Streszczenie

advertisement
Streszczenie
Ciężka sepsa i wstrząs septyczny należą do głównych przyczyn zgonów pacjentów
oddziałów intensywnej terapii. W czasie sepsy dochodzi do uogólnionej odpowiedzi na
zakażenie, prowadzącej do zaburzenia wielu osi regulacyjnych organizmu, niedotlenienia
tkanek, zaburzeń metabolicznych i w konsekwencji niewydolności narządów i śmierci.
Komórki macierzyste i progenitorowe znajdujące się w dorosłym organizmie są
odpowiedzialne
za
regenerację
uszkodzonych
tkanek
i dostarczanie nowych komórek.
Celem pracy było zbadanie wpływu sepsy na hematopoetyczne komórki macierzyste i
progenitorowe
w
komórki
oraz
komórki
hematopoetyczne.
VSELs,
W
pracy
mogące
różnicować
wyróżniono
trzy
cele
się
m.in.
szczegółowe,
w których zastosowano różne modele badawcze.
Pierwszy cel dotyczył analizy krążących komórek macierzystych we krwi obwodowej
chorych z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym. Grupa badana składała się z 20 chorych
leczonych w oddziale intensywnej terapii, od których pobierana była krew w 1, 3 i 7 dobie od
rozpoznania choroby. Grupę kontrolną stanowili zdrowi ochotnicy. Za pomocą cytometrii
przepływowej analizowano różne subpopulacje hematopoetycznych komórek macierzystych i
progenitorowych oraz komórki VSELs. Wykazałem, że już w pierwszej dobie choroby
dochodzi do mobilizacji wczesnych macierzystych komórek hematopoetycznych, a także
komórek VSELs. Zwiększona liczba tych komórek utrzymywała się przez cały okres
obserwacji. Ponadto krążące hematopoetyczne komórki macierzyste były aktywne
proliferacyjnie. Chorzy, którzy mieli mniejsze prawdopodobieństwo przeżycia mieli we krwi
wysoki poziom komórek VSELs i hematopoetycznych komórek macierzystych już w
pierwszej dobie choroby. Poziom ten jest wyrazem dynamicznej równowagi komórek
krążących i zależy od ich uwalniania do krążenia z nisz oraz zatrzymania w tkankach.
Również silniejsza mobilizacja komórek VSELs występowała u chorych z zespołem ostrej
niewydolności oddechowej. Dodatkowo oceniano aktywność chemotaktyczną osocza chorych
z sepsą dla komórek szpiku ludzkiego zdrowych osób. Osocze chorych z sepsą wykazywało
słabsze
własności
chemotaktyczne
dla
komórek
macierzystych
i progenitorowych szpiku niż kontrolne osocze od zdrowych osób.
Drugi cel pracy dotyczył oceny hematopoetycznych komórek macierzystych
i progenitorowych w ich niszy w szpiku kostnym w czasie eksperymentalnej sepsy.
Przygotowano myszy szczepu NSG z przeszczepionymi ludzkimi hematopoetycznymi
komórkami macierzystymi w szpiku kostnym, tzw. myszy humanizowane. Myszy te
poddawano eksperymentalnej sepsie poprzez podwiązanie i przekłucie kątnicy (tzw. CLP) lub
dożylne podanie lipopolisacharydu (LPS). Dobę po wywołaniu sepsy, izolowano komórki
szpiku z kości udowych myszy i badano je za pomocą cytometrii przepływowej, oraz analizy
tworzenia kolonii w metylocelulozie. W obu modelach sepsy zaobserwowano spadek liczby i
aktywności komórek progenitorowych mieloidalnych. Jednocześnie ekspansji uległa
populacja hematopoetycznych komórek macierzystych CD34+CD38-.
Ostatni cel
związany był z oceną wpływu lipopolisacharydu na izolowane
z ludzkiego szpiku kostnego komórki macierzyste i progenitorowe w warunkach in vitro.
Wykazałem, że LPS stymuluje proliferację i aktywność progenitorową bardziej dojrzałych
komórek CD34+CD38+, a jednocześnie wykazuje działania pro-apoptotyczne w komórkach
CD34+CD38-. Stymulacja komórek progenitorowych wiązała się z aktywacją szlaku NFκB i
wzrostem metabolizmu mitochondrialnego.
Otrzymane wyniki świadczą, że w czasie sepsy aktywacji ulegają wczesne komórki
macierzyste w szpiku kostnym i mogą one być mobilizowane w odpowiedzi na uszkodzenie
narządów. Ocena liczby krążących komórek VSELs może mieć znaczenie prognostyczne.
Równocześnie ze wzrostem aktywności proliferacyjnej wczesnych komórek macierzystych
zachodzi blokada powstawania i aktywności komórek progenitorowych, co może przejawiać
się
klinicznie
neutropenią
i
niewydolną
walką
z zakażeniem. Mechanizm ten może stanowić cel potencjalnych terapii korygujących tę
blokadę. Sam bakteryjny lipopolisacharyd nie upośledza aktywności progenitorów
hematopoetycznych, a wręcz je stymuluje. Komórki progenitorowe wydają się mieć
mechanizmy chroniące je przed szkodliwymi skutkami aktywacji receptorów TLR
i produkcji wolnych rodników. Świadczy to o znacznym udziale mikrośrodowiska szpiku
kostnego oraz systemowo wydzielanych mediatorów w upośledzeniu hematopoezy w czasie
ciężkiej sepsy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards