OTOCZENIE MARKETINGOWE FIRMY GLAXO WELLCOME

advertisement
OTOCZENIE MARKETINGOWE FIRMY
GLAXO WELLCOME
Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie jest procesem, w którym
racjonalna analiza obecnej sytuacji i przyszłych możliwości oraz niebezpieczeństw
prowadzi do sformułowania zamiarów, strategii, środków i celów. Ukazują one
jak przedsiębiorstwo poprzez optymalne wykorzystanie istniejących zasobów
podejmuje stworzone przez środowisko szanse i broni się przed zagrożeniami.
Konstytutywną cechą strategicznego planowania jest zwrócenie się
każdego przedsiębiorstwa ku jego specyficznemu otoczeniu. Informacje o
istotnych warunkach otoczenia i o oczekiwanych ich zmianach stanowią w
pewnym sensie "budulec" strategicznych decyzji. Każda organizacja ze swymi
samodzielnymi jednostkami gospodarczymi widzi się w odmiennym, sobie tylko
właściwym środowisku, a nie w środowisku globalnym, jednolitym dla wszystkich.
Kompleksowa i wieloczynnikowa analiza otoczenia ma możliwość dostrzeżenia w
porę nie tylko zagrożeń, lecz także i szans w dynamicznym świecie zewnętrznym.
Przedsiębiorstwo
stale
i kompleksowo
śledzące
swoje
otoczenie
nie
jest
zaskakiwane pojawieniem się nowych problemów. Sygnały z otoczenia stanowią
podstawę
racjonalnego
planowania
przyszłości
oraz
budowania
strategii.
Organizacja może przy tym zwiększać elastyczność swoich działań, jest mniej
narażona na wstrząsy i kryzysy, bardziej zaś nastawiona na zachowanie twórcze,
kreatywne.
Jak
widać
analiza
otoczenia
spełnia
niezwykle
ważną
rolę
w
zarządzaniu przedsiębiorstwem decydując o przyszłej strategii firmy, która w
zależności od sytuacji na rynku, może prowadzić do sukcesu, ale również do
porażki.
INFORMACJE O FIRMIE
Glaxo Wellcome jest przedsiębiorstwem farmaceutycznym, które w
oparciu o badania naukowe produkuje i dostarcza nowe leki służące chorym i
wspomagające ochronę zdrowia na całym świecie.
Wiek dziewiętnasty był czasem ważnych odkryć i szybkiego rozwoju
przemysłu. Istnienie naszych firm bierze początek w połowie tego industrialnego
wieku. Wtedy to właśnie Joseph Natan i Silas Borroughs założyli w Nowej Zelandii
firmę Glaxo, która zasłynęła z produkcji mleka w proszku oraz preparatu
witaminy D o nazwie Ostelin. Mniej więcej w tym samym czasie Henry Wellcome
otworzył w Londynie własne przedsiębiorstwo, nazwane jego nazwiskiem, które z
kolei wprowadziło na rynek jako pierwszy produkt chininę.
Od początku działalności priorytetem dla obu przedsiębiorstw były
własne badania naukowe.
Pierwsze laboratorium Wellcome powstało już w 1894 roku i było
najlepiej wyposażoną placówką tego rodzaju w Wielkiej Brytanii.
W 1930 roku Glaxo weszło w posiadanie terenu w Greenford, na
obrzeżach
Londynu,
gdzie
zbudowano
siedzibę
firmy
oraz
laboratoria
i
pomieszczenia przeznaczone do produkcji i konfekcjonowania leków.
Dzięki pracy wybitnych naukowców w przedsiębiorstwie Wellcome po
raz pierwszy zastosowano metodę poszukiwania molekuły aktywnej wobec
wybranych
poszukując
komórek.
Naukowcy
czynników
skoncentrowali
skutecznie
blokujących
się
na
badaniach
reprodukcję
DNA,
komórek
chorobotwórczych. Dzięki temu powstały leki stosowane w leczeniu chorób
nowotworowych, wirusowych (np. malarii) oraz w transplantologii. W 1988 roku
zespół naukowców firmy Wellcome otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie
medycyny.
Tymczasem w laboratoriach Glaxo trwały zaawansowane badania nad
lekami oddechowymi, które zaowocowały odkryciem przełomowego preparatu w
leczeniu astmy - Ventolinu (salbutamol), który od 1969 roku stanowi podstawę
terapii astmy. Dalszy rozwój tej grupy preparatów przyniósł firmie nowe
doskonałe leki, czyniąc z Glaxo niezaprzeczalnego lidera w dziedzinie leczenia
astmy.
Przedsiębiorstwo Wellcome skoncentrowało się na poszukiwaniach w
dziedzinie wirusologii i chorób ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu
pojawiły
się
na
rynku
takie
leki,
jak:
Zovirax,
Retrovir
czy
Lamictal,
najnowocześniejszy lek przeciwpadaczkowy.
W roku 1995 roku nastąpiło oficjalne połączenie dwóch firm o
wieloletnich tradycjach - Glaxo Holdings i Wellcome Foundation, tworząc
podstawy największego na świecie przedsiębiorstwa farmaceutycznego, którego
roczne obroty sięgaj± 13 mln USD, a udział w rynku wynosi 5%.
Glaxo Wellcome wydaje rocznie ponad 1.2 mld funtów na badania
naukowe, co oznacza, że tygodniowo na ten cel przeznacza się 23 mln funtów.
Szczególną wagę firma przykłada do produkcji najnowocześniejszych leków
stosowanych w terapii układu oddechowego. Glaxo Wellcome przeznacza 19%
budżetu Badań i Rozwoju, na poszukiwania nowych leków w dziedzinie chorób
układu oddechowego.
Naukowcy Glaxo Wellcome pracują w 9 ośrodkach na świecie, a
największym
z
nich
jest
laboratorium
naukowo-badawcze
w
Stevenage,
uroczyście otwarte przez Królową Brytyjską w kwietniu 1995 roku.
Poszukiwania naukowców GW koncentruj± się wokół problemów
najistotniejszych
dla
współczesnej
medycyny:
chorób
nowotworowych,
neurologicznych, układu oddechowego, AIDS i innych chorób zakaźnych.
W Polsce firma Glaxo Wellcome istnieje na rynku już od szesnastu lat i
w
tym
czasie
zdobyła
niekwestionowaną
wiodącą
pozycję.
Dzięki
swej
ugruntowanej pozycji wygrała przetarg na zakup akcji Poznańskich Zakładów
Farmaceutycznych Polfa. Od 28 stycznia 1998 roku jest właścicielem 80% akcji,
za które zapłaciła 220 mln dolarów. Aktualnie w Poznaniu produkuje się blisko 80
rodzajów medykamentów.
Glaxo Wellcome inwestuje nie tylko w Poznaniu, wybudowany został
Magazyn i Zakład Konfekcjonowania Leków w Duchnicach koło Warszawy, pakuje
się tam 23 preparaty.
Aktualnie udział GW w polskim rynku farmaceutycznym wynosi 6,6%,
co plasuje firmę na pierwszej pozycji w¶ród firm farmaceutycznych. W latach
1998/99 rozpoczęto w Poznaniu produkcję 14 nowych specyfików, w roku 2000
zaplanowano uruchomienie produkcji 4 nowych medykamentów.
MAKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Makrootoczenie to zespół funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający
z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w określonej strefie
klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym, systemowym itp. Cechą
makrootoczenia jest to że bardzo silnie określa możliwości działania i rozwoju
przedsiębiorstwa, które nie jest jednak w stanie zmienić tych warunków. Ze
względu na bardzo silny wpływ otoczenia, szczególnie w okresach kryzysu, czy
też zmian systemowych, przedsiębiorstwo musi przewidzieć kształtowanie się
szans, zagrożeń w przyszłości i dostosowywać do nich swoje plany rozwoju.
ANALIZA MAKROOTOCZENIA
1. OTOCZENIE EKONOMICZNE
Niezbędnym elementem rynku, oprócz czynnika ludzkiego, jest siła
nabywcza. Siła nabywcza w gospodarce zależy od poziomu dochodu, cen,
oszczędności, zadłużenia oraz dostępności kredytu. Producenci powinni zwrócić
szczególną uwagę na trendy we wzorcach dochodów i wydatków ludności.
Poszczególne kraje różnią się w znacznym stopniu poziomem i
sposobem podziału dochodu narodowego. Ważnym czynnikiem jest tu struktura
gałęziowa danego kraju. Polska obecnie znajduje się w tej klasyfikacji pomiędzy
krajami rozwijającymi się, a uprzemysłowionymi. Takie położenie naszego kraju
daje szerokie możliwości producentom dóbr. W pierwszej grupie państw
(rozwijających się), proces uprzemysławiania się tworzy nową klasę bogatych
przemysłowców oraz rosnącą klasę średnią, poszukującą nowych produktów,
często dostępnych jedynie z importu. Natomiast w krajach uprzemysłowionych,
rozległy i różnorodny przemysł oraz liczna klasa średnia sprawiają, że są one
atrakcyjnym rynkiem dla wszystkich rodzajów produktów.
Do otoczenia ekonomicznego należą także te czynniki, które rozumie
się poprzez rozwój ogólnogospodarczy, przez sytuację na rynku zbytu i surowców
i sytuację w gałęzi. Niezwykle ważny jest tutaj związek samego przedsiębiorstwa
z otoczeniem, a jest on znaczny.
Firma Glaxo Wellcome jest firmą międzynarodową, działającą na wielu
kontynentach i w wielu państwach. Otoczenie ekonomiczne jest zatem bardzo
różne, w zależności od systemu politycznego kraju w którym znajduje się filia.
Polski oddział Glaxo Wellcome S.A. istniejący już od 16 lat, był świadkiem
przekształceń polityczno-gospodarczych jakie miały miejsce w ciągu tego okresu
w naszym kraju. Obecnie, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w
wielu sferach, widoczne są procesy ujednolicania. Poprzedni ustrój z pogłębiającą
się nierównowagą popytową doprowadził do głębokiego zacofania Polski. Na
dzień dzisiejszy stan ten unormował się. Sytuacja w pierwszym półroczu 2000
roku wskazywała następujące tendencje:
- produkcja sprzedana przemysłu 10% wyższa niż przed rokiem
- słabnąca dynamika popytu spowodowana nierównowagą podażową i
zarobkami .
- wzrost eksportu (coraz wyższa jakość produktów wytworzonych na
polskim rynku, spełniająca wymogi Unii Europejskiej).
- wyższe bezrobocie spowodowane między innymi wprowadzeniem
nowych technologii, zmniejszających udział człowieka w procesie
produkcji.
- szybszy niż przed rokiem wzrost cen towarów nieżywnościowych, co
wpłynęło na podwyższenie wskaźnika cen konsumpcyjnych o 1,39
pkt. ; ceny leków wzrosły o 7,6%;
- po pierwszy półroczu br. deficyt budżetu państwa wynosił 10759,7
mln zł co stanowiło 69,9% kwoty założonej w ustawie na cały rok.
WYBRANE WSKAŻNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU
- ludność w tys. osób
- liczba bezrobotnych w tys. osób
- stopa bezrobocia w %
- ceny towarów i usług konsumpcyjnych
38564
2350
13,0
109,2
38648
2437
13,5
110,0
- przec. wynagrodzenie realne
2013,99
2037,09
- produkcja sprzedana przemysłu
111,7
109,7
- PKB
106,2
106,0
Jeśli chodzi o rozwój branży Glaxo Wellcome jest jedną z największych
firm w Polsce, zajmuje od lat czołowe miejsce wśród zakładów farmaceutycznej
branży, notowana jest wysoko wśród najbogatszych firm w kraju. Wykorzystując
dorobek Glaxo Holdings i Wellcome Foundation była poznańska Polfa produkuje
120 rodzajów leków i posiada wiele tytułów i nagród.
Jak widać przedsiębiorstwo zajmując czołową pozycję w branży, stanowi
największą konkurencję dla innych firm gdyż mając dostęp do najnowszych
technologii "dyktuje warunki" na rynku farmaceutycznym.
2. OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE
Najbardziej wyrazistym czynnikiem kształtującym życie społeczne jest
technika i technologia. Przedmiotem analizy otoczenia technologicznego w
przedsiębiorstwach
przemysłowych
jest
stan
techniki,
jako
całości
technologicznej wiedzy o produkcie i procesach produkcyjnych, zarówno tych
znanych, jak i tych znajdujących się jeszcze w sferze projektów. Przedsiębiorstwa
powinny zwrócić uwagę na następujące trendy w technologii:
1. Przyspieszenie tempa zmian technologicznych
Czas pomiędzy powstaniem nowego produktu i wprowadzeniem go
na rynek staje się coraz krótszy. Coraz większa liczba naukowców
pracuje nad nowymi technologiami. Około 90% naukowców jacy
kiedykolwiek żyli na Ziemi, żyje i pracuje obecnie.
2. Nieograniczona możliwość innowacji.
W ostatnim czasie największych postępów dokonano właśnie w
dziedzinie
biotechnologii,
elektroniki
ciała
stałego
i
robotyki.
Naukowcy (m.in. z firmy Glaxo Wellcome) pracują nad lekarstwem
na AIDS, "pigułkami szczęścia", uśmierzaniem bólu oraz całkowicie
bezpiecznymi środkami antykoncepcyjnymi.
3. Wielkość budżetu na badania i rozwój.
Każde niemal państwo obecnie zwiększa nakłady na badania i
rozwój, szczególnie w dziedzinie biotechnologii i mechaniki. Małe
firmy obawia się wprowadzania nowych produktów gdyż jest to
ryzykowne
dlatego
przełomowych
badania
wyników
zmierzające
prowadzone
są
do
przez
osiągnięcia
konsorcja
przedsiębiorstw (Glaxo wprowadza więcej nowych leków na rynek
niż krajowa konkurencja, która nie posiada takiego potencjału
badawczego i woli kopiować produkty).
4. Wzrost liczby przepisów prawnych
W miarę jak produkty stają się coraz bardziej skomplikowane,
społeczeństwo
pragnie
być
przekonane
o
ich
nieszkodliwości,
szczególnie jeśli chodzi o środki chemiczne i leki. W tym celu
agencje
rządowe
potencjalnie
nasiliły
szkodliwych
działania
produktów
zapobiegające
tworząc
wytwarzaniu
szereg
nowych
przepisów dotyczących badań, testowania i rejestracji.
Glaxo jest firmą, która korzysta z licencji zachodnich producentów mając tym
samym dostęp do najnowocześniejszych technologii na świecie. Glaxo Wellcome
wydaje rocznie ponad 1.2 mld funtów na badania naukowe, co oznacza, że
tygodniowo na ten cel przeznacza się 23 mln funtów. Szczególną wagę firma
przykłada do produkcji najnowocześniejszych leków stosowanych w terapii
układu oddechowego. Glaxo Wellcome przeznacza 19% budżetu Badań i
Rozwoju,
na
poszukiwania
nowych
leków
w
dziedzinie
chorób
układu
oddechowego. Naukowcy Glaxo Wellcome pracują w 9 ośrodkach na świecie, a
największym
z
nich
jest
laboratorium
naukowo-badawcze
w
Stevenage,
uroczyście otwarte przez Królowa Brytyjska w kwietniu 1995 roku. Glaxo
Wellcome planuje wprowadzanie na rynek trzech nowych, znaczących preparatów
rocznie, co będzie możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik
badawczych, osiągnięć biotechnologii i genetyki.
Poszukiwania naukowców GW koncentrują się wokół problemów najistotniejszych
dla współczesnej medycyny: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu
oddechowego, AIDS i innych chorób zakaźnych.
Firma Glaxo Wellcome troszczy się o zapewnienie najwyższych standardów
produkcji i dystrybucji leków.
W ciągu 15 lat istnienia Glaxo Wellcome na rynku polskim, firma zainwestowała
w Polsce ponad 400 mln USD. Kupując akcje Polfy zobowiązała się jednocześnie
zainwestować kolejne 60 mln dolarów w ciągu dwóch lat. Dzisiaj ukończona jest
budowa
nowoczesnego
Wydziału
Kapsułek
Miękkich
oraz
całkowicie
skomputeryzowanego magazynu wysokiego składowania. Zmodernizowany został
Wydział Aerozoli, wymienia się niemal całą infrastrukturę techniczną firmy. GW
jest
pierwszą
w
Polsce
firmą,
która
rozpoczęła
produkcję
leku
przeciwastmatycznego, nie zawierającego szkodliwego dla środowiska freonu.
Do 28 stycznia 2002 roku nakłady na poznańską fabrykę przekroczą 100 mln
USD. Glaxo Wellcome inwestuje nie tylko w Poznaniu, wybudowany został
Magazyn i Zakład Konfekcjonowania Leków w Duchnicach koło Warszawy.
Aktualnie udział GW w polskim rynku farmaceutycznym wynosi 6,6%, co plasuje
firmę na pierwszej pozycji wśród firm farmaceutycznych.
3.OTOCZENIE POLITYCZNO - PRAWNE
Na decyzje marketingowe silny wpływ wywiera również otoczenie
polityczne. W skład tego otoczenia wchodzą : system prawny i instytucje
rządowe. Liczba przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej stale
się powiększa. Bardzo aktywnym organem w ustalaniu nowych ram prawnych
dotyczących konkurencji, standaryzacji produktów, odpowiedzialności cywilnej
producenta stanie się dla Polski niebawem Komisja Europejska jako organ Unii
Europejskiej. Przepisy prawne tego typu spełniają wiele funkcji. Pierwszą z nich
jest
ochrona
interesów
przedsiębiorstwa.
Wszyscy
przedsiębiorcy
są
zwolennikami konkurencji, ale pod warunkiem że nie dotyczy ona bezpośrednio
ich. Gdy zagraża im konkurencja, niektórzy stosują nieuczciwą politykę cenową,
promocyjną lub też próbują ograniczyć dystrybucję konkurenta. Akty prawne
zatem zapobiegają takim zjawiskom ( w Polsce istnieją również akty prawne
dotyczące nieuczciwej konkurencji, ustawa antymonopolowa itp. ).
Następną funkcją jest ochrona konsumentów. Niektóre firmy są w stanie zaniżać
jakość swych produktów, okłamywać klientów w reklamach, stosować zawyżone
ceny dlatego powstało zjawisko konsumeryzmu.
Trzecim celem wprowadzania rządowych przepisów jest ochrona interesów
społecznych i tutaj najważniejsze jest obciążenie przedsiębiorstwa kosztami
negatywnych skutków jego istnienia (np. ochrona środowiska).
Firma Glaxo Wellcome Poznań jest znana z produkcji aerozoli i nici
chirurgicznych - wielu na licencjach zachodnich producentów. Jeśli chodzi o tę
produkcję w grę wchodzi ustawa o ochronie środowiska (aerozole wydzielają
freon
niszczący
warstwę
ozonową),
która
określa
warunki
produkcji
i
dopuszczalną ilość wyemitowanego do atmosfery freonu. GW w trosce o
środowisko
zrezygnowało z produkcji szkodliwych aerozoli zastępując je
aerozolami pod ciśnieniem obojętnymi dla środowiska. Produkcja zachodnich
środków medycznych wymaga licencji co również regulowane jest prawnie. W
dniu 1 lipca 1995 roku poznańska Polfa została przekształcona w jednoosobową
spółkę Skarbu Państwa - był to początek prywatyzacji. 28 stycznia1998 roku GW
wykupiło 80% akcji Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A.. Dla
Polfy oznaczało to przekształcenie z firmy państwowej w pełnowartościowego
członka grupy Glaxo Wellcome co zapewniło jej stały dostęp do technologii i
produktów uzyskiwanych w laboratoriach Glaxo. Przekształcenia Polfy Poznań
odbywało się w zgodzie z polskim ustawodawstwem. Duże znaczenie miały tutaj
postanowienia
dotyczące
kapitału
zagranicznego
(maksimum
udziału
kapitałowego dla inwestorów zagranicznych).
GW produkująca leki i środki medyczne jest firmą o specyficznym asortymencie,
wymagających skomplikowanych badań zanim dotrą na rynek. Zgodnie z
zarządzeniem ministra zdrowia, od 1998 r. wszystkie leki w Polsce są
produkowane z zasadami GMP (Good Manufacturing Practise, czyli dobrej
praktyki wytwórczej) gwarantującymi konsumentowi wysoką jakość produktu
(GW posiada certyfikat GMP).
Głównymi aktami prawnymi dotyczącymi leków są:
- rozp. z 1993.03.26 Obowiązki wytwórcy i importera leków w zakresie
wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów
medycznych oraz ich kontroli seryjnej. Dz. U.93.30.139
- rozp. z 1993.12.15 Rejestr środków farmaceutycznych i materiałów
medycznych. Dz. U. 94.6.24
- rozp. z 1997.10.16 Wymagania dotyczące wytwarzania środków
farmaceutycznych i materiałów medycznych. Dz. U. 93.67.326
-
zarz.
z
1994.04.06
przeprowadzania
Wykaz
badań
lab.
jednostek
I
upoważnionych
klinicznych
oraz
do
warunki
przeprowadzania tych badań. M.P. 93.20.196
-
zarz.
z
1994.02.21
przekazywania
Zasady
informacji
i
o
formy
prowadzenia
środkach
reklamy
farmaceutycznych
i
i
materiałach med. M.P. 94.17.131
-
rozp. z 1993.01.28 Tryb przeprowadzania kontroli, zasady i tryb
pobierania prób do badań, przeprowadzanie badań oraz zasady
odpłatności. Dz. U. 93.10.49
- rozp. z 1969.05.05 Bezpieczeństwo i higiena w zakładach przemysłu
farmaceutycznego. Dz. U. 69.16.119
-
rozp. z 1998.10.26 Opłaty za wpisanie do rejestru środków
farmaceutycznych lub materiałów medycznych Dz. U. 98.136.885
4. OTOCZENIE SPOŁECZNO - KULTUROWE
Społeczność,
w
której
ludzie
są
wychowywani
kształtuje
ich
podstawowe wierzenia, wartości i normy zachowań. Istnieje kilka głównych
trendów
i
cech
kulturowych
istotnych
dla
komórek
marketingu
w
przedsiębiorstwie:
- wartości podstawowe są niezmienne
Ludzie żyjący w konkretnym środowisku posiadają wiele podstawowych
przekonań
i wartości,
mających
względnie
stały
charakter.
Dla
większości ludzi nadal wartością jest rodzina małżeństwo, praca,
pomoc
bliźniemu,
i
uczciwość.
Te
podstawowe
przekonania
przekazywane są z pokolenia na pokolenie i wzmacniane przez takie
organizacje jak Kościół czy szkoła.
- każda kultura jest zbiorem subkultur
Każda społeczność składa się z subkultur, to znaczy z mniejszych grup
mających te same poglądy wynikające z doświadczenia lub warunków
życia. Taka subkultura może być rynkiem docelowym.
- wartości drugorzędne często się zmieniają
Wartości podstawowych praktycznie nie da się zmienić jednak zdarzają
się rewolucje kulturowe sprzyjające powstawaniu nowych potrzeb, a
tym samym produktów. Specjaliści od marketingu dostrzegli szanse
jaką
stwarza
zmiana
wartości
i
żywo
interesują
się
zmianami
kulturowymi, które mogą odzwierciedlać możliwości rynkowe. Główne
wartości kulturowe wywierają wpływ na sposób postrzegania przez
ludzi:
- siebie samych - hasło: "społeczeństwo to ja" ma duży wpływ na
marketing ponieważ ludzie zaczęli kupować produkty i usługi jako
środek samookreślenia.
- postrzeganie innych - ludzie coraz bardziej interesują się losem
innych, bezdomnych, biednych, chorych. Czują się samotni, chcą
kontaktu z innymi. Sygnalizuje to wzrost popytu na produkty zbliżające
do innych ludzi tj. np. wycieczki. Glaxo jest firmą która dostrzegając tą
tendencję daleko związała się z instytucjami charytatywnymi.
- postrzeganie instytucji - postawy ludzi wobec przedsiębiorstw,
szczególnie pracowników wobec pracodawców, znacznie zmieniły się na
niekorzyść tych drugich. Nastąpił spadek lojalności wobec instytucji.
- postrzeganie społeczeństwa - ludzie przyjmują też różne postawy
wobec społeczeństwa co odzwierciedla wzorce konsumpcji. Niektórzy
go bronią, inni kierują nim, są też i tacy, którzy czerpią z niego to co
możliwe.
- postrzeganie środowiska naturalnego - różna jest postawa w
stosunku do natury. Ludzie chcą zapanować nad naturą lub żyć z nią w
harmonii.
W otoczeniu Glaxo Wellcome S.A. duże znaczenie mają trendy w
medycynie, powszechna wiara w sprawdzone leki itp. Niemal każdy z nas był
przynajmniej raz konsumentem produktów GW. Firma jednak produkuje poza
lekami OTC (dostępne bez recepty np. witaminy) także leki sprzedawane tylko na
receptę i tutaj GW musi zwrócić uwagę na wąską grupę ludności - lekarzy,
poznać ich środowisko i zdobyć ich zaufanie.
W ub. r. na rynku polskim sprzedano środki farmaceutyczne za 1,6 mld
USD. Wydatki na leki w Polsce na jednego mieszkańca wynoszą obecnie ok. 40
USD rocznie i systematycznie rosną. Jesteśmy jednak pod tym względem gorsi
od Hiszpanów - 50 USD na osobę, nie mówiąc już o USA, gdzie średnio jeden
mieszkaniec wydaje każdego roku na leki ok. 120 USD. W skali roku nastąpił 45proc. wzrost wartości kupionych leków. Więcej jest zużywanych leków droższych.
Polak korzysta jednak z leku średnio 18 razy rzadziej niż Czech i o 33 proc.
rzadziej
niż
Szwed.
Ale
Polacy
zużywają
więcej
antybiotyków,
leków
przeciwbólowych, przeciwzapalnych i na schorzenia przewodu pokarmowego niż
mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych.
5. OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE
Głównym składnikiem otoczenia jest ludność, która tworzy rynek.
Działy
marketingu
powinna
interesować
liczba
ludności,
stopa
przyrostu
naturalnego, struktura wieku itp. To otoczenie jest szczególnie ważne dla firm
farmaceutycznych gdyż ich produkty przeznaczone są dla ściśle określonej grupy
osób. Także i tutaj istnieją główne trendy:
-ogólnoświatowa eksplozja demograficzna - liczba ludności wzrasta
obecnie 1,7% rocznie, jest to przedmiotem niepokoju wielu rządów.
Obawy te pogłębiają dwa czynniki: wyczerpanie zasobów i przyrost w
krajach najuboższych. W wyniku wynalezienia wielu leków śmiertelność
ciągle spada, duża liczba ludności w krajach biednych prowadzi do
powstania
niedostatków
żywności,
rozwoju
wielu
chorób,
zanieczyszczenia co dalej pogłębia złą sytuację ludności tych państw.
Szansą dla GW są tu badania w dziedzinie antykoncepcji i realizacja
ogólnoświatowego programu planowania rodziny.
-struktura wieku determinuje potrzeby - ludność w krajach różni się co
do struktury. Młode społeczeństwo ma inne zapotrzebowanie niż stare
(z
jednej
strony
pieluszki,
przybory
szkolne,
a
z
drugiej
leki
wzmacniające, domy opieki społecznej)
-
struktura
wykształcenia-
społeczeństwo
o
wysokim
wskaźniku
wykształcenia potrzebuje innych leków niż analfabeci. Istnieje tutaj
duży popyt na książki, czasopisma itp. Takie społeczeństwo prowadzi
stresujący tryb życia, często choruje na depresje, choroby oczu,
układu krążenia.
- struktura gospodarstw domowych - obecnie ciągle wzrasta liczba
nietradycyjnych gospodarstw domowych. Model rodziny przyjmuje
najczęściej postać 2 + 1. Również liczba samotnych matek wzrasta.
Każda z tych grup ma różne dochody i posiada inny zestaw potrzeb.
Wskaźniki dotyczące Polski przedstawia tabela:
Wyszczególnienie
Ludność w tys.
Przyrost rzeczywisty w tys.
1997
1998
1999
I
półrocze
2000
38660
38667
38654
38648
21
7
-13
-6
w%
0,05
0,02
-0,03
-0,01
32,5
20,3
0,6
1,5
0,9
0,5
0,0
0,1
412,7
395,6
382,0
193,5
10,7
10,2
9,9
10,0
380,2
375,3
381,4
192,,0
na 1000 ludności
9,8
9,7
9,9
9,9
Zgony niemowląt w tys.
4,2
3,8
3,4
1,6
10,2
9,5
8,9
8,2
204,9
209,4
219,4
81,9
5,3
5,4
5,7
4,2
42,6
45,2
42,0
19,0
1,1
1,2
1,1
1,0
Przyrost naturalny w tys.
na 1000 ludności
Urodzenia żywe w tys.
na 1000 ludności
Zgony ogółem w tys.
na 1000 urodzeń żywych
Małżeństwa w tys.
na 1000 ludności
Rozwody w tys.
na 1000 ludności
Jeśli chodzi o Polskę, jej ludność w końcu czerwca br. wynosiła 38648
tys. osób, tj. o ok. 6 tys. mniej niż przed rokiem. Stopa przyrostu rzeczywistego
wynosiła - 0,01%. W latach dziewięćdziesiątych przyrost roczny kształtował się
na poziomie 0,2.
Niskie tempo przyrostu ludności spowodowane jest przede wszystkim
malejącą od 1984 roku liczbą urodzeń, przy utrzymującej się
wysokiej
umieralności oraz nieznacznym oddziaływaniu migracji zagranicznych.
Trendy demograficzne są bardzo dobrym wskaźnikiem informującym o
sytuacji na rynku w krótkich i średnich okresach. Przedsiębiorstwa muszą więc
obserwować wnikliwie sytuację demograficzną, przewidzieć ich wpływ oraz
podejmować odpowiednie działania.
6. OTOCZENIE KONKURENCYJNE (mikrootoczenie)
Przygotowując skuteczną strategię marketingową przedsiębiorstwo
musi wziąć pod uwagę zarówno obecnych jak i przyszłych konkurentów.
Konkurentami
są
przedsiębiorstwa
obsługujące
tych
samych
klientów
i
zaspokajające te same potrzeby oraz produkujące zbliżone lub te same produkty
i usługi. Należy gromadzić informacje o strategii konkurentów, ich celach,
słabych i mocnych stronach. Znajomość zachowań konkurentów jest niezbędna
aby przewidzieć ich kroki i działania, a mocne i słabe strony umożliwiają
przedsiębiorstwu
wykorzystanie
ograniczeń
konkurentów,
a
jednocześnie
uniknięcia walki tam gdzie są oni silni. Znajomość typowych dla konkurencji
wzorców reakcji, pomoże przedsiębiorstwu prawidłowo określić rodzaj i czas
podejmowanych działań.
W oparciu o substytucyjność produktów możemy wyróżnić:
1. konkurencja w ramach marki - za konkurentów możemy uważać
inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt i serwis dla tych
samych klientów, po zbliżonej cenie. Glaxo Wellcome za swoich
konkurentów może uważać np. Jelfę, Polfę Kutno, Pharmavit*.
2.konkurencja w ramach gałęzi - przedsiębiorstwa wytwarzające ten
sam produkt lub grupę produktów ( Pharmaton, Heel, Roche ).
3. konkurencja w ramach formy produktu - za konkurencję uważa się
wszystkie firmy produkujące wyroby, które służą temu samemu
celowi ( Herbapol, Ortis ).
4.
ogólna
konkurencja
-
przedsiębiorstwo
może
szukać
swych
konkurentów wśród firm oferujących chemiczne środki i dobra
konsumpcyjne ( np. Colgate, Vichy, Roc, Procter & Gamble )
* na rynku leków konkurentami są też firmy zagraniczne gdyż niektóre
leki produkowane są przez tylko jedno przedsiębiorstwo w Europie i
eksportowane do wszystkich krajów.
Leki
i
farmaceutyki
wytwarzane
są
w
Polsce
przez
ok.
320
producentów, w tym 15 przedsiębiorstw farmaceutycznych należących uprzednio
do zrzeszenia Polfa, 14 farmaceutycznych spółdzielni pracy, 2 instytuty naukowobadawcze, 10 zakładów zielarskich Herbapol, a także wytwórnie surowic i
szczepionek.
Wśród
pozostałych
przeważają
drobne
firmy
-
wytwórcy
rodzimy
przemysł
parafarmaceutyków.
Polskie
Towarzystwo
Ekonomiczne
określiło
farmaceutyczny jako strategiczny i zaliczyło do 20 branż mających największe
szanse rozwoju. Kondycja finansowa poszczególnych firm farmaceutycznych jest
jednak bardzo zróżnicowana.
Przeszło 70 proc. łącznej krajowej produkcji sprzedanej wyrobów
farmaceutycznych należy do 14 głównych, państwowych - w tym dwóch
sprywatyzowanych
Wartościowych
rozmaitych
-
leków,
i
notowanych
spółek.
tj.
58
na
warszawskiej
Przedsiębiorstwa
proc.
całej
Polfa
krajowej
Giełdzie
wytwarzają
oferty.
30
Papierów
łącznie
1159
proc.
leków
sprzedawanych w kraju jest produkowanych przez Polfy.
Produkcja polskiego przemysłu farmaceutycznego opiera się na tzw.
lekach generycznych. Większość leków zarejestrowanych przez wytwórców
krajowych to preparaty odtwórcze, na które wygasła ochrona patentowa. Tylko
kilkanaście leków w ofercie producentów krajowych stanowią oryginalne leki
polskie, m.in. ipronal, binazin, edan, biocardin, raphamid, ledakrin, carvitan,
davercin, vratizolin, glipolamid i tarcevis. Ok. 37 pozycji to leki licencyjne.
W czołówce najlepszych wytwórców krajowych mieści się siedem
fabryk leków. Są to: Polpharma Starogard Gdański SA, Glaxo Wellcome Poznań
SA, Polfa Tarchomin SA, Polfa Kutno SA, Polfa Warszawa, Polfa Kraków SA i Jelfa
SA PF Jelenia Góra.
Liderem wśród eksporterów są Polfy: Rzeszów SA, Tarchomin SA,
Polpharma SA Starogard Gdański, Jelfa SA PF Jelenia Góra, Pabianice, Grodzisk
Mazowiecki, Kraków SA i Kutno SA i Glaxo Wellcome S.A.
Bibliografia:
1.
Strategiczne
planowanie
w
przedsiębiorstwie.
Hartmut
Kreikebaum;
Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1996
2.
Analiza
strategiczna
przedsiębiorstwa.
Grażyna
Gierszewska,
Romanowska; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 2000
3.
Marketing. Philip Kotler; Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999
4.
Rzeczpospolita
5.
Materiały promocyjne i informacyjne firmy Glaxo Wellcome.
Maria
Download