Konspekty lekcji matematyki Barbara Łyjak

advertisement
Konspekty lekcji matematyki
Barbara Łyjak
Lekcja nr 1
Temat: Pojęcie obwodu dowolnej figury płaskiej
Czas; 45 minut
klasa IV
CELE LEKCJI
Uczeń umie:
- podać przykłady obwodów z którymi styka się w życiu codziennym np. obwód głowy
i czapki, spodni i pasa (talii), szyi i koszuli.
- umie zmierzyć obwód dowolnej figury, przedmiotu, w tym o owalnym kształcie,
- potrafi obliczyć obwód prostokąta wykorzystując różne sposoby w zapisywaniu tych
obliczeń ( np. rozdzielność mnożenia w dodawaniu i odejmowaniu),
- umie podać długość obwodu prostokąta wykorzystując kratki w zeszycie ( ilość kratek a
ilość centymetrów),
- umie zapisać obwód przy pomocy symboli: gwiazdek, liter itp..
METODY NAUCZANIA
- dyskusja,
- rozwiązywanie problemów,
- ćwiczenia praktyczne,
- praca indywidualna i w grupach ( parami).
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- Karty z zadaniami dla każdego ucznia,
- nakrętki do słoików,
- nić typu kordonek, nożyczki, klej,
- kolorowa kreda.
UPROSZCZONY TOK LEKCJI
1. Dyskusja na temat obwodów z którymi spotykamy się w życiu, czyli „matematyka jest
wszędzie. Uczniowi podają różne przykłady i doświadczenia ( śmieszne sytuacje ) z
obwodami.
2. Zapisanie tematu.
3. Rozdanie kart pracy.
4. Ćwiczenia sprawdzające nabytą podczas lekcji wiedzę.
5. Zadanie pracy domowej.
6. Podsumowanie lekcji.
PROBLEMY I ZADANIA ROZWIĄZYWANE NA LEKCJI
1. Dyskusja na temat obwodów z którymi zetknęliśmy się w życiu codziennym.
2. Przy pomocy nitki, kordonku, itp. uczniowie dokonują pomiaru obwodu swoich
nakrętek i zapisują go w zeszycie obok odrysowanego kształtu nakrętki, pokrywki
etc., używając podanego przez nauczyciela skrótu na obwód, czyli litery O.
3. Z kawałka kordonku, ze związanymi końcami, uczniowie układają kilka kształtów,
i obrysowują je( mogą pomalować obszar ograniczony tą linią).Otrzymują różne
kształty o tych samych obwodach. Wyciągają samodzielnie wnioski samodzielnie
zapisują je pod tym ćwiczeniem.
WNIOSEK: Figury o takich samych obwodach mogą mieć różne kształty.
4…Które z figur na rysunku mają równe obwody? Podaj obwód: w ilości kratek oraz
w centymetrach.
a
b
c
d
4. Janek postanowił w upominku dla dziadka okleić nową taśmą zniszczoną ramkę z jego
zdjęciem. Jaka powinna być długość taśmy? ( Przy okazji tego zadania zebrać
i pokazać wszystkie sposoby obliczenia obwodu prostokątnej ramki).
6 cm
8cm
5. Zapisz obwód narysowanych prostokątów:

a
b
O=

x
x
O=

*
@
O=
PRACA DOMOWA
- Przypomnienie (wspólne w klasie):co to jest wielokąt, podajemy przykłady poznanych
wielokątów.
ZADANIE
- Narysuj dwa dowolne czworokąty i oblicz ich obwody.
PODSUMOWANIE LEKCJI
 Jakim tematem zajmowaliśmy się na lekcji?
 Co to jest obwód figury? Jak go obliczyć?
Lekcja nr 2
Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb wymiernych
Czas: 45 minut
kl. VI
CELE LEKCJI
Uczeń umie:
- podać przykłady różnych liczb wymiernych,
- dodawać i odejmować liczby wymierne,
- umie rozwiązać problem dwóch minusów,
- zna pojęcie liczb przeciwnych i wie, że suma dwóch liczb przeciwnych równa się zero,
- potrafi określić znak wyniku dwóch liczb wymiernych bez wykonywania rachunków,
- wykorzystać wiedzę w codziennym życiu,
- wymyślić strategie rachunkowe,
- wie kim był Carl Gauss.
METODY NAUCZANIA
- dyskusja,
- ćwiczenia praktyczne,
- praca indywidualna i grupowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- karty pracy,
- plansze,
- ciekawostka,
- portret Gaussa,
- kolorowa kreda.
PRZEBIEG LEKCJI
1. Przypomnienie wiadomości potrzebnych na lekcji:
- przykłady różnych liczb wymiernych,
- praw działań stosowanych przy dodawaniu liczb,
- przypomnienie, że zapis: – ( - ) = +; +( - ) = -,
- przypomnienie, że 0,75 = ¾; 0.25 = ¼; 0,5 = ½.
2. Rozdanie kart pracy.
Zadanie 1.
Oblicz jak najprostszym sposobem (wykorzystanie prawa łączności i przemienności ):
a) 105 + ( -7 ) + ( - 13 ) + 20 =
b) - 16 + 67 + ( - 10 ) + ( - 7) + 66 =
2
3
c) 2 + ( - 4,1 ) + 7 + ( - 5,9 ) =
5
5
4
4
d) 4 + 5,4 + ( - 1 ) + ( 7,4 ) =
7
7
1
e) – 0,75 + 6,3 + (-1,1) + (- ) + (-6,3) =
4
1
2
1
2
f) 3 + (-4 ) + (-6,8) + (-2 ) + 4 =
5
3
5
3
Zadanie 2.
Pani Gosia odchudzała się przez cały rok. Oto jej notatki:
styczeń
-2,5
sierpień
-1
lipiec
-0,5
wrzesień
+2
luty
-0,5
marzec
+1
październik listopad
- 0,5
0
kwiecień
+2
maj
-1,5
czerwiec
+ 0,5
grudzień
+ 0,5
Ile kilogramów udało się schudnąć pani Gosi przez ten rok?
Zadanie 3.
Wybierz prawidłowo odpowiedzi i odczytaj zaszyfrowane nazwisko niemieckiego
matematyka, zwanego „księciem matematyków” (1777 – 1855).
I
II
1
2
1
-1
2
1
5
2
1
-5
2
1
R
G
T
G
1
2
-3 + 2 =
III
U
A
E
O
2
3
1

