Ziemia powstała jako część tworzącego się Układu Słonecznego

advertisement
Witam! W tym albumie chciałbym Wam pokazać rozwój
Ziemi. Album podzieliłem na kilka etapów , w każdym
opisałem życie od powstania Ziemi do współczesności.
Dodatkowo na końcu napisałem o innych planetach Układu
Słonecznego. Wiadomości zbierałem z książek i Internetu.
Historia Ziemi obejmuje okres około 4,6 miliarda lat (4 567
000 000 lat), od uformowania się planety z mgławicy
słonecznej do czasów współczesnych.. Wielki Wybuch,
podczas którego powstał Wszechświat, nastąpił około 13,7
miliarda lat temu.
Etap I:
Powstanie i Ewolucja Układu Słonecznego
Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego rozpoczęły się 4,6 miliarda lat temu.
Układ Słoneczny wciąż ewoluuje i nie będzie istniał wiecznie w obecnej formie. Za
około 5 miliardów lat Słońce powiększy wielokrotnie swoją średnicę, stając się
czerwonym olbrzymem, który odrzuci swoje zewnętrzne warstwy jako mgławicę
planetarną i przekształci się w białego karła. Istnieje też szansa, choć jest ona
niezmiernie mała, że w odległej przyszłości grawitacja gwiazd przechodzących w
sąsiedztwie układu słonecznego uszczupli orszak planet towarzyszących Słońcu,
wówczas zostaną one wyrzucone w przestrzeń międzygwiezdną. Wydarzenie takie
może być skutkiem zbliżenia gwiazdy z naszej galaktyki lub z innej galaktyki
podczas zderzenia galaktyk, szczególnie że za około 3 miliardy lat oczekiwane jest
zderzenie Galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną. Istnieje też niebezpieczeństwo,
że w planetę uderzy inne ciało niebieskie o masie wystarczającej do rozerwania i
zniszczenia jej. Słońce pozostanie prawdopodobnie samotne, bez orbitujących
planet. Co oznacza że za około 3 miliardy lat nasza planeta przestanie istnieć.
Powstanie planet
Uważa się, że planety powstały z mgławicy słonecznej – chmury gazu i pyłu
w kształcie dysku pozostałej po powstaniu Słońca. Gazowe olbrzymy, czyli
Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, powstały w dalszej odległości od Słońca – za
orbitą Marsa.
Młode gwiazdy typu T Tauri, jaką było Słońce, charakteryzują się dużo
silniejszym wiatrem słonecznym niż starsze, bardziej stabilne gwiazdy.
Uważa się, że Uran i Neptun uformowały się dopiero po powstaniu Jowisza i
Saturna. Powstania Urana i Neptuna nie wyjaśniają standardowe teorie
powstawania planetKuipera.
Astronomowie przewidują, że Układ Słoneczny w obecnej postaci nie
ulegnie drastycznym zmianom, dopóki Słońce nie spali całego wodoru w
swoim jądrze, zamieniając go w hel i przechodząc w kolejną fazę ewolucji na
diagramie Hertzsprunga-Russella, zmieniając się z gwiazdy ciągu głównego
w czerwonego olbrzyma. Mimo tego do tego czasu Układ Słoneczny będzie
ulegał powolnym zmianom.
Etap II:
Powstanie Ziemi
Ziemia powstała jako część tworzącego się Układu
Słonecznego, który uformował się z wielkiej wirującej chmury
gazu, pyłu i skał. Około 4,6 miliarda lat temu,
prawdopodobnie nieodległa gwiazda zapadła się w supernową
wyrzucając z siebie z dużą prędkością zewnętrzne fragmenty.
Powstała w ten sposób fala uderzeniowa (strumień materii)
przechodząc przez mgławicę słoneczną zainicjowała
zagęszczanie się materii, wprawiając (lub zwiększając)
jednocześnie jej ruch obrotowy. Jednocześnie z tworzeniem się
Słońca w wirującym dysku zachodziły procesy tworzenia się
planet.. Powstająca energia rozgrzała Słońce, zapobiegając
dalszemu jego zapadaniu. Wysoka temperatura wywołała
świecenie gwiazdy oraz wiatr słoneczny, które wywiały z jej
okolic resztki gazu i drobnego pyłu. Brak gazu uniemożliwił
tworzenie się kolejnych skupień materii. W zderzających się z
dużą prędkością drobnych ciałach dominowało kruszenie, takie
jakie obserwuje się obecnie w pierścieniach planetarnych.
Większość istniejących wówczas drobnych obiektów w
późniejszych okresach spadła na planety. Tylko niewielka część
tych okruchów pozostała do dziś w Układzie Słonecznym i są
one klasyfikowane jako drobne ciała niebieskie.
Księżyc
Powstanie Księżyca jest nadal niezbadane, ale podobieństwo składu skorupy Księżyca i Ziemi
wskazuje na teorię wielkiego zderzenia. Możliwe, że Ziemia nie była jedyną planetą formującą się w
odległości 150 milionów kilometrów od Słońca. Planetaktóra zdeżyła się z rozżarzoną ziemią,
nazwana jest Thea, była mniejsza od Ziemi w jej aktualnej postaci, przypominała swoją masą i
rozmiarami Marsa. Jej orbita mogła w początkowych stadiach być stabilna, lecz w miarę zbierania
przez Ziemię coraz większych ilości materii rosło przyciąganie między tymi planetami, przyciąganie
planet destabilizowało stopniowo układ. Gdy uderzyła skosem w Ziemię mała prędkość (7 - 10 km/s)
i mały kąt przy jakich przebiegło zderzenie nie były wystarczające do zniszczenia (rozerwania i
rozrzucenia) Ziemi, lecz były na tyle silne by wybić pewną część jej skorupy daleko za atmosferę.
Większość materiału Thei pozostała na Ziemi, a jej cięższe fragmenty wniknęły w jądro Ziemi. Część
wybitego z Ziemi materiału wraz z pozostałościami gazowymi Thei. Teoria ta wyjaśnia też istnienie w
Ziemi dużego i ciężkiego jądra, które odpowiada za wiele zjawisk na Ziemi w tym ziemskie pole
magnetyczne i utrzymujące się do dziś ruchy tektoniczne, (na sąsiednich planetach dawno zanikły)
które utworzyły kontynenty. Ta sama teoria zakłada również, że zderzenie doprowadziło do
przechylenia osi obrotu Ziemi względem jej płaszczyzny wędrówki naokoło Słońca, które
odpowiedzialne jest za ziemskie pory roku.
Etap III:
Historia życia na Ziemi
Historia życia na Ziemi obejmuje kilka miliardów lat, od powstania pierwszych
organizmów do gatunków jakie istniały i istnieją dzisiaj. Z wyjątkiem ostatnich kilku
tysięcy lat, historia życia na Ziemi jest rekonstruowana metodami pośrednimi.
W zrozumieniu historii życia na Ziemi dużą rolę odegrała biologia. Biologia współczesna
rozwinęła się w XIX wieku, wraz z dyskusjami na temat przebiegu ewolucji, powstaniem
chemii organicznej, oraz słynnym doświadczeniem Pasteura, w którym wykazał on, że
wszystkie komórki powstają z innych komórek. Wcześniejsze hipotezy nie wyjaśniały w
sposób naukowy powstania pierwszej komórki i procesu jej ewolucji aż do współczesnej
różnorodności życia.
Jako że podstawowymi źródłami informacji były współczesne organizmy oraz
skamieniałości organizmów dawnych, dość szybko zarysowany został obraz zależności
między głównymi grupami zwierząt i roślin. Obraz ten zbudowany był w dużej mierze na
opartej jedynie na morfologii organizmów spekulacji, i choć poprawnie przedstawiał
pewne zależności zawierał też wiele poważnych błędów. XX wiek przyniósł rewolucję. Do
wydarzeń mających największy wpływ na wiedzę o historii życia należą powstanie
genetyki oraz eksperyment Stanleya Millera, w którym wykazał on, że substancje
organiczne mogły samoistnie tworzyć się na wczesnej Ziemi. Przełomowe było również
rozpowszechnienie się komputerów, dzięki którym możliwe stały się obliczenia
niedostępne dla XIX-wiecznych badaczy, takie jak analizowanie funkcji białek przeszłych
organizmów, których strukturę znamy dzięki genom ich współczesnych potomków.
Etap IV:
Człowiek
Około 7 milionów lat temu w Afryce żyła mała małpa Sahelanthropus tchadensis,
która była ostatnim zwierzęcym-przodkiem współczesnych ludzi i blisko z nimi
spokrewnionych szympansów karłowatych oraz szympansów. Potomkowie tylko
dwóch odgałęzień tego gatunku przetrwały do czasów dzisiejszych. Krótko po
rozdzieleniu się gatunku, z przyczyn które ciągle są tematem spornym,
członkowie jednej z gałęzi wykształciły dwunożność i zaczęły chodzić w pozycji
wyprostowanej. Znacznemu powiększeniu ulegał mózg małp, a 2 miliony lat temu
pojawiły się pierwsze zwierzęta, które można sklasyfikować jako "Homo" człowiek. Naturalnym jest to, że granica pomiędzy poszczególnymi gatunkami czy
nawet rodzajami, jest raczej umowna, gdyż organizmy zmieniają się z pokolenia
na pokolenie. Umiejętność kontrolowanego użycia ognia pojawiła się u Homo
erectus co najmniej 790 tysięcy lat temu. Trudniejsze jest ustalenie pojawienia się
języka - nie wiadomo, czy Homo erectus potrafił mówić, czy umiejętność ta
pojawiła się dopiero u Homo sapiens. Najstarsze dowody na życie duchowe ludzi
wiązane są z Neandertalczykami (klasyfikowanymi jako odrębny gatunek bez
żyjących współcześnie potomków); ludzie ci grzebali swoich zmarłych, bardzo
często wkładając do grobów pożywienie i narzędzia. Dowody na bardziej
skomplikowane wierzenia, jak na przykład malarstwo jaskiniowe wczesnego
człowieka kromaniońskiego (być może o znaczeniu religijnym) pojawiło się około
32 tysiące lat temu - sześć dziesiątych umownej sekundy temu. Ludzie
kromaniońscy pozostawili po sobie również kamienne figurki (na przykład Wenus
z Willendorfu), co również może być oznaką wierzeń religijnych. Około 11 tysięcy
lat temu. Homo sapiens dotarł już na południowe wybrzeża Ameryki
Południowej, ostatniego niezamieszkanego przez niego fragmentu Ziemi. Stałemu
usprawnieniu podlegał język i narzędzia wykorzystywane przez ludzkość, a relacje
interpersonalne stawały się coraz bardziej skomplikowane.
Etap V:
Współczesność
Od lat 40. XX wieku do dnia dzisiejszego zmiany na Ziemi
zajęły ostatnią milisekundę życia Ziemi. Odkrycia w tym
czasie to m.in. broń jądrowa, komputery, inżynieria
genetyczna i nanotechnologie. Ekonomiczna globalizacja,
spowodowana rozwojem komunikacji i transportu, wpłynęła
na codzienne życie wielu części świata. Swój wpływ
rozszerzyły idee społeczne i państwowe, takie jak
demokracja, kapitalizm i ochrona środowiska. Mimo tego,
wciąż problemami są choroby, wojny, globalne ocieplenie i
bieda.
W 1957 ZSRR ( Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich ) wystrzelił na orbitę Ziemi pierwszego
sztucznego satelitę, a wkrótce Jurij Gagarin został
pierwszym człowiekiem w Kosmosie, zaś Neil Armstrong
pierwszym, który postawił stopę na innym obiekcie
astronomicznym, Księżycu Ziemi. Pięć agencji kosmicznych,
reprezentujących piętnaście państw, pracowało nad
wybudowaniem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na jej
pokładzie od 2000 przez cały czas jest obecna ekipa z Ziemi.
Etap VI:
Przyszłość Ziemi
Od czasu odkrycia ewolucji gwiazd, której podlega
też Słońce, naukowcy budują scenariusze dotyczące
przyszłości planet Układu Słonecznego w
szczególności Ziemi. Panuje zgoda, że w
ostateczności Słońce stając się czerwonym
olbrzymem rozszerzy się aż do obecnej orbity Ziemi,
ale nie ma jednoznaczności w poglądach czy Słońce
pochłonie Ziemię czy nie. Utrata masy przez Słońce
oraz siły pływowe dążą do zwiększenia promienia
orbity Ziemi, ale opór materii wyrzucanej ze Słońca i
oddziaływanie z ciałami znajdującymi się na orbitach
o większym promieniu hamują ruch Ziemi a tym
samym zmniejsza promień orbity Ziemi. Wśród
naukowców nie ma konsensusu dotyczącego czy
wzrost orbity Ziemi będzie wystarczający do tego by
Ziemia uniknęła wchłonięcia przez Słońce.
Dodatkowe informacje o planetach Układu Słonecznego:
1.Merkury
Merkury – najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta
Układu Słonecznego. Jako planeta wewnętrzna
znajduje się dla ziemskiego obserwatora zawsze
bardzo blisko Słońca, dlatego jest trudna do
obserwacji. Mimo to należy do planet widocznych
gołym okiem i była znana już w starożytności.
Merkurego dojrzeć można jedynie tuż przed wschodem
lub tuż po zachodzie Słońca.
Fakturą powierzchni Merkury przypomina Księżyc: są
na nim liczne kratery uderzeniowe i praktycznie
pozbawiony jest atmosfery. Temperatura powierzchni
waha się od −183 °C do 427 °C. W przeciwieństwie do
Księżyca, planeta ma jednak duże żelazne jądro,
generujące pole magnetyczne o natężeniu stukrotnie
mniejszym od natężenia ziemskiego pola
magnetycznego. Wielkość jądra powoduje, że Merkury
ma jedną z największych gęstości spośród planet
Układu Słonecznego (nieznacznie większą ma Ziemia).
Merkury nie posiada naturalnych satelitów.
2.Wenus
Wenus – druga według oddalenia od
Słońca planeta Układu Słonecznego.
Wenus jest trzecim pod względem jasności
ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu
widocznym na niebie. Ponieważ
obserwacje tej planety są możliwe tylko
wieczorem i rano, nazywana jest także:
Jutrzenką, Gwiazdą Poranną lub Gwiazdą
Wieczorną (starożytni Grecy nazywali ją
odpowiednio: Fosforos i Hesperos. Jest
skalnym globem osnutym gęstymi
chmurami, które odbijają większość światła
słonecznego. Żółtawy kolor chmur
atmosfery pochodzi od kwasu siarkowego.
Nie posiada naturalnego satelity (odkryto
jednak planetoidę 2002 VE68 o średnicy
około pół kilometra, pozostającą w
rezonansie orbitalnym 1:1 z Wenus, z tej
racji mogącej być nazywaną quasiksiężycem Wenus). Znak Wenus oznacza
płeć kobiety. Jej nazwa wzięła się od
rzymskiej bogini miłości, Wenus.
3.Mars
Mars – czwarta według oddalenia od Słońca
planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety
pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny –
Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy
obserwacji wydaje się być rdzawo-czerwona i
kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną.
Postrzegany odcień wynika stąd, że
powierzchnia planety jest pokryta tlenkami
żelaza. Mars posiada dwa niewielkie księżyce
o nieregularnych kształtach – Fobosa i
Deimosa. Prawdopodobnie są to dwie
planetoidy przechwycone przez pole
grawitacyjne planety. Przypuszcza się, że
mogło na niej kiedyś powstać życie, jednak
obecnie nie ma na to solidnych dowodów.
Mars jest jedną z pięciu planet widocznych
gołym okiem. W opozycji osiąga jasność do 3,0 wielkości gwiazdowej i średnicę kątową do
25".
4. Jowisz
Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od
Słońca i największa planeta Układu
Słonecznego. Posiada wiele księżyców
(odkryto 63) oraz system pierścieni. Jowisz
wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem to
planety gazowe, czasem nazywane również
planetami jowiszowymi.
Jasność Jowisza waha się w okolicy -2,3m,
maksymalnie wynosi ona -2,7m. Jest on jedną
z pięciu planet widocznych gołym okiem i
jednocześnie zazwyczaj czwartym pod
względem jasności obiektem na niebie (po
Słońcu, Księżycu, i Wenus). W czasie
wyjątkowo korzystnych opozycji Marsa,
jasność Marsa może przewyższać jasność
Jowisza – wtedy ten ostatni spada na piątą
pozycję w skali jasności.
5.Saturn
Saturn – szósta planeta Układu
Słonecznego pod względem oddalenia od
Słońca. Jest to gazowy olbrzym, drugi pod
względem masy i wielkości po Jowiszu, a
przy tym paradoksalnie o najmniejszej
gęstości ze wszystkich planet całego
Układu Słonecznego. Saturn znany był już
w świecie starożytnym. Charakterystyczną
jego cechą są pierścienie składające się
głównie z lodu i (w mniejszej ilości) z
odłamków skalnych. Obecnie znamy 61
naturalnych satelitów Saturna (3
niepotwierdzone ostatecznie). Nazwa
planety pochodzi od imienia rzymskiego
boga – Saturna.
6.Uran
Uran – siódma w kolejności od
Słońca planeta Układu Słonecznego.
Jest także trzecią największą i
czwartą najmasywniejszą planetą
naszego systemu. Należy do grupy
gazowych olbrzymów. Nazwa planety
pochodzi od Uranosa, który był
bogiem i uosobieniem nieba w
mitologii greckiej. Stanowi to wyjątek,
gdyż wszystkie pozostałe planety
noszą imiona bóstw z mitologii
rzymskiej. Posiada 27 odkrytych
księżyców.
7.Neptun
Neptun to ósma, najdalsza planeta od Słońca w Układzie
Słonecznym. Zajmuje czwarte miejsce – mierząc według
średnicy i trzecie miejsce według masy. Jej jasność nie
przekracza 7,6m. Neptun jest 17 razy masywniejszy od Ziemi i
trochę masywniejszy od swojego bliźniaka Urana, który ma
masę 15 razy większą od Ziemi i mniejszą gęstość. Planeta
nosi nazwę po rzymskim bogu morza. Jej symbol
astronomiczny to , stylizowana wersja trójzębu Neptuna.
Odkryty 23 września 1846, Neptun jest jedyną planetą
odnalezioną na drodze przewidywań matematycznych, w
miejsce obserwacji nieba. Niespodziewane zmiany w orbicie
Urana doprowadziły astronomów do wniosku, że podlega ona
perturbacjom nieznanej planety. Neptun został odnaleziony w
odległości jednego stopnia od przewidywanej pozycji.
Wkrótce potem został odnaleziony jego księżyc Tryton, a
pozostałe 12 księżyców odkryto dopiero w XX wieku. Neptun
był badany tylko przez jedną sondę, Voyager 2, która
przeleciała w pobliżu planety 25 sierpnia 1989.
Słońce, planety i planety karłowate Układu Słonecznego; wielkości w skali, odległości
nie zachowują skali.
Download