I Stosowanie katalogu standardowych urządzeń hydraulicznych

advertisement
Stosowanie katalogu standardowych urządzeń hydraulicznych NACHI
Jako kompleksowy producent pełnej palety urządzeń hydraulicznych, firma Nachi-Fujikoshi produkuje,
sprzedaje i dostarcza szeroką paletę innych usług, stanowiących kompletne uzupełnienie znakomitych
produktów.
Ten katalog ogólny przedstawia standardowe urządzenia hydrauliczne, które zostały starannie wybrane
spośród szerokiej palety produktów wytwarzanych przez firmę Nachi-Fujikoshi.
Mamy nadzieję, że ten katalog pomoże Państwu w zaplanowaniu swojego układu hydraulicznego oraz
odpowie na niektóre pytania związane z produktami Nachi-Fujikoshi.
■ Interpretacja numerów modeli
Numery modeli zostały przyporządkowane zgodnie z normami Nachi-Fujikoshi zgodnie z poniższym opisem.
Przykład: Pompa tłokowa o zmiennej objętości serii PVS
PVS — 1 B — 16 N 2 — (*) — 12
Klasyfikacja typu
Sposób montażu/wielkość
Klasa działania
Symbol pomocniczy
Numer konstrukcji
(Uwaga) Numery konstrukcji są zawsze dwucyfrowe
Zmiana prawej cyfry numeru konstrukcji oznacza brak kompatybilności komponentu.
Jednakże wciąż jest zachowana kompatybilność sposobu instalacji. Może ulec zmianie bez uprzedzenia.
■ Stosowanie indeksu numeru modelu
Indeks numeru modelu umieszczony z tyłu tego katalogu zawiera listę numerów modeli standardowych
urządzeń hydraulicznych NACHI. Z indeksu tego należy korzystać szukając szczegółów urządzeń.
I
Środki ostrożności dotyczące urządzeń hydraulicznych oraz bezpieczeństwa urządzenia
■ Przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek z urządzeń hydraulicznych lub urządzeń Nachi-Fujikoshi, należy starannie przeczytać
środki ostrożności oraz rozdział „Obsługa” dla każdego ze standardowych produktów urządzeń hydraulicznych.
■ Środki ostrożności zostały sklasyfikowane odpowiednio do trzech typów opisanych poniżej. Wszystkie trzy typy określają ważne
informacje, które należy znać, aby zapewnić bezpieczeństwo. Nalezy przeczytać wszystkie informacje ostrzegawcze oraz postępować
zgodnie z zawartymi w nich poradami.
Niebezpieczeństwo
Ten typ informacji ostrzegawczej oznacza stan, w którym
bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci lub poważnego obrażenia ciała.
nieprawidłowa
obsługa
stwarza
Ostrzeżenie
Ten typ informacji ostrzegawczej oznacza stan, w którym nieprawidłowa obsługa stwarza niebezpieczeństwo śmierci
lub poważnego obrażenia ciała.
Ostrożnie
Ten typ informacji ostrzegawczej oznacza stan, w którym nieprawidłowa obsługa stwarza niebezpieczeństwo
obrażenia ciała lub szkód materialnych.
*Informacje ostrzegawcze Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie i Ostrożnie nie są wyczerpujące. Mogą występować inne zagrożenia, nawet
jeżeli nie zostały one wymienione oddzielnie. Przed rozpoczęciem użytkowania dowolnego produktu Nachi-Fujikoshi należy zapoznać
się z jego dokumentacją użytkownika. Produkt lub urządzenie wolno stosować tylko po całkowitym zrozumieniu jego dokumentacji
użytkownika, zawsze mając na względzie na pierwszym miejscu bezpieczeństwo.
*Należy się upewnić, że zawsze przestrzegane są poniższe przepisy, aby zapewnić bezpieczną eksploatację produktu.
• Przepisy bezpieczeństwa odnośnie gazu pod wysokim ciśnieniem
• Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy
• Przepisy ochrony przeciwpożarowej
■ Środki ostrożności podczas postępowania z hydraulicznymi cieczami roboczymi
•Stosowanie nieodpowiedniej cieczy hydraulicznej stwarza zagrożenie nieprawidłowego działania oraz uszkodzenia.
Niebezpieczeństwo
Ostrożnie
Ostrożnie
Ostrożnie
Ostrożnie
Ostrożnie
Wiele hydraulicznych cieczy roboczych jest palnych, dlatego też nie wolno używać otwartego płomienia i nie
wykonywać prac związanych ze spawaniem w pobliżu urządzeń hydraulicznych.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności stwarza zagrożenie pożarem.
Stosować tylko ciecz roboczą zapobiegającą przed zużyciem o klasie lepkości ISO3448 od VG32 do VG68.
Nie wolno stosować innych rodzajów roboczej cieczy hydraulicznej lub cieczy zanieczyszczonej ciałami obcymi.
Należy zawsze sprawdzać dokumentację użytkownika odnośnie dokumentacji przed rozpoczęciem stosowania
roboczej cieczy hydraulicznej typu nie mineralnego.
(na bazie wody, syntetycznej, itp.)
Należy stosować odpowiedni typ roboczej cieczy hydraulicznej upewniając się, że temperatura oleju, lepkość, poziom
zanieczyszczeń i inne czynniki mieszczą się w wymaganym zakresie. Stosowanie roboczej cieczy hydraulicznej poza
wymaganym zakresem stwarza zagrożenie pożaru spowodowane problemami eksploatacyjnymi, uszkodzeniem
mechanicznym i wyciekami cieczy.
Należy skonfigurować obwody i eksploatować system w taki sposób, aby zapewnić, ze poziom zanieczyszczeń
stosowanej roboczej cieczy hydraulicznej zawsze mieści się w zakresie zalecanych przez producenta wartości. Proszę
regularnie sprawdzać poziom zanieczyszczenia oraz stan filtra. Należy również przeprowadzać okresową kontrolę
cieczy hydraulicznej pod kątem utleniania, pogorszenia stanu i wilgotności i wymieniać roboczą ciecz hydrauliczną w
momencie, gdy poziomy te przekroczą zalecane wartości producenta cieczy.
Podczas zmiany na inny typ roboczej cieczy hydraulicznej należy się upewnić, aby dokładnie przepłukać wnętrze
obiegu. Nie wolno nigdy mieszać różnych rodzajów roboczych cieczy hydraulicznych. Ciągłe stosowanie stwarza
zagrożenie nieprawidłowego działania oraz uszkodzenia urządzenia.
Należy unikać rozchlapywania roboczej cieczy hydraulicznej na siebie i inne osoby. W momencie zanieczyszczenia
cieczą skóry należy dokładnie umyć zanieczyszczoną powierzchnię mydłem i wodą. Pozostawienie roboczej cieczy
hydraulicznej na skórze stwarza zagrożenie uszkodzenia skóry.
Ostrożnie
Przed wymianą roboczej cieczy hydraulicznej należy poczekać, aż ciecz w układzie wystarczająco się ochłodzi.
Gorąca ciecz stwarza zagrożenie poparzenia.
Ostrożnie
Dopuszczenie do zbyt niskiego poziomu cieczy roboczej w zbiorniku stwarza zagrożenie nieprawidłowego działania
i uszkodzenia.
■ Środki ostrożności podczas przygotowania do rozruchu próbnego.
Ostrzeżenie
Należy zawsze pozostawiać instalację produktu, jego usuwanie, wykonywanie połączeń rurowych, przewodów i
innych prac specjalistom.
Ostrzeżenie
Nie wolno próbować przeprowadzać nieupoważnionych modyfikacji w systemie hydraulicznym lub w obwodzie
sterującym.
Ostrzeżenie
Nie wolno nigdy usiłować wykonywać nieupoważnionych modyfikacji wartości nastawy ciśnienia i natężenia przepływu
za pomocą urządzeń regulacji.
Ostrożnie
Ostrożnie
Należy zawsze przeprowadzać kontrolę nowych urządzeń hydraulicznych pod kątem luźnych komponentów
wewnętrznych, które mogą powstać podczas transportu oraz upewnić się, że wszystkie podzespoły są pewnie
zamocowane.
Zawieszając produkt należy sprawdzić, czy stosowane są wszystkie załączone płyty z uchem lub śruby z uchem.
Stosowanie innej metody (takiej jak stosowanie pojedynczej płyty z uchem) do zawieszania produktu stwarza
zagrożenie jego upadku.
1. Sprawdzanie numeru modelu produktu
Niebezpieczeństwo
II
W atmosferze, w której występuje niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru należy stosować tylko produktów, które
zostały zaprojektowane do pracy w takich atmosferach.
Ostrożnie
Podczas instalacji zaworu, pompy lub silnika należy sprawdzić jego tabliczkę znamionową i grawerkę, aby sie upewnić,
że są one prawidłowego typu. W wielu przypadkach nie da się odróżnić poszczególnych typów urządzeń hydraulicznych
jedynie na podstawie ich wyglądu.
2. Obsługa produktów
Ostrożnie
Nie wolno się wspinać na produkt, uderzać w niego, zrzucać ani wywierać nadmiernej siły na produkt. Może to spowodować
powstanie usterki, uszkodzenie, wycieki cieczy itp.
Ostrożnie
Należy wytrzeć roboczą ciecz hydrauliczną, która przedostała się na produkt lub na podłogę. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może spowodować zagrożenie obrażeniem ciała ze względu na wypadnięcie produktu z ręki i upadek oraz na
skutek poślizgnięcia się kogoś na cieczy pozostawionej na podłodze.
3. Rury zewnętrzne
Ostrożnie
• Należy przeprowadzić odpowiednie płukanie.
• Zakotwić podpory rur do bezpiecznej powierzchni.
• Używać rur przeznaczonych do odpowiedniego ciśnienia. Ciśnienie znamionowe rury powinno wynosić dwukrotność
ciśnienia, które planujemy stosować.
• Wykończenie powierzchni uszczelki o przekroju okrągłym powinno odpowiadać 6.3S. Upewnić się, że nie ma żadnych
rys itp.
4. Instalacja elektryczna
Ostrzeżenie
Pozostawić wykonywanie wszelkich prac elektrycznych wykwalifikowanemu specjaliście. Przed rozpoczęciem prac
elektrycznych należy się upewnić, że zasilanie zostało wyłączone. Zignorowanie tego zalecenia może stworzyć zagrożenie
porażenia prądem elektrycznym.
Ostrzeżenie
Brak sprawdzenia stanu zaworu zasuwowego i zaworu nadmiarowego podczas kontroli kierunku obrotów pompy
hydraulicznej powoduje zagrożenie wypadkiem, usterki działania i uszkodzenia.
5. Wyrównanie sprzęgła
Ostrożnie
Pomimo tego, że wyrównanie wału silnika i pompy jest przeprowadzane w fabryce przed wysyłką, może dojść do jego
przesunięcia podczas wysyłki lub ze względu na warunki instalacji. Z tego względu należy zawsze przeprowadzić kontrolę
pod kątem wyrównania podczas pracy próbnej.
6. Instalacja zaworu, pompy i silnika
Ostrożnie
Należy się upewnić, że otwory i powierzchnie instalacji są czyste. Niedostateczny moment dokręcenia śruby może
spowodować wyciek cieczy, stwarzając zagrożenie pożarowe.
Ostrożnie
Podczas instalacji produktu należy zawsze stosować śruby o określonej wytrzymałości i w odpowiedniej ilości i dokręcać
je odpowiednim momentem. Nieprzestrzeganie odpowiednich określonych wartości podczas instalacji stwarza zagrożenie
pożarem ze względu na nieprawidłowe działanie, uszkodzenie mechaniczne oraz wycieki cieczy hydraulicznej.
Ostrożnie
Podczas instalacji i wyjmowania nie wolno uderzać młotkiem w wał pompy lub wał silnika ani w inny sposób poddawać ich
uderzeniom. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
Ostrożnie
W przypadku pompy lub silnika wymagających rury spustowej, stosowana rura spustowa nie może umożliwiać przekroczenia
określonej wartości ciśnienia wewnątrz obudowy. W przypadku konstrukcji pompy lub silnika, gdzie obudowę należy
napełnić cieczą roboczą podczas eksploatacji, należy stosować rurę spustową, która w sposób ciągły uzupełnia ciecz
roboczą, lecz nie pozwala na gromadzenie się powietrza wewnątrz obudowy. Rura spustowa nie może również pozwolić na
spadek poziomu roboczej cieczy wewnątrz obudowy (nie może pozwalać na powrót cieczy do zbiornika) podczas długich
okresów przerwy w eksploatacji.
Ostrożnie
Należy się upewnić, czy zawór zwrotny jest zamontowany w prawidłowym kierunku. Zamontowanie zaworu zwrotnego w
nieprawidłowym kierunku może spowodować wytworzenie anormalnego ciśnienia.
7. Ograniczenia odnośnie wysokiego ciśnienia
Ostrzeżenie
Podczas stosowania pompy, która nie posiada funkcji kompensacji ciśnienia (z regulacją ciśnienia maksymalnego) należy
zamontować zawór nadmiarowy ciśnienia maksymalnego w obwodzie hydraulicznym w pobliżu strony wylotowej pompy.
8. Akumulator
Ostrzeżenie
W przypadku stosowania akumulatora należy używać wyłącznie azotu. Należy przeczytać i zrozumieć odnośną dokumentację
użytkownika przed rozpoczęciem użytkowania akumulatora.
Ostrzeżenie
Nie wolno próbować przeprowadzać modyfikacji akumulatora przez obróbkę mechaniczną lub spawanie.
9. Zasilanie cieczą
Ostrożnie
Należy podawać odpowiednią ilość cieczy przez odpowiedni port zasilania olejem. Należy się upewnić, że żadne ciało obce
ani wilgoć nie zanieczyszczają cieczy. Należy również się upewnić, że utrzymywana jest standardowa ilość oleju nawet
podczas eksploatacji siłownika.
■ Środki ostrożności podczas eksploatacji próbnej
1. Eksploatacja pompy hydraulicznej
Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy sprawdzić, upewniając się, że wszystkie zawory odcinające są prawidłowo otwarte
lub zamknięte, zgodnie z wymaganiami. Szczególna uwaga jest wymagana w przypadku linii zasysania i linii powrotu.
Ostrożnie
Pomimo, że podczas normalnej eksploatacji występują drgania, ekstremalne drgania mogą wskazywać na uszkodzoną
armaturę. Kontynuowanie eksploatacji stwarza zagrożenie wypadkiem lub uszkodzenia.
Ostrożnie
Należy stosować miernik prądu, aby stwierdzić nadmiernie wysokie obciążenia na silniku. Duże obciążenie może wskazywać
na uszkodzoną armaturę itp. Należy skorygować anomalną sytuację przed rozpoczęciem eksploatacji pompy.
III
2. Zalewanie (odpowietrzanie)
Ostrzeżenie
Ustawić ciśnienie na wartość, która nie powoduje uruchomienia siłownika (normalnie 0,5 do 1,5MPa). Ostrożnie
przeprowadzić eksploatację, monitorując ciśnienie za pomocą wskaźnika ciśnienia.
Ostrzeżenie
Przeprowadzając odpowietrzanie podczas pracy siłownika należy uważać na ruch maszyny. Natychmiast wyłączyć maszynę,
gdy występuje niebezpieczeństwo wypadku.
Ostrożnie
Wykonując prace, gdy poziom cieczy jest poniżej wymaganego minimum lub stosując mieszanki rożnych rodzajów cieczy
roboczej, istnieje zagrożenie nieprawidłowego działania lub uszkodzenia pompy lub innych urządzeń.
3. Praca siłownika
Ostrzeżenie
Rozpoczynając pracę należy obsługiwać siłownik manualnie z niewielką prędkością. Dokładnie obserwując prace całego
urządzenia należy wykonać eksploatację sekwencyjną oraz eksploatację manualną. Próba przeprowadzenia operacji
sekwencyjnej i operacji automatycznej podczas rozpoczynania pracy stwarza zagrożenie niespodziewanego wypadku i
uszkodzenia.
4. Czyszczenie filtra
Ostrożnie
Filtr może ulec zatkaniu już przy pierwszym rozruchu próbnym. Należy obserwować wskaźnik filtra pod kątem oznak jego
zatkania. Kontynuowanie pracy z zatkanym filtrem stwarza zagrożenie niespodziewanego wypadku i uszkodzenia.
5. Sterowanie zaworem
Wszystkie zawory
Ostrzeżenie
Zawory eksploatować w zakresie ich maksymalnych wartości ciśnienia roboczego (łącznie z nagłym wzrostem ciśnienia).
Ostrzeżenie
Nagła zmiana ustawienia dźwigni (śruby) jest niebezpieczna. Należy odciążyć zawór przed stopniowym zwiększeniem
ciśnienia. Nigdy nie ustawiać zawodu na ciśnienie, które jest wyższe, niż projektowa wartość ciśnienia.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że schemat obwodu hydraulicznego i konstrukcja zaworu przełączającego zostały zrozumiane, a przed
rozpoczęciem prac należy sprawdzić obwód elektryczny i zawór elektromagnetyczny przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności.
• Nieprawidłowy kierunek przełączania może spowodować odwrócenie kierunku pracy siłownika i stworzyć zagrożenie
niespodziewanego wypadku i usterki.
Należy się upewnić, że schemat obwodu hydraulicznego i konstrukcja zaworu sterowania przepływem zostały zrozumiane
przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności.
• Wykonanie nagłej czynności może spowodować zmianę prędkości pracy siłownika i stworzyć zagrożenie niespodziewanego
wypadku lub usterki.
Zawory elektromagnetyczne, zawory proporcjonalne, serwozawory
Ostrzeżenie
Zawory eksploatować w zakresie ich maksymalnych wartości ciśnienia roboczego (łącznie z nagłym wzrostem ciśnienia).
Ostrzeżenie
Nie wolno wymieniać obu cewek dwucewkowego zaworu elektromagnetycznego równocześnie.
Ostrożnie
Obudowa zaworu i powierzchnia cewki mogą być bardzo gorące. Nie wolno ich nigdy dotykać.
Ostrożnie
Należy stosować odpowiedni model w środowisku wymagającym odporności na wodę.
■ Środki ostrożności związane z konserwacją podczas normalnej codziennej eksploatacji
1. Ciecz robocza
Ostrożnie
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzeń hydraulicznych, należy codziennie sprawdzać temperaturę oleju, poziom cieczy
oraz kolor cieczy (pod kątem przebarwień i pogorszenia stanu). Wszelkie anomalie stwarzają zagrożenie nieprawidłowego
działania i usterki.
Ostrożnie
Biaława ciecz wskazuje na zanieczyszczenie cieczy wodą, natomiast ciecz o czarnym zabarwieniu oznacza, że ciecz została
poddana działaniu wysokich temperatur. Po zauważeniu takich symptomów należy wymienić ciecz hydrauliczną.
Ostrożnie
Eksploatacja przy zbyt niskim poziomie cieczy może spowodować nieprawidłowe zasysanie pompy. Należy zapewnić
odpowiedni poziom cieczy.
Ostrożnie
Nawet podczas normalnej eksploatacji stan cieczy roboczej ulega z czasem pogorszeniu i stopniowo traci ona swoje
właściwości antykorozyjne, smarne i zapobiegające przed spienianiem. Ciecz robocza, której stan uległ pogorszeniu,
stwarza zagrożenie nieprawidłowego działania oraz uszkodzenia. Ogólnym standardem jest wymiana cieczy roboczej co
najmniej raz w roku.
2. Pompy hydrauliczne
Ostrożnie
Wysoka temperatura na powierzchni pompy oznacza możliwość nieprawidłowego działania i usterki. Należy natychmiast
wyłączyć pompę i zbadać przyczyny.
3. Wyciek płynu
Ostrzeżenie
Wyciek na spawach rur, z pompy hydraulicznej, z maszyn hydraulicznych lub z innych źródeł stwarza zagrożenie poważnego
wypadku. Nalezy zawsze poważnie traktować wszelkie wycieki.
Ostrożnie
Kontynuowanie pracy z zatkanym filtrem stwarza zagrożenie niespodziewanego wypadku i uszkodzenia. Należy wymienić
filtr, gdy tylko pojawią się na nim oznaki zatkania.
Nigdy nie wolno eksploatować urządzeń bez elementów filtra.
4. Filtry
IV
5. Manometry
Ostrożnie
Należy zawsze dokręcić zawór manometru, jeżeli nie ma potrzeby kontroli za pomocą manometru. Drgania wskazówki
mogą spowodować uszkodzenie manometru.
6. Zbiornik
Ostrożnie
Przeprowadzenie inspekcji wewnątrz zbiornika zależy od poziomu zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej. Ogólny standard
jest taki, że zbiornik powinien być opróżniany i czyszczony raz w roku.
7. Urządzenia hydrauliczne
Ostrożnie
Nie wolno dopuszczać, aby olej z cięcia, frezowania, ścinki, woda lub inne podobne substancje przedostały się do urządzeń
hydraulicznych.
8. Chłodnice
Ostrożnie
Dla chłodnicy wody należy ustawić zawór regulacyjny temperatury w taki sposób, aby temperatura wody nie przekraczała
60°C.
Zamontować chłodnicę wentylatorową, tak aby zapewnić prawidłowy wlot, wylot oraz przepływ powietrza chłodzącego.
■ Środki ostrożności podczas nieużywania
Ostrożnie
Gdy system nie jest eksploatowany przez dłuższy czas, należy podjąć odpowiednie działania antykorozyjne.
• Jeżeli system nie jest eksploatowany przez dłuższy czas bez podjęcia działań antykorozyjnych, może dojść do zagrożenia
związanego z nieprawidłowym działaniem i uszkodzeniem na skutek rdzy.
• Przed ponownym użyciem po długim okresie nieużywania należy przepłukać system. Niewypłukanie oleju antykorozyjnego
stwarza zagrożenie nieprawidłowego działania i uszkodzenia.
■ Środki ostrożności podczas demontażu i prac inspekcyjnych
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nigdy nie wolno usiłować modyfikować lub ponownie montować zaworów, pomp lub silników. W przeciwnym razie może to
doprowadzić do nieprawidłowego działania i stwarza możliwość uszkodzenia.
Wszelkie prace związane z demontażem i inspekcją należy pozostawić osobom posiadającym wymaganą specjalistyczną
wiedzę do przeprowadzania takich prac. Próba przeprowadzania demontażu bez wymaganej wiedzy stwarza zagrożenie
niespodziewanego wypadku. Nieprawidłowo przeprowadzony demontaż i prace inspekcyjne stwarzają zagrożenie
nieprawidłowego działania i usterki.
Przed rozpoczęciem prac związanych z demontażem lun konserwacją należy się upewnić, że wszystkie przerywacze
elektryczne są odłączone oraz za pomocą elektroskopu sprawdzić prąd.
W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo niespodziewanego wypadku, jak niekontrolowane zadziałanie siłownika,
porażenie prądem elektrycznym, itp.
Ostrzeżenie
Prace elektryczne wykonywane przy przy włączonym zasilaniu stwarza zagrożenie niespodziewanego wypadku na skutek
porażenia elektrycznego.
Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy zwolnić wszelkie ciśnienie szczątkowe. Wykonywanie prac
demontażowych bez zwolnienia ciśnienia szczątkowego stwarza niebezpieczeństwo wypadku na skutek tryskającej cieczy,
samowolnego ruchu siłownika oraz stwarza niebezpieczeństwo nieprawidłowego działania i uszkodzenia.
Ostrożnie
Zawory, pompy i silniki nalezy zawsze odkładać na bezpiecznej powierzchni i nie wolno ich nigdy odkładać na maszynach
hydraulicznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia stwarza ryzyko uszkodzenia urządzenia.
Ostrożnie
Nie wolno uderzać ani upuszczać zaworów, pomp lub silników i nie wolno narażać urządzeń hydraulicznych na działanie
silnych sił zewnętrznych.
Ostrożnie
Podczas ponownego montażu, niedokręcenie odpowiednim momentem oraz przedostanie się zanieczyszczeń do rur
stwarza zagrożenie nieprawidłowego działania i uszkodzenia.
• Należy się upewnić, że moment dokręcania jest odpowiedni i równomierny.
• Należy uważać, aby materiały uszczelniające, odpryski spawalnicze i inne zanieczyszczenia nie przedostały się do wnętrza
rur.
Ostrożnie
Po wykonaniu demontażu i ponownego montażu należy dwukrotnie sprawdzić upewniając się, że na pewno zostały otwarte
zawory odcinające i że prawidłowo dokręcono wszystkie śruby, korki, złączki i inne części przed pierwszym uruchomieniem.
■ Środki ostrożności podczas magazynowania
Ostrożnie
Przed pierwszym użyciem produktu po długim okresie magazynowania należy wymienić uszczelki.
V
Standardowe urządzenia hydrauliczne
[Pompy hydrauliczne NACHI]
Funkcje lub obsługa pomp hydraulicznych .................................. A-
1
Tabela wyboru pompy hydraulicznej ............................................ A-
2
A
PVS
PZS
PZ
B
VDS
VDR·22D
VDR·13D
VDC
UVN
C
IPH
Pompy tłokowe
Pompy tłokowe o zmiennej objętości serii PVS ................................................................ APompa tłokowa o zmiennej objętości serii PZS ................................................................ APompa tłokowa wrażliwa na obciążenie serii PZ .............................................................. A-
Pompy łopatkowe
Mała pompa łopatkowa o zmiennej objętości serii VDS .................................................. BPompa łopatkowa o zmiennej objętości serii VDR22 Design .......................................... BPompa łopatkowa o zmiennej objętości serii VDR13 Design ........................................... BPompa łopatkowa o zmiennej objętości typu wysokociśnieniowego serii VDC ............... BPodwójna pompa pompa łopatkowa o zmiennej objętości typu
wysokociśnieniowego serii VDC
Pompa łopatkowa Uni o zmiennej objętości serii UVN (Pompa Uni NSP) ....................... B-
1
6
15
25
40
Pompy zębate
Pompa IP serii IPH ........................................................................................................... CPodwójna pompa IP serii IPH .......................................................................................... C-
1
14
[Zawory hydrauliczne NACHI]
Funkcje lub obsługa zaworów hydraulicznych ............................. DTabela wyboru zaworu hydraulicznego ........................................ D-
1
2
D
Zawór modularny
Seria zaworów modularnych .............................................................................................................
G01 Seria zaworów modularnych .....................................................................................................
G03 Seria zaworów modularnych .....................................................................................................
G04 Seria zaworów modularnych .....................................................................................................
OR
Modularny zawór nadmiarowy .........................................................................................
Modularny zawór hamujący .............................................................................................
ORO
Modularny zawór bezpośredniego zwalniania .................................................................
ORD
OG
Modularny zawór redukcji ciśnienia .................................................................................
Modularny zawór redukcji ciśnienia ze zrównoważonym tłokiem ....................................
OGB
OG
Modularny zawór redukcji ciśnienia .................................................................................
Dwuciśnieniowy modularny zawór redukcyjny ................................................................
OGS
OQ
Sekwencyjny zawór modularny ........................................................................................
OCQ
Równoważący zawór modularny .....................................................................................
OW
Modularny zawór czujnika ciśnienia ................................................................................
OY,OCY Zawór modularny regulatora przepływu ..........................................................................
OF,OCF Zawór modularny sterowania przepływem
(Kompensacja ciśnienia i temperatury) ............................................................................
OC,OCV Modularny zawór zwrotny ................................................................................................
Modularny zawór zwrotny obsługiwany pilotem ..............................................................
OCP
OK
Modularny blok manometru .............................................................................................
Blok systemowy wysoki-niski ..........................................................................................
OB
MOB
Płyta końcowa, płyta swobodnego przepływu, 03/01 płyta wymiany .............................
MSA,MDS Podpłyta zaworu elektromagnetycznego/zaworu modularnego .............................................
OTH,OTD Lista śrub do instalacji zaworu .........................................................................................
01, 03 Blok podstawowy ..................................................................................................
MOB
Wysokociśnieniowa seria M35 ........................................................................................
VI
3
22
35
DDDDDDDDDDDDDDD-
4
7
9
12
13
19
23
28
35
37
44
47
50
55
58
DDDDDDDDDD-
66
72
79
84
86
88
90
93
96
98
Treść
E
SS
SA
SE
SL
DSS
SF
SNH
SAW
SCW
F
R
RI
RC,RCD
RSS,RSA
RIS
(C)G
GR
(C)Q
G
(C)FR
(C)FT
(C)F
(C)TN
(C)TS
TL,TLT
H
CA,CN
CP
K2
DMA
I
Zawór elektromagnetyczny
Seria SS (system okablowania: centralna skrzynka zacisków)
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego ....................................................................... ESeria SA (system okablowania: typ złącza DIN)
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego ....................................................................... EZawór elektromagnetyczny niskiej mocy obsługiwany pilotem serii SE ........................... ESeria SL (system okablowania: centralna skrzynka zacisków)
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego ....................................................................... EDSS (DSA) Elektromagnetyczny zawór sterujący serii 21 Design ..................................... EPrecyzyjny zawór elektromagnetyczny serii SF ................................................................ EZawór elektromagnetyczny typu szczelnego serii SNH .................................................... EZawór elektromagnetyczny z przełącznikiem monitorowania serii SAW .......................... EZawór elektromagnetyczny z przełącznikiem monitorowania
typu grzybkowego serii SCW ............................................................................................ E-
Pompy tłokowe
A
Pompy łopatkowe
B
Pompy zębate
C
Zawór modularny
D
Zawór
elektromagnetyczny
E
Zawór sterowania
ciśnieniem
F
Zawór sterowania
przepływem
G
Zawór sterowania
kierunkiem
H
13
25
31
38
46
50
59
68
Zawór sterowania ciśnieniem
Zawór nadmiarowy ............................................................................................................
Zawór nadmiarowy serii RI (gniazdo ISO, typ ze zrównoważonym tłokiem) .....................
Zawór nadmiarowy zdalnie sterowany .............................................................................
Zawór nadmiarowy sterowany cewką ...............................................................................
Zawór nadmiarowy sterowany cewką serii RI ...................................................................
Zawór redukcji ciśnienia (i zwrotny) ..................................................................................
Zawór wyrównawczy (zawór redukcji ciśnienia i zwrotny) ................................................
Zawór sterowania ciśnieniem (i zwrotny) ..........................................................................
FFFFFFFF-
1
5
8
10
15
18
23
25
G-
1
G-
4
G-
8
G-
11
G-
14
G-
16
Zawór sterowania przepływem
Zawór dławiący (i zwrotny) ...............................................................................................
Zawór sterowania przepływem (i zwrotny) typu FT
(Z kompensacją ciśnienia i temperatury) .........................................................................
Zawór sterowania przepływem (i zwrotny) typu F
(Z kompensacją ciśnienia) ................................................................................................
Zawór sterowania przepływem (i zwrotny) typu TN
(Typ dokładnej regulacji z kompensacją ciśnienia i temperatury) ....................................
Zawór sterowania przepływem (i zwrotny) typu TS
(Typ dokładnej regulacji z kompensacją ciśnienia i temperatury) ....................................
Zawór sterowania przepływem typu TL (TLT)
(Typ dokładnej regulacji z kompensacją ciśnienia) ..........................................................
Zawór sterowania kierunkiem
Zawór zwrotny kątowy Zawór zwrotny liniowy ................................................................
Pilotowe zawory zwrotne .................................................................................................
Kurek probierczy ..............................................................................................................
Zawór manualny typu DMA ..............................................................................................
Seria typu kołnierzowego .................................................................................................
HHHHH-
1
4
7
8
10
Elektrohydrauliczny zawór sterujący
Seria elektrohydraulicznych zaworów proporcjonalnych ...................................................
Elektrohydrauliczny proporcjonalny sterujący zawór nadmiarowy ....................................
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór nadmiarowy ....................................................
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór nadmiarowy i redukcyjny ................................
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór sterowania przepływem ..................................
Wrażliwy na obciążenie, elektrohydrauliczny proporcjonalny
zawór nadmiarowy i sterowania przepływem ....................................................................
ESD
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór sterowania przepływem i kierunkiem .............
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór redukcyjny typu modularnego ........................
EOG
EOF
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór zawór sterowania przepływem typu modularnego
EMA,EMC Seria wzmacniaczy mocy dla napędu elektrohydraulicznego zaworu proporcjonalnego ..
Seria małych wzmacniaczy mocy dla
EBA
napędu elektrohydraulicznego zaworu proporcjonalnego ..................................................
EPR
ER
EGB
(C)ES
ESR
1
IIIII-
1
2
4
6
8
IIIII-
11
14
22
24
26
I-
30
I
Elektrohydrauliczny
zawór sterujący
Zawór hydrologiczny
J
Siłownik hydrauliczny
K
Jednostka
hydrauliczna
L
Akcesoria hydrauliczne
M
Dane techniczne
N
Nr modelu Indeks
O
VII
EDA,EDC
ESH
ESH
EHA
III-
34
38
40
II-
42
44
Zawór kompozytowy serii zawory logiczne ........................................................................................ J-
1
EA
J
K
FJ
L
Mały wielofunkcyjny wzmacniacz mocy ............................................................................
Proporcjonalny zawór sterowania przepływem wysokiej odpowiedzi ESH-G01 ...............
Proporcjonalny zawór sterowania przepływem wysokiej odpowiedzi ESH-G03, 04, 06 ...
Proporcjonalny zawór sterujący szybkiej reakcji
Wzmacniacz serii EHA .......................................................................................................
Serwowzmacniacz napędu serwozaworu elektrohydraulicznego ......................................
Zawór hydrologiczny
Siłownik hydrauliczny
Siłownik hydrauliczny ogólnego zastosowania serii FJ .................................................... K-
1
Jednostka hydrauliczna
Seria NCP (Standardowa jednostka pompy o zmiennej wydajności) ................................................
Seria NSP (Kompaktowa jednostka pompy o zmiennej wydajności) .................................................
Napęd falownika serii NSP (Energooszczędna jednostka pompy o zmiennej wydajności z napędem falownika)
Seria NNP (Cicha standardowa jednostka pompy o zmiennej wydajności) .......................................
Napęd falownika serii NCP/NSP (Energooszczędna jednostka pompy o zmiennej
wydajności z napędem falownika) ......................................................................................................
Power Meister ....................................................................................................................................
Power Fit ............................................................................................................................................
LLLL-
1
18
24
28
LLL-
33
35
44
Akcesoria hydrauliczne ..................................................................................................................... M-
1
M
N
Akcesoria hydrauliczne
Dane techniczne
Ciecz robocza .................................................................................................................................... NUrządzenia hydrauliczne na ciecz roboczą typu woda-glikol ........................................................... NJednostki SI i wzory przeliczeniowe .................................................................................................. N-
O
Nr modelu Indeks
Nr modelu Indeks .............................................................................................................................. O-
VIII
1
3
7
1
A
qNACHI-FUJIKOSHI gwarantuje wysoką jakość i wydajność wszystkich
swoich produktów dzięki obróbce z
zastosowaniem naszej unikalnej i precyzyjnej technologii obróbki na bazie
wybranych materiałów i tradycyjnej
obróbki cieplnej.
wZnacznie zredukowano hałas w pompach hydraulicznych, głównym źródle
hałasu na maszynach i urządzeniach.
Wszystkie modele, takie jak seria o
niskim poziomie hałasu typu IP, mogą
być eksploatowane przy niewielkim
poziomie hałasu.
eSzczególną uwagę w pompach hydraulicznych NACHI poświęcono
obróbce powierzchni oraz doborowi
materiałów, dzięki czemu mogą one
być eksploatowane z ognioodporną
cieczą hydrauliczną.
Instalacja i konserwacja
qOgranicz niewspółśrodkowość pomiędzy wałem napędowym i wałem
pompy hydraulicznej do 0,005 mm,
utrzymaj błąd kątowy na poziomie 1°
i zastosuj elastyczne złączki na połączenia.
wPodczas eksploatacji pomp hydraulicznych z pasami, przekładniami i
łańcuchami, nie dopuszczać do działania obciążenia promieniowego lub
wzdłużnego przekraczającego dopuszczalną granicę na wał pompy. W
razie konieczności należy również zainstalować urządzenie, które zapobiega przed wywieraniem obciążenia (siły
zginającej) pod kątem prostym na wał.
Pompy hydrauliczne montować w taki
sposób, aby wał pompy był poziomy.
eStosować sztywną podstawę montażową.
rKierunek obrotu jest podany na każdej
pompie hydraulicznej.
Pompę hydrauliczną należy eksploatować w prawidłowym kierunku
obrotu po sprawdzeniu wskazanego
numeru modelu na tabliczce znamionowej lub strzałki wskazującej kierunek obrotu umieszczonej na korpusie.
Kierunek obrotu jest w prawo patrząc
od końcówki wału.
tOgraniczyć ciśnienie zasysania tak,
aby znajdowało się w zakresie -0,03
do +0,03 MPa {-0,3 to +0,3 kgf/cm2}.
yNa pompach hydraulicznych z odpływem zewnętrznym połączyć odpływ
ze zbiornikiem, włożyć rurę odprowadzającą poniżej poziomu oleju i ograniczyć ciśnienie odpływu do 0,03 MPa
{0,3 kgf/cm2}.
uŁącząc stalowe rury ze stronami zasysania i wylotu nie wolno wywierać
nadmiernej siły na pompę poprzez
przewody rurowe.
iDługość połączeń oraz wałów pomp
hydraulicznych powinna być taka, aby
wynosiła co najmniej 2/3 lub więcej
szerokości połączenia. Należy również stosować połączenia dopasowane do średnicy wału.
oNakładając połączenia na wały należy
wkładać je delikatnie. Zdejmując połączenia z wałów należy używać ściągacza do kół pasowych. Unikać uderzania w wał podczas mocowania lub
usuwania połączeń.
!0Połączyć z portem zasysania powyżej
poziomu, aby olej pozostał w pompach hydraulicznych.
!1Zamontować zawór odpowietrzający
w obwodach, gdzie odpowietrzenie
podczas uruchomienia jest trudne.
!2Do pomp hydraulicznych należy użyć
tylko określonych śrub. Stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9
lub równoważne.
Pompy Uni
Pompy Uni są kompaktowymi jednostkami pompa/silnik, które posiadają silnik
bezpośrednio połączony z pompą hydrauliczną. Dostępne są pompy łopatkowe i pompy tłokowe o zmiennej objętości. Ponieważ każda z tych pomp jest
idealnie zintegrowana z silnikiem, można
je łatwo instalować i uzyskiwać bardziej
kompaktowe konfiguracje urządzeń.
• Silnik standardowy:
totally-enclosed splashproof
housing surface flange cooled
self-actuating type (totally enclosed fan-cooled type)
0,4 kW do 4P lub mniej: Izolacja klasy E
0,75 kW do 4P lub więcej: Izolacja klasy B
Napięcie 200V…50/60 Hz
220V…60 Hz
Zarządzanie hydrauliczną
cieczą roboczą
qStosować robocze ciecze hydrauliczne na bazie olejów mineralnych.
wZapewnić filtr zasysania o wielkości
oczka około 100 do 150 na porcie zasysania.
ePodczas eksploatacji pomp hydraulicznych przy wysokim ciśnieniu lub
podczas stosowania niepalnej roboczej cieczy hydraulicznej, zanieczyszczenia oleju znacznie wpływają na
żywotność pompy. Dlatego też należy
stosować filtr o wielkości 25Pm lub
mniejszy.
rSkonsultować się z dystrybutorem w
przypadku stosowania niepalnej roboczej cieczy hydraulicznej.
Podczas stosowania roboczej cieczy
hydraulicznej na bazie wody lub glikolu, patrz strona N-3 odnośnie szczegółów dotyczących stosowanych modeli pomp hydraulicznych.
tSzczegóły odnośnie lepkości hydraulicznej cieczy roboczej można znaleźć
w oddzielnym rozdziale "Hydrauliczna
ciecz robocza".
Pompy hydrauliczne NACHI
2QOR[VĜQMQYG
Funkcje
B
Terminy stosowane
w tym
y katalogu
g
Poniżej przedstawiono opis znaczenia
poszczególnych terminów stosowanych
w niniejszym katalogu:
• Ciśnienie znamionowe:
Ciśnienie maksymalne, przy
którym pompa hydrauliczna
może być użytkowana w sposób ciągły.
• Maksymalne ciśnienie robocze:
Maksymalne ciśnienie (łącznie
z ciśnieniem skokowym), przy
którym pompa hydrauliczna moze być eksploatowana
przez sześć sekund maksymalnie w ciągu 1/10 czasu cyklu.
• Dopuszczalne ciśnienie szczytowe:
Ciśnienie maksymalne (ciśnienie nastawy + ciśnienie skokowe), które jest chwilowo dopuszczalne
• Poniżej przedstawiono normy na liście
części uszczelniających:
Norma JIS
B2401 (o-ring)
Norma JIS
B2407 (pierścień zapasowy)
Norma SAE
AS568 (o-ring)
• Typy gwintu rury podane w tym katalogu, które są oznaczone jako "G*/*"
odpowiadają systemowi uszczelnień
o-ring JIS B2351. Nalezy pamiętać,
że G3/4 oznacza wymiary sprzed rewizji JIS w roku 1990. Nachi Fujikoshi
przyjmuje P24 jako wielkość o-ringu,
podczas gdy P22.4 jest podawany w
obecnej normie JIS.
Wzór obliczeniowy
wymagany podczas
dobierania pomp
hydraulicznych i silnika
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1.Natężenie przepływu na wylocie pompy
q·N·KX
(ℓ/min)
Qp=
1000
q=objętość tłoczenia na obrót
(cm3/obr.
N=prędkość obrotowa(min-1)
KX =wydajność objętości
M
2.Moc wymagana dla napędu pompy
P·Qp
WP1= 60K (kW)
N
P·Qp
= 44K (PS)
L
O
P=ciśnienie tłoczenia(MPa)
K =wydajność ogólna
3.Prędkość obrotowa silnika
120·f
P
N=
·(1–S)(min-1)
f=częstotliwość(50Hz, 60Hz)
P=ilość biegunów silnika
S=wartość poślizgu
A-1
Tabela wyboru pompy hydraulicznej
Znamio-
A
Pompa
Typ
Nazwa
Pompy hydrauliczne
nowe
Typ
Klasyfi- ciśnienie
MPa
kacja
Wydajność cm3/obr.
1
2
5
10
20
50
100
200
500
Strona
1000
2000
5000
{kgf/cm2}
Pompy tłokowe o zmiennej wydajności
B
C
D
Pompy łopatkowe o zmiennej objętości tłoczenia
E
F
G
H
I
Pompa z wewnętrzną
przekładnią
J
K
L
M
N
O
A-2
Pompa tłokowa o zmiennej
wydajności serii PVS
PVS
21
{214}
3
45
A-3
Pompa Uni
UPV
21
{214}
3
45
A-19
Pompa tłokowa o zmiennej
wydajności serii PZS
PZS
21
{214}
PZ
21
{214}
VDS
7
{71,4}
3
8,3
B-1
Pompa Uni
USV
7
{71,4}
3
8,3
B-4
Pompa łopatkowa o zmiennej wydajności serii VDR22
design
VDR
14
{143}
5
Pompa Uni
UVD
7
{71,4}
5
Pompa łopatkowa o zmiennej wydajności serii VDR13
design
VDR
6
{61,2}
4
27,8
Pompa Uni
UVD
6
{61,2}
4
27,8
Wysokociśnieniowe pompy
łopatkowe o zmiennej wydajności serii VDC
VDC
14
{143}
5
Pompa Uni
UVC
7
{71,4}
5
Pompa łopatkowa uni
o zmiennej wydajności UVN
UVN
8
{81,6}
8,1
Pompa IP serii IPH
IPH
25
{255}
Podwójna pompa IP serii
IPH
IPH
21
{214}
Wrażliwa na obciążenie
pompa tłokowa o zmiennej
wydajności PZ
Kompaktowe pompy łopatkowe o zmiennej objętości
serii VDS
42
220
8
3,6
7,2
220
A-22
A-35
B-6
44,4
B-12
33,3
B-15
B-22
B-25
88,9
B-37
33,3
B-40
26,0
125,9
251,8
C-1
C-14
Discharge
port
SERIA PVS
POMPA TŁOKOWA O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI
8.0 do 45.0cm3/obr.
21MPa
M
0
*
Suction Drain
port
port
Konstrukcja nr 30 jest stosowana na PVS-0B, aby pompa była bardziej kompaktowa i lżejsza oraz celem zmniejszenia hałasów.
Produkcja PVS-3B nie jest kontynuowana. Zastosować PZS-3B.
Regulacja ciśnienia 3 typu została dodana do PVS-1B-22 i PVS-2B-45. (Konstrukcja 20 jest stosowana tylko na
PVS-2B-45*3.)
Funkcje
Typ energooszczędny z dr
drastycznie
zredukowanymi
stratami
Opatentowana przez NACHI półkolista
tarcza sterująca, która przyjmuje ciśnienie na swojej powierzchni zapewniając
stabilną objętość tłoczenia przez cały
czas. To pozwala wyeliminować nadmierną objętość tłoczenia i umożliwia
efektywne użycie mocy odpowiednio do
cyklu ładowania.
Ten „typ energooszczędny” pozwala
oszczędzać energię, zmniejszyć straty
mocy oraz pomaga zmniejszyć koszty
hydrauliki.
Cichy typ, który bezgłośnie
demonstruje swą moc
Opatentowane ciche mechanizmy zastosowano na tarczy sterującej, płycie
zaworu i w innych miejscach, celem
zapewnienia cichej pracy. W szczególności, półkolista tarcza sterująca stabilizuje charakterystykę pracy, zapewniając
cichą eksploatację.
Dane techniczne
Nr modelu
PVS-0B-8*0-30
1
2
3
PVS-1B-16*0-(*)-12
1
2
3
PVS-1B-22*0-(*)-12
1
2
3
PVS-2B-35*0-(*)-12
1
2
3
PVS-2B-45*0-(*)-12
1
2
3-(*)-20
Tom
cm3/obr.
8.0
(3,0 do 8,0)
16.5
(5,0 do 16,5)
22.0
(7,0 do 22,0)
35.0
(8,0 do 35,0)
45,0
(11,0 do 45,0)
Zakres
regulacji ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Objętość tłoczenia bez obciążenia ℓ/min
-1
-1
-1
-1
Dopuszczalne
ciśnienie szczytowe
MPa {kgf/cm2}
1000min
1200min
1500min
1800min
8,0
9,6
12,0
14,4
2 do 3,5{20,4 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
3 do 14 {30,6 do 143 }
3 do 21 {30,6 do 214 }
16,5
19,8
24,7
29,7
2 do 3,5{20,4 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
3 do 14 {30,6 do 143 }
3 do 21 {30,6 do 214 }
22,0
26,4
33,0
39,6
2 do 3,5{20,4 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
3 do 14 {30,6 do 143 }
3 do 21 {30,6 do 214 }
35,0
42,0
52,5
63,0
2 do 3,5{20,4 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
3 do 14 {30,6 do 143 }
3 do 21 {30,6 do 214 }
45,0
54,0
67,5
81,0
2 do 3,5{20,4 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
3 do 14 {30,6 do 143 }
3 do 21 {30,6 do 214 }
25
{255}
25
{255}
25
{255}
25
{255}
25
{255}
Prędkość obrotowa min-1
Ciężar
kg
Min.
Maks.
500
2000
7.7
500
2000
10.5
500
2000
10.5
500
2000
21
500
2000
21
A
2QOR[VĜQMQYG
Pompy tłokowe o zmiennej
objętości serii PVS
*
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Uwaga) Kierunek obrotu jest w prawo patrząc od końcówki wału.
•Obsługa
•Środki ostrożności podczas instalacji i łączenia pompy z rurami
zStosować elastyczne połączenia do łączenia wału pompy z wałem napędowym
i nie dopuszczać do działania obciążenia
promieniowego lub wzdłużnego na wał
pompy.
x Aby wyśrodkować wał pompy, zmniejszyć niewspółśrodokwość pomiędzy
wałem napędowym i wałem pompy hydraulicznej do 0,05 mm, zachowując
błąd kąta na poziomie 1°.
cUstawić długość połączeń oraz wałów
pomp hydraulicznych tak, aby wynosiła
co najmniej 2/3 lub więcej szerokości
połączenia.
v Stosować podstawę montażu pompy o
odpowiedniej sztywności.
b Ustawić ciśnienie na stronie zasysania
pompy na -0,03 MPa lub większe (prędkość przepływu na porcie zasysania 2
m/s).
n Podnieść część rury odpływowej powyżej położonej najwyżej części korpusu
pompy i włożyć odcinek powrotu rury
odpływowej do cieczy hydraulicznej.
Przestrzegać wartości podanych w poniższej tabeli, aby ograniczyć ciśnienie
wsteczne odpływu do 0.1 MPa.
Nr modelu
PVS-2B
Pozycja
PVS-0B
PVS-1B
Wielkość połączenia rury
3/8" lub
więcej
1/2" lub
więcej
I7,6 śr. lub
więcej
1m lub mniej
I12 śr. lub
więcej
1m lub mniej
Śr. wewn. rury
Długość rury
m Zamontować pompę w taki sposób, aby
wał był ustawiony poziomo
•Zarządzanie hydrauliczną cieczą roboczą
z Stosować hydrauliczną ciecz robocza
o dobrej jakości i stosować ją w zakresie lepkości kinematycznej na poziomie
20 do 200mm2/s podczas eksploatacji.
Stosować odporną na zużycie ciecz hydrauliczną typu R&O wg ISO-VG32 do
68. Optymalna lepkość kinematyczna
podczas pracy wynosi 20 do 50 mm2/s.
x Zakres temperatur pracy wynosi od 5 do
60°C. Gdy temperatura oleju podczas
rozruchu wynosi 5°C lub mniej, należy
rozgrzać pompę hydrauliczną poprzez
eksploatację przy niskim ciśnieniu i niskiej prędkości roboczej do chwili, aż
temperatura oleju osiągnie 5°C.
c Zapewnić sitko na zasysaniu o wielkości
oczka około 100Pm (siatka 150). Zapewnić filtr powrotny o wielkości 20Pm lub
mniejszy na linii powrotnej do zbiornika.
(Gdy pompa hydrauliczna jest stosowana przy wysokim ciśnieniu 14 MPa lub
większym, zalecamy zastosowanie filtra
o wielkości 10Pm lub mniejszego.
v Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym.
b Stosować hydrauliczną ciecz roboczą w
temperaturze roboczej otoczenia 0 do
60°C.
(ciąg dalszy na następnej stronie)
A-3
L
M
N
O
2QOR[VĜQMQYG
B
C
D
•Środki ostrożności podczas uruchamiania
z Przed rozpoczęciem eksploatacji pompy
należy wypełnić korpus pompy czystą
cieczą hydrauliczną poprzez port smarowania.
Nr modelu
Objętość tłoczenia pompy jest ustawiona
domyślnie na "maksimum", a ciśnienie
tłoczenia jest ustawione na "minimum".
Objętość tłoczenia i ciśnienie tłoczenia
należy ustawić odpowiednio do Państwa
określonych warunków pracy.
Ilość wtryskiwana cm3
PVS-0B-8
E
•Jak ustawić ciśnienie i objętość tłoczenia
220
PVS-1B-16, 22
300
PVS-2B-35, 45
650
x Rozładowanie jest konieczne,, gdy silnik
startuje poniżej warunku O'. Proszę
F
Wyjaśnienie numeru modelu
Konstrukcja nr 30: PVS-0*
12: PVS-1*, PVS-2*
20: tylko PVS-2*-45N3
A
C* Ր
S
Zakres regulacji ciśnienia [Informacja] Referencja
Maks. wydajność pompy (cm3/obr.)
Nominalna 8, 16, 22, 35, 45
Sposób montażu
B: Typ kołnierza montażowego
M
N2:3-14MPa
P2:3-14MPa
P2:3-14MPa
ZVS>è
>!47H
ZVS>è
ZVS>@è
ZVS>@è
[Przykład 7]
C*S*:
sterowanie 2 odcięciami
PVS-1B-16C2S2
Specyfikacja zaworu elektromagnetycznego
200V 50/60Hz
SS-G01
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
O
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
C2:3-14MPa
ZVS>è
ZVS>@è
*PNjUPLUPL ^`SV[V^L
■ Typy NQ, RS, WS, RQS i CS są niedostępne dla PVS-0B-8.
■ Typy NQ, RQS i CS są niedostępne dla PVS-1B-16-Z i PVS-2B-35 -Z.
22
45
A-4
•*
zaworu
: Zakres regulacji ciśnienia
0 : 2 do 3,5MPa {20,4 do 35,7kgf/cm2}
1 : 2 do 7MPa {20,4 do 71,4kgf/cm2}
2 : 3 do 14MPa {30,6 do 143kgf/cm2}
3 : 3 do 21MPa {30,6 do 214kgf/cm2}
•Ր : Zastosowanie do specyfikacji zaworu
elektromagnetycznego A, S
AՐ : SA-G01
SՐ : SS-G01
1 : 100V 50/60Hz
2 : 200V 50/60Hz
3 : DC12V
4 : DC24V
[Przykład 3]
N*Q*: sterowanie 2-ciśnieniowe,
2 natężeniami przepływu
PVS-1B-16N2Q1
Q1:2-7MPa
N2:3-14MPa
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
[Przykład 5]
W*S*: sterowanie 2-ciśnieniowe
PVS-1B-16W2S1
Specyfikacja
zaworu
elektromagnetycznego
100V 50/60Hz
SS-G01
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
[Przykład 4]
R*S*: Sterowanie odcięciem
zaworu elektromagnetycznego
PVS-1B-16R2S2
Specyfikacja zaworu elektromagnetycznego
200V 50/60Hz
SS-G01
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
N
[Przykład 2]
P*: Typ
kompensacji ciśnienia
(tryb zdalnego sterowania)
PVS-1B-16P2
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
Pompa tłokowa o zmiennej wydajności serii PVS
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
L
A: Typ stopy montażowej
Wielkość pompy
0, 1, 2
[Przykład 1]
N*: Typ
kompensacji ciśnienia
(tryb manualny)
PVS-1B-16N2
*PNjUPLUPL
: sterowanie 2 odcięciami
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
Zmienny mechanizm sterowania [Informacja] Referencja
K
CW
A
W* ○* : sterowanie 2-ciśnieniowe
S
A
RQ* ○*: sterowanie 2-ciśnieniowe, 2 natęS
żeniami przepływu
przepływu z odcięciem zaworu
elektromagnetycznego
Symbol pomocniczy Brak: Typ portu bocznego
Z: Typ portu osiowego
(PVS-1*, PVS-2*)
J
CCW
A
R* ○* : Sterowanie odcięciem
S
elektromagnetycznego
G
I
*PNjUPLUPL
Zakres
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
Informacja)
· Szczegóły dotyczące stosunku pomiędzy długością regulacji natężenia przepływu ℓ i wydajnością pompy q, patrz tabele umieszczone
na instalacyjnych rysunkach wymiarowych dla
każdej z pomp.
· Należy dokładnie dokręcić nakrętki blokujące po
zakończeniu regulacji.
[Uwaga]
• Zmienny mechanizm sterowania
Typ standardowy
N*
: Typ kompensacji ciśnienia (tryb
manualny)
Typ opcji
P*
: Typ kompensacji ciśnienia (tryb
zdalnego sterowania)
N*Q*
: sterowanie 2-ciśnieniowe, 2 natężeniami przepływu
PVS – 1 B – 16 N 2 – (*) – 12
H
CCW
CW
6IQLJ[VNjDž
[éVJaLUPH
[Regulacja objętości
tłoczenia]
Obrót śruby regulacji
natężenia przepływu
w prawo zmniejsza
objętość tłoczenia.
6IQLJ[VNjDž
[éVJaLUPH
[Regulacja
ciśnienia]
Obrót śruby regulacji
ciśnienia w prawo
powoduje zwiększenie
ciśnienia.
[Przykład 6]
RQ*S*: sterowanie 2-ciśnieniowe
2 natężeniami przepływu z
odcięciem zaworu
elektromagnetycznego
PVS-1B-16RQ2S1
Specyfikacja
zaworu
elektromagnetycznego
100V 50/60Hz
SS-G01
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
A
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie
prędkości obrotowej określonej w specyfikacji pompy.
x Zmiana prędkości obrotowej może mieć
również wpływ na krzywe wydajności
pompy.
Przed rozpoczęciem korzystania z falownika należy sprawdzić, czy ciśnienie i
współczynnik obciążenia silnika znajdują
się w zakresie użytkowania.
skonsultować się ze swoim dystrybutorem odnośnie obwodu.
c Upewnić się, że pompa pracuje w takim
samym kierunku obrotów, jak kierunek
oznaczony strzałką na korpusie pompy.
v Powietrze przedostające się do pompy lub rur może spowodować szum lub
drgania. Podczas uruchomienia ustawić
stronę wylotową pompy w stan bez obciążenia i uruchomić pompę w stanie
skokowym celem uwolnienia powietrza
znajdującego się w pompie lub w rurach.
bZamontować zawór odpowietrzający w
obwodach, gdzie odpowietrzenie podczas uruchomienia jest trudne.
(Patrz "Pompy IP" na stronie C-13.)
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
aHRYLZYLN\SHJQP
•Środki ostrożności związane z napędem falownika
R2:3-14MPa
ZVS>è
ZVS>@è
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
Zmienny mechanizm sterowania
Typ standardowy
Widok zewnętrzny
NACHI
N
Obwód hydrauliczny
Port wylotowy
*
M
*
0
Port
Port
zasysania opróĪniania
CiĞnienie wylotowe
A
Objaśnienie
2QOR[VĜQMQYG
ĝruba regulacji ciĞnienia
Port opróĪniania
ĝruba regulacji
natĊĪenia przepáywu
Właściwości
ObjĊtoĞü táoczenia
Symbol
Typ kompensacji ciśnienia
(system manualny)
Gdy ciśnienie tłoczenia osiągnie wartość objętości ustawioną przez kompensator ciśnienia, objętość tłoczenia jest
automatycznie
redukowana
tak, aby utrzymywać ciśnienie
na ustawionej wartości.
B
C
Port
7VY[WPSV[V^` VWY}ǏUPHUPH NJY\IHYLN\SHJ`QUH
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
NJY\IHYLN\SHJQP
YLN\SHJQHaHIYVUPVUH
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
P
NACHI
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
Typ opcji
Port
Port
pilotowy wylotowy
*
M
*
0
Port
Port
zasysania VWY}ǏUPHUPH
XNjY\IHYLN\SHJ`QUH
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
XNjY\IHYLN\SHJ`QUH 7VY[VWY}ǏUPHUPH 7NjY\IH
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
NQ
NACHI
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
Port wylotowy
q1
P1
q2
*
b
Port
VWY}ǏUPHUPH
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
NACHI
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
RS
(RA)
SOL
*
Port
Port
zasysania VWY}ǏUPHUPH
P2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
7NjY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
NJY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPHWYa`aH^VYaL
LSLR[YVT>è
M
N
0
Port wylotowy
SOL SOL
>@è >è
*
M
*
0
Port
Port
zasysania VWY}ǏUPHUPH
NJY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPHWYa`aH^VYaL
LSLR[YVT>@è
WS
(WA)
NJY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPHWYa`aH^VYaL
LSLR[YVT>è
:63I
Port
VWY}ǏUPHUPH
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
Port wylotowy
SOL
>@è
NACHI
RQS
(RQA)
SOL
b
XNjY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
7VY[VWY}ǏUPHUPH
NACHI
XNjY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
*
M
0
*
q2
NACHI
7NjY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
P1 :63>è
M
N
*
0 Port
Port
zasysania VWY}ǏUPHUPH
:63>@è P2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
CS
(CA)
Port wylotowy
q1
7NjY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
XNjY\IHYLN\SHJ`QUHUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
NJY\IHYLN\SHJ`QUH
XNjY\IHYLN\SHJQP Port
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\ VWY}ǏUPHUPH
YLN\SHJQHaHIYVUPVUH
*
Port
Port
zasysania VWY}ǏUPHUPH
P1
P2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
7NjY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPHWYa`aH^VYaL
LSLR[YVTHN>è
SOL
>è
q1
q2
Port wylotowy
:63>è
P1 :63>@è P2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L
*
M
N
0
*
Port
zasysania Port
VWY}ǏUPHUPH
D
Typ kompensacji ciśnienia
(tryb zdalnego sterowania)
Ten tryb posiada taką samą
charakterystykę, jak tryb manualny.
Ciśnienie tłoczenia można regulować poprzez zewnętrzne
ciśnienie sterujące. Objętość
tłoczenia można ustawić manualnie. Uwaga 2)
E
F
typ sterowania 2-ciśnieniowego, 2
natężeniami przepływu
Objętość tłoczenia zmienia się
w dwóch stopniach poprzez
wbudowany w pompie zawór
sekwencyjny. To umożliwia
konwencjonalne
sterowanie
wysokim/niskim ciśnieniem na
pojedynczej jednostce pompy
oraz na oszczędność energii w
obwodzie hydraulicznym.
G
H
Typ sterowania odcięciem zaworu elektromagnetycznego
Zawór elektromagnetyczny rozładowania jest zintegrowany z
typem kompensacji ciśnienia
celem zminimalizowania strat
energii, gdy wydajność pompy
nie jest wymagana. Wytwarzana jest jedynie niewielka ilość
ciepła.
I
J
Typ sterowania 2-ciśnienowego
Typy kompensacji ciśnienia
można uzyskać poprzez WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE zaworu
elektromagnetycznego Możliwe
są dwa typy sterowania wydajnością przy siłowniku ustawionym na stałą prędkość.
K
L
Typ sterowania 2-ciśnieniowy, 2
natężeniami przepływu z odcięciem zaworem
elektromagnetycznym Objętość
rozładowania można zmienić w
dwóch stopniach za pomocą
zaworu sekwencyjnego i zaworu elektromagnetycznego do
rozładunku, zamontowanego
na pompie, a rozładunek jest
możliwy, gdy ciśnienie oleju nie
jest wymagane.
M
N
Typ sterowania 2 odcięciami
Za pomocą zaworu elektromagnetycznego i siłownika
zamontowanych na pompie
można uzyskać dwa rodzaje
charakterystyk ciśnienie - natężenie przepływu.
O
Uwaga 1) Dostępnych jest również wiele innych zmiennych mechanizmów sterowania oprócz podanych w tabeli powyżej. Proszę skonsultować szczegóły
u dystrybutora.
Uwaga 2) Zalecamy ZR-T02-*-5895* jako zawór zdalnego sterowania. Szczegóły proszę skonsultować z dystrybutorem. Objętość rury do zaworu zdalnego
sterowania powinna być mniejsza, niż 150cm3.
A-5
Typ kompensacji ciśnienia
PVS-0B-8N*-30
Instalacyjny rysunek wymiarowy
18
MIN
NJY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPH
Port smarowania
E
8
0
*-3
-8N
6
-0B
S
PV
4
2
0
10
5
15
Nastawa dáugoĞci regulacji natĊĪenia przepáywu
w powyĪszym zakresie. Olej bĊdzie wyciekaü
jeĪeli pompa jest eksploatowana poniĪej
dolnej granicy zakresu regulacji.
Port zasysania
.>JaLNjUPLQ7-
110
Port wylotowy
.>JaLNjUPLQ7-
11
11
10
DáugoĞü regulacji natĊĪenia przepáywu mm
9 Port wylotowy
.>JaLNjUPLQ7-
5
¶
¶
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
Rysunek przekrojowy
27
17
22
25
16
20
10
35
38
28
15
12
11
24
26
21
F
40
39
37
5
30
19
14
4
6
9
7
13
8
1
31
Krzywe wydajności
Wydajność ogólna
15
14
13
12
:WYH^UVNjDž
OOˊ%
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH8 TPU–1
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPʾˊ
100
90
80
70
60
50
TPU–1
>LQNjJPL3PU
4
1
U–
TP
M
6
–1
PU
T
2
0
0
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDžVN}SUHʾ
23
1.5
0
–1
TPU
1
PU–
T
0
7
{71.4}
14
{143}
21
{214}
*PNjUPLUPLWLéULNVVKJPLJJPH47HbRNMJTd
A-6
Sprężyna S
Tłok sterujący
Kołek prowadzący
Klin równoległy
Element ustalający
Igła
Łożysko kulkowe
Łożysko igłowe
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
Nazwa części
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Kołek równoległy
Kołek sprężynujący
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z łbem wpuszczanym
Śruba ustalająca z gniazdem sześciokątnym
Nakrętka sześciokątna
Korek sześciokątny
Metalowy korek
Tabliczka znamionowa
Tabliczka portu smarowania
Tabliczka OSTROŻNIE
Nit
PH8
7
TPU–1
6
>LQNjJPL3PU
4
–1
PU
T
2
0
Wejście osiowe
6IQLJ[VNjDž[éVJaLU
TPU–1
12
4
–1
TPU
2
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
0
Charakterystyka hałasu
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
>LQNjJPLVZPV^L7Ya`WLéU`TVKJPLJJP\R>
2.0
0.5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nr
części
3
14
Wejście osiowe przy pełnym
odcięciu
1.0
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Tuleja oporowa
Uchwyt sprężyny
Uszczelka
Sprężyna C
Nazwa części
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy
roboczej 32 mm2/s
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
O
Nr
części
Nazwa części
Charakterystyka ciśnienie - objętość
tłoczenia
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
J
32
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
2
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH
+9ɥTPU
29
I
N
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
G
36
18
7Va`JQHWVTPHY\!Ta[`é\WVTW`
80
70
–1
TPU
60
1
PU–
T
1
PU–
T
50
7Ya`WLéU`TVKJPLJJP\
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
>LQNjJPLVZPV^LR>
34
>LQNjJPL3PUR>
33
L
:aLYVRVNjDž
0
RS\JaH ¶
D
K
29
2VTWLUZH[VYJPNjUPLUPH
7YaLJP^UHRYLJ[RH
C
H
PVS-0B-8N*-30
WydajnoĞü pompy q cm3/obr.
2QOR[VĜQMQYG
4(2:
4(2:
Ké\NVNjDžYLN\SHJQP 7VY[VWY}ǏUPHUPH
9J7VWYaLKUPV7;
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
10 5
7YaLJP^UHRYLJ[RH
B
0
¶
0
¶
A
T
Tryb
manualny: typ standardowy
6
8$
ɥTPU
8$
ɥTPU
8$
ɥTPU
8$
ɥTPU
8$
ɥTPU
5
4
3
2
1
0
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Instalacyjne rysunki wymiarowe
:[VZ\ULRWVTPLJKa`Ké\NVNjJPǃYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\YP^`KHQUVNjJPǃWVTW`X
49.5
6
5
I 82.6 –0.036
–0.071
22±0.2
0
I 19.05 –0.021
0
21.2 –0.25
I 24
12.5
158.5
181.5
3
2
-1
N*
22
1B
-
S
PV
-12
B
N*
16
-1B
S
PV
10
7
5
AHRYLZYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
0
5
10
15
C
20
+é\NVNjDžYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\TT
52
NACHI
47.5±0.2
55
25.4
16.5
82
:aLYVRVNjDž
klucza
0
4.76 –0.012
43
4-M10X16
Port smarowania
42
22
20
137
NJY\IHYLN\SHJQP 23
JPNjUPLUPH
(MIN.)
88
73
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
237(MAKS)
77.5
7VY[VWY}ǏUPHUPH
Rc3/8
AHRYLZYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
11
r
A
30
2QOR[VĜQMQYG
9LN\SHJQHUH[LJǏLUPH
WYaLWé`^\Ké\NVNjDž
>`KHQUVNjDžWVTW`XJT3VIY
PVS-1B-16 N*-(Z)-12
22
(typ portu bocznego)
106.4
124
130
Port wylotowy
SAEJ518b-3/4
5HZ[H^HKé\NVNjJPYLN\SHJQPUH[LJǏLUPH
WYaLWé`^\^WV^`ǏZa`TaHRYLZPL
6SLQILJKaPL^`JPLRHDžQLǏLSPWVTWH
QLZ[LRZWSVH[V^HUHWVUPǏLQ
KVSULQNYHUPJ`aHRYLZ\YLN\SHJQP
Port zasysania
SAEJ518b-1
D
E
(typ portu osiowego)
237(MAKS)
r
49.5
6
7VY[VWY}ǏUPHUPH NJY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPH
Rc3/8
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
2VTWLUZH[VYJPNjUPLUPH
42
Port smarowania
3
+é\NVNjDžYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
120
77.5
23(MIN)
F
:aLYVRVNjDž
RS\JaH
42.5
26.2±0.2
30
4-M10X16
SAE J518b-3/4
(port wylotowy
TTNjYLKU
22±0.2
30
82
137
–0.036
–0.071
12.5
183.5
4-M10X16
110
H
106.4
130
I
Rysunek przekrojowy
31
41
16
17
35
6
7
38
15
21
39
30
22
12
28
25
19
24
34
3
29
18
23
27
40
36
2
5
26
14
4
20
9
8
13
G
52
11
I 82.6
0
I 19.05 –0.021
0
21.2 –0.25
SAE J518b-1
(Port zasysania
TTNjYLKU
5
NACHI
47.5±0.2
52.4±0.2
55
25.4
88
73
0
4.76 –0.012
10
11
33
1
32
37
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nr
części
Nazwa części
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Tuleja oporowa
Uchwyt uszczelki
Uszczelka
Sprężyna C
Sprężyna S
Tłok sterujący
Igła
Klin
Nakrętka
Element ustalający
Korek
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Nazwa części
Łożysko kulkowe
Łożysko igłowe
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z łbem wpuszczanym
Śruba ustalająca z gniazdem sześciokątnym
Metalowy korek
Tabliczka znamionowa
Tabliczka OSTROŻNIE
Uchwyt sprężyny
Tabliczka portu smarowania
Nit
Kołek prowadzący
Nr części
13
Nazwa części
Uszczelka
Szt.
1
Wielkość
Uwagi
PSC46-101000
Uszczelka Nihon
24
Uszczelka olejowa
1
TCN-254511
N.O.K
28
O-ring
1
NBR-90 G55
JIS B 2401
29
O-ring
1
NBR-90 P9
JIS B 2401
30
O-ring
1
NBR-90 P14
JIS B 2401
K
L
M
N
Lista części uszczelniających (numer modelu zestawu PSS-101000-2A)
*
J
O
Części oznaczone gwiazdką "*"nie są dostępne na rynku.
Proszę skonsultować się z dystrybutorem.
A-7
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej
cieczy 32 mm2/s
Krzywe wydajności
PVS-1B-16N*-(Z)-12
12
10
8
6
4
2
0
PU
T
>LQNjJPL3PU
–1
PU
T
0
F
G
H
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
E
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Wejście osiowe przy pełnym
odcięciu
1.5
–1
1.0
0.5
T
24
TPU–1
12
>LQNjJPL3PU
4
PU
T
2
0
–1
8
–1
PU
T
4
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
0
Charakterystyka hałasu
2.0
TPU
14
6IQLJ[VNjDž TPU–1
[éVJaLUPH8
1
PU–
0
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPLWLéULNVVKJPLJJPH47HbRNMJTd
>LQNjJPLVZPV^LR>
–1
30
28
Wejście osiowe
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDžVN}SUHK
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8YTPU
100
90
80
70
60
50
40
Charakterystyka ciśnienie
- objętość tłoczenia
80
12
8$
ɥTPU
10
8$
ɥTPU
8
8$
ɥTPU
6
8$
ɥTPU
4
8$
ɥTPU
2
0
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Charakterystyka wzrostu temperatury
oleju PVS-1B-16N1-12
7Va`JQHWVTPHY\!Ta[`é\WVTW`
7YLJKRVNjDžVIYV[V^HTPU
30
70
9}ǏUPJH[LTWLYH[\Y`
D
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJP KX
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH
+9YTPU
TPU–1
:WYH^UVNjDž
K ,KX%
C
30
28
26
24
22
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH8 TPU–1
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
2QOR[VĜQMQYG
B
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8YTPU
Wydajność ogólna
>LQNjJPL3PUR>
A
1
–
TPU
PU–1
T
60
7Ya`WLéU`TVKJPLJJP\
20
10
7LéULJPNjUPLUPLVKJPLJJPH 47H
7LéULJPNjUPLUPLVKJPLJJPH 47H
0
7VQLTUVNjDžaIPVYUPRH
0
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
1
2
9}ǏUPJH[LTWLYH[\Y`
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej
cieczy roboczej 32 mm2/s
Krzywe wydajności
PVS-1B-22N*-(Z)-12
A-8
0
0
7VQLTUVNjDžaIPVYUPRH
1
2
3
4
5
*aHZ/Y
6
7
8
1800min –1
16
–1
0
180
1
–1
7
14
21
{143}
{214}
{71.4}
Ciśnienie wylotowe P MPa {kgf/cm2}
12
in
–1
m
500
4
8
1
2
Objętość opróżniania DR
00
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
Ciśnienie wylotowe P MPa {kgf/cm2}
4
Wejście osiowe
0
16
Q=40
Charakterystyka hałasu
Wartość natężenia dźwięku dB(A)
1500min
0
0
min
in –
0.5
7LéULJPNjUPLUPLVKJPLJJPH 47H
7LéULJPNjUPLUPLVKJPLJJPH 47H
Wejście Lin
1.5
1800m
8
1500min –1
30
2.0
1.0
10
80
Pozycja pomiaru: 1m z tyłu pompy
1
in –
1800m –1
in
1500m
70
60
50
Przy pełnym odcięciu
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
Ciśnienie wylotowe P MPa {kgf/cm2}
Wejście osiowe kW
K
40
7
20
Objętość tłoczenia Q
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
Osiowy wejściowy przy pełnym odcięcia kW
O
WydajnoĞü ogólna
16
14
–1
12
in
0m
0
10
18
–1
8
WejĞcie Lin
min
0
0
6
15
4
2
21 0
0
7
14
{71.4}
{143}
{214}
CiĞnienie wylotowe P MPa{kgf/cm2}
M
N
WydajnoĞü objĊtoĞci KX
Objętość tłoczenia
Q r /min
100
90
80
70
60
50
SprawnoĞü
K,KX%
L
1500min–1
40
35
30
25
Charakterystyka ciśnienie
- natężenie przepływu
Objętość opróżniania
DR r /min
K
1800min–1
IWejĞcie Lin kW
ObjĊtoĞü
táoczenia Q
ObjĊtoĞü táoczenia
Q r/min
Wydajność ogólna
6
Wejście Lin kW
J
4
5
*aHZ/Y
7YLJKRVNjDžVIYV[V^HTPU
30
I
3
14
ℓ/min
12
ℓ/min
10
ℓ/min
8
ℓ/min
Q=35
Q=30
Q=25
Q=20
ℓ/min
6
4
2
00
7
{71.4 }
14
{143}
21
{214}
Ciśnienie wylotowe P MPa {kgf/cm2}
Instalacyjne rysunki wymiarowe
:[VZ\ULRWVTPLJKa`Ké\NVNjJPǃYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\YP^`KHQUVNjJPǃWVTW`X
7VY[ZTHYV^HUP
2VTWLUZH[VYJPNjUPLUPH
405
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
ˋ¶
AHRYLZ 2VUZ[Y\
JT VIY JPNjUPLUPH
RJQHUY
A
E
88,5
405
Port
7YaLJP^UHRYLJ[RH VWY}ǏUPHUPH
Rc1/2
ℓ
NJY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPH
58,7±0,2
52,40,2
45
17
6
7
39
15
21
41
29
22
12
H
B
Nr
Nazwa
części części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
35
PVS-2B- N*-(Z)-12
45
36
146
172
KV
0
0
12D ˋ22,23 –0,021
24,9 –0,5
KV
0
0
3
20D ˋ25,385–0,025 27,85–0,25
Rysunki przekrojowe
16
G
65
A
JPNjUPLUPH kcja nr
42
F
A
B
15
220,5
4-M10X16
35
32
4
0
69,5
53
38
cm3/obr. Zakres Konstru-
30
Port smarowania
45
2VTWLUZH[VYJPNjUPLUPH
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0,015
6,3 +–0,010
26,2±0,2
37
140
31
60
6
NACHI
30,2±0,2
37
D
7VY[aHZ`ZHUPH
1/
:(,1I
SAE J518b-1
(port wylotowy
TTNjYLKU
SAE J518b-11/4
(Port zasysania
TTNjYLKU
4-M10X16
C
35
3
+é\NVNjDžYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
19
30
B
(typ portu osiowego)
35
25
KV
0
0
ˋ¶
¶
KV +
0
0
+ˋ¶
¶
257,5 (4(2:
128
AHRYLZYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
20
28
25
3
18
40
23
Nr
Nazwa części
części
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Tuleja oporowa
Uchwyt uszczelki
Uszczelka
Sprężyna C
Sprężyna S
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tłok sterujący
Igła
Klin
Nakrętka
Element ustalający
Korek
Łożysko kulkowe
Łożysko igłowe
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
Nr
Nazwa części
części
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Pierścień zapasowy
Trzpień
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z łbem wpuszczanym
Śruba regulacji natężenia przepływu
Metalowy korek
Tabliczka znamionowa
Tabliczka OSTROŻNIE
Uchwyt sprężyny
Instrukcja
Tabliczka portu smarowania
Zwężka
Nit
*
*
43
2
5
27
14
4
20
9
8
13
10
11
34
26
24
1
33
38
PVS-2B-35/45
Nazwa części
Szt.
Wielkość
Uwagi
13
Uszczelka
1
PS46-102000-0A
Uszczelka Nihon
24
Uszczelka olejowa
1
TCN-305011Z
N.O.K
28
O-ring
1
1B-G70
JIS B 2401
29
O-ring
1
1B-P14
JIS B 2401
30
O-ring
1
1B-P11
JIS B 2401
31
Pierścień zapasowy
1
T2-P11
JIS B 2407
Części oznaczone gwiazdką "*"nie są dostępne na rynku. Proszę skonsultować się z dystrybutorem.
Nr
Nazwa części Nr Nazwa części
części
części
19
31
30
32
42
16
36
17
6
7
39
15
21
41
29
22
12
28
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Tuleja oporowa
Uchwyt uszczelki
Uszczelka
Sprężyna C
Sprężyna S
Tłok sterujący
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PVS-2B-45N3-(Z)-20
35
25
3
18
40
23
J
K
L
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Igła
Klin
Nakrętka
Element ustalający
Korek
Łożysko wałeczkowe
Łożysko igłowe
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Trzpień
M
Nr Nazwa części
części
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z łbem wpuszczanym
Śruba regulacji natężenia przepływu
Metalowy korek
Tabliczka znamionowa
Tabliczka OSTROŻNIE
Uchwyt sprężyny
Instrukcja
Tabliczka portu smarowania
Zwężka
Nit
Zwężka
Trzpień
O-ring
Korek
Lista części uszczelniających (numer modelu zestawu PSBS-102220)
47
46
Nr części
Nazwa części
Szt.
45
13
24
28
29
30
46
31
Uszczelka
Uszczelka olejowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
1
1
1
1
1
2
1
*
*
43
37
I
Lista części uszczelniających (numer modelu zestawu PSS-102000-2A)
Nr części
37
A
B
104
11
10
-2
S
PV
2
*-1
5N
3
B-
13
7VY[^`SV[V^`
:(,1I
3
P
101,6 –0,051
20
5HZ[H^HKé\NVNjJPYLN\SHJQPUH[LJǏLUPH
WYaLWé`^\^WV^`ǏZa`TaHRYLZPL
6SLQILJKaPL^`JPLRHDžQLǏLSPWVTWHQLZ[
LRZWSVH[V^HUHWVUPǏLQKVSULQNYHUPJ`
aHRYLZ\YLN\SHJQP
A
B
—
4?
5
-4
2B
VS
-1
N*
+é\NVNjDžYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\TT
ˋ
0)
2(2
0
NACHI
—
¶
AHRYLZYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
172
Y
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
7VY[VWY}ǏUPHUPH
9J
7YaLJP^UHRYLJ[RH
50
45
40
35
30
2QOR[VĜQMQYG
4(2:
+é\NVNjDžYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
>`KHQUVNjDžWVTW`XJT3VIY
35
PVS-2B-45 N*-(Z)-12(20)
(typ portu bocznego)
2
5
27
14
4
20
9
8
13
10
11
34
44
26
24
1
33
38
PVS-2B-45N3
Wielkość
PS46-102000-0A
TCN-305011Z
1B-G70
1B-P14
1B-P11
1B-P5
T2-P11
Uwagi
Uszczelka Nihon
N.O.K
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2407
A-9
N
O
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy
roboczej 32 mm2/s
Krzywe wydajności
PVS-2B-35N*-(Z)-12
Charakterystyka ciśnienie
- objętość tłoczenia
100
90
80
70
60
50
WydajnoĞü ogólnaK
n
mi
800
–1
Wejście Lin 1
D
30
min
20
–1
1500
10
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
Ciśnienie wylotowe P MPa {kgf/cm2}
E
H
50
1500min–1
WejĞcie Lin
–1
in
ObjĊtoĞü
0m
180
opróĪniania
–1
in
DR
m
0
150
4
2
0
–1
in
800m
2
1
1
min
1500
–1
0
0
20
10
Q=60
24
ëPLQ
Q=50
20
ë/min
Q=40
16
ë/min
Q=30
12
ë/min
8
4
0
0
0
21
7
14
{214}
{71.4}
{143}
CiĞnienie wylotowe P MPa{kgf/cm 2}
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
CiĞnienie wylotowe P MPa{kgf/cm 2}
0
Charakterystyka hałasu
4
3
28
30
Poziom natężenia
dźwięku dB(A)
G
60
ObjĊtoĞü
táoczenia Q
1800min–1
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
Osiowy wejĞciowy przy peánym odciĊcia kW
F
0
70
Wejście osiowe
WejĞcie osiowe kW
K, KX%
1500min –1
WydajnoĞü objĊtoĞciKX
ObjĊtoĞü opróĪniania ObjĊtoĞü táoczenia
DR r/min
Q r/min
Objętość tłoczenia Q
SprawnoĞü
C
65
60
55
50
1800min –1
Wejście Lin kW
2QOR[VĜQMQYG
B
Objętość tłoczenia
Q r /min
Wydajność ogólna
WejĞcie Lin kW
A
80
Pozycja pomiaru: 1m z tyłu pompy
70
–1
1800min–1
1500min
60
50
7Ya`WLéU`TVKJPLJJP\
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
Ciśnienie wylotowe P MPa {kgf/cm2}
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
CiĞnienie peánego odciĊcia MPa {kgf/cm2}
0
I
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy
roboczej 32 mm2/s
Krzywe wydajności
PVS-2B-45N*-(Z)-12(20)
Charakterystyka ciśnienie
- objętość tłoczenia
100
90
80
70
60
50
>`KHQUVNjDžVN}SUHh
30
–1
M
PU
T
>LQNjJPL3PU 20
1
U–
TP
10
7
14
21 0
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L47HbRNMJT2}
2
PU–1
T
1 0
0
–1
TPU
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPLWLéULNVVKJPLJJPH47HbRNMJT2}
A-10
70
1500min–1
60
>LQNjJPL3PU
–1
min
0
180
4
–1
0min
150
2
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
Charakterystyka hałasu
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
>LQNjJPLVZPV^L
WYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
3
1800min–1
30
20
10
7
14
21 0
{214}
{71.4}
{143}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
4
32
6IQLJ[VNjDžYVaéHKV^HUPH8
80
00
0
N
O
80
75
70
65
Wejście osiowe
80
70
60
50
7Va`JQHWVTPHY\!Ta[`é\WVTW`
PU–1
T
PU–1
T
7Ya`WLéU`TVKJPLJJP\
0
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
>LQNjJPLVZPV^LR>
TPU–1
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPh ˊ
:WYH^UVNjDž
h,hˊ%
L
6IQLJ[VNjDž
TPU–1
YVaéHKV^HUPH8
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH 6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
+9ɥTPU
8ɥTPU
K
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
>LQNjJPL3PUR> 8ɥTPU
Wydajność ogólna
>LQNjJPL3PUR>
J
28
24
20
16
12
Q=80
ɥ/min
Q=70
ɥ/min
Q=60
ɥ/min
Q=50
ɥ/min
Q=40
ɥ/min
8
4
00
7
14
21
{71.4}
{143}
{214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
Czas reakcji
Obwód testowy
A
3LNLUKH^`RYLZ\
2QOR[VĜQMQYG
6IQLJ[VNjDžY\YJT3
t1
B
t2
Q
*PNjUPLUPL
Ps
MPa
M
M
0
C
FC
(Q=0)
1MPa
14MPa
1MPa
(Q=MAKS)
:63>è
:63>@è
D
:63>@è
Czas s
E
Ciśnienie skokowe MPa{kgf/cm2}
Czas reakcji (s)
Nr modelu
t1
t2
PVS-0B-8
0,03 do 0,04
0,04 do 0,06
2 do 4 {20,4 do 40,8}
PVS-1B-16
0,05 do 0,06
0,07 do 0,08
4 do 7 {40,8 do 71,4}
PVS-1B-22
0,05 do 0,06
0,07 do 0,08
5 do 8 {51 do 81,6}
PVS-2B-35
0,05 do 0,06
0,05 do 0,07
6 do 9 {61,2 do 91,8}
PVS-2B-45
0,05 do 0,06
0,05 do 0,07
6 do 9 {61,2 do 91,8}
PS
F
G
Zmiany czasów reakcji w zależności od objętości i wielkości rury.
Stosować zawór przeciwudarowy, aby zapobiec przed udarem.
H
Kompensator ciśnienia
Nr części Nazwa części
12
11
10
2
3
5
14
13
1
9
4
6
8
7
1
2
3
4
5
6
7
Korpus
Cewka
Oprawka
Nurnik
Sprężyna
Element ustalający
Śruba regulacji ciśnienia
Nr części Nazwa części
8
9
10
11
12
13
14
Nakrętka
O-ring
O-ring
O-ring
Korek
Korek
Śruba mocująca
Wielkość
Nazwa
Szt.
9
O-ring
1
10
O-ring
3
NBR-90 P6
11
O-ring
1
NBR-90 P10
J
K
Lista części uszczelniających
Numer
części
I
Dla 0B, 1B, 2B
NBR-70-1 P14
L
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS
B2401.
M
N
O
A-11
Typ kompensacji ciśnienia
2QOR[VĜQMQYG
Konstrukcja nr
30: PVS-0*
12: PVS-1*, PVS-2*
20: tylko PVS-2*-45P3
Zakres regulacji ciśnienia
0: 2- 3,5MPa {20,4- 35,7kgf/cm2}
1: 2- 7MPa {20,4- 71,4kgf/cm2}
2: 3-14MPa {30,6-143kgf/cm2}
3: 3-21MPa {30,6-214kgf/cm2}
B
C
Wielkość pompy 0, 1, 2
Z
ZR-T02-*-5895*
jest zalecanym zaworem zdalnego sterowania.
Zapewnić rury do zaworu zdalnego sterowania przy objętości
Z
rrury 150 cm3 lub mniejszej.
PVS-0B-8P*-30
(4(2:
4(2:
Ké\NVNjDžYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
Y
7VY[WPSV[V^`
9J7VWYaLKUPV7;
7YaLJP^UHRYLJ[RH
6
7VY[
VWY}ǏUPHUPH
Rc
7VWYaLKUPV7;
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPH
WYaLWé`^\
I ¶
¶
¶
7VY[^`SV[V^`
.>JaLNjUPLQ7-
I ¶
9
7VY[^`SV[V^`
.>JaLNjUPLQ7-
:aLYVRVNjDž
RS\JaH
¶
G
H
3
7VY[ZTHYV^HUPH
F
7VY[aHZ`ZHUPH
.>JaLNjUPLQ7-
16
P*-12
22
PVS-1B-
22±0,2
12,5
158,5
181,5
3
82
52
0
–0,25
4–M10x16
21,2
I
137
5
7VY[ZTHYV^HUPH
42
88
73
25,4
ˋ82,6 –0,036
–0,071
24
47,5±0,2
:aLYVRVNjDž
RS\JaH
0
4,76 –0,012
NACHI
L
43
60
11
ℓ
55
K
237(MAKS)
77,5
49,5
7VY[VWY}ǏUPHUPH
7VY[WPSV[V^`
Rc3/8
NJY\IHYLN\SHJ`QUHJPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
Rc1/4
YLN\SHJQHUPLKVa^VSVUH
6
0
ˋ19,05–0,021
Regulacja
UH[LJǏLUPH
WYaLWé`^\
Ké\NVNjDž
;YaWPLljYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPH
WYaLWé`^\
J
106.4
124
130
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-3/4
7VY[aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-1
Regulacja
natężenia
przepływu
długość
ℓ
N
317,5(MAKS)
Port opróżniania Śruba regulacyjna
ciśnienia różnicowego
Rc1/2
Śruba regulacji Port pilotowy
(regulacja niedozwolona)
pp
natężenia
Rc1/4
88,5
60
przepływu
Lock nut
6
45
Port smarowania
3
PVS-2B-35 P*-12(20)
45
28
f
172
13
A
B
52,4±0,2
NACHI
O
3
65
69,5
53
38
104
Szerokość klucza
+0,015
6,3 –0,010
0
φ101,6 –0,051
M
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
Maks. wydajność pompy (cm3/obr.)
Nominalna 8, 16, 22, 35, 45
Instalacyjne rysunki wymiarowe
I
Nastawa przez zdalne
sterowanie V
T: Typ kompensacji ciśnienia (tryb zdalnego sterowania)
D
E
Charakterystyka P-Q
Wyjaśnienie numeru modelu PVS – 0 B – 8 P * – 30
4HRZ^`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3/obr.
A
(tryb zdalnego sterowania)
(t
4–M10x16
26,2±0,2
192,5
222,5
Discharge port
SAEJ518b-1
15
Zakres Konstrucm3 /obr. ciśnienia
kcja nr
35
45
A-12
0 do3
0 do 2
3
A
B
0
–0,021
12D
φ22,23
20D
0
φ25,385 –0,025
24,9
0
–0,5
0
27,85 –0,25
144
146
172
Port zasysania
SAEJ518b-11/4
typ sterowania 2-ciśnieniowego, 2 natężeniami przepływu
A
Charakterystyka P-Q
Zakres regulacji ciśnienia
N*: Zakres regulacji wysokiego ciśnienia,
P2 (Ustawiono na najniższe ciśnienie przed wysłaniem)
Q*: Zakres regulacji niskiego ciśnienia,
P2 (Ustawiono na 3,5 MPa przed wysłaniem)
0: 2- 3,5MPa {20,4- 35,7kgf/cm2}
1: 2- 7MPa {20,4- 71,4kgf/cm2}
2: 3-14MPa {30,6-143kgf/cm2}
3: 3-21MPa {30,6-214kgf/cm2}
X1
2QOR[VĜQMQYG
Konstrukcja nr
12: PVS-1*, PVS-2*
20: PVS-2*-45N3Q*
>`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3VIY<^HNH
Wyjaśnienie numeru modelu: PVS – 1 B – 16 N 3 Q 1 – 12
B
X
0
71
7
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
C
D
NQ: sterowanie 2-ciśnieniowe, 2 natężeniami przepływu
Maks. wydajność pompy (cm3/obr.) Nominalna 16, 22, 35, 45
Wielkość pompy 1, 2
E
Instalacyjne rysunki wymiarowe
16
PVS-1B-22 N*Q*-12
F
301,5(MAKS)
158,5
181,5
82
G
52
11
0
12,5
21,2 –0,25
22±0,2
4–M10x16
0
ˋ19,05 –0,021
24
I
137
–0,036
ˋ82,6 –0,071
5
NACHI
XNjY\IHYLN\SHJ`QUH
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
47,5±0,2
25,4
XNjY\IHYLN\SHJ`QUH
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
7NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
88
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
4,76 –0,012
43
7VY[ZTHYV^HUPH
42
2VTWLUZH[VYJPNjUPLUPH
3
49,5
6
73
77,5
7VY[VWY}ǏUPHUPH 7NjY\IH
23
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH (MIN)
Rc3/8
H
107,5(MAKS)
106,4
124
130
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-3/4
7VY[aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-1
35
PVS-2B- N*Q*-12(20)
45
I
357,5(MAKS)
60
Kompensator ciśnienia
6
Port smarowania
45
P1 śruba
regulacji ciśnienia
NACHI
28
K
13
65
f
172
52,4±0,2
3
0
φ101,6 –0,051
53
38
q2 śruba regulacyjna
natężenia przepływu
J
104
Szerokość klucza
+0,015
6,3 –0,010
q1 śruba regulacyjna
natężenia przepływu
3
Port opróżniania
Rc1/2
88,5
P2 śruba
regulacji ciśnienia
60,5(Min)
A
B
4–M10x16
26,2±0,2
Port wylotowy
SAEJ518b-1
15
192,5
222,5
107,5(MAKS)
Port zasysania
SAEJ518b-11/4
144
146
172
L
Zakres Konstrucm3/obr. ciśnienia
A
B
kcja nr
0
0
0 do 3
35
φ22,23 –0,021
12D
24,9 –0,5
0 do 2
3
PVS-1B-16
2 do 10
3,3
PVS-1B-22
2 do 13
4,4
PVS-2B-35
2 do 19
7
PVS-2B-45
3 do 24
Domyślnie q2
(Ustawienie cm3/obr.)
XNjY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
XNjY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
9
Uwaga 1) Zakres nastawy maksymalnej wydajności pompy q1 różni się w
zależności od nastawy q2.
Uwaga 2) Ogólna wydajność przy niskim natężeniu przepływu jest niższa,
niż przy maksymalnym natężeniu przepływu. Należy to uwzględnić podczas dobierania wydajności silnika dla napędu.
0
+é\NVNjDžYLN\SHJQPWYaLWé`^\P^`KHQUVNjDžWVTW`
PVS-1B
Xɥ2
>`KHQUVNjDžWVTW`XXJTVIY
ɥ2
q2 Regulacja
Zakres (cm3/obr.)
0
φ25,385–0,025 27,85 –0,25
M
ɥ1
Nr modelu
pompy
20D
>`KHQUVNjDžWVTW`XXJTVIY
45
Xɥ1
25
20
15
10
(22)
5
0
(16)
10
20
30
40
50
+é\NVNjDžYLN\SHJQPWYaLWé`^\ɥɥ
PVS-2B
Xɥ2
N
Xɥ1
50
40
30
O
20
(45)
(35)
10
0
10
20
30
40
50
+é\NVNjDžYLN\SHJQPWYaLWé`^\ɥɥ
A-13
Typ sterowania odcięciem zaworu elektromagnetycznego
Wyjaśnienie numeru modelu: PVS – 1 B – 16 R 2 S 1 – 12
Specyfikacja zaworu elektromagn.
A: SA-G01
S: SS-G01
C
SOL
>@è
R A : Sterowanie odcięciem cewki
S
Maks. wydajność pompy (cm3/obr.)
Nominalna 16, 22, 35, 45
E
Wielkość pompy 1, 2
F
Instalacyjne rysunki wymiarowe
200.3
42
7VY[
VWY}ǏUPHUPH
Rc3/8
22±0.2
0
12.5
158.5
181.5
82
108
52
–0.036
ˋ82.6 –0.071
19.05 –0.021
47.5±0.2
NACHI
4
I2
4–M10x16
J
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
4.76 –0.012
5
25.4
137
43
55
I
7VY[
ZTHYV^HUPH
49.5
6
11
77.5
47.4
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
0
–0.25
H
NJY\IHYLN\SHJ`QUH
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
YLN\SHJQHUPLKVa^VSVUH
NJY\IHYLN\SHJ`QUH
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
YLN\SHJQHUPLKVa^VSVUH
NJY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPHWYa`aH^VYaL
LSLR[YVT>è
3
SOL b
177(SA-G01)
215(SS-G01)
16 A
PVS-1B-22 R* *-12
S
106.4
124
130
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-3/4
7VY[aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-1
PVS-2B-35 R*A *-12(20)
45 S
45
317,5 (MAKS)
Przeciwnakrętka
88,5
Śruba regulacji
natężenia
przepływu
Port smarowania
26,2±0,2
192,5
222,5
15
144
146
172
Port wylotowy
SAEJ518b-1
Zakres Konstrucm3 /obr. ciśnienia
kcja nr
O
35
45
0 do 3
0 do 2
3
A
12D φ22,23
B
0
–0,021
24,9
0
–0,5
0
0
20D φ25,385 –0,025 27,85 –0,25
■ Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy pompa jest przez cały czas pod napięciem.
Nie dotykać powierzchni cewki bezpośrednio rękami.
A-14
172
104
A
B
4–M10x16
13
3
65
28
52,4±0,2
f
90,5
53
38
NACHI
N
60
6
Szerokość klucza
+0,015
6,3 –0,010
69,5
M
Śruba regulacyjna
ciśnienia różnicowego
(regulacja niedozwolona)
Śruba regulacyjna
ciśnienia różnicowego
(regulacja niedozwolona)
194,5(SA-G01)
236(SS-G01)
SOL b
0
φ101,6 –0,051
L
Port pilotowy
Rc1/4
Port opróżniania
Rc1/2
3
Śruba regulacji
ciśnienia
(przy zaworze
elektrom. WŁ)
SOL
>è
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
Zakres regulacji ciśnienia
0: 2- 3,5MPa {20,4- 35,7kgf/cm2}
1: 2- 7MPa {20,4- 71,4kgf/cm2}
2: 3-14MPa {30,6-143kgf/cm2}
3: 3-21MPa {30,6-214kgf/cm2}
D
K
>`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3VIY
2QOR[VĜQMQYG
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego
1: AC100V
2: AC200V
3: DC12V
4: DC24V
B
G
Charakterystyka P-Q
21.2
A
Port zasysania
SAEJ518b-11/4
Typ sterowania 2iciśnieniowego
Wyjaśnienie numeru modelu: PVS – 1 B – 16 W 2 S 1 – 12
Charakterystyka P-Q
>`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3VIY
Specyfikacja zaworu elektromagn.
A: SA-G01
S: SS-G01
2QOR[VĜQMQYG
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego
1: AC100V
2: AC200V
3: DC12V
4: DC24V
A
B
SOL
>@è
SOL
>è
P2
P1
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
Zakres regulacji ciśnienia
0: 2- 3,5MPa {20,4- 35,7kgf/cm2}
1: 2- 7MPa {20,4- 71,4kgf/cm2}
2: 3-14MPa {30,6-143kgf/cm2}
3: 3-21MPa {30,6-214kgf/cm2}
C
D
W A : sterowanie 2-ciśnieniowe
S
Maks. wydajność pompy (cm3/obr.) Nominalna 16, 22, 35, 45
E
Wielkość pompy 1, 2
Instalacyjne rysunki wymiarowe
F
16 A
PVS-1B- W* *-12
22 S
G
42
7VY[VWY}ǏUPHUPH
Rc 3/8
I
3
137
52
J
0
12,5
0
158,5
181,5
ˋ19,05–0,021
22±0,2
195(SA-G01)
233(SS-G01)
5
H
82
25,4
ˋ82,6–0,036
–0,071
55
47,5±0,2
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
4,76 –0,012
NACHI
4
I2
4–M10x16
43
7VY[ZTHYV^HUPH
127
77,5
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
NJY\IHYLN\SHJ`QUH
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
YLN\SHJQHaHIYVUPVUH
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
WYa`aH^VYaLLSLR[YVT>è
NJY\IHYLN\SHJ`QUH
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
YLN\SHJQHaHIYVUPVUH
49,5
6
11
SOL b
21,2 –0,25
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
WYa`aH^VYaL
LSLR[YVT>@è
106,4
124
130
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-3/4
7VY[aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-1
K
35 A
PVS-2B-45 W*S *-12(20)
317,5 (MAKS)
45
Port pilotowy pp
Rc 1/4
Port opróżniania
Rc 1/2
Śruba regulacji ciśnienia
(przy zaworze elektrom. WŁ)
88,5
Port smarowania
60
6
172
13
65
N
A
B
4–M10x16
90,5
3
0
φ101,6–0,051
f 28
NACHI
52,4±0,2
69,5
53
38
M
104
Szerokość klucza
+0,015
6,3 –0,010
212,5(SA-G01)
254(SS-G01)
Przeciwnakrętka
Śruba regulacji
natężenia przepływu
L
Śruba regulacyjna
ciśnienia różnicowego
(regulacja niedozwolona)
Śruba regulacyjna
ciśnienia różnicowego
(regulacja niedozwolona)
3
SOL b
Śruba regulacji
ciśnienia
(przy zaworze
elektrom. WYŁ)
26,2±0,2
192,5
222,5
15
Port wylotowy
SAEJ518b-1
Zakres Konstrucm3/obr. ciśnienia
kcja nr
35
45
0 do 3
12D
0 do 2
3
20D
A
φ22,23
144
146
172
Port zasysania
SAEJ518b-11/4
O
B
0
–0,021
24,9
0
–0,5
0
0
φ25,385–0,025
27,85 –0,25
■ Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy pompa jest przez cały czas pod napięciem.
Nie dotykać powierzchni cewki bezpośrednio rękami.
A-15
typ sterowania 2-ciśnieniowy, 2 natężeniami przepływu z odcięciem
zaworem elektromagnetycznym
A
Charakterystyka P-Q
B
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego
1: AC100V
2: AC200V
3: DC12V
4: DC24V
C
Specyfikacja zaworu elektromagn.
A: SA-G01
S: SS-G01
>`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3VIY
2QOR[VĜQMQYG
Wyjaśnienie numeru modelu PVS – 1 B – 16 RQ 2 S 1 – 12
X1
:63>è
X2
:63>@è
71
72
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
Zakres regulacji ciśnienia
0: 2- 3,5MPa {20,4- 35,7kgf/cm2}
1: 2- 7MPa {20,4- 71,4kgf/cm2}
2: 3-14MPa {30,6-143kgf/cm2}
3: 3-21MPa {30,6-214kgf/cm2}
D
RQ A : typ sterowania 2-ciśnieniowy, 2 natężeniami przepływu
S
z odcięciem zaworem elektromagnetycznym
E
Maks. wydajność pompy (cm3/obr.) Nominalna 16, 22, 35, 45
Wielkość pompy 1, 2
F
PVS-1B-16 RQ*A *-12
22
S
301,5(MAKS)
42
NJY\IHYLN\SHJ`QUH
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
YLN\SHJQHUPLKVa^VSVUH
7VY[ZTHYV^HUPH
43
K
107,5(MAKS)
106,4
124
130
ˋ82,6 –0,036
–0,071
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-3/4
7VY[aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-1
PVS-2B-35 RQ*A *-12(20)
45
S
357,5(MAKS)
45
Port opróżniania
Rc 1/2
P2 śruba regulacji
ciśnienia (przy zaworze
elektromag. WŁ)
q1 śruba regulacyjna
natężenia przepływu
M
Śruba regulacyjna
ciśnienia różnicowego
(regulacja zabroniona)
SOL b
88,5
q2 śruba regulacyjna
natężenia przepływu
6
Śruba regulacyjna
ciśnienia różnicowego
(regulacja zabroniona)
Port smarowania
60
P1 śruba
regulacji ciśnienia
172
90,5
65
13
0
φ101,6–0,051
A
B
O
3
NACHI
52,4±0,2
53
38
f 28
104
Szerokość klucza
+0,015
6,3 –0,010
N
194,5(SA-G01)
236(SS-G01)
L
12,5
158,5
181,5
221,5
0
22±0,2
4–M10x16
0
I
ˋ19,05–0,021
J
5
NACHI
47,5±0,2
25,4
24
7NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
4,76 –0,012
82
I
NJY\IHYLN\SHJ`QUH
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
YLN\SHJQHUPLKVa^VSVUH
49,5
6
137
77,5
52
XNjY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
4–M10x16
26,2±0,2
192,5
222,5
107,5(MAKS)
15
144
146
172
Port wylotowy
SAEJ518b-1
cm3/obr.
35
45
Zakres
ciśnienia
Konstrukcja nr
0 do 3
0 do 2
12D
0
φ22,23 –0,021
20D
0
φ25,385–0,025
3
A
B
24,9
0
–0,5
0
27,85 –0,25
■ Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy pompa jest przez cały czas pod napięciem.
Nie dotykać powierzchni cewki bezpośrednio rękami.
A-16
177(SA-G01)
215(SS-G01)
7VY[
VWY}ǏUPHUPH
Rc 3/8
11
SOL b
21,2 –0,25
XNjY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
3
7NjY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPHWYa`aH^VYaL
LSLR[YVTHN>è
H
3
G
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Port zasysania
SAEJ518b-11/4
Typ sterowania 2 odcięciami
A
Wyjaśnienie numeru modelu PVS – 1 B – 16 C 2 S 1 – 12
Charakterystyka P-Q
>`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3VIY
X1
Specyfikacja zaworu elektromagn.
A: SA-G01
S: SS-G01
B
:63>è
X2
Zakres regulacji ciśnienia
0: 2- 3,5MPa {20,4- 35,7kgf/cm2}
1: 2- 7MPa {20,4- 71,4kgf/cm2}
2: 3-14MPa {30,6-143kgf/cm2}
3: 3-21MPa {30,6-214kgf/cm2}
2QOR[VĜQMQYG
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego
1: AC100V
2: AC200V
3: DC12V
4: DC24V
C
SOL
>@è
71
72
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
D
C A : sterowanie 2 odcięciami
S
E
Maks. wydajność pompy (cm3/obr.) Nominalna 16, 22, 35, 45
Wielkość pompy 1, 2
F
Instalacyjne rysunki wymiarowe
A
PVS-1B-16 C*S *-12
22
G
7VY[ZTHYV^HUPH
42
H
82
88
137
I
11
102
0
12,5
158,5
181,5
25
21,2 –0,25
22±0,2
0
ˋ19,05–0,021
NACHI
I 24
47,5±0,2
5
ˋ82,6 –0,036
–0,071
25,4
NJY\IHYLN\SHJ`QUHJPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
YLN\SHJQHUPLKVa^VSVUH
7NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
4,76 –0,012
43
4–M10x16
7NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
80
NJY\IHYLN\SHJ`QUH
JPNjUPLUPHY}ǏUPJV^LNV
YLN\SHJQHUPLKVa^VSVUH
3
49,5
6
77,5
52
301,5(MAKS)
XNjY\IHYLN\SHJ`QUHUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
7VY[VWY}ǏUPHUPH
XNjY\IHYLN\SHJ`QUH
Rc 3/8
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
106,4
124
130
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-3/4
295,5(SA-G01)
331,5(SS-G01)
J
Port zasysania
SAEJ518b-1
7NjY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
7YaLJP^UHZ[YVUH!7NjY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
K
PVS-2B-35 C*A *-12(20)
45 S
q1 śruba regulacyjna natężenia przepływu
q2 śruba regulacyjna natężenia przepływu
88,5
Port
opróżniania
Rc 1/2
L
60
6
(P2 śruba
regulacji ciśnienia)
Śruba regulacyjna
ciśnienia różnicowego
(regulacja niedozwolona)
Śruba regulacyjna ciśnienia różnicowego
(regulacja niedozwolona)
45
Port smarowania
4–M10x16
26,2±0,2
351,5(SA-G01)
387,5(SS-G01)
P2 śruba regulacji ciśnienia
Przeciwna strona: P1 śruba regulacji ciśnienia
Zakres
cm3/obr. ciśnienia Konstrukcja nr
35
45
3
12D
20D
A
0
φ22,23 –0,021
104
N
65
13
Port wylotowy
SAEJ518b-1
15
192,5
222,5
0 do 3
0 do 2
172
90,5
A
B
0
φ101,6–0,051
52,4±0,2
3
NACHI
f 28
M
(P1 śruba regulacji
ciśnienia)
Szerokość klucza
6,3 +0,015
–0,010
53
38
3
357,5(MAKS)
144
146
172
102
Port zasysania
SAEJ518b-11/4
O
B
24,9
0
–0,5
0
0
φ25,385 –0,025
27,85 –0,25
■ Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy pompa jest przez cały czas pod napięciem.
Nie dotykać powierzchni cewki bezpośrednio rękami.
A-17
Zestaw montażu stopy
A
2QOR[VĜQMQYG
B
C
D
E
F
Nr modelu pompy
Nr modelu stosowanej
pompy
Akcesoria
Wymiary
Śruba
Szt.
Myjka
Szt.
IHM-2-10
PVS-0B
PVS-1B
TB-10×30
2
WP-10
2
IHM-4-10
PVS-2B
TB-12×30
2
WP-12
A
B
C
E
F
127
152,5
69,8
1
50,8
2
220,7
246
107,95
1
114,3
ID
Id1
Id2
Id3
Id4
Ciężar
kg
82,6
22
11
106,4
50
2,0
101,6
22
11
146
40
5,5
Wymiary
Nr modelu pompy
H
(I)
(J)
K
N
P
Q
(S)
T
IHM-2-10
96
64,5
32
17,5
13
M10
135
32,5
36,5
IHM-4-10
140
56,7
44
16
16
M12
195,5
12,7
53
Gdy wymagane są tylko stopy montażowe, śruby montażowe pompy, podkładki i inne części są sprzedawane razem jako zestaw montażowy stopy.
Zestaw połączeniowy
G
Zestaw dla PVS-0B: PSCF-100000
Nr modelu zestawu nurnika
Port zasysania
Port wylotowy
L
46
40
L1
16
IK
ID
H
G wielkość śruby
Rc wielkość śruby
Wielkość o-ringu
I36
I16
36
G¾
Rc¾
1B-P24
14
I27
I12
27
G½
Rc½
1B-P18
H
I
Zestaw kołnierzy rur
B
Dla PVS-1B, 2B
T
D
A
L
Id2
RcX
20
K
Uwagi) 1. Połączenia są sprzedawane w zestawie połączeniowym zawierającym o-ringi.
2. Wymiary odcinka uszczelnienia o-ringiem na złączu odpowiadają JIS B2351.
3. O-ring 1B/B-** odpowiada JIS B2401-1B.
C
J
PVS-0B-8
Nr modelu stosowanej pompy
Id1
M
Nr modelu stosowanej pompy
Nr modelu zestawu nurnika
N
O
PVS-1B-16, 22
PVS-2B-35, 45
PSF-101000
PSF-102000
Port zasysania
Port wylotowy
Port zasysania
Port wylotowy
A
70
65
79
70
B
59
52
73
59
C
52,4
47,5
58,7
52,4
D
26,2
22,0
30,2
26,2
T
24
24
28
24
Id1
I11
I11
I11
I11
Id2
I28
I22
I37
I28
X
1
3/4
1-1/4
1
Śruba mocująca
TH-10×40
TH-10×40
TH-10×45
TH-10×40
Myjka
WS-B-10
WS-B-10
WS-B-10
WS-B-10
O-ring
NBR-90 G35
NBR-90 G30
NBR-90 G45
NBR-90 G35
Ciężar kga
0,6
0,5
0,75
0,6
Uwagi) 1. Kołnierz rury jest dostępny w zestawie kołnierza zawierającym śruby montażowe, podkładki i o-ringi.
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
3. Szczegóły odnośnie momentu dokręcania patrz strona C-11.
A-18
Specyfikacja pompy uni
(zgodność z normą znaku CE)
Wyjaśnienie numeru modelu
A
UPV – 1 A – 16 N 1 – 1.5 * – 4 * – * – 30(50)
2QOR[VĜQMQYG
Konstrukcja nr 30:
PVS-1B 0,75-5,5kW
PVS-2B 3,7 -7,5kW
PVS-0B 0,75-3,7kW
50:
B
Symbol pomocniczy Brak: Typ portu bocznego
Z: Typ portu osiowego (PVS-1B, 2B)
C
Symbol anormalnego napięcia (patrz lista specyfikacji anormalnego napięcia)
Ilość biegunów silnika 4: 4 bieguny
Zacisk silnika Brak: Prawa strona patrząc od strony pompy
A: Lewa strona patrząc od strony pompy
Moc silnika
0,7: 0,75kW
1,5: 1,5 kW
2,2: 2,2 kW
Zakres regulacji ciśnienia
0: 2- 3,5MPa {20,4- 35,7kgf/cm2}
1: 2- 7MPa {20,4- 71,4kgf/cm2}
2: 3-14MPa {30,6-143kgf/cm2}
3: 3-21MPa {30.6-214kgf/cm2}
3.7: 3,7kW
5.5: 5,5kW
7.5: 7,5kW
Uwaga)
UPV-
D
0A
wynosi 0,75-5,5kW
1A
UPV-2A wynosi3,7-7,5kW
E
(Uwaga) Niedostępne przy 45 cm3/obr.
F
Zmienny mechanizm sterowania
N: typ kompensacji ciśnienia (Uwaga) Opcja sterowania jest również standardem w pompie PVS.
Maks. wydajność pompy (cm3/obr.)
Nominalna 8, 16, 22, 35, 45
G
Sposób montażu silnika
Typ stopy montażowej
Wielkość pompy 0: PVS-0B, 1: PVS-1B, 2: PVS-2B
H
Pompa uni serii PVS
Krzywe wyboru silnika
UPV-1A
(ɥ/min)
40
3,7kW
14
6IQLJ[VNjDžYVaéHKV^HUPH8
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH8
(ɥ/min)
16
12
10
2,2kW
8
6
4
1,5kW
2
2,2kW
1,5kW
20
10
0,75kW
0
(ɥ/min)
5,5kW
3,7kW
30
I
UPV-2A
80
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH8
UPV-0A
J
7,5kW
5,5kW
60
3,7kW
40
K
20
0,75kW
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21
{20.4}{40.8}{61.2}{81.6} {102} {122} {143} {163} {184} {204} {214}
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21
{20.4}{40.8}{61.2}{81.6} {102} {122} {143} {163} {184} {204} {214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21
{20.4}{40.8}{61.2}{81.6} {102} {122} {143} {163} {184} {204} {214}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
● Jak wybrać silnik
Dolna strona krzywych wydajności dla każdego z silników przedstawionych powyżej oznacza zakres eksploatacji poniżej
wydajności znamionowej dla tego silnika.
* Wybrać pompę uni o wartości ciśnienia i przepływu w zakresie napędu, aby nie doszło do przeciążenia napędu.
* Gdy prąd rozruchowy pompy uni staje się wyższy dla silnika IE1, może nastąpić konieczność wymiany przerywaczy.
L
M
N
Lista specyfikacji anormalnego napięcia silnika
Symbol anormalnego napięcia
Napięcie - częstotliwość
Symbol anormalnego napięcia
Napięcie - częstotliwość
Brak
AC 200V-50/60Hz, AC 220V-60Hz
M
AC 230V - 60Hz
D
AC 380V - 50Hz
N
AC 230V - 50Hz
E
AC 415V - 50Hz
R
AC 400V - 50Hz
F
AC 440V - 60Hz
S
AC 440V - 50Hz
G
AC 460V - 60Hz
U
AC 380V - 60Hz
H
AC 480V - 60Hz
V
AC 400V - 60Hz
L
AC 220V - 50Hz
W
AC 420V - 50HZ
O
A-19
Instalacyjne rysunki wymiarowe
UPV-0A-8**-**-4-50
(typ portu bocznego)
KL
3
Port
smarowania
MKS.164.5
18
KL
Skrzynka
zaciskowa
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk A
IKD
E
127.5
Port
wylotowy
G1/2
J
(port zasysania, pozycja portu wylotowego)
F
149.5
T
F
N
E
M
R
I1
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
I1
E
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 2,2kW
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 0,75, 1,5kW
16
UPV-1A-22 **-**-4-30
(typ portu bocznego)
ĝruba
zawieszania
(tylko 3,7/5,5kW)
D
ĝruba
regulacji natĊĪenia
zawieszania ĝruba
przepáywu M8
KL
Tabliczka
MKS.187.5
77.5
KL
Port
opróĪniania
Rc3/8
Port
smarowania
Skrzynka
zaciskowa
55
±0.2
(Okrągáy otwór spustowy)
181.5
I1
I1
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 2,2kW
UPV-2A-35 **-**-4-30
45
(typ portu bocznego)
L
ĝruba
zawieszania
ĝruba
zawieszania
Skrzynka
zaciskowa
Port
opróĪniania
Rc1/2
I1
104
0
C -0.5
52.4
N
±0.2
H
12
IKD
144
E
J
E
O
±0.2
A
(Strona skrzynki
zacisków)
O
A, B wspólny
Strona wentylatora
zacisków
4- M10X16
Port wylotowy
SAEJ518b-1
I2
8
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
26.2 ±0.2
192.5
F
(port zasysania, pozycja portu wylotowego)
222.5
4- M10X16
F
N
T
R
S
M
G
(Okrągáy otwór spustowy)
Port zasysania
SAEJ518b-1 1/4
IL
Tabliczka
znamionowa silnika
69.5
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
Zacisk A
Tabliczka
kierunku obrotów
L
88.5
KL
Port
smarowania
M
ĝruba regulacji ciĞnienia M8
MKS.257.5
KL
I2
26.2 ±0.2
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej Ksztaát portu zasysania
(4 lokalizacje)
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 0,75, 1,5kW
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
D
4
T
R
S
J
F
N
(port zasysania, pozycja portu wylotowego)
Port wylotowy
SAEJ518b-3/4
E
M
4- M10X16
F
I28
30.2 ±0.2
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej Ksztaát portu zasysania
(4 lokalizacje)
±0.2
J
124
E
(tabliczka znamionowa)
22 ±0.2
158.5
4- M10X16
G
Port zasysania
SAEJ518b-1
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
Model pompy
47.5
IKD
4
52.4
I1
H
I2
0
I
A, B wspólny
Strona wentylatora
zacisków
(Strona skrzynki
zacisków)
Zacisk B
C -0.5
12 (tylko 3,7/5,5kW)
82
H
znamionowa silnika
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk A
ĝruba regulacji ciĞnienia M8 kierunku obrotów
L
IL
A
Tabliczka
O
58.7
G
K
Tabliczka kierunku obrotów
Strona wentylatora
zacisków
(Strona skrzynki
zacisków)
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
(Okrągáy otwór spustowy)
110
F
A
Zacisk B
Port
zasysania
G3/4
D
L
IL
O
Tabliczka
znamionowa silnika A, B wspólny
Port
opróĪniania
Rc3/8
H
I1
12 (tylko 3,7kW)
77
C
ĝruba regulacji ciĞnienia M8
D
S
B
50
2QOR[VĜQMQYG
ĝruba
ĝruba regulacji natĊĪenia
zawieszania przepáywu M8
ĝruba
zawieszania
(tylko 3,7kW)
G 0
C -0.5
A
1. Silnik napędowy jest całkowicie zamknięty, chłodzonym wentylatorem, 0,75 do 3.7 kW jest to typ E natomiast 5,5 do
7,5 kW jest to typ B.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Patrząc z boku pompy, port zasysania znajduje się z lewej strony, a port wylotowy jest z prawej strony.
4. Przerywane linie oznaczają przykłady dla zacisku A. Przerywana linia wychodzi z drugiej strony pompy, wzdłuż jej środka.
5. Patrz strona (A-21) odnośnie tabeli wymiarów i charakterystyki silnika napędowego.
A-20
Specyfikacja silnika
Wydajność
kW
1,5
A
IL
137
107,5
160,5 118,5
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
L
M
80
152
90
183
62,5
50
4,5
160
193
−
47,5
244,5
165
70
62,5
4,4
183
204
−
22
279
165
IKD
KL
O
Nr
ramy
Ciężar
[kg]
N
S×T
130
25×10
27
137
65
80M
19
152,5 16×10
27
142
68
90L
22
2,2
179
133
100
206
80
70
7
203
226
−
39
312
206
170
14×12
27
153
83
100L
36
3,7
199
143,5
112
233
95
70
10
228
253
242
24
342,5
214
164
14×12
27
182
90
112M
40
5,5
212
163,5
132
275
108
70
16
270
299
285
30
375,5
243
187
14×12
33
212
86
132S
52
7,5
231
182,5
132
275
108
89
16
269
299
285
30
413,5
243
226
14×12
33
212
105
132M
60
Charakterystyka silnika napędowego dla pompy uni (standard krajowy klasyf. 3)
Wydajność
kW
0,4
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
(Uwaga1).
Bieguny
4
4
4
4
4
4
4
Numer modelu
TYP (N)
VBEA(tylko seria VDS)
V*EA-*A4*07
V*EA-*A4*15
V*EA-*A4*22
V*EA-*A4*37
V*EA-*A4*55
V*EA-*A4*75
A
2QOR[VĜQMQYG
0,75
Wymiary silnika [mm]
B
C
D
Napięcie
[V]
Częstotliwość
[Hz]
Wartość prądu
[A]
Wartość obr./min
[min-1]
200
50
2,20
1420
200
60
1,90
1710
220
60
1,91
1720
200
50
3,5
1430
200
60
3,2
1720
220
60
3,1
1730
200
50
6,9
1450
200
60
6,2
1740
220
60
6,0
1750
200
50
9,5
1460
200
60
8,8
1750
220
60
8,5
1760
200
50
15,4
1460
200
60
14,3
1760
220
60
13,5
1760
200
50
23,0
1470
200
60
21,0
1760
220
60
19,9
1770
200
50
30,0
1460
200
60
27,0
1760
220
60
26,0
1770
Odporność
na temp.
E
E
F
F
F
G
H
F
F
I
F
J
F
K
1. Gwiazdka * oznacza różnice w seriach pompy hydraulicznej, wielkości i pozycji skrzynki zacisków. Proszę sprawdzić
naklejkę z parametrami z boku silnika napędowego (bok skrzynki zacisków).
2. Prosimy o kontakt odnośnie różnic napięcia.
3. Dopuszczalny zakres fluktuacji wartości napięcia wynosi ±5%.
4. Kolor lakierowania: Standardowy kolor Nachi Nr Mancel 5B6/3
L
M
N
O
A-21
SERIA PZS
POMPA TŁOKOWA O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI
A
2QOR[VĜQMQYG
Seria PZS
Pompa tłokowa o zmiennej objętości
B
C
D
E
F
I
qWysokie
q
Wysokie ciśnienie
ciśnienie, duża
niezawodność
Pompy te zapewniają perfekcyjne połączenie wysokiego ciśnienia (28MPa
{286kgf/cm2}maksimum) i dużej niezawodności. Wydajność energetyczna
urządzenia hydraulicznego jest zapewniona, ponieważ zmienna objętość zapewnia środki utrzymania żądanej wartości tłoczenia na żądanym poziomie.
wNiski hałas, niskie drgania
Tarcza sterująca o kształcie połowy cylindra serii PVS zapewnia dobre podparcie i sztywność, umożliwiając zwiększe-
Nr modelu
PZS-3B-170* 1-10
3
4
PZS-4B-100* 1-10
3
4
PZS-5B-130* 1-10
PZS-6B-180* 1-10
3
4
K
L
M
N
O
M
0
*
Port opróĪniania
Port zasysania
nie ilości tłoków (od dziewięciu do 11)
oraz wyposażenie w optymalne płyty zaworów, z których wszystkie umożliwiają
cichą pracę.
eDuża niezawodność, długa
żywotność
rSzeroki zakres możliwych
zastosowań
Oprócz stosowania jako samodzielna
pompa, pompa serii PVS może być łączona z inną pompą IP w szerokim zakresie możliwych zastosowań.
Uszczelki o-ring stosowane na dopasowanych powierzchniach eliminują problemy związane z wyciekiem oleju. Sferyczna płyta zaworów zapewnia optymalne
zrównoważenie ciśnienia hydraulicznego
celem zapewnienia stabilnej eksploatacji
w szerokim zakresie oraz większej odporności na zanieczyszczenia.
Dane techniczne
3
4
J
70 do 220cm3/obr.
70 do 100cm3/obr. 20MPa
130 do 220cm3/obr. 25MPa
Port wylotowy
Właścwości
G
H
*
*
PZS-6B-220* 1-10
3
4
Pompa
Pojemność
cm3/obr.
(Zakres
regulacji)
Napięcie
znamionowe
MPa
{kgf/cm2}
Maksymalne
ciśnienie
robocze MPa
{kgf/cm2}
70
(45 do 70)
21
{214}
28
{286}
100
(40 do 100)
21
{214}
28
{286}
130
21
25
(51 do 130)
{214}
{255}
180
(101 do 180)
21
{214}
25
{255}
220
21
25
(124 do 220)
{214}
{255}
Regulacja ciśnienia
Zakres MPa
{kgf/cm2}
Prędkość obrotowa
min-1
Pompa o stałej wartości tłoczenia (Uwaga 1)
Ciężar
kg
Pojemność
cm3/obr.
Min.
Maks.
500
1800
37
500
1800
58
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 21 {20,4 do 214 }
2 do 28 {20,4 do 286 }
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 21 {20,4 do 214 }
3,6 to 15,8
(typ IPH2,3)
3,6 to 15,8
(typ IPH-
2 do 28 {20,4 do 286 }
2.3)
2 do 7 {20,4 do 71,4}
3,6 to 32,3
2 do 21 {20,4 do 214 }
2 do 25 {20,4 do 255 }
500
1800
86
500
1800
123
3,6 to 63,9
(typ IPH-
2 do 25 {20,4 do 255 }
2.3.4.5)
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 21 {20,4 do 214 }
126
3,6 to 63,9
(typ IPH-
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 21 {20,4 do 214 }
500
2 do 25 {20,4 do 255 }
1500
(typ IPH2.3.4)
2.3.4.5)
Ciśnienie
MPa
{kgf/cm2}
21
{214}
21
{214}
21
{214}
21
{214}
21
{214}
Uwaga 1. Pompa IP o stałej wydajności tłoczenia może być skonfigurowana poprzez połączenie z PZS.
2. Zakresy regulacji wydajności pompy występują dla kodów sterowania N, RS i WS. Informacje odnośnie kodów sterowania NQ, patrz strona A-27.
3. Kierunek obrotu jest w prawo patrząc od końcówki wału.
•Obsługa
•Środki ostrożności dla instalacji oraz rur
zStosować elastyczne połączenia do łączenia wału pompy z wałem napędowym
i nie dopuszczać do działania obciążenia
promieniowego lub wzdłużnego na wał
pompy.
xNiewspółśrodokwość pomiędzy wałem
napędowym i wałem pompy nie może
być większa, niż 0,05 mm, przy błędzie
kąta mimośrodowego na poziomie 1° lub
mniejszym.
cDługość połączeń oraz wałów pomp powinna być taka, aby wynosiła co najmniej
2/3 szerokości połączenia.
v Stosować podstawę montażu pompy o
odpowiedniej sztywności.
bUstawić ciśnienie na stronie zasysania
pompy na -0,03 MPa lub większe (natężenie przepływu na porcie zasysania
poniżej 2 m/s)
n Podnieść część rury odpływowej powyżej położonej najwyżej części korpusu
A-22
pompy i włożyć odcinek powrotu rury
odpływowej do cieczy hydraulicznej.
Przestrzegać wartości podanych w poniższej tabeli, aby ograniczyć ciśnienie
wsteczne odpływu do 0,1 MPa.
Nr modelu
3B, 4B, 5B
6B
Wielkość
połączenia rury
Co najmniej
3/4"
Co najmniej 1"
Śr. wewn. rury
Co najmniej
I17
Co najmniej
I22
Długość rury
1 m lub mniej
1 m lub mniej
Pozycja
m Zamontować pompę w taki sposób, aby
wał pompy był ustawiony poziomo.
,Zaleca się stosowanie gumowego węża
celem zminimalizowania hałasu i drgań.
.Zawór zwrotny jest umieszczony po
stronie tłoczenia pompy (Aby zapobiec
wstecznym obrotom i uszkodzeniu pompy, gdy jest ona wyłączona)
•Zarządzanie hydrauliczną cieczą roboczą
zStosować tylko roboczą ciecz hydrauliczną o dobrej jakości o lepkości kinematycznej podczas pracy w zakresie 20
do 200 mm2/s. Normalnie należy stosować typ R&O oraz odporny na zużycie
typ ISOGV32 do 68 lub równoważny.
Optymalna lepkość kinematyczna podczas pracy wynosi 20 do 50 mm2/s.
x Zakres temperatur pracy wynosi od 5 do
60°C. Gdy temperatura oleju podczas
rozruchu wynosi 5°C lub mniej, należy
uruchomić pompę przy niskim ciśnieniu
i niskiej prędkości roboczej do chwili, aż
temperatura oleju osiągnie 5°C.
c Zapewnić sitko na zasysaniu o stopniu
filtracji około 100Pm (siatka 150).
v Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
z Przed rozpoczęciem eksploatacji pompy
należy wypełnić korpus pompy czystą
roboczą cieczą hydrauliczną poprzez
port smarowania.
Nr modelu
Ilość oleju cm3
PZS-3B
1000
PZS-4B
1800
PZS-5B
2200
PZS-6B
3000
[Regulacja ciśnienia]
Obrót śruby regulacji
ciśnienia w prawo
powoduje zwiększenie
ciśnienia.
Obrót w lewo
B
Obrót w
prawo
*PNjUPLUPL
[Regulacja objętości
tłoczenia]
Obrót śruby regulacji
natężenia przepływu
w prawo zmniejsza
wydajności tłoczenia.
A
C
>`KHQUVNjDž
[éVJaLUPH
•Środki ostrożności podczas uruchamiania
Domyślne ustawiona fabrycznie natężenie tłoczenia pompy jest maksymalną
wartością nastawy, podczas gdy domyślne ciśnienie tłoczenia jest minimalną wartością nastawy. Należy zmienić
natężenie tłoczenia i ciśnienie tłoczenia
odpowiednio do Państwa określonych
warunków pracy.
2QOR[VĜQMQYG
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie
prędkości obrotowej określonej w specyfikacji pompy.
x Zmiana
prędkości
obrotowej może mieć również wpływ
na
krzywe
wydajności
pompy.
Przed rozpoczęciem korzystania z falownika należy sprawdzić, czy ciśnienie i
współczynnik obciążenia silnika znajdują
się w zakresie użytkowania.
•Konfiguracja ustawień ciśnienia i
natężenia tłoczenia
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH
•Środki ostrożności związane z napędem falownika
x Obwód rozładowania jest konieczny,
gdy silnik startuje poniżej warunku O−Δ.
Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem odnośnie obwodu rozładowania.
cProszę się upewnić, że kierunek obrotów pompy jest taki sam, jak kierunek
obrotów oznaczony strzałką na korpusie
pompy.
v Powietrze przedostające się do pompy lub rur może spowodować szum lub
drgania. Podczas uruchomienia ustawić
stronę wylotową pompy w stan bez obciążenia i uruchomić pompę w stanie
skokowym celem usunięcia powietrza
znajdującego się w pompie lub w rurach.
bZamontować zawór odpowietrzający w obwodach, gdzie odpowietrzenie przed uruchomieniem jest trudne.
(Patrz „Pompy IP” na stronie C-13.)
nZamontować zawór zwrotny po stronie
tłoczenia, aby zabezpieczyć pompę, gdy
obciążenie jest duże lub gdypo stronie
tłoczenia pompy w obiegu znajduje się
akumulator.
mNie zwalniać ciśnienia w obwodzie hydraulicznym poprzez przełączenie zaworu elektromagnetycznego (typ RS/WS)
na pompie.
+AHRYLZYLN\SHJQP^`KHQUVNjJP[éVJaLUPH
b Stosować hydrauliczną ciecz roboczą,
gdy temperatura robocza otoczenia jest
w zakresie od 0 do 60°C.
AHRYLZYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
Obrót w lewo
D
E
Obrót w prawo
*PNjUPLUPL
Uwaga: Po wykonaniu regulacji należy dokręcić
nakrętkę blokującą.
F
Wyjaśnienie numeru modelu
G
Charakterystyka P-Q
>`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3VIY
Typ standardowy
Kompensacja ciśnienia (N)
PZS – 4 B – 100 N * – 10
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia
1: 2 do 7MPa
{20,4 do 71,4kgf/cm2}
3: 2 do 21MPa
{20,4 do 214kgf/cm2}
4: 2 do 28MPa
{20,4 do 286kgf/cm2}
Uwaga: PZS-5B/6B maksymalne ciśnienie robocze: 25MPa (255kgf/cm2)
H
I
*PNjUPLUPL^`SV[V^L47H
Port
* wylotowy
J
*
Zmienny mechanizm sterowania
N: Kontrola kompensacji ciśnienia
M
Wydajność pompy (cm3/obr.)
70, 100, 130, 180, 220
0
Port
zasysania
Sposób połączenia B: Połączenie typu kołnierzowego A: Połączenie typu stopowego
*
Port
VWY}ǏUPHUPH
Wielkość pompy 3, 4, 5, 6
L
Charakterystyka P-Q
>`KHQUVNjDžWVTW`
JT3VIY
Typ opcji
typ sterowania 2-ciśnieniowego, 2 natężeniami przepływu (NQ)
qH
PZS – 4 B – 100 N * Q * – 10
Numer konstrukcji
M
qL
N*: Zakres regulacji wysokiego ciśnienia, PH
Q*: Zakres regulacji niskiego ciśnienia, PL
1: 2 do 7MPa
{20,4 do 71,4kgf/cm2}
3: 2 do 21MPa
{20,4 do 214kgf/cm2}
4: 2 do 28MPa
{20,4 do 286kgf/cm2}
Uwaga: PZS-5B maksymalne ciśnienie robocze: 25MPa (255kgf/cm2)
PL
N
PH
*PNjUPLUPL^`SV[V^L47H
*
Port wylotowy
*
Zmienne mechanizmy sterowania
NQ: sterowanie 2-ciśnieniowe, 2 natężeniami przepływu
Wydajność pompy (cm3/obr.)
70, 100, 130
Sposób montażu B: Połączenie typu kołnierzowego A: Połączenie typu stopowego
Wielkość pompy 3, 4, 5
K
M
0
*
Port
zasysania Port
VWY}ǏUPHUPH
A-23
O
Typ sterowania odcięciem zaworu elektromagnetycznego (WS)
Numer konstrukcji
>`KHQUVNjDžWVTW`
JT3VIY
A
Charakterystyka P-Q
PZS – 4 B – 100 R * S * – 10
2QOR[VĜQMQYG
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego
Zakres regulacji ciśnienia
1: AC100V
1: 2 do 7MPa
2: AC200V
2
{20,4 do 71,4kgf/cm }
3: DC12V
3: 2 do 21MPa
4: DC24V
{20,4 do 214kgf/cm2}
4: 2 do 28MPa
{20,4 do 286kgf/cm2}
Uwaga: PZS-5B/6B maksymalne ciśnienie robocze: 25MPa (255kgf/cm2)
B
C
:63>@è
:63>è
*PNjUPLUPL^`SV[V^L47H
Port
* wylotowy
*
Zmienne mechanizmy sterowania
RS: Sterowanie odcięciem cewki (S: SS-G01)
Wydajność pompy (cm3/obr.)
70, 100, 130, 180, 220
D
M
E
*
0
Port
zasysania
Sposób montażu B: Połączenie typu kołnierzowego A: Połączenie typu
stopowego
Port
VWY}ǏUPHUPH
Wielkość pompy 3, 4, 5, 6
■Nie używać zaworu elektromagnetycznego do zwalniania ciśnienia w obwodzie hydraulicznym.
2-System sterowania ciśnieniem (WS)
F
PZS – 4 B – 100 W * S * – 10
Charakterystyka P-Q
Numer konstrukcji
G
>`KHQUVNjDžWVTW`
JT3VIY
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego
1: AC100V
2: AC200V
3: DC12V
4: DC24V
Zakres regulacji ciśnienia
1: 2 do 7MPa
{20,4 do 71,4kgf/cm2}
3: 2 do 21MPa
{20,4 do 214kgf/cm2}
4: 2 do 28MPa
{20,4 do 286kgf/cm2}
Uwaga: PZS-5B/6B maksymalne ciśnienie robocze: 25MPa (255kgf/cm2)
H
:63>@è :63>è
PL
Zmienne mechanizmy sterowania
WS: Typ sterowania 2-ciśnieniowy (S: SS-G01)
I
Port
* wylotowy
3
Wydajność pompy (cm /obr.)
70, 100, 130, 180, 220
*
Sposób montażu B: Połączenie typu kołnierzowego A: Połączenie typu
stopowego
J
PH
*PNjUPLUPL^`SV[V^L47H
M
*
0
Wielkość pompy 3, 4, 5, 6
Port zasysania Port
VWY}ǏUPHUPH
K
L
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Typ kompensacji ciśnienia
Instalacja zdalnie sterowanego zaworu nadmiarowego do portu sterującego
zapewni zdalne sterowanie kompensacją ciśnienia. (Seria PVS „typ P”)
PZS-3B-70N*-10
M
7VY[WPSV[V^` NJY\IHYLN\SHJQP
9J
JPNjUPLUPH
Port smarowania
GPF 3/8
7VY[VWY}ǏUPHUPH.
34
57
(P
Port wylotowy
A-24
M10X16
30,2
223
279
296 (MAKS)
306 (MAKS)
18
8
85
136
147
147,5
1)
Port wylotowy
SAEJ518b-11/4
Port zasysania
70
128
85
75
18
0
f 127 –0,051
30
5
0
I 31,75–0,051
0
35,33–0,25
O
48
I
58,7
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
CD
18
N
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
7,94 –0,05
f 38
36
128
164
172
Port zasysania
SAEJ518b-11/2
4-M12X20
PZS-4B-100N*-10
7VY[ZTHYV^HUPH.7-
91 7VY[VWY}ǏUPHUPH.
58
CD
90
161,6
Port zasysania
B
I 48
C
42,9
0
f 38,1–0,030
0
42,2 –0,15
8
25
100
81
M12X20
42,9
257
320
347 (MAKS)
5)
0
f 152,4 –0,05
77,8
Port wylotowy
8,
2QOR[VĜQMQYG
f
33
10
22
21
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
9,53 –0,015
55
A
(P
77,8
JPNjUPLUPH
7VY[WPSV[V^`9J
153
167
195
NJY\IHYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\ NJY\IHYLN\SHJQP
4-M12X20
Port zasysania
SAEJ518b-2
161,6
Port wylotowy
SAEJ518b-2
200
D
PZS-5B-130N*-10
Port smarowania GPF 3/8
7VY[VWY}ǏUPHUPH.
35
70
206
185
0
–0,040
87
25
10
100
G
50,8
110
Port wylotowy
4-M12X20
Port zasysania
SAEJ518b-21/2
110
224,6
(265)
SAEJ518b-21/2
H
PZS-6B-180N*-10
PZS-6B-220N*-10
5
74
25
12
88
0
53,5 –0,3
50,8 M12X20
333
411
I 50 +0,021
+0,008
Port wylotowy
J
Port zasysania
106,4
(224,6)
(265)
I 165,1
88,9
60
245
209
I
0
–0,018
0
–0,040
52
14
2
I 2
:aLYVRVNjDžRS\JaH
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
I
76
7VY[ZTHYV^HUPH.7-
99
7VY[VWY}ǏUPHUPH.
194
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
7VY[WPSV[V^`.
(224,6)
130
(265)
L
Port zasysania 4-M16X25
SAEJ518b3
130
Kąt obrotu regulacji ciśnienia (ℓ) i wydajności pompy (q)
130
Regulacja natĊĪenia przepáywu
dáugoĞüë
80
70
ZS
51
45
42
40
0
P
5
10
15
20
25
Należy zastosować długość regulacji przepływu, która zawiera się w zakresie podanym na powyższym wykresie. Stosowanie długości wykraczającej
poza zakres regulacji dolnego zakresu może prowadzić do wycieków oleju.
20
-2
6B
S-
6B
150
139
ZS
P
O
125
75
PrzeciwnakrĊtka
N
0
18
113
100
ĝruba regulacji
natĊĪenia przepáywu
+é\NVNjDžYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\TT
180
175
PZ
4
-7
3B
60
0
10
B-
S-
PZ
200
>`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3VIY
30
-1
S5B
PZ
>`KHQUVNjDžWVTW`X
JT3VIY
100
20
M
225
220
140
Korek koĔcowy
K
I 70
61,9
Port wylotowy
SAEJ518b21/2
120
F
I 60
0
M12X20
50,8
268
334
362 (MAKS)
364 (MAKS)
Port wylotowy
Port zasysania
88,9
I3
8
6
I 44,45–0,051
0
49,43 –0,25
88,9
67
I 165,1
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
E
2
I2
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
11,113 –0,051
224,6
(265)
155
Śruba regulacji ciśnienia
7VY[WPSV[V^`.
5
10
15
20
25
+é\NVNjDžYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\TT
Należy zastosować długość regulacji przepływu, która zawiera się w zakresie
podanym na powyższym wykresie. Stosowanie długości wykraczającej poza
zakres regulacji dolnego zakresu może prowadzić do wycieków oleju.
A-25
Typ sterowania 2-ciśnieniowego, 2 natężeniami przepływu
PZS-3B-70N*Q*-10
X/NjY\IHYLN\SHJ`QUH
UH[LJǏLUPLWYaLWé`^\
8
85
177
128
136
85
36
(P
CD
0
18
I 38
Port
^`SV[V^`
4-M12X20
18
Port
1
aHZ`ZHUPH )
SAEJ518b-11/2
128
164
172
SAEJ518b-11/4
73NjY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
7VY[ZTHYV^HUPH
GPF 3/8
129
7VY[VWY}ǏUPHUPH.
91
21
452 (MAKS)
25
257
320
161,6
153
0
I 152,4–0,05
8
90
42,9
CD
22
0
M12x20
I 48
(P
42,2–0,15
77,8
42,9
0
I 38,1–0,030
81
Port
^`SV[V^`
7VY[aHZ`ZHUPH
100
10
55
I3
3
197
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
9,53 –0,015
77,8
7/NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
X3NjY\IHYLN\SHJ`QUH
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
X/NjY\IHYLN\SHJ`QUH
UH[LJǏLUPLWYaLWé`^\
H
Port
^`SV[V^`
SAEJ518b-2
8.
5)
Port
aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-2
161,6
200
4-M12X20
PZS-5B-130N*Q*-10
73NjY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
M
M12x20
50,8
268
334
466 (MAKS)
87
25
10
100
215
7VY[aHZ`ZHUPH
88,9
88,9
L
6
2
f2
67
I3
8
7VY[ZTHYV^HUPH
GPF 3/8
7VY[VWY}ǏUPHUPH (G3/4)
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
11,113 –0,051
K
Port
^`SV[V^`
141
224,6
(265)
155
35
0
I 165.1–0.040
7/NjY\IH
X3NjY\IHYLN\SHJ`QUH YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
X/NjY\IHYLN\SHJ`QUH
UH[LJǏLUPLWYaLWé`^\
J
I 60
50,8
Port
^`SV[V^`
SAEJ518b-21/2
110
4-M12X20
110
224,6
(265)
7VY[aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-21/2
Zakres regulacji objętości pompy
Charakterystyka P-Q
qH Uwaga 1
qL Uwaga 2
Domyślne wartości
fabryczne
Nastawa qL (cm3/obr.)
PZS-3B- 70N*Q*-10
5 do 70
5 do 40
14
PZS-4B-100N*Q*-10
16 do 100
7 do 60
20
PZS-5B-130N*Q*-10
17 do 130
8 do 70
26
Zakres regulacji objętości cm3/obr.
Nr modelu pompy
O
Uwaga1:
Uwaga2:
Uwaga3:
A-26
Zakres nastawy dla maksymalnej wydajności pompy qH zależy od ustawień qL.
Ogólna wydajność przy niskim natężeniu przepływu jest niższa, niż przy maksymalnym natężeniu przepływu. Należy o tym pamiętać decydując się na określoną moc silnika napędowego.
PL ustawiono na 3,5 MPa przed wysłaniem. (PH jest najniższym ciśnieniem)
>`KHQUVNjDžWVTW`X
N
35,33 –0,25
M10x16
30,2
223
279
411 (MAKS)
0
I 31,75 –0,051
75
7VY[aHZ`ZHUPH
PZS-4B-100N*Q*-10
G
I
30
5
I
Port
^`SV[V^`
D
F
18
0
I 127–0,051
58,7
48
C
E
7VY[ZTHYV^HUPH
GPF 3/8
127,5
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
7,94 –0,05
B
0
I 44,45–0,051
0
49,43–0,25
2QOR[VĜQMQYG
73NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
34 7VY[VWY}ǏUPHUPH
(G3/4)
7/NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
X3NjY\IHYLN\SHJ`QUH
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
70
A
qH
qL
cm3VIY
7H
7L
*PNjUPLUPL^`SV[V^L47H
X/NjY\IHYLN\SHJ`QUH
VTHRZ`THSULQ^`KHQUVNjJP
100
140
90
130
80
70
60
50
40
30
Długość regulacji
5B -4B
małej wydajności
S- PZS
Z
P
pompy
B
3
S-
PZ
20
10
0
>`KHQUVNjDžWVTW`X/JT3VIY
>`KHQUVNjDžWVTW`X3JT3VIY
X3NjY\IHYLN\SHJ`QUH
VTHéLQ^`KHQUVNjJP
+é\NVNjDžYLN\SHJQP!3TT
B
C
D
120
110
100
90
80
B
-5
S
Długość regulacji
PZ
4B
maksymalnej wydajności
SZ
P
pompy
70
E
3
-3B
S
PZ
60
3
F
50
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
A
2QOR[VĜQMQYG
Pompa PZS Wykres regulacji sterowania 2-ciśnieniowego, 2 natężeniami przepływu
● Należy najpierw wyregulować dolne natężenie przepływu, a następnie ustawić maksymalne natężenie przepływu.
● Należy pamiętać, że zakres regulacji maksymalnego natężenia przepływu (dolna granica) zmienia się wraz z regulacją
dolnego natężenia przepływu. Dolna granica regulacji maksymalnego natężenia przepływu jest równoważna długości
regulacji dolnego natężenia przepływu (L1) plus 11 mm.
● Wydajność pompy przy niskim natężeniu przepływu jest gorsza, niż przy maksymalnym natężeniu przepływu. Należy o
tym pamiętać decydując się na określoną moc silnika napędowego.
40
32
36
40
44
48
52
+é\NVNjDžYLN\SHJQP!3TT
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A-27
127,5
57,5
GPF 3/8
D
I
33
M12x20 25
257
320
347 (MAKS)
42,9
8
90
222
122,5
7VY[^`SV[V^`
M12x20
50,8
268
334
362 (MAKS)
364 (MAKS)
PZS-6B-180R*S*-10
PZS-6B-220R*S*-10
87
25
136
174,5
I2
10
100
I 60
50,8
110
7VY[
^`SV[V^`
SAEJ518b-21/2
4-M12X20
7VY[aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-21/2
110
224,6
(265)
146,5
76,5
Port smarowania
GPF 3/8
99
7VY[VWY}ǏUPHUPH
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
7VY[aHZ`ZHUPH
88,9
0
I 165,1 –0,040
6
0
I 44,45 –0,051
0
49,43 –0,25
88,9
I3
8
M
4-M12X20
22
8.
Port
5
aHZ`ZHUPH )
SAEJ518b-2
224,6
(225)
155
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
11,113 –0,051
67
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
74
Port
wylotowy
50,8
M12x20
411
333
25
12
88
Port wylotowy
SAEJ518b21/2
194
245
(224,6)
(265)
O
Port zasysania
106,4
5
88,9
60
156,5
I
0
I 165,1–0,040
52
N
I
256
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
14 –0,018
22
(G1)
+0,021
I 50 +0,008
L
42,9
CD
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
70
232
I
K
I 48
2
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
J
141
7VY[ZTHYV^HUPH
.7-
35 7VY[VWY}ǏUPHUPH.
PZS-5B-130R*S*-10
7VY[aHZ`ZHUPH
(P
161,6
200
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-2
0
53,5 –0,3
H
Port
^`SV[V^`
0
I 38,1 –0,030
0
42,2 –0,15
G
81
100
77,8
0
I 152,4 –0,05
10
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
21
F
CD
4-M12X20
18
Port
1
aHZ`ZHUPH )
SAEJ518b-11/2
128,5
58,5
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
9,53 –0,015
55
(P
128
164
172
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-11/4
7VY[VWY}ǏUPHUPH.
91
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
128
36
7VY[ZTHYV^HUPH
.7-
PZS-4B-100R*S*-10
I 38
77,8
8
85
223
279
296 (MAKS)
306 (MAKS)
7VY[^`SV[V^`
E
18
7VY[aHZ`ZHUPH
195
M10x16
30,2
0
I 31,75 –0,051
0
35,33 –0,25
75
C
85
I
30
153
5
161,6
58,7
48
102,5
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
132,5
2QOR[VĜQMQYG
B
18
202
7VY[VWY}ǏUPHUPH
(G3/4)
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
7,94 –0,05
34
0
I 127–0,051
A
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
70
Typ sterowania odcięciem zaworu elektromagnetycznego
PZS-3B-70R*S*-10
7VY[ZTHYV^HUPH
I 70
61,9
(224,6)
130
(265)
4-M16X25
130
Port zasysania
SAEJ518b3
■Używanie zainstalowanego zaworu w taki sposób, aby w sposób ciągły przewodził on prąd może spowodować rozgrzanie się powierzchni cewki.
Nie dotykać powierzchni cewki bezpośrednio rękami.
■Nie używać zaworu elektromagnetycznego do zwalniania ciśnienia w obwodzie hydraulicznym.
A-28
Typ sterowania 2-ciśnieniowego
PZS-3B-70W*S-10
34
3
81
8
90
7VY[^`SV[V^`
141
71
87
70
I
I
>`KHQUVNjDž
[éVJaLUPH
SAEJ518b-21/2
147
76,5
12
88
88,9
L
7VY[aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-21/2
M
7/NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
N
296
2
f2
+0,021
25
I 50 +0,008
0
53,5 –0,3
M12x20
50,8
333
411
110
224,6
(265)
Port wylotowy
SAEJ518b21/2
(224,6)
130
130
(265)
Port zasysania
106,4
88,9
74
110
156,5
5
0
I 165,1 –0,040
I5
2
:aLYVRVNjDž
klucza
0
14 –0,018
Port wylotowy
224,6
(265)
155
132,5
50,8
Port smarowania 73NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
GPF 3/8
7VY[VWY}ǏUPHUPH
99
(G1)
60
K
4-M12X20
194
245
PZS-6B-180W*S*-10
PZS-6B-220W*S*-10
10
100
J
7VY[aHZ`ZHUPH
I 60
(224,6)
(265)
M12x20
50,8
25
268
334
362 (MAKS)
364 (MAKS)
H
7/NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
272
8
0
I 165.1–0.040
I3
6
0
I 44,45 –0,051
0
49,43 –0,25
88,9
67
4-M12X20
22
73NjY\IH
7VY[ZTHYV^HUPH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
GPF 3/8
7VY[VWY}ǏUPHUPH
35
(G3/4)
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
11,113 –0,051
>`KHQUVNjDž
[éVJaLUPH
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
CD
22
8,
7VY[
5)
aHZ`ZHUPH
SAEJ518b-2
161,6
200
SAEJ518b-2
PZS-5B-130W*S*-10
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
G
I 48
(P
0
25
257
320
4(2:
F
7VY[aHZ`ZHUPH
42,9
42,2 –0,15
42,9
M12x20
0
I 38,1 –0,030
7VY[^`SV[V^`
21
100
0
I 152,4–0,05
77,8
I3
E
7/NjY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
122,5
10
D
SAEJ518b-11/2
262
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
9,53 –0,015
1)
7VY[aHZ`ZHUPH
128,5
58,5
7VY[ZTHYV^HUPH
73NjY\IH
.7-
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
7VY[VWY}ǏUPHUPH
(G3/4)
91
55
128
136
174,5
242
102,5
SAEJ518b-11/4
PZS-4B-100W*S*-10
18
128
164
172
7VY[^`SV[V^`
4-M12X20
77,8
85
C
36
CD
195
8
I 38
(P
0
35,33 –0,25
18
B
7VY[aHZ`ZHUPH
85
75
18
161,6
153
0
0
I 127–0,051
I3
5
0
I 31,75 –0,051
58,7
48
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
A
2QOR[VĜQMQYG
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
M10x16
30,2
223
279
296 (MAKS)
306 (MAKS)
7/NjY\IH
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
7VY[VWY}ǏUPHUPH
(G3/4)
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
7,94 –0,05
7VY[^`SV[V^`
127,5
57,5
73NjY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPH
7VY[ZTHYV^HUPH
GPF 3/8
I 70
Port
zasysania
O
61,9
4-M16X25
SAEJ518b3
■Używanie zainstalowanego zaworu w taki sposób, aby w sposób ciągły przewodził on prąd może spowodować rozgrzanie się powierzchni cewki.
Nie dotykać powierzchni cewki bezpośrednio rękami.
■Nie używać zaworu elektromagnetycznego do zwalniania ciśnienia w obwodzie hydraulicznym.
A-29
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej
cieczy roboczej 46 mm2/s
Krzywe wydajności
PZS-3B-70N*-10
100
>`KHQUVNjDžVIQLJ
[VNjJPh ˊ
100
90
SUHh
80
70
50
40
50
–1
TPU
–1
3PU
TPU
20
10
E
21
bd
0
28
bd
4
–1
TPU
2
0
0
7
bd
–1
PU
T
14
bd
21
bd
0
7
bd
14
bd
21
bd
28
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
TPU–1
180
180
140
140
[VNjJP hˊ
14
bd
HSh
U
TP
–1
U
TP
3PU
0
7
bd
14
bd
21
bd
TPU–1
80
28
bd
40
10
20
5
0
0
–1
2
0
7
bd
14
bd
U
TP
–1
21
bd
28
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
–1
PU
T
40
3PU
20
DR
0
7
bd
14
bd
21
bd
28
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
Charakterystyka hałasu
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
8
U
TP
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
TPU
100
–1
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
4
Wejście osiowe
TPU–1
Q
28
bd
80
–1
50
21
bd
100
,MPJPLUJPHNLULY
80
70
7
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
>LQNjJPL3PUR>
8ɥTPU
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH 6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
+9ɥTPU
8ɥTPU
:WYH^UVNjDž
h,hˊ%
10
Ciśnienie - natężenie przepływu
Właściwości
>`KHQUVNjDžVIQLJ
100
90
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`T
VKJPLJJP\R>
20
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy
roboczej 46 mm2/s
TPU–1
A-30
0
ɥTPU
0
PZS-4B-100N*-10
0
28
bd
8$
TPU–1
70
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT }
TPU–1
O
21
bd
ɥTPU
80
2
M
14
bd
20
Q=80
40
Charakterystyka hałasu
28
bd
Q
N
7
bd
DR
ɥTPU
8
J
L
0
–1
TPU
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
Wydajność ogólna
K
0
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
H
I
14
bd
T
3PU
40
–1
PU
5
7VaPVTUH[LJǏLUPH
KǍ^PLJR\K)(
G
7
bd
10
Q=100
50
TPU–1
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`T
VKJPLJJP\R>
F
0
Q
80
TPU–1
70
TPU–1
0
7
bd
14
bd
21
bd
28
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2d
0
>LQNjJPLVZPV^LR>
D
TPU–1
120
100
>`KHQUVNjDžVN}
ɥTPU
140
>LQNjJPL3PUR>
:WYH^UVNjDž
h,hˊ%
110
TPU–1
8$
>LQNjJPL3PUR>
Q
Wejście osiowe
>LQNjJPLVZPV^LR>
120
TPU–1
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH
8ɥTPU
+9ɥTPU
2QOR[VĜQMQYG
B
C
Ciśnienie - natężenie przepływu
Właściwości
Wydajność ogólna
>LQNjJPL3PUR>
A
Q=180
ɥTPU
80
Q=140
ɥTPU
Q=100
ɥTPU
40
8$
ɥTPU
20
0
7
bd
14
bd
21
bd
28
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy roboczej 46 mm2/s
PZS-5B-130N*-10
Ciśnienie - natężenie przepływu
Właściwości
180
200
[VNjJPhˊ
>`KHQUVNjDžVN}
SUHh
70
50
>LQNjJPL3PUR>
120
100
60
80
–1
PU
T
60
40
PU
T
20
0
7
bd
14
bd
0
21 25
bd bd
TPU–1
160
120
80
10
0
0
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\
R>
12
10
8
–1
0
–1
PU
T
2
0
U
TP
7
bd
14
bd
21
25
bd bd
:WYH^UVNjDž
h,hˊ%
>`KHQUVNjDžVN}
50
–1
U
TP
–1
U
TP
140
120
100
80
60
40
20
14
bd
21 25
bd bd
0
>LQNjJPL3PUR>
SUHh
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH 6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
+9ɥTPU
8ɥTPU
[VNjJPhˊ
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
>`KHQUVNjDžVIQLJ
70
0
16
14
12
–1
U
TP
–1
TPU
4
2
0
0
7
bd
0
0
7
bd
14
bd
21
bd
25
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
E
G
–1
14
bd
H
21 25
bd bd
14
bd
21
25
bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT }
2
I
Wejście osiowe
8$
Q
ɥTPU
140
J
TPU–1
270
120
TPU–1
210
160
120
3PU
5
0
U
TP
10
–1
–1
PU
80
T
40
DR
0
7
bd
14
bd
21
25
bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT }
2
0
Q=250
ɥTPU
100
Q=200
ɥTPU
80
80
ɥTPU
60
L
40
20
0
7
bd
14
bd
M
21
25
bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
N
O
PU–1
T
PU–1
T
70
60
0
7
bd
K
Q=150
Charakterystyka hałasu
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\
R>
7
bd
Wejście osiowe przy pełnym
odcięciu
6
D
20
TPU
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT }
8
40
C
–1
60
2
10
ɥTPU
Ciśnienie - natężenie przepływu
Właściwości
270
TPU–1
TPU–1
7
bd
Q=100
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy
roboczej 46 mm2/s
240
0
ɥTPU
TPU
80
Wydajność ogólna
3PU
25
bd
Q=150
60
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
PZS-6B-180N*-10
100
90
80
70
60
21
bd
ɥTPU
80
B
F
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
Q
14
bd
40
Q=200
Charakterystyka hałasu
14
PU
T
7
bd
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
4
–1
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
6
–1
PU
T
5
ɥTPU
100
>LQNjJPLVZPV^LR>
3PU
–1
8$
TPU–1
200
>LQNjJPL3PUR>
80
120
240
>LQNjJPLVZPV^LR>
TPU–1
>`KHQUVNjDžVIQLJ
100
90
:WYH^UVNjDž
h,hˊ%
220
>LQNjJPL3PUR>
Q
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH 6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
+9ɥTPU
8ɥTPU
240
TPU–1
A
Wejście osiowe
2QOR[VĜQMQYG
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
Wydajność ogólna
14
bd
21 25
bdbd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
A-31
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy
roboczej 46 mm2/s
PZS-6B-220N*-10
Ciśnienie - natężenie przepływu Właściwości
240
=VS\TLLMMPJPLU
J`hˊ
100
:WYH^UVNjDž
h,hˊ%
90
C
6]LYHSSLMMPJPLUJ`h
80
70
140
120
60
50
–1
100
PU
T
D
>LQNjJPL
3PU
–1
U
TP
80
60
40
20
0
E
7
bd
14
bd
21
bd
25
bd
0
6IQLJ[VNjDž
VWY}ǏUPHUPH8
270
160
12
10
8
–1
U
TP
–1
U
TP
6
4
2
0
7
bd
14
bd
21
25
bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
H
10
>LQNjJPL
5
3PU
0
NjDž
6IQLJ[V PHUPH
U
VWY}Ǐ
7
bd
80
21
bd
25
bd
ɥTPU
8$
ɥTPU
60
40
20
10
0
8$
80
0
7
bd
14
bd
21
bd
25
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
–1
PU
T
–1
TPU
70
60
0
7
bd
14
bd
21
25
bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
Nr części
24 16 18 36 37 41 17 26
K
L
30 12 1 46 47 34 10 13 8 9 4 23 38 20 32 5 28
40
ɥTPU
Charakterystyka hałasu
J
M
80
DR
14
bd
PZS-3B-70N*-10
PZS-4B-100N*-10
PZS-6B-**N*-10
3 22 29 33 27 31 15 11 42 43 35 19 7 21 25 52 40 44 14 6
120
–1
U
TP
Rysunki przekrojowe
I
U
TP
–1
8$
100
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
>LQNjJPLVZPV^LWYa`UHKSL^PLR>
G
14
ɥTPU
TPU–1
120
Wejście osiowe przy nadlewie
F
8$
140
210
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
16
160
TPU–1
0
Wejście osiowe
>LQNjJPLVZPV^LR>
B
270
6IQLJ[VNjDžVWY}ǏUPHUPH
+9ɥTPU
TPU–1
>LQNjJPL3PUR>
2QOR[VĜQMQYG
TPU–1
6IQLJ[VNjDž
VWY}ǏUPHUPH8
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
6IQLJ[VNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
Wydajność ogólna
>LQNjJPL3PUR>
A
2 39 45 48 49 50 51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nazwa części
Nr części
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Tuleja oporowa
Uchwyt uszczelki
Płytka oporowa
Sprężyna C
Sprężyna S
Tłok sterujący
Korek końcowy
Śruba prowadząca
Uchwyt sprężyny
Element ustalający
Igła
Klin
Korek
Trzpień
Zwężka
Nakrętka
Łożysko kulkowe
Nazwa części
Łożysko igłowe
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Zwężka
Śruba z łbem płaskim
Korek
Trzpień
Śruba
Korek
O-ring
Tabliczka
Myjka
Śruba
Śruba oczkowa
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Lista części uszczelniających (numer modelu zestawu 3B:) PZBS-103000, 4B : PZAS-104100, 6B : PZBS-106000)
N
Numer części
O
*
Nazwa
Szt.
1
Numer produktu
PZS-4B
Szt.
TCN-507212
1
PZS-6B
TCN-659013
Szt.
1
Uwagi
29
Uszczelka olejowa
PZS-3B
TCN-456812
33
O-ring
NBR-90 G95
1
NBR-90 G105
1
NBR-90 G135
1
JIS B 2401
34
O-ring
NBR-90 G130
1
NBR-90 G155
1
NBR-90 G200
1
35
O-ring
NBR-90 G50
1
NBR-90 G50
1
NBR-90 G65
1
36
O-ring
NBR-90 P34
1
NBR-90 P36
1
NBR-90 P41
1
37
O-ring
NBR-90 P12
1
NBR-90 P16
1
NBR-90 P16
1
38
O-ring
NBR-90 P14
2
NBR-90 P14
3
NBR-90 P14
3
39
O-ring
Uwaga 1
1
NBR-90 P9
1
NBR-90 P10
1
40
O-ring
NBR-90 P8
5
NBR-90 P8
5
NBR-90 P8
8
41
Pierścień zapasowy
T2-P12
1
T2-P16
1
T2-P16
1
48
O-ring
Uwaga 1
1
NBR-90 G85
1
NBR-90 G85
1
s
s
s
s
s
s
s
JIS B 2407
JIS B 2401
NOK
Uwaga 1: Proszę skontaktować się z dystrybutorem odnośnie tego typu o-ringu. * Wlot cieczy hydraulicznej zmieniono na GPF 3/8. (od maja 2008)
A-32
PZS-5B-130N*-10
3
31 34 42
1 15 10
9
11 20
7 35 24
6 47
53 45 25
16 17 37 36 41 18 27
Nr
części
23
51
50
49
30 12 32 28
43 19 40 26 13
8 22
4 52 38 14 21 33
5
29
2 44 46 48
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Płytka oporowa
Uchwyt uszczelki
Uszczelka
Sprężyna C
Sprężyna S
Tłok sterujący
Korek końcowy
Śruba prowadząca
Tuleja oporowa
Uchwyt sprężyny
Element ustalający
Tuleja oporowa
Klin
Korek
Trzpień
Złącze
Nakrętka
Nr
części
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Nazwa części
Łożysko kulkowe
Łożysko igłowe
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Śruba
Śruba z łbem płaskim
Korek
Korek
Korek
Zwężka
O-ring
Tabliczka
Myjka
Śruba
Korek
Śruba oczkowa
PZS-5B (numer modelu zestawu 5B : PZAS-104000)
Nr części
Nazwa
Szt.
Wielkość
Uwagi
13
Uszczelka
1
*
3 paczki
30
Uszczelka olejowa
1
TCN-608212
N. O. K
34
O-ring
1
NBR-90 G125
JIS B 2401
35
O-ring
2
NBR-90 P14
JIS B 2401
36
O-ring
1
NBR-90 P16
JIS B 2401
37
O-ring
1
NBR-90 P42
JIS B 2401
38
O-ring
1
NBR-90 P14
JIS B 2401
39
O-ring
5
NBR-90 P8
JIS B 2401
40
O-ring
2
NBR-90 P7
JIS B 2401
41
Pierścień zapasowy
1
T2-P16
JIS B 2407
48
O-ring
1
NBR-90 G85
JIS B 2401
A
2QOR[VĜQMQYG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nazwa części
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Części oznaczone gwiazdką "*"nie są dostępne na rynku. Proszę skonsultować się z dystrybutorem.
* Port smarowania zmieniono na GPF 3/8. (od maja 2008)
Kompensator ciśnienia
L
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
11
Nazwa części
Korpus zaworu
Cewka
Prowadnica sprężynowa
Łożysko
Sprężyna
Element ustalający
Zawór igłowy
Gniazdo zaworu
Sprężyna
Zestaw śruby regulacyjnej
Śruba regulacyjna
Nakrętka
O-ring
Nakrętka
Kołek sprężynujący
Element ustalający
Nr
części
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nazwa części
Kołnierz
Korek
Korek
Nakrętka
Wkręt z łbem
gniazdowym
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Korek
M
N
O
A-33
Lista części uszczelniających
Numer części
A
2QOR[VĜQMQYG
Nazwa
10-3
O-ring
NBR-90 P10A
1
NBR-90 P10A
1
JIS B 2401
17
O-ring
NBR-90 P8
1
NBR-90 P11
2
18
O-ring
NBR-90 P9
4
NBR-90 P9
5
19
O-ring
NBR-90 P5
1
NBR-90 P14
1
20
O-ring
NBR-90 P12
1
NBR-90 P22
1
21
O-ring
NBR-90 P14
1
NBR-90 P14
1
s
s
s
s
s
B
Szt.
PZS-3B, 4B
Zestaw połączenia stopy
C
Uwagi
Numer części
R
L
PZS-5B, 6B
Karta pomiarowa instalacji połączenia stopy
R
L
I
4 to P
Szt.
J
K
4-P
(J)
K
Połączenie stopy
Nr modelu pompy
G
I
J
K
ID
I d4
M
Q
G
H
S
T
N
E
T
T
A
B
F
Akcesoria
Stosowana pompa
Nr modelu
Śruba
Szt.
TH-16×40
4
(I)
S
G
H
Pomiary (mm)
Myjka
WP-16
Szt.
A
B
C
E
F
G
H
(I)
4
295,3
334
152,4
1
−
139,7
203
104,5
PZM-3-10
PZS-3B
PZM-4-10
PZS-4B
TH-20×45
4
WP-20
4
290
334
160
1
−
135
198
95
IHM-55-10
PZS-5B, 6B
TH-20×50
4
WS-B-20
4
330
370
200
1
125
125
300
40
Połączenie stopy
Nr modelu pompy
H
I d1
I d2
A
B
N
F
IHM-55-10
C
T
E
E
I d1
PZM-*-10
I d2
C
Q
ID
M
D
Pomiary (mm)
(J)
K
L
M
N
P
Q
R
(S)
T
ID
Id1
Id2
Id4
86
I152.4
140
PZM-3-10
60
25
128
128
25
M16
259
-
44,5
61
127
35
18
PZM-4-10
62
28
161,6
161,6
25
M20
270
220
33
62
152,4
34
18
IHM-55-10
70 (Uwaga)
30
224,6
224,6
30
M20
340
275
20
90
165,1
34
18
Ciężar
kg
13,5
18,0
32,0
Uwaga Wymiar IHM-55-10 (J) (70) jest wartością dla PZS-5B. Ten wymiar staje się 58 w przypadku PZS-6B.
Wymiar IHM-55-10 (I) (40) jest wartością dla PZS-5B. Ten wymiar staje się 28 w przypadku PZS-6B.
Patrz IHM-45-10 na stronach B-36 i C-12 aby zobaczyć jak wygląda PZM-3-10.
Zestaw kołnierzy rur
Typ wkręcany
Kołnierz WE
Typ wkręcany
Nr modelu zestawu kołnierza
Stosowana pompa
Nr modelu
PJF-10300T
PZS-3B
IH03J-100120
1
TH-12×55
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
PJF-10400T
PZS-4B
IH03J-100160
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G60
1
PJF-10500T
PZS-5B
IH03J-100200
1
TH-12×65
4
WS-B-12
4
NBR-90 G75
1
PJF-10600T
PZS-6B
IH03J-100240
1
TH-16×75
4
WS-B-16
4
NBR-90 G85
1
L
Nr części kołnierza
Śruba
Myjka
O-ring
KOŁNIERZ WY
Nr części kołnierza
M
Śruba
Podkładka
O-ring
IH03J-100100
1
TH-10×55
4
WS-B-10
4
NBR-90 G40
1
IH03J-100160
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G60
1
IH03J-100200
1
TH-12×65
4
WS-B-12
4
NBR-90 G75
1
IH03J-100200
1
TH-12×65
4
WS-B-12
4
NBR-90 G75
1
Typ spawany
N
Kołnierz WE
Typ spawany
Nr modelu zestawu kołnierza
Stosowana pompa
Nr modelu
PJF-10300E
PZS-3B
IH03J-200120
1
TH-12×55
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
PJF-10400E
PZS-4B
IH03J-200160
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G60
1
PJF-10500E
PZS-5B
IH03J-200200
1
TH-12×75
4
WS-B-12
4
NBR-90 G75
1
PJF-10600E
PZS-6B
IH03J-200240
1
TH-16×75
4
WS-B-16
4
NBR-90 G85
1
O
Nr części kołnierza
Śruba
Podkładka
O-ring
Kołnierz WY
Nr części kołnierza
Śruba
Podkładka
O-ring
IH03J-200100
1
TH-10×55
4
WS-B-10
4
NBR-90 G40
1
IH03J-200160
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G60
1
IH03J-200200
1
TH-12×65
4
WS-B-12
4
NBR-90 G75
1
IH03J-200200
1
TH-12×65
4
WS-B-12
NBR-90 G75
1
• Patrz strona C-11 odnośnie wymiarów.
• Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401
• Patrz strona C-11 odnośnie szczegółów dotyczących momentu dokręcania.
A-34
POMPA TŁOKOWA O PROPORCJONALNEJ
OBJĘTOŚCI SERII PZ
A
35 do 220cm3/obr.
21MPa
B
Właściwości
qPompa tłokowa wrażliwa na obciążenie o zmiennej objętości serii PZ wykorzystuje tarczę sterująca o kształcie
połowy cylindra, która jest częścią
podstawowej technologii stosowanej
przez pompę o zmiennej wydajności
serii PVS. Do tego dochodzi mechanizm łożyska hydrostatycznego, płyta
zaworu oraz inne mechanizmy reduk-
cji hałasu dla uzyskania pracy, która
jest jeszcze cichsza, niż praca pomp
serii PVS.
wKorpus pompy mieści elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór sterujący,
kompensator oraz udarowy zawór odcinającym który eliminuje konieczność
stosowania zbędnego orurowania.
eElektrohydrauliczny
proporcjonalny
zawór sterujący wykorzystuje sprawdzony system siłowego sprzężenia
zwrotnego dla poprawionej histerezy,
powtarzalności oraz reakcji.
rZdolność do tworzenia konfiguracji
podwójnej pompy z pompą IP dodatkowo rozszerza zakres możliwych zastosowań.
Dane techniczne
Pompa
Pojemność
cm3/obr.
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa
{kgf/cm2}
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Regulacja
przepływu
Zakres limitu
ℓ/min
Uwaga 3
PZ-2B-*- 35E1A-11
2
3
35
21
{214}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 14 {20,4 do 143 }
2 do 21 {20,4 do 214 }
PZ-2B-*- 45E1A-11
2
45
14
{143}
PZ-3B-*- 70E1A-10
2
3
70
Prędkość obrotowa
min-1
Ciśnienie
MPa
{kgf/cm2}
36
3,6 do 8,18
21
{214}
2000
36
3,6 do 8,18
21
{214}
1800
60
3,6 do 15,8
21
{214}
76
3,6 do 15,8
21
{214}
1800
100
3,6 do 32,3
21
{214}
600
1800
160
3,6 do 63,9
21
{214}
600
1500
162
3,6 do 63,9
21
{214}
Maks.
1 do 63
600
2000
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 14 {20,4 do 143 }
1 do 80
600
21
{214}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 14 {20,4 do 143 }
2 do 21 {20,4 do 214 }
1 do 126
600
100
21
{214}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 14 {20,4 do 143 }
2 do 21 {20,4 do 214 }
1 do 180
600
1800
PZ-5B-*-130E1A-10
2
(Uwaga 2)
3
130
21
{214}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 14 {20,4 do 143 }
2 do 21 {20,4 do 214 }
3 do 234
600
PZ-6B-*-180E1A-20
2
3
180
21
{214}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 14 {20,4 do 143 }
2 do 21 {20,4 do 214 }
3 do 324
PZ-6B-*-220E1A-20
2
3
220
21
{214}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
2 do 14 {20,4 do 143 }
2 do 21 {20,4 do 214 }
3 do 330
Uwaga 1. Można stosować w połączeniu z pompą IP do konfigurowania pompy o stałej wydajności.
Uwaga2. Numer modelu PZ-4B-130 zmieniono na PZ-5B-130.
Specyfikacje systemu sterowania ciśnienie/natężeniem przepływu
System sterowania ciśnieniem
Zakres sterowania
ciśnieniem
MPa {kgf/cm2}
Prąd znamionowy mA
Rezystancja cewki Ω
Histereza %
1 : 2 do 7{20,4 do 71,4}
2 : 2 do 14{20,4 do 143}
3 : 2 do 21{20,4 do 214}
800
H
I
J
PZ-4B-100
Port
wylotowy
port T
K
L
Port
wylotowy
port T
*
*
M
*
20(20°C)
M
0
*
Port zasysania
800
Rezystancja cewki Ω
20(20°C)
Uwaga 1: Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi (z ditheringiem).
Uwaga 2: Rożnica ciśnienia wylotowego pompy (strona WE zaworu)
oraz ciśnienia ładowania (strona WY zaworu).
Uwaga 3. Odnośnie informacji dotyczących wzmacniaczy mocy, patrz
strony I-26 do I-37.
N
*
PZ-6B
Port
wylotowy
port T1
3% maks. Informacja 1
M
0
Port zasysania
1{10} Informacja 2
Prąd znamionowy mA
Histereza %
G
Uwaga3. Maksymalne natężenie przepływu zależy od prędkości obrotowej. Wartości
w powyższej tabeli dotyczą prędkości 1800min-1dla PZ-2B do PZ-6B-180, a
1500min-1 dla PZ-6B-220.
PZ-2B/3B/5B
F
3% maks. Informacja 1
System sterowania natężeniem przepływu
Ciśnienie różnicowe zaworu
MPa {kgf/cm2}
D
Pompa o stałej wartości
tłoczenia Uwaga 1
Ciężar
kg
Pojemność
cm3/obr.
Min.
2
3
C
E
Dane techniczne systemu pompy
Nr modelu
2QOR[VĜQMQYG
Seria PZ
Pompa tłokowa wrażliwa na obciążenie o zmiennej wydajności
O
*
*
M
0
port T2
Port zasysania
A-35
Wyjaśnienie numeru modelu
A
PZ – 3 B – 10 – 70 E 2 A – 10
2QOR[VĜQMQYG
Numer konstrukcji 11: PZ-2B, 2A
10: PZ-3B do 5B
20: PZ-6B
B
Symbol pomocniczy
Zakres regulacji ciśnienia (Patrz dane techniczne.)
1, 2, 3
C
Mechanizm sterowania EA: Sterowanie odpowiedzią obciążenia
Zmienna wydajność pompy (cm3/obr.)
35; 45; 70; 100; 130; 180; 220
Stała wydajność pompowania pompy (cm3/obr.)
3,5 do 64 (Patrz pompa IP C-1.)
D
Sposób montażu B: Połączenie typu kołnierzowego
A: Połączenie typu stopowego
E
F
G
H
I
J
K
L
Wielkość pompy 2, 3, 4, 5, 6
Pompa tłokowa serii PZ
•Obsługa
•Środki ostrożności podczas instalacji pompy i orurowania
zStosować elastyczne połączenia do
łączenia wału pompy z wałem napędowym i nie dopuszczać do działania obciążenia promieniowego lub
wzdłużnego na wał pompy.
xNiewspółśrodkowość pomiędzy wałem napędowym i wałem pompy nie
może być większa, niż 0,05 mm, przy
błędzie kąta mimośrodowego na poziomie 1° lub mniejszym.
cDługość połączeń oraz wałów pomp
powinna być taka, aby wynosiła co
najmniej 2/3 szerokości połączenia.
v Stosować podstawę montażu pompy
o odpowiedniej sztywności.
bUstawić ciśnienie po stronie zasysania
pompy na – 0,03 MPa lub większe (natężenie przepływu na porcie zasysania
poniżej 2 m/s).
n Podnieść część rury odpływowej powyżej położonej najwyżej części korpusu pompy i włożyć odcinek powrotu
rury odpływowej do cieczy hydraulicznej. Przestrzegać wartości podanych
w poniższej tabeli, aby ograniczyć ciśnienie wsteczne odpływu do 0,1 MPa
PZ-2B
3B
PZ-4B
5B
PZ-6B
Wielkość
połączenia
rury
Co
najmniej
1/2"
Co
najmniej
3/4"
Co
najmniej
1"
Śr. wewn.
rury
Co
najmniej
I12
Co najmniej I17
Co
najmniej
I22
Długość rury
1 m lub
mniej
1 m lub
mniej
1 m lub
mniej
Pozycja
Nr modelu
M
N
O
m Zamontować pompę w taki sposób,
aby wał pompy był ustawiony poziomo.
,Zaleca się stosowanie gumowego
węża celem zminimalizowania hałasu
i drgań.
A-36
•Zarządzanie hydrauliczną cieczą roboczą
zStosować tylko roboczą ciecz hydrauliczną o dobrej jakości o lepkości kinematycznej podczas pracy w zakresie
20 do 200 mm2/s.
Normalnie należy stosować typ R&O
oraz odporny na zużycie typ ISOGV32
do 68 lub równoważny.
Optymalna
lepkość
kinematyczna podczas pracy wynosi 20 do 50
mm2/s.
x Zakres temperatur pracy wynosi od 5
do 60°C. Gdy temperatura oleju podczas rozruchu wynosi 5°C lub mniej,
należy uruchomić pompę przy niskim
ciśnieniu i niskiej prędkości roboczej
do chwili, aż temperatura oleju osiągnie 5°C.
c Zapewnić sitko na zasysaniu o stopniu
filtracji około 100Pm (siatka 150).
Zapewnić filtr powrotny o wielkości
20Pm lub mniejszy na linii powrotnej
do zbiornika. (Gdy pompa jest użytkowana przy ciśnieniu 14 MPa lub
większym, zalecany jest filtr 10Pm lub
mniejszy.)
v Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym.
b Stosować hydrauliczną ciecz roboczą,
gdy temperatura robocza otoczenia
jest w zakresie od 0 do 60°C.
•Środki ostrożności związane z napędem falownika
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie prędkości obrotowej określonej w
specyfikacji pompy.
x Zmiana prędkości obrotowej może
mieć również wpływ na krzywe wydajności pompy. Przed rozpoczęciem
korzystania z falownika należy sprawdzić, czy ciśnienie i współczynnik obciążenia silnika znajdują się w zakresie
użytkowania.
•Środki ostrożności podczas uruchamiania
z Przed rozpoczęciem eksploatacji
pompy należy wypełnić korpus pompy czystą roboczą cieczą hydrauliczną
poprzez port smarowania.
Nr modelu
Ilość oleju cm3
PZ-2B
650
PZ-3B
1000
PZ-4B
1800
PZ-5B
2200
PZ-6B
3000
xProszę się upewnić, że kierunek obrotów pompy jest taki sam, jak kierunek
obrotów oznaczony strzałką na korpusie pompy.
c Powietrze przedostające się do pompy lub rur może spowodować szum
lub drgania. Podczas uruchomienia
ustawić stronę wylotową pompy w
stan bez obciążenia i uruchomić pompę w stanie skokowym celem usunięcia powietrza znajdującego się w
pompie lub w rurach.
vZamontować zawór odpowietrzający
w obwodach, gdzie odpowietrzenie
przed uruchomieniem jest trudne.
(Patrz „Pompy IP” na stronie C-13.)
bAby zapewnić dobre sterowanie ciśnieniem i przepływem należy odkręcić odpowietrznik podczas uruchamiania pompy, aby usunąć powietrze
i wypełnić wnętrze zaworu elektromagnetycznego hydrauliczną cieczą
roboczą. Można zmienić pozycję odpowietrznika poprzez obrót jego pokrywy.
nPrzed dokonaniem regulacji ręcznej
śruby regulacyjnej po raz pierwszy lub
gdy nie występuje prąd wejściowy do
zaworu ze względu na usterkę elektryczną lub z innych powodów, można
sterować ciśnieniem pompy i natężeniem przepływu obracając manualną
śrubę regulacyjną. Normalnie manualna śruba regulacyjna powinna zostać
cofnięta w swoje pierwotne położenie
i zabezpieczona nakrętką blokującą.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
A
35
PZ-2B-45
port T
9J
Zawór
NJY\IHTHU\HSULQ
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
2QOR[VĜQMQYG
133,5
NJYLKUPJHWYaL^VK\
I
WVéǃJaLUPV^LNVKV
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
aH^VY\UHKTPHYV^LNV
B
I
<^HNH!H
<^HNH!I
47,5
6
15
7Va`JQHWVY[\
aHZ`ZHUPHWYaLJP^SLNéHZ[YVUH
7VY[^`SV[V^`I :(,1I
3
P port
9J
119
163
Port zasysania
:(,1I
146
60
4(2:
D
65
0
NACHI
53
4-M10x16
C
104
3
13
I 101,6–0,051
66
:aLYVRVNjDžRS\JaH
6,3 +0,015
–0,010
NJY\IHTHU\HSULQYLN\SHJQP
WYLJKRVNjJPWYaLWé`^\
Zawór
170,5
Port
VWY}ǏUPHUPH Port
ZTHYV^HUPH
9J
E
Port zasysania
Ia
Informacja
I b
0
0
− 0,021
Pojedyncza pompa
I22.23
Podwójna pompa ze stałym przepływem IP
I25.385 − 0,025
24.9 − 0,5
0
27.85 −
0
0,25
4-M10x16
F
PZ-3B-70
7VY[VWY}ǏUPHUPH
9J
2,5
¶f22
5
224,6
66
I 165,1 –0,040
48
192
168,5
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
7,94 –0,05
26,2
NJY\IHTHU\HSULQ
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
NJY\IHTHU\HSULQYLN\SHJQP
WYLJKRVNjJPWYaLWé`^\
AH^}Y
G
148
H
124
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
aH^VY\UHKTPHYV^LNV
219
58
7VY[ZTHYV^HUPH
WVY[;
9J
AH^}Y
265
NJYLKUPJHWYaL^VK\
I
WVéǃJaLUPV^LNVKV
I
0
–0,051
M10x16
52,4
I
7VY[^`SV[V^`
:(,1I
7WVY[
9J
I 25
75
2257Va`JQHWVY[\
aHZ`ZHUPHWYaLJP^SLNéHZ[YVUH
258
85
(MAKS
224,6
265
181
90
7VY[aHZ`ZHUPH
:(,1I J
7VY[aHZ`ZHUPH
PZ-4B-100
Zawór
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
aH^VY\UHKTPHYV^LNV
7VY[VWY}ǏUPHUPH.
NJY\IHTHU\HSULQ
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
4–
Zawór
21
10
161,6
0
I 152,4 –0,05
26,2
port T
RC 1/2
25
223
7Va`JQHWVY[\
aHZ`ZHUPHWYaLJP^SLNéHZ[YVUH
278
347
8
N
5)
8,
22
D
PC
0
4–M10x15
42,1 –0,2
52,4
0
I 38,1–0,03
81
7VY[^`SV[V^`
SAEJ518b-1
M
153
204
NJY\IHTHU\HSULQYLN\SHJQP
WYLJKRVNjJPWYaLWé`^\
:aLYVRVNjDž 0
RS\JaH –0,015
55
L
Port smarowania
100
4_
K
70
I (
205
161,6
200
O
Port zasysania
SAEJ518b-2
77,8
Port zasysania
I 48
4–M12x20
A-37
PZ-5B-130
NJYLKUPJHWYaL^VK\
I
WVéǃJaLUPV^LNVKV
WVY[;9J
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPHaH^VY\UHKTPHYV^LNV
Zawór
NJY\IHTHU\HSULQ
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
7VY[^`SV[V^`
I
:(,1I1/2
I
4-22
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
–0,051
6
0
I 165,1 –0,040
155
Zawór
C
7VY[ZTHYV^HUPH
NJY\IHTHU\HSULQ
YLN\SHJQPWYLJKRVNjJP
WYaLWé`^\
D
4-M12x20
25
7Va`JQHWVY[\
aHZ`ZHUPHWYaLJP^SLNéHZ[YVUH
10
4(?
7WVY[
9J
0
I 44,45 –0,051
0
–0,25
224,6
265
2QOR[VĜQMQYG
7VY[VWY}ǏUPHUPH
.
7VY[ZTHYV^HUPH
B
252
245
A
165
220
110
224,6
265
7VY[aHZ`ZHUPH
:(,1I1/2
100
7VY[aHZ`ZHUPH
E
I 60
4-M12x20
F
PZ-6B-180
220
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
aH^VY\UHKTPHYV^LNV
WVY[;9J
195
0
I
I 165,1–0,040
90
:aLYVRVNjDžRS\JaH
0
14 ¶
60
5
I
NJY\IHTHU\HSULQ
YLN\SHJQPJPNjUPLUPH
Zawór
7VY[VWY}ǏUPHUPH
G1
194
99
Zawór
H
7VY[ZTHYV^HUPH
361
317
WVY[;9J
G
74
J
4_
I
7VY[^`SV[V^`
:(,1I
70
7Va`JQHWVY[\
aHZ`ZHUPHWYaLJP^SLNéHZ[YVUH
L
106,4
7VY[aHZ`ZHUPH
I 70
61,9
M
N
O
A-38
4_
131
591
7WVY[
9J
K
I 50 53,5
36
NJY\IHTHU\HSULQYLN\SHJQP
WYLJKRVNjJPWYaLWé`^\
7VY[aHZ`ZHUPH
:(,1I
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej
cieczy roboczej 32 mm2/s
Krzywe wydajności
A
Charakterystyka prąd wejściowy–wydajność tłoczenia
35
45
PZ-3B-70
PZ-2B-45
80
PZ-2B-35
60
40
20
0
0
200
400
600
800
100
50
0
1000
B
200
150
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
100
PZ-4B-100
2QOR[VĜQMQYG
PZ-2B-
0
200
7YǃK^LQNjJPV^`T(
400
600
800
150
C
100
50
0
1000
0
200
7YǃK^LQNjJPV^`T(
400
600
D
800 1000
7YǃK^LQNjJPV^`T(
E
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
200
100
0
200
400
600
800
*PNjUPLUPL^`SV[V^L47HRNMJT2)
350
300
0
Charakterystyka prąd wejściowy–
ciśnienie tłoczenia
PZ-6B-180/220
PZ-5B-130
300
200
100
0
1000
0
200
7YǃK^LQNjJPV^`T(
400
600
800
,(
14
{143}
G
,(
7
{71.4}
1000
0
F
,(
21
{214}
0
7YǃK^LQNjJPV^`T(
200
400
600
H
800 1000
7YǃK^LQNjJPV^`T(
I
14
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
>LQNjJPL3PU
–1
PU
T
–1
TPU
0
7
bd
14
bd
21
bd
100
80
60
40
20
0
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
7
bd
14
bd
21
bd
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
:WYH^UVNjDž
h,ʾˊ%
0
L
M
PZ-6B-220
>`KHQUVNjDžVN}SUHʾ
140
PU 120
>LQNjJPL3PU T
100
–1
80
TPU 60
40
20
0
7
14
21
bd
bd
bd
–1
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
N
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8 TPU–1
270
TPU–1
0
TPU
50
40
20
10
0
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPʾ ˊ
100
90
80
70
60
50
40
–1
TPU–1
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPʾ ˊ
100
90
80
70
60
50
40
O
>`KHQUVNjDžVN}SUHʾ
140
PU 120
>LQNjJPL3PU T
100
–1
80
TPU 60
40
20
0
7
14
21
bd
bd
bd
–1
0
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDžVN}SUHʾ
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
>LQNjJPL3PUR>
70
60
50
40
20
10
0
21
{214}
>LQNjJPL3PU
–1
PU
T
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8 TPU–1
270
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPʾˊ
100
90
80
70
60
50
40
:WYH^UVNjDž
h,ʾˊ%
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
:WYH^UVNjDž
h,ʾˊ%
>`KHQUVNjDžVN}SUHʾ
–1
TPU
>LQNjJPL3PU –1
TPU
0
14
bd
K
>`KHQUVNjDžVN}SUHh
PZ-6B-180
240
220 >`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8
TPU–1
200
180
TPU–1
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPʾˊ
7
bd
bd
PZ-5B-130
180
160 >`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8TPU–1
140
TPU–1
0
7
bd
TPU–1
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPhv
100
90
80
70
60
50
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
PZ-4B-100
100
90
80
70
60
50
40
bd
10
J
TPU–1
>LQNjJPL3PUR>
0
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
–1
>LQNjJPL3PUR>
0
21
bd
20
PZ-3B-70
120
110
100
:WYH^UVNjDž
h,ʾˊ%
14
bd
TPU
>LQNjJPL3PUR>
7
bd
PZ-2B-45
80
75
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8TPU–1
70
65
TPU–1
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPhv
100
90
80
>`KHQUVNjDžVN}SUHh
70
60
50
–1
TPU
>LQNjJPL3PU :WYH^UVNjDž
h,ʾˊ%
0
:WYH^UVNjDž
h,ʾˊ%
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
PZ-2B-35
65
60
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8 TPU–1
55
50
TPU–1
>`KHQUVNjDžVIQLJ[VNjJPʾ ˊ
100
90
>`KHQUVNjDžVN}SUHh
80
70
60
–1
50
PU
T
20
>LQNjJPL3PU
–1
TPU
10
>LQNjJPL3PUR>
:WYH^UVNjDž
h,ʾˊ%
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH
8ɥTPU
Wydajność ogólna
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
A-39
Rysunki przekrojowe
A
PZ-2B-
Nr
części
35
E*A-11
45
2QOR[VĜQMQYG
35 19 31 30 32 42
16 36 17
6
7
39 15 21 41 29 22 12 28 25
B
C
D
3
18
40
23
46
45
E
43
37
2
5
27 14
4
20
9
8
13
10 11 34 44 26 24
F
1
33 38
Nr
części
Nazwa części
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Trzpień
Ślimak
Ślimak
Ślimak
Korek
Korek
Korek
Uchwyt sprężyny
Instrukcja
Uszczelka wejściowa cieczy
hydraulicznej
Zwężka
Trzpień
Zwężka
Złącze
O-ring
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Tuleja oporowa
Uchwyt uszczelki
Uszczelka
Sprężyna C
Sprężyna S
Tłok sterujący
Igła
Klin
Nakrętka
Element ustalający
Korek
Łożysko kulkowe
Łożysko igłowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nazwa części
42
43
44
45
46
Lista części uszczelniających (numer modelu zestawu PSBS-102220)
Nr części
*
G
H
Nazwa części
Szt.
Wielkość
Uwagi
13
Uszczelka
1
PS46-102000-0A
3 paczki
24
Uszczelka olejowa
1
TCN-305011
N. O. K
28
O-ring
1
NBR-90 G70
JIS B 2401
29
O-ring
1
NBR-90 P14
JIS B 2401
30
O-ring
1
NBR-90 P11
JIS B 2401
31
Pierścień zapasowy
1
T2-P11
JIS B 2407
46
O-ring
2
NBR-90 P5
JIS B 2401
Części oznaczone gwiazdką "*"nie są dostępne na rynku. Proszę skonsultować się z dystrybutorem.
I
Nr
części
PZ-3/5B-*E*A-10
18 27 17 41 38 39 16
25 45
6
22
7
11 20 10 15
9 19 43 36 32
3
J
K
L
49
M
48
47
46 42
N
2
29
5
33 14
4
21 24 37
8
13 26 40
1
44 34 28 30 12
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nr
części
Nazwa części
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Płytka oporowa
Uchwyt uszczelki
Uszczelka
Sprężyna C
Sprężyna S
Tłok sterujący
Korek końcowy
Śruba prowadząca
Tuleja oporowa
Uchwyt sprężyny
Element ustalający
Igła
Klin
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Nazwa części
Korek
Trzpień
Złącze
Nakrętka
Łożysko kulkowe
Łożysko igłowe
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Śruba
Ślimak
Korek
Korek
Trzpień
O-ring
Tabliczka
Ślimak
Lista części uszczelniających (numer modelu zestawu 3B; PZAS-103200, 5B; PZAS-104000)
Nr części
13
30
36
37
38
39
40
41
47
O
Nazwa części
Uszczelka
Uszczelka olejowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
O-ring
PZ-3B
Wielkość
*
TCN-456812
NBR-90 G95
NBR-90 P14
NBR-90 P12
NBR-90 P34
NBR-90 P7
T2-P12
NBR-90 G90
PZ-5B
Szt.
1
1
1
2
1
1
2
1
1
Wielkość
*
TCN-608212
NBR-90 G125
NBR-90 P21
NBR-90 P16
NBR-90 P42
NBR-90 P7
T2-P16
NBR-90 G85
Szt.
1
1
1
2
1
1
2
1
1
Uwagi
3 paczki
N. O. K
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2407
JIS B 2401
Części oznaczone gwiazdką "*"nie są dostępne na rynku. Proszę skonsultować się z dystrybutorem.
* Port smarowania zmieniono na GPF 3/8. (od maja 2008)
A-40
PZ-4/6B-*
Nr
części
18 27 43 39 38 17 25
6 13 26 16 42 49 53 22
2
29
5
33 21 14 40 24
4
9
8
20 36 10 12 31 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
46 48
Nr
części
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Korpus
Obudowa
Wał
Tuleja cylindrowa
Płyta zaworu
Tłok
Ślizg
Uchwyt ślizgu
Uchwyt tulei
Tarcza sterująca
Tuleja oporowa
Uchwyt uszczelki
Tuleja
Sprężyna C
Sprężyna S
Tłok sterujący
Korek końcowy
Śruba prowadząca
Uchwyt sprężyny
Płytka oporowa
Element ustalający
Igła
Klin
Korek
Trzpień
Zwężka
Nakrętka
Łożysko kulkowe
Łożysko igłowe
Uszczelka olejowa
Nazwa części
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Zwężka
Ślimak
Korek
Trzpień
Śruba
Korek
Tabliczka
Podkładka
Śruba
Śruba oczkowa
Elektrohydrauliczny
zawór proporcjonalny
30
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
PZ-4B
Wielkość
TCN-507212
NBR-90 G85
NBR-90 G105
NBR-90 G155
NBR-90 G50
NBR-90 P36
NBR-90 P16
NBR-90 P14
NBR-90 P9
NBR-90 P8
T2-P16
Nazwa części
Uszczelka olejowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
PZ-6B
Wielkość
TCN-659013
NBR-90 G85
NBR-90 G135
NBR-90 G200
NBR-90 G65
NBR-90 P41
NBR-90 P16
NBR-90 P14
NBR-90 P10
NBR-90 P8
T2-P16
Szt.
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
1
Szt.
1
1
1
1
1
1
1
3
1
8
1
C
D
E
Uwagi
G
N. O. K
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2401
JIS B 2407
H
I
* Port smarowania zmieniono na GPF 3/8. (od maja 2008)
Zestaw połączenia stopowego
Nr modelu pompy
PZ-2B
PZ-3B
PZ-5B
PZ-6B
PZ-4B
B
F
Lista części uszczelniających (numer modelu zestawu 4B:) PZAS-104100, 6B : PZBS-106000)
Nr części
A
2QOR[VĜQMQYG
52 51 50 34 54 47 41
7 19 37 44 45 11 15 32 28 35 30 23
Nazwa części
J
Nr modelu pompy
IHM-44-10
IHM-55-10
K
PZM-4-10
Uwaga: Patrz strony C-12 i A-34 odnośnie informacji dotyczących sposobów połączeń.
L
Zestaw kołnierzy rur
Nr modelu
N
d l zestawu
kołnierza
IHF -4-T-20
S
Stosowana pompa
Nr modelu
PZ-2B-35/45
Kołnierz WE
Nr części kołnierza
IH03J-100100
Śruba
1
TH-10×55
Podkładka
4
WS-B-10
O-ring
4
NBR-90 G40
1
IHF -5-T-20
PZ-3B-70
IH03J-100120
1
TH-12×55
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
PZF-4-T-10
PZ-4B-100
IH03J-100160
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G60
1
IHF -7-T-10
PZ-5B-130
IH03J-100200
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G75
1
PZF-6-T-10
PZ-6B-180/220
IH03J-100240
1
TH-16×75
4
WS-B-16
4
NBR-90 G85
1
Kołnierz WY
Nr części kołnierza
Śruba
Podkładka
M
N
Korek
O-ring
IH03J-100060
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G30
1
TPHA-1/4
1
IH03J-100080
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G35
1
TPHA-1/4
2
IH03J-100080
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G35
1
TPHA-1/4
1
IH03J-100120
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
TPHA-1/4
1
IH03J-100120
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
TPHA-1/4
1
Uwaga 1. Patrz strona C-11 odnośnie wymiarów.
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
3. Patrz strona C-11 odnośnie szczegółów dotyczących momentu dokręcania.
A-41
O
MAŁA POMPA ŁOPATKOWA
O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI SERII VDS
8cm3/obr.
15ℓ
7MPa
Seria VDS
Mała pompa łopatkowa o zmiennej objętości
B
Właściwości
Wszystkie parametry mechanizmów oryginalnej nowej serii VDR są połączone z
precyzyjna obróbką pompy, co minimalizuje straty mocy, w szczególności przy
pełnym odcięciu.
wCicha praca
Łożyska poprzeczne z zatwierdzeniem
do użytku na pompach IP plus nowe
konfiguracje portu zasysania i wylotowego zmniejszają hałas podczas pracy i
zapewniają ciche działanie przy minimal-
nych drganiach, nawet w zakresie wysokich ciśnień.
eKompaktowa i prosta konstrukcja, łatwa eksploatacja
Kompaktowe i ciche, pompy łopatkowe o zmiennej wydajności serii VDS są
ekonomiczne i łatwe w obsłudze. Prosta
konstrukcja umożliwia eksploatację w
szerokim zakresie systemów hydraulicznych.
rPrecyzyjna charakterystyka, szybka odpowiedź
Szybka reakcja zarówno przy WŁĄCZANIU-WYŁĄCZANIU oraz WYŁĄCZANIU-WŁĄCZANIU zapewnia stabilną i bardzo precyzyjną pracę.
tSolidność skonstruowana
dla zapewnienia dużej wydajności i długiej żywotności
Pompy serii VDS są wytrzymałe, a ich
konstrukcja bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy firmy NACHI. Specjalnie dobrane materiały i wykwalifikowana kadra są gwarancją znakomitej
wytrzymałości przy stabilnej, wysoce
wydajnej eksploatacji.
2QOR[ĜQRCVMQYG
qBardzo efektywna praca
z minimalnymi stratami
mocy
B
C
D
E
Dane techniczne
Model Nr
Wydajność tłoczenia bez obciążenia
ℓ/min
Wydajność
cm3/obr.
1000min-1
1200min-1
1500min-1
1800min-1
VDS-0A(B)-1A1-10
s
-1A2 s
s
-1A3 s
8,3
8
10
•Obsługa
• Ustawienia natężenia przepływu = Mak-
symalne natężenie przepływu dla modelu jak wskazano w katalogu
• Nastawa ciśnienia = Ciśnienie przedstawione w tabeli poniżej
15
Dopuszczalne
ciśnienie
szczytowe
MPa
{kgf/cm2}
1 do 2
{10,2 do 20,4}
1,5 do 3,5
{15,3 do 35,7}
3 do 7
{30,6 do 71,4}
14
{143}
Domyślne wartości fabryczne Ustawienia
ciśnienia MPa{kgf/cm2}
1 : 2,0 {20,4}
2 : 3,5 {35,7}
3 : 7,0 {71,4}
Jednakże: Q=q × n × 10−3
Q : Wydajność tłoczenia bez obciążenia
(ℓ/min)
q : Wydajność (cm3/obr.)
N : Prędkość obrotowa min-1
10
Flow Adjustment Rotation Angle ()
T and Pump Capacity (q)
8
Pump Capacity q cm3 /rev
zKierunek obrotu w przypadku tej pompy jest zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (w prawo) patrząc od strony
wału.
xRury odpływowe muszą być rurami bezpośrednimi prowadzącymi do
punktu znajdującego się poniżej poziomu cieczy w zbiorniku, a ciśnienie
wsteczne ze względu na rezystancję w
rurze nie może przekraczać 0,03MPa.
cPodczas regulacji ciśnienia, ciśnienie
zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza
się przez obrót przeciwnie do ruchu
wskazówek (w lewo).
vPodczas regulacji natężenia przepływu, natężenie przepływu zmniejsza
się przez obrót śruby regulacyjnej
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(w prawo), a zwiększa się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w
lewo). Wykres z prawej strony przedstawia ogólne wytyczne dla zależności
pomiędzy kątem obrotu śruby regulacji natężenia przepływu oraz wydajności tłoczenia bez obciążenia.
bDomyślne fabryczne ustawienia P-Q
(model standardowy)
12,5
Zakres regulacji ciśnienia
MPa
{kgf/cm2}
6
4
3
2
0
90
180
270
360
Rotation Angle°
T (Clockwise)
450
Powyższe wartości obowiązują przy
maksymalnej wydajności tłoczenia pompy przy śrubie regulacji objętości przepływu ustawionej w pozycji 0°.
Przerywana linia wskazuje wartość dolnej granicy regulacji objętości przepływu.
Prędkość obrotowa
min−1
Min.
800
F
Ciężar
kg
Maks.
1800
G
A : 6,5
B : 4,5
H
nŚruba kulowa
Śruba kulowa jest precyzyjnie regulowana fabrycznie podczas montażu.
Nie dotykać śruby kulowej. Patrz odniesienie o na schemacie przekrojowym na stronie B-4.
mRozpoczęcie pracy
Przed rozpoczęciem pracy pompy po
raz pierwszy należy ustawić stronę tłoczenia pompy w stan bez obciążenia,
a następnie należy w sposób powtarzalny uruchamiać i zatrzymywać silnik celem usunięcia całego powietrza
z wnętrza pompy oraz rur zasysania.
Po potwierdzeniu, że pompa tłoczy
olej należy kontynuować pracę bez
obciążenia przez co najmniej 10 minut, aby usunąć całe powietrze z obwodu.
,Dla hydraulicznej cieczy roboczej należy stosować typ R&O oraz odporny
na ścieranie typ ISO VG32 do 68 lub
równoważny (współczynnik lepkości
co najmniej 90). Stosować tylko roboczą ciecz hydrauliczną o lepkości
kinematycznej podczas pracy w zakresie 20 do 150mm2/s.
.Zakres temperatur pracy wynosi od
15 do 60°C. Gdy temperatura oleju
podczas uruchomienia wynosi 15°C
lub mniej należy przeprowadzić rozgrzewanie przy niskim ciśnieniu do
momentu, w którym temperatura oleju
osiągnie 15°C. Użytkować pompę w
obszarze, gdzie temperatura mieści
się w zakresie od 0 do 60°C.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
B-1
I
J
K
L
M
N
O
⁄0Ciśnienie zasysania wynosi -0,03 do
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
C
ława ciecz wskazuje na zanieczyszczenie cieczy powietrzem, natomiast
ciecz o brązowym zabarwieniu oznacza, że ciecz jest brudna.
⁄4Podczas uruchomienia należy powtarzać operację w trybie skokowym
(start-stop), aby usunąć powietrze z
pompy i rur.
⁄5Wyposażyć w zawór odpowietrzający
obiegi, których odpowietrzenie przed
uruchomieniem jest trudne. Więcej informacji na stronie C-13.
⁄6Aby zapewnić prawidłowe smarowanie powierzchni ciernych pompy
należy podać olej do wnętrza pompy
przed uruchomieniem jej pracy.
⁄7Podczas wyśrodkowania wału pompy,
niewspółśrodkowość wału silnika nie
powinna być większa, niż 0,05 mm.
Błąd kąta nie powinien przekraczać 1°.
+0,03MPa (-0,3 do +0,3kgf/cm2), a
natężenie przepływu przez port zasysania powinno być większe, niż 2m/s.
⁄1Unikać kół pasowych, przekładni i
innych układów napędowych, które
wywierają nacisk na końcówkę wału
pompy.
Zamontować pompę w taki sposób,
aby wał był ustawiony poziomo
⁄2Zapewnić sitko na zasysaniu o stopniu
filtracji około 100Pm (siatka 150). Dla
linii powrotnej do zbiornika należy stosować filtr liniowy 25 Pm.
⁄3Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym. Należy uważać,
aby uniknąć zanieczyszczeń wodą lub
innymi ciałami obcymi oraz obserwować pod kątem zmiany koloru. Bia-
D
•Środki ostrożności związane z napędem falownika
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie prędkości obrotowej określonej w
specyfikacji pompy.
x Zmiana prędkości obrotowej może
mieć również wpływ na krzywe wydajności pompy.
Przed rozpoczęciem korzystania z falownika należy sprawdzić, czy ciśnienie i współczynnik obciążenia silnika
znajdują się w zakresie użytkowania.
Wyjaśnienie numeru modelu
VDS – 0 * – 1 A * – 10
E
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia
1: 1 do 2MPa {10,2 do 20,4kgf/cm2} 2: 1,5 do 3,5MPa {15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3 do 7MPa {30,6 do 71,4kgf/cm2}
F
Charakterystyka natężenia przepływu A: Typ stałej wydajności tłoczenia
Wielkość pierścienia
G
1:15ℓ/min (1800 min-1 bez obciążenia)
Sposób połączenia
A: Połączenie typu stopowego B: Połączenie typu kołnierzowego
Wielkość pompy: 0
H
I
Typ pompy: Kompaktowa pompa łopatkowa o zmiennej objętości serii VDS
Instalacyjne rysunki wymiarowe
VDS-0A-1A-*-10
Typ połączenia stopowego
J
61
99.5
Śruba regulacji ciśnienia
100
59.5
26
K
20
DR
Śruba regulacji natężenia przepływu
O
50.8
96
118.5
47
2-36.5
14.5
Uwaga) Zestaw połączenia stopowego: IHM-2-10
B-2
+0.03
0
PCD I106.4
4 to I11
0
–0.25
(135)
3.97
17.73
13
I 15.875
0
–0.025
M
69.8 ±0.1
33
25
M 84
65
OUT
Rc 1/2 IN
MAX 199.8
Rc 3/8 OUT
L
N
Rc 1/4 DR
17.5
127
152.5
VDS-0B-1A-*-10
Mocowanie kołnierzowe
61
ĝruba regulacji ciĞnienia
26
B
C
0
42
4
82
32
118.5
ĝruba regulacji natĊĪenia przepáywu
RozwartoĞü
klucza
Rc 1/2
IN
2-11
3.97 +0.03
0
17.73–0.25
10
0
I15.875 –0.025
33
0
I 82.55 –0.05
65
MAKS 58
MAKS 130
M 84
25
Rc 3/8
WY
2QOR[ĜQRCVMQYG
WY
5.5
B
Rc 1/4
DR
20
DR
100
(Wymiary portu WE-WY)
106
125
D
E
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej
cieczy roboczej 32 mm2/s
Krzywe wydajności
T
PU –1
F
Q
T
PU –1
1A3
10
1A1
1A2
–1
TPU
5
–1
PU
T
G
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
15
H
0
0
I
1
2
3
4
5
6
7
bd bd bd bd bd bd bd
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
J
–1
TPU
0
–1
PU
T
0
1
bd
2
bd
3
bd
4
bd
5
bd
K
Charakterystyka hałasu
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
6
bd
7
bd
7Va`JQHWVTPHY\!TL[YaHWVTWǃ
L
70
M
–1
TPU
60
–1
TPU
50
0
1
bd
2
bd
3
bd
4
bd
5
bd
6
bd
N
7
bd
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
O
B-3
Rysunki przekrojowe
VDS-0B-1A*-10
23
17
29 20 18
3
B
1 27 28 4 16
9
2QOR[ĜQRCVMQYG
21
22
13
DR
14
11
C
15
6
25
5
19
D
8
10
E
2
24
22
30
14
Lista części uszczelniających
Zestaw uszczelnienia: VBAS-100B00
Nr części
Model stosowanej pompy VDS-0A/B-1A*-10
G
H
Nr części
Nazwa części
18
O-ring
NBR-70-1
1
19
O-ring
NBR-70-1
1
20
O-ring
NBR-70-1
1
21
O-ring
NBR-70-1 P20
1
22
O-ring
Uszczelka
olejowa
NBR-70-1 P10
2
TC-17358F
1
27
I
7
12
B
F
26
Numer części
Szt.
Uwaga) 1.Uszczelki olejowe są produkowane przez Nippon Oil
Seal Industry Co. Ltd. (NOK).
2.Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nazwa części
Nr części
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Korpus
Pokrywa (A)
Pokrywa (B)
Wał
Pierścień krzywkowy
Łopatka
Płyta (S)
Płyta (H)
Śruba kulowa
Śruba
Tłok
Oprawka
Sprężyna
Nakrętka
Zatyczka
Nazwa części
Klin
Nakrętka
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Łożysko
Śruba
Śruba
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Trzpień
Tabliczka znamionowa
J
Specyfikacja pompy uni
K
(zgodność z normą znaku CE)
Znaczenie numerów modeli
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
USV – 0A – A3 – 1.5 – 4 – 30
Numer konstrukcji
L
7 {71,4}
Ilość biegunów silnika: 4 (P)
Maksymalne natężenie
przepływu ℓ/min
50Hz
60Hz
12,5
15
Moc silnika (kW)
0,4, 0,75, 1,5
Zakres regulacji ciśnienia
M
1: 1,0 do 2,0MPa
{10,2 do 20,4kgf/cm2}
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3,0 do 7,0MPa
{30,6 do 71,4kgf/cm2}
N
Charakterystyka przepływu A: Typ ciągłego tłoczenia
Sposób montażu silnika A: Połączenie typu stopowego
O
Wielkość pompy 0: VDS–0B
Typ pompy: Pompa uni serii VDS
B-4
1. Standardowy silnik napędowy jest to całkowicie zamknięty silnik
chłodzony wentylatorem typu E (0,4kW) i typu F (0,75, 1,5kW).
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC,
50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
•Jak wybrać silnik
Obszar pod krzywą wydajności silnika na
wykresie z lewej strony jest zakresem roboczym dla tego silnika przy wydajności znamionowej dla tego silnika.
Przykład:
Wybór silnika, który może wytwarzać ciśnienie 3,5 MPa i o wydajności 12,5 ℓ/min.
Proces wyboru
Ponieważ przecięcie dwóch przerywanych
linii ciśnienia 3,5 MPa oraz wydajności12.5
ℓ/min przecinają się w obszarze pod krzywą
1,5 kW oznacza, że należy zastosować silnik o mocy 1,5 kW.
15
R>
10
R>
5
VIZaHY` VIZaHY`
/a
/a
R>
0
1
2
3
4
5
6
7
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
* Wybrać pompę uni o wartości ciśnienia i przepływu
w zakresie napędu, aby nie doszło do przeciążenia
napędu.
* Gdy prąd rozruchowy pompy uni staje się wyższy
dla silnika IE1, może nastąpić konieczność wymiany
przerywaczy. 0,4kW nie zmieniono z IE 1.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
0,4
-4-30
0,75
Port wylotowy ciĞnienia M10
Rc3/8
61
86.5
42
L
IL
100
A
20
26
Skrzynka zaciskowa
Zacisk B
C -0.5
G
IKD áy
0
(Okrąg
otwórtowy)
spus
J
E
O
Tabliczka znamionowa silnika
(Strona skrzynki zacisków)
ĝruba
zawieszania
MKS.130
65
M 84
33
Port
opróĪniania
Rc1/4
MKS.58
H
15°
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
I (WysokoĞü do najwyĪszej
czĊĞci Ğruby zawieszania)
Port zasysania
Rc1/2
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
F
E
Tabliczka kierunku obrotów
E
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
F
T
F
N
M
G
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 0,4kW
USV-0A-A*-1.5-4-30
H
D
0
C -0.5
H
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
IKD
(Okrągáy otwór spustowy)
E
ĝruba
zawieszania
Tabliczka
znamionowa silnika
(Strona skrzynki
zacisków)
I
Tabliczka kierunku obrotów
J
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
T
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
G
J
E
A
O
F
M
F
K
S
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
IL
20
Port
opróĪniania
Rc1/4
MKS.58
26
ĝruba regulacji
ciĞnienia M10
I (WysokoĞü do najwyĪszej
czĊĞci Ğruby zawieszania)
Port wylotowy
Rc3/8
M 84
33
61
100
L
86.5
42
MKS.130
65
KL
Port zasysania
Rc1/2
N
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Wymiary silnika [mm]
Pompa Uni
Nr
ramy
L
Moc wyjśc.
Ciężar
kW
kg
(4 bieguny)
A
IL
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
S×T
I
KD
KL
O
113
107,5
71
139,5
56
45
4
141
−
42
220,5
150
115
20×7
27
132
43,5
71M
0,4
15,5
137
107,5
80
152
62,5
50
4,5
160
193
47,5
244,5
165
130
25×10
27
137
65
80M
0,75
23,5
160,5
118,5
90
183
70
62,5
4,4
183
204
22
279
165
152,5
16×10
27
142
68
90L
1,5
26,5
M
USV-0A-A1-0.4-4-30
USV-0A-A2-0.4-4-30
C
D
ĝruba regulacji
KL
D
B
S
USV-0A-A*-
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
Krzywe wyboru silnika
USV-0A-A3-0.4-4-30
N
USV-0A-A1-0.75-4-30
USV-0A-A2-0.75-4-30
USV-0A-A3-0.75-4-30
USV-0A-A3-1.5-4-30
O
* Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
* Silnik napędowy 0,4kW nie posiada śrub do zawieszania.
B-5
POMPA ŁOPATKOWA
O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI SERII VDR 22 Design
Seria VDR22 Design
Pompa łopatkowa o zmiennej objętości
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
C
D
Właściwości
qStabilna, bardzo wydajna
praca do 14MPa
Ukośny tłok, który minimalizuje drgania
pierścienia, a szczelna, wyważona ciśnieniowo konstrukcja umozliwia bardzo
wydajną pracę pod wysokim ciśnieniem
oraz bardzo stabilną wydajność do 14
MPa.
wNatychmiastowa reakcja o
dużej precyzji
Reakcja została poprawiona przez
specjalny mechanizm ukośnego tłoka.
Szybka reakcja zarówno przy WŁĄCZA-
E
F
30ℓ/min 14MPa
40ℓ/min 7MPa
rZmniejszone straty mocy
NIU-WYŁĄCZANIU oraz WYŁĄCZANIU-WŁĄCZANIU zapewnia stabilną i bardzo precyzyjną pracę.
Połączenie oryginalnych innowacji mechanicznych NACHI oraz precyzyjna obróbka mechaniczna pozwalają wytworzyć pompę minimalizująca straty mocy,
w szczególności przy pełnym odcięciu.
eCicha praca, nawet w zakresie wysokiego ciśnienia
Ciche łożyska poprzeczne, ukośny tłok
umożliwiający stosowanie 3-punktowego systemu podpierania oraz nowe
kształty portów zasysania i tłoczenia
przyczyniają się do zminimalizowania
hałasów pracy. Zapewniona jest cicha
praca bez drgań, nawet w zakresie wysokiego ciśnienia.
tSolidna konstrukcja przeznaczona do pracy w surowych warunkach
Uzyskanie tak wytrzymałej konstrukcji tej
pompy jest możliwe dzięki długiej historii
konstrukcji wysokiej jakości pomp. To w
połączeniu ze specjalnie dobranymi materiałami oraz pracą wykwalifikowanych
pracowników pozwoliło na stworzenie
wyrobu o nadzwyczajnej wytrzymałości.
Dane techniczne
Pojedyncza pompa
Nr modelu
G
Wydajność
cm3/obr.
Wydajność tłoczenia bez obciążenia (ℓ/min)
1000min-1
1200min-1
1500min-1
1800min-1
VDR-1A(B)-1A2-22
1A3
1A4
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
16,7
16,7
20
25
30
1A5
H
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
VDR-1A(B)-2A2-22
2A3
3 do 7 {30,6 do 71,4}
6,5 do 10,5 {66,3 do 107}
22
27
33
40
Min.
Maks.
Ciężar
kg
800
1800
9
800
1800
9
21
{214}
9 do 14 {91,8 do 143}
22
Prędkość obrotowa min-1
Dopuszczalne
ciśnienie
szczytowe
MPa{kgf/cm2}
14
{143}
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
14
{143}
3 do 7 {30,6 do 71,4}
Podwójna pompa
I
Nr modelu
Typ połączenia stopowego
(Typ połączenia
kołnierzowego)
J
VDR-11A(B)-1A2-1A2-22
VDR-11A(B)-1A2-1A3-22
Strona odpowietrznika
Wydajność
tłoczenia
ℓ/min
30
VDR-11A(B)-1A3-1A3-22
K
VDR-11A(B)-2A2-2A2-22
VDR-11A(B)-2A2-2A3-22
VDR-11A(B)-2A3-2A3-22
M
N
O
1,5 do 3,5
{15,3 do 35,7}
3 do 7
Wydajność
tłoczenia ℓ/
min
30
40
3 do 7
{30,6 do 71,4}
40
Strona
wału
Prędkość obrotowa min-1
Dopuszczalne ciśnienie
szczytowe
MPa{kgf/cm2}
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
3 do 7 {30,6 do 71,4}
Maks.
800
1800
17
800
1800
17
14
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
3 do 7 {30,6 do 71,4}
14
{143}
3 do 7 {30,6 do 71,4}
Ciężar
kg
Min.
{143}
3 do 7 {30,6 do 71,4}
{30,6 do 71,4}
1,5 do 3,5
{15,3 do 35,7}
Zakres regulacji ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
Strona odpowietrznika
Uwaga) 1. Wydajność tłoczenia jest wartością przy 1800min−1 bez obciążenia.
2. Zmiana z numeru konstrukcji 21 na numer konstrukcji 22 oznacza zmianę szerokości klina wału z 3,2 mm na 4,76 mm. Oznacza to, że w przypadku
stosowania połączenia z klinem 3,2 mm należy stosować klin stopniowany (VD31J-301000) lub dodać nowy rowek na 4,76.
•Obsługa
zKierunek obrotu
Kierunek obrotu jest zawsze zgodny z
ruchem wskazówek zegara (w prawo)
patrząc od strony wału.
xOdpływ
Rury odpływowe muszą być rurami
bezpośrednimi prowadzącymi do punktu znajdującego się poniżej poziomu
cieczy w zbiorniku, a ciśnienie wsteczne
ze względu na rezystancję w rurze nie
może przekraczać 0,03MPa. W przypadku stosowania pompy posiadającej
port odpływowy w dwóch miejscach
należy stosować wyższy port odpływu
po zainstalowaniu pompy.
B-6
cRegulacja objętości tłoczenia
Natężenie przepływu zmniejsza się
przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w
prawo), a zwiększa się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w
lewo). Przed wykonaniem regulacji
należy odkręcić nakrętkę blokującą.
Po zakończeniu regulacji ponownie
dokręcić nakrętkę blokującą. Wykres z
prawej strony przedstawia ogólne wytyczne dla zależności pomiędzy kątem
obrotu śruby regulacji natężenia przepływu oraz wydajności tłoczenia bez
obciążenia.
25
>`KHQUVNjDžWVTW`JT3VIY
L
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
Strona wału
2ǃ[VIYV[\YLN\SHJQPWYaLWé`^\P^`KHQUVNjJPWVTW`X
ʿ
20
VD
15
VD
R-
1-2
R-
1-1
A*2
A*22
2
10
7
5
0
90
180
270
360
450
ʿ
2ǃ[VIYV[\‡^WYH^V
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
Jednakże: Q=q × n × 10−3
sza się przez obrót przeciwnie do ruchu
wskazówek (w lewo).
bDomyślne fabryczne ustawienia P-Q
(model standardowy)
• Ustawienia natężenia przepływu = Mak-
Q : Wydajność tłoczenia bez obciążenia Q ℓ/min
q : Wydajność cm3/obr.
N : Prędkość obrotowa min-1
symalne natężenie przepływu dla modelu jak wskazano w katalogu
• Nastawa ciśnienia = Ciśnienie przedstawione w tabeli z prawej strony
nŚruba kulowa
Śruba kulowa jest precyzyjnie regulowana fabrycznie podczas montażu.
Nie dotykać śruby kulowej. Patrz odniesienie @1 na rysunku przekrojowym
na stronie B-11.
Wyjaśnienie numeru modelu
Pojedyncza pompa
VDR – 1 A – 1 A 2 – 22
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia
2: 1,5 do 3,5MPa {15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3 do 7MPa {30,6 do 71,4kgf/cm2}
4: 6,5 do 10,5MPa {66,3 do 107kgf/cm2}
5: 9 do 14MPa {91,8 do 143kgf/cm2}
Uwaga: Wielkość pierścienia: W przypadku 2, maksymalne
ciśnienie nastawy wynosi 7Mpa (71,4kgf/cm2).
2 : 3,5{35,7}
3 : 3 {30,6}
4 : 6.5{66.3}
5 : 9 {91,8}
mPraca początkowa
Przed rozpoczęciem pracy pompy po
raz pierwszy należy ustawić stronę tłoczenia pompy w stan bez obciążenia,
a następnie należy w sposób powtarzalny uruchamiać i zatrzymywać silnik celem usunięcia całego powietrza
z wnętrza pompy oraz rur zasysania.
Po potwierdzeniu, że pompa tłoczy
olej należy kontynuować pracę bez
obciążenia przez co najmniej 10 minut, aby usunąć całe powietrze z obwodu.
Wyposażyć w zawór odpowietrzający
obiegi, których odpowietrzenie przed
uruchomieniem jest trudne.
,Płyta pomocnicza
W przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Szczegółowe wymiary patrz strony
B-17 do B-19.
Nr modelu pompy
Charakterystyka natężenia przepływu A: Typ stałej wydajności
tłoczenia
Wielkość pierścienia
Typ pompy: Pompa łopatkowa o zmiennej wydajności tłoczenia serii VDR
Podwójna pompa
VDR – 11 A – 1 A 2 – 1 A 3 – 22
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia po stronie wału
2: 1,5 do 3,5MPa {15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3 do 7MPa {30,6 do 71,4kgf/cm2}
Charakterystyka natężenia przepływu po stronie wału
(na podstawie pojedynczej pompy)
Wielkość pierścienia po stronie wału
(na podstawie pojedynczej pompy)
Zakres regulacji ciśnienia po stronie głowicy
2: 1,5 do 3,5MPa {15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3 do 7MPa {30,6 do 71,4kgf/cm2}
Charakterystyka natężenia przepływu po stronie głowicy
(na podstawie pojedynczej pompy)
Wielkość pierścienia po stronie głowicy
(na podstawie pojedynczej pompy)
Sposób połączenia
A: Połączenie typu stopowego B: Połączenie typu kołnierzowego
Wielkość pompy: 11
0,75 do 1,5
MVD-1-135-10
2,2 do 3,7
MVD-1-115Y-10
0,75 do 1,5
MVD-1-135Y-10
2,2 do 3,7
C
D
E
G
VDR-1A-2A*-22
VDR-11A-*A* -*A*-22
Wielkość pompy: 1
MVD-1-115-10
B
F
Silnik (kW)
VDR-1A-1A*-22
1: 30ℓ/min
-1
2: 40ℓ/min } przy 1800min
Sposób połączenia
A: Połączenie typu stopowego B: Połączenie typu kołnierzowego
Numer płyty
pomocniczej
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
Przerywana linia wskazuje wartość dolnej granicy regulacji objętości przepływu.
Uwaga Powyższe wartości obowiązują
przy maksymalnej wydajności tłoczenia pompy przy śrubie regulacji objętości przepływu ustawionej
w pozycji 0°.
vRegulacja ciśnienia
Ciśnienie zmniejsza się przez obrót
śruby regulacyjnej zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo), a zwięk-
Domyślne wartości fabryczne
Ustawienia ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
MVD-11-135-10
1,5 do 3,7
MVD-11-135X-10
H
.Dla roboczej cieczy hydraulicznej
należy stosować typ ISO VG32 lub
równoważny (współczynnik lepkości
co najmniej 90) dla ciśnienia 7MPa
lub niższego, oraz typ ISO VG68 lub
równoważny (współczynnik lepkości
co najmniej 90) dla ciśnienia powyżej
7MP.
⁄0Zakres temperatur pracy wynosi od
15 do 60°C. Gdy temperatura oleju
podczas uruchomienia wynosi 15°C
lub mniej należy przeprowadzić rozgrzewanie przy niskim ciśnieniu do
momentu, w którym temperatura oleju
osiągnie 15°C. Użytkować pompę w
obszarze, gdzie temperatura mieści
się w zakresie od 0 do 60°C.
⁄1Ciśnienie zasysania wynosi -0,03 do
+0,03MPa (-0,3 do +0,3kgf/cm2), a
natężenie przepływu przez port zasysania powinna być większe, niż 2m/s.
⁄2Unikać kół pasowych, przekładni i innych układów napędowych, które wywierają nacisk na końcówkę wału pompy. Zamontować pompę w taki sposób,
aby wał był ustawiony poziomo
⁄3Zapewnić sitko na zasysaniu o stopniu
filtracji około 100Pm (siatka 150). Dla
linii powrotnej do zbiornika nalezy stosować filtr liniowy 25 Pm.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
Typ pompy: Pompa łopatkowa o zmiennej wydajności tłoczenia serii VDR
B-7
I
J
K
L
M
N
O
•Środki ostrożności związane z napędem falownika
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie prędkości obrotowej określonej w
specyfikacji pompy.
x Zmiana prędkości obrotowej może
mieć również wpływ na krzywe wydajności pompy. Przed rozpoczęciem
korzystania z falownika należy sprawdzić, czy ciśnienie i współczynnik obciążenia silnika znajdują się w zakresie
użytkowania.
VDR-1A-*A*-22
D
ĝruba regulacji ciĞnienia
50
+0.012
4.76 +0.024
14
35
129.5
29.6
92.5
222
F
87
149.6
I
0
21.15–0.2
0
E
25
0
I 19.05 –0.021
ĝruba regulacji natĊĪenia przepáywu Rc 1/4 DR (tylko typ 1A4, 1A5)
18
53.9 –0.1
C
Instalacyjne rysunki wymiarowe
powinna być większa, niż 0,05 mm.
Należy stosować podstawę montażową pompy o odpowiedniej sztywności. Błąd kąta nie powinien przekraczać 1°.
M 102
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
⁄6Podczas uruchomienia należy powtarzać operację w trybie skokowym
(start-stop), aby usunąć powietrze z
pompy i rur.
⁄7Wyposażyć w zawór odpowietrzający
obiegi, których odpowietrzenie przed
uruchomieniem jest trudne. Więcej informacji na stronie C-13.
⁄8Aby zapewnić prawidłowe smarowanie powierzchni ciernych pompy
należy podać olej do wnętrza pompy
przed uruchomieniem jej pracy.
⁄9Podczas wyśrodkowania wału pompy,
niewspółśrodkowość wału silnika nie
77.5
131.4
B
⁄4Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym. Należy uważać,
aby uniknąć zanieczyszczeń wodą lub
innymi ciałami obcymi oraz obserwować pod kątem zmiany koloru. Biaława
ciecz wskazuje na zanieczyszczenie
cieczy powietrzem, natomiast ciecz
o brązowym zabarwieniu oznacza, że
ciecz jest brudna.
⁄5Proszę skontaktować się ze swoim
dystrybutorem odnośnie stosowania
cieczy roboczych na bazie wody i glikolu.
33
WE ( I26) O-ring 1A-P22
DR ( I14) O-ring 1A-P10A
WY (I 26) O-ring 1A-P22
45
51
120.6 ±0.2
140
G
H
I
46.75
59.5
25.5 ±0.2
96
J
VDR-1B-*A*-22
Rc 1/4 DR (tylko typ 1A4, 1A5)
77.5
M 102
25
50
35
129.5
92.5
29.6
222
M
Rc 1/2 WE
22.5
4
87
33
149.6
Rc 1/4 DR
4.76 +0.024
+0.012
4 to I 11
Rc 3/8 WY
O
37
113
90 ±0.2
37
N
16
55
L
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu
0
I 19.05 –0.021
0
21.15 –0.2
K
0
I 95.02 –0.04
14 DR pozycja portu
ĝruba regulacji ciĞnienia
90 ±0.2
113
130
Auxiliary View A
B-8
A
VDR-11A-*-*-22
227
33
25
129.5
92.5
B
0
21.15 –0.2
0
14
35
B
+0.012
4.76 +0.024
53.9 –0.1
M 102
50
63
2QOR[ĜQRCVMQYG
77.5
131.4
ĝruba regulacji
ciĞnienia
77
0
I 19.05 –0.021
ĝruba regulacji 53.6
natĊĪenia
29.6
przepáywu
8 to I 11
C
D
51
140
120.6 ±0.2
222
E
2 do WE (I 26) O-ring 1A-P22
2 do DR (I 14) O-ring 1A-P10A
2 do WY (I 26) O-ring 1A-P22
25.5 ±0.2
46.75
F
45
77
96
59.5
G
VDR-11B-*-*-22
H
59
35
92.5
222
77
226.6
22.5
4
37
J
K
4 do I 11 otwór
WE2 do Rc 1/2
113
90 ±0.2
37
WY 2 do Rc 3/8
L
37
129.5
I
+0.012
4.76 +0.024
0
55
50
M 102
25
21.15–0.2
77.5
ĝruba regulacji
ciĞnienia
0
–0.021
16
0
95.02 –0.04
77
19.05
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu
M
90 ±0.2
113
130
N
DR 2 do Rc 1/4
O
B-9
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy
roboczej 32 mm2/s
0
K
Q
20
8
15
3PU
10
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
PU –1
–1
PU
T
5
0
2
–1
U
TP
3.5
bd
bd
10.5
bd
bd
0
1
2
3
5
bd bd bd bd bd bd bd
1.5
–1
PU
T
–1
U
TP
0.5
0
3.5
bd
bd
10.5
bd
14
bd
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
2.5
20
2.0
3PU
–1
T
1.5
PU
–1
T
1.0
PU
0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
bd bd bd bd bd bd bd
0
N
O
B-10
5
–1
7Va`JQHWVTPHY\!TL[YaHWVTWǃ
–1
TPU
60
50
–1
TPU
0
3.5
bd
bd
PU
T
0
1
3.5
bd
bd
10.5
bd
0
TPU –1
TPU–1
Q
30
20
3PU
–1
U
TP
10.5
bd
14
bd
3
–1
PU
T
10
1
2
3
5
bd bd bd bd bd bd bd
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Charakterystyka hałasu
80
2
T
PU
10
0
2
M
3
–1
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
L
15
VDR-1*-2A3-22
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
3PU
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
30
10
5
20
0
0
Q
TPU –1
0
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
1.0
1
TPU–1
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
T
U
TP
0
–1
PU –1
VDR-1*-2A2-22
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
J
5
2
–1
U
TP
Q
T
25
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
TPU –1
25
0
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
I
10
0
0
3
3PU
VDR-1*-1A5-22
G
H
15
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
30
F
0.5
0.5 1
1.5
2
2.5 3
3.5
bd bd bd bd bdbd bd
D
E
1.0
–1
PU
T
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
5
0
U
P
T
10
1.5
–1
20
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
3PU
15
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
2.0
TPU –1
25
TPU –1
30
Q
>LQNjJPL3PUR>
C
20
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
TPU–1
25
TPU –1
30
Q
VDR-1*-1A4-22
>LQNjJPL3PUR>
TPU–1
30
B
VDR-1*-1A3-22
>LQNjJPL3PUR>
VDR-1*-1A2-22
2
1
0
>LQNjJPL3PUR>
Krzywe wydajności
Rysunki przekrojowe
VDR-1A-*A*-22
4 18
25 12
11
7
8
34
21 22 15 16 33 32 17 24 38
14
41
30
40
31 29 10
47
39
1
9
19 27 28 23
5
B
36
37
3
35
2QOR[ĜQRCVMQYG
20
13
46
B
26
C
D
42 43 42
Lista części uszczelniających
Pojedyncza pompa
Nr części
Nr modelu stosowanej pompy
VDR-1A-*-22
Numer zestawu uszczelnień
VDBS-101A00
Nazwa części
Numer części
18
Dławnica
VDB32-101000
Szt.
1
27
Uszczelka olejowa
ISP1D-224211F
1
29
Pierścień zapasowy
VDB34-101000
1
30
Pierścień zapasowy
VDB34-201000
1
31
O-ring
S85(NOK)
1
32
O-ring
NBR-70-1 P22
1
33
O-ring
NBR-70-1 P5
1
34
O-ring
NBR-70-1 P14
1
35
O-ring
NBR-70-1 P12
1
40
O-ring
AS568-036
1
41
O-ring
AS568-029
1
42
O-ring
NBR-70-1 P22
2
43
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
Nr części
Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Korpus (A)
Korpus (B)
Pokrywa
Pokrywa
Wał
Wirnik
Pierścień
Łopatka
Płyta (S)
Płyta (H)
Tłok
Sprężyna
Śruba
Nakrętka
Tłok
Uchwyt
Adapter
Dławnica
Łożysko (S)
Łożysko (H)
Śruba kulowa
Nakrętka
Klin
Śruba
Nr części Nazwa części
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Trzpień
Kołek sprężynujący
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zapasowy
Pierścień zapasowy
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Śruba
Nakrętka
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Klin
Tabliczka znamionowa
Zatyczka
Trzpień
Uwaga) 1. Uszczelki olejowe są produkowane przez Nippon Oil Seal Industry Co. Ltd. (NOK).
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
3. Dla VDR-1B-*-22, numer zestawu uszczelek zmienia się na VDBS-101B00, bez o-ringów 42 i 43.
E
F
G
H
I
J
Podwójna pompa
Nr części
Nr modelu stosowanej pompy
VDR-11A-*-*-22
Numer zestawu uszczelnień
VDBS-111A00
K
Nazwa części
Numer części
18
Dławnica
VDB32-101000
Szt.
2
27
Uszczelka olejowa
ISP1D-224211F
1
29
Pierścień zapasowy
VDB34-101000
2
30
Pierścień zapasowy
VDB34-201000
2
31
O-ring
S85(NOK)
2
32
O-ring
NBR-70-1 P22
2
33
O-ring
NBR-70-1 P5
2
34
O-ring
NBR-70-1 P14
2
35
O-ring
NBR-70-1 P12
2
40
O-ring
AS568-036
2
41
O-ring
AS568-029
2
42
O-ring
NBR-70-1 P22
4
43
O-ring
NBR-70-1 P10A
2
L
M
N
O
Uwaga) 1. Uszczelki olejowe są produkowane przez Nippon Oil Seal Industry Co. Ltd. (NOK).
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
3. Dla VDR-11B-*-*-22, numer zestawu uszczelek zmienia się na VDBS-111B00, bez o-ringów 42 i 43.
B-11
VDR-11A-*A*-*A*-22
4 18
25 12 11
7
8
34 21 22 47 15 16 33 32 17 24 38
41 30
9
19
39
1 19 27 28 44
5
23
36
14
B
48
39
40
31 29 10 45 2
37
3
35
20
13
46
2QOR[ĜQRCVMQYG
6
26
B
C
42 43 42
D
Specyfikacja pompy uni
(zgodność
z normą znaku CE)
(
Znaczenie numerów modeli
E
Pojedyncza pompa
Podwójna pompa
UVD –1 A – 2 A 2 – 1.5 – 4 – 60
UVD – 11 A – 2 A 2 – 2 A 2 – 3.7 – 4 – 60
Numer konstrukcji
F
Numer konstrukcji
Ilość biegunów silnika: 4 (P)
Ilość biegunów silnika: 4 (P)
Moc silnika (kW)
1,5, 2,2, 3,7
Moc silnika (kW)
0,75, 1,5, 2,2, 3,7
Zakres regulacji ciśnienia pompy po stronie wału
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3,0 do 7,0MPa
{30,6 do 71,4kgf/cm2}
Zakres regulacji ciśnienia
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3,0 do 7,0MPa
{30,6 do 71,4kgf/cm2}
G
H
Charakterystyka natężenia przepływu pompy po
stronie wału A: Typ ciągłego tłoczenia
Charakterystyka przepływu
A: Typ ciągłego tłoczenia
Wielkość pierścienia
Brak : 30ℓ/min
przy 1800min-1
2 : 40ℓ/min
Wielkość pierścienia pompy po stronie wału
Brak: 30ℓ/min
przy 1800min-1
2 : 40ℓ/min
}
I
}
A: Połączenie typu stopowego
Zakres regulacji ciśnienia pompy po stronie
głowicy Taki sam, jak po stronie walu pompy
Wielkość pompy 1: VDR-1B (22D)
J
Typ pompy: Pompa uni serii VDR (22D)
Charakterystyka natężenia przepływu pompy
po stronie głowicy Typ ciągłego tłoczenia
Wielkość pierścienia pompy po stronie głowicy
Brak: 30ℓ/min
przy 1800min-1
2 : 40ℓ/min
K
}
A: Połączenie typu stopowego
Wielkość pompy 11: VDR-11B (22D)
L
M
Typ pompy: Pompa uni serii VDR (22D)
Dane techniczne
N
O
B-12
Nr modelu
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
50Hz
60Hz
50Hz
UVD-1A
7 {71,4}
25
30
33
39
UVD-11A
7 {71,4}
25-25
30-30
33-33
39-39
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min (A*)
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min (2A*)
60Hz
•Wybór silnika
Obszar pod krzywą wydajności silnika na
wykresie z lewej strony jest zakresem roboczym dla tego silnika przy wydajności
znamionowej dla tego silnika.
Przykład:
Wybór silnika, który może wytwarzać ciśnienie 3,5 MPa i o wydajności 25 ℓ/min.
Proces wyboru
Ponieważ przecięcie dwóch przerywanych linii ciśnienia 3,5 MPa oraz wydajności25 ℓ/min przecinają się w obszarze
pod krzywą 2,2kW oznacza, że należy
zastosować silnik o mocy 2,2kW. W przypadku konfiguracji podwójnej pompy
należy wybrać silnik, który jest większy,
niż całkowita moc wymagana przez obie
pompy.
30
20
R>
R>
10
R>
0
VIZaHY` VIZaHY`
/a
/a
1
2
3
4
5
6
7
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Instalacyjne rysunki wymiarowe
UVD-1A
129.5
92.5
130
Rc1/2(WE)
Rc3/8(WY na przeciwlegáej stronie)
112.6
59
ĝruba
zawieszania
L
IL
22.5
Tabliczka
znamionowa silnika
A
O
(Strona skrzynki
zacisków)
F
Tabliczka
kierunku obrotów
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
G
M 102
I1
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
0
C -0.5
55
H
50
I2(tylko 3,7kW)
(wymiary portu WE-WY)
ĝruba regulacji
ciĞnienia
RozwartoĞü klucza 6
IKD
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
(Okrągáy otwór spustowy)
Rc1/4(DR)
Schemat koncepcyjny
napĊdu elektrycznego 2,2kW
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 0,75, 1,5kW
F
S
G
M
F
I1
J
E
E
H
T
I1
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
N
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Wymiary silnika [mm]
Pompa uni
UVD-1A-A2-0.75-4-60
C
E
D
KL
B
D
* Wybrać pompę uni o wartości ciśnienia i przepływu w zakresie napędu, aby nie doszło do przeciążenia napędu.
* Gdy prąd rozruchowy pompy uni staje się wyższy dla silnika IE1, może nastąpić konieczność wymiany przerywaczy.
ĝruba zawieszania
(tylko 3,7kW)
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
Krzywe wyboru silnika
Nr
ramy
Moc wyjściowa kW
(4 bieguny)
Ciężar
kg
I
J
A
IL
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
L
M
N
S×T
I
KD
KL
O
137
105
80
152
62,5
50
4,5
160
193
−
47,5
242
165
130
25×10
27
137
65
80M
0,75
28
160,5
118,5
90
183
70
62,5
4,4
183
204
−
22
279
165
152,5
16×10
27
142
68
90L
1,5
31
179
133
100
206
80
70
7
203
226
−
39
312
206
170
14×12
27
153
83
100L
2,2
45
M
199
140
112
233
95
70
10
228
253
242
24
339
214
164
14×12
27
182
90
112M
3,7
49
N
K
UVD-1A-A2-1.5-4-60
UVD-1A-A3-1.5-4-60
UVD-1A-2A2-1.5-4-60
L
UVD-1A-A2-2.2-4-60
UVD-1A-A3-2.2-4-60
UVD-1A-2A2-2.2-4-60
UVD-1A-A3-3.7-4-60
UVD-1A-2A2-3.7-4-60
UVD-1A-2A3-3.7-4-60
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu F.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
4. Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
O
B-13
UVD-11A
ĝruba zawieszania
(tylko 3,7kW)
KL
92.5
189.6
136
99.5
59
L
IL
A
O
22.5
Tabliczka
znamionowa silnika
(Strona skrzynki
zacisków)
M 102
55
I1
H
J
E
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
Rc1/4(DR)
T
F
E
F
S
(Okrągáy otwór spustowy)
G
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
0
IKD
RozwartoĞü klucza 6
C -0.5
ĝruba regulacji
ciĞnienia
N
Schemat koncepcyjny
napĊdu elektrycznego 2,2kW
I1
M
Tabliczka kierunku obrotów
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Schemat koncepcyjny
napĊdu elektrycznego 1,5kW
I1
C
ĝruba
zawieszania
50
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
I2(tylko 3,7kW)
130
(wymiary portu WE-WY)
B
Rc1/2(WE)
Rc3/8(WY na przeciwlegáej stronie)
D
129.5
D
Nr
ramy
Moc
wyjściowa
kW
(4 bieguny)
Ciężar
kg
Wymiary silnika [mm]
Pompa uni
A
E
IL
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
L
M
90
183
70
62,5
4,4
183
204
−
22
279
165
N
S×T
I
KD
KL
O
27
142
68
90L
1,5
39
UVD-11A-A2-A2-1.5-4-60
F
UVD-11A-A2-A3-1.5-4-60
160,5 118,5
152,5 16×10
UVD-11A-A3-A3-1.5-4-60
G
H
UVD-11A-A2-A2-2.2-4-60
UVD-11A-A2-A3-2.2-4-60
179
133
100
206
80
70
7
203
226
−
39
312
206
170
14×12
27
153
83
100L
2,2
53
199
140
112
233
95
70
10
228
253
242
24
339
214
164
14×12
27
182
90
112M
3,7
57
UVD-11A-A3-A3-2.2-4-60
I
UVD-11A-2A2-2A2-2.2-4-60
UVD-11A-A2-A2-3.7-4-60
J
K
UVD-11A-A2-A3-3.7-4-60
UVD-11A-A3-A3-3.7-4-60
UVD-11A-2A2-2A2-3.7-4-60
L
M
UVD-11A-2A2-2A3-3.7-4-60
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu F.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
4. Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
N
O
B-14
Seria VDR
POMPA ŁOPATKOWA O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI
Seria VDR13 Design
Pompa łopatkowa o zmiennej objętości
20 do 45ℓ/min
6MPa
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
Nowy numer konstrukcji 13 został stworzony poprzez modyfikację niektórych komponentów o starych numerach konstrukcji 11 i 12, a nowa konstrukcja instalacji jest kompatybilna ze starą konstrukcją.
B
Właściwości
qWydajna energetycznie, ekonomiczna
praca.
wWbudowany bardzo precyzyjny mechanizm kompensacji temperatury.
ePierścień jest przesuwany przez sprężynę, a wzrost ciśnienia automatycz-
nie przesuwa ją w kierunku centrum,
tak aby wydajność tłoczenia wyniosła
zero.
rZ obwodu można wyeliminować zawór nadmiarowy i zawór odciążający.
tMożliwe było zmniejszenie wielko-
ści jednostki, ponieważ nie nastąpił
wzrost na wejściu proporcjonalnym
do ciśnienia, które uniemożliwiłoby
wzrost temperatury cieczy.
yNowa konstrukcja dla zmniejszenia
hałasu i poprawy wytrzymałości.
C
D
Dane techniczne
Pojedyncza pompa
Wydajność tłoczenia bez obciążenia (ℓ/min)
Nr modelu
Zakres
regulacji ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
Wydajność
cm3/obr.
1000min−1
VDR-1A(B)-1A1-13
-1A2-1A3-
VDR-2A(B)-1A1-13
-1A2-1A3-
1200min-1
1500min-1
1800min-1
13,9
13,9
14
14
16,5
16,5
21
21
25
25
1 do 2 {10,2 do 20,6}
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
11,1
11
13
17
20
3 do 6 {30,6 do 61,2}
25
25
25
25
30
30
38
38
45
45
1 do 2 {10,2 do 20,4}
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
22,2
22
26,5
34
40
3 do 6 {30,6 do 61,2}
Dopuszczalne
ciśnienie
szczytowe
MPa
{kgf/cm2}
14
{143}
Prędkość
obrotowa
min−1
Min.
Ciężar
kg
E
Maks.
F
800
1800
8
G
14
{143}
800
1800
21
H
Podwójna pompa
Nr modelu
Typ połączenia
stopowego
(Typ połączenia
kołnierzowego)
Strona odpowietrznika
Wydajność
tłoczenia ℓ/
min
VDR-11A(B)-1A1-1A1-13
VDR-11A(B)-1A1-1A2-13
VDR-11A(B)-1A1-1A3-13
Zakres
regulacji
ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
Wydajność
tłoczenia ℓ/
min
1 do 2
25
1
20
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
3 do 5 {30,6 do 51}
{10,2 do 20,4}
25
VDR-11A(B)-1A2-1A2-13
VDR-11A(B)-1A2-1A3-13
VDR-11A(B)-1A3-1A3-13
Strona wału
do 2
{10,2 do 20,4}
Strona
wału
Dopuszczalne
ciśnienie szczytowe
MPa{kgf/cm2}
I
Prędkość
obrotowa
min−1
Ciężar
kg
Min.
Maks.
14
J
K
A:
{143}
13,6
1,5 do 3,5
{15,3 do 35,7}
20
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
Strona
odpowietrznika
3 do 5 {30,6
do 51}
25
20
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
3 do 5 {30,6 do 51}
20
3
do 5
{30,6 do 51}
14
{143}
14 {143}
800
L
1800
B:
13,9
Uwaga) 1. Wydajność tłoczenia jest wartością przy 1800min−1 bez obciążenia.
2. Oprócz tego modelu, seria VDC (maksymalne ciśnienie robocze: 14MPa) dostępna jest również wysokociśnieniowa pompa łopatkowa o zmiennej
wydajności. Więcej informacji na stronie B-25.
3. Zmiana z numeru konstrukcji serii VDR-1 na numer konstrukcji 12 oznacza zmianę szerokości klina wału z 3,2 mm na 4,76 mm.
Oznacza to, że w przypadku stosowania połączenia z klinem 3,2 mm należy stosować klin stopniowany (VD31J-302000) lub dodać nowy rowek na
4,76.
4. Nie ma zmiany sposobu montażu w przypadku zmiany z wielkości VDR-1 numer konstrukcji 12 i VDR-2 numer konstrukcji 11 na numer konstrukcji 13.
M
N
O
B-15
Wyjaśnienie numeru modelu
Pojedyncza pompa
Podwójna pompa
Pojedyncza pompa
Podwójna pompa
VDR – 1 A – 1 A 2 – 13
VDR – 1 1 A – 1 A 1 – 1 A 2 – 13
B
Numer konstrukcji
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia po stronie wału
1: 1 do 2 MPa
{10,2 do 20,4kgf/cm2}
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3 do 5MPa
{30,6 do 51kgf/cm2}
2QOR[ĜQRCVMQYG
Zakres regulacji ciśnienia
1: 1 do 2 MPa
{10,2 do 20,4kgf/cm2}
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3 do 6MPa
{30,6 do 61,2kgf/cm2}
B
Charakterystyka natężenia przepływu po
stronie wału
A: Typ stałej wydajności tłoczenia
Charakterystyka przepływu
A: Typ ciągłego tłoczenia
C
Wielkość pierścienia po stronie wału 1
Wielkość pierścienia 1
Sposób połączenia
A: Połączenie typu stopowego
B: Połączenie typu kołnierzowego
D
Zakres regulacji ciśnienia po stronie głowicy
Charakterystyka natężenia przepływu po stronie
głowicy
Wielkość pompy 1, 2
E
Wielkość pierścienia po stronie głowicy 1
Typ pompy: Seria VDR
Pompa łopatkowa o zmiennej objętości tłoczenia
Sposób połączenia A: Połączenie typu stopowego
B: Połączenie typu kołnierzowego
Wielkość pompy po stronie wału 1
F
Wielkość pompy po stronie głowicy 1
Typ pompy: Seria VDR
Pompa łopatkowa o zmiennej objętości tłoczenia
G
•Obsługa
H
I
J
K
L
M
zKierunek obrotu
Kierunek obrotu w przypadku jest zawsze zgodny z ruchem wskazówek
zegara (w prawo) patrząc od strony
wału.
xSpust
Rury odpływowe muszą być rurami bezpośrednimi prowadzącymi do punktu
znajdującego się poniżej poziomu cieczy w zbiorniku, a ciśnienie wsteczne
ze względu na rezystancję w rurze nie
może przekraczać 0,03MPa.
cRegulacja objętości tłoczenia
Natężenie przepływu zmniejsza się
przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w
prawo), a zwiększa się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w
lewo). Przed wykonaniem regulacji
należy odkręcić nakrętkę blokującą.
Po zakończeniu regulacji ponownie
dokręcić nakrętkę blokującą. Wykres
poniżej przedstawia ogólne wytyczne
dla zależności pomiędzy kątem obrotu śruby regulacji natężenia przepływu
oraz wydajności tłoczenia bez obciążenia.
2ǃ[VIYV[\YLN\SHJQPWYaLWé`^\P^`KHQUVNjJPWVTW`X
ʿ
N
O
>`KHQUVNjDžWVTW`XJT3YL]
30
25
20
VD
R-
2-1
15
-1-1
10
8
A*-1
3
VDR
A-*-
13
5
4
0
45
90
135
180
2ǃ[VIYV[\‡^WYH^V
ʿ
B-16
225
270
Jednakże:
Q : Wydajność tłoczenia bez obciążenia Qℓ/min
q : Wydajność cm3/obr.
N : Prędkość obrotowa min-1
vRegulacja ciśnienia
Ciśnienie zmniejsza się przez obrót
śruby regulacyjnej zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo), a zwiększa się przez obrót przeciwnie do ruchu
wskazówek (w lewo).
bDomyślne fabryczne ustawienia P-Q
(model standardowy)
• Ustawienia natężenia przepływu = Maksymalne natężenie przepływu dla modelu jak przedstawiono w katalogu
• Nastawa ciśnienia = Ciśnienie przedstawione w tabeli z prawej strony
nPoczątkowa praca
Przed rozpoczęciem pracy pompy po
raz pierwszy należy ustawić stronę tłoczenia pompy w stan bez obciążenia,
a następnie należy w sposób powtarzalny uruchamiać i zatrzymywać silnik celem usunięcia całego powietrza
z wnętrza pompy oraz rur zasysania.
Po potwierdzeniu, że pompa tłoczy
Uwaga) Powyższe wartości obowiązują
przy maksymalnej wydajności
tłoczenia pompy przy śrubie
regulacji objętości przepływu
ustawionej w pozycji 0°.
Przerywana linia wskazuje wartość dolnej granicy regulacji objętości przepływu.
Domyślne fabryczne ustawienia ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
1 : 2 {20,4}
2 : 3,5{35,7}
3 : 3 {30,6}
olej należy kontynuować pracę bez
obciążenia przez co najmniej 10 minut, aby usunąć całe powietrze z obwodu.
(Wyposażyć w zawór odpowietrzający
obiegi, których odpowietrzenie przed
uruchomieniem jest trudne.)
mPłyta pomocnicza
Jeżeli wymagana jest płyta pomocnicza, należy określić typ płyty pomocniczej z tabeli na schemacie wymiarów montażowych.
,Dla hydraulicznej cieczy roboczej należy stosować typ R&O oraz odporny
na ścieranie typ ISO VG32 do 68 lub
równoważny (współczynnik lepkości
co najmniej 90). Stosować tylko roboczą ciecz hydrauliczną o lepkości
kinematycznej podczas pracy w zakresie 20 do 150mm2/s.
.Zakres temperatur pracy wynosi od
15 do 60°C. Gdy temperatura oleju
podczas uruchomienia wynosi 15°C
lub mniej należy przeprowadzić rozgrzewanie przy niskim ciśnieniu do
momentu, w którym temperatura oleju
osiągnie 15°C. Użytkować pompę w
obszarze, gdzie temperatura mieści
się w zakresie od 0 do 60°C.
⁄0Ciśnienie zasysania wynosi -0,03 do
+0,03MPa (-0,3 do +0,3kgf/cm2), a
natężenie przepływu przez port zasysania powinno być większe, niż 2m/s.
⁄4Podczas uruchomienia należy powtarzać operację w trybie skokowym
(start-stop), aby usunąć powietrze z
pompy i rur.
⁄5Wyposażyć w zawór odpowietrzający
obiegi, których odpowietrzenie przed
uruchomieniem jest trudne. Więcej informacji na stronie C-13.
⁄6Aby zapewnić prawidłowe smarowanie powierzchni ciernych pompy
należy podać olej do wnętrza pompy
przed uruchomieniem jej pracy.
⁄7Podczas wyśrodkowania wału pompy,
niewspółśrodkowość wału silnika nie
powinna być większa, niż 0,05 mm.
Należy stosować podstawę montażową pompy o odpowiedniej sztywności. Błąd kąta nie powinien przekraczać 1°.
•Środki ostrożności związane z napędem falownika
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie prędkości obrotowej określonej w
specyfikacji pompy.
x Zmiana prędkości obrotowej może
mieć również wpływ na krzywe wydajności pompy.
Przed rozpoczęciem korzystania z falownika należy sprawdzić, czy ciśnienie i współczynnik obciążenia silnika
znajdują się w zakresie użytkowania.
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
⁄1Unikać kół pasowych, przekładni i
innych układów napędowych, które
wywierają nacisk na końcówkę wału
pompy. Zamontować pompę w taki
sposób, aby wał był ustawiony poziomo
⁄2Zapewnić sitko na zasysaniu o wielkości oczka około 100Pm (siatka 150).
Dla linii powrotnej do zbiornika nalezy
stosować filtr liniowy 25 Pm.
⁄3Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym. Należy uważać,
aby uniknąć zanieczyszczeń wodą lub
innymi ciałami obcymi oraz obserwować pod kątem zmiany koloru. Biaława ciecz wskazuje na zanieczyszczenie cieczy powietrzem, natomiast
ciecz o brązowym zabarwieniu oznacza, że ciecz jest brudna.
B
C
Instalacyjne rysunki wymiarowe
D
VDR-1A-*-13 (połączenie stopowe)
188.5
113
E
25.5
14
2– I 20
51
G
16
B
Páyta pomocnicza
WE RcY
(Przeciwna strona)
F
ĝruba regulacji ciĞnienia
ĝruba montaĪowa M10
10
h
C
120.6
H
A
0
25
I 106
+0.024
4.76 +0.012
53.9–0.1
147.6
65
0
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu
33
21.15 –0.2
0
I 19.05 –0.021
75.5
2– I13
DR Rc 1/4
(Przeciwna strona)
WY Rc Z
59.5
60
H
210
178
WY Rc Z
(ZamkniĊcie korkiem przed wysyáką)
Uwaga: Płyty pomocniczej nie dostarczono. W razie konieczności należy dostarczyć
oddzielnie.
Numer płyty
pomocniczej
Ciężar
kg
H
h
A
B
C
MVD-1-115-10
3,7
115
61,1
188
32
MVD-1-135-10
135
81,1
208
40
Z
1/2
3/8
3/4
1/2
1/2
3/8
26
MVD-1-115Y-10
4,9
Y
Moc silnika
kW(4P)
WE Rc Y
(ZamkniĊcie korkiem przed wysyáką)
J
0,75 do 1,5
40
MVD-1-135Y-10
I
DR Rc 1/4
(ZamkniĊcie korkiem przed wysyáką)
K
2,2 do 3,7
3/4
1/2
L
VDR-1B-*-13 (połączenie kołnierzowe)
21.15–0.2
0
19.05 –0.021
188.5
0
113
+0.024
4.76 +0.012
37
147.6
61
M
25
55
WE Rc 1/2
90
113
130
WY Rc 3/8
N
106
90
0
95.02 –0.04
75.5
73
I 21x0,5 pogáĊbienie
4-
I 11 otworów
ĝruba regulacji natĊĪenia przepáywu
4 16
59.5
ĝruba regulacji ciĞnienia
DR Rc 1/4
B-17
O
VDR-2A-*-13 (połączenie stopowe)
212.1
90
278
170
54
40
30
A
0
159
H
2QOR[ĜQRCVMQYG
16
75 –0.1
ĝruba montaĪowa M12
0
96.75
B
27.7 –0.1
0
I 25.4 –0.021
+0.024
4.76 +0.012
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu
I 140
108
C
B
Numer modelu páyty pomocniczej
MVD-2-135-10
WE Rc Y
C
ĝruba
regulacji
ciĞnienia
19
h
B
86.5
WY Rc 3/4
14
DR 2-Rc 1/4
Numer modelu páyty pomocniczej MVD-2-160*-10
256
228
38 38
D
E
F
(WE Rc Y)
ZamkniĊty korek
4 – I 28x0,5 pogáĊbienie pogáĊbienie
otwory I 13,5
Uwaga: Płyty pomocniczej nie dostarczono. W razie konieczności należy dostarczyć oddzielnie.
Numer płyty
pomocniczej
G
MVD-2-135-10
H
48
76
Ciężar
kg
H
h
A
B
C
Y
Moc silnika
kW(4P)
7,0
135
60
231,75
33
29
1
2,2 do 3,7
8,2
160
85
256,75
48
48
MVD-2-160-10
Nr modelu
stosowanej
pompy
VDR-2A-1A*-13
1
5,5
MVD-2-160Z-10
1¼
I
J
VDR-2B-*-13 (połączenie kołnierzowe)
278
108
K
170
42
+0.024
4.76 +0.012
M
4 – I 25x1 pogáĊbienie pogáĊbienie
otwory I 13,5
40
88.5
WY Rc 3/4
N
O
DR Rc 1/4
WE Rc 1
B-18
50
I 140
0
0
I 25.4 –0.021
I
M 124
M 150
27.7 –0.1
ĝruba regulacji
natĊĪenia przepáywu
0
135 –0.04
96.75
171.75
75
L
4
212.1
102
20
16
ĝruba
regulacji
ciĞnienia
VDR-11A-*-13 (połączenie stopowe)
JPNjUPLUPV^H
NjY\IHYLN\SHJ`QUH
113
0
21,15 –0,2
0
I 19,05 –0,021
WYLJKRVNjDžWYaLWé`^
NjY\IHYLN\SHJ`QUH
+0,024
73
4,76 +0,012
32,5
222,1
65
25
25,5
25,5
208
0
20
25
>,9J
7YaLJP^UHZ[YVUH
C
77
>@9JA
7YaLJP^UHZ[YVUH
+99J
7YaLJP^UHZ[YVUH I
_WVNéLJIPLUPL
I V[^VY}^
8
42
B
NJY\IHTVU[HǏV^H4
[V
81,1
135
120,6 r0,35
38
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
53,9 –0,1
14
77
I 106
188,5
75,5
97,5
>@9JA
137
D
+99J
AHTRUPLJJPLRVYRPLTWYaLK^`Z`éRǃ
15
185
158
E
Uwaga: Płyty pomocniczej nie dostarczono. W razie konieczności należy
dostarczyć oddzielnie.
Numer płyty pomocniczej
MVD-11-135-10
MVD-11-135X-10
Z
Ciężar
kg
Nr modelu stosowanej
pompy
10,3
VDR-11A-1A*-1A*-13
F
>,9J
AHTRUPLJJPLRVYRPLTWYaLK^`Z`éRǃ
3/8
G
1/2
H
VDR-11B-*-*-13 (połączenie kołnierzowe)
I
4– I_WVNéLJIPLUPL
I V[^VY}^
188,5
222,1
113
0
21,15 -0,2
0
I19,05 -0,021
4,76 +0,024
+0,012
61
77
J
25
0
I95,02 -0,04
55
WE 2-Rc 1/2
M90
M113
130
37
4 16
59,5
WY 2-Rc 3/8
K
I106
75,5
73
NJY\IHYLN\SHJQP
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
77
L
NJY\IHYLN\SHJQP
JPNjUPLUPH
M
DR 2-Rc 1/4
N
O
B-19
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej cieczy
roboczej 32 mm2/s
Krzywe wydajności
7YLJKRVNjDžVIYV[V^HTPU –1
TPU –1
VDR-1A-1A1-13
VDR-1A-1A2-13
VDR-1A-1A3-13
0.5
5
0
0
0.5
1
1.5
2
bd bdbd bd
1.0
5
0.5
0
1.0
10
0
F
0.5
0.5
bd
0
1
1.5
2
bd bd bd
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
1.5
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
E
3PU
3.0
30
2.0
3PU
10
1.0
0
2
0.5 1
1.5
2
2.5 3.0 3.5
bd bdbdbdbdbdbd
0
0
1
2
3
5
bdbd bd bd bd bdbd
0
VDR-2A-1A3-13
50
Q
30
20
5.0
3.0
2.0
1.0
0
1
2
3
5
bdbd bdbd bd bdbd
3PU
10
0
2
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
VDR-2
–1
TPU
0
–1
TPU
0
1
bd
3
bd bd
bd
5
bd
bd
7
bd
–1
PU
T
0
0
1
bd
3
bd bd
–1
PU
T
bd
5
bd
bd
7
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Charakterystyka hałasu
VDR-1
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
L
M
N
O
VDR-2
7Va`JQHWVTPHY\!
TL[YaHWVTWǃ
80
70
–1
1800min
1500min–1
60
50
0
1
{10.2}
2
{20.4}
3
{30.6}
4
{40.8}
5
{51}
6
{61.2}
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
B-20
7
{71.4}
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
K
1.0
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
J
5
2
20
7Va`JQHWVTPHY\!
TL[YaHWVTWǃ
80
1800min–1
70
1500min–1
60
50
0
1
{10.2}
2.0
3PU
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
Q
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
I
10
VDR-2A-1A2-13
50
VDR-1
H
3.0
2
Q
20
15
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
VDR-2A-1A1-13
30
0
0.5 1 1.5 2.0 2.5 3 3.5
bdbdbdbdbdbdbd
Q
>LQNjJPL3PUR>
3PU
10
2
50
1.5
20
2
{20.4}
3
{30.6}
4
{40.8}
5
{51}
6
{61.2}
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
7
{71.4}
>LQNjJPL3PUR>
1.0
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
3PU
10
15
>LQNjJPL3PUR>
1.5
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
D
G
15
20
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
C
20
Q
25
>LQNjJPL3PUR>
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
Q
25
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
B
>LQNjJPL3PUR>
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
25
Rysunki przekrojowe
VDR-1A-*-13
VDR-2A-*-13
40
4 33
3 20 26 38
8 15 3 11 21 39 18 13 22 16 12 36
41 37 14 2 35 10
9 28 29 30 19
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
4 25 23 17 6
OUTLET
INLET
7 8 32 1 31 34 24
C
27 5
Lista części uszczelniających
Nr
części
Nr modelu stosowanej pompy
VDR-1A-*-13
VDR-2A-*-13
Numer zestawu uszczelnień
VDAS-101A00
VDAS-102A00
Nazwa części
20
21
Dławnica
Numer części
Szt.
Numer części
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Szt.
VD32J-101000
1
VD32J-102000
1
Pierścień o przekroju kwadratowym VD33J-101000
1
NBR-70-1 G45
1
29
Uszczelka olejowa
ISRD-204010
1
TCV-284811F
1
31
O-ring
NBR-70-1 P20
2
NBR-70-1 G30
2
32
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
NBR-70-1 P12
1
33
O-ring
NBR-70-1 P12
1
NBR-70-1 P14
1
34
O-ring
NBR-70-1 P5
1
NBR-70-1 P9
1
35
O-ring
NBR-70-1 G70
1
NBR-70-1 G100
1
Nazwa części
Nr
części
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Pokrywa
Wał
Tłok
Pierścień
Łopatka
Płyta (S)
Płyta (H)
Tabliczka
Uchwyt
Uchwyt
Podkładka
ustalaj.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nr
części
Nazwa części
Podkładka ustalaj.
Element ustalający
Sprężyna
Sprężyna
Klin
Dławnica
Pierścień o przekroju
kwadratowym (o-ring)
Igła
Śruba
Śruba
Nakrętka
Trzpień
Trzpień
Łożysko
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Uwaga) 1. Uszczelki olejowe są produkowane przez Nippon Oil Seal Industry Co. Ltd. (NOK).
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
3. Dla VDR-*B-*-13, numer zestawu uszczelek zmienia się na VDBS-10*B00, bez o-ringów 31 i 32.
Nazwa części
Uszczelka
olejowa
Pierścień
zatrzaskowy
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Nakrętka
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Tabliczka
znamionowa
D
E
F
G
H
VDR-11A-*-13
39 24 31 20 19 46 17 4 13 25 45 21 15 26 18 14 30
47 42 16 3
8 23 2 41
12
11 1 33 43 34 35 22
I
J
K
44 5 29 27
OUTLET
7 9 10 38
INLET
37 40 28 36
32 6
Lista części uszczelniających
Nr
części
Nr modelu stosowanej
pompy
Numer zestawu uszczelnień
Nazwa części
24
25
Dławnica
Nr części Nazwa części
Nr części
VDR-11A-*-*-13
VDAS-111A00
Numer części
VD32J-101000
Pierścień o przekroju kwaVD33J-101000
dratowym
Szt.
2
2
34
Uszczelka olejowa
ISRD-204010
1
37
O-ring
NBR-70-1 P20
4
38
O-ring
NBR-70-1 P10A
2
39
O-ring
NBR-70-1 P12
2
40
O-ring
NBR-70-1 P5
2
41
O-ring
NBR-70-1 G70
2
Uwaga)1. Uszczelki olejowe są produkowane przez Nippon Oil
Seal Industry Co. Ltd. (NOK).
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
3. Dla VDR-11B-*-*-13, numer zestawu uszczelek zmienia się na VDBS-111B00, bez o-ringów 37 i 38.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa
części
Korpus
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Pokrywa
Wał
Tłok
Wirnik
Pierścień
Łopatka
Nr
części
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nazwa
części
Płyta (S)
Płyta (H)
Tabliczka
Uchwyt
Uchwyt
Podkładka
ustalaj.
Podkładka
ustalaj.
Element
ustalający
Sprężyna
Sprężyna
Nr
części
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nazwa
części
Sprężyna
Klin
Klin
Dławnica
Pierścień o przekroju
kwadratowym
Igła
Śruba
Śruba
Nakrętka
Trzpień
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Trzpień
Trzpień
Łożysko
Uszczelka olejowa
Pierścień zatrzaskowy
Nakrętka
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Tabliczka znamionowa
B-21
L
M
N
O
Specyfikacja pompy uni
(zgodność z normą znaku CE)
Znaczenie numerów modeli
Pojedyncza pompa
Podwójna pompa
UVD –1 A – A 2 – 1.5 – 4 – 50
UVD – 11 A – A * – A * – * – 4 – 50
B
Numer konstrukcji
Numer konstrukcji
Ilość biegunów silnika: 4(P)
Ilość biegunów silnika: 4 (P)
Moc silnika (kW)
1,5, 2,2, 3,7
2QOR[ĜQRCVMQYG
Moc silnika (kW)
0,75, 1,5, 2,2, 3,7 (Tylko typ 2)
B
Zakres regulacji ciśnienia pompy po stronie wału
1: 1,0 do 2,0MPa
{10,2 do 20,4kgf/cm2}
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3,0 do 5,0MPa
{30,6 do 51kgf/cm2}
Zakres regulacji ciśnienia
1: 1,0 do 2,0MPa
{10,2 do 20,4kgf/cm2}
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 3,0 do 6,0MPa
{30,6 do 61,2kgf/cm2}
C
Charakterystyka natężenia przepływu pompy po
stronie wałum A: Typ ciągłego tłoczenia
Charakterystyka przepływu
A: Typ ciągłego tłoczenia
D
Zakres regulacji ciśnienia pompy po stronie głowicy
Taki sam, jak po stronie walu pompy
A: Połączenie typu stopowego
Wielkość pompy 1: VDR–1B
2: VDR–2B
E
Charakterystyka natężenia przepływu pompy po
stronie głowicy A: Typ ciągłego tłoczenia
Typ pompy: Pompa uni serii VDR (13D)
A: Połączenie typu stopowego
Wielkość pompy 11: VDR–11B
F
Dane techniczne
Nr modelu
I
50Hz
60Hz
6 {61.2}
21
25
UVD- 2A
UVD-11A
5 {51.0}
5 {51.0}
38
21-21
45
25-25
Krzywe wyboru silnika
40
UVD-2A
J
L
UVD-1A
UVD-1A
K
VIZaHY` VIZaHY`
/a /a
M
N
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
UVD- 1A
UVD-2A
H
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
G
Typ pompy: Pompa uni serii VDR (13D)
R>
30
20
R>
R>
10
0
R>
1
2
3
4
5
6
bd
bd
bd
bd
bd
bd
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
•Wybór silnika
Obszar pod krzywą wydajności silnika
na wykresie z lewej strony jest zakresem roboczym dla tego silnika przy
wydajności znamionowej dla tego silnika.
Przykład:
Znalezienie silnika, który może wytwarzać ciśnienie 3,5 MPa i o wydajności
21 ℓ/min.
Proces wyboru
Ponieważ przecięcie dwóch przerywanych linii ciśnienia 3,5 MPa oraz
wydajności 21 ℓ/min przecinają się w
obszarze pod krzywą 2,2kW oznacza,
że należy zastosować silnik o mocy
2,2kW. W przypadku konfiguracji podwójnej pompy należy wybrać silnik,
który jest większy, niż całkowita moc
wymagana przez obie pompy.
* Wybrać pompę uni o wartości ciśnienia i przepływu w zakresie napędu, aby nie doszło do przeciążenia napędu.
* Gdy prąd rozruchowy pompy uni staje się wyższy dla silnika IE1, może nastąpić konieczność wymiany przerywaczy.
O
B-22
Instalacyjne rysunki wymiarowe
UVD-1A
D
113
L
108.6
61
Rc1/2(WE)
KL
IL
Rc3/8(WY na przeciwlegáej stronie)
75.5
22.5
130
A
ĝruba
zawieszania
Tabliczka
znamionowa silnika Tabliczka kierunku obrotów
O
(wymiary portu WE-WY)
(Strona skrzynki
zacisków)
B
I106
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
(Okrągáy otwór spustowy)
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
Rc1/4(DR)
G
J
E
T
E
F
M
F
S
IKD
RozwartoĞü klucza 6
55
H
0
C -0.5
ĝruba
regulacji ciĞnienia
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
N
Schemat koncepcyjny
napĊdu elektrycznego 0,75, 1,5kW
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Wymiary silnika [mm]
Pompa uni
Nr
ramy
Moc wyjśc.
Ciężar
[kW]
[kg]
(4 bieguny)
A
IL
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
S×T
IKD
KL
O
137
105
80
152
62,5
50
4,5
160
193
47,5
242
165
130
25×10
27
137
65
80M
0,75
27
90
183
70
62,5
4,4
183
204
22
279
165 152,5 16×10
27
142
68
90L
1,5
30
100
206
80
70
7
203
226
39
312
206
27
153
83
100L
2,2
44
2QOR[ĜQRCVMQYG
50
I
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
B
C
D
UVD-1A-A1-0.75-4-50
UVD-1A-A2-0.75-4-50
UVD-1A-A2-1.5-4-50
160,5 118,5
E
UVD-1A-A3-1.5-4-50
UVD-1A-A3-2.2-4-50
179
133
170
14×12
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu F.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
4. Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
F
G
UVD-2A
ĝruba zawieszania
(tylko 3,7kW)
Rc1(WE)
Rc3/4(WY na przeciwlegáej stronie)
D
KL
170
108
150
(wymiary portu WE-WY)
166
ĝruba
zawieszania
H
L
98
IL
42.5
O
Tabliczka
znamionowa silnika
A
Tabliczka
kierunku obrotów
(Strona skrzynki
zacisków)
0
C -0.5
E
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
Rc1/4(DR)
G
J
E
F
N
Schemat koncepcyjny
napĊdu elektrycznego 2,2kW
I1
M
J
T
F
S
IKD
(Okrągáy otwór spustowy)
20°
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
I140
H
I1
I2(tylko 3,7kW)
66
75
ĝruba
regulacji ciĞnienia
RozwartoĞü klucza 6
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
I
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
K
I1
Schemat koncepcyjny
napĊdu elektrycznego 1,5kW
Wymiary silnika [mm]
Pompa uni
Moc wyjśc.
Ciężar
Nr ramy
[kW]
[kg]
(4 bieguny)
S×T
I
KD
KL
O
152,5 16×10
27
142
68
90L
1,5
43
14×12
27
153
83
100L
2,2
57
14×12
27
182
90
112M
3,7
61
A
IL
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
L
M
N
160,5
118,5
90
183
70
62,5
4,4
183
204
−
22
279
165
179
133
100
206
80
70
7
203
226
−
39
312
206
170
199
140
112
233
95
70
10
228
253
242
24
339
214
164
UVD-2A-A1-1.5-4-50
L
M
UVD-2A-A2-1.5-4-50
UVD-2A-A2-2.2-4-50
UVD-2A-A3-2.2-4-50
N
UVD-2A-A2-3.7-4-50
UVD-2A-A3-3.7-4-50
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu F.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
4. Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
B-23
O
UVD-11A
ĝruba
zawieszania
(tylko 3,7kW)
Rc1/2(IN)
Rc3/8(WY na przeciwlegáej stronie)
D
KL
113
75.5
130
ĝruba
zawieszania
188
138
99.5
61
L
IL
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
I106
55
I1
H
G
J
E
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
Rc1/4(DR)
E
F
N
Schemat koncepcyjny
napĊdu elektrycznego 2,2kW
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Schemat koncepcyjny
napĊdu elektrycznego 1,5kW
I1
M
T
F
S
(Okrągáy otwór spustowy)
I1
(tabliczka znamionowa)
0
IKD
C -0.5
ĝruba
regulacji ciĞnienia
RozwartoĞü klucza 6
Model pompy
C
Tabliczka kierunku obrotów
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
50
I2(tylko 3,7kW)
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
Tabliczka
znamionowa silnika
(Strona skrzynki
zacisków)
22.5
(wymiary portu WE-WY)
B
A
O
D
Wymiary silnika [mm]
Pompa uni
E
Nr
ramy
Moc wyjśc.
kW
(4 bieguny)
Ciężar
kg
A
IL
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
L
M
N
S×T
I
KD
160,5
118,5
90
183
70
62,5
4,4
183
204
−
22
279
165
152,5
16×10
27
142
68
90L
1,5
36
179
133
100
206
80
70
7
203
226
−
39
312
206
170
14×12
27
153
83
100L
2,2
50
199
140
112
233
95
70
10
228
253
242
24
339
214
164
14×12
27
182
90
112M
3,7
54
KL
O
UVD-11A-A1-A1-1.5-4-50
F
UVD-11A-A1-A2-1.5-4-50
UVD-11A-A1-A3-1.5-4-50
UVD-11A-A2-A2-1.5-4-50
G
UVD-11A-A2-A3-1.5-4-50
UVD-11A-A3-A3-1.5-4-50
H
UVD-11A-A1-A2-2.2-4-50
UVD-11A-A1-A3-2.2-4-50
I
UVD-11A-A2-A2-2.2-4-50
UVD-11A-A2-A3-2.2-4-50
J
UVD-11A-A3-A3-2.2-4-50
UVD-11A-A1-A3-3.7-4-50
UVD-11A-A2-A2-3.7-4-50
K
UVD-11A-A2-A3-3.7-4-50
UVD-11A-A3-A3-3.7-4-50
L
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu F.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
4. Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
M
N
O
B-24
POMPY ŁOPATKOWE O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI
TYPU WYSOKOCIŚNIENIOWEGO SERII VCD
Seria VDC
Pompa łopatkowa o zmiennej objętości typy wysokociśnieniowego
*
M
0
30 do 120ℓ/min
14MPa
*
B
Właściwości
Innowacyjna kontrola ciśnienia i mechanizmy kompensacji ciśnienia w połączeniu z oryginalnym systemem 3-punktowego podparcia pierścieniowego
znacznie poprawia pracę pod wysokim
ciśnieniem. Rezultatem jest znakomita
wydajność przy wysokim ciśnieniu do 14
MPa.
wMały poziom drgań i hałasu
Zaadaptowano szereg innowacyjnych
nowych mechanizmów, aby zminimalizować poziom drgań i hałasu. W szczególności do sterowania tłokiem i ukośnym
tłokiem stosowany jest 3-punktowy sys-
tem podpierania oraz ukośny tłok celem
zwiększenia stabilności pierścienia. To
pozwala zminimalizować drgania pierścienia i zapewnia cichą pracę.
Rewolucyjny mechanizm sterowania
typu kompensatora ciśnienia zapewnia
niezwykle stabilną wydajność tłoczenia,
nawet w zakresie wysokiego ciśnienia.
B
eZnakomita reakcja, precyzyjna praca
tBardzo efektywna praca
z minimalnymi stratami
mocy
C
Innowacyjny nowy stoper pierścienia eliminuje nadmierne przesunięcie pierścienia i poprawia reakcję. Wynikiem tego
jest zawsze bardzo precyzyjna praca,
również podczas uruchamiania, zatrzymywania oraz zmian obciążenia.
Nowe innowacje mechaniczne minimalizują straty mocy, w szczególności przy
pełnym odcięciu.
yUproszczona konserwacja
i obsługa
rPrecyzyjna charakterystyka dla stabilnej wydajności
tłoczenia
Mechanizmy regulacji ciśnienia oraz regulacji wydajności tłoczenia są umieszczone z tej samej strony pompy, co ułatwia konserwację i obsługę.
Wydajność tłoczenia bez obciążenia (ℓ/min)
Wydajność
cm3/obr.
1000min-1
VDC-1A(B)-1A2-20
1A3
1A4
1A5
16,7
16,7
VDC-1A(B)-2A2-20
2A3
22
22
27
33
40
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
VDC-2A(B)-1A2-20
1A3
1A4
1A5
30
30
36
45
54
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
5 do 10,5 {51 do 107}
7 do 14 {71,4 do 143}
VDC-2A(B)-2A2-20
2A3
39
VDC-3A(B)-1A2-20
1A3
1A4
1A5
1200min-1 1500min-1 1800min-1
20
39
67
47
67
80
25
58
100
Zakres regulacji ciśnienia
MPa
{kgf/cm2}
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
5 do 10,5 {51 do 107}
7 do 14 {71,4 do 143}
30
70
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
120
1,5 do 3,5 {15,3 do 35,7}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
5 do 10,5 {51 do 107}
7 do 14 {71,4 do 143}
Dopuszczalne
ciśnienie
szczytowe
MPa
{kgf/cm2}
Prędkość
obrotowa min-1
Ciężar
kg
Min.
Maks.
800
1800
9,5
800
1800
9,5
800
1800
25
800
1800
25
1800
47
(33)
VDC-12A(B)-2A3-2A3-20
VDC-12A(B)-2A3-1A5-20
VDC-12A(B)-1A5-2A3-20
VDC-12A(B)-1A5-1A5-20
VDC-22A(B)-2A3-2A3-20
VDC-22A(B)-2A3-1A5-20
VDC-13A(B)-2A3-1A3-20
VDC-13A(B)-2A3-1A5-20
VDC-13A(B)-1A5-1A3-20
VDC-13A(B)-1A5-1A5-20
G
21 {214}
14 {143}
14 {143}
I
21 {214}
14 {143}
14 {143}
800
21 {214}
H
J
K
Nr modelu
VDC-11A(B)-2A3-2A3-20
VDC-11A(B)-2A3-1A5-20
E
14 {143}
Podwójna pompa
Typ połączenia stopowego
(Mocowanie kołnierzowe)
D
F
Dane techniczne
Nr modelu
2QOR[ĜQRCVMQYG
qWysokowydajna i stabilna
praca pod wysokim ciśnieniem
Strona odpowietrznika
Wydajność tłoczenia
ℓ/min
1800
min-1
1500
min-1
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa
{kgf/cm2}
40
33
2 do 7 {20,4 do 71,4}
40
33
2 do 7 {20,4 do 71,4}
30
25
7 do 14 {71,4 do 143}
70
58
2 do 7 {20,4 do 71,4}
40
33
2 do 7 {20,4 do 71,4}
30
25
7 do 14 {71,4 do 143}
Strona wału
Wydajność tłoczenia ℓ/min
1800
min-1
1500
min-1
40
30
33
25
70
54
70
54
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa
{kgf/cm2}
Prędkość
obrotowa min-1
Min.
Maks.
2 do 7 {20,4 do 71,4}
7 do 14 {71,4 do 143}
800
1800
58
45
58
45
2 do 7 {20,4 do 71,4}
7 do 14 {71,4 do 143}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
7 do 14 {71,4 do 143}
800
1800
70
54
58
45
2 do 7 {20,4 do 71,4}
7 do 14 {71,4 do 143}
800
1800
120
100
2 do 7 {20,4 do 71,4}
7 do 14 {71,4 do 143}
2 do 7 {20,4 do 71,4}
7 do 14 {71,4 do 143}
800
1800
Ciężar
kg
L
Typ A 27
Typ B 20
M
Typ A 42
Typ B 35
Typ A 62
N
Typ B 50
Typ A 62
Typ B 48
Uwaga) 1. VDC-3A, VDC-11A, VDC-12A i VDC-13A to typy z połączeniem stopowym i są wyposażone w połączenia stopowe.
2. VDC-1A i VDC-2A są to typy z płytą pomocniczą. Płyty pomocnicze nie są dostarczane w komplecie.
B-25
O
•Obsługa
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
C
D
zKierunek obrotu Kierunek obrotu jest
zawsze zgodny z ruchem wskazówek
zegara (w prawo) patrząc od strony
wału.
xOdpływ Rury odpływowe muszą być
rurami bezpośrednimi prowadzącymi
do punktu znajdującego się poniżej
poziomu cieczy w zbiorniku i rury muszą spełniać warunki podane w poniższej tabeli, aby zapewnić, że ciśnienie
wsteczne ze względu na rezystancję
rury nie przekroczy 0,1MPa. W przypadku stosowania pompy posiadającej port odpływowy w dwóch miejscach należy stosować wyższy port
odpływu po zainstalowaniu pompy.
W przypadku podwójnej pompy należy poprowadzić oddzielnie rury odpływowe zarówno po stronie wału,
jak i po stronie głowicy bezpośrednio
łącząc je ze zbiornikiem, tak aby rura
spustowa znajdowała się poniżej poziomu oleju.
Nr modelu
E
F
G
H
I
J
K
VDC-1
VDC-2
VDC-3
Wielkość
połączenia rury
Co
najmniej
1/4"
Co
najmniej
1/4"
Co
najmniej
3/8"
Śr. wewn. rury
Co
najmniej
I 7,6
Co
najmniej
I 7,6
Co
najmniej
I 9,6
Długość rury
1m lub
mniej
1m lub
mniej
1m lub
mniej
Pozycja
cRegulacja objętości tłoczenia
Natężenie przepływu zmniejsza się
przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w
prawo), a zwiększa się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w
lewo).
Przed wykonaniem regulacji należy
odkręcić nakrętkę blokującą. Po zakończeniu regulacji ponownie dokręcić nakrętkę blokującą. Wykres poniżej przedstawia ogólne wytyczne dla
zależności pomiędzy kątem obrotu
śruby regulacji natężenia przepływu
oraz wydajności tłoczenia bez obciążenia.
Jednakże: Q=q × N × 10−3
Q : Wydajność tłoczenia bez obciążenia Qℓ/min
q : Wydajność cm3/obr.
N : Prędkość obrotowa min-1
M
3
>`KHQUVNjDžWVTW`XJTVIY
70
L
N
O
vRegulacja ciśnienia Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w
lewo).
Przed wykonaniem regulacji należy
odkręcić nakrętkę blokującą. Po zakończeniu regulacji ponownie dokręcić nakrętkę blokującą.
bDomyślne fabryczne ustawienia P-Q
(model standardowy)
• Ustawienia natężenia przepływu =
Maksymalne natężenie przepływu
dla modelu jak przedstawiono w katalogu
• Nastawa ciśnienia = Ciśnienie
przedstawione w tabeli poniżej
nŚruba kulowa i stoper
Śruba kulowa i stoper są jest precyzyjnie regulowane fabrycznie podczas
montażu. Nie wolno ich nigdy dotykać.
Patrz odniesienia 15/43 i 15/38 na
schematach przekrojowych VDC-1A i
2A/3A na stronach B-33 i B-34.
mObwód rozładowania jest konieczny,
gdy silnik startuje poniżej warunku O −
'. Proszę skontaktować się ze swoim
dystrybutorem odnośnie obwodu rozładowania.
,Praca początkowa
Przed rozpoczęciem eksploatacji
pompy po raz pierwszy należy ustawić stronę tłoczenia pompy w stan
bez obciążenia, a następnie należy
w sposób powtarzalny uruchamiać i
zatrzymywać silnik celem usunięcia
całego powietrza z wnętrza pompy
oraz rur zasysania. Po potwierdzeniu,
że pompa tłoczy olej należy kontynuować pracę bez obciążenia przez co
najmniej 10 minut, aby usunąć całe
powietrze z obwodu. Wyposażyć w
zawór odpowietrzający obiegi, których
odpowietrzenie przed uruchomieniem
jest trudne.
.Płyta pomocnicza
Należy skorzystać z poniższej tabeli,
aby określić tym płyty pomocniczej,
jeżeli jest wymagana.
2ǃ[VIYV[\YLN\SHJQPWYaLWé`^\P^`KHQUVNjJPWVTW`X
T
Domyślne wartości fabryczne
Ustawienia ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
60
50
VD
40
30
20
12
10
8
6
0
VD
2 : 3,5 {35,7}
C-
3
VD
C-
C2-2
2-1
A*
VDC1-2A*
{30,6}
{51 }
5:7
{71,4}
Numer płyty pomocniczej
Nr modelu pompy
180
270
360
2ǃ[VIYV[\‡^WYH^V
ʿ
450
Informacja)
Powyższe wartości obowiązują przy maksymalnej wydajności tłoczenia pompy przy
śrubie regulacji objętości przepływu ustawionej w pozycji 0°. Przerywana linia wskazuje
wartość dolnej granicy regulacji objętości
przepływu.
B-26
3:3
4:5
A*
VDC1-1A*
90
⁄0Połączenie stopowe
Dla podwójnej pompy z połączeniem
stopowym VDC-3, zestaw połączenia
stopowego i pompa są sprzedawane
jako zestaw. Gdy wymagane są tylko
stopy montażowe, śruby montażowe pompy, podkładki i inne części są
sprzedawane razem jako zestaw połączenia stopowego.
Patrz strona B-36 odnośnie szczegółowych wymiarów.
⁄1Dla roboczej cieczy hydraulicznej
należy stosować typ ISO VG32 lub
równoważny (współczynnik lepkości
co najmniej 90) dla ciśnienia 7MPa
lub niższego, oraz typ ISO VG68 lub
równoważny (współczynnik lepkości
co najmniej 90) dla ciśnienia powyżej
7MP.
⁄2Zakres temperatur pracy wynosi od
15 do 60°C. Gdy temperatura oleju
podczas uruchomienia wynosi 15°C
lub mniej należy przeprowadzić rozgrzewanie przy niskim ciśnieniu do
momentu, w którym temperatura oleju
osiągnie 15°C. Użytkować pompę w
obszarze, gdzie temperatura mieści
się w zakresie od 0 do 60°C.
⁄3Ciśnienie zasysania wynosi -0,03 do
+0,03MPa (-0,3 do +0,3kgf/cm2), a
natężenie przepływu przez port zasysania powinno być większe, niż 2m/s.
⁄4Unikać kół pasowych, przekładni i
innych układów napędowych, które
wywierają nacisk na końcówkę wału
pompy.
Zamontować pompę w taki sposób,
aby wał był ustawiony poziomo
⁄5Zapewnić sitko na zasysaniu o wielkości oczka około 100Pm (siatka 150).
Dla linii powrotnej do zbiornika nalezy
stosować filtr liniowy 25 Pm.
⁄6Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym. Należy uważać,
aby uniknąć zanieczyszczeń wodą lub
innymi ciałami obcymi oraz obserwować pod kątem zmiany koloru. Biaława ciecz wskazuje na zanieczyszczenie cieczy powietrzem, natomiast
ciecz o brązowym zabarwieniu oznacza, że ciecz jest brudna.
⁄7Proszę skontaktować się ze swoim
dystrybutorem odnośnie stosowania
cieczy roboczych na bazie wody i glikolu.
⁄8Podczas uruchomienia należy powtarzać operację w trybie skokowym
(start-stop), aby usunąć powietrze z
pompy i rur.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
VDC-1A-1A*-20
VDC-1A-2A*-20
VDC-2A-*A*-20
VDC-2A-2A*-20
Numer płyty pomocniczej
MVD-1-115-10
Silnik kW
0,75 do 1,5
MVD-1-135-10
2,2 do 3,7
MVD-1-115Y-10
0,75 do 1,5
MVD-1-135Y-10
2,2 do 3,7
MVD-2-135-10
2,2 do 3,7
MVD-2-160-10
5,5
MVD-2-160Z-10
5,5
Uwaga) Patrz strony B-17 oraz B-18 odnośnie szczegółowych wymiarów.
⁄9Wyposażyć w zawór odpowietrzający
obiegi, których odpowietrzenie przed
uruchomieniem jest trudne. Więcej informacji na stronie C-13.
¤0Aby zapewnić prawidłowe smarowanie powierzchni ciernych pompy
należy podać olej do wnętrza pompy
przed uruchomieniem jej pracy.
¤1Podczas wyśrodkowania wału pompy,
niewspółśrodkowość wału silnika nie
powinna być większa, niż 0,05 mm.
Należy stosować podstawę montażową pompy o odpowiedniej sztywności.
Błąd kąta nie powinien przekraczać
1°.
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
•Środki ostrożności związane z napędem falownika
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie prędkości obrotowej określonej w
specyfikacji pompy.
x Zmiana prędkości obrotowej może
mieć również wpływ na krzywe wydajności pompy. Przed rozpoczęciem
korzystania z falownika należy sprawdzić, czy ciśnienie i współczynnik obciążenia silnika znajdują się w zakresie
użytkowania.
B
Wyjaśnienie numeru modelu
Pojedyncza pompa
VDC – 2 A – 1 A 2 – 20
C
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia
2: 1,5 do 3,5MPa {15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 2 do 7MPa {20,4 do 71,4kgf/cm2}
4: 5 do 10,5MPa {51 do 107kgf/cm2}
5: 7 do 14MPa {71,4 do 143kgf/cm2}
Uwaga: Wielkość pierścienia: W przypadku 2, maksymalne
ciśnienie nastawy wynosi 7Mpa (71,4kgf/cm2).
D
E
Charakterystyka przepływu A: Typ ciągłego tłoczenia
przy 1800min-1
Wielkość pierścienia:
Wielkość
pierścienia:
VDC-1
VDC-2
VDC-3
1
30ℓ/min
54ℓ/min
120ℓ/min
2
40ℓ/min
70ℓ/min
−
F
G
Sposób połączenia
A: Połączenie typu stopowego B: Połączenie typu kołnierzowego
Wielkość pompy
1: Typ 1 2: Typ 2
3: Typ 3
H
Typ pompy: Pompa łopatkowa o zmiennej wydajności tłoczenia serii VDC
I
Podwójna pompa
VDC – 1 2 A – 1 A 5 – 2 A 3 – 20
J
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia po stronie wału
3: 2 do 7MPa {20,4 do 71,4kgf/cm2}
5: 7 do 14MPa {71,4 do 143kgf/cm2}
K
Charakterystyka natężenia przepływu po stronie wału A: Typ stałej wydajności tłoczenia
Wielkość pierścienia po stronie wału 1, 2
(Wielkość 1 tylko dla VDC-3)
L
Zakres regulacji ciśnienia po stronie głowicy 3, 5
Charakterystyka natężenia przepływu po stronie głowicy A Typ stałej wydajności tłoczenia
M
Wielkość pierścienia po stronie głowicy 1, 2
Sposób połączenia
A: Połączenie typu stopowego B: Połączenie typu kołnierzowego
Wielkość pompy po stronie wału 1, 2, 3
N
Wielkość pompy po stronie głowicy 1, 2
Typ pompy: Pompa łopatkowa o zmiennej wydajności tłoczenia serii VDC
O
B-27
Instalacyjne rysunki wymiarowe
153
138
63
Pressure adjusting
screw
130
106
Rc 1/4 DR
(1A4, 1A5 type only)
2QOR[ĜQRCVMQYG
106.9
131.4
MAX.174
18
B
4.76 +0.024
+0.012
53.9 –0.1
C
25
53
B
33
0
21.15 –0.2
Pojedyncza pompa
VDC-1A-*A*-20
14
0
0
f 19.05 –0.021
D
ŋUXEDUHJXODFMLQDWĕŧHQLD
SU]HSã\ZX
85
MAKS.113
91
26.5
59.5
140
120.6 ±0.2
51
0
R1
25.5
4 to f 11
F
OUT ( f 26)
O-ring 1A-P22
45
E
± 0.2
MAX.205
IN ( f 31)
DR ( f 14)
O-ring 1A-P10A O-ring 1A-P25
G
Ğruba regulacji
ciĞnienia
H
153
138
59
130
106
37
33
22.5
14
MAKS.120
77.5
I
Rc 1/4 DR
25
0
I 95.02 –0.04
J
ĝruba regulacji
natĊĪenia przepáywu
K
91
L
53
VDC-1B-*A*-20
85
MAKS.113
12
4
0
21.15 –0.2
MAKS.205
M
4 doI 11
+0.024
4.76 +0.012
N
O
0
I 19.05 –0.021
Rc 3/4 WE
65
B-28
M 90 ±0.2
113
65
Rc 1/2 WY
VDC-2A-*A*-20
54
Rc 1/4 DR
+0.024
4.76 +0.012
40
75 –0.1
16
0
0
I 25.4 –0.021
107
MAKS.139.5
MAKS.269.5
187
159
76
4
do
WY ( I 40)
Junta tórica 1A-G35
DR ( I19)
B
C
(32.5)
86.5
D
14
R
E
14
30
58
4 do I 13
ĝruba regulacji natĊĪenia przepáywu
2QOR[ĜQRCVMQYG
130
B
0
20
149
168
MAKS.194
160
148
224.6
204
90
27.7–0.1
Ğruba regulacji
ciĞnienia
WE ( I 40)
Junta tórica1A-G35
F
Uwaga) O-ring 1A-** dotyczy JIS B2401-1A-**.
Junta tórica 1A-P15
G
VDC-2B-*A*-20
46
40
H
Rc 1/4 DR
I
0
28
27.7–0.1
0
I 135 –0.04
77
224.6
204
98
93
MAKS.119
160
148
0
I 25.4 –0.021
Ğruba regulacji
ciĞnienia
J
ĝruba regulacji
natĊĪenia przepáywu
130
16
107
MAKS.139.5
4
K
42.5
MAKS.269.5
4 do I 13.5
4.76
L
+0.024
+0.012
M
N
Rc 1 WE
M 124 ±0.2
M 150
Rc 3/4 WY
O
(Wymiary portu WE-WY)
B-29
VDC-3A-1A*-20
85
286.4
2QOR[ĜQRCVMQYG
4– I 35x1 uchwyt
I 18 otwory
152.4 ±0.1
B
25
C
0
–0.015
P.C.D181
MAKS.119
116
48
0
B
Stopa
Zestaw montaĪowy
IHM-45-10
104.5
I 26
4-M10x18
180
52.4±0.2
26.2 ±0.2
31.8 50.8
WE koánierz
Typ Ğruby
Typ spawany
295.3 ±0.2
334
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu
70 ±0.2
E
5
139.7±0.2
203
IH03J-100080
IH03J-200080
WY koánierz
Typ Ğruby
Typ spawany
D
F
7.938
4 do M16
35.3 –0.2
23
25
MAKS 286.6
MAKS 154.6
132
122
Rc 3/8 (DR)
Ğruba regulacji
ciĞnienia
0
I 31.75 –0.051
298
153
93
38
33
IH03J-100120
IH03J-200120
I 40
4-M12x23
36±0.2
G
VDC-3B-1A*-20
H
93
85
23
20
I 127 –00.051
48
J
K
IH03J-100080
IH03J-200080
26.2 ±0.2
31.8 50.8
M
N
WE koánierz
Typ Ğruby
Typ spawany
O
I 26
4-M10x18
180
52.4 ±0.2
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu
70 ±0.2
L
WY koánierz
Typ Ğruby
Typ spawany
0
7.938 –0.015
2 to 17.5
150
164
198
I
6
MAKS 216
MAKS 119
213
153
MAKS 286.6
MAKS 154.6
132
122
181
164
Rc 3/8 DR
Ğruba regulacji
ciĞnienia
0
35.3 –0.2
298
0
I 31.75 –0.051
38
33
IH03J-100120
IH03J-200120
Uwaga) Proszę skorzystać z poniższej tabeli
określając zestaw kołnierza rur.
I 40
36 ±0.2
4-M12x23
Typ
Nr modelu zestawu
kołnierza
Typ wkręcany
IHF-5-T-20
Typ spawany
IHF-5-E-20
Wymiary, komponenty i inne szczegóły patrz zestawy kołnierzy rur pompy IP na stronach C-10 i
C-11.
B-30
Podwójna pompa
VDC-11B-*A*-*A*-20
51
14
12
MAKS 113
4
25
0
21.15 –0.2
101
143
77.5
MAKS 120
Rc 1/4
(DR)
259
0
I 95.02 –0.04
143
14
0
I 19.05 –0.021
Ğruba regulacji
ciĞnienia
85
Rc 1/4
(DR)
92
130
M 113
M 90
4– I 11otwory
B
+0.024
2QOR[ĜQRCVMQYG
53
4.76 +0.012
ĝUXEDUHJXODFML
QDWĊĪHQLDSU]HSá\ZX
143
22.5
B
2-Rc 1/2
(WY)
2-Rc 3/4
(WE)
C
VDC-12B-*A*-*A*-20
60
158
28 4
174
16
Rc 1/4 (DR)
40
Rc 3/4 ( WE)
Rc 1/2 (WY )
182
0
I 135 –0.04
77
93
ĝruba regulacji
natĊĪenia przepáywu
MAKS139.5
107
85
4.76
150
D
+0.024
+0.012
E
Rc 1 ( WE)
42.5
130
(Wymiary portu WE-WY)
MAKS119
Rc 1/4 (DR)
(Wymiary portu WE-WY)
318
0
145
14
27.7 –0.1
130
0
I 25.4 –0.021
Ğruba regulacji
ciĞnienia
Rc 3/4
(WY )
M 124 ±0.2
M 150
F
VDC-22B-*A*-*A*-20
Rc 1/4 (DR)
158
190.5
Rc 1/4 (DR)
28 4
16
MAKS 139.5
130
150
(Wymiary portu WE-WY)
0
28
27.7 –0.1
190.5
G
60
MAKS 119
ĝruba regulacji
natĊĪenia przepáywu
190.5
+0.024
4.76 +0.012
H
77
40
0
I 135 –0.04
93
107
369
0
I 25.4 –0.021
Ğruba regulacji
ciĞnienia
2-Rc 1 ( WE)
4– I13.5otworye
42.5
I
2-Rc
3/4 (WY)
M 124 ±0.2
M 150
J
VDC-13B-*A*-*A*-20
128
6
74.5
K
85
Rc 3/8 (DR)
23
20
170
155
132
85
L
2—17.5
245
48
Tornillo de ajuste de la
tasa de caudal
Rc 3/4 (WE)
Rc 1/2 (WY)
I 40 (WE)
I 26 (WY)
361
0
I 31.75 –0.051
0
35.3 –0.2
218
70 (WE)
52.4 (WY)
MAKS 113
MAKS 119
Rc 1/4 (DR)
14
0
7.938 –0.015
0
I 127 –0.051
75
82
116
210 (Wymiary portu WE-WY)
130
(Wymiary portu WE-WY)
Tornillo de ajuste
de la presión
Tornillo de ajuste de la
36 (WE)
tasa de caudal
26.2 (WY)
WE
193
4-M12x23 (WE)
4-M10x18 (WY)
M
WY
181
N
Uwaga) 1. VDC-**A ma zainstalowany zestaw połączenia stopowego przedstawiony na stronie B-36.
2. Rc-* poprzednio był PT*.
O
B-31
Typowe charakterystyki przy lepkości kinematycznej hydraulicznej
cieczy roboczej 32 mm2/s
VDC-2A(B)-1A3-20
TPU–1
7
5
–1
U
3PU
P
T
2
3
–1
PU
T
–1
PU
T
–1
PU
T
2
12
3PU
DR
>LQNjJPL3PUR>
–1
PU
T
5
–1
PU
T
DR
1
2
3
5
7
bd bd bd bd bd bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd2
TPU –1
Q
TPU–1
U
TP
2
DR
1
2
3
5
7
bd bd bd bd bd bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd2
TPU–1
Q
TPU
25
3PU
15
5
2
–1
PU
T
–1
U
TP
2
DR
7
bd
bd
bd
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd2
15
–1
PU
T
–1
PU
T
5
DR
2
3PU
bd
bd
bd
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd2
K
Wejście osiowe przy pełnym odcięciu
M
N
O
B-32
VDC-2
1.5
–1
1.0
0
3.5
bd
bd
–1
U
P
T
0.5
0
TPU
10.5
14.0
bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
VDC-1
VDC-3
4
3
–1
TPU
1
0
3.5
bd
bd
–1
U
P
T
10.5
14.0
bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
>LQNjJPLVZPV^LWYa`WLéU`TVKJPLJJP\R>
L
–1
25
2
7
bd
bd
bd
bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd2
Q
TPU–1
>LQNjJPL3PUR>
–1
U
TP
VDC-1A(B)-1A5-20
3PU
TPU–1
15
Q
2
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
J
2
1
2
3
5
7
bdbd bd bd bd bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd2
TPU–1
–1
VDC-3A(B)-1A5-20
TPU–1
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
I
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
H
1
DR
1
VDC-2A(B)-1A5-20
2
DR
1
2
3
5
7
bd bd bd bd bd bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd2
G
>LQNjJPL3PUR>
TPU–1
U
TP
Q
2
–1
3PU
VDC-3A(B)-1A3-20
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
2
U
TP
3
–1
5
4
3
–1
U
TP
–1
U
TP
1
0
3.5
bd
bd
10.5
14.0
bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
>LQNjJPL3PUR>
1
2
3
5
7
bdbd bd bd bd bd bd
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd2
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
DR
3PU
>LQNjJPL3PUR>
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
+9TPU
5
Q
TPU–1
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
1
U
TP
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
–1
TPU
TPU–1
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
5
U
TP
2
–1
Q
–1
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
3
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
3PU
>LQNjJPL3PUR>
15
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
F
5
2
D
E
25
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
C
TPU
VDC-2A(B)-2A3-20
TPU–1
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
Q
–1
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
B
VDC-1A(B)-2A3-20
>LQNjJPL3PUR>
TPU
–1
>LQNjJPL3PUR>
VDC-1A(B)-1A3-20
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
Krzywe wydajności
Charakterystyka hałasu
70
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
7Va`JQHWVTPHY\!TL[YaHWVTWǃ
80
–1
1800min
7Ya`WLéU`T
VKJPLJJP\
60
50
–1
1500min
0
3.5
{35.3}
7.0
{71.4}
10.5
{107.1}
14.0
{142.8}
VDC-3
7Va`JQHWVTPHY\!TL[YaHWVTWǃ
80
–1
1800min
70
–1
7Ya`WLéU`T
VKJPLJJP\
1500min
60
50
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
0
3.5
{35.3}
7.0
{71.4}
10.5
{107.1}
14.0
{142.8}
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
VDC-2
7Va`JQHWVTPHY\!TL[YaHWVTWǃ
80
–1
1800min
70
7Ya`WLéU`T
VKJPLJJP\
–1
1500min
B
60
50
0
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
3.5
{35.3}
7.0
{71.4}
10.5
{107.1}
2QOR[ĜQRCVMQYG
7VaPVTUH[LJǏLUPHKǍ^PLJR\K)(
VDC-1
B
14.0
{142.8}
2
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJTd
C
Rysunki przekrojowe
VDC-1A-*A*-20
VDC-2A-*A*-20
D
45 40
32 20 2 25 9 38 15 17 28 6 8 12
7 10 23 29 32 21 47
44 43 31 22 42 4 30 14 11
31
41
3
46
20
1
24
39 19 5
26
36
27
37
13
48
16
18
42
E
F
G
34
33
35
H
58 59 50 51 53 61 60 49 57 52 54 56 55
Tabela komponentów uszczelnień (VDC-1*,VDC-2*)
Nr modelu stosowanej
pompy
VDC-1A-*-20
VDC-2A-*-20
Nr
części
Numer zestawu
uszczelnień
VCBS-101A00
VCBS-102A00
Nazwa części
Numer części
Szt.
Numer części
Szt.
24
Uszczelka olejowa
TCV-224211F
1
TCN-325211F
1
25
O-ring
S85(NOK)
1
NBR-70-1 G115
1
26
O-ring
AS568-034
1
AS568-150
1
27
O-ring
AS568-026
1
AS568-134
1
28
O-ring
NBR-70-1 P14
1
NBR-70-1 P18
1
29
O-ring
NBR-70-1 P22
1
NBR-70-1 G35
1
30
O-ring
NBR-70-1 P20
1
NBR-70-1 G35
1
31
O-ring
NBR-70-1 P5
2
NBR-70-1 P9
2
32
O-ring
NBR-70-1 P6
4
NBR-70-1 P7
4
33
O-ring
NBR-70-1 P25
1
NBR-70-1 G35
1
34
O-ring
NBR-70-1 P22
1
NBR-70-1 G35
1
35
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
NBR-70-1 P15
1
36
Pierścień zapasowy
VCB34-101000
1
VCB34-102000
1
37
Pierścień zapasowy
VCB34-201000
1
VCB34-202000
1
57
O-ring
NBR-70-1 P14
1
NBR-70-1 P14
1
58
O-ring
NBR-90 P6
3
NBR-90 P6
3
I
Nr
części
Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Korpus (1)
Korpus (2)
Pokrywa (1)
Pokrywa (2)
Wał
Pierścień
Łopatka
Płyta (S)
Płyta (H)
Tłok (1)
Tłok (2)
Łożysko
Łożysko
Sprężyna
Śruba kulowa
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Nr
części
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Nazwa części
Klin
Trzpień
Uchwyt
Uchwyt
Zwężka
Uszczelka
olejowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień
zapasowy
Nr
części
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Nazwa części
Pierścień zapasowy
Zatyczka
Pierścień zatrzaskowy
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba (stoper)
Śruba
Korek
Korek
Słupek
Tabliczka znamionowa
Korpus zaworu
Cewka
Uchwyt
Nurnik
Sprężyna
Element ustalający
Śruba
Nakrętka
O-ring
O-ring
Korek
Korek
Śruba
Uwaga) 1. Uszczelki olejowe są produkowane przez Nippon Oil Seal Industry Co. Ltd. (NOK).
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
3. Dla VDR-*B-*-20, numer zestawu uszczelek zmienia się na VDBS-10*B00, bez o-ringów 33, 24 i 35.
B-33
J
K
L
M
N
O
VDC-3A-1A*-20
40
30
2 13 42 24 25 10
39 38 29 21 5 27 14 12 8 28 17 32 7 11 22 27 21 29 16 18
41
35
34
15 1 9 13 23 33 3 19 6
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
37
C
36
4 31 43
26
20
D
54 53 45 46
E
56
44 48 52 47 49 51 50
F
Tabela komponentów uszczelnień (VDC-3*)
G
H
I
J
K
L
M
Nr
części
Nr modelu stosowanej
pompy
VDC-3A(B)-*-20
Numer zestawu
uszczelnień
VCBS-103B00
Nazwa części
23
Uszczelka olejowa
24
Numer części
Szt.
TCN-385811F
1
O-ring
NBR-70-1 G130
1
25
O-ring
AS568-154(NBR-9)
1
26
O-ring
AS568-151(NBR-9)
1
27
O-ring
NBR-70-1 G40
2
28
O-ring
NBR-70-1 P22
1
29
O-ring
NBR-70-1 P9
2
30
O-ring
NBR-70-1 P7
2
31
O-ring
NBR-70-1 P7
2
52
O-ring
NBR-70-1 P14
1
53
O-ring
NBR-90 P6(NBR-9)
3
Uwaga) 1. Uszczelki olejowe są produkowane przez Nippon
Oil Seal Industry Co. Ltd. (NOK).
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS
B2401.
N
O
B-34
Nr
części
Nazwa części
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Korpus (1)
Korpus (2)
Mocowanie
Pokrywa (1)
Pokrywa (2)
Wał
Pierścień
Łopatka
Płyta (S)
Płyta (H)
Tłok (1)
Tłok (2)
Łożysko
Sprężyna
Śruba kulowa
Śruba
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nazwa części
Nakrętka
Nakrętka
Klin
Trzpień
Uchwyt
Zwężka
Uszczelka olejowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Zatyczka
Nr
części
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Nazwa części
Pierścień zatrzaskowy
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba (stoper)
Śruba
Korek
Podkładka
Tabliczka znamionowa
Słupek
Korpus zaworu
Cewka
Uchwyt
Nurnik
Sprężyna
Element ustalający
Śruba
Nakrętka
O-ring
O-ring
Korek
Korek
Śruba
Seria VDC
Podwójna pompa
10
9
4
7
8
2
5
6
1
3
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
C
D
E
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa części
Korpus (2)
Korpus (3)
Wał (S)
Wał (H)
Złącze
O-ring
O-ring
Śruba
Śruba
Śruba
F
G
H
Uwaga) W przypadku podwójnej pompy należy
zastosować części pojedynczej pompy
oprócz 10 części wymienionych powyżej.
I
Lista części uszczelniających
VDC-11A-*-*-20
Nr
części
Nazwa części
6
O-ring
−
7
O-ring
NBR-70-1 G85
Numer części
VDC-12A-*-*-20
Szt.
1
VDC-22A-*-*-20
VDC-13A-*-*-20
Numer części
Szt.
Numer części
Szt.
Numer części
NBR-70-1 G60
1
NBR-70-1 G60
1
−
NBR-70-1 G45
1
NBR-70-1 G60
1
NBR-70-1 G85
J
Szt.
1
K
Uwaga) 1. Patrz opis pojedynczej pompy odnośnie części uszczelnienia, które nie zostały włączone na liście.
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
L
M
N
O
B-35
Karta pomiarowa instalacji połączenia stopowego
Dla VDC-11A, VDC-12 i VDC-22 (dla pompy podwójnej)
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
C
D
E
Dla VDC-3A i VDC-13A
F
G
H
I
J
Nr modelu zestawu
połączenia stopowego
Nr modelu stosowanej
pompy
VCM-11-20
VDC-1
VDC-11
Akcesoria
Wymiary mm
Śruba
Szt.
Podkładka
Szt.
A
B
C
E
F
H
TH-10×30
4
WS-B-10
4
171,45
204
107,95
1
95,25
150
TH-12×35
4
WS-B-12
4
235
267
139,7
1
127
193
TB-16×40
2
WP-16
2
295,3
334
152,4
1
139,7
203
VDC-2
K
VCM-22-20
VDC-12
VDC-22
VDC-3
IHM-45-10
L
VDC-13
Wymiary mm
Nr modelu zestawu
połączenia stopowego
(I)
(J)
K
N
P
Q
S
VCM-11-20
66,5
33
18
18
M10
180
32,5
50
M
N
O
B-36
T
VCM-22-20
84,5
40
20
20
M12
232
44,5
57,5
IHM-45-10
104,5
60
25
25
M16
259
44,5
61
U
ID
Id1
Id2
Id3
Id4
Ciężar
kg
90
95,02
22
11
−
40
6,5
124
135
22
14
−
40
12,0
−
127
35
18
181
86
13,5
Specyfikacja pompy uni
(zgodność z normą znaku CE)
Pojedyncza pompa
Podwójna pompa
UVC – 1 A – 2 A 2 – 1.5 – 4 – 40
UVC – 11 A – 2 A 2 – 2 A 2 – 3.7 – 4 – 40
Numer konstrukcji
Ilość biegunów silnika: 4(P)
Numer konstrukcji
Ilość biegunów silnika: 4(P)
Zakres regulacji ciśnienia
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 2,0 do 7,0MPa
{20,4 do 71,4kgf/cm2}
4: 5 do 10,5MPa
{51 do 107kgf/cm2}
Zakres regulacji ciśnienia pompy po stronie wału
2: 1,5 do 3,5MPa
{15,3 do 35,7kgf/cm2}
3: 2,0 do 7,0MPa
{20,4 do 71,4kgf/cm2}
Charakterystyka natężenia przepływu
pompy po stronie wału
A: Typ ciągłego tłoczenia
Charakterystyka przepływu
A: Typ ciągłego tłoczenia
Wielkość pierścienia pompy po stronie wału
Brak : 30ℓ/min
przy 1800min-1
2 : 40ℓ/min
Wielkość pierścienia:
Brak : 30ℓ/min
przy 1800min-1
2 : 40ℓ/min
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
Moc silnika (kW)
1,5, 2,2, 3,7
Moc silnika (kW)
0,75, 1,5, 2,2, 3,7
B
C
D
Zakres regulacji ciśnienia pompy po stronie głowicy
Taki sam, jak po stronie walu pompy
A: Połączenie typu stopowego
Charakterystyka natężenia przepływu pompy
po stronie głowicy
A: Typ ciągłego tłoczenia
Wielkość pompy 1: VDC–1B(20D)
2: VDC–2B(20D)
Typ pompy: Pompa uni serii VDC
Wielkość pierścienia pompy po stronie głowicy
Brak : 30ℓ/min
przy 1800min-1
2 : 40ℓ/min
E
F
A: Połączenie typu stopowego
Wielkość pompy 11: VDC–11B(20D)
G
Typ pompy: Pompa uni serii VDC
Dane techniczne
Nr modelu
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min (A*)
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
UVC- 1A
7 {71,4}
7 {71,4}
7 {71,4}
UVC- 2A
UVC-11A
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
25
30
33
40
45
25-25
54
30-30
58
33-33
70
40-40
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
Krzywe wyboru silnika
obszary obszary
60Hz 50Hz
70
60
50
40
30
3,7kW
20
2,2kW
1,5kW
0,75kW
10
0
2
4
6
7
8
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min (2A*)
10
H
I
•Wybór silnika
Obszar pod krzywą wydajności silnika na wykresie
z lewej strony jest zakresem roboczym dla tego silnika przy wydajności znamionowej dla tego silnika.
Przykład:
Znalezienie silnika, który może wytwarzać ciśnienie
3,5 MPa i o wydajności 25,0 ℓ/min.
Proces wyboru
Ponieważ przecięcie dwóch przerywanych linii ciśnienia 3,5 MPa oraz wydajności 25,0 ℓ/min przecinają się w obszarze pod krzywą 2,2kW oznacza,
że należy zastosować silnik o mocy 2,2kW. W
przypadku konfiguracji podwójnej pompy należy
wybrać silnik, który jest większy, niż całkowita moc
wymagana przez obie pompy.
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
* Wybrać pompę uni o wartości ciśnienia i przepływu w zakresie napędu, aby nie doszło do przeciążenia napędu.
* Gdy prąd rozruchowy pompy uni staje się wyższy dla silnika IE1, może nastąpić konieczność wymiany przerywaczy.
J
K
L
M
N
O
B-37
Instalacyjne rysunki wymiarowe
UVC-1A
D
L
116
101
59
ĝruba regulacji ciĞnienia M8
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
IL
A
22.5
14
Rc1/4(DR)
(Strona skrzynki
zacisków)
Tabliczka kierunku obrotów
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
I1
0
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
(Okrągáy otwór spustowy)
J
E
E
N
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 2,2kW
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 0,75, 1,5kW
I1
M
F
F
S
G
T
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
D
Wymiary silnika [mm]
Pompa uni
E
Tabliczka
znamionowa silnika
O
H
C -0.5
IKD
I1
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
C
130
(wymiary portu WE-WY)
Rc3/4(WE)
Rc1/2(WY na przeciwlegáej stronie)
ĝruba
zawieszania
I2(tylko 3,7kW)
B
KL
MKS.113
85
91
MKS.120
53
ĝruba
zawieszania
(tylko 3,7kW)
UVC-1A-A2-0.75-4-40
A
IL
C
137
105
80
D
E
F
G
152 62,5 50
H
I1
I2
J
L
IKD
KL
O
130 25×10
27
137
65
80M
M
47,5 242
N
165
Nr
ramy
S×T
Moc wyjściowa
Ciężar
kW
kg
(4 bieguny)
0,75
28,5
4,5 160 193
−
70 62,5 4,4 183 204
−
22
279
165 152,5 16×10
27
142
68
90L
1,5
31,5
−
39
312
206
170 14×12
27
153
83
100L
2,2
45,5
24
339
214
164 14×12
27
182
90
112M
3,7
49,5
UVC-1A-A2-1.5-4-40
UVC-1A-A3-1.5-4-40
160,5 118,5 90
183
UVC-1A-2A2-1.5-4-40
F
UVC-1A-A2-2.2-4-40
UVC-1A-A3-2.2-4-40
179
133 100 206
80
70
7
203 226
199
140 112 233
95
70
10
228 253 242
UVC-1A-2A2-2.2-4-40
UVC-1A-A3-3.7-4-40
G
UVC-1A-A4-3.7-4-40
UVC-1A-2A2-3.7-4-40
UVC-1A-2A3-3.7-4-40
H
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu F.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
4. Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
UVC-2A
D
Rc1(WE)
Rc3/4(WY na przeciwlegáej stronie)
KL
MKS.139.5
107
130
IKD
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
J
E
E
N
T
F
F
N
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Wymiary silnika [mm]
Pompa uni
UVC-2A-A2-2.2-4-40
UVC-2A-A3-2.2-4-40
A
IL
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
L
M
179
133
100
206
80
70
7
203
226
−
39
312
206
199
140
112
233
95
70
10
228
253
242
24
339
214
Nr ramy
Moc wyjściowa Ciężar
kW
kg
(4 bieguny)
IKD
KL
O
170 14×12
27
153
83
100L
2,2
61
164 14×12
27
182
90 112M
3,7
65
N
S×T
UVC-2A-A2-3.7-4-40
UVC-2A-A3-3.7-4-40
O
Tabliczka
znamionowa silnika
(Strona skrzynki zacisków)
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 2,2kW
I1
M
M
Tabliczka
kierunku
obrotów
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M16
G
(Okrągáy otwór spustowy)
L
O
S
K
A
Rc1/4(DR)
42.5
28
H
I1
I2(tylko 3,7kW)
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
L
IL
98
ĝruba zawieszania
150
(wymiary portu WE-WY)
J
178.6
158
MKS.119
77
ĝruba
zawieszania
(tylko 3,7kW)
0
C -0.5
I
UVC-2A-2A2-3.7-4-40
UVC-2A-2A3-3.7-4-40
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu F.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
4. Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
B-38
UVC-11A
ĝruba regulacji
ciĞnienia M8
D
ĝruba
zawieszania
(tylko 3,7kW)
KL
MKS.113
85
92
130
(wymiary portu WE-WY)
259
244
202
165.5
157
101
59
22.5
ĝruba
zawieszania
A
O
Rc1/4(DR)
Tabliczka
znamionowa silnika
Tabliczka
kierunku obrotów
(Strona skrzynki
zacisków)
(Okrągáy otwór spustowy)
T
F
14
E
N
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 2,2kW
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
(4 lokalizacje)
R
Schemat koncepcyjny napĊdu
elektrycznego 1,5kW
I1
M
F
S
E
Rc3/4(WE)
Rc1/2(WY na przeciwlegáej stronie)
G
J
I1
Model pompy
(tabliczka znamionowa)
B
B
ĝruba regulacji natĊĪenia
przepáywu M12
0
IKD
C -0.5
H
I1
MKS.120
53
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
2QOR[ĜQRCVMQYG
I2(tylko 3,7kW)
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
L
IL
C
D
Wymiary silnika [mm]
Pompa uni
A
IL
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
L
M
N
160,5
118,5
90
183
70
62,5
4,4
183
204
−
22
279
165
152,5
S×T IKD KL
O
16×10
68
Nr
ramy
Moc wyjściowa Ciężar
kW
kg
(4 bieguny)
UVC-11A-A2-A2-1.5-4-40
UVC-11A-A2-A3-1.5-4-40
27
142
90L
1,5
42
E
F
UVC-11A-A3-A3-1.5-4-40
G
UVC-11A-A2-A2-2.2-4-40
UVC-11A-A2-A3-2.2-4-40
179
133
100
206
80
70
7
203
226
−
39
312
206
170
14×12
27
153
83
100L
2,2
56
UVC-11A-A3-A3-2.2-4-40
H
UVC-11A-2A2-2A2-2.2-4-40
UVC-11A-A2-A2-3.7-4-40
UVC-11A-A2-A3-3.7-4-40
UVC-11A-A3-A3-3.7-4-40
199
140
112
233
95
70
10
228
253
242
24
339
214
164
14×12
27
182
90
112M
3,7
60
I
UVC-11A-2A2-2A2-3.7-4-40
J
UVC-11A-2A2-2A3-3.7-4-40
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu F.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
4. Patrz strona A-21 odnośnie charakterystyki silnika napędowego dla pompy uni (norma krajowa klasy 3).
K
L
M
N
O
B-39
SERIA UVN
POMPA ŁOPATKOWA UNI O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI
Pompa łopatkowa uni o zmiennej wydajności UVN
(Pompa uni NSP)
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
C
D
WE
DR
1.Efektywna energetycznie,
wysokowydajna
2.Odporna, kompaktowa
konstrukcja
3.Niski poziom hałasu, duża
trwałość
Wydajność pompy łopatkowej, począwszy od zakresu niskiego ciśnienia, została jeszcze bardziej poprawiona poprzez
wyeliminowanie zewnętrznego odpływu
oraz poprzez optymalizacje wyrównania
ciśnienia, przez stworzenie konstrukcji,
która wytwarza niewielką ilość ciepła.
Wynikiem tego jest stworzeniem pompy, która przyczynia się do zwiększenia
efektywności energetycznej maszyny
głównej oraz do precyzji procesu.
Pompa i silnik zostały zaprojektowane
do wyłącznego zastosowania pompy
uni, sprawiając, że jest ona lekka, kompaktowa, łatwa w obsłudze, oraz przystosowana do szerokiej palety zastosowań.
Pompa i wał silnika są połączone za
pomocą złącza, które minimalizuje hałas poprzez eliminowanie wpływu drgań
wału oraz mimośrodowości wału.
Złącze jest skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić ciągłe smarowanie,
zapewniając długą żywotność dzięki eliminacji tarcia.
Dane techniczne
Wydajność pompy
cm3/obr.
Nr modelu
F
0,7
0,7
G
3,5 do 6,0 {35,7 do 61,2}
8,1
0,7
5,5 do 8,0 {56,1 do 81,6}
1,5
1,5 do 4,0 {15,3 do 40,8}
UVN-1A-0A4- 1,5 -4-12
UVN-1A-1A2- 2,2 -4-12
H
1,5
16,1
UVN-1A-1A3- 2,2 -4-12
3,5 do 6,0 {35,7 do 61,2}
1,5
5,5 do 8,0 {56,1 do 81,6}
2,2
2,0 do 4,0 {20,4 do 40,7}
UVN-1A-1A4- 2,2 -4-12
UVN-1A-2A2- 3,7 -4-30
I
Zakres regulacji ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
Wydajność tłoczenia bez obciążenia ℓ/min
50Hz
60Hz
12
14,5
24
29
39
46
1,5 do 4,0 {15,3 do 40,8}
UVN-1A-0A2- 1,5 -4-12
UVN-1A-0A3- 1,5 -4-12
2,2
UVN-1A-2A3- 3,7 -4-30
3,5 do 6,0 {35,7 do 61,2}
26,0
2,2
UVN-1A-2A4- 3,7 -4-30
5,5 do 7,0 {56,1 do 71,4}
Uwaga1) Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem odnośnie kombinacji innych, niż te opisane powyżej.
Uwaga2) Ze względu na zmianę konstrukcji z 11 na 12, 20 na 30, kolor farby został zmieniony na czarny.
K
L
M
3 do 16cm3/obr.
8MPa{81,6kgf/cm2}
Właściwości
E
J
WY
Wyjaśnienie numeru modelu
UVN – 1 A – 1 A 4 – 1.5 – 4 – 12
Numer konstrukcji
Ilość biegunów silnika 4P
Moc silnika (kW) *Zasilanie AC200V-50/60Hz
0,7: 0,75kW 1.5: 1,5kW 2.2: 2,2kW
M
AC220V-60Hz
Zakres regulacji ciśnienia
2: 1,5 do 4,5MPa {15,3 do 40,7kgf/cm2} 3: 3,5 do 6,0MPa {35,7 do 61,2kgf/cm2}
4: 5,5 do 8,0MPa {56,1 do 81,6kgf/cm2}
N
Charakterystyka przepływu A: Typ ciągłego tłoczenia
Wydajność tłoczenia (Przy N=1800min–1)
0: 14,5 ℓ/min (maks) 1: 29 ℓ/min (maks)
O
A: Połączenie typu stopowego
Wielkość pompy 1: VDN-1B
Pompa uni serii UVN
B-1
UVN –1 A – 2 A 3 – 3.7 A E – 4 * – 30
Numer konstrukcji
Symbol napięcia
Ilość biegunów silnika 4P
Przetwarzanie specjalne Brak: Standard
E: Tropikalizacja
B
Pozycja skrzynki zacisków Brak: Zacisk B
A: Zacisk A
2QOR[ĜQRCVMQYG
Moc silnika
2.2: 2,2kW
3.7: 3,7kW
B
Zakres regulacji ciśnienia
2: 2,0 do 4,5MPa {20,4 do 40,7kgf/cm2} 3: 3,5 do 6,0MPa {35,7 do 61,2kgf/cm2}
4: 5,5 do 7,0MPa {56,1 do 71,4kgf/cm2}
Charakterystyka przepływu A: Typ ciągłego tłoczenia
C
Wydajność tłoczenia (Przy N=1800min–1)
2: 46 ℓ/min (maks)
A: Połączenie typu stopowego
Wielkość pompy 1: VDN-1B
D
Pompa uni serii UVN
zZapewnić podstawę montażową o wystarczającej sztywności i zamontować
ją w taki sposób, aby wał pompy był
ustawiony poziomo.
xUpewnić się, że natężenie przepływu
na rurze zasysania nie jest większe,
niż 2 m/s oraz że ciśnienie zasysania
na porcie zasysania pompy zawiera
się w zakresie od -0,03 do +0,03MPa.
cRury odpływowe muszą być rurami bezpośrednimi prowadzącymi do
punktu znajdującego się poniżej poziomu cieczy w zbiorniku, a ciśnienie
wsteczne ze względu na rezystancję w
rurze nie może przekraczać 0,01MPa.
Zapewnić sitko na zasysaniu o stopniu
filtracji około 100Pm (siatka 150).
2.Środki ostrożności związane z eksploatacją
zKierunek obrotu jest zgodny z ruchem
wskazówek zegara (w prawo) patrząc
od strony wentylatora silnika.
xPodczas uruchomienia powtórzyć
operację w trybie skokowym (start-stop) po stronie wylotu pompy przy
braku obciążenia, aby usunąć powietrze z pompy i rur zasysania.
cWyposażyć w zawór odpowietrzający
obiegi, których odpowietrzenie przed
uruchomieniem jest trudne.
vUpewnić się, że maksymalne ciśnienie
szczytowe (ciśnienie nastawy + ciśnienie skokowe) podczas eksploatacji nie
przekracza 14MPa.
Patrz poniższe warunki połączeń rurowych jako wytyczna celem utrzymania
maksymalnego ciśnienia szczytowego
poniżej 14 MPa.
Wąż gumowy 1/2" x 2 m (prędkość na
wylocie 0; typ 1 14MPa, typ 2 13MPa)
(objętość rury: około 250 cm3)
bZamontować zawór nadmiarowy odcinający skoki w obwodzie, gdy ciśnienie przekracza 14 MPa.
Uwaga) Maksymalne ciśnienie szczytowe wydajności tłoczenia typu 2 wynosi 13MPa.
3.Zarządzanie hydrauliczną cieczą roboczą
zStosować tylko roboczą ciecz hydrauliczną o dobrej jakości o lepkości kinematycznej przy temperaturze oleju
40°C w zakresie 30 do 50mm2/s (30
do 50cSt). Normalnie należy stosować
typ R&O oraz odporny na zużycie typ
ISO VG32 do 46 lub równoważny.
x Zakres temperatur pracy wynosi od 15
do 60°C. Gdy temperatura oleju podczas rozruchu wynosi 15°C lub mniej,
należy przeprowadzić rozgrzanie przy
niskim ciśnieniu do chwili, aż temperatura oleju osiągnie 15°C.
Stosować pompę w obszarze, gdzie
temperatura mieści się w zakresie od
10 do 40°C.
cDla linii powrotnej do zbiornika należy
stosować filtr liniowy 25 Pm.
v Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym. Należy uważać,
aby uniknąć zanieczyszczeń wodą lub
innymi ciałami obcymi oraz obserwować pod kątem zmiany koloru.
4.Ustawianie ciśnienia i wydajności
tłoczenia.
zPodczas regulacji ciśnienia, ciśnienie
zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
Po zakończeniu regulacji ponownie
dokręcić nakrętkę blokującą.
xObracać śrubę regulacyjną w prawo, aby
zmniejszyć, lub w lewo, aby zwiększyć
wydajność tłoczenia.
Patrz instrukcje na poniższym wykresie odnośnie stosunku pomiędzy objętością na wylocie bez obciążenia i
pozycją śruby regulacji ciśnienia.
2ǃ[VIYV[\YLN\SHJQPWYaLWé`^\P^`KHQUVNjJPWVTW`X
T
>`KHQUVNjDžWVTW`Xcm3/obr.
•Obsługa
1. Środki ostrożności podczas instalacji pompy i orurowania
Po zakończeniu regulacji ponownie
dokręcić nakrętkę blokującą.
cDomyślne fabryczne ustawienia P-Q
(model standardowy)
• Ustawienia natężenia przepływu = Maksymalne natężenie przepływu dla modelu jak przedstawiono w katalogu
• Nastawa ciśnienia = Ciśnienie przedstawione w tabeli poniżej
Domyślne fabryczne ustawienia ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
2 : 3,5 {35,7}
3 : 5,0 {51,0}
4 : 7,0 {71,4}
vWszelkie regulacje, za wyjątkiem śruby regulacji objętości przepływu, są
precyzyjnie regulowane w fabryce
podczas montażu, nie należy zmieniać
tych nastaw.
(Nie dokonywać żadnych regulacji innych,
niż za pomocą śruby regulacji ciśnienia i
śruby regulacji natężenia przepływu.
Uwaga) Powyższe wartości obowiązują przy
maksymalnej
wydajności
tłoczenia
pompy przy śrubie regulacji objętości przepływu ustawionej w pozycji 0°.
Przerywana linia wskazuje wartość dolnej
granicy regulacji objętości przepływu.
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie prędkości obrotowej określonej w
specyfikacji pompy.
x Zmiana prędkości obrotowej może
mieć również wpływ na krzywe wydajności pompy. Przed rozpoczęciem
korzystania z falownika należy sprawdzić, czy ciśnienie i współczynnik obciążenia silnika znajdują się w zakresie
użytkowania.
Uwaga) Powyższe wartości obowiązują przy
maksymalnej wydajności tłoczenia
pompy przy śrubie regulacji objętości
przepływu ustawionej w pozycji 0°.
Przerywana linia wskazuje wartość dolnej granicy regulacji objętości przepływu.
16
15
10
5
0
0
90
180
270
360
H
I
J
K
•Środki ostrożności związane z napędem falownika
UVN-1A-2A*(26cm3/obr.)
20
F
G
30
25
E
L
M
N
O
450
2ǃ[VIYV[\‡^WYH^V
ʿ
B-2
Metoda instalacji jest taka sama, jak w przypadku
numeru konstrukcji 10D (stara konstrukcja).
Instalacyjne rysunki wymiarowe
(Zacisk A)
Zacisk B (standard)
83
50
(50)
7VY[VWY}ǏUPHUPH
Rc 1/4
B
H
;LYTPUHS
^`SV[V^`
G3/4
NJY\IHVJaRV^H
M8
9V[H[PVUKPYLJ[PVUZ[PJRLY
4V[VYWSH[L6WWVZP[LZPKL
Widok
WVTVJUPJa`
X
I
;YaWPLljYLN\SHJQP 17,5
UH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
56
J
a^PLJRZaLUPLQ aTUPLQZaLUPL
38,1
28
11
68
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
A
7VY[^`SV[V^`WVTW`
Rc 1/2 or SAE J518b 1/2
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
L
P
6
;YaWPLljYLN\SHJQPUH[LJǏLUPHWYaLWé`^\
NJY\IHYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
P
VWHKHUPL^aYVZ[
90,5
68,5
(61)
72
I KB
NJYLKUPJHV[^VY\
VKWV^PL[YaHUPH I KD
(128)
C
52
21
G
S
4KLW[O
C
R*
E
T
>PKVRWVTVJUPJa`@
>`TPHY`V[^VY\PUZ[HSHJ`QULNV
SVRHSPaHJQL
D
M
>PKVRWVTVJUPJa`?
7VY[WVéǃJaLUPH
^ZRHǍUPRHJPNjUPLUPH 7VY[aHZ`ZHUPHWVTW`
E
F
F
N
26
69,5
Rc 3/4
Rc 1/4
IL
>PKVRWVTVJUPJa`@
Wymiary silnika (mm)
Nr modelu
IKD
E
F
G
H
J
L
M
N
T×S
R*
IKB
O
P
I
UVN-1A-
0
1
A*-0.7*-4-12
0,75-4
20
90
80
157
62,5
50
2,3
120
72
230
155
120
15×10
R5
110
65
130
92
19
UVN-1A-
0
1
A*-1.5*-4-12
1,5-4
20
100
90
175
70
62,5
3,2
128
80
255
170
150
15×10
R5
120
65
130
100
23
UVN-1A-
0
1
A*-2.2*-4-12
2,2-4
20
110
100
195
80
70
3,2
138
90
285
200
165
17×12
R6
134
65
135
110
30
72
Skrzynka
zaciskowa
Zacisk B
I1
zwiĊkszenieQ zmniejszenie
H
J
K
M
A
T
Port zasysania
pompy
Rc1
TrzpieĔ regulacji
natĊĪenia przepáywu M12
(4 lokalizacje)
F
F
N
Schemat koncepcyjny napĊdu
R
Wymiary silnika [mm]
L
Nr modelu
M
Pompa Uni
(Naklejka z nazwą)
(Strona skrzynki zacisków)
Widok pomocniczy X
Port poáączenia
wskaĨnika ciĞnienia
Rc1/4
Widok R: Ksztaát otworu stopy montaĪowej
E
E
IL
Tabliczka
Tabliczka
O
kierunku obrotów
znamionowa silnika
A, B wspólny
(Strona skrzynki Strona wentylatora
zacisków
zacisków)
4-M8X15
TrzpieĔ regulacji
natĊĪenia przepáywu
12
I KD
(Okrągáy otwór
spustowy)
L
134
104
(WE,WY)
54
(DR)
58
38.1
(63)
21
ĝruba regulacji
ciĞnienia M10
N
ĝruba
zawieszania
28
I2(tylko 3,7kW)
J
KL
Terminal box
Zacisk A
55 ±0.5 62 ±0.5
ĝruba regulacji
ciĞnienia
opadanie P wzrost
D
Port wylotowy
pompy
Rc 1/2 lub SAE
J518b 1/2
Rc1/2
50
17.5
I1
ĝruba zawieszania
(tylko 3,7kW)
KL
Port opróĪniania
(132)
Rc1/4
I
Ciężar kg
S
H
C
0
G
IL
C –0.5
F
A
G
E
Wyjście bieguny
(kW-4P)
Nr
ramy
Moc wyjściowa
Ciężar
[kW]
[kg]
(4 bieguny)
A
IL
C
D
E
F
G
H
I1
I2
J
L
M
N
S×T
IKD
KL
O
UVN-1A-2A*-2.2**-4*-30
179
133
100
206
80
70
7
203
226
−
39
312
206
170
14×12
27
153
83
100L
2,2
46
UVN-1A-2A*-3.7**-4*-30
199
140
112
233
95
70
10
228
253
242
24
339
214
164
14×12
27
182
90
112M
3,7
50
1. Standardowy silnik napędowy jest całkowicie zamkniętym, chłodzonym wentylatorem silnikiem typu E.
2. Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60 Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
3. Standardowa skrzynka zacisków to zacisk B (z prawej strony patrząc od strony pompy).
−Klasyfikacja ciśnienia pompy i kombinacje wydajności silnika−
O
2,2kW
3,7kW
2A2
K
K
2A3
K
K
2A4
B-3
K
Charakterystyka silnika napędowego dla pompy uni (standard krajowy klasyf. 3)
UVN-1A- 0 A*
1
Moc wyjściowa
kW
Bieguny
0,75
4
4
Częstotliwość
[Hz]
Wartość prądu
[A]
Obr./min
[min-1]
200
50
4,3
1440
200
60
3,6
1730
Silnik
napędowy
jest przystosowany
220
60
3,6
1745
do pompy uni i nie
jest to model spe-
200
50
7,3
1440
200
60
6,4
1730
220
60
6,2
1740
200
50
10,3
1450
200
60
9,2
1745
220
60
8,9
1755
cyficzny.
2,2
4
Wytrzymałość
termiczna
B
E
Wytrzymałość
termiczna
2QOR[ĜQRCVMQYG
1,5
Napięcie
[V]
Numer modelu
F
D
E
B
E
C
UVN-1A-2A*
Moc wyjściowa
kW
Bieguny
Numer modelu
2,2
4
VAEA-1A4*22-B
3,7
4
Napięcie
[V]
Częstotliwość
[Hz]
Wartość prądu
[A]
Obr./min
[min-1]
200
50
9,5
1460
200
60
8,8
1750
220
60
8,5
1760
200
50
15,4
1460
200
60
14,3
1760
220
60
13,5
1760
VAEA-1A4*37-B
F
E
Krzywe wydajności
F
UVN-1A-*A*-*-4-12
Ciecz robocza: ISO VG 32
Temperatura oleju: 40°C
G
Krzywe wyboru silnika
Obszar pod krzywą wydajności silnika na wykresie poniżej jest
zakresem roboczym dla tego silnika przy wydajności znamionowej dla tego silnika.
Przykład:
Znalezienie silnika, który może wytwarzać ciśnienie 3,5 MPa i
o wydajności 12 ℓ/min.
Proces wyboru
Ponieważ przecięcie dwóch przerywanych linii ciśnienia 3,5
MPa oraz wydajności 21 ℓ/min przecinają się w obszarze pod
krzywą 1,5kW oznacza, że należy zastosować silnik o mocy
1,5kW.
I
* Wybrać pompę uni o wartości ciśnienia i przepływu w zakresie napędu, aby nie doszło do przeciążenia napędu.
* Gdy prąd rozruchowy pompy uni staje się wyższy dla silnika IE1, może nastąpić konieczność wymiany przerywaczy.
UVN -1A-0A*(60Hz)
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
UVN -1A-0A*(50Hz)
15
1,5kW
10
0,75kW
5
0
2
{20.4}
4
{40.8}
6
{61.2}
8
{81.6}
15
5
2,2kW
20
1,5kW
15
10
5
0
2
{20.4}
4
{40.8}
6
{61.2}
8
{81.6}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT }
2
2
{20.4}
4
{40.8}
6
{61.2}
L
8
{81.6}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
>`KHQUVNjDž[éVJaLUPH8ɥTPU
25
K
0,75kW
0
UVN -1A-1A*(50Hz)
30
J
1,5kW
10
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT2}
35
H
35
M
UVN -1A-1A*(60Hz)
30
2,2kW
25
N
20
1,5kW
15
10
O
5
0
2
{20.4}
4
{40.8}
6
{61.2}
8
{81.6}
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747HbRNMJT }
2
B-4
B
2QOR[ĜQRCVMQYG
B
1.0
Objętość DR przy pełnym odcięciu
UVN-1A- 0 A*-2.2-4-12
1
UVN -1A-*A*-*-4-12(60Hz)
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9TPU
ɥ
>LQNjJPLVZPV^LZPSUPRHR>
Strata mocy silnika przy pełnym odcięciu
0.8
0.6
60Hz
0.4
50Hz
0.2
0
2
4
6
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
8
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
F
0.8
60Hz
50Hz
0.4
0.2
0
2
4
6
*PNjUPLUPL^`SV[V^L747H
G
H
I
J
K
L
M
N
O
B-5
6
{61.2}
8
{81.6}
UVN -1A-2A*-*-4-30(60Hz)
7YLJKRVNjDžVWY}ǏUPHUPH+9TPU
ɥ
>LQNjJPLVZPV^LZPSUPRHR>
E
UVN-1A-2A*-3.7-4-30
1.0
0.6
4
{40.8}
*PNjUPLUPLUHZ[H^`-*747H{kgf/cm2}
C
D
2
{20.4}
8
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2
{20.4}
4
{40.8}
6
{61.2}
8
{81.6}
*PNjUPLUPLUHZ[H^`-*747HbRNMJT2}
POMPA IP SERII IPH
Seria IPH
Pompa IP
B
3,6 do 125,9cm3/obr.
30MPa
Jest to nowa seria konstrukcji, w której wszystkie typy pomp są instalacjami kompatybilnymi z poprzednimi
konstrukcjami. Należy jednakże pamiętać, że nie występuje już kompatybilność dla niektórych komponentów
uszczelniania pomiędzy rozmiarami IPH-3 i IPH-4 i numerami projektu 10 i 12.
qOpatentowany system obciążenia
naciskiem osiowym i promieniowym
zapewnia dużą wydajność i wytwarza
cieśnina do 30MPa {306kgf/cm2}.
wZnakomita wytrzymałość i bardzo
duża żywotność.
eZmodyfikowana przekładnia o krótkich zębach ewolwentowych stanowi
zapewnia wewnętrzne przełożenie o
znacznie zmniejszonej pulsacji i hałasie oraz wyjątkowo cichej pracy.
rProsta konstrukcja ułatwia konserwację i inspekcję.
Wydajność
cm3/obr.
IPH-2A(B)-
3.5-11
Napięcie
znamionowe
MPa
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
Minimalna
prędkość obrotowa
min−1
Maksymalna
prędkość obrotowa
min−1
3,60
Ciężar kg
Typ A
Typ B
4,4
2,4
4,5
2,5
4,6
2,6
5
5,24
6,5
6,55
8
8,18
4,8
2,8
10,2
10,5
4,8
IPH-3A(B)- 10-20
25 {255}
10,7
5,0
15,8
11,0
5,3
20,7
15,2
9,5
15,7
10,0
32,3
16,2
10,5
40,8
32,0
19,0
33,0
20,0
32
IPH-5A(B)- 40-21(11)
25 {255}
64
63,9
34,0
21,0
81,3
62,0
39,0
64,0
41,0
66,0
43,0
101,6
125
125,9
25 {255}
Uwaga) 1.Wydajność: Logiczna wydajność na obrót.
2.Ciśnienie na wlocie: +0,02 do +0,3MPa
{-0,2 do +0,3kgf/cm2}
3.Przedstawione tutaj maksymalne ciśnienie robocze jest limitem ciśnienia w
przypadku częstych zmian ciśnienia.
4.Unikać instalacji z portem zasysania
zwróconym w kierunku dolnej części
pompy.
5.Określić z zastosowaniem formatu numeru modelu przedstawionego poniżej,
gdy wymagany jest kołnierz rury.
30 {306}
400
2000
50,3
100
30 {306}
500
2000
50
IPH-6A(B)- 80-21(11)
25 {255}
30 {306}
600
2000
13,3
25,7
30 {306}
600
16
25
25 {255}
30 {306}
13
IPH-4A(B)- 20-20
300
•Obsługa
zDla hydraulicznej cieczy roboczej należy stosować typ R&O oraz odporny na
ścieranie typ ISO VG32 do 68 lub równoważny (współczynnik lepkości co
najmniej 90). Stosować tylko roboczą
ciecz hydrauliczną o lepkości kinematycznej podczas pracy w zakresie 20 do
150mm2/s.
xZakres temperatur pracy wynosi od 5 do
65°C. Gdy temperatura oleju podczas
uruchomienia wynosi 5°C lub mniej należy przeprowadzić rozgrzewanie przy
Wyjaśnienie numeru modelu
IPH – 4 B – 25 – LT – 20
Numer konstrukcji
11: 2A (B) , 5B, 6B
20: 3A (B) , 4A (B)
21: 5A, 6A
Symbol pomocniczy Brak: W prawo (patrząc od strony końcówki wału)
L: W lewo (patrząc od strony końcówki wału)
T: Z zestawem kołnierza typu wkręcanego
E: Z zestawem kołnierza typu spawanego
Symbol pomocniczy musi zostać podany w kolejności alfabetycznej.
Wydajność (cm3/obr.)
Sposób połączenia
A: Połączenie typu stopowego B: Połączenie typu kołnierzowego
Wielkość 2, 3, 4, 5, 6
Pompa IP serii IPH
D
E
Dane techniczne
Nr modelu
C
2QOR[\öDCVG
Właściwości
B
2000
2000
F
G
H
I
niskim ciśnieniu do momentu, w którym
temperatura oleju osiągnie 5°C. Użytkować pompę w obszarze, gdzie temperatura mieści się w zakresie od 0 do 60°C.
cCiśnienie na wlocie wynosi -0,02 do
+0,03MPa (-0,2 do +0,3kgf/cm2), a natężenie przepływu przez port zasysania
powinno być większe, niż 2m/s.
vUnikać kół pasowych, przekładni i innych
układów napędowych, które wywierają
nacisk na końcówkę wału pompy.
bZamontować pompę hydrauliczną w taki
sposób, aby wał był ustawiony poziomo.
Zapewnić sitko na zasysaniu o wielkości
oczka około 100Pm (siatka 150). Dla linii
powrotnej do zbiornika nalezy stosować
filtr liniowy 25 Pm.
n Zanieczyszczenia cieczy hydraulicznej
należy utrzymywać na poziomie klasy
NAS10 lub niższym. Należy unikać zanieczyszczenia wodą i innymi ciałami
obcymi i obserwować pod kątem odbarwień. Biaława ciecz oznacza, że ciecz
została zanieczyszczona powietrzem, a
brązowawa ciecz oznacza, że ciecz jest
brudna.
m Prowadzić eksploatację w zakresie prędkości obrotowej dla minimalnej prędkości obrotowej pompy. Rozładować ciśnienie ładowania celem eksploatacji ze
zmiennymi prędkościami.
Warunek rur wlotowych musi wytwarzać
jak najmniejsze ciśnienie ładowania, aby
zminimalizować efekt kawitacji.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
C-1
J
K
L
M
N
O
B
B
C
,Podczas stosowania roboczej cieczy
hydraulicznej na bazie wody lub glikolu,
patrz strona N-3 odnośnie szczegółów
dotyczących stosowanych modeli pomp
hydraulicznych.
. Podczas uruchomienia należy powtarzać
operację w trybie skokowym (start-stop),
aby usunąć powietrze z pompy i rur.
⁄ 0Wyposażyć w zawór odpowietrzający
obiegi, których odpowietrzenie przed
uruchomieniem jest trudne. Więcej informacji na stronie C-13.
⁄1 Aby zapewnić prawidłowe smarowanie
powierzchni ciernych pompy należy podać olej do wnętrza pompy przed uruchomieniem jej pracy.
⁄2 Podczas wyśrodkowania wału pompy, niewspółśrodkowość wału silnika
nie powinna być większa, niż 0,05 mm.
Należy stosować podstawę montażową pompy o odpowiedniej sztywności.
Błąd kąta nie powinien przekraczać 1°.
⁄3 Skontaktować się z przedstawicielem
odnośnie informacji dotyczących silników.
● Środki ostrożności związane z napędem falownika
z Ustawić prędkość obrotową w zakresie
prędkości obrotowej określonej w specyfikacji pompy.
x Zmiana prędkości obrotowej może również wpływać na krzywe wydajności
pompy. Przed zastosowaniem falownika
sprawdzić, czy ciśnienie oraz współczynnik obciążenia silnika znajdują się w
zakresie użytkowym. Nieprzestrzeganie
tych środków ostrożności może spowodować zagrożenie uszkodzenia pompy i
przepalenia silnika.
Wydajność tłoczenia oraz wymagana moc wejściowa dla każdej prędkości pompy
2QOR[\öDCVG
Prędkość
F
min−1
D
Nr modelu
IPH-2A(B)- 3.5-11
5
6,5
8
E
1000
G
1200
min−1
I
J
K
L
1500
min−1
M
N
O
1800
min−1
0,7
3,60
5,24
6,55
8,18
7
Wymagana moc wejściowa kW
14
21
25
30
0,7
3,49
5,09
6,37
7,95
3,39
4,93
6,19
7,74
3,28
4,78
6,03
7,54
3,23
4,70
5,93
7,40
3,15
4,60
5,82
7,26
0,09
0,12
0,16
0,19
7
14
21
25
30
0,62
0,79
0,97
1,19
1,12
1,47
1,82
2,24
1,63
2,26
2,79
3,45
1,93
2,63
3,25
4,01
2,30
3,19
3,95
4,86
6,14
7,73
9,19
IPH-3A(B)-10-20
13
16
10,2
13,3
15,8
9,95
13,0
15,4
9,71
12,7
15,1
9,47
12,4
14,8
9,23
12,3
14,6
9,17
12,1
14,3
0,25
0,32
0,37
1,59
2,02
2,37
2,73
3,57
4,23
4,25
5,35
6,35
5,06
6,29
7,47
IPH-4A(B)-20-20
25
32
20,7
25,7
32,3
20,2
25,2
31,6
19,8
24,7
31,0
19,3
24,2
30,4
19,1
23,9
30,1
18,8
23,6
29,6
0,50
0,61
0,75
3,13
3,79
4,71
5,56
6,89
8,67
8,24
10,3
12,8
9,80
12,1
15,3
11,7
14,6
18,4
IPH-5A(B)-40-21(11)
50
64
40,8
50,3
63,9
39,9
49,3
62,6
39,0
48,4
61,4
38,1
47,3
60,2
37,6
46,8
59,5
37,0
46,2
58,6
0,99
1,20
1,49
6,18
7,42
9,32
10,9
13,6
17,2
16,3
20,1
25,5
19,3
23,8
30,6
23,8
28,6
36,3
IPH-6A(B)-80-21(11)
100
125
81,3
101,6
125,9
79,5
99,6
123,4
77,7
97,7
121,1
76,0
95,8
118,7
75,1
94,6
117,2
73,8
93,2
115,6
1,98
2,42
2,94
21,8
27,3
33,9
32,3
40,5
50,1
38,4
48,1
59,6
46,7
57,7
71,5
IPH-2A(B)- 3.5-11
5
6,5
8
H
Wydajność tłoczenia ℓ/min
Ciśnienie
MPa
4,32
6,28
7,86
9,81
4,20
6,12
7,67
9,58
4,08
5,95
7,48
9,34
3,97
5,79
7,29
9,11
3,91
5,70
7,18
8,97
3,83
5,58
7,05
8,81
11,8
14,6
17,8
0,11
0,15
0,19
0,23
0,66
0,95
1,16
1,44
1,23
1,77
2,19
2,70
1,83
2,62
3,24
4,00
2,15
3,09
3,81
4,70
2,61
3,74
4,63
5,71
5,93
7,56
8,98
7,20
9,28
11,1
IPH-3A(B)-10-20
13
16
12,2
15,9
18,9
11,9
15,9
18,5
11,7
15,3
18,2
11,4
15,0
17,8
11,3
14,8
17,6
11,1
14,6
17,4
0,30
0,39
0,45
1,86
2,37
2,77
3,28
4,28
5,09
4,93
6,42
7,63
IPH-4A(B)-20-20
25
32
24,8
30,8
38,7
24,3
30,3
38,1
23,8
29,8
37,4
23,4
29,3
36,8
23,1
29,0
36,3
22,8
28,6
35,9
0,62
0,75
0,92
3,76
4,56
5,66
6,67
8,27
10,4
9,88
12,3
15,5
11,8
14,7
18,4
14,2
17,5
22,0
IPH-5A(B)-40-21(11)
50
64
48,9
60,3
76,6
48,0
59,3
75,3
47,1
58,3
74,0
46,1
57,3
72,8
45,5
56,6
72,0
44,9
56,0
71,2
1,22
1,47
1,83
7,42
8,91
11,2
13,2
16,2
20,6
19,5
24,0
30,5
23,1
28,6
36,3
28,4
34,3
43,5
IPH-6A(B)-80-21(11)
100
125
97,5
121,9
151,0
95,7
119,7
148,4
93,8
117,7
145,9
91,9
115,8
143,4
90,9
114,5
141,9
89,5
113,1
140,3
2,42
2,96
3,60
14,3
17,5
21,5
26,2
32,3
40,1
38,7
48,4
60,1
46,2
57,7
71,6
56,1
69,2
85,9
IPH-2A(B)- 3.5-11
5
6,5
8
5,40
7,86
9,82
12,3
5,25
7,65
9,59
11,9
5,10
7,44
9,35
11,6
4,97
7,24
9,12
11,4
4,89
7,11
8,97
11,2
4,79
6,97
8,82
11,0
0,14
0,20
0,25
0,30
0,96
1,17
1,49
1,78
1,68
2,21
2,73
3,37
2,46
3,31
4,09
5,05
2,89
3,85
4,76
5,87
3,46
4,69
5,78
7,14
IPH-3A(B)-10-20
13
16
15,3
19,9
23,7
14,9
19,5
23,2
14,6
19,1
22,7
14,3
18,8
22,3
14,1
18,6
22,1
13,9
18,3
21,8
0,40
0,51
0,59
2,31
2,95
3,46
4,15
5,41
6,42
6,22
8,03
9,53
7,40
9,44
11,2
8,99
11,6
13,8
IPH-4A(B)-20-20
25
32
31,0
38,5
48,4
30,4
37,8
47,6
29,8
37,2
46,8
29,3
36,6
45,9
28,9
36,1
45,4
28,4
35,7
44,9
0,81
0,98
1,20
4,70
5,69
7,07
8,33
10,4
13,1
12,4
15,4
19,3
14,7
18,3
22,9
17,6
21,9
27,5
IPH-5A(B)-40-21(11)
50
64
61,2
75,4
95,8
60,0
74,1
94,2
58,8
72,8
92,5
57,6
71,6
91,0
56,9
70,8
90,0
56,2
70,0
89,0
1,59
1,91
2,38
9,51
11,4
14,4
16,6
20,5
26,0
24,7
30,4
38,6
29,3
36,1
45,9
36,0
43,3
55,1
IPH-6A(B)-80-21(11)
100
125
121,9
152,4
188,8
119,5
149,7
185,5
117,3
147,3
182,5
115,0
144,7
179,3
113,5
143,2
177,5
111,9
141,5
175,3
3,16
3,86
4,69
18,3
22,5
27,5
33,1
41,4
51,3
49,0
61,4
76,0
58,4
73,0
90,4
70,9
87,6
108,1
IPH-2A(B)- 3.5-11
5
6,5
8
6,48
9,43
11,7
14,7
6,33
9,21
11,5
14,4
6,16
8,99
11,2
14,1
6,01
8,76
11,0
13,7
5,92
8,61
10,9
13,6
5,82
8,46
10,7
13,3
0,17
0,24
0,30
0,37
1,16
1,45
1,78
2,20
2,02
2,65
3,27
4,04
2,95
3,47
4,92
6,06
3,46
4,62
5,71
7,05
4,15
5,61
6,93
8,56
IPH-3A(B)-10-20
13
16
18,3
23,9
28,4
18,0
23,5
27,9
17,6
23,1
27,5
17,3
22,7
27,0
17,1
22,5
26,7
16,8
22,2
26,4
0,49
0,62
0,72
2,90
3,67
4,30
5,04
6,57
7,80
7,47
9,63
11,4
8,89
11,3
13,5
10,8
13,9
16,5
IPH-4A(B)-20-20
25
32
37,2
46,2
58,1
36,6
45,6
57,3
36,0
44,9
56,5
35,4
44,3
55,5
35,0
43,8
55,1
34,5
43,3
54,5
0,99
1,20
1,48
5,64
6,83
8,47
10,0
12,4
15,6
14,9
18,5
23,1
17,6
21,9
27,5
21,2
26,3
33,0
IPH-5A(B)-40-21(11)
50
64
73,4
90,5
115,0
72,1
89,2
113,4
70,9
87,9
111,6
69,7
86,6
110,0
69,0
85,9
109,1
68,1
85,0
108,0
1,95
2,34
2,92
11,7
14,1
17,6
20,2
24,9
31,6
30,0
36,9
46,8
35,6
43,8
55,7
43,7
52,6
66,9
IPH-6A(B)-80-21(11)
100
125
146,3
182,8
226,6
143,7
180,2
223,3
141,4
177,6
220,1
139,0
174,9
216,9
137,5
173,5
215,0
135,8
171,7
212,7
3,88
4,74
5,75
22,4
27,7
33,8
40,2
50,3
62,2
59,6
74,4
92,3
70,9
88,6
110,0
86,1
106,0
131,5
Uwaga) Wartości w tabeli są wartościami ogólnymi przy roboczej lepkości cieczy na poziomie 46mm2/s. Nalezy zastosować te wartości podczas dobierania
modelu dla swoich potrzeb.
C-2
Instalacyjne rysunki wymiarowe
IPH-2A-*-11 (połączenie stopowe, obrót w prawo)
4 doIφ 22×1 pogłębienie
I 11 otworów
B
96
50.8 32.5
B
152.5
51
C
2QOR[\öDCVG
Kołnierz portu zasysania
SAEJ518b-1/2
127
38.1
4 to M8x12
I 14
D
17.5
LB
0
3.968 -0.018
E
F
17.5
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b-1/2
ID
13
5.47
69.8 ±0.1
115.3
38.1
135
59
17.5
34
0
17.73 –0.25
LA
4 to M8x12
G
0
I 15.875 –0.025
H
IPH-2B-*-11 (połączenie stopowe, obrót w prawo)
I
38.1
4 to M8x12
J
51
Kołnierz portu zasysania
SAEJ518b-1/2
I 14
17.5
17.5
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b-1/2
ID
45.5
0
I 82.55 –0.035
38.1
12
L
M
52
4
53
34
5.47
4 to M8x12
11
59
LB
0
17.73 –0.25
LA
K
130
106.4
0
3.968 –0.018
0
I 15.875 –0.025
N
O
Wymiary (mm)
Nr modelu
LA
LB
ID
IPH-2*-3.5-*-11
107
51,0
8,9
IPH-2*-5 -*-11
112
53,5
11
IPH-2*-6.5-*-11
116
55,5
12
IPH-2*-8 -*-11
121
58,0
13
Uwaga) IPH-2A (B)-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy kołnierz
portu zasysania jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z
prawej strony patrząc od strony wału.
C-3
IPH-3A-*-20 (połączenie stopowe, obrót w prawo)
B
140
114.3
4 do φ 22×1 pogłębienie
I 11 otworów
12.7
64
2QOR[\öDCVG
Kołnierz portu zasysania
SAEJ518b-1
I 25
D
246
52.4
C
220.7
4 do M10x15
B
26.2
0
4.76 –0.018
F
17.5
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b-1/2
G
16
165.2
38.1
6.8
195.5
38
107.95 ±0.1
E
65
16
LB
0
21.15 –0.25
LA
4 do M8x15
ID
0
I 19.05–0.025
H
IPH-3B-*-20 (połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
I
4 to M10x15
64
52.4
J
Kołnierz portu zasysania
SAEJ518b-1
I 25
26.2
57.2
6.8
38.1
M
13
N
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b-1/2
O
0
4.76 –0.018
17.5
ID
13 +10
LB
4 to M8x15
168
146
65.3
L
65
5
58
38
0
I 101.6 –0.051
LA
0
21.15 –0.25
K
0
I 19.05 –0.025
Wymiary (mm)
Nr modelu
C-4
LA
LB
ID
IPH-3*-10-*-20
128,5
60,0
14
IPH-3*-13-*-20
134,5
63,0
17
IPH-3*-16-*-20
139,5
65,5
18
Uwaga) IPH-3A (B)-*-L-20 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy kołnierz
portu zasysania jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z
prawej strony patrząc od strony wału.
IPH-4A-*-20 (połączenie stopowe, obrót w prawo)
140
114.3
4 doI 22x1 pogłębienie
I 11otworów
B
12.7
4 do M10x15
77
Kołnierz portu zasysania
SAEJ518b-11/4
246
220.7
58.7
B
C
2QOR[\öDCVG
I 32
D
30.2
78
16
LB
E
195.5
F
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b-3/4
22
16
107.95±0.1
47.5
174.3
8.7
60
0
6.375 –0.025
0
27.85 –0.25
LA
4 do M10x15
ID
G
0
I 25.385 –0.025
H
IPH-4B-*-20 (połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
4 do M10x15
58.7
I
J
77
Kołnierz portu zasysania
SAEJ518b-11/4
I 32
30.2
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b-3/4
22
ID
13.5
66.3
L
M
144
8.7
47.5
13
172
146
0
6.375 –0.025
0
I 101.6 –0.051
LB
4 do M10x15
78
6
69.5
60
0
27.85 –0.25
LA
K
N
0
I 25.385 –0.025
O
Wymiary (mm)
Nr modelu
LA
LB
ID
IPH-4*-20-*-20
164,5
71
18
IPH-4*-25-*-20
170,5
74
20
IPH-4*-32-*-20
178,5
78
24
Uwaga) IPH-4A (B)-*-L-20 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy kołnierz
portu zasysania jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z
prawej strony patrząc od strony wału.
C-5
IPH-5A-*-21 (połączenie stopowe, obrót w prawo)
B
44.5
95
70
C
36
295.3
334
4 do M12x19
B
LA
4 do M10x15
85
25
60
G
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b-1
25
152.4
±0.1
239.2
52.4
F
0
7.938 –0.051
259
11.2
E
LB
0
35.331–0.25
2QOR[\öDCVG
Kołnierz portu zasysania
SAEJ518b-11/2
I 42
D
ID
26.2
0
I 31.75 –0.051
IPH-5B-*-11 (połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
4 do M12x19
70
I
95
J
I 42
LB
52.4
11.2
4 do M10x15
L
85
6
76
65
M
18
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b-1
N
26.2
ID
17.5
LA
210
181
0
7.938 –0.051
86.8
36
194.8
K
0
I 127–0.051
Kołnierz portu zasysania
SAEJ518b-11/2
0
35.331–0.25
H
203
139.7
4 doI 35x1pogłębienie
I 18 otworów
I 31.75
0
–0.051
O
Wymiary (mm)
Nr modelu
C-6
ID
LA
LB
IPH-5*-40-*-21(11)
201,5
91,0
24
IPH-5*-50-*-21(11)
208,5
94,5
26
IPH-5*-64-*-21(11)
218,5
99,5
28
Uwaga) IPH-5A (B)-*-L-21 (11) (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są
odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy kołnierz
portu zasysania jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z
prawej strony patrząc od strony wału.
IPH-6A-*-21 (połączenie stopowe, obrót w prawo)
4 doI 37x1pogłębienie
I 20 otworów
220.7
149.2
B
49.5
4 do M12x23
SAEJ518b-2
120
42.9
Kołnierz portu zasysania
374
330.2
77.8
B
C
100
E
F
ID
36
Kołnierz portu wylotowego
D
30
336.7
310.2
70
13.7
70
0
11.113 –0.051
203.2 ±0.1
30
0
LB
49.428–0.25
LA
4 do M12x20
2QOR[\öDCVG
I 50
0
I 44.45 –0.051
SAEJ518b-11/2
G
H
IPH-6B-*-11 (połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
4 do M12x23
77.8
I
120
J
Kołnierz portu zasysania
42.9
228.6
0
11.113 –0.051
L
20
36
Kołnierz portu wylotowego
SAEJ518b -11/2
ID
M
244
70
107
13.7
6
92
70
22
100
LB
K
264
0
I 152.4 –0.063
LA
4 do M12x20
0
I 50
49.428 –0.25
SAEJ518b-2
0
I 44.45 –0.051
N
O
Wymiary (mm)
Nr modelu
LA
LB
ID
IPH-6*- 80-*-21(11)
241,5
111,5
32
IPH-6*-100-*-21(11)
251,5
116,5
36
IPH-6*-125-*-21(11)
263,5
122,5
38
Uwaga) IPH-6A (B)-*-L-21 (11) (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są
odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy kołnierz
portu zasysania jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z
prawej strony patrząc od strony wału.
C-7
Krzywe wydajności
Prędkość obrotowa
1200min-1
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej
46mm2/s
Właściwości reprezentatywne w powyższych warunkach
Wydajność objętości
ηυ (%)
B
C
100
90
80
Wydajność ogólna
η (%)
2QOR[\öDCVG
100
D
E
Poziom natężenia
dźwięku
dB(A)
B
80
60
40
IPH-2B- 8-11
IPH-3B- 16-20
IPH-4B- 32-20
IPH-5B- 64-11
IPH-6B-125-11
20
F
0
G
H
5
{51}
80
75
70
65
60
55
IPH-2B- 8-11
IPH-3B- 16-20
IPH-4B- 32-20
IPH-5B- 64-11
IPH-6B-125-11
50
45
10
15
20
25
{102} {153} {204} {255}
Ciśnienie MPa {kgf/cm2}
5
{51}
Rysunki przekrojowe
IPH-*B-*-**
24
31 30
4
1
7
25
9
3
5
17
10
14
11
9
I
J
K
22
12
21
27
8
L
10
15
20
25
{102}
{153}
{204}
{255}
Ciśnienie MPa {kgf/cm2}
13
26
20
23
19
18
15
29
16
6
8
Uwaga) Ilustracje przedstawione powyżej to IPH-5 i IPH-6.
Lewy dolny rysunek przekrojowy to IPH-4, uszczelka promieniowa #18 została usunięta, dodano
podkładkę falistą. Prawy dolny rysunek przekrojowy to IPH-2 i IPH-3, usunięto tuleję #8 kołek
sprężynujący #11 zastąpiono kołkiem prowadzącym, a uszczelkę promieniową #18 usunięto i
dodano podkładkę falistą #32.
M
10
14
11
14
9
10
11
9
N
O
28
28
C-8
32
19
16
29
15
6
32
19
16
29
15
6
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nazwa części
Korpus -1
Korpus -2
Mocowanie
Tylna pokrywa
Wałek zębaty
Tłok promieniowy
Pompa z wewnętrzną
Tuleja
Trzpień uderzeniowy
Trzpień stopera
Trzpień sprężynowy (trzpień prowadzący)
Płyta osiowa -1
Płyta osiowa -2
Element czujnika
Uchwyt sprężyny
Sprężyna
Klin
Uszczelka promieniowa
Zapasowy pierścień promieniowy
Zapasowy pierścień osiowy
Pierścień zapasowy
Łożysko
Uszczelka olejowa
Trzpień
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zatrzaskowy
Śruba
Podkładka
Podkładka falista
Zestaw uszczelek serii IPH
Objaśnienie dla zestawu uszczelek
Numery modelu :
B
IHAS – 2 S * *** – 10(20, 30)
Numer konstrukcji (IPH3: 20D, IPH4 : 30D)
Klasyfikacja wydajności D35 do 125
B
Wielkość 2, 3, 4, 5, 6
S: Strona wału pompa pojedyncza lub pompa podwójna
H: Strona głowicy pompa podwójna
Uszczelka do stosowania wewnątrz/na zewnątrz
C
Zestaw uszczelek serii IPH
2QOR[\öDCVG
Numery katalogowe podzespołów
Numer zestawu
uszczelnień
IHAS-2S2D35-10
Stosowana pompa
Nr modelu
18
Uszczelka
promieniowa
19
Szt. Zapasowy pierścień Szt.
promieniowy
IH34J-102D35-1A
2
2
IH34J-402D35
1
2S2005-10
5
102005-1A
2
s
2
402005
1
2S2D65-10
6,5
102D65-1A
2
s
2
402D65
1
2S2008-10
8
102008-1A
2
s
2
402008
1
IHAS-2S3010-20
IPH-2A(B)-3.5-11
IH34J-202000
IH34J-103010-1A
2
2
IH34J-403010
1
2S3013-20
13
103013-1A
2
s
2
403013
1
2S3016-20
16
103016-1A
2
s
2
403016
1
IH34J-104020-2A
2
IH34J-204000-1A
2
IH34J-404020
1
104025-2A
2
s
2
404025
1
IHAS-2S4020-30
IPH-3A(B)-10-20
IPH-4A(B)-20-20
2S4025-30
25
2S4032-30
IHAS-2S5040-10
32
IPH-5A(B)-40-21(11)
104032-2A
2
IH33J-105040-1A
2
IH34J-105040-1A
2
IH34J-203000
s
IH34J-205000
2
404032
1
2
IH34J-405040
1
2S5050-10
50
105050-1A
2
105050-1A
2
s
2
405050
1
2S5064-10
64
105064-1A
2
105064-1A
2
s
2
405064
1
IH33J-106080-1A
2
IH34J-106080-1A
2
2
IH34J-406080
1
IHAS-2S6080-10
IPH-6A(B)-80-21(11)
D
20
21
Szt.
Zapasowy pierścień Szt.
Pierścień zapasowy
osiowy
IH34J-206000
2S6100-10
100
106100-1A
2
106100-1A
2
s
2
406100
1
2S6125-10
125
106125-1A
2
106125-1A
2
s
2
406125
1
E
F
G
H
I
Numery katalogowe podzespołów
Numer zestawu
uszczelnień
23
25
Szt.
Uszczelka olejowa
IHAS-2S2D35-10
26
Szt.
O-ring
27
Szt.
O-ring
Szt.
O-ring
ISD-20328
1
R68×2
3
R23×2
2
R10×2
1
R10×2
2
2S2005-10
s
1
s
3
s
2
R12×2
1
R12×2
2
2S2D65-10
s
1
s
3
s
2
R14×2
1
R14×2
2
2S2008-10
s
1
s
3
s
2
R16×2
1
R16×2
2
IHAS-2S3010-20
ISD-25388
1
R86×2
3
R30×2
2
R15×2,5
1
R15×2,5
2
2S3013-20
s
1
s
3
s
2
R18×2,5
1
R18×2,5
2
2S3016-20
s
1
s
3
s
2
R20×2,5
1
R20×2,5
2
ISD-32458
1
R108×3
3
R38×2,5
2
R21×2,5
1
R21×2,5
2
s
1
s
3
s
2
R23×3
1
R23×3
2
R26×3
2
IHAS-2S4020-30
2S4025-30
s
1
s
3
s
2
R26×3
1
ISD-40558
1
R140×3
3
R49×3
2
R26×3
1
2S5050-10
s
1
s
3
s
2
R29×3,5
1
2S5064-10
s
1
s
3
s
2
R33×3,5
1
ISD-50659
1
R172×4
3
R60×3,5
2
R34×3,5
1
2S6100-10
s
1
s
3
s
2
R38×4
1
2S6125-10
s
1
s
3
s
2
R43×4
1
2S4032-30
IHAS-2S5040-10
IHAS-2S6080-10
J
28
Szt.
O-ring
K
L
M
N
O
Uwaga) 1.Uszczelki olejowe są produkowane przez Nippon Oil Seal Industry Co. Ltd. (NOK).
2.O-ringi nie są dostępne w handlu detalicznym. Proszę skonsultować się ze swoim dystrybutorem celem uzyskania dodatkowych informacji.
C-9
Zestaw kołnierza rur serii IPH
IHF – 3 – T – 20
B
Objaśnienie numerów modelu zestawu kołnierza :
Numer konstrukcji
: 20 Konstrukcja
T : Typ wkręcany
E : Typ spawany
B
Zestaw kołnierza rury łączy kołnierze, śruby, podkładki i o-ringi wymagane dla
każdego typu pompy w pojedynczy zestaw.
Tabela części komponentów przedstawia śrubę w zestawie typu kołnierzowego. W przypadku kołnierza typu spawanego, numer części kołnierza to
IH03J-200040 (1 z IH03J-100040 zmienia się na 2). Wszelkie pozostałe ujęte
części są takie same.
Wielkość pompy
: Pojedyncza pompa
2 do 6
: Podwójna pompa
22 do 46
C
2QOR[\öDCVG
D
Seria IPH
Zestaw kołnierza
Uwaga: O-ring 1B-**
dotyczy JIS B2401-1B-**
Typ wkręcany
Nr modelu zestawu
kołnierza
E
F
Kołnierz WE
Stosowana pompa
Nr modelu
Nr części kołnierza
IHF-2-T-20
IPH-2A(B)-*-11
IH03J-100040
1
TH- 8×45
4
WS-B- 8
4
NBR-90 P22
1
IHF-3-T-20
IPH-3A(B)-*-20
IH03J-100080
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G35
1
IHF-4-T-20
IPH-4A(B)-*-20
IH03J-100100
1
TH-10×55
4
s
4
NBR-90 G40
1
IHF-5-T-20
IPH-5A(B)-*-21(11)
IH03J-100120
1
TH-12×55
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
IHF-6-T-20
IPH-6A(B)-*-21(11)
IH03J-100160
1
TH-12×60
4
s
4
NBR-90 G60
1
Śruba
Podkładka
Uwaga) 1.W przypadku podwójnej pompy, zestaw kołnierza zawiera trzy kołnierze:
jeden dla wspólnego portu WE i dwa
kołnierze portu WY. W przypadku stosowania oddzielnych portów WE stosować oddzielne zestawy kołnierzy
pompy pojedynczej, po jednym dla
strony głowicy i strony wału.
Uwaga) 2.Nie występuje wspólny port WE w przypadku modeli pompy podwójnej IPH55, IPH-56 i IPH-66, lub też stosowany
jest pojedynczy port IN.
Kołnierz WY
G
H
I
Korek
Nr części kołnierza
O-ring
1
TH- 8×45
4
WS-B- 8
4
NBR-90 P22
1
TPHA-1/4
2
IH03J-100040
1
TH- 8×45
4
s
4
NBR-90 P22
1
s
2
IH03J-100060
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G30
1
s
1
IH03J-100080
1
TH-10×50
4
s
4
NBR-90 G35
1
s
2
IH03J-100120
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
s
1
Typ wkręcany
Nr modelu zestawu
kołnierza
Stosowana pompa
Nr modelu
IHF-22-T-20
IPH-22B-*-*-11
K
Kołnierz WE
Nr części kołnierza
Śruba
Podkładka
O-ring
IH03J-100060
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G30
1
IHF-23-T-20
23
IH03J-100080
1
s
4
s
4
NBR-90 G35
1
IHF-24-T-20
24
IH03J-100120
1
TH-12×55
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
IHF-25-T-20
25
IH03J-100160
1
TH-12×60
4
s
4
NBR-90 G60
1
IHF-26-T-20
26
IH03J-100200
1
TH-12×65
4
s
4
NBR-90 G75
1
IH03J-100100
1
TH-10×55
4
WS-B-10
4
NBR-90 G40
1
IHF-33-T-20
L
IPH-33B-*-*-11
IHF-34-T-20
34
IH03J-100120
1
TH-12×55
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
IHF-35-T-20
35
IH03J-100160
1
TH-12×60
4
s
4
NBR-90 G60
1
IHF-36-T-20
36
IH03J-100200
1
TH-12×60
4
s
4
NBR-90 G75
1
IH03J-100120
1
TH-12×55
4
s
4
NBR-90 G50
1
IHF-44-T-20
IPH-44B-*-*-11
IHF-45-T-20
45
IH03J-100200
1
TH-12×65
4
s
4
NBR-90 G75
1
IHF-46-T-20
46
IH03J-100240
1
TH-16×75
4
WS-B-16
4
NBR-90 G85
1
M
Kołnierz WY (strona wału)
Nr części kołnierza
O
Podkładka
IH03J-100040
J
N
Śruba
O-ring
Śruba
Kołnierz WY (strona głowicy)
Podkładka
O-ring
Nr części kołnierza
Śruba
Podkładka
Korek
O-ring
IH03J-100040
1
TH- 8×45
4
WS-B- 8
4
NBR-90 P22
1
IH03J-100040
1
TH- 8×45
4
WS-B- 8
4
NBR-90 P22
1
TPHA-1/4
3
IH03J-100040
1
s
4
s
4
NBR-90 P22
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
3
IH03J-100060
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G30
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
3
IH03J-100080
1
s
4
s
4
NBR-90 G35
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
2
IH03J-100120
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
2
IH03J-100040
1
TH- 8×45
4
WS-B- 8
4
NBR-90 P22
1
IH03J-100040
1
TH- 8×45
4
WS-B- 8
4
NBR-90 P22
1
s
2
IH03J-100060
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G30
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
3
IH03J-100080
1
s
4
s
4
NBR-90 G35
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
2
IH03J-100120
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
2
IH03J-100060
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G30
1
IH03J-100060
1
TH-10×50
4
WS-B-10
4
NBR-90 G30
1
s
3
IH03J-100080
1
s
4
s
4
NBR-90 G35
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
2
IH03J-100120
1
TH-12×60
4
WS-B-12
4
NBR-90 G50
1
s
1
s
4
s
4
s
1
s
2
C-10
Schemat wymiarów instalacji kołnierza rury
B
Uwaga: Rc(Poprzednio PT)1/4
B
C
(Poprzednio PT)X
2QOR[\öDCVG
Typ ruby
(Przekrój A-A)
Typ spawany
(Przekrój A-A)
D
Typ wkręcany
Zestaw kołnierzy rur
Numer części
IH03J-100040
Standard SAE
Wymiary (mm)
Średnica nominalna
X"
A
B
C
D
T
Id1
Id4
Ciężar
kg
SAE J518b ½
½
54
46
38,1
17,5
33
9
12,7
0,4
-100060
SAE J518b ¾
¾
65
52
47,5
22,0
33
11
20
0,6
-100080
SAE J518b 1
1
70
59
52,4
26,2
33
11
27
0,6
-100100
SAE J518b 1¼
1¼
79
73
58,7
30,2
38
11
33
1,0
-100120
SAE J518b 1½
1½
94
83
70,0
36,0
38
13
37,5
1,4
✩
-100160
SAE J518b 2
2
102
97
77,8
42,9
38
13
50
1,7
✩
-100200
SAE J518b 2½
2½
114
109
88,9
50,8
43
13
60
2,1
✩
-100240
SAE J518b 3
3
135
131
106,4
61,9
48
17,5
71
3,3
✩
E
F
G
H
Typ spawany
Zestaw kołnierzy rur
Numer części
Standard SAE
IH03J-200040
SAE J518b ½
-200060
-200080
Rura
Średnica
Wymiary (mm)
Id1
Id2
Id3
Id4
Ciężar
kg
A
B
C
D
T
e
½
54
46
38,1
17,5
33
11
9
22,2
27
12,7
0,4
SAE J518b ¾
¾
65
52
47,5
22,0
33
12
11
27,7
35
20
0,6
SAE J518b 1
1
70
59
52,4
26,2
33
14
11
34,5
42
27
0,6
-200100
SAE J518b 1¼
1¼
79
73
58,7
30,2
38
16
11
43,2
48
33
1,0
-200120
SAE J518b 1½
1½
94
83
70,0
36,0
38
18
13
49,1
58
37,5
1,4
✩
-200160
SAE J518b 2
2
102
97
77,8
42,9
38
19
13
61,1
68
50
1,7
✩
-200200
SAE J518b 2½
2½
114
109
88,9
50,8
43
22
13
77,1
82
60
2,1
✩
-200240
SAE J518b 3
3
135
131
106,4
61,9
48
25
17,5
90,0
97
71
3,3
✩
I
J
K
L
Zalecany moment dokręcania dla śrub instalacji kołnierza
Dla aluminiowego korpusu
Śruba mocująca
Dla odlewanego korpusu (wspólny port WE)
Moment dokręcania N ∙ m {kgf ∙ cm}
Śruba mocująca
M
Moment dokręcania N ∙ m {kgf ∙ cm}
M8
19,6 do 23,5 {200 do 240}
M10
50 do 65 { 510 do 662}
M10
49,0 do 58,8 {500 do 600}
M12
88 do 112 { 898 do 1140}
M12
88,2 do 112,7 {900 do 1150}
M16
215 do 275 {2192 do 2800}
N
Uwaga) Brak kurka RC (poprzednio PT) 1/4 dla powyższych numerów kołnierza (za wyjątkiem stosowania z portem
zasysania) oznaczonego gwiazdką (✩).
O
C-11
Zestaw połączenia stopowego serii IPH
B
B
Objaśnienie numerów zestawu połączenia stopowego:
IHM – 2 – 10
Gdy wymagane są tylko stopy montażowe
dla pojedynczej pompy, śruby montażowe
pompy, podkładki i inne części są sprzedawane razem jako zestaw połączenia stopowego.
Numer konstrukcji
Wielkość pompy: Pojedyncza pompa 2 do 6
: Podwójna pompa 22 do 66
Seria IPH
Zestaw połączenia stopowego
C
2QOR[\öDCVG
Karta pomiarowa instalacji połączenia stopowego
SAE-2POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
SAE-4POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
D
E
F
G
SAE-2POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
Nr modelu zestawu
połączenia stopowego
H
I
Nr modelu stosowanej pompy
POJEDYNCZA
POMPA
K
M
Śruba
Szt.
Podkładka
Szt.
A
B
C
E
F
H
IPH-2
−
TB-10×30
2
WP-10
2
127
152,5
69,8
1
50,8
96
IHM-4-10
IPH-3
−
TB-12×30
2
WG-12
2
220,7
246
107,95
1
114,3
140
IHM-4-10
IPH-4
−
114,3
140
TB-12×30
2
WG-12
2
220,7
246
107,95
1
IHM-22-10
IPH-22
TB-10×30
2
WP-10
2
171,45 204
107,95
1
IHM-44-10
IPH23, IPH-33
TB-12×30
2
WG-12
2
235
139,7
1
267
95,25
127
150
193
IPH-24, IPH-34, IPH-44
TB-12×30
2
WG-12
2
235
267
139,7
1
127
193
IHM-45-10
IPH-5
IPH-25, IPH-35, IPH-45
TB-16×40
2
WP-16
2
295,3
334
152,4
1
139,7
203
IHM-46-10
IPH-6
IPH-26, IPH-36, IPH-46
TB-20×50
2
WP-20
2
330,2
374
203,2
1
149,2
220,7
Wymiary (mm)
Nr modelu zestawu
połączenia stopowego
L
PODWÓJNA POMPA
Wymiary (mm)
IHM-2-10
IHM-44-10
J
Akcesoria
I
(J)
K
N
P
Q
(S)
ID
T
Id1
82,55
Id2
Id3
Id4
Ciężar
kg
IHM-2-10
74
41,5
17,5
13
M10
135
32,5
36,5
22
11
106,4
50
2,0
IHM-4-10
61,7
49
16
16
M12
195,5
12,7
53
101,6
22
11
146
40
5,5
101,6
22
11
146
40
5,5
22
11
106,4
40
6,5
IHM-4-10
74,7
62
16
16
M12
195,5
12,7
53
IHM-22-10
73,5
41
18
18
M10
180
32,5
50
IHM-44-10
89,5
45
20
20
M12
232
44,5
57,5
101,6
22
14
146
40
12,0
IHM-44-10
102,5
58
20
20
M12
232
44,5
57,5
101,6
22
14
146
40
12,0
IHM-45-10
104,5
60
25
25
M16
259
44,5
61
127
35
18
181
86
13,5
IHM-46-10
119,5
70
30
30
M20
337
49,5
64
152,4
37
20
228,6
100
22,0
82,55
*IHM-2-10, IHM-4-10 i IHM-45-10 są takie same, jak połączenie stopowe pompy PVS odpowiednio PSM-101000, PSM102000 i PSM103000.
N
O
SAE-4POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
Nr modelu zestawu
połączenia
stopowego
Nr modelu
stosowanej pompy
Akcesoria
PODWÓJNA POMPA
Wymiary (mm)
Śruba
Szt.
Podkładka
Szt.
A
B
C
E
F
G
H
I
IHM-55-10
IPH-55
TH-20×50
4
WS-B-20
4
330
370
200
1
125
125
300
17
IHM-66-10
IPH56, IPH-66
TH-24×60
4
WS-B-24
4
380
430
260
1
140
140
340
17
Nr modelu zestawu
połączenia
stopowego
(J)
K
L
M
N
P
Q
R
(S)
T
ID
Id1
Id2
Id4
Ciężar
kg
IHM-55-10
47
30
224,6
224,6
30
M20
340
275
20
90
165,1
34
18
140
32,0
IHM-66-10
52
40
247,5
247,5
40
M24
415
310
25
105
177,8
34
18
150
48,0
C-12
Wymiary (mm)
Awaryjny zawór odpowietrzania
B
Zamontowanie zaworu odpowietrzania po stronie tłoczenia
pompy pozwala ułatwić odpowietrzania podczas czynności testowych.
B
Dane techniczne
rurze zasysania jest szybq Powietrze wewnątrz pompy oraz w rurz
ko usuwane w momencie uruchomienia pompy.
Gdy ciśnienie tłoczenia osiągnie lub przekroczy wartość
0,2MPa {2,0kgf/cm2} po tym, gdy pompa pobierze olej. następuje zamknięcie zaworu, aby zapobiec przed wyciekiem
oleju.
w Maksymalne ciśnienie robocze: 30MPa {306kgf/cm2}
e Zapewnić przewody rurowe, aby się upewnić, że port zbiornika znajduje się poniżej powierzchni poziomu oleju.
C
2QOR[\öDCVG
D
2 do Rc
(poprzednio PT) 1/4
E
Wyjaśnienie numeru modelu
CAB – T02 – 1 – 11
F
Numer
konstrukcji
Ciśnienie zamykania
1 : 0,24MPa
{2,4kgf/cm2}
A : 0,18MPa
{1,8kgf/cm2}
G
Nr części
Przewody rurowe (średnica nominalna)
Sposób połączenia
T: Typ połączenia śrubowego
Awaryjny zawór odpowietrzania
Nazwa części
Szt.
1
Korpus zaworu
1
2
Pierścień zatrzaskowy
1
3
Zawór
1
4
Sprężyna
1
H
Uwaga 1) W przypadku wystąpienia drgań w obwodzie, gdy stosowany jest CAB-T02-1-11, należy zamiast niego zastosować CAB-T02-A-11.
2) W przypadku wystąpienia drgań w obwodzie, gdy stosowany jest CAB-T02-A-11, stosowanie zaworu zamykania odpowietrzania CAB nie jest wymagane.
I
J
Przykłady zastosowań
obwodów, które wymagają stosowa
stosowania zaworu odpowietrzania
Przykłady obwodów
qW przypadku stosowania zaworu zwrotnego typu 2 lub typu 3 (obwód próbek A)
wJeżeli nie można osiągnąć funkcji obwodu rozładowania (obwód próbek A)
eGdy strony tłoczenia pomp wielokrotnych pracują wspólnie (obwód próbek B)
K
L
M
N
O
Schemat obwodu A
Schemat obwodu B
C-13
PODWÓJNA POMPA IP SERII IPH
B
Seria IPH
Podwójna pompa IP
B
Wszystkie typy w tej nowej serii konstrukcji (11D) są instalacją kompatybilną z poprzednią konstrukcją (10D).
Należy jednakże pamiętać, że nie występuje już kompatybilność dla niektórych komponentów pomiędzy rozmiarami IPH-3 i IPH-4 i rozmiarami 3 i 4.
C
2QOR[\öDCVG
D
Właściwości
qSkonfigurowane z wysokociśnieniową, cichą serią IPH i pompami IP, te
podwójne pompy znacznie rozszerzają zakres zastosować pompy IP.
Wydajność (1200min-1 Bez obciążenia)
Nr modelu
H
I
J
K
L
Strona
odpowietrznika
ℓ/min
Strona wału
ℓ/min
IPH-22B-*-*-(*)-11
IPH-23B
IPH-24B
IPH-25B
G
wSzeroki wybór kombinacji pompy pozwala uzyskać opcje, które są perfekcyjne dla dowolnego wyobrażalnego
typu zastosowań.
Dane techniczne
E
F
3,6 do 125,9cm3/obr.
30MPa
IPH-26B
IPH-33B
IPH-34B
IPH-35B
IPH-36B
IPH-44B
IPH-45B
IPH-46B
IPH-55B
IPH-56B
IPH-66B
4,3 do 9,8
97,5 do 151,0
Wymagana moc przy
1200min-1, 21MPa
kW
24,8 do 38,7
48,9 do 76,6
19,5
34,5
48,9 do 76,6
97,5 do 151,0
48,9 do 76,6
97,5 do 151,0
97,5 do 151,0
48,9 do 76,6
Ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
7,99
11,6
600
Znam. 21
{214}
2000
48,9 do 76,6
97,5 do 151,0
24,8 do 38,7
24,8 do 38,7
Maks.
min−1
4,3 do 9,8
12,2 do 18,9
97,5 do 151,0
12,2 do 18,9
24,8 do 38,7
12,2 do 18,9
Prędkość obrotowa
Min.
min−1
Maks: 30
{306}
500
64,0
15,3
23,1
38,1
67,7
31,0
46,0
75,6
61,0
90,6
119,3
400
300
Uwaga) 1. Ciśnienie maksymalne: Maksymalna granica ciśnienia w przypadku częstych zmian ciśnienia. Jednakże ciśnienie maksymalne jest takie samo, jak
ciśnienie znamionowe w przypadku obciążenia działającego na stronę głowicy i stronę wału równocześnie.
2. Ciśnienie na wlocie: -0,02 do +0,03 MPa {-0,2 do +0,3 kgf/cm2}
3. Unikać instalacji z portem zasysania zwróconym w kierunku dolnej części pompy. Gdy prędkość obrotowa przekroczy 1800mm-1, zapewnić oddzielne rury dla portów IN po stronie wału i głowicy.
4. Określić z zastosowaniem formatu numeru modelu przedstawionego poniżej, gdy wymagany jest kołnierz rury.
5. Ciśnienie robocze jest stale działającym ciśnieniem, gdy takie samo ciśnienie występuje po stronie głowicy i po stronie wału.
6. Wydajność indywidualnej pompy po stronie głowicy i po stronie wału jest takie samo, jak wydajność pojedynczych pomp. Wymagana moc jest
sumą mocy wymaganej przez każdą z dwóch pomp.
7. Kolumna „Wymagana moc przy 1200min-1, 21MPa (kW)” w powyższej tabeli bazują na kombinacjach, które zapewniają maksymalną wydajność
dla każdego numeru modelu, gdy ciśnienie zarówno po stronie głowicy oraz po stronie wału wynosi 21MPa. Przykłady kombinacji, które zapewniają „maksymalną wydajność dla każdego numeru modelu” to IPH-22B-8-8-11 dla IPH-22B, oraz IPH-46B-32-125-11 dla IPH-46B. Wydajność
125 dla wszystkich pomp *6B typu 6 jest wykorzystywana do obliczeń.
•Obsługa
Obsługa następuje zgodnie z procedurami dla pompy IPH. Więcej informacji na stronie C-1.
Wyjaśnienie numeru modelu
M
IPH – 4 6 B – 20 – 125 – LT – 11
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy
N
Wydajność pompy po stronie wału (cm3/obr.)
Wydajność pompy po stronie głowicy (cm3/obr.)
Sposób montażu B: Połączenie typu kołnierzowego
O
Wielkość pompy po stronie wału (2 do 6)
•Brak: W prawo (patrząc od końcówki wału)
•L
: W lewo (patrząc od strony końcówki wału)
•T
: Obejmuje zestaw kołnierza typu wkręcanego
(dla współdzielonego portu WE)
•TT : Obejmuje zestaw kołnierza typu wkręcanego
(dla indywidualnego portu WE)
•E
: Zawiera zestaw kołnierza spawanego
(dla współdzielonego portu WE)
•EE : Zawiera zestaw kołnierza spawanego
(dla indywidualnego portu WE)
Wielkość pompy po stronie głowicy (2 do 6)
Pompa IP serii IPH
•Zestaw połączenia stopowego podwójnej pompy IP serii IPH
•Kołnierz rury podwójnej pompy IP
serii IPH
Patrz rozdział pompa IP serii IPH (pojedyncza) na stronie C-12.
Patrz rozdział pompa IP serii IPH (pojedyncza) na stronie C-10.
C-14
Symbol pomocniczy musi zostać podany w kolejności alfabetycznej.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
LA
IPH-22B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót
w prawo)
LB
B
130
LD
59
0
4
3.968 –0.018
17.73 –0.25
0
45
11
12
106.4
B
A
C
Indywidualny port WE
2QOR[\öDCVG
53
51
D
0
I 15.875 –0.025
LC
45.5
Dane techniczne
132
Wydajność cm3/obr.
70
WY
grzybka
Nr modelu
Strona
odpowietrznika
IPH-22B-3.5-3.5-11
Widok
pomocniczy A
Współdzielony port WE
SAEJ518b-3/4
-5
-6,5
-8
22
IPH-22B-5 -5 -11
47.5
-6,5
4-M10x15
Wymiary (mm)
LA
LB
LC
E
LD
3,60
5,8
211,5
160
105,5
51
5,24
5,9
216,5
165
110,5
53,5
6,55
6,0
220,5
169
114,5
55
3,60
5,24
-8
I 20
Ciężar
kg
Strona
wału
IPH-22B-6.5-6.5-11
8,18
6,2
225,5
174
119,5
58
5,24
6,0
221,5
167,5
110,5
53,5
6,55
6,1
225,5
171,5
114,5
55
8,18
6,3
230,5
176,5
119,5
58
6,55
6,2
229,5
173,5
114,5
55
6,55
-8
IPH-22B-8 -8 -11
8,18
8,18
6,4
234,5
178,5
119,5
58
8,18
6,6
239,5
181
119,5
58
F
G
H
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
LB
LD
13
I
0
4.76 –0.018
64
51
13 +10
21.15
Indywidualny port WE
168
146
65
5
50
0
–0.25
LA
IPH-23B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
J
57.2
45.5
A
163
K
87
WY
grzybka
58
0
I 19.05 –0.025
LC
L
Widok
Dane techniczne
pomocniczy A
26.2
Wydajność cm3/obr.
Współdzielony port WE
SAEJ518b-1
Nr modelu
Strona odpowietrznika
IPH-23B-3.5-10-11
-13
I 25
52.4
4-M10x15
3,60
-16
IPH-23B-5 -10-11
-13
5,24
-16
IPH-23B-6.5-10-11
-13
6,55
-16
IPH-23B-8 -10-11
-13
-16
8,18
Strona
wału
10,2
Ciężar
kg
Wymiary (mm)
LA
LB
LC
8,2
230,5
179
126
60
13,3
8,4
236,5
185
132
63
15,8
8,7
241,5
190
137
65,5
10,2
8,3
235,5
181,5
126
60
13,3
8,5
241,5
187,5
132
63
15,8
8,8
246,5
192,5
137
65,5
10,2
8,4
239,5
183,5
126
60
13,3
8,6
245,5
189,5
132
63
15,8
8,9
250,5
194,5
137
65,5
10,2
8,6
244,5
186
126
60
13,3
8,8
250,5
192
132
63
15,8
9,1
255,5
197
137
65,5
M
LD
N
O
Uwaga) IPH-22B (23B)-*-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej.
W przypadku, gdy indywidualny port jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z prawej strony patrząc od strony wału.
C-15
IPH-24B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
LA
LB
78
6
60
172
146
77
51
0
I 25.385 –0.025
LC
WY
grzybka
Dane techniczne
Widok
pomocniczy A
Współdzielony port WE
SAEJ518b-1 1/2
Wydajność cm3/obr.
Nr modelu
Strona odpowietrznika
IPH-24B-3.5-20-11
-25
36
3,60
-32
F
IPH-24B-5 -20-11
I 31
70
4-M12x17
-25
5,24
-32
IPH-24B-6.5-20-11
G
-25
6,55
-32
IPH-24B-8 -20-11
-25
H
8,18
-32
LA
LB
LC
12,8
250,5
199
153
71
13,3
256,5
205
159
74
32,3
13,8
264,5
213
167
78
20,7
12,9
255,5
201,5
153
71
25,7
13,4
261,5
207,5
159
74
32,3
13,9
269,5
215,5
167
78
20,7
13,0
259,5
203,5
153
71
25,7
13,5
265,5
209,5
159
74
32,3
14,0
273,5
217,5
167
78
20,7
13,2
264,5
206
153
71
25,7
13,7
270,5
212
159
74
32,3
14,2
278,5
220
167
78
25,7
IPH-25B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
LA
LB
LD
18
85
6
65
210
181
0
7.938 –0.051
0
35.331 –0.25
Indywidualny port WE
J
95
51
K
86.8
45.5
76
WY
grzybka
120
228
A
Widok
pomocniczy A
Współdzielony port WE
SAEJ518b-2
N
Dane techniczne
Wydajność cm3/obr.
77.8
4-M12x20
3,60
-64
IPH-25B-5 -40-11
-50
O
Strona odpowietrznika
IPH-25B-3.5-40-11
-50
I 55
0
I 31.75 –0.051
LC
Nr modelu
42.9
M
LD
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
I
L
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
Strona
wału
20,7
17.5
E
69.5
87
D
A
66.3
45.5
2QOR[\öDCVG
172
C
13.5
B
27.85
Indywidualny port WE
0
6.375 –0.025
0
–0.25
LD
13
B
5,24
-64
IPH-25B-6.5-40-11
-50
6,55
-64
IPH-25B-8 -40-11
-50
-64
8,18
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
LA
LB
LC
LD
40,8
24,1
298,5
247
197
91
50,3
25,1
305,5
254
204
94,5
63,9
26,1
315,5
264
214
99,5
40,8
24,2
303,5
249,5
197
91
50,3
25,2
310,5
256,5
204
94,5
63,9
26,2
320,5
266,5
214
99,5
40,8
24,3
307,5
251,5
197
91
50,3
25,3
314,5
258,5
204
94,5
63,9
26,3
324,5
268,5
214
99,5
40,8
24,5
312,5
254
197
91
50,3
25,5
319,5
261
204
94,5
63,9
26,5
329,5
271
214
99,5
Strona
wału
Uwaga) IPH-24B (25B)-*-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W
przypadku, gdy indywidualny port WE jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z prawej strony patrząc od strony wału.
C-16
IPH-26B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
LA
LB
264
228.6
100
6
70
B
0
11.113–0.051
Indywidualny port WE
22
0
49.428 –0.25
LD
20
A
120
51
C
160
45.5
2QOR[\öDCVG
288
107
92
0
I 44.45 –0.051
LC
WY
grzybka
D
Dane techniczne
Widok
pomocniczy A
Wydajność cm3/obr.
Nr modelu
50.8
Współdzielony port WE
SAEJ518b-21/2
Strona
wału
81,3
45,8
345,5
3,60
101,6
47,8
355,5
125,9
49,8
367,5
81,3
45,9
101,6
-100
-125
IPH-26B-5 - 80-11
88.9
-100
4-M12x20
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
Strona odpowietrznika
IPH-26B-3.5- 80-11
I 60
5,24
-125
IPH-26B-6.5- 80-11
-100
6,55
-125
IPH-26B-8 - 80-11
-100
8,18
-125
LA
LB
E
LC
LD
294
240
111,5
304
250
116,5
316
262
122,5
350,5
296,5
240
111,5
47,9
360,5
306,5
250
116,5
125,9
49,9
372,5
318,5
262
122,5
81,3
46,0
354,5
298,5
240
111,5
101,6
48,0
364,5
308,5
250
116,5
125,9
50,0
376,5
320,5
262
122,5
81,3
46,2
357
301
240
111,5
101,6
48,2
367
311
250
116,5
125,9
50,2
379
323
262
122,5
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
IPH-33B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
0
4.76 –0.018
0
J
K
A
57.2
58
87
163
A
WY
grzybka
L
0
I 19.05 –0.025
LC
Dane techniczne
30.2
Wydajność cm3/obr.
Nr modelu
58.7
4-M10x15
Strona odpowietrznika
IPH-33B-10-10-11
-13
I 35
H
13 +10
Indywidualny port WE
65
5
50
21.15 –0.25
LD
13
Współdzielony port WE
SAEJ518b-11/4
G
168
146
LB
Widok
pomocniczy A
F
I
LA
64
B
10,2
-16
IPH-33B-13-13-11
M
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
LA
LB
LC
10,2
10,3
255,5
189
124,5
60
13,3
10,5
261,5
195
130,5
63
15,8
10,8
266,5
200
135,5
65,5
13,3
10,5
267,5
198
130,5
63
15,8
11,0
272,5
203
135,5
65,5
15,8
11,3
277,5
205,5
135,5
65,5
Strona
wału
LD
N
O
13,3
-16
IPH-33B-16-16-11
15,8
Uwaga) IPH-26B (33B)-*-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy indywidualny port WE
jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z prawej strony patrząc od
strony wału.
C-17
IPH-34B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
Indywidualny port WE
LA
LB
77
64
0
6.375 –0.025
WY
grzybka
87
C
172
66.3
57.2
B
172
146
78
6
60
13.5
LD
13
0
27.85 –0.25
B
2QOR[\öDCVG
69.5
D
0
I 25.385 –0.025
LC
Współdzielony port WE
SAEJ518b-1 1/2
Dane techniczne
Wydajność cm3/obr.
36
E
I 38
F
4-M12x17
70
Nr modelu
Strona odpowietrznika
IPH-34B-10-20-11
-25
10,2
-32
IPH-34B-13-20-11
-25
G
13,3
-32
IPH-34B-16-20-11
-25
H
15,8
-32
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
LA
20,7
14,9
272
25,7
15,4
278
Strona
wału
LB
LC
LD
209
153
71
215
159
74
32,3
15,9
286
223
167
78
20,7
15,1
278
212
153
71
25,7
15,6
284
218
159
74
32,3
16,1
292
226
167
78
20,7
15,4
283
214,5
153
71
25,7
15,9
289
220,5
159
74
32,3
16,4
297
228,5
167
78
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
I
IPH-35B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
LA
LB
Indywidualny port WE
LD
18
210
181
0
7.938 –0.051
76
L
I 31.75
LC
Wydajność cm3/obr.
Nr modelu
Strona odpowietrznika
IPH-35B-10-40-11
N
I 55
77.8
4-M12x20
-50
10,2
-64
IPH-35B-13-40-11
O
0
–0.051
Dane techniczne
Współdzielony port WE
SAEJ518b-2
42.9
M
17.5
86.8
57.2
WY
grzybka
120
K
228
0
35.331 –0.25
95
64
J
85
6
65
-50
13,3
-64
IPH-35B-16-40-11
-50
-64
15,8
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
LA
40,8
26,4
323,5
257
197
91
50,3
27,4
330,5
264
204
94,5
63,9
28,4
340,5
274
214
99,5
40,8
26,6
329,5
260
197
91
50,3
27,6
336,5
267
204
94,5
63,9
28,6
346,5
277
214
99,5
40,8
26,9
334,5
262,5
197
91
50,3
27,9
341,5
269,5
204
94,5
63,9
28,9
351,5
279,5
214
99,5
Strona
wału
LB
LC
LD
Uwaga) IPH-34B (35B)-*-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy indywidualny port WE
jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z prawej strony patrząc od
strony wału.
C-18
IPH-36B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
Indywidualny port WE
LB
100
6
70
264
228.6
0
11.113 –0.051
B
22
107
0
49.428 –0.25
LD
20
120
64
288
160
57.2
B
LA
WY
grzybka
C
2QOR[\öDCVG
92
50.8
Współdzielony port WE
SAEJ518b-21/2
D
0
I 44.45 –0.051
LC
Dane techniczne
Wydajność cm3/obr.
Nr modelu
88.9
I 60
4-M12x20
Strona odpowietrznika
IPH-36B-10- 80-11
-100
-125
IPH-36B-13- 80-11
-100
-125
IPH-36B-16- 80-11
-100
-125
Strona
wału
LA
LB
LC
LD
47,8
49,8
51,8
48,0
50,0
52,0
48,3
50,3
52,3
370,5
380,5
392,5
376,5
386,5
398,5
381,5
391,5
403,5
304
314
326
307
317
329
309,5
319,5
331,5
240
250
262
240
250
262
240
250
262
111,5
116,5
122,5
111,5
116,5
122,5
111,5
116,5
122,5
81,3
101,6
125,9
81,3
101,6
125,9
81,3
101,6
125,9
10,2
13,3
15,8
E
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
F
G
H
IPH-44B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
LB
LD
13
78
6
60
186
66.3
77
I
172
146
0
6.375 –0.025
J
13.5
LA
0
27.85 –0.25
Indywidualny port WE
K
101
WY
grzybka
69.5
Współdzielony port WE
SAEJ518b-1 1/2
0
I 25.385 –0.025
L
36
LC
Dane techniczne
I 40
Wydajność cm3/obr.
70
4-M12x17
Nr modelu
Strona odpowietrznika
IPH-44B-20-20-11
-25
20,7
-32
IPH-44B-25-25-11
M
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
LA
LB
LC
LD
20,7
19,5
307
219
145
71
25,7
20,0
313
225
151
74
32,3
20,5
321
233
159
78
25,7
20,5
319
228
151
74
32,3
21,0
327
236
159
78
32,3
21,5
335
240
159
78
Strona
wału
N
O
25,7
-32
IPH-44B-32-32-11
32,3
Uwaga) IPH-36B (44B)-*-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy indywidualny port WE
jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z prawej strony patrząc od
strony wału.
C-19
LB
LD
18
95
77
85
6
65
86.8
66.3
76
Współdzielony port WE
SAEJ518b-21/2
0
I 31.75 –0.051
LC
50.8
Dane techniczne
Wydajność cm3/obr.
E
Nr modelu
I 60
88.9
4-M12x20
Strona odpowietrznika
IPH-45B-20-40-11
-50
F
20,7
-64
IPH-45B-25-40-11
-50
G
25,7
-64
IPH-45B-32-40-11
-50
H
IPH-46B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
LA
LB
LD
20
40,8
30,1
357
276
203
91
50,3
31,1
364
283
210
94,5
63,9
32,1
374
293
220
99,5
40,8
30,6
363
279
203
91
50,3
31,6
370
286
210
94,5
63,9
32,6
380
296
220
99,5
40,8
31,1
371
283
203
91
50,3
32,1
378
290
210
94,5
63,9
33,1
388
300
220
99,5
LD
100
6
70
264
228.6
0
11.113 –0.051
22
288
107
LC
WY grzybk
160
K
LB
66.3
120
77
J
LA
Strona
wału
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
Indywidualny port WE
I
32,3
-64
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
0
49.428 –0.25
2QOR[\öDCVG
D
0
7.938 –0.051
WY grzybka
120
C
228
B
210
181
17.5
B
LA
Indywidualny port WE
0
35.331–0.25
IPH-45B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
92
Dane techniczne
61.9
L
M
I 71
106.4
4-M16x25
Wydajność cm3/obr.
Nr modelu
Strona odpowietrznika
IPH-46B-20- 80-11
-100
N
20,7
-125
IPH-46B-25- 80-11
-100
O
0
I 44.45 –0.051
LC
Współdzielony port WE
SAEJ518b-3
25,7
-125
IPH-46B-32- 80-11
-100
-125
32,3
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
LA
LB
LC
LD
81,3
52,1
404
323
250
111,5
101,6
54,1
414
333
260
116,5
125,9
56,1
426
345
272
122,5
81,3
52,6
410
326
250
111,5
101,6
54,6
420
336
260
116,5
125,9
56,6
432
348
272
122,5
Strona
wału
81,3
53,1
418
330
250
111,5
101,6
55,1
428
340
260
116,5
125,9
57,1
440
352
272
122,5
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
Uwaga) IPH-45B (46B)-*-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W
przypadku, gdy indywidualny port WE jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z prawej strony patrząc od strony wału.
C-20
I 42
36
B
70
IPH-55B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
0
35.331–0.25
14
65
263
0
I 165.1 h7 –0.040
WE grzybka
7.938
4- I 22
0
–0.051
B
26
LD
95
LA
LB
12
77
224.6
2QOR[\öDCVG
WY grzybka
C
224.6
263
I 145
86.8
76
D
0
I 31.75 –0.051
E
Dane techniczne
Wydajność cm3/obr.
Nr modelu
Wymiary (mm)
Ciężar
kg
Strona odpowietrznika
Strona
wału
40,8
45,5
385
286
99
40,8
50,3
46,5
392
293
102,5
63,9
47,5
402
303
107,5
50,3
47,5
399
296,5
102,5
63,9
48,5
409
306,5
107,5
63,9
49,5
419
311,5
107,5
IPH-55B-40-40-11
-50
-64
IPH-55B-50-50-11
50,3
-64
IPH-55B-64-64-11
63,9
LA
LB
F
LD
G
H
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
I 50
36
2-M16x20
70
95
(Otwór gwintowany do kotwienia)
120
LA
LB
LC
30
LD
12
92
0
I 177.8h7 –0.040
49.428
4- I 26
0
11.113 –0.051
247.5
L
0
I 44.45 –0.051
M
Dane techniczne
Wydajność cm3/obr.
Wymiary (mm)
Ciężar
Strona odpoStrona
kg
LA
LB
LC
wietrznika
wału
IPH-56B-40- 80-11
81,3
70,6
427
328
221
-100
40,8
101,6
72,6
437
338
231
-125
125,9
74,6
449
350
243
IPH-56B-50- 80-11
81,3
71,6
434
331,5
221
-100
50,3
101,6
73,6
444
341,5
231
-125
125,9
75,6
456
353,5
243
IPH-56B-64- 80-11
81,3
72,6
444
336,5
221
-100
63,9
101,6
74,6
454
346,5
231
-125
125,9
76,6
466
358,5
243
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
Nr modelu
J
K
247.5
300
WY grzybka
300
I 150
107
86.8
92
0
–0.25
15
70
WE grzybka
139.7
I
42.9
77.8
I 42
70
IPH-56B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
N
LD
120,5
125,5
131,5
120,5
125,5
131,5
120,5
125,5
131,5
Uwaga) IPH-55B (56B)-*-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W
przypadku, gdy indywidualny port WE jest zwrócony w górę, kołnierz portu wylotowego jest umieszczony z prawej strony patrząc od strony wału.
C-21
O
I 50
IPH-66B-*-*-11
(połączenie kołnierzowe, obrót w prawo)
42.9
107
0
–0.25
300
2QOR[\öDCVG
2-M16x20
(Otwór gwintowany do kotwienia)
70
247.5
300
I 150
WY grzybka
120
E
LA
LB
LC
30
LD
4- I 26
0
11.113–0.051
92
139.7
C
49.428
B
D
15
70
WE grzybka
0
I 177.8h7 –0.040
77.8
B
12
92
247.5
0
I 44.45 –0.051
Dane techniczne
Wydajność cm3/obr.
F
Nr modelu
IPH-66B- 80- 80-11
-100
-125
IPH-66B-100-100-11
-125
IPH-66B-125-125-11
G
H
Strona odpowietrznika
Wymiary (mm)
Strona
wału
81,3
101,6
125,9
101,6
125,9
125,9
81,3
101,6
125,9
Ciężar
kg
LA
LB
LC
LD
89,1
91,1
93,1
93,1
95,1
97,1
470
480
492
490
502
514
347,5
357,5
369,5
362,5
374,5
380,5
234
244
256
244
256
256
120,5
125,5
131,5
125,5
131,5
131,5
Uwaga) Wymiary przedstawione na tym schemacie dotyczą pojedynczej pompy.
Uwaga) IPH-66B-*-L-11 (połączenie stopowe/połączenie kołnierzowe, obrót w lewo) są odbiciem lustrzanym rysunków przedstawionych powyżej. W przypadku, gdy kołnierz portu zasysania jest zwrócony w górę, pozycja kołnierza portu wylotowego jest umieszczona z prawej strony patrząc od strony
wału.
I
Rysunek przekrojowy
J
2
4
3
1
Podwójna pompa IP serii IPH
5
Nr części
1
2
3
4
5
K
Nazwa części
Wałek zębaty - 1
Wałek zębaty - 2
Korpus -3
Złącze
Klin
Uwaga) W przypadku podwójnej pompy należy
zastosować części pojedynczej pompy
oprócz 5 części wymienionych powyżej.
L
M
N
•Zestaw uszczelek podwójnej pompy
IP serii IPS
O
Zestaw uszczelek podwójnej pompy łączy zestaw uszczelek po stronie
wału pompy z zestawem uszczelek
po stronie głowicy pompy. Zestaw
uszczelek po stronie wału pompy
(IHAS-2S****-**) jest taki sam, jak zestaw uszczelek pojedynczej pompy.
C-22
Zestaw uszczelek pompy po stronie
głowicy (IHAS-2H****-**) zawiera takie same części komponentów, jak
zestaw uszczelek pojedynczej pompy z takim wyjątkiem, że nie zawiera
uszczelki oleju #23.
Dodatkowe informacje patrz rozdział
pompa IP serii IPH (pojedyncza) na
stronie C-9.
•Zawór odpowietrzania
Patrz rozdział pompa IP serii IPH (pojedyncza) na stronie C-13.
C
Właściwości
Instalacja i konserwacja
qInstalacja jest możliwa w konfiguracji
poziomej, pionowej i po przekątnej.
Jednakże cewka musi być zorientowana poziomo w przypadku zaworu
elektromagnetycznego lub hydraulicznego przełączającego zaworu elektromagnetycznego typu bez sprężyny.
wPrecyzyjne wykończenie powierzchni
montażowych do chropowatości powierzchni 1.6a oraz stopnia płaskości
0,01 mm.
Zarządzanie hydrauliczną
cieczą roboczą
qStosować robocze ciecze hydrauliczne na bazie olejów mineralnych.
wPatrz strony N-1 i N-2 odnośnie informacji dotyczących lepkości cieczy roboczej, której chcą Państwo używać.
eW przypadku stosowania cieczy roboczej na bazie estru fosforanowego, na
początku numeru modelu należy podać "P-".
Podczas stosowania roboczej cieczy
hydraulicznej na bazie wody lub glikolu, patrz strona N-4 do N-6 odnośnie
szczegółów dotyczących stosowanych modeli pomp hydraulicznych.
Proszę skontaktować się ze swoim
przedstawicielem odnośnie innych
ognioodpornychcieczy
hydraulicznych i cieczy specjalnych.
rCiała obce w hydraulicznej cieczy roboczej mogą prowadzić do częstych
problemów z eksploatacją zaworów.
Stosować filtr liniowy 25μm celem
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem.
Terminy stosowane w tym
katalogu
Poniżej przedstawiono opis znaczenia
poszczególnych terminów stosowanych
w niniejszym katalogu:
• Znamionowe natężenie przepływu:
Specyficzne
gwarantowane
natężenie przepływu w pewnych ustalonych warunkach
• Maksymalne natężenie przepływu:
Maksymalne natężenie przepływu dla zapewnienia działania zaworu
• Poniżej przedstawiono wartości znamionowe, które dotyczą listy części
uszczelek.
Norma JIS B2401 (o-ring)
Norma JIS B2407 (pierścień zapasowy)
Norma SAE AS568 (o-ring)
• Otwory rury podane w tym katalogu,
które są oznaczone jako "G*/*" odpowiadają systemowi uszczelnień o-ring
JIS B2351.
B
C
D
Zawór modularny
qMaksymalne ciśnienie robocze 21 do
35MPa {214 do 357kgf/cm2} zapewnia bezproblemową eksploatację przy
wysokich ciśnieniach. Niski poziom
wycieków zapewnia wysoką wydajność.
wNiezwykle stabilna wydajność w całym
zakresie ciśnienia.
eZgodność z wymiarami zalecanymi w
ISO dla większości instalacji uszczelek umożliwia zapewnienie wysokiego
poziomu kompatybilności międzynarodowej.
rwysoce niezawodna seria zaworów
elektromagnetycznych typu mokrego
jest dostępna wówczas, gdy zagadnienia związane z hałasem i niezawodnością zaworów elektromagnetycznych stanowią problem.
tKompleksowa seria bez rur zapewnia
największą niezawodność przy kompaktowej konstrukcji.
eNależy się upewnić, że rura powrotna
z zaworu hydraulicznego do zbiornika
znajduje się poniżej powierzchni poziomu cieczy.
rNależy stosować wyłącznie określone
śruby na zaworach hydraulicznych.
Stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
tŚruby instalacyjne nie są dołączone
do żadnych zaworów modularnych,
zaworów elektromagnetycznych wielkości SS, SA, SF, SNH, SL, SE i SAW
G01, zaworu manualnego DMA-G01
ani do płyt pomocniczych.
Śruby są dołączone do zaworów typu
uszczelniającego innych, niż wymienione powyżej.
yStosować o-ringi o twardości Hs-90
dla o-ringów uszczelek zaworów.
E
F
G
H
I
J
Obliczanie straty ciśnienia w zaworze hydraulicznym
ΔP1 : Strata ciśnienia MPa {kgf/cm2} przy
lepkości ν1
ΔP2 : Strata ciśnienia MPa {kgf/cm2} przy
lepkości ν2
ν1 : Lepkość mm2/s
ν2 : Lepkość mm2/s
Wykres z prawej strony przedstawia wartości współczynnika (ν2/ν1)1/4 stosunków
lepkości (ν1/ν2).
<Przykład>
Dla wartości, których strata ciśnienia
przy znamionowej wartości przepływu,
gdy ν1 = 30mm2/s jest ΔP1 = 0,3MPa{3,1
kgf/cm2}, zmiana w lepkości do ν2 =
90mm2/s wytwarza spadek ciśnienia (ν2/
ν1) = 3. Zgodnie z wykresem z prawej
strony, współczynnik (ν1/ν2)1/4 = 1.3.
Odpowiednio :
ΔP2 = 1,3ΔP1 = 1.3 × 0,3MPa{3,1kgf/cm2}
= 0,39MPa{4,03kgf/cm2}
2.0
K
1.5
1
Coefficient(v2/v1) /4
Proszę użyć poniższego wzoru do konwersji wartości straty ciśnienia dla każdego zaworu hydraulicznego w zależności od zmian lepkości cieczy roboczej.
ν2
ΔP2=( ν )1/4·ΔP1
1
L
1.0
R0 > 2000
0.5
M
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
60
80
100
120
140
160
180
200
Współczynnik lepkości (v2/v1)
N
v1 = 20mm /s
2
v1 = 30mm /s
10
20
40
v1 = 40mm /s
15
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
20
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
2
2
Lepkość v2mm2/s
O
Domyślne fabryczne ustawienia rękojeści
Poniżej przedstawiono domyślne fabryczne wartości nastawy ciśnienia i prze
przepływu dla
rękojeści (śrub) na regulowanych zaworach.
qZawór sterowania ciśnieniem: W pobliżu minimalnego ciśnienia sterującego
wZawór sterowania przepływem: W pobliżu minimalnej wartości przepływu sterowania
Należy jednakże pamiętać, że zawory zwalniania ciśnienia ER i ESR są ustawione na
ciśnienia znamionowe. Szczegóły patrz odpowiednie strony dla każdego typu zaworu.
D-1
Tabela wyboru zaworu hydraulicznego
Klasyfikacja
typu
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa
{kgf/cm2}
Modularny zawór nadmiarowy
LUB
25
{255}
Modularny zawór hamulca
ORO
25
{255}
01
03
D-19
Bezpośredni modularny zawór
nadmiarowy
ORD
25
{255}
01
03 04
D-23
Modularny zawór redukcji
ciśnienia
OG
25
{255}
01
D
Typ równoważ. wielkość 01
Modularny zawór redukcji
ciśnienia
OGB
25
{255}
01
Zawór modularny
Zawór redukcyjny i zawór
modularny
OG
25
{255}
01
OGS
25
{255}
01
OQ
25
{255}
01
03
D-47
Równoważący zawór modularny
OCQ
25
{255}
01
03 04
D-50
Modularny zawór przełączania
ciśnienia
OW
25
{255}
01
Zawór modularny regulatora
przepływu
O(C)Y
25
{255}
01
Zawór modularny sterowania
przepływem
O(C)F
25
{255}
01
Modularny zawór sterujący
OC(V)
25
{255}
01
03 04
D-72
Modularny zawór zwrotny obsługiwany pilotem
OCP
25
{255}
01
03 04
D-79
Zawór elektromagnetyczny
typu mokrego SS
SS
35
{357}
01
03
E-1
Zawór elektromagnetyczny
typu mokrego SA
SA
35
{357}
01
03
E-13
Zawór elektromagnetyczny małej
mocy SE
SE
21
{214}
Zawór elektromagnetyczny
typu mokrego SL
SL
7
{71}
DSS(A) elektromagnetyczny
zawór sterujący
DSS
DSA
35
{357}
Precyzyjny zawór elektromagnetyczny
SF
21
{214}
Zawór elektromagnetyczny
typu bezprzeciekowego
SNH
35
{357}
Kierunkowy zawór sterujący z
przełącznikiem monitorowania
SAW
35
{357}
01
E-59
Kierunkowy zawór sterujący
typu grzybkowego z przełącznikiem monitorowania
SCW
21
{214}
03
E-68
Zawór nadmiarowy
R
Zawór nadmiarowy serii RI
RI
21
{214}
35
{357}
Zawór zdalnego sterowania
RC(D)
21
{214}
Elektromagnetyczny sterujący
zawór nadmiarowy
Seria RIS
Elektromagnetyczny sterujący
zawór nadmiarowy
RSS
21
{214}
RIS
35
{357}
Zawór redukcyjny (i zwrotny)
(C)G
21
{214}
Zawór równoważący
GR
21
{214}
C
Typ
pompy
B
Zawory modularne
C
E
F
G
H
I
Zawory elektromagnetyczne
J
K
L
M
Zawory sterowania ciśnieniem
N
O
Nazwa
2-ciśnieniowy modularny zawór
redukcyjny
Sekwencyjny zawór modularny
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
1
2
5
10
50
100
200
500 1000 2000
03 04
01
Strona
5000
D-13
03 04
D-28
D-35
03 04
D-37
D-44
D-55
03 04
D-58
03 04
D-66
03
01
E-25
01
E-31
04
06
01
01
03 04 06
03
E-50
06 10
06
RC-02 RCD-02
F-1
F-5
F-8
03
03
03
01
E-38
E-46
03
Uwaga) Maksymalne ciśnienie robocze dla serii zaworów modularnych wynosi 35MPa {357kgf/cm2}.
D-2
20
03
06 10
F-10
06
F-15
06 10
F-18
F-23
Kierunkowe zawory
sterujące
Elektrohydrauliczne proporcjonalne zawory sterujące
ElektroProporcjonalny zawór
hydrauliczne
serwo- sterowania przepływem
o dużej dynamice
zawory
Inne
Klasyfikacja
typu
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa
{kgf/cm2}
Zawór sterowania ciśnieniem (i
zwrotny)
(C)Q
21
{214}
Zawór dławiący (i zwrotny)
(C)FR
21
{214}
03
06 10
G-1
Zawór sterujący typu FT
(C)FT
21
{214}
02
03
G-4
Zawór sterujący typu F
(C)F
21
{214}
Zawór sterowania przepływem
typu TN
(C)TN
10,5
{107}
Zawór sterowania przepływem
typu TS
(C)TS
10,5
{107}
Zawór sterowania przepływem
typu TL
TL(T)
7
{71}
Prostokątny zawór zwrotny
CA
21
{214}
Liniowy zawór zwrotny
CN
21
{214}
Pilotowy zawór zwrotny
CP
21
{214}
Kurek probierczy
K2
42
{427}
Zawór manualny typu DMA
DMA
35
{357}
Pilotowy zawór nadmiarowy
EPR
35
{357}
ER
35
{357}
Zawór nadmiarowy i redukcyjny
EGB
25
{255}
Zawór sterowania przepływem
(C)ES
21
{214}
Zawór sterujący odpowiedzią
obciążenia
ESR
25
{255}
Zawór sterowania przepływem
ESD
25
{255}
Zawór redukcyjny typu modularnego
EOG
25
{255}
Zawór sterowania przepływem
typu modularnego
EOF
21
{214}
Wzmacniacz mocy sterownika
EMA
EMC
-
I-26
Kompaktowy
mocy sterownika
wzmacniacz
EBA
-
I-30
Kompaktowy
wielofunkcyjny
wzmacniacz mocy
EDA
EDC
-
I-34
Proporcjonalny zawór sterowania przepływem o dużej
dynamice
ESH
32
{327}
Wzmacniacz proporcjonalnego zaworu sterującego szybkiej reakcji
EHA
-
I-42
EA
-
I-44
HT,HF
28
{286}
Nazwa
Zawór nadmiarowy
Serwozawór NACHI-MOOG
Serwowzmacniacz sterownika
Zawór hydrologiczny
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
1
2
5
10
03
20
50
100
200
500 1000 2000
06 10
06
10
02
Strona
5000
C
F-25
B
C
G-8
G-11
01
D
G-14
03, 04
H-7
Zawór modularny
Zawory sterowania przepływem
Zawory
sterowania
ciśnieniem
Typ
pompy
H-8
G
G-16
03
06
03
10
06 10
03
06
01
E
H-1
H-1
10
03
01
F
H-4
I-2
03
03
06
06
02
03
03
01
H
I-4
I-6
06 10
I-8
06 10
I-11
03 04 06 10
I-14
01
I
J
I-22
01
K
I-24
03 04 06
01
06
10 16 24
L
M
I-38
N
J-1
O
D-3
SERIA ZAWORÓW MODULARNYCH
C
Seria zaworów modularnych
B
C
Przegląd
Zawór modularny został zaprojektowany
i skonstruowany w sposób umożliwiający integrację wielu operacji zaworu hydraulicznego w pojedynczą jednostkę,
co eliminuje konieczność prowadzenia
przewodów rurowych pomiędzy zawo-
D
Zawór modularny
E
F
G
H
I
J
K
20 do 300ℓ/min
21,25,35MPa
rami i umożliwia konfigurację obwodu z
zastosowaniem pojedynczego zaworu
modularnego.
Wynikiem jest innowacyjny system zaworu, którego wydajność energetyczna i materiałowa przynosi korzyści pod
względem kompaktowej konfiguracji,
niezawodności itp.
Poniższa ilustracja przedstawia jeden
przykład konfiguracji obwodu stosowanej w tym systemie.
Właściwości
qWysokie ciśnienie i duża objętość
Dopuszczalnymi maksymalnymi wartościami ciśnienia roboczego są 21,
25 i 35MPa {214, 255, 357kgf/cm2},
podczas gdy maksymalne wartości
przepływu sterowania to G01 50ℓ/min,
G03 100ℓ/min, G04 300ℓ/min.
wFormat łączenia w zespoły i skręcania
umożliwia szybką i łatwą konfigurację
obwodu oraz zmiany w obwodzie i dodatki.
eKompaktowe konfiguracje modułu
znacznie zmniejszają ilość wymaganego miejsca.
rKoszty serwisowania również są
mniejsze, ponieważ mniejsza ilość rur i
mniej złączek oznacza mniejsze zapotrzebowanie na płukanie kwasem rur.
tMniej problemów związanych z wyciekiem cieczy ze względu na rezonans
rur, hałas i luźne złączki.
yKonfiguracja obwodu jest prosta, lecz
dokładna. Tabliczki znamionowe po
stronie zaworu przedstawiają kody
JIS, które pozwalają na szybkie i łatwe
określenie wydajności.
uDostępna jest pełna linia modeli, pozwalająca na spełnienie pełnej palety
potrzeb i konfiguracji obwodu: Model
G01 58 Typ 131, G03 52 Typ 96, G04
30 Typ 68.
P
T
B
P
T
Zintegrowany schemat strukturalny
B
A
A
Zintegrowany schemat obwodu
Dane techniczne
L
M
O
Średnica nominalna
(Wielkość)
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
Maksymalne natężenie
przepływu
ℓ/min
Wymiary powierzchni
uszczelki
Możliwa ilość
połączonych
zaworów (informacja 2)
Seria 01
1/8
25{255}(Uwaga 1)
50
ISO 4401-03-02-0-94
1 do 4
Seria 03
3/8
(Uwaga 1)
Seria 04
1/2
25{255}
35{357}
100
ISO 4401-05-04-0-94
1 do 4
300
ISO 4401-07-06-0-94
1 do 3(Uwaga 3)
Uwaga) 1. Seria M35 jest dostępna jako wersja z maksymalnym ciśnieniem roboczym 35MPa {357kgf/cm2} serii 01 i 03. Szczegółowe wymiary patrz strony
D-98 i D-99.
2. Ilość połączonych zaworów nie obejmuje zaworów elektromagnetycznych.
3. Można łączyć ze sobą do czterech zaworów, gdy maksymalne ciśnienie robocze jest niższe, niż 21 MPa.
Zawór modularny serii K
Zawór przedstawiony na fotografii jest
dostępny ze śrubami regulacyjnymi o
średnicy nominalnej 01 i 03. Należy wykorzystać następujący format dla specyfikacji.
I 28(I 36)
I 26(I 32)
N
Nazwa
Dźwignia regulacji
Przeciwnakrętka
Przykład: OCY–G01–W–Y–K–20
Symbol pomocniczy
K: Z dźwignią
D-4
Wymiary w nawiasach oznaczają średnicę nominalną 03.
Środki ostrożności podczas łączenia zaworów modularnych w zespoły
Należy przestrzegać następujących środków ostrożności podczas łączenia zaworów modularnych w zespoły w odpowiednich
przykładowych obwodach.
Schemat
obwodów
Opis
Nieprawidłowo
C
Prawidłowo
B
•Pozycja siłownika nie
utrzymywana
C
Cewka
Modularny zawór
zwrotny obsługiwany
pilotem
(Linia AB)
Obwód
blokujący i
obwód redukcji ciśnienia
Zawór modularny
redukujący
ciśnienie
(Linia B)
P
T
B
A
P
T
B
Zawór modularny
○Wycieki powstają dlatego,
że podczas kontroli pilotowej, obsługiwana linia
wpływa do linii pilotowej
zaworu redukcyjnego.
D
E
A
F
G
•Niewystarczająca
wydajność siłownika i
spadek prędkości
H
Cewka
Zawór modularny
Obwód
redukcji
ciśnienia ze
sterowaniem
prędkością
regulatora przepływu
(Linia A, B,
ograniczenie
wypływu)
○Ciśnienie wzrasta ze
względu na efekt ogranicznika regulatora
przepływu. Ponieważ pilot
biegnie od tej linii, redukcja ciśnienia uniemożliwia
swobodne działanie.
Zawór
modularny
redukcji ciśnienia
(Linia B)
I
P
T
B
A
P
T
B
J
A
K
L
•Stukanie siłownika
Cewka
Obwód
blokujący
i obwód
sterowania
ciśnieniem
M
Zawór modularny
regulatora przepływu
(Linia A, B,
ograniczenie wypływu)
○Ciśnienie wzrasta ze
względu na efekt ogranicznika regulatora
przepływu. To ciśnienie
powoduje przesunięcie
elementu pilota w kierunku
zamkniętym, co sprawia, że zawór w sposób
powtarzalny otwiera się i
zamyka.
N
Modularny zawór
zwrotny obsługiwany
pilotem
(Linia AB)
P
T
B
A
P
T
B
O
A
D-5
Przykłady konfiguracji obwodu łączenia zaworów w zespoły
C
Obwód antykawitacyjny
01
03
●
01
03
●
G
B
C
Bezwładność siłownika zapobiega ciśnieniu skokowemu, a kawitacji zapobiega zasysanie cieczy poprzez naprzeciwległy port,
który jest pod ciśnieniem negatywnym.
● Przykładowe numery modelu zaworu (G03)
Zawór nadmiarowy ------------------- ORO-G03-W*-J50
Podciśnieniowy zawór zwrotny ---- OCV-G03-W-J50
ORO-G0*W*-**
OCV-G0*W-**
D
Zawór modularny
E
Obwód różnicowy
G
F
G
Ważne:
Efektywną wydajnością siłownika jest jedynie część obszaru
powierzchni tłoczyska.
OC-G0 * A * -**
OC-G0 * AP * -**
H
Podczas ruchu siłownika, ciecz powrotna po stronie tłoczyska
powraca do portu P i wydajność pompy i połączenie strumieni
są zwiększane przy dużej prędkości (różnicowej).
● Przykładowe numery modelu zaworu (G03)
Zawór zwrotny --------------------- OC-G03-A*-J50
Różnicowy zawór zwrotny ---- OC-G03-AP*-J50
Do przodu
I
Obwód 2 prędkości
J
G
01
03
K
Duża prędkość
Mała prędkość
L
M
Duża prędkość
N
OB-G0 * W-**
O
D-6
Mała prędkość
●
Ten typ obwodu umożliwia przełączanie pomiędzy dwiema prędkościami siłownika. Zapobiega przed szokiem niskiej prędkości
w momencie uruchomienia lub zatrzymania siłownika lub gdy
suw pośredni jest realizowany przy dużej prędkości.
● Przykładowe numery modelu zaworu (G03)
płyta 2prędkości ------------------------------ OB-G03-W-(H)-J30
Zawór regulatora przepływu dużej prędkości ------ OCY-G-03-W-Y-J51
Zawór sterujący przepływem przy niskiej prędkości ---- OCF-G03-W60-Y-J50
Typ
Nazwa
Numer modelu
zaworu
Zawory
elektromagnetyczne
G01 Seria zaworów modularnych
Zawór elektromagnetyczny
SS-G01-**-R-**-31
SA-G01-**-**-31
1
OR-G01-P 3 -20
Zawory nadmiarowe
(Typ równoważący)
-W 1 -20
3
1
-A -21
3
1
-B -21
3
ORO-G01-W 1 -20
3
-A 1 -20
3
JIS
Maksymalne
Symbol
natężenie
przepływu ℓ/min
100
Wysokość
mm
Ciężar
kg
C
Katalog
Strona
E-1
P
T
B
A
B
E-13
1,5
1:* do 7
{* do 71,4}
3:3,5 do 25
{35,7 do 255}
*Patrz strona D-16
odnośnie
tych pozycji.
2,3
50
40
C
D-13
1,6
D
1,5
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 21
{35,7 do 214}
20
40
Zawór modularny
Zawory hamujące
(typ bezpośredni)
Zakres regulacji ciśnienia
(Ciśnienie zadziałania zaworu
zwrotnego)
MPa {kgf/cm2}
D-19
E
1,4
-B 1 -20
3
ORD-G01-W 1 -20
3
Zawory sterowania ciśnieniem
Bezpośrednie
zawory nadmiarowe
(typ bezpośredni)
Zawory redukcyjne
(typ bezpośredni)
Zawory redukcyjne
typu równoważącego
Zawory sterowania ciśnieniem (Zawory sekwencyjne)
Zawory sterowania
ciśnieniem
(Zawory
równoważące)
Zawór sterowania przepływem
Czujniki ciśnienia
Zawór regulatora
przepływu
Zawory regulatora przepływu ze sterowaniem
-A 1 -20
3
1
-B -20
3
C
OG-G01-P 1 -21
2
C
-A 1 -21
2
C
-B 1 -21
2
C
OGB-G01-P 1 -20
3
C
-A 1 -20
3
C
-B 1 -20
3
OQ-G01-P2 1 -20
3
OCQ-G01-A1 1 -20
2
1
-B1 2 -20
C
OW-G01-P 1 -R-**-30
3
C
-W 1 -R-**-30
3
C
-A 1 -R-**-30
3
C
-B 1 -R-**-30
3
1,5
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 21
{35,7 do 214}
20
40
C:0,15 do 3,5
{1,5 do 35,7}
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
2:3,5 do 16
{35,7 do 163}
50
C:0,15 do 3,5
{1,5 do 35,7}
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 21
{35,7 do 214}
40
40
D-28
G
H
D-37
40
1,9
40
40
D-35
I
D-47
J
1,1
1:0,8 do 7{8,2 do 71,4}
2:3,5 do 14{35,7 do 143}
D-50
K
1,8
L
2,6
50
40
Pojemność kontaktowa
AC125V:5A
DC 14V:5A
DC 30V:4A
D-55
1,8
M
OY-G01-T-20
50
OCY-G01-P-20
40
-A-Y-20
1,0
D-58
N
(0,04{0,4})
OCY-G01-W-Y-20
Zawory regulatora
ograniczenia wypływu
F
1,3
1:0,8 do 7{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 21{35,7 do 214}
C:0,5 do 3,5
{5,1 do 35,7}
1:0,8 do 7{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 21
{35,7 do 214}
D-23
1,4
1,3
(0,08{0,8})
50
40
O
D-58
1,2
-B-Y-20
D-7
G01 Seria zaworów modularnych
Typ
C
B
Nazwa
Numer modelu zaworu
Zakres regulacji ciśnienia
(Ciśnienie zadziałania zaworu
zwrotnego) MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Wysokość
mm
Symbol JIS
P
T
B
-A-X-20
Katalog
Strona
A
OCY-G01-W-X-20
z ograniczeniem
wpływu przepływu dozowanego
Ciężar
kg
1,3
(0,08{0,8})
50
40
D-58
1.2
-B-X-20
Zawory sterowania przepływem
C
D
Zawór modularny
E
Zawór sterowania przepływem
OF-G01-P20-20
Zawór sterowania kierunkiem
G
Zawory zwrotne
Podciśnieniowe
zawory zwrotne
1.5
-A40-X-30
Zawory
kompozytowe
2-ciśnieniowe
zawory redukcyjne
Modularne bloki
manometru
(0,08{0,8})
Ciśnienie zadziałania
1:0,04{0,4}
2:0,35{3,6}
3:0,50{5.1}
*Dla obwodu różnicowego
50
OCV-G01-W-20
(0,015{0,15})
50
Ciśnienie zadziałania
1:0,2{2.0}
2:0,5{5.1}
(Symbol pomocniczy)
Współczynnik otwarcia zaworu
Standard:
Zawór nadrzędny 37%
F: Zawór podrzędny 6%
Zawór nadrzędny 51%
50
40
1.2
D-79
40
90
4.8
D-44
25
(H:40)
0,6
(H:1,0)
D-84
-A 1 -(F)-21
2
1.0
40
Płyty 2 prędkości
Inne
N
Płyty końcowe
1,2
D-72
1,0
C:0,2 do 3,5
C
OGS-G01-P C-K(R)-**-22 {2,0 do 35,7}
1
1:0,8 do 7
Strona wysokiego ciśnienia
{8,2 do 71,4}
Strona niskiego ciśnienia
2:3,5 do 14
Zasilanie sieciowe: C1, C2, D1, D2
{35,7 do 143}
-T-(H)-20
50
-W-(H)-20
M
1,7
(Natężenie przepływu sterowania)
Ciśnienie różnicowe 7{71,4}:0,1 do 40
Ciśnienie różnicowe 21{255}:0,5 do 40
OK-G01-P-(H)-20
L
D-66
1
OC-G01-P 2 -21
3
1
T 2 -21
3
1
-A 2 -21 *
3
1
-AP 2 -20 *
3
1
-B -(F)-21
2
K
40
1,5
1
OCP-G01-W -(F)-21
2
Pilotowe zawory
zwrotne
J
40
-B40-Y-30
-B40-X-30
I
1.7
-A40-Y-30
OCF-G01-W40-X-30
H
1.2
OCF-G01-W40-Y-30
Zawory sterowania przepływem
z ograniczeniem
wypływu
Zawory sterowania przepływem
z ograniczeniem
wpływu
F
(Natężenie przepływu sterowania)
Ciśnienie różnicowe 7{71,4}:0,1 do 20
Ciśnienie różnicowe 21{214}:0,3 do 20
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
B A
25
(H:40)
OB-G01-W-(H)-20
50
MOB-G01-(H)-10
−
20
0.3
50
36
0.6
−
−
1.5
(H:2.5)
D-86
D-88
MOB-G01-A-10
Płyta swobodnego przepływu
O
-B-10
MOB-01X-B*-10
Bloki bazowe
(Multi-block)
D-8
Rc3/8
Rc1/4
W: Porty A, B
* : Numer kolejny od 1 do 6 Wylot dwustronny
Rc1/2
Rc3/8
Brak: Wylot z tyłu
T: Wylot z boku
Rc3/8
Rc3/8
D-96
-01Y-W*-10
Numer płyty
B: Porty A, B
* : Numer kolejny od 2 do 6 Wylot jednostronny
Płyta pomocnicze
MSA-01Y-T-10
D-90
Zawory
elektromagnetyczne
Typ
G03 Seria zaworów modularnych
Nazwa
Zawory elektromagnetyczne
Numer modelu zaworu
Dla M6 Dla M8
SS-G03-**-R-**-J22-22
SA-G03-**-** -J21-21
1
OR-G03-P -J50
3
-W 1 -J50
3
Zawory nadmiarowe
(Typ równoważący)
-A 1 -J50
3
1
-B -J50
3
ORO-G03-W 1 -J50
3
Zawór sterowania ciśnieniem
Zawory hamujące
(typ bezpośredni)
-A 1 -J50
3
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
160
JIS
Symbol
P
T
Wysokość
mm
B
Ciężar
kg
C
Katalog
Strona
B
E-1
E-13
A
3.1
1:* do 7
{* do 71,4}
3:3,5 do 25
{35,7 do 255}
(Symbol pomocniczy)
V: Z portem odpowietrzania
*Patrz strona D-17
odnośnie tych
pozycji.
C
3.9
80
55
D-13
3.1
V
D
Zawór modularny
1
OR-G03-P -V-J50
3
3.1
E
4.8
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 25
{35,7 do 255}
30
55
D-19
F
4.0
-B 1 -J50
3
1
ORD-G03-W -J50
3
Bezpośrednie zawory nadmiarowe
(typ bezpośredni)
-A 1 -J50
3
3.9
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 25
{35,7 do 255}
30
55
G
D-23
3.1
1
-B -J50
3
Zawór redukcyjny
Zawory sterowania
ciśnieniem (Zawory
sekwencyjne)
Zawory sterowania
ciśnieniem
Zawory
równoważące)
Zawór sterowania przepływem
Zakres regulacji
ciśnienia
(Ciśnienie zadziałania
zaworu zwrotnego)
MPa {kgf/cm2}
Zawór regulatora
przepływu
C
OG-G03 -P 1 -(B)-J51
3
C
-A 1 -(B)-J51
3
C
-B 1 -(B)-J51
3
C
OG-G03 -P 1 -(B)V-J51
3
A
OQ-G03 -P2 C -J50
E
A
OCQ-G03-A1 C -J50
E
A
-B1 C -J50
E
OCY-G03
80 DR
Jednakże,
C:50
DR
55
-A-Y
-A-HY -J51
3.6
V
A:0,25 do 0,85
{2,5 do 8,7}
C:0,85 do 3,5
{8,7 do 35,7}
E:3,5 do 14
{35,7 do 143}
I
D-37
D-28
DR
55
80
J
D-47
K
3.5
55
-P
-J50
-P-H
-W-Y
-W-HY -J51
Odmierzające
zawory
regulatora przepływu
DR
C:0,25 do 3,5
{2,5 do 35,7}
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 21
{35,7 do 214}
H
D-28
D-50
L
2.9
(Funkcja)
H: Regulator wysokiego ciśnienia
różnicowego
(0,1{1})
3.1
100
55
D-58
M
3.0
-B-Y
-B-HY -J51
*Nie ma problemu z uszczelkami i innymi częściami w przypadku mieszania tych zaworów z
zaworami modularnymi NACHI G03 o numerze
konstrukcji (J) 30.
*śruby instalacyjne zaworu modułu G03
|Dla M6: Numer konstrukcji J50
Dla M8: Numer konstrukcji 50
Jednostka ma elementy wspólne. Dla zastosowań M6 włożono również poprzecznie dwa trzpienie J.
N
Uwaga) Zawory modularne serii G03 mają
dwie lokalizacje portu T: jedna na porcie A po stronie T(A) i jedna na porcie
B po stronie T(B). Stosowany port jest
uzależniony od numeru modelu.
Patrz strona D-11 odnośnie szczegółów dotyczących symboli JIS.
O
D-9
C
Typ
Seria zaworów modularnych G03
Zawór regulatora
przepływu z
ograniczeniem
wpływu
Zawór modularny
Zawory sterowania przepływem
C
E
Zawór sterowania przepływem
T
B
OF-G03-P60-J50
Katalog
Strona
A
100
55
D-58
3.0
(Natężenie przepływu sterowania)
Ciśnienie różnicowe 7{71,4}:0,3 do 60
Ciśnienie różnicowe 25{255}:0,5 do 60
3.1
5.0
-A60-Y-J50
60
4.6
-B60-Y-J50
Zawory sterowania przepływem z
ograniczeniem
wpływu
-A60-X-J50
55
D-66
(Natężenie przepływu sterowania objętością)
Ciśnienie różnicowe 7{71,4}:0,5 do 60
Ciśnienie różnicowe 21{255}:1 do 60
5,0
4,6
-B60-X-J50
(0,1{1})
Zawór sterowania kierunkiem
H
Zawory zwrotne
Podciśnieniowe
zawory zwrotne
Pilotowe zawory
zwrotne
K
Ciśnienie zadziałania
1
OC-G03-P 2 -J50
1:0,04{0,4}
3
2:0,35{3,6}
3:0,50{5,1}
1
T 2 -J50 *Dla obwodu różnicowego
3
1
-A 2 -J50 *
3
100
55
2.7
D-72
100
55
3.5
D-72
100
55
3.6
D-79
55
2.3
D-84
1
-AP 2 -J50 *
3
OCV-G03-W-J50
(0,015{0,15})
1
OCP-G03-W -(D)-J50 Ciśnienie zadziałania
2
1:0,2{2,0}
2:0,5{5,1}
(Symbol pomocniczy)
1
-A -(D)-J50 Współczynnik otwarcia zaworu
2
Standard
: Zawór podrzędny 7%
1
-B -(D)-J50
Zawór nadrzędny 49%
2
D : Zawór nadrzędny 49%
OK-G03-J50
Blok wskaźnika
L
100
Rc1/4
A
T
P
B
B
OB-G03-W-(H)-J30
Płyty 2 prędkości
Płyty końcowe
M
100
MOB-G03-J50: Dla M6
MOB-G03-(H)-50: Dla M8
A
35
(H:55)
−
32
(H:58)
1.4
(H:2,5)
100
32
(H:58)
1.3
(H:2,3)
45
2.3
4.5
(H:7.1)
D-86
MOB-G03-A-J50: Dla M6
MOB-G03-A-(H)-50: Dla M8
Inne
N
P
Ciężar
kg
OCF-G03-W60-Y-J50
Zawory
sterowania
przepływem z
ograniczeniem
wypływu
G
J
Wysokość
mm
Symbol JIS
3.1
(Funkcja)
H: Regulator wysokiego
-A-X
-J51
ciśnienia różnicowego
-A-HX
(0,1{1})
-B-X
-J51
-B-HX
OCF-G03-W60-X-J50
F
I
Numer modelu zaworu
Maksy
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
-W-X
OCY-G03
-J51
-W-HX
B
D
Nazwa
Zakres regulacji ciśnienia
(Ciśnienie zadziałania zaworu
zwrotnego)
MPa {kgf/cm2}
Swobodny
przepływ
Płyta konwersji
(Dla konwersji
03/01)
O
D-10
MOB-G03-B-J50: Dla M6
MOB-G03-B-(H)-50: Dla M8
MOB-G03-AA-50
MOB-G03-AA-J50
Bloki bazowe
MOB-03-B*-J30 *:Kolejny numer
od 2 do 5
Port A, B wylot z dwóch stron
Numer płyty
MSA-03(X)-10 MSA : Dla M6
MS-03(X)-30 MS : Dla M8
MSA-03(X)-T-10 Brak : Wylot z tyłu
MS-03(X)-T-10
T : Wylot z boku
50
G01
G03 P
P T
B A
T
B
Rc3/4
Rc3/8
(Rc1/2)
A
Rc1/2
D-88
D-96
−
−
D-90
Numer modelu zaworu
Szczegółowe symbole JIS
Typ
Typ
Szczegółowe symbole JIS serii zaworów modularnych G03
Numer modelu zaworu
Szczegółowe symbole JIS
SA-G03-**-**
-J21 -21
B
A
T(B)
T(A)
1
OR-G03-W 3 -J50
B
T(B)
B
1
OR-G03-B -J50
3
1
OR-G03-P -V-J50
3
V
OCF-G03-B60-Y-J50
D
OCF-G03-W60-X-J50
OCF-G03-A60-X-J50
E
1
OC-G03-P 2 -J50
3
Zawór sterowania kierunkiem
ORO-G03-A 1 -J50
3
1
ORO-G03-B -J50
3
ORD-G03-W 1 -J50
3
ORD-G03-A 1 -J50
3
ORD-G03-B 1 -J50
3
F
1
OC-G03-T 2 -J50
3
1
OC-G03-A 2 -J50
3
1
OC-G03-AP 2 -J50
3
G
OCV-G03-W-J50
H
1
OCP-G03-W 2 -J50
1
OCP-G03-A -J50
2
I
1
OCP-G03-B -J50
2
DR
C
OG-G03-A 1 -(B)-J51
3
OK-G03-J50
DR
OB-G03-W-J30
DR
T A1 P1 B1 T T A2 P2 B2 T
(A1)
(B1) (A2)
(B2)
MOB-G03-(H)-50
MOB-G03-J50
DR
DR
K
MOB-G03-A-J50
L
MOB-G03-B-(H)-50
MOB-G03-B-J50
MOB-G03-AA-50
G01 A
MOB-G03-AA-J50
G03
P
T
B
OCY-G03-P-J50
MOB-03X-B*-50
MOB-03X-B*-J50
T(A)
A
P
B
T(B)
OCY-G03-W-Y-J51
MS-03(X)-30
T(A)
A
P
B
T(B)
M
MSA-03(X)-10
MS-03(X)-T-10
OCY-G03-A-Y-J51
J
MOB-G03-A-(H)-50
Inne
C
OG-G03-B 1 -(B)-J51
3
C
OG-G03-P 1 -(B)V-J51
3
A
OQ-G03-P2 C -J50
E
A
OCQ-G03-A1 C -J50
E
A
OCQ-G03-B1 C -J50
E
C
OCF-G03-A60-Y-J50
OCF-G03-B60-X-J50
ORO-G03-W 1 -J50
3
C
OG-G03-P 1 -(B)-J51
3
OCF-G03-W60-Y-J50
Zawór modularny
OR-G03-A 1 -J50
3
Zawór sterowania ciśnieniem
P
OF-G03-P60-J50
1
OR-G03-P 3 -J50
Zawór sterowania przepływem
A
P
Dla M6, M8
SS-G03-**-R-**-J22 -22
Zawór sterowania przepływem
Zawory elektromagnetyczne
T(A)
C
N
MSA-03(X)-T-10
OCY-G03-B-Y-J51
O
OCY-G03-W-X-J51
OCY-G03-A-X-J51
OCY-G03-B-X-J51
D-11
Seria zaworów modularnych G04
Typ
B
Nazwa
Zawory
elektromagnetyczne
C
Elektromagnetyczne zawory
sterujące
Zawór nadmiarowy
Zawór sterowania ciśnieniem
C
D
Zawór modularny
E
Bezpośrednie zawory nadmiarowe
Zawór redukcyjny
Maksymalne
ciśnienie
robocze
35MPa
DSS-G04-****-R-**-22 {357
kgf/cm2}
1
ORH-G04-P 3 -10
5
1
3
ORH-G04-DW- 5 -10
1
3
ORH-G04-DA 5 -10
1
ORH-G04-DB 3 -10
5
1
OGH-G04-P 3 -(B)-10
1
OGH-G04-A 3 -(B)-10
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Zawory regulatora
przepływu
Zakres regulacji ciśnienia
(Ciśnienie zadziałania
zaworu zwrotnego)
MPa {kgf/cm2}
P
G
Zawór sterowania przepływem
I
J
D-23
8.0
D-28
300
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 25
{35,7 do 255}
(Symbol pomocniczy)
B: Odpływ zewnętrzny
8.0
D-37
A:0,25 do 0,85{2,5 do 8,7}
C:0,50 do 3,5{5,1 do 35,7}
E:2 do 14{20,4 do 143}
8,0
300
OYH-G04-P-10
300
Ciśnienie zadziałania zaworu
zwrotnego 0,04{0,4}
Zawór sterowania kierunkiem
N
Podciśnieniowe
zawory zwrotne
O
Inne
D-12
Ciśnienie zadziałania
zaworu
zwrotnego
0,1{1,0}
D-58
6,5
OYH-G04-A-Y-10
6,3
35MPa
{357kgf/
cm2}
11.1
OFH-G04-A200-X-10
10.2
Zadziałanie zaworu
zwrotnego
zwrotnego
0,1{1,0}
D-66
11,1
OFH-G04-A200-Y-10
10,2
OFH-G04-B200-Y-10
1
2
OCH-G04-P 3 -10
1
2
OCH-G04-T 3 -10
1
OCH-G04-A 2 -10
3
1
OCH-G04-AP 2 -10
3
OVH-G04-W-10
4.5
300
1
OPH-G04-A 2 -(D)-10
MOB-G06-AA-5411A
1:0,04{0,4}
2:0,35{3,6}
3:0,50{5,1}
6,5
D-72
4.5
4.5
300
0.01{0.1}
6.5
D-72
300
1:0,20{2,0}
2:0,50{5,1}
(Symbol pomocniczy)
Współczynnik otwarcia zaworu
Standard
: Zawór podrzędny 7%
Zawór nadrzędny 50%
D : Zawór nadrzędny 50%
6,8
D-79
300
G04
G06
10,0
D-89
1
OPH-G04-B 2 -(D)-10
Płyta konwersji
(Dla konwersji 06/04)
D-58
6,3
1
OPH-G04-W 2 -(D)-10
Pilotowe zawory
zwrotne
4,7
OYH-G04-A-X-10
200
M
D-50
8,0
6.5
OFH-G04-W200-Y-10
Zawory zwrotne
E-13
6.5
OFH-G04-W200-X-10
L
15.0
A
50
A
OQH-G04-A1 C -10
E
A
OQH-G04-B1 C -10
E
OYH-G04-B-Y-10
Sterowanie przepływem z ograniczeniem wypływu
równoważące
B
1:0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 25
{35,7 do 255}
5:7 do 35
{71,4 do 357}
OFH-G04-B200-X-10
K
X
D-13
300
Sterowanie przepływem z ograniczeniem wpływu
równoważące
Y
7.0
OYH-G04-W-Y-10
Odmierzające
zawory
regulatora przepływu
T
1:0,8 do 7{8,2 do 71,4}
3:3,5 do 25{35,7 do 255}
OYH-G04-B-X-10
H
Ciężar Katalog
kg
Strona
300
OYH-G04-W-X-10
Przepływ z ograniczeniem wpływu
Zawór regulatora
JIS
Symbol
300
1
OGH-G04-B 3 -(B)-10
Zawory
równoważące
F
Numer modelu zaworu
MODULARNY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
Modularny zawór bezpieczeństwa
C
50 do 300ℓ/min
25,35MPa
B
Właściwości
qTen modularny zawór nadmiaro
nadmiarowy
zapewnia maksymalne sterowanie ciśnieniem dla obwodu hydraulicznego.
wMaksymalne ciśnienie robocze w
szerokim zakresie zastosowań: 25,
35MPa {255, 357kgf/cm2} Zakres regulacji ciśnienia: 0,8 do 25, 35MPa
{8,2 do 255, 357kgf/cm2}
ePoprzez przełączanie zaworu elektromagnetycznego możliwe jest bezuderzeniowe rozładowanie, 2-ciśnieniowe
sterowanie oraz inne konfiguracje.
Proszę skontaktować się z przedstawicielem odnośnie szczegółów.
D
Dane techniczne
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
OR-G01-P1-20
P3
OR-G01-W1-20
W3
1/8
OR-G01-A1-21
A3
25
{255}
Zakres regulacji ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
* do 7{ * do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
1,5
* do 7{ * do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
2,3
ISO 4401-03-02-0-94
50
* do 7{
* do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
* do 7{
1,6
3,5 do 25 {35,7 do 255}
OR-G03-P1-(V)-J50
P3
3,5 do 25 {35,7 do 255}
OR-G03-W1-J50
W3
* do 7{ * do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
3,9
* do 7{ * do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
3,1
* do 7{ * do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
3,1
* do 7{
3/8
25
{255}
80
A3
OR-G03-B1-J50
B3
ORH-G04-P1-10
P3
1/2
P5
35
{357}
F
1,6
* do 71,4}
3,1
H
ISO 4401-05-04-0-94
* do 7{
300
E
G
* do 71,4}
OR-G01-B1-21
B3
OR-G03-A1-J50
Wymiary powierzchni
uszczelki
Zawór modularny
Nr modelu
C
I
* do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
7 do 35 {71,4 do 357}
7,0
ISO 4401-07-06-0-94
J
Uwaga) *Patrz charakterystyka prędkości przepływu - niskiego ciśnienia na stronie D-17 odnośnie informacji dotyczących pozycji oznaczonych gwiazdką.
K
•Obsługa
z W przypadku stosowania zaworu zdalnego sterowania w obwodzie odpowietrzania, rury o pewnych pojemnościach
mogą powodować drgania. Z tego powodu zalecana jest gruba stalowa rura o
średnicy wewnętrznej q4mm o długości
poniżej trzech metrów. Odpowietrzanie
rury nie może być stosowane w przypadku wielkości 01. Jeżeli dla wielkości
03 wymagany jest port odpowietrzania,
należy dodać pomocniczy kod „V”.
x Dla zastosowań w formie zaworu bezpieczeństwa należy użyć przekroczenia
ciśnienia, które jest wyższe, niż wymagane ciśnienie w obwodzie.
c Upewnić się, że ciśnienie wsteczne portu zbiornika nie jest większe, niż 0,2MPa
{2,0kgf/cm2},
v Mała prędkość sterowania przepływem może spowodować niestabilność
ciśnienia. Należy stosować prędkość
sterowania przepływem zgodną z wartościami przedstawionymi poniżej.
Wielkość 01: Co najmniej 5ℓ/min
Wielkość 03: Co najmniej 8ℓ/min
Wielkość 04: Co najmniej 8ℓ/min
Dla zastosowań, które wymagają prędkości przepływu poniżej minimalnej
prędkości przepływu należy stosować
modularny zawór bezpieczeństwa typu
bezpośredniego ORD-G**.
b Należy pamiętać, że płyta pomocnicza i
śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95, jeżeli pozycje te są wymagane.
n Seria zaworów modularnych n04 nie
posiada portu odpływu L (DR 2), dlatego
nie można ich używać w połączeniu z
zaworami elektromagnetycznymi typu
centrum ciśnienia (D).
mPołączyć OR-G03-W*- (J) 50 z dwoma
portami T a zbiornikach.
L
M
N
O
D-13
Wyjaśnienie numeru modelu
C
Wielkość 01, 03
OR – G 03 – P 1 – (K) – J50
Numer konstrukcji Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem
konstrukcji jest oznaczony jako J50: M6, 50: M8.
B
Symbol pomocniczy
K: Z dźwignią (wielkość 01, 03) V: Z portem łoparki (tylko wielkość 03)
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3
C
Port sterujący P: Port P
W: Porty A, B
A: A port
B: Port B
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
D
Zawór modularny
E
Modularny zawór nadmiarowy
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 04
ORH – G 04 – P 5 – 10
Numer konstrukcji
F
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3, 5
Port sterujący P: Port P
Średnica nominalna (wielkość) 04
G
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Modularny zawór nadmiarowy serii M35
7.5
7.5
40.5
175
263 maks.
44 maks.
24
40
317 maks.
179 maks.
OR-G01-A*-21
OR-G01-B*-21
A
T
B
P
40.5
113
157 maks.
58.5
11.5
40.5
113
44 maks.
157 maks.
184 maks.
D-14
40
24
24
40
5
5
44 maks.
B
46
31
T
23
32.5
A
P
O
124 maks.
7.5
7.5
124 maks.
46
31
N
67.5
44 maks.
44 maks.
108
152 maks.
L
M
B
P
5
40.5
T
A
46
31
B
P
11.5
133 maks.
T
A
5
K
OR-G01-W*-20
119 maks.
46
31
J
OR-G01-P-*-20
40
24
I
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie
z ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez
obrót przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
Instalacyjne rysunki wymiarowe
27
32.5
H
184 maks.
OR-G03-P*-(V)-J50
OR-G03-W*-J50
5
46
B
T
(25)
23
A
70
5
13
P
35
(14)
13
54
(19.5)
70
6 Skok regulacji
( 2 Port połączenia
odpowietrznika)
162 maks.
6 Skok regulacji
49.5
T
324 maks.
C
162 maks.
99
54
B
P
35
46.5
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
93
A
46
208.5 maks.
162 maks.
B
T
T
(Rc 1/8 Port
połączenia odpowietrznika)
55
27.5
55
27.5
C
D
Zawór modularny
6 Skok regulacji
355 maks.
6 Skok regulacji
224 maks.
E
Uwaga) Wymiary w nawiasach przedstawiają wymiary z
zainstalowanym portem odpowietrzania (typ V)
F
OR-G03-B*-J50
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
54
P
B
T
A
T
49.5
G
T
13
B
6 Skok regulacji
227 maks.
J
Skok regulacji 6
227 maks.
K
ORH-G04-P*-10
197 maks.
30
P
X
B
91
A
45.5
L
T
M
Y
Vent connection port G1/4
87
141.6
258.6 maks.
N
Port połączenia odpowietrznika G1/4
6
35
70
O
3
13
H
I
27.5
55
T
5
70
35
46
P
A
99
35
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
54
55
27.5
5
13
99
211.5 maks.
162 maks.
Skok regulacji 6
70
211.5 maks.
162 maks.
6 Skok regulacji
49.5
46
OR-G03-A*-J50
2- I 3 pin
D-15
Krzywe wydajności
Charakterystyka prędkość przepływu – ciśnienie minimalne
D
F
G
2.5
{25.5}
2.0
{20.4}
(Dźwignia całkowicie
otwarta)
1.5
{15.3}
1.0
{10.2}
0.5
{5.1}
10
20
30
40
1.2
{12.2}
1.0
{10.2}
(Dźwignia całkowicie
0.8 otwarta)
0.6
{6.1}
0.4
{4.1}
0.2
{2.0}
0
50
{8.2}
20
40
60
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
Minimalne ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
{30.6}
0
80
0
{9.2}
{8.2}
{7.1}
{6.1}
{5.1}
{4.1}
{3.1}
{2.0}
{1.0}
(Dźwignia całkowicie
otwarta)
50 100 150 200 250 300
Natężenie przepływu
Natężenie przepływu
ℓ/ i
Natężenie przepływu
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie przepływu
OR-G01-**-20(21)
Minimalne ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
Zawór modularny
E
3.0
ORH-G04-P*-10
H
OR-G03-P*-J50
25
24
23
22
8
7
6
5
4
0
{255}
{245}
{235}
{224}
{81.6}
{71.4}
{61.2}
{51.0}
{40.8}
10
20
30
40
ORH-G04-P*-10
25
{255}
24
{245}
7
{71.4}
6
{61.2}
0
20
40
60
Minimalne ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
C
Minimalne ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
B
Minimalne ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
OR-G03-P1-J50
OR-G01-*1-20(21)
Minimalne ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
C
Róznicowa lepkość cieczy hydraulicznej 32mm2/s
80
36
34
32
30
26
24
22
8
6
4
0
{367}
{347}
{326}
{306}
{265}
{245}
{224}
{ 82}
{ 61}
{ 41}
50 100 150 200 250 300
Natężenie przepływu
Natężenie przepływu
Natężenie przepływu
I
Ilość obrotów śruby regulacyjnej − charakterystyka ciśnienia
OR-G03-P*-(J)50
{255}
20
{204}
Typ 3
15
{153}
{102}
10
L
Typ 1 {51}
5
0
M
N
O
D-16
1
2
3
4
5
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
6
{306}
30
{306}
25
ORH-G04-P*-10
25
{255}
20
{204}
Typ 3
15
{153}
10
{102}
5
{51}
0
Typ 1
1
2
3
4
5
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
6
40
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
30
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
K
OR-G01-P*-20
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
J
{408}
35
{357}
Typ 5
30
{306}
25
{255}
20
15
Typ 3 {204}
{153}
10
0
{102}
{51}
Typ 1
5
1
2
3
4
5
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
6
Rysunki przekrojowe
OR-G01-P*-20
8
14
11
1
16
18
2
5
10
9
17
20
6
15
7
13
Nr części
12
19
3
23
21
22
24
C
Nazwa części
Korpus
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Tuleja
Nurnik
Tuleja
Element ustalający
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Ślimak
Nakrętka
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
B
C
D
Zawór modularny
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
E
F
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRBS-01R*)
Szt.
Numer
części
Nazwa części
P
W
A
B
16
O-ring
NBR-90 P9
4
4
4
4
17
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
2
1
1
18
O-ring
NBR-90 P14
1
2
1
1
19
O-ring
NBR-90 P18
1
2
1
1
20
O-ring
AS568-013(NBR-90)
1
2
1
1
Numer części
G
H
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić P, W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
I
OR-G03-P*-V-J50
12
1
12
2
25
4
9
25
2
8
25
1
19 11
2
14 18
4
5
17 22
7
10
3
6
25
3
21 23 20
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRES-03R*)
Szt.
Numer
części
Nazwa części
P/A/B
W
PV
17
O-ring
NBR-90 P5
−
−
2
18
O-ring
NBR-90 P7
1
2
1
19
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
2
1
20
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
5
5
21
O-ring
NBR-90 P18
2
4
2
22
O-ring
AS568-119(NBR-90)
1
2
1
23
Pierścień zapasowy
T2-P18
1
2
1
Numer części
1
15 13 16 24
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12-1
12-2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25-1
25-2
25-3
25-4
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Gniazdo
Tuleja
Nurnik
Element ustalający
Sprężyna
Sprężyna
Zestaw śrub
Śruba
Nakrętka
Tabliczka
Ślimak
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Trzpień
Zestaw dźwigni
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B2407-T2-**.
3. Określić P, W, lub PV dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-17
J
K
L
M
N
O
ORH-G04-P*-10
C
8
7 20 12 11 4 28 26 5 18 23 17 22 10 6
3 24 21 25 19 1 14 27 29
B
C
D
Zawór modularny
E
13 15 9 16 2
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRKS-04RP)
F
G
H
Numer
części
Nazwa części
18
O-ring
NBR-90 P5
1
19
O-ring
AS568-012(NBR-90)
2
20
O-ring
NBR-70-1 P11
1
21
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
22
O-ring
AS568-122(NBR-90)
1
23
O-ring
AS568-127(NBR-90)
1
24
O-ring
NBR-90 P28
1
28
O-ring
NBR-90 P8
3
29
O-ring
NBR-90 P11
3
Numer części
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
I
J
K
L
M
N
O
D-18
Szt.
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Tuleja
Nurnik
Element ustalający
Tabliczka
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Tabliczka
Nakrętka
Śruba
Dławik
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
Korek
Korek
O-ring
O-ring
MODULARNY ZAWÓR HAMULCA
C
20 do 30ℓ/min
0,8 do 21, 25MPa
Modularny zawór hamulca
B
Właściwości
qTen modularny zawór sterowa
sterowania
ciśnieniem zapobiega przed anormalnym ciśnieniem w przypadku zatrzymania siłownika, umożliwiając łagodne zatrzymanie.
wMaksymalne ciśnienie robocze w szerokim zakresie zastosowań:
25MPa{255kgf/cm2}
Zakres regulacji ciśnienia:
0,8 do 21, 25MPa
{8,2 do 214, 255kgf/cm2}
C
D
Dane techniczne
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
ORO-G01-W1-20
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
W3
ORO-G01-A1-20
A3
Zakres regulacji ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
3,5 do 21{35,7 do 214}
25
1/8
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
20
{255}
3,5 do 21{35,7 do 214}
Ciężar
kg
1,5
1,4
ORO-G01-B1-20
B3
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 21{35,7 do 214}
1,4
ORO-G03-W1-J50
W3
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{35,7 do 255}
4,8
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{35,7 do 255}
4,0
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{35,7 do 255}
4,0
ORO-G03-A1-J50
A3
25
{255}
3/8
30
ORO-G03-B1-J50
B3
Wymiary powierzchni
uszczelki
ISO 4401-03-02-0-94
E
F
G
ISO 4401-05-04-0-94
H
•Obsługa
zZawór regulacji ciśnienia jest wyrażony
z zastosowaniem ciśnienia pękania.
x Dla zastosowań w formie zaworu bezpieczeństwa należy użyć przekroczenia
ciśnienia, które jest wyższe, niż wymagane ciśnienie w obwodzie.
Zawór modularny
Nr modelu
I
c Należy pamiętać, że płyta pomocnicza i
śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te
pozycje są wymagane.
J
K
Wyjaśnienie numeru modelu
ORO – G 03 –A 3 – (K) – J50
Numer konstrukcji Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem
konstrukcji jest oznaczony jako J50: M6, 50: M8.
Symbol pomocniczy
K: Z dźwignią
M
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3
Port sterowania
L
W: Porty A, B
A: A port
B: Port B
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
N
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Zawór modulatora przerwy
O
D-19
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z
ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
Instalacyjne rysunki wymiarowe
T
23
32.5
7.5
A
B
P
18.5 40.5
65 maks.
80
210 maks.
21
40
C
105 maks.
46
31
B
ORO-G01-W*-20
5
C
D
A
T
5
B
P
18.5 40.5
80
65 maks.
152 maks.
23
32.5
105 maks.
7.5
46
31
P
18.5 40.5
65 maks.
80
152 maks.
B
40
21
T
23
32.5
7.5
A
21
40
G
ORO-G01-B*-20
105 maks.
46
31
F
ORO-G01-A*-20
5
Zawór modularny
E
264 maks.
H
179 maks.
ORO-G03-W*-J50
5
A
54
P
B
T
T
27.5
55
K
28
13
180 maks.
93
46.5
70
J
360 maks.
46
180 maks.
10 Skok regulacji
39
I
179 maks.
L
10 Skok regulacji
391 maks.
ORO-G03-B*-J50
290 maks.
180 maks.
10 Skok regulacji
93
46.5
54
B
27.5
55
T
10 Skok regulacji
305.5 maks.
D-20
70
46
O
A
T
P
46.5
A
T
P
10
54
B
T
55
27.5
5
13
39
N
290 maks.
180 maks.
Skok regulacji
93
28
5
ORO-G03-A*-J50
46
70
M
Skok regulacji
10
305.5 maks.
13
Krzywe wydajności
Różnicowa lepkość cieczy hydraulicznej 32mm2/s
C
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie przepływu
ORO-G03-**-J50
25
24
23
22
21
{255}
{245}
{235}
{224}
{214}
9
8
7
{91.7}
{81.6}
{71.4}
0
5
10
15
20
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
ORO-G01-**-20
28
27
26
25
24
{286}
{275}
{265}
{255}
{245}
9
8
7
{91.7}
{81.6}
{71.4}
25
0
20
10
B
C
D
30
Zawór modularny
Natężenie przepływu
ℓ/min
Natężenie przepływu
ℓ/min
E
Ilość obrotów śruby regulacyjnej − charakterystyka ciśnienia
ORO-G03-**-J50
25
{255}
20
{204}
15
{153}
Typ 3
10
{102}
5
{ 51}
Typ 1
0
1
2
3
4
5
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
ORO-G01-**-20
25
Typ 3
20
{255}
{153}
10
{102}
5
{ 51}
Typ 1
0
2
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
4
6
8
G
{204}
15
6
F
{306}
30
H
I
10 12
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
J
Rysunki przekrojowe
ORO-G01-W*-20
Nr części
15
17
12
16
13
9
1
14
3
2
7
8
6
4
20
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRBS-01R0*)
5
18
11
19
10
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Tabliczka
Ślimak
Nakrętka
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Kula
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
Szt.
Numer
części
Nazwa części
12
O-ring
13
14
A
B
NBR-70-1 P5
2
1
1
O-ring
NBR-90 P7
2
2
2
O-ring
NBR-90 P9
4
4
4
15
O-ring
NBR-90 P14
2
1
1
16
O-ring
NBR-90 P22
2
2
2
L
M
N
O
Numer części
W
K
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-21
ORO-G03-A*-J50
10
1
C
10
2
5
17 13
9
7
18
16
8
15
3
12 14
4
1
11
19
2
6
B
C
20
4
20
2
20
1
20
3
Nr części
D
Zawór modularny
E
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRES-03R0*)
F
G
H
Szt.
Numer
części
Nazwa części
13
O-ring
14
15
Numer części
W
A
B
NBR-70-1 P14
2
1
1
O-ring
AS568-014(NBR90)
5
5
5
O-ring
NBR-90 P14
2
2
2
16
O-ring
NBR-90 P24
2
2
2
17
Pierścień zapasowy
T2-P14
2
1
1
18
Pierścień zapasowy
T2-P24
2
2
2
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B2407-T2-**.
3. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
I
J
K
L
M
N
O
D-22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10-1
10-2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20-1
20-2
20-3
20-4
Nazwa części
Korpus
Korek
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Zestaw śrub
Śruba
Nakrętka
Tabliczka
Zwężka
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Pierścień zapasowy
Trzpień
Zestaw dźwigni
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
ZAWÓR MODULARNY BEZPOŚREDNIEGO
ZWALNIANIA
Zwalnianie bezpośrednie
Zawór modularny
C
20 do 50ℓ/min
0,8 do 21,25,35MPa
B
Właściwości
qTen modularny zawór nadmiaro
nadmiarowy
zapewnia maksymalne sterowanie ciśnieniem dla obwodu hydraulicznego.
wSzeroki zakres zastosowań
Maksymalne ciśnienie robocze: 25, 35
MPa {255, 357kgf/cm2}
Zakres regulacji ciśnienia: 0,8 do 21,
25, 35 MPa
{8,2 do 255, 357kgf/
cm2}
C
Dane techniczne
Nr modelu
Średnica nominalna
(Wielkość)
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
ORD-G01-W1-20
W3
ORD-G01-A1-20
A3
1/8
25{255}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 21{ 35,7 do 214}
1,5
3,5 do 21{ 35,7 do 214}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
B3
3,5 do 21{ 35,7 do 214}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{ 35,7 do 255}
ORD-G03-W1-J50
W3
A3
Ciężar
kg
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
20
ORD-G01-B1-20
ORD-G03-A1-J50
Zakres
regulacji ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
3/8
25{255}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
30
3,5 do 25{ 35,7 do 255}
ORD-G03-B1-J50
B3
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{ 35,7 do 255}
ORH-G04-DW1-10
DW3
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{ 35,7 do 255}
E
ISO 4401-03-02-0-94
F
1,4
4,8
4,0
D
G
ISO 4401-05-04-0-94
4,0
H
6,5
7 do 35 {71,4 do 357}
DW5
ORH-G04-DA1-10
DA3
1,4
Wymiary powierzchni
uszczelki
Zawór modularny
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
1/2
35{357}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{ 35,7 do 255}
50
DA5
6,5
I
ISO 4401-07-06-0-94
7 do 35 {71,4 do 357}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{ 35,7 do 255}
7 do 35 {71,4 do 357}
ORH-G04-DB1-10
DB3
DB5
•Obsługa
zZawór regulacji ciśnienia jest wyrażony w rozumieniu ciśnienia zadziałania.
x Dla zastosowań w formie zaworu bezpieczeństwa należy użyć przekroczenia ciśnienia, które jest wyższe, niż
wymagane ciśnienie w obwodzie.
cCiśnienie portu zbiornika zmienia ciśnienie zadziałania o odpowiednią
wartość.
v Należy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
Wyjaśnienie numeru modelu
J
6,5
b Seria zaworów modularnych b04 nie
posiada portu odpływu L (DR2), dlatego nie można ich używać w połączeniu z zaworami elektromagnetycznymi
typu centrum ciśnienia (D).
L
Wielkość 01, 03
M
ORD – G 03 –W
W 3 – (K) – J50
Numer konstrukcji Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem
konstrukcji jest oznaczony jako J50: M6, 50: M8.
Symbol pomocniczy
K
K: Z dźwignią
N
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3
Port sterowania
W: Porty A, B
A: A port
O
B: Port B
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Bezpośredni modularny zawór nadmiarowy
D-23
Wyjaśnienie numeru modelu
C
Wielkość 04
ORH – G 04 – D W 5 – 10
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3, 5
B
Port sterowania W: Porty A, B
A: Port A
B: Port B
Symbol funkcji
D: Typ bezpośredni
Średnica nominalna (wielkość) 04
C
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny zawór nadmiarowy serii M35
D
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z
U
ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
ORD-G01-W*-20
105 maks.
7.5
F
46
31
G
B
P
18.5 40.5
65 maks.
80
210 maks.
21
40
5
H
T
A
23
32.5
Zawór modularny
E
I
264 maks.
J
T
B
P
18.5 40.5
80
65 maks.
152 maks.
5
46
31
A
23
32.5
105 maks.
21
5
M
40
21
P
18.5 40.5
65 maks.
80
152 maks.
B
32.5
L
T
23
A
40
7.5
105 maks.
46
31
K
ORD-G01-B*-20
7.5
ORD-G01-A*-20
N
179 maks.
O
D-24
179 maks.
ORD-G03-W*-J50
360 maks.
180 maks.
10 Skok regulacji
98
C
180 maks.
54
A
P
B
T
C
22
55
T
B
46
70
28
5
13
196
D
E
T
B
T
13
F
G
5
A
10 Skok regulacji
T
H
22
22
55
55
T
P
226.5 maks.
180 maks.
144.5
98
28
B
54
46
A
70
P
24
54
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
70
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
46
5
28
226.5 maks.
180 maks.
10 Skok regulacji
144.5
98
24
ORD-G03-B*-J50
ORD-G03-A*-J50
13
Zawór modularny
10 Skok regulacji
391 maks.
I
10 Skok regulacji
242 maks.
Skok regulacji 10
242 maks.
J
ORH-G04-DW*-10
ORH-G04-DA*-10
P
A
91.3
42
70
91
T
K
X
B
Y
120
368 maks.
2- I 3 pin
124.8 maks.
120
287.5 maks.
89.7
3
50
184 maks.
100.5
L
42.7
M
13
6
ORH-G04-DB*-10
O
70
42
2- I 3 pin
3
3
42
70
N
44.3
2- I 3 pin
120
287.5 макс.
123.2 макс.
D-25
Krzywe wydajności
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie przepływu
przepły
{255}
{245}
{235}
{224}
{214}
9
8
7
{91.7}
{81.6}
{71.4}
0
5
D
F
G
40
{408}
35
{357}
30
{306}
25
{255}
20
{204}
{91.7}
{81.6}
{71.4}
10
{102}
5
{ 51}
20
30
10
Natężenie przepływu l/min
0
28
27
26
25
24
{286}
{275}
{265}
{255}
{245}
9
8
7
0
10 15 20 25
Natężenie przepływu
ℓ/min
10
20 30 40 50
Natężenie przepływu l/min
Ilość obrotów śruby regulacyjnej − charakterystyka ciśnienia
ORD-G01-**-20
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
Zawór modularny
E
ORH-G04-DW*-10
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
25
24
23
22
21
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
C
ORD-G03-**-J50
ORD-G03-**-J50
25
{255}
20
{204}
Typ 3
15
{153}
10
{102}
Typ 1
5
0
1
H
I
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
B
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
ORD-G01-**-20
{ 51}
ORH-G04-DW*-10
{306}
30
25
Typ 3
20
{255}
{204}
15
{153}
10
{102}
Typ 1
5
0
2 3 4 5 6
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
2
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
C
Różnicowa lepkość cieczy hydraulicznej 32mm2/s
{ 51}
40
Typ 5
30
{408}
{306}
20
Typ 3
10
{204}
{102}
Typ 1
4 6 8 10 12
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
0
2
4 6 8 10 12 14
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
Rysunki przekrojowe
ORD-G01-A*-20
J
2
13
3
1
9
14
17
12
K
L
Nr części Nazwa części
10
M
22
11
20
5
4
19
21
16
8
6
7
18
15
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRBS-01RD*)
N
O
Szt.
Numer
części
Nazwa części
13
O-ring
14
15
Numer części
W
A
B
NBR-70-1 P5
2
1
1
O-ring
NBR-90 P7
2
2
2
O-ring
NBR-90 P9
4
4
4
16
O-ring
NBR-90 P14
2
1
1
17
O-ring
NBR-90 P22
2
2
2
Uwaga) 1.Materiały i twardość o-ringu odpowiada JIS B2401.
2. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Korpus
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Tuleja
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Kula
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
ORD-G03-A*-J50
8
1
8
2
12
16
4
11
7
5
15
17
6
14
2
3
10
13
1
9
18
C
B
C
Nr części Nazwa części
19
4
19
2
19
1
19
3
Szt.
Numer
części
Nazwa części
12
O-ring
NBR-70-1 P14
1
1
2
13
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
5
5
14
O-ring
NBR-90 P14
1
1
2
15
O-ring
NBR-90 P24
1
1
2
16
Pierścień zapasowy
T2-P14
1
1
2
17
Pierścień zapasowy
T2-P24
1
1
2
Numer części
W
A
B
Korpus
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Zestaw śrub
Śruba
Nakrętka
Tabliczka
Zwężka
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Pierścień zapasowy
Trzpień
Zestaw dźwigni
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
Uwaga) 1.Materiały i twardość o-ringu odpowiada JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B2407-T2-**.
3. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
8
6
5
E
F
G
H
I
ORH-G04-DA*-10
11 14
D
Zawór modularny
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRES-03RD*)
1
2
3
4
5
6
7
8
8-1
8-2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19-1
19-2
19-3
19-4
19
9
10
7
20 15
3
4
16 13 18 22 19 21
1
12 17
2
Nr części
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRKS-04RD*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
J
Nazwa części
Korpus
Korek
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Prowadnica
Tabliczka
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Tabliczka
Dławik
Nakrętka
Kula
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Trzpień
Szt.
Numer
części
Nazwa części
W
A
B
16
O-ring
NBR-70-1 P6
2
1
1
17
O-ring
AS568-012(NBR-90)
2
2
2
18
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
4
4
19
O-ring
NBR-90 P22A
4
3
3
20
O-ring
AS568-125(NBR-70-1)
2
2
2
21
Pierścień zapasowy
T2-P22A
2
2
2
K
L
M
N
Numer części
O
Uwaga) 1.Materiały i twardość o-ringu odpowiada JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B2407-T2-**.
3. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-27
MODULARNY ZAWÓR REDUKCJI
CIŚNIENIA
C
Zawór modularny
redukcji ciśnienia
B
C
D
Zawór modularny
E
F
G
H
I
J
K
L
M
40 do 300ℓ/min
25,35MPa
Właściwości
qTen
q
Ten zawór modularny sprawia
sprawia, że ciśnienie w części obwodu jest niższe,
niż w obwodzie głównym.
wNawet w przypadku zmiany ciśnienia
w głównym obwodzie pierwotnym,
zmniejszone ciśnienie wtórne jest
utrzymywane na stałym poziomie.
eMaksymalne ciśnienie robocze 25,
35MPa {255, 357kgf/cm2}
Dane techniczne
Nr modelu
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Średnica
nominalna
(Wielkość)
OG-G01-PC-21
P1
P2
OGH-G04-P1-10
P3
50
{255}
3/8
25
80
{255}
lecz C : 50
35
1/2
{357}
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
Wymiary powierzchni
uszczelki
1,3
ISO 4401-03-02-0-94
3,8
ISO 4401-05-04-0-94
8,0
ISO 4401-07-06-0-94
0,15 do 3,5{ 1,5 do 35,7}
25
1/8
OG-G03-PC-(V)-J51
P1
P3
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
300
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 16{ 35,7 do 163}
0,25 do 3,5 { 2,5 do 35,7}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 21{ 35,7 do 214}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{ 35,7 do 255}
•Obsługa
z W przypadku stosowania zaworu
zdalnego sterowania w obwodzie odpowietrzania, rury o pewnych pojemnościach mogą powodować drgania.
Z tego powodu zalecana jest gruba
stalowa rura o średnicy wewnętrznej
φ4mm o długości poniżej trzech metrów. Odpowietrzanie rury nie może
być stosowane w przypadku wielkości
01. Jeżeli dla wielkości 03 wymagany
jest port odpowietrzania, należy dodać pomocniczy kod „V”.
xDla wielkości 03, drenaż może uchodzić przez port T. W przypadku zaworu o symbolu pomocniczym B należy
jednakże poprowadzić rurę powrotną
z portu wylotowego odpływu bezpośrednio do zbiornika.
cW przypadku wielkości 04 rury nie są
wymagane, ponieważ drenaż może
być usuwany z portu odpływu po
stronie uszczelki. W przypadku zaworu o symbolu pomocniczym B należy
jednakże poprowadzić rurę powrotną
z portu wylotowego odpływu bezpośrednio do zbiornika.
vNależy pamiętać, że zmiana ciśnienia
wstecznego odpływu powoduje zmianę nastawy ciśnienia.
bW przypadku wielkości 01, 03, natężenie przepływu jest ograniczone przy
niskich ciśnieniach. Patrz charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu
na stronach D-30 celem uzyskania dodatkowych informacji.
n Należy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
Wyjaśnienie numeru modelu
eria zaworów modularnych m04 nie posiada portu odpływu L (DR2), dlatego
nie można ich używać w połączeniu z
zaworami elektromagnetycznymi typu
centrum ciśnienia (D).
przypadku wielkości 03, 04, port sterowania może zostać zmieniony poprzez
zmianę orientacji elementów dodatkowych na tylnej pokrywie. Patrz schemat instalacyjny odnośnie dodatkowych informacji. Po przeprowadzeniu
tej zmiany należy również przeprowadzić inne zmiany zgodnie z numerem
modelu przedstawionym na tabliczce
znamionowej.
Wielkość 01, 03
OG – G 03 – P 1 – (B) – J51
Numer konstrukcji Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem
konstrukcji jest oznaczony jako J51: M6, 51; M8.
N
Symbol pomocniczy B: Patrz informacje 2 i 3 w „Obsługa.”
K: Z dźwignią (wielkość 01, 03)
V: Z portem odpowietrzającym (wielkość 03)
Zakres regulacji ciśnienia C, 1, 2, 3
O
Port sterujący P: Port P
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny zawór redukcji ciśnienia
D-28
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 04
OGH – G 04 – P 1 – (B) – 10
C
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy B: Patrz informacja 3 w „Obsługa.”
B
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3
Port sterujący P: Port P
Średnica nominalna (wielkość) 04
C
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny zawór redukcyjny serii M35
Instalacyjne rysunki wymiarowe
OG-G01-P*-21
18.5
T
40.5
80
75 maks.
162.5 maks.
T
OG-G03-P*-J51
39
16
Korek
Port opróżniania
Rc1/8
189.5 maks.
F
G
54
137
232.5 maks.
27.5
55
5
13
B
połączenia odpowietrznika
( Port
)
Rc 1/8
5
40
20
P
83
69.5 maks.
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
A
46
70
B
22 28
46
31
T
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
152.5 maks.
27.5
32.5
7.5
115 maks.
P
7.5
E
OG-G03-P*-(V)-J51
A
D
Zawór modularny
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z ruU
chem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
H
I
Korek
J
234 maks.
Uwaga) 1. Możliwa jest konwersja na port sterowania B poprzez zmianę tylnej pokrywy. Sterowanie portu jest
określone przez orientację wtyczki.
2. Podczas wymiany tylnej pokrywy należy również
wymienić tabliczkę znamionową na odpowiedni typ
modelu.
3. Moment dokręcania śrub tylnej pokrywy to: (M6) 10
do 13Nm (102 do 133 kgf-cm).
OG-G03-B*-J51
K
L
OGH-G04-P*-10
T
P
A
35
X
B
Port mocowania wskaźnika ciśnienia
G1/4
Korek
Y
141.6
293.6 maks.
M
87
N
Port opróżniania
G1/4
O
13
6
35
70
Korek
188.6 maks.
Port połączenia odpowietrznika
G1/4
29 29
55
91
45.5
Uwaga) 1. Możliwa jest konwersja na port sterowania A, B poprzez
zmianę tylnej pokrywy. Sterowanie portu jest określone
przez orientację wtyczki.
2. Podczas wymiany tylnej pokrywy należy również wymienić
tabliczkę znamionową na odpowiedni typ modelu.
3. Moment dokręcania śrub tylnej pokrywy to: (M10) 45 do
55Nm (460 do 560 kgf-cm).
OGH-G04-B*-10
3
Korek
OGH-G04-A*-10
2- I 3
OGH-G04-P*-10
D-29
Krzywe wydajności
Charakterystyka spadku ciśnienia
G
1
2
0.8
P
T
B
{12.2}
A
{10.2}
AH^}YNé}^U`
JHéRV^V[^HY[`
{08.2}
0.6
{06.1}
2
1.0
0.8
P
1
2
T
A
0.2
0
50
1
40
20
60
{10.2}
{8.2}
2
{6.1}
A
{14.3}
1.2
1.0
0.8
1
2
P
T YX B
A
AH^}YNé}^U`
JHéRV^V[^HY[`
{12.2}
1
{10.2}
{8.2}
{6.1}
0.6
{4.1}
0.4
{2.0}
0.2
80 100 120
T YX B
1.4
0
{4.1}
2
{2.0}
50 100 150 200 250 300
Natężenie przepływu l/min
Natężenie przepływu l/min
Natężenie przepływu l/min
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie przepływu
1
OG-G01-P -21
2
OG-G01-PC-21
3.5
{35.7}
3.0
{30.6}
2.5
{25.5}
2.0
{20.4}
1.5
{15.3}
14
{143}
12
{122}
10
{102}
8
{82}
6
{61}
4
{41}
1.0
{10.2}
2
{20}
0.5
{5.1}
0
10
20
30
40
0
50
10
20
1
OG-G03-P3 -J51
J
30
40
50
Мощность потока л/мин
Мощность потока л/мин
OG-G03-PC-J51
OGH-G04-**-10
5
{214}
21
20
{204}
7
{71.4}
{61.2}
6
L
0
20
40
60
80
100
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\ ɥTPU
M
N
O
D-30
*PNjUPLUPL
47HbRNMJT2}
*PNjUPLUPL
MPa {kgf/cm2}
K
B
AH^}YNé}^U`
JHéRV^V[^HY[`
0.6
{02.0}
H
I
P
{12.2}
0.2
40
A
1.2 DR
0.4
30
B
{14.3}
{04.1}
20
T
1.4
0.4
10
OGH-G04-**-10
4
{214}
3
{204}
2
{71.4}
1
0
{61.2}
10
20
30
40
50
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\ɥTPU
*PNjUPLUPL
MPa {kgf/cm2}
F
1.0
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
Zawór modularny
E
P
{14.3}
1
1.2
0
D
B A
1.4
Spadek ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
C
P T
Spadek ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
B
OG-G03-P*-J51
Spadek ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
OG-G01-P*-21
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
C
Różnicowa lepkość cieczy hydraulicznej 32mm2/s
25
{255}
24
{245}
23
{235}
7
{71.4}
6
{61.2}
5
{51.0}
0
50 100 150 200 250 300
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\ ɥTPU
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie odpływu
400
300
200
OG-G03-PC-J51
NatĊĪenie przepáywu
opróĪniania cm3/min
OG-G03-P*-J51
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\
VWY}ǏUPHUPHJT3TPU
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\
VWY}ǏUPHUPHJT3TPU
OG-G01-P*-21
800
700
600
0
5
bd
10
bd
15
bd
20
bd
0
25
bd
250
B
200
150
500
100
C
300
5
{51}
*PNjUPLUPLaHZPSHUPH
47HbRNMJT2}
10
15
20
25
{102} {153} {204} {255}
*PNjUPLUPLUHZ[H^`
47HbRNMJT2}
0
C
1
2
3
4
5
{10.2} {20.4} {30.6} {40.8} {51.0}
CiĞnienie nastawy
MPa {kgf/cm2}
D
Określenie poprzez maksymalną wartość podczas projektowania obwodu.
Zawór modularny
NatĊĪenie przepáywu
opróĪniania cm3/min
OGH-G04-P3-10
E
1400
1200
F
1000
800
0
5
{51}
G
10
15
20
25
{102} {153} {204} {255}
CiĞnienie nastawy
MPa {kgf/cm2}
H
Ilość obrotów śruby regulacyjnej − charakterystyka ciśnienia
16
14
{163}
Typ 2
12
10
Typ 1
8
{143}
{122}
{102}
{82}
6
{61}
4
{41}
Typ C
2
0
2
4
6
8
{20}
10 12 14
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
30
{306}
25
{255}
Typ 3
20
{204}
{153}
15
{102}
Typ 1
10
{51}
5
Typ C
0
1
I
OGH-G04-P*-10
2
3
4
5
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
6
{306}
30
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
OG-G03-P*-51
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
OG-G01-P*-21
25
{255}
Typ 3
20
{204}
{153}
15
10
{102}
Typ 1
5
0
J
1
2
3
4
{51}
5
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
K
6
L
M
N
O
D-31
Rysunki przekrojowe
C
OG-G01-P2-21
12
4
15
2
13
1
9
6
7
16
8
5
14
3
11 10
B
C
10 18 19 17
D
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRBS-01RGP)
Zawór modularny
E
F
G
Szt.
Numer
części
Nazwa części
13
O-ring
NBR-90 P9
4
14
O-ring
NBR-70-1 P18
1
15
O-ring
NBR-90 P20
1
16
O-ring
NBR-90 P26
1
Numer części
P
Nazwa części
Korpus
Cewka
Popychacz
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
OG-G01-PC-21
10
3
13
2
11
1
7
5
6
14
4
12
9
8
I
J
8
16 17 15
K
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRBS-01RGP)
M
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Uwaga) Numer części 8 jest stosowany tylko w przypadku zakresu regulacji ciśnienia 2.
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
H
L
Nr części
Nazwa części
11
O-ring
NBR-90 P9
12
O-ring
NBR-70-1 P18
1
13
O-ring
NBR-90 P20
1
14
O-ring
NBR-90 P26
1
Numer części
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
O
D-32
Szt.
Numer
części
P
4
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nazwa części
Korpus
Cewka
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
OG-G03-P*-J51
28 26 12 27
13 29 14
6 12 21 10
7 24
4
5 22
8
9
1 11 17 30
3 20 25
2 15 18 19
C
B
C
16 23
Drain port
Rc 1/8
Uwaga) Opróżnianie poprzez zawór spustowy połączony rurami do portu wylotowego opróżniania jest
standardowe. : OGG03- P*-B-J51
Umieścić płytę końcową (TPHA-1/8) na porcie
wylotowym opróżniania, a następnie wykonać
połączenie do portu T po usunięciu korka "P"
(TPUA- 1/16). :OG-G03-P*-J51.
"P" plug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Szt.
Numer
części
Nazwa części
20
O-ring
NBR-90 P6
2
21
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
22
O-ring
NBR-90 P12
1
23
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
24
O-ring
NBR-90 P18
1
25
O-ring
AS568-023(NBR-90)
1
Numer części
Nr części Nazwa części
P
Korpus
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Tuleja
Element ustalający
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Nr części Nazwa części
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nakrętka
Śruba
Korek
Korek
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
Trzpień
Trzpień
6
E
F
G
H
OG-G03-PC-J51
13 29 14
Zawór modularny
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRES-03GP-1A)
D
I
12 21 10
7
24
4
5
22
8
9
1
11 16 17 30
3
20
2
15 18
J
K
28 26 12 27
23
L
25 19
M
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRES-03GP*-1A)
Szt.
Numer
części
Nazwa części
20
O-ring
NBR-90 P6
2
21
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
22
O-ring
NBR-90 P12
1
23
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
24
O-ring
NBR-90 P18
1
25
O-ring
AS568-023(NBR-90)
1
Numer części
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
P
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Tuleja
Element ustalający
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Śruba
Nr części Nazwa części
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
N
Korek
Korek
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
Trzpień
Trzpień
O
D-33
OGH-G04-P*-10
C
28 26 18 3 27 25 19 23 11 1 16 20 22 4 24 12 10 2
6
5 13 14 21 7
9
8 17 15
B
C
D
Zawór modularny
E
P
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRKS-04**)
Numer
części
19
F
G
H
Nazwa części
Numer części
Szt.
G
GB
4
O-ring
NBR-90 P7
4
20
O-ring
AS568-012(NBR-90)
2
2
21
O-ring
NBR-70-1 P11
1
1
22
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
4
23
O-ring
NBR-90 G25
2
2
27
O-ring
NBR-90 P8
4
4
28
O-ring
NBR-90 P11
3
2
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić G (odpływ wewnętrzny) lub GB (odpływ zewnętrzny)
dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
I
J
K
L
M
N
O
D-34
Drain port
G1/4
Nr części Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Tabliczka
Kołnierz
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Tabliczka
Nakrętka
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
Korek
Korek
O-ring
O-ring
Uwaga) W konfiguracji standardowej, OGH-G04-P*-10 korek P nie jest wymagany, podczas gdy OGH-G04-P*-B-10 wymaga korka P (TPUA-1/16)
oraz rury spustowej z pokrywy.
ZAWÓR MODULARNY REDUKCJI CIŚNIENIA
TYP Z WYWAŻONYM TŁOKIEM
01 Zawór modularny redukcji ciśnienia
typ z wyważonym tłokiem
C
40ℓ/min
0,15 do 21MPa
B
Właściwości
qTen zawór modularny sprawia
sprawia, że ciśnienie w części obwodu jest niższe,
niż w obwodzie głównym.
wNawet w przypadku zmiany ciśnienia
w głównym obwodzie pierwotnym,
zmniejszone ciśnienie wtórne jest
utrzymywane na stałym poziomie.
eW porównaniu z typem bezpośrednim,
ten typ zaworu ma znakomitą charakterystykę ciśnienie-przepływ oraz
znakomitą charakterystykę przepływu
w zakresie sterowania niskiego ciśnienia.
rMaksymalne
ciśnienie
robocze:
25MPa {255kgf/cm2}
D
Dane techniczne
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
OGB-G01-PC-20
Ciężar
kg
Zawór modularny
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Nr modelu
Wymiary powierzchni
uszczelki
E
0,15 do 3,5 { 1,5 do 35,7}
P1
P3
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
OGB-G01-AC-20
1,9
F
0,15 do 3,5 { 1,5 do 35,7}
25
1/8
A1
A3
40
{255}
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
OGB-G01-BC-20
1,9
ISO 4401-03-02-0-94
0,15 do 3,5 { 1,5 do 35,7}
B1
B3
1,9
G
•Obsługa
H
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
Wyjaśnienie numeru modelu
zPatrz charakterystyka ciśnienie-przepływ odnośnie informacji odnośnie
tego, w jaki sposób natężenie przepływu jest sterowane przy niskich ciśnieniach.
vNależy pamiętać, że zmiana ciśnienia
wstecznego w porcie zbiornika powoduje zmianę nastawy ciśnienia.
cOdpowietrzanie rury jest niemożliwe.
v Należy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
OGB – G 01 – P 1 – (K) – 20
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy
K: Z dźwignią
Zakres regulacji ciśnienia C, 1, 3
Port sterujący P: P port
A: A port
B: Port B
Średnica nominalna (wielkość) 01
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Instalacyjne rysunki wymiarowe
P
OGB-G01- *-20
A
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z
U
ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
L
A
B
N
P
40.5
36 maks.
