Sposoby przejmowania kontroli nad spó*kami i przeciwdzia*anie

advertisement
Sposoby przejmowania kontroli
nad spółkami i przeciwdziałanie
Grzegorz Borkowski
Tomasz Stelągowski
Warszawa, 09.10.2014
Agenda
•
•
•
•
•
Cele i rodzaje przejęć
Fuzja przyjacielska i wroga
Wykup lewarowany - Case study 1
Grupa Azoty i Acron - Case study 2
Case study 3
Cele i rodzaje przejęć
Rodzaj
Przykładowy cel
Fuzja wertykalna
Pełna kontrola na całym etapem
produkcji
Zdobycie permanentnego
odbiorcy usług/produktów
Fuzja horyzontalna
Ograniczenie konkurencji
Ułatwienie wejścia na rynek
zagraniczny
Konglomerat
Redukcja ryzyka
Fuzja przyjacielska i Fuzja wroga
Zarząd spółki przejmowanej
Chcą nas
przejąć?
Przejęcie zwyczajne
Przejęcie wrogie
Czy do przejęcia potrzeba dwóch graczy?
Case study 1 – wykup lewarowany
Finansowanie
Zarząd
Wykup
Firma
Kredyt
Zabezpieczenie
Sprzedaż
kredytu
Przyszłe
zyski
Case study 2 - Grupa Azoty i Acron
Połączenie czterech największych
zakładów chemicznych: Tarnów –
jednostka dominującą, Police, Puławy
i Kędzierzyn-Koźle.
Rosyjskie przedsiębiorstwo uznawane za
jednego z największych światowych
producentów i nawozów sztucznych.
Obsługiwane rynki
Profil działalności
produkcja nawozów mineralnych,
amoniaku i kwasu fosforowego.
produkcja nawozów mineralnych,
amoniaku i kwasu fosforowego.
Case study 2 - Grupa Azoty i Acron
Lipiec
2012
Wezwanie ZA Tarnów do sprzedaży ok.
66% akcji i podniesienie ceny 3 dni przed
jego zakończeniem do 147% średniej
ceny rynkowej sprzed wezwania
Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski publicznie
mówi o próbie wrogiego przejęcia Azotów przez
Rosjan oraz prowadzi rozmowy z właścicielami
OFE aby nie odpowiadały na to wezwanie
Minister skarbu ogłosił zamiar połączenia
Tarnowa z Puławami. Przewidywany zysk z
synergii 100 mln zł rocznie.
Akcjonariusze ZA Tarnów zdecydowali o
przeprowadzeniu emisji akcji z pozbawieniem
prawa poboru – nowe akcje zostają
zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom ZA
Puławy
Zakup 13 proc. akcji ZA Tarnów
Case study 2 - Grupa Azoty i Acron
Październik
2012
Acron otrzymuje zielone światło od
UOKiK na ewentualne przjeęcie ZA
Tarnów
I kwartał
2013
ZA Tarnów i ZA Puławy podpisują umowę
określającą zasady współpracy w ramach
konsolidacji
Komisja Europejska zgodziła się na połączenie
Grupy Azoty i Zakładów Azotowych Puławy.
Powstaje Grupa Azoty.
Sprzedający akcje ZA Puławy: Skarb Państwa i
PZU OFE Złota Jesień.
Zmiana w statusie grupy: Pozostali
akcjonariusze, poza Skarbem Państwa i Naftą
Polską, mają ograniczone prawo głosu (co
najwyżej 20 proc. ogólnej liczby głosów) na
Walnym Zgromadzeniu.
Październik
2013
Agencja Reuters: Acron kupi ponad 20
procent akcji grupy azoty.
Case study 2 - Grupa Azoty i Acron
Czerwiec
2014
Norica Holding, spółka zależna od grupy
Arcon, uzyskała ponad 20 proc. udziałów
w Grupie Azoty i przedstawiciela w jej
Radzie Nadzorczej.
Lipiec 2014
Skarb państwa zaskarża Nordica Holding do KNF
Sierpień
2014
Grupa Azoty została wpisana przez Ministerstwo
Skarbu Państwa na listę spółek strategicznych
Wrzesień
2014
Ministerstwo skarbu przygotowuje ustawę. Zakłada
ona, że w niektórych przypadkach zakup lub
sprzedaż akcji i udziałów polskich firm będzie
wymagać zgody ministra Skarbu Państwa.
Dalsze
działania
Możliwość odwołania do Trybunału
Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń ze
strony skarbu państwa. (case
prywatyzacji volkswagena)
Case study 2 - Grupa Azoty i Acron
Zastosowane techniki przejęcia:
• Wezwanie do sprzedaży akcji
• Zakupy sesyjne
Zastosowane techniki obrony:
•
•
•
•
•
Ogłoszenie „dobrych wieści”
Emisja akcji
Restrukturyzacja firmy
Zmiana statusu
Posunięcia prawne lub polityczne
Strategia Białego Rycerza
Obrona
Wrogie
przejęcie
Wykup
Firma
Zarząd
Zaprzyjaźniony
inwestor
Case study 3 – kupno Spectrum 7
1984 złączenie Spectrum 7 i Arbusto Energy
1986 po 1.5 miliarda dolarów straty Harken Oil and Gas
kupuje spectrum 7 za 2.2 miliarda dolarów.
Soros później podobno powiedział:
"I didn't know him, He was supposed to bring in the Gulf
connection. But it didn't come to anything. We were buying
political influence. That was it. He was not much of a
businessman."
Dziękujemy za uwagę
Grzegorz Borkowski
Tomasz Stelągowski
Warszawa, 09.10.2014
Download