Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego

advertisement
PROJEKT
Umowa nr ……
zawarta w dniu …………………… w Wałbrzychu
pomiędzy:
Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24,
w imieniu którego działa:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta bez zastosowania ustawy - Prawo zamówień
publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest dodruk przez wykonawcę albumu o nakładzie 500 szt. pt.
„Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno”
WAŁBRZYSKA –
W RAMACH PROJEKTU PN.
„ZIEMIA
NIEODKRYTE PIĘKNO-PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO”
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
DOFINANSOWANEGO PRZEZ
I
GOSPODARKI WODNEJ o
następujących założeniach:
a) format wydawnictwa 330 x 230 mm
b)objętość wydruku 200 stron
c)wydruk 6 kartek (12 stron) papier kreda błyszcząca 250 g, zadruk 4+4, perforacja, folia matowa+ lakier wybiórczy UV
d)papier w środku (188 stron) : kreda błyszcząca 170 g
e)zadruk 4+4
f)lakier dyspresyjny na wszystkich stronach
g)okładka 4+0, folia matowa + lakier wybiórczy UV
OR.272.9.422.2015
-1-
h)kieszeń na mapę na wewnętrznej stronie okładki
i)oprawa twarda
j)każdy egzemplarz zafoliowany
k)wydruk mapy format 680x480 mm
l)wkładkowanie mapy do kieszeni w albumie
ł)opakowanie kartonowe zabezpieczone do wysyłki kurierem lub pocztą
m)wydawnictwo ma nadany numer ISBN
2. Zamawiający w ciągu 5 dni od podpisania umowy udostępni Wykonawcy materiał w
zamkniętych plikach .PDF.
3. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian w treści publikacji.
§2
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy nie później niż w podanych poniżej terminach:
1) obejmuje zakres opisany w §1 – do …………………….. r.
2) Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi dotyczące wybranego projektu
albumu w terminie 2 dni od daty jego otrzymania;
3) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag przedstawionych przez
Zamawiającego w terminie 2 dni. Dopuszcza się możliwość trzykrotnego
nanoszenia poprawek przez Zamawiającego;
4) Zamawiający w ciągu 2 dni od otrzymania poprawionego projektu dokona
akceptacji ostatecznej wersji graficznej projektu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi
w tym terminie żadnych uwag przyjmuje się, że projekt został zaakceptowany.
2. Dokumentami potwierdzającymi odbiór pracy związanej z realizacją umowy będzie
protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez strony.
§3
1. Zamawiający tytułem przedmiotu umowy opisanego w §1 zobowiązuje się do zapłaty
kwoty: …………………………….. zł netto (słownie: ………………………..) + podatek
VAT 5% tj. …………………….. zł (słownie:………………………………..) co daje
kwotę brutto ………………………. zł. (słownie: ………………………………….)
2. Nadanie numeru ISBN powoduje obniżenie stawki VAT do 5%
3. Zapłata kwot wymienionych w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy
……………………………………………………………………… w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z protokołami potwierdzającymi
wykonanie umowy określonymi w §2 ust. 2
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury na adres: Powiat
Wałbrzyski, Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-26-33-345.
OR.272.9.422.2015
-2-
§4
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Igor Hoffman Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
§5
1. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim.
2. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do albumu wykonanego przez
Wykonawcę. Razem z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego przechodzi
wyłączne prawo zezwalania na wykorzystanie autorskich praw zależnych.
§6
1. Zamawiający zapłaci na żądanie Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający – w wysokości 5% wynagrodzenia netto o którym mowa w §3 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
1) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym
mowa w §3 ust 1,
2) Niedotrzymania terminów, o których mowa w §2 ust. 1 umowy – w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki ponad termin ustalony w §2 ust. 1 pkt 1 i 3.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego
Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W
sprawach
nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Do rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle realizacji umowy właściwy jest sąd
powszechny dla siedziby Zamawiającego.
OR.272.9.422.2015
-3-
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy
i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający
………………………………..
Wykonawca
……………………………….
……………………………….
OR.272.9.422.2015
-4-
Download