115
158.5 maks.
56
40.5
115
158.5 maks.
7.5
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
20
40
5
36 maks.
5
40
20
T
27.5
32.5
B
M
113.5 maks.
46
31
27.5
32.5
T
7.5
7.5
A
46
31
Port połączenia
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
J
OGB-G01-B*-20
111 maks.
P
7.5
I
K
Modularny zawór redukcji ciśnienia ze zrównoważonym tłokiem
18.5
C
185.5 maks.
185.5 maks.
D-35
O
Krzywe wydajności
OGB-G01-P*-20
OGB-G01-**-20
D
F
G
0
A
{14.3}
1
1
P
T
B
{12.2}
A
{10.2}
(Zawór gáówny caákow. otwarty)
{8.2}
2
2
{6.1}
{4.1}
{2.0}
500
30
400
25
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
B
1
300
2
200
100
1
2
0
10 20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
5
{102}
{153} {204}
15
{153}
10
{102}
Typ 1
{51}
0
{255}
1
2
3
4
5
6
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
OGB-G01-*C-20
21
{214}
20
{204}
7
{71.4}
6
{61.2}
0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
10 20 30 40
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
{35.7}
{30.6}
{25.5}
{20.4}
{15.3}
{10.2}
{5.1}
10 20 30 40
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Rysunek przekrojowy
OGB-G01-P*-20
14
5
19
10
1
2
8
4
3
9
K
Nr części
L
M
15
23
17
13
18
6
16
11
O
{204}
Typ C
CiĞnienie nastawy
OGB-G01-*1 -20
3
I
N
{255}
Typ 3
20
5
Zakres regulacji ciĞnienia 1, 3
Zakres regulacji ciĞnienia C
10 15 20 25
{51}
{306}
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie przepływu
H
J
T
Ilość obrotów śruby regulacyjnej
− charakterystyka ciśnienia
OGB-G01-P*-20
MPa{kgf/cm2}
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
Zawór modularny
E
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
P
PrĊdkoĞü opróĪniania
cm3/min
C
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie
odpływu
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
B
Charakterystyka spadku ciśnienia
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
C
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRBS-01GB*)
Numer
części
15
16
P
Szt.
A
B
NBR-90 P9
NBR-70-1 P10A
4
1
4
1
4
1
O-ring
NBR-90 P14
1
1
1
O-ring
NBR-90 P20
1
1
1
O-ring
NBR-90 P20
1
1
1
Nazwa części
Numer części
O-ring
O-ring
17
18
19
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić P, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-36
11
21
7
22
12
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nazwa części
Korpus
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Tuleja
Element ustalający
Tuleja
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
Dławik
MODULARNY ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA
Zawór modularny
redukcji ciśnienia
C
40 do 300ℓ/min
25,35MPa
B
Właściwości
qTen zawór modularny sprawia
sprawia, że ciśnienie w części obwodu jest niższe,
niż w obwodzie głównym.
wNawet w przypadku zmiany ciśnienia
w głównym obwodzie pierwotnym,
zmniejszone ciśnienie wtórne jest
utrzymywane na stałym poziomie.
eMaksymalne ciśnienie robocze 25,
35MPa {255, 357kgf/cm2}
C
Dane techniczne
Nr modelu
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
OG-G01-AC-21
A1
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
0,15 do 3,5{ 1,5 do 35,7}
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
A2
D
Wymiary powierzchni
uszczelki
Zawór modularny
Średnica
nominalna
(Wielkość)
E
1,3
3,5 do 16{35,7 do 163}
1/8
25{255}
50
OG-G01-BC-21
ISO 4401-03-02-0-94
0,15 do 3,5{ 1,5 do 35,7}
B1
B2
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 16{35,7 do 163}
OG-G03-AC-J51
1,3
F
0,25 do 3,5{ 2,5 do 35,7}
A1
A3
3/8
25{255}
OG-G03-BC-J51
80
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 21{35,7 do 214}
lecz C : 50
0,25 do 3,5{ 2,5 do 35,7}
B1
B3
0,8 do
A3
7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{35,7 do 255}
1/2
35{357}
z W przypadku stosowania zaworu
zdalnego sterowania w obwodzie odpowietrzania, rury o pewnych pojemnościach mogą powodować drgania.
Z tego powodu zalecana jest gruba
stalowa rura o średnicy wewnętrznej
φ4mm o długości poniżej trzech metrów. Odpowietrzanie rury nie może
być stosowane w przypadku wielkości
01, 03.
xW przypadku wielkości 01, 03, natężenie przepływu jest ograniczona przy
niskich ciśnieniach. Patrz charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu
na stronie D-40 i D-41 celem uzyskania dodatkowych informacji.
cDla wielkości 03, drenaż może uchodzić przez port T. W przypadku zaworu
o symbolu pomocniczym B należy jednakże poprowadzić rurę powrotną z portu wylotowego odpływu bezpośrednio
do zbiornika.
vW przypadku wielkości 04 rury nie są
wymagane, ponieważ drenaż może
być usuwany z portu odpływu po
stronie uszczelki. W przypadku zaworu o symbolu pomocniczym B należy
jednakże poprowadzić rurę powrotną
z portu wylotowego odpływu bezpośrednio do zbiornika.
bNależy pamiętać, że zmiana ciśnienia
wstecznego odpływu powoduje zmianę nastawy ciśnienia.
Wyjaśnienie numeru modelu
H
8,0
ISO 4401-07-06-0-94
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 25{35,7 do 255}
•Obsługa
3,8
300
OGH-G04-B1-10
B3
G
ISO 4401-05-04-0-94
0,8 do 7{ 8,2 do 71,4}
3,5 do 21{35,7 do 214}
OGH-G04-A1-10
3,8
Wielkość 01, 03
OG – G 03 –B
B 1 – (B) – J51
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji jest
oznaczony jako J51: M6, 51; M8.
8,0
n Należy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
m Seria zaworów modularnych m04 nie
posiada portu odpływu L (DR2), dlatego nie można ich używać w połączeniu z zaworami elektromagnetycznymi
typu centrum ciśnienia (D).
, W przypadku wielkości 03, 04, port
sterowania może zostać zmieniony
poprzez zmianę orientacji elementów dodatkowych na tylnej pokrywie.
Patrz schemat instalacyjny odnośnie
dodatkowych informacji. Po przeprowadzeniu tej zmiany należy również
przeprowadzić inne zmiany zgodnie z
numerem modelu przedstawionym na
tabliczce znamionowej.
. Stosować zawór sterujący portu P
równocześnie z centralnym zaworem
elektromagnetycznym bloku wszystkich portów (C5), gdy zawór jest w
położeniu centralnym i ciśnienie zewnętrzne może sprawić, że ciśnienie
na porcie sterującym przekroczy ustawione ciśnienie.
Symbol pomocniczy B: Patrz informacje 3 i 4 w „Obsługa.”
K: Z dźwignią (wielkość 01, 03)
Zakres regulacji ciśnienia C, 1, 2, 3
Port sterowania
A: A port
B: Port B
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny zawór redukcji ciśnienia (i zwrotny)
D-37
I
J
K
L
M
N
O
Wyjaśnienie numeru modelu
C
Wielkość 04
OGH – G 04 – A 1 – (B) – 10
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy B: Patrz informacja 4 w „Obsługa.”
B
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3
Port sterowania
A: A port
B: Port B
Średnica nominalna (wielkość) 04
C
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny zawór redukcji ciśnienia serii M35
OG-G01-A*-21
B
A
46
31
27.5
32.5
T
A
115 maks.
7.5
115 maks.
46
31
F
7.5
18.5 40.5
80
J
20
40
OG-G03-A*-J51
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
P
T
A
B
22 28
70
46
152.5 maks.
T
54
69.5 maks.
Port opróżniania
Rc 1/8
39
55
27.5
O
234 maks.
D-38
5
13
83
137
232.5 maks.
N
7.5
5
5
40
20
189.5 maks.
189.5 maks.
M
40.5
80
162.5 maks.
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
L
B
18.5
75 maks.
75 maks.
162.5 maks.
I
K
T
P
P
G
H
OG-G01-B*-21
7.5
Zawór modularny
E
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z
U
ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
Instalacyjne rysunki wymiarowe
27.5
32.5
D
OG-G03-B*-J51
152.5 maks.
Port mocowania wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
22
T
A
B
T
54
83
69.5 maks.
C
Uwaga) 1. Możliwa jest konwersja na port sterowania P poprzez zmianę tylnej pokrywy. Sterowanie portu
jest określone przez orientację wtyczki.
2. Podczas wymiany tylnej pokrywy należy również
wymienić tabliczkę znamionową na odpowiedni
typ modelu.
3. Moment dokręcania śrub tylnej pokrywy to: (M6)
10 do 13Nm (102 do 133 kgf-cm).
46
70
28
P
137
232.5 maks.
B
C
Korek
55
D
27.5
39
16
13
5
OG-G03-B*-J51
Zawór modularny
Korek
Port opróżniania
Rc 1/8
E
OG-G03-P*-J51
234 maks.
F
OGH-G04-A*-10
T
P
A
35
Korek
188.6 maks.
X
B
Y
141.6
293.6 maks.
Port mocowania wskaźnika ciśnienia
G1/4
87
G
H
Port opróżniania
G1/4
I
13
6
J
35
70
Korek
Vent connection port
G1/4
29 29
55
91
45.5
Uwaga) 1. Możliwa jest konwersja na port sterowania P, B poprzez zmianę tylnej pokrywy. Sterowanie portu jest
określone przez orientację wtyczki.
2. Podczas wymiany tylnej pokrywy należy również
wymienić tabliczkę znamionową na odpowiedni typ
modelu.
3. Moment dokręcania śrub tylnej pokrywy to: (M10)
45 do 55Nm (460 do 560 kgf-cm).
OGH-G04-P*-10
OGH-G04-B*-10
3
Korek
2- I 3 pin
K
OGH-G04-A*-10
L
M
N
O
D-39
Krzywe wydajności
Krzywa spadku ciśnienia
OG-G01-B*-21
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
P
C
D
B
P
A
{14.3}
1
1.2
1.0
0.8
P
T
B
A
{8.2}
0.6
1.2
1.0
0.8
0.4
0.2
{2.0}
0.2
Zawór modularny
20
30
40
A
{14.3}
{12.2}
P
T
B
A
1
{10.2}
1 PoA,PoB(Zawór gáówny caákow. otwarty)
2 AoT,BoT
{8.2}
0.6
{4.1}
10
B
DR
{6.1}
2
0
50
{4.1}
{2.0}
20
40
60
80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ë/min
NatĊĪenie przepáywu ë/min
OGH-G04-**-10
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
P
H
T Y X B
A
1.4
{14.3}
1.2
1.0
0.8
{12.2}
P
T Y X B
1
A
1 PoA,PoB(Zawór gáówny caákow. otwarty)
2 AoT,BoT
0.6
I
0
{10.2}
{8.2}
{6.1}
0.4
{4.1}
2
0.2
K
{6.1}
2
T
1.4
0.4
0
G
J
{12.2}
1 PoA,PoB(Zawór gáówny caákow. otwarty) {10.2}
2 AoT,BoT
E
F
T
1.4
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
B
OG-G03-B*-J51
50
{2.0}
100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë/min
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie przepływu
1
OG-G01-B -21
2
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
L
M
N
OG-G01-BC-21
14
{14.3}
12
{12.2}
10
{10.2}
8
{8.2}
6
{6.1}
{35.7}
3.0
{30.6}
2.5
{25.5}
2.0
{20.4}
1.5
{15.3}
{4.1}
1.0
{10.2}
2
{2.0}
0.5
{5.1}
10
20
30
40
50
NatĊĪenie przepáywu ë/min
D-40
3.5
4
0
O
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
C
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
0
10
20
30
40
50
NatĊĪenie przepáywuë/min
1
OG-G03-B3 -J51
OG-G03-BC-J51
OGH-G04-**-10
C
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
21
20
7
6
0
20
40
60
4
{214}
3
{204}
2
{71.4}
1
{61.2}
80 100
0
NatĊĪenie przepáywuë/min
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
5
25
24
23
{255}
{245}
{235}
7
6
5
{71.5}
{61.2}
{51.0}
0
10 20 30 40 50
C
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywuë/min
NatĊĪenie przepáywuë/min
D
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie odpływu
400
300
200
100
0
OG-G03-BC-J51
NatĊĪenie przepływu
opróĪniania cm 3/min
NatĊĪenie przepływu
opróĪniania cm3/min
Natężenie przepływu
opróżniania cm3/min
OG-G03-B*-J51
800
700
600
500
5 10 15 20 25
{51} {102} {153} {204} {255}
0
E
300
F
250
200
150
G
0
5 10 15 20 25
{51} {102} {153} {204} {255}
CiĞnienie zasilania
MPa{kgf/cm2}
Zawór modularny
OG-G01-B*-21
B
1
2
3
4
5
{10.2} {20.4} {30.6} {40.8} {51.0}
H
CiĞnienie nastawy
MPa{kgf/cm2}
CiĞnienie zasilania
MPa{kgf/cm2}
Określenie poprzez maksymalną wartość podczas projektowania obwodu.
I
NatĊĪenie przepływu
opróĪniania cm3/min
OGH-G04-*3-10
1400
J
1200
1000
800
K
0
5 10 15 20 25
{51} {102} {153} {204} {255}
L
CiĞnienie nastawy
MPa{kgf/cm2}
Ilość obrotów śruby regulacyjnej − charakterystyka ciśnienia
OG-G03-**-*-51
{163}
Typ 2
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
14
{143}
{122}
12
10
Typ 1
8
{102}
{82}
6
{61}
4
{41}
Typ C
2
0
2
4
6
8
{20}
10 12 14
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
{306}
30
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
16
25
{255}
20
{204}
Typ 3
{153}
15
Typ 1
10
5
0
{102}
{51}
Typ C
1
2
M
OGH-G04-**-10
3
4
5
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
6
{306}
30
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
OG-G01-**-21
25
20
{204}
15
{153}
10
1
2
3
4
O
{102}
Typ 1
{51}
5
0
N
{255}
Typ 3
5
6
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
D-41
Rysunki przekrojowe
C
OG-G01-A2-21
12 4 15 2 13 1
9
6
7 16 8
Nr części Nazwa części
5 14 3 11 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
B
C
10 18 19 17
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRBS-01RGP)
Nr części
13
14
15
16
D
Zawór modularny
E
Nazwa części
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Szt.
4
1
1
1
Numer części
NBR-90 P9
NBR-70-1 P18
NBR-90 P20
NBR-90 P26
Uwaga) Numer części 8 jest stosowany tylko w
przypadku zakresu regulacji ciśnienia 2.
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
OG-G01-AC-21
10 3 13 2 11 1
F
7
5
6 14
4 12
9
8
Nr części Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
G
H
I
8 16 17 15
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRBS-01RGP)
Nr części
11
12
13
14
Nazwa części
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Szt.
4
1
1
1
Numer części
NBR-90 P9
NBR-70-1 P18
NBR-90 P20
NBR-90 P26
Korpus
Cewka
Popychacz
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
Korpus
Cewka
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
J
OG-G03-B*-J51
28 26 12 27
13 29 14
6 12 21 10
7 24 4
5 22
8
9
1 11 17 30
3 20 25 19
2 15 18
K
L
16 23
M
Drain port
Rc1/8
N
"P" plug
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRES-03G*-1A)
O
Szt.
Nr części
Nazwa części
Numer części
20
21
22
23
24
25
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
NBR-90 P6
NBR-70-1 P10A
NBR-90 P12
AS568-014(NBR-90)
NBR-90 P18
AS568-023(NBR-90)
A
2
1
1
5
1
1
B
2
1
1
5
1
1
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-42
Uwaga) Port wylotowy OG-G03-**-J51 ma korek(TPHA-1/8), korek „P” (TPUA-1/16) nie jest dołączony. OG-G03-**-B-J51
nie ma korka w porcie wylotowym odpływu z dołączonym
korkiem „P”, dzięki czemu rura musi przebiegać z portu
wylotowego odpływu, aby zapewniać odprowadzanie.
Nr części Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Korpus
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Tuleja
Element ustalający
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Śruba
Korek
Korek
Korek
Korek
O-ring
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
Trzpień
Trzpień
OG-G03-BC-J51
13
29
14
6
12
21
10
7
24
4
5
22
8
9
1
11
16
17
30
3
20
2
15
18
C
B
28
26
12
C
27
23
Nr części Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Szt.
Numer
części
Nazwa części
A
B
20
O-ring
NBR-90 P6
2
2
21
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
1
22
O-ring
NBR-90 P12
1
1
23
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
5
24
O-ring
NBR-90 P18
1
1
25
O-ring
AS568-023(NBR-90)
1
1
Numer części
19
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D
Nr części Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Tuleja
Element ustalający
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Śruba
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Korek
Korek
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
Trzpień
Trzpień
Zawór modularny
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRES-03GC*-1A)
25
E
F
G
H
OGH-G04-**-10
28 26 18 3 25 27 19 23 11 1 16 20 22 4 24 12 10 2
6
5 13 14 21 7
P
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRKS-04**)
Szt.
Numer
części
Nazwa części
19
O-ring
20
Numer części
G
GB
NBR-90 P7
4
4
O-ring
AS568-012(NBR-90)
2
2
21
O-ring
NBR-70-1 P11
1
1
22
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
4
23
O-ring
NBR-90 G25
2
2
27
O-ring
NBR-90 P8
4
4
28
O-ring
NBR-90 P11
3
2
9
8 17 15
Drain port
G1/4
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
I
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Tabliczka
Kołnierz
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Tabliczka
Nakrętka
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
Korek
Korek
O-ring
O-ring
Uwaga) W konfiguracji standardowej, OGH-G04-**-10 nie
wymaga korka P, podczas gdy OGH-G04-**-B-10
wymaga korka P (TPUA-1/16) oraz rury spustowej
z pokrywy.
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić G (odpływ wewnętrzny) lub GB (odpływ zewnętrzny) dla
gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-43
J
K
L
M
N
O
MODULARNY ZAWÓR REDUKCJI
DLA DWÓCH NASTAW CIŚNIENIA
C
Dwuciśnieniowy modularny
redukcji ciśnienia
B
C
D
Właściwości
qGdy ciśnienie w części obwodu jjest
niższe, niż w obwodzie głównym, ten
zawór modularny steruje ciśnieniem
przez przełączenie niskiego ciśnienia
na ciśnienie wtórne (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie).
Zawór modularny
Ś
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Nr modelu
OGS-G01-PCC-K-**-22
P1C
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
eMaksymalne ciśnienie robocze
25MPa {71,4, 255kgf/cm2}
P21
Zakres regulacji ciśnienia MPa{kgf/cm2}
Strona niskiego
ciśnienia
0,2 do 3,5
{2,0 do 35,7}
7{71,4}
1/8
G
Strona wysokiego
ciśnienia
0,2 do 3,5 { 2,0 do 35,7}
7,
0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
Ciężar
kg
Wymiary
powierzchni
uszczelki
4,8
ISO 4401-03-02-0-94
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
40
25{255}
3,5 do 14 {35,7 do 143}
Specyfikacja zaworu elektromagnetycznego
Nr modelu
H
OGS-G01-P**-K- C1-22
I
J
wNawet w przypadku zmiany ciśnienia
w głównym obwodzie pierwotnym,
zmniejszone ciśnienie wtórne jest
utrzymywane na stałym poziomie.
Dane techniczne
E
F
40ℓ/min
0,2 do 14MPa
Napięcie znamionowe
Prąd
P
d
rozruchu
Moc
M
rozruchu
Moc
M
utrzymywania
AC100V 50/60HZ
2,2/2,0A
0,52/0,38A
25/22W
C2
AC100V 50/60HZ
1,1/1,0A
0,26/0,19A
25/22W
D1
DC12V
2,2A
26W
D2
DC24V
1,1A
26W
Wyjaśnienie numeru modelu
OGS – G 01 – P 1 C – K(R) – C1 – 22
Numer konstrukcji
K
Zasilanie
C1: AC100V, C2 : AC200V
D1 : DC12V, D2 : DC24V
Symbol pomocniczy
K: Z uchwytem (standard)
R: Z lampką sygnalizacyjną (opcjonalnie)
GR: Z lampka sygnalizacyjną typu bezudarowego (opcja)
L
Zakres regulacji ciśnienia po stronie niskiego
ciśnienia C, 1
M
Zakres regulacji ciśnienia po stronie wysokiego
ciśnienia C, 1, 2
N
Port sterujący P: Port P
Średnica nominalna (wielkość) 01
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
O
Zawór regulacji redukcji ciśnienia dla ustawień dwóch ciśnień
D-44
Brak kombinacji
11, 2C.
•Obsługa
zPatrz charakterystyka ciśnienie-przepływ odnośnie informacji odnośnie
tego, w jaki sposób natężenie przepływu jest sterowane przy niskich ciśnieniach.
xNależy pamiętać, że zmiana ciśnienia
wstecznego w porcie zbiornika powoduje zmianę nastawy ciśnienia.
cNiestabilność występuje wtedy, gdy
występuje niewielka różnica ciśnienia
nastawy pomiędzy najwyższym ciśnieniem i najniższym ciśnienie, dlatego należy zachować najniższą różnicę
ciśnień opisaną poniżej.
Typ C:
Co najmniej 0,3MPa {3,1 kgf/cm2}
Typ 1, 2:
Co najmniej 0,5MPa {5,1 kgf/cm2}
vOdpowietrzanie rury jest niemożliwe.
bNależy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
nNiskie ciśnienie jest utrzymywane, gdy
zawór elektromagnetyczny jest włączony.
mTemperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy pompa jest przez cały czas
pod napięciem. Zamontować zawór w
taki sposób, aby nie było możliwości
dotknięcia go ręką.
,kablowanie w złączu jest takie samo,
jak w przypadku zaworu elektromagnetycznego typu mokrego serii SA.
(Patrz strona E-19 )
Uwaga) 1. Wymiary w nawiasach mają zastosowanie tylko w przypadku
cewki prądu stałego.
2. Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie
z ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez
obrót przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
Instalacyjne rysunki wymiarowe
OGS-G01-P*C-K(R)-**-22
165 maks.
46
31
A
T
B
P
Orientację uzwojenia można
zmienić o 360° w lewo
lub w prawo.
28
69(76)
40.5
90 maks.
124.5
283.5 maks. (290.5)
C
A
PoA,PoB(Zawór gáówny caákow. otwarty)
AoT,BoT
2
0
10
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywuë/min
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie
przepływu OGS-G01-P21-K-**-22
(Typ 2)
16
14
12
10
8
6
4
2
{163}
{143}
{122}
{102}
{81.6}
{61.4}
{40.8}
{20.4}
0
10
73
90
20
{71.6}
{61.4}
{51.2}
{40.8}
{30.6}
{20.4}
{10.2}
7
6
5
4
3
2
1
0
10
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywuë/min
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie
odpływu OGS-G01-PIC-K-**-22
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywuë/min
400
300
200
100
0
CiĞnienie
1
F
OGS-G01-P*C-K-**-22
(Typ C)
MPa {kgf/cm2}
B
A
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie
przepływu OGS-G01-PIC-K-**-22
(Typ 1)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
1 2 3 4 5 6 7
{10.2} {30.6} {51.0} {71.4}
{20.4} {40.8} {61.2}
CiĞnienie nastawy
MPa{kgf/cm2}
G
{35.7}
{30.6}
{25.5}
{20.4}
{15.3}
{10.2}
{5.1}
0
10
H
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywuë/min
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie
odpływu OGS-G01-P21-K-**-22
NatĊĪenie przepływu
opróĪniania cm3/min
T
B
E
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
NatĊĪenie przepływu
opróĪniania cm3/min
P
1
2
T
Strona wysokiego
ciśnienia
Port mocowania
wskaźnika ciśnienia
Rc 1/4
MPa {kgf/cm2}
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
P
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.6
0.2
D
Zawór modularny
66.5
67
55.5
Strona niskiego ciśnienia
Krzywe wydajności
Charakterystyka spadku ciśnienia
OGS-G01-PIC-K-**-22
B
23
27.5
32.5
7.5
118.5(125.5)
0
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
{306}
25
{255}
20
{204}
15
10
Typ 1
M
2 4 6 8 10 12 14
{20.4} {61.2} {102} {143}
{40.8} {81.6} {122}
CiĞnienie nastawy
MPa{kgf/cm2}
N
O
{102}
{51}
5
Typ C
0
1
2
3
4
5
J
L
{153}
Typ 2
I
K
700
600
500
400
300
200
100
Ilość obrotów śruby regulacyjnej − charakterystyka ciśnienia
OGS-G01-P**-22
30
C
6
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
D-45
Rysunek przekrojowy
C
OGS-G01-P*C-K(R)-**1-22
22 9 4 29 32 19 24 2 23 33 30 7 20 11 16 18
B
Low pressure side
C
D
High pressure side
Zawór modularny
E
F
G
25 28 8
5 28 15 26 10 12 21
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRBS-01GSP-1A)
Numer
części
H
I
J
1 31 3 14 13 27 6
Nazwa części
Numer części
26
O-ring
NBR-70-1 P10A
2
27
O-ring
NBR-90 P14
1
28
O-ring
NBR-90 P20
3
29
O-ring
AS568-013(NBR-90)
2
30
O-ring
NBR-90 P16
1
31
O-ring
NBR-90 P9
11
32
Pierścień zapasowy
Dla AS568-013
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
K
L
M
N
O
D-46
Szt.
Nr części Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Korpus
Korpus
Cewka
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Gniazdo
Tuleja
Tuleja
Element ustalający
Element ustalający
Tuleja
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Gałka
Nr części
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Nazwa części
Nakrętka
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Zespół cewki
Śruba
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Tabliczka
SEKWENCYJNY ZAWÓR MODULARNY
C
40 do 80ℓ/min
25MPa
Sekwencyjny zawór modularny
B
Właściwości
qTen zawór modularny jest zaworem
zawor
sterowania ciśnienia stosowanym do
operacji sekwencyjnych oraz do utrzymywania ciśnienia w obwodzie głównym.
wRegulacja ciśnienia jest możliwa w
szerokim zakresie, od 0,25 do 21MPa
{2,5 do 214 kgf/cm2}.
eMaksymalne ciśnienie robocze 25MPa
{255kgf/cm2}
Dane techniczne
D
OQ-G01-P21-20
P23
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
1/8
25{255}
40
3/8
25{255}
80
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
0,8 do 7{8,2 do 71,4}
3,5 do 21{35,7 do 214}
OQ-G03-P2A-J50
Wymiary powierzchni
uszczelki
E
1,1
ISO 4401-03-02-0-94
3,5
ISO 4401-05-04-0-94
0,25 do 0,85 {2,5 do 8,7}
P2C
P2E
0,85 do 3,5 {8,7 do 35,7}
3,5 do 14 {35,7 do 143}
•Obsługa
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji jest oznaczony jako
J50: M6, 50: M8.
Symbol pomocniczy K: Z dźwignią (wielkość 01, 03)
Zakres regulacji ciśnienia
Typ 2: Pilot wewnętrzny
Odpływ zewnętrzny
F
G
Wyjaśnienie numeru modelu
OQ – G 03 – P 2 A – (K) – J50
Zawór modularny
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Nr modelu
C
zZawór regulacji ciśnienia jest wyrażony w rozumieniu ciśnienia zadziałania.
xZamontować zawór bezpośrednio nad
płytą pomocnicza lub kolektorem.
cGdy dwa lub więcej tych zaworów
jest połączonych po kolei, należy się
upewnić, ze różnica nastawy ciśnienia pomiędzy nimi wynosi co najmniej
1MPa {10,2kgf/cm2}.
v Należy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
Port sterujący P: Port P
H
I
J
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
K
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Sekwencyjny zawór modularny
Instalacyjne rysunki wymiarowe
L
OQ-G03-P2*-J50
237.5 maks.
157.5 maks.
10 Skok regulacji
108
54
54
50 maks.
40.5
80
141.5 maks.
13
5
P
18.5
A
11.5
T
P
M
B
T
46
70
B
27.5
A
T
32.5
90 maks.
46
31
7.5
OQ-G01-P2*-20
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z
ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
N
168.5 maks.
55
27.5
20
40
5
O
10 Skok regulacji
253 maks.
D-47
Krzywe wydajności
P
B’ A’
T
B
1
{20.4}
{16.3}
A
1 PoA, PoB (Main valve fully open)
2 AoT, BoT
{12.2}
2
0.8
{8.2}
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
1.2
0
{4.1}
10
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywuë/min
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
P’
T’
B’ A’
P
T
B
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
A
1 PoA, PoB (Main valve fully open)
2 AoT, BoT
1
2
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywuë/min
Wzrost ciśnienia
spadek ciśnienia
OQ-G01-P2*-20
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
Zawór modularny
Charakterystyka Ciśnienie — natężenie przepływu
F
G
1.6
T’
0.4
D
E
2.0
P’
OQ-G03-P2A-J50
H
{204}
{184}
{163}
{143}
{112}
{91.8}
{71.4}
20
18
16
14
11
9
7
0
Wzrost ciśnienia
spadek ciśn.
OQ-G03-P2*-J50
CiĞnienie
C
OQ-G01-P2*-20
MPa {kgf/cm2}
B
Charakterystyka spadku ciśnienia
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
C
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
0
10 20 30 40
NatĊĪenie przepáywuë/min
{204}
{184}
{163}
{143}
{122}
{81.6}
{61.2}
{40.8}
{20.4}
20
18
16
14
12
8
6
4
2
20 40 60 80
NatĊĪenie przepáywuë/min
I
Ilość obrotów śruby regulacyjnej — charakterystyka ciśnienia
OQ-G01-P2*-20
OQ-G03-P2*-J50
{306}
16
25
{255}
14
20
{204}
K
L
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
30
15
{102}
10
Typ 1
5
0
1
2
3
4
5
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
M
N
O
D-48
{153}
Typ 3
{51}
6
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
J
{163}
{143}
{122}
{102}
{82}
Typ E
12
10
8
6
Typ C
4
2
0
Typ A
2
4
6
8
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
{61}
{41}
{20}
10
Rysunki przekrojowe
Nr części Nazwa części
OQ-G01-P2*-20
11
10
21
4
23
9
17
22
8
6
1
19
2
7
12
14
18
15
5
16
13
3
20
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRBS-01QP)
Korpus
Cewka
Tłok
Nurnik
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Dławik
Korek
Kula
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
Nazwa części
15
O-ring
NBR-90 P9
4
16
O-ring
NBR-90 P9
1
17
O-ring
NBR-70-1 P14
1
18
O-ring
NBR-90 P20
1
19
O-ring
NBR-90 P22
1
B
C
D
E
Szt.
Numer
części
C
Zawór modularny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Numer części
P
F
G
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
H
OQ-G03-P2*-J50
11
3
11
4
19
4
11
1
19
2
11
2
19
1
Nr części Nazwa części
11
5
19
3
9
19
5
10
2
13
6
17
1
12
18
4
15
8
5
16
7
3
14
Uwaga) Sprężyna 10 nie jest dołączona do regulatora ciśnienia typu A.
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRES-03QP)
Szt.
Numer
części
Nazwa części
Numer części
11(19)-5
O-ring
NBR-90 P11
1
15
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
16
O-ring
NBR-90 P26
2
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
12
13
14
15
16
17
18
19
19-1
19-2
19-3
19-4
19-5
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Cewka
Tuleja
Prowadnica
Nurnik
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Zestaw śrub
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Trzpień
O-ring
Tabliczka
Śruba
Śruba
O-ring
O-ring
Kula
Trzpień
Zestaw dźwigni
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
O-ring
I
J
K
L
M
N
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
O
D-49
RÓWNOWAŻĄCY
ZAWÓR MODULARNY
C
Równoważący
zawór modularny
B
C
D
40 do 300ℓ/min
14MPa
Właściwości
qTen zawór modularny jest stosow
stosowany
do sterowania ciśnieniem wstecznym
siłownika oraz do innych zastosowań
związanych z zaworem sterowania ciśnieniem.
wRegulacja ciśnienia jest możliwa w
szerokim zakresie, od 0,25 do 14MPa
{2,5 do 143 kgf/cm2}.
eMaksymalne ciśnienie robocze 25,
35MPa {255, 357kgf/cm2}
Dane techniczne
Zawór modularny
Nr modelu
E
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
OCQ-G01-A11-20
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
A12
3,5 do 14 {35,7 do 143}
1/8
F
25{255}
ISO 4401-03-02-0-94
OCQ-G01-B11-20
B12
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 14 {35,7 do 143}
OCQ-G03-A1A-J50
A1C
0,25 do 0,85 {2,5 do8,7}
0,85 do 3,5 {8,7 do 35,7}
G
3/8
25{255}
3,5
ISO 4401-05-04-0-94
80
0,25 do0,85 {2,5 do8,7}
0,85 do 3,5 {8,7 do 35,7}
B1E
3,5
3,5 do 14 {35,7 do 143}
OQH-G04-A1A-10
A1C
I
1,1
3,5 do 14 {35,7 do 143}
OCQ-G03-B1A-J50
B1C
H
Wymiary powierzchni
uszczelki
1.1
40
A1E
0,25 do0,85 {2,5 do8,7}
0,5 do 3,5 {5,1 do 35,7}
A1E
8,0
2,0 do 14 {20,4 do 143}
1/2
35{357}
ISO 4401-07-06-0-94
300
OQH-G04-B1A-10
B1C
J
Ciężar
kg
0,25 do 0,85 {2,5 do 8,7}
0,5 do 3,5 {5,1 do 35,7}
B1E
8,0
2,0 do 14 {20,4 do 143}
•Obsługa
K
zZawór regulacji ciśnienia jest wyrażony
w rozumieniu ciśnienia zadziałania.
xPoprowadzić rurę portu zbiornika do
zbiornika i zapewnić, aby ciśnienie
wsteczne było jak najmniejsze.
L
M
c Należy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
vSeria zaworów modularnych 04 nie
posiada portu odpływu L (DR2), dlate-
Wyjaśnienie numeru modelu
go nie można ich używać w połączeniu z zaworami elektromagnetycznymi
typu centrum ciśnienia (D).
Wielkość 01, 03
OCQ – G 03 –B
B 1 A – (K) – J50
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji jest
oznaczony jako J50: M6, 50 : M8.
N
Symbol pomocniczy
K: Z dźwignią (wielkość 01, 03)
Zakres regulacji ciśnienia
O
Typ 1
Pilot wewnętrzny
Odpływ wewnętrzny
Port sterowania
A: port A
B: port B
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Równoważący zawór modularny
D-50
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 04
OQH – G 04 – B 1 A – 10
C
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia A, C, E
Typ 1
B
Pilot wewnętrzny
Odpływ wewnętrzny
Port sterowania
A: port A
B: port B
C
Średnica nominalna (wielkość) 04
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
D
Modularny zawór równoważący serii M35
T
23
32.5
46
31
A
B
90 maks.
A
P
B
40.5
50 maks.
80
147 maks.
18.5
40.5
50 maks.
80
147 maks.
17
H
20
40
40
20
OCQ-G03-A1*-J50
J
OCQ-G03-B1*-J50
237.5 maks.
157.5 maks.
108
54
54
108
Skok regulacji
10
13
70
46
T
A
T
253 maks.
L
B
M
T
N
27.5
55
55
27.5
K
P
B
46
70
5
T
54
54
P
A
237.5 maks.
157.5 maks.
5
13
Skok regulacji
10
I
174 maks.
174 maks.
Skok regulacji 10
G
5
18.5
T
P
5
17
E
F
23
32.5
7.5
90 maks.
7.5
OCQ-G01-B1*-20
46
31
OCQ-G01-A1*-20
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z
ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
Zawór modularny
Instalacyjne rysunki wymiarowe
253 maks.
Skok regulacji
10
D-51
O
OQH-G04-A1*-10
OQH-G04-B1*-10
6
70
13
35
2- I 3 pin
3
3
2- I 3 pin
D
X
Y
141.6
87
299.6 maks.
Port mocowania wskaźnika ciśnienia
G1/4
14.5
13
T P
A
B
35
141.6
35
299.6 maks.
Port mocowania wskaźnika ciśnienia
G1/4
70
6
Y
35
C
87
B
X
14.5
B
A
P
91
45.5
T
45.5
91
C
194.6 maks.
55
193 maks.
20
Zawór modularny
E
I
P’
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.6
0.2
0
T’
B’
OCQ-G03-A1A-J50
A’
1
P
T
B
1 PoA
2 P o B, B oT
A
2
10
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
2.5
P’
T’
B’
OQH-G04-A1A-10
{25.5}
A’
1
2.0
P
1.5
1.0
1
2
3
4
T
B
{20.4}
A
P oA
A oT (Zawór gáówny caákow. otwarty)
P oB
BoT
2
{15.3}
3
0.5
{10.2}
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
H
OCQ-G01-A1*-20
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
G
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
F
Krzywe wydajności
2.5
2.0
P T Y X B A
1.5
1.0
0
0
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywuë/min
{15.3}
{10.2}
2
{5.1}
1
4
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywuë/min
{20.4}
3
1 PoB, BoT
2 AoT (Zawór gáówny caákow. otwarty)
3 PoA
0.5
{5.1}
{25.5}
P’ T’ Y’ X’ B’ A’
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë/min
J
Charakterystyka Ciśnienie - natężenie przepływu
17
16
15
14
{173}
{163}
{153}
{143}
10
9
8
7
{102}
{91.8}
{81.6}
{71.4}
0
N
O
D-52
10 20 30 40
NatĊĪenie przepáywu ë/min
OCQ-G03-A1*-J50
Wzrost ciśnienia
Spadek ciśnienia
18
16
14
12
{184}
{163}
{143}
{122}
5
4
3
2
1
{51.0}
{40.8}
{30.6}
{20.4}
{10.2}
0
20 40 60 80
NatĊĪenie przepáywu ë/min
A1
OQH-G04- *-10
B1
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
M
Wzrost ciśnienia
Spadek ciśnienia
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
L
A1*
OCQ-G01-20
B1*
CiĞnienie
MPa {kgf/cm2}
K
20
18
16
14
5
4
3
2
1
0
Wzrost ciśnienia
Spadek ciśnienia
{204}
{184}
{163}
{143}
{10.2}
{10.2}
{10.2}
{10.2}
{10.2}
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë/min
Ilość obrotów śruby regulacyjnej — charakterystyka ciśnienia
A1*
OCQ-G03-B1* -J50
{163}
{143}
{122}
{102}
{82}
{61}
{41}
{20}
Typ 2
Typ 1
0
1 2 3 4
5 6 7
16
14
12
10
8
6
4
2
{163}
{143}
{122}
{102}
{82}
{61}
{41}
{20}
Typ E
Typ C
Typ A
0
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
A1*
OQH-G04-10
B1*
2
4
6
8
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
16
14
12
10
8
6
4
2
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
A1*
OCQ-G01-20
B1*
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
Typ E
Typ C
Typ A
C
{163}
{143}
{122}
{102}
{82}
{61}
{41}
{20}
B
C
2 4 6 8 10 12 14
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
D
Rysunki przekrojowe
E
Nr części Nazwa części
13
2
16
Zawór modularny
OCQ-G01-A1*-20
4
5
10
1
3
14
8
18
17
7
9
19
21
15
22
6
12
11
20
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRBS-01CQ*)
Szt.
Numer
części
Nazwa części
Numer części
A
B
14
O-ring
NBR-90 P9
4
4
15
O-ring
NBR-90 P14
1
1
16
O-ring
NBR-90 P16
1
1
17
O-ring
NBR-90 P22
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Korpus
Pokrywa
Szpula
Grzybek
Sprężyna
Nurnik
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Kula
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
G
H
I
J
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
K
OCQ-G03-A1*-J50
12 12 12 12 12
3
4
1
2
5
F
9
10
2
14
20 20 20 20 20
4
2
1
3
5
Uwaga) Sprężyna 10 nie jest dołączona do
regulatora ciśnienia typu A.
6
18 16
4
13 19
1
5
8
17
7
11
3
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRBS-03CQ*)
Szt.
Numer
części
Nazwa części
12(20)-5
O-ring
16
17
Numer części
A
B
NBR-90 P11
1
1
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
5
O-ring
NBR-90 P26
2
2
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
Nr części Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
13
14
15
16
17
18
19
20
20-1
20-2
20-3
20-4
20-5
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Cewka
Tuleja
Prowadnica
Nurnik
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Zestaw śrub
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Trzpień
O-ring
Tabliczka
Śruba
Śruba
O-ring
O-ring
Kula
Trzpień
Zestaw dźwigni
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
O-ring
L
M
N
O
D-53
OQH-G04-B1*-10
C
26 27 3 17 12 21 9
5
8
4
1 14 20 24 18 10 23 6 11 2 19 22 13 7 15 25 16
B
C
D
Uwaga) Ilustracja przedstawia konfigurację dla zakresów regulacji
ciśnienia typu C i typu E. Dla
typu A występuje tłok nr 8 lub
dławnica 10.
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BRKS-04CQ*)
Zawór modularny
Szt.
Numer
części
Nazwa części
18
O-ring
19
O-ring
NBR-90 P14
1
1
20
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
4
21
O-ring
NBR-90 G35
2
2
22
Pierścień zapasowy
T2-P14
1
1
G
27
O-ring
NBR-90 P11
1
1
E
F
Numer części
AS568-012(NBR-90)
A
B
2
2
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS 2407-T2-**.
3. Określić A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
H
I
J
K
L
M
N
O
D-54
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Cewka
Tuleja
Prowadnica
Tabliczka
Nurnik
Dławik
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Tabliczka
Nakrętka
Nakrętka
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Kula
Trzpień
Trzpień
Korek
O-ring
MODULARNY ZAWÓR Z CZUJNIKIEM
CIŚNIENIA
Modularny zawór
z czujnikiem ciśnienia
C
50ℓ/min
25MPa
B
Właściwości
qTen zawór modularny wykrywa zmi
zmiany
ciśnienia w obwodzie hydraulicznym i
otwiera i zamyka odpowiednio obwód
elektryczny.
wWysokiej jakości detekcja, wysokiej
jakości obwód sterujący, znakomita
niezawodność.
eMaksymalne
ciśnienie
robocze:
25MPa {255kgf/cm2}
rLampka kontrolna wbudowana w złącze DIN informuje o stanie roboczym.
tTyp podwójny jest również dostępny
dla sterowania zarówno portem A i
portem B w kompaktowej konfiguracji.
Dane techniczne
Nr modelu
D
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne natężenie
przepływu
ℓ/min
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
OW-G01-PC-R-**-30
0,5 do 3,5 { 5,1 do 35,7}
P1
P3
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
OW-G01-AC-R-**-30
0,5 do 3,5 { 5,1 do 35,7}
A1
A3
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
1/8
25{255}
B1
B3
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
OW-G01-WC-R-**-30
0,5 do 3,5 { 5,1 do 35,7}
W1
W3
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
125V
5A
Pojemność kontaktowa
250V
3A
(obciążenie rezystancyjne)
14V
5A
mikroprzełącznika:
Omron
30V
4A
Nr modelu SS-5
Środowisko
DC
Żywotność mechaniczna
Co najmniej 1 × 107
Żywotność elektryczna
Co najmniej 3 × 106 (AC,0,1A,cosφ =1)
Rezystancja kontaktowa
30MΩ maksymalnie (wartość początkowa)
Rezystancja izolacji
Co najmniej 100MΩ
Dopuszczalna częstotliwość robocza
60 razy/minutę (elektryczna)
Odporność na pył/wodę
Ranking rezystancji
JIS C0920 IP64
Temperatura otoczenia
-20°C do 70°C (bez kondensacji)
Ciecz robocza
robocze
AC
Temperatura oleju
od -20°C do 70°C
Dopuszczalny zakres
lepkości
15 do 300mm2/s{cSt}
Filtracja
25μm maksymalnie
Stosować ciecz,
który zawiera się
w obu zakresach.
Wyjaśnienie numeru modelu
OW – G 01 – P 1 – (K)R – D2 – 30
Numer konstrukcji
Specyfikacja zasilania
D2: Typ DC Mniej niż DC 30 V
C2: Typ AC Mniej niż AC 250 V
R: Z lampką sygnalizacyjną (standard)
K: Z uchwytem manualnym (opcjonalnie)
Zakres regulacji ciśnienia C: 0,5 do 3,5MPa (5,1 do 35,7kgf/cm2)
1 : 0,8 do 7MPa (8,2 do 71,4kgf/cm2)
3 : 3,5 do 21MPa (35,7 do 214kgf/cm2)
Port sterujący P: P port A: port A B: port B
W: Porty A, B
Średnica nominalna (wielkość) 01
E
F
1,8
ISO 4401-03-02-0-94
0,5 do 3,5 { 5,1 do 35,7}
dane techniczne
Producent
Wymiary powierzchni
uszczelki
1,8
50
OW-G01-BC-R-**-30
Elektryczne
Ciężar
kg
Zawór modularny
Ś
d i
Średnica
nominalna
(Wielkość)
C
1,8
G
2,6
H
•Obsługa
zPatrz szczegółowe objaśnienie na następnej stronie odnośnie informacji
dotyczących okablowania wewnątrz
połączeń.
xStyki są typu tylko normalnie otwartego, nie normalnie zamkniętego.
cOprócz okablowania obciążenia, do
oświetlenia przewodów zasilających
wymagane jest również okablowanie
zasilające. Patrz schemat instalacyjny
odnośnie dodatkowych informacji.
vJeżeli złącze DIN wchodzi w zakłócenia z innymi zaworami, należy odkręcić dwie śruby instalacyjne i zmienić
orientację instalacji.
Jeżeli zakłócenia występują we
wszystkich orientacjach, należy zainstalować płytkę przeciwzakłóceniową
o góry złącza.
Proszę skontaktować się ze swoim
przedstawicielem, gdy płytka przeciwzakłóceniowa jest wymagana.
bProszę pamiętać, że wymagany jest
specjalny typ złącza DIN. Złącze DIN
nie jest zamienne ze złączem dla zaworu elektromagnetycznego typu SA.
nJeżeli nie da się usunąć złącza DIN
podczas tworzenia okablowania, należy usunąć śruby instalacyjne przełącznika, a następnie usunąć złącze
DIN. Moment dokręcania dla śrub instalacyjnych wynosi od 5 do 7Nm {51
do 71kgf/cm}.
mTen zawór ma objętość spustową taką
samą, jak OG-GO1 (zawór dekompresji) port detekcji ciśnienia konstrukcyjnego.
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny zawór przełączania ciśnienia
D-55
I
J
K
L
M
N
O
•Połączenia
Specyfikacja
zasilania
Nr modelu
C
Okablowanie
Schemat obwodów elektrycznych
Gdy przewód wspólny urządzenia wejściowego sygnału (obOW
ciążenie) jest dodatni
WEJŚCIE-1
1
B
C
Obciążenie
(OBCIĄŻENIE)
C
OW Terminal 1
jest połączony
z obciążeniem,
podczas gdy
Terminale 2 i 3
są połączone
z zasilaniem
(Terminal 2 do +).
WEJŚCIE-2
Obciążenie
(OBCIĄŻENIE)
2
LED
NO
Typ normalnie otwarty z lampką kontrolną
3
Złącze DIN
1
Urządzenie wejściowe
sygnału
(+) tryb wspólny
C
D2
ciążenie) jest ujemny
OW
1
WEJŚCIE-1
Obciążenie
(OBCIĄŻENIE)
C
Zawór modularny
OW Terminal 1
jest połączony
z obciążeniem,
podczas gdy
Terminale 2 i 3
są połączone
z zasilaniem
(Terminal 2 do −).
E
WEJŚCIE-2
Wzrost ciśnienia powoduje zaświecenie
wskaźnika. Obwód zamknięty (WŁ)
Obciążenie
(OBCIĄŻENIE)
2
LED
NO
Spadek ciśnienia powoduje zgaszenie
lampki kontrolnej. Obwód otwarty (WYŁ)
3
Urządzenie wejściowe
sygnału
(+) tryb wspólny
F
(+)
(–)
DC12 do 24(V)
Typ normalnie otwarty z lampką kontrolną
Gdy urządzenie wejściowe sygnału (obciążenie) jest AC
OW
OW Terminal 1
jest połączony
z obciążeniem,
podczas gdy
Terminale 2 i 3
są połączone
z zasilaniem
(Terminal 2 jest
niepolarny).
G
BRC41-01WC2
C2
H
WEJŚCIE-1
1
C
WEJŚCIE-2
Obciążenie
(OBCIĄŻENIE)
2
NO
Złącze DIN
1
Obciążenie
(OBCIĄŻENIE)
C
Urządzenie wejściowe
sygnału
(Spec. AC)
NO
Wzrost ciśnienia powoduje zaświecenie
wskaźnika. Obwód zamknięty (WŁ)
Spadek ciśnienia powoduje zgaszenie
lampki kontrolnej. Obwód otwarty (WYŁ)
Uwaga) 1. Wielkość portu złącza przewodu DIN to PG11.
2. Kompatybilna średnica kabla dla złącza DIN to φ 8 do φ 10. Odporność na pył oraz odporność na wodę zostaje utracona dla każdego kabla poza
tym zakresem.
3. Złącze można zainstalować w różnych orientacjach co 90 stopni poprzez zmianę orientacji bloku zacisków.
4. Złącze zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie można zdjąć pokrywy bez odkręcenia śrub instalacyjnych.
5. Stosować M3 dla zacisków nie lutowanych typu okrągłego oraz typu Y.
6. Moment dokręcania śrub M3 stosowanych do zabezpieczania połączeń oraz dla zacisków wynosi 0,3 do 0,5 Nm.
Uwaga) Ciśnienie zwiększa się przez obrót śruby regulacyjnej zgodnie z
U
ruchem wskazówek zegara (w prawo), a zmniejsza się przez obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo).
Instalacyjne rysunki wymiarowe
OW-G01-P *-R-*2-30
A
OW-G01-B*-R-*2-30
80
40.5
T
A
46
31
L
B
99
110 maks.
150 maks.
T
P
M
190 maks.
80
40.5
18.5
PG11
Średnica zaworu
I 8 to I 10
A
23
32.5
18.5
7.5
7.5
150 maks.
46
31
110 maks.
190 maks.
23
32.5
K
3
Przełącznik wewnątrz zaworu
B
P
99
J
2
Lampa neonowa
3
AC100 do 200(V)
I
NO
Przełącznik wewnątrz zaworu
Gdy przewód wspólny urządzenia wejściowego sygnału (ob-
D
3
LED
(–)
(+)
DC12 do 24(V)
BRC41-01WD2
2
PG11
Średnica zaworu
I 8 to I 10
Wymiana części zapewnia zmienność w krokach co 90°.
20
40
20
40
Wymiana części zapewnia zmienność w krokach co 90°.
5
5
N
217 maks.
217 maks.
O
150 maks.
18.5
300 maks.
80
40.5
99
46
31
T
PG11
Średnica zaworu
I 8 to I 10
A
B
110 maks.
150 maks.
23
32.5
7.5
110 maks.
P
99
OW-G01-W*-R-*2-30
20
40
Wymiana części zapewnia zmienność w krokach co 90°.
5
354 maks.
D-56
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
OW-G01-**-R-**-30
C
OW-G01-* -R-**-30
1
B’
A’
{8.2}
0.8
P
0.6
T
B
A
1 PoA, PoB
{6.1}
AoT, B oT
{4.1}
0.4
1
0.2
0
10
{2.0}
0.6
{8.2}
{6.1}
Maksymalnie
0.4
{4.1}
0.2
{2.0}
0
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ë/min
Minimum
1 2 3 4 5 6 7
{10.2} {20.4} {30.6} {40.8} {51.0} {61.2} {71.4}
CiĞnienie nastawy
MPa {kgf/cm2}
Maksymalnie
1.0
0
{10.2}
C
{5.1}
0.5
Minimum
5 10 15 20 25
{51} {102} {153} {204} {255}
CiĞnienie nastawy
MPa {kgf/cm2}
D
E
Ciśnienie
MPa {kgf/cm2}
OW-G01-**-R-**-30
30
{306}
25
{255}
20
{204}
15
Typ 3
10
Typ 1
5
Typ C
0
1
2
3
4
5
F
{153}
{102}
G
{51}
6
H
Ilość obrotów
śruby regulacyjnej
Rysunek przekrojowy
I
OW-G01-P*-R-*2-30
Nr części Nazwa części
30 28 9 29
9 10 26 8 27 7
B
Zawór modularny
Ilość obrotów śruby regulacyjnej
— Charakterystyka ciśnienia
{15.3}
1.5
Typ C
Typ1
0.8
C
OW-G01-*3-R-**-30
RóĪnica
MPa {kgf/cm2}
T’
RóĪnica
MPa {kgf/cm2}
P’
MPa {kgf/cm2}
Ciśnienie nastawy — charakterystyka różnicowa
6SDGHNFLĞQLHQLD
Charakterystyka spadku ciśnienia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4 21 20 32 19 2 24 22 11 23 1 31
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Tłok
Popychacz
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Śruba
Nakrętka
Dławik
Złącze
Uszczelka
Uszczelka
Zespół mikroprzełącznika
Separator
Nr części Nazwa części
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Śruba
Śruba
Śruba
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Gałka
Nakrętka
Śruba
Tabliczka
Tabliczka
J
K
L
M
5
6 25 14 12
15 13 17 3 18 16
N
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BRCS-01W*)
Numer części
Nazwa części
Numer części
21
O-ring
22
23
Szt.
P
W
A
B
NBR-70-1 P3
1
2
1
1
O-ring
AS568-011(NBR-90)
1
2
1
1
O-ring
NBR-90 P9
4
4
4
4
24
O-ring
AS568-019(NBR-70-1)
1
2
1
1
25
O-ring
AS568-022(NBR-70-1)
1
2
1
1
26
O-ring
NBR-70-1 P15
1
2
1
1
27
O-ring
NBR-90 P22
1
2
1
1
O
Uwaga) Określić P, W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-57
ZAWÓR MODULARNY
REGULATORA PRZEPŁYWU
C
Zawór modularny
regulatora przepływu
B
C
D
Właściwości
qTen zawór modularny jest stosow
stosowany
do sterowania prędkością siłownika
oraz do innych zastosowań związanych z zaworem sterowania ciśnieniem.
Zawór modularny
Nr modelu
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
OY-G01-T-20
OCY-G01-W-X-20
A
B
G
H
I
J
eMaksymalne ciśnienie robocze 25,
35MPa {255, 357kgf/cm2}
Ciśnienie zadziałania
zaworu zwrotnego
MPa {kgf/cm2}
−
1,0
0,04{0,4}
1,0
25{255}
50
0,08{0,8}
1,2
Wymiary powierzchni
uszczelki
ISO 4401-03-02-0-94
1,3
OCY-G01-W-Y-20
A
B
0,08{0,8}
OCY-G03-P-J50
0,04{0,4}
OCY-G03-W-X-J51
A
B
0,1{1,0}
1,2
2,9
3,1
3/8
25{255}
3,0
100
ISO 4401-05-04-0-94
3,1
OCY-G03-W-Y-J51
A
B
0,1{1,0}
OYH-G04-P-10
0,04{0,4}
OYH-G04-W-X-10
A
B
0,1{1,0}
•Obsługa
Ciężar
kg
1,3
1/8
3,0
4,7
6,5
1/2
OYH-G04-W-Y-10
A
B
K
N
Średnica
nominalna
(Wielkość)
OCY-G01-P-20
F
M
wSzeroki zakres modeli jest dostępny
dla sterowania portem A i B, sterowania portem A lub B oraz sterowania
portem P lub T.
Dane techniczne
E
L
50 do 300ℓ/min
25,35MPa
zW przypadku wielkości 03, gdzie ciśnienie różnicowe sterowania jest
duże, zastosowanie typu H ułatwia
regulację.
xNależy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
cSeria zaworów modularnych 04 nie
posiada portu odpływu L (DR2), dlatego nie można ich używać w połączeniu z zaworami elektromagnetycznymi
typu centrum ciśnienia (D).
35{357}
6,3
300
ISO 4401-07-06-0-94
6,5
0,1{1,0}
6,3
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 01, 03
OCY – G 03 –W
W – (H) Y – (K) – J51
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji jest
oznaczony jako J50, J51: M6, 50, 51 : M8.
Symbol pomocniczy K: Z dźwignią (tylko wielkość 01, 03)
Mechanizm sterowania X: Ograniczenie wpływu
Y: Ograniczenie wypływu
Funkcja sterowania Brak: Standard
H: Typ wysokiego ciśnienia różnicowego (tylko wielkość 03)
O
Port sterowania
W: Porty A, B
A: port A P: Port P
B: Port B T: port T (tylko wielkość 01)
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Regulator przepływu typu modularnego
OCY: Z zaworem zwrotnym
OY : Bez zaworu kontrolnego (wielkość 01 sterowanie portem T)
D-58
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 04
OYH – G 04 –W
W – Y – 10
C
Numer konstrukcji
Mechanizm sterowania
X: Ograniczenie wpływu Y: Ograniczenie wypływu
B
Port sterujący P: Port P
W: Porty A, B
A: Port A
B: Port B
C
Średnica nominalna (wielkość) 04
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny zawór sterowania przepływem serii M35
Uwaga) Prędkość sterowania przepływem zwiększa się poprzez obrót śruU
by regulacyjnej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
A
T
B
E
F
32.5
46
31
7.5
16.5
OY-G01-T-20
Zawór modularny
Instalacyjne rysunki wymiarowe
D
G
P
18.5 40.5
80
107 maks.
40
20
5
13
H
I
J
134 maks.
K
X
OCY-G01-W- -20
Y
B
7.5
30 maks.
Skok regulacji
6
41.5 maks.
32
T
B
P
40.5
107
190 maks.
M
N
(15.5) 24.5
40
5
5
40
20
13
13
P
18.5 40.5
80
110 maks.
A
23
32.5
T
L
95 maks.
46
31
A
32.5
46
31
7.5
70 maks.
27.5
OCY-G01-P-20
137 maks.
O
6 Skok regulacji
227 maks.
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCY-G01-W-X-20.
D-59
X
OCY-G01-B-Y -20
P
Skok regulacji
6
32
41.5 maks.
46
31
23
32.5
40.5
107
157 maks.
8.5
5
40
(15.5) 24.5
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCY-G01-A-X-20.
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCY-G01-B-X-20.
OCY-G03-P-J50
OCY-G03-W-X -J51
Y
184 maks.
137.5 maks.
9 Skok regulacji
93
46.5
54
33.4
46
A
5
26
5
13
P
B
T
55
23.5
8.5 Skok regulacji
257 maks.
9 Skok regulacji
199.5 maks.
J
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCY-G03-W-X-J51.
X
OCY-G03-A- -J51
Y
195 maks.
113 maks.
118
59
54
8.5 Skok regulacji
33.4
70
5
8.5 Skok regulacji
210.5 maks.
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCY-G03-A-X-J51.
D-60
59
13
31(24)
55
55
31(24)
O
195 maks.
113 maks.
118
54
46
5
N
8.5
X
OCY-G03-B- -J51
Y
70
33.4
46
Skok regulacji
13
M
55
31(24)
H
I
226 maks.
113 maks.
113 maks.
118
59
54
8.5
70
13
Skok regulacji
46
70
Zawór modularny
Skok regulacji 6
175.5 maks.
T
L
B
40.5
6 Skok regulacji
41.5 maks.
107
157 maks.
32
8.5
6 Skok regulacji
175.5 maks.
F
K
T
A
P
(15.5) 24.5
40
D
G
B
5
C
E
T
A
46
31
B
95 maks.
7.5
95 maks.
7.5
C
23
32.5
OCY-G01-A-X -20
Y
Skok regulacji 8.5
210.5 maks.
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCY-G03-B-X-J51.
X
OYH-G04-W- -10
Y
OYH-G04-P-10
130.8 maks.
157 maks.
66.5
X
B
120
Y
T
91
P
34
190 maks.
55.3
28
70
13
6
A
P
B
X
Y
122
314 maks.
B
55.7
13
6
C
D
3
3
2- I 3 pin
Zawór modularny
2- I 3 pin
C
70
43(27)
A
91
T
48
30.5
9.2
E
X
OYH-G04-A- -10
Y
2- I 3 pin
122
269 maks.
51.2
F
70
43(27)
3
95.8 maks.
3
43(27)
70
X
OYH-G04-B- -10
Y
50.8
2- I 3 pin
122
269 maks.
G
96.2 maks.
H
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OYH-G04-*-X-10.
I
J
K
L
M
N
O
D-61
Krzywe wydajności
A
1
2
10
D
B’ A’
1
P
T
B
A
1 PoA, PoB (Ogranicznik peáne otwarta)
2 AoT, BoT
2
0
20 30 40 50
NatĊĪenie przepá\ZXëPLQ
T’
10
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
Zawór modularny
2.0
1.5
B
1
A
1 PoA, PoB (Ogranicznik peáne otwarta)
2 AoT, BoT
{20.4}
{15.3}
{10.2}
0.5
{5.1}
2
T’
B’ A’
3
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ë/min
P
T
B
{25.5}
{20.4}
A
1 P(B)oA(T)
P(A)oB(T) (Restrictor full open)
2 P(B)oA(T)
P(A)oB(T) (Restrictor full close)
3 A(P)oT(B)
B(P)oT(A)
(Restrictor full open)
0
T’
B’ A’
P
T
B
3
A
1 P(B)oA(T)
P(A)oB(T) (Ogranicznik peáne otwarta)
2 P(B)oA(T)
P(A)oB(T) (Ogranicznik caákowicie zamkniĊty)
3 A(P)oT(B)
B(P)oT(A)
(Ogranicznik peáne otwarta)
2
1
0
10
{20.4}
{18.3}
{16.3}
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ë/min
2
{15.3}
{10.2}
1
{5.1}
20 40 60 80 100 120
Tasa de caudal ë /min
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
P’
T’ Y’ X’ B’
{20.4}
{18.4}
{16.3}
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
A’
1
P
T Y X B
A
1 PoA, PoB (Zawór gáówny
2 AoT, BoT caákow. otwarty)
2
0
50 100 150 200 250 300
Tasa de caudal ë /min
MPa {kgf/cm2}
OYH-G04-W-Y-10
(OYH-G04-W-X-10)
Pérdida de presión
K
T
1.0
H
J
{25.5}
P
P’
MPa {kgf/cm2}
2.5
0
I
B’ A’
Pérdida de presión
MPa {kgf/cm2}
G
Spadek ciĞnienia
F
T’
P’
OYH-G04-P-10
E
P’
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ë/min
OCY-G03-W-Y-J51
(OCY-G03-W-X-J51)
OCY-G03-P-J50
MPa {kgf/cm2}
B
1 AoT, BoT (Ogranicznik peáne otwarta)
2 PoA, PoB
P’
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Spadek ciĞnienia
T
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
MPa {kgf/cm2}
P
B’ A’
Pérdida de presión
0
T’
MPa {kgf/cm2}
P’
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
OCY-G01-W-Y-20
(OCY-G01-W-X-20)
OCY-G01-P-20
Spadek ciĞnienia
C
OY-G01-T-20
MPa {kgf/cm2}
B
Charakterystyka spadku ciśnienia
Spadek ciĞnienia
C
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
L
P’ T’ Y’ X’
B’ A’
P
B A
2
T Y X
1 P(B)oA(T)
P(A)oB(T) (Restrictor full open)
2 P(B)oA(T)
P(A)oB(T) (Restrictor full close)
3 A(P)oT(B)
B(P)oT(A)
(Restrictor full open)
1
3
{20.4}
{18.4}
{16.3}
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
50 100 150 200 250 300
Tasa de caudal ë/min
Charakterystyka skok — natężenie przepływu
1 2
50
4
40
30
20
1
2
3
4
10
0
D-62
3
2
CiĞnienie róĪnicowe 14MPa{143kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe 7MPa{ 71kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe 3.5MPa{ 35kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe 1MPa{ 10kgf/cm2}
4
6
8 10
Skok mm (iloĞü
obrotów Ğruby regulacyjnej)
1 2
50
OCY-G01-*-*-20
3
40
4
30
20
1
2
3
4
10
0
1
14 MPa{143kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe
CiĞnienie róĪnicowe 7MPa{ 71kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe 3.5MPa{ 35kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe 1MPa{ 10kgf/cm2}
2 3 4 5 6
Skok mm (iloĞü
obrotów Ğruby regulacyjnej)
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
O
OCY-G01-P-20
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
N
OY-G01-T-20
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
M
1
50
2
3
40
30
4
20
1
2
3
4
10
0
1
CiĞnienie róĪnicowe 14MPa{143kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe 7MPa{ 71kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe 3.5MPa{ 35kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe 1MPa{ 10kgf/cm2}
2 3 4 5 6
Skok mm (iloĞü
obrotów Ğruby regulacyjnej)
3
100
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
120
2
1
80
60
40
1MPa{10.2kgf/cm2}
1 CiĞnienie róĪnicowe
1.5MPa{15.3kgf/cm2}
2 CiĞnienie róĪnicowe
3 H róĪnicowe: CiĞnienie róĪnicowe 5MPa{ 51kgf/cm2}
20
0
OYH-G04-P-10
120
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
OCY-G03-W-(H)Y-J51
OCY-G03-P-(H)-J50
2
100
3
80
1
60
40
1 CiĞnienie róĪnicowe
1MPa{10.2kgf/cm2}
2 CiĞnienie róĪnicowe
1.5MPa{15.3kgf/cm2}
3 H róĪnicowe: CiĞnienie róĪnicowe 5MPa{ 51kgf/cm2}
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skok mm (iloĞü
obrotów Ğruby regulacyjnej)
300
1
250
2
C
3
4
200
150
100
1
2
3
4
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skok mm (iloĞü
obrotów Ğruby regulacyjnej)
0
2
CiĞnienie róĪnicowe
CiĞnienie róĪnicowe
CiĞnienie róĪnicowe
CiĞnienie róĪnicowe
14MPa{143kgf/cm2}
7MPa{ 71kgf/cm2}
1.5MPa{ 15kgf/cm2}
1MPa{ 10kgf/cm2}
4 6 8 10 12 14
Skok mm (iloĞü
obrotów Ğruby regulacyjnej)
C
D
1
250
2
E
4
3
200
Zawór modularny
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
OYH-G04-W-Y-10
300
150
100
1
2
3
4
50
0
B
CiĞnienie róĪnicowe
CiĞnienie róĪnicowe
CiĞnienie róĪnicowe
CiĞnienie róĪnicowe
14MPa{143kgf/cm2}
7MPa{ 71kgf/cm2}
3.5MPa{ 15kgf/cm2}
1MPa{ 10kgf/cm2}
F
2 4 6 8 10 12 14
Skok mm (iloĞü
obrotów Ğruby regulacyjnej)
G
H
Rysunki przekrojowe
OY-G01-T-20
I
OCY-G01-P-20
J
K
3
1
7
4
6
2
10
5
8
5
9
1
2
10
6
4
7
11
11
14
9
3
12
13
8
L
15
M
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa części
Korpus
Element ustalający
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
O-ring
O-ring
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
Lista części uszczelnienia (numer
modelu zestawu BFBS-01YT)
Numer
Nazwa części
części
Numer
części
Szt.
T
6
O-ring
NBR-90 P7
1
7
O-ring
NBR-90 P9
4
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nazwa części
Korpus
Przepustnica
Element ustalający
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Pierścień
Nakrętka
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
Lista części uszczelnienia (numer
modelu zestawu BFBS-01CYP)
Numer
części
Nazwa
części
Numer
części
Szt.
9
O-ring
NBR-90 P8
1
10
O-ring
NBR-90 P9
4
11
O-ring
NBR-90 P18
1
T
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
D-63
N
O
OCY-G01-A-Y-20
C
B
9
C
8
16
14
10
4
7
12
2
5
11
6
1
3
Nr części Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
13
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BFBS-01CY*)
D
Zawór modularny
E
Nazwa części
10
O-ring
11
12
Numer części
W
A
B
NBR-90 P8
2
1
1
O-ring
NBR-90 P9
4
4
4
O-ring
NBR-90 P18
2
2
2
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
F
G
Szt.
Numer
części
Korpus
Przepustnica
Tuleja
Element ustalający
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
E-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
OCY-G03-A-Y-J51
OCY-G03-P-J50
5
3
5
4
5
2
5
1
5
5
7
2
10
4
3
1
6
11
9
8
6
3
6
4
6
1
6
2
8
12
4
12
2
12
3
12
1
12
5
2
6
5
5
4
1
9
7
11
10
3
H
I
J
12 12 12 12 12
4
2
3
1
5
K
Nr
części
L
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BFES-03CYP)
M
N
O
Szt.
Numer
części
Nazwa
części
Numer części
5(12)-5
O-ring
NBR-90 P7
P
1
9
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
10
O-ring
NBR-90 P24
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają
JIS B2401.
D-64
1
2
3
4
5
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
6
7
8
9
10
11
12
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
Nr
części
Nazwa
części
Korpus
Pokrywa
Przepustnica
Sprężyna
Zestaw śrub
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Trzpień
O-ring
Tabliczka
Śruba
Korek
O-ring
O-ring
Trzpień
Zestaw dźwigni
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
O-ring
Lista części uszczelnienia (numer modelu
zestawu BFES-03CY*)
Szt.
Numer
części
Nazwa
części
6(12)-5
O-ring
9
O-ring
10
O-ring
NBR-90 P22
Numer części
W
A
B
NBR-90 P7
2
1
1
AS568-014(NBR-90)
5
5
5
2
2
2
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają
JIS B2401.
2. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
1
2
3
4
5
6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
7
8
9
10
11
12
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
Nazwa
części
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Przepustnica
Sprężyna
Zestaw śrub
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Trzpień
O-ring
Tabliczka
Śruba
O-ring
O-ring
Trzpień
Zestaw dźwigni
Śruba
Gałka
Nakrętka
Śruba
O-ring
OYH-G04-P-10
6
OYH-G04-A-Y-10
1 13 2 15 5 11 3 12 7 10 14 4
8 16 9
10 18 9 5 11 16 13 2 15 6 8 4 14 1 7 12 17
3
C
B
C
Lista części uszczelnienia
(Numer modelu zestawu BFKS-04CYP)
Nazwa
części
Numer części
10
O-ring
NBR-90 P7
1
11
O-ring
AS568-012(NBR-90)
2
12
O-ring
NBR-90 P20
1
13
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
14
Pierścień
zapasowy
T2-P7
1
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nazwa części
Korpus
Przepustnica
Element ustalający
Tabliczka
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Trzpień
Trzpień
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B 2407-T2-**.
Lista części uszczelnienia
(Numer modelu zestawu BFKS-04CY*)
Numer
części
Szt.
Nazwa
części
Numer części
12
O-ring
AS568-012
(NBR-90)
13
O-ring
14
O-ring
AS568-118
(NBR-90)
15
O-ring
16
Pierścień
zapasowy
W
A
B
2
2
2
NBR-70-1 P12 2
1
1
4
4
4
AS568-127
(NBR-90)
2
2
2
T2-P12
2
1
1
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Przepustnica
Tabliczka
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Trzpień
Trzpień
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B 2407-T2-**.
3. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D
Zawór modularny
Szt.
Numer
części
Nr
części
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
D-65
v
A
ZAWÓR MODULARNY STEROWANIA PRZEPŁYWEM
Zawór modularny sterowania przepływem
(Kompensacja ciśnienia i temperatury)
B
C
D
Właściwości
qTen zawór modularny jest stosowany
do sterowania prędkością siłownika
oraz do innych zastosowań związanych z zaworem sterowania ciśnieniem.
Zawór modularny
Nr modelu
F
OF-G01-P20-20
G
OCF-G01-W40-X-30
A40
B40
OCF-G01-W40-Y-30
A40
B40
I
J
K
L
M
wSzeroki zakres modeli jest dostępny
dla sterowania portem A i B, sterowania porte, A lub B oraz sterowania
portem P lub T.
eMechanizm kompensacji ciśnienia zapewnia, że natężenie przepływu sterowania nie zmienia się, nawet w przypadku fluktuacji ciśnienia.
rNatężenie przepływu sterowania pozostaje stabilna nawet w przypadku
zmian temperatury oleju.
tMaksymalne ciśnienie robocze: 21,
25, 35MPa {214, 255, 357kgf/cm2}
Dane techniczne
E
H
20 do 200ℓ/min
21,25,35MPa
Średnica
nominalna
(wielkość)
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
21 {214}
0,1 do 20(ciśnienie różnicowe: 7MPa{71,4kgf/cm2})
0,3 do 20(ciśnienie różnicowe:21MPa{214kgf/cm2})
Ciężar
kg
−
1,2
Wymiary powierzchni
uszczelki
1,7
0,08 {0,8}
1/8
1,5
2
25 {255}
0,1 do 40(ciśnienie różnicowe: 7MPa{71,4kgf/cm })
0,5 do 40(ciśnienie różnicowe:25MPa{255kgf/cm2})
0,08 {0,8}
ISO 4401-03-02-0-94
1,7
1,5
0,3 do 60(ciśnienie różnicowe: 7MPa{71,4kgf/cm2})
0,5 do 60(ciśnienie różnicowe:25MPa{255kgf/cm2})
OF-G03-P60-J50
OCF-G03-W60-X-J50
A60
B60
OCF-G03-W60-Y-J50
A60
B60
OFH-G04-W200-X-10
A200
B200
OFH-G04-W200-Y-10
A200
B200
Natężenie przepływu sterowania ℓ/min
Ciśnienie
zadziałania
zaworu zwrotnego
MPa {kgf/cm2}
−
3,1
5,0
3/8
25 {255}
0,1 {1,0}
0,5 do 60(ciśnienie różnicowe: 7MPa{71,4kgf/cm2})
1 do 60(ciśnienie różnicowe:25MPa{255kgf/cm2})
4,6
ISO 4401-05-04-0-94
5,0
0,1 {1,0}
4,6
11,1
1/2
35 {357}
10 do 200(ciśnienie różnicowe:21MPa{214kgf/cm2})
15 do 200(ciśnienie różnicowe:25MPa{255kgf/cm2})
20 do 200(ciśnienie różnicowe:35MPa{357kgf/cm2})
0,1 {1,0}
10,2
11,1
0,1 {1,0}
ISO 4401-07-06-0-94
10,2
•Obsługa
z Dla sterowania natężeniem przepływu
należy się upewnić, że różnica ciśnień
pomiędzy portem wlotowym i portem
wylotowym wynosi co najmniej 1MPa
{10,2kgf/cm2}. Patrz charakterystyka
natężenie przepływu - minimalne ciśnienie różnicowe odnośnie informacji
dotyczących maksymalnego natężenia przepływu sterowania OCF-G01 i
OFF- 04.
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 01, 03
OCF – G 03 – W 60 – Y – J50
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji jest
oznaczony jako J50: M6, 50: M8.
N
Mechanizm sterowania
O
X: Ograniczenie wpływu
Y: Ograniczenie wypływu
Maksymalne natężenie sterowania przepływem
Port sterowania
W: Porty A, B A: A port
B: Port B
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Regulator przepływu typu modularnego
OCF: Z zaworem zwrotnym
OF : Bez zaworu zwrotnego (sterowanie portu P)
D-66
P: Port P
xNatężenie
przepływu
sterowania
zwiększa się poprzez obrót pokrętła
sterowania natężeniem przepływu
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
c Opór pokrętła sterowania wartością
ciśnienia będzie wzrastać w miarę
wzrostu ciśnienia. Jednakże nie wolno
używać klucza ani innego narzędzia
pasującego do pokrętła, aby go obrócić. Zamiast tego należy włożyć klucz
sześciokątny 5 mm do otworu śruby
sześciokątnej na środku pokrętła i w
ten sposób go obrócić.
v Po ustawieniu natężenia przepływu
należy je ustalić przez obrót śruby blokujące na końcu pokrętła w prawo.
b Należy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
n Seria zaworów modularnych n04 nie
posiada portu odpływu L (DR2), dlatego nie można ich używać w połączeniu z zaworami elektromagnetycznymi
typu centrum ciśnienia (D).
m Fluktuacja wielkości przepływu wynosi
±5% w zakresie temperatury od 20°C
do 60°C.
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 04
OFH – G 04 – W 200 – Y – 10
Numer konstrukcji
Mechanizm sterowania
X: Ograniczenie wpływu Y: Ograniczenie wypływu
Maksymalne natężenie przepływu sterowania
Port sterowania
W: Porty A, B A: Port A
B: Port B
Średnica nominalna (wielkość) 04
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny zawór sterowania przepływem serii M35
B
46
31
46
31
125 maks.
T
27.5
32.5
T
Pokrętło sterowania natężeniem przepływu
A
B
P
P
19
23.5
40.5
90
23
32.5
7.5
87 maks.
7.5
OCF-G01-W40-X/Y-30
OF-G01-P20-20
6.5 Skok regulacji
71.5 maks.
42 maks.
32
40
24 (16)
20
40
Śruba zabezpieczająca
(Rozwartość klucza 2,5 mm)
40.5
107
250 maks.
Otwór śruby sześciokątnej do
regulacji natężenia przepływu
(Rozwartość klucza 5 mm)
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCF-G01-W40-X-30.
OCF-G01-B40-X/Y-30
40
24 (16)
40
24 (16)
OCF-G01-A40-X/Y-30
71.5 maks.
71.5 maks.
107
189.5 maks.
107
189.5 maks.
Uwaga) Wymiary w nawiasach dotyczą OCF-G01-A40-X-30.
Uwaga) Wymiary w nawiasach dotyczą OCF-G01-B40-X-30.
OF-G03-P60-J50
OCF-G03-W60-X/Y-J50
T
210
105
A
T
T
P
B
46
70
B
161.5 maks.
54
33
8.5
323 maks.
161.5 maks.
46
70
A
Pokrętło sterowania
natężeniem przepływu
Skok regulacji
P
28
Skok regulacji 8.5
178.5 maks.
98.5 maks.
108
54
54
T
27.5
55
29.1 (25.9)
55
Śruba zabezpieczająca
(Rozwartość klucza 2,5 mm)
Otwór śruby sześciokątnej do
regulacji natężenia przepływu
(Rozwartość klucza 5 mm)
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCF-G03-W60-X-J50.
D-67
Zawór modularny
Uwaga) Natężenie przepływu sterowania zwiększa się poprzez obrót
pokrętła sterowania natężeniem przepływu przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara (w lewo).
Instalacyjne rysunki wymiarowe
A
D
OCF-G03-A60-X/Y-J50
279.5 maks.
161.5 maks.
210
105
54
95.3
P
X
B
Y
122
386 maks.
131.8 maks.
95.7
Śruba zabezpieczająca
(Rozwartość klucza 2,5 mm)
51 (34)
85
3
Uwaga) Wymiary w nawiasach dotyczą OCF-G04-A200-X-10.
OFH-G04-B200-X/Y-10
Otwór śruby sześciokątnej do
regulacji natężenia przepływu
(Rozwartość klucza 5 mm)
3
Uwaga) Wymiary w nawiasach dotyczą OFH-G04-W200-X-10.
2-3 I pin
122
366 maks.
132.2 maks.
Uwaga) Wymiary w nawiasach dotyczą OFH-G04-B200-X-10.
I
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
0
M
B’
T
B
A’
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
A
1 PoA, PoB (Restrictor full open)
2 AoT, BoT
1
2
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
5 10 15 20 25 30 35
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
P’
T’
B’
A’
1
1
2
3
4
P
T
B
2
A
A’oA (Ogranicznik caákowicie zamkniĊty)
A’oA (Restrictor full open)
BoB’
AoA’
T’oT
3
4
10
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
1.5
MPa {kgf/cm2}
P
T’
OF-G03-P60-J50
Spadek ciĞnienia
P’
MPa {kgf/cm2}
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
OCF-G01-A40-Y-30
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
Spadek ciĞnienia
OF-G01-P20-20
1.0
P’
P
T’
T
B’
B
(DĨwignia caákowicie)
{15.3}
A’
A
A
oT
B
{10.2}
A
PoB
0.5
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
{5.1}
0
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
Charakterystyka Ciśnienie - regulacja
natężenia przepływu
B’
P T
B A
2.0 (Ogranicznik
caákowicie zamkniĊty)
1.5
1.0
0
Po
{30.6}
A’
A
B
Po
A
B
(Restrictor
full open)
A
o T (Restrictor full open)
B
{25.5}
{20.4}
{15.3}
{10.2}
{5.1}
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
OF-G01-P20-20
P’ T’ Y’ X’ B’ A’
P T Y X
B A
2
1 PoA
PoB (Ogranicznik caákowicie zamkniĊty)
2 PoA
PoB (Restrictor full open)
3 PoP’
T’oT
3
1
{40.8}
{36.7}
{32.6}
{28.5}
{24.5}
{20.4}
{16.3}
{12.2}
{8.2}
{4.1}
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
T’
2.5
0.5
D-68
P’
MPa {kgf/cm2}
MPa {kgf/cm2}
3.0
OFH-G04-W200-Y-10
Spadek ciĞnienia
OCF-G03-W60-Y-J50
Spadek ciĞnienia
O
2-3 I pin
122
112.2
366 maks.
3
A
111.8
N
33
29.1 (25.9)
55
Pokrętło sterowania natężeniem przepływu
85
51 (34)
T
51 (34)
85
193 maks.
11.2
48
Zawór modularny
OFH-G04-A200-X/Y-10
2-3 I pin
L
T
55
29.1 (25.9)
T
OFH-G04-W200-X/Y-10
G
K
B
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCF-G03-B60-X-J50.
F
J
8.5 Skok regulacji
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla OCF-G03-A60-X-J50.
E
H
T
P
A
91
D
B
T
Pokrętło sterowania
natężeniem przepływu
C
P
A
70
46
B
279.5 maks.
161.5 maks.
210
105
54
46
70
8.5
Skok regulacji
33
A
OCF-G03-B60-X/Y-J50
30
25
20
15
10
5
0
5 10 15 20 25 30
{51} {102} {153} {204} {255} {306}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
60
50
40
30
20
10
0
5 10 15 20 25 30
{51} {102} {153} {204} {255} {306}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
OCF-G03-W60-*-J50
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
OF-G03-P60-J50
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
OCF-G01-*40-*-30
80
70
60
50
40
30
20
10
0
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5 10 15 20 25 30
{51} {102} {153} {204} {255} {306}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
5 10 15 20 25 30
{51} {102} {153} {204} {255} {306}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
D
Temperatura oleju − Charakterystyka natężenia przepływu sterowania
320
280
240
200
160
120
80
40
5 10 15 20 25 30 35
20
15
10
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
OCF-G03-W60-*-J50
60
50
40
30
20
60
50
40
30
20
0 20 30 40 50 60 70
Temperatura oleju ˚C
0 20 30 40 50 60 70
Temperatura oleju ˚C
50
40
30
20
0 20 30 40 50 60 70 80
Temperatura oleju ˚C
OFH-G04-W200-*-10
10
10
60
10
0 20 30 40 50 60 70
Temperatura oleju ˚C
2
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
25
5
{51} {102} {153} {204} {255} {306} {357}
OF-G03-P60-J50
30
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
0
OCF-G01-*40-*-30
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
OF-G01-P20-20
Zawór modularny
OFH-G04-W200-*-10
320
280
240
200
160
120
80
40
0
20 30 40 50 60 70 80
Temperatura oleju˚C
Charakterystyka natężenie przepływu – minimalne ciśnienie różnicowe
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
OFH-G04-W200-Y-10
{20.4}
{81.4}
{16.3}
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
10 20 30 40 50 60
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Minimalne ciĞnienie
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
Minimalne ciĞnienie
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
OCF-G01-*40-*-30
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
{20.4}
{18.4}
{16.3}
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
D-69
Rysunki przekrojowe
A
OF-G01-P20-20
B
4
C
16
8
2
9
1
14
15
13
3
5
7
17
10
11
12
6
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BFBS-01FP)
Szt.
Nr części
Nazwa części
13
O-ring
NBR-90 P4
1
14
O-ring
NBR-90 P9
4
15
O-ring
NBR-90 P9
2
16
O-ring
NBR-90 P20
1
17
O-ring
NBR-70-1 P21
1
P
D
Zawór modularny
E
F
Numer części
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nazwa części
Korpus
Tłok
Tuleja
Tuleja
Element ustalający
Gałka
Tarcza
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Śruba
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
OCF-G01-A40-Y-30
G
H
16
8
15
14
20
9
17
12
7
6
4
11
10
3
2
18
1
13
19
5
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BFCS-01CF*)
Szt.
I
Nr części
J
Nazwa części
Numer części
W
A
B
1
17
O-ring
NBR-70-1 P8
2
1
18
O-ring
NBR-90 P9
4
4
4
19
O-ring
AS568-018(NBR-90)
2
2
2
20
O-ring
NBR-70-1 P21
1
1
1
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nazwa części
Korpus
Przepustnica
Tłok
Tłoczysko
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Gałka
Tarcza
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Śruba
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Nr części
1
2
3
4
5
6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Tłok
Tuleja
Element ustalający
Zestaw śrub
Gałka
Śruba
Śruba
Śruba
O-ring
Tarcza
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
K
OF-G03-P60-J50
L
M
N
6
3
6
2
6
4
6
1
13
7
5
6
5
12
4
11
1
9
15
3
14
8
2
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BFES-03FP)
O
Numer części
Nazwa części
6-5
O-ring
NBR-70-1 P7
1
11
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
12
O-ring
NBR-90 P12
2
13
O-ring
NBR-70-1 P21
1
14
O-ring
NBR-90 P26
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
D-70
Szt.
Nr części
PC
10
OCF-G03-A60-Y-J50
9
3
9
4
9
1
9
2
16
10
14
7
8
5
11
2
17
4
12
3
15
1
13
18
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BFES-03CF*)
Szt.
Nr części
Nazwa części
Numer części
W
A
B
O-ring
NBR-70-1 P10
2
1
1
15
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
5
5
16
O-ring
NBR-70-1 P21
2
1
1
17
O-ring
NBR-90 P22
4
3
3
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9-1
9-2
9-3
9-4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nazwa części
Korpus
Przepustnica
Tłok
Tuleja
Tłoczysko
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Zestaw śrub
Gałka
Śruba
Śruba
Śruba
Tarcza
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
OFH-G04-A200-Y-10
14 13 6
7 12 11
2 19 20 18 16
9
8
5
4 17 21 1 10 15 3
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BFKS-04CF*)
Szt.
Nr części
Nazwa części
Numer części
W
A
B
2
15
O-ring
AS568-012(NBR-90)
2
2
16
O-ring
NBR-90 P10A
2
1
1
17
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
4
4
18
O-ring
NBR-90 P30
2
2
2
19
Pierścień zapasowy
T2-P10A
2
1
1
20
Pierścień zapasowy
T2-P30
2
2
2
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Przepustnica
Tłok
Gałka
Tarcza
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Pierścień zapasowy
Trzpień
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B 2407-T2-**.
3. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
D-71
D
Zawór modularny
14
6
MODULARNY ZAWÓR STERUJĄCY
A
Modularny zawór sterujący
B
C
D
50 do 300ℓ/min
25,35MPa
Właściwości
qTen zawór modularny jest zaworem
zwrotnym zapobiegającym przed
przepływem wstecznym.
wWielkości 01, 03, 04 obejmują typy,
które można również wykorzystać
jako obwody zasysania i różnicowe.
eMaksymalne ciśnienie robocze: 25,
35MPa {255, 357kgf/cm2}
Dane techniczne
Nr modelu
Zawór modularny
E
F
H
I
K
L
Ciśnienie zadziałania
MPa{kgf/cm2}
Ciężar
kg
1,0
OC-G01-T1-21
T2
T3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
1,0
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
1,2
OC-G01-AP1-20
AP2
AP3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
1,0
OCV-G01-W-20
0,015 {0,15}
1,0
OC-G03-P1-J50
P2
P3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
2,7
OC-G03-T1-J50
T2
T3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
2,7
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
2,7
OC-G03-AP1-J50
AP2
AP3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
2,7
OCV-G03-W-J50
0,015 {0,15}
3,5
OCH-G04-P1-10
P2
P3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
4,5
OCH-G04-T1-10
T2
T3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
6,5
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
4,5
OCH-G04-AP1-10
AP2
AP3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
4,5
OVH-G04-W-10
0,01 {0,1}
6,5
OCH-G04-A1-10
A2
A3
M
Maksymalne natężenie przepływu
ℓ/min
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
OC-G03-A1-J50
A2
A3
J
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
OC-G01-P1-21
P2
P3
OC-G01-A1-21
A2
A3
G
Średnica nominalna
(Wielkość)
1/8
3/8
1/2
25 {255}
25 {255}
35 {357}
50
100
300
Wymiary powierzchni
uszczelki
ISO 4401-03-02-0-94
ISO 4401-05-04-0-94
ISO 4401-07-06-0-94
•Obsługa
N
O
z Obwód różnicowy można z łatwością
skonfigurować w P → B poprzez przymocowanie OC-G**-A* nad OC-G**-AP* na płycie pomocniczej. (Patrz
ilustracja z prawej strony.)
xNależy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
cSeria zaworów modularnych 04 nie
posiada portu odpływu L (DR2), dlatego nie można ich używać w połączeniu z zaworami elektromagnetycznymi
typu centrum ciśnienia (D).
OC-G0*A*-*
OC-G0*AP*-*
Do przodu
Differential circuit adjustment
D-72
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 01, 03
OC (OCV) – G 03 – P 1 – J50
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji
jest oznaczony jako J50: M6, 50 : M8.
Ciśnienie zadziałania 1, 2, 3
Port sterujący P: port P T: port T W: porty A, B (01, 03 kontrola podciśnienia)
A: Port A
Obwód różnicowy
AP: porty A, P
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
D
Modularny zawór zwrotny podciśnienia (01, 03 size)
Zawór modularny
Modularny zawór zwrotny (wielkość 01, 03)
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 04
OCH (OVH) – G 04 – P 1 – 10
Numer konstrukcji
Ciśnienie zadziałania 1, 2, 3
Port sterujący P: port P T: port T W: porty A, B (kontrola podciśnienia)
A: Port A
Obwód różnicowy
AP: porty A, P
Średnica nominalna (wielkość) 04
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Podciśnieniowy modularny zawór zwrotny serii M35
Modularny zawór zwrotny serii M35
D-73
Instalacyjne rysunki wymiarowe
40.5
73
79.5
32
7
40.5
107
121
20
40
P
18.5 40.5
80
94
7
20
40
6.5
T
A
B
22
32.5
7.5
P
B
46
31
T
23
32.5
7.5
46
31
A
47
20
40
11.5
7
D
(18.5)
B
OCV-G01-W-20
24.5
40
18.5 40.5
80
87
T
60.5
P
P
C
A
27.5
32.5
B
46
31
T
A
OC-G01-A*-21
46.5
7.5
(18.5)
47
27.5
32.5
46
31
B
OC-G01-P -21
T*
OC-G01-AP-20
7.5
A
Zawór modularny
Uwaga) Wymiary w nawiasach dotyczą OC-G01-T*-20.
E
46.5
126.5
93
46.5
54
93
54
G
B
T
70
46
T
126.5
93
46.5
54
P
P
A
OC-G03-T*-J50
T
A
P
B
70
46
126.5
OC-G03-A*-J50
46
70
F
OC-G03- P *-J50
AP
T
T
A
B
T
55
55
I
55
H
J
P
A
B
X
B
Y
P
A
T
9.5
9.5
X
B
Y
165
174.5
3
55
2 - I 3 pin
2 - I 3 pin
D-74
T
91
T
91
P
120
129.5
N
O
54
A
T
111.7
52.2
70
70
46
M
65
70.3
70
L
9.2
172
130
OCH-G04-T*-10
3
K
P
OCH-G04- A *-10
AP
OCV-G03-W-J50
OVH-G04-W-10
P
A
X
B
9.5
91
T
45.5
107.9
48.4
Y
165
184
9.5
3
36
Zawór modularny
70
D
2 - I 3 pin
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
1
4
10
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
3.0
P’ T’
B’
{30.6}
A’
2.0
{25.5}
T
B
1.5
1.0
0
{20.4}
A
Ao P
(Typ 3)
Ao P
(Typ 1)
{15.3}
{10.2}
Ao P
(Typ 2)
0.5
A
A
T Po
Bo
B
{5.1}
MPa {kgf/cm2}
Spadek ciĞnienia
P’ T’
B’
{30.6}
A’
1.5
1.0
0.5
0
{25.5}
P
T
B
PoA, PoB, AoT, BoT
ToA, ToB
10
3.0
P’ T’
B’
{30.6}
A’
{25.5}
2.0
1.5
T
B
{20.4}
A
Po A
(Typ 3)
1.0
Po A
(Typ 2)
0
{20.4}
A
Po A
(Typ 1)
{15.3}
{10.2}
To
A
B
A
A
o
B T Po B
{15.3}
{10.2}
{5.1}
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ë/min
1.5
1.0
0.5
0
P
B
A
{30.6}
{25.5}
2.0
T
{20.4}
(Typ 3)
1.5
A
PoB
1.0
{15.3}
A
PoB
(Typ 2)
A
P o B (Typ 1)
A
B
oT
{10.2}
{5.1}
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
{30.6}
3
P TY X B
3.0
P’ T’
B’
A’
P
B
A
{30.6}
2.5
{25.5}
2.0
1.5
T
A
Bo T
1.0
{20.4}
(Typ 2)
(Typ 3)
A
Bo T
(Typ 1)
0
{15.3}
A
Bo T
{10.2}
A
Po B
{5.1}
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
OCH-G04-T*-10
P’ T’ Y’ X’ B’ A’
1
2
3
4
A’
0.5
{5.1}
Po B
BoT
2.5
2.0
B’
2.5
0
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
3.0
P’ T’
OC-G03-T*-J50
2.5
P
3.0
0.5
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
OCH-G04-P*-10
2.5
2.0
A
1
0.5
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
OCV-G03-W-J50
3.0
B
T
OC-G03-A*-J50
2.5
P
P
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
2
0
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
OC-G03-AP*-J50
1
2
A’
MPa {kgf/cm2}
A
B’
Spadek ciĞnienia
B
P’ T’
MPa {kgf/cm2}
T
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Spadek ciĞnienia
P
PoA, PoB (Typ 1)
PoA, PoB (Typ 2)
PoA, PoB (Typ 3)
AoT, BoT
MPa {kgf/cm2}
1
2
3
4
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
A
{25.5}
2
PoA, PoB (Typ 1 )
PoA, PoB (Typ 2 )
PoA, PoB (Typ 3 )
AoT, BoT
1
4
{20.4}
{15.3}
{10.2}
{5.1}
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë/min
MPa {kgf/cm2}
2
OC-G03-P*-J50
Spadek ciĞnienia
3
A’
MPa {kgf/cm2}
B’
Spadek ciĞnienia
T’
Spadek ciĞnienia
0
P’
MPa {kgf/cm2}
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
OCV-G01-W-20
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
Spadek ciĞnienia
OC-G01-P*-21
P’ T’ Y’ X’ B’ A’
3.0
{30.6}
3
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
P T YX B
1
2
3
4
AoT, BoT (Typ 1 )
A
{25.5}
2
AoT, BoT (Typ 2 )
AoT, BoT (Typ 3 )
PoA, PoB
1
{20.4}
{15.3}
{10.2}
{5.1}
4
0
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë/min
D-75
{25.5}
P TY X B
PoA (Typ 1)
PoA (Typ 2)
3 PoA (Typ 3)
4 PoB,BoT
2.0
A
{20.4}
1
2
1.5
1.0
0.5
{15.3}
{10.2}
{5.1}
50 100 150 200 250 300
Natężenie przepływu ë/min
P’ T’ Y’ X’ B’ A’
3.0
{30.6}
2.5
P T YX B
2.0
1
2
3
4
5
6
7
1.5
1.0
0.5
0
AoP (Typ 1 )
AoP (Typ 2 )
AoP (Typ 3 )
PoA
PoB
AoT
BoT
{25.5}
3
A
5
6
{20.4}
2
7
1
4
{15.3}
{10.2}
{5.1}
MPa {kgf/cm2}
2.5
OVH-G04-W-10
Spadek ciĞnienia
{30.6}
MPa {kgf/cm2}
P’ T’ Y’ X’ B’ A’
3.0
0
C
OCH-G04-AP*-10
Spadek ciĞnienia
B
MPa {kgf/cm 2}
A
Spadek ciśnienia
OCH-G04-A*-10
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë/min
P’ T’ Y’ X’ B’ A’
3.0
{30.6}
2.5
{25.5}
P T YX B
2.0
1
1.5
1.0
0.5
3
4
5
6
2
0
ToA
ToB
PoA
PoB
AoT
BoT
4
A
6
3
{20.4}
2
1
5
{15.3}
{10.2}
{5.1}
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë/min
Rysunki przekrojowe
D
OC-G01- P -21
T*
OC-G01-AP-20
OC-G01-A*-21
Zawór modularny
E
F
5
1
6
2
4
7
5
3
1
6
2
4
7
5
3
6
2
3
4
8
1
7
9
G
H
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Gniazdo sprężyny
Sprężyna
Tabliczka
O-ring
O-ring
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Gniazdo sprężyny
Sprężyna
Tabliczka
O-ring
O-ring
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BDBS-01C*)
J
Nr
części
K
L
M
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BDBS-01CA)
Szt.
Szt.
Nazwa części
Numer części
P
T
Nr części
Nazwa części
Numer części
8
O-ring
NBR-90 P9
4
9
O-ring
NBR-90 P18
2
A
AP
6
O-ring
NBR-90 P9
4
4
4
7
O-ring
NBR-90 P18
1
1
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS
B2401.
2. Określić P, T lub AP dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
OCV-G01-W-20
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
N
O
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Kula
Gniazdo
Gniazdo sprężyny
Sprężyna
Tabliczka
O-ring
O-ring
3
D-76
8
1
5
6
7
2
4
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Prowadnica
Sprężyna
Tabliczka
Korek
O-ring
O-ring
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BDBS-01CVW)
Szt.
Nr części
Nazwa części
Numer części
W
7
O-ring
NBR-90 P9
4
8
O-ring
NBR-90 P18
2
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
OC-G03-P*-J50
6
2
9
4
OC-G03-T*-J50
3
8
1
5
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
10
Nazwa
części
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Korek
O-ring
O-ring
Trzpień
7
OC-G03-A*-J50
7
8
1
5
1
5
10
3
4
9
2
4
5
11
1
3
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Nazwa
części
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Korek
O-ring
O-ring
Trzpień
OC-G03-AP*-J50
10
3
4
9
2
6
6
12
7
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BDES-03CAP)
Szt.
P
T
A
Nr
części
10
Numer części
8
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
5
5
9
O-ring
NBR-90 P22
1
1
1
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić P, T lub A dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
Szt.
Nazwa części
O-ring
Numer części
AP
NBR-90 P11
1
11
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
12
O-ring
NBR-90 P22
1
10
13
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D
9
Nazwa
części
Korpus
Pokrywa
Korek
Grzybek
Gniazdo
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają
JIS B2401.
OCV-G03-W-J50
6
2
9
4
3
8
1
5
7
10
Lista części uszczelnienia (numer zestawu modelu
BDES-03CVW)
Szt.
Nr części
Nazwa części
Numer części
W
7
O-ring
NBR-90 P10A
2
8
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
9
O-ring
NBR-90 P22
2
Nr części Nazwa części Nr części
1
2
3
4
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Sprężyna
5
6
7
8
Nazwa części Nr części Nazwa części
Tabliczka
Śruba
O-ring
O-ring
9
10
O-ring
Trzpień
D-77
Zawór modularny
Nazwa
części
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Korek
O-ring
O-ring
Trzpień
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BDES-03C*)
Nazwa części
2
8
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr części
8
OCH-G04-P*-10
8
A
1
OVH-G04-W-10
5
6
2
4
9
7
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
C
D
Zawór modularny
E
Nazwa
części
Numer części
6
O-ring
7
8
I
J
K
L
M
N
O
D-78
2
9
8
1
5 6
Lista części uszczelnienia (numer modelu
zestawu BDKS-04CVW)
Nazwa
części
Numer części
Szt.
2
6
O-ring
AS568-012(NBR-90)
2
1
1
7
O-ring
NBR-90 P32
2
4
4
8
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
P
T
A
AP
AS568-012(NBR-90)
2
2
2
O-ring
NBR-90 P20
1
1
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
4
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić P, T, A lub AP dla gwiazdki (*) w numerze modelu
zestawu.
H
4
Nr
części
Szt.
Nr
części
3
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Gniazdo sprężyny
Sprężyna
Tabliczka
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BDKS-04C*)
F
G
7
3
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają
JIS B2401.
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Gniazdo sprężyny
Sprężyna
Tabliczka
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
MODULARNY ZAWÓR ZWROTNY
OBSŁUGIWANY PILOTEM
Modularny zawór zwrotny
obsługiwany pilotem
50 do 300ℓ/min
25,35MPa
Właściwości
qTen zawór modularny jest stosowany
do tego, aby zapobiec przed samoczynnym uruchomieniem siłownika
oraz do utrzymywania pozycji siłownika.
w Maksymalne ciśnienie robocze: 25,
35MPa {255, 357kgf/cm2}
D
Dane techniczne
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Współczynnik obszaru
Ciśnienie
zadziałania
MPa {kgf/cm2}
OCP-G01-W1-21
W2
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
OCP-G01-A1-21
A2
OCP-G01-B1-21
B2
OCP-G01-W1-F-21
W2
OCP-G01-A1-F-21
A2
OCP-G01-B1-F-21
B2
OCP-G03-W1-J50
W2
OCP-G03-A1-J50
A2
OCP-G03-B1-J50
B2
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2.0}
0,5 {5.1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
OCP-G03-W1-D-J50
W2
1/8
3/8
25 {255}
25 {255]
50
100
OCP-G03-A1-D-J50
A2
OCP-G03-B1-D-J50
B2
OPH-G04-W1-10
W2
OPH-G04-A1-10
A2
OPH-G04-B1-10
B2
OPH-G04-W1-D-10
W2
35 {357}
300
Gniazdo
zaworu
zwrotnego
Gniazdo
zaworu
iglicowego
1
0,37
−
1
0,51
0,06
1
0,49
0,07
1
0,49
−
1
0,50
0,07
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
OPH-G04-A1-D-10
A2
0,2 {2.0}
0,5 {5.1}
OPH-G04-B1-D-10
B2
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
Ciężar
kg
Wymiary powierzchni
uszczelki
1,2
ISO 4401-03-02-0-94
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2.0}
0,5 {5.1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
0,2 {2.0}
0,5 {5.1}
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
1/2
Tłok
pilotowy
1
0,50
1,2
3,6
ISO 4401-05-04-0-94
6,8
ISO 4401-07-06-0-94
−
•Obsługa
z Należy zwrócić uwagę, że gdy wielkość 01 ma symbol pomocniczy „F”,
ciśnienie wsteczne portu zbiornika
może powodować otwarcie małego zaworu, sprawiając, że nie będzie
możliwe utrzymywanie ciśnienia.
x Jeżeli ciśnienie wsteczne portu zbiornika powoduje otwieranie małego
zaworu i uniemożliwia utrzymanie ciśnienia przy wielkości 03, 04, należy
stosować typ bezpośredni z symbolem pomocniczym „D”.
c Minimalne ciśnienie pilota zmienia się
wraz z ciśnieniem po stronie wlotowej
podczas przepływu wstecznego. Należy ustawić zawór tak, aby ciśnienie
było co najmniej dwa razy wyższe, niż
wymagane ciśnienie uzyskane z zastosowaniem wykresu minimalnego
ciśnienia pilotowego.
v Należy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
bSeria zaworów modularnych 04 nie
posiada portu odpływu L (DR2), dlatego nie można ich używać w połączeniu z zaworami elektromagnetycznymi
typu centrum ciśnienia (D).
D-79
Zawór modularny
Nr modelu
Średnica
nominalna
(wielkość)
Wyjaśnienie numeru modelu
A
Wielkość 01, 03
OCP – G 03 – W 1 – (D) – J50
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji jest
oznaczony jako J50: M6, 50: M8.
B
Symbol pomocniczy F: Z mechanizmem odpornym na uderzenia (tylko wielkość 01)
D: Brak małego grzybka zaworu (tylko wielkość 03)
Ciśnienie zadziałania 1: 0,2MPa{2,0kgf/cm2} 2: 0,5MPa{5,1kgf/cm2}
Port sterowania
C
W: Porty A, B A: port A
B: port B
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
D
Zawór modularny
E
Modularny zawór zwrotny obsługiwany pilotem
Wyjaśnienie numeru modelu
Wielkość 04
OPH – G 04 – W 1 – (D) – 10
Numer konstrukcji
F
Symbol pomocniczy D: Brak małego grzybka zaworu
Ciśnienie zadziałania 1: 0,2MPa{2,0kgf/cm2}
2: 0,5MPa{5,1kgf/cm2}
G
Port sterowania
W: porty A, B
A: port A
B: port B
Średnica nominalna (wielkość) 04
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
H
Instalacyjne rysunki wymiarowe
23
32.5
T
A
46
31
J
OCP-G03-**-(D)-J50
60.5
B
P
K
T
40.5
107
121
A
P
B
T
55
7
32
180
93
46.5
54
46
70
OCP-G01-**-(F)-21
7.5
I
Obsługiwany pilotem modularny zawór zwrotny serii M35
M
24.5
40
L
OPH-G04-**-(D)-10
62
48
N
T
91
O
112
P
A
B
122
224
3
70
43
50.8
X
D-80
2- I 3pin
Y
51.2
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
0
B
2
3
A
1
1 PoA, PoB (Typ 1)
2 PoA, PoB (Typ 2)
3 AoT, BoT
10
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
P’
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ë/min
0
P
T’
T
B’
A’
B
3
2
A
1
1 PoA, PoB (Typ 1)
2 PoA, PoB (Typ 2)
3 AoT, BoT
10
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
3.0
MPa {kgf/cm2}
A’
OCP-G03-W*-(D)-J50
Spadek ciĞnienia
T
B’
MPa {kgf/cm2}
P
T’
OCP-G01-W*-F-21
Spadek ciĞnienia
P’
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
MPa {kgf/cm2}
Spadek ciĞnienia
OCP-G01-W*-21
P’
T’
B’
1
A’
2.5
2.0
1.5
1.0
2
1
2
P
T
B
0
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ë/min
{20.4}
A
Symbol pomocniczy: Brak
Symbol pomocniczy: D
1
2
A
Po (Typ 2)
B
A
Po B (Typ1)
0.5
{30.6}
{25.5}
{15.3}
{10.2}
{5.1}
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ë/min
T’
B’
{30.6}
A’
2.5
{25.5}
2.0
P
T
B
{20.4}
A
A
oT
B
1.5
{15.3}
1.0
{10.2}
0.5
{5.1}
0
MPa {kgf/cm2}
P’
OPH-G04-W*-10
Spadek ciĞnienia
3.0
MPa {kgf/cm2}
Spadek ciĞnienia
OCP-G03-W*-J50
Zawór modularny
Charakterystyka spadku ciśnienia (swobodny przepływ wsteczny)
3.0
P’ T’ Y’ X’ B’
A’
{30.6}
2
{25.5}
2.5
2.0
1.5
P T Y X B A
1 PoA, PoB (Typ 1)
2 PoA, PoB (Typ 2)
3 AoT, BoT
1
{10.2}
0.5
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ë/min
0
{20.4}
{15.3}
3
1.0
{5.1}
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë/min
Charakterystyka minimalnego ciśneinia pilota
20
{204}
15
{153}
10
{102}
5
{51}
25
1 Gáówny zawór zwrotny
2 Maáy zawór
{255}
20
{204}
15
{153}
1
10
{102}
5
{51}
MPa {kgf/cm2}
{255}
MPa {kgf/cm2}
25
OCP-G03-W*-(D)-J50
Minimalne ciĞnienie pilotowe
OCP-G01-**-F-21
Minimalne ciĞnienie pilotowe
MPa
{kgf/cm2}
Minimalne ciĞnienie pilotowe
OCP-G01-**-21
6
5
2
1 Symbol pomocniczy: Brak
2 Symbol pomocniczy: D
{61.2}
{51.0}
4
{40.8}
3
{30.6}
2
1
1
{20.4}
{10.2}
2
0
5 10 15 20 25
{51} {102} {153} {204} {255}
0
CiĞnienie po stronie wewnĊtrznej
przepáywu wstecznego
MPa {kgf/cm2}
5 10 15 20 25
{51} {102} {153} {204} {255}
&LĞQLHQLHSRVWURQLHZHZQĊWU]QHM
SU]HSá\ZXZVWHF]QHJR
MPa {kgf/cm2}
0
5 10 15 20 25
{51} {102} {153} {204} {255}
&LĞQLHQLHSRVWURQLHZHZQĊWU]QHM
SU]HSá\ZXZVWHF]QHJR
MPa {kgf/cm2}
MPa {kgf/cm2}
Minimalne ciĞnienie pilotowe
OPH-G04-W*-(D)-10
30
1 Symbol pomocniczy: Brak
2 Symbol pomocniczy: D
25
20
2
0
{204}
{153}
10
5
{306}
{255}
15
{102}
1
D
{51}
5 10 15 20 25 30 35
{51} {102} {153} {204} {255} {306} {357}
&LĞQLHQLHSRVWURQLHZHZQĊWU]QHM
SU]HSá\ZXZVWHF]QHJR
MPa {kgf/cm2}
D-81
Rysunki przekrojowe
A
OCP-G01-A*-21
7
9
8
OCP-G01-A*-F-21
10
4
3
12
11
1
6
13
7
13
9
8
2
10
4
5
B
C
D
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Tłok
Gniazdo
Tłoczysko
Tuleja
Gniazdo sprężyny
Prowadnica
Sprężyna
Kula
Tabliczka
O-ring
O-ring
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BDBS-01CP*)
Szt.
Zawór modularny
Nr
części
Nazwa części
12
O-ring
NBR-90 P9
4
4
4
13
O-ring
NBR-90 P18
2
2
2
E
Numer części
W
A
B
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
F
OCP-G03-A*-J50
G
10
2
8
12
4
3
6
5
11
1
9
13
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
H
I
J
OCP-G03-**-D-J50
K
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu
BDES-03CP*)
10
Szt.
Nr części
Nazwa części
W
A
B
11
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
5
5
12
O-ring
NBR-90 P29
2
2
2
L
M
Numer części
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
N
O
D-82
2
8
12
4
6
1
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Grzybek
Tłok
Gniazdo
Tuleja
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
O-ring
O-ring
Trzpień
OPH-G04-A*-10
11
2
14
5
9
4
7
6
1
10
12
13
15
8
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Grzybek
Grzybek
Tłok
Gniazdo
Tuleja
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
Trzpień
D
Zawór modularny
OPH-G04-**-D-10
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BDKS-04CP*)
Szt.
Nr części
Nazwa części
Numer części
W
A
B
12
O-ring
AS568-012(NBR-90)
2
2
2
13
O-ring
AS568-118(NBR-90)
4
4
4
14
O-ring
AS568-127(NBR-90)
2
2
2
Uwaga) Określić W, A, lub B dla gwiazdki (*) w numerze modelu zestawu.
11
2
14
5
9
D-83
BLOK MANOMETRU
A
Modularny blok manometru
B
C
D
Właściwości
qTen modularny blok umożliwia przymocowanie manometru do portów P
i T lub do portów A i B.
wPołączenie z portami jest niezwykle
łatwe.
Dane techniczne
Zawór modularny
Nr modelu
E
Średnica nominalna
(Wielkość)
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
Maksymalne natężenie przepływu
ℓ/min
OK-G01-P-20
OK-G01-W-20
25 {255}
50
OK-G01-P-H-20
OK-G01-W-H-20
1,0
OK-G03-J50
3/8
25 {255}
100
Wyjaśnienie numeru modelu
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji
jest oznaczony jako J50: M6, 50 : M8.
Symbol pomocniczy H: Grubość 40 mm (tylko
wielkość 01)
Port wylotowy ciśnienia P: port P T: port T
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
K
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Modularny blok manometru
L
M
N
O
D-84
2,3
•Obsługa
OK – G 01 – P – (H) – 20
J
ISO 4401-03-02-0-94
1,0
OK-G01-T-H-20
I
Wymiary powierzchni
uszczelki
0,6
1/8
G
Ciężar
kg
0,6
OK-G01-T-20
F
H
50 do 100ℓ/min
25MPa
W: porty A, B
ISO 4401-05-04-0-94
z W przypadku instalacji OK-G01-P-(H)- 20, OK-G01-T-(H)-20, lub OK-G01W-(H)-20, należy sprawdzić orientację
numeru modelu, aby mógł on zostać
prawidłowo odczytany ze strony portu P.
xNależy pamiętać, że płyta pomocnicza
i śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
OK-G01-W-20
40
40
40
46
31
B
P
20
40
18.5
40.5
80
OK-G01-W-H-20
2-Rc1/4
40
2-Rc1/4
40.5
80
OK-G01-T-H-20
20
40
OK-G01-P-H-20
18.5
T
20
2-Rc1/4
40.5
80
25
12.5
A
23
32.5
7.5
40
P
P
18.5
B
23
32.5
T
A
46
31
46
31
B
23
32.5
T
D
OK-G01-W-H-20
40
40
OK-G01-W-20
12.5
25
OK-G01-T-H-20
2-Rc1/4
40.5
80
Zawór modularny
OK-G01-P-H-20
18.5
2-Rc1/4
40.5
80
OK-G01-T-20
12.5
25
OK-G01-P-20
18.5
B
P
46
31
2-Rc1/4
40.5
80
A
T
A
P
P
18.5
B
23
32.5
T
A
46
31
46
31
B
23
32.5
T
A
7.5
OK-G01-T-20
7.5
OK-G01-P-20
23
32.5
Instalacyjne rysunki wymiarowe
OK-G03-J50
99
P
13
35
B
B
T
T
T
15
2-Rc1/4
70
13
A
P
46
2-Rc1/4
A
40
54
5
49.5
5
15
55
40
Lista części uszczelnienia
Wielkość
Nazwa części
Numer części
Szt.
01
O-ring
NBR-90 P9
4
03
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
D-85
BLOK SYSTEMOWY WYSOKA-NISKA
A
50 do 100ℓ/min
25MPa
Blok systemowy wysoka-niska
B
Właściwości
Proste sterowanie 2 prędkościami typu wysoka-niska można uzyskać poprzez
ułożenie tego bloku na bloku podstawy wysoka-niska oraz na kolektorze, co
powoduje konfigurację obwodu sterowania prędkością.
C
Dane techniczne
Nr modelu
D
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
1/8
25 {255}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
OB-G01-W-20
Zawór modularny
F
G
1,5
50
OB-G01-W-H-20
E
Ciężar
kg
2,5
OB-G03-W-J30
4,5
3/8
25 {255}
OB-G03-W-H-J30
100
7,1
•Obsługa
zGdy wymagany jest blok podstawy,
zastosować MOB-01Y-W*-10 dla
wielkości 01 oraz MOB-03X-B*-J30
dla wielkości 03, ze względu na dopasowanie skoków zaworu. MOB-01X-B*-10 ma inny skok zaworu i nie
może być używany.
H
x Instalując ten blok należy się upewnić,
że tabliczka znamionowa jest zorientowana w taki sposób, aby można ją
było prawidłowo odczytać ze strony
portu A.
c Oba porty cylindrów po tej stronie kolektora bloku (dół) są otwarte. Z tego
powodu należy zamknąć jeden z por-
tów cylindra bloku podstawy (A1, B1
lub A2, B2 na następnej stronie) lub
zmodyfikować kolektor w taki sposób,
aby miał on tylko pojedynczy port cylindra.
v Należy pamiętać, że śruby instalacyjne nie zostały dołączone. Patrz strony
D-90 do D-95 jeżeli te pozycje są wymagane.
Wyjaśnienie numeru modelu
I
OB – G 01 – W – (H) – 20
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji jest oznaczony jako J30: M6, 30 : M8.
J
Symbol pomocniczy H: Grubość 40mm (tylko wielkość 01)
Grubość 50mm (tylko wielkość 03)
System wysoka-niska
K
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
L
M
Blok systemowy wysoka-niska
Przykład typowego obwodu
Duża prędkość
Mała prędkość
N
O
Blok systemowy wysoki-niski
B1 A1
B2 A2
Użyć dowolnej.
D-86
Instalacyjne rysunki wymiarowe
OB-G01-W-H-20
P
A
A
23.5
A
31
B
PT
T
23.5
A
P
8- I 5.5 otwór
32.5
B
B
PT
32.5
31
31
50
96
31
50
96
23
D
25
A
T
T
P
A
46
35
T
T
B
P
A
150
80
T
T
46
B
P
A
35
8- I 6.5 otwór
55
60
B
8- I 6.5 otwór
120
B
46
35
60
150
80
54
P
OB-G03-W-H-J30
T
T
120
OB-G03-W-J30
46
Zawór modularny
40
23
54
B
T
8- I 5.5 otwór
32.5
40.5
90
32.5
40.5
90
OB-G01-W-20
Lista części uszczelnienia
Wielkość
Nazwa części
Numer części
Szt.
01
O-ring
NBR-90 P9
8
03
O-ring
NBR-90 P12
10
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
D-87
PŁYTA KOŃCOWA∙PŁYTA SWOBODNEGO PRZEPŁYWU∙
03/01 PŁYTA WYMIANY
A
Płyta końcowa, płyta swobodnego
przepływu, 03/01 płyta wymiany
B
C
D
50 do 100ℓ/min
25MPa
Właściwości
qPłyta końcowa jest modularną płytą
zaworu stosowaną do odcinania obwodu, który nie jest wymagany i w
przypadku stosowania modularnego
zaworu nadmiarowego w konfiguracji
samodzielnej.
wPłyta swobodnego przepływu jest modularną płytą zaworu stosowaną w
obwodzie jednokierunkowym, która
nie wymaga zaworu elektromagnetycznego.
ePłyta wymiany 03/01 umożliwia zastosowanie zaworu modularnego o wiel-
kości 01 z płytą pomocniczą wielkości
03 i blokiem podstawy.
rPłyta wymiany 06/04 umożliwia zastosowanie zaworu modularnego o wielkości 04 z płytą pomocniczą wielkości
06 i blokiem podstawy.
Zawór modularny
Dane techniczne
E
Średnica nominalna
(wielkość)
Nr modelu
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne natężenie
przepływu
ℓ/min
MOB-G01-10
F
0.3
−
MOB-G01-H-10
1/8
0.6
25 {255}
MOB-G01-A-10
50
MOB-G01-B-10
G
0.6
MOB-G03-J50
1.4
−
MOB-G03-H-50
2.5
MOB-G03-A-J50
MOB-G03-B-J50
H
3/8
1.3
25 {255}
100
MOB-G03-A-H-50
2.3
MOB-G03-B-H-50
MOB-G03-AA-J50
I
J
Ciężar
kg
MOB-G06-AA-5411A
3/4
21 {214}
50
2.3
200
8.0
Wyjaśnienie numeru modelu
MOB – G 03 – A – (H) – J50
Numer konstrukcji
(wielkość G03)
K
Uwaga: Symbol pomocniczy (wysokość dokręcania) oraz numer konstrukcji
J50: Typ M6 x 26,5mm
50: Typ M8 x 23,4mm
H-50: Typ M8 58 mm (tylko płyta ogranicznika i dolna płyta nadmiarowa)
5411A: 06/04 płyta konwersji (pozycja specjalna)
L
Symbol pomocniczy H: Wysokość dokręcania 36mm (wielkość 01), 58mm (wielkość 03)
Status portu połączenia
Brak: Wszystkie porty zablokowane (płyta ogranicznika)
A: P←→A, B←→T
(Płyta swobodnego przepływu)
B: P←→B, A←→T
AA: G03→G01, G06→G04
P→P
03/01 Płyta przełączania
T→T
06/04 Płyta konwersji
A→A
B→B
Nr modelu
M
N
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
O
Płyta zaworów modularnych
•Obsługa
z Śruby instalacyjne nie są zawarte. Skorzystać z tabeli z prawej strony, aby
określić śruby do samodzielnego użycia.
D-88
Wymiary śruby
Szt.
MOB-G01-10
M5x25
4
MOB-G01-*-10
MOB-G03-J50
A
MOB-G03-B -J50
MOB-G03-AA-J50
M5 x 45
4
M6×35
4
MOB-G03-50
A
MOB-G03-B -50
MOB-G03-AA-50
M8×35
4
MOB-G03-H-50
A
MOB-G03-B -H-50
M8×70
4
MOB-G06-AA-5411A
M12×70
6
Instalacyjne rysunki wymiarowe
MOB-G01-H-10
B
40.5
60
93
36
46.5
4- I 8.5 otwory
54
32
H
MOB-G03-A -H-50
B
A
B
MOB-G03-H-50
93
93
46.5
4-M5x12
54
T
69
B
40.5
14
6.25
54
54
4- I D pogłębienie
I d otwory
T
A
B
T
MOB-G03-A-J50
Nr modelu
D
H
d
MOB-G03-*-50
14
23.4
8.5
MOB-G03-*-J50
11
26.5
6.5
Lista części uszczelnienia
34.5
46
32.5
31
P
A
93
P
T
MOB-G03-AA-J50
46.5
T
T
T
MOB-G03-J50
4- I 8.5 otwory
46.5
54
70
46
70
46
B
58
70
46
T
93
P
P
A
D
MOB-G03-A -J50
B
32
H
46.5
4- I 5.5 otwory
MOB-G01-A-10
MOB-G03-H-50
4- I D pogłębienie
I d otwory
40.5
60
Zawór modularny
MOB-G03-J50
8.5
4- I 5.5 otwory
MOB-G01-H-10
20
MOB-G01-10
8.5
B
P
36
4- I 9.5x5.4 pogłębienie
I 5.5 otwory
40.5
60
70
46
A
P
P
58
31
A
32.5
45
B
31
A
32.5
45
31
T
T
T
8.5
A
-10
(B)
30
6.25
30
6.25
30
MOB-G01-
32.5
45
MOB-G01-10
A
T
B
P
MOB-G03-A-H-50
Wielkość
Nazwa
części
01
O-ring
NBR-90 P9
4
03
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
O-ring
NBR-90 P28
4
O-ring
NBR-90 P20
2
Numer części
Szt.
H
45
06
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają
JIS B2401.
Krzywe wydajności
MOB-G06-AA-5411A
Charakterystyka spadku ciśnienia
92
57.2
2-M6x16
2- I 6
53.2
52.5
77
130.2
101.6
88.1
76.6
65.9
50
34.1
18.3
169
6
4-M10x17
03D^NJIFP2}
MOB-G03-A-J50
15.9
Spadek ciĞnienia
12
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
11.9
0
1.6
Lepkość roboczej
cieczy hydraulicznej 32mm2/s
14.3
PoA
BoT
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepá\ZXëPLQ
55.6
6- I 19x13 pogáĊbienie
I 13 otwory
69.9
23.1
71.5
116
65
D-89
PŁYTA POMOCNICZA
A
Zawór elektromagnetyczny/zawór modularny
Płyta pomocnicza
B
C
Właściwości
Ta płyta jest stosowana, gdy używany
jest pojedynczy zawór elektromagnetyczny i zawór modularny.
Wielkości 01 i 03 obejmują typy rury jednostronnej.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
3/8
Numer płyty pomocniczej
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Zalecane
natężenie
przepływu
ℓ/min
Ciężar
kg
25
{255}
20
1.2
40
1.2
Śruba
montażowa
Maksymalne Zalecane
natężenie
ciśnienie
przepływu
robocze
ℓ/min
MPa {kgf/cm2}
Nr modelu
MSA-03-10
M6
MSA-03X-10
B
T
25
45
3/8
{255}
80
1/2
MS-03-30
MS-03X-30
A
E
25
45
3/8
{255}
80
1/2
P
5
30
16
4-Rc “E”
Uwaga) Wymiary w nawiasach oznaczają MS-03 (X) -30.
Dla orurowania jednostronnego
MSA-01Y-T-10
B
70
114
25
35
4-Rc “E”
M8
A
93
100
4- I11 pogłębienie
5
32
MSA-01Y-10
9.5
P
22
1/4
T
Dla orurowania jednostronnego
MSA-03(X)-T-10
(MS-03(X)-T-10)
30
4
T
24
MSA-01X-10
A
B
A
P
64
Wylot rury
Wielkość E
92
46
16.6
1.6
11.5
B
20.6
P
27.5
43.5
B
P
4- I 17.5x2 pogłębienie
( I 17.5x10.8)
I 11 otwór
4-M6x12
(M8x15)
77
54
11.5
T
45
48
K
30
27
T
A
Nr modelu
22
J
23.8
71.5
41.5
40
28
H
I
7.5
4- I 7
4-M5x12
4-I 9.5x1 pogłębienie
I
5.5 otwór
7.5
G
98
83
20 40.5
30.2
21.5
12.7
7.5
5.1
0.75
F
03 (średnica nominalna)
Do rur wstecznych
MSA-03(X)-10
(MS-03(X)-30)
Płyta pomocnicza
01 (średnica nominalna)
Do rur zwrotnych
MSA-01Y-10
7.5
12
Zawór modularny
E
W przypadku,m gdy konieczna jest płyta pomocnicza, należy
skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
70
55
31.75
31
25.9
15.5
D
4-Rc3/8
A
9.5
1.6
B
P
7.5
23
O
A
B
A
4-Rc “E”
A
7
T
22
MSA-01Y-T-10
D-90
Wylot rury
Wielkość E
3/8
B
33
Uwaga) Wymiary w nawiasach oznaczają MS-03 (X) -T-10.
Śruba
montażowa
Nr modelu
4- I11 port
7.5
71
P
B
54
135
165
4- I 9.5x1 pogłębienie
I 5.5 otwór
40
28
N
21.5
30.2
20
40.5
83
I 20x2 pogłębienie
2I14 otwór
T
4-M6x15
4-(M8x15)
7.5
12.7
20.6
P
P
T
70
46
25.9
31
31.75 12
55
70
45
T
16.6
98
66
4- I 7.5
M
93
23.8
90
75
4-M5x12
0.75
5.1
15.5
L
7.5
23
Maksymalne ciśnienie
Zalecane
robocze
natężenie przepływu
MPa {kgf/cm 2}
ℓ/min
25 {255}
40
Ciężar
kg
1.9
M6
M8
Nr modelu
MSA-03-T-10
MSA-03X-T-10
MS-03-T-10
MS-03X-T-10
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
25 {255}
25 {255}
Zalecane
natężenie
przepływu
ℓ/min
45
80
Wylot rury Ciężar
Wielkość E
kg
3/8
1/2
45
3/8
80
1/2
3.8
3.8
164
142
101.6
76.6
50
34.1
18.3
11
20.2
15.9
14.3
1.6
2- I 4 (otwór na trzpień)
3- I 6
71.5
69.9
57.2
55.6
34.9
T
L
X
P
A
B
70
92
11
2-M6x12
11
04 (średnica nominalna)
MDS-04(X)-10
Y
65.9
88.1
4- I 17.5x11 pogłębienie
I 11 otwory
4-M10x17
4- I 17.5
35
21
D
14.4
MDS-04-10
P
17.2
37.2
49.2
80.2
92.2
114.2
125.7
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Wylot rury
Wielkość E
X
Zalecane
natężenie przepływu
ℓ/min
1/2
3-Rc 1/4
4-Rc “E”
Ciężar
kg
80
25 {255}
MDS-04X-10
16
55.7
52
41.5
16
Nr modelu
Y
L
T
Zawór modularny
B
A
4.5
3/4
150
12
17.5
5.6
154
130.2
112.7
100.8
94.5
77
53.2
29.4
17.5
118
92.1
74.6
73
46
32
35
I 11 otwór
Rc 1/4 (tył)
2- I 7x8 (otwór na trzpień)
4- I 22x13 pogłębienie
I 14 otwory
P
T
19
12
4.7
06 (średnica nominalna)
MDS-06(X)-30 (dla rur zwrotnych)
Y
L
X
25.4
A
2- I 11 otwór
Rc 1/4(tył)
B
6-M12x25
180.8
207
4- I 20 otwór
Rc “E” (tył)
Nr modelu
MDS-06-30
Wylot rury
Wielkość E
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
3/4
Zalecane
natężenie przepływu
ℓ/min
150
25 {255}
MDS-06X-30
1
Ciężar
kg
5.2
300
D-91
MDS-06(X)-T-10 (dla orurowania jednostronnego)
A
138.1
102
41
54.8
B
T
P
Y
2-Rc 1/4
Rc “E”
154
130
112.7
100.8
94.5
77
53.2
29.4
C
12
17.4
4.7
D
12
17.5
5.6
4- I 20
116
92
74.6
73
46
19
Zawór modularny
T
E
2- I 7x8 (otwór na trzpie )
3- I 8.4
P
Y
L
A
B
X
F
4- I 17.5 pogłębienie
I11 otwory
G
25.3
6-M12x25
180.8
204
Rc 1/4
A
B
70
41
25
X
H
42.9
78.6
126.2
I
Nr modelu
J
MDS-06-T-10
Wylot rury
Wielkość E
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
3/4
Zalecane
natężenie przepływu
ℓ/min
150
25 {255}
MDS-06X-T-10
K
L
M
N
O
D-92
1
Ciężar
kg
9.0
300
Lista śrub instalacji zaworu
01 (średnica nominalna)
SS-G03-***-**-22
SA-G03-***-**-21
03 (średnica nominalna)
SS-G03-***-**-J22
SA-G03-***-**-J21
SS
-G01-***-**-31
SA
SL
-G01-***-**-40
SE
Cztery butelki M5
D
Zawór modularny
7é`[HWVTVJUPJaHS\IRVSLR[VY
Numer modelu
X
Numer modelu
SA-G01-***-**-31
SS-G03-***-R-**-J22
SS-G01-***-R-**-31
SA-G03-***-R-**-J21
Numer modelu
X
X
SS-G03-***-R-**-22
SA-G03-***-R-**-21
60,5
58
37,5
SL-G01-***-R-**-31
0
45
OTH-01-70-10
25
70
85
40
85
110
65
110
125
80
125
150
105
150
165
120
165
190
145
190
205
160
205
Typ
Numer modelu
OTH-03-125-J30
Wymiar
Długość śruby
L
55
M6×125
110
M6×180
55
M6×135
-170-
90
M6×170
-190-
110
M6×190
-225-
145
M6×225
-245-
165
M6×245
-180-
OTD-03-135-J30
Typ
Numer modelu
Śruba z gniazdem sześciokątnym
OTH-01-45-10
OTH-03-125-30
Wymiar
Długość śruby
L
55
M8×125
110
M8×180
55
M8×135
-170-
90
M8×170
-190-
110
M8×190
-225-
145
M8×225
-245-
165
M8×245
200
M8×280
220
M8×300
-180-
OTD-03-135-30
25
80
-280-
200
M6×280
-280-
95
40
95
-300-
220
M6×300
-300-
120
65
120
135
80
135
145
90
145
160
105
160
175
120
175
185
130
185
200
145
200
210
155
210
215
160
215
225
170
225
240
185
240
250
195
250
265
210
265
275
220
275
OTD-01-80-10
Śruba stat.
Wymiar Długość śruby
L
Śruba stat.
Numer modelu
Śruba stat.
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Typ
Śruba z gniazdem sześciokątnym
SE-G01-***-GR-**-40
Uwaga) 1. Numery modelu oznaczają zestawy śrub
dla jednego zaworu elektromagnetycznego.
2. Można łączyć ze sobą do czterech
zaworów modularnych.
3. Wielkość 01
Zawory modularne na wysokości 40 + 25
= 65mmsą łączone w jeden poziom.
4. 2-ciśnieniowe zawory redukcyjne na
wysokości 90 mm są łączone w dwa
poziomy.
D-93
04 (średnica nominalna)
A
to
to
B
C
D
Nr modelu
DSS-G04-***-R-**-22
Zawór modularny
DSA-G04-***-**-22
X
34
E
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Typ
F
G
H
Numer modelu
OTH-04-120-10
-135-
-190-
-205-
OTD-04-135-10
I
-150-
Śruba stat.
J
K
-220-
-275-
L
M
-205-
-290-
Wymiar
L
Wielkość śruby
Długość śruby
M6
115
M10
120
M6
130
M10
135
70
85
M6
185
M10
190
M6
200
M10
205
M6
123
M10
135
140
155
70
M6
138
M10
150
M6
193
M10
205
85
140
M6
210
M10
220
M6
265
M10
275
M6
278
M10
290
155
210
225
Uwaga) 1. Powyższe numery modelu oznaczają zestawy śrub dla jednego zaworu
elektromagnetycznego.
2. Można łączyć ze sobą do trzech zaworów modularnych.
3. Występuje śruba do łączenia czterech zaworów, lecz maksymalne
ciśnienie robocze jest ograniczone do 21 MPa. Szczegóły proszę
skonsultować z dystrybutorem.
(Patrz strona D-4 )
N
O
D-94
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Moment dokręcania
Średnica nominalna
A
Wielkość
śruby
01
15
M5
03
18
M6
03
22
M8
18
M6
26
M10
Średnica
nominalna
Wielkość
śruby
01
M5
5 do 7 { 51 do 71}
03
M6
10 do 13 {102 do 133}
03
M8
20 do 25 {205 do 255}
M6
10 do 13 {102 do 133}
M10
45 do 55 {460 do 560}
Moment dokręcania N∙m{kgf∙cm}
D
04
04
Zawór modularny
Wymiary inne, niż długość śruby są zgodne z JIS B 1176.
Śruby i nakrętki stat.
Nr modelu
A
B
C
8.5
D
E
F
Wielkość śruby
OTD-01-***-10
12
9
16
11
4
M5
OTD-03-***-J30
20
10
10
18
11.5
5
M6
OTD-03-***-30
25
12.5
13
22
15
6
M8
20
10
10
18
11.5
5
M6
25
18
16
23
15
8
M10
OTD-04-***-10
Śruby i nakrętki stat. są dołączone do dostawy. Wymiar E jest efektywną głębokością śruby.
D-95
BLOK BAZOWY
A
Blok bazowy 01, 03
Właściwości
B
Ten blok, który umożliwia podłączanie rur z obu stron, jest przeznaczony do stosowania z kombinacją
dwóch lub większej ilości zaworów elektromagnetycznych i zaworów modularnych.
C
Wyjaśnienie numeru modelu
Uwaga) Inne serie bloków wielu pomp są dostępne dla PAKIETU
NACHI serii MBS i MBW. Szczegóły patrz strona L-16.
MOB – 01X – B3 – 10
Numer konstrukcji
D
Numer kolejny
E
Blok podstawy dla zaworu nominalnego
Instalacyjne rysunki wymiarowe
F
T
J
Nr modelu
Wylot rury
Wielkość (A, B)
Maksymalne
Ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
MOB-01X-B*-10
1/4
25 {255}
LA
LB
LC
LD
31
33
B1
Maksymalne
natężenie przepływu
ℓ/min
20
LA
MOB-01X-B2-10
25 do 30 {255 do 305}
TPHA-3/8
40 do 48 {410 do 490}
LB
LC
LD
LE
129 111
LF
−
N
P
178 160
B4
227 209
B5
276 258
−
4
8
2.8
6
12
3.8
−
98
147
8
16
4.9
10
20
5.9
12
24
6.9
196
325 307 245
12
55
LE
P-M5x12
LF
T
P
50
B
A
P
Moment dokręcania korka
36.5
T
B
A
P
N
2- I 14x8.6 pogłębienie
I 8.5 otwory
T
Konfiguracja
korka
Moment dokręcania
N∙m{kgf∙cm}
P
TPHA-3/8
40 do 48 {410 do 490}
TPHA-1/2
55 do 66 {560 do 675}
2-Rc 1/2
A2
A1
B2
B1
5
2-M10x15
54
73
20
P-Rc 3/8
(Wylot dwustronny)
O
Ciężar
kg
−
B3
B6
97
T
68
M
TPHA-1/4
Rc 3/8
Nr modelu
A1
28
2-Rc 1/2
36.5
Moment dokręcania
N∙m{kgf∙cm}
P
13
B2
MOB-01Y-W*-10
Konfiguracja
korka
40
4
N-Rc 1/4
K
T
P-M5x12
A2
L
P
49
LF
LE
A
28
LC
I
LD
A
B
P T
68
P
Moment dokręcania korka
Rc 3/8
66
H
B
47
T
2- I 14x8 pogłębienie
I 9 otwory
26
9
47
15
LA
LB
26
14
38
52
MOB-01X-B*-10
15
G
01 (średnica nominalna) blok bazowy
48.5
52
Zawór modularny
Średnica rury portu A, B X: O jeden rozmiar większy, niż średnica nominalna
Y: O dwa rozmiary większy, niż średnica nominalna
Średnica nominalna (wielkość) 01, 03
25
Nr modelu
LA
LB
MOB-01Y-W1-10 110
86
LC
LD
LE
LF
P
Ciężar
kg
4
5.1
8
7.3
12
9.6
−
W2
160
136
W3
210
186
W4
260
236
W5
310
286
W6
360
336
−
−
Nr modelu
Wylot rury
Wielkość (A, B)
Maksymalne
Ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie przepływu
ℓ/min
25 {255}
40
−
16
11.8
20
14.0
24
16.2
100
150
200
MOB-01Y-W*-10
D-96
3/8
250
03 (średnica nominalna) blok bazowy
MOB-03X-B*-(J)30
T
A
P
P
B
2- M10×18
(Do śruby
zawieszającej)
B
9.5
LB
LA
32
T
P
10.3
54
P
60
T
A
31
15
10
LC
1.5
16.5
46
8
60
88
LD
100
120
T
NX4-M6×13
(NX4-M8×13)
60
10.3
LE
23.8
LF
2-Rc 3/4
31
15
4-I 8.5 otwory
M10×15
(Z tylnej powierzchni)
2-Rc 3/4
A2
B1
A1
20 20
M-Rc 1/2
(Wylot dwustronny)
60
Moment dokręcania korka
Konfiguracja korka
Moment dokręcania N∙m{kgf∙cm}
TPHA-1/2
55 do 66 {560 do 675}
TPHA-3/4
90 do 108 {918 do 1100}
Wymiary
M
N
Ciężar
kg
8
2
10.3
Nr modelu
MOB-03X-B2-(J)30
Nr modelu
MOB-03X-B*-(J)30
LA
LB
LC
LD
200
184
80
−
LE
LF
−
Wylot rury
Wielkość
(A, B)
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
B3
280
264
80
160
B4
360
344
80
160
240
1/2
25 {255}
80
B5
440
424
80
160
240
−
320
12
3
14.3
16
4
18.4
20
5
22.4
Uwaga) Wymiary w nawiasach są dla numeru modelu MOB-03X-B*-30, który jest
numerem modelu w przypadku stosowania śrub montażowych zaworu M8.
D-97
Zawór modularny
B2
52
70
D
SERIA ZAWORÓW M35
A
Wysokociśnieniowa seria M35
B
C
50 do 300ℓ/min
35MPa
Właściwości
Wysokociśnieniowa seria M35 odpowiada na potrzeby dużej gęstości w różnych
dziedzinach zastosowań, umożliwiając
zastosowanie systemów hydraulicznych
o większej gęstości.
Ten zawór zawiera oryginalną technologię sterowania przepływem oraz obrób-
•Prasy
hamulce pras, prasy do przebijania
•Maszyny do prac podziemnych
Maszyny do wykonywania tuneli w osłonach,
systemy usuwania itp.
•Maszyny konstrukcyjne
Od miniaturowych pojazdów do pojazdów o
ciężarze 6 do 10 ton, koparek itp.
•Związane ze środowiskiem
granulatory, prasy filtra, prasy złomu
•Urządzenia testowe
impuls, wytrzymałość, testery wydajności itp.
kę termiczną NACHI, plus precyzyjną
obróbkę do wykonania zaworów o dużej
wydajności o następujących cechach:
•Wysokie ciśnienie 35MPa
•Niezawodna i kompaktowa konstrukcja
D
Zawór modularny
E
F
G
H
I
•Zawór modularny serii M35 (O * H)
Poprzez integrację wielu urządzeń hydraulicznych, zawór ten można
stosować podczas konfigurowania obwodów hydraulicznych, nawet w
zakresie wysokiego ciśnienia. Patrz strona D-12 odnośnie informacji dotyczących wielkości 04.
Ta seria składa się z zaworów sterujących ciśnieniem, natężeniem przepływu i kierunkiem przepływu.
Maksymalne ciśnienie robocze: 35MPa{357kgf/cm2}
Maksymalne natężenie przepływu : do 300ℓ/min
•Komponenty specyficzne dla przemysłu serii M35
•Bezprzeciekowy zawór elektromagnetyczny serii M35 (SNH)
•Komponenty specyficzne dla przemysłu serii M35
Do konfigurowania tego zaworu odcinającego typu mokrego, który izoluje wewnętrzne wycieki, wykorzystywana jest oryginalna konstrukcja
NACHI. Instalacja odpowiada standardom ISO4401, w związku z czym
można ją wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań w połączeniu
z zaworami modularnymi. Więcej informacji - zob. E-50 na stronie.
•Zawór podnoszący
Maksymalne ciśnienie robocze: 35MPa{357kgf/cm2}
Maksymalne natężenie przepływu : do 100ℓ/min
•Logiczny wkład typu monoblok
Maksymalne ciśnienie robocze: 35MPa{357kgf/cm2}
Maksymalne natężenie przepływu : do 7000ℓ/min
•Akcesoria hydrauliczne (zawory odcinające, filtry, akumulatory,
węże, itp.); poziom servo NACHI-MOOG
Maksymalne ciśnienie robocze: 35MPa{357kgf/cm2}
Maksymalne natężenie przepływu : do 100ℓ/min
•Komponenty związane z serią M35
•Proporcjonalny zawór sterowania przepływem o dużej dynamice
Maksymalne ciśnienie robocze: 31,4MPa{320kgf/cm2}
Maksymalne natężenie przepływu : do 350ℓ/min
J
Dane techniczne
Zawór modularny serii M35
Wielkość
L
N
Maksymalne
natężenie przepływu
ℓ/min
01
03
M
Maksymalne
Ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Seria produktów zaworów modularnych
Ilość
poziomów
integracji
50
35 {357}
100
04
do 3
300
Wymiary
Wielkość
Wysokość
(mm)
Szerokość (mm)
Uwagi
01
40
46
Takie same
wymiary, jak w
03
55
70
serii M25
04
70
91
O
35
25
O*H-G01
O*H-G03
O*-G01
O*-G03
O*H-G04
21
0
Uwaga) Śruby instalacyjne M8 są stosowane tylko do wielkości 03.
D-98
Maksymalne ciśnienie robocze MPa
K
50
100
200
300
Maksymalne natężenie przepływu ℓ /min
Zawory
elektromagnetyczne
Typ
Specyfikacja wielkości 01, 03
Nazwa
Numer modelu
zaworu
M
k
Maksymalna
moc
robocza
3:3,5 do 25MPa{35,7 do 255kgf/cm2}
5:7 do 35MPa{71,4 do 357kgf/cm2}
G03
80ℓ/min
P: port P (→T)
W: port AB (→T)
G03
30ℓ/min
3:3,5 do 25MPa{35,7 do 255kgf/cm2}
OGH-G03-P*-(B)-10
-B*-
G03
80ℓ/min
P: Port P
B: port B
G01
50ℓ/min
Y: Ograniczenie wypływu
X: Ograniczenie wpływu
W: port AB
A: port A
B: port B
ORH : Zawór
nadmiarowy
OGH : Zawór
redukcyjny
OPH : Pilotowy zawór
zwrotny
G03
100ℓ/min
OCH-G01-P*-10
-T*-
G01
50ℓ/min
1:0,04MPa{0,4kgf/cm2}
2:0,35MPa{3,6kgf/cm2}
3:0,5 MPa{5,1kgf/cm2}
OCH-G03-P*-10
-T*-
G03
100ℓ/min
P: Port P
T: port T
OPH-G01-W*-(F)-10
-A*-B*-
G01
50ℓ/min
Zawory
zwrotne
Pilotowe
OPH-G03-W*-(D)-10
zawory
-A*zwrotne
-B**-
A
DW: port AB (→T)
DA: port A (→T)
DB: port B (→T)
G01
40ℓ/min
Zawory
regulatora
przepływu OYH-G03-W-Y-10
-A-Y-B-Y-W-X-A-X-B-X
B
3:3,5 do 25MPa{35,7 do 255kgf/cm2}
5:7 do 35MPa{71,4 do 357kgf/cm2}
OGH-G01-P*-10
-B*-
35MPa
{357kgf/
cm2}
T
G03
100ℓ/min
1:0,2MPa{2,0kgf/cm2}
2:0,5MPa{5,1kgf/cm2}
W: port AB
A: port A
B: port B
D: Typ bezpośredni (brak małego
zaworu,
tylko G03)
F: Typ dekomp (z małym
zaworem, tylko G01)
D-99
D
Zawór modularny
Zawory sterowania ciśnieniem
G01
40ℓ/min
G01
20ℓ/min
Zawory
nadmiarowe
(Typ bezpośredni) ORH-G03-DW*-10
-DA*-DB*-
OYH-G01-W-Y-10
-A-Y-B-Y-W-X-A-X-B-X
Symbol JIS
P
ORH-G01-DW*-10
-DA*-DB*-
Zawór
redukcyjny
Kierunkowe zawory sterujące
Zakres regulacji ciśnienia
(Ciśnienie zadziałania)
MPa {kgf/cm2}
Zawory
SA-G**-**-**-31(21)
elektromaSS-G**-**-**-31(22)
gnetyczne
ORH-G01-P*-10
-W*Zawory
nadmiarowe
(Typ równoważący) ORH-G03-P*-10
-W*-
Zawory sterowania przepływem
M
k
Maksymalne
natężenie
przepływu
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY TYPU MOKREGO
I KIERUNKOWEGO
Seria SS (system okablowania: centralna skrzynka zacisków)
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego
100 do 160ℓ/min
35MPa
Właściwości
qBardzo długa żywotność
Ruchomy rdzeń żelazny zaworu elektromagnetycznego typu mokrego jest
zanurzony w oleju, co powoduje jego
smarowanie i amortyzację przed uderzeniami i drganiami, zapewniając bardzo długą żywotność.
wCiche przełączanie
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego charakteryzuje się bardzo cichym przełączaniem rdzenia, co zapewnia cichą pracę.
eWysokie ciśnienie, duża pojemność,
przy minimalnym spadku ciśnienia
Konstrukcja zapewniająca obszerną
kompensację siły reakcji cieczy i niskiego ciśnienia zapewnia dużą wydajność oraz małe straty ciśnienia.
G01 : 35MPa{357kgf/cm2}100ℓ/min
G03 : 35MPa{357kgf/cm2}160ℓ/min
rŁatwe łączenie
Specjalna skrzynka okablowania zawiera port COM oraz lampkę sygnalizacyjną w standardzie, umożliwiające
łatwe okablowanie i konserwację.
tŁatwa wymiana cewki
Cewka typu wkładanego umożliwia
wymianę cewki jednym ruchem.
yKompatybilność wsteczna w szerokim zakresie ułatwia wymianę poprzednich modeli zaworów na ten
model. Połączenie tego zaworu z zaworem modularnym przyczynia się
do kompaktowej konfiguracji całego
urządzenia.
uZgodność z globalnymi i międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa
(wielkość G01 CE, UL, CSA, oraz wielkość G03 UL). Można stosować bezpiecznie na całym świecie. Prosimy
o kontakt w sprawie modeli i danych
technicznych zgodnych produktów.
Zawór elektromagnetyczny
Dane techniczne
SS-G01
SS-G03
Typ standardowy
Nr modelu
Działanie
Symbol
Symbol JIS
b
A
B
P
T
T
P
T
B
P
T
a
A
B
P
T
b
B
P
T
A
B
P
T
A
P
b
b
b
b
A
B
P
T
A
b
b
a
a
b
b
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
Typ bezszokowy
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
30
30
85
-E2X-
85
85
80
-H3X-E3X-
100
-A3Z-
A
b
b
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Typ zaworu
elektromagnetycznego DC
(Z wbudowanym prostownikiem)
40
-H2X-
P
B
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
Typ zaworu
elektromagnetycznego AC
-A2X-
B a
A
Maksymalne natężenie
przepływu
ℓ/min
Typ bezszokowy
-A3X-
A
b
b
T
A
b
b
B
P
a
b
b
A
Typ standardowy
-H3Z-
B a
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
B
50
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
35{357}
35{357}
-A5-
a
B
-E3Z-
-H4-
35{357}
25{255}
25{255}
50
130
40
70
160
130
-H5-
T
A
65
-A4-
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
-C2-C5-
100
-C9-C1S-C6S-C1-C6-
Zawór elektromagnetyczny AC 65
Zawór elektromagnetyczny DC 80
-C4-C7Y-
50
25{255}
100
25{255}
E
85
-C8-
Uwaga) Maksymalna prędkość przepływu każdego zaworu zależy od ciśnienia. Szczegółowe wymiary patrz strony E-9 i E-10.
E-1
SS-G01
SS-G03
Cewka DC
B
Maksymalne
ciśnienie robocze
porty P, A, B
Maksymalne
dopuszczalne
ciśnienie wsteczne
port T
Częstotliwość przełączania
(cykli/minutę)
Opcja
Standard
Ciężar
(kg)
Zawór elektromagnetyczny
Środowisko
robocze
E
F
Śruba
mocująca
G
J
K
L
M
N
O
C*
E*
Cewka DC
D*
Cewka AC
Wbudowany
prostownik
C*
E*
D*
35(25)MPa{357(255)kgf/cm2}(Uwaga1)
21MPa{214kgf/cm2}
Typ standardowy
300
Typ bezszokowy
−
16MPa{163kgf/cm2}
300
300
120
−
240
120
120
120
R
Bezszokowy
−
Bezudarowy
G
R
F
−
−
Z przyciskiem manualnym
G
F
G
−
N
G
N
Szybki powrót
−
Podwójna cewka
1,8
Q
2,0
4,2
5,5
Pojedyncza cewka
1,4
1,5
3,5
4,1
Odporność na
pył/odporność na wodę
−
−
Q
−
JIS C 0920 IP64 (Pyłoszczelny/Bryzgoszczelny)
Temperatura otoczenia
− 20 do 50°C
Zakres temperatur
− 20 do 70°C
Zakres lepkości
15 do 300mm2/s
Filtracja
25 mikronów lub mniej
Wielkość x długość
M5 × 45 (cztery)
M6 × 70 (cztery)
(M8 × 70 (cztery))
Moment dokręcania
M5 5 do 7N·m{51 do 71kgf·cm}
M6 10 do 13N·m{102 do 133kgf·cm}
(M8 20 do 25N·m{204 do 255kgf·cm})
Uwaga) 1. Maksymalne ciśneinie robocze zależy od typu zaworu. Szczegóły patrz strona E-1.
2. Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
3. Śruby montażowe nie są dołączone do wielkości 01.
4. Dla wielkości 03 dostępne są śruby instalacyjne i podkładki. Przymocować podkładki do zaworu celem zachowania odpowiedniej długości
mocowania nawet wówczas, gdy nie są stosowane dostarczone śruby instalacyjne na zaworach modularnych.
H
I
Wbudowany
prostownik
Lampka sygnalizacyjna
Ciecz
robocza
C
Cewka AC
•Obsługa
zAby w pełni wykorzystać zalety zaworu elektromagnetycznego typu mokrego, należy skonfigurować przewody
rurowe w taki sposób, aby olej był w
sposób ciągły dostarczany do portu
T(R). Nie wolno nigdy stosować korka
w porcie T(R).
xUpewnić się, że ciśnienie udarowe
przekraczające maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne nie osiąga
portu T.
cNależy pamiętać, że maksymalna
prędkość przepływu jest ograniczona
w przypadku stosowania jako zawór
czterodrogowy lub przez porty blokowania do stosowania jako zawór dwudrogowy lub zawór jednodrogowy.
vCiecz roboczą należy zawsze utrzymywać w czystości.
Dopuszczalne zanieczyszczenie jest
zanieczyszczeniem klasy NAS12 lub
mniejszej.
bW przypadku stosowania cieczy roboczej na bazie ropy naftowej, stosować
JIS K 2213 klasy 1 lub klasy 2, lub
równoważny.
nSzczegóły odnośnie stosowania ognioodpornej cieczy hydraulicznej patrz
strona D-1 odnośnie dodatkowych informacji.
mTen zawór stosować tylko w dopuszczalnym zakresie napięcia.
,Nie zasilać cewki AC do momentu zamontowania cewki na zaworze.
.W przypadku symboli roboczych A2X,
H2X i E2X, poprowadzić rurę spustową z portu T zaworu.
⁄0Utrzymanie pozycji przełączania pod
E-2
wysokim ciśnieniem przez dłuższy
okres czasu może spowodować anormalną eksploatację ze względu na
blokadę hydrauliczną.
Proszę skontaktować się z przedstawicielem, jeżeli pozycja przełączania
ma być utrzymywana przez długi czas.
⁄1W przypadku stosowania typu zapadkowego (E2X, 3X, E3Z), należy stosować stałego zasilania w energię, aby
bezpiecznie zachować pozycję przełączania.
⁄2Należy pamiętać, że ciśnienie obsługi
manualnego trzpienia zmienia się wraz
z przeciwciśnieniem linii zbiornika.
⁄3Serie opisane w tabeli poniżej są dostępne do użytkowania jako sterowane cewką zawory nadmiarowe serii
RSS i RIS.
15
RSS-***-AR*-(H)-**- 23
RIS-***-AR*-(H)-**-21
SS-G01-AR-R-**-31
15
RSS-***-AQ*-(H)-**- 23
RIS-***-AQ*-(H)-**-21
SS-G01-A3X-R-**-31
15
RSS-***-*-F(H)-**- 23
SS-G01-A8X0-R-**-31
RIS-***-*-F-**-21
SS-G01-A3X-R-**-31
⁄4Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy zawór jest przez cały czas
podłączony do zasilania. Zamontować zawór w taki sposób, aby nie było
możliwości dotknięcia go ręką.
Nr modelu
Średnica
rury
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
⁄5W przypadku, gdy wymagana jest płyta pomocnicza, należy skorzystać z
poniższej tabeli odnośnie parametrów.
zalecane
natężenie
przepływu
(ℓ/min)
MSA-01X-10
1/4
20
MSA-01Y-10
3/8
40
MSA-03-10
3/8
MSA-03X-10
1/2
80
MS-03-30
3/8
45
MS-03X-30
1/2
80
Ciężar
(kg)
Stosowany typ
zaworu
1,2
SS-G01-**-R-**-31
2,3
SS-G03-**-R-**-J22
2,3
SS-G03-**-R-**-22
45
25{255}
Typ cewki
•Dane techniczne zespołu cewki
Dla SS-G01
Typ napięcia
zasilającego
Napięcie
(V)
AC100
C1
AC110
C115
AC110
AC
AC115
AC200
C2
AC220
C230
E115
E2
50
60
50
60
50
60
EDC64-C2
60
50
60
AC100
50/60
AC200
EDC64-C115
60
60
AC115
EDC64-C1
60
AC230
AC110
Typ cewki zaworu
EDC64-C230
2,2
0,52
25
2,0
0,38
22
2,2
0,46
28
2,0
0,47
25
1,8
0,35
22
2,0
0,42
28
1,1
0,26
25
1,0
0,19
22
1,1
0,23
28
1,0
0,24
25
0,91
0,17
22
1,0
0,21
28
EDC64-E1-1A
50/60
EDC64-E115-1A
50/60
EDC64-E2-1A
AC220
E230
D1
D2
AC230
50/60
Dla SS-G03
Dopuszczalny
Prąd
Moc
utrzymania utrzymywania zakres napięcia
(V)
(A)
(W)
Prąd
napędu
(A)
EDC64-E230-1A
0,31
27
0,26
25
0,27
27
0,15
26
0,12
24
0,13
27
Typ cewki
zaworu
80 do 110
ECB64-C1
90 do 120
90 do 120
ECB64-C115
100 do 130
160 do 220
ECB64-C2
180 do 240
180 do 240
Prąd
Prąd
Moc
Dopuszczalne
napędu utrzymania utrzymywania zakres napięcia
(A)
(A)
(W)
(V)
5,4
0,92
36,0
4,6
0,62
34,0
5,0
0,78
42,0
5,0
0,85
36,0
4,2
0,57
34,0
4,6
0,72
42,0
2,7
0,46
36,0
2,3
0,31
34,0
2,5
0,39
42,0
2,5
0,42
36,0
2,1
0,29
34,0
2,3
0,36
42,0
200 do 260
ECB64-C230
90 do 110
ECB64-E1
0,40
34,0
100 do 125
ECB64-E115
0,33
31,0
0,34
34,0
180 do 220
ECB64-E2
0,22
37,0
0,16
30,0
200 do 250
ECB64-E230
0,17
33,0
80 do 110
90 do 120
90 do 120
100 do 130
160 do 220
180 do 240
180 do 240
200 do 260
90 do 110
100 do 125
E
180 do 220
200 do 250
DC12
___
EDC64-D1-1A
2,2
26
10,8 do 13,2
ECB64-D1
2,6
31,0
10,8 do 13,2
DC24
___
EDC64-D2-1A
1,1
26
21,6 do 26,4
ECB64-D2
1,5
36,0
21,6 do 26,4
Zawór elektromagnetyczny
DC
DC z wbudowanym
prostownikiem
E1
AC220
Częstotliwość
(Hz)
Wyjaśnienie numeru modelu
SS – G 03 – A 3 X – * R – C2 – J22
Numer konstrukcji
31: Wielkość 01
22: wielkość 03 dla śruby montażowej M8
J22: wielkość 03 dla śruby montażowej M6
Specyfikacja
C: AC (50/60Hz)
C1=AC100V C115=AC110V C2=AC200V C230=AC220V
D: DC
D1=DC12V D2=DC24V
E: AC (Wbudowany prostownik; 50/60Hz)
E1=AC100V E115=AC115V E2=AC200V E230=AC230V
Z lampką sygnalizacyjną
Symbol pomocniczy (Może być łączony w kolejności alfabetycznej.)
F: Typ bezszokowy (Dostępny z zasilaniem D*, E)
G: Typ bezudarowy (Dostępny z zasilaniem C*, D*)
N: Z przyciskiem manualnym
Q: Typ szybkiego powrotu (Dostępny z zasilaniem E*)
Ścieżka przejścia przepływu (Określić tylko dla A2X, H2X, E2X, A3X, H3X, E3X, A3Z, H3Z, E3Z, C7Y)
X
Zamknięty
Y
Półotwarty
Z
Otwarty
Środkowa pozycja
0
A
P
1
B
A
T
P
6
2
B
A
T
P
7
3
B
A
T
P
8
4
5
B
A
B
A
B
T
P
T
P
T
9
1S
6S
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
Uwaga 1: P = Port ciśnienia; A i B = Post połączenia do siłownika, itp.; T(R) = Port połączenia do zbiornika
Sposób obsługi
A
H
Przesunięcie sprężyny
b
A
B
A
B
P
T
P
T
C
Środek sprężyny
a
b
A
B
P
T
a
E
Zapadka
b
A
B a
P
T
Średnica nominalna
Wielkość 01
Wielkość 03
Sposób połączenia
G: Montaż kaskadowy
Kierunkowy zawór sterujący typu mokrego obsługiwany cewką
E-3
Opcje
B
C
(Objaśnienie symboli pomocniczych)
Typ bezszokowy
(Symbol pomocniczy: F)
Typ bezudarowy
(Symbol pomocniczy: G)
Charakterystyka reakcji na przełączanie
Kształty fali ciśnienia dla każdego zaworu w obwodzie hydraulicznym przedstawione poniżej zostały przedstawione u dołu tego bloku.
Otwieranie i zamykanie zaworu typu suchego
powoduje wytworzenie szoku (hałas) oraz drgań
rury ze względu na nagły spadek lub wzrost ciśnienia. Przy bezszokowym zaworze elektromagnetycznym, fluktuacja ciśnienia przy otwartym
lub zamkniętym zaworze jest wygładzana, co
eliminuje szok (hałas) oraz drgania rur.
Kształty fal ciśnienia udarowego, gdy zasilanie
zaworu elektromagnetycznego DC jest otwierane i zamykane przekaźnikiem, zostały przedstawione u dołu tego bloku. Wbudowany element
pochłaniacza ciśnienia udarowego eliminuje ciśnienie udarowe.
I 63× I 35×300
Surge suppressor
Relay contact
DC power
supply
SS-G03-***-GR-D2-J22
W=150kg
R=1Ω
Current
Voltage
E
Zawór elektromagnetyczny
Storage oscilloscope
F
A
B
P
T
SS-G03-C5-FR-D2-J22
G
H
Spark time
I
Normal form
Dry type
J
Surgeless time
Shockless type
Typ z przyciskiem manualnym
(Symbol pomocniczy: N)
Szybki powrót
(Symbol pomocniczy: Q)
K
•Obsługa
Przycisk
4VǏUHaHISVRV^HDžWYaLa
UHJPNjUPLJJPLWYa`JPZR\PVIY}[V ‡
ID
S
Zasilanie
SW
N
Nr modelu
O
L
Cewka AC
133,5
Cewka DC
140,5
Cewka AC
155,5
Cewka DC
173,5
SS-G01
SS-G03
E-4
S
D
7,5
30
9,5
35
Cewka
Skok
Czas powrotu
Obwód ogranicznika
L
7LéUHMHSH
Obwód prostownika
M
7VJOéHUPHJa\KHY\
L
zTen typ jest stosowany w przypadku zasilania
typu E* (z wbudowanym prostownikiem) celem
skrócenia czasu powrotu sprężyny. Dotyczy to
również D*.
xUrządzenie szybkiego powrotu jest wbudowane w centralnej skrzynce zacisków.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Otwory dla tymczasowej tabliczki znamionowej lub
uchwytu tabliczki znamionowej klienta otwory dla kabli.
ĝwiatáo wskaĨnika
SOL b
Cewka AC
SS-G01- A**-R-C*-31
SS-G01-H**-R-C*-31
Zalecane wymiary tabliczki znamionowej.
ĝruby samogwintujące do montaĪu; 3,5 x 10.
T
26
32
B
A
Uwaga) SS-G01-H**-R-**-31
Cewka znajduje się z przeciwnej strony tej przedstawionej
dla SOLa na przedstawionych tutaj ilustracjach.
P
48
71.5
87
ĝwiatáo wskaĨnika
SOL a
SOL b
37.5
25.5
2 do G (Poprzednio PF) 1/2
I 2,8
12
I 7,
5
E
I 5.5
46
66
48.5
Zawór elektromagnetyczny
102
Przycisk manualny
150.5
SS-G01-C**-R-C*-31
SS-G01- E**-R-C*-31
SOL a
SOL b
102
102
49.8
204
Wymagana przestrzeĔ do usuniĊcia cewki
DDC cewka i prostownik
SS-G01-A**-R-D/E*-31
SS-G01-H**-R-D/E*-31
SS-G01- C**-R-D/E*-31
SS-G01- E **-R-D/E*-31
I 5.5
109
48.5
157.5
60.5
Dla płyty pośredniej SS-G01
E
Ciężar
1/4
1,2kg
MSA-01Y-10
3/8
1,2kg
7.5
20
5.1
0.75
7.5
12
)
12.7
98
83
40.5
30.2
21.5
7.5
71.5
41.5
30
27
11.5
11.5
Nr modelu
27.5
43.5
T
15.5
31
25.9
31.75
70
55
T
A
P
B
B
A
P
7.5
(
218
Wymagana przestrzeĔ do usuniĊcia cewki
MSA-01X-10
Wymiary powierzchni uszczelki
ISO 4401-03-02-0-94
JIS B 8355 D-03-02-0-94
37.5
SOL a
SOL b
4- I 7.5
4-M5x12
4- I 9.5x1 WVNéLJIPLUPL
I 5.5 otwory
4-Rc “E”
E-5
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Cewka AC
SS-G03-A**-R-C*-J22
SS-G03-H**-R-C*-J22
C
B
A
T
Indicator light
SOL.a
L
φ 6,8
φ 8,5
60,5
58
Note 2) Spacer
36
68.5
92
108.5
φ
D
SS-G03-**-*R-**-22
E
ID
SOL. b
Zawór elektromagnetyczny
70
93
117.5
Manual push-button
F
I 2.8
12
Uwaga 1.) SS-G03-H**-R-**-J22
Cewka znajduje się z przeciwnej strony tej przedstawionej dla SOLa na przedstawionych tutaj ilustracjach.
Uwaga 2.) Przymocować podkładki do zaworu, jak przedstawiono
na schemacie, celem zachowania odpowiedniej długości mocowania nawet wówczas, gdy nie są stosowane
śruby instalacyjne dostarczone z SS-G03.
SS-G03-**-*R-**-J22
26
32
P
T
Wiring hole G1/2
G
Recommended nameplate dimensions
Self-tapping screws for mounting; 3.5 x 10.
L
B
Holes for temporary nameplate or customer’s
nameplate mounting holes for wiring.
Indicator light
SOL.b
178
60.5
Note 2) Spacer
SS-G03-C**-R-C*-J22
SS-G03- E**-R-C*-J22
SOL. b
SOL. a
H
117.5
55
Space required for coil removal
Note 2) Spacer
I
J
DC cewka i prostownik
SS-G03- A**-R-D*/E*-J22
SS-G03-H**-R-D*/E*-J22
SS-G03- C**-R-D*/E*-J22
SS-G03- E **-R-D*/E*-J22
SOL. b
135.5
K
I
_WVNéLJIPLUPL
(I17.5x10.8)
I11 otwory
77
54
23.8
20.6
M
4-M6x12(M8x15)
B
T
SOL. a
196
60.5
271
Dla płyty pośredniej SS-G03
Śruba mocująca
P
A
63
Space required for coil removal
70
114
92
46
16.6
1.6
9.5
L
117.5
235
Nr modelu
E
MSA-03-10
3/8
MSA-03X-10
1/2
MS-03-30
3/8
MS-03X-30
1/2
Ciężar
M6
2,3kg
4- I 11 otwory
M8
93
100
25
35
N
O
B
T
5
22 32
A
P
5
30 16
E-6
4-Rc “E”
Wymiary powierzchni uszczelki M6
ISO 4401-05-04-0-94
JIS B 8355 D-05-04-0-94
(
)
Schemat okablowania
Wspólne zaciski
Zacisk uziemienia
COM
SOL b
SOL a
SOL b
Zacisk uziemienia
Uwaga) 1. W przypadku podwójnego zaworu elektromagnetycznego występuje wspólny zacisk ułatwiający okablowanie. Jeżeli wspólny zacisk nie jest używany, odkręcić
śruby zacisku.
2. Jeżeli wymagane jest uziemienie, należy skorzystać z
zacisku uziemiającego.
3. W przypadku zacisków nie wymagających lutowania,
śruby M3.
4. Dokręcić śruby zacisku momentem 0,5 do 0,7N·m {5,1
do 7,1kgf·cm}.
SOL a
Schemat obwodów elektrycznych
Typ
Nr modelu
E
Schemat elektryczny
Zawór elektromagnetyczny
50/60Hz
Cewka AC
SS-
31
G01
-***-R-C*J22
G03
COM
50/60Hz
Cewka AC
Typ bezudarowy
SS- G01 -***-GR-C*- 31
G03
J22
COM
50/60Hz
Wbudowany prostownik
SS- G01 -***-R-E*- 31
J22
G03
COM
±
Cewka DC
SS-
31
G01
-***-R-D*J22
G03
COM
±
Cewka DC
Typ bezudarowy
Wbudowany prostownik
Typ szybkiego powrotu
SS- G01 -***-GR-D*- 31
G03
J22
SS-
G01
-***-QR-E*- 31
G03
J22
COM
Więcej informacji na stronie E-4.
E-7
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
:WHKLRJPNjUPLUPH
MPa
B
C
2.4
bRNMJT2 }
24.5
2.2
22.4
2.0
20.4
f L
1.8
18.4
1.6
b
c
1.4
Pompa Typ
16.3
a
14.3
Ścieżka przepływu
P→A
P→B
A→T
B→T
P→T
A2X, H2X, E2X
d
d
−
−
−
A3X, H3X
b
b
b
b
−
E3X
b
b
b
b
−
A3Z, H3Z, E3Z
a
a
a
a
−
A4, H4, C4
a
a
a
a
a
A5, H5, C5, C6S
b
b
b
b
−
1.2
12.2
1.0
10.2
C1, C1S
b
b
a
b
−
0.8
8.2
C2
a
b
b
b
−
d
SS-G01
6.1
C6
b
b
a
a
−
0.4
4.1
C7Y
f
f
e
e
c
0.2
2.0
C8
a
f
b
e
c
C9
a
a
b
b
−
Ścieżka przepływu
P→A
P→B
A→T
B→T
P→T
A2X, H2X, E2X
e
e
−
−
−
0.6
E
20
0
40
60
80
100
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\STPU
Zawór elektromagnetyczny
F
Spadek ciĞnienia
MPa
g
G
H
I
d
{kgf/cm2 }
1.6
16.3
1.4
14.3
1.2
12.2
1.0
10.2
0.8
8.2
f
0.6
6.1
0.4
4.1
0.2
2
0
J
e
20
40
60
80
100
120
140
Pompa
Typ
c
b
A5
−
c
c
−
−
H5
c
−
−
c
−
A3X, H3X, E3X
c
c
d
d
−
A3Z, H3Z
a
a
d
d
−
E3Z
b
b
a
a
−
C1
c
c
a
c
−
C2
a
c
c
c
−
A4, H4, C4
a
a
a
a
a
C5, C1S, C6S
c
c
c
c
−
SS-G03
a
160
NatĊĪenie przepáywu ë /min
C6
c
c
a
a
−
C7Y
g
g
g
g
f
C8
a
g
a
g
f
C9
a
a
c
c
−
K
Czas reakcji na przełączanie
Czas reakcji (s)
L
Nr modelu
M
N
Warunki pomiaru
Cewka WŁ
Powrót sprężyny
SS-G01-**-R-C*-31
SS-G01-**-(G)R-D*-31
0,02 do 0,03
0,03 do 0,04
0,02 do 0,03
0,02 do 0,04
SS-G01-**-R-E*-31
SS-G01-**-F(G)R-D*-31
0,03 do 0,04
0,07 do 0,10
0,07 do 0,10
0,04 do 0,07
SS-G01-**-FR-E*-31
0,07 do 0,10
0,10 do 0,15
SS-G03-**-R-C*-J22
SS-G03-**-(G)R-D*-J22
0,02 do 0,03
0,06 do 0,09
0,02 do 0,03
0,03 do 0,05
SS-G03-**-R-E*-J22
SS-G03-**-F(G)R-D*-J22
0,07 do 0,10
0,13 do 0,15
0,10 do 0,15
0,08 do 0,15
SS-G03-**-FR-E*-J22
0,10 do 0,15
0,15 do 0,20
14MPa{143kgf/cm2}
30ℓ/min
14MPa{143kgf/cm2}
70ℓ/min
O
Uwaga) 1. Czas reakcji na przełączanie zmienia się nieznacznie wraz z warunkami roboczymi (ciśnienie, prędkość przepływu, lepkość itp.)
2. W przypadku zasilania typu E* (z wbudowanym prostownikiem), czas powrotu sprężyny z zastosowaniem szybkiego powrotu (symbol opcji: Q)
jest taki sam, jak D*.
E-8
Wartość dopuszczalna ciśnienie – objętość przepływu
Kształt standardowy, z cewką AC, DC
Typ bezszokowy, z cewką DC
Wielkość
Wielkość
SS-G01-**-R-**-31
Działanie
Przykład
Działanie
Symbol
b
A
B
P
a
b
T
A
B
P
T
a
b
SS-G01-**-FR-**-31
A
B
P
T
Działanie
Przykład
a
b
Działanie
Symbol
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
−
K
K
A2X, H2X
−
P
P
E2X
−
J
J
E2X
−
O
O
A3X, H3X
B
K
K
A3X, H3X
L
P
P
E3X
A
J
J
E3X
L
O
O
A3Z, H3Z
D
D
D
A3Z, H3Z
L
L
L
E3Z
D
D
D
E3Z
L
L
L
A5
A
−
I
A5
L
−
P
H5
A
I
−
H5
L
P
−
C1, C6
Uwaga1)
C(E)
I
I
C1, C6
M
P
P
C1S, C2, C5, C6S, C9
L
P
P
C1S, C5, C6S
A
I
I
A4, H4
L
L
L
C2, C9
A
K
K
A4
F
F
F
H4
F
F
F
C4
F
F
F
K
K
C7Y, C8
Uwaga2)
G(H)
C4
L
L
L
C7Y, C8
N
P
P
E
Zawór elektromagnetyczny
A2X, H2X
a
NatĊĪenie przepáywu
ë/min
NatĊĪenie przepáywu
ë/min
Uwaga) 1. Litera w nawiasach dotyczy cewki AC.
2. Litera w nawiasach dotyczy cewki z wbudowanym prostownikiem
(E*), lecz bez szybkiego powrotu, oraz dla cewki DC (D*) z diodą absorpcji napięcia udarowego na obwodzie elektrycznym.
A
100
80
C
B
F
G
40
H
I
0
M
30
N
20
10
E
20
40
O
D
60
L
50
P
0
10
{102}
20
25
{204} {255}
CiĞnienie MPa
{kgf/cm2}
J
K
10
{102}
20
{204}
30
35
{306} {357}
CiĞnienie MPa
{kgf/cm2}
E-9
Wartość dopuszczalna ciśnienie – objętość przepływu
Kształt standardowy, z cewką AC
Kształt standardowy, z cewką DC
Nr modelu
SS-G03-**-R-C*-J22
Działanie
Przykład
b
Działanie
Symbol
B
C
B
P
T
a
b
B
P
T
a
SS-G03-**-R-**-J22
b
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
b
a
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
A2X
−
F
E
−
G
H
H2X
−
E
F
−
H
G
E2X
−
C
C
−
D
D
A3X
A
E
E
A
F
H
H3X
A
E
E
A
H
F
A3Z
A
A
C
A
D
D
H3Z
A
C
A
A
D
D
E3X, E3Z
A
C
C
A
D
D
G
Zawór elektromagnetyczny
A5
A
−
D
A
−
H5
A
D
−
A
G
−
C1S, C5, C6S
A
D
D
A
G
G
C1, C6
A
D
D
B
G
G
C2
A
G
D
A
I
G
A4, H4, C4
A
A
A
A
A
A
C9
A
G
G
A
I
I
C7Y, C8
B
B
B
Uwaga1) C(E)
C(E)
C(E)
Natężenie przepływu
ℓ/min
F
G
140
A
120
100
80
B
60
F
40
20
E
G
0
10
{102}
H
C
D
a
A
B
140
120
100
C
80
60
I
G
H
E
F
D
20
0
30 35
{306} {357}
20
{204}
160
40
10
{102}
20
30 35
{204} {306} {357}
2
Ciśnienie MPa{kgf/cm }
2
Ciśnienie MPa{kgf/cm }
Typ bezszokowy, z cewką DC
Nr modelu
SS-G03-**-FR-**-J22
I
Działanie
Przykład
Działanie
Symbol
J
K
L
A
Natężenie przepływu
ℓ/min
E
A
b
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
b
a
A
B
P
T
A2X
−
E
F
H2X
−
F
E
C
E2X
−
C
A3X
A
D
F
H3X
A
F
D
C
A3Z
A
C
H3Z
A
C
C
E3X, E3Z
A
C
C
E
A5
A
−
H5
A
E
−
C1, C1S, C5, C6, C6S
A
E
E
C2
A
G
E
A4, H4, C4
A
A
A
C9
A
G
G
C7Y, C8
Uwaga1) B(H)
B(H)
B(H)
Natężenie przepływu
ℓ/min
M
N
140
A
120
100
B
80
60
G
40
O
a
H
E
F
20
0
10
{102}
C
D
20 25
{204} {255}
2
Ciśnienie MPa{kgf/cm }
Uwaga) 1. Litera w nawiasach dotyczy cewki z wbudowanym prostownikiem (E*), lecz bez szybkiego powrotu, oraz dla cewki DC (D*) z diodą absorpcji
napięcia udarowego na obwodzie elektrycznym.
2. Nie ma typu bezszokowego dla cewki AC (C*), dlatego należy użyć cewki z wbudowanym prostownikiem (E*), gdy wymagana jest eksploatacja
bezszokowa z zasilaniem AC.
3. Maksymalna prędkość przepływu jest dopuszczalną wartością każdego portu.
E-10
Rysunki przekrojowe
SS-G01-A**-R-C*-31
13 20 14
10 18 11 12
SS-G01-C**-R-C*-31
15 16
6
19
13 20 14
17
3
1
7
4
5
8
2
11 12
15 16
9
19
5
4
17
3
1
7
18 10
E
13 20 14
10 18 11 12
SS-G01-C**-R-D/E*-31
13 20 14
15 16
6
19
17
3
1
7
4
5
8
11 12
2
Lista części uszczelniających
Zawór elektromagnetyczny
SS-G01-A**-R-D/E*-31
15 16
9
19
5
4
Nr części Nazwa części
Szt.
Nr
części
Nazwa
części
Numer części
17
O-ring
AS568-012(NBR-90)
4
4
18
O-ring
NBR-70-1 P20
1
2
19
O-ring
NBR-90 P18
2
2
20
O-ring
S-25(NBR-70-1)
1
2
Pojedyncza
cewka
Podwójna
cewka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Korpus
Korek
Cewka
Element ustalający A
Element ustalający B
Element ustalający C
Dystans
Sprężyna A
Sprężyna C
Nakrętka
17
Nr części
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
1
7
18 10
Nazwa części
Pręt
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Dławnica
Zestaw skrzynki zacisków
Tabliczka znamionowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Numer zestawu uszczelnień
Pojedyncza cewka
Podwójna cewka
EDCS-A
EDCS-C
E-11
Rysunki przekrojowe
SS-G03-A**-R-C*-J22
19
SS-G03-C**-R-C*-J22
12
20
15
16
20
19
2
18
12
15
10
18
16
B
C
8
11
10
7
9
5
3
1
17
6
8
4
11
9
3
4
7
6
1
17
E
Zawór elektromagnetyczny
SS-G03-A**-R-D/E*-J22
F
19
20
12
SS-G03-C**-R-D/E*-J22
15
16
18
19
2
20
12
15
16
18
10
G
H
I
8
10
14
13
11
9
7
5
3
17
1
6
8
4
14
13
11
9
7
4
3
17
1
6
J
Lista części uszczelniających
Typ/numer części
K
Nr
części
Szt.
Nr
części
Nazwa
części
17
O-ring
AS568-014(NBR-90)
5
5
18
O-ring
NBR-90 P28
2
2
19
O-ring
1
2
20
O-ring
1
2
L
CEW. AC
Pojedyncza
cewka
CEW. DC
NBR-70-1 P26
AS568-026(NBR-70-1)
AS568-029(NBR-70-1)
M
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
N
Numer zestawu uszczelnień
CEW. AC
O
E-12
CEW. DC
Pojedyncza
cewka
Podwójna
cewka
Pojedyncza
cewka
Podwójna
cewka
ECBS-AA
ECBS-CA
ECBS-AD
ECBS-CD
Podwójna
cewka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nazwa części
Korpus
Korek
Cewka
Element ustalający
Element ustalający B
Dystans
Sprężyna
Nakrętka
Pręt
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Dławnica B
Obudowa cewki
Nr
części
14
15
16
17
18
19
20
Nazwa części
Jarzmo cewki
Zestaw skrzynki zacisków
Tabliczka znamionowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY TYPU
MOKREGO I KIERUNKOWEGO
Seria SA (system okablowania: typ złącza DIN)
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego
100 do 160ℓ/min
35MPa
Właściwości
qBardzo długa żywotność
Ruchomy rdzeń żelazny zaworu elektromagnetycznego typu mokrego jest
zanurzony w oleju, co powoduje jego
smarowanie i amortyzację przed uderzeniami i drganiami, zapewniając bardzo długą żywotność.
wCiche przełączanie
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego charakteryzuje się bardzo cichym przełączaniem rdzenia, co zapewnia cichą pracę.
eBezszokowy
Mechanizm regulacji prędkości przełączania umożliwia bezpośrednią,
bezszokową eksploatację (opcja F).
rBrak napięcia udarowego
Napięcie iskrowe i udarowe podczas
przełączania cewki jest eliminowane,
co zapewnia stabilne przełączanie
(opcja G).
tŁatwa wymiana cewki
Cewka ze złączem DIN umożliwia wymianę cewki jednym ruchem.
yKompatybilność wsteczna w szerokim zakresie ułatwia wymianę poprzednich modeli zaworów na ten
model. Połączenie tego zaworu z zaworem modularnym przyczynia się
do kompaktowej konfiguracji całego
urządzenia.
uWsparcie globalne (wielkość G01)
Spełnia międzynarodowe standardy
bezpieczeństwa (CE, UL i CSA). Możliwość bezpiecznego stosowania na
całym świecie. Proszę skonsultować
się ze swoim dystrybutorem odnośnie
certyfikowanych wyrobów.
SA-G01
SA-G03
Nr modelu
Typ standardowy
Symbol
obsługi
Symbol JIS
b
A
A
B
P
T
B
P
T
A
B
P
b
B
P
T
B
B
P
T
A
B
P
T
P
T
A
B
P
T
P
b
b
b
b
A
B
P
T
A
A
b
a
a
b
b
40
-H2X-
30
30
85
-E2X-
85
85
80
-H3X-E3X-
100
-A3Z-
A
b
b
Maksymalne Maksymalna Maksymalne Maksymalna Maksymalne Maksymalna
Maksymalna Maksymalne
Maksymalne
ciśnienie
prędkość
ciśnienie
prędkość
ciśnienie
prędkość
prędkość
ciśnienie
ciśnienie robocze
robocze
przepływu
robocze
przepływu
robocze
przepływu
przepływu
robocze
MPa{kgf/cm2}
2
2
2
MPa{kgf/cm }
ℓ/min
MP{kgf/cm }
ℓ/min
MPa{kgf/cm }
ℓ/min
ℓ/min
MPa{kgf/cm2}
T
a
b
b
a
A
b
b
Typ bezszokowy
-A3X-
A
b
b
Typ standardowy
Typ zaworu elektromagne- Typ z cewką DC (Z wbudowanym
tycznego AC
prostownikiem)
-A2X-
a
b
Maksymalna prędkość przepływu
ℓ/min
Typ bezszokowy
B
P
T
A
B
P
T
a
B
P
T
B
50
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
35{357}
-A5-
a
B
-E3Z-
-H435{357}
35{357}
25{255}
25{255}
50
130
40
70
160
130
-H5-
T
A
65
-A4-
a
A
-H3Z-
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
-C2-C5-
100
-C9-C1S-C6S-C1-C6-
Zawór elektromagnetyczny AC 65
Zawór elektromagnetyczny DC 80
-C4-C7Y-
50
25{255}
100
25{255}
85
-C8-
Uwaga) Maksymalna prędkość przepływu każdego zaworu zależy od ciśnienia. Szczegółowe wymiary patrz strony E-21 i E-22.
E-13
Zawór elektromagnetyczny
Dane techniczne
E
SA-G01
SA-G03
Cewka DC
B
C
Maksymalne
ciśnienie robocze
porty P, A, B
Maksymalne
dopuszczalne
ciśnienie wsteczne
port T
Częstotliwość przełączania (cykli/
minutę)
Cewka AC
Wbudowany
prostownik
C*
E*
Opcja
Ciężar
(kg)
H
I
J
K
L
M
N
O
Śruba mocująca
E*
D*
Typ standardowy
300
Typ bezszokowy
−
16MPa{163kgf/cm2}
120
300
300
120
−
240
120
R
120
R
Bezszokowy
−
F
−
Bezudarowy
G
−
G
G
−
F
G
G Złącze śrubowe
J
−
J
J
−
J
N
Szybki powrót
−
Podwójna cewka
1,8
Pojedyncza cewka
1,4
N
Q
−
−
Q
−
2,0
4,2
5,5
1,5
3,5
4,1
Odporność na pył/odporność na wodę
JIS C 0920 IP65 (pyłoszczelny, odporny na strumień wody) (Uwaga 2)
Temperatura otoczenia
–20 do 50°C
Ciecz
robocza
Środowisko
pracy
Zawór elektromagnetyczny
G
C*
D*
21MPa{214kgf/cm2}
Z przyciskiem manualnym
F
Wbudowany
prostownik
35(25)MPa{357(255)kgf/cm2}(Uwaga1)
Lampka sygnalizacyjna
E
Cewka DC
Cewka AC
Zakres temperatur
–20 do 70°C
Zakres lepkości
15 do 300mm2/s
Filtracja
25 mikronów lub mniej
Wielkość x długość
M5×45 (cztery)
M6×70 (cztery)
(M8×70 (cztery))
Moment dokręcania
M5 5 do 7N·m{51 do 71kgf·cm}
M6 10 do 13N·m{102 do 133kgf·cm}
(M8 20 do 25N·m{204 do 255kgf·cm})
Uwaga) 1. Maksymalne ciśneinie robocze zależy od typu zaworu. Szczegóły patrz strona E-13.
2. Typ zasilania dla E* to IP64 (pyłoszczelny, bryzgoodporny).
3. Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
4. Śruby montażowe nie są dołączone do wielkości 01. Śruby montażowe są dołączone w przypadku wielkości 03.
•Obsługa
zAby w pełni wykorzystać zalety zaworu elektromagnetycznego typu mokrego, należy skonfigurować przewody
rurowe w taki sposób, aby olej był w
sposób ciągły dostarczany do portu
T(R). Nie wolno nigdy stosować korka
w porcie T(R).
xUpewnić się, że ciśnienie udarowe
przekraczające maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne nie osiąga
portu T.
cNależy pamiętać, że maksymalna
prędkość przepływu jest ograniczona
w przypadku stosowania jako zawór
czterodrogowy lub przez porty blokowania do stosowania jako zawór dwudrogowy lub zawór jednodrogowy.
vCiecz roboczą należy zawsze utrzymywać w czystości. Dopuszczalne zanieczyszczenie jest zanieczyszczeniem
klasy NAS12 lub mniejszej.
bW przypadku stosowania cieczy roboczej na bazie ropy naftowej, stosować
JIS K 2213 klasy 1 lub klasy 2, lub
równoważny.
nSzczegóły odnośnie stosowania ognioodpornej cieczy hydraulicznej patrz
strona D-1 odnośnie dodatkowych informacji.
mTen zawór stosować tylko w dopuszczalnym zakresie napięcia.
,Nie zasilać cewki AC do momentu zamontowania cewki na zaworze.
.W przypadku symboli roboczych A2X,
H2X i E2X, poprowadzić rurę spustową z portu T zaworu.
⁄0Utrzymanie pozycji przełączania pod
wysokim ciśnieniem przez dłuższy
E-14
okres czasu może spowodować anormalną eksploatację ze względu na
blokadę hydrauliczną. Proszę skontaktować się z przedstawicielem, jeżeli pozycja przełączania ma być utrzymywana przez długi czas.
⁄1W przypadku stosowania typu zapadkowego (E2X, 3X, E3Z), należy stosować stałego zasilania w energię, aby
bezpiecznie zachować pozycję przełączania.
⁄2Należy pamiętać, że ciśnienie obsługi
manualnego trzpienia zmienia się wraz
z przeciwciśnieniem linii zbiornika.
⁄3Serie opisane w tabeli poniżej są dostępne do użytkowania jako sterowany cewką zawór nadmiarowy serii
RSA.
RSA-***-AR*-(H)-**-15
23
SA-G01-AR-**-31
RSA-***-AQ*-(H)-**-15
23
SA-G01-A3X-**-31
15
RSA-***-*-F(H)-**23
SA-G01-A8X0-**-31
⁄4Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy zawór jest przez cały czas
podłączony do zasilania. Zamontować zawór w taki sposób, aby nie było
możliwości dotknięcia go ręką.
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
⁄5W przypadku, gdy wymagana jest płyta pomocnicza, należy skorzystać z
poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Zalecane natężenie przepływu
(ℓ/min)
Nr modelu
Średnica
rury
MSA-01X-10
1/4
20
MSA-01Y-10
3/8
30
MSA-03-10
3/8
1/2
Stosowany typ
zaworu
1,2
SA-G01-***-**-31
2,3
SA-G03-***-**-J21
2,3
SA-G03-***-**-21
45
25{255}
MSA-03X-10
Ciężar
(kg)
80
MS-03-30
3/8
45
MS-03X-30
1/2
80
Typ cewki
•Dane techniczne zespołu cewki
Typ napięcia zasilające
zasilającego
(V)
C1
AC100
AC110
C115
AC110
AC
AC115
C2
AC200
AC220
DC
E1
E115
E2
E230
AC220
50
60
50
60
AC220
EAC64-C2
60
50
60
50/60
AC230
EAC64-C115
60
AC100
AC200
EAC64-C1
60
60
AC115
Typ cewki
zaworu
50
60
AC230
AC110
Dla SA-G01
Dopuszczalne
Prąd
Prąd
Moc
napędu utrzymania utrzymywania zakres napięcia
(V)
(A)
(A)
(W)
EAC64-C230
2,2
0,52
25
2,0
0,38
22
2,2
0,46
28
2,0
0,47
25
1,8
0,35
22
2,0
0,42
28
1,1
0,26
25
1,0
0,19
22
1,1
0,23
28
1,0
0,24
25
0,91
0,17
22
1,0
0,21
28
EAC64-E1-1A
50/60
EAC64-E115-1A
50/60
EAC64-E2-1A
50/60
EAC64-E230-1A
0,31
27
0,26
25
0,27
27
0,15
26
0,12
24
0,13
27
Typ cewki
zaworu
80 do 110
EBB64-C1
90 do 120
90 do 120
EBB64-C115
100 do 130
160 do 220
EBB64-C2
180 do 240
180 do 240
EBB64-C230
200 do 260
90 do 110
EBB64-E1
100 do 125
EBB64-E115
180 do 220
EBB64-E2
200 do 250
EBB64-E230
Dla SA-G03
Prąd
Prąd
Moc utrzy- Dopuszczalne
napędu utrzymania mywania zakres napięcia
(V)
(A)
(A)
(W)
5,4
0,92
36,0
4,6
0,62
34,0
5,0
0,78
42,0
5,0
0,85
36,0
4,2
0,57
34,0
4,6
0,72
42,0
2,7
0,46
36,0
2,3
0,31
34,0
2,5
0,39
42,0
2,5
0,42
36,0
2,1
0,29
34,0
2,3
0,36
42,0
0,40
34,0
0,33
31,0
0,34
34,0
0,22
37,0
0,16
30,0
0,17
33,0
80 do 110
90 do 120
90 do 120
100 do 130
160 do 220
180 do 240
180 do 240
200 do 260
90 do 110
100 do 125
180 do 220
200 do 250
D1
DC12
__
EAC64-D1-1A
2,2
26
10,8 do 13,2
EBB64-D1
2,6
31,0
10,8 do 13,2
D2
DC24
__
EAC64-D2-1A
1,1
26
21,6 do 26,4
EBB64-D2
1,5
36,0
21,6 do 26,4
Wyjaśnienie numeru modelu
SA – G 01 – A 3 X – ** – C2 – 31
Numer konstrukcji
wielkość 31:01
wielkość 22:03 dla śruby montażowej M8
wielkość J22:03 dla śruby montażowej M6
Specyfikacja
C:AC (50/60Hz)
C1=AC100V C115=AC110V C2=AC200V C230=AC220V
D:DC
D1=DC12V D2=DC24V
E:AC (Wbudowany prostownik; 50/60Hz)
E1=AC100V E115=AC115V E2=AC200V E230=AC230V
Symbol pomocniczy (Może być łączony w kolejności alfabetycznej.)
F: Typ bezszokowy (Dostępny z zasilaniem D*, E)
GR: Typ bezudarowy ze wskaźnikiem (Dostępny z zasilaniem C*, D*)
J: G adapter konwersji śruby (Dla zasilania C*, D*)
K: Brak złącza
N: Z przyciskiem manualnym
R: Z lampką sygnalizacyjną
Ścieżka przejścia przepływu (Określić tylko dla A2X, H2X, E2X, A3X, A3Z, E3X, E3Z, H3X, H3Z, C7Y)
X
Y
Z
Zamknięty
Półotwarty
Otwarty
Środkowa pozycja
0
1
A
P
B
A
T
P
6
2
B
A
T
P
7
3
B
A
T
P
8
4
5
B
A
B
A
B
T
P
T
P
T
9
1S
6S
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
Uwaga 1: P = Port ciśnienia; A i B = Post połączenia do siłownika, itp.; T(R) = Port połączenia do zbiornika
Sposób obsługi
A
H
Przesunięcie sprężyny
b
A
B
A
B
P
T
P
T
C
Środek sprężyny
a
b
A
B
P
T
a
E
Zapadka
b
A
B
P
T
a
Średnica nominalna
Wielkość 01
Wielkość 03
Sposób połączenia
G: Montaż kaskadowy
Kierunkowy zawór sterujący typu mokrego obsługiwany cewką ze złączem DIN
E-15
E
Zawór elektromagnetyczny
DC z wbudowanym
prostownikiem
C230
Charakterystyka
(Hz)
Opcje
(Objaśnienie symboli pomocniczych)
G Adapter śrubowy
(Symbol pomocniczy: J)
B
45
G(Poprzednio PF)1/2
Przycisk
0RŧQD]DEORNRZDþSU]H]
QDFLŋQLĕFLHSU]\FLVNXLREUyWRƒ
C
ID
I 28
L
Z przyciskiem manualnym
(Symbol pomocniczy: N)
H
PG11
L
Nr modelu
E
SA-G01
Zawór elektromagnetyczny
SS-G03
L
49
60,5
H
81
100,5
F
G
Pozostałe opcje
Uwaga) Informacje odnośnie bezszokowych i bezudarowych
opcji patrz strona E-4.
H
I
J
K
L
M
N
O
E-16
Skok
S
Nr modelu
L
Cewka AC
133,5
Cewka DC
140,5
Cewka AC
155,5
Cewka DC
173,5
SS-G01
SS-G03
S
D
7,5
30
9,5
35
Instalacyjne rysunki wymiarowe
T
Cewka AC
SA-G01- A**-*-C*-31
SA-G01-H**-*-C*-31
B
A
P
I 7.5
49
81
92.5
Uwaga) SA-G01-H**-R-**-31
Cewka znajduje się z przeciwnej strony tej przedstawionej
dla SOLa na przedstawionych tutaj ilustracjach.
37.5
25.5
48
SOL b
I 5.5
46
66
102
141
Przycisk manualny
39
E
SOL b
Zawór elektromagnetyczny
SA-G01-C**-R-C*-31
SA-G01- E**-R-C*-31
SOL a
102
102
204
49.8
:\PDJDQDSU]HVWU]HĸGRXVXQLĕFLDFHZNL
DC cewka i prostownik
SA-G01- A**-D*/E*-31
SA-G01-H**-D*/E*-31
SA-G01- C**-D*/E*-31
SA-G01- E **-D*/E*-31
1)92.5
2)81
SOL b
SOL a
37.5
Uwaga) 1. SA-G01-H**-*-D*/E*-31
Cewka znajduje się z przeciwnej strony tej
przedstawionej dla SOLa na przedstawionych
tutaj ilustracjach.
2. SA-G01-**-E*-31
Wymiar 1 to 96.
Wymiar 2 to 73.
25.5
48
49
I 5.5
46
109
3U]\FLVNPDQXDOQ\
39
148
60.5
218
:\PDJDQDSU]HVWU]HĸGRXVXQLĕFLDFHZNL
Dla płyty pośredniej SA-G01
E
Ciężar
MSA-01X-10
1/4
1,2kg
MSA-01Y-10
3/8
1,2kg
)
7.5
5.1
0.75
7.5
12
20
12.7
98
83
40.5
30.2
21.5
7.5
71.5
41.5
30
27
11.5
27.5
43.5
T
15.5
31
25.9
31.75
T
70
55
(
A
P
B
B
A
P
7.5
Wymiary powierzchni uszczelki
ISO 4401-03-02-0-94
JIS B 8355 D-03-02-0-94
11.5
Nr modelu
4- I 7.5
4-M5x12
4- I 9.5x1 WVNéLJIPLUPL
I 5.5 otwory
4-Rc “E”
E-17
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Cewka AC
SA-G03- A**-*-C*-J21
SA-G03-H**-*-C*-J21
φ
D
L
E
SA-G03-**-*-**-J21
SA-G03-**-*-**-21
φ 6,8
φ 8,5
60,5
B
8ZDJD3RGNãDGND
T
60.5
ID
68.5
100.5
112
SOL. b
L
C
Uwaga 1.) SS-G03-H**-R-**-J22
Cewka znajduje się z przeciwnej strony tej przedstawionej dla
SOLa na przedstawionych tutaj ilustracjach.
Uwaga 2.) Przymocować podkładki do zaworu, jak przedstawiono na schemacie, celem zachowania odpowiedniej długości mocowania nawet wówczas, gdy nie są stosowane śruby instalacyjne dostarczone z SS-G03.
36
B
P
A
T
70
93
117.5
Przycisk manualny
60.5
178
58
SA-G03-C**-*-C*-J21
SA-G03- E**-*-C*-J21
8ZDJD3RGNãDGND
Zawór elektromagnetyczny
F
SOL. b
G
J
DC cewka i prostownik
SA-G03- A**-*-D*/E*-J21
SA-G03-H**-*-D*/E*-J21
SA-G03- C**-*-D*/E*-J21
SA-G03- E **-*-D*/E*-J21
1RWD
(VSDFLDGRU
Uwaga) 1. SA-G03-H**-*-D*/E-J21
Cewka znajduje się z przeciwnej strony tej
przedstawionej dla SOLa na przedstawionych
tutaj ilustracjach.
2. SA-G03-**-E*-J21
Wymiar 1 to 115.5.
Wymiar 2 to 92,5.
68.5
2)100.5
1)112
I
117.5
117.5
55
235
:\PDJDQDSU]HVWU]HĸGRXVXQLĕFLDFHZNL
36
H
SOL. a
60.5
SOL. b
70
SOL. a
271
63
K
I
_WVNéLJIPLUPL
(I17.5x10.8)
I11 otwory
77
54
23.8
20.6
M
4-M6x12(M8x15)
P
70
114
92
46
16.6
1.6
9.5
L
B
A
T
Dla płyty pośredniej SA-G03
Śruba mocująca
4- I 11 otwory
3/8
MSA-03X-10
1/2
MS-03-30
3/8
MS-03X-30
1/2
Wymiary powierzchni uszczelki M6
ISO 4401-05-04-0-94
JIS B 8355 D-05-04-0-94
(
5
22 32
B
P
5
30 16
MSA-03-10
Ciężar
2,3kg
A
T
E
M8
25
35
O
Nr modelu
M6
93
100
N
E-18
60.5
135.5
196
3U]\FLVNPDQXDOQ\
4-Rc “E”
)
•Połączenia
Nr modelu
Okablowanie
Schemat obwodów elektrycznych
Podłączyć zasilanie do
zacisków nr 1 i nr 2.
C*
G01
SA-***- - 31
D* (J)21
G03
(EA41-1A)
Zacisk jest uziemiony. Jeżeli to wymagane
należy użyć tego
terminala.
COM
50/60Hz
(In the case of D*: ±)
PG11
COM
G01
31
SA-***-R-C*G03
(J)21
(EA41-R*-1C)
50/60Hz
E
Zawór elektromagnetyczny
COM
SA-
31
G01
-***-GR-C*(J)21
G03
(EA41-GRC*-1C)
Podłączyć zasilanie do
zacisków nr 1 i nr 2.
50/60Hz
Zacisk jest uziemiony. Jeżeli to wymagane
należy użyć tego
terminala.
G01
31
SA-***-R-D*G03
(J)21
(EA41-DR*-1C)
COM
PG11
±
COM
G01
31
SA-***-GR-D*G03
(J)21
(EA41-GRD*-1C)
±
COM
SA-
31
G01
-***-E*- (J)21
G03
(EA42-1B)
Podłączyć zasilanie do
zacisków na tablicy.
Zasilanie
RVljJ
Gdy wymagane jest
połączenie z uziemieniem, zdjąć płytę i
zastosować zacisk
SA-
.
W takim przypadku nie
podłączać zasilania do
31
G01
-***-R-E*(J)21
G03
(EA42-R*-1B)
50/60Hz
zacisków nr 1 i nr 2.
COM
50/60Hz
G(Poprzednio PF)1/2
Symbole w nawiasach wskazują na konfigurację złącza.
Uwaga) 1. Gwiazdki w symbolach konfiguracji złącza i zasilania są wypełniaczami dla symbolu napięcia (1 lub 2).
2. Średnica przewodu złącza wynosi od φ 8 do φ 10. Wszystko poza tym zakresem powoduje utratę szczelności wody.
3. Orientacja złączy może być zmieniana o 90° przez zmianę bloku zacisków.
4. Nie można zdjąć pokrywy bez odkręcenia śrub instalacyjnych.
5. Gdy dla symbolu pomocniczego określono J, do złącza przymocowano adapter konwersji śruby G, a portem okablowania jest śruba G (poprzednio PF) 1/2 (standard: PG11). EA42 i EA42-R* również mają port okablowania G (poprzednio PF).
6. Stosować M3 dla zacisków nie lutowanych typu okrągłego oraz typu Y.
7. Dokręcić śruby M3 łączące złącza i zaciski momentem 0,3 do 0,5N·m (3,1 do 5,1kgf·cm).
8. Złącza EA-41-1A lub EA41-R*-1C jest stosowane w przypadku zasilania typu E* z szybkim powrotem typu Q.
E-19
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
C
2.2
2.0
:WHKLRJPNjUPLUPH
MPa
B
2.4
bRNMJT2 }
24.5
f L
1.8
1.6
P→B
A→T
B→T
P→T
22.4
A2X, H2X, E2X
d
d
−
−
−
20.4
A3X, H3X
b
b
b
b
−
18.4
E3X
b
b
b
b
−
16.3
A3Z, H3Z, E3Z
a
a
a
a
−
A4, H4, C4
a
a
a
a
a
12.2
A5, H5, C5, C6S
b
b
b
b
−
1.0
10.2
C1, C1S
b
b
a
b
−
0.8
8.2
C2
a
b
b
b
−
C6
b
b
a
a
−
C7Y
f
f
e
e
c
C8
a
f
b
e
c
C9
a
a
b
b
−
Ścieżka przepływu
P→A
P→B
A→T
B→T
P→T
A2X, H2X, E2X
e
e
−
−
−
d
4.1
0.2
2.0
20
0
SA-G01
6.1
0.4
40
60
80
100
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\STPU
Zawór elektromagnetyczny
F
Spadek ciĞnienia
MPa
g
e
d
2
{kgf/cm }
16.3
A5
−
c
c
−
−
1.4
14.3
H5
c
−
−
c
−
1.2
12.2
A3X, H3X, E3X
c
c
d
d
−
A3Z, H3Z
a
a
d
d
−
E3Z
b
b
a
a
−
C1
c
c
a
c
−
1.0
10.2
0.8
8.2
f
6.1
0.4
4.1
0.2
2
0
J
Typ
pompy
1.6
0.6
I
K
P→A
14.3
E
H
a
Ścieżka przepływu
1.2
1.4
0.6
G
b
c
Typ
pompy
20
40
60
80
100
120
140
c
SA-G03
b
a
160
NatĊĪenie przepáywu ë /min
C2
a
c
c
c
−
A4, H4, C4
a
a
a
a
a
C5, C1S, C6S
c
c
c
c
−
C6
c
c
a
a
−
C7Y
g
g
g
g
f
C8
a
g
a
g
f
C9
a
a
c
c
−
Czas reakcji na przełączanie
Czas reakcji (s)
Nr modelu
L
M
N
Warunki pomiaru
Cewka WŁ
Powrót sprężyny
SA-G01-**-(GR)-C*-31
0,02 do 0,03
0,02 do 0,03
SA-G01-**-(GR)-D*-31
SA-G01-**-(R)-E*-31
0,03 do 0,04
0,03 do 0,04
0,02 do 0,04
0,07 do 0,10
SA-G01-**-F(GR)-D*-31
SA-G01-**-F(R)-E*-31
0,07 do 0,10
0,07 do 0,10
0,04 do 0,07
0,10 do 0,15
SA-G03-**-(GR)-C*-J21
SA-G03-**-(GR)-D*-J21
0,02 do 0,03
0,06 do 0,09
0,02 do 0,03
0,03 do 0,05
SA-G03-**-(R)-E*-J21
SA-G03-**-F(GR)-D*-J21
0,07 do 0,10
0,13 do 0,15
0,10 do 0,15
0,08 do 0,15
SA-G03-**-F(R)-E*-J21
0,10 do 0,15
0,15 do 0,20
14MPa {143kgf/cm2}
30ℓ/min
14MPa {143kgf/cm2}
70ℓ/min
Uwaga) 1. Czas reakcji na przełączanie zmienia się nieznacznie wraz z warunkami roboczymi (ciśnienie, prędkość przepływu, lepkość itp.)
O
E-20
Wartość dopuszczalna ciśnienie – objętość przepływu
Kształt standardowy, z cewką AC, DC
Typ bezszokowy, z cewką DC
Wielkość
Wielkość
SA-G01-**-R-**-31
Działanie
Przykład
Działanie
Symbol
b
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
a
SA-G01-**-FR-**-31
b
A
B
P
T
Działanie
Przykład
a
b
Działanie
Symbol
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
A2X, H2X
−
K
K
A2X, H2X
−
P
P
E2X
−
J
J
E2X
−
O
O
A3X, H3X
B
K
K
A3X, H3X
L
P
P
E3X
A
J
J
E3X
L
O
O
A3Z, H3Z
D
D
D
A3Z, H3Z
L
L
L
E3Z
D
D
D
E3Z
L
L
L
P
A
−
I
A5
L
−
A
I
−
H5
L
P
−
C1, C6
Uwaga1)
C(E)
I
I
C1, C6
M
P
P
C1S, C2, C5, C6S, C9
L
P
P
C1S, C5, C6S
A
I
I
A4, H4
L
L
L
C2, C9
A
K
K
C4
L
L
L
A4
F
F
F
C7Y, C8
N
P
P
H4
F
F
F
C4
F
F
F
K
K
Uwaga2)
C7Y, C8
G(H)
E
Zawór elektromagnetyczny
A5
H5
a
NatĊĪenie przepáywu
ë /min
NatĊĪenie przepáywu
ë/min
Uwaga) 1. Litery w nawiasach dotyczą cewki AC.
2. Litera w nawiasach dotyczy cewki z wbudowanym prostownikiem, lecz bez szybkiego powrotu,
oraz dla cewki DC z diodą absorpcji napięcia udarowego na obwodzie elektrycznym.
A
100
80
C
B
D
60
F
G
40
H
I
0
40
M
30
O
N
20
10
E
20
L
50
P
0
10
{102}
20
25
{204} {255}
CiĞnienie MPa
{kgf/cm2}
J
K
10
{102}
20
{204}
30
35
{306} {357}
CiĞnienie MPa
{kgf/cm2}
E-21
Wartość dopuszczalna ciśnienie – objętość przepływu
Kształt standardowy, z cewką AC, DC
Kształt standardowy, z cewką DC
SA-G03-**-C*-J21
SA-G03-**-**-J21
Nr modelu
Działanie
Przykład
b
Działanie
Symbol
B
C
B
P
T
b
a
P
T
b
a
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
b
a
A
B
P
T
b
a
A
B
P
T
A2X
−
F
E
−
G
H
−
E
F
−
H
G
E2X
−
C
C
−
D
D
A3X
A
E
E
A
F
H
H3X
A
E
E
A
H
F
A3Z
A
A
C
A
D
D
H3Z
A
C
A
A
D
D
E3X, E3Z
A
C
C
A
D
D
G
A
−
D
A
−
A
D
−
A
G
−
C1S, C5, C6S
A
D
D
A
G
G
C1, C6
A
D
D
B
G
G
C2
A
G
D
A
I
G
A4, H4, C4
A
A
A
A
A
A
C9
A
G
G
A
I
I
C7Y, C8
B
B
B
Uwaga1) C(E)
C(E)
C(E)
Natężenie przepływu
ℓ/min
Zawór elektromagnetyczny
A5
H5
G
140
A
120
100
80
B
60
F
40
20
E
G
0
H
10
{102}
D
20
{204}
160
a
A
B
140
120
100
C
80
60
I
40
C
G
H
E
F
D
20
0
30 35
{306} {357}
10
{102}
20
30 35
{204} {306} {357}
2
Ciśnienie MPa{kgf/cm }
2
Ciśnienie MPa{kgf/cm }
Typ bezszokowy, z cewką DC
Nr modelu
SA-G03-**-F-**-J21
Działanie
Przykład
Działanie
Symbol
J
K
L
B
H2X
F
I
A
Natężenie przepływu
ℓ/min
E
A
b
A
B
P
T
b
a
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
A2X
−
E
F
H2X
−
F
E
C
E2X
−
C
A3X
A
D
F
H3X
A
F
D
C
A3Z
A
C
H3Z
A
C
C
E3X, E3Z
A
C
C
E
A5
A
−
H5
A
E
−
C1, C1S, C5, C6, C6S
A
E
E
C2
A
G
E
A4, H4, C4
A
A
A
A
G
G
Uwaga1) B(H)
B(H)
B(H)
Natężenie przepływu
ℓ/min
M
C9
C7Y, C8
N
140
A
120
100
B
80
60
G
40
O
a
H
E
F
20
0
10
{102}
C
D
20 25
{204} {255}
2
Ciśnienie MPa{kgf/cm }
Uwaga) 1. Litera w nawiasach dotyczy cewki z wbudowanym prostownikiem (E*), lecz bez szybkiego powrotu, oraz dla cewki DC (D*) z diodą absorpcji
napięcia udarowego na obwodzie elektrycznym.
2. Nie ma typu bezszokowego dla cewki AC (C*), dlatego należy użyć cewki z wbudowanym prostownikiem (E*), gdy wymagana jest eksploatacja
bezszokowa z zasilaniem AC.
3. Maksymalna prędkość przepływu jest dopuszczalną wartością każdego portu.
E-22
Rysunki przekrojowe
SA-G01-A**-C*-31
13 20 14
SA-G01-C**-C*-31
15 16
10 18 11 12
6 19
13 20 14
17
3
1
7
4
5
8
2
11 12
10 18 11 12
9 19
5
4
17
3
1
7
18 10
E
Zawór elektromagnetyczny
SA-G01-A**-D/E*-31
13 20 14
15 16
SA-G01-C**-D/E*-31
15 16
6 19
13 20 14
17
3
1
7
4
5
8
2
11 12
15 16
9 19
5
4
17
3
1
7
18 10
Lista części uszczelniających
Nr części
Szt.
Nr
części
Nazwa
części
Numer części
Pojedyncza
cewka
Podwójna
cewka
17
O-ring
AS568-012(NBR-90)
4
4
18
O-ring
NBR-70-1 P20
1
2
19
O-ring
NBR-90 P18
2
2
20
O-ring
S-25(NBR-70-1)
1
2
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa części
Korpus
Korek
Cewka
Element ustalający A
Element ustalający B
Kołek sprężynujący
Dystans
Sprężyna A
Sprężyna C
Nakrętka
Nr części
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nazwa części
Pręt
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Dławnica
Złącze
Tabliczka znamionowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Numer zestawu uszczelnień
Pojedyncza cewka
Podwójna cewka
EDCS-A
EDCS-C
E-23
Rysunki przekrojowe
SA-G03-A**-C*-(J)21
20
15
21
SA-G03-C**-C*-(J)21
14
16
17
19
20
2
21
15
14
16
17
19
B
C
E
Zawór elektromagnetyczny
F
8
10
9
11
7
5
18
3
4
6
1
8
SA-G03-A**-D/E*-(J)21
20 15
21 14
10 13 12
11
10
11
9
7
4
18
3
6
1
SA-G03-C**-D/E*-(J)21
16
20 15
2
19
17
21
14
16
19
17
G
H
I
J
K
8
N
7
5
3
18
1
6
8
4
10 13 12 11
9
7
4
3
18
1
6
Lista części uszczelniających
Nr
części
Nazwa
części
18
O-ring
19
O-ring
20
O-ring
21
O-ring
L
M
9
Typ/numer części
Nr
części
Szt.
Pojedyncza cewka
Podwójna
cewka
AS568-014(NBR-90)
5
5
NBR-90 P28
2
2
1
2
1
2
CEW. AC
CEW. DC
NBR-70-1 P26
AS568-026(NBR-70-1)
AS568-029(NBR-70-1)
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Numer zestawu uszczelnień
CEW. AC
CEW. DC
Pojedyncza cewka
Podwójna cewka
Pojedyncza cewka
Podwójna cewka
ECBS-AA
ECBS-CA
ECBS-AD
ECBS-CD
O
E-24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa części
Korpus
Korek
Cewka
Element ustalający
Element ustalający B
Dystans
Sprężyna
Nakrętka
Pręt
Prowadnica cewki
Nr
części
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nazwa części
Zwój cewki
Obudowa cewki
Jarzmo cewki
Złącze
Uszczelnienie złącza
Tabliczka znamionowa
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
ZAWÓR KIERUNKOWY OBSŁUGIWANY
CEWKĄ TYPU SE
Seria SE
Zawór elektromagnetyczny o mniejszej mocy
E
40 do 60ℓ/min
10 do 16MPa
C
Właściwości
qNiskie natężenie, niska moc
Cewka elektromagnetycznego zaworu
przełączającego serii SE charakteryzuje
się znacznie mniejszym poborem mocy.
wBezpośredni napęd przez
sterownik logiczny
eNiewielki wzrost temperatury cewki
Praca przy małym natężeniu nie tylko
umożliwia napęd bezpośredni przez
obwód wyjściowy programowalnego
sterownika (PC), umożliwia również stosowanie kompaktowego i prostego obwodu sterującego.
Eksploatacja przy niewielkiej mocy oznacza niewielką ilość ciepła wytwarzaną
przez cewkę, co minimalizuje wpływ ciepła na mechanizmy. Nawet w przypadku
cewki AC istnieje małe prawdopodobieństwo przepalenia cewki.
rZ 4-wtykowym złączem M12 (opcja)
pobiegająca udarowi wstecznemu prądu, zabezpieczająca połączenie jednostki podrzędnej. (Ze złączem 4-wtykowym
M12)
Spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa TÜV (znak CE). Można stosować bezpiecznie na całym świecie.
SE-G01-**-(G)R-**-40
A2X
A3X
Symbol JIS
b
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
b
a
A
B a
P
T
E3X
C5
C6
b
b
b
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalna
prędkość
przepływu
ℓ/min
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
40
50
H3X
C4
Maksymalna
prędkość
przepływu
ℓ/min
SE-G03-**-GR-**-(J)30
30
b
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
40
−
16
10
{163}
{102}
50
a
30
a
40
60
a
Uwaga) Maksymalna prędkość przepływu każdego zaworu zależy od ciśnienia. Szczegóły patrz strona E-29.
•Obsługa
zAby w pełni wykorzystać zalety zaworu elektromagnetycznego, należy
skonfigurować przewody rurowe w
taki sposób, aby olej był w sposób
ciągły dostarczany do portu T(DR).
xUpewnić się, że ciśnienie udarowe
przekraczające maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne może być
przypadkowo na porcie T.
cNależy pamiętać, że maksymalna
prędkość przepływu jest ograniczona
w przypadku stosowania jako zawór
czterodrogowy lub przez porty blokowania do stosowania jako zawór dwudrogowy lub zawór jednodrogowy.
vCiecz roboczą należy zawsze utrzymywać w czystości.
Dopuszczalne zanieczyszczenie jest
zanieczyszczeniem klasy NAS12 lub
mniejszej.
Wbudowany
prostownik
typu AC
Dla SE-G01
Typ
napięcia Napięcie Częstotliwość
Dopuszczalny
Prąd
Moc
Typ cewki
zasilają(V)
(Hz)
zakres
utrzymywania utrzymywania
zaworu
cego
napięcia (V)
(A)
(W)
DC
Typ cewki
•Dane techniczne zespołu cewki
E1
D2
bW przypadku stosowania cieczy roboczej na bazie ropy naftowej, stosować
JIS K 2213 klasy 1 lub klasy 2, lub
równoważny.
nStosować zawór elektromagnetyczny
serii SS w przypadku używania cieczy
roboczej odpornej na płomień.
mNależy zanotować dopuszczalny zakres ciśnienia stosowanej cewki.
,Utrzymanie pozycji przełączania pod
wysokim ciśnieniem przez dłuższy
okres czasu może spowodować anormalną eksploatację ze względu na
blokadę hydrauliczną. Proszę skontaktować się z przedstawicielem, jeżeli pozycja przełączania ma być utrzymywana przez długi czas.
.W przypadku stosowania typu zapadkowego (E3X), należy stosować stałego zasilania w energię, aby bezpiecznie zachować pozycję przełączania.
⁄0Należy pamiętać, że ciśnienie obsługi
manualnego trzpienia zmienia się wraz
z przeciwciśnieniem linii zbiornika.
⁄1Jeżeli nie zostanie wybrana opcja z
4-wtykowym złączem M12, może wystąpić udar wsteczny prądu, ponieważ
nie ma cewki w centralnej skrzynce
zacisków. Dlatego też należy zamontować zawory elektromagnetyczne
celem zabezpieczenia przed udarami
wstecznymi prądu na obu końcach
cewki na obwodzie wyjściowym sterownika programowalnego (PC) podczas bezpośredniej obsługi zaworów
elektromagnetycznych.
(Zalecana dioda: Hitachi V07J lub
równoważna)
EED64-E1
0,08
Typ cewki
zaworu
7,0
80 do 120
SLH1-03BR1-01
0,06
5,8
80 do 120
4,8
21,6 do 26,4
SLH1-03BD2-01
0,2
4,8
21,6 do
26,4
60
−
EED64-D2
0,2
G
H
I
J
K
L
M
N
Dla SE-G03
Dopuszczalny
Prąd
Moc
zakres
utrzymania utrzymywania
napięcia (V)
(A)
(W)
50
AC100
DC24
E
F
Dane techniczne
Symbol
obsługi
E
Zawór elektromagnetyczny
Ułatwia połączenie z sieciami otwartymi,
jak Device Net. To złącze ułatwia prace
związane z okablowaniem. W skrzynce
zacisków została wbudowana dioda za-
tZgodność globalna (wielkość
G01)
C
E-25
O
SE-G01
Typ cewki
F
C
SE-G03
Cewka DC
Wewnętrzna cewka DC
dla prostownika
Cewka DC
Wewnętrzna cewka DC dla
prostownika
D2
E1
D2
E1
Maksymalne ciśnienie robocze
Porty P, A, B
16MPa{163kgf/cm2}
10MPa{102kgf/cm2}
Maksymalne
dopuszczalne
ciśnienie wsteczne
port T
16MPa{163kgf/cm2}
10MPa {102kgf/cm2}
(W przypadku 2MPa {21kgf/cm2} symbol obsługi E3X)
Częstotliwość zmiany (na minutę)
C
Standard
120
120
R
Lampka sygnalizacyjna
bezudarowa
GR
GR
Podwójna cewka
2,2
3,5
Pojedyncza cewka
1,7
3,3
Odporność na
pył/odporność na wodę
JIS C0920 IP64 (pyłoszczelne, bryzgoszczelne)
JIS C0920 IP65 (pyłoszczelne, odporne na strumień wody)
–20 do 50°C
-10 do 50°C
Ciężar (kg)
Środowisko
pracy
E
Zawór elektromagnetyczny
F
G
H
Temperatura otoczenia
Ciecz
robocza
F
Zakres temperatur
–20 do 70°C
0 do 65°C
2
Zakres lepkości
15 do 300mm /s
Filtracja
25 mikronów lub mniej
Śruba mocująca
Patrz strona D-93 odnośnie długości śrub
stosowanych w zaworach 4-modułowych M5 x 45.
Patrz strona E-29 odnośnie długości śrub stosowanych
w zaworach 4-modułowych M6 x 40 (M8 x 40).
Moment dokręcania
5 do 7N·m {51 do 71kgf·cm}
M6 10 do 13N·m{102 do 133kgf·cm}
M8 18 do 21N·m{184 do 214kgf·cm}
Zestawy
akcesoriów
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
Wyjaśnienie numeru modelu
SE − G 03 − A 3 X − GR − D2 − J30
Numer konstrukcji
40: Dla wielkości 01
J30: Wielkość 03 dla śruby montażowej M6 (30 jeżeli śruba montażowa to M8)
I
Specyfikacja
D: DC
D2=DC24V
E: Dla AC (złącze 50/60 Hz wewnątrz prostownika)
J
E 1=AC100V
Symbol pomocniczy
GR: Typ bezudarowy ze wskaźnikiem (dostępny tylko dla zasilania D2)
R: Z lampką sygnalizacyjną (dotyczy tylko zasilania E1)
V: Ze złączem 4-wtykowym M12, strona ładowania - wspólny (zastosowanie tylko dla zasilania D2)
W: Ze złączem 4-wtykowym M12, strona ładowania + wspólny (zastosowanie tylko dla zasilania D2)
K
Ścieżka przejścia przepływu (Określić tylko dla A2X, A3X)
X
Zamknięty
L
Ścieżka przepływu środkowej pozycji zaworu
M
2
A
P
3
B
A
T
P
4
B
A
T
P
Sposób obsługi
A
H
Przesunięcie sprężyny
N
b
O
A
B
A
B
P
T
P
T
Średnica nominalna rury
Wielkość 01
Wielkość 03
Sposób połączenia
G: Typ uszczelkowy
Cewka o niskiej mocy
E-26
5
B
T
A
P
6
B
A
B
T
P
T
C
Środek sprężyny
a
b
A
B
P
T
a
E
Zapadka
b
A
B a
P
T
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Otwory montaĪowe dla tymczasowej
tabliczki znamionowej lub tabliczki znamionowej
klienta dla okablowania
ĝwiatáo wskaĨnika
SOL b
Uwaga) Dla SE-G01-H3X-(G)R-**-40, cewka znajduje się po
przeciwnej stronie do tej przedstawionej na schemacie (SOL.a).
P
48
71.5
87
Port okablowania 2-G1/2
A**
B
A
C
12
ĝwiatáo wskaĨnika
SOL a
q7,5
C
E
37.5
SOL b
25.5
8
q4
E
Zalecane wymiary tabliczki znamionowej
ĝruby samogwintujące do montaĪu; 3,5 x 10
T
26
32
SE-G01- A***-(G)R-**-40
SE-G01-H***-(G)R-**-40
66
81
46
q5,5
162.5
E
48.5
Zawór elektromagnetyczny
60.5
Wymagana przestrzeĔ
do usuniĊcia cewki
Przycisk manualny
F
SE-G01-C**-(G)R-**-40
SE-G01-E3X-(G)R-**-40
G
SOL b
Dla płyty pośredniej SE-G01
Nr modelu
E
Ciężar
MSA-01X-10
1/4
1,2kg
MSA-01Y-10
3/8
1,2kg
Wymiary powierzchni uszczelki
ISO 4401-03-02-0-94
JIS B 8355 D-03-02-0-94
(
H
114
)
7.5
I
7.5
71.5
41.5
30
27
7.5
J
11.5
27.5
43.5
11.5
12.7
98
83
40.5
30.2
21.5
114
228
70
55
31.75
31
25.9
15.5
5.1
0.75
20
7.5
12
SOL a
I
ò
ò4?
I ?WVNéLJIPLUPL
ò
I V[^VY`
K
L
ò9J¸,¹
M
Schemat okablowania dla zestawu zacisków centralnych
SE-G01-A**-*R*-**-40
Zacisk uziemienia
SE-G01-H3X-*R*-**-40
SOL. a
SOL b
N
C**
SE-G01-E3X -*R*-**-40
Zacisk uziemienia
Wspólne zaciski
O
COM
SOL b
SOL. a
Zacisk uziemienia
SOL b
Zacisk uziemienia
SOL a
E-27
Schemat obwodu elektrycznego dla zestawu zacisków centralnych
D2 (DC24V) (Uwaga 1)
F
E1 (Z wbudowanym prostownikiem AC100V)
COM
COM
C
56V
(100V)
AC100V
AC115V
430V
DC24V
50/60Hz
±
SOL
C
SOL
Wartości napięcia warystora w (nawiasie)
dotyczą SE-G03.
Uwaga1) Zamontować zawory elektromagnetyczne o specyfikacji D2 celem zabezpieczenia przed udarami
wstecznymi prądu na obu końcach cewki na obwodzie wyjściowym sterownika programowalnego (PC)
podczas bezpośredniej obsługi zaworów elektromagnetycznych.
F
]ãćF]D0ZW\NRZHJR
Zawór elektromagnetyczny
3
F
Numer styku
schemat pozycjonowania
71.5
E
67
Ze złączem 4-wtykowym M12
SE-G01-**-GRV-D2-40
SE-G01-**-GRW-D2-40
1
SOL b
G
H
Schemat obwodów elektrycznych
Pozycja numeru
Symbol obsługi C*
3: COM(ï)
Typ W
K
SOL. a
PIN No. 1
Not used
PIN nr 3
&20ï
SOL.
PIN nr 3
1LHXŧ\ZDQ\
6.4
T
O
T
3.2
16.7
95
E-28
I
B
30
I
P
3,1QUVćQLHXŧ\ZDQH
7Ya`JPZRTHU\HSU`
3HTWRH^ZRHǍUPRHWYǃK\
A
PIN nr 1
COM (+)
PIN nr 4
SOL. b( ï )
10:))76YPUN
N
PIN nr 4
62/Dï7\S+
62/Eï7\S$
PIN nr 1
COM( + )
31LHXŧ\ZDQ\
SE-G03-C*-(G)R-**-(J)30
SE-G03-E3X-(G)R-**-(J)30
3,1QUVćQLHXŧ\ZDQH
PIN nr 2
SOL. a(
a(ï )
SOL. b
4: SOL. a(ï)
(Typ C)
PIN nr 4
62/D7\S+
62/E7\S$
PIN No. 4
SOL. b( + )
4: SOL. b(ï)
(Typ A, C)
4: SOL. a(ï)
(Typ H)
1: COM(+)
PIN No. 3
COM( − )
21.4
32.5
46
11
68
M
SOL.
SOL. b
2: SOL. a(+)
(Dla Typ C)
L
PIN No. 2
SOL. a( + )
4- 8.5(6.5)
Typ V
11LHXŧ\ZDQ\
J
SOL. a
4: SOL. b(+)
(Typ A, C)
4: SOL. a(+)
(Typ H)
4- 14(11)
I
Symbol obsługi A*, H*
37
27
37.3
50.8
14
54
82
85.5
108.5
95
SE-G03-A***-(G)R-**-(J)30
+SHaéǃJaH4^[`RV^LNV
+SHaéǃJaH4^[`RV^LNV
>`THNHUHWYaLZ[YaLljKV\Z\UPLJJPHaH^VY\
LSLR[YVTHNUL[`JaULNV
462
272
94
>`THNHUHWYaLZ[YaLljKV\Z\UPLJJPH
aH^VY\LSLR[YVTHNUL[`JaULNV
285.5
190.5
94
5
5
E
C
C
E
Krzywe wydajności
Różnicowa lepkość cieczy hydraulicznej 32mm2/s
E
1.0
Typ pompy
Ścieżka przepływu
P→A
P→B
A→T
B→T
P→T
A2X
d
f
−
−
−
f
0.8
e
d
c
0.6
b
a
0.4
SE-G01
0.2
0
10
30
20
40
A3X
f
f
e
e
−
H3X
f
f
e
e
−
E3X
c
c
e
e
−
C4
b
b
b
b
d
C5
e
e
d
d
−
C6
f
f
a
a
−
F
G
NatĊĪenie przepáywu l/min
H
1.0
6SDGHNFLŋQLHQLD
MPa
Typ pompy
Ścieżka przepływu
P→A
G
A2X
F
b
A3X
P→B
A→T
B→T
P→T
d
d
−
−
−
d
d
d
d
−
E3X
d
d
c
c
−
C4
c
c
a
a
b
C5
d
d
d
d
−
C6
d
d
b
b
−
0.8
0.6
0.4
I
SE-G03
a
0.2
0
Zawór elektromagnetyczny
Spadek ciĞnienia
MPa
Charakterystyka spadku ciśnienia
10
20
30
40
50
J
60
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
K
Typ pompy
Działanie
Przykład
Działanie
Symbol
SE-G01
b
A
B
P
T
b
a
A
B
P
T
SE-G03
b
a
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
b
a
A
B
P
T
b
a
A
B
P
T
A2X
−
D
D
−
E
A
A3X
A
D
D
C
E
A
H3X
A
D
D
−
−
−
E3X
A
C
C
D
D
C
C4
C
C
C
C
F
C
C5
A
D
D
A
B
B
C6
B
D
D
A
B
A
Flow rate
ℓ/min
40
B
C
30
D
20
a
L
M
N
B
A
60
Flow rate
ℓ/min
Wartość dopuszczalna ciśnienie –
objętość przepływu
B
C
50
D
40
30
O
E
F
20
10
10
0
5
10
Pressure MPa
16
0
2
4
6
8
10
Pressure MPa
Uwaga) 1. Maksymalna prędkość przepływu jest wartością, gdy przyłożone zostanie 90%V po wzroście temperatury cewki i nasyceniu.
2. Maksymalna prędkość przepływu jest dopuszczalną wartością każdego portu.
E-29
Śruby instalacyjne
Patrz poniższa tabela odnośnie dłu
długości śrub instalacyjnych dla wielkości SE-G03. (Patrz strona D-93 odnośnie długości
śrub instalacyjnych dla wielkości SE-G01.)
30
Typ
Śruba z gniazdem
sześciokątnym
C
C
F
Wymiary L
Długość śruby
0 (Tylko cewka)
40
55
95
110
150
Typ
13
20
14
15
16
106
110
161
165
216
220
271
Zawór elektromagnetyczny
G
H
10
18
11
12
6
19
3
17
1
7
4
5
8
Korpus
Korek
Cewka
Element ustalający A
Element ustalający B
Kołek sprężynujący
Dystans
Sprężyna A
Sprężyna C
Nakrętka
Pręt
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Dławnica
Zestaw skrzynki zacisków
Tabliczka znamionowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
F
2
Lista części uszczelniających
SE-G01
Nr
części
Nazwa
części
Numer części
17
O-ring
18
J
Szt.
Pojedyncza cewka
Podwójna cewka
AS568-012(NBR-90)
4
4
O-ring
NBR-70-1 P18
1
2
19
O-ring
NBR-90 P18
2
2
20
O-ring
S-25(NBR-70-1)
1
2
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Nr części
SE-G03-A3X-GR-**-(J)30
14
17
11
16
10
L
M
T A P B T
N
O
55
Nr części Nazwa części
E
K
Długość śruby
Rysunki przekrojowe
SE-G01-A3X-(G)R-**-40
I
Wymiary L
Śruba stat.
F
15
13
12
6
4
3
Lista części uszczelniających
8
1
2
5
7
Nazwa części
Korpus
Cewka
Dystans
Uchwyt
Sprężyna
Sprężyna
Korek
O-ring
O-ring
Tabliczka znamionowa
Zestaw skrzynki zacisków
Zwój cewki
Prowadnica cewki
Pręt
Nakrętka
O-ring
O-ring
Numer zestawu uszczelnień
SE-G03
Nr
części
Nazwa
części
Numer części
Pojedyncza
cewka
E-30
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SE-G01
Szt.
SE-G03
Podwójna
cewka
Pojedyncza
cewka
Podwójna
cewka
Pojedyncza
cewka
Podwójna
cewka
EEDS-01A
EEDS-01C
EECS-03A
EECS-03C
8
O-ring
NBR-90 P12
5
5
9, 17
O-ring
NBR-90 P18
2
2
16
O-ring
NBR-70-1 P3
2
4
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY TYPU
MOKREGO I KIERUNKOWEGO
Seria SL (system okablowania: centralna skrzynka zacisków)
Zawór elektromagnetyczny o mniejszej mocy
E
30ℓ/min
7MPa
C
Właściwości
qBardzo długa żywotność
Ruchomy rdzeń żelazny zaworu elektromagnetycznego typu mokrego jest
zanurzony w oleju, co powoduje jego
smarowanie i amortyzację przed uderzeniami i drganiami, zapewniając bardzo długą żywotność.
wCiche przełączanie
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego charakteryzuje się bardzo cichym przełączaniem rdzenia, co zapewnia cichą pracę.
eTyp niewielkiego poboru mocy.
Niewielka moc cewki AC 9,6 W (60
Hz), cewki DC 10 W przyczynia się do
ochrony energii.
rŁatwe połączenia
Specjalna skrzynka okablowania zawiera port COM oraz lampkę sygnalizacyjną w standardzie, umożliwiające
łatwe okablowanie i konserwację.
tŁatwa wymiana cewki
Cewka typu wkładanego umożliwia
wymianę cewki jednym ruchem.
yKompatybilność wsteczna w szerokim
zakresie ułatwia wymianę poprzednich
modeli zaworów na ten model.
Połączenie tego zaworu z zaworem
modularnym przyczynia się do kompaktowej konfiguracji całego urządzenia.
uStandard globalny
Spełnia międzynarodowe standardy
bezpieczeństwa (CE, UL i CSA). Możliwość bezpiecznego stosowania na
całym świecie. Proszę skonsultować
się ze swoim dystrybutorem odnośnie
certyfikowanych wyrobów.
Symbol
obsługi
Symbol JIS
b
A
B
P
T
A
B
P
T
a
A
b
-H5-
b
-A3XA
P
T
B
a
-H3X-
b
30
T
b
A
P
b
b
B
P
A
B a
P
T
A
B
P
T
b
-E3X-
T
B
a
b
-C1-
a
Symbol
obsługi
Symbol JIS
-A5-
b
b
Maksymalne natężenie
przepływu ℓ/min
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
a
G
-C5-
H
a
-C6-
a
30
I
-C9-
a
-C6S-
J
a
-C7Y-
15
T
K
-C2-
Cewka DC
Cewka AC
Typ cewki
C1
C2
E1
Porty P, A, B
7MPa{71kgf/cm }
port T
7MPa{71kgf/cm2}
Częstotliwość zmiany (na minutę)
Lampka sygnalizacyjna
Opcje
Z przyciskiem manualnym
Bezudarowy
240
120
G
M
−
G
N
Szybki powrót
−
1,5
2,0
Q
Pojedyncza cewka
1,2
1,5
JIS C 0920 IP64 (Pyłoszczelny/Bryzgoszczelny)
Temperatura otoczenia
–20 do 50°C
Zakres temperatur
–20 do 70°C
Zakres lepkości
15 do 300mm2/s
N
−
Odporność na pył/odporność
na wodę
Filtracja
240
R
Podwójna cewka
Ciecz
robocza
Środowisko pracy
L
2
Maksymalne dopuszczalne
ciśnienie wsteczne
Standard
D2
Wbudowany prostownik
Maksymalne ciśnienie robocze
Ciężar (kg)
E
F
Maksymalne natężenie
przepływu (ℓ/min)
-C4-
a
E
Zawór elektromagnetyczny
Dane techniczne
C
O
25 mikronów lub mniej
Śruba mocująca
Śruba sześciokątna z otworem 12,9 klasyfikacja wytrzymałości M5 × 45 4 każda
Moment dokręcania
5 do 7N·m {51 do 71kgf·cm}
Uwaga) Śruby instalacyjne nie zostały dołączone.
E-31
•Obsługa
F
C
C
F
vCiecz roboczą należy zawsze utrzymywać w czystości. (poziom zanieczyszczenia: 12 lub niższy)
bW przypadku stosowania cieczy roboczej na bazie ropy naftowej, stosować
JIS K 2213 klasy 1 lub klasy 2, lub
równoważny.
nStosować zawór elektromagnetyczny
serii SS w przypadku używania cieczy
roboczej odpornej na płomień.
mTen zawór stosować tylko w dopuszczalnym zakresie napięcia.
,Nie zasilać cewki AC do momentu zamontowania cewki na zaworze.
.Utrzymanie pozycji przełączania pod
wysokim ciśnieniem przez dłuższy
okres czasu może spowodować anormalną eksploatację ze względu na
blokadę hydrauliczną. Proszę skon-
zAby w pełni wykorzystać zalety zaworu elektromagnetycznego typu mokrego, należy skonfigurować przewody
rurowe w taki sposób, aby olej był w
sposób ciągły dostarczany do portu
T(R). Nie wolno nigdy stosować korka
w porcie T(R).
xUpewnić się, że ciśnienie udarowe
przekraczające maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne nie osiąga
portu T.
cNależy pamiętać, że maksymalna
prędkość przepływu jest ograniczona
w przypadku stosowania jako zawór
czterodrogowy lub przez porty blokowania do stosowania jako zawór dwudrogowy lub zawór jednodrogowy.
taktować się z przedstawicielem, jeżeli pozycja przełączania ma być utrzymywana przez długi czas.
⁄0W przypadku stosowania typu zapadkowego (E3X), należy stosować stałego zasilania w energię, aby bezpiecznie zachować pozycję przełączania.
⁄1Należy pamiętać, że ciśnienie obsługi
manualnego trzpienia zmienia się wraz
z przeciwciśnieniem linii zbiornika.
⁄2W przypadku, gdy wymagana jest płyta pomocnicza, należy skorzystać z
poniższej tabeli odnośnie parametrów.
•Dane techniczne zespołu cewki
Typ cewki
E
Zawór elektromagnetyczny
G
H
I
MSA-01X-10
1/4
20
MSA-01Y-10
3/8
40
AC110
50
60
AC200
60
AC220
50
60
EL64-C1
60
EL64-C2
Prąd napędu (A)
1,30
1,10
1,30
0,65
0,55
0,65
Prąd utrzymania (A)
0,30
0,24
0,28
0,15
0,12
0,14
Moc utrzymywania (W)
12,0
9,6
12,2
12,0
9,6
12,2
Dopuszczalny zakres napięcia (V)
80 do 110
90 do 120
Ciężar
(kg)
1,2
Cewka DC
C2
AC100
Typ cewki zaworu
Dla 01
Maksymalne
natężenie
przepływu
(ℓ/min)
Wbudowany prostownik
C1
Napięcie (V)
F
Średnica
rury
Cewka AC
Typ napięcia zasilającego
Cykle (Hz)
Nr modelu
160 do 220
180 do 240
Dopuszczalne ciśnienie (MPa{kgf/cm2})
7{71}
Rezystancja izolatora (MΩ)
100 lub większa (500 V)
E1
D2
AC100
DC24
50/60
−
ELC64-E1-1A
ELC64-D2-1A
0,11
0,42
10
10
90 do 110
21,6 do 26,4
Uwaga) 1. Obwód absorpcji udarów cewki DC jest efektywny w zapobieganiu braku działania przekaźników czułych oraz obwodów IC. (Zastosowanie dla
wyświetlacza zasilacza D”, opcja: G)
2. Cewka DC typu RAC (zasilanie E1) znacznie zwiększa trwałość styków poprzez wyeliminowanie łuku styku bez zmiany kolejności obwodu na
linii AC, można zastosować 50/60Hz.
Wyjaśnienie numeru modelu
SL - G 01 - A 3 X - * R - C2 - 31
Numer konstrukcji
Specyfikacja
C: AC (50/60 Hz)
C1=AC100V C2=AC200V
D: Dla DC
D2=DC24V
E: AC (Wbudowany prostownik; 50/60Hz) E1=AC100V
J
Z lampką sygnalizacyjną
K
Symbol pomocniczy (Może być łączony w kolejności alfabetycznej.)
G: Typ bezudarowy (Zasilanie C* D2)
N: Z przyciskiem manualnym (Dostępny z zasilaniem D2, E1)
Q: Typ szybkiego powrotu (Dostępny z zasilaniem E1)
L
Ścieżka przejścia przepływu (tylko A3X, H3X, E3X, C7Y)
X
Zamknięty
M
Y
Półotwarty
Środkowa pozycja
1
2
4
5
B
A
B
A
B
A
B
A
B
P
T (R)
P
T (R)
P
T (R)
P
T (R)
P
T (R)
6
N
3
A
7
9
6S
A
B
A
B
A
B
A
B
P
T (R)
P
T (R)
P
T (R)
P
T (R)
Uwaga P jest portem ciśnienia, A i B są portami połączenia z siłownikiem.
T (R) przedstawia port połączenia ze zbiornikiem.
O
Sposób obsługi
A
H
Typ przesunięcia sprężyny
b
A
B
A
B
P
T
P
T
a
C
Środek sprężyny
b
A
B
P
T
a
E
Zapadka
b
A
B
P
T
a
Średnica nominalna: Wielkość 01
Sposób montażu: Typ uszczelkowy
Typ maszyny: Seria SL mokry magnetyczny zawór przełączający
E-32
Opcje
(Symbol pomocniczy)
E
Typ bezudarowy (symbol pomocniczy: G)
Kształty fal ciśnienia udarowego, gdy zasilanie zaworu elektromagnetycznego DC
jest otwierane i zamykane przekaźnikiem, zostały przedstawione u dołu tego bloku.
Wbudowany element pochłaniacza ciśnienia udarowego eliminuje ciśnienie udarowe.
Właściwości
•Napięcie udarowe jest tłumione.
•Iskrzenie w punktach styku przekaźników jest wyeliminowane.
C
C
E
E
Czas iskrzenia
Zawór elektromagnetyczny
Standard Type
Surgeless Type
F
G
Przycisk manualny Typ (Symbol pomocniczy: N)
Przycisk
0RŧQD]DEORNRZDþSU]H]
QDFLŋQLĕFLHSU]\FLVNXLREUyWRƒ
30
H
Skok
I
7.5
140.5
J
K
Recovery Time Limiter Circuit
Full Wave Rectifier Circuit
SW
Power supply
Surge absorber
Typ szybkiego powrotu (Symbol pomocniczy: Q)
L
Solenoid
M
Obsługa
zTen typ jest stosowany w przypadku zasilania typu E* (z wbudowanym prostownikiem)
celem skrócenia czasu powrotu sprężyny.
Dotyczy to również D2.
xWbudowany jest mechanizm powrotu.
N
O
E-33
Otwory dla tymczasowej tabliczki
znamionowej lub otwory
mocowania tabliczki znamionowej
klienta dla kabli.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
F
Cewka AC
SL-G01- A**-R-C*-31
SL-G01-H**-R-C*-31
C
Uwaga) Cewka SL-G01-H**-R-**-31 jest przymocowana z przeciwnej
strony (SOL a) jak przedstawiono na schemacie.
ĝwiatáo wskaĨnika
SOL b
Zalecane wymiary tabliczki znamionowej.
ĝruby samogwintujące do montaĪu; 3,5 x 10.
T
26
32
B
A
P
25.5
F
E
q 2.8
ĝwiatáo wskaĨnika
SOL a
SOL b
q 5.5
Zawór elektromagnetyczny
46
79
Przycisk manualny
F
G
48
71.5
87
2-G (Poprzednio PF) 1/2
C
12
q 7.5
66
48.5
127.5
SL-G01-C**-R-C*-31
SL-G01- E**-R-C*-31
SOL b
SOL a
H
J
DC cewka i prostownik
SL-G01- A**-R-D/E*-31
SL-G01-H**-R-D/E*-31
SL-G01- C**-R-D/E*-31
SL-G01- E **-R-D/E*-31
79
158
SOL b
SOL a
K
109
157.5
60.5
Wymagana przestrzeĔ do usuniĊcia cewki
L
q 5.5
66
37.5
I
79
30.5
Wymagana przestrzeĔ do
usuniĊcia cewki
48.5
Dla płyty pośredniej SL-G01
E
Ciężar
1/4
1,2kg
MSA-01Y-10
3/8
1,2kg
Wymiary powierzchni uszczelki
ISO 4401-03-02-0-94
JIS B 8355 D-03-02-0-94
(
7.5
)
0.75
7.5
O
83
40.5
7.5
30
43.5
70
55
T
T
N
Nr modelu
MSA-01X-10
M
A
B
B
P
A
7.5
P
E-34
4 ó I 7.5
ó0;
I
ó;SRJáĊbienie
I RWZµU
4 - Rc“E”
Schemat okablowania
E
Wspólne zaciski
Zacisk uziemienia
COM
SOL b
SOL a
SOL b
Zacisk uziemienia
Uwaga) 1. W przypadku podwójnego zaworu elektromagnetycznego występuje wspólny zacisk ułatwiający okablowanie.
Jeżeli wspólny zacisk nie jest używany, odkręcić
śruby zacisku.
2. Jeżeli wymagane jest uziemienie, należy skorzystać z
zacisku uziemiającego.
3. Zastosować typ M3 jako zacisk bez lutowania.
4. Dokręcić śruby zacisku momentem 0,5 do 0,7N·m
{5,1 do 7,1kgf·cm}.
C
C
SOL a
E
Schemat obwodów elektrycznych
Typ
Nr modelu
E
Obwody elektryczne
Zawór elektromagnetyczny
50/60Hz
Cewka AC
F
SL-G01-***-R-C*-31
COM
G
50/60Hz
Cewka AC typu bezudarowego
H
SL-G01-***-GR-C*-31
COM
I
50/60Hz
Wbudowany prostownik
J
SL-G01-***-R-E*-31
COM
K
±
Cewka DC
L
SL-G01-***-R-D*-31
COM
M
±
Cewka DC typu bezudarowego
N
SL-G01-***-GR-D*-31
COM
O
Wbudowany prostownik
Typ szybkiego powrotu
SL-G01-***-QR-E*-31
Więcej informacji na stronie <ÜS>.
E-35
Krzywe wydajności
Charakterystyka spadku ciśnienia
C
Pressure Loss (MPa)
C
1.4
{kgf/cm2}
14.3
1.2
12.2
1.0
10.2
e
0.8
8.2
d
0.6
6.1
c
b
4.1
a
0.4
F
f
Zawór elektromagnetyczny
F
G
P→A
0
5
10
15
20
25
Flow rate (ℓ/min)
P→B
A→T
B→T
P→T
A5
−
c
c
−
−
H5
c
−
−
c
−
A3X, H3X, E3X
b
b
e
e
−
C1
c
c
a
c
−
C2
a
c
e
c
−
2
0.2
E
Ścieżka przepływu
C4
a
a
c
c
d
C5, C6S
c
c
c
c
−
C6
c
c
a
a
−
C7Y
f
f
e
e
d
C9
a
a
e
e
−
30
Wartość dopuszczalna ciśnienie – objętość przepływu
Działanie
Przykład
Działanie
Symbol
b
A
B
P
T
a
A5
H5
H
b
A
B
P
T
a
b
A
B
P
T
−
B
B
−
a
A
A3X, H3X, E3X
C1, C2, C4, C5
B
B
C
C
NatĊĪenie przepáywu ëPLQ
F
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 20 mm2/s {cSt}
C7Y
C
B
20
C
10
C6, C9, C6S
I
A
30
0
2
{21}
4
{41}
6
7
{61} {71}
CiĞnienie (Mpa)
{kgf/cm2}
J
Czas reakcji na przełączanie
K
Czas reakcji (s)
Nr modelu
L
M
Warunki pomiaru
Cewka WŁ
Powrót sprężyny
SL-G01-**-R-C*-31
0,010 do 0,020
0,010 do 0,020
7MPa{71kgf/cm2}
SL-G01-**-R-E1-31
0,055 do 0,080
0,150 do 0,185
20ℓ/min
SL-G01-**-(G)R-D2-31
0,055 do 0,080
0,025 do 0,035
40mm2/s {cSt}
Uwaga) 1. Czas reakcji na przełączanie zmienia się nieznacznie wraz z warunkami roboczymi (ciśnienie, prędkość przepływu, lepkość itp.)
2. W przypadku zasilania typu E1 (z wbudowanym prostownikiem), czas powrotu sprężyny z zastosowaniem szybkiego powrotu (symbol opcji: Q)
jest taki sam, jak D2.
N
O
E-36
Rysunki przekrojowe
SL-G01-A**-R-C*-31
13 20 14
15
E
SL-G01-C**-R-C*-31
13 20 14
16
15
16
C
C
E
10 18 11 12
6 19
17
3
1
7
4
5
8
11 12
2
9 19
5
4
17
3
1
7
18 10
E
13 20 14
15
Zawór elektromagnetyczny
SL-G01-A**-R-D/E*-31
SL-G01-C**-R-D/E*-31
13 20 14
16
15
F
16
G
H
I
10 18
11 12 6 19
17
3
1
7
4
5
8
11 12
2
9 19
5
4
17
3
1
7
18 10
J
Lista części uszczelniających
17
O-ring
18
O-ring
19
O-ring
20
O-ring
Szt.
Nr
części
Pojedyncza Podwójna
cewka
cewka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Typ/ Numer części
Nr
Nazwa
części części
DC SOL
AC SOL
AS568-012(NBR-90)
NBR-70-1 P20
NBR-70-1 P18
NBR-90 P18
S-25(NBR-70-1)
AS568-025(NBR-70-1)
4
4
1
2
2
2
1
2
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
AS568 jest standardem SAE.
Nazwa części
Korpus
Korek
Cewka
Element ustalający A
Element ustalający B
Element ustalający C
Dystans
Sprężyna A
Sprężyna C
Nakrętka
Nr
części
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nazwa części
Pręt
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Dławnica
Zestaw skrzynki zacisków
Tabliczka znamionowa
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
K
L
M
Numer zestawu uszczelnień
CEW. AC
CEW. DC
Pojedyncza cewka
Podwójna cewka
Pojedyncza cewka
Podwójna cewka
ELCS-AA
ELCS-CA
ELCS-AD
ELCS-CD
N
O
E-37
DSS(DSA) TYP STEROWANEGO CEWKĄ
OBSŁUGIWANEGO PILOTEM ZAWÓR KIERUNKOWY
F
DSS (DSA) 22 Seria projektowa
Zawór sterowany cewką
C
C
F
E
Zawór elektromagnetyczny
F
G
Właściwości
qDługotrwałe działanie zapewnia zastosowanie wysokowydajnego mokrego
zaworu elektromagnetycznego SS(SA)-G01 jako zaworu pilotowego.
wWysokie ciśnienie, duża wydajność
Wielkość 04 może zapewniać przepływ 300 ℓ/min, podczas gdy wielkość
06 zapewnia przepływ do 600 ℓ/min.
eMały spadek ciśnienia
Projekt oryginalnej ścieżki przepływu
zapewnia małą stratę ciśnienia w szerokim zakresie oraz poprawioną wydajność obwodu systemu.
rWewnętrzna modyfikacja pilota i odpływu może zostać wykonana bez
zdejmowania zaworu przez proste połączenie i rozłączenie wtyczek.
Wielkość
Wi
lk ść zaworu
Numer modelu zaworu
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
P.A.B. Porty
32{326}
16{163}
16{163}
Zewnętrzny układ spustowy
21{214}
21{214}
300
600
150
300
25{255}
25{255}
0,8{8,2}
0,8{8,2}
1,2{12,2}
1.2{12,2}
port T
Znamionowa prędkość przepływu R/min
2
Maksymalne ciśnienie pilotowe MPa{kgf/cm }
A** (Typ przesunięcia sprężyny)
E** (Typ zapadkowy bez sprężyny)
Minimalne
ciśnienie pilotowe
MPa {kgf/cm2}
C** (Typ z centrum sprężyny)
D** (Typ z centrum ciśnienia)
Wbudowany zawór zwrotny typu z ciśnieniem pilotowym (Dla pilota wewnętrznego)
Objętość
(cm3)
pilota
A** (Typ przesunięcia sprężyny)
C** (Typ z centrum sprężyny)
A** (Typ przesunięcia sprężyny)
0,45 {4,6} (dla *3Z, *4, *7*, *8 wytwarzanie ciśnienia pilotowego)
120
120
8,0
20,0
4,0
10,0
8,7(9,5)
14,5(15,4)
9,2(10,0)
15,0(15,9)
10,5
16,5
E** (Typ zapadkowy bez sprężyny)
Ciężar (kg)
C** (Typ z centrum sprężyny)
D** (Typ z centrum ciśnienia)
Odporność na pył/odporność na wodę
Zakres JIS C 0920
L
Środowisko
pracy
M
DSS: IP64 (pyłoszczelny, bryzgoszczelny) DSA: IP65 (pyłoszczelny, odporny na
strumień wody)
Temperatura otoczenia
–20 do 50°C
Zakres temperatur
Ciecz robocza
–20 do 70°C
15 do 300mm2/s
Zakres lepkości
Filtracja
Śruba mocująca
Zestawy
akcesoriów
Moment dokręcania N-m{kgf-cm}
O
Wielkość 06
DSS(DSA)-G06-***-R-**-22
35{357}
Maksymalna częstotliwość zmiany (cykle/minutę)
N
Wielkość 04
DSS(DSA)-G04-***-R-**-22
Wewnętrzny układ spustowy
Maksymalna prędkość przepływu R/min
I
K
tWbudowany zawór zwrotny ciśnienia
pilotowego
Gdy stosowany jest zawór ze środkiem tandemowym dla wewnętrznego
zaworu pilotowego (opcja), wymagane
ciśnienie pilotowe do przełączania jest
utrzymywane samoczynnie.
Dane techniczne
H
J
300 do 100ℓ/min
32 do 35MPa
25 mikronów lub mniej
M6 × 45 (Dwa)
M10 × 50 (Cztery)
M12 × 60 (Sześć)
M6 10 do 13{102 do 133}
M10 45 do 55{460 do 560}
M12 60 do 70{612 do 714}
Uwaga) 1. Maksymalna prędkość przepływu każdego zaworu zależy od ciśnienia. Szczegółowe wymiary patrz strony E-43 i E-44.
2. Ciężar w nawiasach dotyczy typu regulacji skoku.
3. Specyfikacje dla cewek są takie same, jak te dla SS (SA)-G01. Dodatkowe informacje patrz strony E-3 i E-15.
4. Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
E-38
•Obsługa
zWartość ciśnienia pilotowego oznacza różnicę pomiędzy portem pilota i
portem zbiornika, lub portem odpływu. W przypadku centrum ciśnienia,
przedstawiają one ciśnienie różnicowe
pomiędzy pilotem i portami odpływu
(DR1, DR2).
xStandardowa konfiguracja jest to pilot
wewnętrzny i odpływ zewnętrzny, lecz
jeżeli jest to wymagane, możliwe są
inne konfiguracje. Więcej informacji
na stronie E-45.
cNumer JIS na tabliczce znamionowej
oznacza standardowy pilot wewnętrzny oraz odpływ zewnętrzny.
Należy zatem pamiętać, aby numery
JIS na stronie E-43 i E-44 są stosowane nawet wówczas, gdy pilot jest
zewnętrzny, a odpływ wewnętrzny.
vMaksymalne ciśnienie robocze dla
pilota wewnętrznego wynosi 25MPa,
ponieważ jest ograniczone ciśnieniem
pilotowym.
bDla typu montażu PT DSS(DSA)G**-C7*-**-22, otwarte skrzyżowanie z
ogranicznikiem C7Y jest standardem.
nGdy wymagany jest regulowany skok
cewki, należy określić L w pozycji
pomocniczego symbolu na numeru
modelu. Należy jednak pamiętać, że
jest on niedostępny w typie centrum
ciśnienia.
mW przypadku stosowania typu zapadkowego (E3*), należy stosować stałego zasilania w energię, aby bezpiecznie
zachować pozycję przełączania.
Numer modelu zaworu
,Stosowanie typu centrum ciśnienia
jest zalecane dla sterowania przepływem o większej objętości.
.Dla wszystkich portów typu z otwartym środkiem (A3Z, E3Z, C4, D4), typ
montażu PT (C7X, C7Y, D7X, D7Y), i
typ montażu PAT należy zastosować
typ z wbudowanym zaworem zaworem zwrotnym z zewnętrznym ciśnieniem pilotowym.
⁄0Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy zawór jest przez cały czas
podłączony do zasilania.
Zamontować zawór w taki sposób,
aby nie było możliwości dotknięcia go
ręką.
E
C
C
E
DSS(DSA)-G04
DSS(DSA)-G06
E
A
A
Zawór elektromagnetyczny
B
F
B
Przednia pozycja
G
Pilotowy zawór elektromagnetyczny w wielkości 04 i wielkości 06 są montowane w przeciwnych kierunkach.
Patrz środek następnej strony odnośnie zamontowanych modeli pilotowych zaworów elektromagnetycznych.
a
Uproszczone symbole
A
B
P
T
A
a
Szczegółowe symbole
A'
B'
P'
T'
P
b
b
Y(DR1)
B
A
b
b
Y(DR1)
T
A
B
P
T
a
I
Y(DR1)
J
B
A'
B'
P'
T'
H
K
a
Y(DR1)
P
T
L
AB
AB
M
Pozycje śruby regulacyjnej regulatora
przepływu
Ogranicznik portu: Prawa strona A
Ogranicznik portu B: Lewa strona B
Ogranicznik portu: Lewa strona A
Ogranicznik portu B: Prawa strona B
N
Strona portu A: P→A, B→T regulacja natężenia przepływu
(Dla C7Y, P→B, A→T)
Strona portu B: P→B, A→T regulacja natężenia przepływu
(Dla C7Y, P→A, B→T)
Pozycje śruby regulacyjnej regulacyjnego
skoku
A port side
O
B port side
E-39
Wyjaśnienie numeru modelu
F
DSS − G 06 − C 7 Y C − **R* − C2 − 22
Numer konstrukcji
Specyfikacja
C: AC (50/60Hz) C1=AC100V C115=AC110V C2=AC200V C230=AC220V
D: DC
D1=DC12V D2=DC24V
E: AC (Wbudowany prostownik; 50/60Hz)
E1=AC100V E115=AC115V E2=AC200V E230=AC230V
C
Symbol pomocniczy (Dla wielu specyfikacji należy zastosować kolejność alfabetyczną.)
A: Odpływ wewnętrzny
Y: Z zaworem regulatora
N: Z blokadą manualną
E: Pilot zewnętrzny
przepływu
Q: Typ szybkiego powrotu
L: Ogranicznik skoku cewki
R: Z lampką sygnalizacyjną
GR: Typ bezudarowy
P: Zawór regulatora przepływu
Typ DSS: Standard
ze wskaźnikiem
do ograniczenia portu P
Typ DSA: Opcjonalnie
C
F
Zawór zwrotny ciśnienia pilotowego
Brak: Brak zaworu zwrotnego
C: Wbudowany zawór zwrotny
X
Y
Zamknięty Półotwarty
Ścieżka przejścia przepływu (Określić tylko dla *3*, *7*.)
X: Zamknięty Y: Ogranicznik otwarty Z: Otwarty
E
Zawór elektromagnetyczny
Ścieżka przepływu środkowej pozycji zaworu
1, 2, 3, 4, 4S,
1
2
3
5, 6, 6S, 7, 8
A
B
A
B
A
B
F
P
Sposób obsługi
A: Przesunięcie sprężyny
E: Zapadka bez sprężyny
C: Środek sprężyny
D: Centrum ciśnienia
G
T
P
T
P
T
A
Przesunięcie sprężyny
A
B
P
T
4
4S
5
6
6S
Z
Otwarty
7
8
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
E
C
Zapadka bez sprężyny Centrum sprężyny
Y(DR1)
A
B
P
T
Y(DR1)
A
B
P
T
D
Centrum ciśnienia
Y(DR1)
L(DR2)
A
B
P
T
Y(DR1)
Średnica nominalna wielkość 04, wielkość 06
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
H
Typ pompy DSS: Elektromagnetyczny zawór sterujący centralna skrzynka zacisków
DSA: Elektromagnetyczny zawór sterujący ze złączem typu DIN
Pilot (PP), odpływ (DR)
I
Wbudowany pilotowy zawór elektromagnetyczny
*Wysokie ciśnienie pilotowe
Stosować przy ciśnieniach nie przekraczających 25MPa{255kgf/cm2}
*Wewnętrzny PP, zewnętrzny DR są standardem Nachi-Fujikoshi.
Dla zewnętrznego PP: Wbudowany korek (Opcja E)
Dla wewnętrznego DR: Modyfikacja korka (Opcja A)
*Środki ostrożności wewnętrzny DR
Upewnić się, że ciśnienie różnicowe pomiędzy ciśnieniem pilotowym i ciśnieniem wstecznym zbiornika jest większe, niż minimalne ciśnienie pilotowe.
Nie podłączać żadnej rury, która wytwarza nagłe ciśnienie udarowe.
J
K
Numer modelu
zaworu
DSS(DSA)-G**-A**
DSS(DSA)-G**-E**
DSS(DSA)-G**-C**
DSS(DSA)-G**-D**
Wbudowane ciśnienie pilotowe Zawór kontrolny
6SDGHNFLŋQLHQLD
03D
Spadek ciśnienia zaworu
sterującego
N
O
04 size
C
A
300
B
Standard
M5×45 (cztery)
M5×85 (cztery)
12.2
Stopień 2
M5×125 (cztery)
0.82
Stopień 3
M5×165 (cztery)
06 size
P
T
0.41
200
400 500
QDWĕŧHQLHSU]HSã\ZXš/min)
a
AB
Proste symbole a
A B
P
T
(Moment dokręcania: 5 do 7N·m {51 do 71kgf-cm})
b
Y(DR1)
Uwaga) Powyższe symbole są dla DSS (DSA)-G06.
Instalacja typu zapadkowego
Typ z regulowanym skokiem
*Dokręcanie śruby regulacyjnej powoduje
zmniejszenie skoku cewki, co ogranicza przepływ.
Y(DR1)
*Zamontować zawór w poziomej konfiguracji.
*Zapewnić stałe zasilanie dla bezpiecznego
utrzymywania.
E-40
Śruby montażowe zaworu
pilotowego
Y
(DR)
Stopień 1
0.4
100
SS(SA)-G01-H3X
SS(SA)-G01-E3X
SS(SA)-G01-C6
SS(SA)-G01-C9
{kgf/cm 2}
1.2
0.8
SS(SA)-G01-A3X
Zawór regulatora przepływu
X
(PP)
M
Dla G06
*Obrót śruby regulacyjnej w prawo spowalnia prędkość przełączania głównej
cewki.
P: Wzbudzenie cewki (uruchomienie siłownika) powoduje efekt ogranicznika.
Y: Efekt ogranicznika można osiągnąć w
szczególności wówczas, gdy cewka jest
odwzbudzona (siłownik zatrzymany).
*Tak, jak C7Y, ten wewnętrzny typ PP jest
stosowany w konfiguracji ścieżki przepływu, gdzie wymagane jest utrzymanie ciśnienia pilotowego.
L
Dla G04
Centrum ciśnienia
*Zastosować ten zawór w wysokociśnieniowym obwodzie o dużej objętości, aby zapewnić niezawodny powrót głównej cewki w położenie neutralne.
Numer płyty pomocniczej
Wielkość
Nr modelu
Średnica
rury połączeniowej
Dla
MDS-04-10
Rc 1/2
G04
MDS-04X-10
Rc 3/4
Dla
MDS-06-30
Rc 3/4
G06
MDS-06X-30
Rc1
Ciężar
(kgf)
4,5
5,2
DSS(DSA)-G04-A**-R-**-22
(Typ przesunięcia sprężyny)
2- I 11x1 pogáĊbienie
I 6.6 otwory
L (DR2) grzybka
Zastosowano dla typu
centrum ciĞnienia
E
X (PP) grzybka
Zastosowano dla pilota zewnĊtrznego
X
P
B
A
C
T
Y
4- I 17.5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
Y (DR1) grzybka
Zastosowano do drenaĪu zewnĊtrznego
61 Wymagana przestrzeĔ do
usuniĊcia cewki
Typ DSS
2-G1/2 (Poprzednio PF)
AC150.5(141)
DC157.5(148)
AC102
48.5(39)
DC109
C
Typ DSA
E
182
193.5
172.5
188
SOL b
153.6
E
DSS(DSA)-G04-C **-R-**-22
SOL a
F
DSS(DSA)-G04-D**-R-**-22
AC204
DC218
AC102
DC109
(Typ zapadkowy bez sprężyny)
(Typ z centrum sprężyny)
4
34
45.5 2- I 3
91
52
102
Zawór elektromagnetyczny
33
35
101
E
G
(Typ z centrum ciśnienia)
SOL a
SOL b
SOL b
H
Y
93
143
Y
A
E
DSS(DSA)-G04- **-RY-**-22
C
D
(Typ regulatora przepływu)
245
I
A
DSS(DSA)-G04-E **-LR-**-22
C
J
(Typ z regulowanym ciśnieniem)
SOL b
228
SOL a
3LORWRZDŋUXEDUHJXODFML
QDWĕŧHQLDSU]HSã\ZX
SOL b
3U]HFLZQDNUĕWND
ŊUXEDUHJXODFMLVNRNX
(233.5)
SOL a
K
Y
Y
=DNUHVUHJXODFMLVNRNX
88
Wymiary w nawiasach dotyczą DSA-G04-***-RY-**-22.
276
0DNV
L
Wymiary powierzchni uszczelki
ISO 4401-07-06-0-94
JIS B 8355 D-07-06-0-94
3- I 6
2- I 4 (pin hole)
3-Rc1/4
4-M10x17
92
70
11
Dla płyty pośredniej DSS (DSA) -G04
4-Rc“E”
16
4- I 17.5
1.6
14.3
15.9
11
P
B
T
A
L
34.9
55.6
57.2
69.9
71.5
1/2
3/4
N
L
21
35
4- I 17.5x11 counterbore
I 11 holes
16
41.5
52
55.7
O
17.2
37.2
49.2
80.2
92.2
114.2
125.7
Y
65.9
88.1
123
164
142
101.6
76.6
50
34.1
18.3
11
20.2
11
2-M6x12
T
MDS-04-10
MDS-04X-10
Ciężar
X
B
P A
E
4,5kg
Y
X
Nr modelu
M
14.4
E-41
DSS(DSA)-G06-A**-R-**-22
(Typ przesunięcia sprężyny)
F
L (DR2) grzybka
Y (DR1) grzybka
Zastosowano dla typu
centrum ciĞnienia
Zastosowano do drenaĪu zewnĊtrznego
C
6- I 21x2 pogáĊbienie
I 13.8 otwory
X (PP) grzybka
Zastosowano dla pilota
zewnĊtrznego
C
48.5(39)
AC150.5(141)
DC157.5(148)
AC102
DC109
61
Wymagana przestrzeĔ do
usuniĊcia cewki
Typ DSS
2-G1/2 (Poprzednio PF)
Typ DSA
41
43
48
120
145.5
191.5
207
F
6
50.5
E
Zawór elektromagnetyczny
F
255
E
DSS(DSA)-G06- **-R-**-22
C
(Typ zapadkowy bez sprężyny)
(Typ z centrum sprężyny)
2- I 6
58
127.5
116
DSS(DSA)-G06-D**-R-**-22
(Typ z centrum ciśnienia)
AC204
DC218
AC102
DC109
G
SOL b
SOL b
SOL a
SOL a
H
101.5
178.5
A
E
DSS(DSA)-G06-C **-RY-**-22
D
(Typ regulatora przepływu)
306
A
DSS(DSA)-G06-E **-LR-**-22
C
(Typ z regulowanym ciśnieniem)
J
SOL b
SOL a
247
3LORWRZDŋUXEDUHJXODFML
QDWĕŧHQLDSU]HSã\ZX
(252.5)
I
201
212.5
SOL a
SOL b
SOL a
3U]HFLZQDNUĕWND
ŊUXEDUHJXODFMLVNRNX
K
Wymiary w nawiasach dotyczą DSA-G06-***-RY-**-21.
5DQJRGHDMXVWHGH
ODFDUUHUD
L
96
346
0DNV
Wymiary powierzchni uszczelki
ISO 4401-08-07-0-94
JIS B 8355 D-08-07-0-94
M
12
17.5
5.6
32
35
17.5
118
92.1
74.6
73
46
O
I 11 otwór
Rc 1/4 (tył)
Dla płyty pośredniej DSS (DSA) -G06
P
T
19
12
4.7
N
154
130.2
112.7
100.8
94.5
77
53.2
29.4
Y
L
X
25.4
A
180.8
207
Nr modelu
E
2- I 7x8 (otwór na trzpień)
MDS-06-30
3/4
4- I 22x13 pogłębienie
I 14 otwory
MDS-06X-30
1
2- I 11 otwór
Rc 1/4(tył)
B
6-M12x25
4- I 20 otwór
Rc “E” (tył)
E-42
Ciężar
5,2kg
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
DSS(DSA)-G04
E
B
P
T
2
b
-A3Z-
3
A
4
1
Y
3
B
P
DSS(DSA)
-G04
-C1-
3
a
T
4
A
P
4
2
A
P
4
3
a
-C5-
a
-C6-
T
A
B
P
T
A
B
P
T
a
4
-C4S-
a
T
B
3
3
B
P
4
-C6S-
T
A
4
3
B
A
B
P
T
4
2
a
-C4-
A
P
2
-C8-
A
P
4
B
T
3
B
T
5
-E3Z-
-G04
-D1-
Y
P
T
Y
300
A
B
P
T
-D5-
3
L
0
a
200
Y
300
200
a
2
P
T
A
B
P
T
B
T
A
B
P
T
A
B
P
T
4
E
Y
b
E
Y
3
b
2
P
b
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
3
1
A
C
100
Y
F
3
b
2
Y
G
-D6-
a
L
4
3
-D6S-
a
L
4
3
-D4S-
a
L
3
b
1
B
P
T
A
B
4
3
b
2
A
Y
Y
3
H
300
200
100
0
I
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
b
2
Y
100
0
b
2
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
-D4-
a
Y
L
3
P
4
2
Y
b
3
B
4
3
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
300
2
b
C
100
b
Y
1
A
4
L
Y
b
b
Y
2
4
a
200
Y
3
2
4
3
3
2
B
2
-D2-
b
1
A
3303D^NJIFP2}
3
2
4
L
b
1
a
Y
3
2
a
3303D^NJIFP2}
b
2
T
3
-E3Y-
DSS(DSA)
3
P
3
0
b
1
B
2
3
2
4
a
Y
A
Zawór elektromagnetyczny
a
-C2-
2
200
100
b
-A3Y-
300
3
a
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
2
A
2
Wartość dopuszczalna
ciśnienie – natężenie przepływu
Symbol JIS
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
4
Y
-G04
-E3X-
3-pozycyjny typ centrum ciśnienia
T
DSS(DSA)
2-pozycyjny typ zapadkowy bez
sprężyny
b
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZX
OPLQ
P
Nr modelu
3
B
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZX
OPLQ
2-pozycyjny typ przesunięcia
sprężyny
A
-G04
-A3X-
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
3
DSS(DSA)
3-pozycyjny typ centrum sprężyny
Wartość dopuszczalna
ciśnienie – natężenie przepływu
Symbol JIS
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZX
OPLQ
Nr modelu
-D8-
a
L
300
A
P
4
T
3
b
1
B
T
5
J
2
Y
K
3
b
2
Y
L
200
4
a
-C7X-C7Y-
A
P
3
4
B
T
6
b
5
Y
4
100
0
-D7X-D7Y-
10{102} 20{204} 30{306}
A
a
L
P
3
4
B
T
6
b
5
Y
M
Uwaga) Numer JIS oznacza standardowy pilot wewnętrzny oraz opróżnianie zewnętrzne.
Uwaga) Interpretacja wartości
spadku ciśnienia
6SDGHNFLŋQLHQLD
03D^NJIFP2}
6
5
3
1.2{12.2}
2
4
1.0{10.2}
2
0.8{8.2}
1
P
4
0.6{6.1}
0.4{4.1}
0.2{2}
0
100
200
300
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
N
2
A
a
Czas reakcji na przełączanie
Nr modelu: DSS-G04-C5
Symbol napięcia: C1 (Cewka AC)
B
T
3
b
Y
1 (DR1)
P
A
.U]\ZD 2
B
T
.U]\ZD 4
1DŋURGNX
P
T
3U]\SU]HãćF]DQLX
sek.
Charakterystyka spadku ciśnienia
0.15
0.10
0.05
0
SOL, OFF
O
SOL, ON
5{51} 10{102} 15{153} 20{204} 25{255}
&LŋQLHQLHSLORWRZH03D^NJIFP`
.U]\ZD 3
E-43
DSS(DSA)-G06
-A3Z-
P
1
T
Y
1
600
500
400
300
200
100
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
0
1
A
1
B
a
-A3YP
T
Y
2
1
DSS(DSA)
-G06
b
1
A
B
P
T
A
B
2
1
b
-C2-
P
Zawór elektromagnetyczny
1
b
-C5-
A
P
2
3-pozycyjny typ centrum sprężyny
1
b
-C6-
A
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
2
1
b
-C6S-
2
1
b
-C4S-
2
1
J
-C4-
K
-C8-
A
b
P
2
1
b
A
P
2
3
L
b
-C7X-C7Y-
T
3
B
T
5
B
P
T
2
Y
5
1
b
1
a
Y
1
a
Y
1
600
500
400
300
200
100
a
L
1
L
1
b
-D4S-
L
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
4
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
2
b
-D4-
L
600
500
400
300
200
100
b
-D8-
L
2
Y
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
b
-D7X-D7Y-
L
3
A
B
P
T
2
3
0
Y
600
500
400
300
200
100
a
5
1
a
1
Y
1
a
1
Y
1
a
1
Y
1
a
1
Y
1
a
1
Y
600
500
400
300
200
100
1
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
a
1
Y
1
a
1
Y
1
a
1
Y
2
A
B
P
T
2
10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
Y
0
1
a
B
2
1
1
Y
A
1
0
Y
a
T
2
b
-D6S-
P
2
b
-D6-
B
2
b
1
A
2
L
1
1
T
1
Y
a
1
2
b
-D5-
0 10{102} 20{204} 30{306}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
a
1
B
1
600
500
400
300
200
100
1
1
T
PP-1.2MPa{12.2kgf/cm2}
a
a
Y
1
2
L
-D2-
1
1
B
L
2
A
P
PP-0.8MPa{8.2kgf/cm2}
1
B
-E3Y-
Y
1
2
A
b
-D1-
1
B
T
1
0
a
T
P
1
Y
1
B
B
P
DSS(DSA)
-G06
1
A
A
b
-E3Z-
a
1
1
b
1
1
T
2
F
I
a
2
E
H
1
B
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
1
A
-C1-
G
Y
2
DSS(DSA)
-G06
-E3X-
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
T
a
Wartość dopuszczalna
ciśnienie – natężenie przepływu
Symbol JIS
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
P
1
2-pozycyjny typ zapadkowy bez
sprężyny
B
Nr modelu
3-pozycyjny typ centrum ciśnienia
F
A
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
C
1
DSS(DSA)
-G06
-A3X-
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
C
Wartość dopuszczalna
ciśnienie – natężenie przepływu
Symbol JIS
1DWĕŧHQLH
SU]HSã\ZXOPLQ
F
2-pozycyjny typ przesunięcia sprężyny
Nr modelu
5
a
4
Y
Uwaga) Numer JIS oznacza standardowy pilot wewnętrzny oraz opróżnianie zewnętrzne.
Uwaga) Interpretacja wartości
spadku ciśnienia
Charakterystyka spadku ciśnienia
N
5
3
6SDGHNFLŋQLHQLD
03D^NJIFP`
2.0{20.4}
O
b
2
1.6{16.3}
1
A
B
P
T
2
4
a
Y
1 (DR1)
1
1.2{12.2}
0.15
0.10
0.05
0
0.8{8.2}
0.4{4.1}
0
E-44
1
4
Czas reakcji na przełączanie
Nr modelu: DSS-G06-C5
Symbol napięcia: C1 (Cewka AC)
3U]\SU]HãćF]DQLX
sek.
M
100
200 300 400 500 600
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
P
A
.U]\ZD 1
B
T
.U]\ZD 2
1DŋURGNX
P
T
.U]\ZD 4
62/ࡐ:<âµ
62/ࡐ:âµ
5{51} 10{102} 15{153} 20{204} 25{255}
&LŋQLHQLHSLORWRZH03D^NJIFP`
Rysunki przekrojowe
DSS(DSA)-G04-C**-R-C*-22
18
E
6
17
Pilot, zmiana systemu odpływu
A
9
T
B
16
C
8
P
C
P
C
10
R
X
E
15
R
P
4
1
3
11
13
14
7
12
5
X(PP)
Y(DR1)
P
Cross-sectional P-P
Cross-sectional R-R
E
2
Zawór elektromagnetyczny
F
DSS(DSA)-G06-C**-R-C*-22
18
17
6
Pilot, zmiana systemu odpływu
9
A
16
8
T
P
G
B
C
H
10
R
X
R
I
15
P
X(PP)
7
P
Y ( D R 1)
4
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
1
3
13
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Cewka
Pierścień
Sprężyna
Tabliczka znamionowa
Śruba
11
14
Nr
części
8
9
10
11
12
13
12
5
J
Cross-sectional R-R
Cross-sectional P-P
2
Nazwa części
Nr
części
14
15
16
17
18
Korek
Korek
Korek
Trzpień
O-ring
O-ring
Zamiana połączeń pilota i odpływu
Nazwa części
O-ring
O-ring
O-ring
Zawory elektromagnetyczne
Śruba
Pilot
K
Korek z gniazdem
sześciokątnym
Po zmianie
Wewnętrzny Przełączenie z A na X.
Zewnętrzny
L
Przełączenie z X na A.
Wewnętrzny Przełączenie z B na C.
Odpływ
Zewnętrzny
Przełączenie z C na B.
M
Lista części uszczelniających
Numer zestawu uszczelnień
Wielkość 04
Numer części
Nr
części
Nazwa części
12
13
Wielkość 06
N
Szt.
Wielkość 04
Wielkość 06
O-ring
NBR-90 P34
NBR-90 G45
2
O-ring
NBR-90 P22
NBR-90 P28
4
14
O-ring
NBR-90 P10A
NBR-90 P20
2
15
O-ring
NBR-90 P9
NBR-90 P10
2
16
O-ring
NBR-90 P8
NBR-90 P8
3
Pojedyncza
cewka
Podwójna
cewka
Pojedyncza
cewka
Podwójna
cewka
EDBS-04AA-1A
EDBS-04CA-1A
EDBS-06AA-1A
EDBS-06CA-1A
Uwaga) Zestaw uszczelki zawiera uszczelkę dla pilotowego zaworu
elektromagnetycznego.
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2.Patrz SS/SA-G01-**-31 odnośnie informacji odnośnie części uszczelki
dla pilotowego zaworu elektromagnetycznego.
E-45
O
PRECYZYJNY ZAWÓR
ELEKTROMAGNETYCZNY
Precyzyjny zawór elektromagnetyczny
Seria SF
B
C
10 do 40ℓ/min
21MPa
Właściwości
qFunkcja dwóch zaworów w jednym
Sterownik dwóch prędkości zapewnia łagodną regulację prędkości, od
niskiej do wysokiej prędkości oraz od
wysokiej prędkości do niskiej.
wCiche uruchomienia i zatrzymania
Funkcja uruchamiania i zatrzymania
z niską prędkością sprawiają, że uruchomienie i zatrzymanie jest łagodne.
eOddzielne sterowanie ruchem siłownika do przodu i do tyłu
Występuje pięć nastaw objętości dla
dużej prędkości przepływu oraz czasów przyspieszenia / opóźnienia, które można ustawić niezależnie CEW.a i
CEW.b (strona WŁ, strona WYŁ).
Dane techniczne
E
Nr modelu
SF-G01
-C*10-D2-10
Pozycja
H
I
J
K
L
Maksymalna prędkość przepływu ℓ/min (Uwaga1)
SF-G01
-C*40-D2-10
21{214}
10
20
40
Duże natężenie przepływu ℓ/min (Uwaga1)
5 do 10
10 do 20
20 do 40
Małe natężenie przepływu ℓ/min (Uwaga1)
0,5 do 4
2 do 8
4 do 16
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
MPa{kgf/cm2}
7{71}
Zakres regulacji czasu przyspieszenia/opóźnienia S
0,1 do 2
Histereza (Uwaga 2)
7%
Powtarzalność (Uwaga 2)
3%
Napięcie zasilające V
D2: 24V DC regulowane napięcie zasilające DC
Maksymalny pobór mocy W
36W
Odporność na pył/odporność na wodę
JIS C 0920 IP63(pyłoszczelny, odporny na deszcz)
5 do 50°C
Temperatura otoczenia
Środowisko
robocze
G
Maksymalne ciśnienie robocze zaworu MPa{kgf/cm2}
Śruba
montażowa
Zawór elektromagnetyczny
F
SF-G01
-C*20-D2-10
5 do 60°C
Zakres temperatur
Ciecz
robocza
Filtracja
25 mikronów lub mniej
Wielkość x długość
M5×45 (cztery)
Moment dokręcania
5 do 7N·m{51 do 71kgf·cm}
SF – G01 – C * * * – * R – D2 – 10
Numer konstrukcji
Zasilanie
D2: 24VDC
Z lampką sygnalizacyjną
Symbol pomocniczy
Brak: Upust
A: Źródło
O
Maksymalne natężenie przepływu: 10, 20, 40ℓ/min
Środkowa pozycja: 5, 6S
Sposób obsługi: C (Środek sprężyny)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Średnica nominalna: 01 (wielkość 01)
Precyzyjny zawór elektromagnetyczny
E-46
DR
DR
b
Wyjaśnienie numeru modelu
N
zCiśnienie różnicowe zaworu
Regulacja objętości staje się czuła, gdy różnica ciśnienia P→A (B) i
B(A)→T jest duża. Utrzymać różnicę
ciśnienia, tak aby nie przekroczyła ona
3,5MPa {35,7kgf/cm2}.
xNiska prędkość przepływu
Cewka nie może się poruszać, gdy
niska prędkość przepływu jest poniżej
minimum. Ten zawór należy stosować
tylko w dopuszczalnym minimalnym
zakresie niskiej prędkości przepływu.
cObwód opóźnienia
•Stosować cewkę C5** dla obwodu
opóźnienia. Opóźnienie jest trudne z
cewką C6S**.
•Jeżeli wymagane jest duże opóźnienie lub dla systemu, który wykorzystuje siłownik pionowy, należy
zamontować zawór równoważący
odprowadzania zewnętrznego. Patrz
ilustracja poniżej.
vObwód kontrolny pilota
•Dla obwodu z pilotowym zaworem
zwrotnym, może wystąpić stukanie
w pilotowym zaworze zwrotnym ze
względu na dużą bezwładność obciążenia oraz spadek ciśnienia w obwodzie. W przypadkach takich jak te,
należy zastosować pilotowy zawór
zwrotny typu opróżniania zewnętrznego. Patrz ilustracja poniżej.
15 do 300mm2/s
Zakres lepkości
Uwaga) 1. Powyższe natężenia przepływu z dużą prędkością i z małą prędkością są uzyskiwane z
ciśnieniem różnicowym (PA, PB) na poziomie 1,0MPa {10,2kgf/cm2}. Natężenia przepływu
zależą od ciśnienia różnicowego.
2. Histereza i wartości powtarzalności są to wartości przy maksymalnej prędkości przepływu.
3. Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
4. Śruby instalacyjne nie zostały dołączone.
M
•Obsługa
A
B
P
T
a
Jeżeli wymagane jest duże
ciśnienie hamowania
(Zastosować zawór przeciwprądowy typu opróżniania zewnętrznego.)
b
A
B
P
T
a
Jeżeli występuje możliwość stukania pilotowego
zaworu zwrotnego
(Zastosować pilotowy
zawór zwrotny typu opróżniania zewnętrznego.)
bWarunki środowiska
•Płytka drukowana IC jest umieszczona wewnątrz centralnej skrzynki sterowniczej, dlatego też należy zwracać uwagę odnośnie odporności na
wodę i temperatury otoczenia.
· Woda: Przykryć skrzynkę, aby nie
doszło do bezpośredniego spryskiwania wodą.
· Temperatura otoczenia: Stosować
w obszarze, w którym temperatura
wynosi od 5°C do 50°C.
nCiecz robocza
•Ciecz
roboczą
należy
zawsze utrzymywać w czystości.
Dopuszczalne zanieczyszczenie jest
zanieczyszczeniem klasy NAS11 lub
mniejszej.
•Stosować robocze ciecze hydrauliczne na bazie olejów mineralnych.
•Proszę skontaktować się ze swoim
przedstawicielem, jeżeli ma być stosowana ognioodporna ciecz hydrauliczna.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
mNależy przestrzegać poniższych punktów, aby zoptymalizować działanie.
(1) Kontrolować temperaturę oleju
podczas stosowania tego zaworu.
Ponieważ zawór wykonuje sterowanie zaworem ogranicznika we
wszystkich procesach, różnica
temperatur zmienia objętość przepływu oraz czas przyspieszania /
opóźniania. Zalecany zakres temperatur wynosi od 30°C do 60°C.
bieg z niską prędkością. Jeżeli czas
pracy z niską prędkością jest zbyt
krótki, może dojść do zatrzymania
podczas opóźnienia oraz problemy
z szokiem ze względu na fluktuacje
obciążenia itp.
(2) Podczas operacji pozycjonowania
po opóźnieniu należy się upewnić,
że po opóźnieniu, a przed operacją
zatrzymania występuje odpowiedni
Typ cewki i symbole JIS
Typ cewki
C5**
Symbol JIS
b
C6S**
A B
a
b
P T
A B
a
P T
Okablowanie elektryczne
•Typ upustowy (symbol pomocniczy: brak)
•Typ źródłowy (symbol pomocniczy: A)
Włącza stronę dodatnią obciążenia i zasilania
Włącza stronę ujemną obciążenia i zasilania
=DFLVN&20
SW1
E
6\JQDãQLVNLHMSUĕGNRŋFL
]DFLVNZHMŋFLRZ\
9'&UHJXORZDQH+
]DVLODQLHSUćGHP
VWDã\P
–
+
9'&UHJXORZDQH
]DVLODQLHSUćGHP –
VWDã\P
'XŧDSUĕGNRŋþ 0DãDSUĕGNRŋþ
3U]HãćF]QLN6::â
High-speed
signal
3U]HãćF]QLN6::â
SW2
6\JQDãZ\VRNLHMSUĕGNRŋFL
]DFLVNZHMŋFLRZ\
SW1
6\JQDãQLVNLHMSUĕGNRŋFL
L N
Mŋ L
SW2
6\JQDãZ\VRNLHMSUĕGNRŋFL
]DFLVNZHMŋFLRZ\
=DFLVN &20 Elementy regulacyjne
5HJXODFMDQDWĕŧHQLD
SU]HSã\ZX]GXŧć
SUĕGNRŋFLć95
6WURQD:â
5HJXODFMDF]DVX
RSyťQLHQLD95
6WURQD:<â
5HJXODFMDQDWĕŧHQLD
SU]HSã\ZX]PDãć
SUĕGNRŋFLćSRVWURQLH
:â95
5HJXODFMDQDWĕŧHQLD
SU]HSã\ZX]PDãć
SUĕGNRŋFLćSR
VWURQLH:â95
0
/RZVSHHG
VLJQDO
+LJKVSHHG
VLJQDO
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZX
Wzorce sterowania
5HJXODFMDF]DVX
SU]\VSLHV]HQLD95
SW 2
ON
SW 1
ON
Czas
62/D5HJXODFMDQDWćSUĕGNRŋFLć95
62/E5HJXODFMDF]DVXSU]\VSLHV]HQLD95
62/E5HJXODFMDQDWĕŧHQLDSU]HSã\ZX]PDãć
SUĕGNRŋFLćSRVWURQLH:â95
62/D5HJXODFMDF]DVXRSyťQLHQLD95
62/D5HJXODFMDQDWĕŧHQLDSU]HSã\ZX]
PDãćSUĕGNRŋFLćSRVWURQLH:â95
SOL b
62/E5HJXODFMDQDWĕŧHQLDSU]HSã\ZX]PDãć
SUĕGNRŋFLćSRVWURQLH:â95
62/E5HJXODFMDF]DVXRSyťQLHQLD95
62/E5HJXODFMDQDWćSUĕGNRŋFLć95
Low-speed
signal
SOL a
62/D5HJXODFMDQDWĕŧHQLDSU]HSã\ZX]PDãćSUĕGNRŋFLć
SRVWURQLH:â95
62/D5HJXODFMDF]DVXSU]\VSLHV]HQLD95
Środki ostrożności sterowania elektrycznego
• Nie podawać sygnału dużej prędkości przed sygnałem małej prędkości. Upewnić się, że dwa sygnały są
wprowadzane równocześnie lub że
sygnał małej prędkości został wprowadzony jako pierwszy.
(1) Powtarzające się wprowadzanie sygnału dużej prędkości najpierw w
konfiguracji typu źródłowego może
uszkodzić tablicę IC.
(2) Zawór nie będzie działać tylko przy
sygnale dużej prędkości.
• Poniższe regulacje w przedziale
VR1 do VR5 mogą zostać wykonane niezależnie dla SOL.a i SOL.b.
Można przeprowadzić regulacje dla
najlepszych warunków dla operacji
do przodu i do tyłu, uwzględniając
działanie siłownika.
• Objętość regulacji jest określana od
VR1 do VR5 w kolejności obrotów w
prawo, patrząc od strony cewki.
• Poniżej przedstawiono domyślne
nastawy fabryczne objętości.
VR1·2·4·5
__Nastawy minimalne
__
VR3 Nastawy maksymalne
Wszystkie regulacje VR
Maksimum
jest ustawiana
przez obrót
(Max.)
w prawo.
• Kąt obrotu objętości
wynosi 270°. Prosimy o
kontakt ze swoim przedstawicielem
odnośnie
regulatora typu trójobrotowego dla regulacji precyzyjnej.
E-47
Zawór elektromagnetyczny
0DãDSUĕGNRŋþ
Instalacyjne rysunki wymiarowe
SF-G01-C***-(A)R-D2-10
25.9
32.5
ŊZLDWãRZVNDťQLND62/E
T
B
B
A
P
ŊZLDWãRZVNDťQLND62/D
C
30.2
40.5
GR*3RSU]HGQLR3)
SOL b
48
F
SOL a
25.5
Zawór elektromagnetyczny
92.5
E
G
I 5.5
66
46
H
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
•Charakterystyka Ciśnienie – natężenie przepływu
I
• Stosować zawór w zakresie dopuszczalnego natężenia przepływu przedstawionego przez wykres z lewej strony.
• Nie występują problemy eksploatacyjne
w dopuszczalnym zakresie natężenia
przepływu, nawet w przypadku stosowania jednego przejścia.
40
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
J
K
L
30
C540
C6S40
20
10
C520
C6S20
C510
C6S10
0
10{102}
20{204}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
M
•Przykład kształtu fali sterowania
ê
3UĕGNRŋþVWHURZDQLDPLQ
N
3UĕGNRŋþ
VWHURZDQLD
ê
PLQ
3UĕGNRŋþVWHURZDQLD
ê
PLQ
• Zawór: SF-G01-C510-R-D2-10
• Ciśnienie zasilania: 21MPa{214kgf/cm2}
• Obwód hydrauliczny
0
Nastawa
timera
Maks SW 2 ON
O
SW 1 ON
Nastawa
timera
Maks
b
OFF
0.00
E-48
Czas
A
B
P
T
OFF
20.00s
a
Rysunek przekrojowy
SF-G01-C***-(A)R-D2-10
19
18
10
13
14
8
9
17
12
11
7
E
Zawór elektromagnetyczny
Nr części Nazwa części
20
15
2
6
4
3
1
5
16
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu EFS)
Nr części
Nazwa części
Typ/numer części
16
O-ring
AS568-012(NBR-90)
4
17
O-ring
AS568-019(NBR-70-1)
4
18
O-ring
AS568-019(NBR-90)
2
19
O-ring
AS568-017(NBR-90)
2
20
O-ring
P3
2
Uwaga2
Szt.
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Stosowana jest specjalna guma fluorowa (numer części: RO-P3-VS).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Korpus
Pokrywa
Cewka
Element ustalający
Dystans
Sprężyna
Nakrętka
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Dławnica B
Obudowa cewki
Jarzmo cewki
Zestaw centralnej skrzynki zacisków
Tabliczka znamionowa
Śruba z gniazdem sześciokątnym
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
E-49
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY TYPU
SZCZELNEGO
Zawór elektromagnetyczny
typu szczelnego serii SNH
B
C
E
Zawór elektromagnetyczny
F
G
20 do 100ℓ/min
35MPa
Właściwości
qDosłownie brak wycieków
wewnętrznych
Konstrukcja grzybka minimalizuje wycieki wewnętrzne od niskiego ciśnienia aż
do 35MPa {357kgf/cm2}.
Poprawiona wydajność obwodu hydraulicznego zmniejsza potrzeby energetyczne.
wDosłownie brak strat ciśnienia przy dużych objętościach
Oryginalny mechanizm tłumienia siły reakcji cieczy jest dostępny dla wszystkich
wielkości. Pomimo kompaktowych rozmiarów, zawór ten zapewnia najwyższy
poziom wydajności przełączania w swojej klasie.
eDuża niezawodność
Ponieważ stosowany jest zawór elektromagnetyczny typu mokrego, ruchomy żelazny rdzeń pozostaje zanurzony
w oleju podczas ruchu, co minimalizuje
odgłosy podczas przełączania oraz zapewnia niezawodność działania.
Zawór typu mokrego zapewnia również
znakomitą odporność na wodę oraz
dłuższą żywotność, niż zawór typu suchego.
rStandardowe gniazdo ISO
(wielkości 01, 03)
Nr modelu
SNH-G01
Ten zawór może być zespolony z zaworem modularnym, umożliwiając łatwą konfigurację obwodów oraz ogólną
kompaktową konfigurację urządzenia.
SNH-G03
SNH-G04
•Obsługa
SNH-G06
B
b
AR
A
I
B
Symbol JIS
a
HQ
A
J
A2K
b
A B
___
P
K
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
(Porty P, A, B)
Znamionowa prędkość
przepływu - Maksymalna
prędkość przepływu ℓ/min
L
35{357}
AR,HQ;10-20
A2K; 5-20
20-40
Odporność na pył/odporność
na wodę
Ciecz robocza
40-60
60-100
120
JIS C 0920 IP65 (pyłoszczelny, odporny na strumień
wody) (Uwaga 2)
Temperatura otoczenia
(
Pyłoszczelny,
–20 do 70°C
Zakres lepkości
15 do 300mm2/s
Filtracja
25 mikronów lub mniej
)
IP64 bryzgoszczelny
–20 do 50°C
Zakres temperatur
Ciężar AR·HQ(A2K)kg
Śruba mocująca
O
Środowisko pracy
Maksymalna częstotliwość zmiany
(na minutę)
N
Podczas przełączania (prąd uruchamiania) do cewki przepływa dwukrotnie
większa wartość prądu, niż normalnie
(prąd utrzymywania), umożliwiając niezawodne przełączanie. Wielkość 06
posiada kompaktową konfigurację, której uzyskanie było możliwe dzięki oryginalnej konstrukcji wykorzystującej małą
cewkę o dużej wydajności, bez konieczności stosowania dużej cewki.
Dane techniczne
H
M
tZłącze EC zapewniające poprawę przełączania
(wielkość 06)
1,8(2,2)
5,2
5,5
6,9
Wielkość x długość
M5×45 (cztery)
M8 × 70 (cztery)
M8 × 70 (cztery)
M10 × 75
(cztery)
Moment dokręcania
N∙m{kgf∙cm}
6 do 8
{61 do 81}
30 do 35
{306 do 357}
30 do 35
{306 do 357}
55 do 60
{561 do 612}
zNależy uważać, aby port B nie został
poddany anormalnemu ciśnieniu udarowemu, przekraczającemu maksymalne ciśnienie robocze.
xTrzpień popychania manualnego przełączania (opcje M, N) otrzymuje ciśnienie portu B, tak że nie można go poruszyć ciśnienie przekraczającym około
5 MPa {51 kgf/cm2}. Należy również
pamiętać, że w przypadku typów HQ i
A2K, nawet gdy przycisk manualnego
przełączania (opcja N) jest zablokowany, wycieki nie są całkowicie zatrzymane.
cTen zawór stosować tylko w dopuszczalnym zakresie napięcia.
vStosowanie hydraulicznej cieczy roboczej na bazie wody lub glikolu jest
standardem.
Proszę skontaktować się ze swoim
przedstawicielem odnośnie innych
ognioodpornych cieczy hydraulicznych.
bCiecz roboczą należy zawsze utrzymywać w czystości. Dopuszczalne zanieczyszczenie jest zanieczyszczeniem
klasy NAS12 lub mniejszej.
nAby w pełni wykorzystać zalety zaworu elektromagnetycznego typu mokrego, należy skonfigurować przewody
rurowe w taki sposób, aby olej był w
sposób ciągły dostarczany do portu B.
mTemperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy zawór jest przez cały czas
pod napięciem. Zamontować zawór w
taki sposób, aby nie było możliwości
dotknięcia go ręką.
,Nigdy nie próbować rozkładać tego
zaworu.
Uszczelki pokrywy nie da się założyć
bez użycia specjalnych narzędzi.
Uwaga) 1. Wyciek wewnętrzny nie przekracza 1 kropli/minutę (0.05cm3/min).
2. Typ zasilania dla E* to IP64 (pyłoszczelny, bryzgoszczelny).
3. Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
4. Śruby montażowe nie są dołączone do wielkości 01. Śruby montażowe są dołączone w przypadku wielkości 03, 04, 06.
E-50
•Specyfikacje zespołu cewki (SNH-G01)
Typ cewki
Dla SNH-G01
Typ
napięcia
zasilającego
Napięcie
(V)
Częstotliwość
(Hz)
E1
AC100
Typ cewki
zaworu
Prąd
(A)
Moc
(W)
Dopuszczalny zakres
napięcia (V)
Typ cewki
zaworu
Prąd
(A)
Moc
(W)
Dopuszczalny
zakres napięcia (V)
50/60
EAC64-E1-1A
0,31
27
90 do 110
EBB64-E1
0,40
34
90 do 110
0,26
25
0,33
31
50/60
EAC64-E115-1A
100 do 125
EBB64-E115
0,34
34
0,22
37
AC110
DC z
E115
wbudowanym
prostownikiem
E2
AC115
AC200
50/60
EAC64-E2-1A
50/60
EAC64-E230-1A
AC220
E230
Dla SNH-G03
AC230
0,27
27
0,15
26
0,12
24
0,13
27
180 do 220
EBB64-E2
200 do 250
EBB64-E230
100 do 125
0,16
30
0,17
33
180 do 220
200 do 250
D1
DC12
−
EAC64-D1-1A
2,2
26
10,8 do 13,2
EBB64-D1
2,6
31
10,8 do 13,2
D2
DC24
−
EAC64-D2-1A
1,1
26
21,6 do 26,4
EBB64-D2
1,5
36
21,6 do 26,4
DC
E
Zawór elektromagnetyczny
•Dane techniczne zespołu cewki (SNH-G03, G04)
Dla SNH-G04
Typ cewki
Typ napięcia
zasilającego
Napięcie
(V)
Częstotliwość
(Hz)
E1
AC100
E2
D2
Typ cewki
zaworu
Prąd (A)
Moc (W)
Dopuszczalny zakres
napięcia (V)
50/60
EBB64-E1
0,40
34
90 do 110
AC200
50/60
EBB64-E2
0,22
37
180 do 220
DC24
−
EBB64-D2
1,5
36
21,6 do 26,4
DC z wbudowanym
prostownikiem
DC
•Dane techniczne zespołu cewki (SNH-G06)
Dla SNH-G06
Typ cewki
Typ napięcia
zasilającego
Napięcie
(V)
Częstotliwość
(Hz)
E1
AC100
E2
D2
Typ cewki
zaworu
Prąd napędu
(A)
Prąd
utrzymywania
(A)
Moc
utrzymywania
(W)
Dopuszczalny
zakres napięcia
(V)
50/60
EBB64-D60
0,71
0,36
33,2
90 do 110
AC200
50/60
EBB64-D120
0,39
0,19
36,4
180 do 220
DC24
−
EBB64-D17
3,0
1,5
37,4
21,6 do 26,4
DC z wbudowanym
prostownikiem
DC
E-51
Wyjaśnienie numeru modelu
SNH – G 01 – AR – * – D2 – 11
Numer konstrukcji
11: Wielkość 01
10: Wielkość 03, 04, 06
B
Specyfikacja
D: DC D1=DC12V D2=DC24V
E: AC (Wbudowany prostownik; 50/60Hz)
E1=AC100V E115=AC115V (tylko z wielkościami 01 i 03, nie ma nastaw wielkości 04 lub 06)
E2=AC200V E230=AC230V (tylko z wielkościami 01 i 03, nie ma nastaw wielkości 04 lub 06)
C
Symbol pomocniczy (Może być łączony w kolejności alfabetycznej.)
M: Z trzpieniem przełączania manualnego
N: Z przyciskiem przełączania manualnego (z mechanizmem blokowania)
R: Z lampką sygnalizacyjną (z wyjątkiem wielkości 06)
GR: Typ bezudarowy, ze wskaźnikiem (za wyjątkiem wielkości 06 lub wielkości 01, 03, 04 typ zasilania E*)
Symbol obsługi
AR: 2-portowy normalnie zamknięty
HQ: 2-portowy normalnie otwarty
A2K: 3-portowy (wielkość 01)
E
Średnica nominalna rury: Wielkość 01, 03, 04, 06
Zawór elektromagnetyczny
Sposób montażu: Typ uszczelkowy
Typ pompy
SNH: Zawór elektromagnetyczny typu bezprzeciekowego
F
G
H
I
Opcje
(Symbol pomocniczy)
• Wybrać opcje odpowiednio do wielkości, jak przedstawiono w tabeli z prawej
stronie
(1) Wielkość 06 ma złącze EC oraz wbudowany eliminator udaru w standardzie.
Jednakże nie ma lampki ostrzegawczej ze względu na ilość dostępnego
miejsca.
(2) Opcja N zwiększa pomiar tylko o wielkość przycisku.
J
Z trzpieniem popychania manualnego
(Symbol pomocniczy „M”)
Symbol
pomocniczy
M
N
R
GR
01
K
K
K
K
03
K
K
K
K
04
K
K
K
K
06
K
K
__
__
Wielkość
Z przyciskiem manualnym (z mechanizmem blokowania)
(Symbol pomocniczy „N”)
K
0RŧQD]DEORNRZDþSU]H]
QDFLŋQLĕFLHSU]\FLVNXLREUyWRƒ
L
3UDFDUĕF]QD
WU]SLHĸSRS\FKDQLD
M
N
No change in overall length
O
E-52
'ãXJRŋþFDãNRZLWD
]ZLĕNV]DRPP
Obwody elektryczne
• Te obwody hydrauliczne są przeznaczone dla wielkości 01, 03, 04. Złącze EC jest stosowane dla wielkości 06. Patrz
następna strona odnośnie dodatkowych informacji.
Zawór
Typ zaworu
Okablowanie
Schemat obwodów elektrycznych
Podłączyć zasilanie do
zacisków nr 1 i nr 2.
Zacisk jest uziemiony.
Jeżeli to wymagane
należy użyć tego
terminala.
EA41-1A
(Standard dla zasilania
typu D*)
COM
±
PG11
EA41-DR1/2-1C
(D* opcja: R)
Wielkość
G01
G03
G04
E
COM
Zawór elektromagnetyczny
Podłączyć zasilanie do
zacisków nr 1 i nr 2.
Zacisk jest uziemiony.
Jeżeli to wymagane
należy użyć tego
terminala.
±
COM
EA41-GRD1/2-1C
(D* opcja: GR)
PG11
±
COM
EA42-1B
(Dla zasilania typu E*)
Zasilanie
RVljJ
Podłączyć zasilanie do
zacisków na tablicy.
Gdy wymagane jest połączenie z uziemieniem,
zdjąć płytę i zastosować
zacisk. W takim przypadku nie podłączać
zasilania do zacisków nr
1 i nr 2.
EA42-R1/2-1B
(E* opcja: R)
50/60Hz
COM
50/60Hz
G(Poprzednio PF)1/2
Uwaga) 1. Złącze typu 1 i 2 wskazuje na napięcie. (1: 100V AC lub 12V DC; 2: 200V AC lub 24V DC)
2. Użyć kabla połączeniowego o średnicy w zakresie φ 8 do φ 10.
3. Orientacja złączy może być zmieniana o 90° przez modyfikację bloku zacisków.
4. Nie można zdjąć pokrywy bez odkręcenia śrub instalacyjnych.
5. Zastosować typ M3 jako zacisk bez lutowania.
6. Dokręcić śruby M3 łączące złącza i zaciski momentem 0,3 do 0,5N·m (3 do 5,1kgf·cm).
E-53
3UćGVWDUWRZ\
3UćGXWU]\PDQLD
%H]XGDURZ\
62/:<â
ƫLJǃ
1DSLĕFLH
62/:â
C
&]DV
Typ zaworu
Okablowanie
Schemat obwodów elektrycznych
+
E
Zegar
Obwód
Zawór elektromagnetyczny
Typ bezudarowy (24V DC)
Złącze EC
-
EN41-06D2
F
Zasilanie
NRĸF
Obwód PWM
Zawór
Proszę pamiętać, że należy zachować
odpowiednią polaryzację z zasilaniem.
G
Wielkość
06
H
Wbudowany prostownik
Złącze EC
EN41-06E1/E2
I
Podłączyć zasilanie do zacisków na tablicy.
Gdy wymagane jest połączenie z uziemieniem, zdjąć płytę
i zastosować zacisk . W takim przypadku nie podłączać
zasilania do zacisków nr 1 i nr 2.
Typ okrągły, typ Y, oraz inne zaciski bez lutowania nie mogą
zostać użyte.
J
Uwaga) Orientacja złącza EN41-06** nie może być zmieniana o 90° przez modyfikację bloku zacisków.
K
L
M
N
O
E-54
50/60Hz
COM
3HãQDIDOD2EZyG
SURVWRZQLND
G (Poprzednio PF) 1/2
Zegar
Obwód
Obwód PWM
B
•Wielkość 06 złącze EC
SNH-G06 zapewnia dużą moc przełączania, dlatego też stosowane jest złącze EC.
Podczas przełączania to złącze EC
dostarcza podwójną wartość prądu
(prądu startowego), który normalnie
przepływa do cewki (prąd podtrzymywania) i zmniejsza prąd z powrotem
do normalnej wartości po zakończeniu
przełączania.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Wymiary powierzchni montażu zaworu
11
SNH-G**-AR-**10
01-AR/HQ(Zgodnie z ISO 4401-03-02-0-94)
12.7
I 7 max.
A
4-M5x12
C
B
:\PDJDQDSU]HVWU]HĸGRXVXQLĕFLDFHZNL
2EUyWRƒ8ZDJD
B
03-AR/HQ(Zgodnie z ISO 4401-05-04-0-94)
II
IJ
104
54
37.3
25
3RUWSU]HZRGyZ'RSXV]F]DOQD
ŋUHGQLFDSU]HZRGXGR
G
I 10 max.
16.7
H
F
A
21.4
46
70
A
'
15.5 0.75
31
31.75
77
40.5
30.2
24
B
E
A
B
4-M8x15
E
04-AR/HQ
114
E
F
G(Uwaga)2
60,5
160,5
60,5
46
48
91
(94,5)
89
203
63
70
72
112
(115,5)
04
132
71
203
63
75
71
112
(115,5)
06
137
82
219
63
85
71
115,5
H
I
J
A
37,5
58
9
5,5
14
8,5
B
I 14 max.
58
14
60
18
4-M8x15
8,5
06-AR/HQ
11
120
42
48
Uwaga) 1. Wielkość 01, 03, 04 zasilanie typ E* umożliwia obrót w interwałach 90°, lecz wielkość 06 nie
może być obracana.
2. Wartości w nawiasach dotyczą wielkości 01, 03, 04 zasilanie typ E*.
3. Porty P i T wielkości 01, 03 nie posiadają rowków na o-ring, zatem jeżeli kolektor ma porty
P i T, należy zastosować płyty końcowe do zamknięcia portów zaworu P i T. Skontaktować
się z przedstawicielem odnośnie informacji dotyczących płyt końcowych.
B
64
A
85
03
D
28
100
C
56
75
01
B
10.5
A
32
Wielkość
104
30
26
43
9.5
Tabela wymiarowa
11
SNH-G**-HQ-**10
I 23 max.
4-M10x18
G
2EUyWRƒ8ZDJD
B
E
F
A
L
K
C
D
Tabela wymiarowa
:\PDJDQDSU]HVWU]HĸGRXVXQLĕFLDFHZNL
Wielkość
C
D
E
F
G(Uwaga)2
K
L
70,5
90
01
160,5
60,5
46
48
91
(94,5)
03
203
63
70
72
112
(115,5)
89
114
83
120
100
119
04
203
63
75
71
112
(115,5)
06
219
63
85
71
115,5
E-55
Zawór elektromagnetyczny
Uwaga) Śruba montażowa typu M6 nie jest jeszcze
dostępna.
SNH-G01-A2K-*-D*/E*-11
A B
P
B
2EUyWRƒ
:\PDJDQDSU]HVWU]HĸGRXVXQLĕFLDFHZNL
NURNLFRƒZSU]\SDGNX8ZDJL
Wymiary powierzchni montażu zaworu
01-A2K(Zgodny z ISO 4401-03-02-0-94)
104
I
I 30.5
40.5
30.2
24
SOL b
I 7 max.
21.5
12.7
4-M5x12
A
B
15.5 0.75
25.9
31
32.5
46
Port przewodów (Dopuszczalna
ŋUHGQLFDSU]HZRGXGR
C
46
P
E
Zawór elektromagnetyczny
F
G
Uwaga) 1. Zasilanie typu E* umożliwia obrót w interwałach co 90°.
2. Wartości w nawiasach dotyczą zasilania typu E*.
H
Krzywe wydajności
I
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
A↔B
P↔A, P↔B
K
L
01
03
04
06
a
b
c
d
a
__
__
__
{kgf/cm2}
30.6
3
Spadek ciĞnienia
Mpa
M
N
O
2.5
25.5
2
20.4
a
15.3
1
0.5
0
E-56
b
1.5
0
20
{kgf/cm2}
30.6
3
Spadek ciĞnienia
MPa
J
Wielkość
Ścieżka
przepływu
2.5
25.5
2
20.4
c
d
1.5
15.3
10.2
1
10.2
5.1
0.5
5.1
40
60
80
NatĊĪenie przepáywu ë /min
0
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
NatĊĪenie przepáywu ë /min
Wartość dopuszczalna ciśnienie – objętość przepływu
Wielkość G03
A: AR(AoB)
B: AR(BoA)
C: HQ(AoB)&(BoA)
D: A2K(PoA,B)&(A,BoP)
A
60
NatĊĪenie przepáywu
ë/min
NatĊĪenie przepáywu
ë/min
Wielkość G01
120
40
B
A
80
B
C
20
A: AR(AoB)
B: AR(BoA)
C: HQ(AoB)&(BoA)
40
C
D
10
20
30
{102}
{204}
{306}
2
CiĞnienie MPa{kgf/cm }
0
SNH-G06-AR/HQ
250
180
A
160
A: AR(A-B)
B: AR(B-A)
C: HQ(A-B)&(B-A)
140
120
100
B
80
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
200
225
200
100
Olej przepływa z portu A
do portu B.
B
C
Symbol obsługi zaworu
75
40
50
20
25
0
0
Uwaga) Dostępne wartości prędkości przepływu zależą od ciśnienia oraz kierunku
przepływu cieczy.
Poniżej przedstawiono, w jaki sposób
odczytywać dane.
150
125
E
30
{306}
A : AR (A→B)
175
C
60
A
A: AR(A-B)
B: AR(B-A)
C: HQ(A-B)&(B-A)
10
20
{102}
{204}
ĝruba MPa {kgf/cm2}
0
0
5
10 15 20 25 30 35
{51} {102} {153} {204} {255} {306} {357}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
Oznacza krzywą
5
10 15 20 25 30 35
{51} {102} {153} {204} {255} {306} {357}
&LŋQLHQLH03D^NJIFP`
Czas reakcji na przełączanie
Czas reakcji (s)
Wielkość
Ksztaát fali
ciĞnienia
Specyfikacja
T1 (WŁ)
T2 (WYŁ)
D*
0,03 do 0,05
0,04 do 0,06
E*
0,04 do 0,06
0,08 do 0,10
D*
0,06 do 0,08
0,04 do 0,06
E*
0,07 do 0,09
0,08 do 0,10
D*
0,09 do 0,11
0,06 do 0,08
01
T2
T1
03
Wà
Sygnaá
cewki
04
OFF
E*
0,12 do 0,14
0,14 do 0,16
D*
0,04 do 0,06
0,06 do 0,08
E*
0,09 do 0,11
0,14 do 0,16
WYà
Czas (ms)
Ciśnienie: 35MPa{357kgf/cm2}
Prędkość przepływu: 01 : 20ℓ/min
03 : 40ℓ/min
04 : 60ℓ/min
06 : 100ℓ/min
Ciecz robocza: ISO VG68
06
Uwaga) Czas reakcji na przełączanie zmienia się nieznacznie wraz z warunkami roboczymi (ciśnienie, prędkość przepływu, lepkość itp.)
E-57
Zawór elektromagnetyczny
SNH-G04-AR/HQ
0
Rysunki przekrojowe
SNH-G01-AR-**-11
SNH-G01-HQ-**-11
B
13
24
25
23
4
7
18
2
2
18
24
23
25
4
7
13
C
12
E
21
5
14
11
9
20
22
6
8
3
19
17
1
10
10
26
8
3
19
17
Nr części Nazwa części
Zawór elektromagnetyczny
13
24
23
7
25
4
8
18
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
G
I
27
6
9
22
20
11
14
5
21
12
SNH-G01-A2K-**-11
F
H
1
12
21
5
14
11
20
22
9
6
19
17
3
2
Nr części Nazwa części
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Korpus
Korek
Grzybek
Tuleja
Nurnik
Prowadnica cewki
Pierścień
Kołnierz
Stoper cewki
Sprężyna
Pręt
Nakrętka
Złącze
Zwój cewki
Obudowa cewki
Jarzmo cewki
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Uszczelka pokrywy
Mała śruba zagłębionej głowicy
Tabliczka znamionowa
Stoper
Element ustalający
03
SNH-G04 -HQ-**-10
06
03
SNH-G04 -AR-**-10
06
J
13
24
8
23
25
2
4
7
18
2
17
3
1
10
18
24
23
25
4
7
22
13
K
L
M
12
21
16
15
5
14
11
20
22
9
6
19
26
10
1
27
8
3
19
17
6
9
20
11
14
5
15
16
21
12
Lista części uszczelniających
N
Szt.
Nr
części
Nazwa części
17
O-ring
18
O-ring
NBR-90 P22
NBR-90 P32
NBR-90 P32
NBR-90 P32
2
2
19
O-ring
AS568-017(NBR-90)
NBR-90 P22
AS568-120(NBR-90)
NBR-90 P26
2
4
20
O-ring
S-25(NBR-70-1)
AS568-029(NBR-70-1)
AS568-029(NBR-70-1)
AS568-029(NBR-70-1)
1
1
21
O-ring
NBR-70-1 P20
AS568-026(NBR-70-1)
AS568-026(NBR-70-1)
AS568-026(NBR-70-1)
1
1
22
Pierścień zapasowy
T2-P22
T2-P32
T2-P32
T2-P32
2
2
23
Uszczelka pokrywy
*
*
*
*
1
1
O
01
AS568-012(NBR-90)
03
NBR-90 P12
04
NBR-90 P16
06
NBR-90 P28
AR,HQ
A2K
2
3
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401. Pierścień zapasowy T2 oznacza JIS B 2407-T2.
Części oznaczone gwiazdką "*" nie są dostępne na rynku. Proszę skonsultować się ze swoim dystrybutorem celem uzyskania dodatkowych informacji.
E-58
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY
Z PRZEŁĄCZNIKIEM MONITOROWANIA
Seria SAW
Kierunkowy zawór sterujący z przełącznikiem monitorowania
100ℓ/min
35MPa
Właściwości
Ten zawór jest kierunkowym zaworem
zwrotnym aktywowanym cewką wykorzystującym detekcję mechaniczną
do eksploatacji przełącznika do wysyłania elektrycznego sygnału WŁ/WYŁ.
To umożliwia, poprzez monitorowanie
statusu działania cewki, jego wykorzystywanie jako źródła informacji dla kontroli bezpieczeństwa z zastosowaniem
sygnału WŁ/WYŁ jako podstawy dla sterowania sekwencją. W przyszłości będą
one stosowane w maszynach kompaty-
bilnych z międzynarodowymi normami
bezpieczeństwa maszyn (ISO 12100)
oraz JIS (JIS B 9700).
Kierunkowy zawór sterujący z przełącznikiem monitorowania został zaprojektowany jako zawór dla tych zastosowań.
qStyk przełączający ma niewielką martwą strefę i niemal nie posiada dryfu
temperatury (zmienny ruch spowodowany zmianami temperatury) lub histerezy, ponieważ reakcja ruchu cewki
jest mechaniczna.
wWszystkie funkcje zaworu, za wyjątkiem funkcji monitorowania, odpowiadają funkcjom standardowego
kierunkowego zaworu zwrotnego obsługiwanego cewką (SA-G01).
eDo przełączania i okablowania szpuli
cewki są stosowane złącza DIN, dlatego połączenia są łatwe do wykonania podczas instalowania lub wymiany
zaworów.
E
Zasada działania
6WDã\SXQNWNRQWDNWX
Zawór elektromagnetyczny
Gdy szpula znajduje się w położeniu
centralnym, stałe i ruchome części są
ze sobą w kontakcie, tworząc obwód
elektryczny. Uruchomienie cewki powoduje ruch szpuli, na skutek czego części
ruchome poruszają się przerywając połączenie elektryczne pomiędzy stałymi i
ruchomymi częściami.
ZGŁ. DO OPATENT.
Cewka
62/ࡐ:âµ
Cewka
5XFKRP\SXQNWNRQWDNWX
6SRROPRWLRQ
Dane techniczne
Nr modelu
Symbol
obsługi
Symbol JIS
A
B
P
T
A
B
P
T
b
b
A
B
P
T
b
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
b
a
b
a
b
a
b
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
Typ bezszokowy
Maksymalne natężenie
przepływu ℓ/min
-A2X-
30
-A3X-
80
-A5-
100
-C1-
80
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa{kgf/cm2}
35{357}
a
b
Typ standardowy
Maksymalne natężenie
przepływu ℓ/min
30
25{255}
-C5-
100
-C6-
80
50
-C1S100
a
-C6S-
Uwaga) Maksymalna prędkość przepływu każdego zaworu zależy od ciśnienia. Szczegóły patrz strona E-65.
E-59
•Dane techniczne zaworu
Cewka DC
Cewka AC
Wbudowany prostownik
Maksymalne ciśnienie
robocze
porty P, A, B
B
Typ standardowy
35MPa
Typ bezszokowy
25MPa
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne port T
21MPa
Maksymalne natężenie przepływu
Patrz charakterystyka ciśnienie-przepływ na stronie E-65 odnośnie dodatkowych informacji.
Częstotliwość przełączania
C
E
Zawór elektromagnetyczny
G
Śruba montażowa
(Uwaga2)
Pojedyncza cewka
2,1kg
2,2kg
Odporność na pył/odporność
na wodę
JIS C 0920 IP65
Ciecz robocza
Ciecz robocza na bazie oleju (Uwaga 1)
Zakres temperatur
otoczenia
–20 do 50°C
Zakres temperatur pracy oleju
–20 do 70°C
Zakres lepkości roboczej
15 do 300mm2/s
Filtracja
25 μm lub mniej
Wielkość x długość
Śruba imbusowa (klasyfikacja wytrzymałości 12,9 lub równoważna) M5 × 45, 4 każda
Moment dokręcania
5 do 7N·m
•Dane techniczne przełącznika monitorowania
I
K
3,0kg
Uwaga) 1. Stosować ciecz roboczą na bazie ropy naftowej, ponieważ mechanizm WŁ/WYŁ przełącznika monitorowania zaworu jest zanurzony w oleju, a
olej musi być cieczą nie przewodzącą.
Stosować tylko ciecz roboczą na bazie ropy naftowej (nie stosować cieczy bazujących na wodzie, glikolu, emulsji typu woda w oleju, fosforanach
lub estrach tłuszczowych).
Ciecze robocze na bazie ropy naftowej muszą również posiadać zawartość wody poniżej 0,1% objętości.
2. Do zaworów nie dołączono śrub instalacyjnych. Stosować podane śruby.
H
J
2,8kg
Ciężar
Środowisko
pracy
F
120/minutę
Podwójna cewka
Napięcie znamionowe
DC24V
Dopuszczalny zakres napięcia
± 20% napięcia znamionowego
Maksymalne obciążenie elektryczne
100mA
Napięcie szczątkowe (Uwaga 3)
maks. 1.2V
Okablowanie złącza dla przełącznika
Połączyć z przewodami lub z 4-wtykowym złączem M12
Uwaga) 1. Patrz strona E-64 odnośnie procedury podłączania złącza dla przełącznika.
2. Obwody wejściowe sterownika programowalnego są w dodatnim (+) trybie wspólnym oraz w ujemnym (-) trybie wspólnym.
Kierunkowy zawór sterujący z przełącznikiem monitorowania wykorzystuje obwód źródłowy [przełącznik na dodatniej stronie (+) źródła obciążenia
i zasilania] dla celów bezpieczeństwa.
Z tego względu konieczne jest użycie sterownika programowalnego o ujemnym (-) trybie wspólnym, aby otrzymać wejście z wyjścia przełącznika
monitorowania.
3. Ustawić napięcie zasilania na przełącznik monitorowania w zakresie spełniającym poniższe warunki.
Napięcie obciążenia WŁ + napięcie szczątkowe <= napięcie zasilające przełącznika <= 28,8 V (+20% napięcia znamionowego)
4. Element przełączający (optoizolator) w obwodzie wewnętrznym złącza dla przełącznika monitorowania może nie działać w trybie WŁ ze względu
na nadmierne napięcie lub prąd.
Zatem, oprócz sprawdzania wyjścia WŁ na przełączniku monitorowania należy monitorować prąd na cewce oraz na obwodach wewnętrznych
złącza i zaworu w połączeniu z wyjściem przełącznika.
Stan wyjścia przełącznika monitorowania i zaworu
L
Prąd do cewki
M
WŁĄCZONY
WYŁĄCZONY
WŁĄCZONY
Anormalne
Usterka działania na obwodzie wewnętrznym złącza
lub zaworu
Normalne
Szpula powraca w położenie środkowe
WYŁĄCZONY
Normalne
Szpula powraca
Anormalne
Brak działania zaworu lub przewód sygnałowy jest
przecięty
Wyjście przełącznika
monitorowania
N
Przełącznik monitorowania wysyła sygnały odpowiednio do ruchu szpuli, co powoduje włączanie i wyłączanie cewki w zależności od sygnału wyjściowego,
który jest opóźniany tylko o tyle, o ile opóźniane jest działanie szpuli.
Ustawić opóźnienie 0,3 sekundy, łącznie z dryfem, celem monitorowania wyjścia przełącznika.
O
E-60
•Dane techniczne cewki
Takie same dane techniczne, jak dla serii SA-G01 (konstrukcja 31).
Typ cewki
Typ napięcia
zasilającego
Napięcie
(V)
Częstotliwość
(Hz)
Typ cewki zaworu
50
Prąd napędu
(A)
Prąd
utrzymywania
(A)
Moc
utrzymywania
(W)
Dopuszczalny
zakres napięcia (V)
2,2
0,52
25
80 do 110
AC100
C1
60
2,0
0,38
22
60
EAC64-C1
2,2
0,46
28
50
2,0
0,47
25
90 do 120
AC110
90 do 120
AC110
C115
EAC64-C115
60
1,8
0,35
22
60
2,0
0,42
28
50
1,1
0,26
25
100 do 130
AC115
AC
160 do 220
AC200
C2
EAC64-C2
60
1,0
0,19
22
60
1,1
0,23
28
50
1,0
0,24
25
180 do 240
AC220
180 do 240
AC220
60
C230
EAC64-C230
0,91
0,17
22
1,0
0,21
28
E
200 do 260
E1
AC230
60
AC100
50/60
EAC64-E1-1A
DC z
wbudowanym
prostownikiem
E115
50/60
AC200
50/60
50/60
25
0,27
27
0,15
26
0,12
24
0,13
27
90 do 110
100 do 125
EAC64-E2-1A
AC220
E230
27
0,26
EAC64-E115-1A
AC115
E2
0,31
180 do 220
EAC64-E230-1A
200 do 250
AC230
D1
DC12
____
EAC64-D1-1A
2,2
26
10,8 do 13,2
D2
DC24
____
EAC64-D2-1A
1,1
26
21,6 do 26,4
DC
•Obsługa
zAby w pełni wykorzystać zalety zaworu elektromagnetycznego typu mokrego, należy skonfigurować przewody
rurowe w taki sposób, aby olej był w
sposób ciągły dostarczany do portu
T. Nie wolno nigdy stosować korka w
porcie T.
xUpewnić się, że ciśnienie udarowe
przekraczające maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne nie osiąga
portu T.
cNależy pamiętać, że maksymalna
prędkość przepływu jest ograniczona
w przypadku stosowania jako zawór
czterodrogowy lub przez porty blokowania do stosowania jako zawór dwudrogowy lub zawór jednodrogowy.
vCiecz roboczą należy zawsze utrzymywać w czystości.
Dopuszczalne zanieczyszczenie jest
zanieczyszczeniem klasy NAS12 lub
mniejszej.
bStosować ciecz roboczą na bazie ropy
naftowej JIS K 2213 lub równoważną
o zawartości wody poniżej 0,1% objętości.
nNie stosować cieczy roboczej odpornej na ogień.
mTen zawór stosować tylko w dopuszczalnym zakresie napięcia.
,Nie zasilać cewki AC do momentu zamontowania cewki na zaworze.
.W przypadku symbolu roboczego A2X
poprowadzić rurę spustową z portu T
zaworu.
⁄0Utrzymanie pozycji przełączania pod
wysokim ciśnieniem przez dłuższy
okres czasu może spowodować anormalną eksploatację ze względu na
blokadę hydrauliczną. Proszę skontaktować się z przedstawicielem, jeżeli pozycja przełączania ma być utrzymywana przez długi czas.
⁄1Należy pamiętać, że ciśnienie obsługi
manualnego trzpienia zmienia się wraz
z przeciwciśnieniem linii zbiornika.
⁄2Cewka posiada trzpień do manualnego przełączania szpuli. Jednak należy
stosować pokrywę (symbol opcji: D)
aby zapobiec manualnemu przełączaniu w przypadku zadań, gdzie manualna eksploatacja spowodowałaby
problemy z bezpieczeństwem.
⁄3Jedynym sposobem na to, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu
przełącznika monitorowania spowodowanemu przez szum wytwarzany
przez włączanie i wyłączanie cewki
jest zainstalowanie bezudarowego
kierunkowego zaworu sterującego z
przełącznikiem monitorowania (symbol opcji: GR).
(Jeżeli źródło zasilania cewki to C* i D*)
Nr modelu
Średnica
rury
MSA-01X-10
1/4
MSA-01Y-10
3/8
MSA-01Y-T-10
3/8
⁄4Zastosować kierunkowe zawory sterujące o specyfikacji bezudarowej (z
diodą warystorową) z przełącznikami
monitorowania dla wszystkich zaworów elektrycznych na tej samej maszynie, aby zapobiec nieprawidłowemu
działaniu przełącznika monitorowania
spowodowaną przez włączanie i wyłączanie cewki.
⁄5Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy zawór jest przez cały czas
podłączony do zasilania. Zamontować zawór w taki sposób, aby nie było
możliwości dotknięcia go ręką.
⁄6Złącze cewki jest takie samo, jak dla
zaworu elektromagnetycznego serii
SA. Patrz strona <?> odnośnie rysunków obwodów elektrycznych i procedur okablowania.
⁄7W przypadku, gdy wymagana jest płyta pomocnicza, należy skorzystać z
poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Maksymalne ciśnienie Zalecane natężenie
robocze
przepływu
MPa{kgf/cm2}
(ℓ/min)
Ciężar
(kg)
Strona rysunków
wymiarowych
1,2
E-17
1,9
D-90
20
25{255}
40
40
E-61
Zawór elektromagnetyczny
AC110
Wyjaśnienie numeru modelu
SAW – G 01 – A3X – FGR V – D2 – 10
Numer konstrukcji
B
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego
C1 : AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz
C115: AC110V 50/60Hz, AC115V 60Hz
C2 : AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz
C230: AC220V 50/60Hz, AC230V 60Hz
D1: DC12V
D2 : DC24V
E1: AC100V 50/60Hz
E115: AC110/115V 50/60Hz
E2: AC200V 50/60Hz
E230: AC220/230V 50/60Hz
C
Okablowanie złącza dla przełącznika
Brak: Drut 350mm
V : Ze złączem 4-wtykowym M12
(Przykład połączenia za pomocą kabla dostarczonego przez klienta: Omron XS2F-D421-D80-A)
E
Zawór elektromagnetyczny
Symbole opcji
Brak: Brak opcji (dostępne z zasilaniem E*)
D: Z pokrywą zapobiegająca przed uruchomieniem trzpienia manualnego popychania
F
: Typ bezszokowy (dostępny z zasilaniem D* i E*)
GR: Typ bezudarowy ze wskaźnikiem (musi być instalowany z zasilaniem C* i D*)
R
: Ze wskaźnikiem (dostępny z zasilaniem E*)
F
Możliwe kombinacje symboli opcji
G
Napięcie
H
Informacja)
Jedynym sposobem na to, aby zapobiec
nieprawidłowemu działaniu przełącznika
monitorowania spowodowanemu przez
szum wytwarzany przez włączanie i wyłączanie cewki jest zainstalowanie bezudarowego kierunkowego zaworu sterującego z przełącznikiem monitorowania.
Symbole opcji
C*
GR, DGR
D*
GR, DGR, FGR, DFGR
E*
Brak, D, F, DF, R, DR, FR, DFR
(Zasilanie E* jest standardowym typem bezudarowym, symbol opcji G nie jest wymagany.)
Symbol obsługi
I
A
A2X
A3X
J
B
C5
b
P
T
A
B
C6
b
P
A5
K
C1
A
B
P
T
C1S
b
A
a
C6S
T
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
A
B
P
T
a
b
a
b
B
b
P
L
T
A
b
a
b
a
Średnica nominalna
Wielkość 01
Sposób połączenia
G: Montaż kaskadowy
M
Kierunkowy zawór sterujący z przełącznikiem monitorowania (typ złącza DIN)
N
Uwaga) Patrz strona E-4 odnośnie wyjaśnienia dotyczącego typu bezszokowego (opcja symbol F) oraz typu bezszokowego (opcja symbol G).
O
E-62
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Wymiary powierzchni instalacyjnej uszczelek wg ISO 4401-03-02.
SAW-A**-**-**-10
T
A
B
P
=ãćF]HGODSU]HãćF]QLND
RWZRU\RNDEORZDQLDPRŧQDVNRQILJXURZDþ
GODNLHUXQNyZ
=ãćF]HGODFHZNL
RWZRU\RNDEORZDQLDPRŧQDVNRQILJXURZDþ
GODNLHUXQNyZ
E
110.5
SOL.b
3U]HãćF]QLN
PRQLWRURZDQLD
37.5
51.5
25.5
SOL b
&HZNDHOHNWURPDJQHVX
Zawór elektromagnetyczny
92.5
MONITORING OUTPUT.
DON'T CONNECT A POWER SUPPLY.
I 5.5
66
3U]\FLVNPDQXDOQ\
8]ZRMHQLHPRŧHVLĕREUDFDþ
70.5
SAW-G01-C**-**-**-10
=ãćF]HGODSU]HãćF]QLND
8ZDJDRWZRU\RNDEORZDQLDPRŧQDVNRQILJXURZDþGODNLHUXQNyZ
=ãćF]HGODFHZNL
RWZRU\RNDEORZDQLDPRŧQDVNRQILJXURZDþ
GODNLHUXQNyZ
MONITORING OUTPUT.
DON'T CONNECT A POWER SUPPLY.
Nut
Nut
SOL b
SOL.a
&HZNDHOHNWURPDJQHVX
3U]HãćF]QLN
PRQLWRURZDQLD
SOL.b
SOL a
3U]HãćF]QLN &HZNDHOHNWURPDJQHVX
PRQLWRURZDQLD
:\PDJDQDSU]HVWU]Hĸ
GRXVXQLĕFLDFHZNL
Uwaga) 1. Wymiary w nawiasach mają zastosowanie tylko w przypadku cewki prądu stałego.
2. Dla opcji o symbolu D (z pokrywą uniemożliwiającą obsługę manualną), nakrętka mocowania cewki ma długość 5 mm.
Należy uwzględnić tę długość podczas obliczania całkowitej długości zawodu.
3. Złącze dla przełacznika na rysunku powyżej jest to 4-wtykowe złącze M12. Oprócz tego występują również połączenia przewodowe.
Więcej szczegółowych informacji na stronie E-64.
4. Otwór okablowania dla połączenia jest zorientowane w sposób przedstawiony na schemacie dla celów pakowania. Orientację można zmienić
zgodne z kierunkiem okablowania.
5. Zastosować kierunkowe zawory sterujące z przełącznikami monitorowania dla wszystkich zaworów elektrycznych na tej samej maszynie, aby
zapobiec nieprawidłowemu działaniu przełącznika monitorowania spowodowaną przez włączanie i wyłączanie cewki.
6. Aby zorientować otwór okablowania dla połączenia przełącznika w kierunku cewki elektromagnetycznej, nalezy odkręcić nakrętkę i obrócić
uzwojenie cewki tak, aby złącze przełącznika nie pozostawało w interferencji ze złączem dla cewki.
E-63
•Szczegóły odnośnie połączenia dla przełącznika
(1) Z okablowaniem (symbol opcji: brak)
350
B
Czerwony
%LDã\
Czarny
C
(2) Z 4-wtykowym złączem M12 (symbol opcji: V)
40.5
4
1
E
M12 P1.0
Zawór elektromagnetyczny
F
3
2
G
(3) Schemat obwodów elektrycznych
I
2EZyGVWHUXMćF\NOLHQWD
.LHUXQNRZ\]DZyUVWHUXMćF\
]SU]HãćF]QLNLHPPRQLWRURZDQLD
=ãćF]HREZRGXZHZQĕWU]QHJR
GODSU]HãćF]QLND
J
2
K
1
L
E
M
,QWHUQDOFLUFXLW
H
Uwaga) 1. Złącze wtykowe jest przykręcone do obudowy tak, aby można go było obrócić o pewną wartość w porównaniu z rysunkiem. Patrz schemat
elektryczny poniżej odnośnie sposobu połączenia.
2. Złącze, z którym łączy się złącze 4-wtykowe M12, nie zostało dostarczone.
(Przykład połączenia za pomocą kabla dostarczonego przez klienta: Omron XS2F-D421-D80-A)
=DVLODQLH Czerwony
A 1
3UćG
B %LDã\
2EFLćŧHQLH 4, 2
0DNV\PDOQLHP$
DC24V
(±20%)
2EFLćŧHQLH
C Czarny
=DVLODQLH 3
Sposób okablowania do złącza z przełącznikiem
Sposób okablowania
Numer wtyku dla
4-wtykowego złącza M12
Połączenie
Czerwony
1
Zasilanie (+)
Biały
4 lub 2
Obciążenie
Czarny
3
Zasilanie (-)
Kolor przewodu
N
O
Uwaga) 3. Należy zawsze instalować diodę, aby zapobiec przed wartościami udarowymi prądu podczas łączenia obciążenia indukcyjnego, takiego jak
przekaźnik, do przełącznika monitorowania.
4. Nie modyfikować ani nie wymieniać przewodów.
5. Podłączyć obciążenie dla 4-wtykowego złącza M12 do któregoś z numeru wtyków 4 lub 2.
6. Podczas łączenia przełączników monitorowania w kolejności należy użyć negatywnego (-) trybu wspólnego (typ, który przebiega do strony sekwencji).
E-64
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
2.4
P→A
P→B
A→T
B→T
2.2
A2X
c
c
—
—
2.0
A3X
b
b
b
b
A5
—
b
b
—
C1
b
b
a
b
C5
b
b
b
b
C6
b
b
a
a
C1S
b
b
b
b
C6S
b
b
b
b
6SDGHNFLŋQLHQLD03D
Symbol
obsługi
1.8
1.6
1.4
b
a
1.2
1.0
0.8
0.6
c
0.4
0.2
0
20
60
40
80
E
100
Wartość dopuszczalna ciśnienie – natężenie przepływu
Kształt standardowy, z cewką AC, DC
Symbol
obsługi
Typ bezszokowy, z cewką DC
Symbol
B
A
b
T
P
b
T
P
B
A
B
A
a
a
b
P
a
T
obsługi
T
P
B
A
B
A
b
a
b
T
P
a
b
A
B
P
T
A2X
—
f
f
A2X
—
c
c
A3X
b
f
f
A3X
a
c
c
a
—
e
A5
AC CEW. d
C1
e
DC CEW. c
C5
a
AC CEW. d
C6
DC CEW. c
e
A5
a
—
c
C1
b
c
c
C5
a
c
c
e
e
C6
b
c
c
e
e
C1S
a
c
c
C6S
a
c
c
C1S
a
e
e
C6S
a
e
e
a
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
100
80
b
d
60
c
a
a
50
b
40
30
20
c
10
40
e
0
20
10
20
25
&LŋQLHQLH03D
f
0
10
20
30
35
&LŋQLHQLH03D
E-65
Zawór elektromagnetyczny
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
Zakres ruchu przełącznika
Skok szpuli
Pozycje
CEW.b WŁ
Środek
A
B
P
T
CEW.a WŁ
Ścieżka przepływu
B
CEW.b
Przełącznik monitorowania
C
WYŁĄCZONY
WŁĄCZONY
Ruch przełącznika
CEW.a
Przełącznik monitorowania
WŁĄCZONY
WYŁĄCZONY
Uwaga) 1. Ścieżka przepływu jest typu C5 (blokada całego portu), inne ścieżki przepływu również uaktywniają przełącznik w środkowym położeniu.
2. WŁ i WYŁ wskazują na stan tranzystora wyjściowego na płytce drukowanej w złączu.
Reakcja przełączania
&LŋQLHQLH
E
Zawór elektromagnetyczny
T2
T4
T1
T3
F
3U]HãćF]QLN
PRQLWRURZDQLD
G
ON
OFF
ON
OFF
1DSLĕFLH
FHZNL
H
Czas reakcji (s)
Typ maszyny
I
Cewka AC
Typ standardowy
Typ wbudowanego
prostownika
J
K
L
Cewka DC
Typ bezszokowy
Typ wbudowanego
prostownika
Typ bezszokowy
Model
Czujnik
ciśnienia
T1
T2
T3
T4
SAW-G01-C5-GR-C1-10
0,02 do 0,03
0,02 do 0,03
0,01 do T1
T2 do 0,05
SAW-G01-C5-GR-D2-10
0,03 do 0,04
0,02 do 0,04
0,01 do T1
T2 do 0,06
SAW-G01-E1-10
0,03 do 0,04
0,07 do 0,10
0,01 do T1
T2 do 0,15
SAW-G01-C5-FGR-D2-10
0,07 do 0,10
0,04 do 0,07
0,02 do T1
T2 do 0,10
SAW-G01-C5-F-E1-10
0,07 do 0,10
0,10 do 0,15
0,02 do T1
T2 do 0,20
Uwaga) Może się zmieniać w zależności od czasu odpowiedzi przełączania oraz od warunków roboczych (ciśnienie, prędkość przepływu i temperatura oleju).
[Warunki pomiaru]
Ciśnienie
14MPa
prędkość przepływu
30ℓ/min
Ciecz robocza
ISO VG32 40°C
M
N
O
E-66
Rysunki przekrojowe
SAW-G01-A**-**-**-10
29
28
44
30
1
21
39
26
41
27
45
9
25
32
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu EQS-01A)
40
5
37
Nr
części
Nazwa części
32
O-ring
NBR-90 P3
1
33
O-ring
AS568-012(NBR-90)
4
34
O-ring
AS568-019(NBR-90)
2
35
O-ring
NBR-70-1 P20
1
36
O-ring
NBR-90 P18
2
37
O-ring
S-11.2(NBR-90)
1
38
O-ring
S25(NBR-70-1)
1
39
O-ring
S-9(NBR-70-1)
1
16
17
MONITORING OUTPUT.
DON'T CONNECT A POWER SUPPLY.
8
31
15
Numer części
Szt.
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
22
35
24
7
23
38
36
4
43
18
34
12
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
13
10
14
11
19
3
42
E
2
Nr części Nazwa części
Korpus
Korek
Pokrywa (przełącznik)
Pokrywa (jedna CEW.)
Pokrywa (złącze)
Cewka
Pręt (prowadnica)
Pręt (przewodnik)
Tuleja (izolowana)
Element ustalający (stały styk)
Element ustalający (ruchomy styk)
Element ustalający (jednostka główna)
Pierścień (izolacja wewnątrz)
Pierścień (izolacja na zewnątrz)
Stoper
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nr części Nazwa części
Płyta (łącznik)
Kołnierz (izolowany)
Sprężyna (jedna CEW. strona prowadnicy)
Sprężyna (jedna CEW. strona styku)
Sprężyna (jednostka główna)
Dystans
Nakrętka
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Złącze z przewodem
Dławnica
Złącze z wbudowanym transoptorem
Uszczelnienie złącza
Złącze
Tabliczka znamionowa
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Podkładka falista
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Philips śruba z łbem stożkowym ściętym
Nakrętka sześciokątna
Szczegóły odnośnie części oznaczonych gwiazdką "*" patrz lista uszczelnień w tabeli z prawej strony.
SAW-G01-C**-**-**-10
39
26
6
14
35
22
37
40
23
28
7
33
21
36
3
13
25
24
MONITORING OUTPUT.
DON'T CONNECT A POWER SUPPLY.
18
31
20
5
19
34
32
2
38
30
1
17
29
Nr części Nazwa części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Korpus
Pokrywa (czujnik)
Pokrywa (złącze)
Cewka
Pręt (prowadnica)
Pręt (przewodnik)
Tuleja (izolowana)
Element ustalający (stały styk)
Element ustalający (ruchomy styk)
Element ustalający (jednostka główna)
Pierścień (izolacja wewnątrz)
Pierścień (izolacja na zewnątrz)
Płyta (łącznik)
Kołnierz (izolowany)
Sprężyna (jedna CEW. strona styku)
4
10
16
11
8
12
9
27
15
Nr części Nazwa części
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sprężyna (jednostka główna)
Dystans
Nakrętka
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Złącze z przewodem
Dławnica
Złącze z wbudowanym transoptorem
Uszczelnienie złącza
Złącze
Tabliczka znamionowa
Podkładka falista
O-ring *
O-ring *
O-ring *
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu EQS-01C)
Nr
części
Nazwa
części
28
O-ring
NBR-90 P3
2
29
O-ring
AS568-012(NBR-90)
4
30
O-ring
AS568-019(NBR-90)
2
31
O-ring
NBR-70-1 P20
2
32
O-ring
NBR-90 P18
2
33
O-ring
S-11.2(NBR-90)
2
34
O-ring
S-25(NBR-70-1)
2
35
O-ring
S-9(NBR-70-1)
2
Numer części
Szt.
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają
JIS B2401.
Nr części Nazwa części
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Philips śruba z łbem stożkowym ściętym
Nakrętka sześciokątna
Szczegóły odnośnie części oznaczonych gwiazdką "*" patrz lista uszczelnień w tabeli z prawej strony.
E-67
Zawór elektromagnetyczny
Nr części Nazwa części
6
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY TYPU GRZYBKOWEGO
Z PRZEŁĄCZNIKIEM MONITOROWANIA
Seria SCW
Kierunkowy zawór sterujący typu grzybkowego z przełącznikiem monitorowania
B
C
E
Zawór elektromagnetyczny
F
G
50ℓ/min
21MPa
Właściwości
Ten zawór jest kierunkowym zaworem
zwrotnym aktywowanym grzybkiem wykorzystującym detekcję mechaniczną
do eksploatacji przełącznika do wysyłania elektrycznego sygnału WŁ/WYŁ.
To umożliwia, poprzez monitorowanie
statusu działania cewki, jego wykorzystywanie jako źródła informacji dla kontroli bezpieczeństwa z zastosowaniem
sygnału WŁ/WYŁ jako podstawy dla sterowania sekwencją. W przyszłości będą
one stosowane w maszynach kompatybilnych z międzynarodowymi normami
bezpieczeństwa maszyn (ISO 12100)
oraz JIS (JIS B 9700).
Kierunkowy zawór sterujący typu grzybkowego z przełącznikiem monitorowania
został zaprojektowany jako zawór dla
tych zastosowań.
qStyk przełączający ma niewielką martwą strefę i niemal nie posiada dryfu
temperatury (zmienny ruch spowodowany zmianami temperatury) lub
histerezy, ponieważ reakcja ruchu
grzybka jest mechaniczna.
Zasada działania
wWszystkie funkcje zaworu, za wyjątkiem funkcji monitorowania, odpowiadają funkcjom standardowego
kierunkowego zaworu zwrotnego typu
grzybkowego.
eDo przełączania i okablowania zwojów
cewki są stosowane złącza DIN, dlatego połączenia są łatwe do wykonania podczas instalowania lub wymiany
zaworów.
Port
=DZyULJãRZ\
Gdy zawór iglicowy znajduje się w położeniu centralnym, stałe i ruchome części
są ze sobą w kontakcie, tworząc obwód
elektryczny. Cewka włącza się, zawór
iglicowy działa, w związku z czym nie
występuje obwód pomiędzy stałymi i ruchomymi częściami.
ZGŁ. DO OPATENT.
62/:â
&HZND
B
H
I
J
A
5XFKRP\SXQNWNRQWDNWX
6WDã\SXQNWNRQWDNWX
Dane techniczne
•Dane techniczne zaworu
Symbol obsługi
-AR-
-ARCB
K
A
Maksymalne ciśnienie robocze (porty A, B)
L
B
Symbol JIS
Maksymalne natężenie
przepływu
A→B
50ℓ/min
B→A
_____
50ℓ/min
Ciśnienie zadziałania zaworu zwrotnego
0,3MPa
Częstotliwość przełączania
120/minutę
Ciężar
2,3kg
M
N
A
21MPa
Odporność na pył/odporność na wodę
JIS C 0920 IP65
Ciecz robocza
Ciecz robocza na bazie oleju (Uwaga 1)
Zakres temperatur otoczenia
–20 do 50°C
Zakres temperatur pracy oleju
–20 do 70°C
Zakres lepkości roboczej
15 do 300mm2/s
Środowisko pracy
O
Śruba montażowa
(Uwaga2)
Filtracja
25μm lub mniej
Wielkość x długość
Śruba imbusowa (klasyfikacja wytrzymałości 12,9 lub równoważna) M6 × 55, 4
każda
Moment dokręcania
10 do 13N·m
Uwaga) 1. Stosować ciecz roboczą na bazie ropy naftowej, ponieważ mechanizm WŁ/WYŁ przełącznika monitorowania zaworu jest zanurzony w oleju, a
olej musi być cieczą nie przewodzącą.
Stosować tylko ciecz roboczą na bazie ropy naftowej (nie stosować cieczy bazujących na wodzie, glikolu, emulsji typu woda w oleju, fosforanach lub estrach tłuszczowych).
Ciecze robocze na bazie ropy naftowej muszą również posiadać zawartość wody poniżej 0,1% objętości.
2. Do zaworów dołączono śruby instalacyjne.
E-68
•Dane techniczne przełącznika monitorowania
Napięcie znamionowe
DC24V
Dopuszczalny zakres napięcia
± 20% napięcia znamionowego
Maksymalne obciążenie elektryczne
100mA
Napięcie szczątkowe (Uwaga 3)
maks. 1.2V
Okablowanie złącza dla przełącznika
Połączyć z przewodami lub z 4-wtykowym złączem M12
Uwaga) 1.Patrz strona E-71 odnośnie procedury podłączania złącza dla przełącznika.
2.Obwody wejściowe sterownika programowalnego są w dodatnim (+) trybie wspólnym oraz w ujemnym (-) trybie wspólnym.
Kierunkowy zawór sterujący z przełącznikiem monitorowania wykorzystuje obwód źródłowy [przełącznik na dodatniej stronie (+) źródła obciążenia i zasilania] dla celów bezpieczeństwa.
Z tego względu konieczne jest użycie sterownika programowalnego o ujemnym (-) trybie wspólnym, aby otrzymać wejście z wyjścia przełącznika
monitorowania.
3.Ustawić napięcie zasilania na przełącznik monitorowania w zakresie spełniającym poniższe warunki.
Napięcie obciążenia WŁ + napięcie szczątkowe <= napięcie zasilające przełącznika <= 28,8 V (+20% napięcia znamionowego)
4.Element przełączający (optoizolator) w obwodzie wewnętrznym złącza dla przełącznika monitorowania może nie działać w trybie WŁ ze względu
na nadmierne napięcie lub prąd.
Zatem, oprócz sprawdzania wyjścia WŁ na przełączniku monitorowania należy monitorować prąd na cewce oraz na obwodach wewnętrznych
złącza i zaworu w połączeniu z wyjściem przełącznika.
Stan wyjścia przełącznika monitorowania i zaworu
Prąd do cewki
Wyjście przełącznika monitorowania
WYŁĄCZONY
Anormalne
Usterka działania na obwodzie wewnętrznym
złącza lub zaworu
Normalne
Zawór iglicowy powraca w położenie środkowe
Ciśnienie z portu A
(Zamknięty)
Anormalne
Brak działania zaworu lub przewód
sygnałowy jest przecięty
Ciśnienie z portu B
(Przepływ z portu B → A)
Normalne
Grzybek otwiera się i zawór iglicowy
działa
Normalne
Zawór iglicowy przełącza się
WYŁĄCZONY
Przełącznik monitorowania wysyła sygnały odpowiednio do ruchu szpuli, co powoduje włączanie i wyłączanie cewki w zależności od sygnału wyjściowego,
który jest opóźniany tylko o tyle, o ile opóźniane jest działanie szpuli.
Ustawić opóźnienie 0,3 sekundy, łącznie z dryfem, celem monitorowania wyjścia przełącznika.
•Dane techniczne cewki
Takie same dane techniczne, jak dla serii SA-G01 (konstrukcja 31).
Typ cewki
Typ napięcia
zasilającego
E1
DC z wbudowanym prostownikiem
E115
E2
E230
DC
Napięcie
(V)
Częstotliwość (Hz)
Typ cewki zaworu
AC100
50/60
EAC64-E1-1A
AC110
AC115
AC200
AC220
AC230
50/60
EAC64-E115-1A
50/60
EAC64-E2-1A
50/60
EAC64-E230-1A
Prąd napędu
(A)
Prąd utrzymywania (A)
Moc utrzymywania (W)
Dopuszczalny zakres napięcia (V)
0,31
27
90 do 110
0,26
25
0,27
27
0,15
26
0,12
24
0,13
27
100 do 125
180 do 220
200 do 250
D1
DC12
___
EAC64-D1-1A
2,2
26
10,8 do 13,2
D2
DC24
___
EAC64-D2-1A
1,1
26
21,6 do 26,4
•Obsługa
zNie pozwalać na wystąpienie anormalnych udarów przekraczających maksymalne ciśnienie robocze, ponieważ
ciśnienie z portu B jest stosowane do
cewki.
xCiecz roboczą należy zawsze utrzymywać w czystości.
Dopuszczalne zanieczyszczenie jest
zanieczyszczeniem klasy NAS12 lub
mniejszej.
cStosować ciecz roboczą na bazie ropy
naftowej JIS K 2213 lub równoważną
o zawartości wody poniżej 0,1% objętości.
vNie stosować cieczy roboczej odpornej na ogień.
bTen zawór stosować tylko w dopuszczalnym zakresie napięcia.
nJedynym sposobem na to, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu
przełącznika monitorowania spowodowanemu przez szum wytwarzany
przez włączanie i wyłączanie cewki
jest zainstalowanie bezudarowego
kierunkowego zaworu sterującego z
przełącznikiem monitorowania (symbol opcji: GR).
(Jeżeli źródło zasilania cewki to C* i D*)
mZastosować kierunkowe zawory sterujące o specyfikacji bezudarowej (z
diodą warystorową) z przełącznikami
monitorowania dla wszystkich zaworów elektrycznych na tej samej maszynie, aby zapobiec nieprawidłowemu
działaniu przełącznika monitorowania
spowodowaną przez włączanie i wyłączanie cewki.
,Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy zawór jest przez cały czas
podłączony do zasilania.
Nr modelu
Średnica
rury
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
Zamontować zawór w taki sposób,
aby nie było możliwości dotknięcia go
ręką.
.Złącze dla cewki jest takie samo, jak
dla zaworu elektromagnetycznego serii SA.
Patrz strona E-19 odnośnie rysunków
obwodu elektrycznego oraz procedur
okablowania.
⁄0W przypadku, gdy wymagana jest płyta pomocnicza, należy skorzystać z
poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Zalecane
natężenie
przepływu
(ℓ/min)
MSA-03-10
3/8
45
MSA-03X-10
1/2
80
MSA-03-T-10
3/8
MSA-03X-T-10
1/2
25{255}
45
80
Ciężar
(kg)
Strona rysunków
wymiarowych
2,3
E-18
3,8
D-90
E-69
Zawór elektromagnetyczny
WŁĄCZONY
E
WŁĄCZONY
Wyjaśnienie numeru modelu
SCW – G 03 – ARC – GR V – D2 – J10
Numer konstrukcji
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego
D1: DC12V
D2 : DC24V
E1: AC100V 50/60Hz
E115: AC110/115V 50/60Hz
E2: AC200V 50/60Hz
E230: AC220/230V 50/60Hz
B
Okablowanie złącza dla przełącznika
Brak: Drut 350mm
V : Ze złączem 4-wtykowym M12
(Przykład połączenia za pomocą kabla dostarczonego przez klienta: Omron XS2F-D421-D80-A)
C
Symbole opcji
Brak: Brak opcji (dostępne z zasilaniem E*)
GR: Typ bezudarowy ze wskaźnikiem (musi być instalowany z zasilaniem D*)
R
: Ze wskaźnikiem (dostępny z zasilaniem E*)
Możliwe kombinacje symboli opcji
Informacja)
Jedynym sposobem na to, aby zapobiec nieprawidłowemu dziaNapięcie
Symbole opcji
łaniu przełącznika monitorowania spowodowanemu przez szum
D*
GR
wytwarzany przez włączanie i wyłączanie cewki jest zainstalowanie bezudarowego kierunkowego zaworu sterującego z przełączE*
Brak, R
nikiem monitorowania.
(Zasilanie E jest standardowym typem bezudarowym, symbol
opcji G nie jest wymagany.)
Symbol obsługi
E
Zawór elektromagnetyczny
F
B
AR
Gdy CEW. jest WŁ brak przepływu z B→A.
A
B
ARC
G
Gdy CEW. jest WŁ przepływ zarówno z A→B i B→A
A
Średnica nominalna
Wielkość 03
Sposób połączenia
G: Montaż kaskadowy
H
Kierunkowy zawór sterujący typu grzybkowego z przełącznikiem monitorowania
Instalacyjne rysunki wymiarowe
I
Wymiary powierzchni instalacyjnej uszczelek wg ISO 4401-05-04.
Należy jednak stosować tylko dla portu A i B.
J
B
46
A
K
23
76
L
54
84
160
=ãćF]HGODSU]HãćF]QLND
40.5
8ZDJDRWZRU\RNDEORZDQLDPRŧQDVNRQILJXURZDþGODNLHUXQNyZ
M
M12 P1.0
=ãćF]HGODFHZNL
RWZRU\RNDEORZDQLDPRŧQD
VNRQILJXURZDþGODNLHUXQNyZ
N
MONITORING OUTPUT.
108.5
DON'T CONNECT A POWER SUPPLY.
46
49.5
Nut
Cewka elektromagnesu
23.5
O
8]ZRMHQLHPRŧHVLĕREUDFDþ
I 6.5
60
Uwaga) 1. Złącze dla przełącznika na rysunku powyżej jest to 4-wtykowe złącze M12. Oprócz tego występują również połączenia przewodowe.
Więcej szczegółowych informacji na stronie E-71.
2. Zastosować kierunkowe zawory sterujące z przełącznikami monitorowania dla wszystkich zaworów elektrycznych na tej samej maszynie, aby
zapobiec nieprawidłowemu działaniu przełącznika monitorowania spowodowaną przez włączanie i wyłączanie cewki.
3. Aby zorientować otwór okablowania dla połączenia przełącznika w kierunku cewki elektromagnetycznej, nalezy odkręcić nakrętkę i obrócić
uzwojenie cewki tak, aby złącze przełącznika nie pozostawało w interferencji ze złączem dla cewki.
E-70
•Szczegóły odnośnie połączenia dla przełącznika
(1) Z okablowaniem (symbol opcji: brak)
350
Czerwony
%LDã\
Czarny
(2) Z 4-wtykowym złączem M12 (symbol opcji: V)
40.5
M12 P1.0
4
1
3
2
E
(3) Schemat obwodów elektrycznych
2EZyGVWHUXMćF\NOLHQWD
.LHUXQNRZ\]DZyUVWHUXMćF\
]SU]HãćF]QLNLHPPRQLWRURZDQLD
=ãćF]HREZRGXZHZQĕWU]QHJR
GODSU]HãćF]QLND
1
Sposób okablowania do złącza z przełącznikiem
=DVLODQLH Czerwony
A 1
,QWHUQDOFLUFXLW
2
3UćG
B %LDã\
2EFLćŧHQLH 4, 2
0DNV\PDOQLHP$
E
DC24V
(±20%)
Sposób okablowania
2EFLćŧHQLH
C Czarny
=DVLODQLH 3
Kolor
przewodu
Numer wtyku dla
4-wtykowego
złącza M12
Połączenie
Czerwony
1
Zasilanie (+)
Biały
4 lub 2
Obciążenie
Czarny
3
Zasilanie (-)
Uwaga) 3. Należy zawsze instalować diodę, aby zapobiec przed wartościami udarowymi prądu podczas łączenia
obciążenia indukcyjnego, takiego jak przekaźnik, do przełącznika monitorowania.
4. Nie modyfikować ani nie wymieniać przewodów.
5. Podłączyć obciążenie dla 4-wtykowego złącza M12 do któregoś z numeru wtyków 4 lub 2.
6. Podczas łączenia przełączników monitorowania w kolejności należy użyć negatywnego (-) trybu wspólnego
(typ, który przebiega do strony sekwencji).
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
2.0
Charakterystyka spadku ciśnienia
Symbol JIS
CEW WŁ
1.8
CEW WYŁ
B→A
A→B
B→A
c
a
—
B
AR
A
B
c
ARC
A
a
b
6SDGHNFLŋQLHQLD03D
Symbol
obsługi
1.6
1.4
1.2
1.0
c
0.8
b
0.6
a
0.4
0.2
0
10
20
30
40
50
1DWĕŧHQLHSU]HSã\ZXOPLQ
E-71
Zawór elektromagnetyczny
Uwaga) 1. Złącze wtykowe jest przykręcone do obudowy tak, aby można go było obrócić o pewną wartość w porównaniu z rysunkiem.
Patrz schemat elektryczny poniżej odnośnie sposobu połączenia.
2. Złącze, z którym łączy się złącze 4-wtykowe M12, nie zostało dostarczone.
(Przykład połączenia za pomocą kabla dostarczonego przez klienta: Omron XS2F-D421-D80-A)
Zakres ruchu przełącznika
Skok grzybka
Pozycje
CEW. WŁ
Przejście przełączania
Środek
B
Ścieżka przepływu
A
B
Ruch przełącz-
WYŁ
nika
C
Uwaga)
1. Wyciek wewnętrzny na
WŁ
okresu przejścia przełączania
2. WŁ i WYŁ wskazują na stan tranzystora wyjściowego na płytce drukowanej w złączu.
Reakcja przełączania
&LŋQLHQLH
E
T2
T4
T1
T3
Zawór elektromagnetyczny
3U]HãćF]QLN
PRQLWRURZDQLD
F
ON
OFF
[Warunki pomiaru]
Ciśnienie
14MPa
prędkość przepływu 30ℓ/min
Ciecz robocza
ISO VG32 40°C
ON
OFF
1DSLĕFLH
FHZNL
G
Czas reakcji (s)
Typ maszyny
H
Model
Cewka DC
Cewka DC z wbudowanym prostownikiem
Czujnik
ciśnienia
T1
T2
T3
T4
SCW-G03-AR-GR-D2-J10
0,03 do 0,04
0,02 do 0,03
0,01 do T1
T2 do 0,05
SCW-G03-AR-E1-J10
0,03 do 0,04
0,08 do 0,11
0,01 do T1
T2 do 0,20
Uwaga) Może się zmieniać w zależności od czasu odpowiedzi przełączania oraz od warunków roboczych (ciśnienie, prędkość przepływu i temperatura oleju).
I
Rysunek przekrojowy
23
22
16
28
11
36
13
8
42
43
27
25
26
40
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu EQS-SC)
24
41
J
2
6
K
Nazwa części
Numer części
33
O-ring
NBR-90 P3
Szt.
1
34
O-ring
AS568-014(NBR-90)
2
35
O-ring
NBR-90 P14
2
36
O-ring
AS568-119(NBR-90)
1
37
O-ring
NBR-70-1 P20
1
33
38
O-ring
S-25(NBR-70-1)
1
17
39
O-ring
S-11.2(NBR-90)
1
40
O-ring
S-9(NBR-70-1)
1
15
MONITORING OUTPUT.
Nr części
DON'T CONNECT A POWER SUPPLY.
30
39
L
32
A
M
37 21 19 20 29
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
N
O
3
38 31 18 10
9
14 12
Nazwa części
Korpus
Pokrywa (złącze)
Zawór iglicowy
Grzybek
Tuleja
Pręt (przewodnik)
Tuleja (podpora zaworu iglicowego)
Tuleja (izolowana)
Element ustalający (stały styk)
Element ustalający (ruchomy styk)
Element ustalający (strona kołnierza)
Pierścień (izolacja wewnątrz)
Pierścień (izolacja na zewnątrz)
Pierścień (mocowany kołnierzem)
Płyta (łącznik)
7
Uwaga) NBR są standardu JIS B 2401, natomiast AS568 standardu SAE.
B
5
44
Nr części
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4
45 35 34
1
Nazwa części
Podkładka dystansowa (zapobiegająca uszczelnianiu)
Kołnierz (izolowany)
Sprężyna (strona styku)
Sprężyna (strona prowadzenia)
Nurnik cewki
Prowadnica cewki
Zwój cewki
Nakrętka
Złącze z przewodem
Dławnica
Złącze z wbudowanym transoptorem
Uszczelnienie złącza
Złącze
Kołek równoległy
Tabliczka znamionowa
Nr części
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Nazwa części
Podkładka falista
Element dystansowy (zapobiegający obrotowi pierścienia)
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
O-ring *
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Śruba z gniazdem sześciokątnym
Nakrętka sześciokątna
Stalowa kula 
Śruba ustalająca 
Uwaga) 1. Szczegóły odnośnie części oznaczonych gwiazdką "*" patrz lista uszczelnień w tabeli z prawej strony.
2. Produkty oznaczone  wykorzystują tylko SCW-G03-ARC-**-**-J10 i nie wykorzystują SCWG03-AR-**-**-J10.
E-72
ZAWÓR NADMIAROWY
ZE ZRÓWNOWAŻONYM TŁOKIEM
P
20 do 380ℓ/min
21MPa
Zawór nadmiarowy
T
Właściwości
qZawór nadmiarowy ze zrównoważonym tłokiem.
wOptymalne sterowanie ciśnienie dla
obwodu hydraulicznego umożliwia
eksploatację jako zawór bezpieczeństwa.
ePort odpowietrzający umożliwia zdalne sterowanie ciśnieniem oraz stosowanie obwodu rozładowania.
Dane techniczne
Nr modelu
Mocowanie śrubowe
Mocowanie uszczelkowe
Średnica
nominalna
(Wielkość)
R-G03-A-12
B-12
3/8
R-T03-1-12
3-12
R-G03-1-12
3-12
3/8
R-T06-1-20
3-20
R-G06-1-20
3-20
3/4
R-T10-1-20
3-20
R-G10-1-20
3-20
1¼
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
21 {214}
P, X
(porty
odpowietrzania)
Ciężar kg
Zakres regulacji ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
Typ T
Typ G
20
* do 1 {* do 10,2}
* do 2,5 {* do 25,5}
3,0
4,3
80
* do 7 {* do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
3,0
4,3
170
* do 7 {* do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
3,9
5,3
380
* do 7 {* do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
7,7
7,7
F
Uwaga) Patrz charakterystyka natężenia przepływu - niskiego ciśnienia na stronie D-17 odnośnie informacji dotyczących pozycji oznaczonych gwiazdką (*).
•Obsługa
z Aby wyregulować ciśnienie należy odkręcić nakrętkę blokującą, a następnie
obrócić pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo), aby
zwiększyć ciśnienie, lub przeciwnie do
ruchu (w lewo), aby go zmniejszyć.
x Upewnić się, że ciśnienie wsteczne
portu zbiornika nie jest większe, niż
0,2MPa {2,0kgf/cm2}, Dla rur zbiornika
zakresów regulacji ciśnienia typu A i B
należy poprowadzić bezpośrednio do
zbiornika bez łączenia innych rur i wyeliminowania ciśnienia wstecznego.
c Zakres regulacji ciśnienia dla typu
wysokiego odpowietrzania wynosi
1,3MPa {13,3kgf/cm2}. Należy pamiętać, że R-T/G03 nie jest typem wysokiego odpowietrzania.
vW przypadku stosowania zaworu
nadmiarowego jako zaworu bezpieczeństwa należy użyć przekroczenia
ciśnienia, które jest wyższe, niż wymagane ciśnienie w obwodzie.
b W przypadku stosowania zaworu
zdalnego sterowania należy połączyć
przewody rurowe z portem zaworu
zwalniania. Pojemność rury może być
źródłem drgań. Zaleca się stosowanie
żelaznej rury o średnicy wewnętrznej
nie przekraczającej 4 mm i o długości
połączenia nie większej, niż trzy metry.
n Ciśnienie staje się niestabilne przy niskich natężeniach przepływu. Nalezy
utrzymywać natężenie przepływu na
poziomie co najmniej 8 ℓ/min dla wielkości 03, 06 i 10 ℓ/min dla wielkości
10. Należy stosować zawór nadmiarowy typu spustowego w przypadku
natężenia przepływu, które jest niższe,
niż minimalne natężenie przepływu.
mW przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Nr modelu
Średnica Ciężar
rury
kg
MR-03-10
3/8
MR-06-20
3/4
MR-06X-20
1
MR-10-20
1¼
MR-10X-20
1½
Model
stosowanej
pompy
1,6
R-G03-*-12
3,5
R-G06-*-20
8,5
R-G10-*-20
, Poniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
Wyjaśnienie numeru modelu
R – T 06 – 1 – (H) – 20
Nr modelu
Wymiary
śruby
Szt.
Moment
dokręcania
N·m{kgf·cm}
R-G03-*-12
M10×75ℓ
4
45 do 55
{460 do 560}
R-G06-*-20
M16×80ℓ
4
190 do 235
{1940 do
2400}
R-G10-*-20 M20×105ℓ
4
370 do 460
{3770 do
4690}
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy H: Wysokie odpowietrzanie
(za wyjątkiem rozmiaru 03)
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3, A, B
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia T: Typ połączenia śrubowego G: Typ uszczelki
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o
klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
Zawór nadmiarowy
F-1
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
R-T03-A-12
B-12
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Instalacyjne rysunki wymiarowe
A
R-T03-*-12 (mocowanie śrubowe)
R-G03-*-12 (mocowanie uszczelkowe)
65
B
C
63
MAKS. 104.5
63
MAX. 104.5
42.5
C
'ťZLJQLDUHJXODFMLFLŋQLHQLD
=PLDQDQDGZDLQQHNLHUXQNL
3RUWSRãćF]HQLDRGSRZLHWU]QLND
Rc 3/8
I 58
&ļYKIPKCTGIWNCELKEKħPKGPKC
(Intercambiable a otras tres direcciones)
2QTVRQđæE\GPKCQFRQYKGVT\PKMC
Rc 3/8
X
3RUWPRFRZDQLDZVNDťQLNDFLŋQLHQLD
Rc 1/4
60
P
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
13
T
3- Rc 3/8
3- f 45
85
G
H
Rc 1/4
P
53
F
2QTVOQEQYCPKCYUMCļPKMCEKħPKGPKC
128.5
P
I6
90
109
138
56
f 58
E
40
72.5
80
6
2GW\ãX
I
[SRJãĕELHQLH
I 11 otwory
T
R-T**-*-20 (mocowanie śrubowe)
R-G**-*-20 (mocowanie uszczelkowe)
G
I
/#:
G
H
J
63
MAKS. 104,5
D
F
K
DĨwignia regulacji ciĞnienia
(Zmiana na dwa inne kierunki)
&ļYKIPKCTGIWNCELKEKħPKGPKC
<OKCPCPCVT\[KPPGMKGTWPMK
Od tyáu
4- I Jx1 pogáĊbienie
I K otwory
2QTVRQđæE\GPKCQFRQYKGVT\PKMC
4E
M
A
B
2QTVOQEQYCPKC
YUMCļPKMCEKħPKGPKC
4E
P
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
X
P
C
P
I6
C
B
A
I 58
L
T
H
4Eő,Œ
L
N
F
E
D
6
E
T
O
F-2
Nr modelu
A
B
C
R-T06-*-20
128,5
61,5 47,5 45
R-T10-*-20
153,5
72
62
D
62,5
E
F
G
H
J
90
54
35,5
71
3/4
R-G06-*-20 151
125
69
47
94
1¼
R-G10-*-20 162,5 143
Nr modelu
A
B
C
131,5 106,5
110
D
E
F
G
H
J
K
L
102
58
40
65
69,5
26
18
16,1
127
80
50
86
70,5
32
22
17,7
Płyta pomocnicza MR-03-10
MR-**-20
4E
V[đ
Rc 1/4 (tyá)
I 3 otwory
4- I 17.5x10.8 pogáĊbienie
I 11 otwory
66
T
102
130
4- M10 otwory
EE
X
P
74.6
WW
CC
X
P
MM
90
52
42
25
26 15
12
24
20
f 5 otwór
4- M“RR”
AA
BB
XX
LL
66.7
FF
GG
DD
HH
JJ
KK
80
14
52
26
2- Rc 3/8 (tyá)
I 14.7 otwory
T
f
ZRQIđúDKGPKG
f 14 otworów
f 7x10
QQ
PP
2- f “UU”
4Eő88Œ
V[đ
NN
YY
TT
SS
I 7x8
Nr modelu
MR-06-20
MR-06X-20
MR-10-20
MR-10X-20
Wymiary (mm)
AA
BB
150 127
CC
DD
EE
FF
GG
HH
JJ
KK
LL
MM
NN
PP
QQ
RR
SS
TT
UU
125
7,9
21,8
9,5 62,5 55,5 42,9 17,5 23,7 14,5 69,9
34,9
16,1
16
38
22
22
175 152,4 150
6,4
39,2 15,9 71,3 58,7 50,8 14,3 25,6 25,9 92,1
46,1
17,5
20
55
22
28,5
Krzywe wydajności
VV
3/4
1
1¼
1½
WW
XX
YY
98,5 106,5 102
102,5 110
127
F
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
{71.4}
{61.2}
{51.0}
0
20
40
60
80
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
CiĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
R-*03-A -12
B
7
6
5
{71.4}
{61.2}
{51.0}
0
{25.5}
{23.5}
{21.4}
1.0
0.8
0.6
{10.2}
{ 8.2}
{ 6.1}
10
20
21
19
17
{214}
{194}
{173}
7
6
5
{71.4}
{61.2}
{51.0}
0
50 100 150 200
100
200
300
NatĊĪenie przepáywu
ℓ /min
Charakterystyka natężenie przepływu – ciśnienie minimalne
Flow rate ℓ/min
R-*03-A -12
B
2.5
2.3
2.1
0
{214}
{204}
{194}
CiĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
7
6
5
21
20
19
30
0.20
{2.0}
0.15
{1.5}
0.10
{1.0}
0.05
{0.5}
0
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
R-*03-1-12
10
20
30
Minimalne ciĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
2.0
{20.4}
1.5
{15.3}
1.0
{10.2}
0.5
{ 5.1}
0
40
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
R-*06-1-20
20
40
60
80
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
R-*10-1-20
2.0
{20.4}
1.5
{15.3}
1.0
{10.2}
0.5
{ 5.1}
0
Minimalne ciĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
{214}
{204}
{194}
R-*10-*-20
50
100
150
200
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
Minimalne ciĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
21
20
19
Pressure
2
MPa{kgf/cm }
R-*06-*-20
Minimalne ciĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
CiĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
R-*03-*-12
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu
2.0
{20.4}
1.5
{15.3}
1.0
{10.2}
0.5
{ 5.1}
0
100
200
300
400
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
Uwaga) Krzywe wydajności nie obejmują ciśnienia wstecznego portu T.
F-3
Rysunki przekrojowe
A
R-G03-A -12
B
13 14
8
7
17
2
20 11
4
6
22 18 19 15
B
C
X
C
16
3
P
21
E
10
T
5
F
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
G
H
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
1
R-G03-1 -12
3
06 1
R-G - -20
10 3
13 14
8
7
17
11
4
2
20
6
9
22
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Kołnierz
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Uchwyt
Nakrętka
Kołek sprężynujący
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Korek
Korek
Tabliczka znamionowa
Uwaga) Sprężyna nr 12 nie jest zawarta w zakresie
dostawy po wybraniu symbolu pomocniczego H (za wyjątkiem wielkości 03).
I
16
12
J
18
X
10
K
3
P
21
5
23
L
19
T
M
15
1
N
(
Lista części uszczelnienia Numer modelu zestawu RRS-*** (wielkość 03)
RRBS-*** (wielkość 06, 10)
O
)
Typ/numer części
Nr
części
Nazwa części
16
O-ring
NBR-90 G30
NBR-90 G30
NBR-90 G30
NBR-90 G30
NBR-90 G40
NBR-90 G40
1
17
O-ring
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
1
18
O-ring
NBR-90 P7
−
NBR-90 P9
−
NBR-90 P9
−
1
19
O-ring
NBR-90 P20
−
NBR-90 P26
−
NBR-90 G35
−
2
Szt.
R-G03-*-12
R-T03-*-12
R-G06-*-20
R-T06-*-20
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
*** w numerze zestawu jest wykorzystywany do specyfikacji wielkości zaworu (G03, T06 itp.)
F-4
R-G10-*-20
R-T10-*-20
ZAWÓR NADMIAROWY ZE
ZRÓWNOWAŻONYM TŁOKIEM (Z TYPEM ISO)
Zawór nadmiarowy serii RI
(gniazdo ISO, typ ze zrównoważonym tłokiem)
P
40 do 320ℓ/min
35MPa
T
Właściwości
qWysokociśnieniowy zawór nadmiarowy
ze zrównoważonym tłokiem.
wOptymalne sterowanie ciśnienie dla obwodu hydraulicznego umożliwia eksploatację jako zawór bezpieczeństwa.
ePort odpowietrzający umożliwia zdalne sterowanie ciśnieniem oraz stosowanie obwodu rozładowania.
rStandardowe gniazdo ISO (patrz tabela poniżej).
Dane techniczne
Nr modelu
Średnica
znamionowa
(Wielkość)
Mocowanie uszczelkowe
RI-G03-C-20
3/8
RI-G03-1-20
3
5
3/8
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
35 {357}
Porty P, X
3/4
Zakres regulacji ciśnienia
MPa{kgf/cm2}
Ciężar kg
40
0,15 do 3,5 {1,5 do 35,7}
4,5
150
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
3,5 do 35 {35,7 do 357}
4,5
320
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 25 {35,7 do 255}
3,5 do 35 {35,7 do 357}
5,6
Wymiary powierzchni uszczelki
ISO 6264-AR-06-2-A
F
ISO 6264-AS-08-2-A
•Obsługa
z Aby wyregulować ciśnienie należy odkręcić nakrętkę blokującą, a następnie
obrócić pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo), aby
zwiększyć ciśnienie, lub przeciwnie do
ruchu (w lewo), aby go zmniejszyć.
x Upewnić się, że ciśnienie wsteczne
portu zbiornika nie jest większe, niż
0,2MPa {2,0kgf/cm2},
c Dla zastosowań w formie zaworu bezpieczeństwa należy użyć przekroczenia ciśnienia, które jest wyższe, niż
wymagane ciśnienie w obwodzie.
v W przypadku stosowania zaworu
zdalnego sterowania należy połączyć
przewody rurowe z portem zaworu zwalniania. Pojemność rury może
powodować drgania. Zaleca się stosowanie żelaznej rury o średnicy wewnętrznej nie przekraczającej 4 mm i
o długości połączenia nie większej, niż
trzy metry.
bPoniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
Nr modelu
RI-G03-*-20
RI-G06-*-20
Wymiary
śruby
M12×50ℓ
M16×60ℓ
Szt.
4
4
Moment
dokręcania
N·m{kgf·cm}
75 do 95
{765 do 970}
190 do 235
{1940 do 2400}
mW przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów
Nr modelu
Średnica
rury
MRI-03-10
3/8
MRI-03X-10
1/2
MRI-06-10
3/4
MRI-06X-10
Ciężar
kg
Stosowana
pompa
Model
2,6
RI-G03
3,5
RI-G06
1
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o
klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
n Małe natężenie przepływu sterowania może spowodować niestabilność
ciśnienia. Stosować natężenie przepływu sterowania wynoszące co najmniej 8 ℓ/min. Należy stosować zawór
nadmiarowy typu spustowego w przypadku natężenia przepływu, które jest
niższe, niż minimalne natężenie przepływu.
Wyjaśnienie numeru modelu
RI – G 06 – 1 – 20
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia C, 1, 3, 5
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia G: Typ uszczelki
Zawór nadmiarowy serii RI
F-5
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
RI-G06-1-20
3
5
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Instalacyjne rysunki wymiarowe
A
RI-G**-*-20
4- I ax1 pogáĊbienie
I b otwory
F
H
MAKS.E
MAKS.G
J
B
Nr modelu
C
P
B
C
D
E
F
G
H
RI-G03-*-20
132
78
32
80
149,5 106 43,5
31
RI-G06-*-20
137
83
36
100
158,5 119 39,5
37
J
K
L
a
b
53,8 13,1
53,8
20
14
66,7 15
70
26
17,5
T
K
D
L
X
A
48
54
25
INC
DEC
I 58
C
B
A
E
I6
G
Płyta pomocnicza MRI-06*-10
(Maksymalne ciśnienie robocze: 25MPa)
Rc 1/4
V[đ
4-M12x20
2
10
K
4- f 14
11.2
YH
136
14.3
11
35.5
22.5
P
116
YF
85.7
54
T
60
J
otwory 4- M16
X
P
92
125
103
X
Rc 1/4
V[đ
90.5
I
f 5
f 7x10
4- f 20
f 3
f 7x10
6.6
31.8
H
Płyta pomocnicza MRI-03*-10
(Maksymalne ciśnienie robocze: 25MPa)
33.4
55.6
66.7
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
6
C
F
2- f 13
27
15
54
62
84
11
2- Rc “A”
V[đ
12.5
4-f 17.5
16
69.8
102
127
159
2- Rc “A”
V[đ
14
Założyć korek, jeżeli port odpowietrzania (C) nie jest używany.
4-f 11
M
N
Nr modelu
MRI-03-10
O
3/8
MRI-03X-10
1/2
MRI-06-10
3/4
MRI-06X-10
F-6
A
1
Nr modelu
MRI-06-10
MRI-06X-10
14
38
32
L
2- f 23
34.9
16.1
YF
YH
92,5
13,2
100,7
4,7
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
3.5
{35.7}
3.0
{30.6}
1.0
{10.2}
0.5
0
10
20
RI-G03-*-20
CiĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
ciśnieniowa
2
MPa{kgf/cm }
Charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu
RI-G03-C-20
{5.1}
40
30
35
34
33
32
25
24
23
7
6
5
0
Natężenie przepływu l/min
{357}
{346}
{336}
{326}
{255}
{244}
{234}
{71.4}
{61.2}
{51.1}
25 50 75 100 125 150
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
CiĞnienie
2
MPa{kgf/cm }
RI-G06-*-20
0
{357}
{346}
{336}
{326}
{316}
{255}
{244}
{234}
{224}
{71.4}
{61.2}
{51.1}
F
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
35
34
33
32
31
25
24
23
22
7
6
5
50 100 150 200 250 300
320
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Uwaga) Krzywe wydajności nie obejmują ciśnienia wstecznego portu T.
Rysunek przekrojowy
RI-G**-*-20
8
20
2
7
13 25
9
10 14
Nr części Nazwa części
12
24
29
11
16
27
18
28
23
4
32
6
17
5
31 21 1
3
15
30
19
28
22
26
23
X
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nr części Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Tuleja
Sprężyna
Dystans
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Korek
Kołnierz
Sprężyna
Zespół dźwigni
Zwężka
Zwężka
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Tabliczka
Korek
Korek
Śruba
Trzpień
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Pierścień zapasowy
Śruba
Dławik
T
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu REBS-***)
Średnica nominalna/numer
części
Nr
części
Nazwa części
22
O-ring
NBR-90 P8
NBR-90 P8
23
O-ring
NBR-90 P9
NBR-90 P9
3
24
O-ring
NBR-90 P10A
NBR-90 P10A
1
25
O-ring
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
1
26
O-ring
NBR-90 P18
NBR-90 P28
2
27
O-ring
NBR-90 G25
NBR-90 P28
1
G03
Szt.
G06
1
28
O-ring
NBR-90 G30
NBR-90 P32
2
29
Pierścień zapasowy
T2-P10A
T2-P10A
1
30
Pierścień zapasowy
T2-G30
T2-P32
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Dla części *** zestawu numeru należy określić wielkość zaworu (G03, G06).
F-7
ZDALNIE STEROWANY
ZAWÓR NADMIAROWY CIŚNIENIA
A
Zdalnie sterowany zawór
nadmiarowy
B
C
P(V)
2 do 15ℓ/min
21MPa
T(DR)
Właściwości
qPołączenie zaworu nadmiarowego
lub zaworu redukcyjnego z portem
odpowietrzania zaworu sterowania ci-
śnieniem ze zrównoważonym tłokiem
zapewnia łatwe zdalne sterowanie ciśnieniem.
wTyp RCD może być również stosowany jako zawór nadmiarowy typu bezpośredniego.
Dane techniczne
C
Nr modelu
Mocowanie śrubowe
Mocowanie uszczelkowe
RCD-T02-1-11
3-11
E
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
G
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
1/4
21 {214}
porty P, V
Maksymalne
natężenie przepływu
ℓ/min
Zakres regulacji ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Ciężar kg
15
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
2,1
2
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
1,4
−
RC-T02-1-12
3-12
F
Średnica
nominalna
(Wielkość)
RC-G02-1-21
3-21
Uwaga) Zakres regulacji ciśnienia wskazuje na ciśnienie zadziałania.
•Obsługa
z Aby wyregulować ciśnienie należy odkręcić nakrętkę blokującą, a następnie
obrócić pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo), aby
zwiększyć ciśnienie, lub przeciwnie do
ruchu (w lewo), aby go zmniejszyć.
x Upewnić się, że ciśnienie wsteczne
portu opróżniania nie jest większe, niż
0,2MPa {2,0kgf/cm2},
cPodczas konfigurowania rur dla zaworu sterowania ciśnieniem oraz zaworem zdalnego sterowania zaleca się
stosowanie żelaznej rury o średnicy
wewnętrznej nie przekraczającej 4
mm i o długości połączenia nie większej, niż trzy metry. Pojemność rury
może być źródłem drgań.
v Gdy wymagany jest typ śruby regulacyjnej dla bloku regulacji ciśnienia,
należy wstawić K dla specyfikacji
typu. Patrz rysunki wymiarowe, tylko
RC-G02.
bAby określić płytę pomocniczą należy
zastosowa8 ℓ/min. poniższy.
Wyjaśnienie numeru modelu
RC – G 02 – 1 – (K) – 21
Numer konstrukcji
H
Typ śruby regulacyjnej (tylko typ uszczelkowy)
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3
Średnica nominalna (wielkość)
I
Sposób połączenia
T: Typ połączenia śrubowego
G: Typ uszczelkowy
Zdalnie sterowany zawór nadmiarowy
J
K
Instalacyjne rysunki wymiarowe
RCD-T02-*-11 (mocowanie śrubowe)
L
28
port T
Rc 1/4
Nr modelu
Ciężar kg
MRC-02-20
1,0
nPoniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
f 60
Wymiary
Szt.
śruby
RC-G02-*-21 M8×25ℓ
10
42
port P
Rc 1/4
O
65
104
F-8
Moment dokręcania
N·m{kgf·cm}
f 7
f 11
f 65
Nr modelu
28
90
73
N
f 36
M
1
10
MAKS.38
4
20 do 25
{205 do 255}
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o
klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
RC-T02-*-12 (mocowanie śrubowe)
5F
20
f 3RUWSRãćF]HQLD
RGSRZLHWU]QLND
f
5F
DR
f
[FRXQWHUERUH
f KROHV
0$.6
V
f )URPEDFN
DR
f RC-G02-*-21 (mocowanie uszczelkowe)
Płyta pomocnicza MRC-02-20
DR
70
48
F
10
2-Rc 1/4
2– I
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
4
48
70
V
23
20
24
DR
112
90
48
15.5
48
70
4- I 14x1 pogáĊbienie
I 9 otworów
V
I 35
Rysunki przekrojowe
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RCD-T02-*-11
10 11
2
13
4
2- I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
14
22
MAKS.133
7
13
4-M8 otwory
48
I 58
11
MAKS.139.5
98
6
1
15 14
3
12
7
8
5
8
11 14 13
9
9
10
2
1
5
12
Nazwa części
Korpus
Tuleja
Tuleja
Grzybek
Element ustalający
Sprężyna
Prowadnica
Nakrętka
Śruba
Korek
O-ring
3
4
7
6
Nr części
12
13
14
15
Nazwa części
O-ring
O-ring
O-ring
Tabliczka znamionowa
Lista części uszczelnienia (numer modelu
zestawu RCS-T02CD)
Nr części Nazwa części
Numer części
Szt.
1
11
O-ring
S12.5(NBR-70-1)
12
O-ring
NBR-70-1 P11
1
13
O-ring
NBR-90 P14
1
14
O-ring
NBR-90 P18
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS
B2401.
RC-G02-*-(K)-21
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BCBS-G02)
Nr części
Nazwa części
Numer części
Szt.
10
O-ring
NBR-90 G30
1
11
O-ring
NBR-90 P6
1
12
O-ring
NBR-70-1 P11
1
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nazwa części
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Sprężyna
Uchwyt
Nakrętka
Pokrywa
Kołnierz
O-ring
O-ring
O-ring
Korek
Tabliczka
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
F-9
STEROWANY ELEKTROZAWOREM
ZAWÓR NADMIAROWY
Sterowany elektrozaworem
zawór nadmiarowy
C
C
E
F
Właściwości
qTen zawór stanowi uzupełnienie zaworu elektromagnetycznego typu mokrego do zaworu nadmiarowego ze
zrównoważonym tłokiem do wykonania obwodu rozładowania urządzenia
hydraulicznego.
wTyp bezszokowy posiada strukturę
wewnętrzną, która zapobiega przed
szokiem wytworzonym podczas rozładowania. Ten zawór może być również
wykorzystywany w obwodzie zwalniania ciśnienia i posiada maksymalny
czas regulacji wynoszący trzy sekundy.
Patrz przykład obwodu zwalniania ciśnienia.
eDwuciśnieniowy obwód sterujący
może zostać skonfigurowany poprzez
dodanie modularnego zaworu zwalniania. Proszę skonsultować się ze
swoim dystrybutorem celem uzyskania dodatkowych informacji.
SOL WL
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
H
I
P
WYL
T
SOL b
WL
Halas szokowy
skasowany.
Mozna skasowac halas szokowy
w ciagu okolo 0,5 sekundy.
WYL
WYL
SOL
Wysokie cisnienie
a
WL
Niskie cisnienie
Rozladunek
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Średnica Maksymalne ciśnienie
nominalna
robocze
MPa {kgf/cm2}
Mocowanie uszczelkowe (Wielkość)
RSS
1
-G03-AQ -**-15
(RSA)
3
RSS
1
-G06-AQ -**-23
(RSA)
3
RSS
1
-G10-AQ -**-23
(RSA)
3
RSS
1
-G03-AR -**-15
(RSA)
3
RSS
1
-G06-AR -**-23
(RSA)
3
RSS
1
-G10-AR -**-23
(RSA)
3
SOL WL
WYL
Halas szokowy
wytworzony.
Nr modelu
RSS
1
(RSA) -T03-AQ 3 -**-15
RSS
1
-T06-AQ -**-23
(RSA)
3
RSS
1
-T10-AQ -**-23
(RSA)
3
RSS
1
-T03-AR -**-15
(RSA)
3
RSS
1
-T06-AR -**-23
(RSA)
3
RSS
1
-T10-AR -**-23
(RSA)
3
a
Cisnienie
nastawy
Dane techniczne
Mocowanie śrubowe
b
(Przykład obwodu zwalniania ciśnienia)
0.01 do 0.4.SEK
G
(przykład dwuciśnieniowego obwodu
sterującego)
Cisnienie
B
30 do 380ℓ/min
21MPa
Cisnienie
A
Tiempo
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Tiempo
Charakterystyka cisnienia
0.5SEK
1SEK
MAKS 3SEK
Ciężar kg
Symbol JIS
Typ T Typ G
3/8
80
3,2
4,5
3/4
170
4,0
6,4
P
A B
1¼
21 {214}
380
3/8
Porty P, X
80
3/4
170
Typ 1
0,8 do 7
8,8 10,0
{8,2 do 71,4}
Typ 3
3,2 4,5
3,5 do 21
{35,7 do 214} 4,0 6,4
P T
T
380
SS
-G01-A3X-**-31
(SA)
P
A B
P T
T
1¼
Stosowany numer
modelu zaworu elektromagnetycznego
SS
-G01-AR-**-31
(SA)
8,8 10,0
Typ bezszokowy
J
K
RSS
1
-T03- -F-**-15
(RSA)
3
RSS
1
-T06- -F-**-23
(RSA)
3
RSS
1
-G03- -F-**-15
(RSA)
3
RSS
1
-G06- -F-**-23
(RSA)
3
RSS
1
-T10- -F-**-23
(RSA)
3
RSS
1
-G10- -F-**-23
(RSA)
3
3/8
Typ 1
4,2
5,5
1 do 7
170 {10,2 do 71,4} 5,0
7,4
Typ 3
3,5 do 21
380
9,8 12,0
{35,7 do 214}
80
21 {214}
3/4
Porty P, X
1¼
P
SS
-G01-A8X0-**-31
(SA)
T
Uwaga) Odnośnie informacji dotyczących specyfikacji elektrycznych, patrz pozycje zaworów elektromagnetycznych typu SS i SA na stronach E-1 i E-13.
L
M
N
O
•Obsługa
z Aby wyregulować ciśnienie należy odkręcić nakrętkę blokującą, a następnie
obrócić śrubę regulacyjną zgodnie z
ruchem wskazówek zegara (w prawo),
aby zwiększyć ciśnienie, lub przeciwnie do ruchu (w lewo), aby go zmniejszyć.
x Aby ustawić czas z ładowania na rozładowanie, nalezy odkręcić nakrętkę
blokującą i obrócić śrubę regulacyjną ogranicznika zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo), aby
wydłużyć czas, lub przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo), aby skrócić
czas.
c Upewnić się, że ciśnienie wsteczne
portu zbiornika nie jest większe, niż
0,2MPa {2,0kgf/cm2}.
v Symbol ** przed numerem konstrukcji
w numerze modelu zaworu elektromagnetycznego oznacza napięcie. Patrz
symbole napięcia w objaśnieniu numeru modelu.
b Ciśnienie staje się niestabilne przy niskich natężeniach przepływu. Nalezy
F-10
utrzymywać natężenie przepływu na
poziomie co najmniej 8 ℓ/min dla wielkości 03, 06 i 10 ℓ/min dla wielkości
10.
n Wykorzystywać 90 do 110% napięcia
znamionowego.
m Zakres regulacji ciśnienia dla typu
wysokiego odpowietrzania wynosi
1,3MPa {13,3kgf/cm2}.
Należy pamiętać, że RSS (RSA) -T/
G03 nie jest typem wysokiego odpowietrzania.
,W przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Nr modelu Średnica Ciężar Stosowany typ zaworu
rury
kg
RSS
MR-03-10
3/8
1,6 (RSA) -G03-***-**-15
MR-06-20
MR-06X-20
MR-10-20
MR-10X-20
3,5
RSS
(RSA) -G06-***-**-23
8,5
RSS
(RSA) -G10-***-**-23
3/4
1
1¼
. Poniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
Nr modelu
Wymiary Il. Moment dokręcania
śruby szt.
N·m{kgf·cm}
RSS
-G03-***-**-15 M10×75ℓ
(RSA)
4
45 do 55
{460 do 560}
RSS
-G06-***-**-23 M16×80ℓ
(RSA)
4
190 do 235
{1940 do 2400}
RSS
-G10-***-**-23 M20×105ℓ 4
(RSA)
370 do 460
{3770 do 4690}
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o
klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
⁄ 0Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy pompa jest przez cały czas
pod napięciem. Zamontować zawór w
taki sposób, aby nie było możliwości
dotknięcia go ręką.
1½
Uwaga) Patrz pozycja strony zaworu nadmiarowego F-13 odnośnie wymiarów.
Wyjaśnienie numeru modelu
RSS(RSA) – G 06 – A Q 1 – (H) – C1 – 23
Numer konstrukcji
Symbol napięcia
C1 : AC100V 50/60Hz
C2 : AC200V 50/60Hz
D1 : DC12V
D2 : DC24V
E1 : AC100V 50/60Hz
E2 : AC200V 50/60Hz
Symbol pomocniczy
H: Wysokie odpowietrzanie (za wyjątkiem rozmiaru 03)
F: Z eliminatorem szoku
(Patrz pozycja typ bezszokowy.)
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3
Można stosować inne symbole pomocnicze
(proszę wprowadzić je w kolejności alfabetycznej,
jeżeli są 2 lub więcej).
Z zaworem elektromagne- G, N, Q (R pominięto).
tycznym typu SS
Z zaworem elektromagne- GR, J, N, Q, R
tycznym typu SA
Ścieżka przepływu pozycji zatrzymania
Q: Otwarty
R: Zablokowany
Nie wymagany
z typem bezszokowym.
Metoda eksploatacji A: Z przesunięciem sprężyny
F
Średnica nominalna (wielkość)
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Sposób połączenia T: Typ połączenia śrubowego
G: Typ uszczelkowy
Sterowany cewką zawór nadmiarowy (z zaworem elektromagnetycznym typu SA)
Sterowany cewką zawór nadmiarowy (z zaworem elektromagnetycznym typu SS)
Instalacyjne rysunki wymiarowe
RSS
-T**-A**-**-15, 23
(RSA)
Uwaga) Wymiary oznaczone jako są przeznaczone dla typu RSA.
Uwaga) Wymiary w nawiasach mają zastosowanie tylko
w przypadku cewki prądu stałego.
H
I 8 to I 10
Port wyjĞciowy przewodu
25
71
87
80.5
Port wyjĞciowy przewodu G 1/2
E
P
P
P
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
D
P
C
B
ĝruba regulacji
ciĞnienia
B
ĝruba regulacji
ciĞnienia
A
Q
TrzpieĔ
obsáugi manualnej
Rc 1/4
MAKS.F
MAKS. F
K
A
J
T
T
B
C
M
RSS
06
-T -A**-**-23
(RSA) 10
D
E
G
H
101
66
154
(161)
61,5
101
66
72
98
63
RSS -T03-A-**-**-15
(RSA)
214,5
129
90
53
56
RSS
-T06-A-**-**-23
(RSA)
214,5
129
90
47,5
RSS
-T10-A-**-**-23
(RSA)
239
153,5
62
111,5
L
K
J
RSS
(RSA) -T03-A**-**-15
Nr modelu
3- Rc “N”
G
G
F
J
K
L
M
N
Q
85
42,5
32,5
65
3/8
221,5
156,5
(163,5)
90
45
35,5
71
3/4
221,5
164,5
(171,5)
125
62,5
47
94
1¼
246
F-11
RSS
-G**-A**-**-15, 23
(RSA)
Uwaga) Wymiary oznaczone jako są przeznaczone dla typu RSA.
Uwaga) Wymiary w nawiasach mają zastosowanie tylko
w przypadku cewki prądu stałego.
H
I 8 doI 10
Port wyjĞciowy przewodu
Port wyjĞciowy przewodu G 1/2
80.5
B
25
C
71
87
A
A
M
TrzpieĔ obsáugi manualnej
C
D
C
B
ĝruba regulacji ciĞnienia
L
E
6
Port mocowania wskaĨnika ciĞnienia
Rc1/4
K
Od tyáu
4- I PxQ pogáĊbienie
I d otwory
J
G
MAKS.F
F
Nr modelu
H
I
J
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
RSS
-G03-A**-**-15
(RSA)
214,5 129
109
90
80
141
106
150,5
(157,5)
72,5
40
RSS
-G06-A**-**-23
(RSA)
237
151,5
131,5 112,5
102
141
106
151,5
(158,5)
58
RSS
-G10-A**-**-23
(RSA)
248
162,5
143
127
148
113
152
(159)
80
120,5
P
Q
d
M
13
17,5
10,8
11
221,5
40
16,1
26
1
18
244
50
17,7
32
1
22
255
Uwaga) Wymiary powierzchni uszczelki, patrz R-G**-* 12/20.
RSS
-T**-*-F-**-15, 23
(RSA)
Uwaga) Wymiary oznaczone jako są przeznaczone dla typu RSA.
Uwaga) Wymiary w nawiasach mają zastosowanie tylko
w przypadku cewki prądu stałego.
H
I 8 do I 10
Port wyjĞciowy przewodu
80.5
K
Port wyjĞciowy przewodu G 1/2
25
71
87
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
G
A
6
E
E
A
R
L
40
TrzpieĔ obsáugi manualnej
M
B
ĝruba regulacji ciĞnienia
P
C
P
D
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
MAKS.F
N
3- Rc “N”
G
J
L
M
K
T
O
Nr modelu
F-12
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Q
R
RSS
-T03-*-F-**-15
(RSA)
254,5
129
90
53
56
101
66
154
(161)
85
42,5
32,5
65
32
3/8
261,5
RSS
-T06-*-F-**-23
(RSA)
254,5
129
90
47,5
61,5
101
66
156,5
(163,5)
90
45
35,5
71
33
3/4
261,5
RSS
-T10-*-F-**-23
(RSA)
279
153,5
62
72
98
63
164,5
(171,5)
125
62,5
47
94
32,5
1¼
286
111,5
RSS
-G**-*-F-**-15, 23
(RSA)
Uwaga) Wymiary oznaczone jako są przeznaczone dla typu RSA.
Uwaga) Wymiary w nawiasach mają zastosowanie tylko
w przypadku cewki prądu stałego.
H
I 8 doI 10
Port wyjĞciowy przewodu
40
25
71
87
80.5
Port wyjĞciowy przewodu G 1/2
A
N
TrzpieĔ obsáugi manualnej
6
D
C
B
ĝruba regulacji ciĞnienia
L
Conexión de unión del manómetro
Rc 1/4
J
G
MAKS.F
A
Od tyáu
4- I PxQ pogáĊbienie
I d otwory
6
E
F
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
d
90
80
141
106
150,5
(157,5)
72,5
40
13
32
261,5
17,5
10,8
11
RSS
-G03-*-F-**-15
(RSA)
254,5
129
109
RSS
-G06-*-F-**-23
(RSA)
277
151,5
131,5
112,5
102
141
106
151,5
(158,5)
58
40
16,1
33
284
26
1
18
RSS
-G10-*-F-**-23
(RSA)
288
162,5
143
120,5
127
148
113
152
(159)
80
50
17,7
32,5 295
32
1
22
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Nr modelu
K
Uwaga) Wymiary powierzchni uszczelki, patrz R-G**-* 12/20.
Rysunek przekrojowy
RSS-G**-*-F-**-15, 23
Nr
części
37
36
18
33
17
23
16
34
35
26
22
19
28
2
20
21
10
15
11
34
12
13
6
7
8
9
25
X
32
P
5
3
30
4
24
14
29
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Cewka
Gniazdo
Sprężyna
Śruba
Nakrętka
Element ustalający
Nurnik
Sprężyna
Grzybek
Gniazdo
Kołnierz
Tabliczka znamionowa
Korpus
Cewka
Przepustnica
Element ustalający
Prowadnica sprężynowa
Nr
części
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Nazwa części
Sprężyna
Nakrętka
Śruba
Korek
Korek
Korek
Nakrętka
Kołek sprężynujący
Kołek sprężynujący
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Zawory elektromagnetyczne
Śruba
27
31
1
F-13
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu BFBS-01YT)
A
Nazwa
części
RSS-G03-*-F-**-15
RSS-G06-*-F-**-23
29
O-ring
NBR-90 G30
NBR-90 G30
NBR-90 G40
1
30
O-ring
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
1
31
O-ring
NBR-90 P20
NBR-90 P26
NBR-90 G35
2
32
O-ring
NBR-90 P7
NBR-90 P9
NBR-90 P9
1
33
O-ring
NBR-90 P4
NBR-90 P4
NBR-90 P4
1
34
O-ring
NBR-90 P9
NBR-90 P9
NBR-90 P9
2
35
O-ring
NBR-90 P12.5
NBR-90 P12.5
NBR-90 P12.5
2
B
C
C
Typ/numer części
Numer
części
Szt.
RSS-G10-*-F-**-23
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Dla części *** zestawu numeru należy określić wielkość zaworu (G03, G06, G10).
3. Uszczelka zaworu pilotowego SS (SA)-G01 jest dostępna oddzielnie. Szczegóły patrz strony E-11(E-23).
E
F
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
G
H
I
J
K
L
M
N
O
F-14
STEROWANY ELEKTROZAWOREM
ZRÓWNOWAŻONYM TŁOKIEM (Z TYPEM ISO)
Zawór nadmiarowy sterowany
cewką serii RI
150 do 320ℓ/min
35MPa
Właściwości
(przykład dwuciśnieniowego obwodu
sterującego)
eDwuciśnieniowy obwód sterujący
może zostać skonfigurowany poprzez
dodanie modularnego zaworu zwalniania.
Proszę skonsultować się ze swoim
dystrybutorem celem uzyskania dodatkowych informacji.
b
a
(Przykład obwodu zwalniania ciśnienia)
SOL WL
SOL WL
WYL
P
WYL
Cisnienie
Halas szokowy
skasowany.
Mozna skasowac halas szokowy
w ciagu okolo 0,5 sekundy.
Halas szokowy
wytworzony.
T
SOL b
WL
Cisnienie
nastawy
Cisnienie
qTen zawór stanowi uzupełnienie zaworu elektromagnetycznego typu mokrego do zaworu nadmiarowego ze
zrównoważonym tłokiem do wykonania obwodu rozładowania urządzenia
hydraulicznego.
wTyp bezszokowy posiada strukturę
wewnętrzną, która zapobiega przed
szokiem wytworzonym podczas rozładowania. Ten zawór może być również
wykorzystywany w obwodzie zwalniania ciśnienia i posiada maksymalny
czas regulacji wynoszący trzy sekundy. Patrz przykład obwodu zwalniania
ciśnienia.
WYL
WYL
SOL
Wysokie cisnienie
a
WL
Niskie cisnienie
F
Rozladunek
0.01 do 0.4.SEK
Dane techniczne
Nr modelu
Mocowanie uszczelkowe
1
RIS-G03-AQ3 -**-21
5
1
RIS-G06-AQ3 -**-21
5
1
RIS-G03-AR3 -**-21
5
1
RIS-G06-AR3 -**-21
5
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
3/8
150
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
Wymiary powierzchni
uszczelki
6,0
ISO 6264-AR-06-2-A
A B
3/4
320
35 {357}
Porty P, X
3/8
150
3/4
320
1
RIS-G03-3 -F-**-21
5
3/8
150
1
RIS-G06-3 -F-**-21
5
3/4
Typ 1 0,8 do 7
{8,2 do 71,4}
Typ 3 3,5 do 25
{35,7 do 255}
Typ 5 3,5 do 35
{35,7 do 357}
7,1
ISO 6264-AS-08-2-A
6,0
ISO 6264-AR-06-2-A
ISO 6264-AS-08-2-A
7,0
ISO 6264-AR-06-2-A
8,1
ISO 6264-AS-08-2-A
P
SS-G01-A3X-**-31
P T
T
A B
7,1
Stosowany numer
modelu zaworu
elektromagnetycznego
Symbol JIS
P
SS-G01-AR-**-31
P T
T
Typ bezszokowy
35 {357}
Porty P, X
320
Typ 1 1 do 7
{10,2 do 71,4}
Typ 3 3,5 do 25
{35,7 do 255}
Typ 5 3,5 do 35
{35,7 do 357}
P
SS-G01-A3X-**-31
T
Uwaga) Odnośnie informacji dotyczących specyfikacji elektrycznych, patrz pozycja zaworów elektromagnetycznych typu SS na stronie E-1.
•Obsługa
z Aby wyregulować ciśnienie należy odkręcić nakrętkę blokującą, a następnie
obrócić pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo), aby
zwiększyć ciśnienie, lub przeciwnie do
ruchu (w lewo), aby go zmniejszyć.
x Aby ustawić czas z ładowania na rozładowanie, nalezy odkręcić nakrętkę
blokującą i obrócić śrubę regulacyjną ogranicznika zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo), aby
wydłużyć czas, lub przeciwnie do ruchu wskazówek (w lewo), aby skrócić
czas.
c Upewnić się, że ciśnienie wsteczne
portu zbiornika nie jest większe, niż
0,2MPa {2,0kgf/cm2}.
v Symbol ** przed numerem konstrukcji
w numerze modelu zaworu elektromagnetycznego oznacza napięcie. Patrz
symbole napięcia w objaśnieniu numeru modelu.
b Małe natężenie przepływu sterowania może spowodować niestabilność
ciśnienia. Stosować natężenie przepływu sterowania wynoszące co najmniej 8 ℓ/min. Należy stosować zawór
nadmiarowy typu spustowego w przypadku natężenia przepływu, który jest
niższy, niż minimalne natężenie przepływu.
n Wykorzystywać 90 do 110% napięcia
znamionowego.
mW przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poNr modelu
Średnica Ciężar Odpowiedni
rury
numer pompy
kg
MRI-03-10
3/8
MRI-03X-10
1/2
MRI-06-10
3/4
MRI-06X-10
1
2,6
RIS-G03
3,5
RIS-G06
niższej tabeli odnośnie parametrów.
Maksymalne ciśnienie robocze wynosi
25MPa {255kgf·cm2}.
Szt.
Moment dokręcania
N·m{kgf·cm}
RIS-G03-***-**-21 M12×50ℓ
4
75 do 95
{765 do 969}
RIS-G06-***-**-21 M16×60ℓ
4
190 do 235
{1940 do 2400}
Nr modelu
Wymiary
śruby
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o
klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
, Poniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
. Temperatura powierzchni cewki wzrasta, gdy pompa jest przez cały czas
podłączona do zasilania. Zamontować zawór w taki sposób, aby nie było
możliwości dotknięcia go ręką.
F-15
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Tiempo
Tiempo
Charakterystyka cisnienia
0.5SEK
1SEK
MAKS 3SEK
Wyjaśnienie numeru modelu
A
RIS – G 06 – A Q 1 – (F) – C1 – 21
Numer konstrukcji
B
Symbol napięcia
C1: AC100V 50/60Hz
C2: AC200V 50/60Hz
E1: AC100V 50/60Hz
E2: AC200V 50/60Hz
C
D1: DC12V
D2: DC24V
Symbol pomocniczy F: Z eliminatorem szoku
(Patrz pozycja typ bezszokowy.)
Można zastosować inne symbole pomocnicze
G, N i Q (R pominięto) (wprowadzić je w kolejności alfabetycznej, jeżeli występują 2 lub więcej).
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3, 5
C
Ścieżka przepływu pozycji zatrzymania
Q: Otwarty
R: Zablokowany
Nie wymagany
z typem bezszokowym.
Metoda eksploatacji A: Z przesunięciem sprężyny
E
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
F
Sterowany cewką zawór nadmiarowy serii RI
(z zaworem elektromagnetycznym typu SS)
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
G
H
Instalacyjne rysunki wymiarowe
RIS-G**-A**-**-21
4- I ax1 pogáĊbienie
I b otwory
D
E
F
G
J
C
I
RIS-G**-*-F-**-21
40
25
25
45
45
L
25
25.5
71.5
87
25.5
K
87
71.5
H
J
O
Nr modelu
A
B
C
I6
6
I6
D
E
F
G
H
J
a
b
106
31
53,8
13,1
53,8
20
14
119
37
66,7
15
70
26
17,5
RIS-G03-***-**-21
78
32
80
153
(160)
RIS-G06-***-**-21
83
36
100
162
(169)
Uwaga) 1. Wymiary powierzchni uszczelki patrz RI-G**-* na stronie F-5.
2. Liczby w (nawiasach) dotyczą zaworu elektromagnetycznego prądu stałego.
F-16
6
N
B
B
A
A
M
Rysunek przekrojowy
42
39
49
47
34
35
52
Nr części
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
40
44
36
46
48
50
37
38
43
41
45
13
7
20
21
8
25
12
9
24
10
29
33
11
14
16
27
18
28
23
4
32
6
17
5
1
3
15
30
19
28
22
26
23
X
P
Główny
Zawór
ogranicznika
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
T
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu: Główny REBS-***, zawór ogranicznika DFS-01H)
Części komponentów
Nr części
Nr części
Średnica nominalna/numer części
Nr części
Nazwa części
Szt.
G03
G06
22
O-ring
NBR-90 P8
NBR-90 P8
23
O-ring
NBR-90 P9
NBR-90 P9
1
3
24
O-ring
NBR-90 P10A
NBR-90 P10A
1
25
O-ring
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
1
26
O-ring
NBR-90 P18
NBR-90 P28
2
27
O-ring
NBR-90 G25
NBR-90 P28
1
28
O-ring
NBR-90 G30
NBR-90 P32
2
29
Pierścień zapasowy
T2-P10A
T2-P10A
1
30
Pierścień zapasowy
T2-G30
T2-P32
1
46
O-ring
NBR-90 P4
47
O-ring
NBR-90 P9
2
48
O-ring
NBR-90 P10
1
49
O-ring
NBR-90 P12.5
1
50
Pierścień zapasowy
T2-P10
1
1
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Tuleja
Sprężyna
Dystans
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Korek
Kołnierz
Sprężyna
Zespół dźwigni
Zwężka
Zwężka
Tabliczka
Nazwa części
Korek
Korek
Śruba
Trzpień
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Pierścień zapasowy
Śruba
Dławik
Nakrętka
Korpus
F
Nazwa części
Cewka
Przepustnica
Tuleja
Element ustalający
Prowadnica
Sprężyna
Nakrętka
Tabliczka
Nakrętka
Korek
Trzpień
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Zawory elektromagnetyczne
Śruba
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Dla części *** zestawu numeru należy określić wielkość zaworu (G03, G06).
3. Zestaw zaworu ogranicznika jest wymagany tylko wówczas, gdy stosowany jest zawór bezszokowy.
4. Uszczelka zaworu pilotowego SS (SA)-G01 jest dostępna oddzielnie. Szczegóły patrz strony E-11 (E-23).
F-17
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
31
2
Nazwa części
G-***-*-21
ZAWÓR REDUKCJI
CIŚNIENIA (I ZWROTNY)
A
Zawór modularny
ciśnienia (i zwrotny)
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
H
IN
qTen zawór jest stosowany wówczas,
gdy część obwodu wykorzystuje ciśnienie niższe, niż obwód główny.
wNawet w przypadku zmiany ciśnienia
w głównym obwodzie pierwotnym,
zmniejszone ciśnienie wtórne jest
utrzymywane na stałym poziomie.
ePołączenie zaworu zdalnego sterowania do portu odpowietrzania umożliwia
zdalne sterowanie ciśnienia regulacji.
Nr modelu
Mocowanie
śrubowe
Średnica
rury
(Wielkość)
Mocowanie
uszczelkowe
(C) G-T03-A-21
B-21
(C) G-G03-A-21
B-21
3/8
(C) G-T03-1-21
3-21
(C) G-G03-1-21
3-21
3/8
(C) G-T06-1-21
3-21
(C) G-G06-1-21
3-21
3/4
(C) G-T10-1-21
3-21
(C) G-G10-1-21
3-21
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
21 {214}
WE, WY,
port odpowietrzania
1¼
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Zakres regulacji ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
DR
20
Ciężar kg
Wymiary powierzchni
uszczelki
Typ T
Typ G
0,25 do 1 {2,6 do 10,2}
0,3 do 2,5 {3,1 do 25,5}
3,3
(3,6)
3,9
(4,2)
50
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
3,3
(3,6)
3,9
(4,2)
120
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
5,7
(6,1)
6,2
(6,6)
ISO 5781-AH-08-2-A
280
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 21 {35,7 do 214}
10,0
(11,3)
11,8
(13,1)
ISO 5781-AJ-10-2-A
Wyjaśnienie numeru modelu
ISO 5781-AG-06-2-A
•Obsługa
(C)G – T 03 – 1 – 21
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia 1, 3, A, B
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia
T: Typ połączenia śrubowego G: Typ uszczelkowy
J
Zawór redukcyjny
Zawór redukcyjny i zawór zwrotny
K
Instalacyjne rysunki wymiarowe
G-T**-*-21 (mocowanie śrubowe)
Nr modelu
G-T03-*-21
G-T06-*-21
G-T10-*-21
A
146
174
203,5
Nr modelu
G
G-T03-*-21 35
G-T06-*-21 47,5
G-T10-*-21 54
Wymiary (mm)
B
C
D
E
118,5 52
23 52,5
148
66,5 27 64
178,5 80,5 28 73
Wymiary (mm)
H
J
K
L
70 40
32
63
95 50
37
73
108 68,5 47,5 95
zZapewnić niezależną rurę spustową
bezpośrednio do zbiornika.
x W przypadku stosowania zaworu
zdalnego sterowania należy połączyć
przewody rurowe z portem zaworu
redukcyjnego. Pojemność rury może
być źródłem drgań.
Zaleca się stosowanie żelaznej rury o
średnicy wewnętrznej nie przekraczającej 4 mm i o długości połączenia nie
większej, niż trzy metry.
cW przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Nr modelu
DĨwignia regulacji ciĞnienia
(Zmiana na dwa inne kierunki)
F
19
24
30
Średnica Ciężar Odpowiedni
rury
kg
numer pompy
MG-03-20
3/8
MG-03X-20
1/2
MG-06-20
3/4
MG-06X-20
1
1,6
(C) G-G03-*-21
3,9
(C) G-G06-*-21
MG-10-20
1¼
6,7 (C) G-G10-*-21
MG-10X-20
1½
Te płyty pomocnicze mogą być również stosowane dla zaworów sterowania ciśnieniem.
M P
36 3/8
54 3/4
69 1¼
vPoniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
L
MAKS.104,5
63
Port opróĪniania
Rc 1/4
I 58
WY
C
F
WE
B
D
WE
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4 (CiĞnienie pierwotne)
3- Rc “P”
H
G
E
O
Port poáączenia odpowietrznika
Rc 1/4
14
A
N
3- M
M
OUT
Wartości ciężaru podane w nawiasach dotyczą sytuacji, gdy włączony jest zawór sterujący. Ciśnienie zadziałania zaworu zwrotnego wynosi 0,1MPa{1,0kgf/cm2}
I
L
rPowierzchnia montażowa uszczelki jest
zgodna z normami ISO
przedstawionymi w tabeli poniżej.
Dane techniczne
E
G
DR
OUT
Właściwości
C
F
20 do 280ℓ/min
21MPa
CG-***-*-21
B
C
IN
J
Nr modelu
Wymiary
śruby
Szt.
(C) G-G03-*-21
M10×75ℓ
4
(C) G-G06-*-21
M10×85ℓ
4
(C) G-G10-*-21 M10×105ℓ
6
45 do 55
{460 do 560}
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o
klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4 (CiĞnienie wtórne)
K
Uwaga) Po zmianie orientacji dźwigni regulacji ciśnienia należy również zmodyfikować o-ring powierzchni wyrównania pokrywy (NBR-90 P6).
F-18
Moment
dokręcania
N·m{kgf·cm}
G-G**-*-20 (mocowanie uszczelkowe)
DĨwignia regulacji ciĞnienia
MAKS.104,5
63
K
Od tyáu
L- I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
I 58
14
PMJ
Port poáączenia odpowietrznika
Rc 1/4
G
F
I6
Port opróĪniania
D
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4 (CiĞnienie wtórne)
WY
E
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4 (CiĞnienie pierwotne)
A
B
C
WE
M
H
F
6
A
146
B
C
G-G06-*-21
174
148
G-G10-*-21
203,5
178,5
118,5
62
82
102
D
E
F
G
H
J
K
L
M
45,1
52,5
19
35
70
60
88
4
60
51,4
64
24
40
80
70
102
4
70
54
73
30
51
102
92
122
6
92
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Nr modelu
G-G03-*-21
Uwaga) Orientacja uchwytu regulacji ciśnienia nie może być zmieniana.
CG-T**-*-21 (mocowanie śrubowe)
DĨwignia regulacji ciĞnienia
(Zmiana na jeden inny kierunek)
Port poáączenia odpowietrznika
Rc 1/4
14
PML
Port opróĪniania
Rc 1/4
I 58
3- Rc “P”
K
A
3- M
E
J
Nr modelu
WE
F
WY
C
D
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie pierwotne) WE
B
A
MAKS.104,5
63
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie wtórne)
PM
H
B
118,5
C
D
E
F
G
52
23
52,5
19
35
CG-T03-*-21
146
CG-T06-*-21
174
148
66,5
27
64
24
47,5
CG-T10-*-21
203,5
178,5
80,5
28
73
30
54
G
H
70
95
108
J
K
L
M
P
40
54
63
36
3/8
50
60
73
54
3/4
68,5
80
95
69
1¼
Uwaga) Po zmianie orientacji dźwigni regulacji ciśnienia należy również zmodyfikować o-ring powierzchni wyrównania
pokrywy (NBR-90 P6).
F-19
CG-G**-*-21 (mocowanie uszczelkowe)
DĨwignia regulacji ciĞnienia
A
B
PMJ
MAKS.104,5
63
14
C
F
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie pierwotne)
A
B
C
WE
WY
I6
Port opróĪniania
D
E
E
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie wtórne)
F
H
M
6
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Wymiary (mm)
G
Nr modelu
H
I
Od tyáu
4- I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
I 58
C
K
Port poáączenia odpowietrznika
Rc 1/4
G
A
B
C
CG-G03-*-21
146
118,5
CG-G06-*-21
174
148
CG-G10-*-21
203,5
178,5
62
82
102
D
E
F
G
H
J
K
L
M
45,1
52,5
19
35
89
60
88
4
60
51,4
64
24
40
100
70
102
4
70
54
73
30
51
131
92
122
6
92
Uwaga) Orientacja uchwytu regulacji ciśnienia nie może być zmieniana.
AA
BB
CC
DD
EE
Płyta pomocnicza MG-***-20
DR
FF
GG
TT
RR
WE
SS
PP
NN
MM
LL
JJ
HH
K
KK
QQ
J
WY
L
Rury i korek nie wymagane
4- I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
UU-M10 TaĞma
I 7 gáĊbokoĞü 8
2- I VV
N
2- I 4
WW
XX
M
2- Rc 1/4
2- Rc “YY”
O
Wymiary (mm)
Nr modelu
MG-03-20
MG-03X-20
MG-06-20
MG-06X-20
MG-10-20
MG-10X-20
F-20
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
JJ
KK
LL
MM
NN
PP
QQ
RR
SS
TT
UU VV WW XX
128
106,4
88 66,6 58,7
33,3 7,9
76
62
42,9
31,8
−
21,4 7,2
3,5
21,5 35,7 39,5 4
14
11
30
146
123,8
102 79,3 72,9
39,7 6,4
110
82
60,3
44,5
−
20,6 11,1 3,7
39,7 49,2 56,7 4
22
16
40
160
138,1
122 96,8 92,9
48,4 3,9
150
102
84,1
62,7
42,1 24,6 16,7 4,1
59,5 67,5 80,1 6
30
16
53
YY
3/8
1/2
3/4
1
1¼
1½
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
Charakterystyka ciśnienie - natężenie odpływu
Path 1 WEo WY
Path 2 WY oWE
1.4 (zawór gáówny otwarty)
o
1.2 Path 3 WY WE
(zawór gáówny zamkniĊty)
1.0
3
{14.3}
2
1
0.8
1.6
{16.3}
{12.2}
{10.2}
{ 8.2}
Spadek ciĞnienia
2
MPa {kgf/cm }
Spadek ciĞnienia
2
MPa {kgf/cm }
1.6
1.4
1.2
Path 1 WEo WY
Path 2 WY oWE (zawór gáówny otwarty) 3
Path 3 WYoWE (zawór gáówny zamkniĊty)
2
1.0
(C) G-***-*-21
{16.3}
{12.2}
{ 8.2}
{ 6.1}
0.6
{ 6.1}
{ 4.1}
0.4
{ 4.1}
0.2
{ 2.0}
0.2
{ 2.0}
0
(C)G-*03-*-21
(C)G-*06-*-21
(C)G-*10-*-21
(C)G-*03- AB-21
3
1
2
4
500
0
(1,3 Typ)
10 15 20
{102} {153} {204}
1.0 1.5 2.0 2.5 (A,B Typ)
0
{10.2} {15.3} {20.4} {25.5}
2
CiĞnienie róĪnicowe (MPa) {kgf/cm }
25 50 75 100 125 150
NatĊĪenie przepáywu ë /min
NatĊĪenie przepáywu ë/min
1
2
3
4
1000
{10.2}
1
0.8
0.4
25 50 75 100 125 150
1500
{14.3}
0.6
0
NatĊĪenie przepáywu opróĪniania
cm 3/min
(C) G-G03-*-21
(C) G-G03-*-21
5
{51}
0.5
{5.1}
Charakterystyka ciśnienie wtórne
- natężenie przepływu
0.6
Path 3 WY oWE (zawór gáówny zamkniĊty)
3
0.5
1
0.4
2
{8.2}
{7.1}
{6.1}
{5.1}
{4.1}
0.8
0.7
0.6
Path 1 WEoWY
{8.2}
Path 2 WYoWE(zawór gáówny otwarty)
{7.1}
Path 3 WYoWE(zawór gáówny zamkniĊty)
3
0.5
{6.1}
{5.1}
1
0.4
{4.1}
2
{3.1}
0.3
0.2
{2.0}
0.2
{2.0}
0.1
{1.0}
0.1
{1.0}
0.3
0
50 100 150 200 250 300
0
{3.1}
{6.1}
0.5
{5.1}
0.4
{4.1}
0.3
{3.1}
0.2
{2.0}
0.1
{1.0}
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ë /min
NatĊĪenie przepáywu ë /min
0.6
2
Path 2
WY oWE (zawór gáówny otwarty)
Ciśnienie MPa {kgf/cm }
0.7
Path 1 WEoWY
(C) G-*03-A -21
B
(C) G-T06-*-21
Spadek ciĞnienia
2
MPa{kgf/cm }
Spadek ciĞnienia
2
MPa {kgf/cm }
0.8
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
(C) G-G06-*-21
0
10
20
NatĊĪenie przepáywu ë /min
(C) G-G10-*-21
0.7
0.6
Path 1 WEoWY
Path 2 WY o WE (zawór gáówny otwarty)
Path 3 WY oWE (zawór gáówny zamkniĊty)
3
(C) G-T10-*-21
{8.2}
{7.1}
{6.1}
0.5
{5.1}
0.4
{4.1}
0.3
2
1
{3.1}
1.6
Spadek ciĞnienia
2
MPa{kgf/cm }
Spadek ciĞnienia
2
MPa{kgf/cm }
0.8
1.4
1.2
{12.2}
{10.2}
{ 8.2}
0.6
0.4
0.1
{1.0}
0.2
NatĊĪenie przepáywu ë /min
{14.3}
Path 3 WYoWE (zawór gáówny zamkniĊty)
3
0.8
{2.0}
100 200 300 400 500 600
{16.3}
Path 2 WY oWE (zawór gáówny otwarty)
1.0
0.2
0
Path 1 WEo WY
0
2
1
F
{ 6.1}
{ 4.1}
{ 2.0}
100 200 300 400 500 600
NatĊĪenie przepáywu ë /min
F-21
Rysunki przekrojowe
A
(C) G-G**-A -21
B
6
B
7
8 10 24 2 18 11 12 20 13 19
Nr
części
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
C
E
CG-G-**-*-21
F
6
7
8 10 24 2 18 11 12 20 13
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
14
G
19
5
H
1
23
I
IN
17
25
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Tłok
Sprężyna
Uchwyt
Nakrętka
Element ustalający
Kołek sprężynujący
Popychacz
Sprężyna
Grzybek
Gniazdo
Kołnierz
Grzybek
Sprężyna
Prowadnica sprężynowa
Śruba
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Tabliczka znamionowa
Uwaga) Numery części 15, 16, 17, i 25 nie są wymagane, jeżeli nie ma zaworu zwrotnego.
22
9
16
J
27
Nazwa części
OUT
15
4
K
26
21
3
L
M
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu RGBS-***(C))
Typ/numer części
Nr
części
Nazwa części
21
O-ring
NBR-90 P22
22
O-ring
NBR-90 P20
−
NBR-90 P26
−
NBR-90 G35
−
23
O-ring
NBR-90 P12
−
NBR-90 P12
−
NBR-90 P12
−
2
24
O-ring
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
NBR-70-1 P11
1
25
O-ring
NBR-90 P11
NBR-90 P11
NBR-90 P14
NBR-90 P14
NBR-90 P22
NBR-90 P22
1
26
O-ring
NBR-90 P6
NBR-90 P6
NBR-90 P6
NBR-90 P6
NBR-90 P6
NBR-90 P6
4
N
O
Szt.
CG-G03-*-21
CG-T03-*-21
NBR-90 P22
CG-G06-*-21
NBR-90 G30
CG-T06-*-21
NBR-90 G30
CG-G10-*-21
NBR-90 G40
CG-T10-*-21
NBR-90 G40
2
2
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
*** w numerze zestawu jest stosowany do specyfikacji wielkości zaworu (G03, T06, itp.) Aby określić włączenie zaworu sterującego, należy dodać C na końcu.
F-22
A
ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY
(ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA I NADMIAROWY)
Zawór równoważący
(Zawór redukcji ciśnienia i nadmiarowy)
30 do 50ℓ/min
14MPa
Właściwości
wRegulacja ciśnienia przy użyciu pojedynczej śruby (sworznia).
eKompaktowy i lekki zawór. który można
zamontować z zastosowaniem takiej
samej metody, jak w przypadku zaworów elektromagnetycznych 01, 03.
Dane techniczne
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Średnica
nominalna
(Wielkość)
GR-G01-A1-20
A2
1/8
GR-G03-A1-(B)-20
A2
3/8
P T
•Obsługa
qPraca 2 w 1 umożliwia łatwiejszą konfigurację obwodu. Zawór łączony, który zapewnia zarówno funkcję redukcji
ciśnienia, jak i równoważenia.
Nr modelu
DR
(B)
Maksymalne
Ma
natężenie
przepływu
ℓ/min
Zakres regulacji
ciśnienia
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
Wymiary
powierzchni
uszczelki
30
0,8 do 7 { 8,2 do 71,4}
3,5 do 14 {35,7 do 143}
1,5
ISO 4401-03-02-0-94
50
1,0 do 7 {10,2 do 71,4}
3,5 do 14 {35,7 do 143}
3,5
ISO 4401-05-04-0-94
21 {214}
port P
Wyjaśnienie numeru modelu
Numer konstrukcji
Uwaga: Dla wielkości 03, stosunek pomiędzy śrubami montażowymi i numerem konstrukcji jest
oznaczony jako J20: M6, 20: M8.
Symbol pomocniczy
B: Odpływ zewnętrzny (tylko wielkość 03)
K: Z dźwignią
Zakres regulacji ciśnienia 1, 2
Port sterowania: port A
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Zawór równoważący
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Nr modelu
GR-G01-A*-20
7.5
5.1
0.75
I 9,5x6 pogáĊbienie
I 5,5 otwory
46
31.75
31
25.9
15.5
T
A
3/8
MS-03X-30
1/2
Nr modelu
12.7
21.5
30.2
18.5
40.5
12
106
MAKS.161(188)
51.5
1,2
MS-03-30
3,8
. Poniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
24
40
6 Skok regulacji
MAKS.43(70)
Wymiary śruby
Szt.
GR-G01-A*-20
M5×45
4
Moment dokręcania N·m{kgf·cm}
5 do 7 {51 do 71}
GR-G03-A*-20
M8×30
4
20 do 25 {205 do 255}
GR-G03-A*-J20
M6×50
4
10 do 13 {102 do 133}
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
GR-G03-A*-B-20
26
Ciężar kg
3/8
B
P
Rc 1/4
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Wylot rury Wielkość
MSA-01Y-10
MAKS.223,5(239)
98
32
54
23.8 23.8
10.3 10.3
6 Skok regulacji
13
Rc 1/4
Port opróĪniania
Dźwignia regulacyjna (opcja)
60
32.5
PrzeciwnakrĊtka
DĨwignia regulacji
Rc 1/4
42.5
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Uwaga)
“S”
4- I 14 x 42
I 8,5 otwory
4- I 14 x 20
I 6,8 otwory
I 26( I 32)
I 28( I 36)
28
5
T
74
B
T
35
33
70
A
1.6
9.5 16.6
46
P
39(50)
1. Dla wielkości 03 zawór wylotowy z przewodem rurowym z portu wylotowego opróżniania jest standardowy dla opróżniania (GR-G03-A*-B-20).
Aby przejść z opróżniania wewnętrznego na opróżnianie zewnętrzne należy zamontować korek (NPTF 1/16) w części S i usunąć korek portu wylotowego opróżniania (RC 1/4).
Aby przejść z opróżniania zewnętrznego na opróżnianie wewnętrzne należy zamontować korek (NC 1/4) w porcie wylotowym opróżniania i usunąć korek części S (NPTF 1/15).
W tym przypadku jednakże port B nie może być użytkowany jako port zbiornika.
2. Wymiary w nawiasach przedstawiają wymiary z dźwignią (typ K).
F-23
F
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
GR – G 03 – A 1 – BK – 20
z Aby wyregulować ciśnienie należy odkręcić nakrętkę blokującą, a następnie
obrócić śrubę regulacyjną (sworzeń)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(w prawo), aby zwiększyć ciśnienie,
lub przeciwnie do ruchu (w lewo), aby
go zmniejszyć.
x Dla wielkości 01 opróżnianie następuje od portu po stronie uszczelki B.
c Dla opróżniania zaworu o wielkości 03
o symbolu pomocniczym B należy jednakże poprowadzić rurę powrotną z
portu wylotowego odpływu bezpośrednio do zbiornika. Port wylotowy opróżniania może być również podłączony do
bezpośredniego opróżniania z portu po
stronie uszczelki B. W przypadku modyfikacji należy się upewnić, aby zmienić
oznakowanie typu zaworu na tabliczce
znamionowej. W przypadku stosowania
rury spustowej należy stosować moment dokręcania 22 do 25N·m {215 do
245kgf·cm} dla złącz rury.
vOdpływ zaworu wielkości 03, który nie
ma symbolu pomocniczego B, może być
prowadzony bezpośrednio z portu T.
b Upewnić się, że ciśnienie wsteczne opróżniania nie jest większe, niż
0,2MPa {2,0kgf/cm2}.
n Gdy wymagana jest dźwignia regulacji dla bloku regulacji ciśnienia, należy
wstawić K dla specyfikacji typu.
m Ustawić różnicę pomiędzy ciśnieniem
na obwodzie pierwotnym (port P) i
obwodzie wtórnym (port A) na co najmniej 0,5MPa {5 kgf/cm2}.
,W przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Krzywe wydajności
Charakterystyka nastawa ciśnienia natężenie odpływu
Charakterystyka ciśnienie - natężenie
przepływu
C
GR-G01-A*-20
q
GR-G03-A*-(B)-20 w
GR-G03-A*-(B)-20
2
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
2
B
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
GR-G01-A*-20
15
{153}
10
{102}
5
15
{153}
10
{102}
5
{51}
NatĊĪenie przepáywu opróĪniania cm3/min
A
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
{51}
C
0
E
30 20 10
0
0
10 20 30
Przepáyw Relief ë/min
(AT)
Przepáyw niskie ciĞnienie ë /min
(PA)
60
20
0
20
40
ë /min
60
1 GR-G01-A*-20
2 GR-G03-A*-(B)-20
2
1000
1
500
0
0
ë /min
(PA)
Rysunki przekrojowe
F
40
1500
Nr części
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
5
20
2
8
22
21 12
1
16
23 18
9
4
14
3
19
7
10 17
6
13 11
H
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu RJBS-G01)
Nr części
Nazwa części
16
O-ring
NBR-90 P9
4
17
O-ring
NBR-70-1 P10A
1
18
O-ring
NBR-90 P12.5
1
19
O-ring
NBR-90 P18
1
20
O-ring
NBR-90 P20
1
J
K
Numer części
Szt.
GR-G03-A*-B-20
L
16
3
24
4
18 17 12
1
19
22
8
9
6
5
15
2
23 10
21
11
7
13
20 14
N
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu RJBS-G03)
F-24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nazwa części
Korpus
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Tuleja
Tuleja
Element ustalający
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Tabliczka
Nakrętka
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Korek
Dystans
Dławik
Nr części Nazwa części
M
O
15
{153}
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
GR-G01-A*-20
15
10
{102}
CiĞnienie róĪnicowe MPa {kgf/cm2 }
(CiĞnienie po stronie pierwotnej - ciĞnienie nastawy)
(AT)
G
I
5
{51}
Nr części
Nazwa części
21
O-ring
NBR-70-1 P8
Numer części
Szt.
1
22
O-ring
NBR-90 P12
5
23
O-ring
NBR-90 P9
1
24
O-ring
NBR-90 P22
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Korpus
Pokrywa (A)
Pokrywa (B)
Cewka
Grzybek
Gniazdo
Element ustalający
Dławik
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Tabliczka
Nakrętka
Nakrętka
Śruba
Śruba
Korek
Korek
Korek
Trzpień
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
ZAWÓR STEROWANIA
CIŚNIENIA (I ZWROTNY)
Zawór sterowania
ciśnienia (i zwrotny)
50 do 280ℓ/min
14MPa
Właściwości
qTen zawór sterowania obiegiem pełni
funkcję zaworu sterującego, zaworu
rozładowania oraz zaworu przeciwciśnienia.
wMaksymalne ciśnienie robocze wynosi
21MPa {214kgf·cm2}.
eZe względu na zawór typu bezpośredniego występuje niewielkie przekroczenie ciśnienia.
Dane techniczne
Nr modelu
N
d l
Mocowanie
śrubowe
Mocowanie
uszczelkowe
Średnica
nominalna
(Wielkość)
3/8
(C) Q-T06-*A-21 (C) Q-G06-*A-21
B
B
C
C
D
D
E
E
3/4
(C) Q-T10-*A-21 (C) Q-G10-*A-21
B
B
C
C
D
D
E
E
1¼
50
21 {214}
WE, WY,
porty PP
120
280
Typ A
0,25 do 0,85
2,9
{2,6 do 8,7}
(3,1)
Typ B
0,5 do 1,75
{5,1 do
17,9}
5,0
Typ C
0,85 do 3,5 (5,4)
{8,7 do
35,7}
Typ D
1,75 do 7
{17,9 do
9,8
71,4}
(11,1)
Typ E
3,5 do 14
{35,7 do
143}
Wymiary powierzchni
uszczelki
3,5
ISO 5781-AG-06-2-A
(3,8)
6,0
ISO 5781-AH-08-2-A
(6,5)
11,5
ISO 5781-AJ-10-2-A
(12,8)
Wartości ciężaru podane w nawiasach dotyczą sytuacji, gdy włączony jest zawór sterujący. Ciśnienie
zadziałania zaworu zwrotnego wynosi 0,1MPa {1,0kgf/cm2}
Przykład obwodu 1
W przypadku stosowania typu 2.
Przykład obwodu 2
W przypadku stosowania typu 3.
•Obsługa
z Aby wyregulować ciśnienie należy odkręcić nakrętkę blokującą, a następnie
obrócić śrubę regulacyjną zgodnie z
ruchem wskazówek zegara (w prawo),
aby zwiększyć ciśnienie, lub przeciwnie do ruchu (w lewo), aby go zmniejszyć.
xZawór regulacji ciśnienia jest wyrażony
w rozumieniu ciśnienia zadziałania.
cUruchomić port wyjściowy Q-T/G**
typ 1 i 4 bezpośrednio do zbiornika.
v Poniżej przedstawiono sposób użytkowania typów 2 i 3. Zastosowanie
ciśnienia wstecznego po stronie wylotowej zaworu, jak przedstawiono w
przykładowym obwodzie, należy zastosować typ 2 lub typ 3 i uruchomić
port spustowy bezpośrednio do zbiornika.
bGdy dwa lub więcej tych zaworów
jest połączonych po kolei, należy się
upewnić, ze różnica nastawy ciśnienia
(ciśnienie zadziałania) pomiędzy nimi
wynosi co najmniej 1MPa {10,2kgf/
cm2}.
n Wibracje (drgania) mogą wystąpić
przy (C) Q-***-1E-21 w zależności od
warunków roboczych w przypadku
stosowania typu 1 i zakresu regulacji
ciśnienia E. W takim przypadku nalezy
zastosować opróżnianie zewnętrzne
typu 2E.
m Typ 2 jest standardowy. Jeżeli wymagany jest typ 1, 3 lub 4, należy przeprowadzić modyfikacje zgodnie z
ilustracjami na następnej stronie. Modyfikacje zmieniają typ zaworu, dlatego należy się upewnić, aby zmienić
oznaczenia na tabliczce znamionowej.
, W przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Nr modelu
Wyjaśnienie numeru modelu
(C)Q – G 10 – 1 B – 21
Średnica
rury
MG-03-20
3/8
MG-03X-20
1/2
MG-06-20
3/4
MG-06X-20
1
MG-10-20
1¼
MG-10X-20
1½
Ciężar
kg
Odpowiedni
numer pompy
1,6
(C) Q-G03-**-21
3,9
(C) Q-G06-**-21
6,7
(C) Q-G10-**-21
Uwaga) Te płyty pomocnicze mogą być również
stosowane dla zaworów redukcyjnych.
Numer konstrukcji
Zakres regulacji ciśnienia A, B, C, D, E
(Uwaga: Regulacja ciśnienia typu E jest niedostępna dla typu 1.)
Typ 1, 2, 3, 4
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia T: Typ połączenia śrubowego G: Typ uszczelkowy
Zawór sterowania ciśnieniem
Zawór sterowania ciśnieniem i zwrotny
. Poniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
Nr modelu
Wymiary
śruby
Szt.
(C) Q-G03-**-21
M10×75
4
(C) Q-G06-**-21
M10×85
4
(C) Q-G10-**-21
M10×105
6
Moment
dokręcania
N·m{kgf·cm}
45 do 55
{460 do 560}
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
F-25
F
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
(C) Q-T03-*A-21 (C) Q-G03-*A-21
B
B
C
C
D
D
E
E
Ciężar kg
Zakres
Maksymalne Maksymalne
natężenie
regulacji
ciśnienie
przepływu
ciśnienia
robocze
Typ T Typ G
MPa {kgf/cm2}
MPa {kgf/cm2} ℓ/min
rPowierzchnia montażowa uszczelki
jest zgodna z normami ISO przedstawionymi w tabeli poniżej.
Symbol JIS
A
Q-***-**-21
Typ 1
IN
CQ-***-**-21
Typ 2
Typ 3
IN
IN
B
C
OUT
IN
DR
OUT
DR
Typ 3
Typ 4
IN
IN
PP
PP
OUT
OUT
PP
DR
OUT
DR
OUT
OUT
Typ 2 jest standardowy.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Q-T**-2*-21(mocowanie śrubowe)
J
Typ 1
H
K
E
M
L
C
Typ 2
IN
IN
PP
OUT
Typ 1
Typ 4
ĝruba regulacji ciĞnienia
F
NakrĊtka szeĞciokątna
G
PP
WE
IN
3-P
Tabliczka
znamionowa
F
H
3- Rc “Q”
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie pierwotne)
N
WY
E
MAKS.A
C
D
DR
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie wtórne)
B
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Typ 3
G
I
ZewnĊtrzny port
spustowy
Rc 1/4
Pilot zdalny
Port mocowania Rc 1/4
Typ 4
Nr modelu
J
A
B
G
H
23 61,5
19
72 40
204,5 69,5 101,5 71,5
27 85
24
87 50
251
28 89
30
116 68,5
(C) Q-T03-**-21
179,5 58
(C) Q-T06-**-21
(C) Q-T10-**-21
C
D
88
E
58
83,5 132,5 87,5
F
J
K
L
M
P
Q
70 35
63
41
36
3/8
95 47,5
73
52,5
54
3/4
95
62,5
69
1¼
108 54
N
PP
Q-G**-2*-21 (mocowanie uszczelkowe)
H
G
M
J
L
K
I6
K
Typ 1
ĝruba regulacji ciĞnienia
NakrĊtka szeĞciokątna
Typ 3
MAKS.A
B
F
WY
WE
E
O
Tabliczka znamionowa
C
N
L- I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
ZewnĊtrzny
port spustowy
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie wtórne)
Typ 4
Nr modelu
F-26
A
B
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie pierwotne)
C
Pilot zdalny
Port mocowania
D
M
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Q-G03-**-21
179,5
146
62
45,1
61,5
19
72
35
88
60
4
60
Q-G06-**-21
204,5
171
82
51,4
75
24
80
40
102
70
4
70
Q-G10-**-21
251
216
102
54
89
30
102
51
122
92
6
92
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Typ 1
CQ-T**-2*-21 (mocowanie śrubowe)
H
K
M
L
J
ĝruba regulacji ciĞnienia
Typ 3
NakrĊtka szeĞciokątna
ZewnĊtrzny port
spustowy
Rc 1/4
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie wtórne)
G
Tabliczka
znamionowa
F
B
Typ 4
WE
WE
3-P
PP
3- Rc “Q”
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie pierwotne)
F
N
WY
E
MAKS.A
C
D
DR
Nr modelu
A
B
C
G
H
J
P
Q
23 61,5
19
94
40
70 35
63 41
36
3/8
CQ-T06-**-21 204,5 69,5 101,5 81,5
27 75
24 110
50
95 47,5
73 52,5
54
3/4
CQ-T10-**-21 251
28 89
30 148,5 68,5 108 54
95 62,5
69
1¼
CQ-T03-**-21 179,5 58
D
88
58
E
F
K
L
M
N
PP
Typ 1
83,5 132,5 87,5
CQ-G**-2*-21 (mocowanie uszczelkowe)
M
G
J
K
I6
H
ĝruba regulacji ciĞnienia
Typ 3
NakrĊtka szeĞciokątna
MAKS.A
B
Tabliczka znamionowa
C
F
WY
L- I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
ZewnĊtrzny
port spustowy
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie wtórne)
WE
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
(CiĞnienie pierwotne)
Pilot zdalny
Port mocowania
D
E
Typ 4
Nr modelu
A
B
C
D
E
F
G
H
CQ-G03-**-21
179,5
146
62
45,1
61,5
CQ-G06-**-21
204,5
171
82
51,4
75
CQ-G10-**-21
251
216
102
54
89
J
K
L
M
19
89
24
100
35
88
60
4
60
40
102
70
4
70
30
131
51
122
92
6
92
F-27
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Pilot zdalny
Port mocowania Rc 1/4
Płyta pomocnicza MG-***-20
A
I 7 gáĊbokoĞü 8
UU- M10 TaĞma
4-
I 11 otwory
I 17,5 x 1 pogáĊbienie
ZewnĊtrzny port spustowy
JJ
HH
KK
QQ
PP
NN
WE
MM
LL
RR
TT
SS
WY
B
C
GG
FF
EE
DD
CC
BB
AA
C
Pilot zewnĊtrzny
2- I 4
XX
E
Uwaga1) Ilustracja przedstawia wielkość 10(X), z
czterema otworami spustowymi M10 dla
śrub montażowych wielkości 03(X) i 06(X).
Uwaga2) Gdy stosowane jest odpływ zewnętrzny i
pilot zewnętrzny pokrywy zaworu, należy
usunąć korki z odpływu zewnętrznego płyty
pomocniczej i zewnętrznego portu pilota.
WW
2- I VV
2- Rc 1/4
2- Rc “YY”
F
Nr modelu
CC
DD
EE
FF
GG HH
JJ
LL
MM
NN
PP
QQ
RR
SS
TT
UU
VV
WW
XX
YY
3/8
128 106,4
88 66,6
58,7
33,3
7,9
76
62 42,9 31,8
−
21,4
7,2 3,5
21,4 35,7 39,5
4
14
11
30
MG-03X-20
1/2
MG-06-20
3/4
160 123,8
102 79,3
72,9
39,7
6,4
110
82 60,3 44,5
−
20,6 11,1 3,7
39,7 49,2 56,7
4
22
16
40
MG-06X-20
1
MG-10-20
1¼
160 138,1
122 96,8
92,9
48,4
3,9
150 102 84,1 62,7 42,1 24,6 16,7 4,1
59,5 67,5 80,1
6
30
16
53
MG-10X-20
1½
Krzywe wydajności
I
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
(C) Q-T03-**-21
Spadek ciĞnienia
2
MPa{kgf/cm }
1.6
K
L
ĝcieĪka przepáywu
1
WE o WY
ĝcieĪka przepáywu
2
WYo WE
1.4
(C) Q-T06-**-21
{16.3}
1.6
{14.3}
1.4
1.2
{12.2}
1.0
{10.2}
1
0.8
{ 8.2}
2
0.6
{ 6.1}
1.2
0.2
{ 2.0}
0.2
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu ë /min
0
(C) Q-G03-**-21
Pressure Loss
2
MPa{kgf/cm }
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
1 IN o OUT
2 OUT o IN
{16.3}
{14.3}
{12.2}
2
{10.2}
1
{14.3}
1.4
2
1
{10.2}
{ 8.2}
{ 6.1}
1.2
{ 8.2}
{ 6.1}
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
ĝcieĪka przepáywu 1 WE o WY(pressure adjustment A, B type)
ĝcieĪka przepáywu 3 WYoWE
3
2
1
{ 4.1}
0.4
{ 2.0}
0.2
0
{12.2}
3
{10.2}
2
1
{ 8.2}
{ 6.1}
{ 4.1}
{ 2.0}
100 200 300 400 500 600
NatĊĪenie przepáywu l/min
(C) Q-G10-**-21
{16.3}
1.6
{14.3}
1.4
{12.2}
{10.2}
{ 8.2}
{ 6.1}
1.2
0.8
0.6
{ 4.1}
0.4
0.2
{ 2.0}
0.2
{ 2.0}
0.2
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu l/min
1 WE o WY(pressure adjustment A, B type)
ĝcieĪka przepáywu o
ĝcieĪka przepáywu 2
WE WY(pressure adjustment C, D, E type)
ĝcieĪka przepáywu 3 WY
oWE
0
{16.3}
{14.3}
{12.2}
3
1.0
0.4
0
{16.3}
{14.3}
ĝcieĪka przepáywu 3 WYoWE
0.6
{ 4.1}
20 40 60 80 100 120
Flow rate ℓ /min
0.8
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu l/min
ĝcieĪka przepáywu 2 WE o WY(pressure adjustment C, D, E type)
ĝcieĪka przepáywu 1 WE o WY(pressure adjustment A, B type)
ĝcieĪka przepáywu 2 WE o WY(pressure adjustment C, D, E type)
1.0
0.4
0
F-28
Flow path
Flow path
1.6
(C) Q-G06-**-21
Spadek ciĞnienia
2
MPa{kgf/cm }
N
{16.3}
{12.2}
0.6
0.4
M
3
ĝcieĪka przepáywu 3 WYoWE
0.8
{ 4.1}
0
ĝcieĪka przepáywu 1 WE o WY(pressure adjustment A, B type)
2 WE o WY(pressure adjustment C, D, E type)
ĝcieĪka przepáywu 1.0
0.4
(C) Q-T10-**-21
Spadek ciĞnienia
2
MPa{kgf/cm }
J
O
KK
Spadek ciĞnienia
2
MPa{kgf/cm }
H
BB
Spadek ciĞnienia
MPa{kgf/cm }
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
G
AA
MG-03-20
{10.2}
2
1
{ 8.2}
{ 6.1}
{ 4.1}
{ 2.0}
100 200 300 400 500 600
NatĊĪenie przepáywu l/min
: Wzrost ciśnienia
: Spadek ciśnienia
Charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu
{11.2}
1.0
{10.2}
0.9
{ 9.2}
0.8
0
2.1
{21.4}
2.0
{20.4}
1.9
{19.4}
1.8
{18.4}
{ 8.2}
1.7
{17.3}
0
10 20 30 40 50 60
{102}
9
{91.8}
8
{81.6}
7
{71.4}
6
{61.2}
CiĞnienie MPa{kgf/cm2}
2
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
4.5
{45.9}
4.0
{40.8}
3.5
{35.7}
3.0
{30.6}
0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
NatĊĪenie przepáywu l/min
17
{173}
16
{163}
15
{153}
14
{143}
13
{133}
12
0
10 20 30 40 50 60
F
{122}
10 20 30 40 50 60
NatĊĪenie przepáywu l/min
(C) Q-*06-2B-21
(C) Q-*06-2C-21
{12.2}
1.1
{11.2}
1.0
{10.2}
0.9
{ 9.2}
0.8
{ 8.2}
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu l/min
2
2
2
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
(C) Q-*06-2A-21
1.2
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
10
NatĊĪenie przepáywu l/min
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
{51.0}
(C) Q-*03-2E-21
(C) Q-*03-2D-21
0
5.0
NatĊĪenie przepáywu l/min
NatĊĪenie przepáywu l/min
0
2
{22.4}
CiĞnienie MPa{kgf/cm }
1.1
2.2
2
{12.2}
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
2
CiĞnienie MPa{kgf/cm }
1.2
(C) Q-*03-2C-21
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
(C) Q-*03-2B-21
(C) Q-*03-2A-21
2.1
{21.4}
2.0
{20.4}
1.9
{19.4}
1.8
{18.4}
1.7
{17.3}
0
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu l/min
5.0
{51.0}
4.5
{45.9}
4.0
{40.8}
3.5
{35.7}
3.0
{30.6}
0
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu l/min
F-29
: Wzrost ciśnienia
: Spadek ciśnienia
Charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu
CiĞnienie MPa{kgf/cm }
(C) Q-*06-2E-21
2
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
(C) Q-*06-2D-21
B
C
10
{102}
9
{91.8}
8
{81.6}
7
{71.4}
6
{61.2}
18
{184}
17
{173}
16
{163}
15
{153}
14
{143}
13
C
0
20 40 60 80 100 120
0
NatĊĪenie przepáywu l/min
E
(C) Q-*10-2B-21
(C) Q-*10-2C-21
2
CiĞnienie MPa{kgf/cm }
F
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
G
1.2
{12.2}
1.1
{11.2}
1.0
{10.2}
0.9
{ 9.2}
0.8
H
0
I
{ 8.2}
2.1
{21.4}
2.0
{20.4}
1.9
{19.4}
1.8
{18.4}
1.7
{17.3}
0
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu l/min
J
K
L
{91.8}
8
{81.6}
7
{71.4}
6
{61.2}
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu l/min
N
O
F-30
18
{184}
17
{173}
16
{163}
15
{153}
14
{143}
13
{133}
2
9
0
M
CiĞnienie MPa{kgf/cm }
2
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
(C) Q-*10-2E-21
{102}
{56.1}
5.0
{51.0}
4.5
{45.9}
4.0
{40.8}
3.5
{35.7}
3.0
{30.6}
0
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu l/min
(C) Q-*10-2D-21
10
5.5
2
2
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
(C) Q-*10-2A-21
{133}
20 40 60 80 100 120
NatĊĪenie przepáywu l/min
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
A
0
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu l/min
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu l/min
Rysunek przekrojowy
Nr części
CQ-G**-**-21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
8
9
7
21
5
2
18
22
OUT
10
15
4
12
1
14
11
IN
24
23
13
20
19
6
16
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Pokrywa
Tłok
Sprężyna
Nurnik
Popychacz
Śruba
Nakrętka
Dystans
Tabliczka znamionowa
Grzybek
Prowadnica sprężynowa
Sprężyna
Trzpień
Korek
Korek
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
3
Uwaga) Numery części 12, 13, 14, i 24 nie są wymagane, jeżeli nie ma zaworu zwrotnego.
17
<CYÏTUVGTQYCPKCEKıPKGPKGO
Uwaga) Ilustracja przedstawia konfigurację dla zakresów regulacji ciśnienia typu C, typu
D i typu E. Dla typu A i typu B wyeliminowano nurnik o numerze części 6, a tłok
o numerze części 4, sprężyna o numerze części 5 są różne.
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu RQBS-***(C))
Typ/numer części
Nr
części
Nazwa
części
CQ-G03-**-21
CQ-T03-**-21
CQ-G06-**-21
CQ-T06-**-21
CQ-G10-**-21
CQ-T10-**-21
19
O-ring
NBR-90 P22
NBR-90 P22
NBR-90 G30
NBR-90 G30
NBR-90 P40
NBR-90 G40
2
20
O-ring
NBR-90 P6
NBR-90 P6
NBR-90 P6
NBR-90 P6
NBR-90 P6
NBR-90 P6
4
21
O-ring
NBR-90 P11
NBR-90 P11
NBR-90 P16
NBR-90 P16
NBR-90 P22A
NBR-90 P22A
1
22
O-ring
NBR-90 P20
−
NBR-90 P26
−
NBR-90 G35
−
2
23
O-ring
NBR-90 P12
−
NBR-90 P12
−
NBR-90 P12
24
O-ring
NBR-90 P11
NBR-90 P11
NBR-90 P14
NBR-90 P14
NBR-90 P22
Szt.
−
NBR-90 P22
F
2
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Dla części *** zestawu numeru należy określić wielkość zaworu (G03, T06). Aby określić włączenie zaworu zwrotnego należy na końcu dodać C.
F-31
FR-*-10
OUT
ZAWÓR DŁAWIĄCY <I ZWROTNY>
190ℓ/min
21MPa
Zawór dławiący (i zwrotny)
C
IN
CFR-*-10
OUT
Właściwości
qKompaktowy i lekki
lekki, wymaga bard
bardzo
niewielkiej ilości miejsca na instalację.
wSpecjalna konfiguracja zaworu iglicowego zapewnia łagodne sterowanie
natężeniem przepływu.
eCiśnienie jest zrównoważone wewnętrznie, co umożliwia lekkie działanie dźwigni, nawet przy wysokim
ciśnieniu.
B
C
IN
C
Dane techniczne
Nr modelu
N
d l
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
Ciśnienie
zadziałania
MPa {kgf/cm2}
30
0,15{1,5}
Mocowanie śrubowe
Mocowanie
uszczelkowe
Średnica
nominalna
(Wielkość)
(C)FR-T03-10
(C)FR-G03-10
3/8
(C)FR-T06-10
(C)FR-G06-10
3/4
75
(C)FR-T10-10
(C)FR-G10-10
11/4
190
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
21{214}
Ciężar kg
Typ T
Typ G
1,3
1,7
3,0
3,7
5,6
5,8
E
F
0,1 {1,0}
•Obsługa
Model stosowanej pompy
Szt.
Moment dokręcania N·m{kgf·cm}
(C)FR-G03-10
Wielkość śruby
M8 × 65ℓ
4
20 do 25{ 205 do 255}
(C)FR-G06-10
M12 × 75ℓ
4
75 do 95{ 765 do 969}
(C)FR-G10-10
M14 × 90ℓ
4
120 do 150 {1220 do 1530}
G
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
zNatężenie
przepływu
sterowania
zwiększa się poprzez obrót dźwigni
sterowania natężeniem przepływu
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
xNatężenie przepływu sterowania nie
jest redukowana do zera, nawet przy
całkowitym przymknięciu dźwigni.
cNie ma mechanizmu kompensacji ciśnienia lub temperatury.
vMożliwe jest ograniczenie dwukierunkowe, jeżeli nie ma zaworu zwrotnego.
bW przypadku, gdy konieczna jest płyta pomocnicza, należy skorzystać z
tabeli z prawej strony odnośnie parametrów.
nPatrz tabela z prawej strony odnośnie
śrub montażowych z gniazdem sześciokątnym. Jednakże śruby nie zostały dołączone dla typu mocowania
śrubowego.
H
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
•Płyta pomocnicza
Nr modelu
Średnica
rury
Zalecane
natężenie przepływu
ℓ/min
Ciężar
kg
Stosowany typ zaworu
MFR-03-10
3/8
30
1,0
(C)FR-G03-10
MFR-06-10
3/4
75
2,2
(C)FR-G06-10
MFR-10-10
11/4
190
4,1
(C)FR-G10-10
I
J
K
L
Wyjaśnienie numeru modelu
(C)FR – G 03 – 10
M
Numer konstrukcji
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia
T: Połączenie śrubowe
N
G: Typ uszczelkowy
Zawór dławiący
Zawór dławiący i zwrotny
O
G-1
Instalacyjne rysunki wymiarowe
(C)FR-T**-10 (mocowanie śrubowe)
B
SC Lock out stroke
SB Throttle stroke
SA Full stroke
C
I 58
MAX.HA
C
2- Rc “MA”
LA
LB
DA
DB:
(C)FR-T03-10
66
21,5
38
40
(C)FR-T06-10
95
30,5
55
55
(C)FR-T10-10
130
38,5
74
70
HA
HB
HC
SA
SB
SC
MA
130,5
85
35
7
6
1
3/8
175,5
123
55
10
9
1
3/4
206,5
150
70
14
12
2
11/4
HC
I DA
HB
C
Nr modelu
E
I DB
LB
LA
(C)FR-G**-10 (mocowanie uszczelkowe)
G
Płyta pomocnicza MFR-**-10
LE
LG
LH
HD
HC
HB
HA
LF
LI
I6
I 7x8
J
LD
WY
WE
4- I DBxHG pogáĊbienie
I otwory DC
Rc “MB”
I otwory DD
4- IDBx2 pogáĊbienie (z tyáu)
I otwory DC
LF
LE
LK
LL
DB:
DC
DD
MA
MB
SA
SB
SC
14
8,8
12
8
3/8
7
6
1
K
L
Numer
modelu
LA
LB
LC
LD
LE
LF
85
45
15
65
10
(C)FR-G06-10 175,5 123
52
14
96
(C)FR-G10-10 206,5 150
56
14 120
(C)FR-G03-10 130,5
N
O
G-2
WE
BD
BC
BB
BA
WY
I 58
I
MAKS. LA
MAKS. LC
LB
BC
SA Peány skok
SB Skok przepustnicy
SC Blokada skoku
4- M “MA”xHH
6
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
H
M
HE
HF
LJ
BE
F
LG
LH
20
13
20
12
3/4
10
9
1
23
15
30
14
11/4
14
12
2
LI
LJ
LK
LL
BA
BB
BC
BD
BE
HA
HB
HC HD
HE
HF
HG
HH
45 35
22,5
5
10
45
100
80
60
40
20
63
60
52
25
20
8,6
18
13
70 55
35
15
90 72,5 45
40
15
14
68
132 106
80
54
27
71
68
57
40
30
25 13
20
17,5
16
88
154 122
90
60
30
83
80
68
45
40
35 15,2
25
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
1 &LĞQLHQLHUµĪQLFRZH
1 2 3 4
03D^NJIFP2}
2 &LĞQLHQLHUµĪQLFRZH
03D^NJIFP2}
70
60
3 &LĞQLHQLHUµĪQLFRZH
50
03D^NJIFP2}
4 &LĞQLHQLHUµĪQLFRZH
03D^NJIFP2}
40
(C)FR-*06-10
30
1 CiĞnienie róĪnicowe
120
3 CiĞnienie róĪnicowe
100
60
40
10
20
1
2
3
4
5
6
7MPa {71,4kgf/cm2}
4 CiĞnienie róĪnicowe
3,5MPa {35,7kgf/cm2}
80
20
0
7
1
2
0
4
5
0
2
{14.3}
{12.2}
1 (C)FR-*03-10
{10.2}
2 (C)FR-*06-10
0.8
1
8
6
7MPa {71,4kgf/cm2}
1
2
0.4
0.2
C
4 CiĞnienie róĪnicowe
3,5MPa {35,7kgf/cm2}
150
0
10
1
2
3
2
4
6
8
C
10 12 14
Skok mm
4
5
6
0
7
2
4
6
8
E
IloĞü obrotów pokrĊtáem
F
WY o WE
1.4
{14.3}
WEo WY
1.2
1.0
{10.2}
0.8
{ 8.2}
0.6
{ 6.1}
{ 4.1}
0.4
{ 4.1}
{ 2.0}
0.2
{ 2.0}
20 40 60 80 100 120
0
G
{12.2}
{ 6.1}
{ 8.2}
2
0.6
0
3 CiĞnienie róĪnicowe
200
(C)FR-*10-10
Spadek ciĞnienia
MPa{kgf/cm2 }
WYo WE
WEo WY
B
1 2 3 4
14MPa {143kgf/cm2}
2 CiĞnienie róĪnicowe
10,5MPa {107kgf/cm2}
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
Spadek ciĞnienia
MPa^NJIFP2 }
1.0
4
IloĞü obrotów pokrĊtáem
Charakterystyka spadku ciśnienia
(C)FR-*03-10
(C)FR-*06-10
1.2
250
1 CiĞnienie róĪnicowe
50
,ORĞüREURWµZSRNUĊtáHP
1.4
300
Skok mm
3
C
(C)FR-*10-10
100
6NRNPP
0
1 2 3 4
14MPa {143kgf/cm2}
2 CiĞnienie róĪnicowe
10,5MPa {107kgf/cm2}
140
NatĊĪenie przepáywu ëPLQ
(C)FR-*03-10
NatĊĪenie przepáywu ëPLQ
NatĊĪHQLHSU]HSáywu ëPLQ
Charakterystyka skok - natężenie przepływu
H
50 100 150 200 250 300
NatĊĪenie przepáywu ëPLQ
I
NatĊĪenie przepáywu ëPLQ
Rysunek przekrojowy
J
CFR-G**-10
15
7
2
17 16
3
13
4
6
5
8
9
K
L
Nr części
14
1
IN
10
OUT 12
11 18
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu FSS-***)
CFR-G03-10
CFR-G06-10
CFR-G10-10
Numer
części
Nazwa części
11
O-ring
NBR-90 P18
1
NBR-90 G25
1
NBR-90 G25
1
12
O-ring
NBR-90 P16
2
NBR-90 G25
2
NBR-90 G35
2
13
O-ring
NBR-90 P8
1
NBR-90 P8
1
NBR-90 P8
1
Numer części
Szt.
Numer części
Szt.
Numer części
Szt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nazwa części
M
Korpus
Grzybek
Tłok
Wspornik
Stoper
Śruba
Sprężyna
Nakrętka
Uchwyt
Trzpień
O-ring
O-ring
O-ring
Korek
Korek
Kula
Tabliczka
Tłoczysko
N
O
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
*** w numerze zestawu jest wykorzystywany do specyfikacji wielkości zaworu (G03, T06 itp.)
G-3
FT-G0*-**-22
KOMPENSOWANY TEMPERATUROWO
ZAWÓR STEROWANIA CIŚNIENIEM <I ZWROTNY>
C
Zawór sterowania ciśnieniem (i zwrotny) typu
FT (z kompensacją ciśnienia i temperatury)
OUT
qMechanizmy kompensacji ciśnien
ciśnienia i
kompensacji temperatury zapewniają
stabilne natężenie przepływu sterowania, nawet w przypadku wahań temperatury oleju.
wWiększy zakres natężenia przepływu
sterowania, jak również łatwiejsza
regulacja natężenia przepływu na minutę, niż w przypadku poprzednich
produktów.
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Nr modelu
(C)FT-G02- 8-22
30-22
FT-G03- 42-22
F
106-22
1/4
3/8
Natężenie
przepływu
sterowania
objętością
ℓ/min
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Natężenie
przepływu
wstecznego
ℓ/min
0,05 do 8
0,1 do 30
0,1 do 42
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
J
K
L
50
Ciężar
kg
Wymiary powierzchni
uszczelki
3,7
ISO 6263-AK-06-2-A
7,9
ISO 6263-AM-07-2-A
0.1{1.0}
*120
0,2 do 106
Gwiazdka (*) oznacza wartości dla płyty pomocniczej z zaworem zwrotnym.
zW zakresie temperatur od 20°C do
60°C, fluktuacja natężenia przepływu
zawiera się w zakresie ±5% standardowego natężenia przepływu w temperaturze 40°C.
xW zakresie ciśnienia od 1,0 do 21MPa
{10,2 do 214kgf/cm2}, fluktuacja natężenia przepływu zawiera się w zakresie ±5% ustawionego natężenia
przepływu.
cNależy pamiętać, że fluktuacja natężenia przepływu nieznacznie przekracza
znamionową wartość fluktuacji w pobliżu minimalnego natężenia przepływu sterowania ze względu na zmiany
temperatury roboczej oraz lepkości
cieczy hydraulicznej.
vGdy sterujące natężenia przepływu są
niższe, niż 0,2ℓ/min, należy zastosować filtr maksymalnie 10μm.
b Dla sterowania natężeniem przepływu
należy się upewnić, że różnica ciśnień
pomiędzy portem wlotowym i portem
wylotowym wynosi co najmniej 1MPa
{10,2kgf/cm2}.
nNatężenie
przepływu
sterowania
zwiększa się poprzez obrót dźwigni
sterowania zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
M
N
Ciśnienie zadziałania
MPa{kgf/cm2}
21{214}
•Obsługa
I
IN
Dane techniczne
E
H
IN
Właściwości
C
G
0,05 do 106ℓ/min
21MPa
CFT-G02-*-22
B
C
OUT
mPatrz tabela poniżej odnośnie śrub montażowych z gniazdem sześciokątnym.
,W przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
•Tabela zastosować płyty pomocniczej i płyty dodatkowej
Nazwa
Zalecane
Zastosowanie
Średnica natężenie Ciężar Stosowany typ
z Płyta
rury
przepływu
kg
zaworu
pomocnicza
ℓ/min
Nr modelu
MF-02X-10
3/8
30
MF-02Y-20
1/2
50
MF-03-10
3/8
42
MF-03Y-20
3/4
75
Płyta pomocnicza
2,2
(C)FT-G02-*-22
—
3,3
Płyta pomocnicza
MF-03Z-20
Płyta pomocnicza z
zaworem zwrotnym
1
120
4,7
MF-03Y-C-22
3/4
75
5,7
MF-03Z-C-22
1
120
5,6
φ 23
120
3,2
Płyta pomocnicza A
MCF-03-A-22
z zaworem zwrotnym
.Pomimo, że FT-G03 nie ma wbudowanego zaworu sterującego, płyta pomocnicza z zaworem zwrotnym oraz płyta
dodatkowa z zaworem zwrotnym są stoStosowany model
(G)FT-G02-*-22
FT-G03-*-22
Z płytą pomocniczą FT-G03
Wielkość śruby
—
FT-G03-**-22
MF-03*-*
sowane oprócz normalnej płyty pomocniczej. (Należy stosować płytę dodatkową w połączeniu z płytą pomocniczą.)
Szt.
Moment dokręcania N·m{kgf·cm}
M8 × 55ℓ
4
20 do 25 {205 do 255}
M10 × 75ℓ
4
45 do 55 {460 do 560}
M10 × 110ℓ
4
45 do 55 {460 do 560}
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
Wyjaśnienie numeru modelu
(C) FT – G 02 – 8 – (F) – 22
Numer konstrukcji
O
Mechanizm antyskokowy (opcja)
Maksymalne natężenie przepływu sterowania
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Kompensowany temperaturowo zawór sterowania przepływem
Kompensowany temperaturowo zawór sterowania przepływem i zwrotny
G-4
Instalacyjne rysunki wymiarowe
(C)FT-G02-**-22
Płyta pomocnicza MF-02*-*
I 7x10
6
B
I 43
WY
44.3
102
I6
23.8
WE
Port natĊĪenia przepáywu
sterowania objĊtoĞcią
102
Wlot cieczy
hydraulicznej
52.4
47.5
60
C
4- M8 otworów
82.6
4- I 14x1 pogáĊbienie
I 8.8 otworów
62
52
45
11.1
88
95
I 8.8 otworów
C
9.5
54
76.2
79.4
95
114
133
FT-G03-***-22
C
2- I A otworów
4- f 17.5x1 pogáĊbienie
I 11 otworów
24
21
Wlot cieczy
hydraulicznej
E
I6
2- Rc “B”
124
52
I 50
Płyta pomocnicza
Port natĊĪenia przepáywu
sterowania objĊtoĞcią
62
124
B
MF-02X-10
14,7
3/8
MF-02Y-20
17
1/2
F
G
6
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
61
72
84.5
111.5
74
A
H
Mechanizm antyskokowy
(C)FT-G02-*-F-22
(C)FT-G03-**-F-22
33.5
Płyta pomocnicza MF-03-10
MF-03Y-20
J
K
MF-03Z-20
L
170
146
124
101.6
74.9
0.8
C
101.6
124
103.2
103.2
2- I 7x8
WY
WY
2- I 7x8
4- I 17.5x10.8 pogáĊbienie
I 11 otworów
2- I E
4- M10 otworów
M
28.6
WE
B
28.6
WE
20.6
11.2
17.5
A
20.6
80.3
86.6
101.6
124
170
146
124
101.6
N
4- I 17.5x10.8 pogáĊbienie 4- M10x25
I 11 otworów
21
21
24
2- I 23
2- Rc “F”
O
38
0.8
I
MAX. 26
40
MAX. 22.5
2- Rc 1
Płyta pomocnicza
A
B
C
E
F
MF-03-10
71,4 12,7 88,9 14,7
3/8
MF-03Y-20
74,9 11,2 86,6 23,0
3/4
G-5
Płyta pomocnicza z zaworem zwrotnym MF-03*-C-22
2-I 23
11.2
11.2
80.3
86.6
101.6
124
A
WE
28.6
C
4- I 17,5x10,8 pogáĊbienie
I 11 otwory
4- M10x25
2- I 7x8
B
2- Rc “B”
WY
26.7
C
0.8
81
101.6
102.4
124
146
170
Nr modelu
21
E
A
B
MF-03Y-C-22
11,2
3/4
MF-03Z-C-22
17,5
1
46
C
11.2
22.2
23
Płyta pomocnicza z zaworem zwrotnym MCF-03-A-22
4-I 10.5 otworów
I
OUT
2-I 32
2
0.8
11.2
34
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Charakterystyka temperatura oleju — natężenie przepływu sterowania
K
L
110
110
4
100
1 (C)FT-G02- 8-22
2 (C)FT-G02- 30-22
FT-G03- 42-22
3
FT-G03-106-22
4
50
3
40
2
3
30
20
20
30
1 (C)FT-G02- 8-22
2 (C)FT-G02- 30-22
FT-G03- 42-22
3
FT-G03-106-22
4
100
O
4
80
60
3
40
2
20
0
G-6
1
1
1.5
2
2.5 3
Skala
3.5
4
30
2
20
3
2
1
1
3 6 9 12 15 18 21
{30.6} {61.2} {91.8} {122} {153} {184} {214}
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ Ɇɉɚ {ɤɝɫ/ɫɦ 2 }
Charakterystyka spadku ciśnienia
Spadek ciĞnienia
MPa{kgf/cm2}
NatĊĪenie przepáywu
sterowania objĊtoĞcią
ℓ/min
120
4
3
40
0
40 50 60 70 80
Temperatura oleju °C
Charakterystyka skala — natężenie przepływu sterowania
50
1 (C)FT-G02- 8-22
2 (C)FT-G02- 30-22
FT-G03- 42-22
3
FT-G03-106-22
4
10
1
1
0
M
100
2
10
N
Charakterystyka ciśnienie — natężenie przepływu sterowania
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ ɥ/ɦɢɧ
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
26.7
81
101.6
102.4
124
H
J
I 28
WY
IN
2-I 23
G
86.6
101.6
124
WE
102.4
28.6
28.6
2-I 7 x 8
2-I 6
11.2
11.2
F
0.8
6
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
WY oWE
CTF-G02-**-22
10
{10.2}
{ 9.2}
{ 8.2}
{ 7.1}
{ 6.1}
{ 5.1}
{ 4.1}
{ 3.1}
{ 2.0}
{ 1.0}
20 30 40 50
NatĊĪenie przepáywu ë/min
Rysunki przekrojowe
CFT-G02-*-22
3 2
CR
C
I N RE A
E ASE
1
SE
DE
22
3
X
38
Nr
części
Nazwa części
28
4
19
10
37
17
27
25
C
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Korpus
Element ustalający
Stoper
Tarcza
Tabliczka
Tabliczka
Tabliczka
Sprężyna
Tabliczka
Korek
Korek
Przepustnica
Tłok
Tuleja
B
9
5
20
26
11
21
15
32
35
7
29
34
39
33
2
6
Nr
części
Nazwa części
Gałka
Śruba
Sprężyna
Sprężyna
Pierścień zatrzaskowy
Grzybek
Sprężyna
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Pierścień zapasowy
O-ring
O-ring
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
30
14
12
18
41
C
C
1
E
Lista części uszczelniających
Nazwa
części
O-ring
O-ring
O-ring
Korek
Korek
Korek
Korek
Korek
Śruba
Śruba
Śruba
Podkładka
O-ring
(C)FT-G02-*-22
FT-G03-*-22
Numer
części
Nazwa części
26
Pierścień
zapasowy
T2-P5
1
T2-P5
1
27
O-ring
NBR-90 P5
1
NBR-90 P5
1
28
O-ring
NBR-90 P18
1
NBR-90 P20
1
29
O-ring
NBR-90 P18
2
NBR-90 P26
2
30
O-ring
NBR-90 P22
1
NBR-90 P26
1
31
O-ring
NBR-90 P30
1
NBR-90 P38
1
41
O-ring
–
–
NBR-90 P20
1
Numer części
Numer zestawu
uszczelnień
Szt.
FBBS-G02-1A
Numer części
Szt.
F
G
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
36
31
16
X
X
Nr
części
13
X
X
23
8
24
FBBS-G03
H
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B2407-T2**.
Mechanizm antyskokowy
Nr części
Mechanizm antyskokowy
(C)FT-G03-*-22
(C)FT-G02-*-F-22
2
6
7
1
4
3
5
2
6
7
1
4
3
5
1
2
3
4
5
6
7
I
Nazwa części
Element ustalający
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Kołek sprężynujący
O-ring
O-ring
J
K
Lista części uszczelniających
(C)FT-G02-*-22
FT-G03-*-22
Numer
części
Nazwa
części
Numer części
6
O-ring
NBR-90 P5
1
NBR-90 P8
1
7
O-ring
NBR-90 P18
1
NBR-90 P20
1
Szt.
Numer części
Szt.
L
Płyta pomocnicza MF-03*-C-22
IN
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Numer części 7 O-ring i numer części 28 O-ring są zamienne.
M
MCF-03-A-22
IN
OUT
1
2
5
4
Nr części
3
5
6
Nr części
1
2
3
Nazwa części
Płyta pomocnicza
Grzybek
Sprężyna
Nr części
4
5
Nazwa części
Korek
O-ring
OUT
5
Nazwa części
O-ring
Numer części
NBR-90 P18
2
7
4
3
Nazwa części
N
Płyta pomocnicza
Grzybek
Sprężyna
Korek
O-ring
Trzpień
O-ring
Śruba
O
Lista części uszczelniających
Lista części uszczelniających
Nr części
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Szt.
2
Nr części
Nazwa części
Numer części
Szt.
5
O-ring
NBR-90 P26
2
7
O-ring
NBR-90 P18
2
G-7
F-G**-*-20
OUT
ZAWÓR STEROWANIA CIŚNIENIEM <I ZWROTNY>
C
Zawór sterowania ciśnieniem (i zwrotny)
typu F (z kompensacją ciśnienia)
qSzeroki zakres natężenia prze
przepływu
sterowania
wMechanizm kompensacji ciśnienia zapewnia, że natężenie przepływu sterowania nie zmienia się, nawet w przypadku fluktuacji ciśnienia.
Nr modelu
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Natężenie przepływu
sterowania objętością
ℓ/min
(C)F-G06-170-20
3/4
9 do 170
11/4
(C)F-G10-373-20
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
H
I
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
21{214}
0,1{1,0}
20 do 373
•Obsługa
—
Ciężar
kg
MF-06-20
3/4
106
6,3
1
170
9,7
Stosowany typ
zaworu
(C)F-G06-170-20
MF-06X-20
Stosowany model
Wielkość śruby
Szt.
Moment dokręcania N·m{kgf·cm}
(C)F-G06
M16 × 100ℓ
4
190 do 235 {1940 do 2400}
(C)F-G10
M20 × 115ℓ
4
370 do 460 {3770 do 4690}
Maksymalne natężenie przepływu sterowania
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Zawór sterowania przepływem
Zawór sterowania ciśnieniem i zwrotny
G-8
43,1
Zalecane
natężenie przepływu
ℓ/min
Numer konstrukcji
O
ISO 6263-AP-08-2-A
Średnica
rury
(C) F – G 06 – 170 – 20
N
20,5
Nr modelu
Wyjaśnienie numeru modelu
M
Wymiary powierzchni
uszczelki
Tabela zastosowań płyty pomocniczej
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
K
Ciężar
kg
vPatrz tabela poniżej odnośnie śrub
montażowych z gniazdem sześciokątnym.
bW przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
zW zakresie ciśnienia od 1,0 do 21MPa
{10,2 do 214kgf/cm2}, fluktuacja natężenia przepływu zawiera się w zakresie ±5% ustawionego natężenia
przepływu.
x Dla sterowania natężeniem przepływu
należy się upewnić, że różnica ciśnień
pomiędzy portem wlotowym i portem
wylotowym wynosi co najmniej 1MPa
{10,2kgf/cm2}.
cNatężenie
przepływu
sterowania
zwiększa się poprzez obrót pokrętła
sterowania zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
J
L
IN
Dane techniczne
E
G
OUT
Właściwości
C
F
IN
CF-G**-*-20
B
C
9 do 373ℓ/min
21MPa
Instalacyjne rysunki wymiarowe
(C)F-G**-*-20
I Otwór „L”
C
G
A
6
2- I 6
E
B
F
Wlot cieczy
hydraulicznej
C
C
ĝruba blokująca „N”
Wylot regulacji oleju
C
H
ID
B
M
E
F
G
Wymiary mm
Nr modelu
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
(C)F-G06-*-20
107
95
63,4
80
178
165
144,5
105
26
1
18
80
M5
(C)F-G10-*-20
124
108
81,8
90
245
225
169,5
140
32
1
22
89
M6
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
A
H
I
Płyta pomocnicza MF-06*-20
4- I 26x17,5 pogáĊbienie
I 18 otwory
J
S
1.6
T
R
12.7
178
146
144.4
104.8
22.2
2- I 23 otwory
165
133.4
104.8
41.3
WE
2- I 7x8
WY
K
L
2- Rc “U”
210
241
4- M16 otwory
M
Wymiary mm
Płyta pomocnicza
R
S
T
U
MF-06-20
12,7
25
22
3/4
MF-06X-20
16
43
21
1
N
O
G-9
Krzywe wydajności
Charakterystyka ciśnienie - natężenie
przepływu sterowania
Charakterystyka skala - natężenie
przepływu sterowania
300
NatĊĪenie
przepáywu
ℓ/min
B
350
C
2
1 (C)F-G06-170-20
2 (C)F-G10-373-20
250
2
200
1
150
2
100
1
50
0
C
NatĊĪenie przepáywu
sterowania objĊtoĞcią
ℓ/min
400
Charakterystyka spadku ciśnienia
2
350
Spadek ciĞnienia
2
MPa^NJIFP }
C
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
1 (C)F-G06-170-20
2 (C)F-G10-373-20
300
250
200
1
150
1 CF-G06-170-20
50
3 6 9 12 15 18 21
{30.6} {61.2} {91.8} {122} {153} {184} {214}
0
{14.3}
1
1.2
100
1
2 CF-G10-373-20
1.4
2
{10.2}
0.8
{ 8.2}
0.6
{ 6.1}
0.4
{ 4.1}
0.2
2
4
6
8
Skala
CiĞnienie MPa {kgf/cm }
2
10
{ 2.0}
0
100
200 300 400 500
NatĊĪenie przepá\ZXëPLQ
Rysunek przekrojowy
E
CF-G**-**-20
24
1 26 44
43 20
27
30
2
11
36
31
40
IN
F
14
G
9
19
10
25
18
3
29
17
37
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
8
42
23
H
4
15
7
12
I
13
OUT
21
22
38
39
28
6
32
5
16
41
40
33
34
13
12
35
(C)F-G10-*-20
J
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
K
L
M
N
Nazwa
części
Korpus
Pokrywa
Gałka
Przekładnia
Przekładnia
Przekładnia
Tuleja
Przepustnica
Tuleja
Tłok
Sprężyna
Sprężyna
Grzybek
Korek
Korek
Nr
części
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nr
części
Nazwa części
Korek
Korek
Element ustalający
Stoper
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Podkładka
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Nazwa
części
Korek
Korek
Korek
Korek
Korek
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Tabliczka
Śruba
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu FBBS-***)
O
CF-G06-170-20
CF-G10-373-20
Numer
części
Nazwa części
Numer części
Szt.
Numer części
Szt.
36
O-ring
NBR-90 G45
1
NBR-90 G60
1
37
O-ring
NBR-90 P48
1
NBR-90 G65
1
38
O-ring
NBR-90 P28
1
NBR-90 P45
1
39
O-ring
NBR-90 P22A
1
NBR-90 P39
1
40
O-ring
NBR-90 P29
2
NBR-90 P32
2
41
O-ring
NBR-90 P20
1
—
—
42
O-ring
—
NBR-90 P26
1
—
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Dla części *** zestawu numeru należy określić wielkość zaworu (G06, G10).
G-10
{12.2}
1.0
34
CF-G10-*-20
TN-G02-*-11
KOMPENSOWANY TEMPERATUROWO
ZAWÓR STEROWANIA CIŚNIENIEM <I ZWROTNY>
Zawór sterowania przepływem (i zwrotny) typu TN
(Typ dokładnej regulacji z kompensacją ciśnienia i temperatury)
OUT
0,03 do 8ℓ/min
10,5MPa
C
IN
CTN-G02-*-11
OUT
Właściwości
eStabilne sterowanie każdym ustawionym natężeniem przepływu, nawet
gdy ciśnienie i temperatura oleju ulegają wahaniom.
rOznaczenia na tarczy są proporcjonalne do natężenia przepływu, zapewnia-
qPrzy bardzo kompaktowej
kompaktowej, lekkiej konfiguracji, inteligentna konstrukcja tego
zaworu sprawia, że jest on niedrogą
opcją.
wNatężenie przepływu sterowania od
30cm3 na minutę.
jąc łatwą i dokładną
regulację
natężenia
przepływu sterowania.
IN
B
C
C
Dane techniczne
Nr modelu
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Natężenie przepływu
sterowania objętością
ℓ/min
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Wsteczne
natężenie przepływu
ℓ/min
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
(C)TN-G02-2-11
-8-11
1/4
0,03 do 2
0,05 do 8
10.5{107}
35
0,1{1,0}
2,2
•Obsługa
F
mCelem podłączania przewodów rurowych należy normalnie podłączyć do
płyty pomocniczej. Mocowanie zaworu jest typu uszczelkowego, z zastosowaniem o-ringu. Gdy wymagane
jest połączenie za pomocą śruby, należy uszczelnić powierzchnię uszczelki, wyjąć korek boczny i wykonać
połączenie śrubowe bezpośrednio z
jednostką zaworu. W tym przypadku
należy usunąć cały materiał przyczepiony do korka.
Model Nr
Średnica
rury
Zalecane
natężenie
przepływu
ℓ/min
Ciężar
kg
MTL-03-10
3/8
35
1,3
G
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
zW zakresie temperatur od 20°C do
60°C, fluktuacja natężenia przepływu
zawiera się w zakresie ±5% standardowego natężenia przepływu w temperaturze 40°C.
xW zakresie ciśnienia od 1,0 do
10,5MPa {10,2 do 107kgf/cm2}, fluktuacja natężenia przepływu zawiera się
w zakresie ±5% ustawionego natężenia przepływu.
cNależy pamiętać, że fluktuacja natężenia przepływu nieznacznie przekracza
znamionową wartość fluktuacji przepływu w pobliżu minimalnego natężenia przepływu sterowania ze względu
na zmiany temperatury roboczej oraz
lepkości cieczy hydraulicznej.
vGdy sterujące natężenia przepływu są
niższe, niż 0,2ℓ/min, należy zastosować filtr maksymalnie 10μm.
bNależy się upewnić, że różnica ciśnienia pomiędzy portem wlotowym i
wylotem wynosi co najmniej 0,6MPa
{6,1kgf/cm2} przy 4ℓ/min lub mniej i co
najmniej 1,0MPa {10,2kgf/cm2} przy
4ℓ/min lub więcej.
nNatężenie
przepływu
sterowania
zwiększa się poprzez obrót pokrętła
regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
E
H
I
J
,W przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
.Zestawy akcesoriów: Śruby z gniazdem sześciokątnym M8 x 60ℓ, (cztery)
K
Uwaga) 1. Dla śrub mocujących stosować
śruby o klasyfikacji wytrzymałości
12,9 lub równoważne.
2. Moment dokręcania wynosi 20 do
25N·m {205 do 255kgf·cm}.
L
M
Wyjaśnienie numeru modelu
N
(C) TN – G 02 – 2 – (F) – 11
Numer konstrukcji
O
Mechanizm antyskokowy (opcja)
Maksymalne natężenie przepływu sterowania
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Zawór sterowania przepływem
Zawór sterowania ciśnieniem i zwrotny
G-11
Instalacyjne rysunki wymiarowe
84.5
9
6
63
58
4- I 14x8,6 pogáĊbienie
I 9 otwory
I6
C
86
68
(C)TN-G02-**-11
WE
5
7
8
10
9
0
16
C
WY
20
1
34
3
2
52
6
I 25
4
52
70
B
37
ĝruba w uĪyciu- Rc 1/4
Płyta pomocnicza MTL-03-10
104
68
50
34
I 7x8
E
18
4- M8x14
4- I 14x8,6 pogáĊbienie
I 9 otwory
10
F
16
34
52
70
WE
9
WY
86
122
2- I 11
MAKS. 108
MAKS. 22
27
C
17
ĝruba w uĪyciu- Rc 1/4
ĝruba blokująca
18
Mechanizm antyskokowy
20
24
G
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
2- Rc 3/8
H
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka ciśnienie — natężenie
przepływu sterowania
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
I
J
K
L
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1 (C)TN-G02-2-11
2 (C)TN-G02-8-11
2
2
1
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Charakterystyka temperatura oleju —
natężenie przepływu sterowania
1
0
10
20
30
40
50
60
70
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Temperatura oleju °C
M
1 (C)TN-G02-2-11
2 (C)TN-G02-8-11
2
2
1
1
1
2
3
4
5
6
7
{10.2} {20.4} {30.6} {40.8} {51} {61.2} {71.4}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2 }
Charakterystyka spadku ciśnienia
2
Spadek ciĞnienia MPa{kgf/cm }
Charakterystyka skala - natężenie
przepływu sterowania
N
12
1 (C)TN-G02-2-11
2 (C)TN-G02-8-11
NatĊĪenie przepáywu
sterowania objĊtoĞcią
ℓ/min
10
O
6
4
2
0
G-12
2
8
1
0
2
4
6
8
Skala
10
WY A WE
0.7
{ 7.1}
0.6
{ 6.1}
0.5
{ 5.1}
0.4
{ 4.1}
0.3
{ 3.1}
0.2
{ 2.0}
0.1
{ 1.0}
0
10
20
30
40
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Rysunki przekrojowe
CTN-G02-*-11
C
23
28
30
14
14
6
27
28
5
12
15
16
30
B
C
1 31 34 35
4
IN
OUT
13
C
7
E
FLOW CONTROL VALVE
MODEL
MFG.NO
4
5
6
7
3
33
8
2
8
1
10
0
F
19
NACHI FUJIKOSHI CORP,
25
24
18
21
26
17
Nr części Nazwa części
Nr części
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Korpus
Tuleja
Cewka
Tłok
Korek
Korek
Tabliczka
Gałka
Pierścień
Przekładnia
Przekładnia
Grzybek
10
22
11
2
Nazwa części
3
32
27
29
20
G
Nr części Nazwa części
Dystans
Pierścień zatrzaskowy
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Śruba
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Śruba
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
Korek
Kula
Kula
Podkładka
Śruba
Tabliczka
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
H
I
J
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu FNS-G02(C))
TN-G02-*-11
CTN-G02-*-11
Numer
części
Nazwa
części
27
O-ring
NBR-70-1 P9
4
NBR-70-1 P9
4
28
O-ring
NBR-70-1 P14
2
NBR-70-1 P14
3
29
O-ring
NBR-70-1 P16
2
NBR-70-1 P16
2
Numer części
Szt.
Numer części
K
Szt.
L
Uwaga) Podać C na końcu numeru modelu dla zestawu CTN.
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Nr części
Mechanizm antyskokowy
(C)TN-G02-*-F-11
1
2
3
4
5
6
7
8
M
Nazwa części
Element ustalający
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Nakrętka
Kołek sprężynujący
O-ring
O-ring
N
O
Lista części uszczelnienia
6
4
5
3
2
1
8
7
Nr części
Nazwa części
Numer części
Szt.
7
O-ring
NBR-70-1 P9
1
8
O-ring
NBR-70-1 P3
1
Uwaga) Numer części 7 O-ring i numer części 27 O-ring
są zamienne.
G-13
TS-G01-2-11
KOMPENSOWANY TEMPERATUROWO
ZAWÓR STEROWANIA CIŚNIENIEM <I ZWROTNY>
C
Zawór sterowania przepływem (i zwrotny) typu TS
(Typ dokładnej regulacji z kompensacją ciśnienia i temperatury)
C
0.01 to 2ℓ/min
10,5MPa
IN
CTS-G01-2-11
B
C
OUT
OUT
Właściwości
qOryginalna kompaktowa
qOryginalna,
kompaktowa, lekka ko
konfiguracja.
wBardzo precyzyjne sterowanie do
minutowego natężenia przepływu
10cm3.
eKonstrukcja umożliwia duży przepływ
wsteczny 20ℓ/min względem natęże-
nia przepływu sterowania , co oznacza, że nie ma konieczności dodawania dodatkowego zaworu w obwodzie
szybkiego powrotu.
rStabilne sterowanie każdym ustawionym natężeniem przepływu, nawet
gdy ciśnienie i temperatura oleju ulegają wahaniom.
IN
Dane techniczne
E
F
Nr modelu
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Natężenie przepływu
sterowania objętością
ℓ/min
Maksymalne
Ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Wsteczne
natężenie przepływu
ℓ/min
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
(C)TS-G01-2-11
1/8
0,01 do 2
10.5{107}
20
0.08{0.8}
0,9
•Obsługa
G
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
H
I
J
zW zakresie temperatur od 20°C do
60°C, fluktuacja natężenia przepływu
zawiera się w zakresie ±5% standardowego natężenia przepływu w temperaturze 40°C.
xW zakresie ciśnienia od 0,6 do
10,5MPa {6,1 do 107kgf/cm2}, fluktuacja natężenia przepływu zawiera się
w zakresie ±5% ustawionego natężenia przepływu.
cNależy pamiętać, że fluktuacja natężenia przepływu nieznacznie przekracza
znamionową wartość fluktuacji w po-
bliżu minimalnego natężenia przepływu sterowania ze względu na zmiany
temperatury roboczej oraz lepkości
cieczy hydraulicznej.
vGdy sterujące natężenia przepływu są
niższe, niż 0,2ℓ/min, należy zastosować filtr linii maksymalnie 10μm.
b Dla natężenia przepływu sterowania
należy się upewnić, że różnica ciśnień
pomiędzy portem wlotowym i portem wylotowym wynosi co najmniej
0,6MPa {6,1kgf/cm2}.
nNatężenie
przepływu
sterowania
zwiększa się poprzez obrót dźwigni
sterowania zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
mW przypadku, gdy konieczna jest płyta pomocnicza, należy skorzystać z
tabeli z prawej strony odnośnie parametrów.
Nr modelu
Średnica
rury
Zalecane
natężenie
przepływu
ℓ/min
Ciężar
kg
MTS-01Y-10
3/8
20
0,8
.Zestawy akcesoriów: Śruby z łbem
sześciokątnym: M4 x 35ℓ (cztery)
Wyjaśnienie numeru modelu
Uwaga) 1. Dla śrub mocujących stosować
śruby o klasyfikacji wytrzymałości
12,9 lub równoważne.
2. Moment dokręcania wynosi 2,6 do
3,3N·m {27 do 255kgf·cm}.
(C) TS – G 01 – 2 – 11
Numer konstrukcji
K
Maksymalne natężenie przepływu sterowania
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
L
Zawór sterowania przepływem
Zawór sterowania ciśnieniem i zwrotny
M
(C)TS-G01-2-11
N
I3
Instalacyjne rysunki wymiarowe
10
17.5
IN
5
O
14.5
35
20.5
45
OUT
16.5
32
32
47.5
42
3
5
65
2
G-14
58
68
Płyta pomocnicza MTS-01Y-10
104
89
68
58
2- I 11x6.5 counterbore
I 6.6 holes
15.5
15.5
C
28
22
I 3.3x5
23
17
3
55
45
35
3
B
OUT
3
IN
2- I 6.5
4- M4x10
Krzywe wydajności
2- Rc 3/8
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm /s
Charakterystyka ciśnienie — natężenie przepływu sterowania
2.0
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
G
0.5
2
{20.4}
4
{40.8}
6
{61.2}
8
{81.6}
10
{102}
0
CiĞnienie MPa{kgf/cm2 }
2
4
6
Skala
8
10
H
Charakterystyka spadku ciśnienia
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2 }
Rysunek przekrojowy
CTS-G01-2-11
22
1
12
3
23
10
7
18
26
11
16
21
15
1.8
{18.4}
WY A WE
1.4
{14.2}
1.0
{10.2}
0.6
{ 6.1}
{ 2.0}
0.2
2
0
5
10
20
30
Nr części Nazwa części
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
6
4
25
20
Nr części
Korpus
Pokrywa
Tuleja
Tłok
Prowadnica
Sprężyna
Przepustnica
Grzybek
Sprężyna
Dystans
Gałka
Sprężyna
Korek
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
14
13
9
8
27
Nazwa
części
14
23
24
25
26
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Śruba
Korek
Kołek sprężynujący
Kołek sprężynujący
Kołek sprężynujący
Kołek sprężynujący
Kołek sprężynujący
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Tabliczka znamionowa
TS-G01-2-11
Numer części
——
NBR-90 P31
NBR-90 P14
NBR-90 P10
NBR-90 P6
J
Nazwa części
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu FKS-G01(C))
Numer
części
I
K
NatĊĪenie przepáywu
ℓ/min
24
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
0
10 20 30 40 50 60 70
Temperatura oleju °C
E
F
2.0
1.5
1.5
Charakterystyka skala — natężenie
przepływu sterowania
NatĊĪenie przepáywu
ℓ/min
NatĊĪenie przepáywu
ℓ/min
2.0
0
C
2
NatĊĪenie przepáywu
ℓ/min
Charakterystyka temperatura oleju —
natężenie przepływu sterowania
C
CTS-G01-2-11
Szt.
Numer części
——
1
2
2
1
NBR-90 P8
NBR-90 P31
NBR-90 P14
NBR-90 P10
NBR-90 P6
Szt.
1
1
2
2
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Podać C na końcu numeru modelu dla zestawu CTS.
G-15
L
M
N
O
TL-G0*-*-11
ZAWÓR STERUJĄCY SZYBKIM
PRZESUWEM I PODAWANIEM
C
Zawór sterowania podawaniem typu TL (TLT)
(Typ dokładnej regulacji z kompensacją ciśnienia)
B
C
C
IN
OUT
0,08 do 8ℓ/min
7MPa
Uwaga: 04 ma DR
TLT-G04-*-*-11
IN
Właściwości
qBardzo kompaktowy
kompaktowy, lekki i nied
niedrogi
wZastosowanie do sterowania pracą
stołu narzędziowego maszyny.
Na przykład, pojedynczy zawór umożliwia swobodne sterowanie: szybkie
podawanie => podawanie cięcia (2
stopień) => szybki powrót.
eStabilne sterowanie każdym ustawionym natężeniem przepływu, nawet
gdy ciśnienie i temperatura oleju ulegają wahaniom.
rOznaczenia na tarczy są proporcjonalne do natężenia przepływu, zapewniając łatwą regulację natężenia przepły-
wu sterowania.
tUszczelnienie
powierzchni uszczelki
umożliwia połączenie wkręcane.
DR
OUT
Dane techniczne
E
TL-G03-2-11
F
G
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
H
I
J
K
L
M
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Model Nr
Natężenie przepływu sterowania objętością ℓ/min
3/8
8-11
TL-G04-2-11
8-11
1/2
TLT-G04-2-1.5-11
8-2-11
Posuw 1
—
35
0,08 do 2
0,1 do 8
0,08 do 2
0,1 do 8
—
0,1 do 2
0,1 do 8
0,1 do 1,5
0,1 do 2
•Obsługa
zW zakresie temperatur od 20°C do
60°C, fluktuacja natężenia przepływu
zawiera się w zakresie ±5% standardowego natężenia przepływu w temperaturze 40°C.
xW zakresie ciśnienia od 1,0 do 7,0MPa
{10,2 do 71,4kgf/cm2}, fluktuacja natężenia przepływu zawiera się w zakresie ±5% ustawionego natężenia
przepływu.
cNależy pamiętać, że fluktuacja natężenia przepływu nieznacznie przekracza
znamionową wartość fluktuacji w pobliżu minimalnego natężenia przepływu sterowania ze względu na zmiany
temperatury roboczej oraz lepkości
cieczy hydraulicznej.
vGdy sterujące natężenia przepływu są
niższe, niż 0,2ℓ/min, należy zastosować filtr linii maksymalnie 10μm.
bNależy się upewnić, że różnica ciStosowany model
Posuw 2
Natężenie
przepływu
wstecznego
ℓ/min
Szt.
7{71,4}
Moment dokręcania N·m{kgf·cm}
TL-G03-*-11
M8 × 60ℓ
4
20 do 25 {205 do 255}
TL(T)-G04-*-11
M10 × 75ℓ
4
45 do 55 {460 do 560}
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
TLT – G 04 – 2 – (1
(1.5)
5) – (F) – 11
0,1{1,0}
7,0
piony do korka.
,Patrz tabela poniżej odnośnie śrub
montażowych z gniazdem sześciokątnym.
.W przypadku, gdy konieczna jest płyta pomocnicza, należy skorzystać z
tabeli z prawej strony odnośnie parametrów.
⁄0G03 nie wymaga połączenia rury odpływu G04 wymaga połączenia rury
odpływu
Nr modelu
Zalecane
Średnica natężenie
przepływu
rury
ℓ/min
MTL-03-10
MTL-04-10
Mechanizm antyskokowy (opcja)
Maksymalne natężenie przepływu sterowania objętością (podawanie 2)
Maksymalne natężenie przepływu sterowania
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
2-pozycyjny zawór sterowania podawaniem
1-pozycyjny zawór sterowania podawaniem
G-16
3/8
1/2
35
53
Stosowany typ
zaworu
TL-G03-*-11
TL(T)-G04-*-*-11
⁄1Siła wychylenia krzywki w dół
TL-G03-11
Siła wychylenia krzywki w dół
120N {12,2kgf} minimum
TLT-G04-*-*-11
Podawanie 1 Siła wychylenia krzywki w dół
140N {14,3kgf} minimum
Podawanie 2 Siła wychylenia krzywki w dół
200N {20,4kgf} minimum
⁄2Zapewnieniem aby kąt krzywki nie był
większy, niż 30 stopni.
Numer konstrukcji
O
Ciężar
kg
2,2
śnienia pomiędzy portem wlotowym i
wylotem wynosi co najmniej 0,6MPa
{6,1kgf/cm2} przy 4ℓ/min lub mniej i co
najmniej 1,0MPa {10,2kgf/cm2} przy
4ℓ/min lub więcej.
nNatężenie
przepływu
sterowania
zwiększa się poprzez obrót pokrętła
sterowania natężeniem przepływu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(w prawo).
mCelem podłączania przewodów rurowych należy normalnie podłączyć do
płyty pomocniczej. Mocowanie zaworu jest typu uszczelkowego, z zastosowaniem o-ringu. Gdy wymagane
jest połączenie za pomocą śruby, należy uszczelnić powierzchnię uszczelki, wyjąć korek boczny i wykonać
połączenie śrubowe bezpośrednio z
jednostką zaworu. W tym przypadku
należy usunąć cały materiał przycze-
Wielkość śruby
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
53
Wyjaśnienie numeru modelu
N
Maksymalne
Ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Instalacyjne rysunki wymiarowe
C
Płyta pomocnicza MTL-03-10
6
I 7x8
I6
52
70
MAKS. 87
52
WY
ĝruba w uĪyciu - Rc 3/8
17
ĝruba w uĪyciu - Rc 3/8
9
86
122
2- I 11
18
37
C
58
2-Rc3/8
Szczegółowy widok zakresu działania rolki G03
Mechanizm antyskokowy TL-G03-*-F-11
MAKS. 108
MAKS. 22
E
27
6
(Skok przepustnicy)
(Peány skok)
8
B
C
34
I 25
WY
20
24
ĝruba blokująca
WE
16
10
4-M8x14
4- I 14x8,6 pogáĊbienie
I 9 otwory
10
4
WE
20
0
7
8
6.4
9
4 5 6
3
2
1
18
34
52 ±0,2
70
84.5
63
86
68
9
I 16
4- I 14x8,6 pogáĊbienie
I 9 otwory
Patrz
widok szczegóáowy.
18
104
68
50
34
16
Peány skok 8
Skok przepustnicy 6
Skok blokady 2
TL-G03-*-11
F
(Skok blokady 2)
0
3
2
1
7
8
9
10
7
18
TL-G04-*-11
nie ma tego pokrĊtáa.
NACHI-FUJIKOSHI CORP
WYKONANE W JAPONII FL80-042-0A
27
I6
27
WY
TL(T)-G04-*-*-F-11
K
6
MAKS. 162
MAKS. 22
3
9
J
Rc 1/4
2- Rc 1/2
L
37
6
9
Peány skok 18 (TLT)
(Podawanie1, Podawanie 2)
3
18 (peáen skok)
I6
60
2- I 14
78
99.5
Peány skok 9 (TL)
(Tylko podawanie 1)
(Pierwszy skok blokady)
I
DR
Szczegółowy widok zakresu działania rolki G04
(Pierwszy skok przepustnicy)
4- I 17,5x11 pogáĊbienie
I 11 otwory
160
180
DR Rc 1/8
26
(Podawanie 1 peány skok)
WE
52
Wylot regulacji oleju
140
H
4- M10x20
WY
Rc 1/2
DR
70
I 7x8
15
22
11
WE
Wlot cieczy hydraulicznej
ĝruba blokująca
4 5 6
0
Podawanie 2 (TLT)
Podawanie 1
108
78
71
52
22
7
8
9
10
84
82
74
59
49
41
30
20
35.63
4 5 6
140
118
Rc 3/8
I 25
108
MFG.NO.
3
2
1
6
6
4- I 17,5x10,8 pogáĊbienie
I 11 otwory
ZAWÓR STERUJĄCY FEED
MODEL
G
Płyta pomocnicza MTL-04-10
73
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
Patrz widok
szczegóáowy.
MAKS 50
I 20
59
MAKS. 35
11
Podawanie 1 peány skok 9
Podawanie 2 peány skok 9
Skok przepustnicy 6
Skok blokady 3
52
TL(T)-G04-*-*-11
(Podawanie 2 peány skok)
(Drugi skok blokady)
(Drugi skok przepustnicy)
M
Krzywe wydajności
2
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2ℓ
2 8ℓ
3 1,5ℓ
2
2
1
3
1
10 20 30 40 50 60 70
Temperatura oleju °C
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2ℓ
2 8ℓ
3 1,5ℓ
2
2
1
3
1
1 2 3 4 5 6 7
{10.2} {20.4} {30.6} {40.8} {51} {61.2} {71.4}
CiĞnienie MPa{kgf/cm2 }
12
1 2ℓ
2 8ℓ
3 1,5ℓ
10
2
8
6
4
1
2
0
3
0
2
4
6
8
Skala
10
Charakterystyka spadku ciśnienia
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
Charakterystyka skala - natężenie przepływu sterowania
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Charakterystyka temperatura oleju Charakterystyka ciśnienie — na— natężenie przepływu sterowania tężenie przepływu sterowania
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm /s
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
WE A Skala O OUT
WY A W skali na basenie wciĞniĊty
1 TL—G03
2
2
TLT—G04
1
2
1
{7.1}
{6.1}
{5.1}
{4.1}
{3.1}
{2.0}
{1.0}
10 20 30 40 50 60
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
G-17
N
O
Rysunki przekrojowe
C
TLT-G04-*-*-11
55 50
21 17
IN
6
15
44 57 43
4
26
48
B
24
FEED CONTROL VALVE
7
MODEL
MFG.NO.
42
9
C
3
2
1
22
41
C
OUT
10 53 23 19 56
2
40 51 37
DR
4 5 6
7
8
9
10
0
1
35
49
3
2
1
4 5 6
7
8
9
10
0
NACHI-FUJIKOSHI CORP
MADE IN JAPAN FL80-042-0A
46
38 31 54
8 29
18 32
9
5
16 27
12
E
34
20
36
3
39
25
11
F
13
45
33
52
47 28 14
G
<CYÏTUVGTQYCPKCRT\GRĜ[YGO
H
Uwaga)
Mechanizm antyskokowy
TL-G03-*-F-11
TL(T)-G04-*-*-F-11
Nr
części
I
J
K
L
6
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
M
N
4
5
3
2
1
8
7
Nazwa części
Element ustalający
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Nakrętka
Kołek sprężynujący
O-ring
O-ring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Rysunki z lewej strony są przekrojami TLT W przypadku TL z prawej strony
znajduje się pokrętło.
Nr
części
Nazwa
części
Korpus
Pokrywa
Korek
Korek
Przepustnica
Cewka
Grzybek
Tłok
Tuleja
Tuleja
Przekładnia
Przekładnia
Gałka
Pierścień
Stoper
Tabliczka
Rolka
Trzpień
Dystans
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nr
części
Nazwa części
Dystans
Trzpień
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Pierścień zatrzaskowy
Pierścień zatrzaskowy
Tabliczka
Podkładka
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Trzpień
Śruba
Śruba
Śruba
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Nazwa
części
Śruba
Korek
Korek
Korek
Śruba
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Tabliczka
Lista części uszczelnienia (Numer modelu zestawu FLS-*** (2))
Lista części uszczelnienia
Numer
części
Nazwa
części
45
O-ring
TL-G03-*-11
Numer części
NBR-70-1 P9
TL-G04-*-11
Szt.
4
Numer części
NBR-70-1 P9
TLT-G04-*-*-11
Szt.
4
Numer części
NBR-70-1 P9
Szt.
6
46
O-ring
—
—
NBR-70-1 P10
1
NBR-70-1 P10
1
Nr części
Nazwa części
Numer części
Szt.
47
O-ring
NBR-70-1 P16
2
NBR-70-1 P16
2
NBR-70-1 P16
4
7
O-ring
NBR-70-1 P9
1
48
O-ring
NBR-70-1 P14
1
NBR-70-1 P18
1
NBR-70-1 P18
1
8
O-ring
NBR-70-1 P3
1
49
O-ring
NBR-70-1 P14
2
NBR-70-1 P20
2
NBR-70-1 P20
2
50
O-ring
NBR-70-1 P18
2
NBR-70-1 P24
1
NBR-70-1 P24
1
51
O-ring
—
—
NBR-70-1 P20
1
NBR-70-1 P20
1
O
Uwaga) 1. Numer części 7 O-ring i numer części 45
O-ring są zamienne.
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają
JIS B2401.
Uwaga) 1. *** w numerze zestawu jest wykorzystywany do specyfikacji wielkości zaworu. Aby
określić TLT należy dodać 2 na końcu.
2. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
G-18
PROSTOKĄTNY ZAWÓR ZWROTNY
LINIOWY ZAWÓR ZWROTNY
Prostokątny zawór zwrotny
Liniowy zawór zwrotny
OUT
320ℓ/min
21MPa
IN
B
Właściwości
qProstokątny zawór zwrotny zmie
zmienia
kierunek przepływu cieczy o 90 stopni, podczas gdy liniowy zawór zwrotny
umożliwia tylko osiowy kierunek przepływu.
wCiśnienia zadziałania tych zaworów są
ustalone, dzięki czemu ciecz swobodnie przepływa w jednym kierunku, lecz
jej przepływ w przeciwnym kierunku
jest ograniczony.
C
D
Dane techniczne
Nr modelu
Mocowanie uszczelkowe
CA-T03-1-20
2
3
CA-G03-1-20
2
3
CA-T06-1-20
2
3
CA-G06-1-20
2
3
CA-T10-1-20
2
3
CA-G10-1-20
2
3
Ciężar kg
Ciśnienie zadziałania
MPa {kgf/cm2}
Typ T
Typ G
1,8
40
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
1,0
3/4
110
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
2,2
3,9
1¼
320
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
4,0
6,1
3/8
30
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
0,4
3/4
75
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
0,7
190
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
2,2
3/8
E
F
G
21 {214}
CN-T03-1-11
2
3
CN-T06-1-11
2
3
Maksymalne
Maksymalne
natężenie
Ciśnienie robocze
przepływu
MPa {kgf/cm2}
ℓ/min
−
CN-T10-1-11
2
3
1¼
H
Zawór sterowania kierunkiem
Liniowy zawór zwrotny
Prostokątny zawór zwrotny
Mocowanie śrubowe
Średnica
nominalna
(Wielkość)
−
I
J
•Obsługa
zW przypadku, gdy konieczna jest płyta pomocnicza, należy
skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
Nr modelu
Średnica
rury
Zalecana
natężenie przepływu
ℓ/min
Ciężar
kg
Stosowany typ
zaworu
xPoniżej przedstawiono zestawy śrub montażowych.
Wymiary
śruby
Szt.
CA-G03-*-20
M8×45ℓ
4
20 do 25 {205 do 255}
M16×65ℓ
4
190 do 235 {1940 do 2400}
M20×75ℓ
4
370 do 460 {3770 do 4690}
Nr modelu
MCA-03-20
3/8
40
1,4
CA-G03-*-20
CA-G06-*-20
MCA-06-21
3/4
110
3,5
CA-G06-*-20
CA-G10-*-20
MCA-10-20
1¼
320
6,1
CA-G10-*-20
K
Moment dokręcania
N·m{kgf·cm}
L
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości
12,9 lub równoważne.
M
Wyjaśnienie numeru modelu
CA – T 03 – 1 – 20
N
Numer konstrukcji
11: Typ liniowy
20: Typ prostokątny
O
Ciśnienie zadziałania
1, 2, 3
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia
T: Typ połączenia śrubowego
G: Typ uszczelkowy
CA: Prostokątny zawór zwrotny
CH: Liniowy zawór zwrotny
H-1
Instalacyjne rysunki wymiarowe
CA-T**-20 (mocowanie śrubowe)
LA
IDA
2- Rc “Q”
I
OUT
HB
HA
C
2-DB
HC
HD
B
D
Nr modelu
LA
HA
HB
HC
HD
DA
DB:
Q
CA-T03-*-20
59
91
81
45
10
52
40
3/8
CA-T06-*-20
72
106
96
55
10
60
45
3/4
CA-T10-*-20
96
139
127
70
12
80
62
1¼
IN
E
Płyta pomocnicza MCA-03-20
MCA-06-21
MCA-10-20
CA-G**-*-20 (mocowanie uszczelkowe)
LA
LB
F
LH
LG
LA
I 7x8
G
WY
BA
BB
BA
BB
WE
BC
H
Zawór sterowania kierunkiem
4- I DBx1 pogáĊbienie
I DC otwory
I DA
I
HD
4-M "X" otwory
LF
4- I DEx1 pogáĊbienie
I DF otwory
LE
LD
LC
2- I DD
LB
HF
HG
HC
HE
2-Rc"Q"
I 6 pin
L
M
Nr modelu
N
LA
LB
LC
6
K
HB
HA
J
LD
LE
LF
Uwaga) Wygląd zewnętrzny płyty pomocniczej różni się nieco od rysunku w zależności od wielkości.
LG
LH
BA
BB
BC
HA
HB
HC
DC
9
DD
DE
DF
Q
X
14,7
14
9
3/8
8
17
23
20
14
3/4
16
22
30
20
14
1¼
20
HF
HG
DA
DB:
HD
HE
CA-G03-*-20
86
65
46,5
32,5 18,5
10,5 105
125
71
50
25
80
70
41
10
33
28
19
42
14
CA-G06-*-20
117
81
68,2
40,5 22,2
18
140
172
101
65
32,5
98
88
58
10
43
31
19
52
26
CA-G10-*-20
133
92
71,4
46
20,5 152
187
133
92
46
119
107
65
12
46
40
28
68
32
20,6
CN-T**-*-11 (mocowanie śrubowe)
LA
O
BB
2-Rc"Q"
H-2
OUT
BA
Nr modelu
IN
BA
BB
D
CN-T03-*-11
LA
70
31,2
27
3/8
CN-T06-*-11
95
43,9
38
3/4
CN-T10-*-11
130
69,3
60
1¼
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
1.0
c
0.8
{8.2}
b
0.6
f
0.4
0.2
0
{10.2}
e
a
{4.1}
{2.0}
d
10
{6.1}
20
c
1.0
b
0.8
a
0.6
e
0.2
0
50
{10.2}
{8.2}
{6.1}
f
0.4
30
40
50
60
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
Stosowany typ zaworu
a. CA-*03-1-20
b. CA-*03-2-20
c. CA-*03-3-20
d. CN-T03-1-11
e. CN-T03-2-11
f. CN-T03-3-11
CA-*10 CN-T10
{4.1}
d
{2.0}
Spadek ciĞnienia MPa {kgf/cm2}
CA-*06 CN-T06
Spadek ciĞnienia MPa {kgf/cm2}
Spadek ciĞnienia MPa {kgf/cm2}
CA-*03 CN-T03
0.8
e
0.6
f
b
a
d
{10.2}
{6.1}
{4.1}
0.2
{2.0}
0
100
200
B
{8.2}
0.4
100
150
200
NatĊĪenie przepáywuℓ /min
Stosowany typ zaworu
a. CA-*06-1-20
b. CA-*06-2-20
c. CA-*06-3-20
d. CN-T06-1-11
e. CN-T06-2-11
f. CN-T06-3-11
c
1.0
C
300 400 500 600
NatĊĪenie przepáywuℓ /min
D
Stosowany typ zaworu
a. CA-*10-1-20
b. CA-*10-2-20
c. CA-*10-3-20
d. CN-T10-1-11
e. CN-T10-2-11
f. CN-T10-3-11
E
F
Rysunek przekrojowy
G
CA-G**-*-20
Nr części
Nazwa części
Korpus
Grzybek
Gniazdo
Korek
Sprężyna
Trzpień
O-ring
O-ring
Tabliczka znamionowa
H
Zawór sterowania kierunkiem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
J
4
8
5
9
1
2
3
7
6
K
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu DAS-***)
L
Typ/numer części
Nr
części
Nazwa części
7
8
Szt.
CA-G03
CA-G06
CA-G10
O-ring
NBR-90 P18
NBR-90 G30
NBR-90 G40
2
O-ring
NBR-90 P22
NBR-90 P30
NBR-90 P42
1
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
*** w numerze zestawu jest wykorzystywany do specyfikacji wielkości zaworu (G03, G06, G10, itp.)
M
N
O
H-3
Kształt normalny
MODULARNY ZAWÓR ZWROTNY OBSŁUGIWANY PILOTEM
320ℓ/min
21MPa
Pilotowe zawory zwrotne
B
C
OUT
PP
IN
Zewnętrzny układ
spustowy
Właściwości
OUT
qNormalnie ciecz może przepływ
przepływać
w jednym kierunku, jak w przypadku
standardowego zaworu zwrotnego.
Można włączyć przepływ wstecz-
ny, jednakże po wypchnięciu zaworu
zwrotnego w górę przez zewnętrzne
ciśnienie pilotowe.
wBardzo kompaktowa konfiguracja.
PP
DR IN
Dane techniczne
D
Model Nr
E
F
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Mocowanie
śrubowe
Mocowanie
uszczelkowe
CP-T03-1-*-20
2
CP-G03-1-*-20
2
3/8
CP-T06-1-*-20
2
CP-G06-1-*-20
2
3/4
CP-T10-1-*-20
2
CP-G10-1-*-20
2
1¼
Maksymalne
Ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne
natężenie
przepływu
ℓ/min
21 {214}
Ciężar kg
Współczynnik obszaru
Ciśnienie
zadziałania
MPa {kgf/cm2}
Typ T
Typ G
40
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
3,8
(4,7)
4,3
(5,2)
1
0,35
0,05
110
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
7,0
(8,2)
6,6
(7,8)
1
0,37
0,03
320
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
12,0
(14,3)
12,5
(14,8)
1
0,36
0,03
Pilotowy
Mały
tłokowy
zawór
zawór
Uwaga) Wartości wagowe w nawiasach dotyczą typu z zewnętrznym odpływem.
G
H
•Obsługa
Zawór sterowania kierunkiem
x Minimalne ciśnienie pilota zmienia się
wraz z ciśnieniem po stronie wlotowej
B podczas przepływu wstecznego. Z
tego powodu należy ustawić zawór
tak, aby ciśnienie było co najmniej
dwa razy wyższe, niż wymagane ciśnienie uzyskane pilotowe uzyskane z
zastosowaniem wykresu minimalnego
ciśnienia pilotowego.
z Poniżej objaśniono sposób, w jaki
należy używać zewnętrznego odpływu. Należy się upewnić, aby zawsze
używać typu z zewnętrznym opływem
wówczas, gdy ciśnienie wsteczne jest
wywierane na stronę A portu wylotowego cieczy podczas przepływu
wstecznego, jak na obwodzie zilustrowanym poniżej.
I
J
Wyjaśnienie numeru modelu
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy Brak: Standard
B: Zewnętrzny układ spustowy
F: Z mechanizmem antyszokowym (typ dekompresji)
BF: Z odpływem zewnętrznym, z mechanizmem
antyszokowym
L
Ciśnienie zadziałania
1, 2
M
Nr modelu
Zalecane
Średnica natężenie Ciężar
przepływu
kg
rury
ℓ/min
MCP-03-20
3/8
40
1,1 CP-G03-*-20
MCP-06-21
3/4
110
1,7 CP-G06-*-20
MCP-10-20
1¼
320
3,6 CP-G10-*-20
Nr modelu
Wymiary
śruby
Szt.
Moment dokręcania
N·m{kgf·cm}
CP-G03-*-*-20
M8×45ℓ
4
20 do 25 {205 do 255}
-G06-
M10×55ℓ
4
45 do 55 {460 do 560}
-G10-
M10×65ℓ
6
45 do 55 {460 do 560}
Uwaga) Dla śrub mocujących stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
Średnica nominalna (wielkość)
Sposób połączenia
T: Typ połączenia śrubowego
G: Typ uszczelkowy
N
Pilotowy zawór zwrotny
O
H-4
Odpowiedni
Typ zaworu
vPoniżej przedstawiono zestawy śrub
montażowych.
CP – G 03 – 1 – B – 20
K
cW przypadku, gdy konieczna jest płyta
pomocnicza, należy skorzystać z poniższej tabeli odnośnie parametrów.
B
B
A
A
BC
WE
Instalacyjne rysunki wymiarowe
DR
BA
BB
CP-T**-*-20 (mocowanie śrubowe)
B
PP
Rc1/4
Port mocowania wskaĨnika ciĞnienia
WY
LE
LA
LF
LB
LC
LD
LG
C
LH
BB
BD
D
E
LA
146
LB
CP-T03-*-B(F)-20
174
CP-T06-*-(F)-20
180
CP-T06-*-B(F)-20
212
CP-T10-*-(F)-20
225
CP-T10-*-B(F)-20
266
LC
LD
106
61
46
140
85
66
178
108
85
LE
LF
LG
30
15
−
58
39
16
30
15
−
62
43
16
35
15
−
76
57
16
N- I DAx1 pogáĊbienie
I DB otwory
LA
BD
D
10
84
65
54
32
3/8
10
122
76
64
41
3/4
12
150
95
85
58
1¼
G
H
2- I 5 otwory
2-Rc1/4
DR
I
WY
J
BD
BC
BB
BA
BH
BG
WE
PP
LE
LD
LC
BC
N-M"P"x20
BD
BC
BC
BB
BA
BF
LF
BB
Zawór sterowania kierunkiem
LJ
LK
BA
Płyta pomocnicza MCP-03-20
MCP-06-21
MCP-10-20
CP-G**-*-*-20 (mocowanie uszczelkowe)
LL
LM
LN
F
LH
BC
Nr modelu
CP-T03-*-(F)-20
2-Rc"D"
Rc1/4
Rc1/4
2-I DC otwory
LB
2-Rc"Q"
K
LH
LN
LM
LL
Rc1/4
Port mocowania wskaĨnika ciĞnienia
HA
4-I 17.5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
LK
LJ
LE
LD
LP
L
HC
HB
BF
BE
LG
HE
HD
Nr modelu
LA
CP-G03-*-(F)-20
146
CP-G03-*-B(F)-20
174
CP-G06-*-(F)-20
180
CP-G06-*-B(F)-20
212
CP-G10-*-(F)-20
225
CP-G10-*-B(F)-20
266
LD
6
I 6 pin
Uwaga 1) Rura odpływowa nie jest wymagana dla produktów standardowych.
Rura odpływowa jest wymagana w przypadku typu z odpływem zewnętrznym (B).
Uwaga 2) Wygląd zewnętrzny płyty pomocniczej różni się nieco od rysunku w zależności od wielkości.
Wymiary instalacyjne są takie, jak pokazano w tabelach wymiarowych.
LB
LC
LE
106
51
64 44
140
66
83 60,3
178
85
105 84,1
LF
30
58
30
62
35
76
LG
LH
61
10
37
85
10
108
12
BH
HA
HB
HC
HD
HE
106
68
35,5
33
30
19
14
124
79
41
38
30
19
17,5
138
100
52,5
50
40
29
17,5
BA
BB
LJ
LK
LL
LM
LN
LP
−
−
16
7
−
49,2
44,5
−
20,6
11,1
−
67,5
62,7 42,05 24,6
16,6
DA
DB:
DC
N
14,7
4
8
3/8
11
22
4
10
3/4
11
30
6
10
1¼
9
Q
N
O
BD
BE
BF BG %" ...
18
32
65
126
102 79,4 33,3
−
41
76
146
120 118 96,8 44,5
−
58
95
159
82 64
BC
P
M
23
H-5
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka spadku ciśnienia
Stosowany typ zaworu
a. CP-*03-1-*-20 swobodny przepływ
b. CP-*03-2-*-20
″
c. CP-*03-*-*-20 przepływ wsteczny
C
D
b
{14.3}
{12.2}
{10.2}
a {8.2}
{6.1}
{4.1}
c
{2.0}
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
G
b
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
a
c
0
100
b
0
Stosowany typ zaworu
a. CP-*10-1-*-20 swobodny przepływ
b. CP-*10-2-*-20
″
c. CP-*10-*-*-20 przepływ wsteczny
E
{14.3}
{12.2}
{10.2}
a
{8.2}
{6.1}
c {4.1}
{2.0}
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
10 20 30 40 50 60
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
CP-*10
F
Stosowany typ zaworu
a. CP-*06-1-*-20 swobodny przepływ
″
b. CP-*06-2-*-20
c. CP-*06-*-*-20 przepływ wsteczny
50
100 150 200 250
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
Charakterystyka minimalnego ciśnienia pilota
Minimalne ciĞnienie pilotowe
MPa {kgf/cm2}
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
B
CP-*06
Spadek ciĞnienia
MPa {kgf/cm2}
CP-*03
{14.3}
{12.2}
{10.2}
{8.2}
{6.1}
{4.1}
{2.0}
12.5
{127}
10.0
{102}
7.5
b
5.0
a
{76.5}
{51.0}
2.5
d
e
0
200 300 400 500
NatĊĪenie przepáywu ℓ /min
c
{25.5}
5
15
20
25
10
{51} {102} {153} {204} {255}
CiĞnienie po stronie wewnĊtrznej
przepáywu wstecznego MPa {kgf/cm2}
Stosowany zawór
Nr modelu
Zawór otwarty
Mały zawór otwarty
H
CP-*03
a
d
CP-*06
b
e
Zawór sterowania kierunkiem
CP-*10
c
e
Rysunki przekrojowe
I
J
Uwaga) O-ring 1B-** dotyczy JIS
B2401-1B-**.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CP-G**-*-20
16
14
11
2
10
3
9
5
4
15
17
12
8
1
7
K
13
6
Nazwa części
Nr części
Korpus
Pokrywa
Tłok
Grzybek
Gniazdo
Korek
Sprężyna
Trzpień
O-ring
10
11
12
13
14
15
16
17
Nazwa części
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Śruba
Korek
Korek
Tabliczka
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu DPS-***)
Nr
Nazwa
CP-G03-*-20
CP-G06-*-20
CP-G10-*-20
części
części
9
O-ring
NBR-90 P18
NBR-90 G25
NBR-90 G35
10
O-ring
NBR-90 G25
NBR-90 G40
NBR-90 G55
11
O-ring
NBR-90 P7
NBR-90 P9
NBR-90 P9
12
O-ring
NBR-90 P9
NBR-90 P9
NBR-90 P9
13
O-ring
NBR-90 P22
NBR-90 P30
NBR-90 P42
***w numerze zestawu jest używany dla specyfikacji wielkości zaworu.
L
M
Nr części
CP-G**-*-BF-20
18
13
12
2
5
8
17
Nr części
21
7
19
15
1
20
6
14
3
4
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
16
N
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Grzybek
Tłok
Gniazdo
Tłoczysko
Tuleja
Nr części
9
10
11
12
13
14
15
16
Nazwa części
Korek
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Korek
Korek
Trzpień
O-ring
Nr części
17
18
19
20
21
22
Szt.
2
1
2
2
1
Nazwa części
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Tabliczka
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu DPS-***R)
O
Nr
części
Nazwa
części
CP-G03-*-BF-20
CP-G06-*-BF-20
CP-G10-*-BF-20
16
O-ring
NBR-90 P22
NBR-90 P30
NBR-90 P42
17
O-ring
NBR-90 G25
NBR-90 G40
NBR-90 G55
18
O-ring
NBR-90 P7
NBR-90 P9
NBR-90 P9
19
O-ring
NBR-90 P9
NBR-90 P9
NBR-90 P9
20
O-ring
NBR-90 P18
NBR-90 G25
NBR-90 G35
21
O-ring
NBR-90 P18
NBR-90 P30
NBR-90 G45
***w numerze zestawu jest używany dla specyfikacji wielkości zaworu.
H-6
Szt.
1
1
2
2
2
1
KUREK PROBIERCZY
Kurek probierczy
35MPa
B
Właściwości
qUltra-kompaktowa konfiguracja w
wymaga minimalnej przestrzeni instalacyjnej.
wInteligentna
konstrukcja
pozwala
umieścić wiele funkcji w prostej konfiguracji.
eMaksymalne
ciśnienie
robocze
35MPa{357kgf/cm2} umożliwia eksploatację w szerokim zakresie.
C
D
Dane techniczne
Nr modelu
Typ płaski
Typ kołnierzowy
G "A"
(Wymiary nominalne)
K2-T02-11
K2-T03-10
K2-T04-10
K2-F02-11
K2-F03-10
K2-F04-10
G1/4
G3/8
G1/2
B
mm
C
mm
10
16
16
19
23
26
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Ciężar
kg
E
21 {214}
0,35
35 {357}
F
Wyjaśnienie numeru modelu
G
K2 – T 02 – 10(11)
Numer konstrukcji
11: Dla K2-T02, F02
H
Średnica nominalna (wielkość)
Kurek probierczy
Zawór sterowania kierunkiem
Sposób połączenia
T: Typ pływakowy F: Typ kołnierzowy
I
K2: Obracane mocowanie manometru.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
K2-T**-10 (11)
J
K2-F**-10 (11)
MAKS.74
58
C
MAKS.96
72
G"A"
X
Y
Z
27
45
L
Rc1/4
I 40
Uwaga 2
(49)53
26
13
I 40
Uwaga 2
(49)53
26
13
B
B
12
Rc1/4
K
G"A"
27
45
M
6 12
MAKS.9
Uwaga)
1. Maksymalna grubość żelaznej płyty: 9t; Średnica otworu
śruby montażowej: φ 20 Po zamontowaniu do panelu
Odkręcić X nakrętkę blokującą i Y nakrętkę kołpakową i
wyjąć Z śrubę regulacyjną.
Aby przywrócić do pierwotnego położenia, odwrócić ten
proces.
2. Wymiary w nawiasach dotyczą rozmiaru 02.
3. Informacje dotyczące G „A” i B, patrz specyfikacja. O-ring przedstawiony poniżej jest stosowany jako uszczelnienie manometru pod śrubą G.
G1/4 JIS B2401-1B-P5
G3/8 JIS B2401-1B-P6
G1/2 JIS B2401-1B-P9
N
O
H-7
TYP DMA MANUALNIE EKSPLOATOWANY
ZAWÓR KIERUNKOWY
40 do 100ℓ/min
35MPa
Zawór manualny typu DMA
B
C
Właściwości
eSposoby montażu sa takie same, jak
dla wielkości SAG01/ 03 i może być
stosowany zawór modularny o wielkości 01, 03, przez co konfiguracja obwodu jest szybka i łatwa.
Dane techniczne
D
Średnica
nominalna
(Wielkość)
Nr modelu
E
DMA-G01-***-20
1/8
DMA-G03-***-(J)20
3/8
Pozycje
Typ
F
G
wPonieważ stosowany jest zawór typu
zrównoważonego, nie ma konieczności stosowania rur odpływowych i
można stosować z ciśnieniem wstecznym do 16MPa (163kgf/cm2).
qKompaktowe wielkości 01 i 03 są p
perfekcyjne dla sterowania z małym natężeniem przepływu.
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Ciśnienie wsteczne portu
zbiornika
MPa {kgf/cm2}
35(25) {357(255)}
16 {163}
Symbol JIS
A
B
P
A
T
B
Zamknięty krzyż
Otwarty krzyż
P
2-pozycje
A
H
Zawór sterowania kierunkiem
Połączenia ABT
3-pozycje
Połączenie PT
L
M
DMA-
20
G01
-E3ZG03
(J)20
DMA-
G01
20
-C4G03
(J)20
DMA-
20
G01
-F4(J)20
G03
DMA-
20
G01
-C5G03
(J)20
DMA-
G01
20
-F5G03
(J)20
DMA-
G01
20
-C6G03
(J)20
DMA-
G01
20
-F6G03
(J)20
T
B
P
A
T
B
T
A
B
P
T
A
B
P
T
Zamknięty
krzyż
Ograniczony
Otwarty krzyż
A
B
P
T
Zamknięty
krzyż
A
B
Ograniczony
Otwarty krzyż
P
T
A
N
G01
20
-C7XG03
(J)20
G01
20
DMA-C7YG03
(J)20
G01
20
DMA-F7XG03
(J)20
G01
20
DMA-F7YG03
(J)20
DMA-
B
DMAPołączenie PAT
P
A
T
P
B
Nr modelu
Średnica
rury
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
T
25 {255}
G01
20
-C8G03
(J)20
G01
20
-F8G03
(J)20
Zalecane
natężenie przepływu
(ℓ/min)
Ciężar
(kg)
Stosowany typ
zaworu
MSA-01Y-10
3/8
40
1,2 DMA-G01-***-20
MSA-03-10
3/8
45
2,3 DMA-G03-***-J20
25 {255}
MSA-03X-10
1/2
80
MS-03-30
3/8
45
2,3 DMA-G03-***-20
MS-03X-30
1/2
80
Te płyty pośrednie mogą być również stosowane z SA (SS)-G01/G03, tak więc patrz SA (SS)-G01/G03
odnośnie sposobów montażu.
H-8
Skok cewki (mm)
2-pozycje
3-pozycje
Ciężar
kg
40
4
4×2
1,3
100
6
6×2
3,3
•Obsługa
z Poniżej przedstawiono trzy rodzaje
operacji dźwigni.
qTyp z przesunięciem sprężynowym
(typ A)
Dźwignia jest normalnie utrzymywana w pozycji końcowej przez sprężynę. Podniesienie dźwigni powoduje przełączenie, a po zwolnieniu
dźwignia powraca w swoje pierwotne położenie.
wTyp z wyśrodkowaniem sprężynowym (typ C)
Cewka jest normalnie w centralnej
pozycji 3. Po przestawieniu w dowolny koniec, sprężyna powraca w
swoje środkowe położenie po zwolnieniu dźwigni.
eTyp z zapadką (typ F, typ E)
Zapadka w pozycji cewki 3 lub w
pozycji 2 działa jak ogranicznik.
x Spadek ciśnienia jest taki sam, jak dla
SA-G01/ G03, tak więc patrz SA-G01/
G03 odnośnie dodatkowych informacji.
c Orientacja oprawy dźwigni może być
umieszczona pod kątem co 90° poprzez zmianę orientacji pokrywy po
stronie dźwigni.
v Dla połączenia PT typu DMA-G01/
G03-*7*-(J)20, zamknięty krzyż DMA-G01/G03-*7X-(J)20 jest standardowym typem.
b Stosunek pomiędzy pozycjami przełączania dźwigni i symbolami JIS został
przedstawiony poniżej. (Patrz schemat wymiarów instalacyjnych odnośnie symboli & i & .)
2-pozycje
35 {357}
DMA-
O
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
35 {357}
T
P
K
G01
20
-E3XG03
(J)20
B
A
Wszystkie porty
zablokowane
DMA-
B
P
A
P
J
20
G01
-A3ZG03
(J)20
T
Wszystkie porty
otwarte
DMA-
T
B
A
I
G01
20
-A3XG03
(J)20
T
Otwarty krzyż
P
DMA-
B
Zamknięty krzyż
P
A
Nr modelu
Maksymalne
natężenie przepływu
ℓ/min
3-pozycje
nŚruby montażowe nie są dołączone do
wielkości 01.
DMA-G01-***-20
M5×45ℓ
4
DMA-G03-***-J20
M6×70ℓ
4
DMA-G03-***-20
M8×70ℓ
4
Uwaga) Stosować śruby o klasyfikacji wytrzymałości 12,9 lub równoważne.
m Poniżej przedstawiono płyty pomocnicze.
Wyjaśnienie numeru modelu
DMA – G 01 – A 3 X – 20
Numer konstrukcji 20: Wielkość 01 i 03 dla śruby montażowej M8
J20: Wielkość 03 dla śruby montażowej M6
Ścieżka przejścia przepływu (tylko *3*, *7*)
X: Zamknięty Y: Ogranicznik otwarty
B
Z: Otwarty
Centralna pozycja zaworu ścieżka przepływu 3, 4, 5, 6, 7, 8
Metoda eksploatacji A: Typ z przesunięciem sprężynowym C: Środek sprężyny
E, F: Zapadka
C
Średnica nominalna 01, 03
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Zawór manualny (typ DMA)
D
Instalacyjne rysunki wymiarowe
DMA-G01-***-20
Wymiary powierzchni uszczelki ISO 4401-03-02-0-94
JIS B8355 D-03-02-0-94
DMA-G03-***-(J)20
Wymiary powierzchni uszczelki
I 19
I 19
I8
2-pozycje
2-pozycje
3-pozycje
3-pozycje
I8
9˚
9˚
11.3 ˚
11.3 ˚
G
I
73
I 5.5
53
146
36
69.5
91.5
69
73
66
33
46.5
46
32.5
31.75
31
25.9
15.5
B
15
7
9
13
10
4
17
1
11
18
6
P
10.3
23.8 23.8
54
DMA-G03-**-20
φD
φ 6,8
φ 8,5
L
60,5
58
Nazwa części
Korpus
Pokrywa A
Pokrywa B
Cewka
Pierścień
Tuleja
Dźwignia
Sprężyna
Pokrywa tłoczyska
Tabliczka znamionowa
Śruba ogranicznika
Śruba
K
L
Nr części
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nazwa części
Śruba
Trzpień
Gałka
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Pierścień zatrzaskowy
Prowadnica
Kula
Element ustalający
M
N
8
O
Lista części uszczelnienia
2
12
B
DMA-G03-**-J20
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
A
10.3
DMA-G01-***-20
19
J
T
T
16.6
5.1
0.75
T
12.7
21.5
30.2
40.5
Rysunek przekrojowy
14
I
93
9.5
P
A
104.5
196
1.6
46
Nr modelu
Nazwa części
20
Numer
części
DMA-G01
Szt.
DMA-G03
Szt.
3
16
O-ring
NBR-70-1 P7
2
NBR-70-1 P10
2
12
17
O-ring
AS568-012(NBR-90)
4
AS568-014(NBR-90)
5
18
O-ring
AS568-019(NBR-90)
2
NBR-90 P28
2
19
Pierścień zapasowy
T2-P7
2
T2-P10
2
5
21
22
23
H
Zawór sterowania kierunkiem
25.5
37.5
48
25
L
68.5
30
222
F
11.3 ˚
252
9˚
E
ISO 4401-05-04-0-94
JIS B8355 D-05-04-0-94
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Pierścień zapasowy oznacza JIS B2407-T2-**.
H-9
Typ kołnierzowy
Zawór zwrotny/zawór dławiący
Zawór zwrotny obsługiwany pilotem
B
C
D
Właściwości
qTa
q
Ta seria charakteryzuje się dużą w
wydajnością i połączeniem kołnierzowym, jak również zgodnością z nowy-
Prostokątny zawór zwrotny
E
F
G
J
CA-F06-1-30
2
3/4
Zawór
szczelinowy
M
N
O
H-10
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
CA-F10-1-30
2
wMierzalnie wyższe ciśnienie i większa
wydajność, niż poprzednich modeli.
Znamionowe
Ciśnienie zadziałania
natężenie
przepływu
MPa {kgf/cm2}
ℓ/min
125
3
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
Ciężar
kg
1¼
300
3,8
0,04 {0,4}
0,35 {3,6}
7,5
0,50 {5,1}
25 {255}
JFPS1009
CA-F16-1-30
2
3
Numer normy Japan Fluid
Power Association
0,50 {5,1}
3
0,04 {0,4}
2
600
3
1300
CP-F06-1-*-30
2
3/4
125
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
6,4
CP-F10-1-*-30
2
1¼
250
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
11,5
CP-F16-1-*-30
2
2
0,2 {2,0}
0,5 {5,1}
32
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
20,1
0,04 {0,4}
CA-F24-1-30
Nr modelu
K
L
Mocowanie kołnierzowe
Średnica
nominalna
(Wielkość)
2
3
Zawór zwrotny obsługiwany
pilotem
Zawór sterowania kierunkiem
I
mi normami oraz z normą Japan Oil
Hydraulic Standards (JOHS).
Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem odnośnie dodatkowych
informacji dotyczących sposobów montażu itp.
Dane techniczne
Nr modelu
H
1300ℓ/min
25MPa
25 {255}
Mocowanie kołnierzowe
Średnica
nominalna
(Wielkość)
(C)FR-F06-30
3/4
(C)FR-F10-30
1¼
(C)FR-F16-30
2
600
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
0,35 {3,6}
0,50 {5,1}
Znamionowe
Ciśnienie zadziałania
natężenie
przepływu
MPa {kgf/cm2}
ℓ/min
85
25 {255}
230
500
63
JFPS1010
Ciężar
kg
Numer normy Japan Fluid
Power Association
4,7
0,1 {1,0}
11,0
21,5
JFPS1012
ELEKTROHYDRAULICZNY
ZAWÓR PROPORCJONALNY
Seria elektrohydraulicznych
zaworów proporcjonalnych
E
2 do 500ℓ/min
21,25,28,35MPa
C
Przegląd
Obecne systemy hydrauliczne wym
wymagają bardzo wysokiego poziomu automatyzacji, wydajności energetycznej, co
jest powodem zwiększenia zastosowań
elektrohydraulicznych zaworów propor-
cjonalnych. Wbudowane w podzespoły
elektroniczne zapewniają znakomitą reakcję oraz ciśnienie cieczy, które zapewnia dużą wydajność, jak również znakomitą eksploatację i sterowanie. Seria
elektrohydraulicznych zaworów proporcjonalnych NACHI obejmuje zawory sterowania ciśnieniem, zawory sterowania
przepływem oraz zawory sterowania
kierunkiem, co ułatwia spełnienie tych
oczekiwań.
Mechanizm reakcji siłowej jest stosowany do pozycjonowania głównej cewki, a
za wzmocnienie odpowiada cewka pilotowa. Rezultatem jest znakomita reakcja
z niewielką histerezą oraz znakomite odtwarzanie natężenia przepływu
tWzmacniacze mocy
C
E
Właściwości
qSeria
q
Seria zaworów sterowania
sterowan
ciśnieniem
Pilotowy zawór nadmiarowy o małej objętości
typ z napędem bezpośrednim
Seria ER
Zawór nadmiarowy o
dużej objętości typ ze
zrównoważonym tłokiem
Seria EGB Zawór redukcji ciśnienia
typu ze zrównoważonym
tłokiem o dużej pojemności z funkcją nadmiarową
Odcinek sterowania ciśnieniem wykorzystuje konstrukcję grzybka, która jest
niemal niewrażliwa na wpływ zanieczyszczeń w cieczy roboczej, zapewniając znakomitą stabilność ciśnieniową.
Seria EPR
wSeria zaworów sterowania
przepływem
E
Typ sterownika
System
wzmacniacza
prądowego
sprzężenia zwrotnego jest stosowany
do wirtualnej eliminacji fluktuacji prądu
wyjściowego. Ta sama specyfikacja zasilania odnosi się do wszystkich typów.
E
Seria ESD
Ten elektrohydrauliczny
zawór proporcjonalny zapewnia zarówno funkcję sterowania kierunkiem, jak
również funkcje sterowania przepływem.
Sposoby montażu są takie same, jak te
określone dla standardowych zaworów
kierunkowych, które umożliwiają prostą
strukturyzacje i konserwację.
rSeria zaworów sterujących
typu modularnego
EOG-G01
Seria ES
EOF-G01
Ten zawór redukcyjny z
funkcja zwalniania może
być stosowany w konfiguracjach łączonych.
Ten zawór sterowania
przepływem łączy zawór
ogranicznika z zaworem
kompensacji ciśnienia.
Ta podwójna konfiguracja zapewnia łatwą instalację oraz znacznie zmniejsza
wymagania odnośnie wolnej przestrzeni.
yKompaktowe
cze mocy
wzmacnia-
E
Typ wzmacniacza
Seria EBA
System sterowania PWM o wysokiej
efektywności tej nowej serii zapewnia
dużą niezawodność w kompaktowej
konfiguracji.
H
uKompaktowe wielofunkcyjne wzmacniacze mocy
I
Seria EDA
Typ wzmacniacza
Ten kompaktowy wzmacniacz może napędzać dwie cewki z jednego wejścia
DC.
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Ten zawór 2-kierunkowy
zapewnia proporcjonalne
sterowanie przepływem
zgodnie z prądem wejściowym.
Przy
wbudowanej funkSeria ESR
cji detekcji trzpienia, ten
3-drogowy zawór jest przeznaczony do zastosowań
w obwodach niskoenergetycznych.
eSeria zaworów sterowania
kierunkiem przepływu
Typ wzmacniacza
Seria EMA
Seria EMC
J
Typ sterownika wzmacSeria EDC
niacza
Wybór wejść: 6-stykowe lub wejście DC
2/4-stykowe
K
Lista serii
Nazwa
Maksymalne
ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
1 2
01
Znamionowe natężenie przepływu ℓ/min
50
100
200
300
10
Elektrohydrauliczny proporcjonalny pilotowy
zawór nadmiarowy
(EPR)
35 {357}
Elektrohydrauliczny proporcjonalny pilotowy
zawór nadmiarowy
(ER)
35 {357}
Elektrohydrauliczny proporcjonalny
zawór nadmiarowy i redukcyjny(EGB)
(EGB)
25 {255}
Elektrohydrauliczny proporcjonalny
Zawór sterowania przepływem
(ES)
21 {214}
Wrażliwy na obciążenie elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór nadmiarowy i sterowania przepływem
(ESR)
25 {255}
Elektrohydrauliczny proporcjonalny
Zawór sterowania przepływem
(ESD)
25 {255}
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór
redukcyjny typu modularnego
(EOG)
25 {255}
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór
Zawór sterowania przepływem
(EOF)
21 {214}
Wzmacniacz mocy
(EMA)
(EMC)
____
Kompaktowy wzmacniacz mocy
(EBA)
____
Kompaktowy, wielofunkcyjny
Wzmacniacz mocy
(EDA)
(EDC)
____
400
L
500
Size
03
03
06
02
03
03
01
M
06
03
04
140
06
10
06
10
N
O
06
01
01
I-1
ELEKTROHYDRAULICZNY
Proporcjonalny Pilotowy Zawór Nadmiarowy
F
Elektrohydrauliczny proporcjonalny pilotowy zawór nadmiarowy
C
P
1,2ℓ/min
0,3 do 28MPa
T
Właściwości
Ten elektromagnetyczny zawór nadm
nadmiarowy DC dopasowuje siłę przyciągania
cewki DC do ciśnienia cieczy. Po połą-
C
czeniu z układem hydraulicznym o małej
pojemności lub z grzybkiem zaworu sterowania ciśnieniem ze zrównoważonym
Dane techniczne
F
•Obsługa
Nr modelu
EPR-G01-*-****-12
Pozycja
Prąd znamionowy ℓ/min
1,2
F
B:0,3 do 2,5{ 3,1 do 25,5}
1:0,7 do 7 { 7,1 do 71 }
2:1,0 do 14 {10 do 143 }
3:1,5 do 21 {15,3 do 214 }
4:1,5 do 28 {15,3 do 286 }
5:2,0 do 35 {20 do 357 }
Zakres regulacji ciśnienia MPa{kgf/cm2}
F
F
Prąd znamionowy mA
800
Rezystancja cewki Ω
20 (20°C)
Histereza %
3 maks. (Uwaga)
Ciężar kg
1,6
Uwaga) Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi (z ditheringiem).
H
Wyjaśnienie numeru modelu
EPR – G 01 – 2 – 00 12 S – 12
I
Numer konstrukcji
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Symbol otworu nurnika
Brak: Brak otworu
S: Z otworem
J
Symbol otworu portu zbiornika (tabela 1)
Symbol otworu portu ciśnienia (tabela 1)
Zakres regulacji ciśnienia B, 1, 2, 3, 4, 5
K
Średnica nominalna 01
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
L
Elektrohydrauliczny proporcjonalny pilotowy zawór nadmiarowy
M
Tabela 1 Symbole portu ciśnienia oraz symbole otworu portu ciśnienia
N
Symbol otworu
00
08
09
10
11
12
13
Średnica otworu
Brak
φ 0,8
φ 0,9
φ 1,0
φ 1,1
φ 1,2
φ 1,3
Uwaga) Poniżej przedstawiono standardy dla symboli pomocniczych otworu.
O
I-2
tłokiem, zawór ten zapewnia ciągłe sterowanie ciśnieniem proporcjonalnie do
prądu wejściowego.
Zakres sterowania ciśnieniem
Symbol pomocniczy otworu
Typ B, Typ 1
0013S
Typ 2, Typ 3
0012S
Typ 4
1212S
Typ 5
1111S
zUsuwanie powietrza
Aby zapewnić dobre sterowanie ciśnieniem należy odkręcić odpowietrznik podczas uruchamiania pompy, aby
usunąć powietrze z pompy i wypełnić
wnętrze zaworu elektromagnetycznego hydrauliczną cieczą roboczą. Pozycja odpowietrznika można zmienić
poprzez odkręcenie śruby M4 i obrócenie obudowy.
xSposób połączenia
Montaż do pionowej powierzchni powoduje wzrost ciśnienia minimalnego
o 0,2MPa {2kgf/cm2}.
cŚruba manualnej regulacji ciśnienia
Dla początkowej regulacji lub gdy nie
ma prądu wejściowego do zaworu ze
względu na problem elektryczny lub
z innych powodów, ciśnienie zaworu można zmienić obracając śrubę
manualnej regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
Normalnie śruba manualnej regulacji powinna zostać cofnięta w swoje
pierwotne położenie do końca w lewo
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i zabezpieczona nakrętką blokującą.
vMinimalna nadmiarowe natężenie
przepływu
Niewielkie natężenie przepływu, które
może spowodować niestabilność ciśnienia nastawy. Stosować natężenie
przepływu wynoszące co najmniej 0,3
ℓ/min.
bWydajność obciążenia
Stosując ten zawór do sterowania
bezpośredniego ciśnienia w obwodzie
nalezy się upewnić, że objętość obciążenia (objętość po stronie portu P
zaworu) wynosi co najmniej 40cm3.
nZestawy akcesoriów (śruby mocowania zaworów)
M5 x 45ℓ(cztery) Moment dokręcania:
5 do 7N·m {51 do 71kgf·cm}
mPłyta pomocnicza
Gdy wymagana jest płyta pomocnicza, należy ja zamówić wykorzystując
poniższy numer modelu. MSA-01Y-10
(Patrz następna strona odnośnie wymiarów.)
,Należy stosować ciecz roboczą zgodną z poniższymi parametrami.
Temperatura oleju: –20°C to 70°C
Lepkość: 12 do 400mm2/s.
Zalecana lepkość mieści się w zakresie od 15 do 60mm2/s.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Płyta pomocnicza
MSA-01Y-10
21.5
30.2
40.5
59
MAKS 110,8
MAKS 171,3
12.7
98
83
40.5
30.2
21.5
7.5
71.5
41.5
30
27
T
A
P
B
B
A
ĝrednica przewodu záącza I 8 do 10
7.5
4-I 7.5
4-M5x12
C
P
4-Rc (Poprzednio PT) 3/8
4-I 9,5x1 pogáĊbienie
I 5,5 otwory
46
23.5
89.5
78
ĝruba mocująca M4
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
C
11.5
T
70
55
31.75
31
25.9
15.5
11.5
20
5.1
0.75
7.5
12
P
5.1
31
31.75
22.5
45
T
7.5
E
11.5
0.75
4- I 9,5x9,5 pogáĊbienie
I 5,5 otwory
27.5
43.5
15.5
EPR-G01
3U]HFLZQDNUĊWNDV]HURNRĞüQDBDWV
ĝruba manualnej regulacji ciĞnienia
Krzywe wydajności
E
Uwaga) Zamontować płytę pomocniczą w taki sposób, aby port P zaworu
był wyrównany z portem B płyty pomocniczej.
Wymiary powierzchni uszczelki odpowiadają normie ISO przedstawionej poniżej.
ISO 4401-03-02-0-94
E
2
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm /s
Charakterystyka prąd wejściowy – ciśnienie
{204}
10
{153}
{102}
EPR-G01-1
5
{51}
EPR-G01-B
{kgf/cm2}
0
200
400
600
800
Prąd wejĞciowy mA
{357}
Typ 5
30
Typ 4
25
Typ 3
20
{306}
{204}
{153}
10
{102}
5
{51}
{kgf/cm2}
1000
200 400 600 800
Prąd wejĞciowy mA
E
{255}
15
0
1000
E
{408}
35
EPR-G01-2
15
40
CiĞnienie MPa
CiĞnienie MPa
20
H
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Rysunek przekrojowy
J
EPR-G01-*-****-12
14
15
27
30
13
16
26
31
9
17
29
12
11
19
10
20
8
21
28
6
7
18
5
25
4
24
23
22
2
3
1
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu JPS-G01-1A)
Nr części
Numer części
Szt.
23
Nazwa części
O-ring
NBR-90 P11
1
24
O-ring
NBR-90 P9
2
25
O-ring
NBR-90 P22
1
26
O-ring
AS 568-016 (NBR-90)
1
27
O-ring
NBR-90 P7
1
28
O-ring
S-25 (NBR-70-1)
1
29
O-ring
NBR-70-1 P20
1
30
Uszczelka
WF-4-7.4-1.0
1
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nazwa części
Korpus
Korek
Gniazdo
Grzybek
Sprężyna
Element ustalający
Pokrywa
Stoper
Prowadnica
Podkładka
Nurnik
Tłoczysko
Pokrywa
Nakrętka
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Złącze
Wężownica
Tuleja kuli
Dławik
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Uszczelka
Śruba
K
L
M
N
O
Uwaga) Numer modelu cewki JD64-D2
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
I-3
ELEKTROHYDRAULICZNY
PROPORCJONALNY ZAWÓR NADMIAROWY
F
Elektrohydrauliczny
proporcjonalny zawór nadmiarowy
C
P
150 do 320ℓ/min
0,3 do 35MPa
T
Właściwości
Ten zawór łączy kompaktowy, wysokowydajny, elektrohydrauliczny proporcjonalny pilotowy zawór nadmiarowy i
zawór nadmiarowy typu ze zrównoważonym tłokiem, zapewniając sterowanie
ciśnieniem proporcjonalnie do prądu
wejściowego.
Wahania objętości przepływu i temperatury oleju ma niewielki wpływ na ciśnienie sterujące, dlatego zawór ten zapewnia sterowanie w otwartej pętli nawet
złożonych ciśnień (sił).
•Obsługa
zUsuwanie powietrza
Aby zapewnić dobre sterowanie ciśnieniem należy odkręcić odpowietrznik podczas uruchamiania pompy, aby
usunąć powietrze z pompy i wypełnić
wnętrze zaworu elektromagnetycznego
hydrauliczną cieczą roboczą.
xŚruba manualnej regulacji ciśnienia
Dla początkowej regulacji lub gdy nie ma
Nr modelu
ER-G03-*-21
ER-G06-*-21
prądu wejściowego do zaworu ze wzglęPozycja
du na problem elektryczny lub z innych
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
150
320
powodów, ciśnienie zaworu można zmieB:0,3 do 2,5{ 3,1 do 25.5}(Uwaga 1)
nić obracając śrubę manualnej regulacji
1:0,7 do 7 { 7,1 do 71 }
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w
2:1,0 do 14 {10 do 143 }
prawo). Normalnie śruba manualnej reZakres regulacji ciśnienia MPa{kgf/cm2}
3:1,5 do 21 {15,3 do 214 }
gulacji powinna zostać cofnięta w swoje
4:1,5 do 28 {15,3 do 286 }
pierwotne położenie do końca w lewo
5:2,0 do 35 {20 do 357 }
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
Prąd znamionowy mA
800
i zabezpieczona nakrętką blokującą.
cCiśnienie wsteczne portu zbiornika
Rezystancja cewki Ω
20 (20°C)
c Upewnić się, że ciśnienie wsteczne
Histereza %
3% maks. (Informacja 2)
portu zbiornika nie jest większe, niż
0,2MPa {2,0kgf/cm2}.
Minimalne natężenie przepływu nadmia5
8
vNastawa
ciśnienia zaworu bezpierowego ℓ/min
czeństwa
Ciężar kg
6,0
7,1
Zawór bezpieczeństwa jest ustawiony
na maksymalne ciśnienie regulacji 1,5
Uwaga) 1. tylko typ G03 Natężenie przepływu: 40ℓ/min
do 2,0MPa {15,3 do 20,4kgf/cm2}. W
2. Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi (z ditheringiem).
przypadku stosowania zaworu należy
przeprowadzić regulację zgodnie z aktualnym ciśnieniem.
bZestawy akcesoriów (śruby mocowania zaworów)
ER – G 03 – 3 – 21
C
F
Dane techniczne
F
F
F
H
I
Wyjaśnienie numeru modelu
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Numer konstrukcji
J
Nr modelu
Wielkość śruby
ER-G03
M12×50ℓ
4
75 do 95{ 765 do 970}
ER-G06
M16×60ℓ
4
190 do 235 {1940 do 2400}
Zakres regulacji ciśnienia B, 1, 2, 3, 4, 5
Średnica nominalna 03, 06
K
Sposób połączenia G:
nNależy stosować ciecz roboczą zgodną z poniższymi parametrami.
Temperatura oleju: od -20°C do 70°C
Lepkość: 12 do 400mm2/s. Zalecana
lepkość mieści się w zakresie od 15
do 60mm2/s.
Typ uszczelkowy
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór nadmiarowy
Instalacyjne rysunki wymiarowe
L
4- I ax1 pogáĊbienie
I b otwory
ER-G**-*-21
ER
G** * 21
E
F
H
G
D
K
M
Szt. Moment dokręcania N·m{kgf·cm}
J
ĝrednica przewodu záącza
I 8 do 10
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
N
ĝruba mocująca M4
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
ĝruba manualnej regulacji ciĞnienia
A
23.5
78
89.5
ĝruba regulacji ciĞnienia zaworu nadmiarowego
C
B
25
45
O
Wymiary powierzchni uszczelki odpowiadają normie ISO przedstawionej poniżej.
G03…ISO 6264-AR-06-2-A
G06…ISO 6264-AS-08-2-A
I-4
Nr modelu
A
B
C
D
E
F
ER-G03
212,5
78
33
80
194,8
106
ER-G06
217,5
83
37
100
203,8
119
G
6
I6
H
J
K
a
b
31
53,8
13,1
53,8
20
14
37
66,7
15
70
26
17,5
Płyta pomocnicza (maksymalne ciśnienie robocze: 25MPa)
MRI-03*-10
I 7 otwórx10
MRI-06*-10
Rc 1/4
(tyá)
4 do M12 Ğrubyx20
I 3 otwór
I5
I 7x10
Rc 1/4
(back)
4-M16 holes
E
X
C
10
2
4- I 14
YH
T
14.3
35.5
22.5
11.2
33.4
55.6
66.7
90.5
P
136
116
YF
85.7
6.6
31.8
54
60
125
103
92
P
T
4- I 20
X
11
27
15
11
2 do I 13
54
62
84
2 do Rc "A"
(tyá)
12.5
34.9
16.1
16
Nr modelu
14
32
4 do I 11
Krzywe wydajności
Typ 4
20
Typ 3
Typ 2
15
10
Typ 1
5
0
{357}
40
{306}
35
CiĞnienie
25
MRI-06-10
MRI-06X-10
YF
E
YH
92,5 13,2
100,7
4,7
E
Charakterystyka prąd wejściowy – ciśnienie
ER-G06-*-21
MPa {kgf/cm2}
MPa {kgf/cm2}
CiĞnienie
Typ 5
30
Nr modelu
3/8
1/2
3/4
1
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka natężenie przepływu – ciśnienie.
ER-G06-*-21
35
A
MRI-03-10
MRI-03X-10
MRI-06-10
MRI-06X-10
38
2-Rc "A"
(back)
4 do I 17.5
Założyć korek, jeżeli port odpowietrzania (X) nie jest używany.
C
14
2- I 23
69.8
102
127
159
{255}
{204}
{153}
{102}
Typ3
20
Typ 2
15
10
Typ 1
5
50 100 150 200 250 300 350
0
{357}
Typ 4
25
{51}
{408}
Typ 5
30
200
Przepáyw Relief ℓ/min
400
600
E
E
{306}
{255}
{204}
{153}
H
{102}
{51}
800 1000
I
Prąd wejĞciowy mA
ER-G**-*-21
25
13
7
9
2
10
8
33
Nr modelu
12
24
29
31 21
11
14
16
27
18
28
23
4
32
6
17
5
1
3
15
30
19
28
22
26
23
J
Zawór ER Lista wbudowanych pilotowych zaworów nadmiarowych
35 34
20
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Rysunek przekrojowy
X
P
Nazwa części
22
23
24
25
26
27
28
29
30
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Pierścień zapasowy
G03
NBR-90 P8
NBR-90 P9
NBR-90 P10A
NBR-70-1 P11
NBR-90 P18
NBR-90 G25
NBR-90 G30
T2-P10A
T2-G30
G06
NBR-90 P8
NBR-90 P9
NBR-90 P10A
NBR-70-1 P11
NBR-90 P28
NBR-90 P28
NBR-90 P32
T2-P10A
T2-P32
EPR-G01-B-0011S-12
1-0011S-12
2-1313S-12
3-1212S-12
4-1111S-12
5-1010S-12
ER-G06-1-21
2
3
4
5
EPR-G01-1-0011S-12
2-1313S-12
3-1212S-12
4-1111S-12
5-1010S-12
Nr części
T
Średnica nominalna/numer części
ER-G03-B-21
1
2
3
4
5
K
L
M
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu REBS-**)
Numer
części
Wbudowany pilotowy zawór nadmiarowy
Szt.
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nazwa części
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Tuleja
Sprężyna
Dystans
Grzybek
Gniazdo
Nurnik
Element ustalający
Korek
Kołnierz
Sprężyna
Uchwyt
Zwężka
Zwężka
Tabliczka
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Dla części ** zestawu numeru należy określić wielkość zaworu (G03, G06).
3. Uszczelka zaworu pilotowego EPR-G01 jest dostępna oddzielnie. Więcej informacji na stronie I-3.
Nr części
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nazwa części
Korek
Korek
Śruba
Trzpień
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień zapasowy
Pierścień zapasowy
Śruba
Dławik
Nakrętka
Pilotowy zawór nadmiarowy
Śruba
N
O
I-5
ELEKTROHYDRAULICZNY PROPORCJONALNY
ZAWÓR REDUKCYJNY I NADMIAROWY
F
Elektrohydrauliczny proporcjonalny
Zawór nadmiarowy i redukcyjny
C
EGB-G03
0UT
50 do 100ℓ/min
0,3 do 21MPa
IN T DR
EGB-G06
0UT
Właściwości
Ten zawór łączy kompaktowy, wysokowydajny, elektrohydrauliczny proporcjonalny pilotowy zawór nadmiarowy
i zawór redukcyjny dla niskociśnieniowego sterowania ciśnieniem z układem
hydraulicznym w proporcji do prądu wejściowego.
C
F
Ponieważ zawór ten zawiera funkcję nadmiarową, ciśnienie po stronie WYLOTOWEJ
może być utrzymywane na niemal stałym
poziomie, nawet gdy strona WYLOTOWA
zaworu jest wykorzystywana jako siła reakcji. Zawór ten również zapewnia znakomitą
reakcję w przypadku spadku ciśnienia.
Dane techniczne
Nr modelu
F
Pozycja
EGB-G03-*-11
EGB-G06-*-11
Maksymalne ciśnienie robocze MPa{kgf/cm2}
F
F
25{255}
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
50
Zakres regulacji ciśnienia MPa{kgf/cm2}
B:0,3 do 2,5{3,1 do 25,5 }(Uwaga 1)
1:0,7 do 7 {7,1 do 71 }
2:1,0 do 14 {10 do 143 }
3:1,5 do 21 {15,3 do 214}
100
Prąd znamionowy mA
800
Rezystancja cewki Ω
20 (20°C)
Histereza %
3% maks. (Informacja 2)
Ciężar kg
5,5
7,8
Uwaga) 1. Tylko typ G03 Znamionowe natężenie przepływu: 20ℓ/min
2. Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi (z ditheringiem).
H
Wyjaśnienie numeru modelu
I
EGB – G 03 – 2 – 11
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Numer konstrukcji
J
Zakres regulacji ciśnienia B, 1, 2, 3
Wielkość śruby
EGB-G03
M10×75ℓ
4
45 do 55 {460 do 560}
EGB-G06
M10×85ℓ
4
Szt. Moment dokręcania N·m{kgf·cm}
45 do 55 {460 do 560}
nNależy stosować ciecz roboczą zgodną z poniższymi parametrami.
Temperatura oleju: –20 do 70°C
Lepkość: 12 do 400mm2/s
Zalecana lepkość mieści się w zakresie od 15 do 60mm2/s.
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór
nadmiarowy i redukcyjny
L
zUsuwanie powietrza
Aby zapewnić dobre
sterowanie ciśnieniem
IN T
należy odkręcić odpowietrznik podczas uruchamiania pompy, aby usunąć powietrze z pompy i wypełnić wnętrze zaworu
elektromagnetycznego
hydrauliczną
cieczą roboczą.
xOrurowanie portu DR
Podczas konfigurowania orurowania
należy się upewnić, że port DR (port
T dla wielkości G06) jest wypełniony
cieczą roboczą.
cŚruba manualnej regulacji ciśnienia
Dla początkowej regulacji lub gdy nie ma
prądu wejściowego do zaworu ze względu na problem elektryczny lub z innych
powodów, ciśnienie zaworu można zmienić obracając śrubę manualnej regulacji
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w
prawo). Normalnie śruba manualnej regulacji powinna zostać cofnięta w swoje
pierwotne położenie do końca w lewo
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
i zabezpieczona nakrętką blokującą.
vWydajność obciążenia
Wydajność obciążenia G03 (objętość
strony WYLOTOWEJ zaworu) wynosi
co najmniej 2ℓ, podczas gdy wydajność obciążenia G06 wynosi co najmniej 5ℓ.
bZestawy akcesoriów (śruby mocowania zaworów)
Nr modelu
Średnica nominalna 03, 06
K
•Obsługa
Wymiary uszczelki montażowej
EGB-G03-*-11
Instalacyjne rysunki wymiarowe
10.1
MAKS 210,8
MAKS 160,7
50.1
58.9
42.9
Port zbiornika (T)
N
DR
WE
PrzeciwnakrĊtka
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
Pierwotny port ciĞnienia (WE)
Port ciĞnienia wtórnego (WY)
4- I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
4- I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
WY
10.7
DR
2 do I 14 otwory
WY
I 7x8 otwór
(otwór pozycjonowania)
I 6 otwory
ĝruba manualnej
regulacji ciĞnienia
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR PrzeciwnakrĊtka
Wymiary uszczelki montażowej
EGB-G06-*-11
10.9
ĝruba mocująca M4
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
70
102
79.3
39.6
105.5
3 do I 22 otwory
T
WE
4 do M10x18
WY
40
82
93.5
11.1
82
60.3
49.2
44.5
30.1
I6
4
4
I6
60
35
70
159.5
171.5
11.3
ĝruba mocująca M4
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
I-6
T
WE
ĝruba manualnej
regulacji ciĞnienia
Pierwotny port ciĞnienia (WE)
Port opróĪniania (DR)
Port ciĞnienia wtórnego (WY)
O
ĝruba mocująca M4
T
102
79.3
88
66.6
T
WE WY
4 do M10x18
I 8 otwory
MAKS 223,7
MAKS 164,8
60.2
7.1
8.6
M
EGB-G06-*-11
88
66.6
58.7
33.3
22.3
EGB-G03-*-11
77
54.9
42.9
35.7
31.8
21.4
I 7x8 otwór
(otwór pozycjonowania)
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Charakterystyka prąd wejściowy – ciśnienie
ciśnien
EGB-G03
E
EGB-G06
25
{255}
EGB-G03-3
20
{204}
EGB-G03
-2
15
10
EGB-G03
-1
5
EGB-G03
-B
0
200
400
600
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
25
800
{153}
{102}
{51}
{255}
EGB-G06-3
20
EGB-G06
-2
15
10
EGB-G06
-1
5
0
1000
C
{204}
200
400
600
800
{153}
C
{102}
{51}
E
1000
Prąd wejĞciowy mA
Prąd wejĞciowy mA
Rysunek przekrojowy
E
Zawór EGB Lista wbudowanych pilotowych zaworów
nadmiarowych
EGB-G**-*-11
Nr modelu
E
Wbudowany pilotowy zawór nadmiarowy
EGB-G03-B-11
EGB-G03-1-11
EGB-G03-2-11
EGB-G03-3-11
EPR-GO1-B-0000-12
1-0013-12
2-0012-12
3-0011-12
EGB-G06-1-11
EGB-G06-2-11
EGB-G06-3-11
EPR-G01-1-0013-12
2-0012-12
3-0012-12
E
H
I
Odcinek manualnej regulacji
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
8
6
4
10
5
1
2
9
7
11
12
14
13
3
6
Nr
części
15
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu JGS-**)
EGB-G03-*-11
EGB-G06-*-11
Numer
części
Nazwa części
Numer części
Szt.
Numer części
Szt.
11
O-ring
NBR-90 P20
2
NBR-90 P26
3
12
O-ring
NBR-90 P10A
2
–
–
13
O-ring
NBR-90 P22
2
NBR-90 G30
2
14
O-ring
NBR-90 P6
2
NBR-90 P6
2
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Dla części ** zestawu numeru należy określić wielkość zaworu (G03, G06).
3. Uszczelka zaworu pilotowego EPR-G01 jest dostępna oddzielnie. Więcej informacji na stronie I-3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
K
Nazwa części
Korpus
Tłok
Pokrywa
Pokrywa
Sprężyna
Śruba
Trzpień
Trzpień
Dławik
Dławik
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pilotowy zawór nadmiarowy
L
M
N
Uwaga) Numer modelu cewki JD64-D2
O
I-7
ES-G**
ELEKTROHYDRAULICZNY PROPORCJONALNY
ZAWÓR STEROWANIA PRZEPŁYWEM
F
Elektrohydrauliczny proporcjonalny
Zawór sterowania przepływem
OUT
0
0,5 do 500ℓ/min
21MPa
M
IN DR
CES-G**
C
Właściwości
OUT
Ten zawór steruje prędkością siłown
siłownika
w odpowiedzi na wielkość prądu wejściowego.
Wahania ciśnienia i temperatury oleju
sterującego mają niewielki wpływ na ci-
C
F
śnienie nastawy, co zapewnia sterowanie przepływem o dużej precyzji. Zawór
ten stanowi perfekcyjny wybór dla sterowania przyspieszeniem i opóźnieniem
siłownika oraz zdalnego sterowania.
Dane techniczne
(C)ES-G02-
ES-G03-
10-(F)-12
30
60-(F)-12
125
21{214}
0,5 do 10/0,5 do 30
Nr modelu
Pozycja
F
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
Zakres sterowania kontrolą
przepływu ℓ/min
F
F
ES-G10500-(F)-11
21{214}
21{214}
21{214}
2 do 60/2 do 125
5 do 250
15 do 500
Minimalna dopuszczalna różnica ciśnienia zaworu
MPa{kgf/cm2}
1,0{10}(Uwaga1)
Natężenie przepływu
wstecznego r/min
(Tylko z z zaworem zwrotnym)
50
(125)(Uwaga3)
200
–
3% maks.
(Informacja 2)
3% maks.
(Informacja 2)
3% maks.
(Informacja 2)
3% maks.
(Informacja 2)
Histereza %
H
(C)ES-G06250-11
1,3{13,3}(Uwaga1) 1,5{15,3}(Uwaga1) 2{20,4}(Uwaga1)
Prąd znamionowy mA
800
800
800
800
Rezystancja cewki Ω
Ciężar kg
20 (20°C)
8,5
20 (20°C)
13
20 (20°C)
25
20 (20°C)
55
Uwaga) 1. Różnica ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu sterującego niezbędna do uzyskania korzystnej
kompensacji ciśnienia.
2. Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi (z ditheringiem).
3. ES-G03 nie posiada wbudowanego zaworu zwrotnego, lecz płytę pomocniczą z zaworem zwrotnym
(model nr MCF-03-D-22).
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Wyjaśnienie numeru modelu
J
(C)ES – G 02 – 30 – (F) – 12
Numer konstrukcji
K
Wielkość
śruby
Szt.
Moment dokręcania
N·m{kgf·cm}
(C)ES-G02
ES-G03
M 8× 80ℓ
M10× 75ℓ
4
4
20 do 25{ 205 do 255}
45 do 55{ 460 do 560}
(C)ES-G06
ES-G10
M16×140ℓ
M20×160ℓ
4
4
190 do 235 {1940 do 2400}
370 do 460 {3770 do 4690}
Znamionowe natężenie przepływu
Średnica nominalna: 02, 03, 06, 10
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Typ pompy CES: Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór sterujący z zaworem zwrotnym 02, 06
ES: Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór sterowania przepływem
M
Instalacyjne rysunki wymiarowe
N
MAKS.D
6
B
A
K
H
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
F
2-I 6
ĝruba mocująca M4
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
MAKS.L
J
E
O
Hydrauliczny otwór wlotowy
(WE)
4-I Mx1 pogáĊbienie
I N otwory
C
G
Z kompensacją ciĞnienia táok
Otwarcie Ğruba regulacyjna
ĝruba manualnej regulacji
prĊdkoĞci przepáywu
pokrywa
PrzeciwnakrĊtka
Port wylotowy
(WY)
I-8
0
Aby zapewnić dobre M
IN
DR
sterowanie ciśnieniem
należy odkręcić odpowietrznik
podczas
uruchamiania pompy, aby usunąć
powietrze z pompy i wypełnić wnętrze zaworu elektromagnetycznego
hydrauliczną cieczą roboczą. Pozycja
odpowietrznika można zmienić poprzez odkręcenie śruby M4 i obrócenie obudowy.
xŚruba manualnej regulacji natężenia
przepływu
Dla początkowej regulacji lub gdy nie
ma prądu wejściowego do zaworu ze
względu na problem elektryczny lub z
innych powodów, natężenie przepływu można zmienić obracając śrubę
manualnej regulacji zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo). Normalnie ta śruba regulacyjna powinna
zostać cofnięta w swoje pierwotne
położenie i zabezpieczona nakrętką
blokującą.
cPort odpływu
Upewnić się, że ciśnie wsteczne nie
przekracza 0,2MPa {2kgf/cm2}, oraz
że ten port jest połączony bezpośrednio ze zbiornikiem cieczy w punkcie
znajdującym się poniżej powierzchni
oleju.
vZestawy akcesoriów (śruby mocowania zaworów)
Nr modelu
Symbol pomocniczy F: Ze śrubą regulacyjną otworu tłoka
kompensacji ciśnienia
Uwaga: Dostępne tylko średnice nominalne 02, 03, 10
L
•Obsługa
zUsuwanie powietrza
Port opróĪniania
(DR)
bWspółczynnik straty oraz zawór sterujący mogą powodować rezonans, gdy
występuje duża odległość pomiędzy
zaworem sterowania ciśnieniem i siłownikiem (gdy objętość wewnętrzna
rury jest duża). Należy zapewnić utrzymywanie jak najmniejszej odległości
pomiędzy zaworem sterowania ciśnieniem i siłownikiem oraz należy unikać
w miarę możliwości stosowania elastycznego węża.
nPłyta pomocnicza
Patrz następna strona odnośnie dodatkowych informacji dotyczących
płyt pomocniczych.
mNależy stosować ciecz roboczą zgodną z poniższymi parametrami.
Temperatura oleju: –20 do 70°C
Lepkość: 12 do 400mm2/s.
Zalecana lepkość mieści się w zakresie od 15 do 60mm2/s.
,Ponieważ ten zawór ma wbudowany
zawór kompensacji ciśnienia, zmiana obciążenia bezwładnościowego (z
zastosowaniem silnika olejowego o
dużej bezwładności, itp.) może stwarzać ryzyko zbijania się w niektórych
warunkach. Przed zmianą obciążenia
bezwładnościowego należy skontaktować się z dystrybutorem.
A
B
C
D
E
(C)ES-G02
66
80
132
ES-G03
61
82,5 134,5 245,3 11,2
242,8
9,7
(C)ES-G06
115
130
182
ES-G10
137
160
215
F
G
H
J
L
48
102
9,4
38,1
95
67,8
124
11,2
50,8
124
292,8 16,8
104,8
167
17
73
180
326,3 25
148
228
23,5
98,5
244
Płyta pomocnicza
MES-02*-10
M
22,5
14
26
17,5
11
26
18
32
22
–
18
Uwaga) Stosować klucz sześciokątny o
szerokości 8 do regulacji śruby
regulacji szczeliny o średnicy nominalnej 10.
N
8,8
E
· Wymiary powierzchni uszczelki odpowiadają normom ISO wymienionym poniżej
(C) ES-G02…ISO 6263-06-05-97
ES-G03…ISO 6263-07-09-97
(C) ES-G06…ISO 6263-08-13-97
C
MES-03*-10
95
79.4
76.2
54
38.1
9.5
9.4
4-M8 otwory
11.1
11.2
2- I 14.7
Rc "E" (tyá)
124
102.4
101.6
74.9
50.8
20.6
0.8
124
101.6
86.6
80.3
61.8
55
28.6
102
82.6
52.4
44.3
23.8
WE
DR
WY
4- I 14x8,6 pogáĊbienie 9.5
I 8,8 otwory
23
4-M10x20 TaĞma
I 7x10
11.2
19
9.7
K
17.5
11.2
Nr modelu
C
2- I 23
WE
4- I 17,5x1 pogáĊbienie 12
I 11 otwory
Rc 1/4
(tyá)
146
170
E
I 11
24
21
38
21
I6
Rc 1/4 (tyá)
E
2- I 7x10
DR
WY
114
133
E
2-Rc "E"
(tyá)
Nr modelu
E
Nr modelu
E
MES-02X-10
3/8
MES-03Y-10
3/4
MES-02Y-10
1/2
MES-03Z-10
1
E
H
MES-06*-10
F
WY
WE
J
102.4
2-I 6
28.6
2-I 32
11.2
0.8
K
WE DR
I 30
2- I 23
DR
6
WY
I 14
Rc 3/8 (tyá)
212
L
A
2
17
I6
34
28.6
61.8
86.6
101.6
124
WY
2- I 7x8
I
2
11.2
11.2
16.8
4- I 10,5 otwory
99
104.8
133.4
167
41.3
D
WE
DR
4-I 26x1 pogáĊbienie
I 18 otwory
124
102.4
101.6
81
50.8
26.7
0.8
2-Rc "E"
(tyá)
C
2- I 7x10
2- I 29
12.7
4-M16x30 TaĞma
Płyta pomocnicza z zaworem zwrotnym
MCF-03-D-22
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
246
180
146
144.4
104.8
73
22.2
1.6
33
17
B
Pozycje związane (śruby mocujące) M10 x 110ℓ (cztery)
Nr modelu
A
B
C
D
MES-06X-10
45
25
16
MES-06Y-10
60
40
23
E
F
104,8
1
55,2
99
11/4
M
62
N
Wymiary powierzchni uszczelki montażowej ES-G10
23.5
4-M20x30
1.6
35
O
56.1
18
25
2- I 7x8
(otwór pozycjonowania)
244
198.5
196.9
144.5
98.5
228
177.8
145
WE
DR
WY
2- I 44
I6
I-9
Krzywe wydajności
Charakterystyka prąd – natężenie przepływu
25
15
10
5
0
0
(C)ES-G02-10
400 600 800
200
100
ES-G03-125
80
60
40
20
0
0
200
ES-G03-60
400 600 800
F
0
0 20
F
30
40
50
CiĞnienie zasilania 14MPa
CiĞnienie áadowania 10MPa
Ciecz robocza
VG32
WartoĞü gdy stosowany jest wzmacniacz
specjalny Nachi-Fujikoshi (z mieszaniem).
60
150
100
50
0
200
400
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
1
4
3
30
7
6
17 24
8
100
0
800
60
40
20
0
0
10
20
{102}
{204}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ES-G**-*-11 (12)
31 19
200
0
200
400
600
800
Prąd wejĞciowy mA
80
Rysunek przekrojowy
18
300
100
H
5
400
120
Nr części
J
500
140
Temperatura oleju °C
I
600
600
Charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu sterowania
100
10
200
0
150
50
250
700
Prąd wejĞciowy mA
Charakterystyka temperatura oleju − natężenie przepływu
sterowania
F
300
Prąd wejĞciowy mA
Prąd wejĞciowy mA
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
F
(C)ES-G02-30
20
120
ES-G10
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
30
(C) ES-G06
350
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
C
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
C
ES-G03
140
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
(C) ES-G02
35
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
F
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
20 10
9
11
CiĞnienie zasilania 21MPa
Ciecz robocza
VG32
Temperatura oleju 40°C
WartoĞü gdy stosowany jest wzmacniacz
specjalny Nachi-Fujikoshi (z mieszaniem).
Nazwa części
Nr części
Korpus
Pokrywa
Tłok
Tuleja
Korek
Korek
Element ustalający
Tuleja
Cewka
Prowadnica
Tuleja
Element ustalający
Element ustalający
Tuleja
Tłok
Kula
Nazwa części
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Trzpień
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Cewka proporcjonalna
Uwaga) Numer modelu cewki JD64-D2
K
29 12 21 13 32
Manual adjustment
section
L
M
N
25 26 27 28 16 22 15 14
Lista części uszczelniających
O
(C) ES-G02
ES-G03
23
(C) ES-G06
ES-G10
Nr
części
Nazwa części
24
O-ring
NBR-90 P18
2
NBR-90 P26
2
NBR-90 G35
2
NBR-90 P48
2
25
O-ring
NBR-90 P24
1
NBR-90 P28
1
NBR-90 G35
1
NBR-90 P48
1
26
O-ring
–
NBR-90 G35
2
NBR-90 G50
2
27
O-ring
NBR-90 P29
1
NBR-90 P29
1
NBR-90 G45
1
NBR-90 G60
1
28
O-ring
NBR-90 P5
4
NBR-90 P5
4
NBR-90 P8
3
NBR-90 P9
3
29
O-ring
NBR-90 P9
1
NBR-90 P9
1
NBR-90 P9
1
NBR-90 P9
1
30
O-ring
NBR-90 P18
1
NBR-90 P20
1
NBR-90 G55
1
NBR-90 G75
2
31
O-ring
NBR-90 P30
1
NBR-90 P38
1
NBR-90 P50
1
NBR-90 G75
1
Numer zestawu uszczelnień
Numer części
–
Szt.
–
JFS-G02
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
I-10
2
Numer części
–
JFS-G03
Szt.
Numer części
JFS-G06
Szt.
Numer części
JFS-G10
Szt.
ELEKTROHYDRAULICZNY PROPORCJONALNY
ZAWÓR NADMIAROWY I STEROWANIA PRZEPŁYWEM
Wrażliwy na obciążenie elektrohydrauliczny
proporcjonalny zawór nadmiarowy i sterowania przepływem
ESR-G**
A V
DR
1 do 500ℓ/min
25MPa
T
P
ESR-G**-R*
A V
Właściwości
Funkcja detekcji obciążenia tego m
miernika w zaworze sterowania przepływem
umożliwia sterowanie ciśnieniem wylotowym pompy automatycznie zgodnie z
wielkością ciśnienia obciążenia.
Zastosowanie tego zaworu tłumi szkodliwe wzrosty ciśnienia pompy i umożliwia
konfigurację wydajnego energetycznie
obiegu.
Dane techniczne
Nr modelu
Pozycja
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
System sterowania
ciśnieniem (Uwaga 3)
System sterowania natężeniem przepływu
Znamionowe natężenie
przepływu ℓ/min
ESR
G03
ESR-G03-125
(R*)-12
ESR-G06-250
(R*)-12
ESR-G10-500
R*-11
25{255}
25{255}
25{255}
125
250
500
Zakres sterowania
natężeniem przepływu
ℓ/min
2 do 125
5 do 250
15 do 500
Ciśnienie różnicowe
zaworu MPa {kgf/cm2}
0,5{5,1}(Uwaga1)
0,7{7,1}(Uwaga1)
0,9{9,2}(Uwaga1)
Histereza %
3% maks. (Informacja 2) 3% maks. (Informacja 2) 3% maks. (Informacja 2)
Powtarzalność %
Prąd znamionowy mA
Rezystancja cewki Ω
1
1
1
800
800
800
20(20°C)
20(20°C)
20(20°C)
Zakres sterowania
ciśnieniem
MPa {kgf/cm2}
R1 : 1,2 do 7{12,2 do 71}
R2 : 1,4 do 14 {14,3 do 143}
R3 : 1,6 do 21 {16,3 do 214}
R4 : 1,6 do 25 {16,3 do 255}
R1 : 1,2 do 7{12,2 do 71}
R2 : 1,4 do 14 {14,3 do 143}
R3 : 1,6 do 21 {16,3 do 214}
R4 : 1,6 do 25 {16,3 do 255}
R1 : 1,2 do 7{12,2 do 71}
R2 : 1,4 do 14 {14,3 do 143}
R3 : 1,6 do 21 {16,3 do 214}
R4 : 1,6 do 25 {16,3 do 255}
Histereza %
3% maks. (Informacja 2) 3% maks. (Informacja 2) 3% maks. (Informacja 2)
Powtarzalność %
1
1
1
Prąd znamionowy mA
800
800
800
Rezystancja cewki Ω
20 (20°C)
20 (20°C)
20 (20°C)
14
28
60
Ciężar kg
Wyjaśnienie numeru modelu
ESR – G 06 – 250 (**) – 12
Numer konstrukcji
12: Dla wielkości 03, 06
11: Dla wielkości 10
Funkcja sterowania ciśnieniem
Brak: Bez elektrohydraulicznego proporcjonalnego pilotowego
zaworu nadmiarowego (dostępny z G03, G06)
R * : Z elektrohydraulicznym proporcjonalnym pilotowym zaworem
nadmiarowym
Znamionowe natężenie przepływu
Średnica nominalna 03, 06, 10
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Typ pompy ESR: Wrażliwy na obciążenie elektrohydrauliczny proporcjonalny
zawór nadmiarowy i sterowania przepływem
C
DR
•Obsługa
zUsuwanie powietrza
T
Aby zapewnić stabilne
P
sterowanie,
odkręcić
odpowietrznik i usunąć powietrze z zaworu
przed rozpoczęciem pracy.
xŚruba manualnej regulacji
Dla początkowej regulacji lub gdy nie ma
prądu wejściowego do zaworu ze względu
na problem elektryczny lub z innych powodów, ciśnienie lub natężenie przepływu
można zmienić obracając śrubę manualnej regulacji zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (w prawo). Normalnie ta śruba regulacyjna powinna zostać cofnięta w swoje pierwotne położenie i zabezpieczona
nakrętką blokującą.
cPort odpływu
Minimalne ciśnienie sterowania jest
zwiększane przez ciśnienie wsteczne
portu opróżniania, dlatego należy się
upewnić , aby podłączyć port opróżniania bezpośrednio do zbiornika cieczy
w punkcie umieszczonym poniżej powierzchni oleju.
vNastawa ciśnienia zaworu bezpieczeństwa
Dla zaworu bezpieczeństwa bez elektrohydraulicznego proporcjonalnego pilotowego
zaworu nadmiarowego, ciśnienie zaworu
bezpieczeństwa jest ustawione na ciśnienie minimalne ciśnienie regulacji plus 1,5
MPa. W przypadku stosowania zaworu
należy przeprowadzić regulację zgodnie z
aktualnym ciśnieniem obwodu hydraulicznego.
bMinimalna natężenie przepływu nadmiarowego podczas sterowania ciśnieniem
Ciśnienie nastawy może stać się niestabilne, gdy nadmiarowe natężenie przepływu do portu T zaworu jest małe. Z
tego powodu należy stosować nadmiarowe natężenie przepływu na poziomie
co najmniej 10ℓ/min przy średnicy znamionowej 03 lub 06 oraz nadmiarowe
natężenie przepływu na poziomie co
najmniej 20ℓ/min przy średnicy znamionowej 10.
nOrientacja mocowania zaworu
W przypadku zamontowania elektrohydraulicznego proporcjonalnego pilotowego zaworu nadmiarowego na poziomej powierzchni z częścią pilotowego
zaworu nadmiarowego skierowaną w
dół, usunięcie powietrza z pilotowego
zaworu nadmiarowego jest trudne. Z
tego powodu nie należy stosować tej
orientacji montażowej.
Nr modelu
Wielkość
śruby
Szt.
Moment dokręcania
N·m{kgf·cm}
ESR-G03
M10× 75ℓ
M10× 90ℓ
2
2
45 do 55{ 460 do 560}
ESR-G06
M16×100ℓ
M16×135ℓ
2
2
190 do 235 {1940 do 2400}
ESR-G10
M20×130ℓ
6
370 do 460 {3770 do 4690}
mZestawy akcesoriów (śruby mocowania zaworów)
,Płyta pomocnicza
Patrz następna strona odnośnie dodatkowych informacji dotyczących płyt pomocniczych.
.Należy stosować ciecz roboczą zgodną z poniższymi parametrami. Temperatura oleju:– 20 to 70°C Lepkość: 12 do 400mm2/s. Zalecana
lepkość mieści się w zakresie od 15 do 60mm2/s.
⁄0Ponieważ ten zawór ma wbudowany zawór kompensacji ciśnienia, zmiana obciążenia bezwładnościowego (z zastosowaniem silnika
olejowego o dużej bezwładności, itp.) może stwarzać ryzyko zbijania się w niektórych warunkach. Przed zmianą obciążenia bezwładnościowego należy skontaktować się z dystrybutorem.
I-11
C
E
E
E
E
H
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Uwaga) 1. Oznacza różnicę ciśnienia pomiędzy portem P i portem A zaworu.
2. Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi (z ditheringiem).
3. Te specyfikacje mają zastosowanie do zaworów obejmujących elektrohydrauliczny proporcjonalny pilotowy zawór nadmiarowy (tzn. ESR-G06-250R2-11).
4. Maksymalne ciśnienie regulacji wynosi 25MPa {255kgf/cm2} dla zaworu, który nie zawiera elektrohydraulicznego proporcjonalnego pilotowego zaworu nadmiarowego. Domyślna fabryczna
wydajność minimalna wynosi (3.5MPa maks.) Ustawić tę wartość zgodnie z ciśnieniem stosowanego obwodu hydraulicznego.
E
J
K
L
M
N
O
Instalacyjne rysunki wymiarowe
F
ĝruba mocująca M4
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
ĝruba manualnej regulacji ciĞnienia
Zawór bezpieczeĔstwa ciĞnienia Ğruby regulacyjnej
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
G
Elektrohydrauliczny proporcjonalny pilotowy zawór nadmiarowy 4-I TX pogáĊbienie
I U otwory
S
R
F
C
T
Q
PrzeciwnakrĊtka
P
,QVWUXNFMDĞUXEDUHJXODF\MQD
V
Port zbiornika (T)
N
C
DR
vent portu (V)
Port opróĪniania (DR)
M
2-I 6
A
F
B
C
Port wylotowy (A)
L
ĝruba mocująca M4
Zawór
PrzeciwnakrĊtka
,QVWUXNFMDĞUXEDUHJXODF\MQD
A
H
port wejĞciowy (P)
J
K
D
MAKS-E
6
Nr modelu
A
B
C
D
E
F
G
H
J
ESR-G03
61
76
87
142
252,8
117
165,5
14,2
48,8
ESR-G06
76
110
120
172
282,8
154
195,5
16,8
ESR-G10
107
107
150
205
317,3
183
228,5
25
F
Płyta pomocnicza
MSR-03*-10
Q
R
S
T
U
130 11,2
23,8
81,8
124
32
80,3
17,5
11
57,2
167 17
28
118
180
21
68,3
26
18
76
228 23,5
35
162
244
-3
35,3
32
22
2- I 7x10
C
4- I M16x30
I6
Rc 1/4 (tyá)
T
I 14
Rc 3/8 (tyá)
I6
Rc 1/4 (tyá)
T
V
P
DR
V
A
12.7
14.2
L
4-M10x20
16.8
Wymiary powierzchni uszczelki
montażowej ESR-G10
M
4-I 26x1 pogáĊbienie
I18 otwory
38
59
80
89
95.3
101.6
130
K
12.7
21
19
28.6
4-I 17,5x1 pogáĊbienie
I 11 otwory
17
11.2
0.8
12
J
33
17
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
40
A
73
DR
23.8
50.8
77.8
106
P
D
3-Rc “E”
(tyá)
28
1.6
H
170
146
124
102.4
101.6
N
3-Rc “A”
(tyá)
3- I 23
2- I 7x10
3- I 29
41.3
B
A
85.7
107
133.4
167
Nr modelu
A
Nr modelu
A
B
C
D
MSR-03Y-10
3/4
MSR-06X-10
95
25
16
107
1
99
11/4
MSR-03Z-10
1
MSR-06Y-10
60
40
23
E
2- I 7x8
(otwór pozycjonowania)
T
N
244
198.5
196.9
162
DR
V
98.5
4-M20x30
35
A
1.6
25
I-12
2- I 6
3- I 44
P
23.5
O
M
MSR-06*-10
I 11
Rc 1/4 (tyá)
I
L
246
180
146
144.4
118
F
K
212
F
17.5
55.5
115
144.5
177.8
228
· Wymiary powierzchni uszczelki odpowiadają
normom ISO wymienionym poniżej.
ESR-G03···ISO 6263-07-11-97
ESR-G06···ISO 6263-08-15-97
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
E
Charakterystyka prąd – natężenie przepływu
ESR-G06
ESR-G10
350
700
120
300
600
100
80
60
40
20
0
0
200
400
600
7YǃK^LQNjJPV^`T(
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\STPU
140
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\STPU
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\STPU
ESR-G03
250
200
150
100
50
0
800
0
200
400
600
7YǃK^LQNjJPV^`T(
Charakterystyka temperatura oleju − natężenie przepływu
sterowania
400
300
C
200
100
0
800
C
500
0
200
400
600
7YǃK^LQNjJPV^`T(
E
800
Charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu sterowania
E
-SV^YH[LɥTPU
150
100
50
*PNjUPLUPLéHKV^HUPH! 47H
*PLJaYVIVJaH! =.
>HY[VNjDžNK`Z[VZV^HU`QLZ[^aTHJUPHJa
ZWLJQHSU`5HJOP-\QPRVZOPaTPLZaHUPLT
10
0
0
20
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\STPU
140
120
E
100
80
,SLR[YVO`KYH\SPJaU`WYVWVYJQVUHSU`
WPSV[V^`aH^}YUHKTPHYV^`
*PNjUPLUPLUHZ[H^`47H
60
40
*PLJaYVIVJaH!
=.
;LTWLYH[\YHVSLQ\!‡*
>HY[VNjDžNK`Z[VZV^HU`QLZ[^aTHJUPHJa
ZWLJQHSU`5HJOP-\QPRVZOPaTPLZaHUPLT
20
0
0
30 40 50 60
6PS[LTWLYH[\YL‡*
10
20
bd
bd
*PNjUPLUPLéHKV^HUPH47HbRNMJT2}
E
H
Rysunek przekrojowy
I
ESR-G**-***-11,12
3
29 28 30
32 14 24
11 33
7
10
9
18
8
15 17
2
21
6KJPULRYLN\SHJQPVIQLJ[VNjJPWYaLWé`^\
Nr
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Pressure adjustment section
13 20
12 31 25
26
1
4
19
6
27
16
5
Nr
części
Nazwa części
Korpus
Pokrywa (A)
Pokrywa (B)
Tuleja
Cewka
Prowadnica
Tuleja
Element ustalający
Element ustalający
Tłok
Tuleja
Tuleja
Grzybek
Prowadnica
Kula
Trzpień
Sprężyna
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Nazwa części
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Śruba
Zawór bezpieczeństwa
Dławik
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Cewka proporcjonalna
Lista części uszczelniających
ESR-G03
ESR-G06
25
O-ring
NBR-90 P26
4
NBR-90 G35
4
NBR-90 P48
26
O-ring
NBR-90 P9
1
NBR-90 P9
1
NBR-90 P9
1
27
O-ring
NBR-90 G25
2
NBR-90 G35
2
NBR-90 G50
2
28
O-ring
NBR-90 G35
1
NBR-90 G45
1
NBR-90 G60
1
29
O-ring
NBR-90 P6
3
NBR-90 P8
3
NBR-90 P9
3
30
O-ring
NBR-90 P9
1
NBR-90 P9
1
NBR-90 P9
1
31
O-ring
NBR-90 G35
3
NBR-90 P46
3
NBR-90 G65
3
32
O-ring
NBR-90 P6
2
NBR-90 P8
2
NBR-90 P9
2
Numer zestawu uszczelnień
Numer części
JLS-G03R
Szt.
Numer części
Szt.
JLS-G06R
Numer części
K
L
N
ESR-G10
Nazwa części
J
M
Uwaga) Numer modelu cewki JD64-D2
Nr części
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
23 22
Szt.
4
O
JLS-G10R
Uwaga) 1. Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
2. Uszczelka EPR-G01 jest dostępna oddzielnie. Więcej informacji na stronie I-3.
I-13
ELEKTROHYDRAULICZNY ZAWÓR STEROWANIA
PROPORCJONALNEGO I KIERUNKOWEGO
F
Elektrohydrauliczny zawór
proporcjonalny i sterowania kierunkiem
C
C
Właściwości
Zawór ten wykorzystuje cewkę prą
prądu
stałego w tradycyjnym 4-drogowym zaworze elektromagnetycznym do utworzenia zaworu elektromagnetycznego
zdolnego zarówno do przełączania kie-
F
Pozycja
F
F
H
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
K
ESD-G04**140-(**)-12
ESD-G06**250-(**)-13
Znamionowe natężenie
przepływu ℓ/min
10/20(Uwaga 1)
40/80(Uwaga 1)
140(Uwaga 1)
250(Uwaga 1)
Maksymalne natężenie
przepływu ℓ/min
25(Uwaga 2)
100(Uwaga 2)
140(Uwaga 2)
250(Uwaga 2)
Ciśnienie pilotowe
MPa{kgf/cm2}
–
Pilotowe natężenie przepływu
ℓ/min
–
T Dopuszczalne ciśnienie
wsteczne portu MPa{kgf/cm2}
2,5{25,5}
Co najmniej 1,0{10}(Uwaga 3)
Co najmniej
2(Uwaga 4)
Co najmniej
3(Uwaga 4)
Co najmniej
5(Uwaga 4)
Odpływ wewnętrzny: 2,5 {25,5}
Odpływ zewnętrzny: 21 {214}
Prąd znamionowy mA
850
Rezystancja cewki Ω
20(20°C)
Histereza %
5 maks.(Uwaga 5)
0,04(Uwaga 6)
0,05(Uwaga 6)
0,08(Uwaga 6)
0,1(Uwaga 6)
2,2
7
9,2
15
Uwaga) 1. Wartość gdy objętość spadku ciśnienia P→A i P→B wynosi ΔP = 1,0MPa {10kgf/cm2}.
2. Oznacza maksymalną wartość objętości przepływu pomiędzy każdym portem.
3. Oznacza różnicę pomiędzy portem pilota i portem zbiornika, lub portem odpływu.
4. Wartość, gdy zakładane jest 0,1 sekundy dla czasu reakcji od zera do znamionowej objętości przepływu.
5. Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi.
6. Czas reakcji jest typową wartością dla ciśnienia zasilania 14MPa {143kgf/cm2} i temperatury oleju 40°C
(lepkość kinematyczna: 40mm2/s).
Wyjaśnienie numeru modelu
ESD – G 03 – C5 80 – (***) – 12
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy (Może być łączony w kolejności alfabetycznej.)
(Tylko dla wielkości G03, G04, G06)
Brak: Pilot wewnętrzny, odpływ zewnętrzny (standard)
A
: Pilot wewnętrzny, odpływ wewnętrzny
E
: Pilot zewnętrzny, odpływ zewnętrzny
A E : Pilot zewnętrzny, odpływ wewnętrzny
G
: Pilot modularny
Z zaworem redukcji ciśnienia (OG-G01-P1-21)
(Patrz uwaga n w punkcie “Obsługa.”)
L
M
Znamionowe natężenie przepływu (Patrz pozycja Znamionowe natężenie
przepływu w danych technicznych.)
Typ cewki (Patrz tabela 1.)
N
Średnica nominalna: 01, 03, 04, 06
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Typ pompy ESD: Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór sterowania przepływem i kierunkowy
O
Tabela 1
Obwód hydrauliczny
Typ cewki
ESD-G01
b
A
B
ESD-G03,G04
a
b
a
b
A
B
ESD-G06
a
b
a
b
A
B
a
C5
b
P
T
A
B
P
T
P
T
A
B
P
T
DR
P
T
A
B
P
T
DR
a
C6S
I-14
DR
poprzez dostarczanie prądu wejściowego do jednego z dwóch proporcjonalnych zaworów elektromagnetycznych,
a wielkość natężenia przepływu jest sterowana w zależności od wielkości prądu
wejściowego.
Ten typ zaworu może być stosowany do
zdalnego sterowania i bezszokowego
sterowania przyspieszeniem i zwolnieniem oraz do prostej konfiguracji obwodów hydraulicznych.
•Obsługa
25{255}
Ciężar kg
J
ESD-G03-**
40-(**)-12
80
ESD-G01-** 10
20
-12
Czas reakcji S
I
runku, jak i do sterowania dużą prędkością. Linia składa się z systemu bezpośredniego wielkości 01 oraz z systemu
pilotowego wielkości 03, 04 i 06.
Sterowanie kierunkiem jest realizowane
Dane techniczne
Nr modelu
F
10 do 250ℓ/min
25MPa
DR
zUsuwanie powietrza
Aby zapewnić stabilne sterowanie,
odkręcić odpowietrznik i usunąć powietrze z zaworu przed rozpoczęciem
pracy. Szczegóły patrz instrukcja użytkownika.
xOrurowanie portu T
Podczas konfigurowania orurowania
należy się upewnić, że port T (port T
zaworu pilotowego dla wielkości G03,
G04 i G06) jest wypełniony cieczą roboczą.
cŚruba manualnej regulacji
Dla początkowej regulacji lub gdy nie
ma prądu wejściowego do zaworu ze
względu na problem elektryczny lub z
innych powodów, zawór można obsługiwać, a ciśnienie zaworu można
zmienić obracając manualną śrubę
regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo). Normalnie
śruba manualnej regulacji powinna zostać cofnięta do końca w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
vOrientacja mocowania zaworu
Zamontować zawór w taki sposób,
aby linia osi cewki była poziomo.
bŁączenie z zaworem kompensacji ciśnienia
Zaleca się stosowanie opcjonalnego
zestawu kompensacji ciśnienia, gdy
wymagane jest sterowanie natężenia
przepływu z większą precyzją lub w
zastosowaniach o wyższym ciśnieniu.
Szczegóły patrz strona I-20.
nGdy ciśnienie pilotowe (ESD-G03, G04,
G06) przekracza 9MPa {92kgf/cm2}
należy stosować zawór redukcji portu
P typu modularnego (OG-G01-P1-21)
przy nastawie 2MPa {20kgf/cm2}.
mW systemie wymagającym większego
ciśnienia hamowania podczas opóźniania lub w systemie, który wykorzystuje cylinder pionowy, należy zastosować zawór równoważący.
Zastosować pojedynczy trzpień, jeżeli
trzpień nie jest wystarczająco opóźniony, zastosować zawór równoważący na trzpieniu.
,Zanieczyszczenie hydraulicznej cieczy
roboczej należy utrzymywać na poziomie co najmniej klasy 9.
Stosowanie filtra modularny G01 (bezwzgl.: 8μm) również jest pomocne.
(Przykład: Taisei Kogyo Co., Ltd. MVF01-8C-1)
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
.Zestawy akcesoriów (śruby mocowania zaworów)
Instalacyjne rysunki wymiarowe
ESD-G01
Szt.
ESD-G01
M 5×45ℓ
4
ESD-G03
M 6×35ℓ
4
10 do 13{ 102 do 133}
ESD-G04
M 6×45ℓ
M10×50ℓ
2
4
10 do 13{ 102 do 133}
45 do 55{ 460 do 560}
ESD-G06
M12×60ℓ
6
60 do 70{ 610 do 715}
NJY\IHTHU\HSULQYLN\SHJQPJPNjUPLUPH
I _WVNéLJIPLUPL
I 5.5 otwory
4- I 7.5
Odpowietrznik
(usuwanie powietrza)
YVa^HY[VNjDžRS\JaH
ZaLNjJPVRǃ[ULNV
T
B
A
P
66
MAKS 287.6
91.5
80
SOL.a
4- I 11x11 pogáĊbienie
I 6.8 otwory
port DR
(Stosowany w przypadku spustu zewnĊtrznego.)
port B
54
46
B
T
port T
ĝUXEDPDQXDOQHMUHJXODFMLSUĊGNRĞFLSU]HSá\ZX
70 min.
46
32.5
21.4
11
MAKS 287,6
1
87
112.5
135
36
27
2- I 11x1 pogáĊbienie
port P
port PP (Stosowany w przypadku zewnĊtrznego portu pilota.)
1.6
I 11 otwory
50
20
4 do M6x12 TaĞma
port DR (Stosowany w przypadku spustu zewnĊtrznego.)
101.6
140
ĝruba mocująca M4
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
MAKS 287,6
E
E
I
J
71.5
35
69.9
K
L
M
N
ĝruba manualnej regulacji
prĊdkoĞci przepáywu
O
SOL.b
35
33
Y
126.5
101
192.5
SOL.a
4
port A
port B
E
H
Uwaga) Pokrywa cewki ma śrubę regulacyjną M4.
Aby zmienić orientację zaworu odpowietrzającego należy odkręcić śrubę M4, a następnie obrócić pokrywę. Po usunięciu powietrza,
dokręcić obudowę, a następnie zabezpieczyć
ją śrubą M4.
Y
34.1
T
· Symbol pomocniczy G: Wyposażenie pilotowego zaworu redukcyjnego typu modularnego zwiększa wysokość o 40 mm.
· Wymiary powierzchni uszczelki odpowiadają normom ISO wymienionym poniżej.
ESD-G04…ISO 4401-07-06-0-94
ESD-G06…ISO 4401-08-07-0-94
ESD-G10…ISO 4401-10-08-0-94
ESD-G04
E
B
70
38
X
C
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
94
170
A
T
3.2
16.7
27
37.3
50.8
54
8
62
94 min.
178.5
SOL.a
P
2 do I 7 (maks.)
SOL.b
port T
C
5 do I 10,5 (maks.)
ZewnĊtrzny port spustowy
Port zewnĊtrznego pilota
ĝruba mocująca M4
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
port T
I 6,6 otwory
4- I 17,5x1 pogáĊbienie
E
71}
Wymiary powierzchni uszczelki montażowej ESD-G03
Wymiary montażowe powierzchni uszczelki (ISO440105-0-94)
P
6.4
port P
MAKS 143,8
51 do
⁄0Należy stosować ciecz roboczą zgodną z
poniższymi parametrami.
Temperatura oleju: –20 do 70°C
Lepkość: 12 do 400mm2/s
Zalecana lepkość mieści się w zakresie
od 15 do 60mm2/s.
ESD-G03
A
7{
Wymiary powierzchni uszczelki
(ISO 4401-03-02-0-94)
48
25.5
SOL.I
T
5 do
Informacje odnośnie płyt pomocniczych,
patrz MSA-01Y-10 na stronie I-3.
4NjY\IH
\Z[HSHQǃJH
YVa^HY[VNjDžRS\JaH
ZaLNjJPVRǃ[ULNV
port A
port PP
(Stosowany w przypadku zewnĊtrznego portu pilota.)
Moment dokręcania N·m{kgf·cm}
Wielkość
śruby
Nr modelu
102
204
2- I 3
91
I-15
ESD-G06
6-I 21x2 SRJáĊELHQLH
I 13.8 otwory
port P
port T
port DR (Stosowany w przypadku spustu zewnĊtrznego.)
92.1
46
F
C
port PP
(Stosowany w przypadku 12
zewnĊtrznego portu pilota.)
C
53.2
77
130.2
154
port B
ĝruba mocująca MA
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
port A
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
UR]ZDUWRĞüNOXF]DV]HĞFLRNąWQHJR
MAKS 287,6
F
ĝruba manualnej regulacji
prĊdkoĞci przepáywu
SOL.b
SOL.a
145.5
120
211.5
F
6
48
43
F
2- I 6
58
127.5
255
F
Charakterystyki prąd wejściowy – natężenie przepływu są to charakterystyki,
gdy spadek ciśnienia P→A or P→B wynosi ΔP = 1,0MPa {10kgf/cm2}.
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
Dla charakterystyk ciśnienie – natężenie
przepływu, ciśnienie różnicowe zaworu
z wałkiem poziomym oznacza objętość
spadku ciśnienia całego zaworu sterują-
cego (pomiędzy P, A, B, T), a natężenie
przepływu jest mierzone na silniku oleju.
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Charakterystyka prąd – natężenie przepływu
J
ESD-G01
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
25
K
L
ESD-G01-**20-12
20
15
10
5
0
ESD-G01-**10-12
0
200
400
600
800 1000
Prąd wejĞciowy mA
M
ESD-G06
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
250
N
O
ESD-G06-**250-13
200
150
100
50
0
0
200
400
600
800 1000
Prąd wejĞciowy mA
I-16
ESD-G03
100
250
200
50
25
0
ESD-G03-**40-12
0
200
400
600
ESD-G04
ESD-G04-**140-12
ESD-G03-**80-12
75
800 1000
Prąd wejĞciowy mA
Flow rate ℓ/min
I
Krzywe wydajności
NatĊĪenie przepáywuℓ/min
H
116
150
100
50
0
200
400
600
800
Input current mA
1000
Charakterystyka ciśnienie - natężenie przepływu
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
125
250
i=850mA
100
30
i=850mA
20
i=700mA
10
i=600mA
i=500mA
0
75
i=700mA
50
300
i=600mA
25
5
10
15
20
25
{51} {102} {153} {204} {255}
0
5
10
15
20
25
{51} {102} {153} {204} {255}
CiĞnienie róĪnicowe zaworu
MPa{kgf/cm2}
CiĞnienie róĪnicowe zaworu
MPa{kgf/cm2}
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\STPU
ESD-G03-C580-12
5H[LJǏLUPLWYaLWé`^\STPU
ESD-G01-C520-12
40
ESD-G04-C5140-12
E
i=850mA
200
150
i=700mA
100
i=600mA
C
50
0
C
5
10
15
20
25
{51} {102} {153} {204} {255}
*PNjUPLUPLY}ǏUPJV^LaH^VY\
47HbRNMJTd
E
ESD-G06-C5250-13
i=850mA
E
250
200
i=600mA
150
E
100
i=500mA
50
0
5
10
15
20
25
{51} {102} {153} {204} {255}
E
*PNjUPLUPLY}ǏUPJV^LaH^VY\
47HbRNMJTd
H
Rysunki przekrojowe
ESD-G01-****-12
Nr części
Korpus
Cewka
Element ustalający
Sprężyna
Wężownica
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Uszczelka
J
K
Uwaga) Numer modelu cewki JD64-D2
13
10
9
12
5
11
8
7
4
6
2
1
3
Nazwa części
Numer części
Szt.
6
O-ring
AS 568-012(NBR-90)
4
7
O-ring
AS 568-019(NBR-90)
2
8
O-ring
NBR-90 P22
2
9
O-ring
AS 568-016(NBR-90)
2
10
O-ring
NBR-90 P7
2
11
O-ring
S-25(NBR-70-1)
2
12
O-ring
NBR-70-1 P20
2
13
Uszczelka
CW1000F0
2
L
M
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu JDS-G01-1A)
Nr części
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I
Nazwa części
N
O
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
I-17
ESD-G03-****-(**)-12
Odcinek manualnej regulacji
(ESD-G03, G04, G06, G10)
8
F
7
ĝruba mocująca M4
Zawór
C
C
Uwaga) Pokrywa cewki ma śrubę regulacyjną M4.
Podczas zmiany orientacji odpowietrznika należy odkręcić śrubę M4 i obrócić
pokrywę. Ponownie dokręcić po spuszczeniu powietrza.
F
Sposoby zmiany systemu odpływu/pilota
PP
F
15
6
4
5
12 13
C
A
B
D DR
11
10
2
1
Korek z gniazdem
sześciokątnym
Po zmianie
3
9
Wewnętrzny
Zmiana na port PP z C.
Zewnętrzny
Zmiana z portu PP na C.
Wewnętrzny
Zmiana z portu D na DR.
Zewnętrzny
Zmiana z portu DR na D.
Pilot
F
Odpływ
ESD-G04-****-(***)-12
F
7
8
15
H
A
P
P
I
C
B
T
R
X(PP)
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Y(DR1)
J
P
4 12 6
K
Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
L
M
N
5
10
2
1
Nazwa części
Korpus
Cewka
Pokrywa
Element ustalający
Kula
Sprężyna
Cewka pilota
Stoper
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Cewka proporcjonalna
Uwaga) Numer modelu cewki JD64-D2
11 16
Przekrój P-P
R
13
3
9
14
Sposoby zmiany systemu odpływu/pilota
Po zmianie
Korek z gniazdem sześciokątnym
Wewnętrzny
Usunąć z A
Zewnętrzny
Włożyć z A
Wewnętrzny
Zmiana z B na C.
Zewnętrzny
Zmiana z C na B.
Pilot
Odpływ
Uwaga) Pojedynczy korek z łbem sześciokątnym (NPTF 1/16) jest wymagany w przypadku zmiany na pilot zewnętrzny.
Korek z łbem sześciokątnym: TPUA-1/16
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu JHS-**)
ESD-G03
ESD-G04
Nazwa
części
Numer części
Szt.
Numer części
Szt.
10
O-ring
NBR-90 P12
5
NBR-90 P22
4
11
O-ring
NBR-90 P9
2
NBR-90 P10A
2
12
O-ring
NBR-90 P28
2
NBR-90 P34
2
13
O-ring
NBR-90 P9
6
NBR-90 P9
2
14
O-ring
–
NBR-90 P8
3
Nr części
O
Przekrój R-R
Nr modelu zestawu
———
JHS·G03
JHS·G04
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
I-18
ESD-G06-****-(***)-13
11
10
17
E
Pilot, zmiana systemu odpływu
9
A
8
16
R
T
R
C
B
C
C
10
X
E
P
X(PP)
6
8
7
12
9
13
14
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu JHS-G06)
Nr części
Nazwa części
Numer części
Szt.
12
O-ring
NBR-90 P28
4
13
O-ring
NBR-90 P20
2
14
O-ring
NBR-90 G45
2
15
O-ring
NBR-90 P10
2
16
O-ring
NBR-90 P8
Y(DR1)
P
Cross - przekrój
15
P-P
Cross - przekrój
E
R-R
Zmiana połączeń odpływu i pilota
3
Po zmianie
E
Korek z gniazdem
sześciokątnym
Wewnętrzny
Przełączenie z A na X.
Zewnętrzny
Przełączenie z X na A.
Wewnętrzny
Przełączenie z B na C.
Zewnętrzny
Przełączenie z C na B.
E
Pilot
Odpływ
H
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
Nr części
Korpus
Cewka
Pokrywa
Element ustalający
Kula
Sprężyna
Sprężyna
Śruba
Trzpień
Cewka pilota
Stoper
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Cewka proporcjonalna
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I
Nazwa części
J
K
L
M
N
O
I-19
Zestaw zaworu kompensacji ciśnienia
Dane ttechniczne
D
h i
F
Nr modelu
JHF-01027
JHF-03040(E)
JHF-03080(E)
JHF-06170(E)
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa{kgf/cm2}
21{214}
25{255}
25{255}
21{214}
Ciśnienie różnicowe kompensacji ciśneinia
MPa{kgf/cm2}
1,0{10}
0,6{6}
1,4{14}
0,8{8}
Pozycja
C
C
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
27
40
80
170
Ciężar kg
1,5
4,7
5,0
12
F
Wyjaśnienie numeru modelu
JHF – 03 040 (E)
Symbol pomocniczy (Patrz "Obsługa.")
Brak : Pilot wewnętrzny
E : Pilot zewnętrzny
F
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
F
Średnica nominalna 01, 03, 06
Zestaw zaworu kompensacji ciśnienia
F
H
•Obsługa
zW przypadku stosowania zestawu
kompensacji ciśnienia należy stosować zewnętrzny typ pilota dla zaworu
ESD (G03, 06).
xZestaw zaworu kompensacji ciśnienia typu z wewnętrznym pilotem jest
stosowany wówczas, gdy natężenie
przepływu pilota jest podawane z
portu P, bez zewnętrznego portu pi-
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Zestaw zaworu kompensacji ciśnienia
JHF-01027
K
L
M
N
O
I-20
lota (port Pp) na kolektorze. Zestaw
zaworu kompensacji ciśnienia typu z
zewnętrznym pilotem jest stosowany
wówczas, gdy występuje zewnętrzny
port pilota (port Pp) na kolektorze.
JHF-03040(E)
JHF-03080(E)
E
C
C
E
E
JHF-06170(E)
E
E
H
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
K
Uwaga) Śruby montażowe nie są dołączone do zestawu kompensacji ciśnienia.
Skorzystać z list śrub montażu zaworu wymienionych na stronach D-93 do
D-95 podczas dobierania śrub montażowych.
L
M
PP DR
P
T
A
Pilot wewnĊtrzny
B
PP DR
P
T
A
B
N
Pilot zewnĊtrzny
O
I-21
ELEKTROHYDRAULICZNY PROPORCJONALNY
ZAWÓR REDUKCYJNY TYPU MODULARNEGO
C
Elektrohydrauliczny proporcjonalny
zawór redukcyjny typu modularnego
P
30ℓ/min
0,3 do 14MPa
T
B
A
B
Właściwości
C
Ten zawór łączy łatwość użytkow
użytkowania zaworu modularnego w elektrohydraulicznym
proporcjonalnym
zaworze redukcyjnym zapewniając
sterowanie zmniejszeniem ciśnienia
C
E
Dane techniczne
•Obsługa
Nr modelu
F
H
zUsuwanie powietrza
Aby zapewnić dobre sterowanie ciśnieniem należy odkręcić odpowietrznik podczas uruchamiania pompy, aby
usunąć powietrze z pompy i wypełnić
wnętrze zaworu elektromagnetycznego hydrauliczną cieczą roboczą.
xManualna śruba regulacji ciśnienia
Dla początkowej regulacji lub gdy nie
ma prądu wejściowego do zaworu ze
względu na problem elektryczny lub
z innych powodów, ciśnienie zaworu
można zmienić obracając manualną
śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo). Normalnie śruba manualnej regulacji powinna
zostać cofnięta w swoje pierwotne położenie do końca w lewo (przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara) i zabezpieczona nakrętką blokującą.
cMinimalne ciśnienie sterujące
Ponieważ ten zawór ma wewnętrzny
system opróżniania, ciśnienie wsteczne portu T ma wpływ na minimalne ciśnienie sterujące.
vWydajność obciążenia
Ustawić wydajność obciążenia (wydajność po stronie WYLOTU zaworu)
na co najmniej 0,5ℓ.
bNależy stosować ciecz roboczą zgodną z poniższymi parametrami.
Temperatura oleju: –20 do 70°C
Lepkość: 12 do 400mm2/s
Zalecana lepkość mieści się w zakresie od 15 do 60mm2/s.
EOG-G01-P*-11
Pozycja
Maksymalne ciśnienie robocze MPa {kgf/cm2}
F
proporcjonalnego ciśnieniem uchwytu tokarskiego. Funkcja nadmiarowa
zapewnia znakomitą charakterystykę
reakcji na ciśnienie.
w układzie hydraulicznym proporcjonalnie do prądu wejściowego. Zawór
ten jest perfekcyjny dla małoskalowego układu hydraulicznego, takiego
jak stosowany do ciągłego sterowania
25{255}
Maksymalne natężenie
przepływu
ℓ/min
Zakres sterowania ciśnieniem
MPa {kgf/cm2}
Dopuszczalne ciśnienie
wsteczne portu T
MPa {kgf/cm2}
Prąd znamionowy
mA
Rezystancja cewki
Ω
20 (20°C)
Histereza
%
3% maks. (Informacja 1)
Ciężar
kg
3,6
30
B : 0,3 do 2,5 { 3,1 do 25.5}
1 : 0,4 do 7 { 4 do 71 }
2 : 0,6 do 14 { 6 do 143 }
2,5{25,5}maks.
850
Uwaga) Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi (z ditheringiem).
I
Wyjaśnienie numeru modelu
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
EOG – G 01 – P 1 – 11
J
Numer konstrukcji
Zakres sterowania ciśnieniem: B, 1, 2
Port sterowania: port P
K
Średnica nominalna 01
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
L
M
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór redukcyjny typu modularnego
Instalacyjne rysunki wymiarowe
EOG-G01-P*-11
ĝruba manualnej regulacji ciĞnienia
4- I 5.5 otwory
46
32.5
31
N
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 3)
12
40.5
95
31
MAKS 157,8
MAKS 264,8
Tabliczka znamionowa
O
Port mocowania
wskaĨnika ciĞnienia
Rc 1/4
32.5
65
98.47
ĝruba mocująca M4
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 2)
I-22
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
EOG-G01
{142.9}
12
{122.4}
-P
2
14
G
-G
01
10
6
01-PB
EOG-G
2
0
0
200
{30.6}
2.5
{25.5}
2.0
{20.4}
1.5
{15.3}
1.0
{10.2}
0.5
{5.1}
0
0
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
EOG-G01-PB
600
EOG-G01-P1
8
{61.2}
{40.8}
C
{20.4}
800
{81.6}
6
{61.2}
4
{40.8}
2
{20.4}
0
5 10 15 20 25 30
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
400
B
{81.6}
Prąd wejĞciowy mA
Charakterystyka natężenie przepływu — ciśnienie.
3.0
1
1-P
0
-G
G
EO
4
C
{102}
EO
8
EOG-G01-P2
14
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
Charakterystyka prąd wejściowy — ciśnienie
12
{122.4}
8
{81.6}
4
{40.8}
0
0
10
20
30
40
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
{142.9}
0
10
20
30
40
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
{20.4}
1.5
{15.3}
1.0
{10.2}
{5.1}
0.5
0
0 20
30
40
50
{61.2}
{40.8}
4
2
0
60
EOG-G01-P1
6
{20.4}
0 20
Temperatura oleju ˚C
30
40
50
EOG-G01-P2
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
2.0
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
{25.5}
14
{142.9}
12
{122.4}
8
{81.6}
4
{40.8}
0
60
0 20
Temperatura oleju ˚C
30
40
50
H
I
J
60
Temperatura oleju ˚C
Rysunek przekrojowy
K
Nr części Nazwa części
EOG-G01-P*-11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
F
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
EOG-G01-PB
E
F
Charakterystyka emperatury oleju
2.5
C
Korpus
Cewka
Element ustalający
Korek
Pokrywa
Gniazdo
Grzybek
Element ustalający
Sprężyna
Sprężyna
Dławik
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Proporcjonalna cewka
L
M
N
Uwaga) Numer modelu cewki JD64-D2
4
14
1
13
2
9
3
15 16
6
11
7
10
8
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu JBS-G01)
Nr części
Nazwa części
Numer części
Szt.
13
O-ring
NBR-90 P9
4
14
O-ring
NBR-90 P20
1
15
O-ring
NBR-90 P26
1
16
O-ring
NBR-90 P7
1
5
O
12 17
Odcinek manualnej
regulacji
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
I-23
EOF-G01-P25
ELEKTROHYDRAULICZNY PROPORCJONALNY ZAWÓR
STEROWANIA PRZEPŁYWEM TYPU MODULARNEGO
C
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór
sterowania przepływem typu modularnego
C
0,3 do 25ℓ/min
21MPa
P
F
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór ograniczający i zawór kompensacji
ciśnienia są łączone w konfiguracji modularnej, dostępne jako jeden z dwóch
typów: sterowanie ograniczeniem wpływu EOF-G01-P i sterowanie ograniczeniem wypływu EOF-G01-T.
Wahania ciśnienia mają niewielki wpływ
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa {kgf/cm2}
Zakres sterowania natężeniem przepływu
ℓ/min
21{214}
0,3 do 25
EOF-G01-P : port P
EOF-G01-T : port T
H
Dopuszczalne ciśnienie wsteczne portu T
MPa {kgf/cm2}
Histereza
%
3% maks. (Informacja 1)
Prędkość reakcji
S
0,05
Prąd znamionowy
mA
Rezystancja cewki
Ω
20 (20°C)
Ciężar
kg
3,7
2,5 {25,5} maks.
800
Uwaga) Wartość w przypadku stosowania wzmacniacza specjalnego Nachi-Fujikoshi (z ditheringiem).
I
Wyjaśnienie numeru modelu
Numer konstrukcji
Znamionowe natężenie przepływu
Port sterowania: P, T
Średnica nominalna 01
K
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Elektrohydrauliczny proporcjonalny zawór sterowania przepływem
typu modularnego
Instalacyjne rysunki wymiarowe
L
EOF-G01-P25-11
EO
EOF-G01-T25-11
M
ĝruba manualnej regulacji
prĊdkoĞci przepáywu
4- I 5.5 otwory
Tabliczka znamionowa
ĝruba manualnej regulacji
prĊdkoĞci przepáywu
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 3)
4- I 5.5 otwory Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 3)
46
32.5
31
T
N
A
B
P
40.5
80
7
21
P
ĝruba mocująca M4
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 3)
115
T
A
46
32.5
31
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
EOF – G 01 – P 25 – 11
J
T'
40.5
80
MAKS 110,8
7
MAKS 232,8
B
21
115
MAKS 110,8
MAKS 232,8
Tabliczka znamionowa
105
ĝruba mocująca M4
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 2)
1.4
1.4
40
32.5
65
105
32.5
65
38.6
O
I-24
B' A'
zUsuwanie powietrza
x
Aby zapewnić dobre steP
T
B A
rowanie ciśnieniem należy odkręcić odpowietrznik podczas uruchamiania pompy, aby
usunąć powietrze z pompy i wypełnić
wnętrze zaworu elektromagnetycznego hydrauliczną cieczą roboczą. Pozycję odpowietrznika można zmienić
poprzez odkręcenie śruby blokujących i obrócenie obudowy.
xŚruba manualnej regulacji natężenia
przepływu
Dla początkowej regulacji lub gdy nie
ma prądu wejściowego do zaworu ze
względu na problem elektryczny lub z
innych powodów, natężenie przepływu można zmienić obracając śrubę
manualnej regulacji. Obrót zgodnie z
ruchem wskazówek zegara (w prawo)
zwiększa natężenie przepływu.
Normalnie ta śruba regulacyjna powinna zostać cofnięta w swoje pierwotne
położenie i zabezpieczona nakrętką
blokującą.
cCiśnienie wsteczne portu T
Ponieważ ten zawór ma wewnętrzny
system odpływu, należy się upewnić,
że ciśnienie wsteczne portu T nie jest
większe, niż 2,5MPa {25,5kgf/cm2}.
vNależy stosować ciecz roboczą zgodną z poniższymi parametrami.
Temperatura oleju: –20 do 70°C
Lepkość: 12 do 400mm2/s
Zalecana lepkość mieści się w zakresie od 15 do 60mm2/s.
bOrientacja płyty o-ringu
qPort umieszczony najbliżej powierzchni tabliczki znamionowej jest
portem P.
wPort o szerokości skoku montażowego 31 (wąska szerokość skoku)
jest portem A.
eWycięcie na płycie o-ringu znajduje
sie po stronie portu A.
P
EOF-G01- T 25-11
Nr modelu
Pozycja
P'
•Obsługa
na nastawę natężenia przepływu, co
sprawia, że zawór ten jest perfekcyjny
dla elektrohydraulicznego sterowania
proporcjonalnego małych systemów hydraulicznych stosowanych do bezszokowego sterowania przy dużej prędkości,
sterowania zdalnego itp. oprzyrządowania maszyn APC i ATC.
Port sterowania natężeniem przepływu
F
TB A
Właściwości
Dane techniczne
E
B' A'
EOF-G01-T25
B
C
P' T'
x
Krzywe wydajności
Lepkość roboczej cieczy hydraulicznej 32mm2/s
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Charakterystyka
ciśnienie natężenie
przepływu
25
20
15
10
5
0
0
200
400
600
800
1000
Prąd wejĞciowy mA
30
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
30
Prąd wejściowy Charakterystyka
natężenia przepływu
C
25
20
B
15
10
C
5
0
0
5
{51}
10
{102}
15
{153}
20
{204}
CiĞnienie MPa {kgf/cm2}
C
30
NatĊĪenie przepáywu ℓ/min
Charakterystyka
temperatury oleju
E
25
20
15
F
10
5
0
10
20
30
40
50
F
60
Temperatura oleju ˚C
H
Rysunek przekrojowy
Nr części
EOF-G01-T25
20
8
6
11 12
4
2
21
9
Nazwa części
Korpus
Korpus
Cewka
Tłok
Element ustalający
Element ustalający
Korek
Korek
Korek
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Tabliczka
Śruba
Śruba
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Proporcjonalna cewka
Uwaga) Numer modelu cewki
JD64-D2
19
18
7
10
17
5
3
13 16
15
1
14
Nr części
Nazwa części
16
O-ring
Numer części
NBR-90 P9
4
17
O-ring
NBR-90 P18
1
18
O-ring
NBR-90 P9
4
19
O-ring
NBR-90 P5
1
20
O-ring
NBR-90 P20
1
21
O-ring
NBR-90 P20
1
J
K
L
M
N
22
Lista części uszczelnienia (numer modelu zestawu JMS-G01)
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Odcinek manualnej
regulacji
Szt.
O
Uwaga) Materiały i twardość o-ringu odpowiadają JIS B2401.
I-25
SERIA WZMACNIACZY MOCY DLA NAPĘDU
ELEKTROHYDRAULICZNEGO ZAWORU PROPORCJONALNEGO
C
Seria wzmacniaczy mocy dla napędu
elektrohydraulicznego zaworu proporcjonalnego
B
C
C
E
Przegląd
Wybór wzmacniacza mocy
F
Metoda sterowania
H
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
K
L
M
N
Nr modelu
Funkcja
Ilość wejść
Ilość kanałów
Typ sterownika
EMA-PD5-N-20
EMC-PC6-A-20
Typ wzmacniacza (zamknięta
pętla)
5 wejść DC
Przesunięcie temperatury
Ciężar
•Obsługa
10kΩ
–
0 do 900mA
0,3 do 3s
–
+10VDC(10mA)
–
Poziom: 0 do 500mAp-p
Częstotliwość: 50 do 220Hz
–
AC100, 110, 200, 220V
(±10%)50/60Hz
0 do900mA
80% ustawienie
50VA
–
10Ω maks, gdy
zamknięty
Poziom: 0 do
500mAp-p
Częstotliwość: 50 do
220Hz
0,3 do 3 s
Zewnętrzne zmienne
AC100, 110, 200,
220V
(±10%)50/60Hz
50VA
0 do 50°C
0 do 50°C
0,2mA/°C maks.
0,2mA/°C maks.
3,5kg
3,5kg
zNapięcie zasilające może wynosić
albo 100V albo 200V.
xWybierając lokalizację należy unikać
obszarów narażonych na wysokie temperatury i dużą wilgotność i należy wy-
I-26
Seria EMC
– 20
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy
(Można połączyć do sześciu znaków
w kolejności alfabetycznej.)
–
0 do 900mA
900mA
900mA
do
10VDC
1,5V
EMA– P D5 –N –
Typ sterownika
kanału
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Seria EMA
Wyjaśnienie numeru modelu
–
Pobór mocy
Wzmacniacz
napędu
Obwód sekwencji jednostki nastawy
skonfigurowany z przekaźników,
zegarów itp.
Co najmniej 50kΩ
Zwłoka kanału
(CZAS)
Typ jednostki nastawy
•Sterowanie wielostopniowe
•Sterowanie przyspieszeniem/
opóźnieniem
Impedancja wejściowa
Rezystancja zmienna ustawiana
zewnętrznie
Regulacja zera (NULL)
Rozpraszanie
(Wewnętrzny, półustalony)
EMC-PC6-A-20
Konstrukcja zgodnie ze specyfikacją
urządzenia
Wyjście 0 do 10V DC
–
Zasilacz zewnętrzny
Tak samo,
jak powyżej
Wbudowane jednostki nastawy napięcia sterującego (potencjometry)
Nastawa wyboru jednostek jest
wykonywana przez styki przekaźników, wyłączniki krańcowe, styki
zegarów itp.
•Sterowanie komputerem
•Ruch poprzez szczególny
kształt fali
0 do +10V DC
Zewnętrzna rezystancja kontaktowa
Trzy funkcje: sterowanie w otwartej pętli, sterowanie sprzężeniem
zwrotnym i sterowanie przyspieszeniem/opóźnieniem.
Sterowanie wieloma pokrętłami i
przekaźnikami wyboru
Napięcie sprzężenia zwrotnego
Regulacja wzmocnienia
(GAIN)
EMA-PD5-N-20
Zawory sterowania
ciśnieniem
Zawory sterowania
przepływem
Kierunkowe zawory
sterujące
Nastawa wielostopniowa
•Wybór wielu wartości nastawy
Napięcie wejściowe
Zwłoka (T-UP, DOWN)
Funkcje
Pokrętło sterujące 10KΩ lub napięcie 0 do 10V DC
6
900mA
(cewka 20Ω)
–
Maksymalny prąd wyjściowy
Zawór sterowania
napędem
Nastawa jednopunktowa
•Nastawa manualna poprzez
obrót pokrętłem.
–
900mA
(cewka 20Ω)
0 do +10V DC
napięcie zasilające
O
Typ wzmacniacza
Dane techniczne
Pozycja
Nr modelu
Typ
Typ eksploatacji
F
J
Typy i funkcje wzmacniaczy mocy
Ten wzmacniacz specjalny jest prze
przeznaczony do napędzania elektrohydraulicznych zaworów proporcjonalnych sterowania ciśnieniem, elektrohydraulicznych
zaworów proporcjonalnych sterowania przepływem
oraz elektrohydraulicznych zaworów proporcjonalnych
zaworów sterowania kierunkiem. Do wyboru są dwa
różne typy: typ wzmacniacza i typ sterownika.
Zasadniczo typ wzmacniacza przetwarza napięcie sterujące o zakresie 0 do 10 DC na prąd DC w zakresie
od 0 do 900 mA, który jest następnie dostarczany do
zaworu sterującego.
Typ sterownika wykonuje wielostopniowe sterowanie
prądem wejściowym zgodnie z sygnałem WŁ-WYŁ styków zewnętrznych.
Wzmacniacz wejściowy
(Lista symboli pomocniczych)
C
D5, wejście DC 5
Sposób montażu: Typ panelowy
Wzmacniacz elektrohydraulicznego
zaworu proporcjonalnego
EMC – P C6 –A –
wejście 4-20mA (R1, RT3)
wejście 1-5V (R2, RT4)
Regulacja
za pomocą potenD
cjometru 10-obrotowego
K
Odporność na wilgoć
T-UP,T-DOWN
T1
0,1-1s
T5
0,5-5s
T10
1-10s
– 20
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy
(Można połączyć do pięciu znaków
w kolejności alfabetycznej.)
Zewnętrznie zmienna
zwłoka kanału
(Lista symboli pomocniczych)
C6, kanał 6
Sposób montażu: Typ panelowy
Elektrohydrauliczny proporcjonalny
sterownik zaworu
brać obszar o niewielkich drganiach i
zapyleniu.
cStosować ekranowany przewód dla
sygnału analogowego oraz przewody
sygnałowe wyjścia zaworu.
Regulacja za pomocą potencjometru
10-obrotowego
Odporność na wilgoć
T-UP,T-DOWN
0,1-1s
T5
0,5-5s
T10
1-10s
D
K
T1
vWykonując linię sygnału wyjścia zaworu przełączania WŁ-WYŁ za pomocą
przekaźnika, podłączyć pochłaniacz
napięcia udarowego lub warystor równolegle z przekaźnikiem.
Seria wzmacniaczy mocy dla napędu elektrohydraulicznego zaworu proporcjonalnego
EMA-PD5-N-20
Nr
1
Nazwa
Nr
R1, wejście
2
R2, wejście
3
RT3, wejście opóźnienia
4
RT4, wejście opóźnienia
5
FB5,
wejście
sprzężenia
zwrotnego
8
Terminal
9
dla zaworu CEWKI
ZAWORU
10
C
Nazwa
wyjściowy
B
FG, uziemienie
obudowy
11
C
AC200, 220V
12
6
P10, zasilanie zewnętrzne
13
7
COM, sygnał
14
AC100, 110V
C
E
F
F
Przykłady zastosowań
qNastawa wielostopniowa z zastosowaniem wielokrotnych potencjometrów
H
EMA-PD- 5-N-20
6 (10)
S2
2
1
1 (R1)
S3
7(COM)
11
12
9
10
13
0
14
Contact
10
AC200V
(1) Okablowanie wzmacniacza i potencjometru zewnętrznego
Potencjometr ma trzy zaciski ponumerowane 1, 2 1 2 3
i 3.
Either one can be used.
S1
S2
S3
K
t
Uwaga
1. Zaleca się wartość od 5KΩ
do 10KΩ dla zewnętrznych
pokręteł i potencjometrów.
2. Aby zapobiec przed spadkiem prądu na zaciskać 6 i
7, należy włożyć przekaźniki pomiędzy zaciskiem 6 i
potencjometrami oraz zaciskiem 7 i potencjometrami.
3. Nie włączać więcej, niż jednego potencjometru równocześnie.
(3) Następujące pozycje są dostępne dla
zewnętrznego pokrętła nastawy.
L
M
N
Nr modelu FZS-6350-101
40
50
O
60
1.5
80
1
90
Okablowanie
Zacisk wzmacniacza 7 (0V)
Zacisk potencjometru 1
Zacisk wzmacniacza 6 (10V)
Zacisk potencjometru 3
Zacisk wzmacniacza 1 (R1)
Zacisk potencjometru 2
Przy takim okablowaniu, obrót potencjometru w prawo powoduje zwiększenie
prądu wyjściowego.
qJeżeli na wyjściu chcemy uzyskać od
0 do 600mA, nawet gdy jednostka
ustawienia manualnego jest obró- R12RT34
ATT
6
cona całkowicie w
WZMOCNIENIE
prawo, ograniczyć
0
nastawę
R12RT34ATT do 6.
wGdy wartość opóźnienia poziomu oraz
inne czynniki ograniczają efektyw- R12RT34
ne wykorzystanie ATT
WZMOCNIENIE
jednostki nastawy
3
10
manualnej
tylko
do 150° z 300°,
należy
zastosować GAIN, aby ustawić prąd wyjściowy na 900mA.
J
t
70
(2) Nastawa pokręteł regulacji
W miejsce zacisku 1 można również
użyć zaciski 2 (R2), 3 (RT3), i 4 (RT4).
Zegar przyspieszenia/opóźnienia RT34T-UP i RT34T-DOWN można również zastosować w przypadku zacisku 3 (RT3) i
zacisku 4 (RT4).
W tym przypadku, nastawy pokrętła na
przednim panelu wzmacniacza nie są
normalnie takie, jak pokazano na ilustracji poniżej.
Jednostka nastawy manualnej umożliwia sterowanie prądem wyjściowym w
RT34
R12RT34
zakresie 0 do 900mA,
T-GÓRA
ATT
ZERO
poprzez jej obrót od
0
8
0
krańcowej pozycji z
RT34
FB5
WZMOCNIENIE
T-DÓà
ATT
lewej strony do krańcowej pozycji z pra0
0
0
wej strony.
AC100V
I
30
1
Valve coil
8
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
S1
2
3
10
10k Ω 1
S3
Output current
2
3
20
S2
0
3
0
10
S1
70
80
4- I 5
2
3
30
I 50
I-27
(4) Regulacja czasu przyspieszenia (RT34T-UP) i regulacja czasu opóźnienia
(RT34T-DOWN)
C
RT3
RT4
Sygnaá wejĞciowy
10V
10V
RT34 T-DÓà
5V
B
0
t
RT34
T-GÓRA
900mA
C
Prąd wyjĞciowy
t
0
C
wSterowanie sprzężeniem zwrotnym.
E
6 (P10)
2
8
1 (R1)
0 do +10V
1
Cewka zaworu
7 (COM)
10
Czujnik
5 (FB5)
wzmacniacz
czujnika
9
0 do +10V
10
7 (COM)
11
12
(0 do +5V)
F
13
14
AC200V
AC100V
MoĪna zastosowaü dowolny.
H
RT34
T-GÓRA
R12RT34
ATT
0
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
Z okablowaniem przedstawionym z lewej
strony, prądu wyjściowy jest zwiększany
lub zmniejszany w zależności od sygnału
sprzężenia zwrotnego czujnika, co reguluje ciśnienie lub natężenie przepływu.
EMA-PD5-N-20
3
F
Ten obwód wytwarza stałą zwłokę przyspieszenia zgodnie z napięciem, dodając
sygnał wyjściowy do zacisków 3 i 4 (RT3,
RT4).
Zwłoka jest regulowana w zakresie od
0,3 do 3 s, w standardzie.
Jak przedstawiono na schemacie z lewej strony, nawet gdy RT34T-UP jest
ustawiony na 3 sekundy, zmiana na 5V
podczas stopniowanego wejścia z 0 do
10V i stopniowanego wejścia z 0 do 5V
zajmuje 1,5 sekundy, co stanowi połowę
ustawionego czasu.
8
RT34
T-DÓà
0
FB5
ATT
0
ZERO
0
WZMOCNIENIE
0
eNapęd zaworu sterowania kierunkiem (ESD)
EMA-PD5-N-20,EMC-PC6-A-20
K
8
L
CRa
9
Warystor
SOLa
Warystor
SOLb
CRa
M
13
N
14
7
Hi
Amortyzator udaru
FILTR SZUMÓW TDK
ZMB 2201-13
O
AC100V
I-28
Lo
Multimetr cyfrowy, itp.
Informacja)
Stosowanie zacisku 3 (RT3) i zacisku
4 (RT4) zamiast zacisku 1 (R1) włącza
T-UP i T-DOWN, co umożliwia z kolei
sterowanie sprzężeniem zwrotnym bez
przekroczenia lub niedoboru, nawet gdy
napięcie sygnału wejściowego jest stopniowane.
Metoda regulacji
qNajpierw ustawić FB5ATT na 0 jak
przedstawiono na ilustracji z lewej
strony i sprawdzić, czy sterowanie w
otwartej pętli jest możliwe.
wNastępnie ustawić FB5ATT na 2 oraz
GAIN na 2 i wprowadzić sygnał sprzężenia zwrotnego.
Stopniowo obracać FB5ATT w prawo i
zwiększać wzmocnienie.
Ustawić wzmocnienie sprzężenia
zwrotnego na poziom, który znajduje się bezpośrednio przez punktem,
w którym drgania są generowane w
układzie sterowania.
(FB5ATT, GAIN)
Informacja)
1. Aby zmierzyć prąd należy zmierzyć
napięcie na zacisku 9, wykorzystując
zacisk 7 jako odniesienie. Napięcie na
rezystorze detekcji prądu 0,5Ω przy
1A jest równe 0,5V. Należy zastosować urządzenie pomiarowe o impedancji wejściowej co najmniej 1MΩ.
2. Przełączyć linię terminala 8 stosując
przekaźnik. Upewnić się, że oba przekaźniki nie są równocześnie włączone.
3. Aby wytłumić napięcie udarowe należy połączyć warystory 82V równolegle
ze stykami przekaźnika.
Zalecany warystor
KOA NVD10SCD082
Panasonic ERZV10D820
4. Dla przekaźników, stosować przekaźniki zasilania typu OMRON LY lub równoważne.
5. Za duży szum na linii zasilania 100V
AC lub 200V AC może spowodować
niestabilny prąd wyjściowy. Jeżeli tak
się stanie, zamontować pochłaniacz
napięcia udarowego na zasilaniu.
Zalecany model
FILTR SZUMÓW TDK
ZMB2201-13
Seria wzmacniaczy mocy dla napędu elektrohydraulicznego
zaworu proporcjonalnego
EMC-PC6-A-20
Nr
Nazwa
Nr
Nazwa
1
CH1 Styk polecenia wejściowego
2
CH2
″
9
8
Zacisk wyjściowy do zaworu
CEWKA ZAWORU
3
CH3
″
10
4
CH4
″
11
5
CH5
″
12
6
CH6
″
7
Wspólny styk wejścia COM
13
14
C
B
FG, uziemienie obudowy
AC200 220V
C
AC100 110V
C
E
F
Note) Gdy styki zewnętrzne S1 do S6 są zamknięte, należy zastosować styk beznapięciowy nie
większy, niż 10Ω.
i
Zastosowanie
CH1 CZAS
CH3 CZAS
CH2
CZAS
CH5 CZAS
CH6 CZAS
CH4
CZAS
ALTOFF
CH1
CH2
POZIOM POZIOM
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH4
CH5
POZIOM POZIOM
(0mA)
CH6
POZIOM
t
zamkniĊty
zamkniĊty
zamkniĊty
zamkniĊty
zamkniĊty
zamkniĊty
Uwaga) Zastępując sterownik o numerze
konstrukcji 10 sterownikiem o
numerze konstrukcji 20, należy
również zmienić kolejność z nałożonych styków zewnętrznych
na niezależne.
Metoda regulacji szumu (Szum jest ustawiony na obciążenie 400mAp-p, 100Hz.)
(1) EMA-PD5-N-20
(2) EMC-PC6-A-20
Zdjęcie lewego panelu patrząc z przodu powoduje odsłonięcie konfiguracji
przedstawionej na ilustracjach z lewej
strony.
qGdy rury lub inne systemy drgają w odpowiedzi na szum, należy zwiększyć
częstotliwość rozproszenia obracając
kondensator dostrojczy w prawo.
wGdy stabilność powtarzania jest słaba,
a histereza jest duża, należy zwiększyć poziom szumu obracając w lewo.
Jeżeli to nie spowoduje rozwiązania
problemu, obniżyć częstotliwość szumu obracając kondensator dostrojczy
w lewo.
eGdy powtarzalność jest słaba w przypadku zaworu ES lub ESD ze względu
na niewystarczające odpowietrzanie w
prowadnicy, zwiększyć częstotliwość
rozpraszania obracając kondensator
dostrojczy w prawo, zgodnie z opisem
w q.
I-29
F
H
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
CH1
CH3
POZIOM
•Diody LED oznaczają wybór kanału.
•Pokrętło TIME każdego kanału służy do regulacji czasu do momentu
osiągnięcia poziomu wybranego kanału, jak przedstawiono z lewej strony. Upewnić się, że międzyczas (lub
czas, gdy kanał nie został wybrany)
podczas zmiany wyboru kanału wynosi maksymalnie 30 ms.
•Zastosować niezależne styki zewnętrzne. Nawet, gdy styki zewnętrzne są nałożone, wyjście nie
stanowi sumy każdego kanału, dlatego stosowanie nałożonych styków
zewnętrznych nie jest obsługiwane.
J
K
L
M
N
O
SERIA MAŁYCH WZMACNIACZY DLA NAPĘDU
ELEKTROHYDRAULICZNEGO ZAWORU PROPORCJONALNEGO
C
B
SERIA MAŁYCH WZMACNIACZY DLA NAPĘDU
ELEKTROHYDRAULICZNEGO ZAWORU PROPORCJONALNEGO
Właściwości
C
Ten wzmacniacz zapewnia dużą wydajność
wyda
i niezawodność w kompaktowej konfiguracji.
Lekka, kompaktowa konstrukcja –Konfiguracja tego wzmacniacza stanowi 1/3 wagi i 1/2 objętości istniejących modeli.
Wysoka wydajność –Układ sterowania PWM umożliwia uzyskanie bardzo wydajnej konstrukcji z niewielkim wytwarzaniem ciepła.
Duża niezawodność –Wszystkie funkcje są zintegrowane na pojedynczej płytce obwodów drukowanych dla zapewnienia wydaj-
C
nej konstrukcji bez okablowania wewnętrznego.
Dane techniczne
E
Nr modelu
N
d l
Pozycja
Funkcja
F
Ilość wejść
H
Napięcie wejściowe
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
K
L
M
N
EBA-PD1-N(Z)-D2-10
EBA-PD1-NW(Z)-D2-10
Typ wzmacniacza
(otwarta pętla)
Typ wzmacniacza
(otwarta pętla)
Typ wzmacniacza
(otwarta pętla)
Typ wzmacniacza
(otwarta pętla)
1 wejść DC
1 wejść DC
1 wejść DC
1 wejść DC
SOL a
SOL a, SOL b
SOL a
SOL a ,SOL b
900mA (cewka 20Ω)
900mA (cewka 20Ω)
900mA (cewka 20Ω)
900mA (cewka 20Ω)
0 do +10V DC
-10 do +10V DC
0 do +10V DC
-10 do +10V DC
Impedancja wejściowa
50kΩ
50kΩ
50kΩ
50kΩ
Rezystancja zmienna ustawiana
zewnętrznie
10kΩ
10kΩ
10kΩ
10kΩ
0 do 900mA
0 do 900mA
Regulacja zera
0 do 900mA
0 do 900mA
900mA
0do
Wejście 5V
900mA
0 do
Wejście 5V
900mA
0 do
Wejście 5V
Zasilacz zewnętrzny
+5V DC (5mA)
+5V DC (5mA)
-5V DC (5mA)
+5V DC (5mA)
+5V DC (5mA)
-5V DC (5mA)
Częstotliwość szumu
Zmienna: 80 do 220Hz
Zmienna: 80 do 220Hz
Zmienna: 80 do 220Hz
Zmienna: 80 do 220Hz
Zwłoka
Wewnętrznie zmienne:
0,05 do 2 s
Wewnętrznie zmienne:
0,05 do 2 s
Wewnętrznie zmienne:
0,05 do 2 s
Wewnętrznie zmienne:
0,05 do 2 s
AC100 · 110V±10%
(50/60Hz)
AC100 · 110V±10%
(50/60Hz)
DC24V
(DC24 to 30V)
DC24V
(DC24 to 30V)
30VA
30VA
30VA
30VA
Regulacja wzmocnienia
I
EBA-PD1-NW-C1-10
Cewka napędu
Maksymalny prąd wyjściowy
F
EBA-PD1-N-C1-10
napięcie zasilające
Pobór mocy
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Przesunięcie temperatury
0 do 50°C
0 do 50°C
0 do 50°C
0 do 50°C
0,2mA/°C maks.
0,2mA/°C maks.
0,2mA/°C maks.
2,2kg
2,2kg
0,14kg
(0,6kg z Z)
1,14kg
(0,6kg z Z)
Zawory sterowania ciśnieniem Zawory sterowania
przepływem
Zawór sterowania \
kierunkiem
Zawory sterowania ciśnieniem
Zawory sterowania przepływem
Zawór sterowania
kierunkiem
•Obsługa
zWybierając lokalizację należy unikać
obszarów narażonych na wysokie
temperatury i dużą wilgotność i należy
wybrać obszar o niewielkich drganiach
i zapyleniu.
xStosować ekranowany przewód dla
sygnału analogowego oraz przewody
sygnałowe wyjścia zaworu.
cJasność LED zmienia się w zależności
od wielkości prądu wyjściowego.
Wyjaśnienie numeru modelu
EBA – PD1 – NWZ – D2 – 10
Numer konstrukcji
O
Symbol napięcia
C1 : AC100,110V±10%(50/60Hz)
D2 : DC24V
Symbol pomocniczy
N : Otwarta pętla z jednym wyjściem (SOL a)
NW : Otwarta pętla z dwoma wyjściami (SOL a, SOL b)
Z : Z obudową (Wolno stosować tylko z symbolem napięcia D2.)
Klasyfikacja typu
D1, wejście DC 1
Mały wzmacniacz prądu
I-30
900mA
Wejście 5V
0,2mA/°C maks.
Ciężar
Zawór napędzany
0do
Instalacyjne rysunki wymiarowe
EBA-PD1-N-C1-10
Nr
Nazwa
Nr
1
Zacisk sygnału
wejściowego IN1
5
2
Zacisk sygnału
wejściowego COM
6
3
Zasilacz zewnętrzny P5
7
C
Nazwa
Zacisk wyjściowy do
zaworu SOL a
B
8
9
C
AC100 · 110V
10
C
E
F
jest dodatnie, a do SOLb, gdy jest
ujemne.
•NULL i GAIN dla SOL a i SOL b są
włączone, gdy każde ich napięcie
sygnału na wejściu wynosi ±0,1V
lub więcej.
F
H
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
•Z EBA-PD1-N (Z), prąd jest podawany do zaworu sterującego proporcjonalnie do napięcia sygnału
wejściowego w zakresie od 0 do
+10V.
•Aby zmierzyć prąd należy zmierzyć
napięcie na zacisku 6, wykorzystując zacisk 2 jako odniesienie. Napięcie na rezystorze detekcji prądu 0,5Ω przy 1A jest równe 0,5V.
Impedancja wejściowa urządzenia
pomiarowego powinna wynosić co
najmniej 1MΩ.
•Z EBA-PD1-NW (Z), polaryzacja napięcia wejściowego jest określona, a
prąd jest dostarczany do SOLa, gdy
J
EBA-PD1-NW-C1-10
Nr
Nazwa
Nr
1
Zacisk sygnału wejściowego
IN1
5
2
Zacisk sygnału wejściowego
COM
6
3
Zasilacz zewnętrzny P5
7
4
Zasilacz zewnętrzny N5
8
9
10
Nazwa
K
Zacisk wyjściowy
do zaworu SOL a
Zacisk wyjściowy
do zaworu SOL b
L
AC100 · 110V
M
N
O
•Aby zmierzyć prąd, należy zmierzyć napięcie na SOLa zacisk 6 i
na SOLb zacisk 6, wykorzystując
zacisk 2 jako odniesienie. Napięcie
na rezystorze detekcji prądu 0,5Ω
przy 1A jest równe 0,5V. Impedancja
wejściowa urządzenia pomiarowego
powinna wynosić co najmniej 1MΩ.
I-31
EBA-PD1-N(Z)-D2-10
Nr
C
Nazwa
Nr
1
Zacisk sygnału wejściowego IN1
5
2
Zacisk sygnału wejściowego COM
6
3
Zasilacz zewnętrzny P5
7
Nazwa
Zacisk wyjściowy
do zaworu SOL a
8
9
B
10
+
DC24V
–
C
C
E
F
F
2 to I 4.5 hole
EBA-PD1-N-D2-10
H
EBA-PD1-NZ-D2-10
EBA-PD1-NW(Z)-D2-10
I
Nr
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
Nazwa
Nr
1
Zacisk sygnału wejściowego IN1
5
2
Zacisk sygnału wejściowego COM
6
3
Zasilacz zewnętrzny P5
7
4
Zasilacz zewnętrzny N5
8
9
10
Nazwa
Zacisk wyjściowy do
zaworu SOL a
Zacisk wyjściowy do
zaworu SOL b
+
DC24V
–
K
L
M
N
O
EBA-PD1-NW-D2-10
I-32
EBA-PD1-NWZ-D2-10
Uwaga) Zastosować regulator przełączający 24V
o pojemności co najmniej 1A.
Przykład
Manufacturer / Producent
Nr modelu
Wydajność
COSEL
R25A-24
24V 1,1A
TDK
EAK24-1R3G
24V 1,3A
DENSEI-LAMBDA
EWS25-24
24V 1,2A
C
B
•Ogólne środki ostrożności
zPomiar przepływu prądu w cewce
Jak pokazano na ilustracji poniżej, odłączyć prąd zasilający linię od cewki, a następnie włożyć amperomierz 1A DC lub
zmierzyć napięcie za zaciskach 5 i 6.
Rezystancja cewki wynosi 20Ω, zatem
zależność pomiędzy napięciem i natężeniem jest taka, jak przedstawiono poniżej. Należy jednak pamiętać, że wartości
te nie są dokładne, ponieważ rezystancja
cewki zmienia się wraz z temperaturą.
Pomiary na zaciskach 7 i 8 mogą zostać
Napięcie (V)
wykonane tak samo, jak przedstawiono
na ilustracji poniżej.
xNigdy nie podłączać do napięcia samej
cewki.
Amperomierz nie będzie działał prawidłowo, jeżeli żelazna cewka nie jest włożona.
cDo połączenia pomiędzy amperomierzem/sterownikiem i cewką należy stosować 2-przewodowy ekranowany przewód o nominalnej powierzchni przekroju
2,0mm2.
Typ VCTF (napięcie znamionowe: 300V
przewód w izolacji winylowej.
Okablowanie pomiędzy generatorem napięcia sterującego i wzmacniaczem powinno być wykonane w formie przewodu
3-przewodowego VCTF 0,75m2.
Należy stosować ekran, który odpowiada uziemieniu JIS klasa 3. Jeżeli linia
uziemienia jest niestabilna, nie podłączać ekranu do niczego.
0
4
200
8
400
12
600
16
800
+
–
5
SOLa
$
F
.ODV\ĀNDFMD$
6
Przyrząd do badaĔ
Czerwony
F
Czarny
zakres 50V DC
H
Wzmacniacz mocy - eksploatacja i terminologia
eZwłoka kanału (TIME)
rRozpraszanie
To pokrętło ustawia dolną granicę ciśnienia roboczego i natężenie przepływu.
Obrót w prawo zwiększa prąd wyjściowy. To pokrętło jest również stosowane
do sterowania manualnego podczas
kontroli eksploatacji zaworu.
To pokrętło reguluje czas, który styk
zewnętrzny potrzebuje dla wybranego
kanału na osiągnięcie poziomu kanału.
Obrót w prawo zwiększa zwłokę.
Rozpraszanie odgrywa rolę w poprawie
histerezy zaworu sterującego, reakcji,
stabilności, itp.
To pokrętło reguluje prąd wyjściowy
proporcjonalnie do napięcia sygnału
wejściowego lub kąta obrotu pokrętła
poziomu kanału.
Obrót w prawo zwiększa wzmocnienie.
Prąd wyjĞciowy mA
900
0
0
Wzmocnienie min.
10
NapiĊcie wejĞciowe (napiĊcie odchyáki) (V)
L
10
M
D2
EBA-PD1-N(WZ)- C1 -10
Wzmocnienie maks.
900
DuĪewzmocnienie
Wzmocnienie
min.
0
50
100
POZIOM kąt obrotu objĊtoĞci (%)
Prąd wyjĞciowy mA
DuĪewzmocnienie
5
CH2
Prąd wyjĞciowy mA
Prąd wyjĞciowy mA
10
J
K
400mAp-p 100Hz
Poziom prądu wyjĞciowego
EMC-PC6-A-20
Wzmocnienie maks.
5
5
900
CH1
EMA-PD5-N-20
0
CH2TIME
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
wRegulacja wzmocnienia (GAIN)
CH1TIM E
Prąd wyjĞciowy mA
qRegulacja zera (NULL)
900
C
E
Prąd (mA)
0
C
N
Wzmocnienie maks.
900
DuĪewzmocnienie
Wzmocnienie
min.
0
5
10
NapiĊcie wejĞciowe (V)
I-33
O
SERIA MAŁYCH WZMACNIACZY MOCY Z
WIELOMA FUNKCJAMI DLA NAPĘDU
ELEKTROHYDRAULICZNEGO ZAWORU PROPORCJONALNEGO
F
Mały wielofunkcyjny
wzmacniacz mocy
C
Właściwości
Ten kompaktowy, wielofunkcyjny wzmacniacz mocy wykorzystuje zaawansowane hybrydowe obwody zintegrowane (HIC).
C
Kompaktowa konstrukcja
Duża niezawodność
F
Wielofunkcyjność
F
Mniej niż połowa wielkości poprzedniego modelu
Konfiguracja płytki obwodów eliminuje konieczność okablowania.
· Równoczesne napędzanie dwóch zaworów
· Sterownik z wbudowanym wzmacniaczem (EDC-PC6-AWZ-D2-20)
· Funkcja wyboru częstotliwości rozpraszania (Od konstrukcji 11, 20)
Dane techniczne
Nr modelu
F
EDA-PD1-NWZ-D2-11
EDC-PC6-AWZ-D2-20
Typ wzmacniacza
Typ wzmacniacza/sterownika
1 wejść DC
Styki, 6 wejść, DC 2 wejścia
900mA (cewka 20Ω)
900mA (cewka 20Ω)
–10 do + 10VDC
0 do + 10VDC
Impedancja wejściowa
50kΩ
50kΩ
Rezystancja zmienna ustawiana
zewnętrznie
10kΩ
10kΩ
SOL a‚ SOL b
SOL 1‚ SOL 2
Regulacja zera (NULL)
0 do 900mA
0 do 900mA
Regulacja wzmocnienia (GAIN)
900mA
0 do 2,5V
0 do
Zasilacz zewnętrzny
+ 5VDC (5mA)
- 5VDC (5mA)
+ 5VDC (10mA)
0 do 2 s
0 do 2 s
80 do 250Hz
80 do 250Hz
DC24V (DC22 do 30V)
DC24V (DC22 do 30V)
30VA
60VA
0 do 50°C
0 do 50°C
0,2mA/°C maks.
0,2mA/°C maks.
0,3kg
0,4kg
Zawory sterowania ciśnieniem, przepływem,
Zawory sterowania ciśnieniem, przepływem,
kierunkiem
kierunkiem
Pozycja
Funkcja
Typ wejścia
F
Maksymalny prąd wyjściowy
Napięcie wejściowe
H
Cewka napędu
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
Zwłoka (LAG)
Częstotliwość rozpraszania
K
(DITHER)
Napięcie zasilające
Pobór mocy
L
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Przesunięcie temperatury
M
Ciężar
Zawór napędzany
900mA
2,5V
N
•Obsługa
O
zWybierając lokalizację należy unikać
obszarów narażonych na wysokie
temperatury i dużą wilgotność i należy
wybrać obszar o niewielkich drganiach
i zapyleniu.
I-34
xStosować ekranowany przewód dla
sygnału analogowego oraz przewody
sygnałowe wyjścia zaworu. Patrz strona I-33 odnośnie ogólnych środków
ostrożności.
cJasność LED zmienia się w zależności
od wielkości prądu wyjściowego.
Wyjaśnienie numeru modelu
E
(1) Typ wzmacniacza
ED A – P D 1 – N W Z – ( ) – D2 – 11
C
Numer konstrukcji
Symbol napięcia
D2: DC24V
Symbol pomocniczy
Brak
D
C
1-obrotowe pokrętło regulatora
3-obrotowe pokrętło regulatora
(1-obrotowy kondensator dostrojczy dla rozpraszania)
Z: Z obudową
E
W: możliwy 4-kierunkowy napęd zaworu
N: Typ standardowy
Ilość wejść
1: 1 wejście
E
D: Wzmacniacz wejście DC
P: Typ panelowy
E
A: Typ wzmacniacza
ED: Mały wielofunkcyjny wzmacniacz mocy
E
(2) Typ wzmacniacza/sterownika
ED C – P C 6 – A W Z – (
H
) – D2 – 20
Numer konstrukcji
Symbol napięcia
D2: DC24V
Symbol pomocniczy (Można łączyć do czterech znaków w kolejności alfabetycznej.)
1-obrotowe pokrętło regulatora
Zmienny zakres TIMER: 0,1 do 2 s
D
3-obrotowy kondensator dostrojczy tylko dla bloku sterownika
LEVEL, TIME, TOFF
E
3-obrotowy dla bloku wzmacniacza tylko GAIN, NULL, OFFSET,
LAG
F
3-obrotowy kondensator dostrojczy tylko dla bloku sterownika/
wzmacniacza LEVEL, TIME, TOFF, GAIN, NULL, OFFSET, LAG
T5
Zmienny zakres TIMER: 0,5 do 5 s
T10
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Brak
J
K
Zmienny zakres TIMER: 1 do 10 s
Uwaga) konstrukcje D, E, F mają 1-obrotowy kondensator dostrojczy
L
Z: Z obudową
W: możliwy 4-kierunkowy napęd zaworu
M
A: Z zegarem przyspieszenia
Ilość wejść
I
6: 6 wejście
K: Wejście styku typu sterownika
N
P: Typ panelowy
K: Typ sterownika
O
ED: Mały wielofunkcyjny wzmacniacz mocy
I-35
Instalacyjne rysunki wymiarowe
F
EDA-PD1-NWZ-D2-11
Nr
C
Zacisk sygnału wejściowego IN1
7
2
Zacisk sygnału wejściowego
COM
8
4
F
Nr
1
3
C
5
Nazwa
+
DC24V
9
Zasilacz zewnętrzny P5
Zacisk sygnału wejściowego
Zacisk wyjściowy do zaworu
10 SOL b
COM
11 Zacisk wyjściowy do zaworu
Zasilacz zewnętrzny N5
12
SOL a
6
F
Nazwa
Schemat blokowy
F
F
H
Constant
voltage source
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
K
•Prąd jest podawany do SOL a gdy
polaryzacja napięcia sygnału wejściowego jest dodatnia oraz do SOL
b, gdy jest ujemna.
Albo SOL a, albo SOL b może być
napędzany w danym momencie.
•Obsługiwany jest również napęd pociągowo-popychowy.
SOLa
(20Ω) •Aby zmierzyć prąd, należy zmierzyć
napięcie na SOL a zacisk 11 i na
SOL b zacisk 9, wykorzystując zacisk 5 jako odniesienie. Napięcie na
rezystorze detekcji prądu 0,5Ω przy
1A jest równe 0,5V. Należy zastosoSOLb
wać urządzenie pomiarowe o impe(20Ω)
dancji wejściowej co najmniej 1MΩ.
•Aby użyć tylko SOL a, podłączyć zacisk 1 pokrętła do zacisku wzmacniacza 2, wykorzystując zakres napięcia wejściowego 0 do 5V.
(tylko ER, ES)
Przykłady zastosowań
z Regulacja napędu pociągowo-popychowego dla specjalnego zaworu proporcjonalnego (zawór sterowania kierunkiem o specyfikacji
specjalnej)
10
a)Zawór proporcjonalny typu nakładanego
ESD-G01-C5 -6333D…300mA(prąd środka)
20
10
a)Zawór proporcjonalny typu zerowe nakładanie ESD-G01-C5 -6586C…200mA(prąd środka)
20
L
Jak przedstawiono na ilustracji z lewej
strony, sterowanie pociągowo-popychowe ma na celu zwiększenie odpowiedzi w punkcie zerowym poprzez
równoczesne zasilanie obu cewek.
M
N
O
Procedura regulacji
1) NULL, GAIN, OFFSET, LAG
Obrócić wszystkie siedem pokręteł
w lewo do oporu.
2) Bez połączenia pomiędzy terminalami q i w, za pomocą pokrętła
OFFSET zasilić jednocześnie SOL a
i SOL b w następujący sposób.
SOL a 300mA (200mA)
SOL b 300mA (200mA)
3) Następnie przyłożyć +5V do zacisku
q (połączenie q i r), oraz ustawić
pokrętło SOL a GAIN na następujące wartości.
I-36
SOL a 850mA
SOL b 300mA
Dla prądu SOL b, SOL b GAIN nalezy obrócić całkowicie w lewo, a
ustawień nie należy zmieniać.
4) Następnie przyłożyć -5V do zacisku
q (połączenie q i r), oraz ustawić
pokrętło SOL a GAIN na następujące wartości.
SOL a 0mA
SOL b 850mA
To pozwoli na zakończenie procedury
nastawy.
•Trzy pokrętła LAG i NULL muszą
zostać pozostawione obrócone do
oporu w lewo. Brak konieczności
zmiany ustawień.
•EDA-PD1-NWZ-D2-11 jest skonfigurowany z systemem sprzężenia
zwrotnego, dlatego też nie posiada funkcji regulacji wzmocnienia
sprzężenia zwrotnego. W tym przypadku nalezy stosować EDA-PD1-NWZ-D2-11 w połączeniu z EA-PD4-D10-*-10 NACHI servo amp.
EDC-PC6-AWZ-D2-20
Nr
Nazwa
Nr
Zacisk wyboru CH1
Nazwa
7
COM
8
Zasilacz zewnętrzny P5
-
E
1
Zacisk sygnału wejściowego
2
Zacisk wyboru CH2
9
3
Zacisk wyboru CH3
10 +
Zacisk wyboru CH4
11 Zacisk wyjściowy
12 do zaworu SOL 2
4
Zacisk sygnału wejściowego
5
Zacisk wyboru CH5
6
Zacisk wyboru CH6
DC24V
C
C
13 Zacisk wyjściowy
14 do zaworu SOL 1
Schemat blokowy
E
•Podwójne równoczesne wyjście do
SOL 1 i SOL 2 jest obsługiwane.
•Aby zmierzyć prąd, należy zmierzyć
napięcie na SOL a zacisk 13 i na
SOL b zacisk 1, wykorzystując zacisk 7 jako odniesienie. Napięcie na
rezystorze detekcji prądu 0,5Ω przy
1A jest równe 0,5V. Należy zastosować urządzenie pomiarowe o impedancji wejściowej co najmniej 1MΩ.
SOL1
E
E
SOL2
Przykłady zastosowań
1) Pozycja przełączania
•CONT
•3+3
Flow
control valve1
2) Pozycja przełączania
•CONT
•6+6
3) Pozycja przełączania
•AMP
•3+3
Pressure
control valve2
Volume (10KΩ)
Flow control
valve input
Flow
control valve
Pressure
control
valve input
Pressure
control valve
I-37
E
H
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
Flow
control valve2
•Równoczesne sterowanie z zastosowaniem dwóch zaworów sterujących (3 prędkości)
Jak przedstawiono na wykresie z
lewej strony, prędkość sterowania
przepływem 1 jest sterowana za pomocą CH1 LEVEL gdy CH1 i CH2 są
włączone w tym samym czasie.
Następnie, prędkość zaworu sterowania przepływem 2 jest sterowana
za pomocą CH4 LEVEL, a równocześnie możliwe jest sterowanie
poprzez regulację prędkości zaworu
sterowania przepływem w taki sam
sposób. Sterowanie synchroniczne
3 prędkościami jest możliwe poprzez grupowanie CH1 do CH3 i
CH4 do CH6.
•Zawór sterowania ciśnieniem sterowanie 6 ciśnieniami
Jak przedstawiono na schemacie z
lewej strony, ten wzmacniacz można
użyć jako 6-kanałowy sterownik dla
pojedynczego zaworu sterowania
ciśnieniem.
Minimalne ciśnienie w tym momencie jest zgodne z nastawą pokrętła
OFFSET. Pokrętło NULL nie może
zostać wykorzystane do konfigurowania ustawień, chyba że został
wybrany kanał.
•Wzmacniacz z 2 wyjściami do równoczesnego sterowania ciśnieniem
systemowym i natężeniem przepływu wrażliwych na ciśnienie
Jak przedstawiono na schemacie z
lewej strony, wejście 0 do +5V oraz
wejście kanału CH2 lub CH3 są dodawane do siebie, a wyjście do zaworu sterowania przepływem.
Podobnie, wejście 0 do +5V i wejście CH5 lub CH6 są dodawane do
siebie, a wyjście do zaworu sterowania ciśnieniem.
J
K
L
M
N
O
PROPORCJONALNY ZAWÓR STEROWANIA
PRZEPŁYWEM O DUŻEJ DYNAMICE I KIERUNKOWY
F
Proporcjonalny zawór sterowania
przepływem o dużej dynamice
C
C
F
•Reakcja częstotliwości odpowiadająca serwozaworowi elektrohydraulicznemu.
•Wysokowydajna
proporcjonalna
cewka bezpośrednia.
•Transformator różnicowy do dokładnego pozycjonowania cewki z niewielkim sprzężeniem zwrotnym
•Obsługa
Pozycja
ESH-G01H510A-10
Maksymalne ciśnienie robocze P, A, B
MPa{kgf/cm2}
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
K
L
ESH-G01H540A-10
2,5 {25,5} maks.
Znamionowe natężenie przepływu ℓ/min
(Spadek ciśnienia w zaworze 7MPa{71kgf/
cm2})
10
20
35
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
22
35
50
32 {327}
21 {214}
14 {143}
Spadek ciśnienia zaworu ograniczającego
MPa{kgf/cm2}
Histereza %
I
ESH-G01H520A-10
32 {327}
T Dopuszczalne ciśnienie wsteczne portu
MPa{kgf/cm2}
H
PT
•Przywrócenie wszystkich pozycji
bloku portu po wyłączeniu zasilania wzmacniacza lub rozłączeniu
przewodów (funkcja odporności na
uszkodzenia).
•Stalowa cewka i sprężyna zapewniające długą żywotność.
Dane techniczne
Nr modelu
F
10 do 50ℓ/min
32MPa
Właściwości
F
F
AB
0,5 maks.
Reakcja krokowa ms
(przemieszczenie 0→100%)
16 maks. (Uwaga 1)
Reakcja częstotliwości Hz
(opóźnienie fazy 90° ±10% przesunięcie)
Środek
Przesunięcie
Co najmniej 80 (Uwaga 1)
Ciśnienie zasilania
0,5% max/FS (Δp=25MPa{255kgf/cm2})
Temperatura oleju
1.5% maks./FS (Δt=40°C )
Filtracja
Klasa NAS9 maks.
Zakres temperatur pracy oleju °C
(Zalecany zakres temperatur pracy oleju °C)
0 do 60
(30 do 60)
Odporność na wodę i pył
IP53
Ciężar kg
2,3
Uwaga) 1. Czas reakcji jest typową wartością dla ciśnienia zasilania 7MPa {71kgf/cm2} i temperatury
oleju 40°C (lepkość kinematyczna: 40mm2/s).
Wyjaśnienie numeru modelu
M
ESH – G 01 – H 5 20 A – 10
Numer konstrukcji
N
Wartość nakładania środkowej pozycji zaworu
A: 0,5% maks. (zerowe nakładanie)
Znamionowe natężenie przepływu: 10, 20, 35ℓ/min
(Spadek ciśnienia zaworu 7MPa {71kgf/cm2})
O
Ścieżka przepływu pozycji zwalniania
: 5 (wszystkie porty zablokowane)
Sposób obsługi: H (typ z przesunięciem sprężynowym)
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
Średnica nominalna: 01 (wielkość 01)
Proporcjonalny zawór sterowania przepływem o dużej dynamice
I-38
z Wzmacniacz i zawór są dostrajane do
siebie w fabryce, dlatego należy się
upewnić, że pozycje te mają taki sam
numer fabryczny.
x Śruba regulacji zera transformatora
różnicowego oraz śruba regulacji zera
zaworu są regulowane fabrycznie. Z
tego powodu nie wolno dotykać śrub
(zalakowane nakrętki pokrywy).
cZamontować zawór w taki sposób,
aby linia osi cewki była poziomo.
v W przypadku zastosować z 3 portami
oraz dla kierunku, dla którego przepływ jest najbardziej powszechny,
zaleca się stosowanie następującego
przepływu P→A→B→T. P→A graniczne ciśnienie różnicowe jest większe,
niż ciśnienie P→B.
b Należy przeprowadzić odpowiednie
płukanie przed pracą próbną.
n Stosować stalowe rury dla tego zaworu i siłownika głównego, a rury muszą
być jak najkrótsze.
m Brak odpowietrzania.
, Olej mineralny jako hydrauliczna ciecz
robocza jest standardem. Stosować
typ R&O oraz odporny na zużycie typ
ISO VG32, 46 lub 68 lub równoważny.
. Należy stosować ciecz roboczą zgodną z poniższymi parametrami.
Lepkość kinematyczna : 20 do
140mm2/s
Temperatura oleju: 30 do 60°C
⁄F
0 iltracja
Zanieczyszczenie hydraulicznej cieczy
roboczej należy utrzymywać na poziomie co najmniej NAS klasy 9.
⁄ 1 Elektryczne okablowanie pomiędzy
wzmacniaczem i zaworem nie powinno przekraczać 30 metrów. Dla
zaworu VCTF 2 mm2 2-przewodowy
ekranowany kabel, a dla transformatora różnicowego należy stosować
4-przewodowy ekranowany kabel
VCTF 0,5 mm2.
⁄2 Po zdemontowaniu zaworu należy
się upewnić, aby wypełnić wnętrze
prowadnicy cieczą roboczą przed ponownym montażem.
⁄3Zestawy akcesoriów (śruby mocowania zaworów)
M5 x 45ℓ, (cztery)
Moment dokręcania:
5 do 7N·m{51 do 71kgf·cm}
Instalacyjne rysunki wymiarowe
58
Transformator róĪnicowy
SprĊĪyna oporowa
T
T
46
31.75
31
25.9
15.5
E
Cewka proporcjonalna
5.1
0.75
7.5
225
59
66
27
Zasada działania
A
P
B
T
C
B
A
Prąd
I V NapiĊcie wejĞciowe
+
Cewka
P
12.7
21.5
30.2
40.5
11.5
C
4- I 9,5x11,5 pogáĊbienie
I 5,5 Wyciąü
8
E
Záącze MS do poáączenia
transformatora
164
E
112
ĝruba regulacji punktu zerowego
transformatora róĪnicowego
E
25.5
50.5
ĝruba regulacji punktu zerowego zaworu
Sposób montażu uszczelki odpowiada ISO4401-AB-03-4-A.
H
Krzywe wydajności
ESH-G01-H520A-10
Input Voltage-Flow Rate Characteristics
(Valve pressure drop 7 MPa {71kgf/cm2})
Charakterystyka napiĊcie wejĞciowe-prĊdkoĞü przepáywu
(spadek ciĞnienia zaworu 7 MPa {71kgf/cm 2})
A
P
T
0
NatĊĪenie przepáywu
50
-10
-5
10
0
NapiĊcie wejĞciowe V
0
P
B
A
P
T
B
A
T
0
Flow rate
50
-10
-5
0
10
Input voltage V
Spool monitor voltage
B
P
T
Spool monitor
Flow rate ℓ /min
0
B
Szpula napiĊcie monitora
Monitor cewki
5
Spadek ciśnienia zaworu(ΔPX)
=PS-PL-PT
PS : Ciśnienie zasilania zaworu
PL : Ciśnienie ładowania
PT : T Ciśnienie wsteczne portu T
Znamionowe natężenie przepływu jest
wartością, gdy powyższy spadek ciśnienia zaworu wynosi 7MPa {71kgf/cm2}.
•Spadek ciśnienia zaworu i natężenie
przepływu sterowania
Poniżej przedstawiono maksymalne natężenie przepływu sterowania, gdy wartość uzyskanego spadku ciśnienia zaworu wynosi
Qx
Charakterystyka prĊdkoĞü przepáywu ciĞnienia róĪnicowego zaworu
Charakterystyka prĊdkoĞü przepáywu ciĞnienia róĪnicowego zaworu
60
±5V
±4V
40
±3V
20
±2V
±1V
0
0
10
20
30
Zawór róĪnicy ciĞnieĔ MPa
CiĞnienie róĪnicowe roboczego zaworu ograniczającego
14MPa(143kgf/cm2)
40
±4V
±3V
40
±2V
20
±1V
0
0
10
20
Q : Znamionowe natężenie przepływu
ΔPX=PS-PL-PT
30
Zawór róĪnicy ciĞnieĔ MPa
40
Qx
Qrate u
20 u
J
K
L
M
Gdy ESH-G01-H520A-10 jest stosowany
w następujących warunkach:
PS=10MPa{102kgf/cm2}
PL=6MPa{61kgf/cm2}
PT=1MPa{10kgf/cm2}
Maksymalne natężenie przepływu sterowania QX jest jak pokazano poniżej:
±5V
60
'Px
7
•Przykład obliczenia
80
NatĊĪenie przepáywu ë /min
NatĊĪenie przepáywu ë /min
CiĞnienie róĪnicowe roboczego zaworu ograniczającego
21MPa
(214kgf/cm2)
80
Qrate u
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
NatĊĪenie przepáywu ë /min
50
5
A
•Spadek ciśnienia zaworu i znamionowe natężenie przepływu
ESH-G01-H540A-10
50
E
N
O
PS PL PT
7
10 6 1
13ℓ / min
7
Uwaga) ±10V fabryczne dane domyślne dla wejścia wzmacniacza.
Obrót kondensatora dostrojczego GAIN zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) zwiększa natężenie przepływu o 10%.
I-39
PROPORCJONALNY ZAWÓR STEROWANIA
PRZEPŁYWEM O DUŻEJ DYNAMICE I KIERUNKOWY
F
Proporcjonalny zawór sterowania przepływem o dużej dynamice ESH-G03,04,06
C
C
F
•Niewielkie sprzężenie zwrotne głównej cewki dla znacznego zwiększenia histerezy
i powtarzalności.
•Charakterystyka reakcji dostosowana do 20 Hz i sterowanie przyspieszeniem o
dużej precyzji.
•Przywrócenie centralnej pozycji bloku portu po wyłączeniu zasilania lub rozłączeniu przewodów (funkcja odporności na uszkodzenia).
•Cewka siłownika z jednym tłoczyskiem dostępnym dla łatwego użytkowania.
•Wbudowany zawór redukcji ciśnienia pilotowego zapewniający stabilne działanie.
Dane techniczne
Nr modelu ESH-G03D*****-(*)-11
Pozycja
F
H
•Obsługa
Właściwości
F
F
Maksymalne
ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
K
L
ESH-G04D******-(*)-11
ESH-G06D******-(*)-11
Pilot zewnętrzny
28 {286}
32 {327}
32 {327}
Pilot wewnętrzny
25 {255}
25 {255}
25 {255}
port T
21 {214}
21 {214}
21 {214}
port PP
25 {255}
25 {255}
25 {255}
P,A,B
Porty
2
Minimalne ciśnienie pilotowe MPa{kgf/cm }
1,5 {15}
1,5 {15}
2,0 {20}
Znamionowe natężenie przepływu ℓ/min
(Znamionowy skok, P→A spadek ciśnienia
1MPa {10kgf/cm2} natężenie przepływu)
80
180
350
Maksymalne natężenie przepływu ℓ/min
140
300
600
2,0 {20}
2,0 {20}
4,0 {40}
0,5 maks.
0,5 maks.
0,5 maks.
Reakcja krokowa ms (przesunięcie 0→100%)
50 (Uwaga1)
50 (Uwaga1)
50 (Uwaga1)
Reakcja częstotliwościowa Hz (wejście
±10%, opóźnienie fazy 90°)
20 (Uwaga1)
20 (Uwaga1)
20 (Uwaga1)
4
8
12
0,2 {2}
0,2 {2}
0,2 {2}
8
12
18
Nastawa ciśnienia zaworu redukcji ciśnienia
pilotowego MPa {kgf/cm2}
Histereza %
I
80 do 100ℓ/min
28,32MPa
Pilotowe natężenie przepływu ℓ/min
Y (DR1), L (DR2) dopuszczalne ciśnienie
wsteczne MPa{kgf/cm2}
Ciężar kg
Uwaga) 1. Czas reakcji jest typową wartością dla ciśnienia zasilania 7MPa {71kgf/cm2} i temperatury
oleju 40°C (lepkość kinematyczna: 40mm2/s).
Wyjaśnienie numeru modelu
ESH – G 04 – D 5 180 S1 – (*) – 11
Numer konstrukcji
Symbol pomocniczy
Brak: Pilot wewnętrzny, odpływ zewnętrzny
E
: Pilot zewnętrzny, odpływ zewnętrzny
M
Współczynnik przewężenia
S1
(Normalny)
S2
Pojedynczy tłoczysko/siłownik
N
P→A : B→T=1 : 1
P→B : A→T=1 : 1
P→A : B→T=1 : 0,5
P→B : A→T=0,5 : 1
Znamionowe natężenie przepływu (Patrz pozycja Znamionowe natężenie przepływu w danych technicznych.)
Wskazywane poprzez natężenie przepływu przy znamionowym skoku,
gdy spadek ciśnienia do P→A wynosi ΔP=1,0MPa{10kgf/cm2}.
Poprzez natężenie przepływu dla P→B, A→T, B→T spadek ciśnienia
na 1,0MPa{10kgf/cm2} jest określany przez współczynnik przewężenia.
O
Ścieżka przepływu środkowej pozycji zaworu
5
Sposób obsługi
D: Centrum ciśnienia
P T
Średnica nominalna 03, 04, 06
6S
Sposób połączenia G: Typ uszczelkowy
ESH: Proporcjonalny zawór sterowania przepływem
o dużej dynamice
I-40
5
A B
6S
A B
P T
20%
Środkowa
pozycja
20%
Środkowa
pozycja
zOdpowietrzanie
Aby zapewnić stabilne sterowanie,
odkręcić odpowietrznik i usunąć powietrze z zaworu przed rozpoczęciem
pracy.
xPorty x Y (DR1), L (DR2)
Połączyć porty Y (DR1) i L (DR2) bezpośrednio ze zbiornikiem cieczy, tak
aby były one zawsze zasilane cieczą
roboczą, celem zapewnienia ciśnienia wstecznego nie większego, niż
0,2MPa {2kgf/cm2}.
cPort L (DR2)
Ponieważ ten zawór jest zaworem
typu centrum ciśnienia, G04 i G06
mają port L (DR2). Należy się upewnić,
aby ten port został połączony bezpośrednio ze zbiornikiem cieczy.
G03 ma tylko port Y (DR1) i jest on połączony wewnętrznie z L.
vOrientacja mocowania zaworu
Zamontować zawór w taki sposób,
aby linia osi cewki była poziomo.
bFiltracja
Zanieczyszczenie hydraulicznej cieczy
roboczej należy utrzymywać na poziomie co najmniej NAS klasy 9.
n Wzmacniacz i zawór są dostrajane do
siebie w fabryce, dlatego należy się
upewnić, że pozycje te mają taki sam
numer fabryczny.
m Ciecz robocza na bazie oleju jest standardem.
Stosować typ R&O oraz odporny na zużycie typ ISO VG32, 46 lub 68 lub równoważny.
,Należy stosować ciecz roboczą zgodną z
poniższymi parametrami.
Lepkość kinematyczna: 20 do
140mm2/s
Temperatura oleju: 30 do 60°C
. Elektryczne okablowanie pomiędzy
wzmacniaczem i zaworem nie powinno przekraczać 30 metrów. Dla
zaworu VCTF 2 mm2 2-przewodowy
ekranowany kabel, a dla transformatora różnicowego należy stosować
4-przewodowy ekranowany kabel
VCTF 0,5 mm2.
Nr modelu
Wielkość
śruby
Szt.
Moment dokręcania
N·m{kgf·cm}
ESH-G03
M 6×35ℓ
4
10 do 13 {102 do 133}
ESH-G04
M10×50ℓ
M 6×45ℓ
4
2
45 do 55 {460 do 561}
10 do 13 {102 do 133}
ESH-G06
M12×60ℓ
6
60 do 70 {610 do 715}
⁄ 0Zestawy akcesoriów (śruby mocowania zaworów)
⁄1 Z G03 i G04, zapewniającymi sterowanie w zakresie 0 do +10V do wejścia
RF wzmacniacza, wytwarzany jest
przepływ P→A→B→T. Z G06, uzyskiwany jest przepływ P→B→A→T.
⁄2 Dla G03 i G04, połączyć porty i siłownik,
aby
uzyskać
działanie
P→A→B→T. Dla G06, połączyć dla
działania P→B→A→T.
⁄3 Proszę skontaktować się ze swoim
dystrybutorem dla współczynnika
przewężenia S2 przy wielkości G06.
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Symbol JIS
E
ESH-G03
X(PP)
A
23
Y(DR1)
P
B
46
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 3)
C
T
T
54
X
(PP)
182.2
59.9
C
T
S V
E
127
182
176
218.5
P
Y
(DR1)
27
87
A B
289.5
1
109
ESH-G04
E
101.6
50
34.1
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 3)
E
X
T
P X
A
L
34.9
69.9
70
B
Y
Y
182.2
E
59.9
X
(PP)
H
T
S V
101
179
190
232.5
P
Y
(DR1)
35
Y
L(DR2)
2- I 3
4
91
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
ESH-G06
77
53.2
130.2
T
46
92
I
A B
108
336.5
P
Y(DR1)
K
L(DR2)
X(PP) A
B
Odpowietrznik (usuwanie powietrza)
(rozwartoĞü klucza szeĞciokątnego 3)
182.2
59.9
X
(PP)
L
Y
(DR1)
P
T
M
178.5
3
388
6
43
120
194
251.5
209
V S
2- I 6
116
Wymiary powierzchni uszczelki
L(DR2)
A B
N
Uwaga: Korek jest wymagany dla
pilot jest zewnętrzny.
obszaru, gdy
O
Dla G03, patrz wymiary powierzchni uszczelki ESD-G03, natomiast dla G04 i G06, patrz wymiary powierzchni uszczelki
Dss-G04, 06-**-20. Y (DR1) i L (DR2) są wymagane.
Wymiary powierzchni uszczelki są następujące.
G0 : ISO 4401-03-02-0-94
G04 : ISO 4401-07-06-0-94
G06 : ISO 4401-08-07-0-94
I-41
WZMACNIACZ MOCY DLA ZAWORU
PRZEPŁYWU PROPORCJONALNEGO O SZYBKIEJ DYNAMICE
I KIERUNKOWEGO
F
Wzmacniacz proporcjonalnego zaworu sterującego
szybkiej reakcji serii EHA
C
C
Właściwości
•Sprzężenie
•
Sprzężenie zwrotne prądu uzwojeuzwo
nia i wzmocnienie sprzężenia zwrotnego pozycji cewki zapewnia stabilne i szybkie pozycjonowanie cewki.
•Wbudowany łącznik kontrolny ICS
ułatwia konserwację.
F
•Pojedyncza płytka obwodów drukowanych umożliwia separację złącz i
skrzynki zacisków.
•Wbudowany obwód detekcji rozłączenia transformatora różnicowego
zmniejsza prąd do 0mA w momencie pojawienia się rozłączenia.
Dane techniczne
F
Napięcie
zasilające
Zasilanie Co
F
F
0 do 50°C
Impedancja wejściowa
Zewnętrzne napięcie
zasilające
Cewka napędu
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
Pomiar przemieszczenia
cewki
EH A – P D 2 – 10 01 – D2 – 10
najmniej 2,1A
(regulator przełączania równoważny COSEL
R50A-24)
35 do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Ciężar
I
24V DC (22V DC do 28V DC)
Szum krawędziowy: 150mVp-p max.
Wilgotność otoczenia
Pobór mocy
H
Wyjaśnienie numeru modelu
Temperatura otoczenia
Napięcie sygnału wejściowego
•Interfejsy gotowości serwo oraz
włączenia serwo.
•System przełączania zasilania i sterowania prądem zapewnia poprawę
wydajności.
Numer konstrukcji
Symbol napięcia zasilającego wzmacniacza
D2: DC24V
Wielkość zaworu napędu
01: Średnica nominalna 01
03: Średnica nominalna 03
04: Średnica nominalna 04
06: Średnica nominalna 06
0 do ±5V DC lub 0 do ±10V DC
50kΩ
2.1A maksymalny pobór prądu przy 24V
0,9kg
Napięcie wejściowe
+5V : (możliwe zasilanie maksymalne 10mA)
–5V : (możliwe zasilanie maksymalne 10mA)
2,5Ω; maks. 2,7A lub 5Ω; maks. 2,4A
Transformator różnicowy (LVDT)
Serwo WŁĄCZONE
Zastosowanie 24V DC podczas pracy zaworu
Gotowy
Podczas normalnej pracy zaworu WŁĄCZONY
05
0 do ±5V
10
0 do ±10V
Ilość zacisków wejściowych
2: 2 wejścia
Typ wejścia
D: Napięcie DC
Sposób połączenia
P: Typ panelowy
Monitor przemieszczenia
cewki
0 do ±5V
Wilgotność otoczenia
A: wzm.
Urządzenie cyfrowe zaworu proporcjonalnego o dużej dynamice
K
Uwaga) Wybrać wzmacniacz dopasowany do wielkości zaworu
Instalacyjne rysunki wymiarowe
L
Schemat blokowy
M
N
O
Pływające wyjście 24V DC (izolowane wejście i wyjście) zasilania
Wymagane obciążenie wynosi 24V, 2,1 A
Uwaga) Ponieważ G03, G04, and G05 są to typy obsługiwane pilotem, na głównej cewce
znajduje się LVDT, lecz połączenie jest identyczne.
I-42
(1) Przykładowe zastosowanie w obwodzie pozycjonowania ESH-G01
Jest to obwód pozycjonowania ESH-G01 wykorzystujący sekwenser. Sterowanie proporcjonalne jest realizowane przez
jednostkę pozycjonująca, podczas gdy kompensacja całkowita jest realizowana przez jednostkę licznika i jednostkę
C/A. Wynikiem tego jest precyzyjne pozycjonowanie.
Unidad CPU
(A2USCPU)
C
D/A Unidad
(A1S68DAV)
Unidad de entrada Unidad de salida Unidad contraria Unidad de posicionamiento
(A1SD62D)
(A1SD70)
E
C
Proporcional Integrado
compensación compensación
E
RS-422
Distribuidor de impulsos
Unidad de escala de tipo FM
Amplificador EHA
Válvula ESH
E
FB
E
RF
E
(2) Przykładowe zastosowanie w ESH-G03, G04, G06 obwód zamykania formy wtryskania
Ten obwód hydrauliczny jest przykładem podstawowego zastosowania Aktualne zastosowanie obwodu hydraulicznego wymaga modyfikacji celem dopasowania do maszyny oraz zapewnienia niezbędnych funkcji. Odcięcie przepływu
do siłownika przez zawór drzwi zabezpieczających i zaworu elektromagnetycznego blokowania, zgodnie z zaworem
logicznym.
H
I
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
K
G03
G04
ESH-G06-D5***S1-E-10
L
M
N
O
I-43
WZMACNIACZ MOCY DLA NAPĘDU
ELEKTROHYDRAULICZNEGO SERWOZAWORU
F
Wzmacniacz serwo napędu elektrohydraulicznego
serwozaworu
C
C
Właściwości
qKompaktowa konstrukcja.
konstrukcja
wZdolność do napędzania dosłownie
wszystkich
serwozaworów
serii
NACHI-MOOG.
Dane techniczne
F
F
eObsługa zasilania dla 24V DC oprócz
100V AC i 200V AC.
Pozycja
Wyjaśnienie numeru modelu
EA – P D4 – A100 – ** – 10
Opis
Ilość wejść
4 (RF-P,FB1-N,FB2-N,FB3-P)
Zakres napięcia
wejściowego
±10VDC
Impedancja wejściowa 50kΩ
Regulacja wzmocnienia 1 do 20 X/5 do 100 X
(WZMOCNIENIE) możliwość przełączania
F
F
H
Regulacja zera (NULL)
0 do ±20%
Charakterystyka
częstotliwości
–3dB tłumienie przy 700Hz
Zmienna 100 do 400Hz
(domyślna fabryczna; 200Hz)
Rozpraszanie
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
J
Napięcie
zasilające
AC100, 110, 200, 220V
(±10%) 50/60Hz
Pobór mocy
20VA
Zasilanie
zewnętrzne
+15V (200mA)
–15V (200mA)
50μV/°C max.
Ciężar
3kg
Cewka serwozaworu
Prąd napędu
± 15mA(100Ω)
± 40mA( 40Ω)
±100mA( 14Ω)
±150mA( 14Ω)
Możliwe jest przełączanie napięcia
wejściowego ±10V dla czterech
typów wymienionych powyżej.
Wartości rezystancji podane w
nawiasach oznaczają rezystancję w
przypadku okablowania równoległego
cewki serwozaworu.
K
L
1
2
Nazwa
Wejście RF-P
Wejście sprzężenia zwrotnego FB1-N-
Nr
Nazwa
11 Prąd sterowania
12 Zacisk wyjściowy
3
Wejście sprzężenia zwrotnego FB2-N-
13 Napięcie sterowania
4
Wejście sprzężenia zwrotnego FB3-P-
14 Zacisk wyjściowy
5
Sygnał COM
15 +
6
FG uziemienie obudowy
16
7
P15 zasilanie zewnętrzne
17
8
Sygnał COM
18
9
N15 zasilanie zewnętrzne
19
10
MON/IN
wejście monitora
20
M
N
O
I-44
Wyjście A100 : ±100mA
A150 : ±150mA
A15 : ±15mA
A40 : ±40mA
D10 : ±10V
D4: Wejścia DC 4
Sposób montażu: Typ panelowy
Wzmacniacz mocy dla napędu serwozaworu NACHI-MOOG
Uwaga: W przypadku sygnału napięcia zasilającego D2 wolno stosować tylko 24V DC. Nie
wolno używać 100V, 200V AC.
Przesunięcie
temperatury
Nr
Napięcie zasilające:
Brak sygnału: 100, 110, 220, 220V AC ±10%
D2 : DC24V
Ilość wejść
Dopuszczalna tempera0 do 50°C
tura otoczenia
I
Numer konstrukcji
sygnał polecenia/
Sygnał sprzężenia zwrotnego
–
DC24V
AC200, 220V
AC100, 110V
Modele serwozaworu i stosowanego serwowzmacniacza
Wyjście znamionowe
Numer modelu stosowanego
serwowzmacniacza
Seria EN-J631
±100mA (okablowanie
równoległe)
EA-PD4-A100
Modele centralnego przepływu 75 ℓ/min serii EN-J631
±150mA (okablowanie
równoległe)
EA-PD4-A150
EN-J072-401, EN-J072-402,
EN-J073-401, EN-J073-402, EN-J073-403, EN-J073-404,
EN-J073-405,
EN-J076-401, EN-J076-402, EN-J076-403, EN-J076-404,
EN-J076-405
±15mA (okablowanie
równoległe)
EA-PD4-A15
EN-J072-403,
EN-J770,
EN-J073-406,
EN-J076-406
±40mA (okablowanie
równoległe)
EA-PD4-A40
±10V
EA-PD4-D10
Numer modelu serwo
E
C
C
EN-J661
EN-J662 (detektor pozycji głównego zaworu lub wbudowany wzmacniacz)
EN-J663
E
E
Schemat połączeń
E
Seria EN-J631, J072, J073, J076, J770
11
1
RF-P
A
2
FB1-N
3
FB2-N
4
FB3-P
5
D
bobina de la válvula servo
B
12
E
C
H
6
FG
16
–
17
18 19
I
20
'NGMVTQJ[FTCWNKE\P[\CYÏTUVGTWLâE[
15
+
J
DC24V
AC200V AC100V
AC220V AC110V
Puede usarse cualquiera.
K
Seria EN-J661, J662, J663
6
LUN
IN
1
2
RF-P
OUT
3
FB1-N
COM
4
FB2-N
FB3-P
P15
5
COM
N15
15
+
16
–
DC24V
17
18 19
L
FG
10
F
13
D
14
0 to ±10V
E
7
A
8
C
9
B
EN-J66*Serie
servoválvula
de posiciones
( Detector
)
amp built-in
M
N
O
20
AC200V AC100V
AC220V AC110V
Puede usarse cualquiera.
I-45
HYDRAULICZNY ZAWÓR LOGICZNY
Seria zaworów kompozytowych
Zawór logiczny
200 do 2300ℓ/min
28,32MPa
B
Przegląd
Kompozytowe HYDRAULICZNE Z
ZAWORY LOGICZNE zrewolucjonizowały strukturę hydraulicznych zaworów
sterujących w sposób, który umożliwia
sterowanie wieloma funkcjami za pomocą pojedynczego zaworu. W przeciwieństwie do obecnych zaworów, w
przypadku których każdy zawór jest
ograniczony do jednej funkcji, Dodatkowo, konstrukcja grzybka umożliwia
szybką reakcję, mały poziom wycieków oraz znakomitą wydajność.
Wykonanie tych zaworów jest możliwe
dzięki pełnemu zastosowaniu tech-
(Szczegóły patrz numer katalogowy 9244-2. )
C
D
Hydrauliczny zawór logiczny
Pressure control valve
Pressure control valve
nologii sprawdzonego nabojowego
zaworu logicznego. Seria zaworów
logicznych typu uszczelkowego i typu
kołnierzowego może być stosowana
w szerokim zakresie zastosowań hydraulicznych.
•Wielofunkcyjny model o kompaktowej konstrukcji
W przeciwieństwie do systemów jednozaworowych, gdzie każdy zawór wykonuje
określona funkcję, hydrauliczny zawór logiczny może pełnić wiele funkcji przy bardzo kompaktowej konfiguracji. Czym bardziej złożony obwód, tym większe zalety ze
stosowania tego typu zaworu.
E
F
G
Flow control valve
Direction control valve
H
Cechy
qWielofunkcyjny
q
Wielofunkcyjny zawor kompozykompo
towy spełniający potrzeby hydrauliczne wysokiego poziomu
Pojedynczy wielofunkcyjny zawór
kompozytowy steruje kierunkiem,
ciśnieniem i przepływem.
Ponieważ pojedynczy zawór pełni
wiele funkcji, ilość wymaganych zaworów może zostać zmniejszona,
co upraszcza obwód hydrauliczny
i sprawia, że ogólna konstrukcja
urządzenia jest bardziej kompaktowa.
eSzybsze przełączanie
mniejszym szoku
przy
Zawór grzybkowy jest stosowany
dla konstrukcji podstawowej, co
eliminuje przepełnienie i zmniejsza
masę dla bardzo szybkiego przełą-
rMniej wycieków wewnętrznych, niż w przypadku zaworów typu szpulowego
Konstrukcja uszczelki grzybka minimalizuje wycieki na gnieździe, podczas gdy duża długość przesuwu
zapewnia o wiele mniejsze wycieki
wewnętrzne, niż w przypadku zaworu typu szpulowego.
tDrastycznie
zmniejszone
koszty produkcji urządzeń hydraulicznych
Mniejsza ilość zaworów oznacza
nie tylko bardziej kompaktową konstrukcję, lecz również przenosi się
na o wiele niższe koszty produkcji.
yWymiary zgodne z międzynarodowymi normami ISO
Wymiary montażowe zaworu typu
uszczelkowego rozmiaru 06, 10 są
zgodne z normami ISO dla łatwej
wymienności z istniejącymi zaworami (za wyjątkiem zaworów 3-kierunkowych).
uProsty montaż, bez modyfikacji
W przeciwieństwie do zaworu typu
nabojowego, które wymagają wiercenia otworów w bloku, instalacja
uszczelki i połączenie kołnierzowe
tego typu zaworu jest szybkie i łatwe.
iSzeroki wybór modeli zaworów
Szeroki wybór modeli obejmuje
wielkości 13 zaworów 2-kierunkowych oraz wielkość 2000 zaworów
3-kierunkowych i 4-kierunkowych,
celem spełnienia szerokiego zakresu potrzeb.
Specyfikacje główne
Zawory 2-kierunkowe
Zawory 3-kierunMaksymalne ciśnienie
Średnica rury
Zawory 4-kierunkowe
kowe
robocze
(średnica nomiMPa{kgf/cm2}
nalna)
Montaż uszczelkowy
Montaż kołnierzowy
3/4B
HT(S)-G06
HY(S)-G06
HF(S)-G06
—
28{286}
HT(S)-G10
HY(S)-G10
HF(S)-G10
HF(S)-F10
11/4B
(32{326})Uwaga 2
HT(S)-G16
—
—
HF(S)-F16
2B
—
—
—
HF(S)-F24
3B(4B)
32{326}
Uwaga) 1. Natężenia przepływu oznaczone gwiazdką (*) dotyczą 2-kierunkowego numeru modelu 2g* (zawór redukcji ciśnienia).
2. Maksymalne ciśnienie robocze dla zaworów 3-kierunkowych to 32MPa {326kgf/cm2}.
Proszę skontaktować się z przedstawicielem odnośnie szczegółów.
I
J
Hydrauliczny zawór logiczny
wSprawia, że urządzenie hydrauliczne jest bardziej
kompaktowe
czania. Zawór ograniczający wbudowany w linię pilotową umożliwia
swobodne ustawienie synchronizacji otwierania/zamykania każdego
portu i z łatwością redukuje uderzenia
K
L
M
N
O
Maksymalne natężenie przepływu
ℓ/min
200(*120)
500(*300)
1000(*600)
2300
J-1
Przykłady symboli obwodu głównego
Symbol funkcji
Funkcja
PLR
Nr modelu
HF(S)–***–PLR**–**–12
Symbol funkcji
Sterowanie ciśnieniem podwójnej pompy, bez obwodu
rozładowania
Funkcja
H
Nr modelu
HF(S)–***–H–**–12
Obwód podstawowy przełączania pracy
WielG06 G10 F10 F16
kość
B
Ciężar
34
kg
60
46
WielG06 G10 F10 F16
kość
90
Ciężar
36
kg
61
47
91
C
D
E
Symbol funkcji
F
Funkcja
DY
Nr
modelu
Symbol funkcji
HF(S)–***–DY–**–12
Funkcja
Ogranicznik wypływu portu A, B
CXZ
Nr
modelu
HF(S)–***–CXZ**–**–12
Ogranicznik wpływu portu A, B, przeciwwaga,
zwolnienie przeciążenia i ciśnienia portu P
WielG06 G10 F10 F16
kość
WielG06 G10 F10 F16
kość
G
Ciężar
37
kg
63
49
Ciężar
40
kg
95
64
H
I
J
Hydrauliczny zawór logiczny
K
Zastosowania
35{357}
32{326}
28{286}
L
Composite valve series
Pressure MPa{kgf/cm2}
M
Cartridge type
hydro-logic
series
1000
Composite valve series
N
Cartridge series
O
J-2
06
10
08
2300
Flow rate ℓ/min
24
16
10
16
20
24
40
7000
48
Press Machinery
Metal Processing Machinery
Molding Machines
Iron and Steel Machinery
General Manufacturing Machinery
Stepped pressure presses
Scrap presses
Extrusion presses
Tile presses
Shearing machines
Bending machines
Forming machines
Deep-drawing press
Injection (pressure) molding machines
Rubber injection machines
Extrusion molding machines
(Injection) Blow molding machines
Die casting machines
Continuous casting machines
Rolling mills
Conveying lines
Manipulators
Packing machines
Transfer machine
Garbage processing plants
Granulators
Waste paper presses
50
94
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY SERII FJ
Seria FJ
Siłownik hydrauliczny ogólnego przeznaczenia
φ 30 do 250×1000ST
7, 14MPa
B
Właściwości
wWszystkie części składowe są całkowicie
standaryzowane do szybkiej dostawy oraz
łatwej wymiany części, konserwacji i inspekcji.
qSiłowniki hydrauliczne ogólnego przeznaprzez
czenia serii FJ charakteryzują się wysokim
poziomem kompatybilności i zamienności
oraz bardzo stabilną wydajnością i jakością.
eSpecjalne dobrane materiały stosowane
do produkcji rur, tłoczysk, uszczelek, śrub i
wszystkich innych części zapewnia wytrzymałość. W surowym środowisku.
Dane techniczne
Pozycja
Maksymalne ciśnienie
robocze
Ciśnienie oporu
Minimalne ciśnienie robocze
Współczynnik ciśnienia
obciążenia
Dopuszczalna prędkość
maksymalna
Dopuszczalna prędkość
minimalna
Średnica wewnętrzna siłownika (mm)
Skok
D
Seria 7MPa{71,4kgf/cm2}
Seria 14MPa{143kgf/cm2}
Uwagi
7MPa{71,4kgf/cm2})
14MPa{143kgf/cm2}
W przypadku stosowania inhibitora ograniczenia wpływu należy zwracać uwagę, aby ciśnienie wytwarzane w komorze siłownika po stronie
tłoczyska nie przekroczyło granic przedstawionych z lewej stronie.
10,5MPa{107kgf/cm2}
21MPa{214kgf/cm2}
0,3MPa{3,06kgf/cm2}
0,3MPa{3,06kgf/cm2}
E
Co najmniej 95%
18m/min
F
0,3m/min
30; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 140
150, 160, 180, 200, 224, 250
Standard do 1000mm.
Patrz strona K-2 dla skoków powyżej 1000mm.
Tłoczysko B i tłoczysko C
Średnica tłoczyska
Odporna na ogień ciecz hydrauliczna jest również traktowana
jak produkty standardowe. Proszę skonsultować się ze swoim dystrybutorem celem uzyskania dodatkowych informacji.
Lub czerwona farba antykorozyjna
Ciecz robocza: Ciecz robocza na bazie oleju
Temperatura oleju: –10°C do 80°C
Temperatura cieczy roboczej
i oleju
Mancel nr 5B 6/3 Melamin nr 51
Kolor lakierowania
Uwaga) Proszę skontaktować się ze swoim agentem odnośnie wymagań niestandardowych.
Dostępne są również następujące serie.
Seria FH (21MPa)
Seria FL (3,5MPa)
Seria FLS (z przełącznikiem)
Parametry główne
Średnica portu Rc
125
140
150
160
180
200
224
11/2
11/2
250
2
314,1
394
490,8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1
1
19,6
31,1
50,2
78,5
122,7
153,9
176,7
201
254,4
18
22,4
28
35,5
45
56
71
80
85
90
100
112
125
140
(cm2)
4,5
8,6
13,5
21,3
34,3
53,9
83,2
103,7
120
137,4
175,9
215,6
271,3
336,9
2,5
3,9
6,1
9,8
15,9
24,6
39,5
50,2
56,7
63,6
78,5
98,5
122,7
153,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,47
1,48
1,47
1,46
1,44
1,45
1,45
1,45
K
1,55
1,45
1,45
1,46
1,46
1,45
Do przo- 4,90
du
{500}
8,75
{893}
13,72
{1400}
21,77
{2221}
35,14
{3584}
54,95
{5605}
85,89 107,73 123,69 140,70 178,08 219,87 275,80 343,56
{8761} {10988} {12616} {14351} {18164} {22427} {28132} {35043}
3,15
{321}
6,02
{614}
9,45
{964}
14,91
{1521}
24,01
{2449}
37,73
{3848}
58,24
{5940}
Do przo- 9,80
17,50 27,44
du
{1001} {1788} {2803}
14MPa
{143kgf/cm2}
6,30
12,04 18,90
Do tyłu
{644} {1230} {1931}
43,54
{4447}
70,28 109,90 171,78 215,46 247,38 281,40 356,16 439,74 551,60 687,12
{7179} {11226} {17546} {22008} {25268} {28743} {36379} {44916} {56342} {70184}
29,82
{3046}
48,02
{4905}
7MPa
{71,4kgf/cm2}
Do tyłu
Obszar boczny tłoczyska
(cm2)
(cm2)
Do przoWspółczynnik prędkości du
Do tyłu
Obszar tłoczyska
7MPa
{71,4kgf/cm2}
Skok poduszki (mm)
72,59
{7404}
84,00
{8568}
96,18 123,13 150,92 189,91 235,83
{9810} {12559} {15394 {19371} {24055}
75,46 116,48 145,18 168,00 192,36 246,26 301,84 379,82 471,66
{7708} {11898} {14829} {17160} {19648} {25154} {30831} {38796} {48177}
—
18
22,4
28
35,5
45
56
63
67
—
—
—
—
—
—
10
15,7
25
40,4
62,6
98,1
122,8
141,5
—
—
—
—
—
—
2,5
3,9
6,1
9,8
15,9
24,6
31,1
35,2
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
1
1
1
1
—
—
—
—
—
1,25
1,25
1,24
—
1,25
1,24
1,24
1,24
1,25
—
—
—
—
—
Do przodu
—
8,75
{893}
13,72
{1400}
21,77
{2221}
35,14
{3584}
54,95
{5605}
85,89 107,73 123,69
{8761} {10988} {12616}
—
—
—
—
—
Do tyłu
—
7,00
{714}
10,99
{1121}
17,50
{1785}
28,28
{2885}
43,82
{4470}
68,67
{7004}
85,96
99,05
{8768} {10103}
—
—
—
—
—
—
17,50 27,44
{1788} {2803}
43,54
{4447}
70,28 109,90 171,78 215,46 247,38
{7179} {11226} {17546} {22008} {25268}
—
—
—
—
—
—
14,00 21,98
{1430} {2245}
35,00
{3575}
56,56
{5777}
—
—
—
—
—
Do przodu
14MPa
{143kgf/cm2}
Do tyłu
—
20
H
87,64 137,34 171,92 198,10
{8952} {14028} {17560} {20235}
25
30
Siłownik hydrauliczny
Średnica tłoczyska Tłoczysko B
100
12,5
Średnica tłoczyska (mm)
Średnica tłoczyska Tłoczysko C
80
7
(cm2)
Do przoWspółczynnik prędkości du
Do tyłu
Wydajność
kN
{kgf}
63
3/8
Obszar tłoczyska
Wydajność
kN
{kgf}
50
(cm2)
Średnica tłoczyska (mm)
Obszar boczny tłoczyska
40
11/4
(poprzednio PT)
Obszar strony czołowej
30
G
I
Specyfikacja siłownika (obliczone wartości parametrów głównych)
Średnica wewnętrzna siłownika
mm
C
L
M
N
O
35
Uwaga) 1.Bez poduszki (N) jest standardem dla średnicy wewnętrznej φ30. Skontaktować się z przedstawicielem odnośnie informacji dotyczących poduszek.
2.Współczynnik prędkości oraz parametry wyjściowe sa wartościami teoretycznymi na bazie średnicy tłoczyska.
•Produkt nie jest objęty rejestracją IS09001
K-1
Wyjaśnienie numeru modelu
FJ – FA N 1 J 100 B 1000 T R – 21
Nazwa siłownika
B
Typ LA
*Typ LB
C
D
E
F
Numer konstrukcji
Poduszka, pozycja odpowietrznika
Mocowanie
Typ z prostokątną stopą osiową
Pozycja portu
Typ stopy osiowej
*
Typ FA
Typ FY
Typ z kołnierza bocznego tłoczyska
*
Typ FB
Typ FZ
Typ z kołnierzem bocznym
Typ CA
Typ z łącznikiem tylnym
Typ TA
Typ z czopem bocznym tłoczyska
Typ TC
L
U
G
Amortyzacja po stronie głowicy
R
Amortyzacja po stronie tłoczyska
B
Amortyzacja po obu stronach
R
•Standardowa pozycja portu to T.
•Pozycja śruby poduszki i odpowietrznika to R, która jest umieszczona 90°
w prawo od portu, patrząc od strony
tłoczyska. Określić, gdy wymagana
jest inna pozycja. Typ TA posiada port
180° tylko naprzeciwko strony portu.
Amortyzacja
Brak
R
U
*Typy LB, FA i FB są przeznaczone dla typów wysokiego ciśnienia
roboczego 7Mpa {71,4kgf/cm2}. Dla typów kołnierzowych pod
wyższym ciśnieniem należy stosować FY lub FZ.
H
Cover
L
Typ z czopem pośrednim
N
T
T
Klasyfikacja ciśnieniowa
H
I
1
Maksymalne ciśnienie robocze: 7MPa{71,4kgf/cm2})
2
Maksymalne ciśnienie robocze: 14MPa{143kgf/cm2}
Mieszek
A
Mieszek
C
Silikon
J
Nylon/brezent (standard)
K
Neopren
Brak
Brak
Śr. wewn. siłownika
K
Średnica tłoczyska (Tłoczysko B i tłoczysko C)
Siłownik hydrauliczny
Skok do 1000 mm jest standardowy. Patrz poniższa tabela dla skoków powyżej 1000mm.
L
M
N
O
Skok siłownika
Seria
180 do 250
30 ∙ 40
50 do 150
1500
2000
1500
2000
800
Średnica wewnętrzna
7MPa{71,4kgf/cm2})
2
14MPa{143kgf/cm }
1500
System mocowania pokrywy
Cięgno
1501 do 2000
801 do 2000
Kołnierz wkręcany
Uwaga) 1.Za pomocą nomografu określić wyboczenie tłoczyska.
2.Za pomocą systemu kołnierza wkręcanego rura i kołnierz są mocowane poprzez wkręcenie.
•Obsługa
Należy przestrzegać następujących
środków ostrożności odnośnie instalacji i obsługi, aby uzyskać jak najdłuższą
trwałość użytkową, dla której siłowniki
zostały zaprojektowane.
zSiłowniki zostały zaprojektowane na
dużą sztywność. Należy je zabezpieczyć na miejscu za pomocą śrub.
xZamontować siłowniki w miejscu, które umożliwia ich łatwe wyjmowanie,
konserwację i inspekcję.
cInstalując siłownik w miejscu, w którym jakość powietrza jest zła, lub w
K-2
którym występuje duża ilość pyłu,
metalowego proszku lub innych zanieczyszczeń, należy zamontować
pokrywy pyłowe i osłony dla ich zabezpieczenia.
vInstalując siłownik należy go wyrównać ze środkiem suwaka i nalezy się
upewnić, aby nie został on poddany
sile poprzecznej lub obrotowej przez
tłok lub tłoczysko. Jeżeli siła poprzeczna jest nieunikniona, należy się
upewnić, że nie przekracza ona 1/100
maksymalnej wydajności siłownika
bPodczas łączenia tłoczyska i urządzenia należy je ustawić w taki sposób,
aby nie była wywierana nadmierna siła
na tuleję ślizgową tłoczyska.
Nomograf
(Warunki eksploatacji, obciążenie, tłoczysko, skok)
•Współczynnik bezpieczeństwa przeciwpierścienia 4 zgodnie z równaniem Eulera
Ğrednica cylindra mm
A
250
Maksymalne ciĞnienie
200
150 125 100
MPa
{kgf/cm 2} B
80
7
63
0.7
2.1 3.5
7.1
21 36 71 143 214
50
40
B
30
C
14 21
D
WydajnoĞü
kN
C
{Tona}
.05
1
2
3 4 5
10
20
30
50
100
200
500
.1
.2
.3 .4 .5
.75 1
1.5 2
3
4 5
10
15 20 30
50
E
100 150 250
TYPE LA. LB. FA. FB(Gdy nie jest kompletny przewodnik obciąĪenia)
1
2
Gdy istnieje obawa o niesymetrycznym obciąĪeniu spowodowanym przez koĔcówki drąĪka wolnoĞci
3
4
5
TYPE LA. LB. TA. FA. FB(Gdy nie jest kompletny przewodnik obciąĪenie nie jest moĪliwe)
Typ TC. CA
Linia pomocnicza
F
D
MontaĪ linii pomocniczej
G
TYPE LA. LB. FA. FB(Gdy przewodnik obciąĪenie jest niestabilny)
E
PrĊt O.D. mm
H
F
500
250 180 150
125
100
80
60
50
40
30
25
20
16
I
Skok mm
(4000)
G
(3000)
(2500)
(2000)
(1500)
1000
500
300
250
Uwaga) Typ TC poĞredni typu czop
K
Siłownik hydrauliczny
L
•Przykład zastosowania nomografu
•Określenie skoku maksymalnego
Skok maksymalny w poniższych warunkach roboczych może zostać łatwo określony jak przedstawiono poniżej.
Środowisko
pracy
•Śr. wewn. siłownika : φ 100mm
•Maksymalne
ciśnienie
robocze:
14MPa{143kgf/cm2}
•Sposób montażu : Typ FA (kołnierz po
stronie tłoczyska)
•Warunek prowadzenia obciążenia :
Niestabilne
•Średnica tłoczyska: 56mm
M
Określenie skoku
maksymalnego
zNarysować linię poprzez 100mm na
linii A (śr. wewn, siłownika) i 14 na linii
B (ciśnienie maksymalne) i przedłużyć
do linii C (wyjście). Punkt przecięcia na
linii C znajduje się w 110kN.
xNarysować linię od 100kN na linii C
do punktu 3 (typ FA, niestabilna prowadnica obciążenia) na linii D (linia pomocnicza typu montażu), a następnie
wydłużyć linię do jej przecięcia z linią
E.
cNarysować linię z punktu przecięcia
na linii E do 56mm na linii F (średnica tłoczyska), a następnie przedłużyć
linię do jej przecięcia z linią G (skok).
Oznacza to maksymalny skok około
630 mm.
K-3
N
O
Instalacyjne rysunki wymiarowe
Typ LA 7MPa{71,4kgf/cm2}·14MPa{143kgf/cm2}
Typ
LB
7MPa{71,4kgf/cm2}
Typ
FB
7MPa{71,4kgf/cm2}
B
C
D
Typ
FA
Typ
CA 7MPa{71,4kgf/cm }·14MPa{143kgf/cm }
Typ
TA 7MPa{71,4kgf/cm }·14MPa{143kgf/cm }
Typ
TC 7MPa{71,4kgf/cm }·14MPa{143kgf/cm }
Typ
FY 7MPa{71,4kgf/cm }·14MPa{143kgf/cm }
Typ
FZ 7MPa{71,4kgf/cm }·14MPa{143kgf/cm }
7MPa{71,4kgf/cm2}
E
F
G
H
2
2
I
2
2
2
2
K
Siłownik hydrauliczny
L
M
N
O
K-4
2
2
2
2
Jednostka : mm
Średnica wewnętrzna
Typ FA FY
Typ FB FZ
Tłoczysko B
30
40
50
63
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250
A
25
30
35
45
60
75
95
110
115
120
140
150
180
195
Ú S
36
40
46
55
65
80
95
105
110
115
125
140
150
170
Ú T
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
K
M16
P1.5
M20
P1.5
M24
P1.5
M30
P1.5
M39
P1.5
M48
P1.5
M64
P2
M72
P2
M76
P2
M80
P2
M95
P2
M100
P2
M120
P2
M130
P2
L
18
22,4
28
35,5
45
56
71
80
85
90
100
112
125
140
14
19
24
30
41
50
65
75
80
85
95
105
115
130
Szerokość
płaskiej
powierzchni
C
—
25
30
35
45
60
75
80
85
—
—
—
—
—
—
36
40
46
55
65
80
85
90
—
—
—
—
—
Ú T
—
10
10
10
10
10
10
10
10
—
—
—
—
—
K
—
M16
P1.5
M20
P1.5
M24
P1.5
M30
P1.5
M39
P1.5
M48
P1.5
M56
P2
M60
P2
—
—
—
—
—
L
—
18
22,4
28
35,5
45
56
63
67
—
—
—
—
—
—
14
19
24
30
41
50
55
60
—
—
—
—
—
B
30
30
30
35
35
40
45
50
50
55
55
55
60
65
C
38
38
42
46
56
58
67
69
71
74
75
85
89
106
C(tylko typ FY)
40
40
47
51
62
66
76
80
82
84
88
99
106
125
D
90
90
98
102
110
116
130
138
146
156
172
184
184
200
E
11
13
13
16
20
24
26
28
31
31
34
38
45
50
H
60
60
64
68
70
76
80
88
96
104
86
90
90
90
J
28
28
32
32
38
38
48
48
48
49
71
79
79
95
M
55
65
75
90
110
135
165
185
196
210
235
262
292
325
N
40
46
54
66
82
100
126
138
150
160
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1
1
200
11/2
225
11/2
250
P
182
11/4
Q
M8
P1.25
M10
P1.5
M10
P1.5
M12
P1.5
M16
P1.5
M18
P1.5
M22
P1.5
M24
P1.5
M27
P1.5
M24
P1.5
M30
P1.5
M33
P1.5
M39
P1.5
M42
P1.5
F
11
11
13
15
18
20
24
26
28
31
33
37
41
46
G
42
42
46
48
58
58
68
68
68
69
85
95
95
115
R
11
11
14
18
18
22
26
26
30
33
33
36
42
45
Tłoczysko C
A
Ú S
Szerokość
płaskiej
powierzchni
B
D
E
F
2
Y
13
13
18
20
24
28
33
37
39
41
46
51
58
65
AA
207
214
233
259
299
331
386
418
436
459
504
544
590
656
AB
35
37,5
45
50
60
71
85
95
106
112
125
140
150
170
AC
13
13
14
18
18
22
25
25
28
31
35
39
39
47
AD
31
31
34
32
42
38
41
41
38
40
50
56
56
68
AE
31
31
34
32
42
38
41
41
38
40
36
40
40
48
AF
57
57
60
71
74
85
99
106
111
122
123
131
140
158
AG
98
98
108
106
124
122
136
144
146
150
172
186
186
206
AH
62,5
70
82,5
95
115
138,5
167,5
187,5
204
217
242,5
271
296
332,5
AJ
14
14
17
19
25
27
32
35
37
42
47
52
52
57
AK
88
95
115
132
155
190
224
250
270
285
315
355
395
425
AL
109
118
145
165
190
230
272
300
320
345
375
425
475
515
BA
241
246
270
303
349
385
455
490
510
538
595
644
705
786
BB
40
43
50
60
72
85
105
115
123
132
148
165
185
208
BC
8
8
8
10
12
12
15
18
18
18
20
25
30
35
BD
13
13
15
18
20
23
29
30
30
35
40
40
45
50
BE
32
32
35
42
50
55
66
70
75
75
85
98
115
130
BF
205
205
225
247
284
302
352
370
390
403
445
497
535
606
BG
231
231
255
283
324
248
410
430
450
473
525
577
625
706
BH
67,5
75,5
87,5
105
127
152,5
187,5
207,5
221
237
265,5
296
331
370,5
BJ
40
46
58
65
87
109
130
145
155
170
185
206
230
250
BK
63
69
85
98
118
150
175
195
210
225
243
272
310
335
CA(typ FA)
207
214
233
259
299
331
386
418
436
459
504
544
590
656
CA(typ FY)
209
216
238
264
305
339
395
429
447
469
517
558
607
675
CB
63
69
85
98
118
150
175
195
210
225
243
272
310
335
CC
40
46
58
65
87
109
130
145
155
170
185
206
230
250
CD
109
118
145
165
190
230
272
300
320
345
375
425
475
515
CE
88
95
115
132
155
190
224
250
270
285
315
355
395
425
DA(typ FB)
207
212
233
258
297
327
384
416
433
459
503
543
586
652
DA(typ FZ)
209
214
238
263
303
335
393
427
444
469
516
557
603
671
DB(typ FB)
182
182
198
213
237
252
289
306
318
339
363
393
406
457
DB(typ FZ)
184
184
203
218
243
260
298
317
329
349
376
407
423
476
DC
63
69
85
98
118
150
175
195
210
225
243
272
310
335
DD
40
46
58
65
87
109
130
145
155
170
185
206
230
250
DE
109
118
145
165
190
230
272
300
320
345
375
425
475
515
DF
88
95
115
132
155
190
224
250
270
285
315
355
395
425
K-5
G
H
I
K
Siłownik hydrauliczny
Typ LB
Typ LA
Ogólna
średnica tłoczyska
Symbol
L
M
N
O
Jednostka : mm
Średnica wewnętrzna
Typ CA
Symbol
B
C
Typ TA
D
E
Typ TC
F
G
H
I
☆
30
40
50
63
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250
EA
250
255
285
337,5
382,5
431
510
573
590
636
700
766
830
891
EB
38
38
45
63
72
84
100
120
122
137
150
170
185
185
EC
16
16
20
31,5
31,5
40
50
63
63
71
80
90
100
100
ED
16
16
20
31,5
31,5
40
50
63
63
71
80
90
100
100
EE
20
20
25
40
40
50
63
80
80
90
100
115
125
125
EF
209
209
230
261
291
316
365
400
412
445
480
526
550
596
EG
12
12
14
17
20
23
27
25
32
33
35
37
41
45
EH
-0,1
25 -0,4
-0,1
25 -0,4
-0,1
31,5 -0,4
-0,1
40 -0,4
-0,1
40 -0,4
-0,1
50 -0,4
-0,1
63 -0,4
-0,1
80 -0,6
-0,1
80 -0,6
-0,1
80 -0,6
-0,1
100 -0,6
-0,1
125 -0,6
-0,1
125 -0,6
125 -0,6
656
-0,1
FA
207
214
233
259
299
331
386
418
436
469
504
544
600
FB
38
38
42
46
56
58
67
69
71
84
75
85
99
106
FC
62
62
66
74
82
89
103
112
112
126
130,5
139,5
153,5
168,5
FD
42
42
46
48
58
58
68
68
68
79
85
95
105
115
FE
98
109
135
161
181
225
275
321
332
360
403
452
500
535
FF
58 -0,5
69 -0,5
85 -0,5
98 -0,5
FG
20
20
25
31,5
31,5
40
50
63
63
71
80
90
100
100
FH
-0,040
20 -0,073
-0,040
20 -0,073
-0,040
25 -0,073
-0,050
31,5-0,089
-0,050
31,5 -0,089
-0,050
40 -0,089
-0,050
50 -0,089
-0,060
63 -0,106
-0,060
63 -0,106
-0,060
71 -0,106
-0,060
80 -0,106
-0,072
90 -0,126
-0,072
100-0,126
100 -0,126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 -0,5 145 -0,5 175 -0,5 195 -0,5 206 -0,5
0
0
0
218 -0,5 243 -0,5 272 -0,5
0
0
300 -0,5 335 -0,5
-0,072
FJ
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
4
4
4
4
5
5
5
GA
207
214
233
259
299
331
386
418
436
459
504
544
590
656
GB
28
28
33
43
43
53
58
78
78
88
98
108
117
117
GC
98
109
135
161
181
225
275
321
332
360
403
452
500
535
GD
58 -0,5
69 -0,5
85 -0,5
98 -0,5
GE
20
20
25
31,5
31,5
40
50
63
63
71
80
GF
-0,040
20 -0,073
-0,040
20 -0,073
-0,040
25 -0,073
-0,050
31,5-0,089
-0,050
31,5 -0,089
-0,050
40 -0,089
-0,050
50 -0,089
-0,060
63 -0,106
-0,060
63 -0,106
-0,060
71 -0,106
-0,060
80 -0,106
GG
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 -0,5 145 -0,5 175 -0,5 195 -0,5 206 -0,5
0
0
0
218 -0,5 243 -0,5 272 -0,5
0
0
300 -0,8
335 -0,8
90
100
100
-0,072
90 -0,126
-0,072
100-0,126
100 -0,126
5
5
5
-0,072
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
113+ 2 113+ 2 121+ 2 132+ 2 146+ 2 156+ 2 177+ 2 188+ 2 194+ 2 207+ 2 216+ 2 232+ 2 241+ 2 271+ 2
GH
☆ : Określić, gdy wymiary GH różnią się od tych przedstawionych powyżej.
Uwaga) 1. ST jest skokiem.
2. Ogólne wymiary długości są to wymiary tłoczyska B. Dla tłoczyska C, wymiar A jest inny, dlatego też długość ogólna również jest inna.
3. Rzędy S i T oznaczone gwiazdką (*) są typowymi wartościami typu FY. Patrz typ FY dla innych typów mocowania.
•Tabela ciężarów
Jednostka: kg
Śr. wewn. siłownika
30
40
50
63
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250
3,8
4,2
6,0
9,3
17,8
27,7
46,7
67,3
75,3
94,7
122,8
168,2
229,5
304,2
LB
4
4,4
6,3
9,9
18,2
29,0
49,7
69,2
80,6
98,3
126,7
171,3
232,0
309,2
FA
3,7
4,1
6,3
9,6
17,0
26,7
48,4
66,4
74,2
94
122,6
163,3
207,5
284,0
FY
3,8
4,2
6,8
10,3
18,0
28,9
51,8
71,4
80,0
100,1
131,9
176,0
227,2
309,8
FB
4,1
4,5
6,9
10,6
18,6
29,4
53,2
73,7
82,5
105,33
136,3
182,7
243,0
322,2
FZ
4,2
4,6
7,4
11,3
19,6
31,6
56,6
78,7
88,3
111,4
145,6
195,4
262,7
348,0
CA
4,2
4,6
7,0
11,1
18,9
31,1
56,5
78,6
88,0
110,8
151,0
203,6
267,3
339,2
TA
3,6
4,0
6,2
9,4
16,6
26,3
48,0
66,2
73,7
92,9
121,9
162,7
206,0
281,5
TC
4,1
4,5
6,6
10,6
18,0
28,5
51,3
74
79,8
103,7
133,8
180,2
236,0
309,2
0,8
1,1
1,4
2,2
3,4
4,9
7,9
10
12,2
13,1
17,4
21,4
27,2
33,6
Nr modelu
Średnica tłoczyska Tłoczysko B
LA
K
Siłownik hydrauliczny
L
M
Ciężar przy
skoku zero
Średnica tłoczyska Tłoczysko C
Ciężar przy skoku
100 mm
N
O
Ciężar przy
skoku zero
LA
—
4,1
5,8
8,8
16,9
26,3
43,8
63,3
70,7
—
—
—
—
—
LB
—
4,3
6,1
9,4
17,3
27,6
46,8
65,2
76
—
—
—
—
—
—
FA
—
4,0
6,1
9,1
16,1
25,3
45,5
62,4
69,6
—
—
—
—
FY
—
4,1
6,6
9,8
17,1
27,5
48,9
77,4
75,4
—
—
—
—
—
FB
—
4,4
6,7
10,1
17,7
28
50,3
69,7
77,9
—
—
—
—
—
—
FZ
—
4,5
7,2
10,8
18,7
30,2
53,7
74,7
83,7
—
—
—
—
CA
—
4,5
6,8
10,6
18
29,7
53,6
74,6
83,4
—
—
—
—
—
TA
—
3,9
6,0
8,9
15,7
24,9
45,1
62,2
69,1
—
—
—
—
—
TC
—
4,4
6,4
10,1
17,1
27,1
48,4
70
75,2
—
—
—
—
—
—
1,0
1,2
1,9
2,9
4,2
6,7
8,5
10,5
—
—
—
—
—
Ciężar przy skoku
100 mm
Uwaga) Ciężar siłownika
K-6
•Sposób montażu pokrywy tłoczyska
Średnica wewnętrzna
Symbol
W1
średnica tłoczyska
30
40
50
63
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250
200
B
50
50
60
70
80
100
120
130
140
140
150
170
180
C
—
50
50
60
70
80
100
120
130
—
—
—
—
—
20
20
20
30
30
30
40
40
40
40
40
40
50
50
W2
W3
B
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
45+ 3,5 45+ 3,5 45+ 3,5 55+ 4 55+ 4 55+ 4 65+ 5 65+ 5 65+ 5 65+ 5 65+ 5 65+ 5 80+ 6 80+ 6
ST jest skokiem.
Uwaga)
•Lista typu uszczelki
1. Część dziesiętna wymiaru W3 jest zaokrąglana w dół.
2. Ten schemat przedstawia wymiary dla brezentu nylonowego (standard: 80°C maks. wytrzymałość cieplna), neopren (130°C maks. wytrzymałość cieplna), silikon (220°C maks.
wytrzymałość cieplna), oraz conex (300°C maks. wytrzymałość cieplna), które są stosowane za standardowym siłownikiem FJ. Wytrzymałość cieplna nie oznacza stałej temperatury, lecz maksymalną temperaturę w krótkim okresie czasu. Azbest/aluminium (400°C
maks. wytrzymałość cieplna) oraz inne materiały są również dostępne, a stosowanie takich
materiałów zmienia wymiar W3. Proszę skonsultować się ze swoim dystrybutorem celem
uzyskania dodatkowych informacji.
3. Stosować ściankę termiczną w przypadku występowania szczególnie intensywnego promieniowania cieplnego ze względu na temperaturę otoczenia. Należy również unikać wysokich temperatur spowodowanych przewodzeniem ciepła.
4. Jeżeli wymagana jest pokrywa tłoczyska należy określić ją za pomocą symbolu opisanego
w rozdziale objaśniającym numery modelu.
C
D
E
F
Szczegóły odnośnie średnicy tłoczyska C część A (średn. wewn. φ63
do φ150)
G
Uwaga) O-ring 1A/B-** odpowiada JIS B2401-1A/B.
Średnica tłoczyska
Tłoczysko B
Nr części
1
Zawór poduszkowy
Średn.
średnica nominalna
wewn. wkręcane uszczelniesiłownika
nie gniazda
(Fujikoshi)(szt.: 2)
3
Uszczelnienie
dławnicowe
Typ SKY
Średn. wewn. x
średn. zewn. x
wysokość
(szt: 1)
4
5
6
Panewka
Średn. wewn.
Pokrywa
dławnicowa
tłoka
średnica
Średnica
średnica
nominalna
nominalna
nominalna
(szt: 2)
(szt: 1)
(szt: 1)
30
M10P1,5×3,5
18×26×4,5×6
18×26×5
1A-G30
1B-G25
1A-P14
22,4×30×5
40
M10P1,5×3,5
22,4×30,4×4,5×6
22,4×30×5
1A-G30
1B-G35
1A-P15
30×40×6
50
M10P1,5×3,5
28×36×4,5×6
28×35,5×5
1A-G35
1B-G45
1A-P20
40×50×6
63
M10P1,5×3,5
35,5×43,5×5×6,5
35,5×45×6
1A-G45
1B-G58
1A-G25
53×63×6
80
M10P1,5×3,5
45×53×5×6,5
45×55×6
1A-G55
1B-G75
1A-P32
71×80×6
100
M10P1,5×3,5
56×64×5×6,5
56×66×6
1A-G65
1B-G95
1A-G35
85×100×9
125
M10P1,5×3,5
71×81×6×8
71×80×6
1A-G80
1B-G120
1A-G45
112×125×8,5
140
M10P1,5×3,5
80×90×6×8
80×90×6
1A-G90
1B-G135
1A-G50
125×140×9
150
M10P1,5×3,5
85×95×6×8
85×100×9
1A-G95
1B-G145
1A-G55
136×150×8,5
160
M16P1,5×4,5
90×100×6×8
90×105×9
1A-G105
1B-G150
1A-G60
145×160×9
180
M16P1,5×4,5
100×110×6×8
100×115×9
1A-G115
1B-G170
1A-G70
165×180×9
200
M16P1,5×4,5
112×122×6×8
112×125×8,5
1A-G125
1B-G190
1A-G80
180×200×12
224
M16P1,5×4,5
125×138×7×9,5
125×140×9
1A-G140
1B-G214
1A-G90
204×224×12
250
M16P1,5×4,5
140×153×7×9,5
140×155×9
1A-G155
1B-G240
1A-G100
230×250×12
3
4
5
6
Nr części
1
2
Średn.
wewn.
Średn.
wewn.
Zawór poduszkowy
Średnica nominalna
wkręcane uszczelnienie gniazda
(Fujikoshi)(szt.: 2)
Uszczelnienie
pyłowe
Typ SDR
Średn. wewn. x
średn. zewn. x
wysokość
(szt: 1)
40
M10P1,5×3,5
18×26×4,5×6
18×26×5
1A-G30
1B-35
1A-P15
30×40×6
—
50
M10P1,5×3,5
22,4×30,4×4,5×6
22,4×30×5
1A-G35
1B-45
1A-P20
40×50×6
—
63
M10P1,5×3,5
28×36×4,5×6
28×35,5×5
1A-G45
1B-58
1A-G25
53×63×6
1A-G35
80
M10P1,5×3,5
35,5×43,5×5×6,5
35,5×45×6
1A-G55
1B-75
1A-P32
71×80×6
1A-G45
100
M10P1,5×3,5
45×53×5×6,5
45×55×6
1A-G65
1B-95
1A-G35
85×100×9
1A-G55
125
M10P1,5×3,5
56×64×5×6,5
56×66×6
1A-G80
1B-120
1A-G45
112×125×8,5
1A-G65
140
M10P1,5×3,5
63×71×5×6,5
63×73×6
1A-G90
1B-135
1A-G50
125×140×9
1A-G75
150
M10P1,5×3,5
67×75×5×6,5
67×77×6
1A-G95
1B-145
1A-G55
136×150×8,5
1A-G80
Uszczelnienie
Średn.
dławnicowe
Panewka
wewn.
Typ SKY
dławnicowa Pokrywa
średnica
tłoka
Średn. wewn. x średnica
nominalna
średnica
średn. zewn. x nominalna (szt: 2) nominalna
wysokość
(szt: 1)
(szt: 1)
(szt: 1)
H
7
Uszczelnienie
tłoka
Typ SKY
Średn. wewn. x
średn. zewn. x
wysokość
(szt: 2)
I
K
Siłownik hydrauliczny
Średnica tłoczyska
Tłoczysko C
2
Uszczelnienie
pyłowe
Typ SDR
Średn. wewn. x
średn. zewn. x
wysokość
(szt: 1)
L
M
7
8
Uszczelnienie
tłoka
Typ SKY
Średn. wewn. x
średn. zewn. x
wysokość
(szt: 2)
Tuleja
średnica
nominalna
(szt: 1)
N
O
K-7
•Nasadka końcówki
1-Widelcowa nasadka końcówki
FJI — 40 — B — 10
Średnica wewnętrzna
30
Design number
IA
Rod sequence
B
-0,1
25
Ogólna
Tip fitting
1 thread: FJI
2 thread: FJY
1-Widelcowa nasadka końcówki
średnica tłoczyska
Tłoczysko Tłoczysko
C
B
D
E
F
50
-0,1
25
-0,4
Inside diameter
C
40
63
80
100
125
140
150
Symbol
-0,1
31,5
-0,4
40
-0,4
-0,1
40
-0,4
-0,1
50
-0,4
92
-0,1
-0,1
63
-0,4
107
135
80
-0,4
168
-0,1
-0,1
80
-0,6
210
-0,6
IC
50
55
65
215
ID
20
20
25
40
40
50
63
80
80
IE
16
16
20
31,5
31,5
40
50
63
63
IF
35
35
45
65
65
85
105
130
130
IG
25
25
32
40
40
55
68
85
85
L
15
15
15
15
15
20
20
20
20
M
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
Q
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
4
4
IB
27
32
37
47
62
78
98
113
118
K
M16
P1.5
M20
P1.5
M24
P1.5
M30
P1.5
M39
P1.5
M48
P1.5
M64
P2
M72
P2
M76
P2
IB
—
27
32
37
47
62
78
83
88
K
—
M16
M20
M24
M30
M39
M48
M56
M60
P1.5
P1.5
P1.5
P1.5
P1.5
P1.5
P2
P2
63
80
100
125
2-Widelcowa nasadka końcówki
Średnica wewnętrzna
30
G
YA
Śruba ustalająca
2-Widelcowa nasadka końcówki (z trzpieniem)
średnica tłoczyska
Tłoczysko Tłoczysko
C
B
I
K
Siłownik hydrauliczny
L
Kołek dzielony
50
140
150
+0,4
25
+0,4
+0,1
31,5
+0,4
40
+0,1
+0,4
40
+0,1
92
+0,4
50
+0,1
+0,4
+0,1
107
135
63
+0,4
+0,1
168
80
+0,6
80
+0,1
210
+0,6
+0,1
YC
50
55
65
215
YD
20
20
25
40
40
50
63
80
80
YE
16
16
20
31,5
31,5
40
50
63
63
YF
12,5
12,5
16
20
20
25
31,5
40
40
YG
66
66
80
101
101
126
153
192
192
L
15
15
15
15
15
20
20
20
20
M
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
YB
27
32
37
47
62
78
98
113
118
K
M16
P1.5
M20
P1.5
M24
P1.5
M30
P1.5
M39
P1.5
M48
P1.5
M64
P2
M72
P2
M76
P2
YB
—
27
32
37
47
62
78
83
88
K
—
M16
P1.5
M20
P1.5
M24
P1.5
M30
P1.5
M39
P1.5
M48
P1.5
M56
P2
M60
P2
Śruba ustalająca
Opis typu nakrętki blokującej (przykład)
M
25
+0,1
Ogólna
H
40
Symbol
FJN — 28 — 10
Design number
Rod diameter
N
Tip lock nut
Nakrętka blokująca (dla FJ)
O
Średnica tłoczyska
18
22,4
28
35,5
45
56
63
67
71
80
85
M76
Symbol
M16
M20
M24
M30
M39
M48
M56
M60
M64
M72
P1.5
P1.5
P1.5
P1.5
P1.5
P1.5
P2
P2
P2
P2
P2
b
24
30
36
46
60
75
85
90
95
105
110
c
27,7
34,6
41,6
53,1
69,3
86,5
98,1
104
110
121
127
H
10
12
14
18
23
29
34
36
38
42
46
a
K-8
SERIA NCP
Seria NCP
Standardowa jednostka pompy o zmiennej wydajności
B
Seria NCP to kompaktowa, niedroga
jednostka standardowa, która obejmuje pompę łopatkową o zmiennej
wydajności (serii VDR, VDC) lub pompę tłokową o zmiennej wydajności
(seria PVS/PZS). Jednostka zasilająca
jest cicha, charakteryzuje się niskim
wytwarzaniem ciepła, jest energooszczędna i bardzo niezawodna. Seria
NCP została rozszerzona i obejmuje
obecnie szereg modeli, które zostały
zoptymalizowane dla bardzo szerokiej
palety potrzeb. Dostępne pojemności
zbiorników sięgają od 30ℓ do 650ℓ.
B
Dane techniczne
Uwaga) qDla połączenia typu bezpośrednie
bezpośredniego, należy stosować pompę Uni Naichi.
wLimitem temperatury oleju jest temperatura pokojowa +25°C, warunkiem nastawy jest pełne odcięcie ciągłej pracy, zbiornik umieszczony w obszarze o dobrej wentylacji.
eObwód rozładowania jest konieczny, gdy silnik startuje poniżej warunku λ−6. Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem odnośnie obwodu rozładowania.
rJeżeli nie określono inaczej, systemy elektryczne i kolory farby są standardowe NACHI
(patrz strona L-13).
Pełne odcięcie ciśnienia przy granicy temperatury oleju
zbiornika Uwaga 3) MPa{kgf/cm2}
Silnik
Zbiornik
(Wszystkie
PojemZe stan- Ze wysoPołączenie zewnętrzBez
ność
dardową kowydajną
ne)
chłodnicy
ℓ
chłodnicą
chłodnicą
kW, 4P
wentylatowentylato- wentylatorowej
rową
rową
Nr modelu
pompy
Nr modelu
Właściwości
Mały pobór energii,
energii duża wyw
dajność
Wbudowana cicha, bardzo wydajna
pompa o zmiennej wydajności NACHI
zapewnia wydajną eksploatację przy
małym poborze energii i niskim wytwarzaniu ciepła.
Duży zakres opcji
Pełen wybór opcji obejmuje blok bazowy, chłodnicę, skrzynkę zacisków,
mikroseparator, miskę olejową, filtr
powrotu i więcej, dzięki czemu można
skonfigurować jednostkę dopasowaną do określonych potrzeb.
Wybór uniwersalnych obwodów
Można skonfigurować dosłownie dowolny typ obwodu z zastosowaniem
popularnych rodzajów zaworów modularnych NACHI.
Niski koszt, krótki czas realizacji
Podzespoły są standardowe i produkowane masowo, dzięki czemu części
są od razu dostępne po niskich kosztach.
⁄Kierunek obrotu wszystkich pomp jest
zawsze zgodny z ruchem wskazówek
zegara (w prawo) patrząc od strony wału.
xPatrz tabela poniżej odnośnie informacji
dotyczących regulacji objętości tłoczenia
i ciśnienia.
cJako ciecz roboczą stosować zwykły olej
odpowiadający ISO VG 32 do 68 (współczynnik lepkości: 90 lub większy).
Śruba
Typ pompy
regulacyjna
Kierunek
VDC
·
PVS
· PZS
VDR
obrotu
W prawo
Zwiększenie
Zmniejszenie
W lewo
Zmniejszenie
Zwiększenie
Ciśnienie
Natężenie W prawo
wypływu W lewo
(VC1A2)
NCP-40-0.7VD1A2-□-13(22)
(VDC-1B-1A*-20)
VDR-1B-1A*-22
Bezpośredni
0,75
40
3,0
(30,6)
8,0
(81,6)
—
75
(VC1A*)
NCP-60-**VD1A*-□-13(22)
(VDC-1B-1A*-20)
VDR-1B-1A*-22
Bezpośredni
1,5
2,2
3,7
60
4,5
(45,9)
9,0
(91,8)
—
95
110
130
(VC①A3)
NCP-100-3.7VD①A3-C-13(22)
(VDC-1B-2A3-20)
VDR-1B-2A3-22
Bezpośredni
3,7
100
7,0
(71,4)
—
—
165
2A*
NCP-160-**VC②A*-□-13
VDC-2A-1A*-20
2A*
Połączenie
5,5
7,5
11
160
3,5
(35,7)
6,5
(66,3)
8,5
(86,7)
255
265
315
250
4,5
(45,9)
7,0
(71,4)
9,5
(96,9)
315
365
395
2A*
NCP-250-**VC②A*-□-13
VDC-2A-1A*-20
2A*
Połączenie
7,5
11
15
NCP-400-**VC3A*-□-13
VDC-3A-1A*-20
Połączenie
7,5
11
15
18,5
22
400
4,5
(45,9)
7,0
(71,4)
8,5
(86,7)
490
520
545
615
645
NCP-650-**VC3A*-□-13
VDC-3A-1A*-20
Połączenie
11
15
18,5
22
30
650
6,0
(61,2)
8,5
(86,7)
10,0
(102,0)
615
640
715
740
805
E
F
G
H
I
Uwaga) 1.Proszę skontaktować się ze swoim przedstawicielem w przypadku montażu silników przedstawionych w nawiasach. Silniki te wymagają specjalnej obsługi odnośnie ciśnienia roboczego, wytwarzania ciepła itp.
2.Założyć filtr na powrocie dla ciśnienia 7MPa lub większego.
3.Standardowo typ 100ℓ jest wyposażony w radiator.
Seria pomp tłokowych o zmiennej wydajności
Zasilanie dla wszystkich typów to 200V AC.
Pełne odcięcie cisnienia przy temperaturze oleju
zbiornika Uwaga 3) MPa{kgf/cm2}
Nr modelu pompy
Silnik
Zbiornik
(Wszystkie
Połączenie
Pojemność
Ze standardową Ze wysokowyzewnętrzne)
Bez chłodnicy
ℓ
chłodnicą wentyla- dajną chłodnicą
kW, 4P
wentylatorowej
torową
wentylatorową
NCP-30-**PV8N*-R-13
PVS-0B-8N*-30
Bezpośredni
NCP-40-**PV8N*-R-13
PVS-0B-8N*-30
Bezpośredni
NCP-60-**PV8N*-R-13
PVS-0B-8N*-30
Bezpośredni
NCP-40-**PV16N*-R-13(22)
PVS-1B-16N*-12
Bezpośredni
NCP-60-**PV16N*-R-13(22)
PVS-1B-16N*-12
Bezpośredni
16
16
NCP-100-**PV22 N*-R-13(22) PVS-1B-22 N*-12
Połączenie
NCP-160-**PV35N*-R-13
PVS-2B-35N*-12
35
NCP-250-**PV45 N*-R-13
Nr modelu
0,75
1,5
0,75
1,5
1,5
2,2
3,7
0,75
1,5
1,5
2,2
3,7
Orientacyjny
ciężar
kg
155
185
200
K
—
60
7,0
(71,4)
21,0
(214,1)
—
40
4,5
(45,9)
21,0
(214,1)
—
60
7,0
(71,4)
21,0
(214,1)
—
3,7
5,5
7,5
100
8,5
(86,7)
7,0
(71,4)
21,0
(214,1)
21,0
(214,1)
Połączenie
5,5
7,5
11
160
7,0
(71,4)
14,0
(142,7)
21,0
(214,1)
250
260
310
35
PVS-2B-45 N*-12
Połączenie
7,5
11
15
250
9,5
(96,9)
7,0
(71,4)
17,0
(173,3)
14,0
(142,7)
21,0
(214,1)
21,0
(214,1)
310
360
390
NCP-400-**PV70N*-R-13
PZS-3B-70N*-10
Połączenie
400
5,5
(56,1)
14,0
(142,7)
16,0
(163,1)
NCP-650-**PV70N*-R-13
PZS-3B-70N*-10
Połączenie
650
8,5
(86,7)
16,0
(163,1)
18,0
(183,5)
7,5
11
15
18,5
22
11
15
18,5
22
30
40
—
—
—
—
K
L
21,0
(214,1)
30
J
50
55
80
85
95
110
130
80
85
95
110
130
5,0
(51,0)
5,0
(51,0)
Zmniejszenie
Zwiększenie
Orientacyjny
ciężar
kg
D
Jednostka hydrauliczna
•Obsługa
Zasilanie dla wszystkich typów to 200V AC.
Seria pomp łopatkowych o zmiennej wydajności
C
J
L
505
540
565
635
660
635
660
735
760
825
Uwaga) Wszystkie modele w tej serii są wyposażone standardowo w filtr na powrocie.
L-1
Karta wyboru serii NCP
Natężenie
przepływu
ℓ/min
B
Ciśnienie
MPa
50/60Hz
3,5 do 5,0
NCP-30-0.7V8N1-R-13
10
4,5 do 8,0
8,0 do 14,0
NCP-40-1.5PV16N2-CR-13(22)
-60-2.2PV16N2-CR-13(22)
15
1,0 do 3,0
3,0 do 4,5
4,5 do 7,0
7,0 do 14,0
NCP-40-0.7V*1A2-13(22)
-60-1.5V*1A3-13(22)
NCP-60-2.2PV16N1-R-13(22)
-60-3.7PV16N2-CR-13(22)
20
1,0 do 3,0
3,0 do 5,0
5,0 do 10,0
10,0 do 14,0
NCP-40-0.7V*1A2-13(22)
-60-1.5V*1A3-13(22)
NCP-60-3.7PV16N2-(C)R-13(22)
NCP-100-5.5PV16N2-CR-13(22)
50Hz
1,0 do 3,0
3,0 do 5,0
5,0 do 12,0
12,0 do 14,0
NCP-60-1.5V*①A2-13(22)
-100-3.7V*①A3-C-13(22)
NCP-100-5.5PV22N2-(C)R-13(22)
-100-7.5PV22N2-CR-13(22)
60Hz
1,0 do 3,5
3,5 do 5,0
5,0 do 12,0
12,0 do 14,0
NCP-60-1.5V*1A2-13(22)
-60-2.2V*1A3-C-13(22)
NCP-100-5.5PV16N2-(C)R-13(22)
-100-7.5PV16N2-CR-13(22)
30
50/60Hz
1,0 do 3,5
3,5 do 5,0
5,0 do 8,0
8,0 do 14,0
NCP-60-2.2V*①A2-13(22)
-100-3.7V*①A3-C-13(22)
NCP-100-5.5PV22N2-(C)R-13(22)
-100-7.5PV22N2-CR-13(22)
★
35
50Hz
2,0 do 7,0
7,0 do 10,5
10,5 do 14,0
NCP-160-5.5VC2A3-(C)-13
NCP-160-7.5PV35N2-CR-13
-160-11PV35N2-CR-13
★
60Hz
2,0 do 6,0
6,0 do 10,5
10,5 do 14,0
NCP-100-3.7V*①A3-C-13(22)
NCP-100-7.5PV22N2-CR-13(22)
50/60Hz
2,0 do 7,0
7,0 do 10,0
10,0 do 14,0
NCP-160-5.5VC2A3-(C)-13
NCP-160-7.5PV35N2-CR-13
-160-11PV35N2-CR-13
2,0 do 5,0
5,0 do 7,0
7,0 do 11,5
11,5 do 14,0
NCP-160-5.5VC②A3-(C)-13
-160-7.5VC②A3-C-13
NCP-160-11PV35N2-CR-13
-250-15PV45N2-CR-13
5
E
2
F
3
(a)
250
224
200
180
160
150
140
125
WydajnoĞü kN
NatĊĪenie przepáywu ë/min
1
PrĊdkoĞü mm/s
D
Powierzchnia cylindra cm 2
CiĞnienie MPa
C
Ğrednica cylindra mm
B
500
1.0
70
40
5.0
50
G
5
(b)
100
10
60
50
50
40
63
7
8
9
10
30
30
50
(LiniaB)
20
500
40
50
60
70
14
30
(Linia A)
1,000
40
10
100
120
J
3
L
Jednostka hydrauliczna
J
K
L
[Przykład]
Aby określić model serii NCP napędzający siłownik φ 50 o wydajności
6kN i prędkości 100mm/s.
(a)Narysować linię (linia A) pomiędzy
6kN na linii wyjściowej oraz punkt
φ 50 na linii średnicy cylindra. Przedłużyć linię tak, aby przecięła linie
ciśnienia w punkcie (a). Pomimo,
że punkt (a) wskazuje ciśnienie 3,1
MPa, musimy dodać około 1 MPa
celem skompensowania strat ciśnienia ze względu na rury i inne
czynniki, przez co wymagane jest
ciśnienie 4 MPa.
(b)Od punktu φ 50 na linii średnicy cylindra, narysować linię (linia B) do
punktu 100 mm/s na linii prędkości.
L-2
★
NCP-250-5.5VC②A3-13
-250-7.5VC②A3-C-13
NCP-250-11PV35N2-CR-13
-250-15PV35N2-CR-13
50Hz
2,0 do 4,5
4,5 do 7,0
7,0 do 10,0
10,0 do 13,0
NCP-400-7.5VC3A3-13
-400-11VC3A3-C-13
NCP-400-15PV70N3-CR-13
-400-18.5PV70N3-CR-13
★
60Hz
2,0 do 5,5
5,5 do 8,0
8,0 do 11,0
11,0 do 13,5
NCP-250-7.5PV45N1-R-13
-250-11PV45N2-(C)R-13
-250-15PV45N2-CR-13
-250-18.5PV45N2-CR-13
★
50/60Hz
2,0 do 4,0
4,0 do 6,5
6,5 do 9,0
9,0 do 11,5
11,5 do 13,5
NCP-400-15PV70N3-CR-13
-400-18.5PV70N3-CR-13
-400-22PV70N3-CR-13
★
50Hz
2,0 do 6,0
6,0 do 8,0
8,0 do 10,0
10,0 do 12,0
12,0 do 14,0
60Hz
2,0 do 6,0
6,0 do 8,0
8,0 do 10,0
10,0 do 12,0
12,0 do 14,0
NCP-650-11VC3A3-13
NCP-650-15PV70N3-R-13
-650-18.5PV70N3-CR-13
-650-22PV70N3-CR-13
-650-30PV70N3-CR-13
110
60Hz
2,0 do 5,5
5,5 do 7,0
7,0 do 9,0
9,0 do 11,0
11,0 do 14,0
NCP-650-11VC3A3-13
-650-15VC3A3-(C)-13
NCP-650-18.5PV70N3(C)R-13
-650-22PV70N3-CR-13
-650-30PV70N3-CR-13
120
60Hz
2,0 do 5,0
5,0 do 7,0
7,0 do 8,5
8,5 do 10,0
10,0 do 13,5
90
100
5
K
★
2,0 do 4,5
4,5 do 7,0
7,0 do 10,0
10,0 do 13,5
75
NCP-250-7.5PV45N2-R-13
-250-11PV45N2-CR-13
-250-15PV45N2-CR-13
★
60Hz
5
7
Seria pomp tłokowych o
zmiennej wydajności
2,0 do 7,0
7,0 do 10,0
10,0 do 14,0
20
100
Seria pomp łopatkowych o
zmiennej wydajności
50Hz
30
10
I
50
80
6
H
5
10
100
4
25
1.0
100
Model serii NCP
Obszar
NCP-400-7.5VC3A3-13
-400-11VC3A3-C-13
NCP-650-11PV70N1-R-13
-650-15PV70N3-R-13
-650-18.5PV70N3-CR-13
-650-22PV70N3-CR-13
-650-30PV70N3-CR-13
Przedłużyć linię B do momentu, aż
przetnie ona linię natężenia przepływu w punkcie (b), który oznacza
wymagane natężenie przepływu
11,8 ℓ/min.
(c)Na podstawie wymaganego natężenia przepływu 11,8 ℓ/min. i wymaganego ciśnienia 4MPa uzyskanych
powyżej, możemy teraz sprawdzić
na karcie wyboru, gdzie z łatwością
znajdziemy, że wymagany model to
NCP-60-1.5VD1A3-13. Następnie
wybrać wymaganą opcję Tabeli 1 na
następnej stronie.
NCP-650-11PV70N1-R-13
-650-15PV70N3-R-13
-650-18.5PV70N3-R-13
-650-22PV70N3-CR-13
-650-30PV70N3-CR-13
Uwaga) 1.Proszę skontaktować się ze swoim
przedstawicielem, jeżeli wymagana
jest jednostka niskociśnieniowa NCP
z pompą tłokową.
2.Jeżeli nie określono natężenia przepływu i ciśnienia, produkty są skonfigurowane ze standardowymi nastawami firmowymi przed wysyłką.
3.W przypadku eksploatacji pozycji
oznaczonych gwiazdką ( ★ ) z prawej
strony tabeli przez długi czas przy ciśnieniu nastawy pompy, temperatura
oleju może przekroczyć 60°C nawet
w przypadku stosowania chłodnicy
wentylatorowej. W takim przypadku
należy użyć chłodnicy wodnej.
4.Proszę skontaktować się z przedstawicielem odnośnie zastosowań,
w przypadku których jest możliwość
częstego
chwilowego
przepływu
powrotnego ze względu na zastosowanie ACC lub napięcia udarowego
generowanego ze względu na zastosowanie zaworu szybkiego przełączania oraz wysokiego cyklu.
Wyjaśnienie numeru modelu
NCP – 100 – 3
3.7
7 ***** –
B
– 13(22)
Numer konstrukcji
22: Dodatkowy typ bloku bazowego
B
Opcja (Tabela 1)
Funkcja pompy
Dla pomp łopatkowych o zmiennej wydajności
Ciśnienie
Pojemność
3
8,3cm /obr.
16,7cm3/obr.
22,0cm3/obr.
30,0cm3/obr.
38,9cm3/obr.
66,7cm3/obr.
2
MPa
0A1
1A2
qA2
2A2
wA2
3A2
3,5
MPa
0A2
7
MPa
0A3
1A3
qA3
2A3
wA3
3A3
10,5
MPa
1A4
2A4
3A4
Dla pomp tłokowych o zmiennej wydajności
14
MPa
Ciśnienie
2 do 7MPa
Pojemność
(1A5)
(2A5)
(3A5)
C
7 do 14MPa
8,0cm3/obr.
8N1
8N2
16,5cm3/obr.
16N1
16N2
22,0cm3/obr.
22N1
22N2
35,0cm3/obr.
35N1
35N2
45,0cm3/obr.
45N1
45N2
70,0cm3/obr.
70N1
70N2
D
Typ pompy
VC, VD: łopatkowa zm. wyd.
PV: tłokowa zm. wyd.
E
Moc silnika
(0,4 do 30) kW, 4P (0,75kW tylko wskazywany jako 0,7)
F
Pojemność zbiornika
(30, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 650)ℓ
Seria NCP (Standardowa jednostka pompy o zmiennej wydajności)
G
Tabela 1: Symbole opcji
Symbol
Opis
Numer modelu i opis
30L
40 do 100L
160, 250L
400, 650L
○
○
○
○
○
○
B
Blok bazowy (nr konstrukcji tylko 12)
Seria MPU wbudowana
○Uwaga 2
○
C
Chłodnica
3A92-001-1050
○
○
C1
Chłodnica wentylatorowa ogólnego przeznaczenia
3A92-001-0000
16/15W jednofaz. 200V AC 50/60Hz
C2
Chłodnica wentylatorowa o dużej mocy
3A92-002-0000
33/30W jednofaz. 200V AC 50/60Hz
D
E
Okablowanie z każdego urządzenia elektrycznego do skrzynki zacisków
Okablowanie zacisków (układ napędowy + układ sterowania)
(układ napędowy + układ sterowania)
Okablowanie z każdego urządzenia elektrycznego do skrzynki zacisków
Okablowanie zacisków (tylko układ sterowania)
(tylko układ sterowania)
F
Stopa montażowa dla wózka widłowego
M
Mikroseparator
TMG-1S( do100L), TMG-2ZS(160L do )
N
Kontrola hałasu
Specyfikacja silnika 6P
P
Miska olejowa
Patrz specyfikacja miski olejowej.
R
Filtr na powrocie
WS-20-20-V(papier 20μ)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○Uwaga 3
○Uwaga 3
○
○
○
○
○
○
R2
Filtr na powrocie
FPL-**(papier 10μ)
T
Wskaźnik temperatury
(ze wskaźnikiem poziomu cieczy)
φ6 × 80L φ25 (0 do 100°C) z osłoną
φ8 × 120L φ35
V
○
FRS-**-20P***(papier 20μ)
○Uwaga 4
○
Test wycieków zbiornika przez NACHI
○
○
○
W2
Urzędowa kontrola przecieku
Test przecieków zbiornika przez straż pożarną
○
○
○
TH
Termostat (Detekcja anormalnej temperatury oleju: Styk a)
TNS-C1070C (Styk wł.: 65°C i powyżej)
○
○
○
PS
Czujnik ciśnienia
(Detekcja anormalnej temperatury: Styk a)
CP20-223
○
○
○
FS
Czujnik pływakowy
(Detekcja niskiego poziomu cieczy Styk a)
OLV-2A
○
○
○
G
Osłona wskaźnika poziomu cieczy
Instalacja pokrywy ochronnej
○
○
○
R3
Filtr na powrocie (typ górnej części zbiornika)
VLR**-**P-S
Otwór kotwienia strona zewnętrzna
Zestaw otworów kotwienia na stronie zewnętrznej
Styk WŁ: (Ciśnienie nastawy
pompy)–(1,5MPa) i więcej
Styk wł.: (wskaźnik poziomu cieczy
wizualnie niski poziom)–(10mm) lub mniej
Napięcie odniesienia inne, niż 200V AC 50/60Hz; 220V AC 60Hz
Farba inna, niż standardowa (ftalaty, epokysdowa, itp.)
Opcja sterowania pompą tłokową
Inny, niż standardowy układ sterowania N (NQ, RS, WS, RQS, etc.)
Ognioodporna ciecz robocza (typ W/G)
Hydrauliczna ciecz robocza na bazie wody lub glikolu (Proszę skontaktować się ze swoim przedstawicielem odnośnie innych typów cieczy)
Chłodnica wodna
Jeżeli wydajność chłodnicy wentylatorowej pompy DR jest niewystarczająca
Elektryczny grzejnik olejowy
Jeżeli możliwy jest spadek ciśnienia cieczy poniżej 0°C
○
Jednostka hydrauliczna
Guma antywibracyjna, węże gumowe, itp.
Własna próba szczelności
Farba specjalna (część zewnętrzna)
L
○
Kontrola drgań
Napięcie silnika zagraniczne
K
○
W1
L
J
○
CF-0*(papier 10μ)
Filtr na powrocie
I
○
Patrz stopa montażowa dla specyfikacji wózka widłowego.
R1
H
J
K
Wsparcie dla numeru konstrukcji 5100*
L
Uwaga) 1.Konstrukcja12 gdy wybrano symbol opcji B. (Blok bazowy dodatkowo konstrukcja 21 nie ma zastosowania)
2. Z opcjonalnym symbolem B pojemność 30L, specjalny blok bazowy może zostać użyty w konfiguracji do 01 × 3.
3.Symbol opcji R1 CF-0* ma zastosowanie tylko do funkcji pompy *A2 i *NO.
4.FRS-08-20P08T dla symbolu opcji R1, pojemność 250L z zastosowaniem typu 45cm3/obr.
5.Proszę skontaktować się z firmą Nachi odnośnie informacji dotyczących numeru konstrukcji 5100A.
L-3
Tabela 2 Górna i dolna granica czujnika poziomu w zbiorniku hydraulicznym serii NCP
Pojemność zbiornika [L]
Górna granica poziomu cieczy
hydraulicznej [L]
Dolna granica poziomu cieczy
hydraulicznej [L]
30
30
24
40
40
31
60
60
49
100
100
80
160
160
111
250
250
184
400
400
306
650
650
522
B
B
C
D
G
Przykład: Aby znaleźć silnik, który
może wytwarzać ciśnienie 3,5MPa
{35,7kgf/cm2} oraz wydajność tłoczenia 25ℓ/min.
Ponieważ przecięcie dwóch przerywanych linii ciśnienia 3,5 MPa
{35.7kgf/cm2} oraz wydajności 25 ℓ//
Dla pomp łopatkowych o zmiennej wydajności
J
K
ℓ
Discharge rate Q
(R)
VDC–1
VDC–2
I
Dla pomp tłokowych o zmiennej wydajności
/min
VDC–3
H
min przecinają się w obszarze pod
krzywą 2,2kW oznacza, że należy zastosować silnik o mocy 2,2kW.
/min
F
• Dolna strona krzywych wydajności
dla każdego z silników przedstawionych na wykresie oznacza zakres
eksploatacji poniżej wydajności znamionowej dla tego silnika.
• Napięcie standardowe dla silnika napędowego wynosi 200 VAC, 50/60
Hz lub 220 VAC, 60 Hz.
ℓ
Discharge rate Q
E
Wybór silnika
Discharge pressure P MPa{kgf/cm2}
Discharge pressure P MPa{kgf/cm2}
L
Jednostka hydrauliczna
J
K
L
L-4
Instalacyjne rysunki wymiarowe
(Uwaga) Wymiary katalogowe, układ oraz stosowane urządzenia mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególności należy sprawdzić w przypadkach, gdy wymiary są ograniczone.
•Seria Mini NCP
NCP-30-**PV8N*-*-13
•Opcjonalne numery pozycji są pokolorowane.
D E
5
(105)
(29)
DR
Rc3/8
2-Rc3/8
P
T
B
DR
DR:Rc3/8
Wtyczka prostokątna gáowica
T:Rc3/8
307
(520)
T
4
7
*
(108)
3
(30)
5
M
0
*
4
(260)
B
P
Nr
części
(625)
Limit górny
30L
7 R
365
Limit dolny
1
24L
2
M
20
15
30
30
15
LC
510
P
350
440
LE
675
765
290
380
300
350
LH
590
640
LI
31
33
1
6
Wskaźnik
poziomu
cieczy
φ6×80L
1
7
Filtr na
powrocie
WS-20-20-V
1
P2
T1
T2
T2
DR
8
K
**kW 4P
3
6
6
2
LB
(LA)
(50)
(255)
LI
T1
7
L
1
3
Nr
części
5
C1
(LH)
Limit górny 60L
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa Uni
Nr modelu
Szt.
**ℓ
1
CS-06(wielkość oczka 150)
1
UVC(D)-1A-A*-**-4-40(60)
1
2
Limit dolny 49L
1
GV50-173×**MPA
1
30
LF
30
W*
25
M
MSA-V30
1
LC
1
5
Wskaźnik
ciśnienia
6
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
7
Wskaźnik
poziomu
cieczy
φ6×80L
8
Zawór
kontrolny
CA-G03-1-20
4 to I 15 otwór
25 (Dla Ğruby M12)
J
K
4
LG
40
7
T
G
H
J
DR
Rc1/2
Z wtyczką
G
I
Rc1/2
90
P1
MSA-V30
5
P1
2-Rc1/2
Z wtyczką
B Wbudowany blok bazowy
Referencja montaĪowa
2-Rc1/2
8
1
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
5
(15)
R*
GV50-173×**MPA
F
Jednostka hydrauliczna
LF
LG
1
4
P2
610
LD
UPV-0A-8N*-**A-4-50
(40)
(175)
660
1
Wskaźnik
ciśnienia
LD
(LE)
560
CS-06(wielkość oczka 150)
Pompa Uni
(35)
(150)
LB
1
3
D E
(290)
60ℓ
725
30ℓ
R
Symbol
40ℓ
Szt.
4-Rc1/2
Wymiary (mm)
625
Nr modelu
Sitko
0
NCP-40-0.7VD1A2-*-13
LA
Nazwa
2
Widok pomocniczy P
0
NCP-60-**V 1A*-*-13
D
E
Zbiornik
2 x 4 to I 7 otwór
400
1
1
P
300
D
6
2
Rc3/8
C
**kW,4P
3
(30)
407
(467)
G
T
6
B
L
1
L-5
0
NCP-100-3.7V 1A3-C-13
D
B
P2
T1
T2
DR
(50)
(175)
P1
6 C
2-Rc1/2
Z wtyczką
Rc1/2
4-Rc1/2
D E
8
P2
11
B
600
(825)
T2
P
3.7kW 4P
6
3
9
9
C
DR
R
B Wbudowany blok bazowy
Referencja montaĪowa
11
(50)
3
700
(765)
(15)
D
(50)
Nr
części
8
23
T1
(655)
90
P1
(270)
(290)
2-Rc1/2
Limit górny 100L
Limit dolny 80L
55
F
1
10
T
G
2
M
G
30
540
30
25
365
E
4 to I 15 otwór
(Dla Ğruby M12)
25
W*
650
NCP-40-0.7VD1A2-*-22
NCP-60-**VD1A*-*-22
H
1
2
Rc1/2
Z wtyczką
10
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Nr modelu
Szt.
100ℓ
1
CS-08(wielkość oczka 150)
1
Pompa Uni
UVC(D)-1A-2A3-3.7-4-40(60)
1
Chłodnica
3A92-001-1050
1
8
Wskaźnik
ciśnienia
GV50-173×**MPA
1
9
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
MSA-V30
1
10
Wskaźnik
poziomu
cieczy
φ6×80L
1
11
Zawór
kontrolny
CA-G03-1-20
1
4
5
6
7
Wymiary (mm)
Symbol
I
J
K
60ℓ
605
705
LB
560
660
LC
510
610
LD
350
440
LE
460
550
LF
290
380
LG
580
630
LH
300
350
LI
31
2-Rc1/2
P1
Rc1/2
T1
DR
5
8
**kW 4P
3
33
6
(75)
40ℓ
LA
L
2
T
7
1
LD
(LE)
P
Jednostka hydrauliczna
6
J
Nr
części
DR
Rc1/2
3
Z wtyczką
MUB Referencja
montaĪowa
8
K
LI
(35)
2-Rc1/2
5
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa Uni
Nr modelu
Szt.
**ℓ
1
CS-06(wielkość oczka 150)
1
UVD-1A-A*-**-4-40(60)
1
GV50-173×**MPA
1
MSA-V30
1
Wskaźnik
ciśnienia
6
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
160
1
2
(LG)
Limit górny 60L
Limit dolny 49L
7
Wskaźnik
poziomu
cieczy
φ6×80L
1
8
Zawór
kontrolny
CA-T03-1-20
1
LH
L
5
90
90
98
(280)
4
7
30
L-6
LF
30
25
LC
4 to I 15 otwór
25 (Dla Ğruby M12)
NCP-100-3.7VD1A3-C-22
Rc1/2
P
(60)
(60)
2 to Rc1/2
6 C
T
DR
B
8
T
P
9
600
(710)
11
(710)
600
2-Rc1/2
B
**kW,4P
3
6
9
10
DR
C
1
2
(50)
Z wtyczką
700
745
(50)
Rc1/2
3
(45)
Nr
części
23
(290)
8
Limit górny 100L
Limit dolny 80L
1
175
2
10
Nazwa
Nr modelu
Szt.
100ℓ
1
CS-08(wielkość oczka 150)
1
D
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa Uni
UVD-1A-2A3-3.7-4-60
1
E
Chłodnica
3A92-001-1050
1
F
8
Wskaźnik
ciśnienia
GV50-173×**MPA
1
9
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
MSA-V30
1
10
Wskaźnik
poziomu
cieczy
φ6×80L
1
11
Zawór
kontrolny
CA-T03-1-20
1
4
(655)
90
90 98
11
5
365
MUB odniesienia
montaĪu
6
7
30
540
30
25
4 to I 15 otwór
25 (Dla Ğruby M12)
650
NCP-160-**VC2A*-*-13
NCP-250-**VC2A*-*-13
Wymiary (mm)
Symbol
250ℓ
LA
1120
1175
LB
850
1000
LC
780
930
LD
650
750
LE
750
850
LF
580
680
LG
415
495
4 to Rc3/4
4
385
420
LJ
420
500
LK
0
20
100
215
220
125
LN
75
0
z wtyczką
4
3
8
10
Rc3/4
DR
(50)
M
0
LK
7
Nr
części
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa
4
Połączenie
5
Silnik
(LI)
(LJ)
9 T G
C2
9
1
L
Nr modelu
Szt.
**ℓ
1
CS-10(wielkość oczka 150)
1
VDC-2A*A*-20
1
CR-****J
Całkowicie zamknięty
wentylator zewnętrzny
Zacisk B
*kW-4P
1
J
K
1
L
6
(LH)
90
T1
Limit górny 100L
7
Wskaźnik
ciśnienia
8
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
9
10
Limit dolny 80L
LG
M
LL
W*
1
2
35
K
8
**kW,4P
2
(50)
LD
(LE)
2-Rc3/4
P1
5
z wtyczką
Wbudowany blok bazowy
Referencja montaĪowa
B
R*
DR
Jednostka hydrauliczna
LL
LM
2-Rc3/4
LB
(LA)
LI
I
Rc3/4
J
3
5
T2
(50)
995
T2
10
7
P2
835
T1
H
D E
P
LH
P2
P1
(LN)
(LM)
160ℓ
G
LC
35
35
LF
4 to I 15 otwór
35 (Otwór dla Ğruby M12)
GV50-173×**MPA
1
MSA-V50-VS10
1
Wskaźnik
poziomu cieczy
φ8×120L
1
Zawór kontrolny
CA-T06-1-20
1
L-7
(Rc1)
NCP-400-**VC3A*-*-13
NCP-650-**VC3A*-*-13
B
(Rc1)
1
1
Rc1
P2
F14
P1
Rc3/4
DR
Rc1
T2
F14
T1
Wymiary (mm)
Symbol
C
7
1790
LB
1200
1520
LC
1100
1420
LD
900
1010
LE
1014
1164
LF
800
910
LG
620
670
LH
1120
1170
LI
57
77
LJ
300
450
E D
Rc3/4
z wtyczką
11
DR
4
11
P
5
10
(220)
B
650ℓ
1470
2-Rc1
M
z wtyczką
0
T2
5
3
LB
(LA)
400ℓ
LA
8
**kW,4P
9
1
2
P2
4
P1:F1 14 (Rc1)
1
T1:F1 4 (Rc1)
7 10
B
R1
Wbudowany blok bazowy
Referencja montaĪowa
(LI)
LD
(LE)
C2
33
(LH)
143
F
Limit górny 400L
Limit dolny 306L
W*
G
300
P
2
M
50
LC
50
50
4 to I 19 otwór
50 (Dla Ğruby M16)
LF
•Seria pomp tłokowych o zmiennej
wydajności
8
NCP-40-**PV 16 N*-R-13
2
Sitko
3
Pompa
4
Połączenie
5
Silnik
1
CR-****J
1
Całkowicie zamknięty wentylator zewnętrzny Zacisk A
*kW-4P
1
GV50-173×**MPA
1
MSA-V50-VS10
1
Wskaźnik
ciśnienia
8
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
9
Wskaźnik
poziomu
cieczy
φ8×120L
1
10
Zawór
kontrolny
CA-G10-1-20
1
11
Zawór
nadmiarowy
R-T03-3-12
1
4-Rc1/2
P1
(15)
560
(715)
R*
350
(620)
Nr
części
5
(330)
(630)
90
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa Uni
2
P
M
30
25
W*
510
4 to I 15 otwór
(Dla Ğruby M12)
25
5
Wskaźnik ciśnienia
6
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
7
Wskaźnik poziomu
cieczy
8
Filtr na powrocie
Widok pomocniczy P
L-8
7
1
Nr modelu
Szt.
40ℓ
1
CS-06(wielkość oczka 150)
1
UPV-*A-**N*-**A-4-30(50)
1
GV50-173×**MPA
1
MSA-V30
1
φ6×80L
1
(FPL-06)CF-06
papier 10μ
1
4
Limit dolny 31L
1
290
6
*
2
Limit górny 40L
L
30
DR
**kW 4P
M
(140)
T1
2-Rc1/2
T2
8
(35)
(150)
C1
G
T
7
P1
Rc1/2
T1
3
300
Jednostka hydrauliczna
8
P2
5
0
Wbudowany blok bazowy
B Referencja montaĪowa
30
1
P2
3
J
CS-12(wielkość oczka 150)
VDC-3A-1A*-20
*
L
1
7
DR
6
**ℓ
z wtyczką
T2
K
Szt.
6
(88)
(120)
z wtyczką
J
P
Nr modelu
2-Rc1/2
Rc1/2
D E
K
Zbiornik
Widok pomocniczy P
H
Nazwa
1
LG
1
G T 9
I
50
3
(LI)
E
Nr
części
8
(450)
(500)
D
NCP-60-**PV16N*-R-13
Rc1/2
D E
2-Rc1/2
z wtyczką
4-Rc1/2
z wtyczką
(125)
P1
P2
Rc1/2
T1
T2
B
DR
5
DR
8
T2
P
*
P2
R*
Nr
części
5
30
(660)
90
T1
Limit górny
60L
M
380
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa Uni
Szt.
60ℓ
1
CS-06(wielkość oczka 150)
1
UPV-1A-16N*-**A-4-30
1
GV50-173×**MPA
1
MSA-V30
1
5
Wskaźnik
ciśnienia
6
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
7
Wskaźnik
poziomu cieczy
φ6×80L
1
8
Filtr na powrocie
(FPL-06)CF-06
papier 10μ
1
25
610
Nr modelu
D
E
4
4 to I 15 otwór
(Dla Ğruby M12)
W*
25
30
C
1
Nazwa
1
350
P
Limit dolny
49L
1
2
30
2
7
3
G T 7
P1
6
*
0
(310)
B Wbudowany blok bazowy
Referencja montaĪowa 8
2-Rc1/2
M
(50)
660
(725)
**kW 4P
5
(150)
C1
(15)
35
(35)
3
3
B
440
(715)
6
Widok pomocniczy P
F
G
H
I
NCP-60-**PV8N*-*-13
P1
Rc1/2
D E
4-Rc1/2
P2
T1
Rc1/2
DR
T2
(125)
z wtyczką
J
5
DR
8
2-Rc1/2
z wtyczką
440
(715)
6
T2
P
3
*
**kW 4P
K
P2
M
*
3
C1
(15)
Nr
części
5
(310)
T1
30
(660)
Limit
górny 60L
P
350
Limit
dolny 49L
1
2
M
30
380
Widok pomocniczy P
30
25
W*
610
7
L
1
(50)
R*
G
T
7
90
P1
Wbudowany blok bazowy
Referencja montaĪowa 8
2-Rc1/2
660
(725)
2
6
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa Uni
Nr modelu
Szt.
**ℓ
1
CS-06(wielkość oczka 150)
1
UPV-0A-8N*-**A-4-50
1
GV50-173×**MPA
1
MSA-V30
1
J
K
4
5
Wskaźnik
ciśnienia
6
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
7
Wskaźnik
poziomu cieczy
φ6×80L
1
8
Filtr na powrocie
(FPL-06)CF-06
papier 10μ
1
25
4 to I 15 otwór
(Dla Ğruby M12)
Nazwa
Jednostka hydrauliczna
B
35
(35)
(150)
0
L
L-9
NCP-100-**PV16N*-*-13
22
Rc1/2
4-Rc1/2
P1
D E
B
P2
T1
T2
DR
(115)
z wtyczką
7
10
P
B
(240)
Rc1/2
DR
2Rc1/2
*
700
(990)
5
z wtyczką
T2
P2
X
X
M
4
C
4
3
5
8
* **kW 4P
0
8
9
2
50
D
Wbudowany blok bazowy 10
B Referencja montaĪowa
600
(790)
3
(50)
1
(140)
Nr
części
7
R*
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa
4
Połączenie
5
Silnik
Nr modelu
Szt.
100ℓ
1
CS-06(wielkość oczka 150)
1
P1
T 9
T1
AIR
1
2
240
P
365
Limit górny 100L
Limit dolny 80L
2-Rc1/2
F
(765)
90
E
(335)
(400)
C1
W*
4 to I 15 otwór
M
650
25
G
25
30
30(Dla Ğruby M12)
540
Widok pomocniczy P
NCP-40-**PV16N*-(C1)R2-22
NCP-60-**PV16N*-(C1)R2-22
H
Wymiary (mm)
PVS-1A-**N*-12
1
CR-****J
1
Całkowicie zamknięty
wentylator zewnętrzny
Zacisk A
**kW-4P
1
GV50-173×**MPA
1
MSA-V30
1
6
7
Wskaźnik
ciśnienia
8
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
9
Wskaźnik
poziomu cieczy
φ6×80L
1
10
Filtr na powrocie
(FPL-06)CF-06
papier 10μ
1
Symbol
I
40ℓ
60ℓ
LA
350
440
LB
560
660
2-Rc1/2
Rc1/2
P
L
LD
620
710
LE
605
705
LF
630
665
LG
290
380
LH
510
610
LI
330
315
LJ
150
155
LK
0
Rc1/2
6
3
C1
9
98
(LI)
Limit
dolny 49L
1
2
380
Widok pomocniczy P
30
25
P
610
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa Uni
Nr modelu
Szt.
**ℓ
1
CS-06(wielkość oczka 150)
1
UPV-1A-16N*-**A-4-30
1
GV50-173×**MPA
1
MSA-V30
1
4
(LF)
Limit
górny 60L
155
9 C1
LK
90
90
7
L-10
Nr
części
LC
Jednostka hydrauliczna
5
7
1
(45)
R2
6
M
2
K
30
*
0
P
8
L
M
M
T
30
MUB odniesienia
montaĪu
**kW 4P
3
2-Rc1/2
LB
(LE)
J
8
*
DR
DR
5
z wtyczką
(120)
350
LA
(LD)
K
300
(150)
J
LC
T
4 to I 15 otwór
25 (Dla Ğruby M12)
5
Wskaźnik
ciśnienia
6
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
7
Wskaźnik
poziomu
cieczy
φ6×80L
1
8
Filtr na
powrocie
FPL-06(papier 10μ )
1
9
Chłodnica
wentylatorowa
3A92-001-0000
1
16
NCP-100-**PV22N*-(C1)R2-22
2-Rc1/2
P
Rc1/2
DR
B
(120)
T
7
DR
5
Rc1/2
z wtyczką
2-Rc1/2
*
700
(865)
P
4
10
4
B
5
3
M
T
M
* **kW 4P
0
8
M
50
10 R2
7
Nr
części
(350)
C1 11
(765)
90
9
1
P
2
25
650
25
30
30
540
365
Limit górny 100L
Limit dolny 80L
360
4 to I 15 otwór
(Dla Ğruby M12)
Widok pomocniczy P
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa
4
Połączenie
5
CS-06(wielkość oczka 150)
1
16
N*-12
22
E
1
CR-****J
1
Całkowicie zamknięty
wentylator zewnętrzny
Zacisk A
*kW-4P
1
F
GV50-173×**MPA
1
G
MSA-V30
1
7
Wskaźnik
ciśnienia
8
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
9
Wskaźnik
poziomu cieczy
φ6×80L
1
10
Filtr na powrocie
FPL-06(papier 10μ )
1
11
Chłodnica
wentylatorowa
3A92-001-0000
1
(225)
8
T2
(1125)
3
*
J
Rc3/4
T2
DR
(50)
650
750
50
Nr
Nazwa
części
1
Zbiornik
(420)
7
(385)
C1
(835)
Limit górny
160L
P
Limit
dolny 111L
W*
G T 9
M
35
580
2
Sitko
3
Pompa
4
Połączenie
5
Silnik
4 to I 15 otwór
35 (Dla Ğruby M12)
8
L
9
1
Nr modelu
Szt.
160ℓ
1
CS-10(wielkość oczka 150)
1
PVS-2A-35N*-12
1
CR-****J
Całkowicie zamknięty wentylator zewnętrzny Zacisk A
*kW-4P
7
Wskaźnik
ciśnienia
1
8
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
9
10
GV50-173×**MPA
1
MSA-V50-VS10
1
Wskaźnik
poziomu cieczy
φ8×120L
1
Filtr na powrocie
(FPL-08)CF-08 papier 10μ
1
J
K
L
6
415
1
2-Rc3/4
K
Jednostka hydrauliczna
2
10 R*
90
M
* **kW 4P
0
B Wbudowany blok bazowy
Referencja montaĪowa
35
I
4 5
M
P2
50
2
T1
H
10
3
T1
4-Rc3/4
P2
7
(130)
2Rc3/4
z wtyczką
4
850
DR
5
Widok pomocniczy P
1
Rc3/4
z wtyczką
P
780
100ℓ
D
6
E D
35
Szt.
Silnik
P1
P1
Nr modelu
PVS-1A-
NCP-160-**PV35N*-R*-13
250
C
(45)
600
700
(400)
MUB odniesienia
montaĪu
3
9
11 C1
1
2
50
8
L-11
35
NCP-250-**PV 45 N*-R*-13
E D
B
5
2-Rc3/4
Z wtyczką
(45)
(995)
W*
G T 9
M
P
2
35
930
G
35
4 do I 15 otwór
35 (Otwór dla Ğruby M12)
680
8
9
1
Nazwa
1
Zbiornik
2
Sitko
3
Pompa
4
Połączenie
5
Silnik
Nr modelu
Szt.
250ℓ
1
CS-10(wielkość oczka 150)
1
PVS-2A-**N*-12
1
CR-****J
Całkowicie zamknięty wentylator zewnętrzny Zacisk A
**kW-4P
1
1
6
7
Wskaźnik
ciśnienia
8
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
9
10
Widok pomocniczy P
GV50-173×**MPA
1
MSA-V50-VS10
1
Wskaźnik
poziomu cieczy
φ8×120L
1
Filtr na powrocie
FRS08-20P08T(20μ)
(FPL-08)CF-08
papier 10μ
1
NCP-400-**PV70N*-R1*-13
NCP-650-**PV70N*-R1*-13
(Rc1)
(Rc1)
F1 1
4
F1 1
4
Rc1
P1
P2
Rc1 Rc3/4
T1
T2
DR
Wymiary (mm)
Symbol
K
650ℓ
LA
1470
1790
LB
1200
1520
LC
1100
1420
LD
900
1010
LE
1014
1164
LF
800
7
E
D
11
Rc3/4
Z wtyczką
L
620
670
1180
1230
LI
57
77
LJ
300
450
2-Rc1
Z wtyczką
T2
P
4
(50)
(LI)
LD
(LE)
(LI)
33
12 R1
(LH)
LG
P
M
Widok pomocniczy P
L-12
3
Pompa
4
Połączenie
5
Silnik
8
10
11
LJ
50
Sitko
7
1
LC
2
9
2
W*
50
1
Nr modelu
Szt.
**ℓ
1
CS-12(wielkość oczka 150)
1
PZS-3A-70N*-10
1
CR-****J
Całkowicie zamknięty wentylator zewnętrzny Zacisk A
**kW-4P
1
6
(410)
Wbudowany blok bazowy
Referencja montaĪowa
G T 9
9
2
Nr
Nazwa
części
1
Zbiornik
13
B
Limit dolny 306L
8
P2
143
Limit górny 400L
5
13
(560)
1
K
7 10
T1:F1 41(Rc1)
P1:F1 4(Rc1)
Jednostka hydrauliczna
8
4
M
* **kw,4P
M
0
3
J
3
*
DR
C2
LH
11
5
910
LG
10
12
(220)
400ℓ
LB
(LA)
J
L
7
AIR
Limit górny 250L
Limit dolny 184L
35
I
1
(350)
(500)
10 R*
T1
F
H
Nr
części
495
P1
M
* **kw4P
2
25
90
E
DR
(50)
(175)
C2
Rc3/4
T2
4 5
M
0
750
(990)
D
B Wbudowany blok bazowy 2-Rc3/4
Referencja montaĪowa
*
3
P2
65
T1
10
T2
3
C
1000
(1175)
4
8
P2
7
DR
P
B
4-Rc3/4
P1
(125)
Rc3/4
Z wtyczką
50
LF
4 doI 19 otwór
(Otwór dla Ğruby M16)
50
12
13
Wskaźnik
ciśnienia
Port zasilania
cieczą/odpowietrznik
Wskaźnik
poziomu cieczy
Zawór kontrolny
Zawór
nadmiarowy
Filtr na powrocie
Złącze
Flexmaster
GV50-173×**MPA
1
MSA-V50-VS10
1
φ8×120L
1
CA-G10-1-20
1
R-T03-3-12
1
FRS12-20P-12F
1
M1600-150-0350
1
Uwaga) Ustawić !1 ciśnienie nastawy zaworu nadmiarowego tak, aby było równe ciśnieniu nastawy pompy
plus 1,0MPa {10,2kgf/cm2}.
Specyfikacje bloku wylotowego
T
98
67
P
31
T2
LG
P2
62
90
120
2 - Rc “S” TaĞma
LA
LB
P1
T1
2 - Rc “T ”
(Koánierz moĪna zamontowaü
tylko z 400L i 650L.)
C
Seria MUB
98
LD
LE
LC
Referencja montaĪowa
Wielkość wylotu
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
160
135
85
72
36
98
26
160L
250L
400L
650L
D
Referencja montaĪowa
Wymiary (mm)
Zbiornik
Pojemność
40L
60L
100L
B
LB
LF
LC
B
Numer konstrukcji 22
Specyfikacje bloku wylotowego
Numer konstrukcji 13
Specyfikacje bloku wylotowego
S
T
1/2
1/2
3/4
3/4
1
JIS B 2291
SSA-32
(Rcl)
Opcja B
Seria MPU wbudowana
(Patrz dane techniczne bloku bazowego odnośnie wymiarów.)
B1
B2
B3
A1
A2
A3
E
F
Referencja montaĪowa
300
260
160
98
49
148
48
Dane techniczne miski olejowej
G
H
Dane techniczne nogi montażowej
wózka widłowego
I
Miska olejowa typu „opaska” jest standardem, a spust z
miski olejowej jest umieszczony w jednym miejscu (Rc3/8).
Schemat strukturalny
Dane techniczne nogi montażowej wózka widłowego
Górna páyta
Miska olejowa
Zbiornik oleju
J
Kierunek podáuĪny
zbiornika
K
2 do
Nogi montaĪu wózka widáowego
(Obie strony)
Dáawnica
L
Jednostka hydrauliczna
Zbiornik
J
Specyfikacja standardowa
K
1.Kolor farby: Mancel nr 5B6/3 (lakier)
2. Dane techniczne silnika
Okablowanie
Układ
sterowania
Układ
napędowy
SA
SS
VCT-1,25mm2
do 3.7kW
VCT
5,5kW do
IV + PF
Kod barwny
Numer zacisku
Zacisk
Pojedynczy SOL biały, czarny
1.2.···
Kolejne
numery
(Wspólny: C)
Typu Y bez lutu
U, V, W, E
Okrągły bez lutu
Podwójny SOL czerwony, biały,
czarny, zielony
czerwony, biały, czarny, zielony
Dane techniczne skrzynki zacisków
Wewnętrzny: Mancel nr 2.5Y8/2
Typ pyłoszczelny, pokrywa
mocowana śrubami
Zewnętrzny: Mancel nr 5B6/3 (Lakier)
czarny (3) + zielony
L-13
L
Dane techniczne bloku bazowego
B
Wyjaśnienie numeru modelu
M**–
–
B
Numer konstrukcji
10: Wielkość 01 i wielkość 03
dla mocowania M8
J10: Wielkość 03 dla mocowania M6
C
1 do MAX 6 symbol wielkości obwodu sterowania
1: Wielkość 01
3: Wielkość 03
Wielokrotny blok bazowy
MPU: Typ wbudowany
MUB: Blok bazowy, typ dodany
MBS: Pojedynczy wyjmowany typ dla zespołu jednostki
MBW: Podwójny wyjmowany typ dla zespołu jednostki
D
E
F
•Seria MPU (jednostka wbudowana)
Ten blok bazowy jest typem specjalnym wbudowanym w serię NCP.
Numery modelu bloku, wygląd, wymiary
Wielkość 01
Wielkość 03
2 do I 9 otwór
G
2 do I 11 otwór
H
I
J
(Przednia strona identyczna)
Wymiary (mm)
Nr modelu
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
MPU -1-10
160
130
75
-11-10
210
180
125
50
-111-10
260
230
175
50
100
-1111-10
310
280
225
50
100
150
-11111-10
360
330
275
50
100
150
200
-111111-10
410
380
325
50
100
150
200
L
Ciężar
kg
Nr modelu
Wymiary (mm)
LA
LB
LC
LD
1
8,3
MPU -3-J10(10)
160
95
2
10,9
-33-J10(10)
235
170
75
3
13,4
-333-J10(10)
310
245
75
150
LE
LF
4
16,0
-3333-J10(10)
385
320
75
150
225
5
18,6
-33333-J10(10)
460
395
75
150
225
300
6
21,2
-333333-J10(10)
535
470
75
150
225
300
Jednostka hydrauliczna
Inne
Przestrzeń jest ograniczona w zależności od pojemności zbiornika, dlatego trzeba skorzystać z
podstawowych danych z poniższej tabeli podczas projektowania obwodu.
Pojemność zbiornika
Blok przestrzenny 01
Blok przestrzenny 03
40ℓ
Do 4
Do 3
60ℓ
Do 5
Do 3
100ℓ
Do 6
Do 5
160ℓ
Do 6
Do 5
250ℓ
Do 6
Seria VD*
K
400, 650ℓ
Seria PVS
L
250
N
LG
375
N
Ciężar
kg
1
11,1
2
16,3
3
21,5
4
26,7
5
31,9
6
37,0
Uwaga) 1. Są dostępne dwa typy śrub mocujących dla wielkości 03: M6 i M8. Należy określić typ śruby, który potrzebujemy.
M6: Seria SA, SS-J
M8 : Seria SS
2. W przypadku stosowania typu kombinacji 01/03
a)Podziałka instalacyjna wykorzystuje wymiary wielkości 03 przedstawione powyżej, natomiast dla portów A i B część instalacyjna wielkości 01 to Rc3/8.
b)W przypadku, na przykład, MPU-313131-J10 lokalizacje instalacji zaworów 1, 3 i 5 licząc od lewej strony to wielkość 03, podczas gdy 2, 4,
6 to wielkość 01.
K
J
LH
Do 6
Do (2, 4, 6) + Do (3, 2, 1)
30ℓ
Do 3
40ℓ
Do 4
Do 3
Do 5
Do 3
Do 6
Do 4
60ℓ
Z
100ℓ
Do 6
Do 4
160, 250ℓ
Do 6
Do 6
400, 650ℓ
Do (2, 4, 6) + Do (3, 2, 1)
Uwaga)Należy pamiętać, że stosowanie w seriach dłuższych, niż podane powyżej, spowoduje zwisanie z płyty górnej.
L-14
•Seria MUB (dodatkowe konfiguracje bloku bazowego)
Ta seria ułatwia dodanie opcjonalnego bloku bazowego przy zastosowaniu jedynie
czterech śrub montażowych. Poniżej przedstawiono zakres możliwych dodatków.
W tej konfiguracji numer konstrukcji jednostki NCP jest 22.
B
Numery modelu bloku, wygląd, wymiary
4 do Rc3/4
(Przeciwna strona taka sama)
4XN do M(M)x14 4XN do M5x12
LA
167
B
Tyá M8x13
(tylko ukáad 3x4)
60
T
98
76
T
72
49
26
11
49
68
P
15
A
C
T
B
LB
11
15
P
B
P
4 do M10x20
A
LC
55
LD
D
B3
B4
A1
A2
A3
A4
LB
Blok wylotowy
LC
55
O-ring (G30)
LA
LB
2XN do Rc (T)
LC
LD
MUB-1-10
105
MUB-3-J10(10)
105
MUB-11-10
180
75
MUB-33-J10(10)
180
75
MUB-111-10
255
75
150
MUB-333-J10(10)
255
75
150
MUB-1111-10
330
75
150
225
MUB-3333-J10(10)
330
75
150
225
E
LD
Wymiary (mm)
Nr modelu
98
B2
77
B1
21
4 do M10x125L
N
M
T
Ciężar
kg
1
—
3/8
7,6
1
6(8)
1/2
7,6
2
—
3/8
12,8
2
6(8)
1/2
12,8
3
—
3/8
18,0
3
6(8)
1/2
18,0
4
—
3/8
23,2
4
6(8)
1/2
23,2
22 Zakres serii konstrukcji
Ta seria składa się z sześciu najlepiej sprzedających się
typów tłokowych i łopatkowych ze zbiornikami o pojemności 40, 60 i 100ℓ. Seria nie zawiera typu tłokowego Z i
typu łopatkowego VC.
F
G
Opcja blok bazowy, zakres dodatków
Pojemność zbiornika
Blok bazowy 01
Blok bazowy 03
40ℓ
Do 2
Do 2
60ℓ
Do 3
Do 3
100ℓ
Do 4
Do 4
Uwaga) 1. Są dostępne dwa typy śrub mocujących dla wielkości 03: M6 i M8.
Należy określić typ śruby, który potrzebujemy.
M6: Seria SA, SS-J
M8 : Seria SS
2. W przypadku stosowania typu kombinacji 01/03
a)Podziałka instalacyjna wykorzystuje wymiary wielkości 03 przedstawione powyżej, natomiast dla portów A i B część instalacyjna
wielkości 01 to Rc3/8.
b)W przypadku MUB-3131-J10, na przykład, lokalizacje instalacji zaworów 1 i 3 licząc od lewej strony to wielkość 03, podczas gdy 2, 4
to wielkość 01.
3. W przypadku stosowania płyty 2 prędkości, stosowany jest specjalny typ MUB.
Proszę skonsultować się ze swoim dystrybutorem celem uzyskania dodatkowych informacji.
H
I
J
K
Opcja blok bazowy
Opcja blok bazowy, procedura instalacji
Odkręcić śruby ① i④ i wyjąć płytę ②. Następnie, po sprawdzeniu i upewnieniu się, że o-ring ③ został zamontowany, zamontować opcjonalny blok bazowy używając ①, ④, oraz ⑤.
L
Jednostka hydrauliczna
Uwaga) ④ i ⑤ są stosowane tylko w konfiguracjach wielokrotnych 3 i 4.
W konfiguracji pojedynczej i podwójnej, ④ i ⑤ są usuwane.
J
3 O-ring
Seria NCP
blok wylotowy
67
31
90
120
4 do M10 otwory
K
T
P
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
98
98
62
1 ĝruba
2 Páyta
5 podkáadka sprĊĪysta
Opcja blok
4 ĝruba
L
Nr
części
Nazwa
1
Śruba z gniazdem sześciokątnym
M10 × 125
2
Płytka
98 × 98 × 15t
Nr modelu
3
O-ring
1B-G30
4
Śruba sześciokątna
M8 × 25
5
Podkładka sprężysta
Dla M8
L-15
•MBS, seria MBW (typ zespołu jednostki)
Ten blok bazowy jest używany do instalacji jednostki zaworu tylko przy maszynie.
B
B
Numery modelu bloku, wygląd, wymiary
Seria MBS (multiblok pojedynczego wyrzutu)
Wielkość 01
2 × N do RC
C
Seria MBS (multiblok wielokrotnego wyrzutu)
Wielkość 01
M do RC TaĞma
(Facing side
identical)
TaĞma
2 do I 8.5 otwór
2 do RC
2 do I 8.5 otwór
TaĞma
D
2 do RC
2 do RC
E
Wymiary (mm)
Nr modelu
LA
MBS -1-10
F
G
TaĞma
TaĞma
LB
LC
LD
LE
LF
LG
80
64
-11-10
130
114
50
-111-10
180
164
50
100
-1111-10
230
214
50
100
150
-11111-10
280
264
50
100
150
200
-111111-10
330
314
50
100
150
200
250
-1111111-10
380
364
50
100
150
200
250
LH
N
300
Ciężar kg
Nr modelu
Wymiary (mm)
LA
LB
LC
LD
LE
LF
1
3,4
MBW -1-10
110
86
2
5,5
-11-10
160
136
50
3
7,6
-111-10
210
186
50
100
4
9,8
-1111-10
260
236
50
100
150
5
11,9
-11111-10
310
286
50
100
150
200
6
14
-111111-10
360
336
50
100
150
200
7
16
Wielkość 03 (typ połączenia 01, 03)
LG
250
N
2×2
1
4×2
2
8,3
6×2
3
10,9
13,4
5,7
8×2
4
10×2
5
16
12×2
6
18,6
Wielkość 03 (typ połączenia 01, 03)
H
2×2×N do RC
(obie strony)
2 × N do RC
I
Ciężar kg
M
TaĞma
TaĞma
Uwaga:
4xN do M (M)x9 TaĞma
Uwaga:
4xN do M (M)x9 TaĞma
2 do RC
2 do I 11 otwór
TaĞma
2 do I 11 otwór
Strona A
2 do RC
TaĞma
J
2 do RC
K
2 do RC
TaĞma
Wymiary (mm)
Nr modelu
LA
L
Jednostka hydrauliczna
J
K
L
LB
LC
LD
LE
LF
Ciężar kg
LG
MUwaga 1)
N
TaĞma
Wymiary (mm)
Nr modelu
Ciężar kg
MUwaga 1)
N
MBW-3 -J10(10)
120 100
6(8)
1
8,4
13,8
-**-J10(10)
195 175 75
6(8)
2
13,6
18,9
LA
MBS-3 -J10(10)
110 90
6(8)
1
8,2
-**-J10(10)
185 165 75
6(8)
2
LB
LC
LD
LE
LF
LG
-***-J10(10)
260 240 75
150
6(8)
3
19,4
-***-J10(10)
270 250 75
150
6(8)
3
-****-J10(10)
335 315 75
150 225
6(8)
4
25,0
-****-J10(10)
345 325 75
150 225
6(8)
4
24,1
-*****-J10(10)
410 390 75
150 225 300
6(8)
5
30,7
-*****-J10(10)
420 400 75
150 225 300
6(8)
5
29,4
-******-J10(10)
485 465 75
150 225 300 375
6(8)
6
36,3
-******-J10(10)
495 475 75
150 225 300 375
6(8)
6
34,6
Uwaga) 1. Są dostępne dwa typy śrub mocujących dla wielkości 03: M6 i
M8. Należy określić typ śruby, który potrzebujemy.
M6: Seria SA, SS-J
M8 : Seria SS
2. W przypadku stosowania typu kombinacji 01/03
a)Podziałka instalacyjna wykorzystuje wymiary wielkości 03
przedstawione powyżej, natomiast dla portów A i B część instalacyjna wielkości 01 to Rc3/8.
b)W przypadku, na przykład, MBS-313131-J10 lokalizacje instalacji zaworów 1, 3 i 5 licząc od prawej strony to wielkość 03,
podczas gdy 2, 4, 6 to wielkość 01.
L-16
Uwaga) 1. Są dostępne dwa typy śrub mocujących dla wielkości 03: M6 i
M8. Należy określić typ śruby, który potrzebujemy.
M6: Seria SA, SS-J
M8 : Seria SS
2. W przypadku stosowania typu kombinacji 01/03
a)Podziałka instalacyjna wykorzystuje wymiary wielkości 03
przedstawione powyżej, natomiast dla portów A i B część instalacyjna wielkości 01 to Rc3/8.
b)W przypadku, na przykład, MBS-313131-J10 lokalizacje instalacji zaworów 1, 3 i 5 licząc od prawej strony to wielkość 03,
podczas gdy 2, 4, 6 to wielkość 01.
Należy pamiętać, że zaślepki w blokach bazowych serii MBS i MBW nie są zamknięte od lipca 2005.
Dane techniczne opcji obwodu sterowania
Istnieje możliwość skonfigurowania dużej ilości systemów przez połączenie bloku bazowego z jednostka zaworu, która
tworzy zespół podstawowego obwodu sterowania i jednostki NCP. Można również użyć sam blok bazowy instalując go w
pobliżu jednostki zaworu.
Wyjaśnienie numeru modelu
–
M**–
–
–
B
B
–
Opcja (dla serii MBS, MBW)
G: Z panelem wskaźnika ciśnienia
N: z panelem tabliczki znamionowej
P: Z miską olejową
C
Sygnał elektryczny (tabela 3)
1 do MAX 6 symbol obwodu sterowania (zawór)
D
Symbol podstawowego obwodu sterowania
Symbol ścieżki przepływu zaworu elektromagnetycznego (tabela 4)
G06 Symbol serii zaworu elektromagnetycznego (uwaga)
E
G03 Symbol serii zaworu elektromagnetycznego
G01 Symbol serii zaworu elektromagnetycznego
F
1 do MAX 6 symbol wielkości obwodu sterowania
1: Dla G01 3: Dla G03 6: Dla G06 (uwaga)
Uwaga: Wielkość G06 jest tylko dla typu jednostki wbudowanej MPU
Wielokrotny blok bazowy MPU: Typ jednostki wbudowanej
MUB: Blok bazowy, typ dodany
MBS: Pojedynczy wyjmowany typ dla zespołu jednostki
MBW: Podwójny wyjmowany typ dla zespołu jednostki
Tabela 2: Symbole serii zaworu elektromagnetycznego
Wielkość serii
(D)SA
(D)SS
SS-J
G01, (G06)
A
S
—
Tabela 4: Symbole ścieżki przepływu zaworu elektromagnetycznego
Symbol JIS
G03
A
(S)
J
Bez zaworu elektromagnetycznego
Symbol
—
A B
b
A
Symbol JIS
b
b
P T
Tabela 3: Symbole napięcia zaworu elektromagnetycznego
Napięcie zasilające
AC 100V
AC 200V
DC 12V
DC 24V
Symbol
C1 E1
C2 E2
D1
D2
G
A B
a
H
b
P T
b
Uwagi
A B
a
E
b
P T
50/60Hz
b
A B
P T
A B
P T
A B
P T
A B
P T
A B
Symbol
a
a
P T
A B
b
5
a
P T
A B
b
4
a
P T
A B
b
2
P T
A B
b
6
Symbol
A B
b
1
a
Symbol JIS
7
a
a
8
a
I
9
a
1S
a
J
6S
P T
P T
Uwaga) Dla symboli obwodu sterowania dostępna jest również oddzielna tabela wyboru podstawowego obwodu sterowania. Proszę skonsultować się ze
swoim dystrybutorem celem uzyskania dodatkowych informacji.
Proszę również skontaktować się ze swoim przedstawicielem odnośnie rysunków i rysunków z danymi technicznymi obwodu hydraulicznego itp.
Opcja G (schemat wymiarów panelu
wskaźnika ciśnienia)
Opcja N (schemat wymiarów panelu
tabliczki znamionowej)
Nr modelu
(SzerokoĞü bloku)
A
74
9
MBS-03
98
11
Ilość
modułów
0
1
2
3
4
98
9
MBW-03
123
11
I 9 otwór
M
Dla 01 Dla 03
145
165
185
225
225
265
265
330
305
385
2 do
ĝruba z ábem szeĞciokątnym
I 66
otwór
2 do I C
otwór
I B otwór
Uwaga)Po dostarczeniu miska olejowa jest
mocowana od tyłu tą sama nakrętką,
co blok.
Opcja P Tabela wymiarowa
Nr modelu
P-S1-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
A
64
114
164
214
264
314
364
B
92
142
192
242
292
342
392
C
Odpowiedni
9 MBS-1
9
11
9
111
9
1111
9
11111
9
111111
9
1111111
Nr modelu
P-W1-1
-2
-3
-4
-5
-6
A
86
136
186
236
286
336
B
118
168
218
268
318
368
C
Odpowiedni
9 MBW-1
9
11
9
111
9
1111
9
11111
9
111111
Nr modelu
A
B
P-S3-1
90 120
-2 165 195
-3 240 270
-4 315 345
-5 390 420
-6 465 495
C
Odpowiedni
11 MBS- 3
11
33
11
333
11
3333
11
33333
11
333333
Nr modelu
P-W3-1
-2
-3
-4
-5
-6
J
K
2 do I 9 otwór
Uwaga)Panel tabliczki znamionowej jest oddzielony od
bloku bazowego na czas wysyłki, dlatego też należy je przymocować do siebie podczas instalacji.
L
Jednostka hydrauliczna
MBW-01
K
Opcja P (schemat wymiarów miski olejowej)
B
MBS-01
H
A
100
175
250
325
400
475
B
130
205
280
335
430
505
C
Odpowiedni
11 MBW-3
11
33
11
333
11
3333
11
33333
11
333333
L-17
L
AKCESORIA HYDRAULICZNE
B
Akcesoria hydrauliczne
Akcesoria hydrauliczne Nachi powstały na bazie doświadczenia gromadzonego przez wiele lat i obejmują
narzędzia wymagane do konfiguracji
obwodów hydraulicznych i systemów,
które Państwo potrzebują.
qSitko
wFiltr
eOdpowietrznik
rSeparator magnetyczny
tWskaźnik poziomu cieczy
yCzujnik cieczy
uWskaźnik temperatury
iManometr
oZawór wskaźnika
!0Czujnik ciśnienia
!1Chłodnica oleju
!2Grzejnik
!3Termostat
!4Akumulator
!5Zawory
!6Wąż elastyczny
!7Zacisk
Akcesoria Nachi nie tylko maksymalizują wydajność Państwa systemu hydraulicznego, ale również pozwalają
uzyskać wszechstronność podczas
konfiguracji najprostszego i najbardziej ekonomicznego rozwiązania dla
APompa
BZawór dławiący
CZawór elektromagnetyczny
DZawór sterujący
EBlok bazowy
FSiłownik hydrauliczny
dosłownie wszystkich typów systemów, jakie można sobie wyobrazić.
Proszę skorzystać z poniższych ilustracji, aby wybrać akcesoria hydrauliczne Nachi, które są najbardziej dopasowane do Państwa potrzeb.
16 B
P1
P2
T1
T2
DR
8
14
E
10
9
2
A
5
3
6
M
0
7 13
12
8
10
11
1
C
D
16
15
B
F
11
4
G
13
14
H
11
9
2
A
I
3
4
6
5
J
17
1
15
12
7
K
*T (Tank port)
*P (Pressure port)
11
B
L
16
16
C
M
D
rt ciĞnienie)*P
Akcesoria hydrauliczne
(Port zbiornika)*T
F
D
N
E
D
F
D
O
C
E
(Port ciĞnienie)*P
(Port zbiornika)*T
•Szczegółowe specyfikacje i wymiary akcesoriów hydraulicznych patrz „Katalog akcesoriów hydraulicznych.”
•Produkt nie jest objęty rejestracją IS09001
M-1
CIECZ HYDRAULICZNA
A
Ciecz robocza
Ciecz robocza jest płynna wewnątrz urządzenia hydraulicznego, które działa jak medium przenoszące siłę. Oprócz zadania związanego z eksploatacją, hydrauliczna ciecz
robocza również realizuje takie zadania, jak
smarowanie, zabezpieczenie antykorozyjne,
uszczelnienie i chłodzenie. Ze względu na
ważny wkład, jaki ciecz hydrauliczna wywiera na eksploatację, wydajność i niezawodność urządzeń hydraulicznych, ważne jest
zachowanie ostrożności podczas wybierania
odpowiedniego typu dla danych potrzeb oraz
podczas przechowywania cieczy.
•Ciecz robocza na bazie oleju
Te ciecze robocze na bazie oleju mają
bardzo szeroki zakres zastosowań w
urządzeniach hydraulicznych stanowią
obecnie większość stosowanych hydraulicznych cieczy roboczych.
dla syntetycznych FRHF.
Konieczna jest ostrożność podczas
stosowania FRHF odnośnie materiału
uszczelniającego, farby i kompatybilności z metalem (patrz tabela poniżej) oraz
z tego powodu, że właściwości dotyczące smarowania różnią się od właściwości
oleju mineralnego.
Najpowszechniej stosowanymi cieczami
hydraulicznymi na bazie oleju mineralnego są ogólne ciecze robocze oraz ciecz
robocza zapobiegająca przed zużyciem.
Ogólna ciecz robocza jest zwana „typ
R&O”. Tworzy się ją przez dodanie inhibitorów utleniania, inhibitorów korozji,
inhibitorów piany i innych dodatków do
oczyszczonego oleju na bazie parafiny
celem poprawy jej charakterystyki.
Ciecz robocza zapobiegająca zużyciu
zawiera dodatki dla ekstremalnego ciśnienia, która poprawia właściwości przy
ciśnieniu ekstremalnym oraz przy operacjach hydraulicznych wykonywanych z
dużą prędkością.
Kompatybilność materiału uszczelnienia z
ognioodporną cieczą hydrauliczną
•Ognioodporna ciecz hydrauliczna
Materiał
uszczelki
Guma nitrylowa
E. P. R.
Guma fluorowa
Teflon
Guma butylowa
Guma uretanowa
Guma silikonowa
Skóra (uszczelniona woskiem)
Buk N
Buk S
C
Odporna na ogień ciecz hydrauliczna
jest stosowana w urządzeniach pożarniczych oraz w urządzeniach hydraulicznych w zastosowaniach, w których
występuje niebezpieczeństwo pożaru.
Występują dwa rodzaje FRHF: mieszalna
z wodą i syntetyczna.
Popularnym typem jest typ woda-glikol
oraz typ emulsji woda w oleju dla FRHF
zawierającego wodę, oraz typ estru fosforanowego i estru kwasu tłuszczowego
~
Patrz strony odnośnie każdego
urządzenia hydraulicznego lub proszę skontaktować się ze swoim
przedstawicielem, aby sprawdzić,
czy ognioodporna ciecz hydrauliczna może być stosowana z określonym urządzeniem.
Kompatybilność farby z ognioodporną cieczą hydrauliczną
Kompatybilność metalu z ognioodporną cieczą
hydrauliczną(△oznacza częściowy problem.)
Ciecz
Ciecz
Ciecz
Ester
Ester
Emulsja Wodakwasu
fosfora- tłuszczowody w
-glikol
nowy
oleju
wego
Emulsja
Ester Ester kwasu
Wodawody w
fosfora- tłuszczo-glikol
oleju
nowy
wego
○
×
○
○
×
×
○
○
×
○
○
×
×
○
○
○
△
×
○
○
○
○
×
○
×
×
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
○
○
×
○
Ester
Emulsja
wody w
oleju
Farba
Woda-glikol
Żywica epoksydowa
Żywica
winylowa
Żywica uretanowa
Żywica ftalowa
Żywica
fenolowa
×
×
○
×
×
×
○
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
Aluminium
Żeliwo
Stal
Mosiądz
Miedź
Magnez
Kadm
Cynk
×
○
○
○
○
×
×
×
△
○
○
○
○
△
△
○
L
Emulsja wody w oleju
Ester fosforanowy
Ester kwasu tłuszczowego
0,876
1,072
0,890
1,152
0,900
242
Brak
Brak
262
257
40°C
45,8
45,5
67,9
36,4
43,6
100°C
6,86
9,09
12,0
4,72
8,00
Współczynnik lepkości
105
206
146
110
165
Temperatura krzepnięcia °C
-30
-40
-12,5
-20
-10 lub mniej
M
N
O
•Charakterystyka lepkość-temperatura (ciecz robocza na bazie oleju)
Lepkość jest najważniejszym czynnikiem
podczas rozważań odnośnie wyboru
hydraulicznej cieczy roboczej. Lepkość
ma duży wpływ na wiele właściwości,
łącznie ze sprawnością objętościową,
sprawnością mechaniczną i rezystancją
rury, szczelnością zaworu, właściwościami eksploatacyjnymi, itp.
Pomimo tego, że podczas określania
odpowiedniej lepkości cieczy należy rozważyć ogólną wydajność i charakterystykę urządzenia hydraulicznego, przede
wszystkim należy uwzględnić potrzebę
stosowania pompy hydraulicznej w sercu systemu hydraulicznego.
Poniższe strony przedstawiają typowe
Dane techniczne
Woda-glikol
Lepkość
mm2/s
H
K
Typ Ciecz robocza na bazie
oleju
Temperatura rozpalenia °C
G
J
•Ogólne właściwości cieczy hydraulicznej (typowe)
Ciężar właściwy 15/4°C
F
I
○
○
○
○
○
○
△
△
Uwaga) Symbol △oznacza pozycje, które mogą mieć problemy. Odnośnie szczegółów proszę skontaktować się ze swoim przedstawicielem lub z producentem hydraulicznej cieczy roboczej.
○oznacza pozycje, których można użyć. ×oznacza nie ok.
Pozycja
E
Ester fosforanowy tłuszczowego
○
○
○
○
△
○
△
△
D
kwasu
Metal
×
B
charakterystyki
lepkość–temperatura dla cieczy roboczej na bazie oleju o
współczynnikach lepkości od 105 do
115, jak również tabele współczynnik
lepkości ASTM –temperatura z informacjami odnośnie odpowiednich i optymalnych zakresów lepkości dla pomp
hydraulicznych.
N-1
-30
B
C
50000
100000
20000
50000
10000
20000
5000
10000
2000
5000
4000
3000
1000
lep ko Ğ ü kin emat y czn a
A
200000
D
2000
1000
500
400
J
K
L
M
N
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Maksymalna lepkoĞü rozruchu
150mm2/s
100
Dopuszczalny zakres lepkoĞci
60mm2/s
300
200
50
40
150
30
100
90
80
20
Optymalny zakres lepkoĞci
30mm2/s
20mm2/s
minimalna lepkoĞü (P 14MPa{143kgf/cm2})
15
minimalna lepkoĞü (P 14MPa{143kgf/cm2})
10
9
8
50
7
150
100
83
68
56
46
Ğrednia temperatura pracy
6
5
lepkoĞü grande
(ISO VG)
40
4
32
páyn hydrauliczny Olej mineralny
wskaĨnik lepkoĞci VI 105 to 115
3
G
I
10
200
45
H
0
700
60
F
-10
500
400
300
70
E
-20
35
2
SUS mm2/s
{cSt}
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
temperatura ˚C
• Poziomy czystości cieczy
Obecne wysokociśnieniowe, szybkie i bardzo
precyzyjne hydrauliczne urządzenia sterujące są
bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej podatne na
problemy spowodowane zanieczyszczeniami w
cieczy hydraulicznej. Zanieczyszczenia cieczy
mogą spowodować straty wydajności maszyny,
skrócenie jej żywotności, a nawet mogą doprowadzić do usterki działania urządzenia.
Z tego powodu w USA zdefiniowano numeryczne limity zanieczyszczeń celem zarządzania
poziomami czystości dla hydraulicznej cieczy
roboczej.
W Japonii również stosuje się te same standardy
(normalnie NAS-1638) do klasyfikacji wartości
granicznych zanieczyszczenia cieczy.
W przyszłości międzynarodowa norma ISO dotycząca czystości (ISO 4406) będzie wykorzystywać kod zakresu do definiowania zbiorczej ilości
cząsteczek w średnicy na milimetr. Kody zakresu
są oddzielone ukośnikiem w porządku średnicy
cząstki: większej, niż 4 +m (C), większej, niż 6 +m
(C), oraz większej, niż 14 +m (C).
Na przykład
1200 cząstek/mℓ
Powyżej 4+m (C)
300 cząstek/mℓ
Powyżej 6+m (C)
40 cząstek/mℓ
Powyżej 14+m (C)
Kod czystości wygląda następująco: 17/15/12
Dopuszczalne ilości cząstek w cieczy hydraulicznej–NAS-1638 (100mℓ)
15 do
25+m
25 do
50+m
50
do
100
+m
22
00
125
250
44
0
1
500
89
1 000
178
2
2 000
356
3
4
4 000
712
8 000
1 425
5
6
16 000
2 850
7
32 000
5 700
8
64 000 11 400
9
128 000 22 800
10
256 000 45 600
11
512 000 91 200
12 1 024 000 182 400
4
8
16
32
63
126
253
506
1 012
2 025
4 050
8 100
16 200
32 400
1
2
3
6
11
22
45
90
180
360
720
1 440
2 880
5 760
Rozmiar
cząstki
Klasa
5 do
15+m
100
+m
lub
większy
Urządzenie
Filtr
0
0
1
1
2
4
8
Od nominalnie 0,8+m
16
@
do bezwzględnie 3+m
32
↕Czysty olej
↕Elektrohydrauliczne urządzenie
64 wspomagające
↕Ciecz hydrauliczna NC
Od nominalnie 10+m
128 ↕Elektrohydrauliczny silnik
@
↕W bębnie
do bezwzględnie 40+m Ogólna ciecz hydrau256 impulsowy
liczna (nowa)
512
1 024 ↕Ogólne przemysłowe urządzenie hydrauliczne
Ciężar zanieczyszczeń na100 mℓ cieczy hydraulicznej–NAS-1638
Klasa
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Ciężar mg
0,02
0,05
0,01
0,30
0,50
0,70
1,0
2,0
4,0
Dane techniczne
Równoważniki limitów zanieczyszczeń ISO (ISO 4406:1999) Ilość cząstek przedstawia górne granice wartości dla każdego numeru skali.
O
Ilość cząstek (cząstki/mℓ)
2 500 000 +
2 500 000
1 300 000
640 000
320 000
160 000
80 000
40 000
20 000
10 000
N-2
Numer skali
>28
28
27
26
25
24
23
22
21
20
Uwagi
Ilość cząstek (cząstki/mℓ)
5 000
2 500
1 300
640
320
160
80
40
20
10
Numer skali
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Ilość cząstek (cząstki/mℓ)
5
2,25
1,3
0,64
0,32
0,16
0,08
0,04
0,02
0,01 lub mniej
Numer skali
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A
Urządzenia hydrauliczne na ciecz roboczą
typu woda-glikol
B
Dane techniczne pompy hydraulicznej na ciecz roboczą typu woda-glikol
Proszę skorzystać z poniższych tabel, aby wybrać odpowiedni typ pompy w przypadku stosowania cieczy roboczej typu woda-glikol.
1. Pompa tłokowa o zmiennej wydajności serii PVS, PZS
Napięcie znamionowe
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalna prędkość
obrotowa
Prędkość min-1
Ciśnienie na wlocie
MPa {kgf/cm2}
8N*-30
14 {143}
14 {143}
1200
-0,01{-0,1} lub większe
W-PVS-1B - 16N*-12
14 {143}
10,5{107}
14 {143}
10,5{107}
1200
-0,01{-0,1} lub większe
14 {143}
10,5{107}
14 {143}
10,5{107}
1200
-0,01{-0,1} lub większe
W-PZS-3B - 70N*-10
14 {143}
14 {143}
1200
-0,01{-0,1} lub większe
W-PZS-4B -100N*-10
14 {143}
14 {143}
1200
-0,01{-0,1} lub większe
W-PZS-5B -130N*-10
14 {143}
14 {143}
1200
-0,01{-0,1} lub większe
Typ pompy W/G
W-PVS-0B -
- 22N*W-PVS-2B - 35N*-12
- 45N*-
C
D
E
F
Uwaga 1) Utrzymać temperaturę oleju na poziomie od 10 do 50°C podczas pracy.
Uwaga 2) Zalecamy okresową kontrolę pompy tłokowej o zmiennej wydajności serii PVS, PZS.
Ciecze robocze na bazie wody lub glikolu mają gorsze właściwości smarujące w porównaniu z ogólnymi olejami mineralnymi, co powoduje skrócenie trwałości pompy (żywotność elementu tocznego.
G
2. Pompa łopatkowa o zmiennej objętości serii VDR22 design
Typ pompy W/G
Napięcie znamionowe
MPa {kgf/cm2}
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
W-VDR-1*-1A2-22
3,5{35,7}
3,5{35,7}
7 {71,4}
3,5{35,7}
7 {71,4}
3,5{35,7}
-1A3-2A2-
Maksymalna prędkość
obrotowa
Prędkość min-1
Ciśnienie na wlocie
MPa {kgf/cm2}
1800
-0,015 do +0,03
{-0,15 do +0,3}
Maksymalna prędkość
obrotowa
Prędkość min-1
Ciśnienie na wlocie
MPa {kgf/cm2}
H
I
-2A35 {51 }
5 {51 }
Uwaga) Utrzymać temperaturę oleju na poziomie od 15 do 55°C podczas pracy.
J
3. Pompa łopatkowa o zmiennej objętości serii VDC
Typ pompy W/G
Napięcie znamionowe
MPa {kgf/cm2}
W-VDC-1*-1A2-20
-1A3-
3,5{35,7}
7 {71,4}
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
3,5{35,7}
7 {71,4}
-2A2-2A3W-VDC-2*-1A2-20
-1A3-
3,5{35,7}
5 {51 }
3,5{35,7}
7 {71,4}
3,5{35,7}
5 {51 }
3,5{35,7}
7 {71,4}
-2A2-2A3W-VDC-3*-1A2-20
-1A3-
3,5{35,7}
5 {51 }
3,5{35,7}
7 {71,4}
3,5{35,7}
5 {51 }
3,5{35,7}
7 {71,4}
1800
1800
1800
K
-0,015 do +0,03
{-0,15 do +0,3}
L
-0,015 do +0,03
{-0,15 do +0,3}
-0,015 do +0,03
{-0,15 do +0,3}
M
Uwaga) Utrzymać temperaturę oleju na poziomie od 15 do 55°C podczas pracy.
4. Pompa IP serii IPH
Maksymalne ciśnienie
robocze
MPa {kgf/cm2}
Maksymalna prędkość
obrotowa
Prędkość min-1
Ciśnienie na wlocie
MPa {kgf/cm2}
W-IPH-2*-*-11
21{214}
25 {255}
1200
-0,015 do +0,03{-0,15 do +0,3}
W-IPH-3*-*-20
21{214}
25 {255}
1200
-0,015 do +0,03{-0,15 do +0,3}
W-IPH-4*-*-20
21{214}
25 {255}
1200
-0,015 do +0,03{-0,15 do +0,3}
W-IPH-5*-*-21(11)
21{214}
25 {255}
1200
-0,015 do +0,03{-0,15 do +0,3}
W-IPH-6*-*-21(11)
21{214}
25 {255}
1200
-0,015 do +0,03{-0,15 do +0,3}
N
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
MPa {kgf/cm2}
Typ pompy W/G
O
Uwaga) • Stosować zawór odpowietrzający do odpowietrzania podczas pracy testowej.
CAB-T02-*-11 maksymalne ciśnienie robocze 25MPa (255kgf/cm2)
• Podczas eksploatacji utrzymywać temperaturę oleju w zakresie od 15 do 55°C.
N-3
Dane techniczne zaworu hydraulicznego na ciecz roboczą typu woda-glikol
A
B
Proszę skorzystać z poniższych tabel, aby wybrać odpowiedni typ zaworów hydraulicznych w przypadku stosowania cieczy roboczej typu woda-glikol.
1. Zawory sterowania ciśnieniem
Nazwa
Zawór nadmiarowy
C
Zawór nadmiarowy
Zdalnie sterowany zawór nadmiarowy
D
Sterowany cewką zawór nadmiarowy
E
Sterowany cewką zawór nadmiarowy
Zawór redukcji ciśnienia (i zwrotny)
F
Zawór równoważący
Zawór sterowania ciśnieniem (i zwrotny)
G
H
R-○*03-*-12
R-○*06-*-20
R-○*10-*-20
RI-G03-*-20
RI-G06-*-20
RCD-T02-*-11
RC-T02-*-12
RC-G02-*-21
RSA-○*03-***-**-15
RSA-○*06-***-**-23
RSA-○*00-***-**-23
RSS-○*03-***-**-15
RSS-○*06-***-**-23
RSS-○*10-***-**-23
RIS-G03-***-**-21
RIS-G06-***-**-21
W-(C)G-○*03-*-21
W-(C)G-○*06-*-21
W-(C)G-○*10-*-21
GR-G01-A*-20
GR-G03-A*(B)-20
(C)Q-○*03-**-21
(C)Q-○*06-**-21
(C)Q-○*10-**-21
Dane techniczne
Maksymalne natężenie przepływu
(Uwaga)
30(20)ℓ/min
2
21MPa{214kgf/cm }
150
340
(Uwaga)
120(30)ℓ/min
21MPa{214kgf/cm2}
260
15ℓ/min
2
21MPa{214kgf/cm2}
2
30ℓ/min
150
340
21MPa{214kgf/cm2}
30
150
340
120ℓ/min
21MPa{214kgf/cm2}
260
(Uwaga)
40(20)ℓ/min
2
21MPa{214kgf/cm }
100
250
20ℓ/min
14MPa{143kgf/cm2}
40
40ℓ/min
2
100
21MPa{214kgf/cm }
250
Maksymalne ciśnienie robocze
Uwaga) Wartości natężenia przepływu w nawiasach mają zastosowanie, gdy pole zakresu regulacji ciśnienia oznaczone gwiazdką (*) to A, B, lub C.
2. Kierunkowe zawory sterujące
Nazwa
I
Prostokątny zawór zwrotny
Liniowy zawór zwrotny
J
Pilotowy zawór zwrotny
Zawór manualny typu DMA
K
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego SA
L
Zawór elektromagnetyczny typu mokrego SS
Precyzyjny zawór elektromagnetyczny
M
N
Typ zaworu W/G
Zawór elektromagnetyczny typu bezprzeciekowego
Kurek probierczy
Typ zaworu W/G
CA-○*03-*-20
CA-○*06-*-20
CA-○*10-*-20
CN-T03-*-11
CN-T06-*-11
CN-T10-*-11
CP-○*03-*-20
CP-○*06-*-20
CP-○*10-*-20
W-DMA-G01-***-20
W-DMA-G03-***-20
SA-G01-**-**-31
SA-G03-**-**(J)21
DSA-G04-**-**-22
DSA-G06-**-**-22
SS-G01-**-**-31
SS-G03-**-**-(J)22
DSS-G04-**-**-22
DSS-G06-**-**-22
SS-G01-**-FR-**-31
SS-G03-**-FR-**-(J)22
W-SF-G01-**-**-10
SNH-G01-**-**-11
SNH-G03-**-**-10
SNH-G04-**-**-10
SNH-G06-**-**-10
K2-○*02-10
K2-○*03/04-10
Dane techniczne
Maksymalne natężenie przepływu
40ℓ/min
2
110
21MPa{214kgf/cm }
320
30ℓ/min
2
75
21MPa{214kgf/cm }
190
40ℓ/min
21MPa{214kgf/cm2}
110
320
35ℓ/min
21MPa{214kgf/cm2}
65
Maksymalne ciśnienie robocze
Uwaga1)
28MPa{286kgf/cm2}
85ℓ/min
250
500
Uwaga1)
28MPa{286kgf/cm2}
21MPa{214kgf/cm2}
14MPa{143kgf/cm2}
31,5MPa{321kgf/cm2}
21MPa{214kgf/cm2}
35MPa{357kgf/cm2}
85ℓ