3
2
5
3
2
5
3
1
2
2  (3) 
3
T
1
1
2
S
6
R
1
U
1
2
6
3
1
 3  (2 ) 
4
4
IV
O
S
A
L
V
1
5
3

5
2
1
5
1
4
2
4
2
4
 2 1 
5
5
Z
S
E
T
1
6
5
6
1

6
5
3
6
1
ROZWIĄZANIE
I
II III IV
V
1
1
2  (1 ) 
3
2
Ciekawa anegdota z lat dziecięcych Gaussa(mogą uczniowie sobie wkleić do zeszytu).
Gdy miał 7 lat zaskoczył swojego profesora. Nauczyciel podyktował zadanie: „Znaleźć sumę
wszystkich liczb od 1 do 40”. W chwilę po napisaniu treści na tablicy, usłyszał okrzyk:
„ Już znalazłem” i zobaczył zeszyt opatrzony napisem: Karol Gauss z rozwiązaniem
następującym:
1 + 2 + 3 + ……………………………………+ 18 + 19 + 20
+ 40 +39+38+…………………………………….+ 23 + 22 + 21
41+41+41+ …………………………………….+ 41 + 41 + 41
= 41  20 = 820
Wynik był poprawny, a zaskoczony nauczyciel zajął się nim troskliwie.
Zadanie 4.
Oblicz:
a) – 4 – (-21) =
b) 4,4 – (-5) =
c) -6 – (-9,5) =
2
2
d)   ( ) 
3
3
2
2
 ( ) 
e)
3
3
2 2
f)  ( )  
3 3
2
2
g)  ( )  ( ) 
3
3
2
2
h)   ( ) 
3
3
2 2
i)   
3 3
Zadanie 5.
Wpisz znak + , jeśli wynik dodawania jest
dodatni. Wpisz znak
-, jeśli wynik
dodawania jest ujemny.
+
3
1
3
-5,6
-4,2
1
1
4
0
-1
-3,3
4
6,6
Skreśl zdania nieprawdziwe:
 Suma dwóch liczb ujemnych jest liczbą ujemną.
 Suma liczby ujemnej i dodatniej jest zawsze liczbą ujemną.
 Suma liczby ujemnej i dodatniej jest zawsze liczbą dodatnią.
 Suma dwóch liczb przeciwnych jest równa zero.
 Suma dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią.
Zadanie 6.
W finale szkolnego turnieju „Wiem
RUNDA
wszystko” spotkali się Bartek, Kuba,
Zawodnik
I
II III IV V VI
Magda, Dorota i Tomek. Każde z nich
Bartek
-30 30 30 -25 15 15
mogło wybrać pytania o różnym stopniu
Kuba
10 10 -25 15 -10 20
trudności; za 10, 15, 20, 25 i 30 punktów.
Magda
20 20 -30 -30 20 20
Za odpowiedź można było otrzymać
Dorota
15 15 -25 -30 20 -25
punkty dodatnie i ujemne. Wyniki sześciu
Tomek
-25 10 15 20 -30 30
rund zebrane są w tabelce.
a) Ile punktów zdobyła Magda, a ile Kuba?
b) Kto zwyciężył w turnieju, a kto zajął drugie miejsce?
c) Jaka była różnica punktów między pierwszym i ostatnim uczestnikiem finału?
PRACA DOMOWA
- Dokończyć ewentualnie zadanie 6.
Zadanie
Jedna z liczb w elipsie nie jest wynikiem żadnego z podanych działań. Znajdź tę liczbę.
1
 3  ( 2 )
3
2
1 1
3
2
 4  (5)
5
-7,2+3,2
-4,3-2,1
4 1
1 
5 5
1,4-4,6
1
2
1  2
3
3
 6,5  2
1
2
-6,4; -4; -2;
2 1
3
1 ; 
3 3
5
-3,2;
-3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards