tabela nr 4 poz. 5
5%
tabela nr 4 poz. 5
Jeżeli zachodzi jedna z
okoliczności
wymienionych art. 24,
zamawiający ma
obowiązek wykluczyć
wykonawcę z
postępowania.
Jeżeli zachodzi jedna z
okoliczności
wymienionych art. 24,
zamawiający ma
obowiązek wykluczyć
wykonawcę z
postępowania.
18
3.
4.
5.
Beneficjent odrzucił ofertę z najniższą ceną
uzasadniając, że została podpisana przez osobę
nieupoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp winien
wezwać
wykonawcę
do
uzupełnienia
pełnomocnictwa.
Beneficjent
odrzucił
kolejną
ofertę
uzasadniając, że formularz ofertowy został
zaparafowany przez wykonawcę bez imiennej
pieczątki.
Formularz
ofertowy
został
zaparafowany
(opatrzony
podpisem
nieczytelnym)
przez
upoważnionego
wykonawcę, brak imiennej pieczątki na jednym
dokumencie nie oznacza braku zachowania
formy pisemnej jeżeli na podstawie
pozostałych dokumentów oferty Zamawiający
mógł zweryfikować i potwierdzić zgodność
podpisu osoby upoważnionej.
Beneficjent wymagał, aby wykonawcy
wykazali się doświadczeniem w wykonywaniu
zamówień
oraz
załączyli
dokumenty
potwierdzające, że te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca uzupełnił dokumenty, ale z
dokumentów tych nie wynika jednoznacznie,
że dostawy zostały wykonane należycie.
Beneficjent zaniechał wykluczenia wykonawcy
z postępowania a udzielił zamówienia.
Beneficjent odrzucił oferty, w tym ofertę z
najniższą ceną uzasadniając, że zostały
wstawione błędne wielkości powierzchni.
Zamawiający jednoznacznie wskazał w SIWZ,
iż dla porównania ofert przyjmie cenę
ofertową, która stanowi wynagrodzenie
ryczałtowe brutto za realizację zamówienia
art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1
pkt 8 ustawy pzp
metoda dyferencyjna
Stosowanie art. 26 ust. 3
jest obligatoryjne
i zamawiający sam nie
powinien uchylać się od
tego obowiązku.
art. 7 ust. 1 i 3 art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy pzp
metoda dyferencyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy Pzp
z postępowania
wyklucza się
wykonawcę, który nie
wykazał spełniania
warunków udziału w
postępowaniu.
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający powinien
przeprowadzić
postępowanie z
zachowaniem zasady
uczciwej konkurencji i
równego traktowania
art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1
pkt 2, art. 87 ust. 2 pkt 2
ustawy pzp
5%
19
zgodnie z formularzem ofertowym.
Zamawiający nie powinien nakładać na
Wykonawców obowiązku przedkładania
kosztorysu ofertowego na udokumentowanie
oferowanej ceny.
wykonawców
6.
Beneficjent wymagał przedłożenia przez
wykonawców zaświadczenia z odpowiedniego
urzędu skarbowego. Wykonawca - spółka
cywilna, którego ofertę uznano za
najkorzystniejszą nie przedstawił zaświadczeń
z urzędu skarbowego potwierdzających brak
zaległości przez wspólników spółki cywilnej.
Beneficjent zaniechał wezwania wykonawcy
do uzupełnienia brakujących dokumentów, a
udzielił zamówienia.
art. 7 ust. 1 w związku z art.
24 ust. 1 art. 26 ust. 3
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zgodnie z art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy Pzp
z postępowania
wyklucza się
wykonawcę, który nie
wykazał spełniania
warunków udziału w
postępowaniu.
7.
Beneficjent wezwał wykonawcę do
uzupełnienia złożonej oferty o dodatkową
opłaconą polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę co najmniej 300 000,00
zł. Wykonawca przedstawił zamawiającemu
polisę z sumą ubezpieczenia 300 000,00 zł, ale
dokument nie potwierdzał spełniania warunku
na dzień składania ofert. Beneficjent nie
wykluczył wykonawcy, a udzielił jemu
zamówienia.
art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zgodnie z art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy Pzp
z postępowania
wyklucza się
wykonawcę, który nie
wykazał spełniania
warunków udziału w
postępowaniu.
8.
Beneficjent zwrócił się do wykonawcy z
prośbą o wyjaśnienie spełnienia warunku w
zakresie dysponowania środkami finansowymi
art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 2
pkt 4 i ust. 4 ustawy Pzp
5-25 %
tabela nr 1 poz. 15
Zgodnie z art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy Pzp
z postępowania
20
lub posiadania zdolności kredytowej.
Wykonawca przedłożył opinię bankową, która
nie potwierdzała posiadania środków lub
zdolności kredytowej przez wykonawcę na
dzień składania ofert.
wyklucza się
wykonawcę, który nie
wykazał spełniania
warunków udziału w
postępowaniu.
9.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert
Beneficjent wykluczył 3 wykonawców z
powodu niespełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz odrzucił 3 oferty z powodu
ich niezgodności z SIWZ. Wykluczając
wykonawców Zamawiający zaniechał
wezwania ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp
do uzupełnienia dokumentów lub w trybie art.
26 ust. 4 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień.
Beneficjent odrzucając ofertę Wykonawcy
zaniechał poprawienia oczywistej omyłki w
złożonej ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp. Powyższym działaniem
wyeliminował możliwość wyboru oferty
tańszej o 380 879,22 PLN (jedynym kryterium
oceny ofert była cena).
art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26
ust. 3 i 4, art. 89 pkt 2 w
związku z art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp (w brzmieniu
obowiązującym w trakcie
prowadzenia
postępowania).
metoda dyferencyjna
Stosowanie art. 26 ust. 3
lub 4 jest obligatoryjne i
Zamawiający sam nie
powinien uchylać się od
tego obowiązku.
10.
Beneficjent bezzasadnie odrzucił ofertę
wykonawcy, który wskazał w ofercie właściwą
stawkę VAT, lecz błędnie wyliczył kwotę
podatku. Stanowiło to oczywistą omyłkę
rachunkową, którą zamawiający powinien
poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy.
art. 87 ust. 2 pkt 2, art. 89
ust. 1 pkt 6 ustawy pzp
metoda dyferencyjna
11.
Beneficjent zawarł, że o zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co
najmniej 1 projekt drogowy o wartości i
złożoności porównywalnej z zamówieniem. Na
art. 7 ust. 1 i 3 w związku z
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp
Zamawiający
obowiązany jest
poprawić oczywiste
omyłki rachunkowej w
ofercie z
uwzględnieniem
konsekwencji
rachunkowych
dokonanych poprawek.
Zgodnie z art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy Pzp
z postępowania
wyklucza się
5%
tabela nr 4 poz. 5
21
potwierdzenie spełnienia tego warunku
wymagał przedłożenia wykazu ważniejszych
projektów realizowanych w ciągu ostatnich
trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy
w tym okresie oraz dokumentów
potwierdzających, że zamówienia zostały
wykonane należycie. W najkorzystniejszej
ofercie wykonawca nie potwierdził spełnienia
warunku określonego przez zamawiającego.
Beneficjent nie wszczął procedury wykluczenia
wykonawcy z postępowania, a udzielił
zamówienia.
wykonawcę, który nie
wykazał spełniania
warunków udziału w
postępowaniu.
ZMIANY UMOWY Z WYKONAWCĄ
VIII.
1.
Beneficjent zmienił umowę z wykonawcą
wydłużając termin realizacji o 3 miesiące ze
względu na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Pierwotny termin realizacji
zamówienia wynosił 1 miesiąc. Beneficjent
przewidywał możliwość zmiany terminu
wykonania zamówienia ale w innych
okolicznościach.
Art. 7 ust. 1 art. 144 ust. 1
ustawy pzp
2.
Beneficjent zmienił istotne postanowienia
umowy tj. zmieniono termin wykonania robót
oraz wprowadzono zapis, że w przypadku
zmiany procentowej stawki VAT, kwota brutto
wynagrodzenia wynikająca z aneksu i umowy
zostanie odpowiednio dostosowana aneksem
do umowy. Zmiana terminu wykonania
zamówienia, jak również klauzula dotycząca
zmiany stawek podatku VAT nie była
przewidziana w SIWZ.
Art. 144 ust. 1 ustawy Pzp
(w brzmieniu
obowiązującym w dacie
zawarcia umowy)
5%
tabela nr 4 poz. 5
Korekta metodą
dyferencyjną łącznie
z innymi
naruszeniami
Przepisy ustawy
zabraniają dokonywania
istotnych zmian w
umowie, chyba że
zamawiający
przewidział takie
zmiany w ogłoszeniu o
zamówienie lub SIWZ.
O możliwości
wprowadzenia zmian w
umowie Zamawiający
ma obowiązek
informowania
wykonawców w
dokumentacji
przetargowej ( w
ogłoszeniu o
zamówienie lub SIWZ).
22
3.
Beneficjent
dokonał
istotnych
zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy. Zmiany dotyczyły
zakresu opracowanej dokumentacji projektowej
i przedłużenia terminu opracowania kompletnej
dokumentacji. Zamawiający nie przewidział
możliwości dokonania takich zmian.
2.
5%
tabela nr 4 poz. 5
Przepisy ustawy
zabraniają dokonywania
istotnych zmian w
umowie.
ŻĄDANIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
IX.
1.
art. 7 ust. 1, art. 144
ustawy Pzp
Beneficjent wymagał, w przypadku składania
oferty przez spółkę wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć umowę spółki, z której wynikać
będzie sposób reprezentowania spółki, a także
pełnomocnictwo do zaciągania w jej imieniu
zobowiązań.
W celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału Beneficjent wymagał złożenia przez
wykonawców dokumentów nie wymienionych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów (…) tj. aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, dokumentów stwierdzających, że
osoby, które będą kierować robotami przy
realizacji zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia –kserokopie uprawnień i
zaświadczeń o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego. Ponadto
wymagał złożenia wykazu niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,
jakimi dysponuje lub będzie dysponował
wykonawca oraz informacji, że wyposażenie
techniczne pozwoli na realizację zamówienia bez określenia warunków udziału.
art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1
ustawy pzp
2%
tabela nr 4 poz. 8
Zgodnie z art. 23 ust. 4
zamawiający może
żądać tych dokumentów
przed zawarciem
umowy z wykonawcą.
art. 25 ust. 1 ustawy pzp
2%
tabela nr 4 poz. 8
Zgodnie z art. 25 ust. 1
ustawy pzp
postępowaniu o
udzielenie zamówienia
zamawiający może
żądać jedynie tych
oświadczeń lub
dokumentów, które są
niezbędne do
przeprowadzenia
postępowania.
23
3.
W celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału Beneficjent wymagał złożenia przez
wykonawców następujących dokumentów:
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu realizacji
zamówienia; wykazu osób, które będą
uczestniczyć, niezależnie od tego, czy są one
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych
przez
nich
czynności;
informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo
kredytowej
w
której
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej
zdolność kredytową wykonawcy, opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie
określił warunków udziału w postępowaniu,
których spełnianie dokumenty te miałyby
potwierdzić.
4.
Beneficjent w SIWZ wymagał przedłożenia
przez wykonawców (…) aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, a w przypadku
wykonawcy będącego spółką cywilną
załączenie umowy spółki cywilnej. Ponadto
wraz z wykazem pracowników nadzoru
art. 25 ust. 1 ustawy pzp
2%
tabela nr 4 poz. 8
Zamawiający może
żądać wymienionych
dokumentów, ale w
sytuacji gdy określi
warunki udziału
wykonawców w
postępowaniu. Bez
postawienia warunków
udziału żądanie
dokumentów jest
niezasadne.
art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1
ustawy pzp
2%
tabela nr 4 poz. 8
Dokumenty takie nie są
wyszczególnione w
rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z 30
grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajów
dokumentów (…) i
24
technicznego Zamawiający wymagał
przedłożenia kserokopii uprawnień i
aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
zamawiający nie jest
uprawniony do ich
wymagania na etapie
składania ofert
5.
Beneficjent w SIWZ wymagał przedłożenia
przez wykonawców „sprawozdania
finansowego albo jego części, a jeżeli podlega
ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią
o badanym sprawozdaniu albo jego części, a
przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego
innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności bez sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
finansowej i ekonomicznej, tj. nie określił
konkretnych wskaźników ekonomicznych.
art. 25 ust. 1 ustawy pzp
5%
tabela nr 1 poz. 16
Zamawiający może
żądać wymienionych
dokumentów, ale w
sytuacji gdy określi
warunki udziału
wykonawców w
postępowaniu. Bez
postawienia warunków
udziału żądanie
dokumentów jest
niezasadne
6.
Beneficjent w SIWZ zawarł, że w przypadku
złożenia przez wykonawców oferty wspólnej
mają oni obowiązek złożenia wraz z ofertą
umowę regulującą ich współpracę, która musi
określać w sposób nie budzący wątpliwości
wykonawców odpowiedzialnych za złożoną
ofertę (…).
Beneficjent wymagał złożenia oświadczenia nt.
wielkości średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy w celu potwierdzenia wykazania
spełnienia przez wykonawcę warunków.
Zamawiający nie określił warunków udziału w
postępowaniu, których spełnianie dokumenty te
miałyby potwierdzić.
art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1
ustawy pzp
2%
tabela nr 4 poz. 8
Zgodnie z art. 23 ust. 4
zamawiający może
żądać takiego
dokumentu przed
zawarciem umowy z
wykonawcą.
art. 25 ust. 1 ustawy pzp
2%
tabela nr 4 poz. 8
Zamawiający nie może
żądać wymienionych
dokumentów, jeżeli nie
określi warunków
udziału w
postępowaniu.
7.
25
8.
9.
10.
Beneficjent
wymagał
przedstawienia
art. 25 ust. 1 ustawy pzp
informacji z banku, w którym wykonawca
posiada podstawowy rachunek bankowy
potwierdzającej
wysokość
posiadanych
środków lub zdolność kredytową wystawionej
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający pominął
możliwość przedstawienia informacji ze
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowokredytowej oraz określił błędny okres ważności
dokumentu.
Beneficjent wymagał w przypadku
art. 25 ust. 1 ustawy pzp
wykonawcy, który wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zażądał przedstawienia
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.
Beneficjent określił, że w przypadku
art. 25 ust. 1 ustawy pzp
Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia dokumenty tj.
koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania koncesji
zezwolenia lub licencji na podjecie działalności
gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem publicznym składa każdy
uczestnik konsorcjum oddzielnie. Ponadto
wymagał, w przypadku gdy ofertę składa
spółka z o.o., a wartość oferty dwukrotnie
przewyższa wysokość kapitału zakładowego,
przedłożenia dokumentu uchwały wspólników
lub umowy spółki w trybie art. 230 k.s.h.
2%
tabela nr 4 poz. 8
Zamawiający nie może
zawężać zakresu
wymaganych
dokumentów
wymienionych w
rozporządzeniu o
dokumentach
5%
tabela nr 1 poz. 16
2%
tabela nr 4 poz. 8
W przypadku
podmiotów trzecich
zamawiający może
wymagać przedłożenia
dokumentów w
zakresie wykazania
braku podstaw do
wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
Nie jest zasadne
złożenie wraz z ofertą
dokumentu
potwierdzającego
posiadanie uprawnień
przez każdego członka
konsorcjum i uchwały
wspólników lub umowy
spółki w trybie art. 230
k.s.h.
26
11.
Beneficjent wymagał aby w przypadku
składania wspólnej oferty na zasadach
określonych przepisami art. 23 ustawy
wykonawca załączył do oferty umowę
określającą sposób ich współpracy, czas
trwania umowy, zakres prac przewidzianych do
wykonania przez każdego ze wspólników oraz
potwierdzającą solidarną odpowiedzialność
wspólników.
X.
1.
2.
art. 23 ust. 4 i art. 25 ust. 1
ustawy pzp
2%
tabela nr 4 poz. 8
Zgodnie z art. 23 ust. 4
zamawiający może
żądać tych dokumentów
przed zawarciem
umowy z wykonawcą.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Beneficjent udzielił zamówienia z wolnej ręki
na dostawę 2 szt. lamp antydepresyjnych ze
statywami, przy tym zmienił opis przedmiotu
zamówienia. Zmiana opisu przedmiotu
zamówienia poprzez obniżenie parametrów
zamawianego sprzętu medycznego w stosunku
do postępowań prowadzonych uprzednio w
trybie przetargu nieograniczonego wyklucza
możliwość zastosowania trybu zamówienia z
wolnej ręki, bowiem pierwotne warunki
zamówienia zostały istotnie zmienione.
Beneficjent udzielił zamówienia w trybie
zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowa
usługa nie może być uznana za powszechnie
dostępną o ustalonych standardach
jakościowych ponieważ nie może być
spełniona przez dowolnego wykonawcę, lecz
wyłącznie przez osoby lub podmioty
zatrudniające osoby posiadające wymagane
uprawnienia budowlane do projektowania w
danej specjalności. Usługa opracowania
dokumentacji wiąże się z samodzielnymi
funkcjami technicznymi w budownictwie, dla
art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
pzp;
25 %
tabela nr 4 poz. 2
Stosowanie innych
trybów niż podstawowe,
jest możliwe tylko po
ścisłym spełnieniu
przesłanek określonych
przepisami ustawy pzp.
art. 70 ustawy pzp;
25 %
tabela nr 4 poz. 2
Stosowanie innych
trybów niż podstawowe,
jest możliwe tylko po
ścisłym spełnieniu
przesłanek określonych
przepisami ustawy pzp.
27
których uprawnienia wydawane są osobom z
odpowiednim wykształceniem i praktyką
zawodową
3.
Beneficjent udzielił zamówienia w trybie
zapytania o cenę na zakup ciągnika (jedno
postępowanie) oraz zakup ciągnika i
opryskiwacza (drugie postępowanie), pomimo
braku wypełnienia przesłanki powszechnej
dostępności oraz ustalonych standardów
dostawy.
art. 70 ustawy pzp;
25 %
tabela nr 4 poz. 2
Stosowanie innych
trybów niż podstawowe,
jest możliwe tylko po
ścisłym spełnieniu
przesłanek określonych
przepisami ustawy pzp.
4.
Beneficjent udzielił zamówienia z wolnej ręki
na zorganizowanie imprezy plenerowej, bez
spełnienia przesłanek.
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c
25 %
tabela nr 4 poz. 2
5.
Beneficjent udzielił zamówienia w trybie
zapytania o cenę na usługę pełnienia nadzoru
inwestorskiego.
art. 70 w związku z art. 40
ust. 1 i 2 ustawy Pzp
25 %
tabela nr 4 poz. 2
Stosowanie innych
trybów niż podstawowe,
jest możliwe tylko po
ścisłym spełnieniu
przesłanek określonych
przepisami ustawy pzp.
Stosowanie innych
trybów niż podstawowe,
jest możliwe tylko po
ścisłym spełnieniu
przesłanek określonych
przepisami ustawy pzp.
XI.
1.
INNE NARUSZENIA (terminy składania ofert, itp…)
Beneficjent określił kryteria, którymi będzie się
kierował przy wyborze oferty, podał znaczenie
tych kryteriów i sposób oceny ofert. W
kryterium
Walory
funkcjonalno-użytkowe
Beneficjent przyznawał 30 ze 100 punktów za
jakość i czytelność rozwiązań funkcjonalnych i
za zgodność proponowanych rozwiązań. Każdy
z członków komisji punktów mógł przyznać
indywidualnie 30 pkt za spełnianie w stopniu
art. 7 ust. 1, art. 91 ustawy
pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Kryteria ustalane przez
zamawiającego winny
być jednoznaczne i
precyzyjne, nie budzące
wątpliwości i nie
pozwalające na
subiektywną ocenę.
28
2.
3.
4.
najwyższym (jego subiektywnym zdaniem) w
powyższym kryterium.
Beneficjent w ogłoszeniu o zamówieniu nie
opisał wszystkich warunków udziału w
postępowaniu, które zostały zawarte w SIWZ,
pominął warunek w zakresie wiedzy i
doświadczenia wykazania się przez
wykonawcę wykonaniem co najmniej 2 dostaw
każda o wartości i charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia (…).
W postępowaniu o zamówienie publiczne na
roboty budowlane Beneficjent wyznaczył
termin składania ofert w 14 dniu od daty
opublikowania ogłoszenia, czym skrócił termin
określony przepisami ustawy.
Beneficjent w ogłoszeniu o zamówieniu nie
opisał wszystkich warunków udziału w
postępowaniu, które zostały zawarte w SIWZ,
pominął warunek w zakresie wiedzy i
doświadczenia wykazania się przez
wykonawcę wykonaniem co najmniej 2 dostaw
o wartości łącznej minimum:
a) Pakiet nr 1 - 500 000,00 zł brutto (stołów
operacyjnych),
b) Pakiet nr 2- 1 000 000 zł brutto (sprzętu i
aparatury medycznej, m.in.: lamp
operacyjnych, aparatów do znieczulenia
ogólnego z monitorowaniem, pomp
strzykawkowych, systemu ogrzewającego
pacjenta, wózków anestezjologicznych),
c) Pakiet nr 3 – 2 000 000 zł brutto (sprzętu i
aparatury medycznej i niemedycznej, m.in.
autoklawy, sterylizatory, myjnie –
autoklawy).
art. 7 ust. 1 oraz art. 41 pkt
7 ustawy pzp
5%
tabela nr 1 poz. 11
art. 43 ust. 1 ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
art. 7 ust. 1 oraz art. 41 pkt
7 ustawy pzp
5%
tabela nr 1 poz. 11
Zamawiający
zobowiązany jest do
zachowania spójności
zapisów w
dokumentach, aby nie
wprowadzać w błąd
potencjalnych
wykonawców.
Terminy minimalne
określone w ustawie nie
mogą być skracane
przez zamawiającego.
Zamawiający
zobowiązany jest do
zachowania spójności
zapisów w
dokumentach, aby nie
wprowadzać w błąd
potencjalnych
wykonawców.
29
5.
6.
7.
Beneficjent przekazał drogą elektroniczną
ogłoszenie o zamówieniu do DUUE z
ustalonym terminem składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 9
dniu od przekazania ogłoszenia o zamówieniu.
Pilną potrzebę udzielenia zamówienia
uzasadnił koniecznością prawidłowego
wykorzystania dotacji oraz zapewnieniem
realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
Beneficjent w dokumentacji przetargowej
zawarł niespójne informacje na temat
oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodlegania wykluczeniu. Beneficjent
żądał innych oświadczeń i dokumentów w
ogłoszeniach, a innych w SIWZ oraz wymagał
złożenia przez wykonawców dokumentów nie
wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów (…) tj. zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność
gospodarcza jest prowadzona w formie spółki
cywilnej lub umowy konsorcjum wraz z
oświadczeniem wszystkich członków
konsorcjum o przyjęciu solidarnej
odpowiedzialności za wykonanie zamówieni.
Beneficjent wyznaczył termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w
licytacji elektronicznej w 7 dniu od
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, czym
skrócił termin określony przepisami ustawy.
49 ust. 2 i 3ustawy Pzp
5%
tabela nr 1 poz. 31
art. 22 ust. 3, art. 36 ust. 1
pkt 5, 6 i art. 41 pkt 7, art.
23 ust. 4 oraz art. 25 ust. 1
ustawy Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
art. 76 ust.1 ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Obawa utraty dotacji nie
stanowi przesłanki
pilnej potrzeby
udzielenia zamówienia.
Ponadto Beneficjent
wybrał tryb przetargu
ograniczonego, który
nie gwarantował
szybkiego wyłonienia
wykonawcy.
Zasada równego
traktowania
wykonawców wymaga
zachowania spójności
zapisów we wszystkich
dokumentach
przetargowych
Terminy minimalne
określone w ustawie nie
mogą być skracane
przez zamawiającego.
30
8.
Beneficjent zawarł umowę z wykonawcą w 8
dniu od przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie
zostało przesłane w inny sposób niż określony
w art. 27 ust. 2.
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy
pzp
5%
tabela nr 4 poz. 9
9.
Beneficjent określił kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty cena – 100%, ale
jednocześnie zaznaczył, że przy jednakowej
cenie preferowane będzie rozwiązanie bardziej
ekologiczne. Taki zapis jest niezgodny z art. 91
ust. 5 ustawy Pzp –
art. 91 ust. 5 ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
10.
Beneficjent wezwał wykonawców do złożenia
wyjaśnień dotyczących harmonogramu
rzeczowo-finansowego, a w konsekwencji do
zmiany pierwotnego harmonogramu rzeczowofinansowego złożonego przy ofertach.
W dokumentacji przetargowej Beneficjent nie
zachował spójności w zakresie terminu
wykonania zamówienia. W ogłoszeniu o
zamówieniu termin wykonania zamówienia
zakończeniu wyznaczono do dnia 31.07.2009
r., natomiast w SIWZ termin został ustalony do
dnia 31.08.2009 r.
W postępowaniu o zamówienie publiczne na
dostawy Beneficjent wyznaczył termin
składania ofert w 7 dniu od daty opublikowania
ogłoszenia, czym skrócił termin określony
przepisami ustawy.
art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1
ustawy pzp
10 %
tabela nr 1 poz. 23
art. 7 ust. 1, art. 12a, art. 38
ust. 4a ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
art. 43 ust. 1 ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Terminy minimalne
określone przez
ustawodawcę w żadnym
wypadku nie mogą być
skracane przez
zamawiającego.
art.7 ust. 1 ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zamawiający jest
zobowiązany
11.
12.
13.
W ogłoszeniu i SIWZ w części Wykaz
oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
Umowa z wykonawcą
nie może być zawarta w
terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia
przesłania
zawiadomienia o
wyborze oferty.
W przypadku złożenia
ofert z jednakową ceną
Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do
złożenia ofert
dodatkowych.
Harmonogram
rzeczowo-finansowy
stanowi istotną część
oferty i nie podlega
uzupełnieniu.
Zamawiający
zobowiązany jest do
zachowania spójności
zapisów w
dokumentach.
31
14.
15.
16.
dostarczyć wykonawcy mający siedzibę lub
miejsce
zamieszkania
poza
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej są odniesienia do
punktów nie wykazanych odpowiednio w
ogłoszeniu i specyfikacji. Zapisy mogły
wprowadzić
w
błąd
potencjalnych
wykonawców
spoza
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Beneficjent zawarł umowę w terminie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Obwieszczenie dotyczące wyboru oferty
najkorzystniejszej zostało opublikowane 28
grudnia 2009 r., zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty nie zostało
przekazane wykonawcom a umowa z
wykonawcą została zawarta 30 grudnia 2009 r.
Beneficjent w SIWZ wymagał, aby
wykonawca przed podpisaniem umowy (…)
wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 100%
zaoferowanej ceny (brutto). Następnie po
terminie złożenia ofert poinformował
wykonawcę, którego ofertę uznano za
najkorzystniejszą, że zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wynosi 10 %.
Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamówieniu
na tablicy ogłoszeń w dniu 27.05.2011 r.,
natomiast ogłoszenie o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych opublikował
w dniu 30.05.2011 r. Zatem ogłoszenie o
zamówieniu w siedzibie zamawiającego
zamieszczono 3 dni przed datą publikacji w
ogólnodostępnym publikatorze.
przygotować
postępowanie
zapewniając zachowanie
uczciwej konkurencji i
równe traktowanie
wszystkich
wykonawców
art. 7 ust. 1 i art. 94 ust 1
ustawy pzp
5%
tabela nr 4 poz. 9
Zamawiający jest
zobowiązany do
zachowania terminów
na zawarcie umowy
określonych przepisami
ustawy.
art. 7 ust. 1 w związku z art.
38 ust. 4 oraz art. 150 ust. 2
ustawy Pzp.
5%
tabela nr 4 poz. 5
Zabezpieczenie ustala
się w wysokości od 2%
do 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie.
Ponadto zamawiający
nie może zmieniać
zapisów SIWZ po
terminie składania ofert.
art. 40 ust. 6 pkt 1 ustawy
Pzp
5%
tabela nr 4 poz. 5
Ogłoszenie o
zamówieniu (w
siedzibie oraz stronie
internetowej) nie może
zostać zamieszczone
przed dniem jego
zamieszczenia w BZP
32
17.
Zamawiający wyznaczył termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w 10
dniu od dnia przekazania ogłoszenia o
zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich. Pilną potrzebę
udzielenia zamówienia uzasadnił koniecznością
zachowanie terminów związanych z realizacją
projektu (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym), jak również pilną
konieczność wydatkowania środków
finansowych przewidzianych na rok 2012 oraz
koniecznością powtórzenia postępowania ze
względu na unieważnienie poprzedniego
postępowania z naruszeniem przepisów ustawy
Pzp
art. 49 ust. 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy Pzp
5%
Tabela 1 poz. 31
Pilna potrzeba
udzielenia zamówienia
nie może wynikać z
przyczyn leżących po
stronie zamawiającego.
18.
Treść ogłoszenia zamieszczonego na stronie
internetowej nie zawiera informacji
przekazanych Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Unii Europejskiej. Ponadto, warunki udziału w
ogłoszeniu o zamówieniu zostały określone w
inny sposób niż w SIWZ.
W ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii
Europejskiej na potwierdzenie spełniania
warunków wymagał przedłożenia:
- informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej (…),
potwierdzających wysokość środków
finansowych lub zdolność kredytową nie
mniejszą niż 500 000 PLN lub równowartość
wyrażoną w euro (…);
-wykazu wykonanych dostaw co najmniej 3
samochodów strażackich; każdy na minimum
400 000 PLN (o podobnych parametrach -
art. 7 ust. 1 w związku z art.
41 pkt 7 i art. 36 ust. 1 pkt 5
i 6 oraz art. 40 ust. 6 pkt 2
5-25%
Tabela 1 poz. 15 i 32
Zamawiający powinien
zachować spójność we
wszystkich
dokumentach
przetargowych, aby
zapewnić równe
traktowanie
wykonawców.
33
przedmiotem zamówienia była dostawa 3
ciężkich i 1 lekki).
Powyższe warunki zostały inaczej określone w
SIWZ, gdzie Beneficjent zawarł, że o
zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, dotyczące m.in.: sytuacji
ekonomicznej i finansowej oraz posiadania
wiedzy i doświadczenia dostarczenia w ciągu 3
lat jednorazowo co najmniej 3 samochodów
ciężkich.
Ponadto w postępowaniach często stwierdzane są naruszenia przepisów nie skutkujące zastosowaniem korekty finansowej.
1) Zaniechanie wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, gdy nie ma
wpływu na wynik postępowania,
2) Szacowanie wartości zamówienia wcześniej niż 3 m-ce / 6 m-cy przed wszczęciem postępowania,
3) Zaniechanie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane,
4) Szacowanie wartości zamówienia wg kwot brutto,
5) Przy wartości szacunkowej nie uwzględnia się wartości robót uzupełniających,
6) Odrzucenie ofert z uwagi na wysoką cenę, jeżeli nie miało wpływu na wynik postępowania,
7) Błędy przy wypełnianiu protokołów postępowania,
8) W ogłoszeniu o zamówienia brak wszystkich elementów wyszczególnionych w art. 41 ustawy pzp,
9) Zamieszczanie SIWZ na stronie internetowej z naruszeniem art. 42 ust. 1 ustawy pzp (załączniki do SIWZ zamieszczane nie w terminie zamieszczenia
SIWZ, zamieszczenie SIWZ w terminie późniejszym niż data ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczenie SIWZ w
dacie przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej a nie w terminie publikacji ogłoszenia o zamówieniu),
10) Wymaganie wadium w kwocie przekraczającej 3% wartości szacunkowej zamówienia,
11) Wymaganie od wykonawców wniesienia wadium we wcześniejszych terminach niż termin złożenia ofert,
12) Zamieszczenie w ogłoszeniu lub SIWZ kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
13) Brak publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Białystok, 27 września 2012 r.
34
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards